Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0933

A Tanács 933/1999/EK rendelete (1999. április 29.) az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló 1210/90/EGK rendelet módosításáról

OJ L 117, 5.5.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 143 - 146
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005 P. 30 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005 P. 30 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/933/oj

31999R0933Hivatalos Lap L 117 , 05/05/1999 o. 0001 - 0004


A Tanács 933/1999/EK rendelete

(1999. április 29.)

az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló 1210/90/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére [3],

a Szerződés 189c. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [4],

(1) mivel az 1210/90/EGK rendelettel [5] létrehozták az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatot; mivel a rendelet 20. cikke intézkedett arról, hogy a Bizottság megfelelő javaslatokat tartalmazó jelentése alapján a Tanács legkésőbb a rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül dönt az ügynökség további feladatairól; mivel a 21. cikk előírta, hogy a rendelet az azt követő napon lép hatályba, hogy az illetékes hatóságok az ügynökség székhelyéről határoztak, és mivel ezt a határozatot 1993. október 29-én hozták;

(2) mivel a Bizottság COM(95) 325. közleményében ismertette az indokolását arról, hogy a 20. cikkben előírt jelentést miért szükséges elhalasztani, és 1995. november 9-én a Tanács úgy foglalt állást, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség további feladataira vonatkozóan bármilyen határozat idő előtti lenne, addig, amíg az ügynökség két évig nem működik teljes tevékenységi körrel, és mielőtt a hálózata nem épült ki teljes egészében;

(3) mivel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jól halad céljainak teljesítésében és feladatainak végrehajtásában, beleértve az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozását;

(4) mivel a feladatok és a munkaterületek sokrétűek, ami a már megkezdett munka megerősítését és az erőfeszítések folytatását igényli;

(5) mivel az ügynökség jelentős szerepet tölt be a környezetről szóló objektív, megbízható és összehasonlítható információ forrásaként;

(6) mivel az ügynökségre bízott új feladatoknak ki kell egészíteniük és erősíteniük kell az ügynökség szerepét;

(7) mivel a 2965/94 rendelet [6] értelmében az Európai Unió Szervezetei Fordítóközpontjának feladata az Európai Környezetvédelmi Ügynökség dokumentumainak lefordítása;

(8) mivel az ügynökség szervezetét és felépítését a működés első éveinek tapasztalatai alapján javítani és tisztázni kell;

(9) mivel a Közösségen belüli eltérő földrajzi adottságok figyelembevételére vonatkozó igényt az ügynökség igazgatótanácsának a tematikus központok megfelelő elosztásával kell kielégítenie;

(10) mivel az ügynökség a munkaprogram végrehajtásához szükséges adatok megszerzése céljából együttműködhet harmadik országok intézményeivel;

(11) mivel az ügynökség tevékenysége és feladatai jövőbeli felülvizsgálatainak időben egybe kell esnie ötéves munkaprogramjaival;

(12) mivel az 1210/90/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1210/90/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdésének bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Szerződésben és a környezetre vonatkozó későbbi közösségi cselekvési programokban megállapított környezetvédelmi és -fejlesztési, valamint a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célok elérése érdekében a Közösség és a tagállamok részére biztosítani kell a következőket:".

2. A 2. cikk a következőképpen módosul:

a) a ii., iii. és vi. pont helyébe a következő szöveg lép:

"ii. - a helyes és hatékony környezetpolitika kidolgozásához és megvalósításához szükséges objektív információ biztosítása a Közösség és a tagállamok részére; ennek érdekében különösen olyan információk átadása a Bizottságnak, amelyek segítségével eredményesen láthatja el a környezetvédelmi intézkedések és jogszabályok meghatározásának, kidolgozásának és értékelésének feladatait,

- segítség nyújtása a környezetvédelmi intézkedések ellenőrzéséhez a jelentéstételi követelmények megfelelő támogatása útján (ezen belül közreműködve kérdőívek kidolgozásában, a tagállamoktól érkező jelentések feldolgozásában és az eredmények terjesztésében), összhangban az ügynökség többéves munkaprogramjával és a jelentéstétel összehangolásának céljával,

- tanácsadás nyújtása az egyes tagállamok részére a környezetvédelmi intézkedéseik ellenőrzésére szolgáló rendszereik fejlesztéséről, kialakításáról és bővítéséről, ha kérik, és ha ez összhangban áll az ügynökség éves munkaprogramjával, feltéve hogy ezek a tevékenységek nem veszélyeztetik az e cikkben előírt egyéb feladatok ellátását. A tanácsadás a tagállamok ilyen irányú kérése esetén kiterjedhet szakértői vizsgálatokra is;

iii. a környezet állapotával kapcsolatos adatok rögzítése, összeállítása és értékelése, szakértői jelentések készítése a Közösség területén belüli környezet minőségéről, érzékenységéről és terheléséről, valamint a környezeti adatokkal kapcsolatos, a tagállamokban alkalmazandó, egységes értékelési szempontok kialakítása, környezeti tájékoztatási referenciaközpont kialakítása és továbbfejlesztése. A Bizottság ezeket az információkat használja fel feladata teljesítéséhez a Közösség környezetvédelmi szabályozása alkalmazásának biztosításánál;"

"vi. ötévenként jelentés készítése a környezet állapotáról, tendenciáiról és kilátásairól, amelyet az általános fejlődésről szóló, ugyanakkor meghatározott területeket fokozottan érintő jelentések egészítenek ki;"

b) a 2. cikk a következő ponttal egészül ki:

"xi. a környezetre vonatkozó megbízható és összehasonlítható információ átfogó terjesztésének biztosítása, különösen a környezet állapotáról a közvélemény számára és e cél érdekében új telematikai technológia alkalmazásának elősegítése;

xii. a Bizottság munkájának támogatása a környezeti hatásvizsgálat módszereinek és a legjobb gyakorlat kialakításához szükséges információcsere esetén;

xiii. a Bizottság támogatása a környezettel kapcsolatos fontos kutatások eredményeinek terjesztésében oly módon, amely a legjobban segíti a környezetpolitika fejlesztését."

3. A 3. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következő szavakkal egészül ki, amelyek új sorban kezdődnek:

"ahol ezeket a szempontokat a fenntartható fejlődés keretébe kell helyezni.";

b) a (2) bekezdésben:

i. a második albekezdésben a nyolcadik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"– a part és a tenger védelme";

ii. az ötödik albekezdést el kell hagyni;

c) a 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az ügynökség az információcsere során együttműködhet más szervekkel, beleértve az IMPEL-hálózatot is.

Működése során az ügynökség ügyel arra, hogy tevékenysége és más intézmények és testületek már meglévő tevékenysége között ne legyenek átfedések."

4. A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"A tagállamok rendszeresen tájékoztatják az ügynökséget nemzeti környezeti információs hálózatuk fő alkotóelemeiről. A tagállamok megfelelő módon együttműködnek az ügynökséggel, és az ügynökség munkaprogramjának megfelelően az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat munkájához országuk adatainak gyűjtésével, összehasonlításával és elemzésével járulnak hozzá. A tagállamok e tevékenységek esetében transznacionális együttműködést is kiépíthetnek.";

b) a (4) bekezdés második mondatából el kell hagyni az "adott földrajzi területen" kifejezést;

c) az (5) bekezdés második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A tematikus központokat az igazgatótanács jelöli ki a 8. cikk (1) bekezdésének értelmében, a 8. cikk (4) bekezdésében említett többéves munkaprogramok időtartamánál nem hosszabb időszakra. A kijelölés azonban meghosszabbítható."

5. A 8. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az ügynökség igazgatótanácsa a tagállamok egy-egy képviselőjéből és a Bizottság két képviselőjéből áll. Ezenkívül, az erre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, az ügynökségben részt vevő többi ország is küldhet az igazgatótanácsba egy-egy képviselőt.";

b) a (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az igazgatótanács egy irodát hoz létre, amelyre átruházhatja a végrehajtási feladatokat az általa hozott, vonatkozó szabályok szerint.";

c) a (3) és a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az igazgatótanács döntéseit tagjainak kétharmados többségével hozza meg.

(4) Az igazgatótanács többéves munkaprogramot fogad el a 3. cikk (2) bekezdésében említett elsőbbséget élvező területeken, melynek alapja a 10. cikkben említett tudományos bizottsággal történt konzultációt és a Bizottság véleményének kézhezvételét követő, a 9. cikkben említett, az ügyvezető igazgató által benyújtott tervezet. A Közösség éves költségvetési eljárásának sérelme nélkül a többéves munkaprogram egy többéves költségvetési javaslatot tartalmaz.";

d) a (6) bekezdés első mondatában a "minden évben legkésőbb január 31-ig…" helyébe a "minden évben legkésőbb március 31-ig…" lép.

6. A 9. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az ötödik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"– az összes személyzeti ügy és a 8. cikk (4) és (5) bekezdésében említett feladatok végrehajtása.";

b) a hatodik francia bekezdést el kell hagyni.

7. A 10. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A tudományos bizottság kilenc, a környezetvédelem területén kiválóan képzett szakemberből áll, akiket az igazgatótanács nevez ki négy évre; a megbízatás egyszer megújítható. A kinevezésnél többek között azokat a tudományterületeket kell figyelembe venni, amelyeket a tudományos bizottságban képviselni kell az ügynökség tevékenységeit támogatandó. A bizottság a 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárási szabályzat szerint működik."

8. A 15. cikk a következőképpen módosul:

a) a következő bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az ügynökség a közös érdeklődésre számot tartó területeken együttműködhet az Európai Közösségeken kívül álló országok olyan intézményeivel, amelyek az ügynökség munkájának eredményes végzéséhez felhasználható, kölcsönös érdeklődésre számot tartó adatokat, információt, szaktudást, adatgyűjtési módszereket, elemzéseket és értékeléseket tudnak átadni.";

b) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az (1) és (2) és (2a) bekezdésben foglalt együttműködésnél figyelemmel kell lenni az esetleges átfedések elkerülésére."

9. A 20. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ügynökség 1999. szeptember 15-e előtt értékeli teljesítményét és hatékonyságát, és erről jelentést terjeszt az igazgatótanács, a Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament elé.

(2) A Tanács a Bizottság jelentése alapján legkésőbb 2003. december 31-ig áttekinti az ügynökség által vállalt feladatok elvégzésében elért előrehaladást, tekintettel a Közösség általános környezetpolitikájára;".

10. A melléklet B. részében az 1. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ügynökség lehetőség szerint a Közösség hivatalos statisztikai szolgálatai által összegyűjtött adatokat használja fel. Ezek az adatok az Eurostattól és a nemzeti statisztikai szolgálatoktól származnak, amelyek társadalmi és gazdasági statisztikai adatokat gyűjtenek, értékelnek és tesznek közzé, beleértve a nemzeti számlákat és az ezzel kapcsolatos információt. Az ügynökség az Eurostat és a nemzeti statisztikai szolgálatok által a 94/808/EGK határozat [7] alapján a) az emberi tevékenységek által okozott környezeti terhelésekre, valamint b) az ilyen terhelésekre adott társadalmi és gazdasági válaszokra vonatkozó munkáit használja fel."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1999. április 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

W. Müller

[1] HL C 255., 1997.8.20., 9. o. és HL C 123., 1998.4.22., 6. o.

[2] HL C 73., 1998.3.9., 103. o.

[3] HL C 180., 1998.6.11., 32. o.

[4] Az Európai Parlament 1998. február 18-i véleménye (HL C 80., 1998.3.16., 134. o.), a Tanács 1998. július 20-i közös álláspontja (HL C 364., 1998.11.25., 1. o.) és az Európai Parlament 1999. február 9-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[5] HL L 120., 1990.5.11., 1. o.

[6] HL L 314., 1994.12.7., 1. o. A 2610/95 rendelettel (HL L 268., 1995.11.10., 1. o.) módosított rendelet.

[7] A Tanács 1994. december 15-i 94/808/EGK határozata a közösségi statisztika környezeti összetevőjére vonatkozó négy évre szóló fejlesztési program (1994-1997) elfogadásáról (HL L 328., 1994.12.20., 58. o.)

--------------------------------------------------

Top