EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1560

A Bizottság 1560/2003/EK rendelete (2003. szeptember 2.) egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

OJ L 222, 5.9.2003, p. 3–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 200 - 220
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 140 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 140 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 17 - 37

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/02/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1560/oj

32003R1560

A Bizottság 1560/2003/EK rendelete (2003. szeptember 2.) egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

Hivatalos Lap L 222 , 05/09/2003 o. 0003 - 0023
CS.ES fejezet 19 kötet 06 o. 200
ET.ES fejezet 19 kötet 06 o. 200
HU.ES fejezet 19 kötet 06 o. 200
LT.ES fejezet 19 kötet 06 o. 200
LV.ES fejezet 19 kötet 06 o. 200
MT.ES fejezet 19 kötet 06 o. 200
PL.ES fejezet 19 kötet 06 o. 200
SK.ES fejezet 19 kötet 06 o. 200
SL.ES fejezet 19 kötet 06 o. 200


A Bizottság 1560/2003/EK rendelete

(2003. szeptember 2.)

egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendeletre [1], és különösen annak 15. cikke (5) bekezdésére, 17. cikke (3) bekezdésére, 18. cikke (3) bekezdésére, 19. cikke (3) és (5) bekezdésére, 20. cikke (1), (3) és (4) bekezdésére és 22. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 343/2003/EK rendelet hatékony végrehajtása néhány különleges rendelkezés meghozatalát teszi szükségessé. Ezeket a rendelkezéseket világosan kell meghatározni, hogy elősegítsék a rendelet végrehajtásáért felelős tagállami hatóságok közötti együttműködést az átvétel vagy visszavétel iránti megkeresések továbbítása és feldolgozása, az információkérések, valamint az átadások végrehajtása tekintetében.

(2) Az Európai Közösségek tagállamainak egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelmek megvizsgálásáért felelős állam meghatározásáról szóló, 1990. június 15-én Dublinban aláírt egyezmény [2] és az egyezmény helyébe lépő 343/2003/EK rendelet közötti lehető legteljesebb folytonosság biztosítása érdekében e rendeletet – az egyezmény 18. cikkében létrehozott bizottság által elfogadott – általános elvekre, listákra és formanyomtatványokra kell alapozni, beleértve azokat a módosításokat, amelyeket az új szempontok bevezetése, bizonyos rendelkezések megfogalmazása és a tapasztalatokból levont tanulságok tettek szükségessé.

(3) A 343/2033/EK rendeletben megállapított eljárások és a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló "Eurodac" létrehozásáról szóló, 2000. december 11-i 2725/2000/EK tanácsi rendelet [3] alkalmazása közötti kölcsönhatást figyelembe kell venni.

(4) Mind a tagállamok, mind az érintett menedékkérők számára kívánatos megoldáskereső eljárás kialakítása olyan esetekre, amikor a tagállamok között véleménykülönbség alakul ki a 343/2003/EK rendelet 15. cikkében szereplő humanitárius záradék alkalmazásával kapcsolatban.

(5) A 343/2003/EK rendelet végrehajtását elősegítő elektronikus átviteli hálózat kialakítása azt jelenti, hogy az alkalmazandó műszaki szabványokról és a hálózat használatára vonatkozó gyakorlati intézkedésekről szabályokat kell megállapítani.

(6) E rendelet értelmében megvalósuló adatkezelésre a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet [4] kell – a 343/2003/EK rendelet 21. cikkével összhangban – alkalmazni.

(7) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően Dániára, amelyre nézve a 343/2003/EK rendelet nem kötelező, ez a rendelet sem kötelező, és nem köteles alkalmazanni azt, amíg nem jön létre olyan megállapodás, amely lehetővé teszi Dánia részvételét a 343/2003/EK rendeletben.

(8) Az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározásának szempontjairól és eljárásairól szóló megállapodással [5] összhangban e rendelet Izlandon és Norvégiában úgy alkalmazandó, mint az Európai Közösség tagállamaiban. Ebből következően e rendelet alkalmazásában a tagállamok magukban foglalják Izlandot és Norvégiát is.

(9) E rendeletnek a lehető leggyorsabban hatályba kell lépnie, hogy lehetővé tegye a 343/2003/EK rendelet alkalmazását.

(10) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 343/2003/EK rendelet 27. cikke által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

ELJÁRÁSOK

I. FEJEZET

A MEGKERESÉSEK ELKÉSZÍTÉSE

1. cikk

Átvétel iránti megkeresések elkészítése

(1) Az átvétel iránti megkeresést formanyomtatványon kell benyújtani az I. mellékletben szereplő mintának megfelelően. A formanyomtatvány kötelező rovatokat tartalmaz, amelyeket megfelelően ki kell tölteni, a többi rovatot akkor kell kitölteni, ha a szükséges információ rendelkezésre áll. További információ az arra megjelölt helyen közölhető.

A megkeresés ezen kívül tartalmazza a következőket:

a) minden olyan közvetlen és közvetett bizonyíték másolata, amely igazolja, hogy a megkeresett tagállam felelős a menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért, ehhez adott esetben magyarázat kapcsolódhat a beszerzés körülményeire és arra a bizonyító erőre vonatkozóan, amelyet a megkereső tagállam a közvetlen és közvetett bizonyítékoknak tulajdonít, a 343/2003/EK rendelet 18. cikkének (3) bekezdésében említett és e rendelet II. mellékletében szereplő közvetlen vagy közvetett bizonyítékok listájára való hivatkozással;

b) amennyiben szükséges, a kérelmező írásos nyilatkozatának vagy beadványának másolata.

(2) Amennyiben a megkeresés azon a találaton alapul, amelyet az Eurodac központi egysége a 2725/2000/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdésével összhangban továbbított azt követően, hogy a kérelmező ujjlenyomatait összehasonlították a korábban felvett ujjlenyomatokra vonatkozó adatokkal, és azt az említett rendelet 8. cikkével összhangban elküldték a központi egységnek, majd az említett rendelet 4. cikkének (6) bekezdésével összhangban ellenőrizték, úgy a megkeresésnek tartalmaznia kell a központi egység által szolgáltatott adatokat is.

(3) Amennyiben a megkereső tagállam a 343/2003/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdésével összhangban sürgős választ kér, a megkeresésnek tartalmaznia kell a menedékjog iránti kérelem körülményeit, és közölnie kell a jogi és ténybeli okokat, amelyek a gyors választ indokolják.

2. cikk

Visszavétel iránti megkeresések elkészítése

A visszavétel iránti megkeresést a III. mellékletben szereplő minta szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, megjelölve a megkeresés jellegét, okait és a 343/2003/EK rendelet azon rendelkezéseit, amelyeken a megkeresés alapul.

A megkeresés tartalmazza azt a találatot is, amelyet az Eurodac központi egysége a 2725/2000/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdésével összhangban továbbított azt követően, hogy a kérelmező ujjlenyomatait összehasonlították a korábban felvett ujjlenyomatokra vonatkozó adatokkal, és azt az említett rendelet 4. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban elküldték a központi egységnek, majd az említett rendelet 4. cikkének (6) bekezdésével összhangban ellenőrizték.

Olyan megkeresések esetében, amelyek az Eurodac működésének kezdete előttről származó kérelmekre vonatkoznak, az ujjlenyomatok másolatát mellékelni kell a formanyomtatványhoz.

II. FEJEZET

VÁLASZ A MEGKERESÉSEKRE

3. cikk

Átvétel iránti megkeresések feldolgozása

(1) A megkeresésben megfogalmazott jogi és ténybeli érveket a 343/2003/EK rendelet rendelkezéseinek és a bizonyítékok, illetve közvetett bizonyítékok e rendelet II. mellékletében szereplő listájának fényében meg kell vizsgálni.

(2) Attól függetlenül, hogy a 343/2003/EK rendelet mely szempontjait és rendelkezéseit vették alapul, a megkeresett tagállam, az említett rendelet 18. cikkének (1) és (6) bekezdése által megszabott határidőn belül, a közvetlenül vagy közvetve rendelkezésére álló összes információ alapján kimerítően és tárgyilagosan ellenőrzi, hogy felelős-e a menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért. Amennyiben a megkeresett tagállam által végrehajtott ellenőrzés azt az eredményt hozza, hogy a tagállam az említett rendelet szempontjai közül legalább az egyik alapján felelős a megvizsgálásért, a tagállam elismeri felelősségét.

4. cikk

Visszavétel iránti megkeresés feldolgozása

Amennyiben egy visszavétel iránti megkeresés az Eurodac központi egysége által szolgáltatott adatokon alapul, és azt a megkereső tagállam a 2725/2000/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdésével összhangban ellenőrzi, a megkeresett tagállam elismeri felelősségét, kivéve ha az ellenőrzés kizárólag azt az eredményt hozza, hogy kötelezettségei megszűnnek a 343/2003/EK rendelet 4. cikke (5) bekezdésének második albekezdése, vagy 16. cikkének (2), (3) vagy (4) bekezdése szerint. A kötelezettségek e rendelkezések alapján történő megszűnésének ténye csak az erre vonatkozó tárgyi bizonyíték vagy a menedékkérő indokolással ellátott és ellenőrizhető nyilatkozatai alapján állapítható meg.

5. cikk

Elutasító válasz

(1) Amennyiben az ellenőrzések elvégzése után a megkeresett tagállam úgy véli, hogy a benyújtott bizonyítékok nem alapozzák meg felelősségét, a megkereső tagállamnak küldött elutasító válasza teljes körűen és részletesen megindokolja a visszautasítást.

(2) Amennyiben a megkereső tagállam úgy véli, hogy a visszautasítás tévedésen alapul, vagy ha kiegészítő bizonyítékkal rendelkezik, amelyek benyújthatásra alkalmasak, kérheti megkeresésének ismételt vizsgálatát. Ezzel a lehetőséggel az elutasító válasz kézhezvételétől számított három héten belül élhet. A megkeresett tagállam törekszik arra, hogy két héten belül választ adjon. Ez a kiegészítő eljárás semmilyen esetben sem hosszabbítja meg a 343/2003/EK rendelet 18. cikkének (1) és (6) bekezdésében és 20. cikke (1) bekezdésének b) pontjában megállapított határidőket.

6. cikk

Elfogadó válasz

Amennyiben a tagállam elfogadja felelősségét, ezt közli a válaszban, amely megjelöli a 343/2003/EK rendeletnek a döntés alapjául szolgáló rendelkezését, valamint tartalmazza azokat a gyakorlati részleteket, amelyek az átadás lebonyolítására vonatkoznak, beleértve annak a szervezeti egységnek vagy személynek az adatait, amellyel/akivel kapcsolatba kell lépni.

III. FEJEZET

ÁTADÁSOK

7. cikk

Az átadásokra vonatkozó gyakorlati szabályok

(1) A felelős tagállamnak történő átadás az alábbi módok egyike szerint történik:

a) a menedékkérő kérésére egy bizonyos meghatározott időpontig;

b) ellenőrzött útnak indítás formájában, amikor a menedékkérőt a megkereső tagállam egy tisztviselője a beszállási pontig kíséri, miközben a felelős tagállamot a megállapodással meghatározott határidőn belül értesítik a menedékkérő megérkezésének helyéről, napjáról és pontos idejéről;

c) kísérettel, amikor a menedékkérőt a megkereső tagállam egy tisztviselője vagy a megkereső tagállam által erre felhatalmazott ügynökség egy képviselője kíséri, és adja át a felelős tagállam hatóságainak.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett esetekben a menedékkérőt a 343/2003/EK rendelet 19. cikkének (3) bekezdésében és 20. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett laissez-passer-val látják el, amelynek mintáját e rendelet IV. melléklete tartalmazza, hogy beléphessen a felelős tagállamba, és megérkezéskor igazolhassa magát a számára akkor megjelölt helyen és időpontban, amikor megkapta az értesítést a felelős tagállam általi átvételről vagy visszavételről szóló határozatról.

Az (1) bekezdés c) pontjában említett esetben laissez-passer kibocsátására akkor kerül sor, ha a menedékkérő nem rendelkezik személyazonosító okmányokkal. Az átadás helyében és időpontjában az érintett tagállamok a 8. cikkben előírt eljárás szerint előzetesen állapodnak meg.

(3) Az átadást végző tagállam biztosítja, hogy minden okmányt visszaszolgáltassanak a menedékkérőnek elindulása előtt, vagy azokat átadják a kísérőknek a felelős tagállam illetékes hatóságainak történő továbbítás céljából, vagy megfelelő módon küldjék el azokat.

8. cikk

Együttműködés az átadásban

(1) A felelős tagállam kötelezettsége, hogy a menedékkérő átadását a lehető leggyorsabban lehetővé tegye, és biztosítsa, hogy azt semmi ne akadályozza. Szükség esetén ez a tagállam dönti el, hogy területén hova szállítsák a menedékkérőt, vagy hol adják át az illetékes hatóságnak, figyelembe véve a földrajzi akadályokat és az átadást végző tagállam számára igénybe vehető szállítási módot. Olyan követelmény semmi esetre sem támasztható, hogy a kísérő a menedékkérőt az igénybe vett nemzetközi szállítóeszköz érkezési pontján túl kísérje, vagy hogy az átadást végző tagállam viselje az érkezési ponton túli szállítási költségeket.

(2) Az átadást szervező tagállam gondoskodik a menedékkérő és kísérője szállításáról, és a felelős tagállammal konzultálva határoz az érkezés időpontjáról, és szükség esetén az illetékes hatóságoknak történő átadás részleteiről. A felelős tagállam megkövetelheti, hogy erről három munkanappal korábban értesítést kapjon.

9. cikk

Elhalasztott és késedelmes átadások

(1) A felelős tagállamot késedelem nélkül értesíteni kell minden halasztásról, amelyre akár felfüggesztő hatályú fellebbezés vagy felülvizsgálati eljárás miatt, akár fizikai okokból, úgymint a menedékkérő betegsége, a szállítóeszköz hiánya került sor, vagy ami amiatt következett be, hogy a menedékkérő az átadási eljárástól elzárkózott.

(2) Az a tagállam, amely a 343/2003/EK rendelet 19. cikkének (4) bekezdésében és 20. cikkének (2) bekezdésében meghatározott okok egyike miatt nem tudja végrehajtani az átadást az említett rendelet 19. cikkének (3) bekezdésében és 20. cikke (1) bekezdésének d) pontjában előírt hat hónapos határidőn belül, a határidő lejárta előtt értesíti a felelős tagállamot. Ellenkező esetben a menedékjog iránti kérelem feldolgozására vonatkozó felelősség és a 343/2003/EK rendelet szerinti egyéb kötelezettségek az említett rendelet 19. cikkének (4) bekezdésével és 20. cikkének (2) bekezdésével összhangban az előbbi tagállamra hárulnak.

(3) Amennyiben a 343/2003/EK rendelet 19. cikkének (4) bekezdésében és 20. cikkének (2) bekezdésében meghatározott okok egyike miatt egy tagállam vállalja, hogy az átadást a szokásos hat hónapos határidő után bonyolítja le, előzetesen meghozza a szükséges intézkedéseket a felelős tagállammal együtt.

10. cikk

Átadás hallgatólagos elfogadást követően

(1) Amennyiben a 343/2003/EK rendelet 18. cikkének (7) bekezdése vagy 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint a megkeresett tagállam úgy tekintendő, hogy elfogadta az átvétel vagy visszavétel iránti megkeresést, a megkereső tagállam kezdeményezi az átadás megszervezéséhez szükséges konzultációkat.

(2) Amennyiben a megkereső tagállam felkéri, a felelős tagállamnak késedelem nélkül írásban kell megerősítenie, hogy elismeri felelősségét, mert elmulasztotta a válaszadást a meghatározott határidőn belül. A felelős tagállam meghozza a szükséges lépéseket a menedékkérő érkezési helyének lehető leggyorsabb meghatározására, és adott esetben megállapodik a megkereső tagállammal az érkezés időpontjáról és az illetékes hatóságoknak történő átadás gyakorlati részleteiről.

IV. FEJEZET

HUMANITÁRIUS ZÁRADÉK

11. cikk

Eltartásra szorulók helyzete

(1) A 343/2003/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó, ha a menedékkérő egy másik tagállamban élő hozzátartozójának eltartására van utalva, vagy egy másik tagállamban élő hozzátartozója szorul a menedékkérő által nyújtott eltartásra.

(2) A 343/2003/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett eltartás fennállását, amennyire lehetséges, tárgyilagosan megítélhető alapon, például orvosi igazolások alapján kell megítélni. Ahol ilyen bizonyíték nem áll rendelkezésre, vagy nem szerezhető be, a humanitárius okokat csak az érintett személyek által benyújtott, meggyőző információk alapján lehet bizonyítottnak tekinteni.

(3) Amikor értékelik az érintett személyek egyesítésének szükségességét és megalapozottságát, a következő pontokat kell figyelembe venni:

a) a származási országban fennállt családi helyzet;

b) azok a körülmények, amelyek között az érintett személyeket szétválasztották;

c) különböző, a tagállamokban folyamatban lévő menekültügyi vagy az idegenrendészeti jogszabályok alapján folyó eljárások állása.

(4) A 343/2003/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdésének alkalmazására minden esetben az a meggyőződés az irányadó, hogy a menedékkérő vagy annak hozzátartozója ténylegesen biztosítani fogja a szükséges segítséget.

(5) Az érintett tagállamok az alábbiak figyelembevételével megállapodnak, melyik legyen az a tagállam, ahol a hozzátartozókat egyesítik, és mikor történjék az átadás:

a) az eltartott családtag utazási képessége;

b) az érintett személyek tartózkodási jogosultsága; előnyt élvez a menedékkérő egyesítése hozzátartozójával akkor, ha az utóbbi már érvényes tartózkodási engedéllyel és anyagi forrásokkal rendelkezik abban a tagállamban, ahol tartózkodik.

12. cikk

Kísérő nélküli kiskorúak

(1) Amennyiben egy olyan határozat, amellyel a kísérő nélküli kiskorút olyan hozzátartozójára bízzák, aki nem az édesanyja, édesapja vagy törvényes gyámja, valószínűsíthetően különös nehézségekhez vezet majd, különösen akkor, ha az érintett felnőtt tartózkodási helye kívül esik annak a tagállamnak a joghatóságán, ahol a kiskorú menedékjog iránti kérelmet nyújtott be, lehetővé kell tenni a tagállamok illetékes hatóságai, különösen a kiskorúak védelméért felelős hatóságok vagy bíróságok, közötti együttműködést, és meg kell tenni a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy ezek a hatóságok a tények teljes ismeretében eldönthessék, hogy az érintett felnőtt vagy felnőttek alkalmasak-e a kiskorú gondozására az érdekeit legjobban képviselő módon.

E célból figyelembe kell venni a polgári ügyekben jelenleg rendelkezésre álló igazságügyi együttműködés lehetőségeit.

(2) Az a tény, hogy egy kiskorú elhelyezési eljárásának időtartama a 343/2003/EK rendelet 18. cikkének (1) és (6) bekezdésében és 19. cikkének (4) bekezdésében meghatározott határidők betartásának elmulasztásához vezethet, nem akadályozza szükségszerűen azt, hogy folytassák a felelős tagállam meghatározásának eljárását, vagy az átadást lebonyolítsák.

13. cikk

Eljárások

(1) Egy menedékkérőnek a 343/2003/EK rendelet 15. cikke szerinti átvétele iránti megkeresést vagy az a tagállam kezdeményezi, ahol a menedékjog iránti kérelmet benyújtották, és amely a felelős tagállam megállapításának eljárását végzi, vagy a felelős tagállam.

(2) Az átvétel iránti megkeresésnek tartalmaznia kell a megkereső tagállam rendelkezésére álló összes anyagot, hogy a megkeresett tagállam számára lehetővé tegye a helyzet megítélését.

(3) A megkeresett tagállam végrehajtja a szükséges ellenőrzéseket, amelyek, adott esetben, megállapítják a humanitárius, és különösen a családi vagy kulturális természetű okokat, az érintett személy eltartásra szorultságának mértékét, vagy a másik érintett személy képességét és elkötelezettségét a szükséges gondoskodás nyújtására.

(4) Az érintett személyeknek minden esetben szükséges a beleegyezése.

14. cikk

Egyeztetés

(1) Amennyiben a tagállamok egy vitát nem tudnak megoldani az átadás lebonyolításának szükségességével vagy a hozzátartozóknak a 343/2003/EK rendelet 15. cikke alapján történő egyesítésével, illetve azzal a tagállammal kapcsolatban, ahol a hozzátartozókat egyesíteni kell, az e cikk (2) bekezdésében előírt egyeztető eljáráshoz folyamodhatnak.

(2) Az egyeztető eljárást a jogvitában álló egyik tagállam kérésére kell kezdeményezni a 343/2003/EK rendelet 27. cikkében létrehozott bizottság elnökénél. Az egyeztető eljárás alkalmazásához történő hozzájárulásukkal a tagállamok vállalják, hogy a javasolt megoldást a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik.

A bizottság elnöke kijelöli a bizottság három olyan tagját, akik három, a vitában részt nem vevő tagállamot képviselnek. A kijelölt személyek írásban vagy szóban megkapják a felek érveit, valamint – amennyiben szükséges – szavazást követően egy hónapon belül javaslatot tesznek a megoldásra.

A megbeszélésen a bizottság elnöke vagy helyettese elnököl. Álláspontját előterjesztheti, de a szavazásban nem vesz részt.

A javasolt megoldás – akár elfogadják, akár elutasítják azt a felek – végleges és megváltoztathatatlan.

V. FEJEZET

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

15. cikk

A megkeresések továbbítása

(1) A megkereséseket, a válaszokat és a tagállamok között a 343/2003/EK rendelet alkalmazására vonatkozó minden írásbeli érintkezést, amennyiben lehetséges, a "DubliNet" elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül kell küldeni, amelyet e rendelet II. címe szerint hoznak létre.

Az első albekezdéstől eltérően az átadások lebonyolításáért felelős szervezeti egységek és a megkeresett tagállam illetékes szervezeti egységei közötti levelezés, amely az átadásokra vonatkozó gyakorlati intézkedésekre, az érkezés idejére és helyére vonatkozik, más módon is lefolytatható, különösen akkor, ha a menedékkérő kíséret alatt áll.

(2) A 19. cikkben említett országos hozzáférési ponttól érkező megkeresés, válasz vagy levelezés hitelesnek tekintendő.

(3) A rendszer által kibocsátott elismervény bizonyítja az átadás, illetve a megkeresés vagy válasz kézhezvételi napját és idejét.

16. cikk

A kapcsolattartás nyelve

A kapcsolattartás nyelvét vagy nyelveit az érintett tagállamok megállapodás útján választják ki.

17. cikk

Az érintett személyek beleegyezése

(1) A 343/2003/EK rendelet 7. és 8. cikkének, 15. cikke (1) bekezdésének és 21. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában, amelyek előírják, hogy az érintett személyek az igényüket kifejezzék, vagy beleegyezésüket megadják, e beleegyezést írásban kell megadni.

(2) A 343/2003/EK rendelet 21. cikkének (3) bekezdése esetében a kérelmezőnek tudnia kell, hogy beleegyezése melyik információra vonatkozik.

II. CÍM

A "DUBLINET" HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA

I. FEJEZET

MŰSZAKI SZABVÁNYOK

18. cikk

A "DubliNet" létrehozása

(1) Az adatok a 343/2003/EK rendelet 22. cikkének (2) bekezdésében említett átvitelének biztonságos elektronikus eszköze a "DubliNet".

(2) A DubliNet az 1720/1999/EK határozat [6] 4. cikkében említett, általános IDA szolgáltatások alkalmazásán alapul.

19. cikk

Országos hozzáférési pont

(1) Minden tagállam rendelkezik egy kijelölt országos hozzáférési ponttal.

(2) Az országos hozzáférési pont felelős a bejövő adatok feldolgozásáért és a kimenő adatok továbbításáért.

(3) Az országos hozzáférési pont felelős a bejövő továbbított adatok kézhezvételének igazolásáért.

(4) Azokat a formanyomtatványokat, amelyek mintái az I. és III. mellékletben találhatók, valamint az V. mellékletben meghatározott információkérő formanyomtatványokat a Bizottság által meghatározott formátumban továbbítják az országos hozzáférési pontok között. A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat a szükséges műszaki szabványokról.

II. FEJEZET

ALKALMAZÁSI SZABÁLYOK

20. cikk

Hivatkozási szám

(1) Minden továbbítás hivatkozási számmal rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy egyértelműen azonosítható legyen az eset, amelyre vonatkozik, illetve a tagállam, amelytől a megkeresés származik. E szám segítségével meghatározható az is, hogy a továbbítás átvétel iránti megkeresésre (1. típus), visszavétel iránti megkeresésre (2. típus) vagy információkérésre (3. típus) vonatkozik-e.

(2) A hivatkozási szám az Eurodac-ban használatos, a tagállamot azonosító betűkkel kezdődik. Ezt a kódot az a szám követi, amely a megkeresés típusát jelöli, az (1) bekezdésben meghatározott besorolás szerint.

Amennyiben a megkeresés az Eurodac által szolgáltatott adatokon alapul, az Eurodac hivatkozási számot is fel kell tüntetni.

21. cikk

Folyamatos működés

(1) A tagállamok meghozzák a szükséges lépéseket, hogy biztosítsák az országos hozzáférési pontjaik zavartalan működését.

(2) Amennyiben az országos hozzáférési pontok működése hét munkaóránál hosszabb ideig megszakad, a tagállam értesíti a 343/2003/EK rendelet 22. cikkének (1) bekezdése szerint kijelölt illetékes hatóságokat és a Bizottságot, valamint meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a megszokott működés a lehető leghamarabb helyreálljon.

(3) Amennyiben egy országos hozzáférési pont egy olyan országos hozzáférési pontnak küld adatot, amelynek működése megszakadt, az IDA általános szolgáltatásai által létrehozott továbbítási igazolással bizonyítják a továbbítás napját és idejét. A 343/2003/EK rendelet által a megkeresés elküldésére és a válaszra megszabott határidőket nem függesztik fel arra az időre, amíg a kérdéses országos hozzáférési pont működése megszakad.

III. CÍM

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. cikk

A dublini egyezmény alapján kiállított laissez-passer-k

E rendelet hatálybalépését követő 18 hónapot meg nem haladó időszakban dublini egyezmény alapján kiállított laissez-passer-t el kell fogadni a 343/2003/EK rendelet szerinti menedékkérők átadása során.

23. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. szeptember 2-án.

a Bizottság részéről

António Vitorino

a Bizottság tagja

[1] HL L 50., 2003.2.25., 1. o.

[2] HL C 254., 1997.8.19., 1. o.

[3] HL L 316., 2000.12.15., 1. o.

[4] HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

[5] HL L 93., 2001.4.3., 40. o.

[6] HL L 203., 1999.8.3., 9. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

(A hivatkozások a 343/2003/EK tanácsi rendelet cikkeire vonatkoznak)

A. JEGYZÉK BIZONYÍTÉKOK

I. A menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározásának eljárása

1. Egy kísérő nélküli kiskorú menedékkérő esetében egy családtag jelenléte (apa, anya, gyám) (6. cikk)

Közvetlen bizonyíték

- az adatok írásbeli megerősítése a másik tagállamtól,

- anyakönyvi kivonat,

- a családtagnak kiállított tartózkodási engedélyek,

- a hozzátartozói minőséget bizonyító dokumentum, amennyiben rendelkezésre áll,

- ennek hiányában, és amennyiben szükséges, DNS- vagy vérvizsgálat.

2. Az elismert menekültstátusszal rendelkező családtag jogszerű tartózkodása egy tagállamban (7. cikk)

Közvetlen bizonyíték

- az adatok írásbeli megerősítése a másik tagállamtól,

- anyakönyvi kivonat,

- a menekültstátusszal rendelkező személynek kiállított tartózkodási engedélyek,

- a hozzátartozói minőséget bizonyító dokumentum, amennyiben rendelkezésre áll,

- az érintett személy hozzájárulása.

3. Egy menedékjog iránti kérelmet benyújtó családtag jelenléte, akinek kérelméről még nem született elsőfokú érdemi határozat egy tagállamban (8. cikk)

Közvetlen bizonyíték

- az adatok írásbeli megerősítése a másik tagállamtól,

- anyakönyvi kivonat,

- a menedékjog iránti kérelem vizsgálata alatt az egyénnek kiállított ideiglenes tartózkodásra jogosító engedélyek,

- annak bizonyítéka, hogy a személyek rokonok, amennyiben rendelkezésre áll,

- ennek hiányában, és amennyiben szükséges, DNS- vagy vérvizsgálat,

- az érintett személy hozzájárulása.

4. Érvényes tartózkodási okmányok (9. cikk (1) és (3) bekezdése) vagy olyan tartózkodási okmányok, amelyek kevesebb mint két éve jártak le (és érvényességük kezdete) (9. cikk (4) bekezdése)

Közvetlen bizonyíték

- tartózkodási okmány,

- kivonatok az idegenrendészeti vagy hasonló nyilvántartásokból,

- jelentések/az adatok megerősítése a tartózkodási okmányt kiállító tagállamtól.

5. Érvényes vízumok (9. cikk (2) és (3) bekezdése) és vízumok, amelyek kevesebb mint hat hónapja jártak le (9. cikk (4) bekezdése)

Közvetlen bizonyíték

- kiállított vízum (érvényes vagy lejárt, az esettől függően),

- kivonatok az idegenrendészeti vagy hasonló nyilvántartásokból,

- jelentések/az adatok megerősítése a vízumot kiállító tagállamtól.

6. A külső határon történő jogszerű belépés (11. cikk)

Közvetlen bizonyíték

- beléptető bélyegző az útlevélben,

- a tagállammal határos ország kiléptető bélyegzője, figyelembe véve a menedékkérő által megtett útvonalat és a határátlépés időpontját,

- menetjegyek, amelyek meggyőzően igazolják a külső határon történő belépést,

- beléptetési bélyegző vagy hasonló bejegyzés az útlevélben.

7. A külső határon történő jogellenes belépés (10. cikk (1) bekezdése)

Közvetlen bizonyíték

- pozitív eredmény az Eurodac-tól a kérelmező ujjlenyomatainak az Eurodac-rendelet 8. cikke szerint vett ujjlenyomatokkal történő összevetése után,

- beléptető bélyegző egy hamis vagy hamisított útlevélben,

- a tagállammal határos ország kiléptető bélyegzője, figyelembe véve a menedékkérő által megtett útvonalat és a határátlépés időpontját,

- menetjegy, amely meggyőzően igazolja a külső határon történő belépést,

- beléptetési bélyegző vagy hasonló bejegyzés az útlevélben.

8. Legalább öt hónapos tartózkodás egy tagállamban (10. cikk (2) bekezdése)

Közvetlen bizonyíték

- a tartózkodási engedélyért beadott kérelem megvizsgálása idejére kiállított tartózkodási engedélyek,

- a terület elhagyására vonatkozó felszólítások vagy kitoloncolási határozatok, amelyek között legalább öt hónap telt el, vagy amelyeket nem hajtottak végre,

- kivonatok kórházi, büntetés-végrehajtási nyilvántartásokból.

9. A tagállamok területéről történő kiutazás (16. cikk (3) bekezdése)

Közvetlen bizonyíték

- kiléptető bélyegző,

- kivonatok harmadik országok nyilvántartásaiból (a tartózkodás igazolására),

- menetjegyek, amelyek meggyőzően igazolják a külső határon történő kilépést,

- jelentés/megerősítés attól a tagállamtól, amelyből a menedékkérő elhagyta a tagállamok területét,

- a tagállammal határos ország bélyegzője, figyelembe véve a menedékkérő által megtett útvonalat és a határátlépés időpontját.

II. A menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam kötelezettsége a menedékkérő visszafogadására vagy visszavételére

1. A menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározásának eljárása folyamatban van abban a tagállamban, ahol a menedékjog iránti kérelmet benyújtották (4. cikk (5) bekezdése)

Közvetlen bizonyíték

- találat az Eurodac-tól a kérelmező ujjlenyomatainak az Eurodac-rendelet 4. cikke szerint vett ujjlenyomatokkal történő összevetése után,

- a menedékkérő által benyújtott formanyomtatvány,

- a hatóságok által készített hivatalos jelentés,

- a menedékjog iránti kérelemmel kapcsolatban vett ujjlenyomatok,

- kivonatok a vonatkozó nyilvántartásokból és aktákból,

- a hatóságok írásbeli jelentése, amely tanúsítja a kérelem benyújtását.

2. A menedékjog iránti kérelem elbírálás alatt áll, vagy korábban nyújtották be (16. cikk (1) bekezdésének c), d) és e) pontja)

Közvetlen bizonyíték

- találat az Eurodac-tól a kérelmező ujjlenyomatainak az Eurodac-rendelet 4. cikke szerint vett ujjlenyomatokkal történő összevetése után,

- a menedékkérő által benyújtott formanyomtatvány,

- a hatóságok által készített hivatalos jelentés,

- a menedékjog iránti kérelemmel kapcsolatban vett ujjlenyomatok,

- kivonatok a vonatkozó nyilvántartásokból és aktákból,

- a hatóságok írásbeli jelentése, amely tanúsítja a kérelem benyújtását.

3. A tagállamok területéről történő kiutazás (4. cikk (5) bekezdése és 16. cikk (3) bekezdése)

Közvetlen bizonyíték

- kiléptető bélyegző,

- kivonatok harmadik országok nyilvántartásaiból (a tartózkodás igazolására),

- a tagállammal határos ország kiléptető bélyegzője, figyelembe véve a menedékkérő által megtett útvonalat és a határátlépés időpontját,

- a hatóságok írásos igazolása arról, hogy a külföldit ténylegesen kitoloncolták.

4. Kitoloncolás a tagállamok területéről (16. cikk (4) bekezdése)

Közvetlen bizonyíték

- a hatóságok írásos igazolása arról, hogy a külföldit ténylegesen kitoloncolták,

- kiléptető bélyegző,

- a harmadik országból történő kitoloncolásra vonatkozó információ megerősítése.

B. JEGYZÉK KÖZVETETT BIZONYÍTÉKOK

I. A menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározásának eljárása

1. Kísérő nélküli kiskorú menedékkérő esetében egy családtag jelenléte (apa, anya, gyám) (6. cikk)

Közvetett bizonyíték [1]

- ellenőrizhető információ a menedékkérőtől,

- az érintett családtagok nyilatkozata,

- jelentések/az adatok megerősítése nemzetközi szervezettől, például az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságától.

2. Az elismert menekültstátusszal rendelkező családtag jogszerű tartózkodása egy tagállamban (7. cikk)

Közvetett bizonyíték

- ellenőrizhető információ a menedékkérőtől,

- jelentések/az adatok megerősítése nemzetközi szervezettől, például az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságától.

3. Egy menedékjog iránti kérelmet benyújtó családtag jelenléte, akinek kérelméről még nem született elsőfokú érdemi határozat egy tagállamban (8. cikk)

Közvetett bizonyíték

- ellenőrizhető információ a menedékkérőtől,

- jelentések/az adatok megerősítése egy nemzetközi szervezettől, például az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságától.

4. Érvényes tartózkodási okmányok (9. cikk (1) és (3) bekezdése) vagy olyan tartózkodási okmányok, amelyek kevesebb mint két éve jártak le (és érvényességük kezdete) (9. cikk (4) bekezdése)

Közvetett bizonyíték

- a menedékkérő részletes és ellenőrizhető nyilatkozata,

- jelentések/az adatok megerősítése egy nemzetközi szervezettől, úgymint UNHCR,

- jelentések/az adatok megerősítése nem a tartózkodási engedélyt kiállító tagállamtól,

- jelentések/az adatok megerősítése a családtagoktól, útitársaktól stb.

5. Érvényes vízumok (9. cikk (2) és (3) bekezdése) és vízumok, amelyek kevesebb mint hat hónapja jártak le (9. cikk (4) bekezdése)

Közvetett bizonyíték

- a menedékkérő részletes és ellenőrizhető nyilatkozata,

- jelentések/az adatok megerősítése egy nemzetközi szervezettől, úgymint UNHCR,

- jelentések/az adatok megerősítése nem a tartózkodási engedélyt kiállító tagállamtól,

- jelentések/az adatok megerősítése a családtagoktól, útitársaktól stb.

6. A külső határon történő legális belépés (11. cikk)

Közvetett bizonyíték

- a menedékkérő részletes és ellenőrizhető nyilatkozata,

- jelentések/az adatok megerősítése egy nemzetközi szervezettől, például az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságától,

- jelentések/az adatok megerősítése egy másik tagállamtól vagy egy harmadik országtól,

- jelentések/az adatok megerősítése a családtagoktól, útitársaktól stb.,

- ujjlenyomatok, kivéve azokat az eseteket, amikor a hatóságok úgy határoznak, hogy akkor vesznek ujjlenyomatot, amikor a külföldi átlépi a külső határt. Ilyen esetekben ezek az A. jegyzékben meghatározott közvetlen bizonyítékot jelentenek,

- menetjegyek,

- szállodai számlák,

- a tagállamok állami vagy magánintézményeibe szóló belépők,

- bejelentőlap orvoshoz, fogorvoshoz stb.,

- információk, amelyek azt mutatják, hogy a menedékkérő egy utazási iroda szolgáltatásait igénybe vette,

- egyéb, hasonló közvetett bizonyítékok.

7. A külső határon történő jogellenes belépés (10. cikk (1) bekezdése)

Közvetett bizonyíték

- a menedékkérő részletes és ellenőrizhető nyilatkozata,

- jelentések/az adatok megerősítése egy nemzetközi szervezettől, úgymint UNHCR,

- jelentések/az adatok megerősítése egy másik tagállamtól vagy egy harmadik országtól,

- jelentések/az adatok megerősítése a családtagoktól, útitársaktól stb.,

- ujjlenyomatok, kivéve azokat az eseteket, amikor a hatóságok úgy határoznak, hogy akkor vesznek ujjlenyomatot, amikor a külföldi átlépi a külső határt. Ilyen esetekben ezek az A. jegyzékben meghatározott közvetlen bizonyítékot jelentenek,

- menetjegyek,

- szállodai számlák,

- a tagállamok állami vagy magánintézményeibe szóló belépők,

- bejelentőlap orvoshoz, fogorvoshoz stb.,

- információk, amelyek azt mutatják, hogy a menedékkérő egy közvetítő vagy egy utazási iroda szolgáltatásait vette igénybe,

- egyéb, hasonló közvetett bizonyítékok.

8. Legalább öt hónapos tartózkodás egy tagállamban (10. cikk (2) bekezdés)

Közvetett bizonyíték

- a menedékkérő részletes és ellenőrizhető nyilatkozata,

- jelentések/az adatok megerősítése egy nemzetközi szervezettől, például az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságától,

- jelentések/az adatok megerősítése egy nem kormányzati szervezettől, úgymint egy, a rászorultaknak szállást biztosító szervezet,

- jelentések/az adatok megerősítése a családtagoktól, útitársaktól stb.,

- ujjlenyomatok,

- menetjegyek,

- szállodai számlák,

- a tagállamok állami vagy magánintézményeibe szóló belépők,

- bejelentőlap orvoshoz, fogorvoshoz stb.,

- információk, amelyek azt mutatják, hogy a menedékkérő egy közvetítő vagy egy utazási iroda szolgáltatásait vette igénybe,

- egyéb, hasonló közvetett bizonyítékok.

9. A tagállamok területéről történő kiutazás (16. cikk (3) bekezdése)

Közvetett bizonyíték

- a menedékkérő részletes és ellenőrizhető nyilatkozata,

- jelentések/az adatok megerősítése egy nemzetközi szervezettől, például az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságától,

- jelentések/az adatok megerősítése egy másik tagállamtól,

- a 3. cikk (7) bekezdésére és a 10. cikk (3) bekezdésére hivatkozva: kiléptető bélyegző, ha az érintett menedékkérő legalább három hónapos időszakra elhagyta a tagállam területét,

- jelentések/az adatok megerősítése a családtagoktól, útitársaktól stb.,

- ujjlenyomatok, kivéve azokat az eseteket, amikor a hatóságok úgy határoznak, hogy akkor vesznek ujjlenyomatot, amikor a külföldi átlépi a külső határt. Ilyen esetekben ezek az A. jegyzékben meghatározott közvetlen bizonyítékot jelentenek,

- menetjegyek,

- szállodai számlák,

- bejelentőlap orvoshoz, fogorvoshoz stb.,

- információk, amelyek azt mutatják, hogy a menedékkérő egy közvetítő vagy egy utazási iroda szolgáltatásait vette igénybe,

- egyéb, hasonló közvetett bizonyítékok.

II. A menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam kötelezettsége a menedékkérő visszafogadására vagy visszavételére

1. A menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározásának eljárása folyamatban van abban a tagállamban, ahol a menedékjog iránti kérelmet benyújtották (4. cikk (5) bekezdése)

Közvetett bizonyíték

- a menedékkérő ellenőrizhető nyilatkozata,

- jelentések/az adatok megerősítése egy nemzetközi szervezettől, például az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságától,

- jelentések/az adatok megerősítése a családtagoktól, útitársaktól stb.,

- jelentések/az adatok megerősítése egy másik tagállamtól.

2. A menedékjog iránti kérelem elbírálás alatt áll, vagy korábban nyújtották be (16. cikk (1) bekezdésének c), d) és e) pontja)

Közvetett bizonyíték

- a menedékkérő ellenőrizhető nyilatkozata,

- jelentések/az adatok megerősítése egy nemzetközi szervezettől, például az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságától,

- jelentések/az adatok megerősítése egy másik tagállamtól.

3. A tagállamok területéről történő kiutazás (4. cikk (5) bekezdése és 16. cikk (3) bekezdése)

Közvetett bizonyíték

- a menedékkérő részletes és ellenőrizhető nyilatkozata,

- jelentések/az adatok megerősítése egy nemzetközi szervezettől, például az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságától,

- jelentések/az adatok megerősítése egy másik tagállamtól,

- kiléptetési bélyegző, ha az érintett menedékkérő legalább három hónapos időszakra elhagyta a tagállam területét,

- jelentések/az adatok megerősítése a családtagoktól, útitársaktól stb.,

- ujjlenyomatok, kivéve azokat az eseteket, amikor a hatóságok úgy határoznak, hogy akkor vesznek ujjlenyomatot, amikor a külföldi átlépi a külső határt. Ilyen esetekben ezek az A. jegyzékben meghatározott közvetlen bizonyítékot jelentenek,

- menetjegyek,

- szállodai számlák,

- bejelentőlap orvoshoz, fogorvoshoz stb.,

- információk, amelyek azt mutatják, hogy a menedékkérő egy közvetítővagy egy utazási iroda szolgáltatásait vette igénybe,

- egyéb, hasonló közvetett bizonyítékok.

4. Kitoloncolás a tagállamok területéről (16. cikk (4) bekezdése)

Közvetett bizonyíték

- a menedékkérő ellenőrizhető nyilatkozata,

- jelentések/az adatok megerősítése egy nemzetközi szervezettől, például az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságától,

- kiléptető bélyegző, ha az érintett menedékkérő legalább három hónapos időszakra elhagyta a tagállam területét,

- jelentések/az adatok megerősítése a családtagoktól, útitársaktól stb.,

- ujjlenyomatok, kivéve azokat az eseteket, amikor a hatóságok úgy határoznak, hogy akkor vesznek ujjlenyomatot, amikor a külföldi átlépi a külső határt. Ilyen esetekben ezek az A. jegyzékben meghatározott közvetlen bizonyítékot jelentenek,

- menetjegyek,

- szállodai számlák,

- bejelentőlap orvoshoz, fogorvoshoz stb.,

- információk, amelyek azt mutatják, hogy a menedékkérő közvetítő vagy egy utazási iroda szolgáltatásait vette igénybe,

- egyéb, hasonló közvetett bizonyítékok.

[1] Ezt a közvetett bizonyítékot mindig az A. jegyzékben meghatározott közvetlen bizonyítéknak kell követnie.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top