EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0473

A Bizottság 473/2002/EK rendelete (2002. március 15.) a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet I., II. és VI. mellékletének módosításáról, valamint a rézvegyületek felhasználásával kapcsolatos információk továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

HL L 75., 2002.3.16, p. 21–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/473/oj

32002R0473Official Journal L 075 , 16/03/2002 P. 0021 - 0024


A BIZOTTSÁG 473/2002/EK RENDELETE

(2002. március 15.)

a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet I., II. és VI. mellékletének módosításáról, valamint a rézvegyületek felhasználásával kapcsolatos információk továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2491/2001/EK bizottsági rendelettel[1] módosított, a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló, 1991. június 24-i 2092/91/EGK tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 13. cikke első és második francia bekezdésére,

mivel:

(1) Pontosabban meg kell határozni az átállási időszak elvi kezdetét, valamint meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy az átállás kezdete előtti időszakot visszamenőleges hatállyal az átállási időszak részeként ismerjék el.

(2) Kivételes körülmények között, például fertőző betegségek megjelenése, balesetből származó szennyezések, illetve természeti jelenségek miatt az állattenyésztőknek nehézségeik támadhatnak az ökológiai módszerekkel előállított állati takarmányok beszerzésében, ezért a tagállam illetékes hatóságának ideiglenes jelleggel és korlátozottan engedélyeznie kell a nem ökológiai termelésből származó takarmányok felhasználását.

(3) A II. melléklet trágyázó és talajjavító szerekről szóló A. része csak egy 2002. március 31-ig tartó átmeneti időszakra teszi lehetővé a komposztált háztartási hulladék felhasználását. A komposztált háztartási hulladék felhasználása bizonyos tagállamokban valós igényt elégít ki, és erre a termékre a hulladék származása, és az adott tagállamban előzetesen engedélyezett hulladékgyűjtő rendszer működése, valamint a hulladék nehézfémtartalma tekintetében szigorú szabályozás vonatkozik, az általános mezőgazdasági hasznosítására vonatkozó egyéb követelmények sérelme nélkül. Ezeknek a követelményeknek a felülvizsgálata a háztartási hulladékokra vonatkozó új közös jogi szabályozás keretében szükségessé válhat. Ezért a jelenlegi engedélyeket legfeljebb további négyéves időtartamra lehet meghosszabbítani.

(4) Piretroidok (deltamethrin és lambda-cihalotrin) az ökológiai termelésben csak csapdákban használatosak, alkalmazásuk ily módon megfelel a 2092/91/EGK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek. Ezeknek az anyagoknak a használata bizonyos növények esetében valós igényt elégít ki, ezért alkalmazásukat határozatlan időre engedélyezni szükséges.

(5) Németország kérelmezte a vasfoszfátnak a 2092/91/EGK rendelet II. mellékletébe történő felvételét azzal a céllal, hogy ez az anyag a puhatestűek elleni védekezés keretében az ökológiai termelésben használható legyen. E kérelemnek a vizsgálata nyomán megállapítást nyert, hogy az említett rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek. Emellett a közelmúltban a vasfoszfátot az egészségvédelmi és környezetvédelmi kritériumoknak való megfelelés szempontjából is megvizsgálták a legutóbb a 2002/18/EK bizottsági irányelvvel[3] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv[4] keretében. Ezért a II. melléklet B. részét ki kell egészíteni ezzel a termékkel.

(6) A metaldehid puhatestűek elleni védekezés keretében történő felhasználása az ökológiai termelésben 2002. március 31-ig engedélyezett. Ezt a tartamot további 4 éves átmeneti időszakra meg kell hosszabbítani, ami lehetővé tenné, hogy a tagállamokban az említett célra alkalmazott metaldehid helyett a vas (III) ortofoszfát használatára térjenek át.

(7) A réznek réz-hidroxid, réz-oxiklorid, (hárombázisú) rézszulfát és rézoxid formájában történő felhasználása, valamint az ásványolajok gombaölő szerként történő felhasználása a 2092/91/EGK rendelet 7. cikke (1a) bekezdésének rendelkezései szerint hagyományos ökológiai termelési módszernek minősül. Megállapítást nyert, hogy ezek az anyagok jelenleg nélkülözhetetlenek bizonyos kultúrák termesztéséhez, és a kutatásban fokozott erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy közép- vagy hosszú távon megfelelő alternatív megoldásokat lehessen találni. Ezért ezeknek az anyagoknak az alkalmazását egyelőre engedélyezni szükséges. Ez az engedély az alternatív megoldásokra vonatkozó új fejlesztések és bizonyítékok ismeretében felülvizsgálat tárgyát fogja képezni.

(8) A réz fent említett formákban történő felhasználása hosszú távú következményekkel járhat a réznek a talajban való felhalmozódása miatt, ami összeegyeztethetetlen az ökológiai termelésnek a környezetbarát gazdálkodásra vonatkozó célkitűzésével. Ezért a réz felhasználásának feltételei keretében, a hektáronként és évenként felhasználható maximális rézmennyiség kilogrammban kifejezett rögzítésével korlátozást kell megállapítani. Ezt a felső határt kezdetként hektáronként 8 kg réz mértékben kell meghatározni, majd egy négyéves átmeneti időszak eltelte után a mennyiséget hektáronként 6 kg rézre kell csökkenteni, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy bizonyos növények esetében az ilyen kis mennyiség a hatékony gazdálkodást nem teszi lehetővé. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy ezt a felső határt egy ötéves tartam átlagában alkalmazzák. Az e lehetőséggel élni kívánó tagállamoknak jelentést kell készíteniük ilyen intézkedésük végrehajtásáról és a ténylegesen felhasznált mennyiségekről, hogy szükség esetén lehetővé váljon a rendszer felülvizsgálata.

(9) A növényvédő szerek felhasználási idejének e rendeletben történő meghosszabbítása nem sérti a 91/414/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében előírt felülvizsgálati program részeként hozott, az e termékek általános mezőgazdasági felhasználásáról szóló határozatokat. A Bizottság vizsgálatra a Tanács és a Parlament elé terjesztette a 8. cikk (2) bekezdésében említett jelentést. Amennyiben a jelentés vizsgálata nyomán megfogalmazott következtetések ismeretében ez szükségessé válik, az e rendeletben megállapított határidők haladéktalan felülvizsgálatára kerül majd sor.

(10) A 2092/91/EGK rendelet 5. cikke szerint egy termék címkéjén és reklámanyagaiban csak abban az esetben lehet utalni az ökológiai termelési módszerekre, amennyiben a terméket vagy mezőgazdasági eredetű alkotóelemeit nem kezelték a VI. melléklet B. szakaszában nem szereplő anyagokkal. A nátrium-hidroxidnak a repcemagból (Brassica spp.) nyert olaj előállítása során történő felhasználás céljából a mellékletben való feltüntetése csak 2002. március 31-ig érvényes. Bizonyítást nyert, hogy ennek az anyagnak az élelmiszerekben használt bio-repcemagolaj bizonyos fajtáinak előállítása során történő alkalmazása valós igényt elégít ki, ezért használatát határozatlan időre engedélyezni szükséges.

(11) A legutóbb a 2020/2000/EK rendelettel[5] módosított 207/93/EGK bizottsági rendelet[6] meghatározta a 2092/91/EGK rendelet VI. mellékletének tartalmát, és rendelkezett ugyanazon rendelet 5. cikke (4) bekezdésének végrehajtási feltételeiről. A tagállamok kérték az állati beleknek a VI. melléklet C. szakaszába történő felvételét; vizsgálatot követően megállapítást nyert, hogy a felvétel iránti kérelem megfelel a 2092/91/EGK rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében és a 207/93/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(12) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2092/91/EGK rendelet 14. cikkében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2092/91/EGK rendelet I., II. és VI. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Amennyiben egy tagállam a rézvegyületek maximális szintje tekintetében a 2092/91/EGK rendelet II. mellékletének B. részében előírt eltérésről határoz, a Bizottságnak és a többi tagállamnak a következőket köteles megküldeni:

- 2002. június 30-ig az e rendelkezés végrehajtása és betartása érdekében tett intézkedésekre vonatkozó adatok, különösen az egyes mezőgazdasági üzemek szintjén,

- 2004. december 31-ig az ezen intézkedések végrehajtásáról és az elért eredményekről szóló jelentés, különösen az e rendelkezés hatálybalépése óta az egyes művelési időszakokban ténylegesen igényelt mennyiségekről.

A Bizottság - a 2092/91/EGK rendelet 14. cikkében előírt eljárásnak megfelelően - szükség esetén megteszi a megfelelő intézkedéseket.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

A tagállamok azonban továbbra is alkalmazhatják a 2092/91/EGK rendelet I. melléklete A. részének 1. pontjában foglalt rendelkezéseket:

- azon földtáblák esetében, amelyeknél az átállási időszak 2002. december 31-e előtt megkezdődött,

- minden olyan földtábla esetében, amelyre egy legfeljebb ötéves időtartamú, az illetékes hatóságokkal egyetértésben megállapított és 2002. szeptember 1-je előtt megkezdett átállási terv vonatkozik; ez az eltérés nem alkalmazható azokra a földtáblákra, amelyekre a terv hatókörét a terv eredeti elfogadását követően terjesztették ki.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben 2002. március 15-én.

a Bizottság részéről

David BYRNE

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

1. A 2092/91/EGK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.1. Az I. melléklet "Növények és növényi termékek" című A. részének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.1. A 6. cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában megállapított és különösen e mellékletben előírt elveket - főszabály szerint - a vetést megelőzően legalább kétéves átállási időszakon keresztül alkalmazni kell a földtáblákon, illetve legelő esetében az ökológiai termelésből származó takarmányként történő felhasználása előtt legalább két évvel alkalmazni kell, illetve évelő növények esetében - a legelő kivételével - az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett termékek első betakarítása előtt legalább három évvel alkalmazni kell. Az átállási időszak legkorábban azon a napon veheti kezdetét, amikor a termelő a 8. cikkel összhangban tevékenységét bejelentette, és mezőgazdasági üzemét a 9. cikkben előírt ellenőrzési rendszernek alávetette.

1.2. Az ellenőrző hatóság vagy szervezet azonban - az illetékes hatósággal egyetértésben - dönthet úgy, hogy visszamenőleges hatállyal az átállási időszak részeként ismer el bármely olyan korábbi időszakot, amelyben:

a) a földtáblákra olyan program vonatkozott, amelyet a környezetvédelmi követelményekkel és a természeti környezet megőrzésével összeegyeztethető mezőgazdasági termelési módszerekről szóló, 1992. június 30-i 2078/92/EGK tanácsi rendelet* alapján, vagy az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet** VI. fejezete alapján hajtottak végre, vagy a földtáblákra más hivatalos program vonatkozott, feltéve, hogy az érintett programok garantálták, hogy a II. melléklet A. és B. részében nem szereplő termékeket ezeken a földtáblákon nem használtak; vagy

b) a földtáblák olyan természeti vagy mezőgazdasági területek voltak, amelyeket a II. melléklet A. és B. részében nem szereplő termékekkel nem kezeltek. Ezt az időszakot visszamenőleges hatállyal csak abban az esetben lehet figyelembe venni, ha az ellenőrző hatóság vagy szervezet számára kielégítő bizonyítékokat szolgáltattak arról, hogy a feltételek legalább három éven keresztül teljesültek.

1.3. Az ellenőrző hatóság vagy szervezet - az illetékes hatóság jóváhagyásával - bizonyos esetekben dönthet úgy, hogy a földtábla korábbi hasznosítására való tekintettel az 1.1. pontban meghatározott időtartamhoz képest meghosszabbítja az átállási időszakot.

1.4. Olyan földtáblák esetében, amelyeken az ökológiai termelésre való átállás már megtörtént, vagy éppen folyamatban van, és a földtáblákat nem kezelték a II. mellékletben nem szereplő termékkel, a tagállam az 1.1. pontban meghatározott időtartamnál rövidebb időre csökkentheti az átállási időszak tartamát a következő két esetben:

a) a földtáblákat egy tagállam illetékes hatósága által a tagállam területén vagy annak bizonyos részein egy meghatározott növény vonatkozásában betegség vagy kártevő elleni védekezésként elrendelt kötelező intézkedés keretében a II. melléklet B. részében nem szereplő termékkel kezelték;

b) a földtáblákat a tagállam illetékes hatósága által jóváhagyott tudományos vizsgálatok keretében a II. melléklet A. és B. részében nem szereplő termékkel kezelték.

Ezekben az esetekben az átállási időszak tartamát a következő szempontok figyelembe vételével határozzák meg:

- a szóban forgó növényvédő szer lebomlási folyamatának garantálnia kell, hogy az átállási időszak végére a talajban vagy - évelő kultúrák esetében - a növényben a szermaradványok mennyisége jelentéktelen lesz,

- a kezelést követően betakarított termény ökológiai termelési módszerekre történő utalással nem értékesíthető,

- az érintett tagállam köteles tájékoztatni a többi tagállamot és a Bizottságot a kötelező kezelés elrendelésére vonatkozó döntéséről.

* HL L 215., 1992.7.30., 85. o.

** HL L 160., 1999.6.26., 80. o."

1.2. Az "Állatok és szarvasmarhaféléből (beleértve a bivaly- és bölényfajokat is), sertés-, juh-, kecske- és lófélékből, valamint baromfiból készült állati termékek" című B. rész a következőképpen módosul:

1.2.1. A 4.9. pont helyébe a következő rendelkezés lép: "A 4.8. ponttól eltérve, amennyiben a megtermelt takarmány megsemmisül vagy korlátozásokat rendelnek el - különösen rendkívüli időjárási viszonyok, fertőző betegségek megjelenése, mérgező anyagokkal történő szennyezés vagy tűz miatt -, a tagállamok illetékes hatóságai korlátozott időtartamra és meghatározott térségben engedélyezhetik a hagyományos takarmányoknak nagyobb arányban történő felhasználását, amennyiben ennek engedélyezése indokolt. Az ellenőrző hatóság vagy szervezet - az illetékes hatóság hozzájárulásával - ezt az eltérést a mezőgazdasági üzemekre egyedileg alkalmazza. A tagállamok tájékoztatják egymást és a Bizottságot az általuk alkalmazott eltérésekről."

1.2.2. A 7.4. pont az "együttműködés" szót követően a "kizárólag" szóval egészül ki.

2. A 2092/91/EGK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

2.1. A "Trágyázó és talajjavító szerek" című A. rész a következőképpen módosul:

A táblázatban a komposztált vagy fermentált háztartási hulladék felhasználására vonatkozó, "2002. március 31-ig" tartó érvényességi határidő helyébe "2006. március 31-ig" lép.

2.2. A "Peszticidek" című B. rész a következőképpen módosul:

2.2.1. A "Kizárólag csapdákban és/vagy adagolókban használható anyagok" című III. táblázatban azt a korlátozó rendelkezést, amely szerint a piretroidok csak 2002. március 31-én véget érő időszakban alkalmazhatók, el kell hagyni.

2.2.2. A "Kizárólag csapdákban és/vagy adagolókban használható anyagok" című III. táblázatban a metaldehidre vonatkozó, "2002. március 31." lejárati határidő helyébe "2006. március 31." lép.

2.2.3. A IV. táblázatban, amely "A biogazdálkodásban hagyományosan alkalmazott egyéb anyagok" címet viseli, a rézre vonatkozó rendelkezések helyébe a következő rendelkezés lép:

Név Leírás; összetételre vonatkozó követelmények; felhasználási feltételek

"Réz réz-hidroxid, réz-oxiklorid, (hárombázisú) rézszulfát és rézoxid formájában Gombaölő szer 2005. december 31-ig legfeljebb 8 kg réz hektáronként és évente, majd 2006. január 1-jétől legfeljebb 6 kg réz hektáronként és évente, ez a rendelkezés nem sérti az ennél is szigorúbb mennyiségi korlátozást, amennyiben azt a termék felhasználása szerinti tagállamban a növényvédő szerekre vonatkozó általános jogi szabályozás által előírt konkrét feltételek alapján állapították meg Évelő növények esetében a tagállamok - az előző bekezdéstől eltérve - rendelkezhetnek oly módon, hogy a felső határokat a következőképpen kell alkalmazni: - a 2002. március 23-a és 2006. december 31-e között felhasznált teljes mennyiség nem haladhatja meg a hektáronként 38 kg rézmennyiséget - 2007. január 1-jétől az évente hektáronként felhasználható mennyiség maximumát úgy kell kiszámítani, hogy az előző 4 évben ténylegesen felhasznált mennyiségeket le kell vonni a 2007-ben 36, 2008-ban 34, 2009-ben 32, majd 2010-ben és a következő években 30 kg rézből Az ellenőrző szervezet vagy hatóság által elismert igény"

2.2.4. A IV. táblázatban, amely "A biogazdálkodásban hagyományosan alkalmazott egyéb anyagok" címet viseli, azt a korlátozó rendelkezést, amely szerint az ásványolajok csak 2002. március 31-én véget érő időszakban alkalmazhatók, el kell hagyni.

2.3. A melléklet "Termesztett növények között talajfelszínre szórt készítmények" című, új IIIa. táblázattal egészül ki, amely a következőket tartalmazza:

"Név Leírás; összetételre vonatkozó követelmények; felhasználási feltételek

Vas (III) ortofoszfát Puhatestűek elleni szer"

3. A 2092/91/EGK rendelet VI. melléklete a következőképpen módosul:

3.1. A "2092/91/EGK rendelet 5. cikke (3) bekezdésének d) pontjában és 5. cikke (5a) bekezdésének e) pontjában említett technológiai segédanyagok és egyéb, ökológiai eljárással előállított mezőgazdasági eredetű összetevők feldolgozása során használható termékek" című B. szakasz a következőképpen módosul: azt a korlátozó rendelkezést, amely szerint a nátrium-hidroxid csak 2002. március 31-én véget érő időszakban alkalmazható, el kell hagyni.

3.2. A "2092/91/EGK rendelet 5. cikkének (4) bekezdésében említett, nem ökológiai eljárással előállított, mezőgazdasági eredetű összetevők" című C. szakasz a következő C.3. ponttal egészül ki: "Belek, csak 2004. április 1-jéig".

[1] HL L 337., 2001.12.20., 9. o.

[2] HL L 198., 1991.7.22., 1. o.

[3] HL L 55., 2002.2.26., 29. o.

[4] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[5] HL L 241., 2000.9.26., 39. o.

[6] HL L 25., 1993.2.2., 5. o.

Top