EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0444

A Bizottság 444/2002/EK rendelete (2002. március 11.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet, valamint a 2787/2000/EK rendelet és a 993/2001/EK rendelet módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

OJ L 68, 12.3.2002, p. 11–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 012 P. 209 - 216
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 012 P. 209 - 216
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 012 P. 209 - 216
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 012 P. 209 - 216
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 012 P. 209 - 216
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 012 P. 209 - 216
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 012 P. 209 - 216
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 012 P. 209 - 216
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 012 P. 209 - 216
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 014 P. 237 - 244
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 014 P. 237 - 244
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 011 P. 184 - 190

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; közvetve hatályon kívül helyezte: 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/444/oj

32002R0444Official Journal L 068 , 12/03/2002 P. 0011 - 0017


A BIZOTTSÁG 444/2002/EK RENDELETE

(2002. március 11.)

a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet, valamint a 2787/2000/EK rendelet és a 993/2001/EK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2700/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel[1] módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre[2] (a továbbiakban: "a Vámkódex") és különösen annak 247. cikkére,

mivel:

(1) A legutóbb a 993/2001/EK rendelettel[3] módosított 2454/93/EGK bizottsági rendeletben[4] megállapított néhány meghatározást aktualizálni kell.

(2) A közös kereskedelmi politika értelmében gyakran kell módosítani az autonóm közösségi preferenciális tarifális kedvezményekre jogosult országok és területek jegyzékét, következésképpen a 2454/93/EGK rendelet I. része IV. címe 2. fejezetének 2. szakaszában meghatározott jegyzéket.

(3) Ezért a 2. szakasz címét és szövegét nem ezeknek az országoknak és területeknek a teljes jegyzékére kell alapozni, hanem egy, a "kedvezményezett országokra és területekre" történő általános utalásra, mivel ezeket a preferenciális kedvezményeket biztosító tanácsi rendeletek megfelelően felsorolják.

(4) Bizonyos esetekben lehetséges a hibás áruknak a közösségi vámterületen kívüli megjavítása anélkül, hogy újrabehozatalukkor vámtartozás merülne fel.

(5) Az áru szabad forgalomba bocsátása után a vevő és az eladó által elfogadott árak bizonyos esetekben módosíthatók a termékek hibás voltát figyelembe véve.

(6) Következésképpen a hatályban lévő rendelkezéseknek kifejezetten biztosítaniuk kell a lehetőséget arra, hogy a Vámkódex 29. cikke szerinti ügyleti értéknél - megfelelő biztosítékokkal és ésszerű határidők alkalmazásával - figyelembe vehessék a különleges eseteket.

(7) A 2454/93/EGK rendelet 167. cikke (1) bekezdésének az volt a célja, hogy elkerülje a vám kivetését a szoftverekre, amelyeket adathordozón hoztak be. Ezt a célt azóta a 97/359/EK tanácsi határozattal[5] elfogadott, az információtechnológiai termékek kereskedelméről szóló megállapodás (ITA) teljesítette. Az 1995. május 12-i 4.1. GATT-határozat alkalmazásának sérelme nélkül a jövőben ezért nem szükséges különös végrehajtási rendelkezéseket meghatározni az adathordozók vámértékének meghatározására.

(8) A 2454/93/EGK rendelet 179. cikke (1) bekezdésének a) pontjában a vámértékre vonatkozó adatokról szóló nyilatkozat (vámértékbevallás) benyújtásához meghatározott értékhatárt a monetáris változások figyelembevétele és a behozatali alakiságok egyszerűsítése érdekében 10 000 euróra kell növelni.

(9) Szükség van a meghatározott célú felhasználásról szóló rendelkezések bizonyos kiigazítására és helyesbítésére, különösen azért, hogy egyértelműek legyenek, és összhangba kerüljenek a gazdasági vámeljárásokkal.

(10) A 2454/93/EGK rendeletben megállapított, a közösségi árutovábbításról szóló rendelkezések teljes mértékben és átfogó módon felülvizsgálatra kerültek, amely a rendelkezések jelentős részének felülvizsgálatához vezetett. Azóta megállapításra került, hogy a módosított rendelkezések bizonyos hiányosságokat és pontatlanságokat tartalmaznak, amelyeket orvosolni kell.

(11) A 87/415/EGK tanácsi határozat[6] által elfogadott, az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény egyéb szerződő felei pénzügyi érdekeinek védelme érdekében megfelelő biztosítékot kell nyújtani, ha egy közösségi áruval kapcsolatos árutovábbítási művelet az ő területüket érinti. A biztosítékot úgy kell kiszámítani, mintha a termékek nem közösségi termékek lennének.

(12) Ha a főkötelezett a kezességi tanúsítványt kívánja használni az összes áru esetében, akkor az összes árura a magas csalási kockázatú áruk összkezességének használatára vonatkozó kritériumokat kell alkalmazni.

(13) Annak érdekében, hogy biztosítva legyen a vámszabályok Közösségen belüli egységes alkalmazása, kiegészítő rendelkezéseket kell hozni a meghatározott célú felhasználásuk miatt kedvezményes tarifális elbánásban részesülő importárukra alkalmazandó behozatali vámokra vonatkozóan. Ezt az egyértelműség céljából kell megtenni. A kiegészítő rendelkezéseknek visszamenőleges hatállyal kell bírniuk, mivel 2001. június 30-ig már léteztek hasonló rendelkezések a 2228/91/EGK bizottsági rendelet[7] 52. cikkében, amelyet hatályon kívül helyezett a 2454/93/EGK rendelet, valamint a 2454/93/EGK rendelet 585a. cikkében, mielőtt a 993/2001/EK rendeletben módosításra nem került.

(14) A 2454/93/EGK rendelet 859. cikke tartalmazza azoknak az eseteknek a jegyzékét, amelyek esetében nem merült fel vámtartozás, még a Vámkódex 204. cikke (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában említett esetekben sem.

(15) Ezt a jegyzéket ki kell igazítani, hogy vonatkozzon azokra az esetekre, amikor nem teljesítik a közösségi árutovábbítási eljárás alá tartozó árukkal kapcsolatos bizonyos kötelezettségeket, ha azok az áruk sértetlenül kerülnek bemutatásra a rendeltetési vámhivatalnál.

(16) Ennek a jegyzéknek tartalmaznia kell azokat az eseteket is, amelyekben nem teljesítik a felfüggesztő eljárás alá eső vagy a meghatározott célú felhasználásuk miatt kedvezményes elbánásban részesülő árukra vonatkozó egyes átszállítási szabályokat, amennyiben ezek az áruk a meghatározott rendeltetési helyükre megérkeznek.

(17) Mivel a 859. cikk módosítása kapcsolódik a 2001. július 1-je óta hatályban lévő 993/2001/EK rendelet rendelkezéseihez, helyénvaló a módosítást is ugyanazon naptól hatályba léptetni.

(18) A Vámkódex 220. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti utólagos könyvelésbe vétel alóli mentességre vonatkozó vagy annak 239. cikkében a vám visszafizetésére vagy elengedésére vonatkozó kérelmek megvizsgálására rendelkezésre álló határidők kezelésének ésszerűsítése érdekében az ilyen kérelmek megvizsgálása időszakának felfüggesztését minden esetben egy hónapban kell meghatározni, ha az érintett személlyel a 2454/93/EGK rendelet 872a. vagy 906a. cikkével összhangban konzultálnak.

(19) Annak érdekében, hogy biztosított legyen az áru felhasználásának és/vagy rendeltetésének ellenőrzését végző rendeltetési vámhivatal megjelölésére vonatkozó rendelkezések következetes értelmezése, meg kell határozni azt a vámhivatalt, amelynek a Közösség vámterületét elhagyó árut ellenőrzésre be kell mutatni.

(20) Bizonyos fő végtermékek átalányelszámolási kulcsát a legutóbb az 1563/2001/EK rendelettel[8] módosított, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer alkalmazásának közös részletes szabályairól, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontokról szóló, 2000. július 13-i 1520/2000/EK bizottsági rendelet[9] E. mellékletében megállapított megfelelő együtthatók alapján kell kiszámítani. Ebből adódóan változtatásokat kell tenni bizonyos melléktermékek vonatkozásában.

(21) A 2454/93/EGK rendelet 111. mellékletét módosítani kell, figyelembe véve a közös valuta 2002. január 1-jétől történő bevezetését.

(22) A 2787/2000/EK bizottsági rendelet[10] 4. cikkében és a 993/2001/EK rendelet 2. cikkében meghatározott számítógépesített árutovábbítási rendszerre vonatkozó átmeneti rendelkezések nem vonatkoznak az egyes szállítási módokra vonatkozó egyszerűsítésekkel kapcsolatban az engedélyezett feladói vagy az engedélyezett címzetti státuszt biztosító engedélyekre.

(23) Ezért ennek megfelelően módosítani kell a 2454/93/EGK, valamint a 2787/2000/EK és a 993/2001/EK rendeletet.

(24) Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a) a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3. bizottság:

a Vámkódex 247a. és 248a. cikke által létrehozott Vámkódex Bizottság;";

b) a 10. pont helyébe a következő szöveg lép:

"10. Szerződés:

az Európai Közösséget létrehozó szerződés;".

2. Az I. rész IV. címe 2. fejezete 2. szakaszának címe helyébe a következő cím lép:

"A Közösség által bizonyos országok és területek vonatkozásában autonóm módon megállapított preferenciális tarifális intézkedésekből részesülő kedvezményezett országok és területek".

3. A 98. cikk (1) bekezdésének bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A Közösség által egyoldalúan elfogadott, bizonyos országokat, országcsoportokat vagy területeket (a továbbiakban: kedvezményezett országok vagy területek) érintő preferenciális tarifális intézkedésekre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában - az ennek a fejezetnek az 1. szakaszában említettek, valamint a Közösséggel társult tengerentúli országokat és területeket kivéve - a következő termékeket kell kedvezményezett országból vagy területekről származó termékeknek tekinteni:".

4. A 98123. cikkben a "kedvezményezett köztársaság" vagy "kedvezményezett köztársaságok" kifejezések helyébe adott esetben a "kedvezményezett ország vagy terület" vagy a "kedvezményezett országok vagy területek" kifejezések, illetve ezek megfelelően ragozott alakjai lépnek.

5. A 110. cikk (1) bekezdésének bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az e szakasz szerinti származó termékek a Közösségbe történő behozataluk esetén - amennyiben azokat a 107. cikk értelmében közvetlenül szállították a Közösségbe - a 98. cikkben meghatározott preferenciális elbánásban részesülhetnek olyan EUR.1 szállítási bizonyítvány bemutatásával, amelyet a kedvezményezett ország vagy terület vámhatósága vagy egyéb illetékes kormányzati hatósága állított ki feltéve, hogy ezen kedvezményezett országok vagy területek hatóságai:".

6. A 145. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"145. cikk

(1) Ha a szabad forgalomba bocsátásra bejelentett áruk egy ügylet során vásárolt, ugyanazon áruk nagyobb mennyiségéből álló szállítmány részét képezik, a Vámkódex 29. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a ténylegesen fizetett vagy fizetendő ár a teljes árnak az a hányada, amelyet a bejelentett árumennyiség a teljes megvásárolt mennyiségen belül képvisel.

A ténylegesen kifizetett vagy fizetendő ár arányos számítását kell alkalmazni olyan esetekben is, amikor a szállítmány egy része elvész, vagy amikor az értékelendő áruk a szabad forgalomba bocsátás előtt károsodtak.

(2) Az áru szabad forgalomba bocsátása után az eladó a vevő javára az áru ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő árának kiigazítását - a Vámkódex 29. cikkével összhangban - mérlegelheti a vámérték meghatározása céljából, ha a vámhatóságok számára kielégítően bizonyítható, hogy:

a) az áru a Vámkódex 67. cikke szerint említett időpontban hibás volt;

b) az eladó a termékek szabad forgalomba bocsátása előtt kötött adásvételi szerződésben meghatározott garanciális kötelezettség teljesítése során ilyen kiigazítást tett;

c) a vonatkozó adásvételi szerződésben még nem vették figyelembe a termékek hibás természetét.

(3) Az áru ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő, a (2) bekezdésnek megfelelően módosított árát kizárólag abban az esetben lehet figyelembe venni, ha az adott módosítást az áru szabad forgalomba bocsátásáról szóló nyilatkozat elfogadásának napjától számított 12 hónapon belül tették meg."

7. Az I. rész V. címének 5. fejezetét el kell hagyni.

8. A 179. cikk (1) bekezdésének a) pontjában az "5 000 EUR" összeg helyébe a "10 000 EUR" összeg lép.

9. A 292. cikk a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A kérelmezőt a kérelem benyújtásának napjától számított vagy a kért nagy fontosságú vagy pótlólagos információk vámhivatalok általi kézhezvételétől számított harminc napon belül értesíteni kell az engedélyezésről szóló határozatról vagy a kérelem elutasításának okairól.

Ez a határidő az egységes engedély esetében nem alkalmazható kivéve, ha azt a (6) bekezdés alapján adják ki."

10. A 293. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés a következőképpen módosul:

i. a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

"c) az azonosítás és a vámfelügyelet eszközei és módszerei, beleértve az alábbiakra vonatkozó előírásokat:

- közös tárolás, amelyre értelemszerűen alkalmazni kell az 534. cikk (2) és (3) bekezdését,

- a Kombinált Nómenklatúra 27. és 29. árucsoportjába tartozó, a meghatározott célú felhasználási felügyelet alá eső termékek vagy a 2709 00 KN-kód alá tartozó nyersolajtartalmú termékek vegyes tárolása."

ii. A bekezdés szövege a következő második albekezdéssel egészül ki:

"Ha az első albekezdés c) pontjának második francia bekezdésében említett áruk nyolcjegyű KN-kódja, kereskedelmi minősége, valamint műszaki és fizikai jellemzői nem azonosak, a vegyes tárolást kizárólag abban az esetben lehet engedélyezni, ha a teljes keveréket alávetik a Kombinált Nómenklatúra 27. árucsoportjának 4. vagy 5. kiegészítő megjegyzésében említett kezelések egyikének."

b) A (4) bekezdés a következő második albekezdéssel egészül ki:

"Az érvényesség időszaka nem haladja meg az engedély hatálybalépésének napjától számított három évet, kivéve kellően indokolt, elfogadható okok megléte esetén."

11. A 296. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a) Az a) pont második mondatát el kell hagyni.

b) A b) pont kilencedik francia bekezdésének első francia albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- az árura vonatkozó tehermegállapítási elemek, kivéve, ahol a vámhatóságok eltekintenek ennek megkövetelésétől,".

12. A 314c. cikk (1) bekezdésének f) pontjában a "816. cikkben" szavak helyébe a "812. cikkben" szavak lépnek.

13. A 317b. cikkben a "444. és 448. cikkben" szavak helyébe a "445. és 448. cikkben" szavak lépnek.

14. A 324e. cikk (5) bekezdésében a "448. cikk (4) bekezdését" szavak helyébe a "448. cikk (5) bekezdését" szavak lépnek.

15. A 345. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az egyedi kezesség a várhatóan felmerülő vámtartozás teljes összegére vonatkozik az indító tagállam azonos természetű termékeire alkalmazott legmagasabb tehermegállapítási tételek alapján számítva. Ennek kiszámítása során az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezmény szerint szállított közösségi árukat nem közösségi árunak kell tekinteni."

16. A 359. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Amennyiben az árukat az árutovábbítási nyilatkozat 4. és 5. példányában nem említett átléptető vámhivatalon keresztül szállítják, az igénybe vett érintett átléptető vámhivatal késedelem nélkül megküldi a határátlépési igazolást az eredetileg megjelölt átléptető vámhivatalnak, vagy bejelenti az áthaladást az indító vámhivatalnak a vámhivatalok által kölcsönösen elfogadott eljárás szerint és megjelölt esetekben."

17. A 379. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Az egységes árutovábbítási eljárásról szóló egyezménnyel összhangban szállított vagy szállítandó közösségi árut nem közösségi árunak kell tekinteni."

18. A 381. cikk a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az (1), (2) és (3) bekezdést akkor is alkalmazni kell, ha egy kérelem kifejezetten az összkezességnek egyazon kezességi tanúsítvány keretében mind a 44c. mellékletben említett, mind a mellékletben fel nem sorolt árutípusok tekintetében való alkalmazására vonatkozik."

19. A 423. cikk (3) bekezdése a következő tizedik és tizenegyedik francia bekezdéssel egészül ki:

"- Tulliselvitetty,

- Tullklarerat."

20. A 450c. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Ha az eljárást nem zárták le, az indító tagállam vámhatóságai az árutovábbítási nyilatkozat elfogadásának napjától számított 12 hónapon belül értesítik a kezest arról, hogy az eljárást nem zárták le."

b) a cikk szövege a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha az eljárást nem zárták le, a Vámkódex 215. cikke szerint meghatározott vámhatóságok az árutovábbítási nyilatkozat elfogadásának napjától számított három éven belül értesítik a kezest arról, hogy köteles vagy köteles lehet a kérdéses közösségi árutovábbítási műveletre vonatkozó tartozást - amiért felelős - megfizetni; az értesítésben meg kell jelölni az árutovábbítási nyilatkozat számát és keltét, az indító vámhivatal nevét, a főkötelezett nevét, valamint a szóban forgó összeget."

c) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A kezes mentesül kötelezettségei alól, ha a határidő lejárta előtt nem adják meg számára az (1) vagy az (1a) bekezdésben előírt értesítések bármelyikét."

21. A szöveg a következő 547a. cikkel egészül ki:

"547a. cikk

Amennyiben az eljárás alá vonásra irányuló nyilatkozat elfogadásakor meghatározott célú felhasználásuk okán az importáruk kedvező tarifális elbánásra voltak jogosultak, a Vámkódex 121. cikkének (1) bekezdése alapján kiróható behozatali vámokat az adott meghatározott célú felhasználásnak megfelelő tétellel kell kiszámítani. Ez kizárólag akkor engedélyezett, ha a meghatározott célú felhasználásra vonatkozó engedély megadható volt, valamint ha a kedvezményes tarifális elbánás nyújtásához kapcsolódó feltételeknek megfeleltek volna."

22. A 859. cikk a következőképpen módosul:

a) A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"2. az árutovábbítási eljárás alá vont áruk esetében, az adott eljárás alkalmazásával járó valamely kötelezettség teljesítésének elmulasztása, ha a következő feltételek teljesülnek:

a) az eljárás alá vont árukat sértetlen állapotban mutatták be a rendeltetési vámhivatalnak;

b) a rendeltetési vámhivatal megállapította, hogy az árutovábbítási eljárás befejezésekor az áru vámjogi sorsa rendezésre került, vagy átmeneti megőrzésbe helyezték;

c) ha a 356. cikkben meghatározott határidőnek nem tettek eleget és ugyanazon cikk (3) bekezdése nem alkalmazható, ennek ellenére a termékeket belátható időn belül bemutatták a rendeltetési vámhivatalnak."

b) A 7. pont helyébe a következő szöveg lép:

"7. a 296., 297. vagy 511. cikk értelmében fizikailag átszállított áru vagy termékek esetében, az átszállítás végrehajtásának egyik feltétele teljesítésének elmulasztása, ha a következő feltételek teljesülnek:

a) az érintett személy a vámhatóságok számára kielégítően bizonyítani tudja, hogy az áruk vagy termékek megérkeztek a meghatározott helyszínre vagy rendeltetési helyre, és a 296., 297., 512. cikk (2) bekezdése vagy az 513. cikk értelmében történő átszállítás esetén azt, hogy az árukat vagy termékeket a meghatározott helyszín vagy rendeltetési hely nyilvántartásába megfelelően bejegyezték, ha a fenti cikkek ilyen bejegyzést előírnak;

b) ha az engedélyben megállapított határidőt nem tartották be, az áruk vagy termékek azonban belátható időn belül megérkeztek a meghatározott helyszínre vagy rendeltetési helyre."

23. A 873. cikk harmadik bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Ha a Bizottság a 872a. cikkel összhangban értesítette a kifogásairól az érintett személyt, a kilenc hónapos határidő egy hónappal meghosszabbodik."

24. A 907. cikk harmadik bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Ha a Bizottság a 906a. cikkel összhangban értesítette a kifogásairól a visszafizetést vagy elengedést kérelmező személyt, a kilenc hónapos időszak egy hónappal meghosszabbodik."

25. A 912a. cikk (3) bekezdésében a "347. cikk (2) bekezdésének második albekezdése" szavak helyébe a "349. cikk (1) bekezdésének második albekezdése" szavak lépnek.

26. A 912b. cikk a következőképpen módosul:

a) A (7) bekezdésben a "349. cikket" szavak helyébe a "357. cikket" szavak lépnek.

b) A (9) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(9) A 360. cikket értelemszerűen alkalmazni kell."

27. A 912c. cikk (2) bekezdésének harmadik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- a Közösséget bármely más szállítási eszközön elhagyó áru esetén a rendeltetési vámhivatal a 793. cikk (2) bekezdésében említett kiléptető vámhivatal."

28. A 37. melléklet ennek a rendeletnek az I. melléklete szerint módosul.

29. A 44a. melléklet ennek a rendeletnek a II. melléklete szerint módosul.

30. A 69. melléklet ennek a rendeletnek a III. melléklete szerint módosul.

31. A 111. mellékletben, a Megjegyzések B.12. pontjában a "Vámvisszafizetés/vám elengedése iránti kérelem" hátoldalán található jelölések és nemzeti pénznemek helyébe a következők lépnek:

"- EUR: euró

- DKK: dán korona

- SEK: svéd korona

- GBP: angol font sterling".

2. cikk

A 2787/2000/EK rendelet 4. cikke (5) bekezdésének második albekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Ez az albekezdés nem vonatkozik a 372. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett egyszerűsített eljárásokat alkalmazó engedélyezett feladó által végrehajtott árutovábbítási műveletekre."

3. cikk

A 993/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének első albekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Ez az albekezdés nem vonatkozik azokra az árutovábbítási műveletekre, amelyek során az engedélyezett címzett a 372. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett egyszerűsített eljárások alkalmazásával fogad árut."

4. cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

(2) Az 1. cikk 21. és 22. pontját 2001. július 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Az 1. cikk 12-20. és 25-29. pontját, valamint a 2. és 3. cikket 2002. április 1-jétől kell alkalmazni.

Az első albekezdésben említett rendelkezéseket nem kell alkalmazni azokra a közösségi árutovábbítási műveletekre, amelyeknek az árutovábbítási nyilatkozatát 2002. április 1-je előtt nyújtották be.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. március 11-én.

a Bizottság részéről

Frederik BOLKESTEIN

a Bizottság tagja

I. MELLÉKLET

A 37. melléklet a következőképpen módosul:

1. Az I. cím A. szakasza a következő albekezdéssel egészül ki:

"Ha az árutovábbítási nyilatkozatot az indító vámhivatal számítógépes rendszerrel dolgozza fel, a nyilatkozatnak egy példányát kell a vámhivatalnak benyújtani."

2. A III. cím C. szakaszának második francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

" ha az 1. rovat harmadik alrovata a T jelzést tartalmazza, a következő, az árutovábbítási nyilatkozat első árucikkére vonatkozó rovatokat át kell húzni: 32. (tételsorszám), 33. (vámtarifaszám), 35. [bruttó tömeg (kg)], 38. [nettó tömeg (kg)], 40. (gyűjtő vámáru-nyilatkozat/előokmány) és 44. (különleges megjegyzések, benyújtott okmányok, igazolások és engedélyek), valamint ezen EV-okmány első 31. rovatát (csomagok és árumegnevezés) nem lehet felhasználni a jelek, számok, a csomagok száma és jellege vagy az árumegnevezés feltüntetésére. E dokumentum első 31. rovatában hivatkozni kell értelemszerűen a T1bis, T2bis vagy T2Fbis jelzésekkel ellátott pótlapok számára."

II. MELLÉKLET

A 44a. melléklet a következőképpen módosul:

1. A II. cím 2.2. pontjának második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Ha az árutovábbítási nyilatkozatot rakományjegyzék kíséri, a rakományjegyzéknek tartalmaznia kell az árutovábbítási nyilatkozat 31. (csomagok és árumegnevezés), 40. (gyűjtő vámáru-nyilatkozat/előokmány), 44. (különleges megjegyzések, benyújtott okmányok, igazolások és engedélyek) és szükség esetén a 33. (vámtarifaszám), valamint a 38. [nettó tömeg (kg)] rovataiban feltüntetett adatokat."

2. A III. cím 2. pontjának első mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Rakományjegyzék alkalmazása esetén az árutovábbítási nyilatkozat nyomtatványa 15. (feladó/kiviteli ország), 32. (tételsorszám), 33. (vámtarifaszám), 35. [bruttó tömeg (kg)], 38. [nettó tömeg (kg)], 40. (gyűjtő vámáru-nyilatkozat/előokmány) és szükség esetén a 44. (különleges megjegyzések, benyújtott okmányok, igazolások és engedélyek) rovatait át kell húzni, és a 31. (csomagok és az árumegnevezés) rovatát nem lehet felhasználni a jelek, számok, a csomagok száma és jellege vagy az árumegnevezés feltüntetésére."

III. MELLÉKLET

A 2454/93/EGK rendelet 69. melléklete a következőképpen módosul:

1. a 15. sor 5. oszlopában szereplő "1,00" és "3,50" átalányelszámolási kulcsok helyébe a "0,95", illetve a "3,33" értékek lépnek;

2. a 37. sor 5. oszlopában szereplő "1,00" és "3,50" átalányelszámolási kulcsok helyébe a "0,98", illetve a "3,42" értékek lépnek;

3. a 38. sor 5. oszlopában szereplő "1,00" és "3,50" átalányelszámolási kulcsok helyébe a "0,96", illetve a "3,36" értékek lépnek;

4. az 56. sor 5. oszlopában szereplő "62,11" és "30,10" átalányelszámolási kulcsok helyébe a "*" lábjegyzet-hivatkozás, illetve a "29,91" érték lép;

5. az 57. sor 5. oszlopában szereplő "47,62", "30,10" és "10,00" átalányelszámolási kulcsok helyébe a "*" lábjegyzet-hivatkozás, a "29,91", illetve a "9,95" értékek lépnek;

6. az 58. sor 5. oszlopában szereplő "62,11" és "30,10" átalányelszámolási kulcsok helyébe a "*" lábjegyzet-hivatkozás, illetve a "29,91" érték lép;

7. a 62. sor 5. oszlopának elszámolási kulcsai a következőképpen módosulnak: "6,10" helyébe "6,06", "2,90" helyébe "2,88", "4,50" helyébe "4,47", "24,00" helyébe "23,85", "19,50" helyébe "19,38", "22,70" helyébe "22,56", "27,20" helyébe "27,03", "3,20" helyébe "3,18" és "30,10" helyébe "29,91" lép;

8. a 128., 129. és 130. sor 5. oszlopában szereplő "99,00" átalányelszámolási kulcsok helyébe a "*" lábjegyzet-hivatkozás lép;

9. a 14. és 15. sorok 3. oszlopában szereplő "ex 2302 30 vagy" szöveget el kell hagyni;

10. a 36., 37. és 38. sorok 3. oszlopában szereplő "ex 2302 40 vagy" szöveget el kell hagyni.

[1] HL L 311., 2000.12.12., 17. o.

[2] HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

[3] HL L 141., 2001.5.28., 1. o.

[4] HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

[5] HL L 155., 1997.6.12., 1. o.

[6] HL L 226., 1987.8.13., 1. o.

[7] HL L 210., 1991.7.31., 1. o.

[8] HL L 208., 2001.8.1., 8. o.

[9] HL L 177., 2000.7.15., 1. o.

[10] HL L 330., 2000.12.27., 1. o.

Top