EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0437

Az Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről

OJ L 66, 11.3.2003, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 223 - 230
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 94 - 101
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 94 - 101
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 38 - 45

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/437/oj

32003R0437Hivatalos Lap L 066 , 11/03/2003 o. 0001 - 0008


Az Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete

(2003. február 27.)

a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) A rájuk bízott feladatok végrehajtása érdekében, a közösségi légiközlekedési politikával és a közös közlekedési politika jövőbeli fejlesztésével összefüggésben, a Közösségen belüli, illetve onnan induló és oda irányuló légi személy-, áru- és postai küldemény szállításának mértékére és alakulására vonatkozó, összehasonlítható, egységes, összehangolt és rendszeres statisztikai adatoknak kell a közösségi intézmények rendelkezésére állnia.

(2) Ilyen átfogó, közösségi szintű statisztika jelenleg nem áll rendelkezésre.

(3) A Közösség 1998-2002. évi statisztikai programjáról szóló, 1998. december 22-i 1999/126/EK tanácsi határozat [4] megállapította az ilyen statisztika létrehozásának szükségességét.

(4) Az összehasonlítható vagy harmonizált alapon történő közös adatgyűjtés lehetővé teszi megbízható, egységes és naprakész információkkal rendelkező integrált rendszer létrehozását.

(5) A légi személy-, áru- és postai küldemény szállítására vonatkozó adatoknak, amennyiben ez lehetséges, összeegyeztethetőknek kell lenniük a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által rendelkezésre bocsátott nemzetközi adatokkal, és adott esetben azokat a tagállamok között és a különböző szállítási módok szerint összehasonlíthatóvá kell tenni.

(6) A Bizottságnak bizonyos időt követően jelentést kell benyújtania e rendelet alkalmazására vonatkozó értékelés lehetővé tétele érdekében.

(7) A Szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvével összhangban, a harmonizált adatszolgáltatást lehetővé tevő közös statisztikai szabványok létrehozása olyan tevékenység, amely hatékonyan csak közösségi szinten végezhető el. Az ilyen szabványokat a tagállamokban a hivatalos statisztikák készítéséért felelős szervek és intézmények hatáskörében kell megvalósítani.

(8) A közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet [5] referenciakeretet biztosít e rendeletben megállapított rendelkezések számára.

(9) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak [6] megfelelően kell elfogadni.

(10) A 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal [7] létrehozott statisztikai programbizottsággal konzultáltak.

(11) A Spanyol Királyság, illetve Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a két ország külügyminisztereinek együttes nyilatkozatában 1987. december 2-án Londonban megállapodott egymással Gibraltár repülőterének hasznosításával kapcsolatban a szorosabb együttműködést célzó intézkedésekről, a megállapodásnak még hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Célkitűzés

A tagállamok kidolgozzák a kereskedelmi légijáratok által végzett személy-, áru- és postai küldemény szállítására, valamint a közösségi repülőterekre vagy azokról máshová közlekedő polgári légi járművek forgalmára vonatkozó statisztikai adatszolgáltatást.

2. cikk

Gibraltár

(1) E rendelet Gibraltár repülőterére történő alkalmazását a Spanyol Királyság, illetve Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága által a repülőtér helyéül szolgáló terület szuverenitásával kapcsolatos jogvitában elfoglalt jogi álláspontok sérelme nélkül kell alkalmazni.

(2) E rendelet Gibraltár repülőterére történő alkalmazását a Spanyol Királyság, illetve Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága külügyminiszterei által Londonban, 1987. december 2-án kiadott együttes nyilatkozatban szereplő megállapodás hatálybalépéséig fel kell függeszteni. Spanyolország, illetve Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kormányai tájékoztatják a Tanácsot a hatálybalépés időpontjáról.

3. cikk

Az adatgyűjtés jellemzői

(1) A tagállamok a következő változókkal kapcsolatos statisztikai adatokat gyűjtik:

a) utasok;

b) áruk és postai küldemények;

c) repülési szakaszok;

d) a rendelkezésre álló utasülések;

e) a légijármű-forgalom.

Az egyes területek statisztikai változói, a besorolásukra szolgáló nómenklatúrák, megfigyelésük gyakorisága és a fogalommeghatározások az I. és II. mellékletben szerepelnek.

(2) A tagállamok valamennyi, a területükön található, évi 150000 utasegységet meghaladó forgalmú közösségi repülőtér vonatkozásában gyűjtik az I. mellékletben meghatározott adatokat.

Az első albekezdés hatálya alá tartozó közösségi repülőterek jegyzékét a Bizottság dolgozza ki, és szükség esetén a 11. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban frissíti.

(3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó repülőterek esetében - a kizárólag alkalmi kereskedelmi forgalmat lebonyolító repülőterektől eltekintve - a tagállamok az I. melléklet C1 táblázatában meghatározott adatokat csak évente továbbítják.

(4) A (2) és (3) bekezdés ellenére a tagállam a 2003. január 1-jétől számított három évet meg nem haladó, korlátozott időtartamra a 11. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően az I. mellékletben említetteknél kevésbé teljes adatokat továbbíthat olyan repülőterekről, amelyek:

a) forgalma az évi 150000 utasegységet nem éri el, és amelyekről e rendelet hatálybalépésének időpontjában nem gyűjtenek az I. mellékletben meghatározottaknak megfelelő adatokat;

b) és amelyek esetében jelentős nehézségekbe ütközik új adatgyűjtési rendszer bevezetése.

(5) A (2) bekezdés ellenére a tagállam 2003. december 31-éig a 11. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően megteheti, hogy csak a rendelkezésre álló adatokat továbbítja olyan repülőterek vonatkozásában:

a) amelyekről e rendelet hatálybalépésnek időpontjában nem gyűjtenek az I. melléklet B1 pontjában meghatározottaknak megfelelő adatokat;

b) és amelyek esetében jelentős nehézségekbe ütközik új adatgyűjtési rendszer bevezetése.

4. cikk

Adatgyűjtés

(1) Az adatgyűjtés - az adatszolgáltatók terheinek minimalizálása érdekében - lehetőség szerint a rendelkezésre álló forrásokon alapul.

(2) A tagállamok által adatszolgáltatásra felkért adatszolgáltatók a kitűzött határidőn belül kötelesek valós és teljes adatokat szolgáltatni.

5. cikk

A statisztika pontossága

Az adatgyűjtés teljes adatszolgáltatáson alapul, kivéve, ha a 11. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban más pontossági követelményeket állapítanak meg.

6. cikk

Adatfeldolgozás

A tagállamok olyan adatfeldolgozási módszereket használnak, amelyek biztosítják, hogy a 3. cikk szerint gyűjtött adatok megfelelnek az 5. cikkben megállapított pontossági követelményeknek.

7. cikk

Az eredmények továbbítása

(1) A tagállamok a 322/97/EK rendeletnek megfelelően továbbítják az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalához a 6. cikkben említett adatfeldolgozás eredményeit, beleértve a tagállam által a statisztikai információk bizalmasságára vonatkozó nemzeti jogszabályok vagy joggyakorlat alapján bizalmasnak nyilvánított adatokat is.

(2) Az eredményeket az I. mellékletben feltüntetett adatállományoknak megfelelően kell továbbítani. A továbbításra felhasznált állományokat és adathordozót a 11. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően a Bizottság határozza meg.

(3) Az első megfigyelési időszak 2003. január 1-jén kezdődik. A továbbítás a lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb a megfigyelési időszak vége után hat hónappal történik.

8. cikk

Terjesztés

(1) Azokat a részletes szabályokat, amelyeknek megfelelően a Bizottság közzéteszi vagy terjeszti a statisztikai eredményeket, a 11. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell kidolgozni.

(2) A Bizottság a megfelelő statisztikai eredményeket az eredmények továbbítására megállapított gyakorisághoz hasonló gyakorisággal juttatja el a tagállamokhoz.

9. cikk

Jelentések

(1) A tagállamok a Bizottság kérésére az adatgyűjtési módszerre vonatkozó összes információt közlik. Ezenkívül a tagállamok adott esetben közlik a Bizottsággal a használt módszerek esetleges lényegi változtatásait.

(2) A hároméves időtartam alatt folytatott adatgyűjtést követően a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet, különösen a 7. és 8. cikk alkalmazása során szerzett tapasztalatokról.

10. cikk

Végrehajtási szabályok

A Bizottság a 11. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően állapítja meg az e rendelet végrehajtására szolgáló szabályokat, beleértve a gazdasági és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítást szolgáló intézkedéseket, különösen az alábbiakat:

- e rendelet mellékleteiben szereplő előírások kiigazítása,

- az adatgyűjtés jellemzőinek (3. cikk) kiigazítása,

- a 3. cikk (2) bekezdésének hatálya alá tartozó közösségi repülőterek jegyzéke,

- a statisztikai pontosság (5. cikk),

- az eredményeknek a Bizottsághoz történő továbbításakor használandó adatállományok, kódok és adathordozó leírása (7. cikk),

- a statisztikai eredmények terjesztése (8. cikk).

11. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 89/382/EGK, Euratom határozat 1. cikkével létrehozott statisztikai programbizottság segíti.

(2) E bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság eljárási szabályzatát maga fogadja el.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. február 27-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

M. Chrisochoïdis

[1] HL C 325., 1995.12.6., 11. o.

[2] HL C 39., 1996.2.12., 25. o.

[3] Az 1999. szeptember 16-án megerősített (HL C 54., 2000.2.25., 79. o.) 1996. február 29-i európai parlamenti vélemény (HL C 78., 1996.3.18., 28. o.), a 2002. szeptember 30-i tanácsi közös álláspont (HL C 275. E, 2002.11.12., 33. o.) és a 2002. december 18-i európai parlamenti határozat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 42., 1999.2.16., 1. o.

[5] HL L 52., 1997.2.22., 1. o.

[6] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[7] HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

AZ EUROSTAT RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS REKORDSTRUKTÚRÁJA

A) A REPÜLÉSI SZAKASZ ADATBÁZISA (LEGALÁBB NEGYEDÉVES ADATOK)

A "repülési szakasz" adatai kizárólag a kereskedelmi légijáratokra vonatkoznak.

Adatállomány rekordformátuma

Elem | Kódolás | Nómenklatúra | Egység |

Táblázat | 2-alfabetikus | A1 | |

Adatszolgáltató ország | 2-alfabetikus | (1)ICAO országot jelölő betű | |

Referenciaév | 2 számjegy | yy | |

Referencia-időszak | 2 számjegy | (2)Statra 291 fv., 1991. április | |

Adatszolgáltató repülőtér | 4-alfabetikus | (3)ICAO | |

Következő/előző repülőtér | 4-alfabetikus | (3)ICAO | |

Érkezés/indulás | 1 számjegy | 1 = érkezés 2 = indulás | |

Menetrend szerinti/nem menetrend szerinti légijárat | 1 számjegy | 1 = menetrend szerinti 2 = nem menetrend szerinti | |

Utasszállító/csak áruszállító és postai légijárat | 1 számjegy | 1 = utasszállító légijáratok 2 = csak áruszállító és postai légijáratok | |

Légitársaságra vonatkozó információk | | (4)Meghatározandó | |

Légi jármű típusa | 4-alfabetikus | (5)ICAO + taxijáratkód | |

A fedélzeten lévő utasok | 12 számjegy | | Utas |

A fedélzeten lévő áru és postai küldemény | 12 számjegy | | Tonna |

Járatok | 12 számjegy | | Járat |

Rendelkezésre álló utasülések | 12 számjegy | | Utasülés |

B) A JÁRATON BELÜLI INDULÁSI/ÉRKEZÉSI HELYEK ADATBÁZISA (LEGALÁBB NEGYEDÉVES ADATOK)

A "járaton belüli indulási/érkezési helyek" adatai kizárólag a kereskedelmi légijáratokra vonatkoznak.

Adatállomány rekordformátuma

Elemek | A kódolás részletei | Nómenklatúra | Egység |

Táblázat | 2-alfabetikus | B1 | |

Adatszolgáltató ország | 2-alfabetikus | (1)ICAO országot jelölő betű | |

Referenciaév | 2 számjegy | yy | |

Referencia-időszak | 2 számjegy | (2)Statra 291 fv., 1991. április | |

Adatszolgáltató repülőtér | 4-alfabetikus | (3)ICAO | |

Járaton belüli indulási/érkezési repülőtér | 4-alfabetikus | (3)ICAO | |

Érkezés/indulás | 1 számjegy | 1 = érkezés 2 = indulás | |

Menetrend szerinti/nem menetrend szerinti légijárat | 1 számjegy | 1 = menetrend szerinti 2 = nem menetrend szerinti | |

Utasszállító/csak áruszállító- és postai légijárat | 1 számjegy | 1 = utasszállító légijáratok 2 = csak áruszállító és postai légijáratok | |

Légitársaságra vonatkozó információk | | (4)Meghatározandó | |

Szállított utasok | 12 számjegy | | Utas |

Berakodott/kirakodott áru és postai küldemény | 12 számjegy | | Tonna |

C) REPÜLŐTÉR-ADATBÁZIS (LEGALÁBB ÉVES ADATOK)

A "repülőtér" adatai kizárólag a kereskedelmi légijáratokra vonatkoznak, a "teljes légijármű-forgalom" kivételével, amely valamennyi légijármű forgalmára vonatkozik.

Adatállomány rekordformátuma

Elemek | A kódolás részletei | Nómenklatúra | Egység |

Táblázat | 2-alfabetikus | Cl | |

Adatszolgáltató ország | 2-alfabetikus | (1)ICAO országot jelölő betű | |

Referenciaév | 2 számjegy | yy | |

Referencia-időszak | 2 számjegy | (2)Statra 291 fv., 1991. április | |

Adatszolgáltató repülőtér | 4-alfabetikus | (3)ICAO | |

Összes szállított utas | 12 számjegy | | Utas |

Összes közvetlen tranzitutas | 12 számjegy | | Utas |

Összes berakodott/kirakodott áru és postai küldemény | 12 számjegy | | Tonna |

A kereskedelmi légijáratok teljes légijármű-forgalma | 12 számjegy | | Helyváltoztatás |

Teljes légijármű-forgalom | 12 számjegy | | Helyváltoztatás |

KÓDOK

1. Adatszolgáltató ország

Az alkalmazandó kódrendszer a helyzetmegjelölésre használt, ICAO országot jelölő betűkből származik

Belgium EB

Dánia EK

Franciaország LF

Németország ED

Görögország LG

Írország EI

Olaszország LI

Luxemburg EL

Hollandia EH

Portugália LP

Spanyolország LE

Egyesült Királyság EG

Ausztria LO

Finnország EF

Svédország ES

2. Referencia-időszak

45 év

21 január-március (első negyedév)

22 április-június (második negyedév)

23 július-szeptember (harmadik negyedév)

24 október-december (negyedik negyedév)

1-12 január-december (hónap)

3. Repülőterek

A repülőtereket az ICAO 7910. sz. dokumentumában felsorolt négybetűs kódoknak megfelelően kell kódolni.

4. A légitársaságra vonatkozó információk

A légitársasággal kapcsolatos információk. E változó kódolását a 11. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell meghatározni.

5. A légi jármű típusa

A légijármű-típusokat az ICAO 8643. sz. dokumentumában felsorolt légijármű-típusmegjelöléseknek megfelelően kell kódolni.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Közösségi repülőtér

A tagállam bármely olyan területe, amely a Szerződés rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, és nyitott a kereskedelmi légiszállítási tevékenységek számára.

Kereskedelmi légijárat

Polgári légi járművel közösségi repülőtérre vagy közösségi repülőtérről ellenérték fejében légi szállítást végző járat vagy járatok sora. A légijáratok lehetnek menetrend szerintiek vagy nem menetrend szerintiek.

Menetrend szerinti légijáratok

A következő jellemzők közül valamennyinek megfelelő légijáratok:

1. utast, árut és/vagy postai küldeményt ellenérték fejében szállítanak légi járművel oly módon, hogy a helyek minden egyes járaton - közvetlenül a légitársaságtól vagy annak meghatalmazott ügynökétől - az ügyfelek által egyénileg megvásárolhatók;

2. azokat oly módon működtetik, hogy ugyanazon két vagy több repülőtér közötti forgalmat bonyolítanak le vagy:

a) közzétett menetrend szerint; vagy

b) olyan rendszerességű vagy gyakoriságú járatokkal, amelyek felismerhetően sorozatot alkotnak.

Nem menetrend szerinti légijárat

A menetrend szerinti légijáratként jegyzettől eltérő, ellenérték fejében végzett szolgáltatások. Ide értendők a légitaxi repülések is.

Utasszállító légijárat

Egy vagy több fizető utast szállító valamennyi légijárat, valamint a menterendben az utasszállító légijáratként felsorolt járatok.

Csak árut és postai küldeményt szállító légijárat

Utasoktól eltérő, azaz árut és postai küldeményt szállító légi jármű által végzett, menetrend szerinti vagy nem menetrend szerinti járatokhoz kapcsolódó járatok.

Állami légi járművel működő járatok

A katonai, vámügyi, rendőrségi, protokoll- vagy tűzoltó szolgálatok járatai.

Utasegység

A 3. cikk (2) bekezdésében említett közösségi repülőterek jegyzékének elkészítése érdekében és a 3. cikk (4) bekezdésében említett átmeneti időtartamra egy utasegység egy utasnak vagy 90 kg árunak, illetve postai küldeménynek felel meg.

Légitársaság

Érvényes üzemeltetési engedéllyel rendelkező légiközlekedési vállalkozás. Amennyiben a légitársaságok olyan vegyes vállalati vagy más szerződéses rendszerben működnek, amely szükségessé teszi, hogy közülük kettő vagy több külön felelősséget vállaljon a légifuvarozási termékek kínálásáért és értékesítéséért valamely légijárat vagy légijáratok kombinációja esetében, a jelentésben a légijáratot ténylegesen üzemeltető légitársaságot kell feltüntetni.

Repülési szakasz

A repülési szakasz a légi jármű tevékenysége a felszállástól a következő leszállásig. A műszaki okból végzett leszállás a repülési szakasz besorolásánál nem kerül figyelembevételre. A közlekedés besorolása annak jellegére (utas-, áru- és postai küldemény) való tekintet nélkül azonos a légi jármű által megtett repülési szakasz besorolásával.

Légijáratok

A repülési szakaszon két repülőtér között megtett légijáratok száma.

A fedélzeten lévő utasok

Valamennyi olyan utas, akinek utazása adatszolgáltató repülőtéren kezdődik vagy ér véget, beleértve az átszálló utasokat és a közvetlen tranzitutasokat is.

Közvetlen tranzitutasok

Olyan utasok, akik olyan járattal folytatják útjukat, amelynek járatszáma azonos annak a járatnak a számával, amellyel érkeztek.

A fedélzeten lévő áru és postai küldemény

Bármely, a fedélzeti ellátmánytól és a poggyásztól eltérő, a légi járművön szállított tárgy; beleértve a futárszolgálati küldeményt és a diplomáciai poggyászt, az utaspoggyász kivételével.

Rendelkezésre álló utasülések

A repülési szakaszon, a repülőtérpárok között értékesíthető utasülések teljes száma (a legnagyobb össztömeg korlátozása miatt ténylegesen utasszállításra rendelkezésre nem álló ülések kivételével). Amennyiben a légi jármű pontos üléskonfigurációjáról nem áll rendelkezésre információ, becsült adatok adhatók meg.

A járaton belüli indulási hely/érkezési hely

Az adott járaton azonos járatszámon folyó forgalom, repülőtérpárok szerint az adott járat beszállási és a kiszállási helyének megfelelően felosztva. (Olyan utasok vagy áru esetében, ahol a beszállás szerinti repülőtér ismeretlen, a légi jármű indulási helyét kell beszállás szerinti helynek tekinteni; ehhez hasonlóan, amennyiben a kiszállás szerinti repülőtér ismeretlen, a légi jármű érkezési helyét kell kiszállás szerinti helynek tekinteni).

Szállított utasok

Valamennyi olyan utas, akinek utazása adatszolgáltató repülőtéren kezdődik vagy véget ér. A közvetlen tranzitutasok kivételével.

Berakodott/kirakodott áru és postai küldemény

A készletektől és a poggyásztól eltérő, a légi járműbe berakodott vagy abból kirakodott bármilyen tárgy. Ide értendők a futárszolgálati küldemény és a diplomáciai csomagok, de az utaspoggyász nem.

A teljes légijármű-forgalom

A nem katonai légi jármű által végzett valamennyi felszállás és leszállás. Ide értendő a légi járművel folytatott munkavégzés, azaz főként a mezőgazdaságban, az építőiparban, a fényképészetben és a felmérésekben légi járművel végzett különleges kereskedelmi repülési tevékenységek, valamint a pilótaképzés, a vállalati célú repülés és más nem kereskedelmi repülések.

Kereskedelmi légijáratok teljes légijármű-forgalma

A polgári légi jármű által ellenérték fejében végzett valamennyi felszállás és leszállás.

--------------------------------------------------

Top