Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2491

A Bizottság 2491/2001/EK rendelete (2001. december 19.) a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet módosításáról

OJ L 337, 20.12.2001, p. 9–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 363 - 371
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 262
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 262

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2491/oj

32001R2491Hivatalos Lap L 337 , 20/12/2001 o. 0009 - 0017


A Bizottság 2491/2001/EK rendelete

(2001. december 19.)

a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 436/2001/EK bizottsági rendelettel [1] módosított, a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló, 1991. június 24-i 2092/91/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 13. cikke második francia bekezdésére,

mivel:

(1) A mezőgazdasági termékek ökológiai termelése az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül. Az ökológiai termelés sok esetben már nemcsak a helyi termelésre és helyi kereskedelemre korlátozódik, hanem gyakran számos vállalkozást és műveletet, pl. importot, szállítást, tárolást és csomagolást is magában foglal.

(2) A 2092/91/EGK rendelet III. melléklete a rendelet 8. és 9. cikkében említett ellenőrzési rendszer keretében ellenőrzési minimumkövetelményeket és elővigyázatossági intézkedéseket állapít meg.

(3) A III. melléklet már tartalmaz a mezőgazdasági termékek ökológiai termelésének főbb vállalkozásaira és különböző szakaszaira vonatkozó rendelkezéseket. Annak érdekében azonban, hogy a biogazdálkodásból származó termékek a kereskedelmi lánc különböző szakaszaiban mindvégig nyomon követhetőek legyenek, valamint annak biztosítása érdekében, hogy végül ezek a termékek a legutóbbi fejlemények tükrében megfeleljenek a 2092/91/EGK rendeletben megállapított rendelkezéseknek, szükség van a III. mellékletben megállapított rendelkezések kiigazítására.

(4) Szükséges, hogy a tagállamok a III. mellékletben megállapított intézkedéseket kiegészítsék annak érdekében, hogy a fogyasztók garanciát kapjanak arra, hogy a termékeket a 2092/91/EGK rendeletnek megfelelően állították elő.

(5) A 2092/91/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2092/91/EGK rendelet 14. cikkében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2092/91/EGK rendelet III. melléklete helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. december 19-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 63., 2001.3.3., 16. o.

[2] HL L 198., 1991.7.22., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"

III. MELLÉKLET

AZ ELLENŐRZÉS MINIMUMKÖVETELMÉNYEI ÉS ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK A 8. ÉS A 9. CIKKBEN EMLÍTETT ELLENŐRZÉSI RENDSZER KERETÉBEN

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az ellenőrzés minimumkövetelményei

Az ebben a mellékletben szereplő ellenőrzési követelmények azon intézkedések sérelme nélkül alkalmazandók, amelyeket a tagállamok azzal a céllal fogadtak el, hogy biztosítsák egyrészt a termékeknek a 9. cikk (12) bekezdése a) és c) pontjában említett nyomon követhetőségét a teljes termelési láncon keresztül, másrészt az e rendelet rendelkezéseinek való megfelelést.

2. Végrehajtás

A 2491/2001/EK rendelet 2. cikkében említett időpontban már működő vállalkozásokra is vonatkoznak a 3. pontban említett rendelkezések, valamint az e melléklet különös rendelkezéseinek A., B., C. és D. szakaszában meghatározott, az első ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések.

3. Első ellenőrzés

Az ellenőrzési rendszer bevezetésekor az érintett vállalkozásnak a következőket kell megfogalmaznia:

- az egység és/vagy telephely és/vagy tevékenység teljes körű leírása,

- az egység és/vagy telephely és/vagy tevékenység szintjén az e rendeletnek és különösen az e mellékletben szereplő követelményeknek való megfelelés biztosítása céljából megteendő valamennyi gyakorlati intézkedés.

A leírást és a gyakorlati intézkedéseket az érintett vállalkozás által aláírt nyilatkozatba kell foglalni.

Ennek a nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá a vállalkozás kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy:

- a műveleteket az 5., 6., 6a. és adott esetben a 11. cikknek megfelelően végzi,

- jogsértések, illetve szabálytalanságok esetén elfogadja a 9. cikk (9) bekezdése, és adott esetben a 10. cikk (3) bekezdése szerinti intézkedések alkalmazását, valamint

- elfogadja, hogy írásban tájékoztatja a termék vevőit annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi termékéről eltávolítsák az ökológiai termelési módszerre utaló jelöléseket.

Ezt a nyilatkozatot az esetleges hiányosságokról és e rendelet rendelkezéseinek való meg nem felelésről szóló jelentést kibocsátó ellenőrző szervezet vagy hatóság ellenőrzi. A vállalkozás ellenjegyzi ezt a jelentést, és megteszi a szükséges korrekciós intézkedéseket.

4. Értesítések

Az érintett vállalkozás kellő időben értesíti az ellenőrző szervezetet vagy hatóságot arról, ha a 3. pontban említett leírásban vagy gyakorlati intézkedésekben, valamint az e melléklet különös rendelkezéseinek A., B., C és D. szakaszában meghatározott, az első ellenőrzésre vonatkozó rendelkezésekben bármilyen változás történt.

5. Ellenőrző látogatások

Az ellenőrző szervezet vagy hatóság legalább évente egyszer teljes körű fizikai ellenőrzést végez a termelő-/feldolgozóegységekben, illetve egyéb telephelyeken. Az ellenőrző szervezet vagy hatóság mintavételt végezhet annak megállapítása céljából, hogy az e rendeletben nem engedélyezett termékek felhasználására, vagy az e rendeletnek nem megfelelő termelési technológiák alkalmazására kerül-e sor. A mintavétel végezhető azzal a céllal is, hogy analízissel kimutassák a nem engedélyezett termékek által okozott szennyezést. Kötelező azonban az analízis abban az esetben, ha a nem engedélyezett termékek használatának gyanúja merül fel. Az ellenőrzésről minden látogatás után jelentést kell készíteni, amelyet az egységért felelős személy vagy képviselője ellenjegyez.

Az ellenőrző szervezet vagy hatóság továbbá előre bejelentett vagy be nem jelentett véletlenszerű ellenőrző látogatásokat tesz. Ezeknek a látogatásoknak különösen azokra a mezőgazdasági üzemekre vagy helyzetekre kell kiterjedniük, amelyekben konkrét kockázat lehetősége áll fenn, vagy pedig fennáll annak a lehetősége, hogy az ökológiai termelésből származó termékeket más termékekkel felcserélik.

6. Nyilvántartások

A gazdálkodási egységben, illetve a telephelyen készletnyilvántartást és számviteli nyilvántartást kell tartani, amelynek révén a vállalkozás és az ellenőrző szervezet vagy hatóság nyomon tudja követni a következő adatokat:

- a termékek szállítójának, valamint a termék eladójának, illetve exportőrének személyét, amennyiben e két utóbbi különböző személy,

- a gazdálkodási egység részére leszállított, az 1. cikkben említett mezőgazdasági termékek jellegét és mennyiségét, továbbá adott esetben az összes vásárolt anyag jellegét és mennyiségét, valamint felhasználását,

- a gazdálkodási egységet vagy az első címzett telephelyét vagy tárolólétesítményét elhagyó, az 1. cikkben említett valamennyi termék jellegét, mennyiségét, címzettjeit és – ha ezek más személyek – vevőit,

- az ellenőrző szervezet vagy hatóság által kért, a megfelelő ellenőrzéshez szükséges bármilyen egyéb információkat.

A nyilvántartásokban szereplő adatokat megfelelő bizonylatokkal kell alátámasztani.

A nyilvántartásokban fel kell tüntetni a feldolgozott alapanyagok és az előállított termékek közötti egyenleget.

7. A termékek csomagolása és másik termelő-/feldolgozóegységbe vagy telephelyre történő elszállítása

A gazdasági szereplők biztosítják, hogy az 1. cikkben említett termékek más gazdálkodási egységekbe – beleértve a nagy- és kiskereskedőket – kizárólag megfelelő, zárt csomagolásban, konténerben vagy járműben legyenek szállíthatók, amely kizárja, hogy a szállítmány tartalmát a lezárás megváltoztatása, illetve sérülése nélkül ki lehessen cserélni, és biztosítják, hogy e termékek – a jogszabályban előírt egyéb jelölések sérelme nélkül – a következőket tartalmazó címkével legyenek ellátva:

a) a gazdasági szereplő neve és címe, és a termék tulajdonosának vagy eladójának neve és címe, ha ez utóbbi más személy;

b) a termék megnevezése, beleértve az 5. cikkel összhangban az ökológiai termelési módszerre történő utalást;

c) a gazdasági szereplő felügyeletét ellátó ellenőrző szervezet vagy hatóság neve és/vagy kódszáma; valamint

d) szükség szerint a tétel olyan azonosító jelzése, amely vagy egy állami szinten jóváhagyott, vagy az ellenőrző szervezettel, illetve hatósággal egyeztetett jelölési rendszer része, amely rendszer lehetővé teszi, hogy a tételt a 6. pontban említett nyilvántartásoknak megfeleltessék.

Az a), b), c) és d) pontban előírt adatokat egy árukísérő okmányon is fel lehet tüntetni, amennyiben ez az okmány kétségbevonhatatlanul összekapcsolható a termék csomagolásával, konténerével vagy szállító járművével. Ennek az árukísérő okmánynak a szállítóról és/vagy a fuvarozóról is kell adatokat tartalmaznia.

A csomagolás, a konténerek, illetve a járművek lezárása azonban a következő esetekben nem kötelező:

- ha a szállítás olyan termelő és más gazdasági szereplő között történik, akik, illetve amelyek mindketten a 9. cikkben említett ellenőrzési rendszer hatálya alá tartoznak, és

- ha a termékekhez olyan dokumentumot csatoltak, amely tartalmazza az előző alpontban előírt információkat, valamint

- mind a feladó, mind az átvevő gazdasági szereplő ellenőrző szervezetét, illetve hatóságát tájékoztatták az említett szállítási műveletről, és e szervezetek, illetve hatóságok a műveletet jóváhagyták. Ilyen jóváhagyás egy vagy több szállítási műveletre adható.

8. A termékek tárolása

A termékek tárolására külön területet kell fenntartani a tételek azonosításának biztosítása, illetve annak érdekében, hogy elkerüljék az e rendeletnek nem megfelelő termékekkel és/vagy anyagokkal történő keveredést vagy azok által okozott szennyeződést.

9. Az e rendelet követelményeinek feltételezhetően meg nem felelő termékek

Amennyiben valamely vállalkozás úgy véli, vagy gyanítja, hogy az általa előállított, feldolgozott, importált vagy másik gazdasági szereplőtől átvett termék nem felel meg ennek a rendeletnek, eljárást kezdeményez az ökológiai termelésre történő minden utalásnak a termékről való eltávolítása, vagy pedig a termék különválasztása és azonosítása érdekében. Csak e gyanú kizárása után dolgozhatja fel, csomagolhatja vagy hozhatja forgalomba a terméket, kivéve ha a termék az ökológiai termelési módszerre történő utalás nélkül kerül forgalomba. Ilyen gyanú esetén a vállalkozás haladéktalanul értesíti az ellenőrző szervezetet vagy hatóságot. Az ellenőrző szervezet vagy hatóság megkövetelheti, hogy a terméket ne hozzák forgalomba az ökológiai termelési módszerre utaló jelölésekkel mindaddig, amíg a vállalkozástól vagy más forrásból szerzett információ alapján a szervezet vagy a hatóság meg nem győződött róla, hogy a gyanú megszűnt.

Abban az esetben, ha az ellenőrző szervezet vagy hatóság úgy ítéli meg, hogy alapos a gyanúja annak, hogy egy vállalkozás olyan terméket kíván forgalomba hozni, amely nem felel meg ennek a rendeletnek, viszont szerepel rajta az ökológiai termelési módszerre való utalás, az ellenőrző szervezet vagy hatóság követelheti, hogy a vállalkozás átmenetileg ne forgalmazza a terméket ezzel az utalással ellátva. Az erre vonatkozó határozatnak tartalmaznia kell azt a rendelkezést, hogy erről a termékről távolítsák el az ökológiai termelési módszerre történő valamennyi utalást, amennyiben az ellenőrző szervezet vagy hatóság biztos abban, hogy a termék nem tesz eleget e rendelet követelményeinek. Amennyiben azonban a gyanú nem igazolódik be, a fent említett határozatot legkésőbb a meghozatalától számított meghatározott időn belül vissza kell vonni. Ezt az időtartamot az ellenőrző szervezet vagy hatóság határozza meg. A vállalkozásnak a gyanú eloszlatásában teljes mértékben együtt kell működnie az ellenőrző szervezettel vagy hatósággal.

10. A létesítményekbe való belépés

A gazdasági szereplő az ellenőrzés céljából köteles lehetővé tenni az ellenőrző szervezet vagy hatóság számára a gazdálkodási egység valamennyi részébe és valamennyi telephelyre való belépést, valamint a nyilvántartásokba és a kapcsolódó bizonylatokba való betekintést. A gazdasági szereplő köteles az ellenőrzés céljából szükséges minden információval ellátni az ellenőrző szervezetet vagy hatóságot.

Az ellenőrző szervezet vagy hatóság kérésére a gazdasági szereplő benyújtja saját önkéntesen végzett ellenőrzési és mintavételi programjainak eredményeit.

Az importőr és az első címzett ezenkívül benyújtja a 11. cikk (6) bekezdése szerinti importengedélyt és a harmadik országokból történő importhoz szükséges ellenőrzési tanúsítványt.

11. Információcsere

Amennyiben a vállalkozónál és alvállalkozóinál különböző ellenőrző szervezetek vagy hatóságok végeznek ellenőrzést, a 3. pontban említett nyilatkozatnak tartalmaznia kell a vállalkozónak a saját nevében és alvállalkozói nevében tett beleegyező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a különböző ellenőrző szervezetek vagy hatóságok információt cserélhessenek az ellenőrzésük körébe tartozó műveletekről, valamint az információcsere megvalósításának módjáról.

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

A. Növények termesztése, növényi termékek előállítása, állattenyésztés és/vagy állati termékek előállítása

Ez a szakasz minden olyan gazdálkodási egységre vonatkozik, amely az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett termékeknek a 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott előállításában akár saját javára, akár harmadik személy javára részt vesz.

A termelésnek olyan egységben kell történnie, amelynek termelésre szolgáló létesítményei, földtáblái, legelői, nyitott jártató területei, szabadban lévő kifutói, állattartó épületei, és szükség szerint a termény, a növényi termékek, az állati termékek, az alapanyagok és a felhasználásra szánt anyagok tárolására szolgáló létesítményei egyértelműen el vannak különítve minden más olyan egységétől, amelyben nem az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelő termelés folyik.

A feldolgozás, a csomagolás és/vagy az értékesítés a termelőegységben is történhet, amennyiben ezek a tevékenységek az egység saját mezőgazdasági terményére korlátozódnak.

A közvetlenül a végső fogyasztó részére értékesített mennyiségekről napi nyilvántartást kell vezetni.

Tilos az egységben a 6. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint a 6. cikk (3) bekezdésének a) pontjában engedélyezetteken kívül más, felhasználásra szánt anyagot tárolni.

Az 1. cikkben említett termékek átvételekor, amennyiben kötelező, a gazdasági szereplő ellenőrzi a csomagolás, illetve a konténer lezárását, valamint az e melléklet általános rendelkezéseinek 7. pontjában említett jelölések meglétét. Az ellenőrzés eredményét az általános rendelkezések 6. pontjában említett nyilvántartásokban egyértelműen fel kell tüntetni.

A.1. Gazdálkodásból vagy begyűjtésből származó növények és növényi termékek

1. Első ellenőrzés

A gazdálkodási egységnek az e melléklet 3. pontja szerinti teljes körű leírására a következő rendelkezések vonatkoznak:

- a leírást akkor is el kell készíteni, ha a termelő tevékenysége csak vadon termő növények gyűjtésére korlátozódik,

- a leírásban be kell mutatni a tárolásra és termelésre szolgáló létesítményeket, földtáblákat és/vagy gyűjtőterületeket és adott esetben azokat a helyeket, ahol bizonyos feldolgozási és/vagy csomagolási műveletek folynak, valamint

- a leírásban meg kell jelölni azt az időpontot, amikor azokat a termékeket, amelyeknek az alkalmazása a 6. cikk (1) bekezdése b) pontjának nem felel meg, az érintett földtáblákon és/vagy gyűjtőterületeken legutoljára alkalmazták.

Vadon termő növények gyűjtése esetén az e melléklet általános rendelkezéseinek 3. pontjában említett gyakorlati intézkedéseknek tartalmazniuk kell a harmadik személyek által adott olyan garanciákat, amelyeket a termelő az I. melléklet A. része 4. pontjának való megfelelés igazolására elő tud terjeszteni.

2. Értesítések

Minden évben az ellenőrző szervezet vagy hatóság által jelzett határidőig a termelőnek értesítenie kell az ellenőrző szervezetet vagy hatóságot a növényi termékek termelésének táblákra lebontott ütemezéséről.

3. Ugyanazon vállalkozás által működtetett több termelőegység

Amennyiben egy vállalkozás ugyanazon a területen több termelőegységet működtet, az 1. cikkbe nem tartozó növényeket vagy növényi termékeket előállító egységek – a felhasználásra szánt anyagok (trágya, növényvédő szer, vetőmag) tárolására szolgáló helyiségekkel együtt – szintén az e melléklet általános rendelkezéseiben megállapított általános ellenőrzési rendelkezések hatálya alá tartoznak, valamint az általános rendelkezések 1., 2., 3., 4. és 6. pontja tekintetében a különös ellenőrzési rendelkezések hatálya alá tartoznak.

Az A. szakasz második bekezdésében említett egységben termelt fajtával megegyező vagy attól nehezen megkülönböztethető fajtákat az említett egységekben nem lehet termelni.

A termelők azonban eltérhetnek az előző albekezdés utolsó mondatában említett szabálytól:

a) évelő növényekből (élelmezési célra alkalmas gyümölcsöt termő fák, szőlő és komló) készült termékek esetén, feltéve hogy a következő feltételek fennállnak:

1. a kérdéses termelés egy átállítási terv részét képezi, amelyre vonatkozóan a termelő kifejezett kötelezettséget vállal, és amely szerint az érintett terület utolsó részének ökológiai termelésre történő átállítása a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb öt éven belül megkezdődik,

2. megfelelő intézkedések történtek az egyes érintett egységekből származó termékek tartós elkülönítésének biztosítására,

3. az ellenőrző szervezetet vagy hatóságot minden érintett termék betakarítása előtt legalább 48 órával értesítik,

4. a termelő a betakarítás végeztével haladéktalanul tájékoztatja az ellenőrző szervezetet vagy hatóságot az érintett egységekben betakarított pontos mennyiségekről, valamint minden megkülönböztető ismérvről (mint pl. minőség, szín, átlagos tömeg stb.), és megerősíti, hogy alkalmazták a termékek elkülönítésére hozott intézkedéseket.

5. az ellenőrző szervezet vagy hatóság jóváhagyta az átállítási tervet és az általános rendelkezések 1. és 3. pontjában említett intézkedéseket. Ezt a jóváhagyást az átállítási terv végrehajtásának megkezdését követően évente meg kell erősíteni.

b) a tagállamok illetékes hatóságai által engedélyezett, mezőgazdasági kutatásra szánt területek esetében, feltéve hogy az a) pontban említett 2., 3. és 4. feltétel, valamint az 5. feltétel megfelelő része fennáll;

c) vetőmagvak, növényi szaporítóanyagok és földlabdás növények termelése esetén, feltéve hogy az a) pontban említett 2., 3. és 4. feltétel, valamint az 5. feltétel megfelelő része fennáll;

d) a kizárólag legeltetés céljára használt gyepterület esetében.

A.2. Haszonállatok és állattenyésztésből származó állati termékek

1. Első ellenőrzés

A kifejezetten az állattenyésztésre vonatkozó ellenőrzési rendszer bevezetésekor a gazdálkodási egységnek az e melléklet általános rendelkezéseiben szereplő 3. pont szerinti teljes körű leírása a következőket tartalmazza:

- az állattartó épületek, legelők, szabadtéri jártató területek, szabadtéri kifutók stb., és adott esetben a haszonállatok, állati termékek, alapanyagok és felhasználásra szánt anyagok tárolására, csomagolására és feldolgozására használt épületek teljes körű leírása,

- a haszonállatok trágyájának tárolására szolgáló létesítmények teljes körű leírása.

Az e melléklet általános rendelkezéseinek 3. pontjában említett gyakorlati intézkedések a következőket tartalmazzák:

- az ellenőrző szervezettel vagy hatósággal egyetértésben kidolgozott terv a trágya kiszórására vonatkozóan, a növénytermesztésre szánt területek teljes körű leírásával együtt,

- adott esetben a trágya kiszórására vonatkozóan az e rendelet rendelkezéseinek megfelelő más mezőgazdasági üzemekkel kötött írásbeli megállapodások,

- az ökológiai állattartással foglalkozó egység gazdálkodási terve (pl. a takarmányozás, a szaporítás, az egészségügy stb. terén).

2. Az állatállomány azonosítása

Az állatállomány tartós azonosítását az egyes fajokhoz kialakított módszerek alkalmazásával kell megoldani, a nagyobb testű emlősök esetén egyedenként, szárnyasok és kisemlősök esetében pedig egyedenként vagy tételenként.

3. Az állatállomány nyilvántartása

Az állatállományok nyilvántartását regiszter formájában kell vezetni, és a mezőgazdasági üzem üzletvitelének helyén mindenkor az ellenőrző szervezetek vagy hatóságok rendelkezésére kell tartani.

Az említett nyilvántartások, amelyek azt a célt szolgálják, hogy teljes körű leírást adjanak a nyáj vagy csorda tartási rendszeréről, a következő adatokat tartalmazzák:

- a mezőgazdasági üzembe érkező állatállomány tekintetében, fajok szerint: származás és az érkezés időpontja, átállítási időszak, azonosító jelzés és állatorvosi nyilvántartás,

- a mezőgazdasági üzemet elhagyó állatállomány tekintetében: életkor és egyedszám, levágás esetén a tömeg, azonosító jelzés és rendeltetési hely,

- elhullott állatok adatai és az elhullás okai,

- a takarmány tekintetében: típusa, ideértve a takarmánykiegészítőket is, a különböző összetevők aránya egy adagban, a legelőre hajtás időszakai, a vándorlegeltetés időszakai, amennyiben ez korlátozott,

- a betegségmegelőzés, a kezelések és az állatorvosi ellátás tekintetében: a kezelés időpontja, diagnózis, a kezeléshez használt termék típusa, a kezelés módja és az állatorvosi rendelvény indoklással ellátva, valamint az állati termékek forgalmazását megelőzően alkalmazandó várakozási idő feltüntetésével.

4. Ugyanazon vállalkozás által működtetett több termelőegység

Amennyiben egy termelő az I. melléklet B. szakaszának 1.6. pontjával és C. szakaszának 1.3. pontjával összhangban több termelőegységet működtet, az ellenőrzési rendszernek az 1. cikk hatálya alá nem tartozó állatokat vagy állati termékeket előállító egységekre is vonatkoznia kell ennek az állatokról és állati termékekről szóló alszakasznak az 1. pontja tekintetében, valamint az állattartásról, az állatok nyilvántartásáról és az állattenyésztésben felhasznált termékek tárolásáról szóló rendelkezések tekintetében.

A tagállam illetékes hatóságával egyetértésben az ellenőrző szervezet vagy hatóság a mezőgazdasági kutatást végző mezőgazdasági üzemek számára engedélyezheti az I. melléklet B. szakaszának 1.6. pontjában szereplő, a különböző fajok jelenlétének biztosítására vonatkozó követelménytől való eltérést, amennyiben a következő feltételek fennállnak:

- az ellenőrző szervezettel vagy hatósággal egyetértésben megfelelő intézkedésekre került sor annak érdekében, hogy biztosítsák az egyes egységekben lévő állatok, állati termékek, trágya és takarmány tartós elkülönítését,

- a termelő előzetesen értesíti az ellenőrző szervezetet vagy hatóságot az állatok, illetve állati termékek szállításáról, illetve eladásáról,

- a vállalkozás értesíti az ellenőrző szervezetet vagy hatóságot az egységekben termelt pontos mennyiségekről, valamint a termékek azonosítását lehetővé tevő minden jellemzőről, és megerősíti, hogy alkalmazták a termékek elkülönítésére hozott intézkedéseket.

5. Egyéb követelmények

Az említett szabályoktól eltérve a mezőgazdasági üzemekben engedélyezett az allopátiás állatgyógyászati készítmények és antibiotikumok tárolása, feltéve hogy az I. mellékletben említett kezelés keretében állatorvosi rendelvény írja elő azok alkalmazását, tárolási helyük felügyelt terület, és e termékek a mezőgazdasági üzem nyilvántartásában szerepelnek.

B. A növényi és állati termékek, valamint a növényi és állati termékekből készült élelmiszerek feldolgozására szolgáló egységek

Ez a szakasz minden olyan gazdálkodási egységre vonatkozik, amely az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékeknek a 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott feldolgozásában akár saját javára, akár harmadik személy javára részt vesz, továbbá különösen a következőkre:

- az említett termékek csomagolásával, illetve újracsomagolásával foglalkozó egységek,

- az említett termékek címkézésével, illetve újracímkézésével foglalkozó egységek.

1. Első ellenőrzés

A gazdálkodási egységnek az e melléklet általános rendelkezéseiben szereplő 3. pont szerinti teljes körű leírása ismerteti a mezőgazdasági termékek átvételére, feldolgozására, csomagolására, címkézésére, valamint a termékeket érintő műveletek elvégzése előtt és után történő tárolására használt létesítményeket, csakúgy mint a termékek szállítására szolgáló eljárásokat.

2. Nyilvántartások

Az általános rendelkezések 6. pontjában említett nyilvántartásokban utalni kell az ezen alszakasz 5. pontjában említett ellenőrzésre.

3. A nem ökológiai termelésből származó termékekkel is foglalkozó feldolgozóegységek

Amennyiben az érintett feldolgozóegységben az 1. cikkben nem említett termékek feldolgozása, csomagolása, vagy tárolása is folyik:

- az egységnek az 1. cikkben említett termékek tárolására a telephelyen belül térben vagy időben elválasztott területekkel kell rendelkeznie, a műveletek elvégzése előtt és után egyaránt,

- a teljes tétel feldolgozásáig a műveleteket folyamatosan kell végezni, az 1. cikk hatálya alá nem tartozó termékeken végzett hasonló műveletektől térben vagy időben elkülönítve,

- ha ezeket a műveleteket nem rendszeres időközönként végzik vagy egy meghatározott napon végzik el, akkor azokat az ellenőrző szervezettel vagy hatósággal egyetértésben megállapított határidőn belül előre be kell jelenteni,

- meg kell tenni minden intézkedést a tételek azonosításának biztosítására, valamint a nem az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően előállított termékekkel való keveredés, illetve felcserélés elkerülése érdekében,

- a termékeken az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően végzett műveletekre csak a termelőberendezés megtisztítása után kerülhet sor. A tisztítási műveletek hatékonyságát ellenőrizni kell és arról jegyzőkönyvet kell készíteni.

4. A termékek csomagolása és a feldolgozóegységekbe történő szállítása

A biogazdálkodásból származó tejet, tojást és tojástermékeket a nem e rendeletnek megfelelően előállított termékektől elkülönítve kell begyűjteni. Ettől eltérve és az ellenőrző szervezet vagy hatóság előzetes engedélyével a begyűjtés egyidejűleg is történhet, amennyiben megfelelő lépéseket tettek a nem e rendeletnek megfelelően előállított termékekkel való esetleges keveredés vagy felcserélés megakadályozására, valamint az e rendeletnek megfelelően előállított termékek azonosítására. A vállalkozás a begyűjtés napjaira, óráira, körzetére, valamint a termékek átvételének napjára és időpontjára vonatkozó adatokat az ellenőrző szervezet vagy hatóság rendelkezésére tartja.

5. Más egységekből érkező termékek átvétele

Az 1. cikkben említett termékek átvételekor, amennyiben kötelező, a gazdasági szereplő ellenőrzi a csomagolás, illetve a konténer lezárását, valamint az e melléklet általános rendelkezéseinek 7. pontjában említett jelölések meglétét. Összeveti az általános rendelkezések 7. pontjában említett címkén szereplő adatokat az árukísérő okmányokban szereplő adatokkal. Ezeknek az ellenőrzéseknek az eredményét az általános rendelkezések 6. pontjában említett nyilvántartásokban egyértelműen fel kell tüntetni.

C. Növények, növényi termékek, haszonállatok, állati termékek, valamint növényi és/vagy állati termékekből készült élelmiszerek harmadik országból történő behozatala

Ez a szakasz minden olyan vállalkozásra vonatkozik, amely importőrként, és/vagy első címzettként, saját javára vagy egy másik vállalkozás javára az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek behozatalában és/vagy átvételében részt vesz. E szakasz alkalmazásában:

- importőr: az az európai unióbeli természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely a szállítmányt az Európai Közösségben szabad forgalomba bocsátás céljából saját maga vagy képviselője révén bemutatja,

- első címzett: az a 11. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely részére a szállítmányt leszállítják, és aki, illetve amely további feldolgozás és/vagy forgalmazás céljából a szállítmányt átveszi.

1. Első ellenőrzés

Importőrök

- Az egységnek az e melléklet általános rendelkezéseiben szereplő 3. pont szerinti teljes körű leírásában szerepelnie kell az importőr telephelyének és importtevékenységének, feltüntetve a termékeknek a Közösségbe való beléptetése helyét és minden egyéb olyan létesítményt, amelyet az importőr az importált termékeknek az első címzett részére történő leszállítását megelőzően e termékek tárolására használni kíván.

- Továbbá az általános rendelkezések 3. pontjában említett nyilatkozatnak tartalmaznia kell egy kötelezettségvállalást az importőr részéről arra vonatkozóan, hogy minden olyan létesítményt, amelyet az importőr a termékek tárolására fog használni, ellenőrzésnek vetnek alá, amelyet vagy az ellenőrző szervezet vagy hatóság, vagy – amennyiben a tároló létesítmény másik tagállamban vagy régióban található – az abban a tagállamban vagy régióban ellenőrzésre feljogosított ellenőrző szervezet vagy hatóság végez el.

Első címzettek

- Az egységnek az e melléklet általános rendelkezéseiben szereplő 3. pont szerinti teljes körű leírásában szerepelnie kell az átvételre és tárolásra használt létesítményeknek. Amennyiben egyéb tevékenység is folyik, mint pl. feldolgozás, címkézés, csomagolás vagy a mezőgazdasági termékeknek – az azokat érintő műveleteket megelőző vagy követő – tárolása, illetve a termékek szállítása, a B. szakasz megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ha az importőr és az első címzett ugyanaz a jogi személy és ugyanabban a gazdálkodási egységben működik, az általános rendelkezések 3. pontjában említett jelentéseket egyetlen jelentés formájában is el lehet készíteni.

2. Nyilvántartások

Ha az importőr és az első címzett nem ugyanabban a gazdálkodási egységben működik, mindkettőjüknek vezetnie kell készletnyilvántartást és számviteli nyilvántartást.

Az ellenőrző szervezet vagy hatóság kérésére minden adatot rendelkezésre kell bocsátani a harmadik országbeli exportőrtől az első címzettig, valamint az első címzett telephelyéről vagy tároló létesítményétől a Közösségen belüli címzettekig történő szállításról.

3. Az importált szállítmányra vonatkozó információk

Legkésőbb akkor, amikor a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendelet 11. cikke szerinti, harmadik országokból származó importhoz szükséges ellenőrzési tanúsítványra vonatkozó rendelkezések végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. szeptember 7-i 1788/2001/EK bizottsági rendelet [1] 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban a tanúsítványnak az adott tagállam illetékes hatóságához történő benyújtására sor kerül, az importőr értesíti az ellenőrző szervezetet vagy hatóságot a Közösségbe importálandó minden egyes szállítmányról, a következő adatok közlése mellett:

- az első címzett neve és címe,

- bármely olyan adat, amelyet ez a szervezet vagy hatóság kérhet, mint pl. a biogazdálkodásból származó termékek importálásához szükséges tanúsítvány másolata. Az importőr az ellenőrző szervezetének vagy hatóságának kérésére továbbítja az adatokat az első címzett ellenőrző szervezete vagy hatósága részére.

4. Nem ökológiai termelésből származó termékekkel is foglalkozó importőrök és első címzettek

Ha az 1. cikkben említett importált termékeket olyan tároló létesítményben tárolják, ahol egyéb mezőgazdasági termékeket vagy élelmiszereket is tárolnak:

- az 1. cikkben említett termékeket a többi mezőgazdasági terméktől és/vagy élelmiszertől elkülönítve kell tárolni,

- meg kell tenni minden intézkedést a szállítmányok azonosításának biztosítására, valamint a nem az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően előállított termékekkel való keveredés, illetve felcserélés elkerülése érdekében.

5. Ellenőrző látogatások

Az ellenőrző szervezet vagy hatóság ellenőrzi a C. szakasz 2. pontjában említett készlet- és számviteli nyilvántartásokat, valamint a 11. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és (3) bekezdésében említett, az 1788/2001/EK rendelettel létrehozott tanúsítványokat.

Amennyiben az importőr az importtevékenységét különböző gazdálkodási egységekben vagy telephelyeken végzi, az e melléklet általános rendelkezéseinek 3. és 5. pontjában előírt jelentéseket kérésre minden egyes ilyen létesítményre vonatkozóan rendelkezésre kell bocsátania.

6. Harmadik országokból érkező termékek átvétele

Az 1. cikkben említett termékek harmadik országokból olyan csomagolásban vagy konténerben szállítva importálhatók, amelynek lezárása megakadályozza a szállítmány tartalmának kicserélését, és amelyen szerepelnek az exportőr azonosítására szolgáló adatok, továbbá minden egyéb olyan jelölés és jelzőszám, amely a szállítmány és a harmadik országból történő importhoz szükséges ellenőrzési tanúsítvány megfeleltetését szolgálja.

A harmadik országból importált, 1. cikkben említett termékek átvételekor az első címzett ellenőrzi a csomagolás, illetve a konténer lezárását, valamint összeveti a szállítmány azonosító jelzéseit az 1788/2001/EK rendeletben említett tanúsítvány adataival. Ennek az ellenőrzésnek az eredményét a C. szakasz 2. pontjában említett nyilvántartásokban egyértelműen fel kell tüntetni.

D. Az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek termelésében, feldolgozásában, illetve behozatalában részt vevő gazdálkodási egységek, amelyek az érintett műveletek elvégzésére részben vagy egészben harmadik személlyel kötöttek alvállalkozási szerződést

Első ellenőrzés

A harmadik személyek által alvállalkozóként végzett tevékenységek tekintetében az általános rendelkezések 3. pontjában említett teljes körű leírásnak a következőket kell tartalmaznia:

- az alvállalkozók jegyzéke tevékenységük leírásával, valamint az ezeket felügyelő ellenőrző szervezetek vagy hatóságok feltüntetésével; alvállalkozó csak az lehet, aki vállalja, hogy a III. melléklet megfelelő szakaszaival összhangban mezőgazdasági üzeme a 9. cikk szerinti ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozik,

- az egység szintjén megteendő minden gyakorlati intézkedés – ideértve többek között egy megfelelő nyilvántartási rendszert – annak biztosítására, hogy a vállalkozás által forgalomba hozott termékek útja a szállítóig, vagy – ha ez más személy – az értékesítőig, illetve a címzettig, vagy – ha ez más személy – a vevőig nyomon követhető legyen.

"

[1] HL L 243., 2001.9.13., 3. o.

--------------------------------------------------

Top