EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0096

A Tanács 2003/96/EK irányelve (2003. október 27.) az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezésérőlEGT vonatkozású szöveg.

OJ L 283, 31.10.2003, p. 51–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 405 - 424
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 405 - 424
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 405 - 424
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 405 - 424
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 405 - 424
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 405 - 424
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 405 - 424
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 405 - 424
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 405 - 424
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 98 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 98 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 75 - 94

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj

32003L0096Hivatalos Lap L 283 , 31/10/2003 o. 0051 - 0070


A Tanács 2003/96/EK irányelve

(2003. október 27.)

az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 93. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

mivel:

(1) Az ásványi olajok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/81/EGK tanácsi irányelv [1] és az ásványolajok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló, 1992. október 19-i 92/82/EGK tanácsi irányelv [2] alkalmazási köre az ásványolajokra korlátozódik.

(2) A villamos energia és az ásványolajon kívüli egyéb energiatermékek minimum adómértékét megszabó közösségi rendelkezések hiánya káros hatással lehet a belső piac megfelelő működésére.

(3) A belső piac megfelelő működése és az egyéb közösségi politikák célkitűzéseinek elérése megköveteli, hogy a legtöbb energiatermékre, beleértve a villamos energiát, a földgázt és a szenet is, közösségi szinten minimum adómértékeket állapítsanak meg.

(4) A tagállamok által alkalmazott nemzeti energiaadó-mértékek érezhető különbségei hátrányosnak bizonyulhatnak a belső piac megfelelő működésére.

(5) A megfelelő minimum közösségi adómértékek meghatározása lehetővé teheti a nemzeti adómértékek között fennálló különbségek csökkentését.

(6) A Szerződés 6. cikkével összhangban a környezetvédelmi követelményeket be kell építeni az egyéb közösségi politikák meghatározásába és végrehajtásába.

(7) Az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezményének aláírójaként a Közösség megerősítette a Kiotói Jegyzőkönyvet. Az energiatermékek, és adott esetben a villamos energia adóztatása egyike a Kiotói Jegyzőkönyv célkitűzései megvalósítását szolgáló eszközöknek.

(8) A Tanácsnak rendszeresen meg kell vizsgálnia a mentességeket és kedvezményeket, valamint a minimum adómértékeket, figyelembe véve a belső piac megfelelő működését, a minimum adómértékek valós értékét, a közösségi vállalkozások nemzetközi versenyképességét, valamint a Szerződés általános célkitűzéseit.

(9) A tagállamok számára biztosítani kell a nemzeti körülményekhez igazított politikák meghatározásához és végrehajtásához szükséges rugalmasságot.

(10) A tagállamok különféle típusú adózást kívánnak bevezetni vagy fenntartani az energiatermékekre és a villamos energiára. E célból a tagállamoknak meg kell engedni, hogy a minimum közösségi adómértékeknek úgy feleljenek meg, hogy figyelembe veszik a teljes kivetett adóterhet az összes olyan közvetett adó tekintetében, amelynek alkalmazása mellett döntenek (a hozzáadottérték-adó kivételével).

(11) Az energiatermékekre és a villamos energiára vonatkozó, e közösségi adóztatási keretrendszer végrehajtásával kapcsolatos adóügyi intézkedésekről az egyes tagállamoknak kell dönteniük. E tekintetben a tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem növelik a teljes adóterhet, ha úgy ítélik meg, hogy egy ilyen, az adóügyi semlegességre vonatkozó elv megvalósítása hozzájárulhat adórendszereik átszervezéséhez és modernizálásához azáltal, hogy ösztönzi azon magatartást, amely a környezet fokozottabb védelmét és a nagyobb munkaerő-felhasználást segíti elő.

(12) Az energiaárak kulcsfontosságú elemei a Közösség energia-, közlekedés- és környezetvédelmi politikáinak.

(13) Az adózás részben meghatározza az energiatermékek és a villamos energia árát.

(14) A minimum adómértékeknek tükrözniük kell a különböző energiatermékek és a villamos energia versenyhelyzetét. Ezen összefüggésben tanácsos lenne e minimummértékek számítását, amennyire csak lehetséges, a termékek energiatartalmára alapozni. Ezt a módszert azonban az üzemanyagokra nem kell alkalmazni.

(15) Bizonyos körülmények vagy állandó feltételek mellett lehetővé kell tenni ugyanazon termékekre eltérő nemzeti adómértékek alkalmazását, feltéve hogy tiszteletben tartják a minimum közösségi adómértékeket, valamint a belső piaci és versenyszabályokat.

(16) Mivel a hőenergia Közösségen belüli kereskedelme nagyon korlátozott, a hőtermelés adóztatása kívül marad e közösségi keretrendszer alkalmazási körén.

(17) Az energiatermékek és a villamos energia felhasználása szerint különböző minimum közösségi adómérték megállapítására van szükség.

(18) Bizonyos ipari és kereskedelmi célokra üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként használt energiatermékek adóztatása rendszerint alacsonyabb mértékű, mint a motorhajtóanyagként felhasznált energiatermékekre alkalmazandó adómértékek.

(19) A fuvarozók, különösen a Közösségen belüli tevékenységeket folytató fuvarozók által használt dízelüzemanyag adóztatása egy különleges bánásmód lehetőségét követeli meg, beleértve ebbe olyan intézkedéseket is, amelyek lehetővé teszik az úthasználati díjak rendszerének bevezetését annak érdekében, hogy korlátozzák a gazdasági szereplők által a versenyben esetleg tapasztalt torzulásokat.

(20) A tagállamoknak esetleg különbséget kell tenniük a kereskedelmi és nem kereskedelmi dízelüzemanyag között. A tagállamok ezt a lehetőséget felhasználhatják a motorhajtóanyagként felhasznált nem kereskedelmi gázolaj és a benzin adóztatása közötti különbség csökkentésére.

(21) Az energiatermékek és a villamos energia üzleti és nem üzleti felhasználását eltérően lehet kezelni az adóztatás szempontjából.

(22) Az energiatermékeket alapvetően egy közösségi keretrendszer szabályozza, ha azokat tüzelő-, fűtőanyagként vagy üzemanyagként használják fel. Ennek keretében az adórendszer természetéből és logikájából adódik, hogy a keretrendszer alkalmazási köréből kizárják az energiatermékek kettős felhasználását, a nem tüzelő,- fűtő vagy üzemanyagként való felhasználását, valamint a nem fém ásványi termékek gyártását. A hasonló módon felhasznált villamos energiát hasonlóan kell kezelni.

(23) A meglévő nemzetközi kötelezettségek és a közösségi társaságok versenyhelyzetének fenntartása indokolttá teszi – a magánjellegű, kedvtelési célú felhasználás céljait kivéve – a légi és vízi közlekedés céljaira értékesített energiatermékek meglévő mentességének fenntartását, ugyanakkor a tagállamok számára lehetővé kell tenni e mentességek korlátozását.

(24) A tagállamok számára engedélyezni kell bizonyos egyéb adómentességek vagy adókedvezmények alkalmazását, ha azok nem károsak a belső piac megfelelő működésére és nem eredményeznek torzulást a versenyben.

(25) Különösen a kapcsolt hő- és villamosenergia-előállítás, valamint – az alternatív energiaforrások használatának előmozdítása érdekében – a megújuló energiaforrások szerezhetnek jogosultságot kedvezményes bánásmódra.

(26) Kívánatos olyan közösségi keretrendszer létrehozása, amely lehetővé teszi a tagállamok számára a jövedéki adók alóli mentesség biztosítását, illetve a jövedéki adók kedvezményét a bioüzemanyagok használatának előmozdítása érdekében, ami így hozzájárul a belső piac jobb működéséhez és megfelelő mértékű jogbiztonságot biztosít a gazdasági szereplők számára. A verseny torzulásait korlátozni kell, és a bioüzemanyagok előállítóinak és forgalmazóinak előállítási költségei csökkentésére irányuló ösztönzést többek között a tagállami kiigazítások segítségével kell fenntartani, figyelembe véve a nyersanyagárak változásait.

(27) Ezen irányelv nem sérti a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 25-i 92/12/EGK tanácsi irányelv [3] és az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelv [4] vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazását, ha az üzemanyagként vagy üzemanyagok adalékaként kínált, értékesített vagy ily módon felhasznált termék a 92/83/EGK irányelv meghatározása szerinti etil-alkohol.

(28) Szükségesnek bizonyulhatnak bizonyos adómentességek vagy adókedvezmények, nevezetesen a közösségi szintű erős harmonizáció hiánya, a nemzetközi versenyképesség elvesztésének kockázatai, illetve szociális vagy környezetvédelmi megfontolások miatt.

(29) Figyelmet érdemelnek azon vállalkozások, amelyek a környezetvédelem és az energiahatékonyság jelentős fokozása érdekében megállapodásokat kötnek; közülük a nagy energiaintenzitású vállalkozások különleges bánásmódot érdemelnek.

(30) Átmeneti időszakokra és intézkedésekre lehet szükség ahhoz, hogy a tagállamok zavartalanul alkalmazkodhassanak az új adómértékekhez, és ily módon csökkentsék az esetleges negatív mellékhatásokat.

(31) Szükséges egy olyan eljárást előírni, amely meghatározott időszakra engedélyezi a tagállamoknak egyéb mentességek vagy kedvezményes adómértékek bevezetését. Az ilyen mentességeket és kedvezményeket rendszeresen felül kell vizsgálni.

(32) Rendelkezni kell arról, hogy a tagállamok értesítsék a Bizottságot bizonyos nemzeti intézkedésekről. Az ilyen értesítések nem mentesítik a tagállamokat a Szerződés 88. cikke (3) bekezdésében meghatározott azon kötelezettség alól, hogy értesítést küldjenek bizonyos nemzeti intézkedésekről. Ezen irányelv nem sérti az olyan jövőbeli állami támogatásokra vonatkozó eljárások kimenetelét, amelyeket a Szerződés 87. és 88. cikkével összhangban végeznek.

(33) A 92/12/EGK irányelv alkalmazási körét adott esetben ki kell terjeszteni az ezen irányelv által szabályozott termékekre és közvetett adókra.

(34) Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [5] összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A tagállamok ezen irányelvvel összhangban adót állapítanak meg az energiatermékekre és a villamos energiára.

2. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában "energiatermékek" a következők:

a) az 1507–1518 KN-kódok alá tartozó termékek, ha azokat tüzelő-, fűtőanyagként vagy üzemanyagként kínálják;

b) a 2701, 2702 és 2704–2715 KN-kódok alá tartozó termékek;

c) a 2901 és 2902 KN-kód alá tartozó termékek;

d) a 29051100 KN-kód alá tartozó termékek, amelyek nem szintetikus eredetűek, ha azokat tüzelő-, fűtőanyagként vagy üzemanyagként kínálják;

e) a 3403 KN-kód alá tartozó termékek;

f) a 3811 KN-kód alá tartozó termékek;

g) a 3817 KN-kód alá tartozó termékek;

h) a 38249099 KN-kód alá tartozó termékek, ha azokat tüzelő-, fűtőanyagként vagy üzemanyagként kínálják.

(2) Ezen irányelvet kell alkalmazni a következő termékre is:

A 2716 KN-kód alá tartozó villamos energia.

(3) Ha az energiatermékeket üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínálják, értékesítik vagy használják fel, akkor azok kivételével, amelyekre ezen irányelv adómértéket határoz meg, a felhasználásnak megfelelően kell adóztatni, s az adómérték a hozzá legközelebb álló tüzelő-, fűtőanyag vagy üzemanyag adómértéke.

Az (1) bekezdésben felsorolt adóköteles termékeken kívül bármely üzemanyagként, üzemanyagok adalékaként vagy hígítóanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált terméket a hozzá legközelebb álló üzemanyag adómértékével kell megadóztatni.

Az (1) bekezdésben felsorolt adóköteles termékeken kívül bármely egyéb olyan szénhidrogént, kivéve a tőzeget, amelyet tüzelő-, fűtőanyagként kínálnak, értékesítenek vagy használnak fel, a hozzá legközelebb álló energiatermék adómértével kell megadóztatni.

(4) Ezen irányelvet nem lehet a következőkre alkalmazni:

a) hőtermelés adóztatása és a 4401 és 4402 KN-kód alá tartozó termékek adóztatása;

b) az energiatermékek és a villamos energia következő felhasználásai:

- nem üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként felhasznált energiatermékek,

- energiatermékek kettős felhasználása.

Egy energiatermék akkor kettős felhasználású, ha egyaránt felhasználják tüzelő-, fűtőanyagként, valamint nem üzemanyagként vagy nem tüzelő-, fűtőanyagként. A kémiai redukciós eljárásban, valamint elektrolízisnél és fémipari folyamatokban felhasznált energiatermékeket kettős felhasználásúnak kell tekinteni,

- elsősorban kémiai redukció céljaira, valamint elektrolízisnél és fémipari folyamatokban használt villamos energia,

- villamos energia, ha egy termék költségének több mint 50 %-át teszi ki. A "termék költsége" a termékek és szolgáltatások teljes beszerzésének, valamint a bérköltségek és az állóeszközök felhasználásának összege az üzleti vállalkozás szintjén, a 11. cikk meghatározása szerint. Ezt a költséget egységenkénti átlagként számítják ki. A "villamos energia költsége" a villamos energia tényleges beszerzési értéke vagy a villamos energia előállítási költsége, ha azt az üzleti vállalkozáson belül állítják elő,

- ásványtani folyamatok.

"Ásványtani folyamatok" a NACE-nómenklatúrában a DI 26 "egyéb nem fém ásványi termék gyártása" kód alá besorolt folyamatok, az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról szóló, 1990. október 9-i 3037/90/EGK tanácsi rendelet [6] szerint.

Ezen energiatermékekre azonban a 20. cikket alkalmazni kell.

(5) Ezen irányelvben a Kombinált Nómenklatúra szerinti kódokra való hivatkozásokat a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2001. augusztus 6-i 2031/2001/EK bizottsági rendeletben [7] szereplő kódokra való hivatkozásoknak kell tekinteni.

Az ezen irányelvben említett termékekre vonatkozó Kombinált Nómenklatúra szerinti kódok frissítéséről szóló határozatot évente egyszer kell meghozni a 27. cikkben meghatározott eljárással összhangban. A határozat nem eredményezhet változást az ezen irányelvben alkalmazott minimum adómértékekben, és nem eredményezheti valamely energiaterméknek vagy villamos energiának az irányelvhez hozzáadását, illetve törlését.

3. cikk

A 92/12/EGK irányelvben szereplő "ásványolajokra" vagy "jövedéki adóra" történő hivatkozásokat, amennyiben azokat ásványolajokra kell alkalmazni, úgy kell értelmezni, hogy azok kiterjednek az ezen irányelv 2. cikkében és 4. cikke (2) bekezdésében említett valamennyi energiatermékre, villamos energiára és nemzeti közvetett adóra.

4. cikk

(1) Azon adómértékek, amelyeket a tagállamoknak a 2. cikkben felsorolt energiatermékekre és villamos energiára alkalmaznak, nem lehetnek kisebbek, mint az ezen irányelvben előírt minimum adómértékek.

(2) Ezen irányelv alkalmazásában "adómérték" a szabadforgalomba bocsátás időpontjában az energiatermékek és a villamos energia mennyiségére közvetlenül vagy közvetetten számított összes közvetett adó (kivéve hozzáadottérték-adó) tekintetében megállapított teljes teher.

5. cikk

A tagállamok adóügyi felügyelet mellett alkalmazhatnak eltérő adómértékeket, feltéve hogy tiszteletben tartják az ezen irányelvben előírt minimum adómértékeket, és hogy azok összeegyeztethetők a közösségi joggal, mégpedig a következő esetekben:

- közvetlen kapcsolat áll fenn az eltérő adómértékek és a termékminőség között,

- az eltérő adómértékek a tüzelési, fűtési célra használt villamos energia és energiatermékek fogyasztásához igazodnak,

- a következő felhasználásoknál: helyi tömegközlekedés (beleértve a taxit is), hulladékgyűjtés, fegyveres erők és közigazgatás, fogyatékossággal élő személyek, betegszállító járművek,

- a 9. és 10. cikkben említett energiatermékek és villamos energia esetén az üzleti és nem üzleti felhasználások között különbséget tesznek.

6. cikk

A tagállamok az ezen irányelvben előírt adómértékek alóli mentességet vagy kedvezményt szabadon megadhatják vagy

a) közvetlenül;

b) eltérő adómérték révén;

vagy

c) a megfizetett adó egészének vagy egy részének visszatérítésével.

7. cikk

(1) 2004. január 1-jétől és 2010. január 1-jétől az üzemanyagokra az I. melléklet A. táblázatában meghatározott minimum adómértékek alkalmazandók.

Legkésőbb 2012. január 1-jéig, az Európai Parlamenttel történő konzultációt követően egyhangúlag eljárva, a Bizottság jelentése és javaslata alapján a Tanács határoz a gázolajra alkalmazandó minimum adómértékekről a 2013. január 1-jével kezdődő további időszakra.

(2) A tagállamok különbséget tehetnek a motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi és nem kereskedelmi felhasználása között, feltéve hogy a minimum közösségi adómértékeket betartják és a motorhajtóanyagként felhasznált kereskedelmi gázolaj adómértéke nem kisebb, mint a 2003. január 1-jén hatályban levő nemzeti adómérték, az ezen irányelvben erre a felhasználásra meghatározott bármilyen eltérés ellenére.

(3) "Motorhajtóanyagként felhasznált kereskedelmi gázolaj" a következő célokra motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj:

a) ellenszolgáltatás fejében vagy saját költségre kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló és legalább 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművel vagy nyerges járműszerelvénnyel végzett közúti árufuvarozás;

b) személyszállítás akár menetrendszerű, akár nem menetrendszerű forgalomban, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvben [8] meghatározott M2 vagy M3 kategóriába tartozó gépjárművel.

(4) A (2) bekezdés ellenére azon tagállamok, amelyek kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló gépjárművekre vagy nyerges járműszerelvényekre úthasználati díjrendszert vezetnek be, az ilyen járművek által használt gázolajra olyan kedvezményes adómértéket alkalmazhatnak, amely alacsonyabb a 2003. január 1-jén hatályban levő nemzeti adómértéknél, amennyiben a teljes adóteher nagyjából azonos marad, feltéve hogy a közösségi minimummértékeket betartják, továbbá a motorhajtóanyagként felhasznált gázolajra 2003. január 1-jén hatályban levő nemzeti adómérték legalább kétszerese a 2004. január 1-jén alkalmazandó minimum adómértéknek.

8. cikk

(1) 2004. január 1-jétől, a 7. cikk ellenére, a (2) bekezdésben meghatározott célokra üzemanyagként felhasznált termékekre alkalmazandó minimum adómértékeket az I. melléklet B. táblázatában meghatározottak szerint kell rögzíteni.

(2) E cikket a következő ipari és kereskedelmi célokra kell alkalmazni:

a) mezőgazdasági, kertészeti vagy haltenyésztési munkák és az erdészet;

b) helyhez kötött motorok;

c) magas- és mélyépítéshez, közművekhez használt műszaki berendezések és gépek;

d) járművek, amelyeket nem a közúthálózaton történő használatra szántak, vagy olyanok, amelyeket nem engedélyeztek alapvetően közúti használatra.

9. cikk

(1) 2004. január 1-jétől a tüzelő-, fűtőanyagokra alkalmazandó minimum adómértékeket az I. melléklet C. táblázatában meghatározottak szerint kell rögzíteni.

(2) Azon tagállamok, amelyek számára engedélyezték 2003. január 1-jén felügyeleti díj kiszabását a háztartási tüzelőolajra, továbbra is alkalmazhatnak egy kedvezményes 10 EUR/1000 liter mértékű díjat a kérdéses termékre. Ez az engedély 2007. január 1-jén hatályát veszti, ha a Tanács a Bizottság jelentése és javaslata alapján egyhangúlag eljárva így dönt, miután megállapította, hogy a kedvezményes díj túl alacsony a tagállamok közötti kereskedelem torzulási problémáinak elkerüléséhez.

10. cikk

(1) 2004. január 1-jétől a villamos energiára alkalmazandó minimum adómértékeket az I. melléklet C. táblázatában megállapítottak szerint kell rögzíteni.

(2) Az (1) bekezdésben említett minimum adómértékek felett a tagállamoknak lehetősége van az alkalmazandó adóalap meghatározására, feltéve hogy tiszteletben tartják a 92/12/EGK irányelvet.

11. cikk

(1) Ezen irányelvben "üzleti felhasználás" olyan, a (2) bekezdésben meghatározott üzleti vállalkozás általi felhasználás, amely bárhol önállóan végez termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást, függetlenül attól, hogy milyen célja vagy eredménye van e gazdasági tevékenységeknek.

A gazdasági tevékenységek körébe tartozik a szolgáltatást nyújtó termelők, kereskedők és személyek minden tevékenysége, beleértve a bányászati és mezőgazdasági tevékenységeket és a szabadfoglalkozásúak tevékenységeit is.

Az állami, regionális és helyi közigazgatási szerveket és közintézményeket nem lehet üzleti vállalkozásoknak tekinteni az olyan tevékenységek vagy ügyletek tekintetében, amelyekben hatóságként vesznek részt. Ha részt vesznek azonban ilyen tevékenységekben vagy ügyletekben, azokat üzleti vállalkozásnak kell tekinteni e tevékenységek vagy ügyletek vonatkozásában, ha a nem üzleti vállalkozásként való kezelésük a verseny jelentős torzulásához vezetne.

(2) Ezen irányelv tekintetében az üzleti vállalkozást nem lehet kisebbnek tekinteni egy vállalkozás vagy egy jogi személy olyan részénél, amely szervezeti szempontból önálló üzleti vállalkozást testesít meg, azaz olyan jogi személyiséget, amely képes saját eszközeivel működni.

(3) Ha vegyes felhasználásra kerül sor, az adóztatást az egyes felhasználástípusok arányában kell alkalmazni, mindazonáltal amennyiben akár az üzleti, akár a nem üzleti felhasználás jelentéktelen, attól el is lehet tekinteni.

(4) A tagállamok korlátozhatják az üzleti felhasználás kedvezményes adómértékének alkalmazási körét.

12. cikk

(1) A tagállamok nemzeti adómértékeiket a 7–10. cikkben meghatározottaktól eltérő egységekben is kifejezhetik, feltéve hogy az ezen egységekre történő átváltás után a megfelelő adómértékek nem alacsonyabbak az ezen irányelvben meghatározott minimummértékeknél.

(2) A 7., 8. és 9. cikk szerinti olyan energiatermékeknél, amelyek adómértékét térfogat alapján határozzák meg, a térfogatot 15 oC hőmérsékleten kell megmérni.

13. cikk

(1) Azon tagállamok számára, amelyek nem vezették be az eurót, évente egyszer rögzítik az euró nemzeti valutában kifejezett, az adómértékek átváltására alkalmazandó árfolyamát. Az október első munkanapján érvényes és az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdetett árfolyamokat kell alkalmazni, és azok a következő naptári év január 1-jétől érvényesek.

(2) A tagállamok az (1) bekezdésben előírt éves kiigazítás időpontjában érvényes adóösszegeket fenntarthatják, ha az euróban kifejezett adómérték összegeinek átváltása 5 %-nál vagy 5 EUR-nál – a kettő közül a kisebb összegűnél – alacsonyabb mértékű emelkedést eredményezne a nemzeti valutában kifejezett adómértékben.

14. cikk

(1) A 92/12/EGK irányelvben meghatározott, az adóköteles termékek adómentes felhasználásairól szóló általános rendelkezéseken kívül, és egyéb közösségi rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok a következőket olyan feltételekkel mentesítik az adózás alól, amely feltételeket az ilyen mentességek helyes és következetes alkalmazása és az adókijátszás, adókikerülés vagy visszaélés megelőzése céljából határoznak meg:

a) villamos energia előállításához felhasznált energiatermékek és villamos energia, és a villamosenergia-előállítási képesség fenntartásához felhasznált villamos energia. A tagállamok környezetvédelem-politikai célzattal azonban e termékeket adókötelessé tehetik anélkül, hogy be kellene tartaniuk az ezen irányelvben meghatározott minimum adómértékeket. Ilyen esetben e termékek adózását nem kell figyelembe venni a villamos energia 10. cikkben meghatározott minimum adómértékének kielégítése céljából;

b) magánjellegű, kedvtelési célú repülés kivételével a légi közlekedés által üzemanyagként felhasznált energiatermékek.

Ezen irányelv alkalmazásában "magánjellegű, kedvtelési célú repülés" egy légi jármű használata tulajdonosa, illetve azon természetes vagy jogi személy által, aki használatát akár bérlet, akár más egyéb módon élvezi, amely használat nem szolgálja kereskedelmi célú és különösen nem személyek vagy áruk szállításának, illetve szolgáltatások ellenszolgáltatás fejében történő nyújtásának célját, illetve hatóságok céljait.

A tagállamok korlátozhatják e mentesség alkalmazási körét az üzemanyag-petróleum (27101921 KN-kód) értékesítésére;

c) energiatermékek, amelyeket a magánjellegű, kedvtelési célú vízi járművek kivételével a Közösség felségvizein belüli hajózás (valamint halászat) céljaira szolgáló üzemanyagként történő felhasználásra értékesítenek, valamint villamos energia, amelyet egy vízi jármű fedélzetén állítottak elő.

Ezen irányelv alkalmazásában a "magánjellegű, kedvtelési célú vízi jármű" olyan vízi jármű, amelyet tulajdonosa, illetve azon természetes vagy jogi személy, aki használatát akár bérlet, akár más egyéb módon élvezi, nem használja kereskedelmi célra és különösen nem személyek vagy áruk szállításának, illetve szolgáltatások ellenszolgáltatás fejében történő nyújtásának céljára, illetve hatóságok céljaira.

(2) A tagállamok az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott mentességek alkalmazási körét a nemzetközi és a Közösségen belüli szállításra korlátozhatják. Ezenkívül, ha egy tagállam egy másik tagállammal kétoldalú megállapodást kötött, akkor eltekinthet az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott mentességektől. Ilyen esetekben a tagállamok az ezen irányelvben előírt minimummértéknél alacsonyabb adómértéket is alkalmazhatnak.

15. cikk

(1) Más közösségi rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok adóügyi ellenőrzés mellett teljes vagy részleges adómentességeket vagy adókedvezményeket alkalmazhatnak a következőkre:

a) környezetet jobban kímélő termékek technológiai fejlesztésével foglalkozó kísérleti projektek területén vagy megújuló energiaforrásokból előállított üzemanyagokkal kapcsolatban, adóügyi felügyelet mellett felhasznált adóköteles termékek;

b) villamos energia:

- amely nap, szél, hullám, árapály vagy geotermikus eredetű,

- amelyet vízerőművekben állítanak elő,

- amelyet biomasszából vagy biomasszából előállított termékekből állítanak elő,

- amelyet elhagyott szénbányák által kibocsátott metánból fejlesztenek,

- amelyet üzemanyagcellákból fejlesztenek;

c) kapcsolt hő- és villamos energia előállításához felhasznált energiatermékek és villamos energia;

d) kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés során előállított villamos energia, feltéve hogy környezetbarát kapcsolt generátorokról van szó. A tagállamok a "környezetbarát" (vagy magas hatásfokú) kapcsolt energiatermelés nemzeti fogalommeghatározásait addig alkalmazhatják, amíg a Tanács a Bizottság jelentése és javaslata alapján egyhangúlag el nem fogad egy közös fogalommeghatározást;

e) áruk és személyek vasúton, metrón, villamoson és trolibuszon történő szállításához felhasznált energiatermékek és villamos energia;

f) a magánjellegű, kedvtelési célú hajózás kivételével a belföldi vízi utakon történő hajózásban (beleértve a halászatot is) üzemanyagként felhasznált energiatermékek és a vízi jármű fedélzetén előállított villamos energia;

g) földgáz, azon tagállamokban, amelyekben a földgáz részesedése a végső energiafogyasztásból 2000-ben kevesebb volt, mint 15 %.

A teljes vagy részleges mentességeket vagy kedvezményeket ezen irányelv hatálybalépése után legfeljebb tíz évig lehet alkalmazni, vagy amíg a földgáz belföldi részesedése a végső energiafogyasztásban el nem éri a 25 %-ot, attól függően, hogy melyik következik be előbb. Azonban amint a földgáz belföldi részesedése a végső energiafogyasztásból eléri a 20 %-ot, az érintett tagállam szigorúan pozitív adómértéket alkalmaz, amelyet évente emelni kell annak érdekében, hogy a fentiekben említett időszak végén legalább a minimummértéket elérje.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a földgázra vonatkozó teljes vagy részleges mentességeket vagy kedvezményeket Észak-Írországra külön alkalmazhatja;

h) háztartások és/vagy az érintett tagállam által jótékonysági szervezetként elismert szervezet által felhasznált villamos energia, földgáz, szén és szilárd tüzelőanyagok. Ilyen jótékonysági szervezetek esetén az érintett tagállam a mentességet vagy kedvezményt a nem üzleti célú tevékenységek céljaira történő felhasználásra korlátozhatja. Ahol vegyes felhasználásra kerül sor, az adót az egyes felhasználási típusok arányában kell alkalmazni. Ha egy felhasználás jelentéktelen, akkor azt figyelmen kívül lehet hagyni;

i) motorhajtóanyagként felhasznált földgáz és cseppfolyósított szénhidrogén (LPG);

j) légi járművek és hajók gyártása, fejlesztése, tesztelése és karbantartása során felhasznált üzemanyagok;

k) hajózható vízi utakon és kikötőkben végzett kotrási műveletekhez felhasznált üzemanyagok;

l) fűtési célra felhasznált, a 2705 KN-kód alá tartozó termékek.

(2) A tagállamok a fogyasztó által az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott termékekből előállított villamos energiára kifizetett adó összegét részben vagy egészben visszatéríthetik a termelőnek.

(3) A tagállamok mezőgazdasági, kertészeti vagy haltenyésztési munkálatokra, és az erdőgazdálkodásban felhasznált energiatermékekre és villamos energiára egy nulláig is csökkenthető adómértéket is alkalmazhatnak.

A Bizottság javaslata alapján a Tanács 2008. január 1-jéig megvizsgálja, hogy hatályon kívül kell-e helyezni a nulláig is csökkenthető adómérték alkalmazásának lehetőségét.

16. cikk

(1) A tagállamok az (5) bekezdés sérelme nélkül adóügyi felügyelet mellett mentességet vagy kedvezményes adómértéket alkalmazhatnak a 2. cikkben említett adóköteles termékekre, ha az ilyen termékek a következő termékekből állnak vagy azokból egyet vagy többet tartalmaznak:

- a 1507–1518 KN-kódok alá tartozó termékek;

- a 38249055 és a 38249080–38249099 KN-kódok alá tartozó termékek a biomasszából előállított összetevőik miatt,

- a 22072000 és 29051100 KN-kódok alá tartozó termékek, amelyek nem szintetikus eredetűek,

- biomasszából előállított termékek, beleértve a 4401 és 4402 KN-kódok alá tartozó termékeket is.

Adóügyi felügyelet mellett a tagállamok akkor is alkalmazhatnak kedvezményes adómértéket a 2. cikkben említett adóköteles termékekre, ha az ilyen termékek vizet tartalmaznak (2201 és 28510010 KN-kód).

"Biomassza" a mezőgazdaságból (beleértve a növényi és állati eredetű anyagokat is), erdőgazdálkodásból és kapcsolódó iparágakból származó termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményes adómérték alkalmazásából származó mentesség vagy adókedvezmény nem lehet nagyobb, mint a kedvezményre jogosult termékekben jelen levő, az (1) bekezdésben említett termékek térfogata után fizetendő adó összege.

A tagállamok által az (1) bekezdésben említett termékekből álló vagy azokat tartalmazó termékekre alkalmazott adómértékek alacsonyabbak lehetnek, mint a 4. cikkben meghatározott minimummértékek.

(3) A tagállamok által alkalmazott adómentességet vagy adókedvezményt a nyersanyagárak változásainak figyelembevételével kell kiigazítani, hogy el lehessen kerülni az (1) bekezdésben említett termékek gyártásához kapcsolódó többletköltségek túlkompenzálását.

(4) 2003. december 31-ig a tagállamok mentességet biztosíthatnak az olyan termékekre, illetve fenntarthatják az olyan termékek mentességét, amelyek kizárólag vagy csaknem kizárólag az (1) bekezdésben említett termékekből állnak.

(5) Az (1) bekezdésben említett termékekre meghatározott mentességet vagy kedvezményt egy többéves programmal összhangban lehet úgy megadni, hogy egy gazdasági szereplőnek egy közigazgatási hatóság egy naptári évnél hosszabb időszakra engedélyt ad ki. Az engedélyezett mentességet vagy kedvezményt nem lehet hat egymást követő évnél hosszabb időszakra alkalmazni. Ezt az időszakot meg lehet újítani.

Egy közigazgatási hatóság által 2012. december 31. előtt engedélyezett többéves program részeként a tagállamok az (1) bekezdés szerint a mentességet vagy kedvezményt alkalmazhatják 2012. december 31. után is, a többéves program végéig. Ezt az időszakot nem lehet megújítani.

(6) Amennyiben a közösségi jog a tagállamok számára előírja jogilag kötelező erejű kötelezettségek betartását, amelyek szerint az (1) bekezdésben említett termékek egy minimális részarányát forgalomba kell hozniuk, úgy az (1)–(5) bekezdést nem lehet alkalmazni azon időponttól fogva, amikor az ilyen kötelezettségek a tagállamok számára kötelező erejűvé váltak.

(7) A tagállamok 2004. december 31-ig és azt követően 12 havonta közlik a Bizottsággal az e cikkel összhangban alkalmazott adókedvezmények vagy adómentességek listáját.

(8) Legkésőbb 2009. december 31-ig a Bizottság a Tanácsnak jelentést tesz az e cikkel összhangban nyújtott kedvezmények adóügyi, gazdasági, mezőgazdasági, energetikai, ipari és környezetvédelmi vonatkozásairól.

17. cikk

(1) Feltéve, hogy az ezen irányelvben előírt minimum adómértékeket átlagosan minden üzleti vállalkozás tekintetében betartják, a tagállamok adókedvezményeket alkalmazhatnak a tüzelési, fűtési vagy a 8. cikk (2) bekezdése b) és c) pontjai szerinti célokra felhasznált energiatermékek és villamos energia fogyasztására a következő esetekben:

a) a nagy energiaintenzitású vállalkozások javára.

"Nagy energiaintenzitású vállalkozás" olyan, a 11. cikk szerinti üzleti vállalkozás, amelynél vagy az energiatermék és a villamos energia beszerzési értéke eléri legalább a termelési érték 3,0 %-át, vagy a fizetendő nemzeti energiaadó eléri legalább a hozzáadott érték 0,5 %-át. E meghatározás keretében a tagállamok szigorúbb fogalmat is alkalmazhatnak, beleértve az eladási érték, folyamat és ágazat meghatározásait.

"Energiatermékek és villamos energia beszerzése" a beszerzett vagy az üzleti vállalkozáson belül előállított energia tényleges költsége. A kifejezés csak tüzelési, fűtési vagy a 8. cikk (2) bekezdése b) és c) pontja szerinti célokra felhasznált villamos energiára, tüzelő-, fűtőanyagra és energiatermékekre vonatkozik. A kifejezésbe a levonható forgalmi adó kivételével minden adót bele kell érteni.

"Termelési érték" a forgalom, beleértve a termék árához közvetlenül kapcsolódó támogatásokat, ehhez hozzáadva vagy ebből levonva a késztermékek készleteinek, a folyamatban lévő munkának, valamint a viszonteladásra beszerzett termékeknek és szolgáltatásoknak a változásait, továbbá levonva ebből a viszonteladási termékek és szolgáltatások beszerzéseit.

"Hozzáadott érték" a hozzáadottértékadó-köteles teljes forgalom, beleértve a kiviteli értékesítéseket, levonva ebből a hozzáadottértékadó-köteles összes beszerzést, beleértve a behozatalt is.

Azon tagállamoknak, amelyek jelenleg olyan nemzeti energiaadó-rendszereket alkalmaznak, amelyekben a nagy energiaintenzitású vállalkozásokat a termelési értékhez viszonyított energia költségen és a hozzáadott értékhez viszonyított nemzeti energiaadótól eltérő követelmények szerint határozták meg, egy átmeneti időszakot kell engedélyezni 2007. január 1-jéig, hogy igazodjanak az első albekezdés a) pontjában szereplő meghatározáshoz;

b) ha megállapodásokat kötnek vállalkozásokkal vagy vállalkozások társulásával, vagy ha átruházható engedélyrendszereket vagy azzal egyenértékű intézkedéseket hajtanak végre, amennyiben azok a környezetvédelmi célkitűzések elérését vagy az energiahatékonyság javulását eredményezik.

(2) A 4. cikk (1) bekezdése ellenére a tagállamok akár nulláig is csökkenthető adómértéket alkalmazhatnak a 2. cikk meghatározása szerinti energiatermékekre és villamos energiára, ha azokat e cikk (1) bekezdésében meghatározott nagy energiaintenzitású vállalkozások használják fel.

(3) A 4. cikk (1) bekezdés ellenére a tagállamok az ezen irányelvben szereplő minimummértékek akár 50 %-ára is csökkenthető adómértéket alkalmazhatnak a 2. cikk meghatározása szerinti energiatermékekre és villamos energiára, ha azokat a 11. cikk meghatározása szerinti olyan üzleti vállalkozások használják fel, amelyek nem nagy energiaintenzitásúak az e cikk (1) bekezdésének meghatározása szerint.

(4) Az olyan üzleti vállalkozások, amelyek a (2) és (3) bekezdésben említett lehetőségek előnyeit élvezik, az (1) bekezdés b) pontjában említett megállapodásokat, forgalomképes kibocsátási engedélyrendszert vagy egyenértékű intézkedéseket fogadnak el. A megállapodások, forgalomképes kibocsátási engedélyrendszerek vagy egyenértékű intézkedések eredményeként a környezetvédelmi célkitűzéseknek vagy a fokozott energiahatékonyságnak olyan mértékben kell megvalósulnia, amely nagyjából egyenértékű azzal, amelyet a szokásos közösségi minimum adómértékek betartásával el lehetett volna érni.

18. cikk

(1) Ezen irányelv rendelkezéseitől eltérve a tagállamok jogosultak a II. mellékletben meghatározott kedvezményes adómértékeket vagy adómentességeket továbbra is alkalmazni.

A Tanács előzetes felülvizsgálatára is figyelemmel, a Bizottság javaslata alapján ez a jogosultság hatályát veszti 2006. december 31-én vagy a II. mellékletben meghatározott időpontban.

(2) Különösen az árstabilitás veszélyeztetésének elkerülése érdekében, a (3)–(12) bekezdésben meghatározott határidők ellenére és feltéve, hogy ez nem torzítja jelentősen a versenyt, azon a tagállamok számára, amelyeknek nehézségeket okoz az új minimum adómérték bevezetése, 2007. január 1-jéig átmeneti időszakot kell engedélyezni.

(3) A Spanyol Királyság átmeneti időszakot alkalmazhat 2007. január 1-jéig, hogy a motorhajtóanyagként felhasznált gázolajra megállapított nemzeti adómértékét az új, 302 EUR összegű minimummértékhez igazítsa, és hogy 2012. január 1-jéig elérje a 330 EUR összeget. Továbbá 2009. december 31-ig egy különlegesen kedvezményes adómértéket alkalmazhat a motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi felhasználására, feltéve hogy az így keletkező adó mértéke nem lesz 287 EUR/1000 liternél kisebb, és hogy a 2003. január 1-jén hatályban lévő nemzeti adómértékek nem csökkennek. A Spanyol Királyság 2010. január 1-jétől 2012 január 1-jéig eltérő adómértéket alkalmazhat a motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi felhasználására, feltéve hogy az így keletkező adó mértéke nem lesz 302 EUR/1000 liternél kisebb, és hogy a 2010. január 1-jén hatályban levő nemzeti adómértékek nem csökkennek. A motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi felhasználására alkalmazott különlegesen kedvezményes adómértéket 2012. január 1-jéig taxikra is alkalmazni lehet. A 7. cikk (3) bekezdésének a) pontja tekintetében 2008. január 1-jéig a kereskedelmi célok meghatározásához a Spanyol Királyság legalább 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget alkalmazhat.

(4) Az Osztrák Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2007. január 1-jéig, hogy a motorhajtóanyagként felhasznált gázolajra megállapított nemzeti adómértékét az új, 302 EUR összegű minimummértékhez igazítsa, és hogy 2012. január 1-jéig elérje a 330 EUR összeget. Továbbá 2009. december 31-ig egy különlegesen kedvezményes adómértéket alkalmazhat a motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi felhasználására, feltéve hogy az így keletkező adó mértéke nem lesz 287 EUR/1000 liternél kisebb, és hogy a 2003. január 1-jén hatályban lévő nemzeti adómértékek nem csökkennek. Az Osztrák Köztársaság 2010. január 1-jétől 2012. január 1-jéig eltérő adómértéket alkalmazhat a motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi felhasználására, feltéve hogy az így keletkező adó mértéke nem lesz 302 EUR/1000 liternél kisebb, és hogy a 2010. január 1-jén hatályban levő nemzeti adómértékek nem csökkennek.

(5) A Belga Királyság átmeneti időszakot alkalmazhat 2007. január 1-jéig, hogy a motorhajtóanyagként felhasznált gázolajra megállapított nemzeti adómértékét az új, 302 EUR összegű minimummértékhez igazítsa, és hogy 2012. január 1-jéig elérje a 330 EUR összeget. 2009. december 31-ig továbbá egy különlegesen kedvezményes adómértéket alkalmazhat a motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi felhasználására, feltéve hogy az így keletkező adó mértéke nem lesz 287 EUR/1000 liternél kisebb, és hogy a 2003. január 1-jén hatályban lévő nemzeti adómértékek nem csökkennek. A Belga Királyság 2010. január 1-jétől 2012. január 1-jéig eltérő adómértéket alkalmazhat a motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi felhasználására, feltéve hogy az így keletkező adó mértéke nem lesz 302 EUR/1000 liternél kisebb, és hogy a 2010. január 1-jén hatályban levő nemzeti adómértékek nem csökkennek.

(6) A Luxemburgi Nagyhercegség átmeneti időszakot alkalmazhat 2009. január 1-jéig, hogy a motorhajtóanyagként felhasznált gázolajra megállapított nemzeti adómértékét az új, 302 EUR összegű minimummértékhez igazítsa, és hogy 2012. január 1-jéig elérje a 330 EUR összeget. 2009. december 31-ig továbbá egy különlegesen kedvezményes adómértéket alkalmazhat a motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi felhasználására, feltéve hogy az így keletkező adó mértéke nem lesz 272 EUR/1000 liternél kisebb, és hogy a 2003. január 1-jén hatályban lévő nemzeti adómértékek nem csökkennek. A Luxemburgi Nagyhercegség 2010. január 1-jétől 2012. január 1-jéig eltérő adómértéket alkalmazhat a motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi felhasználására, feltéve hogy az így keletkező adó mértéke nem lesz 302 EUR/1000 liternél kisebb, és hogy a 2010. január 1-jén hatályban levő nemzeti adómértékek nem csökkennek.

(7) Az Azori-szigetek és Madeira autonóm körzeteiben felhasznált energiatermékekre és villamos energiára a Portugál Köztársaság az ezen irányelvben meghatározott minimum adómértéknél alacsonyabb adómértékeket alkalmazhat, hogy kiegyenlítse azon szállítási költségeket, amelyek e régiók szétszórt sziget jellege miatt merülnek fel.

A Portugál Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2009. január 1-jéig, hogy a motorhajtóanyagként felhasznált gázolajra megállapított nemzeti adómértékét az új, 302 EUR összegű minimummértékhez igazítsa, és hogy 2012. január 1-jéig elérje a 330 EUR összeget. 2009. december 31-ig továbbá eltérő adómértéket alkalmazhat a motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi felhasználására, feltéve hogy az így keletkező adó mértéke nem lesz 272 EUR/1000 liternél kisebb, és hogy a 2003. január 1-jén hatályban lévő nemzeti adómértékek nem csökkennek. A Portugál Köztársaság 2010. január 1-jétől 2012. január 1-jéig eltérő adómértéket alkalmazhat a motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi felhasználására, feltéve hogy az így keletkező adó mértéke nem lesz 302 EUR/1000 liternél kisebb, és hogy a 2010. január 1-jén hatályban levő nemzeti adómértékek nem csökkennek. A motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi felhasználására alkalmazott eltérő adómértéket 2012. január 1-jéig taxikra is alkalmazni lehet. A 7. cikk (3) bekezdésének a) pontja tekintetében 2008. január 1-jéig a kereskedelmi célok meghatározásához Portugália legalább 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget alkalmazhat.

A Portugál Köztársaság 2010. január 1-jéig a villamos energia adómértékére teljes vagy részleges mentességet alkalmazhat.

(8) A Görög Köztársaság az ezen irányelvben meghatározott minimummértékeknél legfeljebb 22 EUR/1000 liternél alacsonyabb adómértékeket alkalmazhat a motorhajtóanyagként felhasznált gázolajra és Lészvosz, Híosz, Számosz, Dodekániszosz és a Kikládok területén, valamint a következő égei-tengeri szigeteken fogyasztott benzinre: Thászosz, Északi-Szporádok, Szamothráki és Szkírosz.

A Görög Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2010. január 1-jéig, hogy a villamos energia jelenlegi felhasználási adórendszerét előállítási adórendszerré alakítsa át, és hogy elérje a benzin új minimum adómértékét.

A Görög Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2010. január 1-jéig, hogy a motorhajtóanyagként felhasznált gázolajra megállapított nemzeti adómértékét az új, 302 EUR/1000 liter minimummértékhez igazítsa, és hogy 2012. január 1-jéig elérje a 330 EUR összeget. 2009. december 31-ig továbbá eltérő adómértéket alkalmazhat a motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi felhasználására, feltéve hogy az így keletkező adó mértéke nem lesz 264 EUR/1000 liternél kisebb, és hogy a 2003. január 1-jén hatályos nemzeti adómértékek nem csökkennek. A Görög Köztársaság 2010. január 1-jétől 2012. január 1-jéig eltérő adómértéket alkalmazhat a motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi felhasználására, feltéve hogy az így keletkező adó mértéke nem lesz 302 EUR/1000 liternél kisebb, és hogy a 2010. január 1-jén hatályban levő nemzeti adómértékek nem csökkennek. A motorhajtóanyagként felhasznált gázolaj kereskedelmi felhasználására alkalmazott eltérő adómértéket 2012. január 1-jéig taxikra is alkalmazni lehet. A 7. cikk (3) bekezdésének a) pontja tekintetében 2008. január 1-jéig a kereskedelmi célok meghatározásához a Görög Köztársaság legalább 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget alkalmazhat.

(9) Írország 2008. január 1-jéig a villamos energia adómértékére teljes vagy részleges mentességet vagy kedvezményt alkalmazhat.

(10) A Francia Köztársaság 2009. január 1-jéig teljes vagy részleges mentességet vagy kedvezményt alkalmazhat az állam, a regionális és helyi önkormányzati szervek vagy egyéb közjogi intézmények által hatóságként végzett tevékenységek vagy ügyletek tekintetében felhasznált energiatermékekre és villamos energiára.

A Francia Köztársaság átmeneti időszakot alkalmazhat 2009. január 1-jéig, hogy jelenlegi villamosenergia-adórendszerét az ezen irányelvben meghatározott rendelkezésekhez igazítsa. Ezen időszak alatt a villamos energia jelenlegi helyi adóztatás teljes mértékének átlagát kell figyelembe venni annak kiértékelésénél, hogy az ezen irányelvben előírt minimummértékeket betartják-e.

(11) Az Olasz Köztársaság a 7. cikk (3) bekezdésének a) pontja tekintetében 2008. január 1-jéig a kereskedelmi célok meghatározásához legalább 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget alkalmazhat.

(12) A Németországi Szövetségi Köztársaság a 7. cikk (3) bekezdésének a) pontja tekintetében 2008. január 1-jéig a kereskedelmi célok meghatározásához 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget alkalmazhat.

(13) A Holland Királyság a 7. cikk (3) bekezdésének a) pontja tekintetében 2008. január 1-jéig a kereskedelmi célok meghatározásához 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget alkalmazhat.

(14) A megállapított átmeneti időszakokon belül a tagállamok fokozatosan csökkentik az új minimum adómértékekhez viszonyított eltéréseiket. Amennyiben a nemzeti adómérték és a minimum adómérték közötti különbség nem haladja meg e minimummérték 3 %-át, akkor az érintett tagállam várhat az időszak végéig a nemzeti adómérték kiigazításával.

19. cikk

(1) Az előző cikkekben, különösen az 5., 15. és 17. cikkben meghatározott rendelkezéseken felül a Tanács meghatározott politikai megfontolásokból egyhangúlag, a Bizottság javaslatára eljárva bármely tagállam számára engedélyezheti további mentességek vagy kedvezmények bevezetését.

Egy ilyen intézkedést bevezetni kívánó tagállam ennek megfelelően értesíti a Bizottságot, és a Bizottság számára megküld minden megfelelő és szükséges információt.

A Bizottság megvizsgálja a kérést, figyelembe véve többek között a belső piac megfelelő működését, a tisztességes verseny biztosításának szükségességét és a Közösség egészségügyi, környezetvédelmi, energia- és közlekedési politikáit.

Az összes megfelelő és szükséges információ beérkezését követő három hónapon belül a Bizottság vagy javaslatot tesz az ilyen intézkedés Tanács általi engedélyezésére, vagy tájékoztatja a Tanácsot azon indokokról, amiért nem javasolta az ilyen intézkedés engedélyezését.

(2) Az (1) bekezdésben említett engedélyeket legfeljebb 6 évre adják meg, és azokat az (1) bekezdéssel összhangban meghatározott eljárás szerinti meg lehet újítani.

(3) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az (1) bekezdésben meghatározott mentességeket vagy kedvezményeket többé nem lehet fenntartani, különösen a tisztességes verseny vagy a belső piac működésének torzulása tekintetében, vagy az egészségügyre, a környezetvédelemre, az energiaügyre és a szállításra vonatkozó közösségi politikák tekintetében, megfelelő javaslatokat nyújt be a Tanácshoz. A Tanács e javaslatokról egyhangúlag határoz.

20. cikk

(1) A 92/12/EGK irányelv ellenőrzésre és szállításra vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá kizárólag a következő energiatermékek tartoznak:

a) a 1507–1518 KN-kódok alá tartozó termékek, ha azokat tüzelő-, fűtőanyagként vagy üzemanyagként kínálják;

b) a 270710, 270720, 270730 és 270750 KN-kód alá tartozó termékek;

c) a 271011–27101969 KN-kódok alá tartozó termékek. A 27101121, 27101125 és 27101929 KN-kód alá tartozó termékek esetén azonban az ellenőrzési és szállítási rendelkezéseket csak az ömlesztett kereskedelmi szállításra lehet alkalmazni;

d) a 2711 KN-kód alá tartozó termékek (kivéve a 271111, 271121 és 271129 kódot);

e) a 290110 KN-kód alá tartozó termékek;

f) a 290220, 290230, 290241, 290242, 290243 és 290244 KN-kód alá tartozó termékek;

g) a 29051100 KN-kód alá tartozó termékek, amelyek nem szintetikus eredetűek, és amelyeket tüzelő-, fűtőanyagként vagy üzemanyagként kínálnak;

h) a 38249099 KN-kód alá tartozó termékek, ha azokat tüzelő-, fűtőanyagként vagy üzemanyagként kínálják.

(2) Ha egy tagállam megállapítja, hogy az (1) bekezdésben említettektől különböző energiatermékeket tüzelő-, fűtőanyagként, üzemanyagként vagy más, adókijátszásra, adókikerülésre vagy visszaélésre alkalmat adó módon kínálják, értékesítik vagy használják fel, haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot. Ezt a rendelkezést a villamos energiára is alkalmazni kell. A Bizottság a beérkezést követő egy hónapon belül továbbítja a közlést a többi tagállamnak. Ezután a 27. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban hozzák meg a döntést arról, hogy a 92/12/EGK irányelv ellenőrzési és szállítási rendelkezéseinek hatályát ki kell-e terjeszteni a kérdéses termékekre.

(3) A tagállamok kétoldalú megállapodások keretében mellőzhetik a 92/12/EGK irányelvben meghatározott ellenőrzési intézkedések egy részét vagy egészét az (1) bekezdésben említett termékek egy része vagy egésze tekintetében, amennyiben azokra ezen irányelv 7–9. cikke nem vonatkozik. Az ilyen megállapodások nem érintik azon tagállamokat, amelyek nem részesei azoknak. Minden ilyen kétoldalú megállapodásról értesíteni kell a Bizottságot, amely tájékoztatja a többi tagállamot.

21. cikk

(1) A 92/12/EGK irányelvben előírt adóköteles eseményt meghatározó általános rendelkezéseken és a fizetésre vonatkozó rendelkezéseken kívül az energiatermékek adójának összege a 2. cikk (3) bekezdésében említett adóköteles események egyikének bekövetkeztekor is esedékessé válik.

(2) Ezen irányelv alkalmazásában a 92/12/EGK irányelv 4. cikkének c) pontjában és 5. cikke (1) bekezdésében az "előállítás" kifejezésbe adott esetben a "lepárlás" kifejezést is bele kell érteni.

(3) Egy energiatermékeket előállító létesítmény esetén az energiatermékek létesítményen belüli felhasználását nem lehet adófizetési kötelezettséget megalapozó adóköteles eseménynek tekinteni, ha a felhasználás a létesítményen belül előállított energiatermékekből áll. A tagállamok úgy tekinthetik, hogy nem alapoz meg adóköteles eseményt a nem ilyen létesítményen belül előállított energiatermékek és villamos energia felhasználása, valamint a villamos energia előállításához használandó tüzelőanyagot előállító létesítményeken belüli energiatermék- és villamosenergia-felhasználás. Ha a felhasználás nem energiatermékek előállításához kapcsolódó célokat, és különösen nem járművek meghajtását szolgáló célokat szolgál, ezt adófizetési kötelezettséget megalapozó adóköteles eseménynek kell tekinteni.

(4) A tagállamok rendelkezhetnek úgy is, hogy az energiatermékek és a villamos energia adózása akkor válik esedékessé, amikor megállapítást nyer, hogy egy, a kedvezményes adómérték vagy adómentesség céljából a nemzeti szabályokban meghatározott végső felhasználási feltétel nem vagy többé nem teljesül.

(5) A 92/12/EGK irányelv 5. és 6. cikkének alkalmazása céljából a villamos energia és földgáz adóköteles, és a forgalmazó vagy továbbforgalmazó általi rendelkezésre bocsátás időpontjában válik felszámíthatóvá. Ha a fogyasztási célú szállítás olyan tagállamban történik, ahol a forgalmazó vagy továbbforgalmazó nem rendelkezik székhellyel, a rendeltetési hely szerinti tagállam adóját kell felszámítani azon társaságra, amelynek a rendeltetési hely szerinti tagállamban kell székhellyel rendelkeznie. Az adót minden esetben az egyes tagállamok által megállapított eljárással összhangban kell kivetni és beszedni.

Az első albekezdés ellenére a tagállamok jogosultak meghatározni az adóköteles eseményt olyan esetben, ha nincs kapcsolat gázvezetékeik és a többi tagállam gázvezetékei között.

Forgalmazónak kell tekinteni a villamos energiát saját felhasználásra elállító jogi személyt. A 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja ellenére a tagállamok mentesíthetik a kis villamosenergia-termelőket az adófizetés alól, feltéve hogy megadóztatják a kérdéses villamos energia előállításához felhasznált energiatermékeket.

A 92/12/EGK irányelv 5. és 6. cikkének alkalmazása céljából a szén, a koksz és a lignit adóköteles, és az adó azon társaságok általi leszállítás időpontjában válik felszámíthatóvá, amelyeket e célból a megfelelő hatóságoknak be kell jegyezniük. E hatóságok megengedhetik a termelő, kereskedő, importőr vagy adóképviselő számára, hogy helyettesítsék a bejegyzett társaságot a rá kivetett adóügyi kötelezettségek tekintetében. Az adót az egyes tagállamok által megállapított eljárásokkal összhangban vetik ki és szedik be.

(6) A tagállamoknak nem kell "energiatermékek előállításaként" kezelniük a következőket:

a) olyan műveletek, amelyek során esetlegesen kis mennyiségben energiatermékeket nyernek;

b) olyan műveletek, amelyek révén egy energiatermék felhasználója saját vállalkozásán belül lehetővé teszi annak újbóli felhasználását, feltéve hogy az ilyen termék után már befizetett adó nem kevesebb, mint azon adó, amely akkor lenne felszámítható, ha az újrafelhasznált energiatermék ismét adókötelessé válna;

c) olyan műveletek, amely egy előállító létesítményen vagy adóraktáron kívül energiatermékek más energiatermékekkel vagy más anyagokkal történő elegyítéséből áll, feltéve hogy:

i. az összetevőket terhelő adót korábban már megfizették; és

ii. a megfizetett összeg nem kevesebb, mint azon adó összege, amely a keverékre kiszabható lenne.

A i. alpont szerinti feltételt nem kell alkalmazni, ha a keveréket mentesítették egy különleges felhasználás tekintetében.

22. cikk

Ha az adómértékek megváltoznak, az adó növekedhet vagy csökkenhet az energiatermékek már szabadforgalomba bocsátott készleteinél.

23. cikk

A tagállamok visszafizethetik a már megfizetett adóösszegeket az adóraktárba újrahasznosításra visszaküldött szennyezett vagy véletlenül összekeveredett energiatermékekre.

24. cikk

(1) Egyetlen más tagállamban sem adókötelesek azok az egyik tagállamban szabadforgalomba bocsátott energiatermékek, amelyek kereskedelmi gépjárművek szabvány üzemanyagtartályában találhatók, és amelyeket e járművek üzemanyagaként kívánnak felhasználni; valamint azok, amelyek speciális konténerekben találhatók, és amelyeket a szállítás folyamán az ugyanezen konténereket ellátó rendszerek működtetésére kívánnak felhasználni.

(2) E cikk alkalmazásában

"szabvány üzemanyagtartályok":

- a jármű gyártója által a járműbe szilárdan beépített azon tartályok, amelyek az üzemanyagnak közvetlenül a gépjármű motorjában való felhasználását teszik lehetővé mind meghajtásra, mind adott esetben szállítás közben a hűtő- és egyéb rendszerek működtetésére. Szabvány tartály továbbá a gépjárművek azon szilárdan beépített gáztartálya is, amely közvetlenül a gázzal való üzemelést teszi lehetővé, valamint az egyéb berendezések tartályai, amelyekkel adott esetben a gépjárművet felszerelik,

- a jármű gyártója által a járműbe szilárdan beépített olyan tartály, amely a hűtőberendezések vagy a speciális konténerek egyéb berendezéseinek szállítás közbeni működéséhez az üzemanyag közvetlen felhasználását biztosítja.

"Speciális konténer": minden olyan tartály, amelyek speciálisan a hűtő-, oxigénellátó, hőszigetelő rendszerekhez vagy más rendszerekhez szükségesek.

25. cikk

(1) A tagállamok minden év január 1-jén és a nemzeti jog minden egyes változását követően tájékoztatják a Bizottságot azon adómértékekről, amelyeket a 2. cikkben felsorolt termékekre alkalmaznak.

(2) Ha a tagállamok által alkalmazott adómértékeket nem a 7–10. cikkben az egyes termékekre meghatározott mértékegységekben fejezik ki, a tagállamok közlik az ezen egységekre történő átváltást követően a megfelelő adómértékeket is.

26. cikk

(1) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az 5. cikk, a 14. cikk (2) bekezdése, a 15. és 17. cikk szerint hozott intézkedésekről.

(2) Az olyan intézkedések, mint az adómentesség, adókedvezmények, az eltérő adómértékek és az adó-visszatérítések ezen irányelv értelmezésében állami támogatásnak minősülhetnek, és ez esetekben a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése szerint értesíteni kell erről a Bizottságot.

A Bizottság részére ezen irányelv alapján adott tájékoztatás nem mentesíti a tagállamokat a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól.

(3) (1) bekezdés szerinti azon kötelezettség, hogy az 5. cikk szerint hozott intézkedésekről a Bizottságot tájékoztatni kell, nem mentesíti a tagállamokat a 83/189/EGK irányelv szerinti értesítési kötelezettségek alól.

27. cikk

(1) A Bizottságot a 92/12/EGK irányelv 14. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott Jövedékiadó-bizottság segíti.

(2) Amennyiben erre a bekezdésre hivatkoznak, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

28. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2003. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Ezeket a rendelkezéseket 2004. január 1-jétől alkalmazzák, kivéve a 16. cikkben és a 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket, amelyeket a tagállamok 2003. január 1-jétől alkalmazhatnak.

(3) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(4) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

29. cikk

A Tanács a Bizottság jelentése, és adott esetben javaslata alapján rendszeresen megvizsgálja a mentességeket és kedvezményeket, valamint az ezen irányelvben meghatározott minimum adómértéket, és az Európai Parlamenttel történő konzultációt követően egyhangúlag elfogadja a szükséges intézkedéseket. A Bizottság jelentése és a jelentés Tanács általi megvitatása figyelembe veszi a belső piac megfelelő működését, a minimum adómértékek valós értékét és a Szerződés szélesebb körű célkitűzéseit.

30. cikk

A 28. cikk (2) bekezdése ellenére a 92/81/EGK és a 92/82/EGK irányelv 2003. december 31-től hatályát veszti.

31. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

32. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2003. október 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. Matteoli

[1] HL L 316., 1992.10.31., 12. o. A legutóbb a 94/74/EK irányelvvel (HL L 365., 1994.12.31., 46. o.) módosított irányelv.

[2] HL L 316., 1992.10.31., 19. o. A legutóbb a 94/74/EK irányelvvel módosított irányelv.

[3] HL L 76., 1992.3.23., 1. o. A legutóbb a 2000/47/EK irányelvvel (HL L 193., 2000.7.29., 73. o.) módosított irányelv.

[4] HL L 316., 1992.10.31., 21. o.

[5] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[6] HL L 293., 1990.10.24., 1. o. A legutóbb a 29/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 2002.1.10., 3. o.) módosított rendelet.

[7] HL L 279., 2001.10.23., 1. o.

[8] HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

--------------------------------------------------

I MELLÉKLET

A. táblázat – A z üzemanyagokra alkalmazandó minimum adómértékek

| 2004. | január 1.2010. január 1. |

Ólmozott benzin (EUR/1000 liter) 27101131, 27101151 és 27101159 KN-kód | 421 | 421 |

Ólmozatlan benzin (EUR/1000 liter) 27101131, 27101141 , 27101145 és 27101149 KN-kód | 359 | 359 |

Gázolaj (EUR/1000 liter) 27101941 –27101949 KN-kód | 302 | 330 |

Kerozin (EUR/1000 liter) 27101921 és 27101925 KN-kód | 302 | 330 |

Cseppfolyósított szénhidrogén (LPG) (EUR/1000 kg) 27111211–27111900 KN-kód | 125 | 125 |

Földgáz (EUR/bruttó fűtőérték, gigajoule) 27111100 és 27112100 KN-kód | 2,6 | 2,6 |

B. táblázat – A 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott célokra használt üzemanyagokra alkalmazandó minimum adómértékek

Gázolaj (EUR/1000 liter) 27101941–27101949 KN-kód | 21 |

Kerozin (EUR/1000 liter) 27101921 és 27101925 KN-kód | 21 |

Cseppfolyósított szénhidrogén (LPG) (EUR/ 1000 kg) 27111211–27111900 KN-kód | 41 |

Földgáz (EUR/bruttó fűtőérték, gigajoule) 27111100 és 27112100 KN-kód | 0,3 |

C. táblázat – A tüzelő-, fűtőanyagokra és villamos energiára alkalmazandó minimum adómértékek

| Üzleti felhasználás | Nem üzleti felhasználás |

Gázolaj (EUR/ 1000 liter) 27101941–27101949 KN-kód | 21 | 21 |

Nehéz fűtőolaj (EUR/1000 kg) 27101961–27101969 KN-kód | 15 | 15 |

Kerozin (EUR/1000 liter) 27101921 és 27101925 KN-kód | 0 | 0 |

Cseppfolyósított szénhidrogén (LPG) (EUR/ 1000 kg) 27111211– 27111900 KN-kód | 0 | 0 |

Földgáz (EUR/bruttó fűtőérték, gigajoule) 27111100 és 27112100 KN-kód | 0,15 | 0,3 |

Szén és koksz (EUR/bruttó fűtőérték, gigajoule) 2701,2702 és 2704 KN-kód | 0,15 | 0,3 |

Villamos energia (EUR/MWh) 2716 KN-kód | 0,5 | 1,0 |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A következők tartoznak a 18. cikk (1) bekezdésében említett kedvezményes adómértékek és adómentességek körébe:

1. BELGIUM:

- a cseppfolyósított szénhidrogén (LPG), a földgáz és a metán,

- a helyi tömegközlekedési járművek,

- a légi közlekedés, az ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek kivételével,

- a magánjellegű, kedvtelési célú hajózás,

- a környezetet jobban kímélő tüzelő-, fűtőanyagok használatára való ösztönzés érdekében a nehéz fűtőolajok jövedékiadó-mértékének csökkentése. E csökkentésnek a kéntartalomhoz kell igazodnia, és a kedvezményes adómérték nem lehet kevesebb, mint tonnánként 6,5 EUR,

- a fűtőanyagként újrafelhasznált használt olaj, közvetlenül visszanyerés után vagy a használt olajokra alkalmazott újrahasznosítási eljárást követően, ha az újrahasznosítás adóköteles,

- az alacsony kéntartalmú (50 ppm) és alacsony aromás anyagtartalmú (35 %) ólmozatlan benzint terhelő eltérő jövedékiadó-mérték,

- az alacsony kéntartalmú (50 ppm) dízelüzemanyagot terhelő eltérő jövedékiadó-mérték.

2. DÁNIA:

- a nagy energiaintenzitású vállalatok által fűtésre és meleg víz előállítására felhasznált nehéz fűtőolajra és háztartási tüzelőolajra 2002. február 1-jétől 2008. január 31-ig alkalmazott eltérő jövedékiadó-mérték. A jövedékiadó-mérték eltérésének megengedett maximális összege 0,0095 EUR a nehéz fűtőolaj kilogrammjára és 0,008 EUR a háztartási tüzelőolaj literére. A jövedékiadó-kedvezményeknek meg kell felelniük ezen irányelv követelményeinek, és különösen a minimummértékeknek,

- a környezetet jobban kímélő üzemanyagok használatára való ösztönzés érdekében a dízelüzemanyag adómértékének kedvezménye, ha ezek az ösztönzők rögzített műszaki jellemzőkhöz kötődnek, beleértve a meghatározott fajsúlyt, a kéntartalmat, a lepárlási pontot, a cetánszámot és -indexet, feltéve hogy ezek az adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel,

- a benzinpára-visszavezető rendszerrel ellátott benzinkutaknál és az egyéb benzinkutaknál forgalmazott benzin esetében az eltérő jövedékiadó-mértékek alkalmazása, ha az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen a minimum jövedékiadó-mértékekkel,

- a benzin esetében az eltérő jövedékiadó-mértékek alkalmazása, ha az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen az annak 7. cikkében meghatározott minimum adómértékekkel,

- a helyi tömegközlekedési járművek,

- a gázolaj esetében az eltérő jövedékiadó-mértékek alkalmazása, ha az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen az annak 7. cikkében meghatározott minimum adómértékekkel,

- a kereskedelmi ágazat javára történő részleges visszatérítés, ha az érintett adók megfelelnek a közösségi rendelkezéseknek, és ha a befizetett és vissza nem térített adó összege mindenkor megfelel az ásványolajokra a közösségi jogszabályokban meghatározott minimum adómértékeknek vagy ellenőrzési díjnak,

- a légi közlekedés, az ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek kivételével,

- a metil-tercier-butil-éter talajvízbe szivárgásának csökkentésére szánt szigorúbb felszereltségi és üzemeltetési szintnek megfelelő üzemanyagtöltő állomásokból forgalmazott benzinre literenként legfeljebb 0,03 DKK összegű kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazása, feltéve hogy az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen a minimum jövedékiadó-mértékekkel.

3. NÉMETORSZÁG:

- 2003. január 1-jétől 2005. december 31-ig, a legfeljebb 10 ppm kéntartalmú üzemanyagokat terhelő eltérő jövedékiadó-mérték,

- a hulladék szénhidrogéngázok tüzelő-, fűtőanyagként való felhasználása,

- a helyi tömegközlekedési járművek által üzemanyagként felhasznált ásványolajokra az eltérő jövedékiadó-mértékek alkalmazása, a 92/82/EGK irányelvben meghatározott kötelezettségeknek megfelelő módon,

- elemzés és gyártási kísérletek céljából vagy más, tudományos célból az ásványolajok mintái,

- a gyáripar által felhasznált fűtőolajok esetében az eltérő jövedékiadó-mértékek alkalmazása, ha az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel,

- a fűtőolajként újrafelhasznált használt olaj, közvetlenül visszanyerés után vagy a használt olajokra alkalmazott újrahasznosítási eljárást követően, ha az újrahasznosítás adóköteles.

4. GÖRÖGORSZÁG:

- a nemzeti fegyveres erők felhasználása,

- az Elnökségi Minisztérium és az ország rendőrségének hivatalos járművei által üzemanyagként felhasznált ásványolajok jövedéki adó alóli mentesítése,

- a helyi tömegközlekedési járművek,

- a különböző környezetvédelmi kategóriák figyelembevétele céljából az ólommentes benzinre vonatkozó eltérő adómértékek, feltéve hogy az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen az annak 7. cikkében meghatározott minimum adómértékekkel,

- az ipari célra felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén (LPG) és metán.

5. SPANYOLORSZÁG:

- a helyi tömegközlekedési járművek által üzemanyagként felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén (LPG),

- a taxik által üzemanyagként felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén (LPG),

- az ólommentes benzinre vonatkozó, a különböző környezetvédelmi kategóriákat tükröző eltérő adómértékek, ha az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen az annak 7. cikkében meghatározott minimum adómértékekkel,

- a fűtőanyagként újrafelhasznált használt olaj, közvetlenül visszanyerés után vagy a használt olajokra alkalmazott újrahasznosítási eljárást követően, ha az újrahasznosítás adóköteles.

6. FRANCIAORSZÁG:

- az 2005. január 1-jéig kereskedelmi gépjárművekben felhasznált dízelüzemanyagot terhelő eltérő adómértékek, amelyek 2003. március 1-jétől nem lehetnek kisebbek 380 EUR/1000 liternél,

- az elnéptelenedéssel küzdő területek segítését célzó egyes célkitűzések,

- a Korzika szigetén történő felhasználás, ha a kedvezményes adómértékek minden esetben megfelelnek a közösségi jogszabályokban az ásványolajokra előírt minimum adómértéknek,

- a víz és fagyálló vagy gázolaj-emulzió keverékéből előállított, felületaktív anyagokkal stabilizált új üzemanyagra vonatkozó, eltérő jövedékiadó-mértékek, feltéve hogy az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen a minimum jövedékiadó-mértékekkel,

- a szelepek kiégés elleni állóképességét javító kálium alapú adalékanyagot (vagy bármely más, azonos hatású adalékanyagot) tartalmazó szuper minőségű ólommentes benzin esetében az eltérő jövedékiadó-mértékek,

- a taxik által felhasznált üzemanyag, egy éves kontingens határain belül,

- a tömegközlekedés által üzemanyagként felhasznált gáz esetében a jövedéki adó alóli mentesség, egy éves kontingensre is tekintettel,

- a gáz meghajtású hulladékszállító járművek által motorüzemanyagként felhasznált gáz esetében a jövedéki adó alóli mentesség,

- a környezetet jobban kímélő tüzelő-, fűtőanyagok használatára történő ösztönzés érdekében a nehéz fűtőolajokat terhelő adó mértékének csökkentése; e csökkentés kifejezetten a kéntartalomhoz igazodik, és a nehéz fűtőolajok adómértékének meg kell felelnie a közösségi jogszabályok által a nehéz fűtőolajokra előírt minimum adómértéknek,

- a Gardanne régióban timföldgyártásra üzemanyagként felhasznált nehéz fűtőolajokra vonatkozó mentesség,

- a légi közlekedés, az ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek kivételével,

- a Korzika kikötőiből magánjellegű, kedvtelési célú hajók részére szállított benzin,

- a fűtőolajként újrafelhasznált használt olaj, közvetlenül visszanyerés után vagy a használt olajokra alkalmazott újrahasznosítási eljárást követően, ha az újrahasznosítás adóköteles,

- a helyi tömegközlekedési járművek 2005. december 31-ig,

- a "mezőgazdasági eredetű alkohol-összetevőt tartalmazó benzin-/etilalkohol-származékokból" álló üzemanyag-keveréket terhelő eltérő jövedékiadó-mérték alkalmazása, és "dízel-/növényiolaj-észterekből" álló üzemanyag-keveréket terhelő eltérő jövedékiadó-mérték alkalmazása iránti engedély megadása. Annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a növényiolaj-észtereket és etilalkohol-származékokat tartalmazó, ezen irányelv értelmezése szerint üzemanyagként felhasznált keverékek jövedéki adójának kedvezményét, a francia hatóságoknak legkésőbb 2003. december 31-ig ki kell adniuk a szükséges engedélyeket az érintett bioüzemanyag-előállító egységek részére. Az engedélyek a kiállítás időpontjától számítva legfeljebb hat évig érvényesek. Az engedélyben meghatározott kedvezményt 2003. december 31. után az engedély érvényességének lejártáig lehet alkalmazni. A jövedékiadó-mértékek kedvezménye nem haladhatja meg a 35,06 EUR/hl vagy 396,64 EUR/tonna értéket olyan növényiolaj-észterekre, illetve az 50,23 EUR/hl vagy 297,35 EUR/tonna értéket olyan etilalkohol-származékokra, amelyeket az említett keverékekben használnak. A jövedékiadó-mértékek kedvezményeit ki kell igazítani a nyersanyagok árában történő változások figyelembevételével, hogy elkerüljék a bioüzemanyagok gyártásával járó többletköltségek túlkompenzálását. Ezt a határozatot 1997. november 1-jétől kell alkalmazni. Ez a határozat 2003. december 31-én hatályát veszti,

- a "háztartási tüzelőolaj-/növényiolaj-észterekből" álló üzemanyag-keverékeket terhelő eltérő jövedékiadó-mérték engedélyezése való alkalmazásának engedélyezése. Annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a növényiolaj-észtereket tartalmazó, ezen irányelv értelmezése szerint üzemanyagként használt keverékek jövedéki adójának csökkentését, a francia hatóságoknak legkésőbb 2003. december 31-ig ki kell adniuk a szükséges engedélyeket az érintett bioüzemanyag-előállító egységek részére. Az engedélyek a kiállítás időpontjától számítva legfeljebb hat évig érvényesek. Az engedélyben meghatározott kedvezményt 2003. december 31. után az engedély érvényességének lejártáig lehet alkalmazni, de nem lehet meghosszabbítani. A jövedékiadó-mértékek kedvezménye nem haladhatja meg a 35,06 EUR/hl vagy 396,64 EUR/tonna értéket az említett keverékekben használt növényiolaj-észterek esetében. A jövedékiadó-mértékek kedvezményeit ki kell igazítani a nyersanyagok árában történő változások figyelembevételével, hogy elkerüljék a bioüzemanyagok gyártásával járó többletköltségek túlkompenzálását. Ezt a határozatot 1997. november 1-jétől kell alkalmazni. Ez a határozat 2003. december 31-én hatályát veszti.

7. ÍRORSZÁG:

- a motorüzemanyagként felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén (LPG), földgáz és metán,

- a fogyatékkal élő személyek által használt gépjárművek,

- a helyi tömegközlekedési járművek,

- az ólommentes benzinre vonatkozó, a különböző környezetvédelmi kategóriákat tükröző eltérő adómértékek, ha az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen az annak 7. cikkében meghatározott minimum adómértékekkel,

- az alacsony kéntartalmú dízelüzemanyag eltérő jövedékiadó-mértéke,

- a Shannon régióban történő timföldgyártás,

- a légi közlekedés, az ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek kivételével,

- a magánjellegű, kedvtelési célú hajózás,

- a fűtőolajként újrafelhasznált használt olaj, közvetlenül visszanyerés után vagy a használt olajokra alkalmazott újrahasznosítási eljárást követően, ha az újrahasznosítás adóköteles.

8. OLASZORSZÁG:

- a 5 % vagy 25 % bio-dízelüzemanyagot tartalmazó, üzemanyagként felhasznált keverékeket terhelő eltérő jövedékiadó-mértékek, 2004. június 30-ig. A jövedéki adó kedvezménye nem lehet nagyobb, mint azon jövedéki adó összege, amelyet a kedvezményre jogosult termékekben jelen levő bioüzemanyagok térfogata után kell fizetni. A jövedékiadó-mértékek kedvezményeit ki kell igazítani a nyersanyagok árában történő változások figyelembevételével, hogy elkerüljék a bioüzemanyagok gyártásával járó többletköltségek túlkompenzálását,

- a 2005. január 1-jéig a közúti fuvarozók által használt üzemanyag jövedékiadó-mértékének kedvezménye, amely jövedéki adó nem lehet kisebb 2004. január 1- jétől 370 EUR/1000 liternél,

- a hulladék szénhidrogéngázok üzemanyagként való felhasználása,

- 2000. október 1-jétől 2005. december 31-ig a víz/dízelüzemanyag emulziókat és víz/nehézfűtőolaj emulziókat terhelő kedvezményes jövedékiadó-mérték, feltéve hogy a kedvezményes adómérték összhangban van az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen a minimum jövedékiadó-mértékekkel,

- a gépjárművekben üzemanyagként felhasznált metán,

- a nemzeti fegyveres erők,

- a mentők,

- a helyi tömegközlekedési járművek,

- a taxik által felhasznált üzemanyag,

- egyes különösen hátrányos helyzetű földrajzi területeken kedvezményes jövedékiadó-mértékek, a háztartási fűtőanyag, valamint az ilyen területek hálózatain keresztül elosztott és fűtésre felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén (LPG) esetében, feltéve hogy az adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen a minimum jövedékiadó-mértékekkel,

- a Val d'Aosta és a Gorizia körzet területén történő felhasználás,

- a Friuli-Venezia Guilia területen felhasznált benzin esetében a kedvezményes jövedékiadó-mértékek, feltéve hogy az adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel és különösen a minimum jövedékiadó-mértékekkel,

- az Udine és Trieste körzetben felhasznált ásványolajokra vonatkozóan a kedvezményes jövedékiadó-mértékek, feltéve hogy az adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel,

- a Szardínián timföldgyártáshoz tüzelőanyagként felhasznált ásványolajok esetében a jövedéki adó alóli mentesség,

- a Calabria körzetben a gőz előállításra felhasznált fűtőolajok és a molekuláris sziták szárítására és aktiválására felhasznált gázolaj kedvezményes jövedékiadó-mértékei, feltéve hogy az adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel,

- a légi közlekedés, az ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek kivételével,

- a fűtőolajként újrafelhasznált használt olaj, közvetlenül visszanyerés után vagy a használt olajokra alkalmazott újrahasznosítási eljárást követően, ha az újrahasznosítás adóköteles.

9. LUXEMBURG:

- a cseppfolyósított szénhidrogén (LPG), földgáz és metán,

- a helyi tömegközlekedési járművek,

- a környezetet jobban kímélő tüzelőanyagok használatára való ösztönzés érdekében a nehéz fűtőolajok jövedékiadó-mértékének csökkentése. E csökkentés kifejezetten a kéntartalomhoz igazodik, és a kedvezményes mérték nem lehet kevesebb, mint tonnánként 6,5 euró,

- a fűtőolajként újrafelhasznált használt olaj, közvetlenül visszanyerés után vagy a használt olajokra alkalmazott újrahasznosítási eljárást követően, ha az újrahasznosítás adóköteles.

10. HOLLANDIA:

- a cseppfolyósított szénhidrogén (LPG), a földgáz és a metán,

- elemzés és gyártási kísérletek céljából vagy más tudományos célból az ásványolajok mintái,

- a nemzeti fegyveres erők általi felhasználás,

- a tömegközlekedésben üzemanyagként felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén (LPG) esetén az eltérő jövedékiadó-mértékek alkalmazása,

- a hulladékgyűjtő, csatornatisztító és úttisztító járművek által üzemanyagként felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén (LPG) esetén az eltérő jövedékiadó-mértékek,

- 2004. december 31-ig az alacsony kéntartalmú (50 ppm) dízelüzemanyag eltérő jövedékiadó-mértéke,

- 2004. december 31-ig az alacsony kéntartalmú (50 ppm) benzin eltérő jövedékiadó-mértéke.

11. AUSZTRIA:

- a földgáz és a metán,

- a helyi tömegközlekedési járművek által üzemanyagként felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén (LPG),

- a fűtőolajként újrafelhasznált használt olaj, közvetlenül visszanyerés után vagy a használt olajokra alkalmazott újrahasznosítási eljárást követően, ha az újrahasznosítás adóköteles.

12. PORTUGÁLIA:

- az ólommentes benzinre vonatkozó, a különböző környezetvédelmi kategóriák figyelembevételével eltérő adómértékek, feltéve hogy az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen az annak 7. cikkében meghatározott minimum adómértékekkel,

- a helyi tömegközlekedési járművek által üzemanyagként felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén (LPG), földgáz és metán esetében a jövedéki adó alóli mentesség,

- a Madeira autonóm régióban felhasznált fűtőolaj esetében a jövedékiadó-mértékének csökkentése: a csökkentés összege nem haladhatja meg a fűtőolajnak a régióba történő szállítása során felmerülő többletköltségeket,

- a nehéz fűtőolajok jövedékiadó-mértékének csökkentése, a környezetet jobban kímélő tüzelő-, fűtőanyagok használatára történő ösztönzés érdekében; e csökkentés kifejezetten a kéntartalomhoz igazodik, és a nehéz fűtőolajok adómértékének meg kell felelnie a közösségi jogszabályok által a nehéz fűtőolajokra előírt minimum adómértékeknek,

- a légi közlekedés, az ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek kivételével,

- a fűtőolajként újrafelhasznált használt olaj, közvetlenül visszanyerés után vagy a használt olajokra alkalmazott újrahasznosítási eljárást követően, ha az újrahasznosítás adóköteles.

13. FINNORSZÁG:

- az üzemanyagként felhasznált földgáz,

- a bármilyen célra felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén (LPG) és metán esetében a jövedéki adó alóli mentesség,

- dízelüzemanyag és a fűtőolajként felhasznált gázolaj esetében a csökkentett jövedékiadó-mértékek, feltéve hogy az adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen az annak 7 – 9. cikkében meghatározott minimum adómértékekkel,

- az átalakított ólmozott és ólommentes benzin esetében a kedvezményes jövedékiadó-mértékek, feltéve hogy az adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen az annak 7. cikkében meghatározott minimum adómértékekkel,

- a légi közlekedés, az ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek kivételével,

- a magánjellegű, kedvtelési célú hajózás,

- a fűtőolajként újrafelhasznált használt olaj, közvetlenül visszanyerés után vagy a használt olajokra alkalmazott újrahasznosítási eljárást követően, ha az újrahasznosítás adóköteles.

14. SVÉDORSZÁG:

- dízelüzemanyag esetében a kedvezményes adómérték, a környezetvédelmi besorolások szerint,

- az ólommentes benzinre vonatkozó, a különböző környezetvédelmi kategóriákat tükröző eltérő adómértékek, feltéve hogy az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen a minimum jövedékiadó-mértékekkel,

- 2008. június 30-ig az alkilát alapú, kétütemű motorokhoz használatos benzin eltérő energiaadó-mértéke, feltéve hogy a teljes alkalmazandó jövedéki adó megfelel ezen irányelv rendelkezéseinek,

- a biológiai úton előállított metán és más hulladékgáz esetében a jövedéki adó alóli mentesség,

- az ipari célra felhasznált ásványolaj esetében a kedvezményes jövedékiadó-mérték, feltéve hogy az adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel,

- az ipari célra felhasznált ásványolaj esetében a kedvezményes jövedékiadó-mérték, amely egy, a szokásosnál alacsonyabb adómérték és a nagy energiaintenzitású vállalkozásokra vonatkozó kedvezményes adómérték lehet, feltéve hogy az adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és nem okoznak torzulást a versenyben,

- a légi közlekedés, az ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek kivételével.

15. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG:

- 2007. március 31-ig a közúti közlekedésben felhasznált, bio-dízelüzemanyagot tartalmazó üzemanyag és a közúti közlekedésben tisztán felhasznált bio-dízelüzemanyag eltérő jövedékiadó-mértékei. A közösségi minimum adómértékeket tiszteletben kell tartani, és nem lehet a bioüzemanyagok gyártásával járó többletköltségeket túlkompenzálni,

- az üzemanyagként felhasznált cseppfolyósított szénhidrogén (LPG), földgáz és metán,

- a dízelüzemanyag esetében a kedvezményes adómérték, a környezetet jobban kímélő üzemanyagok használatának ösztönzése érdekében,

- az ólommentes benzinre vonatkozó, a különböző környezetvédelmi kategóriákat tükröző eltérő adómértékek, feltéve hogy az eltérő adómértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen annak a 7. cikkében meghatározott minimum adómértékekkel,

- a helyi tömegközlekedési járművek,

- víz/dízelüzemanyag emulzió esetében eltérő jövedékiadó-mérték, feltéve hogy az eltérő mértékek összhangban vannak az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségekkel, és különösen a minimum jövedékiadó-mértékekkel,

- a légi közlekedés, az ezen irányelv 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek kivételével,

- a magánjellegű, kedvtelési célú hajózás,

- a fűtőolajként újrafelhasznált használt olaj, közvetlenül visszanyerés után vagy a használt olajokra alkalmazott újrahasznosítási eljárást követően, ha az újrahasznosítás adóköteles.

--------------------------------------------------

Top