EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0055

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/55/EK irányelve (2000. szeptember 18.) a fénycsőelőtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekről

HL L 279., 2000.11.1, p. 33–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/04/2010; hatályon kívül helyezte: 32009R0245

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/55/oj

32000L0055Hivatalos Lap L 279 , 01/11/2000 o. 0033 - 0039


Az Európai Parlament és a Tanács 2000/55/EK irányelve

(2000. szeptember 18.)

a fénycsőelőtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) Fontos támogatni azokat az intézkedéseket, amelyek célja a belső piac megfelelő működésének biztosítása, ugyanakkor támogatni kell az energiamegtakarítást, a környezetvédelmet és a fogyasztóvédelmet is.

(2) A fénycsővel történő világítás a Közösség villamosenergia-fogyasztásának, és ezáltal teljes energiafogyasztásának jelentős hányadát teszi ki. A Közösség piacain kapható fénycsőelőtétek különböző típusai egy adott típusú fénycső esetében jelentősen eltérő fogyasztási szinteket, azaz erősen eltérő energiahatékonyságot eredményeznek.

(3) Ennek az irányelvnek az a célja, hogy a kevésbé hatékony fénycsőelőtétekről a hatékonyabb, esetenként széleskörű energiamegtakarítást eredményező előtétekre történő fokozatos átállás révén csökkentse a fénycsőelőtétek energiafogyasztását.

(4) Egyes tagállamok most készülnek a fénycsőelőtétek hatékonyságával kapcsolatos rendelkezéseket elfogadni, ez viszont e termékek Közösségen belüli kereskedelmében akadályokat okozhat.

(5) Helyénvaló a tagállamokban az egészséggel, a biztonsággal, a környezetvédelemmel, valamint a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban hozott törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések összehangolására vonatkozó javaslatokban a magas szintű védelem alapul vétele. Ez az irányelv mind a környezetvédelem, mind a fogyasztóvédelem szempontjából magas szintű védelmet biztosít azáltal, hogy a fénycsőelőtétek energiahatékonyságának jelentős mértékű fokozását tűzi ki célul.

(6) A Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás és arányosság elvével összhangban, mivel a tagállamok nem képesek kielégítően megvalósítani e cselekvés célkitűzéseit, a tervezett cselekvés mértéke és hatásai miatt e célkitűzések a Közösség szintjén könnyebben elérhetők. Ennek az irányelvnek a rendelkezései nem terjednek túl azon, ami az említett célkitűzések eléréséhez szükséges.

(7) Ezen irányelv megfelelő végrehajtásának biztosításához olyan hatékony végrehajtó rendszerre van szükség, amely tisztességes versenyfeltételeket biztosít a termelők számára, és védi a fogyasztók jogait.

(8) A megfelelőségértékelési eljárások különböző szakaszainak moduljairól, és a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését és használatát rögzítő, a műszaki harmonizációs irányelvekben használni kívánt szabályokról szóló, 1993. július 22-i 93/465/EGK tanácsi határozatot [4] kell alkalmazni, kivéve azokat az árumegjelöléssel és piacról történő kivonással kapcsolatos eseteket, amikor a termék típusa és a sajátos piaci helyzet indokolttá teszi a határozattól történő korlátozott mértékű eltérést.

(9) A nemzetközi kereskedelem érdekében, ahol helyénvaló, nemzetközi szabványokat kell alkalmazni. A fénycsőelőtétek villamosenergia-fogyasztását az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság 1998 decemberében hozott, nemzetközi szabványokon alapuló, EN 50294-es számú szabványa határozza meg.

(10) Az ezen irányelvben meghatározott energiahatékonysági követelményeknek megfelelő fénycsőelőtétek szabad mozgásának biztosítása érdekében, a fénycsöveken fel kell tüntetni az "CE" jelzést és a kapcsolódó tájékoztatót.

(11) Ez az irányelv csak a hálózati árammal működő fénycsőelőtétekre vonatkozik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ezt az irányelvet az 1998. decemberi EN 50294-es számú európai szabvány 3.4. pontjában meghatározott, hálózati villamos energiával működő fénycsőelőtétekre – a továbbiakban: "fénycsőelőtétek" – kell alkalmazni.

(2) Ennek az irányelvnek a hatálya nem terjed ki a következő típusú előtétekre:

- lámpákba beépített előtétek,

- olyan, kifejezetten bútorba szerelendő világítótestekhez tervezett előtétek, amelyek a világítótest nem kicserélhető részét képezik, és amelyeket nem lehet a világítótesttől elválasztva kipróbálni (az EN 60920. európai szabvány 2.1.3. pontja szerint), valamint

- a Közösség területéről exportra szánt előtétek, akár önálló alkatrészként, akár világítótestbe beépítve kerülnek kivitelre.

(3) A fénycsőelőtétek osztályozását az I. melléklet tartalmazza.

2. cikk

(1) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy az első szakaszban mind az önálló alkatrészként, mind a világítótestbe beépítve forgalmazott fénycsőelőtéteket csak abban az esetben lehessen a piacon értékesíteni, ha a szóban forgó fénycsőelőtét energiafogyasztása nem haladja meg az előtétes fénycsöves-áramköröknek az egyes fénycsőelőtét-kategóriákra vonatkozó, az I., II. és III. mellékletben meghatározott legnagyobb bemenő teljesítményét.

(2) A fénycsőelőtét gyártója, a gyártó közösségi székhelyű meghatalmazott képviselője vagy a fénycsőelőtét – akár önálló alkatrészként, akár világítótestbe beépítve történő – forgalmazásáért felelős személy biztosítja, hogy valamennyi önálló alkatrészként vagy világítótestbe beépítve forgalmazott fénycsőelőtét megfeleljen az (1) bekezdésben említett követelményeknek.

3. cikk

(1) A tagállamok nem tilthatják meg, nem korlátozhatják és nem akadályozhatják meg az olyan – akár önálló alkatrészként értékesített, akár világítótestbe beépített – fénycsőelőtéteknek a területükön történő forgalmazását, amelyeken feltüntették a "CE" jelzést annak igazolására, hogy az adott fénycsőelőtét megfelel ezen irányelv rendelkezéseinek.

(2) Hacsak az ellenkezője be nem bizonyosodik, a tagállamoknak vélelmezniük kell, hogy az 5. cikkben meghatározott "CE" jelzést viselő fénycsőelőtétek – akár önálló alkatrészként, akár világítótestbe beépítve – megfelelnek ezen irányelv rendelkezéseiknek.

4. cikk

(1) Az 5. és 6. cikk sérelme nélkül, az akár önálló alkatrészként álló, akár világítótestbe beépített fénycsőelőtétekre vonatkozó megfelelést tanúsító eljárásoknak, valamint a "CE" jelzés feltüntetésére és használatára vonatkozó szabályoknak összhangban kell lenniük a 93/465/EGK tanácsi határozat A. moduljával, valamint az e határozatban és az annak mellékletében szereplő általános iránymutatásokban megállapított kritériumokkal.

(2) A Tanács 93/465/EGK határozata A. moduljának (2) bekezdésében említett időszak ennek az irányelvnek az alkalmazásában 3 év.

(3) a) A Tanács 93/465/EGK határozata A. moduljának (3) bekezdésében említett műszaki dokumentáció a következőket tartalmazza:

i. a gyártó neve és címe;

ii. a modell általános leírása, amely lehetővé teszi a modell egyértelmű azonosítását;

iii. a modell fő szerkezeti jellemzőire, különösen a modell villamosenergia-fogyasztását észlelhetően érintő tényezőkre vonatkozó információk, ha szükséges, akkor rajzok feltüntetésével;

iv. kezelési utasítás;

v. a c) pontban előírtaknak megfelelően elvégzett energiafogyasztás-mérési eredmények;

vi. részletes információ arra vonatkozóan, hogy a fent említett mérések mennyiben felelnek meg az I. mellékletben meghatározott energiafogyasztási követelményeknek.

b) Más közösségi jogszabályok alapján elkészített műszaki dokumentációk annyiban használhatók fel, amennyiben megfelelnek a fent említett követelményeknek.

c) A fénycsőelőtétek gyártói felelősek azért, hogy valamennyi fénycsőelőtét energiafogyasztását az 1998. decemberi EN 50294. európai szabványban meghatározott eljárásnak megfelelően alakítsák ki, valamint azért, hogy a készülékek megfeleljenek a 2. és a 9. cikk követelményeinek.

5. cikk

Ha a fénycsőelőtéteket – akár önálló alkatrészként, akár világítótestbe beépítve – forgalmazzák, fel kell tüntetni rajtuk a "CE" betűkből álló "CE" jelzést. A "CE" jelzést látható és olvasható, valamint kitörölhetetlen módon kell feltüntetni a fénycsőelőtéteken és azok csomagolásán. Ha a fénycsőelőtétet világítótestbe építve forgalmazzák, akkor a "CE" jelzést a világítótesten és annak csomagolásán kell feltüntetni.

6. cikk

(1) Ha egy tagállam megállapítja, hogy a "CE" jelzést nem megfelelő módon tüntették fel, a gyártó vagy a gyártó közösségi székhelyű meghatalmazott képviselője köteles a fénycsőelőtétet ezen irányelv rendelkezéseivel összhangba hozni, és a tagállam által meghatározott feltételeknek megfelelően megszüntetni az ezen irányelvet sértő magatartást. Ha sem a gyártónak, sem a gyártó meghatalmazott képviselőjének nem a Közösségen belül van a székhelye, akkor az említett kötelezettségek a fénycsőelőtétnek önálló alkatrészként vagy világítótestbe beépítve történő forgalmazásáért felelős személyt terhelik.

(2) Ha a fénycsőelőtét nem felel meg ezen irányelv rendelkezéseinek, a tagállamoknak a 7. cikk szerint minden szükséges intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy megakadályozzák a szóban forgó fénycsőelőtét forgalmazását és értékesítését.

7. cikk

(1) Ha egy tagállam ennek az irányelvnek az értelmében olyan intézkedést hoz, amely fénycsőelőtétek önálló alkatrészként vagy világítótestbe beépítve történő forgalmazására és értékesítésére vonatkozóan tilalmat tartalmaz, az intézkedésben meg kell jelölni a pontos indokot, amelyre az adott intézkedést alapozták. A fénycsőelőtét gyártóját, a gyártó közösségi székhelyű meghatalmazott képviselőjét vagy a fénycsőelőtét forgalmazásáért felelős személyt haladéktalanul értesíteni kell erről az intézkedésről, és egyúttal tájékoztatni kell arról, hogy az adott tagállam hatályos jogszabályai alapján a szóban forgó intézkedéssel kapcsolatban rendelkezésre álló jogorvoslati eszközök tekintetében milyen lehetőségek és határidők vonatkoznak rá.

(2) Az érintett tagállamnak azonnal értesítenie kell a Bizottságot az ilyen jellegű intézkedésekről, és meg kell indokolnia a döntését. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

8. cikk

(1) A tagállamok ennek az irányelvnek a hatálybalépését követő egy éven belül hatályba léptetik és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamoknak az ezen irányelv hatálybalépésének napjától számított 18 hónapos időtartam lejártakor alkalmazniuk kell az említett intézkedéseket.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(3) Az ezen irányelv hatálybalépésének napjától számított 18 hónapon keresztül a tagállamok engedélyezik azoknak a fénycsőelőtéteknek akár önálló alkatrészként, akár világítótestbe beépítve történő forgalmazását, amelyek megfelelnek az ezen irányelv hatálybalépésének időpontjában a tagállamok területén alkalmazott feltételeknek.

9. cikk

(1) Ezen irányelv hatálybalépése után öt évvel, azaz a második szakaszban, az előtétes fénycsöves áramkörök legnagyobb bemenő teljesítményének – különösen a 2. cikkel összefüggésben – összhangban kell lennie a IV. melléklettel.

(2) Legkésőbb 2005. december 31-ig a Bizottság továbbítja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az arra vonatkozó értékelését, hogy a várakozásokhoz képest milyen eredmények születtek. A Bizottság ezután – ha helyénvaló – az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően javaslatokat tesz a fénycsőelőtétek energiahatékonyságának további fokozására annak érdekében, hogy az energiahatékonyság fokozásának harmadik szakasza elkezdődhessen. Az előtétes fénycsöves-áramkörök bemenő teljesítményének legnagyobb értékét és a legnagyobb értékek hatálybalépésének időpontját az adott pillanatban fennálló körülmények alapján a gazdasági és műszaki szempontokra tekintettel kell meghatározni. Mérlegelni kell továbbá minden egyéb olyan intézkedést is, amely a fénycsőelőtétek energiahatékonyságának fokozása és az energiamegtakarítást eredményező világításszabályozó rendszerek használatának ösztönzése érdekében helyénvalónak tűnik.

10. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

11. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. szeptember 18-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

H. Védrine

[1] HL C 274. E, 1999.9.28., 10. o.

[2] HL C 368., 1999.12.20., 11. o.

[3] Az Európai Parlament 2000. január 20-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2000. május 30-i közös álláspontja (HL C 208., 2000.7.20., 9. o.), valamint az Európai Parlament 2000. július 5-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 220., 1993.8.30., 23. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A FÉNYCSŐELŐTÉTEK OSZTÁLYOZÁSA

Annak kiszámításához, hogy mennyi lehet egy adott előtétes fénycsöves áramkör bemenő teljesítményének legnagyobb értéke, a fénycsőelőtétet először be kell sorolni a következő lista megfelelő kategóriájába:

Kategória | Leírás |

1 | lineáris fénycsőtípushoz használható előtét |

2 | kompakt 2 csöves fénycsőtípushoz használható előtét |

3 | kompakt 4 csöves lapos izzófénycsőtípushoz használható előtét |

4 | kompakt 4 csöves izzólámpatípushoz használható előtét |

5 | kompakt 6 csöves izzólámpatípushoz használható előtét |

6 | kompakt 2 D fénycsőtípushoz használható előtét |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

ELŐTÉTES FÉNYCSÖVES ÁRAMKÖR LEGNAGYOBB BEMENŐ TELJESÍTMÉNYÉNEK KISZÁMÍTÁSI MÓDJA ADOTT FÉNYCSŐELŐTÉTRE

Az előtétes fénycsöves áramkörök energiahatékonyságát az áramkör legnagyobb bemenő teljesítménye határozza meg. Ez a fénycső teljesítményétől és az előtét típusától függ; ezért az előtétes fénycsöves áramkörök bemenő teljesítményének a legnagyobb értékét úgy lehet meghatározni egy adott fénycsőelőtét esetén, mint az előtétes fénycsöves áramkör legnagyobb teljesítményét, mégpedig oly módon, hogy valamennyi fénycsőteljesítményre és fénycsőelőtét-típusra más és más szinteket kell megadni.

Az itt használt kifejezések megfelelnek az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság által megállapított 1998. decemberi EN 50294. szabványban szereplő definícióknak.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

ELSŐ SZAKASZ

Az előtétes izzólámpa-áramkörök bemenő teljesítményének wattban kifejezett legnagyobb értékeit a következő táblázat tartalmazza:

Fénycsőelőtét-kategória | A fénycső teljesítménye | Az előtétes fénycsöves áramkörök bemenő teljesítményének legnagyobb értéke |

50 Hz | HF |

1 | 15 W | 13,5 W | 25 W |

18 W | 16 W | 28 W |

30 W | 24 W | 40 W |

36 W | 32 W | 45 W |

38 W | 32 W | 47 W |

58 W | 50 W | 70 W |

70 W | 60 W | 83 W |

2 | 18 W | 16 W | 28 W |

24 W | 22 W | 34 W |

36 W | 32 W | 45 W |

3 | 18 W | 16 W | 28 W |

24 W | 22 W | 34 W |

36 W | 32 W | 45 W |

4 | 10 W | 9,5 W | 18 W |

13 W | 12,5 W | 21 W |

18 W | 16,5 W | 28 W |

26 W | 24 W | 36 W |

5 | 18 W | 16 W | 28 W |

26 W | 24 W | 36 W |

6 | 10 W | 9 W | 18 W |

16 W | 14 W | 25 W |

21 W | 19 W | 31 W |

28 W | 25 W | 38 W |

38 W | 34 W | 47 W |

Amennyiben az előtétet olyan fénycsőhöz tervezik, amely a fenti táblázatban szereplő valamely két érték közé esik, az előtétes fénycsöves áramkör bemenő teljesítményének legnagyobb értékét a táblázatban szereplő, hozzá legközelebb eső két fénycsőteljesítményre vonatkozó két legnagyobb bemenő teljesítményérték közti lineáris interpolációval kell kiszámítani.

Például, ha egy 1. kategóriába tartozó fénycsőelőtétet egy 50 Hz-en 48 wattos fénycsőhöz számítanak, az előtétes fénycsőáramkör bemenő teljesítményének legnagyobb értékét a következőképpen kell kiszámítani:

47 +

*

/

= 58,5 W

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

MÁSODIK SZAKASZ

Az előtétes fénycsöves áramkörök bemenő teljesítményének wattban kifejezett legnagyobb értékeit a következő táblázat tartalmazza:

Fénycsőelőtét-kategória | A fénycső teljesítménye | Az előtétes fénycsöves áramkörök bemenő teljesítményének legnagyobb értéke |

50 Hz | HF |

1 | 15 W | 13,5 W | 23 W |

18 W | 16 W | 26 W |

30 W | 24 W | 38 W |

36 W | 32 W | 43 W |

38 W | 32 W | 45 W |

58 W | 50 W | 67 W |

70 W | 60 W | 80 W |

2 | 18 W | 16 W | 26 W |

24 W | 22 W | 32 W |

36 W | 32 W | 43 W |

3 | 18 W | 16 W | 26 W |

24 W | 22 W | 32 W |

36 W | 32 W | 43 W |

4 | 10 W | 9,5 W | 16 W |

13 W | 12,5 W | 19 W |

18 W | 16,5 W | 26 W |

26 W | 24 W | 34 W |

5 | 18 W | 16 W | 26 W |

26 W | 24 W | 34 W |

6 | 10 W | 9 W | 16 W |

16 W | 14 W | 23 W |

21 W | 19 W | 29 W |

28 W | 25 W | 36 W |

38 W | 34 W | 45 W |

Amennyiben az előtétet olyan fénycsőhöz tervezik, amely a fenti táblázatban szereplő valamely két érték közé esik, az előtétes fénycsöves áramkör bemenő teljesítményének legnagyobb értékét a táblázatban szereplő, hozzá legközelebb eső két fénycsőteljesítményre vonatkozó két legnagyobb bemenő teljesítményérték közti lineáris interpolációval kell kiszámítani.

Például, ha egy 1. kategóriába tartozó fénycsőelőtétet egy 50 Hz-en 48 wattos izzólámpához számítanak, az előtétes fénycsöves áramkör bemenő teljesítményének legnagyobb értékét a következőképpen kell kiszámítani:

45 +

*

/

= 56 W

--------------------------------------------------

Top