EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0065

A Tanács 2000/65/EK irányelve (2000. október 17.) a hozzáadottérték-adó fizetésére kötelezett személy meghatározása tekintetében a 77/388/EGK irányelv módosításáról

OJ L 269, 21.10.2000, p. 44–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 338 - 340
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 338 - 340
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 338 - 340
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 338 - 340
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 338 - 340
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 338 - 340
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 338 - 340
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 338 - 340
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 338 - 340

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; hatályon kívül helyezte: 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/65/oj

32000L0065Hivatalos Lap L 269 , 21/10/2000 o. 0044 - 0046


A Tanács 2000/65/EK irányelve

(2000. október 17.)

a hozzáadottérték-adó fizetésére kötelezett személy meghatározása tekintetében a 77/388/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 93. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel:

(1) A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás – szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK tanácsi irányelv [4] 21. cikkében az adó fizetésére köteles személy meghatározására vonatkozóan megállapított jelenlegi szabályok komoly problémákat okoznak a vállalkozóknak és különösen a legkisebb vállalkozásoknak.

(2) Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap finanszírozási rendszerének részét képező műveletekből, valamint a mezőgazdasági lefölözésekből és vámokból eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 1976. március 15-i 76/308/EGK tanácsi irányelv [5], a tagállamok illetékes hatóságainak a közvetlen adóztatás területén történő kölcsönös segítségnyújtásáról szóló, 1977. december 19-i 77/799/EGK tanácsi irányelv [6] és a közvetett adózás (hozzáadottérték-adó) területén történő kölcsönös közigazgatási együttműködésről szóló, 1992. január 27-i 218/92/EGK tanácsi rendelet [7] kölcsönös segítségnyújtást szervez a tagállamok között a hozzáadottérték-adó helyes megállapítására és visszatérítésére vonatkozóan.

(3) A SLIM (belső piaci jogszabályok egyszerűsítése) projekt második fázisáról szóló bizottsági jelentés ajánlást tesz egy, a 77/388/EGK irányelv 21. cikke által meghatározott adóképviseleti rendszer reformjának lehetőségeiről és különböző módozatairól szóló tanulmány elkészítésére.

(4) Az egyetlen változtatás, amely a közös hozzáadottértékadó-rendszert általában és különösen az adó fizetésére kötelezett személy meghatározását ténylegesen és alapvetően egyszerűsíteni képes az, hogy ezentúl eltörlik a tagállamok számára azon lehetőséget, hogy kötelezővé tegyék az adóképviselő kijelölését.

(5) Emiatt a jövőben csak a nem letelepedett adóalanyok esetében lesz lehetőség az adóképviselő kijelölésére.

(6) A 77/388/EGK irányelv 22. cikke értelmében a tagállamok közvetlenül a nem letelepedett adóalanyoknak számíthatják fel ugyanazon kötelezettségeket, mint amelyek a letelepedett adóalanyokra vonatkoznak, beleértve azon kötelezettségeket, amelyeket a 22. cikk (8) bekezdése értelmében lehet meghatározni.

(7) Amennyiben a nem letelepedett adóalanyok olyan országok polgárai, amelyekkel nincs érvényben ahhoz hasonló kölcsönös jogsegélyt szervező jogi eszköz, mint amilyenek a Közösségen belül léteznek, akkor a tagállamoknak továbbra is lehetőségük lesz megkövetelni az ilyen nem letelepedett adóalanyoktól, hogy jelöljenek ki egy adóképviselőt, az legyen helyettük az adó fizetésére kötelezett személy, vagy jelöljenek ki egy megbízottat.

(8) A tagállamok továbbra is teljesen szabadon jelölhetik ki a behozatal adóztatásának fizetésére kötelezett személyt.

(9) A tagállamok továbbra is elrendelhetik, hogy az adó fizetésére kötelezett személyen kívül valaki más legyen együttesen és egyetemlegesen felelős az adó megfizetéséért.

(10) A 77/388/EGK irányelv 10. cikkét is pontosítani kell, hogy megelőzzék a folyamatos teljesítések esetén az adóelkerülés bizonyos formáit.

(11) A 77/388/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 77/388/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 10. cikk (2) bekezdésének első albekezdése a második mondat után a következő mondattal egészül ki:

"A tagállamok bizonyos esetekben elrendelhetik, hogy az egy meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos termékértékesítéseket és szolgáltatásnyújtásokat úgy kell tekinteni, mint amelyek legalább egyévenként befejeződnek."

2. A 28f. cikk (1) bekezdésében (amely módosítja ugyanazon irányelv 17. cikkének (2), (3) és (4) bekezdését), a 17. cikk (4) bekezdésének a) pontjában a "21. cikk 1. pontjának a) alpontjában" kifejezés helyébe a "21. cikk 1. pontjának a) és c) alpontjában" lép.

3. A 28c. cikk E. "Egyéb mentességek" része (3) bekezdésének ötödik francia bekezdésében a "21. cikk 1. pontja a) alpontjának harmadik albekezdése" kifejezés helyébe "21. cikk 1. pontjának c) alpontja" lép.

4. A 28g. cikkben (amely ugyanazon irányelv 21. cikkét cseréli ki) a 21. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. cikk

Az adó fizetésére kötelezett személy

(1) A belföldi forgalomban a hozzáadottérték-adó fizetésére kötelezett személy a következő:

a) azon adóalany, aki adóköteles termékértékesítést vagy adóköteles szolgáltatásnyújtást végez, a b) és c) pontban említett esetek kivételével.

Amennyiben az adóköteles termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást belföldön letelepedett adóalany végzi, akkor a tagállamok az általuk meghatározott feltételek szerint megállapíthatják, hogy az adó fizetésére kötelezett személy azon személy, akinek részére az adóköteles termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást teljesítették;

b) azon adóalanyok, akiknek a 9. cikk (2) bekezdésének e) pontja szerinti szolgáltatásokat nyújtották, vagy azon személyek, akiket belföldön a hozzáadottérték-adó szempontjából azonosítottak, és akik részére a 28b. cikk C., D., E. és F. része szerinti szolgáltatásokat nyújtották, ha a szolgáltatásokat nem belföldön letelepedett adóalany hajtotta végre;

c) azon személy, akinek a termékértékesítést végrehajtották, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

- az adóköteles tevékenység a 28c. cikk E. részének (3) bekezdésében meghatározott feltételek szerint végrehajtott termékértékesítés,

- azon személy, akinek a termékértékesítést végezték, egy másik adóalany vagy egy nem adóalany jogi személy, akit hozzáadottérték-adó szempontjából belföldön azonosítottak,

- a nem belföldön letelepedett adóalany által kibocsátott számla megfelel a 22. cikk (3) bekezdésének.

A tagállamok azonban eltérést engedélyezhetnek e kötelezettségtől, amennyiben a nem belföldön letelepedett adóalany már kijelölt egy adóképviselőt az adott országban;

d) bármely személy, aki feltünteti a hozzáadottérték-adót egy számlán vagy más, számlát helyettesítő bizonylaton;

e) bármely személy, aki Közösségen belüli adóköteles termékbeszerzést hajt végre.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérve:

a) amennyiben az (1) bekezdés rendelkezéseivel összhangban az adó fizetésére kötelezett személy egy nem belföldön letelepedett adóalany, akkor a tagállamok lehetővé tehetik számára, hogy kijelöljön egy adóképviselőt, mint az adó fizetésére kötelezett személyt. E lehetőség az egyes tagállamok által meghatározott feltételektől és eljárási szabályoktól függ;

b) amennyiben az adóköteles ügyletet nem belföldön letelepedett adóalany hajtja végre, és abban az országban, ahol az adóalany letelepedett vagy székhellyel rendelkezik, nincs ahhoz hasonló szabású kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó jogi eszköz érvényben, mint amelyet a 76/308/EGK [8] és a 77/799/EGK [9] irányelv és a közvetett adózás (hozzáadottérték-adó) területén történő közigazgatási együttműködésről szóló, 1992. január 27-i 218/92/EGK tanácsi rendelet [10] alkalmazási körében meghatároztak, akkor a tagállamok intézkedéseket tehetnek annak elrendelésére, hogy az adó fizetésére kötelezett személy egy nem belföldön letelepedett adóalany által kijelölt adóképviselő legyen.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett esetekben a tagállamok elrendelhetik, hogy az adó fizetésére kötelezett személy helyett valaki más legyen együttesen és egyetemlegesen felelős az adó megfizetéséért.

(4) Behozatal esetén a hozzáadottérték-adó a behozatal szerinti tagállam által az adó fizetésére kijelölt vagy akként elfogadott személyt vagy személyeket terheli."

5. A 28h. cikkben (amely ugyanazon irányelv 22. cikkét cseréli ki) a 22. cikk a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés c) pontjában az első francia bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"– minden adóalany, kivéve a 28a. cikk (4) bekezdésében említetteket, aki belföldön olyan termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végez, amely őt a levonási jog gyakorlására jogosítja; kivéve az olyan termékértékesítéseket vagy szolgáltatásnyújtásokat, amelyek tekintetében az adót kizárólag a 21. cikk 1. pontja a), b) vagy c) alpontjának megfelelően a megrendelő vagy a szolgáltatást igénybe vevő fizeti. A tagállamoknak azonban nem kell meghatározniuk a 4. cikk (3) bekezdésében említett egyes adóalanyokat;"

b) A (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy azon személyek, akiket a 21. cikk 1. és 2. pontja szerint a nem belföldön letelepedett adóalanyok helyett az adó fizetésére kötelezett személynek tekintenek, teljesítsék az e cikkben megállapított bevallással és adófizetéssel kapcsolatos kötelezettségeket; a tagállamok kötelesek meghozni a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében is, hogy e személyek, akik a 21. cikk 3. pontjának bekezdésével összhangban az adó megfizetéséért együttesen és egyetemlegesen felelnek, teljesítsék az e cikkben megállapított fizetési kötelezettségeket."

6. Az irányelv egészében, e cikk 2., 3. és 5. pontját kivéve, a "21. cikk 2. pontja" kifejezés helyébe a "21. cikk (4) bekezdése" lép.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2001. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el, és közlik az ezen irányelv előírásainak és a nemzeti joguk előírásainak megfeleléseit bemutató táblázatot.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2000. október 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

L. Fabius

[1] HL C 409., 1998.12.30., 10. o.

[2] HL C 219., 1999.7.30., 91. o.

[3] HL C 116., 1999.4.28., 14. o.

[4] HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb a 2000/17/EK irányelvvel (HL L 84., 2000.4.5., 24. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 73., 1976.3.19., 18. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[6] HL L 336., 1977.12.27., 15. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[7] HL L 24., 1992.2.1., 1. o.

[8] HL L 73., 1976.3.19., 18. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[9] HL L 336., 1977.12.27., 15. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[10] HL L 24., 1992.2.1., 1. o.

--------------------------------------------------

Top