EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2541

A Bizottság 2541/2001/EK rendelete (2001. december 21.) a tartósított gombákra vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2125/95/EK rendelet módosításáról és a feldolgozottgyümölcs- és -zöldségtermékekre alkalmazandó behozatali engedélyek rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1921/95/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

OJ L 341, 22.12.2001, p. 80–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 012 P. 89 - 90
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 012 P. 89 - 90
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 012 P. 89 - 90
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 012 P. 89 - 90
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 012 P. 89 - 90
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 012 P. 89 - 90
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 012 P. 89 - 90
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 012 P. 89 - 90
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 012 P. 89 - 90

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2541/oj

32001R2541Hivatalos Lap L 341 , 22/12/2001 o. 0080 - 0081


A Bizottság 2541/2001/EK rendelete

(2001. december 21.)

a tartósított gombákra vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló 2125/95/EK rendelet módosításáról és a feldolgozottgyümölcs- és -zöldségtermékekre alkalmazandó behozatali engedélyek rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1921/95/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,.

tekintettel a legutóbb a 1239/2001/EK [1] rendelettel módosított, a feldolgozottgyümölcs- és -zöldségtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 11. cikke (2) bekezdésére és 15. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A legutóbb a 308/2001/EK rendelettel [3] módosított 1921/95/EK bizottsági rendelet [4] létrehozta a feldolgozottgyümölcs- és -zöldségtermékek behozataliengedély-rendszere alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat, és megállapította az e rendszer alá tartozó termékek listáját. A rendszer célja az, hogy lehetővé tegye a Bizottság számára a kérdéses termékek importjának folyamatos nyomon követését, annak érdekében, hogy ezzel megkönnyítse a megfelelő intézkedések elfogadását a közösségi piac zavarának vagy a zavar kockázatának esetén. Ez a cél elérhető oly módon, ami legkevésbé korlátozza az importőröket, a legutóbb a 993/2001/EK rendelettel [5] módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet [6] 308d. cikke szerinti felügyeletet elvégezve. Az 1921/95/EK rendelet ezért hatályát veszti.

(2) A legutóbb a 2858/2000/EK [7] rendelettel módosított, a tartósított gombára vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 1995. szeptember 6-i 2125/95/EK bizottsági rendelet [8] hivatkozik a 1921/95/EK rendelet számos előírására. Ezeket a hivatkozásokat – a meghatározandó különleges rendelkezésekre tekintettel – a legutóbb a 2299/2001/EK rendelettel [9] módosított, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési bizonyítványok rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendeletre [10] való hivatkozással kell helyettesíteni.

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgotottzöldség-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2125/95/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. cikk

(1) Az 1291/2000/EK bizottsági rendeletet [11] az e rendelet által bevezetett rendszer esetében kell alkalmazni, tekintettel a rendelet különleges előírásaira.

(2) A behozatali engedélyek az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése értelmében a kibocsátási napjuktól számított kilenc hónapig érvényesek, de nem érvényesek az adott év december 31-ét követően.

(3) Az 1291/2000/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdésében említett biztosíték összege nettó tonnánként 24 euró.

(4) A származási országot mind az engedélykérelem, mind a behozatali engedély 8. rovatába be kell írni és az "igen" szót kereszttel be kell jelölni. A behozatali engedély csak a jelzett országból származó importra érvényes."

2. A 4. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikke ellenére a behozatali engedélyekből származó jogok nem átruházhatók."

3. A 6. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A tagállamok a következők szerint értesítik a Bizottságot a benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekről:

- a hétfőn és kedden beadott kérelmek esetében minden szerdán,

- a szerdán és csütörtökön beadott kérelmek esetében minden pénteken,

- az előző hét péntekén beadott kérelmek esetében minden hétfőn.

Ezeket a bejelentéseket a Kombinált Nómenklatúra szerint termékekre kell lebontani, és külön számokkal kell megadni a 4. cikk (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti mennyiségekre alkalmazva."

4. A 9. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. cikk

(1) Az 1291/2000/EK rendelet 35. cikke (6) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Az 1291/2000/EK rendelet 8. cikke (4) bekezdésében említett tűréshatáron belül importált mennyiségek esetében a közös vámtarifa (KVT) által előírt importvámot teljes egészében ki kell vetni."

2. cikk

(1) Az 1921/95/EK rendelet hatályát veszti.

(2) Az érintett felek kérésére az 1921/95/EK rendelet alapján kibocsátott behozatali engedélyeket az e rendelet hatálybalépésekor a még fel nem használt mennyiségek tekintetében vissza kell vonni. Ezekben az esetekben a biztosíték összegét el kell engedni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. december 21-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 171., 2001.6.26., 1. o

[2] HL L 297., 1996.11.21., 29. o.

[3] HL L 44., 2001.2.15., 33. o.

[4] HL L 185., 1995.8.4., 10. o.

[5] HL L 141., 2001.5.28., 1. o.

[6] HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

[7] HL L 332., 2000.12.28., 59. o

[8] HL L 212., 1995.9.7., 16. o.

[9] HL L 308., 2001.11.27., 19. o.

[10] HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

[11] HL L 152., 2000.6.24., 1. o.

--------------------------------------------------

Top