EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1606

Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról

HL L 243., 2002.9.11, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj

32002R1606Official Journal L 243 , 11/09/2002 P. 0001 - 0004


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1606/2002/EK RENDELETE

(2002. július 19.)

a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára[1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően[3];

mivel:

(1) A 2000. március 23-24-én megtartott lisszaboni Európai Tanács hangsúlyozta a pénzügyi szolgáltatások belső piaca teljessé tétele meggyorsításának szükségességét, és 2005-öt jelölte meg a Bizottság pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó cselekvési terve végrehajtásának határidejeként, valamint sürgette, hogy lépések történjenek a nyilvánosan működő társaságok pénzügyi kimutatásai összehasonlíthatóságának előmozdítására.

(2) A belső piac jobb működéséhez való hozzájárulás céljával, a nyilvánosan működő társaságoktól meg kell követelni, hogy az összevont éves pénzügyi kimutatásaik elkészítésekor egy magas színvonalú, egységes nemzetközi számviteli standardrendszert alkalmazzanak. Fontos továbbá, hogy a pénzpiacokon jelen lévő közösségi társaságok által alkalmazott beszámolókészítési standardok nemzetközileg elismertek és valóban globális standardok legyenek. Ez feltételezi a jelenleg nemzetközi szinten alkalmazott számviteli standardok és szabályok fokozódó közelítését azzal a végső céllal, hogy elérhető legyen a globális számviteli standardok egységes rendszere.

(3) A meghatározott jogi formájú gazdasági társaságok éves beszámolójáról szóló, 1978. július 25-i 78/660/EGK tanácsi irányelv[4], az összevont (konszolidált) beszámolóról szóló, 1983. június 13-i 83/349/EGK tanácsi irányelv[5], a bankok és más pénzügyi intézmények éves és összevont (konszolidált) éves beszámolójáról szóló, 1986. december 8-i 86/635/EGK tanácsi irányelv[6], valamint a biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló, 1991. december 19-i 91/674/EGK tanácsi irányelv[7] a nyilvánosan működő közösségi társaságokra is vonatkozik. Az ezen irányelvekben előírt beszámolókészítési előírások nem biztosítják valamennyi nyilvánosan működő közösségi társaság beszámolókészítésének magas szintű átláthatóságát és összehasonlíthatóságát, ami egy hatékonyan, zavartalanul és gazdaságosan működő belső tőkepiac kiépítéséhez szükséges feltétel. Ezért szükséges a nyilvánosan értékesített társaságokra vonatkozó jogi keretet kiegészíteni.

(4)A rendelet célja a tőkepiac hatékony és költséghatékony működéséhez történő hozzájárulás. A befektetők védelme és a pénzpiacon a bizalom erősítése szintén fontos szempont a belső piac e területének teljessé tétele esetében. Ez a rendelet megerősíti a tőke szabad mozgását a belső piacon, és segíti a közösségi társaságokat, hogy azonos feltételek mellett versenyezhessenek a Közösség vagy a világ tőkepiacain rendelkezésre álló pénzügyi forrásokért.

(5) A közösségi tőkepiac versenyképessége szempontjából fontos, hogy közelítsék a pénzügyi kimutatások készítésének Európában használatos standardjait a határokon átnyúló ügyletekre vagy a világban bárhol történő tőzsdei jegyzésekre világszerte alkalmazható nemzetközi számviteli standardokhoz.

(6) 2000. június 13-án a Bizottság közzétette "Az EU beszámolókészítési stratégiája: a jövő útja" közleményét, amelyben azt javasolta, hogy valamennyi nyilvánosan működő közösségi társaság az összevont (konszolidált) éves beszámolóját egy egységes számviteli standardrendszernek, nevezetesen a Nemzetközi Számviteli Standardnak (IAS) megfelelően készítse el legkésőbb 2005-ig.

(7) A Nemzetközi Számviteli Standardokat (IAS) a Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság (IASC) fejlesztette ki, amelynek szándéka, hogy a globális számviteli standardok egyedüli rendszerét fejlessze ki. Az IASC átszervezését követően, 2001. április 1-jén az új testület első döntéseként átnevezte az IASC-t Nemzetközi Számviteli Standardok Testületté (IASB), és a jövőbeni nemzetközi számviteli standardokat IAS-ről nemzetközi beszámolókészítési standardoknak (IFRS) nevezte el. Ezeknek a standardoknak az alkalmazását, amennyire csak lehetséges, és feltéve, hogy a Közösségen belül a beszámolók magas színvonalú átláthatóságát és összehasonlíthatóságát biztosítják, kötelezővé kell tenni valamennyi nyilvánosan működő közösségi társaság számára.

(8) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal[8] összhangban, és az Európai Parlamentben a Bizottság által a pénzügyi szolgáltatások jogi szabályozásának végrehajtásáról 2002. február 5-én tett nyilatkozatát figyelembe véve kell elfogadni.

(9) Annak érdekében, hogy egy nemzetközi számviteli standardot alkalmazzanak a Közösségen belül, szükséges, hogy egyrészt az megfeleljen a fent említett tanácsi irányelvek alapvető előírásainak, azaz az alkalmazása a vállalkozás vagyoni helyzetéről és működéséről megbízható és hű képet ad - ez az elv az említett irányelvek fényében értelmezendő, anélkül, hogy ez ezen irányelvek valamennyi előírásának szigorú betartását jelentené; másrészt a 2000. július 17-i tanácsi következtetésekkel összhangban az európai közjót szolgálja, és végül meg kell felelnie annak az alapfeltételeknek, amely a kimutatásokhoz szükséges információk minősége tekintetében kielégítik a felhasználók igényeit.

(10) A Bizottságot egy számviteli műszaki bizottság segíti és nyújt részére szakvéleményt a nemzetközi számviteli standardok értékeléséhez.

(11) A bevezetési rendszernek eredményesen kell működnie a tervezett nemzetközi számviteli standardokra vonatkozóan, és abban az értelemben is, hogy megfontolják, véleményezzék, és információkat cseréljenek a nemzetközi számviteli standardokról a főbb érintett felekkel, különösen a nemzeti számviteli standardok alkotóival, a tőzsdék, a bankok, biztosítóintézetek felügyelőivel, a központi bankokkal, ideértve az Európai Központi Bankot is, a számviteli szakmával, a beszámolók készítőivel és felhasználóival. A rendszernek olyan eszközzé kell válnia, amely előmozdítja az elfogadott nemzetközi számviteli standardok Közösségben történő egységes értelmezését.

(12) Az arányosság elvének megfelelően a rendelet azon intézkedései, amelyek előírják, hogy a nyilvánosan működő társaságok a nemzetközi számviteli standardok egységes rendszerét alkalmazzák, szükségesek ahhoz, hogy a Közösség tőkepiacainak hatékony és költséghatékony működéséhez történő hozzájárulás, és ezzel a belső piac teljessé tételének célkitűzését elérjék.

(13) Ugyanezen elvnek megfelelően szükséges, hogy a tagállamok lehetőséget kapjanak arra, hogy megköveteljék vagy megengedjék a nyilvánosan működő társaságoknak, hogy az éves beszámolójukat az e rendeletben megállapított eljárásnak megfelelően elfogadott nemzetközi számviteli standardok szerint készítsék el. A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy ezt a követelményt vagy engedélyt kiterjesztik más társaságok összevont (konszolidált) éves beszámolója és/vagy éves beszámolója készítésére is.

(14) Annak érdekében, hogy előmozdítsák a véleménycserét, és lehetővé tegyék a tagállamok részére álláspontjuk összehangolását, a Bizottság rendszeresen tájékoztatja a Számviteli Szabályozó Bizottságot az IASB folyamatban lévő munkaprogramjairól, vitairatairól, körvonalazott álláspontjáról, véleményezésre kiadott tervezeteiről, és ezekhez kapcsolódva a Számviteli Műszaki Bizottság munkájáról. Az is fontos, hogy a Számviteli Szabályozó Bizottság arról is időben tájékoztatását kapjon, ha a Bizottság valamely számviteli standardot nem szándékozik elfogadni.

(15) Az IASB által a nemzetközi számviteli standardok (IFRS és SIC-IFRIC) kidolgozásának folyamatában kiadott dokumentumok és iratok megismerésében, és az azokkal kapcsolatos álláspont megfogalmazásában a Bizottság figyelembe veszi a globális piacon működő európai társaságok versenyhátrányba kerülése megakadályozásának fontosságát, valamint a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a Számviteli Szabályozó Bizottság küldöttségeinek véleményét. A Bizottság képviselteti magát az IASB érdemi munkát végző testületeiben.

(16) Egy megfelelő és szigorú végrehajtási rendszer a kulcsa annak, hogy megerősödjön a befektetők bizalma a pénzpiacokon. A Szerződés 10. cikke alapján a tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük a nemzetközi számviteli standardoknak történő megfelelés biztosítása érdekében. A Bizottság kapcsolattartásra törekszik a tagállamokkal és kiemelten az Európai Értékpapír Szabályozók Bizottságával (CESR) a végrehajtás egységes megközelítésének kialakítása érdekében.

(17) Szükséges továbbá megengedni a tagállamoknak, hogy bizonyos előírások alkalmazását 2007-ig elhalasszák azon társaságok esetében, amelyek nyilvánosan működnek mind a Közösség, mind harmadik országok szabályozott piacain, és a nemzetközileg elismert standardok egy másik rendszere alapján készítik el az összevont (konszolidált) éves beszámolójukat, valamint azon társaságok esetében is, amelyek csak nyilvánosan értékesített, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal rendelkeznek. Ugyanakkor döntő fontosságú, hogy legkésőbb 2007-től valamennyi, a Közösség szabályozott piacán értékesített közösségi társaság a globális nemzetközi számviteli standardok, az IAS egységes rendszerét alkalmazza.

(18) Annak érdekében, hogy a tagállamok és a társaságok elvégezhessék a szükséges kiigazításokat, amelyek lehetővé teszik a nemzetközi számviteli standardok alkalmazását, szükséges, hogy bizonyos rendelkezéseket csak 2005-től alkalmazzanak. Megfelelő rendelkezéseket kell hozni az IAS társaságok általi első alkalmazásához, mely e rendelet hatálybalépésének következménye. Ezeket a rendelkezéseket nemzetközi szinten kell kidolgozni annak érdekében, hogy biztosítsák az elfogadott megoldások nemzetközi elismerését,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Célkitűzés

E rendelet célkitűzése a nemzetközi számviteli standardok Közösségen belüli elfogadása és alkalmazása a 4. cikkben említett társaságok által készített számviteli információk összehangolásának céljából, annak érdekében, hogy biztosítva legyen a pénzügyi kimutatások átláthatóságának és összehasonlíthatóságának magas színvonala, és ennek következtében hatékonyan működjön a közösségi tőkepiac és a belső piac.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a "nemzetközi számviteli standardok" a nemzetközi számviteli standardok (IAS), a nemzetközi beszámolókészítési standardok (IFRS) és a kapcsolódó értelmezések (SIC-IFRIC értelmezések), továbbá a standardok későbbi módosításai és kapcsolódó értelmezések, a jövőbeni standardok és kapcsolódó értelmezések, amelyeket a Nemzetközi Számviteli Standardok Testülete (IASB) kiadott vagy elfogadott.

3. cikk

A nemzetközi számviteli standardok elfogadása és alkalmazása

(1) A 6. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően a Bizottság határozatot hoz a nemzetközi számviteli standardok Közösségen belül történő alkalmazásáról.

(2) A nemzetközi számviteli standardok csak abban az esetben fogadhatók el, ha:

- azok nem ellentétesek a 78/660/EGK irányelv 2. cikke (3) bekezdésében és a 83/349/EGK irányelv 16. cikke (3) bekezdésében szereplő alapelvvel, és az európai közérdeket szolgálják, és

- megfelelnek a gazdasági döntéshozás és a vezetés működése megítéléséhez szükséges pénzügyi információval szemben támasztott közérthetőségi, fontossági, megbízhatósági és összehasonlíthatósági követelményeknek.

(3) Legkésőbb 2002. december 31-ig a 6. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően a Bizottság határozatot hoz e rendelet hatálybalépésekor létező nemzetközi számviteli standardok Közösségen belüli alkalmazhatóságáról.

(4) Az elfogadott nemzetközi számviteli standardokat teljes terjedelemben, a közösség valamennyi hivatalos nyelvén, a Bizottság rendeleteként hirdetik ki az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

4. cikk

A nyilvánosan működő társaságok összevont (konszolidált) éves beszámolója

A 2005. január 1-jén vagy ezt követően kezdődő valamennyi üzleti évről a tagállamok joga által szabályozott társaságok összevont (konszolidált) éves beszámolójukat a 6. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően elfogadott nemzetközi számviteli standardok alapján állítják össze, ha a fordulónapjukon az értékpapírjaik forgalmazása engedélyezett az 1993. május 10-i, az értékpapír befektetési szolgáltatásokról szóló 93/22/EGK tanácsi irányelv[9] 1. cikkének (13) bekezdése értelmében valamelyik tagállam szabályozott piacán.

5. cikk

Az éves beszámolóra és a nem nyilvánosan működő társaságokra vonatkozó választási lehetőségek

A tagállamok megengedhetik, vagy megkövetelhetik, hogy

a) a 4. cikkben említett társaságok az éves beszámolójukat;

b) a 4. cikkben nem említett társaságok az összevont (konszolidált) éves beszámolójukat és/vagy az éves beszámolójukat

a 6. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően elfogadott nemzetközi számviteli standardokkal összhangban készítsék el.

6. cikk

A bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot egy számviteli szabályozó bizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti.

(2) Amennyiben e bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a 8. cikk rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében előírt időtartam három hónapban kerül meghatározásra.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

7. cikk

Beszámolás és koordináció

(1) A Bizottság rendszeres kapcsolatot tart fenn a bizottsággal az IASB folyamatban lévő projektjei és bármely, az IASB által kiadott kapcsolódó dokumentum aktuális állapota ügyében, annak érdekében, hogy összehangolják az álláspontokat, és elősegítsék azokat a megbeszéléseket, amelyeknek tárgya az ezekből a projektekből vagy dokumentumokból várhatóan kialakuló standardok elfogadása.

(2) A Bizottság megfelelően értesíti a bizottságot, amennyiben egy standard elfogadását nem szándékozik javasolni.

8. cikk

Értesítés

Amennyiben a tagállamok az 5. cikk alapján intézkedéseket hoznak, ezekről a Bizottságot és a többi tagállamot haladéktalanul értesítik.

9. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 4. cikktől eltérve, a tagállamok előírhatják, hogy a 4. cikk követelményeit csak a 2007. január 1-jén vagy az azt követően kezdődő üzleti évekre alkalmazzák azon társaságok esetében, amelyeknek

a) csak hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaik forgalmazása engedélyezett a 92/22/EGK irányelv 1. cikkének (13) bekezdése értelmében valamely tagállam szabályozott piacán; vagy

b) az értékpapírjainak nem a tagállamokban engedélyezték nyilvános forgalmazását, és amely e célból nemzetközileg elismert standardokat alkalmazott egy, az e rendeletnek az Európai KözösségekHivatalos Lapjában való kihirdetését megelőzően kezdődött üzleti év óta.

10. cikk

Tájékoztatás és felülvizsgálat

A Bizottság felülvizsgálja e rendelet működését, és erről legkésőbb 2007. július 1-jéig tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. július 19-én.

az Európai Parlament részéről az elnök P. COX a Tanács részéről az elnök T. PEDERSEN

[1] HL C 154. E, 2001.5.29., 285. o.

[2] HL C 260., 2001.9.17., 86. o.

[3] Az Európai Parlament 2002. március 12-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), valamint a Tanács 2002. június 7-i határozata.

[4] HL L 222., 1978.8.14., 11. o. A legutóbb a 2001/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 283., 2001.10.27., 28. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 193., 1983.7.18., 1. o. A legutóbb a 2001/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított irányelv.

[6] HL L 372., 1986.12.31., 1. o. A legutóbb a 2001/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított irányelv.

[7] HL L 374., 1991.12.31., 7. o.

[8] HL L 184., 1999.7.17, 23. o.

[9] HL L 141., 1993.6.11., 27. o. A legutóbb a 2000/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 290., 2000.11.17., 27. o.) módosított irányelv.

Top