Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0036

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/36/EK irányelve (2000. június 23.) az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekről

OJ L 197, 3.8.2000, p. 19–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 431 - 437
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 030 P. 19 - 25
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 030 P. 19 - 25
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 79 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/36/oj

32000L0036Hivatalos Lap L 197 , 03/08/2000 o. 0019 - 0025


Az Európai Parlament és a Tanács 2000/36/EK irányelve

(2000. június 23.)

az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) Az élelmiszerekkel kapcsolatos egyes vertikális irányelveket egyszerűsíteni kell annak érdekében, hogy a hatályuk alá tartozó termékeknek csupán a lényeges követelményeknek való megfelelését vegyék figyelembe, azért, hogy e termékek szabadon mozoghassanak a belső piacon, és összhangban az Európai Tanács 1992. december 11–12-i edinburghi ülésén hozott döntéseivel, amelyeket az Európai Tanács 1993. december 10–11-i brüsszeli ülésén megerősítettek.

(2) Az emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1973. július 24-i 73/241/EGK tanácsi irányelvet [4] az a tény indokolta, hogy a különböző fajtájú kakaó- és csokoládétermékekre vonatkozó nemzeti jogszabályok közötti különbségek akadályozhatták e termékek szabad mozgását, ennek következtében közvetlen hatást fejtettek ki a közös piac létrehozására és működésére.

(3) Az említett irányelv célja következésképpen az volt, hogy a kakaó- és csokoládétermékek összetételére, gyártási leírásaira, csomagolására és címkézésére vonatkozóan meghatározásokat és közös szabályokat állapítson meg e termékek Közösségen belüli szabad mozgásának biztosítása érdekében.

(4) E meghatározásokat és szabályokat módosítani kell a technológiai fejlődés és a fogyasztói ízlés változásának figyelembevétele érdekében és össze kell hangolni az élelmiszerekre vonatkozó általános közösségi jogszabályokkal, különösen a címkézésre, az édesítőszerekre és más engedélyezett adalékanyagokra, az ízesítőanyagokra, az extrakciós oldószerekre és a vizsgálati módszerekre vonatkozó jogszabályokkal.

(5) A kakaóvajtól eltérő növényi zsírok hozzáadása a csokoládétermékekhez bizonyos tagországokban legfeljebb 5 %-os arányig megengedett.

(6) Minden tagországban legfeljebb 5 %-os arányig engedélyezni kell a kakaóvajtól eltérő növényi zsírok csokoládétermékekhez való hozzáadását; e növényi zsíroknak a kakaóvajjal egyenértékűeknek kell lenniük és ezért azokat a technikai és a tudományos feltételekkel összhangban kell meghatározni.

(7) A belső piac egységes természetének biztosítása érdekében az ezen irányelvben szabályozott összes csokoládétermék számára lehetővé kell tenni az ezen irányelv I. mellékletének rendelkezéseiben megállapított árumegnevezések szerinti, Közösségen belüli szabad mozgást.

(8) Az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1978. december 18-i 79/112/EGK tanácsi irányelvben [5] megállapított általános élelmiszer-címkézési szabályok szerint, különösen a 6. cikkel összhangban az összetevők jegyzéke kötelező; ezen irányelv a 79/112/EGK irányelvet a fogyasztók helyes információval való ellátása érdekében a kakaó- és csokoládétermékekre alkalmazhatóvá teszi.

(9) Azon csokoládétermékek esetében, amelyekhez a kakaóvajtól eltérő növényi zsírokat adtak hozzá, a fogyasztók számára az összetevők jegyzéke mellett helyes, semleges és tárgyilagos információt kell biztosítani.

(10) Másrészt a 79/112/EGK irányelv nem zárja ki, hogy a csokoládétermékek címkéje megjelölje, hogy kakaóvajtól eltérő növényi zsírokat a termékhez nem adtak hozzá, feltéve hogy az információ helyes, semleges és objektív, és nem vezeti félre a fogyasztót.

(11) Az ezen irányelv által fenntartott egyes árumegnevezéseket a gyakorlatban egyes tagállamok által elismert összetett árumegnevezésekben használják olyan termékek leírására, amelyeket nem lehet összetéveszteni az ezen irányelvben meghatározottakkal; következésképpen e leírásokat meg kell tartani. E nevek használatának azonban eleget kell tennie a 79/112/EGK irányelv és különösen annak 5. cikke rendelkezéseinek.

(12) A 73/241/EGK irányelv elfogadása óta a belső piac fejlődése lehetővé tette az "étcsokoládé""csokoládéval" azonos módon való kezelését.

(13) Fenn kell tartani a 73/241/EGK irányelvben előírt azon eltérést, amely megengedi az Egyesült Királyság és Írország számára annak engedélyezését, hogy a területükön használt "tejcsokoládé" megnevezés a "magas tejtartalmú tejcsokoládét" jelölje; mindamellett a "magas tejtartalmú tejcsokoládé" angol elnevezése helyébe "háztartási tejcsokoládé" lép.

(14) Az arányosság elvének értelmében ezen irányelv arra korlátozódik, ami a Szerződés célkitűzéseinek eléréséhez szükséges, a Szerződés 5. cikke harmadik bekezdésével összhangban.

(15) A csokoládé előállításához használt kakaót, kakaóvajat és számos más növényi zsírt nagyrészt fejlődő országokban termesztik. A fejlődő országokban élő emberek érdeke, hogy a lehető leghosszabb távú megállapodások jöjjenek létre. Ezért a Bizottságnak figyelembe kell vennie, hogyan támogathatja ezt az ügyet a Közösség a kakaóvaj és más növényi zsírok esetében (például a tisztességes kereskedelem előmozdításával).

(16) Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [6] összhangban kell elfogadni.

(17) A szabad forgalom újabb akadályai létrehozásának elkerülése érdekében a szóban forgó termékek vonatkozásában a tagállamoknak tartózkodniuk kell az ezen irányelvben elő nem írt nemzeti rendelkezések elfogadásától,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezt az irányelvet az I. mellékletben meghatározott, emberi fogyasztásra szánt kakaó- és csokoládétermékekre kell alkalmazni.

2. cikk

(1) A II. mellékletben meghatározott és felsorolt kakaóvajtól eltérő növényi zsírokat az I. melléklet A. 3., 4., 5., 6., 8. és 9. pontjában meghatározott csokoládétermékekhez lehet hozzáadni. A hozzáadás az I. melléklet B. pontjával összhangban használt bármilyen más étkezési anyag összsúlyának kivonása után, a kakaóvaj vagy az összes kakaó-szárazanyag minimális tartalmának csökkentése nélkül nem haladhatja meg a késztermék 5 %-át.

(2) Azon csokoládétermékeket, amelyek az (1) bekezdés értelmében kakaóvajtól eltérő növényi zsírokat tartalmaznak, minden tagállamban forgalmazni lehet, amennyiben címkéjüket, a 3. cikk előírásának megfelelően, egy szembetűnő és tisztán olvasható: "kakaóvajhoz adott növényi zsírokat tartalmaz" kijelentéssel egészítik ki. E kijelentésnek az összetevők jegyzékével azonos látófelületen kell lennie, a jegyzéktől tisztán elválasztva, a közelében lévő árumegnevezés betűnagyságával és szélességével legalább azonos méretben; e követelmény ellenére az árumegnevezés máshol is megjelenhet.

(3) A II. melléklet bármely módosításának összhangban kell állnia a Szerződés 95. cikkében megállapított eljárással.

(4) Legkésőbb 2006. február 3-ig, a II. melléklet jegyzékének módosítására a Bizottság javaslatot nyújt be a Szerződés 95. cikkével összhangban, amennyiben erre szükség van, és figyelembe veszi azon tanulmány eredményeit, amely az ezen irányelv a kakaót és a kakaóvajtól eltérő növényi zsírokat termelő országok gazdaságára gyakorolt hatásáról szól.

3. cikk

A 79/112/EGK irányelvet az I. mellékletben meghatározott termékekre kell alkalmazni, a következő feltételekre is figyelemmel:

1. Az I. mellékletben felsorolt árumegnevezések csak az ott említett termékekre vonatkoznak, és a kereskedelemben azon termékek jelölésére kell őket használni.

Azon tagállamok rendelkezéseivel vagy vonatkozó hagyományaival összhangban, ahol a terméket a végső fogyasztónak adják el, ezen árumegnevezéseket mindamellett további, olyan termékek jelölésére lehet használni, amely jelöléseket nem lehet összetéveszteni az I. mellékletben meghatározottakkal.

2. Ahol az I. melléklet A. 3., 4., 5., 6., 7. és 10. pontjában meghatározott termékeket készletben adják el, az árumegnevezéseket a "vegyes csokoládé" vagy "vegyes töltött csokoládé" vagy hasonló névvel lehet helyettesíteni. Ebben az esetben lehetséges egységes összetevői jegyzék elkészítése a készletben található összes termékre vonatkozóan.

3. Az I. melléklet A. 2. c) és d) alpontjában, a 3., 4., 5., 8. és 9. pontjában meghatározott kakaó- és csokoládétermékek címkéjén fel kell tüntetni az összes kakaó-szárazanyagtartalmat a következő szavakkal: "kakaó-szárazanyag: legalább… %".

4. Az I. melléklet A. 2. b) alpontjában és d) alpontjában (a mondat második részében) említett termékek esetében a címkén fel kell tüntetni a kakaóvaj-tartalmat.

5. Az I. mellékletben meghatározott "csokoládé", "tejcsokoládé", "bevonócsokoládé" árumegnevezéseket információval vagy a minőségi feltételekre vonatkozó leírással lehet kiegészíteni, amennyiben a termék a következőket tartalmazza:

- csokoládé esetében legalább 43 % összes kakaó-szárazanyag, beleértve legalább 26 % kakaóvajat,

- tejcsokoládé esetében legalább 30 % összes kakaó-szárazanyag, és legalább 18 % tejszárazanyag, amely szárazanyag részben vagy teljesen dehidrált teljes tejből, félig vagy teljesen fölözött tejből, tejszínből, vagy részben vagy teljesen dehidrált tejszínből, vajból vagy tejzsírból nyerték, beleértve legalább 4,5 % tejzsírt,

- mártócsokoládé esetében legalább 16 % zsírmentes kakaó-szárazanyag.

4. cikk

Az I. mellékletben meghatározott termékekre vonatkozóan a tagállamok nem fogadnak el olyan nemzeti rendelkezéseket, amelyeket ez az irányelv nem határozott meg.

5. cikk

(1) A 6. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket, az alábbiakban említett kérdésekre vonatkozóan:

- ennek az irányelvnek az élelmiszerekre alkalmazott általános közösségi előírásokkal való összhangba hozatala,

- az I. melléklet B. 2., C. és D. pontjának a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása.

(2) A 2. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül, a Bizottság javaslata alapján az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak legkésőbb 2003. augusztus 3-ig felül kell vizsgálnia e cikk (1) bekezdésének második francia bekezdését, tekintettel a technikai és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazítási eljárás lehetséges kiterjesztésére.

6. cikk

(1) A Bizottságot a 69/414/EGK tanácsi határozat [7] alapján felállított Élelmiszerügyi Állandó Bizottság, a továbbiakban "bizottság" segíti.

(2) Erre a bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel e határozat 8. cikkének előírásaira.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

7. cikk

A 73/241/EGK tanácsi irányelv 2003. augusztus 3-tól kezdődően hatályát veszti.

A hatályát vesztett irányelvre való hivatkozást az ezen irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni.

8. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2003. augusztus 3. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Ezen intézkedéseket úgy kell alkalmazni, hogy azok:

- 2003. augusztus 3-i hatállyal engedélyezzék az I. mellékletben meghatározott termékek forgalmazását, amennyiben megfelelnek az ezen irányelvben megállapított meghatározásoknak és szabályoknak,

- 2003. augusztus 3-i hatállyal tiltsák be azon termékek forgalmazását, amelyek az ezen irányelvnek nem felelnek meg.

Az ezen irányelvnek nem megfelelő, de 2003. augusztus 3. előtt a 73/241/EGK tanácsi irányelvvel összhangban felcímkézett termékeket a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

(3) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

9. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

10. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2000. június 23-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

J. Sócrates

[1] HL C 231., 1996.8.9., 1. o. és HL C 118., 1998.4.17., 10. o.

[2] HL C 56., 1997.2.24., 20. o.

[3] Az Európai Parlament 1997. október 23-i véleménye (HL C 339., 1997.11.10., 128. o.), a Tanács 1999. október 28-i közös álláspontja (HL C 10., 2000.1.13., 1. o.) és az Európai Parlament 2000. március 15-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). A Tanács 2000. május 25-i határozata.

[4] HL L 228., 1973.8.16., 23. o. A legutóbb a 89/344/EGK irányelvvel (HL L 142., 1989.5.25., 19. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 33., 1979.2.8., 1. o. A legutóbb a 97/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 43., 1997.2.14., 21. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[7] HL L 291., 1969.11.19., 9. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

ÁRUMEGNEVEZÉSEK, ÁRUMEGHATÁROZÁSOK ÉS ÁRUJELLEMZŐK

A. ÁRUMEGNEVEZÉSEK ÉS ÁRUMEGHATÁROZÁSOK

1. Kakaóvaj

A kakaóbabból vagy a kakaóbab részeiből készült zsír, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik:

– szabadzsírsav-tartalom (olajsavban kifejezve): | legfeljebb 1,75 % |

– el nem szappanosítható anyag (petroléter használatával meghatározva): | legfeljebb 0,5 %, kivéve a préselt kakaóvajat, ahol legfeljebb 0,35 % |

2. a) Kakaópor, kakaó

a megtisztított, hántolt, pörkölt kakaóbab porrá alakításával készült termék, amely a szárazanyag tömegére számítva legalább 20 % kakaóvajat és legfeljebb 9 % vizet tartalmaz;

b) Zsírszegény kakaó, zsírszegény kakaópor

a szárazanyag tömegére számítva legfeljebb 20 % kakaóvajat tartalmazó kakaópor;

c) Porított csokoládé, csokoládépor

a kakaópor és cukrok keverékéből álló termék, amely legalább 32 % kakaóport tartalmaz;

d) Ivócsokoládé, édesített kakaó, édesített kakaópor

a kakaópor és cukrok keverékéből álló termék, amely legalább 25 % kakaóport tartalmaz; az e neveket a "zsírszegény" kifejezésnek kell kísérnie abban az esetben, ha a termék a b) pont meghatározása alapján zsírszegény.

3. Csokoládé

a) A kakaótermékekből és cukrokból készült termék, amely, a b) pontra is figyelemmel, legalább 35 % összes kakaó-szárazanyagot tartalmaz, ide értve legalább 18 % kakaóvajat, és legalább 14 % zsírmentes kakaó-szárazanyagot;

b) amennyiben azonban az e megnevezést a következő szavak egészítik ki:

- "csokoládédara" vagy "csokoládépehely": a granulált vagy pelyhekből álló terméknek legalább 32 % összes kakaó-szárazanyagot kell tartalmaznia, beleértve legalább 12 % kakaóvajat és legalább 14 % zsírmentes kakaó-szárazanyagot;

- "bevonócsokoládé": a terméknek legalább 35 % összes kakaó-szárazanyagot kell tartalmaznia, beleértve legalább 31 % kakaóvajat és legalább 2,5 % zsírmentes kakaó-szárazanyagot;

- "Gianduja" (vagy a "gianduja" szó származékai) mogyorós csokoládé: a terméket elsődlegesen legkevesebb 32 % összes kakaó-szárazanyagot tartalmazó csokoládéból kell készíteni, beleértve legalább 8 % zsírmentes kakaó-szárazanyagot; másodlagosan finomra aprított törökmogyoróból, olyan mennyiségben, hogy 100 gramm termék legalább 20 és legfeljebb 40 gramm törökmogyorót tartalmazzon. A következőket lehet hozzáadni:

a) tej és/vagy párologtatás során nyert tejszárazanyag olyan arányban, hogy a késztermék legfeljebb 5 % tejszárazanyagot tartalmazzon;

b) mandulaféleségek, törökmogyoró és más dióféleségek egészben vagy törve, olyan mennyiségben, hogy az aprított törökmogyoróval együtt ne haladja meg a termék összsúlyának 60 %-át.

4. Tejcsokoládé

a) A kakaótermékekből, cukrokból és tejből vagy tejtermékekből készült termék, amely, figyelemmel a b) pontra, a következőket tartalmazza:

- legalább 25 % összes kakaó-szárazanyagot,

- legalább 14 % készült tejszárazanyagot, amely szárazanyagot részben vagy teljesen dehidrált teljes tejből, félig vagy teljesen fölözött tejből, tejszínből, vagy részben vagy teljesen dehidrált tejszínből, vajból vagy tejzsírból nyertek,

- legalább 2,5 % zsírmentes kakaó-szárazanyagot,

- legalább 3,5 % tejzsírt,

- legalább 25 % összes zsírt (kakaóvajat és tejzsírt).

b) Mindamellett, ahol azonban az ezen elnevezést a következő szavak egészítik ki:

- "tejcsokoládédara" vagy "tejcsokoládépehely": a granulált vagy pelyhekből álló terméknek legalább 20 % összes kakaó-szárazanyagot, legalább 12 % tejszárazanyagot, amely szárazanyagot részben vagy teljesen dehidrált teljes tejből, félig vagy teljesen fölözött tejből, tejszínből, vagy részben vagy teljesen dehidrált tejszínből, vajból vagy tejzsírból nyertek, és legalább 12 % összes zsírt (kakaóvajat és tejzsírt) kell tartalmaznia,

- "bevonó tejcsokoládé": a terméknek legalább 31 % összes zsírt (kakaóvajat és tejzsírt) kell tartalmaznia,

- "Gianduja" (vagy a "gianduja" szó származékai) mogyorós tejcsokoládé: a terméket elsődlegesen olyan tejcsokoládéból kell készíteni, amely legalább 10 % tejszárazanyagból készült, amely szárazanyagot részben vagy teljesen dehidrált teljes tejből, félig vagy teljesen fölözött tejből, tejszínből, vagy részben vagy teljesen dehidrált tejszínből, vajból vagy tejzsírból nyertek; másodlagosan finomra aprított törökmogyoróból kell nyerni, olyan mennyiségben, hogy 100 gramm termék legalább 15 és legfeljebb 40 gramm mogyorót tartalmazzon. Mandulaféleségeket, törökmogyorót és más dióféleségeket egészben vagy törve szintén hozzá lehet adni, olyan mennyiségben, hogy a földimogyoróval együtt ne haladják meg a termék összsúlyának 60 %-át.

c) Amennyiben a "tej" szót a következőkkel helyettesítik:

- "tejszín": a terméknek legalább 5,5 %-os tejzsírt kell tartalmaznia,

- "fölözött tej": a terméknek legfeljebb 1 % tejzsírt kell tartalmaznia.

d) Az Egyesült Királyság és Írország saját területén engedélyezheti a "tejcsokoládé" megnevezés használatát az 5. pontban említett termék jelölésére, azzal a feltétellel, hogy a kifejezéshez mindkét esetben hozzáfűzik az adott termékre megállapított tejszárazanyag-tartalom mértékének megjelölését a következő formában: "tejszárazanyag-tartalom: legalább… %".

5. Háztartási tejcsokoládé

A kakaótermékekből, cukrokból és tejből vagy tejtermékekből készült termék, amely a következőket tartalmazza:

- legalább 20 % összes kakaó-szárazanyag,

- legalább 20 % tejszárazanyag, amely szárazanyagot részben vagy teljesen dehidrált teljes tejből, félig vagy teljesen fölözött tejből, tejszínből, vagy részben vagy teljesen dehidrált tejszínből, vajból vagy tejzsírból nyertek,

- legalább 2,5 % zsírmentes kakaó-szárazanyag,

- legalább 5 % tejzsír,

- legalább 25 % összes zsír (kakaóvaj és tejzsír).

6. Fehér csokoládé

A kakaóvajból, tejből vagy tejtermékekből és cukrokból készült termék, amely legalább 20 % kakaóvajat és legalább 14 % tejszárazanyagot tartalmaz, amely szárazanyagot részben vagy teljesen dehidrált teljes tejből, félig vagy teljesen fölözött tejből, tejszínből vagy részben, vagy teljesen dehidrált tejszínből, vajból vagy tejzsírból nyertek, és amelyben legalább 3,5 % tejzsír.

7. Töltött csokoládé, csokoládé … töltelékkel, csokoládé … belsővel

Töltött termék, amelynek külső része a 3., 4., 5., és 6. pontban meghatározott termékek egyikéből áll. Ezek nem vonatkoznak azon termékekre, amelyek korpusza pékáruból, tésztából, kekszből vagy fagyasztott állapotban fogyasztandó készítményből áll.

Ezen elnevezések egyikét viselő termék külső csokoládé részének legalább 25 %-át kell kitennie a termék összsúlyának.

8. Étcsokoládé

A kakaótermékekből, cukrokból és lisztből vagy búza-, rizs- vagy kukoricakeményítőből készült termék, amely legalább 35 % összes kakaó-szárazanyagot tartalmaz, beleértve legalább 18 % kakaóvajat és legalább 14 % zsírmentes kakaó-szárazanyagot, és legfeljebb 8 % lisztet vagy keményítőt tartalmaz.

9. Háztartási csokoládé

A kakaótermékekből, cukrokból és lisztből vagy búza-, rizs- vagy kukoricakeményítőből készült termék, amely legalább 30 % összes kakaó-szárazanyagot tartalmaz, beleértve legalább 18 % kakaóvajat és legalább12 % zsírmentes kakaó-szárazanyagot, és legfeljebb 18 % lisztet vagy keményítőt tartalmaz.

10. Praliné

Olyan termék, amely "falatnyi" nagyságú:

- töltött csokoládé, vagy

- tömör csokoládé, vagy a 3., 4., 5. vagy 6. pont meghatározásainak értelme szerinti csokoládé és más ehető összetevők kombinációja vagy keveréke, feltéve, hogy a csokoládé a termék összsúlyának legalább 25 %-át teszi ki.

B. SZABADON VÁLASZTHATÓ ENGEDÉLYEZETT ÖSSZETEVŐK

Ehető anyagok hozzáadása

1. A 2. cikk és a B. 2. pont sérelme nélkül más ehető anyagokat is hozzá lehet adni az A. 3., 4., 5., 6., 8., és 9. pontban meghatározott csokoládétermékekhez.

Mindamellett:

- a nem csak tejből származó állati zsírok és ezek készítményeinek hozzáadása tilos,

- a lisztek, a granulált vagy porított keményítők hozzáadását csak akkor lehet engedélyezni, ha a hozzáadás összhangban van az A. 8. és 9. pontban megállapított meghatározásokkal.

E hozzáadott ehető anyagok mennyisége nem haladhatja meg a késztermék összsúlyának 40 %-át.

2. Az A. 3., 4., 5., 6., 8., és 9. pontban meghatározott termékekhez csak a csokoládé vagy a tejzsír ízét nem utánzó ízesítőanyagokat lehet használni.

C. A SZÁZALÉKOK KISZÁMÍTÁSA

A termékeknek az A. 3., 4., 5., 6., 8., és 9. pontban megállapított legkisebb összetevő-tartalmát a B. pontban előírt összetevők kivonása után kell kiszámítani. Az A. 7. és 10. pontban leírt termékek esetében a legkisebb tartalmat a B. pontban előírt összetevők, illetve a töltelék súlyának kivonása után kell kiszámítani.

Az A. 7. és 10. pontban leírt termékek csokoládé-tartalmát a késztermék összsúlyához viszonyítva kell kiszámítani, amelybe bele kell érteni a tölteléket is.

D. CUKROK

Az ezen irányelvben említett cukrok nem korlátozódnak kizárólag az emberi fogyasztásra szánt egyes cukorfajtákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1973. december 11-i 73/437/EGK tanácsi irányelv [1] hatálya alá tartozó cukrokra.

[1] HL L 356., 1973.12.27., 71. o. A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A 2. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT NÖVÉNYI ZSÍROK

A 2. cikk (1) bekezdésében említett növényi zsírok, egyedileg vagy keverten, a kakaóvajjal egyenértékűek és megfelelnek a következő feltételeknek:

a) laurinsav-mentes növényi zsírok, amelyek POP, POSt és StOSt típusú szimmetrikus egyszeresen telítetlen trigliceridekben gazdagok [1];

b) azokat a kakaóvajjal bármilyen arányban vegyíteni lehet, és össze lehet egyeztetni a kakaóvaj fizikai tulajdonságaival (olvadási pont és kristályosodási hőmérséklet, olvadási sebesség, temperálási igény);

c) azokat csak finomítás és/vagy frakcionálás folyamata által nyerik, ami kizárja a triglicerid szerkezetének enzimatikus módosulását.

A fent említett feltételekkel összhangban a következő, az alább felsorolt növényekből készült növényi zsírokat lehet használni:

A növényi zsír szokásos neve | A növények tudományos elnevezése, amelyekből a felsorolt zsírokat lehet nyerni |

1. Illipe, Borneo-faggyú vagy Tengkawang | Shorea spp. |

2. Pálmaolaj | Elaeis guineensis Elaeis olifera |

3. Sal | Shorea robusta |

4. Shea | Butyrospermum parkii |

5. Kokum gurgi | Garcinia indica |

6. Mangómag | Mangifera indica |

Továbbá, a fentiek alóli kivételként, a tagállamok engedélyezhetik a kókuszolaj használatát a következő célra: a jégkrém vagy más, hasonló fagyasztott termék gyártásához felhasznált csokoládéban.

[1] P (palmitinsav), O (olajsav), St (szterainsav).

--------------------------------------------------

Top