EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0057

A Tanács 2002/57/EK irányelve (2002. június 13.) az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról

HL L 193., 2002.7.20, p. 74–97 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/oj

32002L0057Hivatalos Lap L 193 , 20/07/2002 o. 0074 - 0097


A Tanács 2002/57/EK irányelve

(2002. június 13.)

az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) Az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló, 1966. június 30-i 69/208/EGK tanácsi irányelvet [2] több alkalommal is jelentős mértékben módosították [3]. Az érthetőség és az ésszerűség érdekében az említett irányelvet egységes szerkezetbe kell foglalni.

(2) Az olaj- és rostnövények termesztése fontos helyet foglal el a Közösség mezőgazdaságában.

(3) Az olaj- és rostnövények termesztésének kellő eredményessége nagymértékben függ a megfelelő vetőmag használatától.

(4) Akkor érhető el nagyobb termelékenység az olaj- és rostnövények Közösségen belüli termesztésében, ha a tagállamok a lehető legszigorúbb, egységes szabályokat alkalmazzák a forgalmazásra engedélyezett fajták kiválasztásában. Ezért a 2002/53/EK tanácsi irányelv [4] rendelkezik a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről.

(5) Célszerű létrehozni egy közösségi szintű egységes minősítési rendszert a tagállamokban létező rendszerek alkalmazásával kapcsolatos, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által szerzett tapasztalatok alapján. A belső piac megszilárdításával összefüggésben a közösségi rendszernek ki kell terjednie a forgalmazásra szánt vetőmag termelésére és Közösségen belüli forgalmazására egyaránt, és nem szabad lehetőséget biztosítania a tagállamok számára, hogy egyoldalúan eltérhessenek a közösségi szabályozástól olyan módon, amely akadályozná a vetőmag Közösségen belüli szabad mozgását.

(6) Általános szabályként csak akkor engedélyezhető olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazása, ha hatóságilag megvizsgálták, és a minősítés szabályainak megfelelően elit vagy minősített vetőmagként minősítették. Az "elit vetőmag" és a "minősített vetőmag" szakkifejezések a már létező nemzetközi szóhasználaton alapulnak. Bizonyos feltételek között az elit vetőmagot megelőző generációhoz tartozó nemesített vetőmag és a termesztett (nem előkészített) vetőmag is forgalmazható.

(7) A közösségi szabályok nem vonatkoznak olyan vetőmagra, amelyet igazoltan harmadik országba irányuló kivitelre szánnak.

(8) Az olaj- és rostnövények közösségi jogszabályok hatálya alá eső vetőmagja genetikai minőségének javításán túlmenően külső jellemzőinek javítása érdekében is meg kell állapítani bizonyos követelményeket az analitikai tisztaságra és a csírázásra vonatkozóan.

(9) A vetőmag fajtaazonosságának biztosítása érdekében közösségi szabályokat kell megállapítani a csomagolásra, a mintavételre, a zárolásra és a jelölésre vonatkozóan. E célból a címkén minden olyan adatot fel kell tüntetni, amely szükséges egyrészt a hatósági ellenőrzéshez, másrészt a felhasználó tájékoztatásához, és egyértelműen jelezni kell a különböző kategóriájú minősített vetőmagok minősítésének közösségi voltát.

(10) Szabályokat kell bevezetni a vegyszerrel kezelt, illetve a biogazdálkodásra alkalmas vetőmag forgalmazására, valamint a génerózió által veszélyeztetett fajták helyben történő hasznosítással való megőrzésére vonatkozóan.

(11) Meghatározott feltételek mellett eltéréseket kell engedélyezni a Szerződés 14. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül. Az ilyen eltérésekkel élő tagállamoknak kölcsönös közigazgatási segítséget kell nyújtaniuk egymásnak az ellenőrzés területén.

(12) Annak biztosítása érdekében, hogy a forgalmazás során betartsák mind a vetőmag minőségére, mind pedig a fajtaazonosságának biztosítására vonatkozó követelményeket, a tagállamoknak rendelkezéseket kell hozniuk a megfelelő ellenőrzés rendjéről.

(13) Az e követelményeknek megfelelő vetőmagot – a Szerződés 30. cikkének sérelme nélkül – csak a közösségi szabályokban előírt forgalmazási korlátozásoknak lehet alávetni.

(14) Bizonyos feltételektől függően valamely tagállamban minősített elit vetőmagból egy másik országban szaporított vetőmagot az adott tagállamban szaporítottként kell elismerni.

(15) Rendelkezést kell hozni arról, hogy olaj- és rostnövények harmadik országban betakarított vetőmagjának forgalmazása csak akkor engedélyezhető a Közösségen belül, ha az ilyen vetőmagra ugyanazok a garanciák érvényesek, mint a Közösségben hatóságilag minősített vetőmagra, illetve kereskedelmi vetőmagként elismert és a közösségi szabályoknak megfelelő vetőmagra.

(16) Olyan időszakokban, amikor nehezen szerezhetők be a különböző kategóriájú minősített vetőmagok, engedélyezni kell a kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő vetőmagok és olyan fajták vetőmagjának átmeneti forgalmazását, amelyek sem a közös, sem pedig a nemzeti fajtajegyzékben nem szerepelnek.

(17) A tagállamok által a minősítés során alkalmazott technikai módszerek összehangolása, valamint a Közösségen belül minősített és a harmadik országból származó vetőmagok összehasonlítása érdekében közösségi összehasonlító vizsgálatokat kell végezni a tagállamokban a "minősített vetőmag" kategóriájába tartozó különböző fajták vetőmagjának éves utóellenőrzésére.

(18) Ideiglenes kísérleteket kell szervezni az ezen irányelvben megállapított egyes rendelkezéseknél jobb alternatívák keresése céljából.

(19) Ha egyes fajok vetőmagját szokásosan nem szaporítják vagy forgalmazzák valamely tagállam területén, olyan értelmű rendelkezést kell hozni, amely a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottságának eljárása szerint az adott faj tekintetében felmenti az érintett tagállamot ezen irányelv alkalmazása alól.

(20) Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [5] összhangban kell elfogadni.

(21) Ez az irányelv nem érintheti a tagállamoknak a VI. melléklet B. részében felsorolt irányelvek átültetésének határidejével kapcsolatos kötelezettségeit.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv a mezőgazdasági termesztésre és nem dísznövénynek szánt olaj- és rostnövények vetőmagjának Közösségen belüli kereskedelmi célú termesztésére és forgalmazására vonatkozik.

Nem vonatkozik az olaj- és rostnövények olyan vetőmagjá- ra, amelyet igazoltan harmadik országba irányuló kivitelre szánnak.

2. cikk

(1) Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

a) a "forgalmazás" vetőmag harmadik fél részére, kereskedelmi hasznosítás céljából történő értékesítését, értékesítési célú birtoklását, eladásra történő kínálását, rendelkezésre bocsátását, szállítását vagy átruházását jelenti akár ellenérték fejében, akár pedig a nélkül.

Nem minősül forgalmazásnak, ha a vetőmag kereskedelme nem a fajta kereskedelmi hasznosítására irányul, például az alábbi műveletek során:

- vizsgáló és ellenőrző hatóságok számára történő vetőmagszállítás,

- a feldolgozást vagy csomagolást végző szolgáltatók számára történő vetőmagszállítás, feltéve, hogy a szolgáltató nem szerez jogcímet az így szállított vetőmagon.

Nem minősül forgalmazásnak, ha a vetőmagot meghatározott feltételek mellett egyes ipari célra szánt mezőgazdasági nyersanyagokat előállító szolgáltatóknak szállítják, vagy ilyen célra szaporítják, feltéve, hogy a szolgáltató nem szerez jogcímet az így szállított vetőmag vagy betakarított termény fölött. A vetőmag szállítója átadja a minősítő hatóság részére a szolgáltatóval kötött szerződés vonatkozó részeinek másolatát, amely tartalmazza azokat a szabványokat és feltételeket is, amelyeknek a szállított vetőmag jelenleg megfelel.

E rendelkezés alkalmazásának feltételeit a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozzák meg;

b) az

"olaj- és rostnövények"

fogalma az alábbi nemzetségekhez és fajokhoz tartozó növényeket jelenti:

Arachis hypogaea L. | földimogyoró |

Brassica juncea (L.) and Czernj and Cosson | barna mustár |

Brassica napus L. (partim) | káposztarepce |

Brassica nigra (L.) Koch | fekete mustár |

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs | réparepce |

Cannabis sativa L. | kender |

Carthamus tinctorius L. | pórsáfrány |

Carum carvi L. | kömény |

Glycine max (L.) Merr. | szójabab |

Gossypium spp. | gyapot |

Helianthus annuus L. | napraforgó |

Linum usitatissimum L. | rostlen, olajlen |

Papaver somniferum L. | mák |

Sinapis alba L. | fehér mustár; |

c) az "elit vetőmag" (hibrid napraforgón kívüli fajták esetében) olyan vetőmagot jelent,

i. amelyet a nemesítő felelősségével termesztettek a fajtafenntartásra vonatkozó elfogadott gyakorlat szerint;

ii. amelyet "minősített vetőmag", "első generációs minősített vetőmag", "második generációs minősített vetőmag" illetve – adott esetben – "harmadik generációs minősített vetőmag" kategóriájú vetőmag termesztésére szánnak;

iii. amely az 5. cikk rendelkezései szerint eleget tesz az I. és a II. mellékletben az elit vetőmagra vonatkozóan megállapított követelményeknek, és

iv. amely hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz a fent említett feltételeknek;

d) "elit vetőmag" (hibrid napraforgó esetében):

1. A "beltenyésztett vonal elit vetőmagja" olyan vetőmagot jelent,

i. amely az 5. cikk rendelkezései szerint eleget tesz az I. és a II. mellékletben az elit vetőmagra vonatkozóan megállapított követelményeknek, és

ii. amely hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz a fent említett feltételeknek;

2. Az "egyszeres keresztezésű hibrid elit vetőmagja" olyan vetőmagot jelent,

i. amelyet hármas vagy kétszeres keresztezésű hibrid létrehozására szántak;

ii. amely az 5. cikk rendelkezései szerint eleget tesz az I. és a II. mellékletben az elit vetőmagra vonatkozóan megállapított követelményeknek, és

iii. amely hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz a fent említett feltételeknek;

e) a "minősített vetőmag" (réparepce, barna mustár, káposztarepce, kétlaki kender, pórsáfrány, fekete mustár, kömény, napraforgó, mák, fehér mustár esetében) olyan vetőmagot jelent,

i. amelyet közvetlenül elit vetőmagból, vagy a nemesítő kérésére az elit vetőmag előtti generáció olyan vetőmagjából állítottak elő, amely képes eleget tenni, illetve hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az I. és a II. mellékletben az elit vetőmagra vonatkozóan megállapított feltételeknek;

ii. amelyet olaj- és rostnövények vetőmagjának termesztésén kívüli célra szánnak;

iii. amely az 5. cikk b) pontjának rendelkezései szerint eleget tesz az I. és a II. mellékletben a minősített vetőmagra vonatkozóan megállapított feltételeknek, és

iv. - amely hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz a fent említett feltételeknek, vagy

- az I. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az említett feltételeknek;

f) a "első generációs minősített vetőmag" (földimogyoró, egylaki kender, rostlen, olajlen, szója, gyapot esetében) olyan vetőmagot jelent,

i. amelyet közvetlenül elit vetőmagból, vagy a nemesítő kérésére az elit vetőmag előtti generáció olyan vetőmagjából állítottak elő, amely képes eleget tenni, illetve hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az I. és a II. mellékletben az elit vetőmagra vonatkozóan megállapított feltételeknek;

ii. amelyet "második generációs minősített vetőmag" illetve – adott esetben – "harmadik generációs minősített vetőmag" kategóriájú vetőmag termesztésére, vagy olaj- és rostnövények vetőmagjának termesztésén kívüli célra szánnak;

iii. amely eleget tesz az I. és a II. mellékletben a minősített vetőmagra vonatkozóan megállapított feltételeknek, és

iv. - amely hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz a fent említett feltételeknek, vagy

- az I. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az említett feltételeknek;

g) a "második generációs minősített vetőmag" (földimogyoró, rostlen, olajlen, szója, gyapot esetében) olyan vetőmagot jelent,

i. amelyet közvetlenül elit vetőmagból, minősített vetőmag első generációjából, vagy a nemesítő kérésére az elit vetőmag előtti generáció olyan vetőmagjából állítottak elő, amely képes eleget tenni, illetve hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az I. és a II. mellékletben az elit vetőmagra vonatkozóan megállapított feltételeknek;

ii. amelyet olaj- és rostnövények vetőmagjának termesztésén kívüli célra, vagy – adott esetben – "harmadik generációs minősített vetőmag" kategóriájú vetőmag termesztésére szántak;

iii. amely eleget tesz az I. és a II. mellékletben a minősített vetőmagra vonatkozóan megállapított feltételeknek, és

iv. - amely hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz a fent említett feltételeknek, vagy

- az I. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az említett feltételeknek;

h) a "második generációs minősített vetőmag" (egylaki kender esetében) olyan vetőmagot jelent,

i. amely közvetlenül olyan első generációs minősített vetőmagból származik, amelynek termesztése és hatósági ellenőrzése kifejezetten második generációs minősített vetőmag előállításának céljából történt;

ii. amelyet virágzásban betakarított kender termesztésére szántak;

iii. amely eleget tesz az I. és a II. mellékletben a minősített vetőmagra vonatkozóan megállapított feltételeknek, és

iv. - amely hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz a fent említett feltételeknek, vagy

- az I. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az említett feltételeknek;

i) a "harmadik generációs minősített vetőmag" (rostlen, olajlen) olyan vetőmagot jelent,

i. amely elit vetőmagból, első vagy második generációs minősített vetőmagból, vagy a nemesítő kérésére elit vetőmag előtti generáció olyan vetőmagjából származik közvetlenül, amely képes eleget tenni, illetve hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az I. és a II. mellékletben az elit vetőmagra vonatkozóan megállapított feltételeknek;

ii. amelyet olaj- és rostnövények vetőmagjának termesztésén kívüli célra szánnak;

iii. amely eleget tesz az I. és a II. mellékletben a minősített vetőmagra vonatkozóan megállapított feltételeknek, és

iv. - amely hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz a fent említett feltételeknek, vagy

- az I. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az említett feltételeknek;

j) a "kereskedelmi vetőmag" olyan vetőmagot jelent,

i. amely fajazonos;

ii. amely az 5. cikk b) pontjának rendelkezései szerint eleget tesz a II. mellékletben a kereskedelmi vetőmagra vonatkozóan megállapított feltételeknek, és

iii. amely hatósági vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz a fent említett feltételeknek;

k) a "hatósági intézkedések" fogalma az alábbiak által hozott intézkedéseket jelenti:

i. állami hatóság; vagy

ii. a közjog vagy a magánjog hatálya alá tartozó és az állam felelősségi körében eljáró jogi személy; vagy

iii. állami ellenőrzés hatálya alá tartozó kisegítő tevékenységek esetében az ilyen célra felesküdött természetes személy,

feltéve, hogy az ii. illetve az iii. alpontban említett személynek nem származik személyes haszna az ilyen intézkedésekből.

(2) A fajoknak az (1) bekezdés b) pontjában említett listája a 25. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban módosítható.

(3) Az ezen irányelv rendelkezései alapján minősítésre jogosult különféle fajtáknak – és azok egyedeinek – a meghatározása a 25. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban történhet.

(4) A tagállamok

a) rostlen vagy olajlen vetőmagja esetében több generációt is besorolhatnak az elit vetőmag kategóriájába, majd további osztályokat állíthatnak fel generáció szerint a kategórián belül;

b) előírhatják, hogy a II. melléklet I. 4. pontjában a Brassica napus tekintetében megállapított feltétel teljesülésének hatósági vizsgálatát a minősítés során csak akkor végezzék el valamennyi árutételen, ha kétség merült fel a feltétel teljesülésével kapcsolatban.

(5) A fenti (1) bekezdés e) pontja iv. alpontjának második franciabekezdésében, f) pontja iv. alpontjának második franciabekezdésében, g) pontja iv. alpontjának második franciabekezdésében, h) pontja iv. alpontjának második franciabekezdésében és i) pontja iv. alpontjának második franciabekezdésében említett hatósági felügyelet mellett történő vizsgálatnak meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

a) az ellenőröknek

i. rendelkezniük kell a szükséges szakmai képesítéssel;

ii. az ellenőrzés végzéséből semmilyen személyes hasznuk nem származhat;

iii. rendelkezniük kell az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által kiadott hatósági engedéllyel, amely tartalmazza az ellenőrök eskütételét vagy egy általuk aláírt írásbeli nyilatkozatot, amelyben kötelezik magukat a hatósági vizsgálatokra vonatkozó szabályok betartására;

iv. hatósági felügyelet mellett végezett ellenőrzéseket a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályokkal összhangban kell végezniük;

b) Az ellenőrzendő vetőmagtermésnek olyan vetőmagból kell származnia, amelyet kielégítő eredménnyel zárult hatósági utóellenőrzésnek vetettek alá;

c) A vetőmagtermés egy részének ellenőrzését hatósági ellenőröknek kell végezniük. Ez az arány önbeporzás esetében 10 %, idegenbeporzás esetében 20 %, és 5 % illetve 15 % olyan fajok esetében, amelyekre vonatkozóan a tagállamok hatósági laboratóriumi vetőmagvizsgálatot írnak elő a fajtaazonosság és a fajtatisztaság megállapítását célzó morfológiai, fiziológiai, illetve – adott esetben – biokémiai eljárások segítségével;

d) A betakarított vetőmagtételek mintáinak egy részét hatósági utóvizsgálatnak, és adott esetben hatósági laboratóriumi vetőmagvizsgálatnak kell alávetni a fajtaazonosság és a fajtatisztaság tekintetében.

A tagállamok szankciókat állapítanak meg a hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatra vonatkozóan az első albekezdésben foglalt szabályok megsértésének esetére. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják az első albekezdés a) pontjának iii. alpontjában említett engedély visszavonását az olyan hatósági engedéllyel rendelkező ellenőröktől, akikről bebizonyosodik, hogy szándékosan vagy gondatlanul megsértették a hatósági vizsgálatra vonatkozó szabályokat. Ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik az ellenőrzött vetőmag minősítését, hacsak be nem bizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek.

(6) A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban további intézkedések fogadhatók el a vizsgálatok hatósági felügyelet mellett történő végzésére vonatkozóan.

Az ilyen intézkedések elfogadásáig a 89/540/EGK bizottsági határozat [6] 2. cikkében megállapított feltételek az irányadók.

3. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy

Brassica napus L. (partim)

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Cannabis sativa L.

Carthamus tinctorius L.

Carum carvi L.

Gossypium spp.

Helianthus annuus L.

Linum usitatissimum L. (partim) – rostlen, olajlen

vetőmagja csak akkor hozható forgalomba, ha hatóságilag "elit vetőmagként" illetve "minősített vetőmagként" minősítették.

(2) A tagállamok előírják, hogy az olaj- és rostnövények (1) bekezdésben fel nem sorolt fajainak vetőmagja csak akkor hozható forgalomba, ha hatóságilag "elit vetőmagként" vagy "minősített vetőmagként" minősítették, vagy kereskedelmi vetőmagnak minősül.

(3) A tagállamok a 25. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárás szerint előírhatják, hogy meghatározott időpontokat követően az olaj- és rostnövények (1) bekezdésben fel nem sorolt fajainak vetőmagja csak akkor hozható forgalomba, ha hatóságilag "elit vetőmagként" illetve "minősített vetőmagként" minősítették.

(4) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a hatósági vizsgálatokat a mindenkori nemzetközi módszereknek megfelelően végezzék, amennyiben léteznek ilyen módszerek.

4. cikk

A 3. cikk (1) és (2) bekezdése ellenére a tagállamok úgy rendelkeznek, hogy:

- az elit vetőmag előtti generációkhoz tartozó nemesített vetőmag, és

- a feldolgozás céljára forgalmazott termesztett vetőmag (a fajtaazonosság biztosítása esetén),

forgalomba hozható.

5. cikk

A tagállamok a 3. cikk rendelkezéseitől eltérve

a) engedélyezhetik az olyan elit vetőmag hatósági minősítését és forgalmazását, amely nem tesz eleget a II. mellékletben a csírázóképességre vonatkozóan megállapított feltételeknek; e célból minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a szállító meghatározott csírázóképességet biztosítson, amelyet a forgalmazás során feltüntet egy külön címkén, amelyen rajta van a neve és a címe, valamint a vetőmagtétel referenciaszáma;

b) a vetőmag gyors elérhetővé tétele érdekében és annak ellenére, hogy még nem fejeződött be a II. mellékletben a csírázással kapcsolatban megállapított feltételeknek való megfelelés ellenőrzését célzó hatósági vizsgálat, engedélyezhetik az "elit vetőmag", a "minősített vetőmag" valamennyi kategóriája, illetve a "kereskedelmi vetőmag" hatósági minősítését vagy jóváhagyását, valamint a forgalmazását az első vásárlóig. A minősítést vagy jóváhagyást csak a vetőmagról szóló ideiglenes analitikai jelentés bemutatása alapján és azzal a feltétellel adják meg, hogy feltüntetik az első átvevő nevét és címét; minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a szállító biztosítsa az ideiglenes analitikai vizsgálattal megerősített csírázóképességet; ezt a csírázóképességet forgalmazási célból feltüntetik egy külön címkén, amelyen szerepel a szállító neve és címe és az árutétel referenciaszáma is.

A 18. cikknek a Közösségen kívüli szaporítással kapcsolatos rendelkezései kivételével ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a harmadik országból behozott vetőmagra.

Az a) vagy b) pontban meghatározott eltéréssel élő tagállamok közigazgatási segítséget nyújtanak egymásnak az ellenőrzéssel kapcsolatban.

6. cikk

(1) A 3. cikk (1) és (2) bekezdése ellenére a tagállamok engedélyezhetik a területükön működő termelőknek az alábbiak forgalmazását:

a) kis mennyiségű vetőmag tudományos vagy nemesítési célra;

b) megfelelő mennyiségű vetőmag egyéb vizsgálati vagy kísérleti célokra, feltéve, hogy olyan fajtához tartozik, amelyre vonatkozóan az adott tagállamban benyújtották a fajtajegyzékbe való felvétel iránti kérelmet.

Géntechnológiával módosított anyag esetén ilyen engedély csak akkor adható, ha minden megfelelő intézkedést megtettek az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatások elkerülése érdekében. Az e tekintetben végzett környezeti kockázatfelmérésre a 2002/53/EK irányelv 7. cikke (4) bekezdésének rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

(2) A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozzák meg az (1) bekezdés b) pontjában említett engedély kiadásának célját, a csomagolási egységek jelölésével kapcsolatos rendelkezéseket, valamint azokat a mennyiségeket és feltételeket, amelyeknek megfelelően a tagállamok ilyen engedélyeket adhatnak.

(3) A tagállamok által a saját területükön működő termelők számára 1998. december 14. előtt az (1) bekezdésben megnevezett célra kiadott engedélyek a (2) bekezdésben említett rendelkezések meghatározásáig érvényben maradnak. Azt követően minden ilyen engedélynek figyelembe kell vennie a (2) bekezdéssel összhangban megállapított rendelkezéseket.

7. cikk

A tagállamok az I. és a II. mellékletben megállapított feltételek tekintetében további vagy szigorúbb követelményeket írhatnak elő a területükön termesztett vetőmag minősítésére és a területükön termesztett kereskedelmi vetőmag vizsgálatára vonatkozóan.

8. cikk

A tagállamok előírják, hogy a nemesítő kérésére bizalmasan kell kezelni a genealógiai egyedek esetleg szükséges leírását.

9. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy a fajtaellenőrzéshez, a vetőmag minősítés céljából végzett vizsgálatához és a kereskedelmi vetőmag vizsgálatához a mintavétel hatósági felügyelet mellett, megfelelő módszerek szerint történjék.

(2) A vetőmag minősítés céljából végzett vizsgálata és a kereskedelmi vetőmag vizsgálata esetében a mintákat homogén tételekből veszik; a tétel megengedett legnagyobb és a minta előírt legkisebb súlyát a III. melléklet határozza meg.

10. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy elit vetőmag, a minősített vetőmag valamennyi kategóriája, továbbá kereskedelmi vetőmag csak kellően homogén tételekben, a 11. és a 12. cikkben előírt megfelelő zárolási rendszerrel és jelöléssel ellátott, zárt csomagolásban forgalmazható.

(2) A kis mennyiségeknek a végső felhasználó számára történő értékesítése tekintetében a tagállamok eltérést állapíthatnak meg az (1) bekezdés rendelkezéseitől a csomagolásra, a zárolásra és a jelölésre vonatkozóan.

11. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy az elit vetőmag, a minősített vetőmag valamennyi kategóriájának, valamint a kereskedelmi vetőmag csomagolását hatóságilag vagy hatósági felügyelet mellett zárolják oly módon, hogy a csomagolás ne lehessen felnyitható a zárolási rendszer roncsolása nélkül vagy anélkül, hogy a felnyitás nyomot ne hagyna a 12. cikk (1) bekezdésében előírt hatósági címkén vagy a csomagoláson.

A csomag megfelelő zárolása érdekében a zárolás rendszerének legalább az említett hatósági címkéből vagy hatósági fémzár felhelyezéséből kell állnia.

A fenti második albekezdésben előírt intézkedések nem szükségesek, ha egyszer használatos zárolási rendszert alkalmaznak.

A 25. cikk (2) bekezdésben említett eljárással összhangban állapítható meg, hogy egy adott zárolási rendszer megfelel-e e bekezdés rendelkezéseinek.

(2) Hatóságilag zárolt csomagok csak hatóságilag vagy hatósági felügyelet mellett zárolhatók újra egy vagy több alkalommal. Ha a csomagokat újrazárolják, a 12. cikk (1) bekezdésében előírt címkén fel kell tüntetni az újrazárolás tényét, annak legutóbbi időpontját és a felelős hatóságot.

(3) A tagállamok rendelkezhetnek az (1) bekezdés alóli kivételekről a saját területükön zárolt kis kiszerelésű vetőmag esetében. Az ilyen kivételekre vonatkozó feltételeket a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell meghatározni.

12. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy az elit vetőmag, a minősített vetőmag valamennyi kategóriája, valamint a kereskedelmi vetőmag

a) csomagolásának külső oldalán olyan hatósági címkét helyezzenek el, amelyet korábban még nem használtak, amely eleget tesz a IV. mellékletben megállapított feltételeknek, és amelyen az adatokat a Közösség hivatalos nyelveinek egyikén adják meg. A címke színe elit vetőmag esetében fehér, első generációs minősített vetőmag esetében kék, második és harmadik generációs minősített vetőmag esetében piros, kereskedelmi vetőmag esetében barna. Ha függőcímkét használnak, felerősítését minden esetben hatósági zárral kell biztosítani. Ha az 5. cikk a) pontja szerinti esetekben az elit vetőmag nem tesz eleget a II. mellékletben a csírázóképességre vonatkozóan megállapított feltételeknek, a címkén feltüntetik ezt a tényt. Hatósági öntapadó címkék használata engedélyezett. A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban engedélyezhető, hogy az adatokat a címke mintájának megfelelően, hatósági felügyelet mellett letörölhetetlenül a csomagolásra nyomtassák;

b) csomagolása tartalmazzon a címke színével megegyező színű hatósági okmányt, amely legalább a IV. melléklet A. a) pontjának 4., 5. és 6. alpontja szerint, kereskedelmi vetőmag esetén pedig a b) pontjának 2., 5. és 6. alpontja szerint megkövetelt adatokat tartalmazza. Ezt az okmányt oly módon állítják ki, hogy ne legyen összetéveszthető az a) pontban említett hatósági címkével. Az okmány nem kötelező, ha az adatokat letörölhetetlenül nyomtatják a csomagolásra, vagy az a) pontban foglalt rendelkezésekkel összhangban öntapadó vagy eltéphetetlen anyagból készült címkét használnak.

(2) A tagállamok rendelkezhetnek az (1) bekezdés alóli kivételekről a saját területükön zárolt kis kiszerelésű vetőmag esetében. Az ilyen kivételekre vonatkozó feltételeket a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell meghatározni.

(3) Ez az irányelv nem érinti a tagállamok azon jogát, amely szerint előírhatják, hogy olyan olaj- és rostnövények vetőmagja, amelyet bizonyítottan mezőgazdasági termesztésen kívüli célra szánnak, csak akkor legyen forgalomba hozható, ha ezt a tényt feltüntetik a címkén.

13. cikk

A 25. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban előírható, hogy az ezen irányelvben előírtaktól eltérő esetekben a tagállamok megkövetelhessék, hogy az elit vetőmag, a minősített vetőmag valamennyi kategóriájának, illetve a kereskedelmi vetőmag csomagolását lássák el a szállító címkéjével (vagy a hatósági címkétől elkülönülő címke, vagy magára a csomagolásra nyomtatott szállítói adatok formájában). Az ilyen címkén feltüntetendő adatokat szintén a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban állapítják meg.

14. cikk

Géntechnológiával módosított fajta esetén valamennyi hatósági vagy más címkén és okmányon, amelyet ezen irányelv rendelkezései alapján a vetőmagtételhez rögzítettek, vagy azt kíséri, egyértelműen feltüntetik, hogy a fajtát géntechnológiával módosították.

15. cikk

A tagállamok előírják, hogy az elit vetőmag, a minősített vetőmag valamennyi kategóriája, illetve a kereskedelmi vetőmag vegyszeres kezelését tüntessék fel a hatósági címkén vagy a szállító címkéjén vagy a csomagoláson vagy azon belül.

16. cikk

Az ebben az irányelvben foglalt egyes rendelkezéseknél jobb alternatívák keresése céljából a 25. cikk (2) bekezdésében említett rendelkezésekkel összhangban határozat hozható ideiglenes kísérletek bizonyos feltételek mellett, közösségi szinten történő megszervezéséről.

Az ilyen kísérletek keretein belül a tagállamok mentesülnek az ezen irányelvben megállapított egyes kötelezettségek alól. A felmentés mértékének megállapításakor hivatkozni kell azokra a rendelkezésekre, amelyekre a felmentés vonatkozik. A kísérlet időtartama nem haladhatja meg a hét évet.

17. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelv akár kötelező, akár pedig mérlegelési jogkörbe tartozó rendelkezései szerint forgalomba hozott vetőmagra ne vonatkozzanak az ebben, illetve bármely más irányelvben megállapítottakon kívül semmiféle forgalmazási korlátozások jellemzői, a vizsgálati követelmények, jelölése és zárolása tekintetében.

18. cikk

A nemesített vetőmag elit vetőmag előtti generációinak a 4. cikk első franciabekezdése szerinti forgalomba hozatalára az alábbi feltételek vonatkoznak:

a) az illetékes minősítő hatóság által az elit vetőmag minősítésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban ellenőrzöttnek kell lennie;

b) ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelően kell csomagolni; és

c) a csomagolást hatósági címkével kell ellátni, amelyen szerepelnek legalább az alábbi adatok:

- a minősítő hatóság és tagállam megnevezése, vagy ezek megkülönböztető rövidítése,

- az árutétel referenciaszáma,

- a zárolás kelte (év és hónap), vagy

- a minősítési céllal legutoljára végzett hatósági mintavétel ideje (év és hónap),

- a faj megnevezése latin betűkkel növénytani neve szerint, adott esetben rövidített formában és a névadó neve nélkül is elfogadható,

- a fajta megnevezése, legalább latin betűkkel,

- a "szuperelit vetőmag" megjelölés,

- a "minősített vetőmag" vagy az "első generációs minősített vetőmag" kategóriájú vetőmagot megelőző generációk száma.

A címke fehér színű, átlós, lila csíkkal.

19. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy az olaj- és rostnövények olyan vetőmagját,

- amelyet egy vagy több tagállamban, vagy olyan harmadik országban, amelynek eljárását a 20. cikk b) pontja értelmében a tagállamok egyenértékűként ismerik el, közvetlenül hatóságilag elismert elit vetőmagból vagy első generációs minősített vetőmagból, vagy közvetlenül valamely tagállamban hatóságilag elismert elit vetőmag és egy ilyen harmadik országban hatóságilag elismert elit vetőmag keresztezéséből származik, és

- amelyet egy másik tagállamban takarítottak be,

kérésre, a 2002/53/EK irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül, bármely tagállamban hatóságilag "minősített vetőmag"-ként ismerjék el, amennyiben az adott vetőmag átesett az I. mellékletben az adott kategóriára megállapított feltételeket kielégítő szántóföldi ellenőrzésen, és hatósági vizsgálat megállapította, hogy teljesülnek a II. mellékletben az adott kategóriára vonatkozóan megállapított feltételek.

Amennyiben ilyen esetben a vetőmagot közvetlenül az elit vetőmagot megelőző generációkhoz tartozó hatóságilag minősített vetőmagból állítják elő, a tagállamok engedélyezhetik az elit vetőmagként való hatósági minősítést is, ha teljesülnek az arra a kategóriára megállapított feltételek.

(2) Az olaj- és rostnövények olyan vetőmagját, amelyet a Közösségben takarítottak be, és amelyet az (1) bekezdéssel összhangban végzett minősítésre szánnak,

- az V. melléklet A. és B. részében megállapított feltételeknek megfelelő csomagolással és hatósági címkével látják el a 11. cikk (1) bekezdéssel összhangban, és

- hatósági kísérőokmánnyal látják el, amely megfelel az V. melléklet C. részében megállapított feltételeknek.

Az első albekezdés csomagolással és címkézéssel kapcsolatos rendelkezései figyelmen kívül hagyhatók, ha a szántóföldi ellenőrzésért felelős hatóságok megegyeznek azokkal, amelyek elkészítik a még véglegesen nem minősített vetőmag minősítéséhez szükséges okmányokat, és azokkal, amelyek a minősítéséért felelősek, vagy ha az említett hatóságok egyetértenek a kivétellel kapcsolatosan.

(3) A tagállamok előírják továbbá, hogy az olaj- és rostnövények olyan vetőmagját,

- amelyet egy vagy több tagállamban, vagy olyan harmadik országban, amelynek eljárását a 20. cikk b) pontja értelmében a tagállamok egyenértékűként ismerik el, közvetlenül hatóságilag elismert elit vetőmagból vagy első generációs minősített vetőmagból, vagy közvetlenül valamely tagállamban hatóságilag elismert elit vetőmag és egy ilyen harmadik országban hatóságilag elismert elit vetőmag keresztezéséből származik, és

- amelyet egy harmadik országban takarítottak be,

kérésre hatóságilag "minősített vetőmag"-ként ismerjék el bármely olyan tagállamban, ahol az elit vetőmagot termelték vagy hatóságilag minősítették, amennyiben a vetőmag átesett a 20. cikk a) pontja szerinti, egyenértékűségről szóló határozatban az érintett kategóriára megállapított feltételeket kielégítő szántóföldi ellenőrzésen, és hatósági vizsgálat megállapította, hogy teljesülnek a II. mellékletben az adott kategóriára vonatkozóan megállapított feltételek. Az ilyen vetőmag hatósági minősítését más tagállamok is engedélyezhetik.

20. cikk

(1) A Bizottság javaslata alapján a Tanács minősített többséggel megállapítja meg, hogy:

a) a 18. cikkben előírt esetekben a harmadik országbeli szántóföldi ellenőrzések eleget tesznek-e az I. mellékletben megállapított feltételeknek;

b) az olaj- és rostnövények harmadik országban betakarított és a jellemzőit, vizsgálati szabályait, fajtaazonosságának biztosítását, jelölését és ellenőrzését tekintve azonos biztosítéko- kat nyújtó vetőmagja az említett vonatkozásokban egyenértékű-e a Közösségben betakarított elit vetőmaggal, minősített vetőmaggal, első, második vagy harmadik generációs minősített vetőmaggal, illetve kereskedelmi vetőmaggal, és megfelel-e ezen irányelv rendelkezéseinek.

(2) Az (1) bekezdés minden új tagállamra is alkalmazandó a csatlakozás napjától addig a napig, amikor hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

21. cikk

(1) Az elit vagy minősített vetőmag általános kínálatában a Közösségben felmerülő és egyébként át nem hidalható esetleges átmeneti nehézségek kiküszöbölése érdekében a 25. cikk (2) bekezdésében maghatározott eljárással összhangban határozat hozható arról, hogy a tagállamok meghatározott ideig a Közösség egészére vonatkozóan engedélyezzék kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő kategóriájú vagy a Mezőgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzékében, illetve a tagállamok nemzeti fajtajegyzékében nem szereplő fajtájú vetőmag forgalmazását az ellátási nehézségek felszámolásához szükséges mennyiségben.

(2) Egy adott fajta vetőmagjának egyes kategóriái esetében a megfelelő kategóriára előírt hatósági címke használandó; a fent említett jegyzékekben nem szereplő vetőmagfajták esetében a hatósági címke a kereskedelmi vetőmagra előírt címkének felel meg. A címkén minden esetben fel kell tüntetni, ha a vetőmag kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő kategóriába tartozik.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásának szabályai a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadhatók el.

22. cikk

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy legalább szúrópróbaszerű ellenőrzéssel hatósági vizsgálatokat végezzenek az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásával kapcsolatban az ezen irányelv követelményeinek és feltételeinek való megfelelés ellenőrzése érdekében.

(2) A vetőmag Közösségen belüli szabad mozgásának sérelme nélkül a tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést, hogy a harmadik országból importált vetőmag két kilogrammot meghaladó mennyiségben való forgalmazása során az alábbi adatokat feltüntessék:

a) faj;

b) fajta;

c) kategória;

d) termelő ország és az illetékes ellenőrző hatóság;

e) feladó ország;

f) importőr;

g) a vetőmag mennyisége.

A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozható meg az adatok feltüntetésének módja.

23. cikk

(1) Közösségi szintű fajta-összehasonlító vizsgálatokra kerül sor a Közösségen belül az olaj- és rostnövények elit vetőmagjából – a hibrid és a szintetikus fajták kivételével –, és minősített vetőmagjának valamennyi kategóriájából vett minta utóellenőrzése érdekében. Az utóellenőrzések során ellenőrizhető, hogy a vetőmag eleget tesz-e a teljesítendő feltételeknek. A kísérletek lebonyolításának körülményeit és eredményeit benyújtják a 25. cikk (1) bekezdésében említett bizottságnak.

(2) A fajta-összehasonlító vizsgálatok célja az, hogy összehangolják a minősítés technikai módszereit annak érdekében, hogy a kapott eredmények egyenértékűek legyenek. Amint sikerült ezt a célt elérni, a vizsgálatok alakulásáról éves helyzetjelentés készül, amelyet bizalmasan megküldenek a tagállamoknak és a Bizottságnak. A Bizottság a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozza meg az első jelentés időpontját.

(3) A Bizottság a 25. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban állapítja meg az előírt összehasonlító vizsgálatokkal kapcsolatosan szükséges intézkedéseket. A fajta-összehasonlító vizsgálatba olaj- és rostnövények harmadik országban betakarított vetőmagja is bevonható.

24. cikk

A mellékletek tartalmának a tudományos és műszaki ismeretek fejlődésére való figyelemmel történő módosításait a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárásokkal összhangban fogadják el.

25. cikk

(1) A Bizottság munkáját a 66/399/EGK tanácsi határozat [7] 1. cikkével létrehozott Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága segíti.

(2) Amennyiben erre a bekezdésre utalás történik, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében előírt időtartam egy hónapban határozandó meg.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

26. cikk

A II. melléklet betegségek, károsító szervezetek és azok hordozóinak jelenlétére vonatkozó ellenkező értelmű rendelkezései kivételével ez az irányelv nem érinti a nemzeti jogszabályoknak az emberek, állatok és növények egészségének és életének védelme, illetőleg az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme alapján indokolt rendelkezéseit.

27. cikk

(1) A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban külön feltételek állapíthatók meg az alábbi területeken bekövetkező fejlemények figyelembevétele érdekében:

a) a vegyszerrel kezelt vetőmag forgalmazására vonatkozó feltételek;

b) azok a feltételek, amelyek alapján egyes természetes és természetközeli élőhelyekhez társult, génerózió által fenyegetett növénygenetikai források helyben való megőrzésével és fenntartható hasznosításával kapcsolatosan vetőmagok forgalmazhatók, ideértve a 2002/53/EK irányelv 1. cikkében felsorolt fajokat is magukban foglaló vetőmagkeverékeket is;

c) a biogazdálkodásra alkalmas vetőmag forgalmazására vonatkozó feltételek.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett külön feltételek különösen az alábbi pontokat foglalják magukba:

a) a faj vetőmagja ismert és a vetőmag meghatározott területeken való forgalmazása céljából az egyes tagállamok illetékes hatósága által jóváhagyott helyről származik;

b) megfelelő mennyiségi korlátozások.

28. cikk

A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kezelt kérelme esetén a tagállamot – a 17. cikkben foglalt rendelkezés kivételével – részben vagy egészben felmenthetik ezen irányelv rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó kötelezettsége alól,

a) az alábbi faj tekintetében:

- pórsáfrány;

b) egyéb olyan fajok esetében, amelyeket rendes körülmények között nem szaporítanak, vagy forgalmaznak a területén.

29. cikk

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

30. cikk

A Bizottság legkésőbb 2004. február 1-jéig benyújtja a 98/96/EK irányelv 5. cikkével bevezetett minősítési eljárások egyszerűsítésére vonatkozó részletes értékelését. Ez az értékelés elsősorban a vetőmag minőségére gyakorolt esetleges hatásokkal foglalkozik.

31. cikk

(1) A VI. melléklet A. részében felsorolt irányelvekkel módosított 69/208/EGK irányelv hatályát veszti, a tagállamoknak az említett irányelveknek a VI. melléklet B. részében felsorolt, átültetésre kitűzött határidővel kapcsolatos kötelezettségei sérelme nélkül.

(2) A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat úgy kell értelmezni, hogy erre az irányelvre vonatkoznak, és a VII. mellékletben közzétett korrelációs táblázatnak megfelelően értelmezendők.

32. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

33. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2002. június 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. Rajoy Brey

[1] 2002. április 9-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] HL L 169., 1969.7.10., 3. o. A legutóbb a 98/96/EK irányelvvel (HL L 25., 1999.2.1., 27. o.) módosított irányelv.

[3] Lásd a VI. melléklet A. részét.

[4] HL L 193., 2002.7.20., 1. o.

[5] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[6] HL L 286., 1989.10.4., 24. o. Legutóbb a 96/336/EK határozattal (HL L 128., 1996.5.29., 23. o.) módosított határozat.

[7] HL L 125., 1966.7.11., 2289/66. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A TERMÉNYRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

1. A területen az elővetemény összeegyeztethető a megfelelő faj és fajta vetőmagjának termesztésével, és a terület kellően mentes az előveteményből felmagzó növényektől.

2. A terménynek az alábbi szabványoknak kell megfelelnie a nemkívánatos idegen beporzás veszélyét hordozó szomszédos pollenforrásoktól való távolság tekintetében:

(m-ben) |

Termény | Legkisebb távolság |

1 | 2 |

Brassica spp., kivéve Brassica napus; Cannabis sativa, kivéve egylaki kender; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Gossypium spp.; Sinapis alba:

–elit vetőmag termesztése esetén | 400 m |

–minősített vetőmag termesztése esetén | 200 m |

Brassica napus:

–elit vetőmag termesztése esetén | 200 m |

–minősített vetőmag termesztése esetén | 100 m |

Cannabis sativa, egylaki kender:

–elit vetőmag termesztése esetén | 5000 m |

–minősített vetőmag termesztése esetén | 1000 m |

Helianthus annuus:

–hibridfajták elit vetőmagjának termesztése esetén | 1500 m |

–nem hibridfajták elit vetőmagjának termesztése esetén | 750 m |

–minősített vetőmag termesztése esetén | 500 m |

Ezek a távolságok figyelmen kívül hagyhatók, ha megfelelő védelem áll rendelkezésre bármilyen nemkívánatos idegen beporzás ellen.

3. A termény megfelelően fajtaazonos és fajtatiszta, illetve a Helianthus annuus beltenyésztett vonalai esetében jellemzőinek kielégítő fajtaazonosságot és fajtatisztaságot kell mutatniuk.

A Helianthus annuus hibridfajtái vetőmagjának termesztése esetében a fent említett rendelkezések az egyedekre is vonatkoznak, ideértve olyan jellemzőket is, mint hímsterilitás vagy a termékenység helyreállítása.

A Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. és a Helianthus annuus hibridfajtáinak különösen az alábbi szabványoknak és más feltételeknek kell megfelelniük:

A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi és Gossypium spp.:

a fajon belüli nyilvánvalóan nem fajtaazonos növények száma nem lehet több

- egynél 30 m2 területen elit vetőmag termesztése esetén,

- egynél 10 m2 területen minősített vetőmag termesztése esetén.

B. A Helianthus annuus hibridfajtái:

a) a beltenyésztett vonallal vagy az egyeddel nyilvánvalóan nem azonos növények számának megengedett legmagasabb százalékos aránya

aa) elit vetőmag termesztése esetén:

i. | beltenyésztett vonalak | 0,2 % |

ii. | egyszeres keresztezésű hibridek | |

–hímivarú szülő, olyan növények, amelyek pollent bocsátottak ki, miközben a nőivarú növények legalább 2 %-ának fogékony virágai voltak | 0,2 % |

–nőivarú szülő | 0,5 % |

bb) minősített vetőmag termesztése esetén:

–hímivarú egyed, olyan növények, amelyek pollent bocsátottak ki, miközben a nőivarú növények legalább 5 %-ának fogékony virágai voltak | 0,5 % |

–nőivarú egyed | 1,0 % |

b) hibridfajták vetőmagjának termesztése esetén az alábbi egyéb szabványoknak illetve feltételeknek kell teljesülniük:

aa) a hímivarú egyedek növényei kellő mennyiségű pollent bocsássanak ki, amíg a nőivarú egyed növényei virágban vannak;

bb) amennyiben a nőivarú egyedek növényei fogékony bibével rendelkeznek, a pollent kibocsátott illetve kibocsátó nőivarú növények számának százalékos aránya nem haladhatja meg a 0,5 %-ot;

cc) elit vetőmag termesztése esetén az olyan nőivarú egyedek növényei teljes számának százalékos aránya, amelyek nyilvánvalóan nem azonosak az egyeddel, és amelyek pollent bocsátottak illetve bocsátanak ki, nem haladhatja meg a 0,5 %-ot;

dd) amennyiben a II. melléklet I. 2. pontjában megállapított feltétel nem teljesíthető, az alábbi feltételeknek kell teljesülniük: a minősített vetőmag előállításához hímsteril növényt kell használni, olyan hímivarú egyed felhasználásával, amely meghatározott helyreállító vonalat illetve vonalakat tartalmaz annak érdekében, hogy az eredményül kapott hibridből termesztett növények legalább egyharmada minden tekintetben normálisnak tűnő pollent termeljen.

4. A vetőmag hasznosítását csökkentő károsító szervezetek szintjének a lehető legalacsonyabbnak kell lennie. A Glycine max. esetében ez a feltétel különösen a Pseudomonas syringae pv. glycinea, a Diaporthe phaseolorum var. caulivora és var. sojae, a Phialophora gregata és a Phytophthora megasperma f.sp. glycinea nevű károsító szervezetekre vonatkozik.

5. A fent említett szabványok illetve egyéb feltételek teljesítését az elit vetőmag esetében hatósági szántóföldi ellenőrzéssel, minősített vetőmag esetében pedig vagy szántóföldi ellenőrzéssel, vagy hatósági felügyelet mellett végzett szántóföldi ellenőrzéssel kell ellenőrizni. A szántóföldi ellenőrzést az alábbi feltételekkel összhangban kell végezni:

A. A termesztési körülményeknek és a termény fejlődési állapotának lehetővé kell tennie a megfelelő ellenőrzést.

B. Hibrid napraforgón kívüli termények esetében legalább egy szántóföldi ellenőrzést kell tartani. Hibrid napraforgó esetében legalább két szántóföldi ellenőrzést kell tartani.

C. az ebben a mellékletben foglalt rendelkezések betartásának ellenőrzése érdekében megvizsgált földterület nagyságát, továbbá részegységeinek számát és eloszlását megfelelő módszerek alapján kell meghatározni.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A VETŐMAGRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

I. ELIT ÉS MINŐSÍTETT VETŐMAG

1. A vetőmag megfelelően fajtaazonos és fajtatiszta. Az alább felsorolt fajok vetőmagjának különösen a következő szabványoknak és más feltételeknek kell megfelelnie:

Faj és kategória | Minimális fajtatisztaság (%) |

1 | 2 |

Arachis hypogaea:

–elit vetőmag | 99,7 |

–minősített vetőmag | 99,5 |

Brassica napus, a nem kizárólag takarmányozási célra szánt fajták; Brassica rapa, a nem kizárólag takarmányozási célra szánt fajták

–elit vetőmag | 99,9 |

–minősített vetőmag | 99,7 |

Brassica napus, kizárólag takarmányozási célra szánt fajták; Brassica rapa, kizárólag takarmányozási célra szánt fajták; Helianthus annuus, nem hibridfajták; ideértve az egyedeiket is; Sinapis alba:

–elit vetőmag | 99,7 |

–minősített vetőmag | 99 |

Linum usitatissimum:

–elit vetőmag | 99,7 |

–minősített vetőmag, első generáció | 98 |

–második és harmadik generációs minősített vetőmag | 97,5 |

Papaver somniferum:

–elit vetőmag | 99 |

–minősített vetőmag | 98 |

Glycine max:

–elit vetőmag | 99,5 |

–minősített vetőmag | 99 |

A minimális fajtatisztaságot főleg az I. mellékletben megállapított feltételekkel összhangban végzett helyszíni szemle útján kell megállapítani.

2. Amennyiben az I. melléklet 3. B. b) pontjának dd) alpontjában meghatározott feltétel nem teljesíthető, az alábbi feltételeknek kell teljesülniük: amennyiben hibrid napraforgó minősített vetőmagjának előállítására hímsteril nőivarú egyedet és olyan hímivarú egyedet használtak, amely nem állítja helyre a hímtermékenységet, a hímsteril szülő által létrehozott vetőmagot a teljes termékenységet mutató szülő által létrehozott vetőmaggal kell keverni. A hímsteril szülő és a hímtermékeny szülő vetőmagjának aránya nem lehet nagyobb, mint 2:1.

3. A vetőmagnak meg kell felelnie az alábbi szabványoknak, illetve egyéb feltételeknek a csírázás, az analitikai tisztaság és az egyéb fajok, köztük az Orobanche spp. vetőmagjának tartalma tekintetében:

A. Táblázat:

Faj és kategória | Minimális csírázás (a tiszta mag %-ában) | Analitikai tisztaság | Más fajok magjának maximális tartalma szám szerint, a III. melléklet 4. oszlopában meghatározott súlyú mintában (oszloponként összesen) | Az Orobanche magjának tartal- mára vonat- kozó feltételek |

Minimális analitikai tisztaság (tömeg-százalék) | Más növényfaj vetőmagjának maximá-lis mennyi-sége (tömeg-százalék) | Egyéb növény-fajok (a) | Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis | Cuscuta spp. | Raphanus raphanistrum | Rumex spp., Rumex acetosella kivételé-vel | Alopecu-rus myosuroides | Lolium remotum |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Arachis hypogaea | 70 | 99 | – | 5 | 0 | 0 c) | | | | | |

Brassica spp.

–elit vetőmag | 85 | 98 | 0,3 | – | 0 | 0 c) d) | 10 | 2 | | | |

–minősített vetőmag | 85 | 98 | 0,3 | – | 0 | 0 c) d) | 10 | 5 | | | |

Cannabis sativa | 75 | 98 | – | 30 b) | 0 | 0 c) | | | | | e) |

Carthamus tinctorius | 75 | 98 | – | 5 | 0 | 0 c) | | | | | e) |

Carum carvi | 70 | 97 | – | 25 b) | 0 | 0 c) d) | 10 | | 3 | | |

Gossypium spp. | 80 | 98 | – | 15 | 0 | 0 c) | | | | | |

Helianthus annuus | 85 | 98 | – | 5 | 0 | 0 c) | | | | | |

Linum usitatissimum:

–rostlen | 92 | 99 | – | 15 | 0 | 0 c) d) | | | 4 | 2 | |

–olajlen | 85 | 99 | – | 15 | 0 | 0 c) d) | | | 4 | 2 | |

Papaver somniferum | 80 | 98 | – | 25 b) | 0 | 0 c) d) | | | | | |

Sinapis alba:

–elit vetőmag | 85 | 98 | 0,3 | – | 0 | 0 c) d) | 10 | 2 | | | |

–minősített vetőmag | 85 | 98 | 0,3 | – | 0 | 0 c) d) | 10 | 5 | | | |

Glycine max. | 80 | 98 | – | 5 | 0 | 0 c) | | | | | |

B. Alkalmazandó szabványok és más feltételek, amennyiben hivatkozás történik azokra az ezen melléklet I. 3. A. szakaszában foglalt táblázatban:

a) az 5. oszlopban megállapított maximális magtartalomba beleértendő a 6.–11. oszlopban említett fajok magja is;

b) az egyéb növényfajok magjának összes mennyiségét csak akkor kell szám szerint meghatározni, ha kétség merül fel az 5. oszlopban megállapított feltételek teljesülésével kapcsolatban;

c) a Cuscuta spp. magjának mennyiségét csak akkor kell szám szerint meghatározni, ha kétség merül fel a 7. oszlopban megállapított feltételek teljesülésével kapcsolatban;

d) a Cuscuta spp. egyetlen magjának jelenléte egy előírt tömegű mintában nem tekintendő szennyeződésnek, amennyiben egy második, azonos tömegű minta nem tartalmazza a Cuscuta spp. egyetlen magját sem;

e) a vetőmagban nem lehet jelen Orobanche spp.; az Orobanche spp. egyetlen magjának jelenléte egy 100 gramm tömegű mintában azonban nem tekintendő szennyeződésnek, amennyiben egy második, 200 gramm tömegű mintában az Orobanche spp. egyetlen magja sincs jelen.

4. A vetőmag hasznosítását csökkentő károsító szervezetek szintjének a lehető legalacsonyabbnak kell lennie. A vetőmagnak különösen az alábbi szabványoknak és más feltételeknek kell megfelelnie:

A. Táblázat:

Faj | Károsító szervezetek |

A károsító szervezettel fertőzött vetőmagok számának százalékos aránya (oszloponként összesen) | Sclerotinia sclerotiorum (a sclerotia illetve sclerotia-töredék maximális megengedett száma a III. melléklet 4. oszlopában meghatározott tömegű mintában) |

Botrytis spp. | Alternaria spp., Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola), Colletotirchum lini, Fusarium spp. | Platyedria gossypiella |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Brassica napus | | | | 10 b) |

Brassica rapa | | | | 5 b) |

Cannabis sativa | 5 | | | |

Gossypium spp. | | | 1 | |

Helianthus annuus | 5 | | | 10 b) |

Linum usitatissimum | 5 | 5 a) | | |

Sinnapis alba | | | | 5 b) |

B. Alkalmazandó szabványok és más feltételek, amennyiben hivatkozás történik azokra az ezen melléklet I. 4. A. szakaszában foglalt táblázatban:

a) a rostlenben az Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola) által fertőzött vetőmagok számának aránya nem haladhatja meg az 1 %-ot;

b) a Sclerotinia sclerotinorumhoz tartozó sclerotia, illetve sclerotia-töredék teljes mennyiségét csak akkor kell szám szerint meghatározni, ha kétség merül fel az 5. oszlopban megállapított feltételek teljesülésével kapcsolatban.

C. A Glycine max.-ra vonatkozó különös szabványok és más feltételek:

a) a Pseudomonas syringae pv. glycinea vonatkozásában tételenként legalább 5000 magból álló, 5 részmintára osztott mintán belül az említett károsító szervezet által fertőzöttnek bizonyult részminták száma nem haladhatja meg a 4-et.

amennyiben mind az öt részmintában gyanús telepeket találnak, minden egyes részminta esetében a specifikus táptalajon izolált gyanús telepeket megfelelő biokémiai vizsgálatoknak kell alávetni a fenti szabványok, illetve feltételek teljesülésének igazolása céljából;

b) a Diaporthe phaseolorum vonatkozásában a fertőzött vetőmagok számának aránya nem haladhatja meg a 15 %-ot;

c) az inert anyag jelenlegi nemzetközi vizsgálati módszerekkel összhangban meghatározott tömegszázaléka nem haladhatja meg a 0,3 %-ot.

A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban engedélyezhető, hogy a tagállamok csak akkor végezzék el a fenti különös szabványokkal és más feltételekkel kapcsolatos vizsgálatot, ha korábbi tapasztalatok alapján kétség merül fel az említett szabványok vagy feltételek teljesülésére vonatkozóan.

II. KERESKEDELMI VETŐMAG

Az 1. pont kivételével a kereskedelmi vetőmagra a II. melléklet I. szakaszában megállapított feltételek alkalmazandók.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A TÉTELEK ÉS A MINTÁK TÖMEGE

Faj | A tétel legnagyobb tömege (tonna) | Az egyes tételekből vett minta legkisebb tömege (gramm) | A II. melléklet I. 3. A. pontjának 5–11. oszlopában és a II. melléklet I. 4. A. pontjának 5. oszlopában előírt szám meghatározásához szükséges minta tömege (gramm) |

1 | 2 | 3 | 4 |

Arachis hypogaea | 25 | 1000 | 1000 |

Brassica rapa | 10 | 200 | 70 |

Brassica juncea | 10 | 100 | 40 |

Brassica napus | 10 | 200 | 100 |

Brassica nigra | 10 | 100 | 40 |

Cannabis sativa | 10 | 600 | 600 |

Carthamus tinctorius | 25 | 900 | 900 |

Carum carvi | 10 | 200 | 80 |

Gossypium spp. | 25 | 1000 | 1000 |

Helianthus annuus | 25 | 1000 | |

Linum usitatissimum | 10 | 300 | 150 |

Papaver somniferum | 10 | 50 | 10 |

Sinapis alba | 10 | 400 | 200 |

Glycine max. | 25 | 1000 | 1000 |

A tétel megengedett legnagyobb tömege nem léphető túl 5 %-nál nagyobb mértékben.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

CÍMKE

A. Kötelező adatok

a) Elit vetőmag és minősített vetőmag esetében

1. "EK szabályok és szabványok".

2. Minősítő hatóság és tagállam megnevezése vagy azok rövidítése.

3. A zárolás kelte (év és hónap) az alábbiak szerint: "zárolva … (év és hónap)", vagy

a minősítési céllal legutoljára végzett hatósági mintavétel ideje (év és hónap), az alábbiak szerint: "mintavétel ideje … (év és hónap)".

4. A tétel referenciaszáma.

5. A faj megnevezése legalább latin betűkkel növénytani neve szerint, adott esetben rövidített formában és a névadó neve nélkül is elfogadható.

6. A fajta megnevezése, legalább latin betűkkel.

7. Kategória.

8. Termelő ország.

9. Bejelentett nettó vagy bruttó tömeg.

10. A tömeg feltüntetése esetén, amennyiben granulált rovarirtó szer, drazsírozó anyag vagy egyéb szilárd adalékanyag használatára került sor, az adalékanyag jellege, valamint a tiszta vetőmag tömegének a teljes tömeghez viszonyított hozzávetőleges aránya.

11. Hibridfajták vagy beltenyésztett vonalak esetében:

- elit vetőmagnál, amennyiben a 2002/53/EK irányelv szerint hatóságilag elismerték azt a hibridet vagy beltenyésztett vonalat, amelyhez az elit vetőmag tartozik:

az adott egyed hatósági elismerés során használt megnevezése, a végleges fajtára való utalással vagy a nélkül, kizárólag végleges fajta komponenséül szánt hibridek vagy beltenyésztett vonalak esetében pedig a "egyed" szó megjelöléssel,

- egyéb elit vetőmagnál:

annak az egyednek a megnevezése, amelyhez az elit vetőmag tartozik, amely kód formájában is megadható a végleges fajtának feltüntetésével, a funkcióra (hím- vagy nőivarú) való utalással vagy a nélkül, és a "egyed" szó megjelöléssel,

- minősített vetőmagnál:

annak a fajtának a megnevezése, amelyhez a vetőmag tartozik, a "hibrid" szó megjelöléssel.

12. Amennyiben elvégezték legalább a csírázás ismételt ellenőrzését, ez a tény az "ismételten ellenőrizve … (év és hónap)" szavakkal és az ismételt ellenőrzésért felelős szolgálat nevének megadásával feltüntethető. Ez az adat a hatósági címkére ragasztott hatósági matrica útján is megadható.

A 25. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban a tagállamok egyes fajok tekintetében és – adott esetben – korlátozott időtartamra mentesülhetnek a növénytani név feltüntetésének kötelezettsége alól, amennyiben megállapítást nyert, hogy az ennek végrehajtásából fakadó hátrányok meghaladják a vetőmag forgalmazásával kapcsolatosan várható előnyöket;

b) Kereskedelmi vetőmag esetében

1. "EK szabályok és szabványok".

2. "Kereskedelmi vetőmag (fajta szerint nem minősített)".

3. Minősítő hatóság és tagállam megnevezése vagy azok rövidítése.

4. A zárolás kelte (év és hónap) az alábbiak szerint: "zárolva … (év és hónap)".

5. A tétel referenciaszáma.

6. A faj megnevezése legalább latin betűkkel növénytani neve szerint, adott esetben rövidített formában és a névadó neve nélkül is elfogadható.

7. Termesztési régió.

8. Bejelentett nettó vagy bruttó tömeg.

9. A tömeg feltüntetése esetén, amennyiben rovarirtó szer, drazsírozó anyag vagy egyéb szilárd adalékanyag használatára került sor, az adalékanyag jellege, valamint a tiszta vetőmag tömegének a teljes tömeghez viszonyított hozzávetőleges aránya.

10. Amennyiben elvégezték legalább a csírázás ismételt ellenőrzését, ez a tény az "ismételten ellenőrizve … (év és hónap)" szavakkal és az ismételt ellenőrzésért felelős szolgálat nevének megadásával feltüntethető. Ez az adat a hatósági címkére ragasztott hatósági matrica útján is megadható.

A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a tagállamok egyes fajok tekintetében és – adott esetben – korlátozott időtartamra mentesülhetnek a növénytani név feltüntetésének kötelezettsége alól, amennyiben megállapítást nyert, hogy az ennek végrehajtásából fakadó hátrányok meghaladják a vetőmag forgalmazásával kapcsolatosan várható előnyöket.

B. Minimális méretek

110 mm × 67 mm.

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

EGY MÁSIK TAGÁLLAMBAN BETAKARÍTOTT, NEM VÉGLEGESEN MINŐSÍTETT VETŐMAG ESETÉBEN BIZTOSÍTOTT CÍMKE ÉS OKMÁNY

A. A címke tekintetében előírt adatok

- a szántóföldi ellenőrzésért felelős hatóság és tagállam megnevezése vagy rövidítése,

- a faj megnevezése legalább latin betűkkel növénytani neve szerint, adott esetben rövidített formában és a névadó neve nélkül is elfogadható,

- a fajta megnevezése legalább latin betűkkel; kizárólag hibridfajták komponenséül szánt fajták (beltenyésztett vonal, hibrid) esetében a "egyed" szó megjelölés,

- kategória,

- hibridfajták esetében a "hibrid" megjelölés,

- a parcella vagy a tétel referenciaszáma,

- bejelentett nettó vagy bruttó tömeg,

- a "nem véglegesen minősített vetőmag" megjelölés.

A 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban a tagállamok egyes fajok tekintetében és – adott esetben – korlátozott időtartamra mentesülhetnek a növénytani név feltüntetésének kötelezettsége alól, amennyiben megállapítást nyert, hogy az ennek végrehajtásából fakadó hátrányok meghaladják a vetőmag forgalmazásával kapcsolatosan várható előnyöket.

B. A címke színe

A címke színe szürke.

C. Az okmány tekintetében előírt adatok

- az okmányt kiállító hatóság,

- a faj megnevezése legalább latin betűkkel növénytani neve szerint, adott esetben rövidített formában és a névadó neve nélkül is elfogadható,

- a fajta megnevezése, legalább latin betűkkel,

- kategória,

- a parcella bevetésére használt vetőmag referenciaszáma és a vetőmagot minősítő ország vagy országok neve,

- a parcella vagy a tétel referenciaszáma,

- az okmány által kísért tétellel bevetett terület,

- a betakarított vetőmag mennyisége és a csomagolási egységek száma,

- minősített vetőmag esetében az elit vetőmag utáni generációk száma,

- annak tanúsítása, hogy teljesültek a vetőmagállomány tekintetében előírt feltételek,

- adott esetben az előzetes vetőmagvizsgálat eredményei.

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

A. RÉSZ A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT IRÁNYELV ÉS MÓDOSÍTÁSAI

(a 31. cikknek megfelelően)

69/208/EGK irányelv (HL L 169., 1969.7.10., 3. o.) | |

A Tanács 71/162/EGK irányelve (HL L 87., 1971.4.17., 24. o.) | csak az 5. cikk |

A Tanács 72/274/EGK irányelve (HL L 171., 1972.7.29., 37. o.) | csak az 1. és 2. cikkben a 69/208/EGK irányelv rendelkezéseire tett utalások tekintetében |

A Tanács 72/418/EGK irányelve (HL L 287., 1972.12.26., 22. o.) | csak az 5. cikk |

A Tanács 73/438/EGK irányelve (HL L 356., 1973.12.27., 79. o.) | csak az 5. cikk |

A Tanács 75/444/EGK irányelve (HL L 196., 1975.7.26., 6. o.) | csak az 5. cikk |

A Tanács 78/55/EGK irányelve (HL L 16., 1978.1.20., 23. o.) | csak az 5. cikk |

A Bizottság 78/388/EGK irányelve (HL L 113., 1978.4.25., 20. o.) | |

A Tanács 78/692/EGK irányelve (HL L 236., 1978.8.26., 13. o.) | csak a 6. cikk |

A Tanács 78/1020/EGK irányelve (HL L 350., 1978.12.14., 27. o.) | csak a 3. cikk |

A Bizottság 79/641/EGK irányelve (HL L 183., 1979.7.19., 13. o.) | csak a 3. cikk |

A Bizottság 80/304/EGK irányelve (HL L 68., 1980.3.14., 33. o.) | |

A Bizottság 81/126/EGK irányelve (HL L 67., 1981.3.12., 36. o.) | csak a 4. cikk |

A Bizottság 82/287/EGK irányelve (HL L 131., 1982.5.13., 24. o.) | csak a 3. és a 4. cikk |

A Tanács 82/727/EGK irányelve (HL L 310., 1982.11.6., 21. o.) | |

A Bizottság 82/859/EGK irányelve (HL L 357., 1982.12.18., 31. o.) | |

A Tanács 86/155/EGK irányelve (HL L 118., 1986.5.7., 23. o.) | csak a 4. cikk |

A Bizottság 87/120/EGK irányelve (HL L 49., 1987.2.18., 39. o.) | csak a 4. cikk |

A Bizottság 87/480/EGK irányelve (HL L 273., 1987.9.26., 43. o.) | csak a 2. cikk |

A Tanács 88/332/EGK irányelve (HL L 151., 1988.6.17., 82. o.) | csak a 7. cikk |

A Tanács 88/380/EGK irányelve (HL L 187., 1988.7.16., 31. o.) | csak az 5. cikk |

A Tanács 90/654/EGK irányelve (HL L 353., 1990.12.17., 48. o.) | csak a 2. cikkben és a II. melléklet I. 5. pontjában a 69/208/EGK irányelv rendelkezéseire tett utalások tekintetében |

A Bizottság 92/9/EGK irányelve (HL L 70., 1992.3.17., 25. o.) | |

A Bizottság 92/107/EGK irányelve (HL L 16., 1993.1.25., 1. o.) | |

A Bizottság 96/18/EK irányelve (HL L 76., 1996.3.26., 21. o.) | csak a 2. cikk |

A Tanács 96/72/EK irányelve (HL L 304., 1996.11.27., 10. o) | csak az 1. cikk (5) bekezdése |

A Tanács 98/95/EK irányelve (HL L 25., 1999.2.1., 1. o) | csak az 5. cikk |

A Tanács 98/96/EK irányelve (HL L 25., 1999.2.1., 27. o) | csak az 5. cikk |

B. RÉSZ A NEMZETI JOGBA VALÓ ÁTÜLTETÉS HATÁRIDŐI

(a 31. cikknek megfelelően)

Irányelv | Az átültetés határideje |

69/208/EGK | 1970. július 1. |

71/162/EGK | 1970. július 1. (5. cikk (1), (2) és (7) bekezdése) |

1972. július 1. (5. cikk (3) bekezdése) |

1971. július 1. (egyéb rendelkezések) |

72/274/EGK | 1972. július 1. (1. cikk) |

1973. január 1. (2. cikk) |

72/418/EGK | 1973. július 1. |

73/438/EGK | 1973. július 1. (5. cikk (3) bekezdése) |

1974. január 1. (5. cikk (4) bekezdése) |

1974. július 1. (egyéb rendelkezések) |

75/444/EGK | 1975. július 1. (5. cikk (2) bekezdése) |

1977. július 1. (egyéb rendelkezések) |

78/55/EGK | 1978. július 1. (5. cikk (2) bekezdése) |

1979. július 1. (egyéb rendelkezések) |

78/388/EGK | 1981. január 1. (1. cikk (1) és (2) bekezdése) |

1980. július 1. (egyéb rendelkezések) |

78/692/EGK | 1977. július 1. (6. cikk) |

1979. július 1. (egyéb rendelkezések) |

78/1020/EGK | 1977. július 1. |

79/641/EGK | 1980. július 1. |

80/304/EGK | 1980. július 1. |

81/126/EGK | 1982. július 1. |

82/287/EGK | 1983. január 1. |

82/727/EGK | 1982. július 1. |

82/859/EGK | 1983. július 1. |

86/155/EGK | 1986. március 1. (4. cikk (3), (4) és (5) bekezdése) |

1987. július 1. (egyéb rendelkezések) |

87/120/EGK | 1988. június 1. |

87/480/EGK | 1990. július 1. |

88/332/EGK | |

88/380/EGK | 1992. július 1. (5. cikk (10), (19), (23) és (25) bekezdése és 5. cikk (12) bekezdése) |

1990. július 1. (egyéb rendelkezések) |

90/654/EGK | |

92/9/EGK | 1992. június 30. |

92/107/EGK | 1994. július 1. |

96/18/EK | 1996. július 1. |

96/72/EK | 1997. július 1. |

98/95/EK | 2000. február 1. (Helyesbítés: HL L 126., 1999.5.20., 23. o.) |

98/96/EK | 2000. február 1. |

--------------------------------------------------

VII. MELLÉKLET

KORRELÁCIÓS TÁBLÁZAT

69/208/EGK irányelv | Ez az irányelv |

1. cikk | 1. cikk első albekezdése |

17. cikk | 1. cikk második albekezdése |

1. cikk a) pontja | 2. cikk (1) bekezdésének a) pontja |

2. cikk (1) bekezdésének A. pontja | 2. cikk (1) bekezdésének b) pontja |

2. cikk (1) bekezdése B. pontjának a) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése c) pontjának i. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése B. pontjának b) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése B. pontjának c) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése B. pontjának d) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése c) pontjának iv. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése Ba. pontja 1. alpontjának a) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése d) pontja 1. alpontjának i. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése Ba. pontja 1. alpontjának b) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése d) pontja 1. alpontjának ii. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése Ba. pontja 2. alpontjának a) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése d) pontja 2. alpontjának i. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése Ba. pontja 2. alpontjának b) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése d) pontja 2. alpontjának ii. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése Ba. pontja 2. alpontjának c) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése d) pontja 2. alpontjának iii. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése C. pontjának a) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése e) pontjának i. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése C. pontjának b) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése e) pontjának ii. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése C. pontjának c) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése e) pontjának iii. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése C. pontjának d) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése e) pontjának iv. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése D. pontjának a) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése f) pontjának i. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése D. pontjának b) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése f) pontjának ii. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése D. pontjának c) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése f) pontjának iii. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése D. pontjának d) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése f) pontjának iv. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése E. pontjának a) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése g) pontjának i. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése E. pontjának b) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése g) pontjának ii. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése E. pontjának c) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése g) pontjának iii. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése E. pontjának d) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése g) pontjának iv. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése Ea. pontjának a) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése h) pontjának i. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése Ea. pontjának b) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése h) pontjának ii. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése Ea. pontjának c) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése h) pontjának iii. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése Ea. pontjának d) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése h) pontjának iv. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése F. pontjának a) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése i) pontjának i. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése F. pontjának b) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése i) pontjának ii. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése F. pontjának c) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése i) pontjának iii. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése F. pontjának d) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése i) pontjának iv. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése G. pontjának a) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése j) pontjának i. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése G. pontjának b) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése j) pontjának ii. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése G. pontjának c) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése j) pontjának iii. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése H. pontjának a) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése k) pontjának i. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése H. pontjának b) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése k) pontjának ii. alpontja |

2. cikk (1) bekezdése H. pontjának c) alpontja | 2. cikk (1) bekezdése k) pontjának iii. alpontja |

2. cikk (1a) bekezdése | 2. cikk (2) bekezdése |

2. cikk (1b) bekezdése | 2. cikk (3) bekezdése |

2. cikk (2) bekezdésének a) pontja | – |

2. cikk (2) bekezdésének b) pontja | 2. cikk (4) bekezdésének a) pontja |

2. cikk (2) bekezdésének c) pontja | – |

2. cikk (2) bekezdésének d) pontja | 2. cikk (4) bekezdésének b) pontja |

2. cikk (3) bekezdése i. pontjának a) alpontja | 2. cikk (5) bekezdése a) pontjának i. alpontja |

2. cikk (3) bekezdése i. pontjának b) alpontja | 2. cikk (5) bekezdése a) pontjának ii. alpontja |

2. cikk (3) bekezdése i. pontjának c) alpontja | 2. cikk (5) bekezdése a) pontjának iii. alpontja |

2. cikk (3) bekezdése i. pontjának d) alpontja | 2. cikk (5) bekezdése a) pontjának iv. alpontja |

2. cikk (3) bekezdésének ii. pontja | 2. cikk (5) bekezdésének b) pontja |

2. cikk (3) bekezdésének iii. pontja | 2. cikk (5) bekezdésének c) pontja |

2. cikk (3) bekezdésének iv. pontja | 2. cikk (5) bekezdésének d) pontja |

2. cikk (3) bekezdésének v. alpontja | 2. cikk (5) bekezdésének második albekezdése |

2. cikk (4) bekezdése | 2. cikk (6) bekezdése |

3. cikk | 3. cikk |

3. cikk a) pontja | 4. cikk |

4. cikk | 5. cikk |

4. cikk a) pontja | 6. cikk |

5. cikk | 7. cikk |

6. cikk | 8. cikk |

7. cikk | 9. cikk |

8. cikk | 10. cikk |

9. cikk | 11. cikk |

10. cikk | 12. cikk |

11. cikk | 13. cikk |

11. cikk a) pontja | 14. cikk |

12. cikk | 15. cikk |

12. cikk a) pontja | 16. cikk |

13. cikk | 17. cikk |

14. cikk | 19. cikk |

14. cikk a) pontja | 18. cikk |

15. cikk (1) bekezdésének a) pontja | 20. cikk a) pontja |

15. cikk (1) bekezdésének b) pontja | 20. cikk b) pontja |

16. cikk | 21. cikk |

18. cikk | 22. cikk |

19. cikk | 23. cikk |

20. cikk a) pontja | 24. cikk |

20. cikk | 25. cikk |

21. cikk | 26. cikk |

21. cikk a) pontjának 1. alpontja | 27. cikk (1) bekezdése |

21. cikk a) pontja 2. alpontjának i. alpontja | 27. cikk (2) bekezdésének a) pontja |

21. cikk a) pontja 2. alpontjának ii. alpontja | 27. cikk (2) bekezdésének b) pontja |

22. cikk | 28. cikk |

– | 29. cikk |

– | 30. cikk |

– | 31. cikk |

– | 32. cikk |

– | 33. cikk |

I. melléklet | I. melléklet |

II. melléklet I. rész 1. pont | II. melléklet I. rész 1. pont |

II. melléklet I. rész 1. a) pont | II. melléklet I. rész 2. pont |

II. melléklet I. rész 2. pont | II. melléklet I. rész 3. pont |

II. melléklet I. rész 3. pont | II. melléklet I. rész 4. pont |

II. melléklet II. rész | II. melléklet II. rész |

III. melléklet | III. melléklet |

IV. melléklet A. rész a) 1. pont | IV. melléklet A. rész a) 1. pont |

IV. melléklet A. rész a) 2. pont | IV. melléklet A. rész a) 2. pont |

IV. melléklet A. rész a) 3. pont | IV. melléklet A. rész a) 3. pont |

IV. melléklet A. rész a) 4. pont | IV. melléklet A. rész a) 4. pont |

IV. melléklet A. rész a) 5. pont | IV. melléklet A. rész a) 5. pont |

IV. melléklet A. rész a) 6. pont | IV. melléklet A. rész a) 6. pont |

IV. melléklet A. rész a) 7. pont | IV. melléklet A. rész a) 7. pont |

IV. melléklet A. rész a) 8. pont | IV. melléklet A. rész a) 8. pont |

IV. melléklet A. rész a) 9. pont | IV. melléklet A. rész a) 9. pont |

IV. melléklet A. rész a) 10. pont | IV. melléklet A. rész a) 10. pont |

IV. melléklet A. rész a) 10. a) pont | IV. melléklet A. rész a) 11. pont |

IV. melléklet A. rész a) 11. pont | IV. melléklet A. rész a) 12. pont |

IV. melléklet A. rész b) pont | IV. melléklet A. rész b) pont |

IV. melléklet B. rész | IV. melléklet B. rész |

V. melléklet | V. melléklet |

– | VI. melléklet |

– | VII. melléklet |

--------------------------------------------------

Top