Help Print this page 

Document 32000R1655

Title and reference
Az Európai Parlament és a Tanács 1655/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; hatályon kívül helyezte: 32007R0614
OJ L 192, 28.7.2000, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 121 - 129

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1655/oj
Multilingual display
Text

32000R1655Hivatalos Lap L 192 , 28/07/2000 o. 0001 - 0010


Az Európai Parlament és a Tanács 1655/2000/EK rendelete

(2000. július 17.)

a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE)

AZ EURÓPAI PARLEMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére [3],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően, az egyeztetőbizottság 2000. május 23-án elfogadott közös szövegtervezetének fényében [4],

mivel:

(1) a környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE) létrehozásáról szóló, 1992. május 21-i 1973/92/EGK tanácsi rendelet [5] azért született meg, hogy hozzájáruljon a Közösség környezetpolitikájának és környezetvédelmi jogszabályainak alkalmazásához és fejlesztéséhez;

(2) az 1973/92/EGK tanácsi rendeletet jelentősen módosította az 1404/96/EK rendelet [6]; a Közösség környezetpolitikája és környezetvédelmi jogszabályai alkalmazásához, korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez, különösen a környezetvédelemnek az egyéb politikákba való beillesztéséhez, illetve a Közösségen belüli fenntartható fejlődéshez való további hozzájárulás végett módosítani kell az 1973/92/EGK rendeletet, amelyet ezért az érthetőség végett újra kell fogalmazni és e rendelettel helyettesíteni;

(3) a környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE) végrehajtása szakaszosan megy végbe; a második szakasz 1999. december 31-én ért véget;

(4) a közösségi környezetpolitikai célok megvalósításához való építő hozzájárulással és az 1973/92/EGK rendelet 14. cikkével összhangban el kell indítani egy harmadik ötéves szakaszt, amely 2004. decemberében fejeződik be;

(5) a LIFE-ot, mint különleges, más közösségi eszközöket kiegészítő pénzügyi eszközt meg kell erősíteni; mindezt úgy kell megvalósítani, hogy a LIFE keretében végrehajtott intervenciók ne csak a más közösségi pénzügyi eszközök által nem érintett területekre korlátozódjanak;

(6) a LIFE-fal kapcsolatos egyes eljárások átláthatóságának és hatékonyságának a növelése érdekében világosan meg kell határozni az eszközt alkotó három összetevőt;

(7) biztosítani kell a LIFE keretében végrehajtott intézkedések hatékony figyelemmel kísérését és értékelését;

(8) a LIFE második szakasza során szerzett tapasztalatok rávilágítottak annak szükségességére, hogy az erőfeszítéseket egyértelműen olyan tevékenységi területekre kell összpontosítani, amelyek előreláthatólag részesülnek a közösségi pénzügyi támogatásból, egyszerűsítve az ügyviteli terheket és fejlesztve a megszerzett tapasztalatokra, az elért eredményekre és azok hosszú távú hatásaira vonatkozó információ terjesztését biztosító intézkedéseket, elősegítve ezeknek az eredményeknek az átvételét;

(9) a közösségi környezetpolitika fejlesztésénél tekintetbe kell venni a LIFE keretében végrehajtott egyes projektek elért eredményeit és a velük kapcsolatban szerzett tapasztalatokat;

(10) figyelembe kell venni a vonulási útvonalakat és a pufferzónák szerepét a "Natura 2000" végrehajtásával kapcsolatos projektekkel összefüggésben;

(11) az előkészítő projekteknek az új közösségi környezetvédelmi intézkedések és eszközök kialakításával, és/vagy a környezetvédelmi jogszabályok és politika korszerűsítésével kell foglalkozniuk;

(12) az Európai Közösségnek a környezettel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos "A fenntarthatóság felé" politikai és cselekvési programja felülvizsgálatáról szóló, 1998. szeptember 24-i 2179/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozat [7] a Közösség elsődleges céljai közé sorolja a vállalkozások, beleértve különösen a kis- és középvállalkozások (KKV-k) környezettudatosságának az erősítését célzó programok fejlesztését, amelyek elsődleges fontosságot tulajdonítanak a KKV-knál a környezetbarát technológiák fejlesztését és alkalmazását akadályozó technikai és pénzügyi problémáknak;

(13) a "LIFE-környezet" keretében, amennyiben helyénvaló, a pénzügyi támogatás iránt benyújtott javaslatokat a foglalkoztatásra gyakorolt hatásuk szempontjából is meg kell vizsgálni;

(14) a Földközi- és Balti-tengerrel határos országok – kivéve az Európai Közösséggel társulási megállapodást kötött közép- és kelet-európai országokat – számára technikai intézkedés szükséges a környezetvédelmi kapacitások és közigazgatási struktúrák kiépítésének támogatására;

(15) az egyfelől az Európai Közösségek és tagállamaik, illetve másfelől a csatlakozni kívánó közép- és kelet-európai országok között létrejött Európai megállapodások egyebek közt rendelkeznek ezeknek az országoknak a Közösség programjaiban, különösen környezetvédelmi programjaiban való részvételéről;

(16) jóllehet a fent említett közép- és kelet-európai országoknak általában maguknak kell fedezniük az ilyen részvételükkel kapcsolatban felmerülő költségeiket, a Közösség dönthet úgy is, hogy meghatározott esetekben és az Európai Unió általános költségvetése tekintetében alkalmazandó szabályokkal, illetve a vonatkozó társulási megállapodásokkal összhangban kiegészíti az érintett ország nemzeti hozzájárulását;

(17) amennyiben pénzügyileg hozzájárul a LIFE-hoz, abban más csatlakozni kívánó ország is részt vehet a közép- és kelet-európai országok számára előírt feltételekkel azonos feltételek mellett;

(18) a harmadik országokból származó bevételek a szóban forgó eszközre előirányzott forrást képeznek és a megfelelő kiadási tételben ekként vannak elkönyvelve;

(19) a kiválasztási mechanizmusokat úgy kell kialakítani, hogy a közösségi támogatás a támogatandó projektek sajátos jellegéhez igazodjék; iránymutatásokkal kell támogatni a demonstrációs projektek és a fenntartható fejlődést szem előtt tartó közösségi környezetpolitika alapelvei közötti szinergiát;

(20) az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [8] összhangban kell elfogadni;

(21) ez a rendelet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 1999. május 6-án létrejött intézményközi megállapodás [9] 33. pontja értelmében vett elsődleges referenciát képező pénzügyi keretet határoz meg a harmadik szakasz teljes időtartamára az évenkénti költségvetési eljárást lefolytató költségvetési hatóság számára;

(22) a Bizottság javaslata alapján az Európai Parlament és a Tanács dönt arról, hogy tanácsos-e folytatni a LIFE tevékenységét a harmadik szakasz után is,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Általános cél

Ezúton létrejön a továbbiakban "LIFE" – nak nevezett környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz.

A LIFE általános célja, hogy hozzájáruljon a Közösség környezetpolitikája és környezetvédelmi jogszabályai alkalmazásához, korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez, különösen a környezetnek az egyéb politikákba való beillesztéséhez, illetőleg a Közösségen belüli fenntartható fejlődéshez.

2. cikk

Tematikus területek és általános kritériumok

A LIFE három tematikus területet foglal magában: "LIFE-természet", "LIFE-környezet", illetve "LIFE-harmadik országok".

A LIFE által finanszírozott projekteknek a következő általános kritériumoknak kell megfelelniük:

a) a Közösség érdekében állnak, mert jelentékenyen hozzájárulnak az 1. cikkben megállapított általános cél megvalósulásához;

b) technikailag és pénzügyileg megbízható résztvevők hajtják végre;

c) a technikai megoldások, időbeosztás, költségvetés és gazdaságosság szemszögéből megvalósíthatók.

Elsőbbség adható multinacionális megközelítésen alapuló projekteknek, ha ezek a célokat a megvalósíthatóságot és költségeket szem előtt tartva hatékonyabban képesek megvalósítani.

3. cikk

"LIFE-környezet"

(1) A "LIFE-környezet" sajátos célja, hogy hozzájáruljon a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv [10], valamint a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv [11] végrehajtásához, illetve különösen az utóbbi rendelet által létrehozott Natura 2000 európai hálózat megvalósításához.

(2) A "LIFE-természet" keretében a következő intézkedések jogosultak támogatásra:

a) azok a természetvédelmi projektek, amelyek az (1) bekezdésben foglalt sajátos cél megvalósulását szolgálják és hozzájárulnak a természetes élőhelyeknek és/vagy a fajok populációinak a 92/43/EGK irányelv szerinti, kedvező természetvédelmi helyzete fenntartásához vagy helyreállításához;

b) azok a kísérő intézkedések, amelyek az (1) bekezdésben foglalt sajátos cél megvalósulását szolgálják, és a következőkhöz szükségesek:

i. több tagállambeli partnereket bevonó projektek előkészítése ("kezdeti segítségnyújtási" intézkedés);

ii. több projekt közti tapasztalatcsere ("együttműködési" intézkedés);

iii. a projektek figyelemmel kísérése és értékelése, eredményeik terjesztése, beleértve a LIFE korábbi szakaszaiban kiválasztott projektek eredményeinek a terjesztését ("támogatási" intézkedés).

(3) Pénzügyi támogatásra társfinanszírozás formájában kerül sor. Ennek maximális aránya a következőképpen alakul:

a) 50 % természetvédelmi projektek és 100 % kísérő intézkedések esetében;

b) kivételesen az a) pont szerinti 50 %-os arány a költségek 75 %-ára emelkedhet a 92/43/EGK irányelv szerinti elsőbbséget élvező természetes élőhelyekkel és fajokkal, illetve a 79/409/EGK irányelv 16. cikkével összhangban felállított bizottság által a "LIFE-természet" keretében elsődlegesen támogatandónak ítélt madárfajokkal kapcsolatos projektek esetében.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerint finanszírozandó projektekre vonatkozó javaslatokat a tagállamok nyújtják be a Bizottsághoz. Ha valamely projekt több tagállamot is érint, a javaslatot az a tagállam nyújtja be, amelyben a projekt koordináló testülete található.

A Bizottság évente megállapítja a javaslatok benyújtásának határidejét, és a (7) bekezdésben foglaltak szerint dönt a javaslatokról.

(5) A pénzügyi támogatásra vonatkozó javaslatokat csak akkor kell a (7) bekezdésben foglaltak szerint figyelembe venni, ha azok megfelelnek a 2. cikkben és az e cikk (2) bekezdésének a) pontjában foglalt követelményeknek, illetve a következő kritériumoknak:

a) a tagállamok európai területein lévő projekt a következők valamelyikéhez kapcsolódik:

i. valamely tagállam által, a 92/43/EGK irányelv 4. cikke alapján javasolt helyszín;

ii. valamely tagállam által, a 79/409/EGK irányelv 4. cikke alapján osztályozott helyszín; vagy

iii. a 92/43/EGK irányelv II. vagy IV. mellékletében, illetve a 79/409/EGK irányelv I. mellékletében megnevezett fajok;

b) a 6. cikkben felsorolt csatlakozni kívánó országokban lévő projekt a következők valamelyikére vonatkozik:

i. nemzetközi jelentőségű helyszín, ahol a 92/43/EGK irányelv I. mellékletében említett élőhely vagy a II. mellékletben említett faj, illetve olyan élőhely vagy faj található, amely ugyan nem fordul elő a Közösségben, de a Berni Egyezmény vonatkozó határozata szerint különleges védőintézkedésre szorul;

ii. nemzetközi jelentőségű helyszín, ahol megtalálható a 79/409/EGK irányelv I. mellékletében említett madárfaj vagy a Közösség területén élő vándormadárfaj, illetve olyan madárfaj, amely ugyan nem fordul elő a Közösségben, de a Berni Egyezmény vonatkozó határozata szerint különleges védőintézkedésre szorul;

iii. a 92/43/EGK irányelv II. vagy IV. vagy a 79/409/EGK irányelv I. mellékletében említett faj, illetve olyan faj, amely ugyan nem fordul elő a Közösségben, de a Berni Egyezmény I. vagy II. mellékletében szerepel.

(6) A Bizottság a beérkezett javaslatokról készült összegzést megküldi a tagállamoknak. Kérésükre az eredeti dokumentumokat betekintésre a tagállamok rendelkezésére bocsátja.

(7) A "LIFE-természet" keretében pénzügyi támogatás céljából figyelembe vehető projektek a 11. cikk szerinti eljárás hatálya alá esnek. E bekezdés alkalmazásában a bizottság azonos a 92/43/EGK irányelv 20. cikkében említett bizottsággal.

Az elfogadott projektekről a Bizottság határozattervezetet fogad el, melynek címzettjei a tagállamok, míg az egyedi határozatokat a kedvezményezetteknek kell címezni, rögzítve az elfogadott projekt pénzügyi támogatásának összegét, pénzügyi eljárásait, ellenőrzésének módját, illetve sajátos technikai feltételeit.

(8) A Bizottság kezdeményezésére:

a) a (2) bekezdés b) pontjának i. és ii. alpontja szerint finanszírozandó kísérő intézkedések a 92/43/EGK irányelv 20. cikkében említett bizottsággal lefolytatott konzultáció után érdeklődésnyilvánítási felhívás tárgyát képezik; a tagállamok kísérő intézkedésekre vonatkozó javaslatokat nyújthatnak be a Bizottsághoz;

b) a (2) bekezdés b) pontjának iii. alpontja szerint finanszírozandó kísérő intézkedések érdeklődésnyilvánítási felhívás tárgyát képezik.

Minden érdeklődésnyilvánítási felhívást az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kell közzétenni, részletesen meghatározva a teljesítendő különleges kritériumokat.

4. cikk

"LIFE-környezet"

(1) A "LIFE-környezet" sajátos célja, hogy hozzájáruljon innovatív és integrált technika és módszerek kifejlesztéséhez, illetve a közösségi környezetpolitika továbbfejlesztéséhez.

(2) A "LIFE-környezet" keretén belüli támogatásra a következő projektek, illetve intézkedések jogosultak:

a) az (1) bekezdésben foglalt cél megvalósulását elősegítő demonstrációs projektek, amelyek:

- a környezettel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos aspektusokat beépítik a területrendezési és földhasználati fejlesztésbe és tervezésbe, beleértve a városi és a tengerparti területeket is, vagy

- elősegítik a felszín alatti és felszíni vizekkel való fenntartható gazdálkodást, vagy

- korlátozzák a gazdasági tevékenységek környezetre gyakorolt hatásait, nevezetesen a tiszta technológiák kifejlesztésével, illetve a megelőzés hangsúlyozásával, beleértve az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásának csökkentését is, vagy

- elősegítik mindenfajta hulladékképződés megelőzését, a hulladék újrahasznosítását, visszanyerését és újra feldolgozását, illetve a hulladékáramok gondos kezelésének biztosítását, vagy

- elősegítik a termékek környezetterhelésének csökkentését, termelésük, forgalmazásuk, felhasználásuk és életciklusuk végén kezelésük integrált megközelítésével, beleértve környezetbarát termékek kifejlesztését is;

b) új, közösségi környezeti intézkedések és eszközök kialakítását és/vagy a környezetvédelmi jogszabályok és politikák korszerűsítését előkészítő projektek;

c) szükséges kísérő intézkedések:

i. információnyújtás a projektek közötti tapasztalatcseréről;

ii. a "LIFE-eszközök" jelenlegi végrehajtási szakasza, illetve a két korábbi szakasz során végrehajtott intézkedések értékelése, figyelemmel kísérése és előmozdítása, továbbá a szerzett tapasztalatokra vonatkozó információ terjesztése és a kapott eredmények átadása.

(3) A projekt pénzügyi támogatására társfinanszírozás formájában kerül sor.

A jelentős nettó bevételt eredményező projektek esetében a közösségi támogatás maximális aránya a támogatható költségek legfeljebb 30 %-a. Ebben az esetben a kedvezményezettnek legalább annyival kell hozzájárulnia a finanszírozáshoz, mint amennyi a közösségi támogatás.

Minden más pályázó esetében a közösségi pénzügyi támogatás aránya elérheti a projekt támogatható költségeinek 50 %-át.

A kísérő intézkedések esetében a közösségi pénzügyi támogatás aránya elérheti a költségek 100 %-át.

(4) A demonstrációs projektekre vonatkozóan, a 11. cikkben leírt eljárás alkalmazása után a Bizottság iránymutatásokat dolgoz ki, majd az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi azokat. Az iránymutatások elősegítik a demonstrációs intézkedések és a fenntartható fejlődést szem előtt tartó közösségi környezetpolitika alapelvei közötti szinergiát.

(5) A (2) bekezdés a) pontja szerint finanszírozandó projektekre vonatkozó javaslatokat a tagállamok nyújtják be a Bizottsághoz. Ha valamely projekt több tagállamot is érint, a javaslatot az a tagállam nyújtja be, amelyben a projekt koordináló testülete található.

A Bizottság évente megállapítja a javaslatok benyújtásának határidejét, és a (10) bekezdésben foglaltak szerint dönt a javaslatokról.

(6) A pénzügyi támogatásra vonatkozó javaslatokat csak akkor kell a (10) bekezdésben foglaltak szerint figyelembe venni, ha azok megfelelnek a 2. cikkben és az e cikk (2) bekezdésének a) pontjában foglalt követelményeknek, illetve a következő kritériumoknak:

a javasolt projekt:

a) megoldást nyújt a Közösségben gyakran előforduló vagy valamely tagállamnak súlyos gondot okozó problémára;

b) innovatív az alkalmazott technológia vagy módszer tekintetében;

c) példát mutat és a fennálló viszonyokhoz képest előrehaladást jelent;

d) képes a környezetvédelmet elősegítő eljárások, technológiák és/vagy termékek elterjesztésének és legszélesebb körben való alkalmazásának előmozdítására;

e) törekszik az azonos vagy hasonló helyzetekben használható know-how kialakítására és átadására;

f) elősegíti a környezetvédelem területén való együttműködést;

g) környezetvédelmi szempontból potenciálisan kielégítő költség–haszon arányt tud felmutatni;

h) elősegíti a környezetvédelmi aspektusoknak főként gazdasági vagy szociális célú tevékenységekbe való beillesztését.

Az ilyen javaslatok vizsgálatakor, ha helyénvaló, számításba kell venni a foglalkoztatásra gyakorolt hatásukat is.

(7) Az alábbi költségek nem támogathatók:

a) földvásárlás;

b) olyan tanulmányok, amelyeket nem kifejezetten a finanszírozott projekt által kitűzött célokat szolgálják;

c) jelentősebb infrastrukturális beruházások vagy nem innovatív strukturális természetű beruházások, beleértve az ipari méretekben végzett tevékenységeket;

d) kutatási és technológiafejlesztési tevékenységek.

(8) A Bizottság kezdeményezésére:

a) a (2) bekezdés b) pontja szerint finanszírozandó projektek és a (2) bekezdés c) pontjának i. alpontja szerint finanszírozandó kísérő intézkedések a 11. cikkben említett bizottsággal lefolytatott konzultáció után érdeklődésnyilvánítási felhívás tárgyát képezik; a tagállamok benyújthatnak a Bizottsághoz a (2) bekezdés b) pontja alapján finanszírozandó projektekre vonatkozó javaslatokat;

b) a (2) bekezdés c) pontjának ii. alpontja szerint finanszírozandó kísérő intézkedések érdeklődésnyilvánítási felhívás tárgyát képezik.

Minden érdeklődésnyilvánítási felhívást az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kell közzétenni, részletesen meghatározva a teljesítendő különleges kritériumokat.

(9) A Bizottság a (2) bekezdés a) és b) pontja szerint beérkezett javaslatokról készült összegzést megküldi a tagállamoknak. Kérésükre az eredeti dokumentumokat betekintésre a tagállamok rendelkezésére bocsátja.

(10) A pénzügyi támogatás céljából figyelembe vehető projektek a 11. cikk szerinti eljárás hatálya alá esnek.

(11) Az elfogadott projektekről a Bizottság határozattervezetet fogad el, melynek címzettjei a tagállamok, míg az egyedi határozatokat a kedvezményezetteknek kell címezni, rögzítve az elfogadott projekt pénzügyi támogatásának összegét, pénzügyi eljárásait, ellenőrzésének módját, illetve sajátos technikai feltételeit.

5. cikk

"LIFE-harmadik országok"

(1) A "LIFE-harmadik országok" sajátos célja, hogy hozzájáruljon a Földközi- és Balti-tengeri – kivéve a 6. cikk (1) bekezdésében említett, az Európai Közösséggel társulási megállapodást kötött közép- és kelet-európai országokat – országok környezetvédelmi szektorában, illetve a környezetpolitikájukhoz és környezetvédelmi cselekvési programjaikhoz szükséges kapacitások és közigazgatási struktúrák kialakításához.

(2) A "LIFE-harmadik országok" keretén belül támogatásra a következők jogosultak:

a) az (1) bekezdésben foglalt célt szolgáló technikai segítségnyújtási projektek;

b) a LIFE-eszközök jelenlegi végrehajtási szakasza, illetve a két korábbi szakasz során végrehajtott intézkedések értékelése, figyelemmel kísérése és előmozdítása, továbbá a projektek közötti tapasztalatcseréhez, valamint a szerzett tapasztalatokról és a nyert eredmények átadásáról szóló információ terjesztéséhez szükséges kísérő intézkedések.

(3) A projektek és kísérő intézkedések pénzügyi támogatására társfinanszírozás formájában kerül sor. A közösségi támogatás maximális aránya a (2) bekezdés a) pontjában említett projektek költségeinek a 70 %-a, illetve a (2) bekezdés b) pontjában említett kísérő intézkedések költségeinek a 100 %-a lehet.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerint finanszírozandó harmadik országbeli projektekre vonatkozó javaslatokat az érintett nemzeti hatóságok nyújtják be a Bizottsághoz. Ha valamely projekt több országot is érint, a javaslatot az az ország nyújtja be, amelyben a projekt koordináló testülete található, illetve az érintett földrajzi térségben a környezetvédelem terén eljáró nemzetközi szervezet.

A Bizottság évente megállapítja a javaslatok benyújtásának határidejét, és a (7) bekezdésben foglaltak szerint dönt a javaslatokról.

(5) A pénzügyi támogatásra vonatkozó javaslatokat csak akkor kell a (7) bekezdésben foglaltak szerint figyelembe venni, ha azok megfelelnek a 2. cikkben és az e cikk (2) bekezdésének a) pontjában foglalt követelményeknek, illetve a következő kritériumoknak:

a javasolt projekt:

a) a Közösség érdekében áll, nevezetesen azért, mert hozzájárul a regionális és nemzetközi iránymutatások és egyezmények végrehajtásához;

b) hozzájárul ahhoz a megközelítéshez, amely nemzetközi, nemzeti és regionális szinten segíti elő a fenntartható fejlődést;

c) megoldásokat nyújt a régió vagy az érintett terület jelentős környezeti problémáira.

A határokon átnyúló, nemzetek feletti vagy regionális szintű együttműködést elősegítő projektek elsőbbséget élveznek.

(6) A Bizottság a harmadik országokból beérkezett javaslatokról készült összegzést megküldi a tagállamoknak.

Kérésükre az eredeti dokumentumokat betekintésre a tagállamok rendelkezésére bocsátja.

(7) A pénzügyi támogatás végett figyelembe vehető projektek a 11. cikk szerinti eljárás hatálya alá esnek. Ennek az eljárásnak a sérelme nélkül konzultálni kell a 92/43/EGK irányelv 20. cikkében említett bizottsággal a természetvédelmi projektekkel kapcsolatos döntéshozatal előtt. A kiválasztott projektek listájáról a Bizottság határozatot fogad el.

(8) Az elfogadott projektek vonatkozásában a Bizottság és a kedvezményezettek között szerződés jön létre, amely meghatározza az elfogadott projekt pénzügyi támogatásának összegét, pénzügyi eljárásait, ellenőrzésének módját, illetve sajátos technikai feltételeit. Az elfogadott javaslatok listáját meg kell küldeni a tagállamoknak.

(9) A Bizottság kezdeményezésére a (2) bekezdés b) pontja szerint finanszírozandó kísérő intézkedések érdeklődésnyilvánítási felhívás tárgyát képezik és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kell azokat közzétenni, részletesen meghatározva a teljesítendő kritériumokat.

6. cikk

A csatlakozni kívánó országok részvétele

(1) A LIFE nyitva áll a közép- és kelet-európai, csatlakozni kívánó országok előtt a velük kötött társulási megállapodásokban lefektetett feltételek mellett, illetve az érintett országok tekintetében illetékes Társulási Tanács határozatában foglalt rendelkezésekkel összhangban.

(2) A "LIFE-természet", illetve a "LIFE-környezet" keretében finanszírozandó projektekre vonatkozó javaslatokat az érintett országok illetékes hatóságai eljuttatják a Bizottsághoz a Bizottság által a 3. cikk (4) bekezdésével, illetve a 4. cikk (5) bekezdésével összhangban megszabott határidőn belül. Ha valamely projekt több országot is érint, a javaslatot az az ország nyújtja be, amelyben a projekt koordináló testülete található.

(3) A 2. cikkben foglalt általános kritériumoknak, illetve a 3. cikk (5) bekezdésének b) pontjában, valamint a 4. cikk (6) és (8) bekezdésében foglalt sajátos kritériumoknak megfelelő javaslatokat figyelembe kell venni a közösségi pénzügyi támogatás szempontjából.

(4) A Bizottság az érintett országok nemzeti hatóságaitól beérkezett javaslatokról készült összegzést megküldi a tagállamoknak. Kérésükre az eredeti dokumentumokat betekintésre a tagállamok rendelkezésére bocsátja.

(5) A LIFE keretében finanszírozandó projektek a javasolt projekt típusának megfelelően vagy a 3. cikk (7) bekezdése, vagy a 11. cikk szerinti eljárás hatálya alá esnek.

(6) Az elfogadott projektek vonatkozásában a Bizottság és a kedvezményezettek között szerződés jön létre, amely meghatározza az elfogadott projekt pénzügyi támogatásának összegét, pénzügyi eljárásait, ellenőrzésének módját, illetve sajátos technikai feltételeit. Az elfogadott javaslatok listáját meg kell küldeni a tagállamoknak.

(7) Ha az (1) bekezdésben említett feltételekkel és rendelkezésekkel egyenértékű feltételek és rendelkezések teljesülését más csatlakozni kívánó országok tekintetében is megállapítják, a (2)–(6) bekezdéssel összhangban a LIFE ezen országok előtt is nyitva áll. Az e cikk alapján résztvevő országok nem vehetnek részt az 5. cikk alapján.

(8) Az (1)–(7) bekezdésben említett országokra vonatkozóan, az eszköz társfinanszírozására meghatározott előirányzatokat éves bontásban az Európai Unió általános költségvetése IV. melléklete B. részének III. szakasza tartalmazza.

7. cikk

A pénzügyi eszközök összhangja

(1) A csatlakozni kívánó országok számára a 6. cikkben előírt feltételek sérelme nélkül a Strukturális Alapokból vagy egyéb közösségi költségvetési eszközökből támogatott projektek nem jogosultak támogatásra e rendelet alapján.

(2) A Bizottság biztosítja, hogy e rendelet keretében vállalt intézkedések összhangban állnak a Strukturális Alapok, a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs programok, illetve más közösségi pénzügyi eszközök keretében vállalt intézkedésekkel.

8. cikk

A harmadik szakasz időtartama és költségvetési forrásai

(1) A LIFE végrehajtására szakaszokban kerül sor. A harmadik szakasz 2000. január 1-jén kezdődik, és 2004. december 31-én ér véget. A harmadik szakasz végrehajtásához a 2000-től 2004-ig terjedő időszakra a pénzügyi keretet 640 millió euróban határozzák meg.

(2) Az e rendelet szerinti intézkedésekhez hozzárendelt költségvetési forrásokat az Európai Unió általános költségvetésének évenkénti előirányzatai közt kell feltüntetni. Az évente rendelkezésre álló előirányzatokat a költségvetési hatóság hagyja jóvá a pénzügyi terv korlátain belül.

(3) A források megosztása az egyes tevékenységi területek között a következőképpen alakul:

a) a 3. cikk szerinti intézkedésekre 47 %;

b) a 4. cikk szerinti intézkedésekre 47 %;

c) az 5. cikk szerinti intézkedésekre 6 %.

A rendelkezésre álló előirányzatok legfeljebb 5 %-a fordítható a kísérő intézkedésekre.

9. cikk

A projekt figyelemmel kísérése

(1) Minden LIFE finanszírozású projekt kedvezményezettje köteles a Bizottságnak és kérésre az érintett tagállamnak technikai és pénzügyi jelentéseket küldeni a munka előrehaladásáról. A tagállamoknak a jelentések összegzése is megküldhető. A projekt befejezésétől számított három hónapon belül zárójelentést kell küldeni a Bizottságnak és az érintett tagállamnak.

A jelentések formáját és tartalmát a Bizottság határozza meg. A jelentéseknek a projektet jóváhagyó bizottsági döntésben, illetve a kedvezményezettekkel kötött szerződésben vagy megállapodásban meghatározott fizikai és pénzügyi mutatókon kell alapulniuk. E mutatók jelzik, hogy meghatározott időszakon belül a munka hogy haladt, és mely célokat kellett megvalósítani.

(2) A Számvevőszék által a Szerződés 248. cikkével összhangban az illetékes nemzeti számvevő testületekkel vagy hatóságokkal együttműködve végzett ellenőrzések, vagy a Szerződés 279. cikkének c) pontja szerint végzett felülvizsgálatok sérelme nélkül a Bizottság tisztségviselői vagy egyéb alkalmazottai a LIFE által finanszírozott projektek esetében különösen szúrópróbaszerű helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek.

A helyszíni ellenőrzés előtt a Bizottság köteles a kedvezményezettet és annak tagállamát erről tájékoztatni, kivéve ha a csalás és/vagy szabálytalan felhasználás komoly gyanúja merül fel.

(3) Valamely intézkedés tekintetében utoljára teljesített kifizetést követő öt éven keresztül a pénzügyi támogatás kedvezményezettje köteles megőrizni az intézkedéssel kapcsolatos kiadásokra vonatkozó teljes dokumentációt.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben említett jelentések és ellenőrzések eredménye alapján a Bizottság köteles, ha szükséges, módosítani az eredetileg odaítélt pénzügyi támogatás mértékét és a támogatás nyújtásának feltételeit, illetve a kifizetések időrendjét is.

(5) A Bizottság megtesz minden egyéb szükséges intézkedést a finanszírozott projektek szabályos és e rendelet rendelkezéseinek megfelelő végrehajtásának ellenőrzésére.

10. cikk

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme

(1) A Bizottság csökkentheti, felfüggesztheti vagy visszakövetelheti az adott projektre nyújtott pénzügyi támogatást, ha szabálytalanságokat tapasztal, beleértve az e rendelet rendelkezéseinek, vagy a szóban forgó pénzügyi támogatás odaítéléséről hozott egyedi határozatnak, illetve a szerződésnek vagy megállapodásnak a be nem tartását, vagy ha a projektben a Bizottság jóváhagyása nélkül olyan jelentős változtatás történt, amely a projekt jellegével vagy végrehajtási feltételeivel nem összeegyeztethető.

(2) A határidők be nem tartása esetén, vagy ha a projekt végrehajtásában elért előrehaladás a kiutalt pénzügyi támogatásnak csak egy részét igazolja, a Bizottság a kedvezményezettet felszólítja, hogy megadott határidőn belül nyújtsa be véleményét. Ha a kedvezményezett nem ad kielégítő választ, a Bizottság törölheti a pénzügyi támogatás hátralévő részét és követelheti a kifizetett összegek visszatérítését.

(3) A jogosulatlan kifizetéseket vissza kell téríteni a Bizottságnak. Kamattal terhelhető minden olyan összeg, amelyet nem térítettek vissza megfelelő időben. A Bizottság részletesen szabályozza e bekezdés végrehajtását.

11. cikk

A tanácsadó bizottság

(1) A Bizottság munkáját tanácsadó bizottság (a továbbiakban: tanácsadó bizottság) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében említett időszakot három hónapban kell meghatározni.

(3) A tanácsadó bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

12. cikk

A harmadik szakasz értékelése és a LIFE folytatása

(1) 2003. szeptember 30-ig a Bizottság benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak:

a) az e rendelet végrehajtásáról, a rendeletnek a közösségi környezetpolitika fejlődéséhez való hozzájárulásáról és az előirányzatok felhasználásáról szóló jelentést, és amennyiben helyénvaló az intézkedéseknek a harmadik szakasz utáni folytatására vonatkozó módosító javaslatokat;

b) amennyiben helyénvaló, a LIFE esetleges negyedik szakaszára vonatkozó javaslatot.

(2) Az Európai Parlament és a Tanács a Szerződéssel összhangban eljárva legkésőbb 2004. július 1-jéig dönt a negyedik szakasz 2005. január 1-jével kezdődő végrehajtásáról.

13. cikk

Az 1973/92/EGK rendelet hatályon kívül helyezése

(1) Az 1973/92/EGK rendelet hatályát veszti, a vele összhangban pénzügyi támogatás odaítéléséről meghozott határozatok, megkötött szerződések vagy megállapodások sérelme nélkül.

(2) A hatályon kívül helyezett rendeletre vonatkozó hivatkozásokat az e rendeletre vonatkozó hivatkozásnak kell tekinteni, és a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázat szerint kell olvasni.

14. cikk

Hatálybalépés

(1) Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2000. július 17-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

J. Glavany

[1] HL C 15., 1999.1.20., 4. o.

[2] HL C 209., 1999.7.22., 14. o.

[3] HL C 374., 1999.12.23., 45. o.

[4] Az Európai Parlament 1999. április 14-i véleménye (HL C 219., 1999.7.30., 265. o.), ennek 1999. május 6-i megerősítése (HL C 279., 1999.10.1., 275. o.), a Tanács 1999. október 22-i közös állásfoglalása (HL C 346., 1999.12.2., 1. o.), az Európai Parlament 2000. február 16-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2000. június 29-i határozata és az Európai Parlament 2000. július 5-i határozata.

[5] HL L 206., 1992.7.22., 1. o.

[6] HL L 181., 1996.7.20., 1. o.

[7] HL L 275., 1998.10.10., 1. o.

[8] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[9] HL C 172., 1999.6.18., 1. o.

[10] HL L 103., 1979.4.25., 1. o. A legutóbb a 97/49/EK tanácsi irányelvvel (HL L 223., 1997.8.13., 9. o.) módosított irányelv.

[11] HL L 206., 1992.7.22., 7. o. A legutóbb a 97/62/EK tanácsi irányelvvel (HL L 305., 1997.11.8., 42. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

MEGFELELTETÉSI TÁBLÁZAT

Az 1973/92/EGK rendelet | E rendelet |

1. cikk | 1. cikk |

2. cikk (1) bekezdés a) pont | 3. cikk (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pont |

2. cikk (1) bekezdés b) pont i. és ii. alpont | 4. cikk (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pont |

2. cikk (1) bekezdés b) pont iii. alpont, első albekezdés | 4. cikk (1) bekezdés és (2) bekezdés b) pont |

2. cikk (1) bekezdés b) pont iii. alpont, első, második, harmadik és negyedik francia bekezdés | – |

2. cikk (2) bekezdés a) pont | 5. cikk (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pont |

2. cikk (2) bekezdés b) és c) pont | – |

2. cikk (3) bekezdés | 3. cikk (2) bekezdés b) pont; 4. cikk (2) bekezdés c) pont; 5. cikk (2) bekezdés b) pont |

4. cikk a) pont | 3. cikk (3) bekezdés első mondat; 4. cikk (3) bekezdés, első albekezdés; 5. cikk (3) bekezdés, első mondat |

4. cikk b) pont | – |

5. cikk | 7. cikk (1) bekezdés |

6. cikk | 7. cikk (2) bekezdés |

7. cikk (1) bekezdés, első albekezdés | 8. cikk (1) bekezdés, első és második mondat |

7. cikk (1) bekezdés, második albekezdés | 8. cikk (1) bekezdés, harmadik mondat |

7. cikk (1) bekezdés, harmadik albekezdés | 8. cikk (2) bekezdés, második mondat |

7. cikk (2) bekezdés | – |

7. cikk (3) bekezdés | – |

8. cikk (1) bekezdés | 8. cikk (3) bekezdés |

8. cikk (2) bekezdés | 3. cikk (3) bekezdés a) pont, első rész és b) pont, illetve 4. cikk (3) bekezdés, második és harmadik albekezdés |

8. cikk (3) bekezdés | 3. cikk (3) bekezdés a) pont, második rész; 4. cikk (3) bekezdés, negyedik albekezdés és 5. cikk (3) bekezdés, második mondat |

9. cikk (1) bekezdés | 3. cikk (4) bekezdés és (8) bekezdés a) pont, illetve 4. cikk (5) bekezdés és (8) bekezdés a) pont |

9. cikk (2) bekezdés | 5. cikk (4) bekezdés |

9. cikk (3) bekezdés | – |

9. cikk (4) bekezdés | 3. cikk (6) bekezdés; 4. cikk (9) bekezdés és 5. cikk (6) bekezdés |

9. cikk (5) bekezdés, első albekezdés | 3. cikk (7) bekezdés, első albekezdés és (8) bekezdés a) pont, első mondat; 4. cikk (8) bekezdés a) pont és (10) bekezdés; illetve 5 cikk (7) bekezdés |

9. cikk (5) bekezdés, második albekezdés, első francia bekezdés | 3. cikk (7) bekezdés, második albekezdés és 4. cikk (11) bekezdés |

9. cikk (5) bekezdés, második albekezdés, második francia bekezdés | 5. cikk (8) bekezdés |

9. cikk (6) bekezdés | 3. cikk (7) bekezdés, második albekezdés; 4. cikk (11) bekezdés és 5. cikk (8) bekezdés |

9a. cikk (1) bekezdés a) pont | 2. cikk |

9a. cikk (1) bekezdés b) pont i. alpont | 3. cikk (5) bekezdés a) pont |

9a. cikk (1) bekezdés b) pont ii. és iii. alpont | 4. cikk (6) bekezdés |

9a. cikk (1) bekezdés b) pont iv. alpont | – |

9a. cikk (1) bekezdés c) pont, első, második, harmadik és negyedik francia bekezdés | 5. cikk (5) bekezdés |

9a. cikk (1) bekezdés c) pont, ötödik és hatodik francia bekezdés | 2. cikk második albekezdés, b) és c) pont |

9a. cikk (2) bekezdés | – |

9b. cikk | 4. cikk (7) bekezdés c) és d) pont |

10. cikk (1) bekezdés, első francia bekezdés | 9. cikk (5) bekezdés |

10. cikk (1) bekezdés, második és harmadik francia bekezdés | – |

10. cikk (2) bekezdés | 9. cikk (2) bekezdés |

10. cikk (3) bekezdés | 9. cikk (3) bekezdés |

11. cikk (1) bekezdés | 10. cikk (1) bekezdés |

11. cikk (2) bekezdés | 10. cikk (2) bekezdés |

11. cikk (3) bekezdés | 10. cikk (3) bekezdés |

12. cikk (1) bekezdés | – |

12. cikk (2) bekezdés | 9. cikk (1) bekezdés |

12. cikk (3) bekezdés | 9. cikk (4) bekezdés |

12. cikk (4) bekezdés | – |

13. cikk | 11. cikk |

13a. cikk | 6. cikk |

14. cikk | 12. cikk |

15. cikk | – |

16. cikk | – |

17. cikk | 14. cikk |

--------------------------------------------------

Top