EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0124

A Bizottság 2003/124/EK irányelve (2003. december 22.) a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a bennfentes információ meghatározása és közzététele, valamint a piaci manipuláció meghatározása tekintetében történő végrehajtásárólEGT vonatkozású szöveg.

HL L 339., 2003.12.24, p. 70–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2016; hatályon kívül helyezte: 32014R0596

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/124/oj

32003L0124Hivatalos Lap L 339 , 24/12/2003 o. 0070 - 0072


A Bizottság 2003/124/EK irányelve

(2003. december 22.)

a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a bennfentes információ meghatározása és közzététele, valamint a piaci manipuláció meghatározása tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 2003. január 28-i 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre [1], és különösen annak 1. cikkének második bekezdésére és 6. cikke (10) bekezdésének első, második és harmadik francia bekezdésére,

az Európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságával (CESR) [2] a technikai tanácsadással kapcsolatban folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) Az ésszerűen eljáró befektetők befektetési döntéseiket a már rendelkezésükre álló információra, azaz előzetesen rendelkezésre álló információra alapozzák. Ezért azt a kérdést, hogy a befektetési döntés meghozatalakor az ésszerűen eljáró befektető feltehetően figyelembe vett-e egy adott információt, az előzetesen rendelkezésre álló információ alapján kell megítélni. Az ilyen értékelés során figyelembe kell venni az információ várható hatását a kapcsolódó kibocsátói tevékenység teljességének fényében, az információforrás megbízhatóságát és minden más olyan piaci változót, amely várhatóan érinti a kapcsolódó pénzügyi eszközt vagy az ahhoz kapcsolódó származtatott pénzügyi eszközt, az adott körülmények között.

(2) Az utólag rendelkezésre álló információ felhasználható annak a feltételezésnek az ellenőrzésére, hogy az előzetesen rendelkezésre álló információ árfolyamérzékeny volt-e, de nem használható fel arra, hogy olyan személy ellen járjanak el, aki a rendelkezésére álló előzetes információból ésszerű következtetéseket vont le.

(3) A piaci résztvevők jogbiztonságát fokozni kell azzal, hogy a bennfentes információ meghatározásának két lényegi elemét, nevezetesen az ilyen információ pontos jellegét és annak a pénzügyi eszközök vagy kapcsolódó származtatott pénzügyi eszközök árfolyamára gyakorolt lehetséges hatásának jelentőségét pontosabban kell meghatározni.

(4) A befektetők védelme nemcsak azt igényli, hogy a kibocsátók időben tegyék közzé a bennfentes információt, hanem azt is igényli, hogy az ilyen közzététel a lehető leggyorsabb és a lehető legösszehangoltabb legyen a befektetők összes csoportja vonatkozásában mindazon tagállamokban, ahol a kibocsátó kérte vagy jóváhagyták pénzügyi eszközének szabályozott piacra történő bevezetését, annak érdekében, hogy közösségi szinten garantálni lehessen a befektetők ilyen információhoz való azonos hozzáférését, valamint a bennfentes kereskedelem megelőzése érdekében. Evégett a tagállamok hivatalosan kijelölhetik az ilyen közzététel céljára szánt mechanizmusokat.

(5) A kibocsátók jogos érdekeinek védelme érdekében szigorúan meghatározott különleges körülmények között engedélyezni kell a bennfentes információ közzétételének késleltetését. Azonban a befektetők védelme megköveteli, hogy ilyen esetekben az információt bizalmasan kezeljék a bennfentes kereskedelem megelőzése érdekében.

(6) Annak érdekében, hogy iránymutatást adjanak mind a piaci résztvevőknek, mind az illetékes hatóságoknak, figyelembe kell venni bizonyos jelzéseket az esetlegesen manipulatív magatartás vizsgálata során.

(7) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az európai értékpapír-piaci bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Bennfentes információ

(1) A 2003/6/EK irányelv 1. cikke 1. pontjának alkalmazásában azt az információt kell pontosnak tekinteni, amely létező vagy alappal várhatóan létrejövő körülményekre, vagy olyan eseményre vonatkozik, amely megtörtént vagy alappal várható, hogy meg fog történni, és elég konkrét ahhoz, hogy lehetővé tegye következtetések levonását az ilyen körülményeknek vagy eseménynek pénzügyi eszközök vagy a kapcsolódó származtatott pénzügyi eszközök árfolyamára esetlegesen gyakorolt hatásáról.

(2) A 2003/6/EK irányelv 1. cikke 1. pontjának alkalmazásában "az az információ, amelynek nyilvánosságra hozatala valószínűleg jelentős hatást gyakorolna a szóban forgó pénzügyi eszközök vagy a kapcsolódó származtatott pénzügyi eszközök árfolyamára", olyan információ, amelyet az ésszerűen eljáró befektető nagy valószínűséggel felhasználna a befektetési döntése meghozatalához.

2. cikk

A bennfentes információ közzétételének eszközei és határidői

(1) A 2003/6/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a 2001/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [3] 102. cikkének (1) bekezdését és 103. cikkét kell alkalmazni.

Továbbá, a tagállamok biztosítják, hogy a kibocsátó oly módon tegye közzé a bennfentes információt, amely lehetővé teszi a nyilvánosság számára a gyors hozzáférést és az információ kellő időben történő teljes és korrekt értékelését.

Ezen kívül, a tagállamok azt is biztosítják, hogy a kibocsátó ne kösse össze, feltehetően félrevezető módon, a bennfentes információ nyilvánosságra hozatalát tevékenysége reklámozásával.

(2) A tagállamok vállalják, hogy a kibocsátó eljárását, - amennyiben valamely körülmény létrejöttekor vagy esemény bekövetkeztekor, bár az még nem vált hivatalossá, arról azonnal tájékoztatta a nyilvánosságot – a 2003/6/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdése első albekezdésében foglaltaknak megfelelőnek tekintik.

(3) A már közzétett bennfentes információt érintő bármilyen lényeges változást az ilyen változás bekövetkezte után azonnal közzé kell tenni ugyanazon a módon, ahogy az eredeti információ közzétételére sor került.

(4) A tagállamok előírják a kibocsátók számára, hogy a tőlük elvárható gondossággal biztosítsák a bennfentes információ közzétételének lehető legnagyobb mértékű időbeli összehangoltságát a befektetők összes csoportja tekintetében mindazon tagállamokban, ahol a kibocsátók pénzügyi eszközeik szabályozott piacra történő bevezetését kérték, vagy azt jóváhagyták.

3. cikk

A közzététel késleltetéséhez fűződő jogos érdekek és a bizalmas kezelés

(1) A 2003/6/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a jogos érdek, különösen a következő, nem kimerítő jelleggel felsorolt körülményekhez kapcsolódhat:

a) folyamatban lévő tárgyalások vagy ezekhez kapcsolódó események, amikor a közzététel várhatóan érintené az ilyen tárgyalások kimenetelét vagy szokásos lefolyását. Különösen, amennyiben a kibocsátó pénzügyi helyzete súlyos és közvetlen veszélyben van, bár még nem kell a csődjogi rendelkezéseket alkalmazni, az információ közzététele korlátozott időtartamra késleltethető, amennyiben az ilyen közzététel súlyosan veszélyeztetné a létező és lehetséges részvényesek érdekeit a kibocsátó hosszú távú szanálásának biztosítását célzó tárgyalások lezárásának esetleges veszélyeztetésével;

b) valamely kibocsátó ügyvezető testülete által hozott döntések vagy megkötött szerződések, amelyek hatálybalépéséhez a kibocsátó más testületének a jóváhagyása szükséges, és a kibocsátó szervezeti felépítése szerint ezek a testületek elkülönülnek, feltéve, hogy az információnak az ilyen jóváhagyást megelőző közzététele, annak bejelentésével együtt, hogy ez a jóváhagyás még függőben van, veszélyeztetné az információ nyilvánosság által történő korrekt értékelését.

(2) A 2003/6/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a tagállamok előírják, hogy a bennfentes információ bizalmas kezelésének biztosítása érdekében a kibocsátó ellenőrizze az ilyen információhoz való hozzáférést, valamint különösen, hogy:

a) a kibocsátó hatékony intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy megakadályozza az ilyen információhoz való hozzáférést mindazon személyek számára, akiknek nincs szükségük az ilyen információra a kibocsátónál betöltött funkcióik gyakorlásához;

b) a kibocsátó meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy mindazon személyek, akik hozzáférhetnek az ilyen információhoz, elismerjék az ezzel járó törvényi és rendeleti kötelezettségeket, és ismerjék az ilyen információval való visszaéléshez, illetve annak nem megfelelő terjesztéséhez fűződő szankciókat;

c) a kibocsátó hozzon intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik az azonnali közzétételt, amennyiben a kibocsátó nem tudta biztosítani a vonatkozó bennfentes információ bizalmas kezelését a 2003/6/EK irányelv 6. cikke (3) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül.

4. cikk

A hamis vagy félrevezető jelzésekhez és az árfolyam-biztosításhoz kapcsolódó manipulatív magatartás

A 2003/6/EK irányelv 1. cikke 2. pontja a) alpontjának alkalmazásában – az említett cikk 2. pontjának második albekezdésében foglalt példák sérelme nélkül – a tagállamok biztosítják, hogy az alábbi, a teljesség igénye nélkül felsorolt jelzéseket, amelyeket nem szükségszerűen kell önmagukban piaci manipulációnak tekinteni, figyelembe veszik a piaci résztvevők, illetve az illetékes hatóságok, amikor ügyleteket, illetve vételi vagy eladási megbízásokat vizsgálnak:

a) a vételi vagy eladási megbízások, illetve megkötött ügyletek mekkora hányadát képviselik az adott pénzügyi eszközzel folytatott ügyletek napi forgalmának az érintett szabályozott piacon, különösen, ha ezek a megbízások, illetőleg ügyletek a pénzügyi eszköz árfolyamának lényeges megváltozásához vezetnek;

b) milyen mértékben vezetnek a lényeges vevői vagy eladói pozícióban lévő személyek által adott vételi vagy eladási megbízások, illetve az általuk végrehajtott ügyletek a szabályozott piacon forgalmazott pénzügyi eszköz vagy kapcsolódó származtatott, vagy annak alapjául szolgáló eszköz lényeges árfolyamváltozásához;

c) a megkötött ügyletek nem eredményeznek-e változást a szabályozott piacon forgalmazott pénzügyi eszköz tényleges haszonhúzójának személyében

d) milyen mértékben tartalmaznak a vételi vagy eladási megbízások, illetve végrehajtott ügyletek rövid időszakon belül ellenirányú ügylettel lezárt poziciókat, és ezek milyen arányt képviselnek az érintett szabályozott piacon a vonatkozó pénzügyi eszközzel folytatott ügyletek napi forgalmában, illetve, hogy ez kapcsolatba hozható-e a szabályozott piacon forgalmazott pénzügyi eszköz árfolyamának lényeges változásaival;

e) a vételi vagy eladási megbízások, illetve végrehajtott ügyletek milyen mértékben koncentrálódnak egy rövid időszakra a napi kereskedésen belül, és milyen mértékben vezetnek ellentétes irányú ármozgáshoz;

f) hogy milyen mértékben változtatják meg a végrehajtás előtt visszavont vételi vagy eladási megbízások a szabályozott piacon forgalmazott pénzügyi eszközre vonatkozó legjobb vételi és eladási ajánlati árakat, vagy általánosabban, a piaci résztvevők számára rendelkezésre álló ajánlati könyvben szereplő adatokat;

g) milyen mértékben adnak vételi vagy eladási megbízásokat, illetve hajtanak végre ügyleteket abban a konkrét vagy ahhoz közeli időpontban, amikor a referencia-árfolyamokat, elszámolási árakat és becsléseket meghatározzák, és milyen mértékben vezetnek ezek olyan árfolyamváltozásokhoz, amelyek hatással vannak ezekre árfolyamokra és értékelésekre is.

5. cikk

A fiktív eszközökhöz, vagy a megtévesztés és félrevezetés bármilyen más formájához kapcsolódó manipulatív magatartások

A 2003/6/EK irányelv 1. cikke 2. pontja b) alpontjának alkalmazásához, valamint e cikk (2) bekezdésének második albekezdésében foglalt példák sérelme nélkül, a tagállamok biztosítják, hogy a következő, nem kimerő jelleggel felsorolt jelzéseket, amelyeket önmagukban nem szükségszerűen kell úgy tekinteni, mint amelyek kimerítik a piaci manipuláció fogalmát, figyelembe veszik a piaci résztvevők, illetve az illetékes hatóságok, amikor ügyleteket, illetve vételi vagy eladási megbízásokat vizsgálnak:

a) hogy bizonyos személyek által adott vételi vagy eladási megbízásokat, illetve általuk végrehajtott ügyleteket megelőzi-e vagy követi-e hamis vagy félrevezető információk ugyanezen személyek vagy velük kapcsolatban álló személyek által történő terjesztése;

b) hogy bizonyos személyek adnak-e vételi vagy eladási megbízást, vagy végrehajtanak-e ügyleteket az előtt vagy az után, hogy ugyanezen személyek vagy a velük kapcsolatban álló személyek téves, elfogult vagy bizonyíthatóan anyagi érdek által befolyásolt kutatási eredményeket vagy befektetési ajánlásokat készítenek vagy terjesztenek.

6. cikk

A nemzeti jogba történő átültetés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2004. október 12-ig megfeleljenek. A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal e rendelkezések szövegét, valamint a Bizottság számára megküldenek egy táblázatot az ezen irányelv rendelkezései és az általuk kibocsátott nemzeti rendelkezések közötti megfelelésről.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

8. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. december 22-én.

a Bizottság részéről

Frederik Bolkestein

a Bizottság tagja

[1] HL L 96., 2003.4.12., 16. o.

[2] A CESR-t a 2001/527/EK bizottsági határozat (HL L 191., 2001.7.13., 43. o.) hozta létre.

[3] HL L 184., 2001.7.6., 1. o.

--------------------------------------------------

Top