Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0038

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/38/EK irányelve (2001. június 5.) a tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatásáról szóló 93/7/EGK tanácsi irányelv módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

OJ L 187, 10.7.2001, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 014 P. 152 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 014 P. 152 - 153
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 102 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2015; hatályon kívül helyezte: 32014L0060

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/38/oj

32001L0038Hivatalos Lap L 187 , 10/07/2001 o. 0043 - 0044


Az Európai Parlament és a Tanács 2001/38/EK irányelve

(2001. június 5.)

a tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatásáról szóló 93/7/EGK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére,

a Szerződés [2] 251. cikkében említett eljárásnak megfelelően,

mivel:

(1) A Gazdasági és Monetáris Unió létrehozása, valamint az euróra való áttérés hatással van a 93/7/EGK tanácsi irányelv [3] melléklete B. pontjának utolsó albekezdésére, mely az irányelv alkalmazásának hatálya alá tartozó kulturális javak ECU-ben kifejezett értékét állapítja meg. Ez az albekezdés megállapítja, hogy ezeknek az értékeknek a nemzeti valutákra történő átváltásának időpontja 1993. január 1-je.

(2) Az euró bevezetésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló, 1997. június 17-i, 1103/97/EK tanácsi rendelet alapján bármely, az ECU-re történő jogszabályi utalás [4] 1999. január 1-jétől az egy az egyhez arányú átváltást követően az euróra történő utalást jelent. A 93/7/EGK irányelv módosítása nélkül és az 1993. január 1-jén érvényben lévő árfolyamnak megfelelő rögzített árfolyamnál fogva azok a tagállamok, amelyeknek pénzneme az euró, továbbra is különböző összegeket alkalmaznának az 1993-as átváltási árfolyamok alapján átszámítva, és nem az 1999. január 1-jén visszavonhatatlanul rögzített átváltási árfolyamokat, és ez a helyzet mindaddig fennállna, amíg az átváltási szabály az irányelv szerves részét képezné.

(3) A 93/7/EGK irányelv melléklete B. pontjának utolsó albekezdését ennek megfelelően úgy kell módosítani, hogy 2002. január 1-jétől azok a tagállamok, amelyeknek pénzneme az euró, közvetlenül a közösségi jogszabályokban meghatározott, euróban kifejezett értékeket alkalmazzák. Más tagállamok tekintetében, amelyek ezeket a küszöbértékeket továbbra is nemzeti pénznemükre váltják át, 2002. január 1-jét megelőzően egy alkalmas időpontban átváltási árfolyamot kell elfogadni, és rendelkezni kell arról, hogy ezek a tagállamok ezt az árfolyamot a nemzeti pénznem és az euró közötti átváltási árfolyam ingadozásainak ellensúlyozása érdekében szabályos időközönként automatikusan kiigazítsák.

(4) A 93/7/EGK irányelv melléklete B. pontjában szereplő 0 (nulla) érték a kulturális tárgyak bizonyos kategóriáira alkalmazandó pénzügyi küszöbértékeként oly módon is értelmezhető, mely veszélyezteti az irányelv hatékony alkalmazását. Jóllehet ez a 0 (nulla) érték azt jelenti, hogy az érintett kategóriákba tartozó javakat értéküktől függetlenül – még abban az esetben is, ha az elhanyagolható vagy nulla – az irányelv értelmében "kulturális tárgyaknak" kell tekinteni, egyes hatóságok ezt oly módon értelmezték, hogy a kérdéses kulturális javak értékkel egyáltalán nem rendelkeznek, és a kulturális javak említett kategóriái nem esnek a rendelet védelmének hatálya alá.

(5) Az e tekintetben fellépő bizonytalanságok elkerülésének érdekében a 0 számot olyan egyértelműbb kifejezéssel kell felváltani, amely nem hagy kétséget a felől, hogy az érintett javakat védeni kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 93/7/EGK irányelv mellékletében a B. pont szövege a következők szerint módosul:

1. Az

"ÉRTÉK: 0 (nulla)"

cím helyébe a következő szöveg lép:

"ÉRTÉK:

Bármilyen értékű"

2. Az ECU-ben megadott értékek nemzeti valutákra történő átváltásával kapcsolatos utolsó albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Azon tagállamok esetében, amelyeknek pénzneme nem az euró, a mellékletben szereplő euróban kifejezett értékeket a nemzeti pénznemre kell átváltani, és abban kifejezni a 2001. december 31-én az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kihirdetett árfolyamon. Ezt a nemzeti pénznemben kifejezett ellenértéket 2001. december 31-től kezdődően minden második évben felül kell vizsgálni. Ennek az ellenértéknek a kiszámítása az ezeknek a pénznemeknek a december 31-én esedékes felülvizsgálatot megelőző augusztus hónap utolsó napján végződő 24 hónapos időszak euróban kifejezett átlagos napi értékén alapszik. Ezt a számítási módszert a kulturális javakkal foglalkozó tanácsadó bizottság a Bizottság javaslatára elvileg két évvel az első alkalmazást követően felülvizsgálja. Minden felülvizsgálat alkalmával az euróban kifejezett értékeket, illetve ezek nemzeti pénznemben kifejezett ellenértékeit szabályos időközönként, a módosítás hatálybalépésének napját megelőző november havának első napjaiban közzéteszik az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában."

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2001. december 31-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2001. június 5-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

L. Engqvist

[1] HL C 120. E., 2001.4.24., 182. o.

[2] Az Európai Parlament 2001. február 14-i véleménye és a Tanács 2001. május 14-i határozata.

[3] HL L 74., 1993.3.27., 74. o., Az Európai Parlament és a Tanács 96/100/EK irányelvével (HL L 60., 1997.3.1., 59. o.) módosított irányelv.

[4] HL L 162., 1997.6.7., 1. o.

--------------------------------------------------

Top