EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0016

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/16/EK irányelve (2000. április 10.) az összetett takarmány forgalmazásáról szóló 79/373/EGK tanácsi irányelv és a takarmány-alapanyagok forgalmáról szóló 96/25/EK tanácsi irányelv módosításáról

OJ L 105, 3.5.2000, p. 36–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 73 - 75
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 143 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 143 - 145

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; közvetve hatályon kívül helyezte: 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/16/oj

32000L0016Hivatalos Lap L 105 , 03/05/2000 o. 0036 - 0038


Az Európai Parlament és a Tanács 2000/16/EK irányelve

(2000. április 10.)

az összetett takarmány forgalmazásáról szóló 79/373/EGK tanácsi irányelv és a takarmány-alapanyagok forgalmáról szóló 96/25/EK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 152. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) A takarmányozási ágazatban működő egyes létesítmények és közvetítők engedélyezésére és nyilvántartására vonatkozó feltételek és szabályok megállapításáról, valamint a 70/524/EGK, 74/63/EGK, 79/373/EGK és a 82/471/EGK irányelv módosításáról szóló, 1995. december 22-i 95/69/EK tanácsi irányelv [4] megállapítja azt az elvet, hogy az egyes létesítményeket vagy közvetítőket engedélyezési számmal kell ellátni, az átláthatóság és az ellenőrzések megkönnyítése érdekében a nyilvántartási, illetve engedélyezési számot, az esettől függően, a címkén vagy pedig az összetett takarmányok kísérőokmányán fel kell tüntetni.

(2) Az összetett takarmány forgalmazásáról szóló, 1979. április 2-i 79/373/EGK tanácsi irányelv [5] 2. cikkének l. pontja az összetett takarmányok minimális eltarthatósági idejeként azt a dátumot jelöli meg, amelyen belül megfelelő tárolási körülmények mellett a takarmány még megőrzi jellemző tulajdonságait; a "jellemző tulajdonságok" kifejezés magában foglalja mindazokat a tulajdonságokat, amelyek az összetett takarmány minőségét meghatározzák, különös tekintettel a benne található adalékanyagok hatékonyságára; ezt a hatékonyságot a szavatossági határidő jelzi, amelyet a 70/524/EGK tanácsi irányelvnek [6] megfelelően kell feltüntetni; ennélfogva valahányszor az adalékanyag minimális eltarthatósági ideje az összetett takarmány minőségét korlátozó tényező, ez az időpont határozza meg a összetett takarmány minimális eltarthatósági idejét is; mindazonáltal a 79/373/EGK irányelv erre vonatkozó 5d. cikke (1) bekezdésének második albekezdése nem elég egyértelműen rendelkezik és ezért azt módosítani kell.

(3) A 79/373/EGK irányelv német nyelvi változata a "forgalmazás" (Verkehr) kifejezést használja a többi nyelv szövegében található "értékesítés" (Vermarktung) kifejezés helyett, miután azonban jelentésük eltérő, az egyes nyelvi változatokat összhangba kell hozni; miután azonban a takarmányozásról szóló legújabb jogszabályok alkalmazási köre rendszerint a "forgalomba hozatalra" illetve a "forgalmazásra" is kiterjed, a 79/373/EGK irányelvet ennek megfelelően kell módosítani, beleértve a "forgalmazás" ("forgalomba hozatal") kifejezés meghatározását is.

(4) A 91/516/EGK bizottsági határozat [7] a 79/373/EGK irányelvvel összhangban megállapítja azon összetevők listáját, amelyek használata az összetett takarmányokban az állati és emberi egészség védelme érdekében tilos; ez a korlátozás nem terjed ki azonban az ilyen anyagok takarmány-alapanyagként történő forgalmazására, illetve az állattartó gazdák által takarmány-alapanyagként való felhasználásukra.

(5) Ezen helyzet orvoslása érdekében szükséges először, hogy a takarmány-alapanyagok forgalmáról, valamint a 70/524/EGK, 74/63/EGK, 82/471/EGK és 93/74/EGK irányelv módosításáról és a 77/101/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/25/EK tanácsi irányelv [8] hatályát kiterjesszék a takarmány-alapanyagok felhasználására is; másodszor a 91/516/EGK bizottsági határozat helyébe össze kell állítani azon anyagok listáját, amelyek takarmány-alapanyagként való forgalmazása vagy felhasználása tilos, illetve korlátozott, és ily módon a tilalmak és a korlátozások általánossá válnak, a takarmány-alapanyagoknak mind önmagukban, mind összetett takarmányokban történő felhasználására kiterjednek; a 79/373/EGK tanácsi irányelvet ennek megfelelően kell módosítani.

(6) A tapasztalat megmutatta, hogy egyes, ipari feldolgozáson átesett melléktermékek olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyek anélkül, hogy veszélyt jelentenének az állatok és az ember egészségére, kedvezőtlen hatást gyakorolhatnak a környezetre; ennélfogva arról is rendelkezni kell, hogy a takarmány-alapanyagok semmiképpen se veszélyeztessék a környezetet.

(7) Az állati hulladékok ártalmatlanítására és forgalomba hozatalára, továbbá az állati eredetű, illetve halból készült takarmányok kórokozókkal szembeni védelmére vonatkozó állat-egészségügyi előírásokról, valamint a 90/425/EGK irányelv módosításáról szóló, 1990. november 27-i 90/667/EGK tanácsi irányelv [9] megállapítja a nem emberi fogyasztásra szánt állati hulladékok forgalomba hozatalának szabályait, a 96/25/EK irányelv pedig megállapítja azokat a címkézésre vonatkozó szabályokat, amelyek szerint a felhasználókat pontos információval kell ellátni a termékek azonosítására és felhasználásának bármely korlátozására vonatkozóan; biztosítani kell azt, hogy az állat-egészségügyi szakterületre és a takarmányozásra vonatkozó jogszabályok között teljes összhang legyen.

(8) Annak érdekében, hogy a felhasználók és az ellenőrző hatóságok számára biztosítsák a takarmány-alapanyagok eredetének és azok – a 90/667/EGK irányelv szerinti – egészségügyi szavatosságának nehézség nélküli ellenőrzését, az ilyen takarmány-alapanyagokra előírt jelzéseknek az előállító létesítmény nevét és címét, engedélyezési számát, a tétel referenciaszámát és minden egyéb olyan adatot is tartalmazniuk kell, amelyek biztosítják a takarmány-alapanyag nyomon követését.

(9) A 79/373/EGK, valamint a 96/25/EK irányelvet ennek megfelelően kell módosítani,

ELFOGADTÁK EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 79/373/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a következő ponttal egészül ki:

"m) "forgalomba hozatal" vagy "forgalmazás": az összetett takarmányok eladás céljából – beleértve az eladásra felkínálást –, vagy bármely más, harmadik fél részére, ingyenes vagy visszterhes átruházási forma céljából történő készletezése, valamint maga az eladás és az átruházás egyéb formái."

2. Az 5. cikk (1) bekezdésben a k) pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"k) 2001. április 1-jétől a létesítménynek a takarmányozási ágazatban működő egyes létesítmények és közvetítők engedélyezésére és nyilvántartására vonatkozó feltételek és szabályok megállapításáról szóló, 1995. december 22-i 95/69/EK tanácsi irányelv 5. cikkének megfelelően adott engedélyezési számot [10], vagy, az esettől függően, az ugyanezen irányelv 10. cikke szerint adott nyilvántartási számot."

3. Az 5d. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Amikor az összetett takarmányokra vonatkozó egyéb közösségi rendelkezések a minimális eltarthatósági idő vagy a szavatossági határidő feltüntetését írják elő, az első albekezdésben említett adatot kell feltüntetni, csak a korábbi időpont megjelölésével."

4. A 10. cikk c) pontját el kell hagyni.

5. A 10. cikk e) pontjában az "és a b) és c) pontban említett listák" szavakat el kell hagyni.

6. A 10a. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) A tagállamok előírják, hogy a 96/25/EK irányelv 11. cikke b) pontjában meghatározott listában szereplő takarmány-alapanyagok összetett takarmányok előállítására az adott irányelvben megállapított rendelkezésekkel összhangban takarmány-alapanyagként nem használhatók."

7. (A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

8. (A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

2. cikk

A 96/25/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A cím helyébe a következő szöveg lép:

"A Tanács 1996. április 29-i 96/25/EK irányelve a takarmány-alapanyagok forgalmáról és felhasználásáról, a 70/524/EGK, 74/63/EGK, 82/471/EGK és 93/74/EGK irányelv módosításáról, valamint a 77/101/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről".

2. Az 1. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ez az irányelv a Közösségen belül a takarmány-alapanyagok forgalmazására és felhasználására alkalmazandó."

3. A 3. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. cikk

A tagállamok, az egyéb közösségi rendelkezések értelmében fennálló kötelezettségek sérelme nélkül előírják, hogy a takarmány-alapanyagok csak akkor hozhatók forgalomba a Közösségen belül, ha teljes értékűek, hamisítatlanok és forgalomképes minőségűek. A tagállamok előírják, hogy a takarmány-alapanyagok forgalombahozatalukkor vagy felhasználásukkor semmiféle veszélyt nem jelenthetnek az állati vagy emberi egészségre, illetve a környezetre, és nem hozhatók megtévesztő módon forgalomba."

4. Az 5. cikk (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő pontok lépnek:

"g) az előállító létesítmény neve vagy cégneve, valamint címe vagy bejegyzett székhelye, engedélyezési szám, a tétel referenciaszáma és minden egyéb adat, amely lehetővé teszi a takarmány-alapanyag nyomonkövetését, ahol a létesítményt az alábbiakkal összhangban kell engedélyezni:

- 90/667/EGK irányelv [*] HL L 363., 1990.12.27., 51. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.,

- a 13. cikkben előírt eljárásnak megfelelően összeállított listán szereplő közösségi rendelkezések;

h) annak a személynek a neve vagy cégneve, valamint címe vagy bejegyzett székhelye, aki az e bekezdésben említett adatokért felelős, ha az nem azonos a g) pontban szereplő előállítóval."

5. A 11. cikk a következőképpen módosul:

a) A "14. cikk" szavak helyébe a "13. cikk" lép;

b) a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

"b) annak érdekében, hogy a 3. cikknek megfeleljenek, össze kell állítani azon anyagok listáját, amelyek forgalmazása, illetve felhasználása takarmányozás céljára korlátozott vagy tiltott;

c) a b) pontban említett lista módosításait a tudományos és műszaki ismeretek fejlődésére figyelemmel kell elfogadni;

d) a melléklet módosításait a tudományos és műszaki ismeretek fejlődésére figyelemmel kell elfogadni."

3. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2001. május 3-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Az elfogadott rendelkezéseket legkésőbb 2001. november 3-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2000. április 10-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

J. Gama

[1] HL C 261., 1998.8.19., 3. o.

[2] HL C 101., 1999.4.12., 89. o.

[3] Az Európai Parlament 1998. december 16-i, 1999. szeptember 16-án megerősített véleménye (HL C 98., 1999.4.9., 150. o.), a Tanács 1999. november 15-i közös álláspontja (HL C 17., 2000.1.20., 1. o.) és az Európai Parlament 2000. március 15-i határozata.

[4] HL L 332., 1995.12.30., 15. o. A legutóbb az 1999/29/EK tanácsi irányelvvel (HL L 115., 1999.5.4., 32. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 86., 1979.4.6., 30. o. A legutóbb az 1999/61/EK bizottsági irányelvvel (HL L 162., 1999.6.26., 67. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 270., 1970.1.14., 1. o. A legutóbb a 45/1999/EK bizottsági rendelettel (HL L 6., 1999.1.12., 3. o.) módosított irányelv.

[7] HL L 281., 1991.10.9., 23. o. A legutóbb az 1999/420/EK bizottsági határozattal (HL L 162., 1999.6.26., 69. o.) módosított határozat.

[8] HL L 125., 1996.5.23., 35. o. A legutóbb az 1999/61/EK bizottsági irányelvvel (HL L 162., 1999.6.26., 67. o.) módosított irányelv.

[9] HL L 363., 1990.12.27., 51. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal (HL C 241., 1994.8.29., 155. o.) módosított irányelv.

[10] HL L 332., 1995.12.30., 15. o. A legutóbb az 1999/29/EK tanácsi irányelvvel (HL L 115., 1999.5.4., 32. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Top