EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0014(01)

Az Európai Központi Bank határozata (2003. november 7.) az Európai Közösség által a középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus keretében végzett hitelnyújtási és hitelfelvételi műveletek kezeléséről (EKB/2003/14)

OJ L 297, 15.11.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 209 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 209 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 118 - 119

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/797/oj

32003D0014(01)Hivatalos Lap L 297 , 15/11/2003 o. 0035 - 0036


Az Európai Központi Bank határozata

(2003. november 7.)

az Európai Közösség által a középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus keretében végzett hitelnyújtási és hitelfelvételi műveletek kezeléséről

(EKB/2003/14)

(2003/797/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÁLTALÁNOS TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 119. cikkére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányára, és különösen annak 21.2. és 44. cikkére, valamint 47.1. cikkének első francia bekezdésére,

tekintettel a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról szóló, 2002. február 18-i 332/2002/EK tanácsi rendeletre [1], és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1) A Szerződés 123. cikkének (2) bekezdésével és az Alapokmány 44. cikkének első bekezdésével összhangban, valamint az Európai Monetáris Intézettől átvett egyes feladatok Európai Központi Bank általi ellátásáról szóló, 1998. június 23-i EKB/1998/NP2 határozat 1. cikkének (1) bekezdése szerint az Európai Központi Bank (EKB) átvette az Európai Monetáris Intézetnek (EMI) a Szerződés 117. cikke (2) bekezdésének ötödik francia bekezdésében, az EMI alapokmánya 4.1. cikkének ötödik francia bekezdésében és 6.1. cikkének harmadik francia bekezdésében említett feladatait, legkésőbb a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszának első napját (harmadik szakasz) közvetlenül megelőző napig.

(2) A tagállamok fizetési mérlegének középtávú pénzügyi támogatásához kapcsolódó egyes feladatok EKB általi ellátásáról szóló, 1998. december 1-jei EKB/1998/NP15 határozat [2] alapján a középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus keretében az Európai Közösség által megkötött hitelfelvételi és hitelnyújtási műveletek kezeléséről szóló, 1995. május 2-i 8/95 EMI határozat hatályban maradt, és a harmadik szakasz első napjától továbbra is ezt alkalmazták.

(3) A (2) preambulumbekezdésben említett feladatok ellátása a tagállamok fizetési mérlegének középtávú pénzügyi támogatását biztosító egységes rendszer létrehozásáról szóló, 1988. június 24-i 1969/88/EGK tanácsi rendelet [3] 11. cikke alapján történt.

(4) A 2002. február 24-én hatályba lépett 332/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezte az 1969/88/EGK rendeletet.

(5) A 332/2002/EK rendelet 9. cikkével összhangban az EKB-nak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az említett rendelettel létrehozott középtávú pénzügyi támogatási mechannizmus keretében nyújtott hitelek kezelésére vonatkozóan.

(6) A 332/2002/EK rendelet 9. cikkét végrehajtó e határozat hatályon kívül helyezi az EKB/1998/NP15 határozatot. Tekintettel arra a tényre, hogy a harmadik szakaszban az EMI-nek az EKB/1998/NP2 határozatban említett egyéb feladatai és határozatai nem hatályosak vagy alkalmazandók, az egyértelműség érdekében az EKB/1998/NP2 határozatot is hatályon kívül lehet helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EKB a 332/2002/EK rendelet 9. cikkében meghatározott feladatokat a 2-8. cikkben meghatározott módon látja el.

2. cikk

Az Európai Közösség hitelnyújtási és hitelfelvételi műveleteihez kapcsolódó fizetéseket az EKB által az EKB nevében nyitott számlákon keresztül kell teljesíteni.

3. cikk

(1) Az Európai Közösség által kötött hitelnyújtási egyezmények alapján az Európai Közösség számlájára az EKB-hoz befolyt összegeket azonos értéknappal kell átutalni az adott hitelt felvevő tagállam nemzeti központi bankja által meghatározott számlára.

(2) A hitelt felvevő tagállam által teljesített kamatfizetést, illetve tőketörlesztést illetően az Európai Közösség számlájára az EKB-hoz befolyt összegeket azonos értéknappal kell átutalni az Európai Közösség által kötött hitelnyújtási egyezményekben szereplő hitelezők által meghatározott számlákra.

4. cikk

Valamennyi hitelnyújtási vagy hitelfelvételi művelet vonatkozásában az EKB a következő eurószámlákat nyitja meg könyveiben:

a) egy nostroszámla "Egyenlegek euróban … bankban" elnevezéssel, amely megfelel az Európai Közösség javára befolyt pénzeszközöknek;

b) egy forrásszámla, amely az a) pontban említett számla ellentételezését képezi;

c) egy elszámolási nyilvántartási számla "az Európai Közösség kötelezettségei az Európai Közösség hitelfelvételi műveletei vonatkozásában" elnevezéssel, adott esetben a hitelnyújtási megállapodásokban szereplő hitelezők szerint alszámlákra bontva;

d) egy elszámolási nyilvántartási számla "az Európai Közösség követelései az Európai Közösség hitelnyújtási műveletei vonatkozásában" elnevezéssel.

5. cikk

Az EKB a 3. cikkben említett pénzügyi műveleteket azok értéknapján a 4. cikkben említett számlák megterhelésével vagy jóváírásával könyveli le.

6. cikk

(1) Az EKB ellenőrzi a hitelnyújtási és hitelfelvételi egyezményekben a kamatfizetésekre és a tőketörlesztésekre meghatározott esedékességi időpontokat.

(2) Az esedékesség napja előtt 15 naptári nappal az EKB értesíti azon tagállam központi bankját, amelynek az Európai Közösség felé fennálló tartozása van.

7. cikk

Az EKB haladéktalanul írásban tájékoztatja az Európai Bizottságot minden olyan műveletről, amit az Európai Közösség javára végzett. E közleményeket az EKB az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának címezi.

8. cikk

Az EKB minden naptári év végén jelentést készít az Európai Bizottság tájékoztatása érdekében a hitelnyújtási és hitelfelvételi műveletekkel kapcsolatban az év folyamán végzett pénzügyi műveleteiről. A jelentésnek tartalmaznia kell az Európai Közösség hitelnyújtási és hitelfelvételi műveletekből keletkező követeléseiről és kötelezettségeiről szóló kimutatást.

9. cikk

Az EKB/1998/NP2 határozat és az EKB/1998/NP15 határozat hatályát veszti.

10. cikk

Az EKB Igazgatósága minden szükséges intézkedést megtesz e határozat végrehajtása érdekében.

11. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Main-ban, 2003. november 7-én.

az EKB Általános Tanácsa nevében

Jean-Claude Trichet

[1] HL L 53., 2002.2.23., 1. o.

[2] Az Európai Központi Bank egyes jogi aktusai és eszközei közzétételéről szóló, 2000. november 10-i EKB/2000/12 határozat (HL L 55., 2001.2.24., 76. o.) V. mellékleteként tették közzé.

[3] HL L 178., 1988.7.8., 1. o.; Az 1994-es csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Top