EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0046

A Bizottság 46/99/EK rendelete (1999. január 8.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról

OJ L 10, 15.1.1999, p. 1–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 009 P. 65 - 144
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 009 P. 65 - 144
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 009 P. 65 - 144
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 009 P. 65 - 144
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 009 P. 65 - 144
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 009 P. 65 - 144
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 009 P. 65 - 144
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 009 P. 65 - 144
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 009 P. 65 - 144
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 011 P. 49 - 128
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 011 P. 49 - 128
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 010 P. 196 - 275

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; közvetve hatályon kívül helyezte: 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/46/oj

31999R0046Hivatalos Lap L 010 , 15/01/1999 o. 0001 - 0080


A Bizottság 46/99/EK rendelete

(1999. január 8.)

a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb 82/97/EK parlamenti és tanácsi rendelettel [1] módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 249. cikkére,

mivel, az Európai Tanács 1994. december 9-én és 10-én Essenben hozott következtetéseinek megfelelően, a Közösség intézkedéseket hozott a preferenciális származási szabályok egységesítésére a kereskedelem megkönnyítése érdekében; mivel ezen intézkedések értelmében fokozatosan helyettesítik a bevezető megjegyzések által kísért megmunkálási vagy feldolgozási folyamatok egységes listájával azokat a megmunkálási vagy feldolgozási jegyzékeket és a hozzájuk tartozó bevezető megjegyzéseket, amelyek jelenleg a Közösség által aláírt preferenciális megállapodásokban biztosított származási szabályokat meghatározó jegyzőkönyvekhez vannak mellékelve; mivel ennek megfelelően lényeges, hogy a bevezető megjegyzésekkel együtt ezt az egységes listát alkalmazzák a legutóbb az 1677/98/EK rendelettel [3] módosított, 2454/93/EGK bizottsági rendeletben [4] meghatározott Általános Preferenciális Rendszerben is;

mivel célszerű tisztázni, hogy a 2454/93/EK rendelet 143. cikkében az egymással kapcsolatban álló személyek definíciója felölelje a 2913/92/EGK rendelet valamennyi, erre a kifejezésre vonatkozó rendelkezését;

mivel a 2454/93/EGK rendelet 877. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a döntéshozó vámhatóság feladata a határozat meghozatala valamely, a vám visszafizetése vagy elengedése iránti kérelemmel kapcsolatban; mivel az egyértelműség érdekében szükséges átfogalmazni a rendelet 890. cikkét;

mivel az ebben a rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. Az 67. cikk a (4) bekezdésének második albekezdése után a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az első albekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók a Harmonizált Rendszer 1–24. árucsoportjába tartozó termékekre.";

2. A 69. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"69. cikk

A 67. cikk alkalmazásában azokat a termékeket, amelyeket nem teljes egészében valamely kedvezményezett országban vagy a Közösségben állítanak elő, kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak kell tekinteni, ha a 15. melléklet listájában megállapított feltételeket kielégítik.

Ezek a feltételek az ebben a szakaszban tárgyalt valamennyi termék esetében jelzik azt a megmunkálást vagy feldolgozást, amit az előállításban használt nem származó anyagokon kell végrehajtani, és csak az ilyen anyagokkal kapcsolatban alkalmazhatók.

Ha valamely terméket, amely a listában megállapított feltételek kielégítésével elnyerte a származó helyzetet, egy másik termék előállításához használnak, az annak beépítésével gyártott termékre vonatkozó feltételek nem vonatkoznak rá, és nem kell figyelembe venni az előállítása során esetleg felhasznált nem származó anyagokat."

3. A 70. cikk bevezető részében a "69. cikk (1) bekezdésében" kifejezést a "69. cikkben" kifejezés váltja fel.

4. A rendelet szövege kiegészül a következő 70a. cikkel:

"70a. cikk

(1) E szakasz rendelkezéseinek alkalmazásánál a minősítési egység az az adott termék, amelyet a Harmonizált Rendszer nómenklatúrája szerinti besoroláskor alapegységnek kell tekinteni.

Ha egy árucsoportból vagy áruösszeállításból álló terméket a Harmonizált Rendszer szerint egyetlen vámtarifaszám alá kell besorolni, akkor az egész képezi a minősítési egységet.

Ha egy szállítmány bizonyos számú, a Harmonizált Rendszer ugyanazon vámtarifaszáma alá besorolt azonos termékből áll, minden egyes terméket egyenként kell figyelembe venni ennek a szakasznak a rendelkezései alkalmazásakor.

(2) Ha a Harmonizált Rendszer 5. általános szabálya értelmében a csomagolást a termékkel együtt kell besorolni, akkor azt a származás meghatározásánál is figyelembe kell venni."

5. A 71. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A 69. cikk rendelkezéseitől eltérve egy adott termék előállításához felhasználhatók nem származó anyagok, feltéve hogy az összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át.

Ha a listában egy vagy több százalékérték van megadva nem származó anyagok maximális értékére, az ilyen százalékértékeket nem szabad túllépni az első albekezdés alkalmazása esetén."

6. A 72. cikk (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (Association of South-East Asian Nations, ASEAN) (Brunei, Indonézia, Laosz, Malajzia, Fülöp-szigetek, Szingapúr, Thaiföld, Vietnam);"

7. A 102. cikk (1) bekezdésében a "14. melléklet" kifejezést a "14. melléklet B. része" kifejezés váltja fel;

8. A 143. cikk (1) bekezdésének bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:"A Vámkódex II. címe 3. fejezetének és ennek a címnek az alkalmazásában a személyeket kizárólag akkor kell egymással kapcsolatban állónak tekinteni, ha:";

9. A 890. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"A visszafizetésre vagy elengedésre az áruk bemutatásakor kerül sor. Ha az áruk nem mutathatók be a végrehajtó vámhivatalnak, a döntéshozó vámhatóság csak akkor engedélyezi a visszafizetést vagy elengedést, ha rendelkezésre álló adatok vagy okmányok alapján egyértelmű, hogy az utólagosan bemutatott bizonyítvány vagy okmány az adott árukra vonatkozik.";

10. A 14. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

11. A 15. mellékletet e rendelet II. mellékletében lévő szöveg váltja fel.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. január 8-án.

a Bizottság részéről

Mario Monti

a Bizottság tagja

[1] HL L 17., 1997.1.21., 1. o.

[2] HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

[3] HL L 212., 1998.7.30., 18. o.

[4] HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

--------------------------------------------------

I MELLÉKLET

A 2454/93/EGK rendelet 14. melléklete a következőképpen módosul:

a) a szöveg az alábbi szöveggel egészül ki a melléklet elején:

"A. RÉSZ

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK A 15. MELLÉKLETBEN SZEREPLŐ LISTÁHOZ

1. megjegyzés:

A lista felsorolja minden termékre vonatkozóan azokat a szükséges feltételeket, amelyek alapján azok a 69. cikk értelmében kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak tekinthetők.

2. megjegyzés:

2.1. A lista első két oszlopa az előállított terméket írja le. Az első oszlop tartalmazza a Harmonizált Rendszerben használt vámtarifaszámot vagy árucsoportszámot, a második oszlop pedig leírja az ebben a rendszerben az adott vámtarifaszámhoz vagy árucsoporthoz tartozó árukat. Az első két oszlopban szereplő minden egyes tételre egy – a 3. vagy a 4. oszlopban megállapított – szabály vonatkozik. Ha az első oszlopban lévő számot az "ex" felirat előzi meg, ez azt jelenti, hogy a 3. vagy 4. oszlopban szereplő szabály csak a vámtarifaszámnak a 2. oszlopban leírt részére vonatkozik.

2.2. Ahol az 1. oszlopban több vámtarifaszám összevontan vagy egy árucsoport száma szerepel, és ezért a 2. oszlopban a termékek leírására általános kifejezéseket adtak meg, a 3. vagy 4. oszlop azonos sorában szereplő szabály mindazokra a termékekre vonatkozik, amelyek a Harmonizált Rendszer szerint az adott árucsoport vámtarifaszámai vagy az 1. oszlopban összevont bármely vámtarifaszám alá tartoznak.

2.3. Ha a listában egy vámtarifaszámon belüli különböző termékekre különböző szabályok vonatkoznak, minden egyes francia bekezdés tartalmazza a vámtarifaszámon belül annak a résznek a leírását, amelyre a 3. vagy a 4. oszlop azonos sorában szereplő szabály vonatkozik.

2.4. Ha az első két oszlopban szereplő tételre egy – mind a 3., mind a 4. oszlopban megállapított szabály vonatkozik, az exportőr választhat, hogy a 3. oszlopban ismertetett szabályt vagy a 4. oszlopban ismertetett szabályt alkalmazza. Ha a 4. oszlopban nincs származási szabály, akkor a 3. oszlopban ismertetett szabály alkalmazandó.

3. megjegyzés:

3.1. A 69. cikknek a származó helyzetet elnyert, más termékek előállításához felhasznált termékekre vonatkozó rendelkezései attól függetlenül alkalmazandók, hogy a származó helyzetet abban a gyárban nyerték el, ahol e termékeket felhasználták vagy a kedvezményezett ország vagy a Közösség más gyárában.

Példa:

Egy, a 8407 vámtarifaszám alá tartozó motort – amelyre a szabály kimondja, hogy a beépíthető nem származó anyagok értéke nem haladhatja meg a gyártelepi ár 40 %-át – az ex7224 vámtarifaszám alá tartozó kovácsolással durván alakított acélötvözetből készítettek.

Ha ezt a kovácsolást a kedvezményezett országban végezték el nem származó ingotból, akkor a kovácsolt termék már megszerezte a származó helyzetet a lista ex7224 vámtarifaszámára vonatkozó szabály értelmében. A kovácsolt darabot tehát származóként lehet figyelembe venni a motor értékének kiszámításánál, függetlenül attól, hogy azt a kedvezményezett országban ugyanabban a gyárban vagy egy másik gyárban gyártották-e. A nem származó ingot értékét így nem kell figyelembe venni a felhasznált nem származó anyagok értékének összeadásánál.

3.2. A listában szereplő szabály a megkövetelt minimális mértékű megmunkálást vagy feldolgozást jelzi, a nagyobb mértékű megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése szintén a származó helyzet megszerzését eredményezi; viszont a kisebb mértékű megmunkálás vagy feldolgozás elvégzése nem eredményezhet származó helyzetet. Így ha a szabály úgy szól, hogy az előállítás bizonyos szintjén nem származó anyag felhasználható, akkor az előállítás korábbi szakaszában az ilyen anyag felhasználása megengedett, de későbbi szakaszban már nem.

3.3. A 3.2. megjegyzés sérelme nélkül ha egy szabály kimondja, hogy bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagot fel lehet használni, a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagot is fel lehet használni, figyelembe véve az esetleges különleges korlátozó feltételeket, amit szintén tartalmazhat a szabály. Az "előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a … vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve" kifejezés azonban azt jelenti, hogy csak olyan – a termékkel azonos vámtarifaszám alá tartozó – anyagokat lehet felhasználni, amelyek leírása eltér a lista 2. oszlopában megadott termék leírásától.

3.4. Ha a lista egyik szabálya úgy szól, hogy egy terméket egynél több anyagból is elő lehet állítani, ez azt jelenti, hogy az anyagok bármelyike vagy több ilyen anyag is felhasználható. Ez nem jelenti azt, hogy mindegyiket fel kell használni.

Példa:

A HR 5208- 5212 vámtarifaszám alá tartozó szövetre vonatkozó szabály kimondja, hogy természetes szálak használhatók, és hogy egyéb anyagok között vegyi anyagok is felhasználhatók. Ez nem jelenti azt, hogy mindkettőt fel is kell használni; lehet az egyiket vagy a másikat, vagy mindkettőt.

3.5. Ha a lista egy szabálya meghatározza, hogy egy terméket egy bizonyos anyagból kell előállítani, a feltétel nyilvánvalóan nem tiltja más olyan anyagok felhasználását, amelyek belső természetüknél fogva nem teljesíthetik a szabályt. (Lásd még az alábbi 6.2. megjegyzést a textiltermékekkel kapcsolatban.)

Példa:

Az 1904 vámtarifaszám alá tartozó elkészített élelmiszerre vonatkozó szabály, amely kifejezetten kizárja a gabonafélék és származékaik felhasználását, nem tiltja ásványi sók, vegyi anyagok és egyéb olyan adalékanyagok használatát, amiket nem gabonafélékből állítanak elő.

Ez azonban nem vonatkozik olyan termékekre, amelyek – bár nem állíthatók elő a listában szereplő adott anyagból –, az előállítás korábbi szakaszában ugyanolyan természetű anyagból gyárthatók.

Például:

Az ex 62. árucsoportba tartozó, nem szövött anyagokból készült ruházati cikkek esetében, ha ezeknél csupán nem származó fonal felhasználása megengedett, nem lehet nem szövött ruhaanyagból kiindulni, még akkor sem, ha a nem szövött ruhaanyagokat általában nem is lehet fonalból készíteni. Ilyen esetekben a kiinduló anyag általában a fonal előtti fázis – azaz a szál fázis lesz.

3.6. Ha a lista egyik szabályában két vagy több százalékértéket is megadnak a felhasználható nem származó anyagok maximális értékére, akkor ezeket a százalékértékeket nem lehet összeadni. Más szóval valamennyi felhasznált nem származó anyag maximális értéke sohasem haladhatja meg a megadott legmagasabb százalékértéket. Nem lehet továbbá túllépni az egyes adott anyagok vonatkozásában alkalmazandó egyedi százalékos arányokat sem.

4. megjegyzés:

4.1. A listában használt "természetes szálak" kifejezés a mesterséges és szintetikus szálaktól eltérő egyéb szálakra vonatkozik. A fonást megelőző fázisokra korlátozódik, beleértve a hulladékot is, és – egyéb megjelölés hiányában – magában foglalja a kártolt, fésült, vagy másként feldolgozott – de nem fonott – szálakat.

4.2. A "természetes szálak" kifejezés magában foglalja a 0503 vámtarifaszám alá tartozó lószőrt, az 5002 és az 5003 vámtarifaszám alá tartozó selymet, valamint az 5101-5105 vámtarifaszámok alá tartozó gyapjúszálakat, a finom vagy durva állatiszőröket, az 5201-5203 vámtarifaszámok alá tartozó pamutszálakat és az 5301-5305 vámtarifaszámok alá tartozó más növényi szálakatis.

4.3. A listában használt "textilpép", "vegyi anyagok" és "papíripari rostanyagok" kifejezések a mesterséges, szintetikus vagy papír szálak vagy fonalak előállítására felhasználható, az 50–63. árucsoportokba be nem sorolható anyagok leírására szolgálnak.

4.4. A listában használt "műszál" kifejezés az 5501–5507 vámtarifaszámok alá tartozó szintetikus vagy mesterséges fonókábel, vágott szál vagy hulladék megjelölésére szolgál.

5. megjegyzés:

5.1. Ha a lista egy adott termékével kapcsolatban e megjegyzésre hivatkoznak, ott a 3. oszlop feltételei nem alkalmazandók az e termék előállítása során felhasznált textil alapanyagokra, melyek együttesen, minden felhasznált textil alapanyag teljes tömegének 10 vagy kevesebb százalékát képviselik. (Lásd még az alábbi 5.3. és 5.4. megjegyzést is.)

5.2. E tűréshatárt azonban csak a kevert összetételű, két vagy több textilalapanyagból készült termékekre lehet alkalmazni.

Az alábbiakat kell textilalapanyagoknak tekinteni:

- selyem,

- gyapjú,

- durva állati szőr,

- finom állati szőr

- lószőr,

- pamut,

- papíripari rostanyagok és papír,

- len,

- kender,

- juta és egyéb textilipari rost szálak,

- szizál és egyéb textilipari agávé szálak,

- kókusz, manilakender, rami és egyéb növényi textil szálak,

- szintetikus végtelen szál,

- mesterséges végtelen szál,

- áramvezető végtelen szál,

- szintetikus polipropilén vágott szál,

- szintetikus poliészter vágott szál,

- szintetikus poliamid vágott szál,

- szintetikus poliakrilnitril vágott szál,

- szintetikus poliimid vágott szál,

- szintetikus politetrafluoretilén vágott szál,

- szintetikus polifenilénszulfid vágott szál,

- szintetikus polivinilklorid vágott szál,

- egyéb szintetikus vágott szál,

- mesterséges viszkóza vágott szál,

- egyéb mesterséges vágott szál,

- paszományozott vagy anélküli rugalmas poliéter szegmensekkel ellátott poliuretán fonal,

- paszományozott vagy anélküli, rugalmas poliészter szegmensekkel ellátott poliuretán fonál,

- az 5605 vámtarifaszám alá tartozó termékek (fémezett fonal), amelyek legfeljebb 5 mm széles, két műanyag filmréteg átlátszó vagy színezett ragasztóval összeillesztett alumíniumfólia magból vagy – alumíniumporral bevont vagy nem bevont – műanyag film magból álló csíkok,

- az 5605 vámtarifaszám alá tartozó egyéb termékek.

Példa:

Az 5205 vámtarifaszám alá tartozó fonal, melyet az 5203 vámtarifaszám alá tartozópamutszálból és az 5506 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott szálból készítenek, kevert fonal. Következésképpen a nem származó vágott szálak – amelyek nem elégítik ki a származási szabályokat (amelyek előírják a vegyi anyagokból vagy a textilpépből történő előállítást) – felhasználhatók a fonal tömegének 10 százalékáig.

Példa:

Egy 5112 vámtarifaszám alá tartozó gyapjúszövet, melyet az 5107 vámtarifaszám alá tartozó fésült gyapjú fonalból és az 5509 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vágott szálból készítenek, kevert szövet. Következésképpen a szintetikus vágott szál – amely nem elégíti ki a származási szabályokat (amelyek előírják a vegyi anyagokból vagy textilpépből történő előállítást) –, vagy a fésült gyapjú fonal – amely nem elégíti ki a származási szabályokat (amelyek előírják a nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból történő előállítást) –, vagy a két anyag keverékéből készült fonal azzal a feltétellel használható fel, hogy e fonalak teljes tömege nem haladja meg a szövet tömegének 10 százalékát.

Példa:

Az 5802 vámtarifaszám alá tartozó frottírszövet, amit az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5210 vámtarifaszám alá tartozó pamutszövetből készítenek, csak akkor kevert termék, ha maga a pamutszövet olyan kevert szövet, amelyet két különböző vámtarifaszám alá tartozó fonalból készítenek, vagy ha a felhasznált pamutfonalak önmagukban keverékek.

Példa:

Ha a szóban forgó frottírszövetet az 5205 vámtarifaszám alá tartozó pamutfonalból és az 5407 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus végtelen szálú fonalból készített szövetből készítik, akkor nyilvánvalóan a felhasznált két fonal két különböző textil alapanyag, és a pamutszövet, ennek megfelelően, kevert termék.

5.3. "Paszományozott vagy anélküli rugalmas poliéter szegmensekkel ellátott poliuretán fonalat" tartalmazó termék esetén ez a tűréshatár e fonal tekintetében 20 százalék.

5.4. A "legfeljebb 5 mm széles, két műanyag filmréteg ragasztóval összeillesztett, alumíniumfólia magból vagy – alumíniumporral bevont vagy nem bevont – műanyag film magból álló csík" vonatkozásában ez a tűréshatár 30 százalék.

6. megjegyzés:

6.1. Azoknak a textiltermékeknek az esetében, amelyekre a listában erre a megjegyzésre utalás található – a késztermékekre vonatkozó, a lista 3. oszlopában szereplő szabályt ki nem elégítő textilanyagok (bélések és közbélések kivételével) –, felhasználhatók, feltéve ha a terméktől eltérő vámtarifaszám alá kell azokat besorolni, és értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 8 %-át.

6.2. A 6.3. megjegyzés sérelme nélkül a nem az 50–63. árucsoportba besorolt anyagok szabadon felhasználhatók a textiltermékek előállítása során, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e textíliát.

Példa:

Ha a lista egyik szabálya kimondja, hogy egy bizonyos textilterméket (pl. nadrágot) fonalból kell előállítani, ez nem jelenti azt, hogy fémcikkeket, pl. gombokat ne lehessen felhasználni, mivel ezeket nem az 50–63. árucsoportba sorolták be. Ugyanezen oknál fogva, ez nem akadályozza meg cipzárak felhasználását, bár a cipzárak általában textíliát is tartalmaznak.

6.3. Ha a százalékos szabályt kell alkalmazni, az 50–63. árucsoportba be nem sorolt anyagok értékét figyelembe kell venni a felhasznált nem származó anyagok értékének kiszámításánál.

7. megjegyzés:

7.1. Az ex2707, 2713-2715, ex2901, ex2902 és ex3403vámtarifaszámok szerint a "meghatározott eljárások" a következők:

a) vákuumdesztilláció;

b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval [1];

c) krakkolás;

d) reformálás;

e) extrakció szelektív oldószerrel;

f) a következő műveleteket magukban foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsav anhidriddel; semlegesítés lúgos reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g) polimerizáció;

h) alkilezés;

i) izomerizálás.

7.2. A 2710, 2711 és 2712 vámtarifaszámok szerint a "meghatározott eljárások" a következők:

a) vákuumdesztilláció;

b) átdesztillálás nagyon alapos frakcionált desztillációval [2];

c) krakkolás;

d) reformálás;

e) extrakció szelektív oldószerrel;

f) a következő műveleteket magukba foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsav anhidriddel; semlegesítés lúgos reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

g) polimerizáció;

h) alkilezés;

i) izomerizálás;

k) csak az ex2710 vámtarifaszám alá tartozó nehéz olajok tekintetében olyan hidrogénnel történő kéntelenítés, melynek eredményeképpen a feldolgozott termék kéntartalmának legalább 85 térfogatszázaléka redukálódik (ASTM D 1266-59 T módszer);

l) csak a 2710 vámtarifaszám alá tartozó termékek esetében paraffinmentesítés a szűrés kivételével;

m) csak az ex2710 vámtarifaszám alá tartozó nehéz olajok esetén hidrogénnel legalább 20 bar nyomáson és legalább 250 °C hőmérsékleten végzett katalitikus kezelés, a kéntelenítési eljáráson kívül, ha a hidrogén a vegyi folyamat aktív szereplője. Az ex2710 vámtarifaszám alá tartozó kenőolajok további, különösen a szín vagy stabilitás javítása céljából végzett hidrogénezése (pl. hidrofiniselés vagy színtelenítés) azonban nem tekinthető meghatározott eljárásnak;

n) csak az ex2710 vámtarifaszám alá tartozó fűtőolajok esetében atmoszférikus desztilláció, azzal a feltétellel, hogy ezeknek a termékeknek ASTM D 86 módszerrel -- a veszteségeket is beleértve -- kevesebb mint 30 térfogatszázaléka desztillál át 300 °C-on;

o) csak az ex2710vámtarifaszám alá tartozó, a gázolajon és fűtőolajon kívüli egyéb nehéz olajok esetében kezelés nagyfrekvenciás elektromos koronakisülésekkel.

7.3. Az ex2707, 2713-2715, ex2901, ex2902 és az ex3403 vámtarifaszám esetében az olyan egyszerű műveletek, mint a tisztítás, ülepítés, sótalanítás, víztelenítés, szűrés, színezés, jelölés, kéntartalom-beállítás különböző kéntartalmú termékek keverése révén, e műveletek bármilyen kombinációja vagy hasonló műveletek nem szerzik meg a származást.

B. RÉSZ

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK A 19. ÉS 20. MELLÉKLETEK LISTÁIHOZ"

b) az előszóból törlésre kerül az alábbi mondat:"Egyéb előírás hiányában ezek a megjegyzések a három preferenciális rendszerre vonatkoznak."

c) az előszóban és az 1.1. megjegyzésben a kifejezés a "15., 19. és 20. mellékletek""19. és 20. mellékletek" kifejezés váltja fel;

d) az előszóban és a 2.1. megjegyzésben a"69. cikk (1) bekezdése és 100. cikk (1) bekezdése" kifejezést a "100. cikk (1) bekezdése" kifejezés váltja fel;

e) a 2.5 megjegyzésben a"70. és 101. cikk értelmében" kifejezést a "101. cikk értelmében" kifejezés váltja fel;

f) az 5. megjegyzésből az alábbi rész törlésre kerül:"(Ciszjordánia, a gázai övezet és a kedvezményezett köztársaságok területei)";

g) a 6. megjegyzésből az alábbi részek törlésre kerülnek:"Ciszjordánia és a gázai övezet és a kedvezményezett köztársaságok területei"

és

"Általános Preferenciális Rendszer (GSP), Ciszjordánia, a gázai övezet és a kedvezményezett köztársaságok területei."Lásd a 6. bevezető megjegyzést.

[1] Lásd a Kombinált Nómenklatúra 27. árucsoportjához tartozó kiegészítő megjegyzések 4b) pontját.

[2] Lásd a Kombinált Nómenklatúra 27. árucsoportjához tartozó kiegészítő megjegyzések 4 b) pontját.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

"

15. MELLÉKLET

A SZÁRMAZÓ HELYZET MEGALAPOZÁSA ÉRDEKÉBEN A NEM SZÁRMAZÓ ANYAGOKON ELVÉGZENDŐ MEGMUNKÁLÁSI VAGY FELDOLGOZÁSI MÛVELETEK LISTÁJA

[ÁLTALÁNOS PREFERENCIÁLIS RENDSZER (GSP)]

Vámtarifaszám | Árumegnevezés | A származó termék helyzet megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzett megmunkálás vagy feldolgozás |

| |

(1) | (2) | (3) vagy (4) | (3) vagy (4) |

1. árucsoport | Élő állatok | Az 1. árucsoportba tartozó összes állatnak teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

2. árucsoport | Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség | Előállítás, melynek során az 1. és 2. árucsoportba tartozó összes anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

3. árucsoport | Halak, rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok | Előállítás, melynek során a 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

ex 4. árucsoport | Tejtermékek; madártojás; természetes méz; másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer; kivéve: | Előállítás, melynek során a 4. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

0403 | Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve is, cukrozva vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is | Előállítás, melynek során: a 4. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie,a 2009 vámtarifaszám alá tartozó minden gyümölcslének (kivéve az ananász-, citrom- vagy grapefruit- levet) már származónak kell lennie,a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át | |

ex 5. árucsoport | Másutt nem említett állati eredetű termékek; kivéve: | Előállítás, melynek során az 5. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

ex0502 | Sertés– és vaddisznószőr, -sörte; borzszőr és kefegyártásra alkalmas más szőr | A szőr, sörte tisztítása, fertőtlenítése, válogatása és egyenesítése | |

6. árucsoport | Élő fa és egyéb növény; hagyma, gumó, gyökér és hasonló; vágott virág és díszítő lombozat | Előállítás, melynek során: a 6. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

7. árucsoport | Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók | Előállítás, melynek során a 7. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

8. árucsoport | Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrusfélék és a dinnyefélék héja | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált gyümölcsnek és diónak teljes egészében előállítottnak kell lennie;a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át | |

ex 9. árucsoport | Kávé, tea, matétea és fűszerek; kivéve: | Előállítás, melynek során a 9. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

0901 | Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból | |

0902 | Tea, ízesítve is | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból | |

ex0910 | Fűszerkeverékek | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból | |

10. árucsoport | Gabonafélék | Előállítás, melynek során a 10. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

ex 11. árucsoport | Malomipari termékek; maláta; keményítő; inulin; búzasikér; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált gabonafélének, a 0714 vámtarifaszám alá tartozó ehető zöldségeknek, gyökereknek és gumóknak, valamint gyümölcsöknek teljes egészében előállítottnak kell lenniük | |

ex1106 | Liszt és dara a 0713 vámtarifaszám alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből | A 0708 vámtarifaszám alá tartozó hüvelyes zöldségek szárítása és őrlése | |

12. árucsoport | Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények; szalma és takarmány | Előállítás, melynek során a 12. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

1301 | Sellak, természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és balzsam | Előállítás, melynek során a 1301 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

1302 | Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva): | | |

| –Növényi nedv és kivonat, módosítva | Előállítás nem módosított nedvből és kivonatból | |

| –Más | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

14. árucsoport | Növényi eredetű nyersanyag fonásra; másutt nem említett növényi termék | Előállítás, melynek során a 14. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

ex 15. árucsoport | Állati és növényi zsír és olaj; ezek bontási terméke; elkészített ételzsír; állati és növényi eredetű viasz, kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

1501 | Sertészsír (zsiradék is); baromfizsír, kivéve a 0209 vagy a 1503 vámtarifaszám alá tartozókat: | | |

| –Zsír csontokból vagy hulladékból | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 0203, 0206 vagy 0207 alá tartozókat vagy a 0506 vámtarifaszám alá tartozó csontokat | |

| –Más | Előállítás a 0203 vagy 0206 vámtarifaszám alá tartozó sertéshúsból vagy belsőségből, vagy a 0207 vámtarifaszám alá tartozó baromfihúsból és belsőségből | |

1502 | Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, kivéve a 1503 vámtarifaszám alá tartozókat: | | |

| –Faggyú csontokból vagy hulladékból | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 0201, 0202, 0204 vagy 0206 vagy alá tartozókat a 0506 vámtarifaszám alá tartozó csontokat | |

| –Más | Előállítás, melynek során a 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

1504 | Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva: | | |

| –Szilárd frakciók | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, az 1504 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve | |

| –Más | Előállítás, melynek során a 2. és 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

ex1505 | Finomított lanolin | Előállítás az 1505 vámtarifaszám alá tartozó nyers gyapjúzsírból | |

1506 | Más állati zsír és olaj, és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva: | | |

| –Szilárd frakciók | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1506 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve | |

| –Más | Előállítás, melynek során a 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

1507 –1515 | Növényi olajok és frakcióik: | | |

| –Szójababolaj, földimogyoró-olaj, pálmaolaj, kókuszdió-(kopra-)olaj, pálmamagbélolaj, babassuolaj, tungolaj és oiticicaolaj, mirtuszviasz és japánviasz, jojobaolaj frakciók és olaj műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

| –Szilárd frakciók a jojobaolaj kivételével | Előállítás a 1507–1515 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokból | |

| –Más | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált növényi anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

1516 | Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói, részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően vagy újraészterezve és elaidinizálva, finomítva is, de másképpen nem elkészítve | Előállítás, melynek során: a 2. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie,valamennyi felhasznált növényi anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie. Azonban a 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók | |

1517 | Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsíroknak vagy olajoknak vagy ezek frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével | Előállítás, melynek során: a 2. és 4. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie,valamennyi felhasznált növényi anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie. Azonban a 1507, 1508, 1511 és 1513 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók | |

16. árucsoport | Húsból, halból, rákból, rákféléből és puhatestűből, valamint más gerinctelen víziállatból készült termék | Előállítás az 1. árucsoportba tartozó állatokból. A 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

ex 17. árucsoport | Cukor és cukoráru; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex1701 | Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban, ízesítővel vagy színező anyaggal | Előállítás, melynek során a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át | |

1702 | Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor | | |

| –Vegytiszta malátacukor és gyümölcscukor | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1702 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve | |

| –Más cukor szilárd állapotban, ízesítővel vagy színezőanyaggal | Előállítás, melynek során a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át | |

| –Más | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyagnak már származónak kell lennie | |

ex1703 | Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz, ízesítő- vagy színező anyaggal | Előállítás, melynek során a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át | |

1704 | Cukorkaáru (beleérve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át | |

18. árucsoport | Kakaó és kakaókészítmények | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át | |

1901 | Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401-0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz: | | |

| –Malátakivonat | Előállítás a 10. árucsoportba tartozó gabonafélékből | |

| –Más | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,a 4. vagy 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át | |

1902 | Tészta főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni (hússal töltött makaróni típusú készítmények); kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is: | | |

| –20 tömegszázalékot meg nem haladó hús, belsőség, hal, rák, rákféle, puhatestű és más gerinctelen víziállat tartalommal | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált gabonafélének és származékainak (kivéve a durumbúzát és származékait) teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

| –20 tömegszázalékot meghaladó hús, belsőség, hal, rák, rákféle, puhatestű és más gerinctelen víziállat tartalommal | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált gabonafélének és származékainak (kivéve a durumbúzát és származékait) teljes egészében előállítottnak kell lennie,a 2. és 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

1903 | Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy és hasonló formában | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 1108 vámtarifaszám alá tartozó burgonyakeményítő kivételével | |

1904 | Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona, a kukorica kivételével, szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt és őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve | Előállítás: a 1806 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagokból,amelynek során a felhasznált gabonaféléknek és lisztnek (a durumbúza és származékai kivételével) teljes egészében előállítottnak kell lenniük,amelynek során a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelep árának 30 %-át | |

1905 | Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termék | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 11. árucsoportba tartozók kivételével | |

ex 20. árucsoport | Zöldségfélékből, gyümölcsből, dióból és más növényrészekből előállított készítmények, kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált gyümölcsnek, diónak vagy zöldségnek teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

ex2001 | Jamszgyökér, édesburgonya és hasonló ehető növényi részek, amelyek legalább 5 tömegszázalékban tartalmaznak keményítőt, ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex2004 ésex2005 | Burgonya liszt vagy pehely formában, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

2006 | Zöldség, gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényrész cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott) | Előállítás, melynek során a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át | |

2007 | Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, gyümölcs- vagy diópüré, gyümölcs-, pl. dió(mogyoró)krém, mindezek főzve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át | |

ex2008 | –Dió hozzáadott cukor vagy alkohol nélkül | Előállítás, melynek során a 0801, 0802 és 1202-1207 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált származó dió és olajos magvak értéke meghaladja a termék gyártelepi árának 60 %-át | |

| –Mogyoróvaj; gabonaféléken alapuló keverékek; pálmafacsúcsrügy, kukorica | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

| –Más, kivéve a más módon megfőzött, nem párolt vagy nem vízben forralt gyümölcs és dió (mogyoró), hozzáadott cukor nélkül, fagyasztva | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át | |

2009 | Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve, alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át | |

ex 21. árucsoport | Különböző ehető készítmények; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

2101 | Kávé-, tea- vagy matéteakivonat, -esszencia és -koncentrátum, pörkölt cikória és más kávépótlók | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált cikóriának teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

2103 | Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár: | | |

| –Mártás és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban mustárliszt, -dara vagy elkészített mustár felhasználható | |

| –Mustárliszt, -dara és elkészített mustár | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból | |

ex2104 | Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 2002–2005 vámtarifaszám alá tartozó elkészített vagy tartósított zöldség kivételével | |

2106 | Másutt nem említett élelmiszer-készítmény | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;a 4. vagy 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át | |

ex 22. árucsoport | Italok, szesz és ecet; kivéve: | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált szőlőnek vagy szőlőszármazéknak teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

2202 | Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át,minden felhasznált gyümölcslének (az ananász, citrom és grapefruit levek kivételével) már származónak kell lennie | |

2207 | Nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal | Előállítás: – a 2207 vagy 2208 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagok felhasználásával | |

2208 | Nem denaturált etilalkohol, legfeljebb 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital | Előállítás: a 2207 vagy 2208 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagból,amelynek során minden felhasznált szőlőnek és szőlőszármazéknak teljes egészében előállítottnak kell lennie, vagy ha minden más felhasznált anyag már származó, rizspálinka maximum 5 tömegszázalékban felhasználható | |

ex 23. árucsoport | Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex2301 | Bálnadara; emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) halból, rákból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból | Előállítás, melynek során a 2. és 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

ex2303 | Kukoricakeményítő gyártásánál keletkező maradék (kivéve az áztatólé koncentrátumot), melynek szárazanyagra számított fehérjetartalma meghaladja a 40 tömegszázalékot | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált kukoricának teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

ex2306 | Olívaolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, melynek olívaolaj-tartalma meghaladja a 3 %-ot | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált olívának teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

2309 | Állatok etetésére szolgáló készítmény | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált gabonafélének, cukornak vagy melasznak, húsnak vagy tejnek már származónak kell lennie,a 3. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

ex 24. árucsoport | Dohány és feldolgozott dohánypótló; kivéve: | Előállítás, melynek során a 24. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie | |

2402 | Szivar, mind a két végén levágott végű szivar (manilaszivar), kisalakú szivar (cigarillos), cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból | Előállítás, melynek során a feldolgozatlan dohány legalább 70 tömegszázalékának vagy a 2401 vámtarifaszám alá tartozó dohányhulladéknak már származónak kell lennie | |

ex2403 | Pipadohány | Előállítás, melynek során a feldolgozatlan dohány legalább 70 tömegszázalékának vagy a 2401 vámtarifaszám alá tartozó dohányhulladéknak már származónak kell lennie | |

ex 25. árucsoport | Só, kén, földek és kövek, gipsz, mész és cement, kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex2504 | Természetes kristályos grafit, széntartalommal dúsítva, tisztítva és őrölve | A nyers kristályos grafit széntartalmának dúsítása, tisztítása és őrlése | |

ex2515 | Márvány, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb vagy legfeljebb 25 cm vastagságú négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában | A több mint 25 cm vastagságú márvány vágása fűrésszel vagy más módon (fűrészelés után is) | |

ex2516 | Gránit, porfírpala, bazalt, homokkő és más emlékművi vagy építőkő, durván nagyolva, vagy fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva legfeljebb 25 cm vastagságú tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában | A több mint 25 cm vastagságú kő vágása fűrésszel vagy más módon (fűrészelés után is) | |

ex2518 | Kalcinált dolomit | A nem kalcinált dolomit kalcinálása | |

ex2519 | Aprított természetes magnézium-karbonát (magnezit), hermetikusan lezárt tartókban, és magnéziumoxid, tisztán is, kivéve az olvasztott vagy kiégetett (szinterezett) magnéziumot | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban természetes magnézium-karbonát (magnezit) felhasználható. | |

ex2520 | Fogászati gipsz | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

ex2524 | Természetes azbeszt rostok | Előállítás azbesztkoncentrátumból | |

ex2525 | Csillámpor | A csillám vagy csillámhulladék őrlése | |

ex2530 | Földfesték, kalcinálva vagy por alakban | A földfestékek kalcinálása vagy őrlése | |

26. árucsoport | Ércek, salakok és hamuk | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex 27. árucsoport | Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei; bitumenes anyagok; ásványi viaszok; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex2707 | Olaj, amelyben az aromás alkotóelemek tömege meghaladja a nem aromás alkotóelemekét, lévén ezek az olajok hasonlóak a kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert ásványolajokhoz, amelyeknek legalább 65 tömegszázaléka átdesztillál 250 °C -ig (beleértve a lakkbenzin és benzol keverékeket), energetikai vagy tüzelőanyag célokra | Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás vagy Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

ex2709 | Bitumenes ásványokból előállított nyersolaj | A bitumenes anyagok roncsoló lepárlása | |

2710 | Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelyeknek ez az olaj a lényeges alkotórésze | Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás vagy Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

2711 | Földgáz és gáz halmazállapotú más szénhidrogén | Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás vagy Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

2712 | Vazelin, paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is | Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás vagy Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

2713 | Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen, kőolaj vagy más bitumenes ásványból előállított olaj egyéb maradéka | Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás vagy Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

2714 | Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő | Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás vagy Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

2715 | Természetes aszfaltot vagy természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék | Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás vagy Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

ex 28. árucsoport | Szervetlen vegyi anyagok, szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből vagy izotópokból; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex2805 | "kevert fém" (Mischmetal) | Előállítás elektrolízissel vagy hőkezeléssel, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

ex2811 | Kéntrioxid | Előállítás kén-dioxidból | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex2833 | Alumínium-szulfát | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

ex2840 | Nátriumperborát | Előállítás dinátrium tetraborát pentahidrátból | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 29. árucsoport | Szerves vegyi anyagok, kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex2901 | Aciklikus szénhidrogének energetikai vagy tüzelőanyag célra | Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás vagy Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

ex2902 | Ciklánok és ciklének (az azulének kivételével), benzol, toluol, xilolok energetikai vagy tüzelőanyag célra | Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás vagy Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

ex2905 | Az e vámtarifaszám alá tartozó alkoholok és az etanol vagy glicerin fémalkoholátjai | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 2905 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Azonban az e vámtarifaszám alá tartozó fémalkoholátok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

2915 | Telített aciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozószármazékai | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Azonban a 2915 és a 2916 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex2932 | –Belső éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozószármazékai | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Azonban a 2909 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

| –Ciklikus acetálok és belső félacetálok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozószármazékai | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

2933 | Csak nitrogén heteroatomos heterociklikus vegyületek | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Azonban, a 2932 és a 2933 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

2934 | Nukleinsavak és sóik; más heterociklikus vegyületek | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból. Azonban a 2932, 2933 és a 2934 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 30. árucsoport | Gyógyszeripari termékek; kivéve: | Előállítás, melynek során a valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | |

3002 | Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési vagy diagnosztikai célra előkészítve; ellenszérumok és más vérfrakciók, valamint módosult immunológiai termékek biotechnológiai eljárással előállítva is; vakcinák, toxinok, mikrobiológiai kultúrák (az élesztők kivételével) és hasonló termékek: | | |

| –Két vagy több alkotóelemből álló termékek, amelyeket terápiás vagy megelőzési célból kevertek össze, vagy e célból össze nem kevert termékek, kimért adagokban vagy formában vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | |

| –Más: | | |

| – –Emberi vér | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | |

| – –Állati vér terápiás vagy megelőzési célra | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | |

| – –Vérfrakciók az ellenszérumok, a hemoglobin és a szérumglobulin kivételével | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | |

| – –Hemoglobin, vérglobulin és szérumglobulin | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | |

| – –Más | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3002 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve. Az e leírás szerinti anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | |

3003 és3004 | Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével): | | |

| –A 2941 vámtarifaszám alá tartozó amikacinból | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban a 3003 vagy 3004 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük összevontan nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | |

| –Más | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban a 3003 vagy 3004 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük összevontan nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át;valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

ex 31. árucsoport | Trágyázószerek; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex3105 | Két vagy három trágyázóelemet (a nitrogén, a foszfor és a kálium közül) tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázó szer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, legfeljebb 10 kg vagy ennél kisebb bruttó tömegű csomagolásban, kivéve: nátriumnitrátkalciumciánamidkáliumszulfátkálium- magnézium-szulfát | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-átvalamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 32. árucsoport | Cserző- és színezőkivonatok; tanninok és származékaik; festőanyagok, pigmentek és más színezékek; festékek, lakkok, gitt és masztix (simító- és tömítőanyagok); tinták; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex3201 | Tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékaik | Előállítás növényi eredetű cserzőkivonatból | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

3205 | Színes lakkfesték; ehhez az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) bekezdésében meghatározott színes lakkfesték alapú készítmények | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3203, 3204 és 3205 vámtarifaszámok kivételével. Azonban a 3205 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 33. árucsoport | Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- és testápoló készítmények, kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

3301 | Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum szilárd és vízmentes is, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból az e vámtarifaszám alá tartozó anyagok eltérő "csoport"-ját is beleértve. Azonban, az ugyanaz alá a csoportba tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 34. árucsoport | Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- és polírozó anyagok, gyertya és hasonló termékek, mintázópaszta, "fogászati viasz" és gipsz alapú fogászati készítmények, kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott, mint a termék. Azonban az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex3403 | Kenőanyag készítmények 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal | Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás vagy Más műveletek, amelyek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

3404 | Műviaszok és elkészített viaszok: | | |

| –Paraffinalapú, ásványolajviasz, bitumenes ásványi anyagból nyert viasz, paraffingacs, izzasztott préselt paraffinviasz | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

| –Más | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve: a 1516 vámtarifaszám alá tartozó viasz jellegű hidrogénezett olajok,vegyileg meg nem határozott zsírsavak vagy ipari zsíralkoholok, melyek hasonlóak a 3823 vámtarifaszám alá tartozó viaszokhoz,a 3404 vámtarifaszám alá tartozó anyagok. Azonban, ezek az anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 35. árucsoport | Fehérjeanyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

3505 | Dextrinek és más átalakított keményítő (pl. előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, dextrin- vagy átalakított más keményítő alappal készített enyvek: | | |

| –Észterezett és éterezett keményítők | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 3505 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagok kivételével | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

| –Más | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 1108 vámtarifaszám alá tartozók kivételével | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex3507 | Másutt nem említett elkészített enzimek | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

36. árucsoport | Puskapor és robbanóanyagok; pirotechnikai készítmények; gyufa; piroforos ötvözetek; gyúlékony anyagok | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 37. árucsoport | Fényképészeti és mozgó-fényképészeti termékek; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

3701 | Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemez és síkfilm bármilyen anyagból, a papír, a karton és a szövet kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó síkfilm, csomagolva is: | | |

| –Azonnal előhívó film színes fényképészethez, csomagolva | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 3701 vagy a 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban a 3702 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

| –Más | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 3701 vagy 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban a 3701 és 3702 vámtarifaszám alá tartozó anyagok felhasználhatók, ha értékük összevontan nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

3702 | Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, a karton és a szövet kivételével fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 3701 vagy 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

3704 | Megvilágított, de nem előhívott fényképészeti lemez, film, papír, karton és szövet | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 3701 vagy 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 38. árucsoport | A vegyipar különböző termékei; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex3801 | –Kolloid grafit olajos szuszpenzióban és szemikolloid grafit; szénmassza elektródokhoz | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

| –legalább 30 tömegszázalékban grafit és kőolaj keverékéből álló grafit, paszta formában | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált 3403 vámtarifaszám alá tartozó anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex3803 | Finomított tallolaj | Nyers tallolaj finomítása | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex3805 | Tisztított szulfátterpentin olaj | A nyers szulfátterpentin alkohol tisztítása desztillálással vagy finomítással | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex3806 | Észtergyanták | Előállítás gyantasavból | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex3807 | Fakátrány (fakátrányszurok) | Fakátrány desztillációja | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

3808 | Rovarölők, gombaölők, gyomirtók, patkányirtók, csírázásgátló termékek, növénynövekedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló készítmények, kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, kéngyertya, légyfogó papír) | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

3809 | Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartósságot növelő anyagok, valamint másutt nem említett termékek és készítmények (pl. appretáló szerek és pácanyagok) | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

3810 | Fémfelületet marató szerek; folyósító szerek és más segédanyagok hegesztéshez vagy forrasztáshoz; forrasztó-, hegesztőporok és -paszták, fém- vagy más anyagtartalommal; hegesztőelektródák és -pálcák mag- és bevonó anyagai | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

3811 | Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, rozsdagátlók és egyéb hasonló adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót is) vagy egyéb, hasonló céllal használt oldatokhoz: | | |

| –Petróleum vagy bitumenes ásványolaj tartalmú elkészített adalékanyagok kenőolajokhoz | Előállítás, melynek során a 3811 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

| –Más | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

3812 | Elkészített vulkanizálást gyorsítók; másutt nem említett gumi vagy műanyag lágyítók; antioxidánsok és egyéb gumi- vagy műanyag-stabilizátorok | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

3813 | Készítmények és töltetek tűzoltó készülékekhez; töltött tűzoltó gránátok | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

3814 | Másutt nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; lakk- és festékeltávolítók | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

3818 | Elektronikai célokra kémiai elemekkel átitatott korong, ostya vagy ehhez hasonló forma; kémiai vegyületekkel átitatott anyagok elektronikai célokra | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

3819 | Hidraulikus fékfolyadék és más folyadék hidraulikus célra, amely kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat nem, vagy 70 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaz | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

3820 | Fagyásgátló és jégoldó készítmények | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

3822 | Hordozóra felvitt diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek és elkészített diagnosztikai vagy laboratóriumi reagensek hordozón is, a 3002 vagy 3006 vtsz. alá tartozók kivételével | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

3823 | Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav; ipari zsíralkohol | | |

| –Ipari monokarboxil-zsírsav, finomításból nyert olajsav | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

| –Ipari zsíralkoholok | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 3823 vámtarifaszám alatti egyéb anyagot is beleértve | |

3824 | Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is); a vegyipar és vele rokon iparágak maradékai és melléktermékei: | | |

| –A következők e vámtarifaszám alól:Természetes gumi alapú elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghozNafténsav, vízben oldhatatlan sói és észtereiSzorbit, a 2905 vámtarifaszám alá tartozó kivételévelPetróleum szulfonát, kivéve az alkáli fémek, az ammónia vagy az etanolaminok petróleumszulfonátjai; bitumenes ásványi anyagokból és sóikból nyert olajok tiofenezett szulfonsavaiIoncserélőkGetter vákuumcsövekhezLúgos vasoxid gáztisztításhozAmmóniákvíz és széngáz tisztítás folyamán kimerült oxidSzulfonaftén sav, vízben oldhatatlan sói és észtereiKozma- és Dippel-olajKülönböző anionokat tartalmazó sókeverékekZselatinalapú másolópaszták, papír vagy textil alapra is | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során a felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

| –Más | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

3901 –3915 | Műanyagok alapanyag formájában, hulladék, forgács és törmelék; kivéve a 3907 és 3912 vámtarifaszám alá tartozókat, amelyekre a szabályokat lásd az alábbiakban: | | |

| –Addíciós homopolimerizált termékek, melyben egyetlen monomer a teljes polimertartalomra vonatkoztatva több mint 99 tömegszázalék | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át,a 39. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

| –Más | Előállítás, melynek során a 39. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

ex3907 | –Polikarbonátból és akrilnitril-butaidénsztirén kopolimerből (ABS) készült kopolimer | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá osztályozott anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

| –Poliészter | Előállítás, melynek során a 39. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át, és/vagy előállítás tetrabromo-polikarbonátból (bisphenol A) | |

3912 | Másutt nem említett cellulóz és kémiai származékai, alapanyag formájában | Előállítás, melynek során a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott bármely anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | |

3916 –3921 | Műanyag félgyártmányok és cikkek; kivéve az ex3916, ex3917, ex3920 és ex3921 vámtarifaszám alá tartozókat, amelyekre az alábbi szabályokat kell alkalmazni: | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át,a 39. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | |

| –Sík termékek, melyek feldolgozottsági foka meghaladja a felületi megmunkálást vagy az egyszerű kockára vágást (a téglalapot is); egyéb termékek, melyek feldolgozottsági foka meghaladja az egyszerű felületkezelést | Előállítás, melynek során a 39. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

| –Más | | |

| – –Addíciós homopolimerizált termékek, melyben egyetlen monomer a teljes polimertartalomra vonatkozva több mint 99 tömegszázalék | | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

| – –Más | Előállítás, melynek során a 39. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

ex3916 ésex3917 | Profil és cső | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át,a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott bármely anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 % -át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

ex3920 | –Ionomer lap vagy film | Előállítás hőre lágyuló parciális sóból, amely fémionokkal, főleg cink- és nátriumionokkal részben semlegesített etilén és metakrilsav kopolimere | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

| –Regenerált cellulóz, poliamid vagy polietilén lapok | Előállítás, melynek során a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott bármely anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | |

ex3921 | Fémezett műanyag fólia | Előállítás kevesebb mint 23 mikron vastagságú víztiszta poliészter fóliából | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

3922 –3926 | Műanyag cikkek | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

ex 40. árucsoport | Gumi és ebből készült áruk; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex4001 | Rétegelt lap vagy kreppgumi lábbelihez | Természetes gumilemezek laminálása | |

4005 | Vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag formában vagy lap, lemez és szalag alakban | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke, kivéve a természetes gumit, nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

4012 | Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, cserélhető gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag: | | |

| –Újrafutózott abroncs, tömör vagy kisnyomású gumiabroncs | A használt gumiabroncsok újrafutózása | |

| –Más | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból a 4011 vagy 4012 vámtarifaszám kivételével | |

ex4017 | Keménygumi cikkek | Előállítás keménygumiból | |

ex 41. árucsoport | Nyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex4102 | Juh- és báránybőr nyersen, gyapjú nélkül | A gyapjú eltávolítása a gyapjas juh- és báránybőrről | |

4104 –4107 | Bőr, gyapjú nélkül vagy szőrtelenül, a 4108-4109 vámtarifaszám alá tartozó bőrök kivételével | Az előcserzett bőr ismételt cserzése; vagy Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

4109 | Lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr | Előállítás a 4104-4107 vámtarifaszám alá tartozó bőrből, feltéve, hogy az értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

42. árucsoport | Bőráruk; nyerges és szíjgyártó áruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével) | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex 43. árucsoport | Szőrme, műszőrme; ezekből készült áruk; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex4302 | Cserzett vagy kikészített szőrme, összeállítva: | | |

| –Összevarrt lap, kereszt és hasonló formák | Az össze nem állított cserzett vagy kikészített szőrme szabás és összeállításon túli fehérítése vagy festése | |

| –Más | Előállítás össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrméből | |

4303 | Ruházati cikk, ruházati tartozék és más szőrmeáru | Előállítás a 4302 vámtarifaszám alá tartozó össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrméből | |

ex 44. árucsoport | Fa és faipari termékek; faszén; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex4403 | Gömbfa, négy oldalán durván faragva | Előállítás durvára faragott fából, kéregtelenítve is, vagy pusztán durvára faragva | |

ex4407 | Hosszában fűrészelt vagy hasított, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa gyalulva, csiszolva vagy fogazott illesztéssel összeállítva is | Gyalulás, csiszolás vagy fogazott illesztés | |

ex4408 | Furnérlemez és legfeljebb 6 mm vastag rétegelt lemez készítésére szolgáló furnérlap (részekből összeragasztva is), és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt, legfeljebb 6 mm vastag más falemez, gyalulva, csiszolva és fogazott illesztéssel összeállítva is | Részekből összeragasztás, csiszolás, gyalulás és fogazott illesztés | |

ex4409 | Fa, bármelyik széle vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve, gyalulva, csiszolva vagy fogazott illesztéssel összeállítva is. | | |

| –Gyalult vagy fogazott illesztéssel összeállított | Gyalulás vagy illesztés fogazott illesztéssel | |

| –Szegélyléc és gyöngyléc | Peremezés vagy mintázás | |

ex4410 -tőlex4413-ig | Szegélyléc és díszléc, beleértve a padló szegélylécet és más szegélylemezt is | Peremezés vagy mintázás | |

ex4415 | Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag | Előállítás méretre nem vágott lapból | |

ex4416 | Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok részei | Előállítás hasított dongákból, melyeket a két főfelület fűrészelésén túl nem munkáltak meg | |

ex4418 | –Ács- és épületasztalos-ipari termék fából | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott Azonban, parkettalécek, zsindelyek és hasítékok felhasználhatók | |

| –Szegélyléc és gyöngyléc | Peremezés vagy mintázás | |

ex4421 | Gyufaszál, cipész faszeg vagy facsap | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó fából a 4409 vámtarifaszám alá tartozó megmunkált fa kivételével | |

ex 45. árucsoport | Parafa és parafaáruk; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

4503 | Cikkek parafából | Előállítás a 4501 vámtarifaszám alá tartozó parafából | |

46. árucsoport | Szalmából, eszpartófűből és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonásáruk | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

47. árucsoport | Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

48. árucsoport | Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex4811 | Vonalazott, margózott vagy négyzethálós papír és karton | Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból | |

4816 | Karbonpapír, önmásolópapír, másoló vagy átíró más papír (a 4809 vámtarifaszám alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve is | Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból | |

4817 | Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

ex4818 | Toalett (WC) papír | Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból | |

ex4819 | Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

ex4820 | Jegyzettömb | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

ex4823 | Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva | Előállítás a 47. árucsoportba tartozó papíripari rostanyagból | |

ex 49. árucsoport | Könyv, újság, kép és más nyomdaipari termék; kézirat, gépírásos szöveg és tervrajz; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

4909 | Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is | Előállítás a 4909 vagy a 4911 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagból | |

4910 | Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is: | | |

| –Nem papír vagy karton alapú öröknaptár vagy cserélhető lapos naptár | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

| –Más | Előállítás a 4909 vagy a 4911 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagból | |

ex 50. árucsoport | Selyem; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex5003 | Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, a foszlatott anyagot is) kártolt vagy fésült | Selyemhulladék kártolása vagy fésülése | |

5004 -tőlex5006 -ig | Selyemfonal és selyemhulladékból készült fonal | Előállítás: kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből vagypapíripari rostanyagból | |

5007 | Szövet selyemből vagy selyemhulladékból: | | |

| –Gumifonalat tartalmazó | Előállítás egyágú fonalból | |

| –Más | Előállítás kókuszrost fonalból,természetes szálakból,nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapírbólvagy A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. öblítés, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át | |

ex 51. árucsoport | Gyapjú, finom és durva állati szőr; lószőr, fonal és szövet; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

5106 –5110 | Gyapjúból, finom és durva állati szőrből és lószőrből készült fonal | Előállítás: kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapíripari rostanyagból | |

5111 –5113 | Gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből vagy lószőrből készült szövet: | | |

| –Gumifonalat tartalmazó | Előállítás egyágú fonalból | |

| –Más | Előállítás: kókuszrost fonalból,természetes szálakból,nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapírbólvagy A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át | |

ex 52. árucsoport | Pamut; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

5204 –5207 | Pamutfonal és cérna | Előállítás: kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapíripari rostanyagból | |

5208 –5212 | Pamutszövet: | | |

| –Gumifonalat tartalmazó | Előállítás egyágú fonalból | |

| –Más | Előállítás: kókuszrost fonalból,természetes szálakból,nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapírbólvagy A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás, és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék a termék gyártelepi árának 47,5 %-át | |

ex 53. árucsoport | Más növényi textilszál, papírfonal és papírszövet; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

5306 –5308 | Fonal más növényi textilszálakból; papírfonal | Előállítás: kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapíripari rostanyagból | |

5309 –5311 | Szövet más növényi rostból; szövet papírfonalból: | | |

| –Gumifonalat tartalmazó | Előállítás egyágú fonalból | |

| –Más | Előállítás: kókuszrost fonalból,természetes szálakból,nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapírbólvagy A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át | |

5401 –5406 | Fonal, szál és cérna műszálból | Előállítás: kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapíripari rostanyagból | |

5407 és5408 | Szövet műszálból | | |

| –Gumifonalat tartalmazó | Előállítás egyágú fonalból | |

| –Más | Előállítás: kókuszrost fonalból,természetes szálakból,nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapírbólvagy A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át | |

5501 –5507 | Vágott műszálak | Előállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből | |

5508 –5511 | Fonal és varrócérna műszálból | Előállítás kártolt vagy fésült vagy fonásra más módon előkészített nyers selyemből vagy selyemhulladékból,nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapíripari rostanyagból | |

5512 –5516 | Szövet műszálból: | | |

| –Gumifonalat tartalmazó | Előállítás egyágú fonalból | |

| –Más | Előállítás: kókuszrost fonalból,természetes szálakból,nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapírbólvagy A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át | |

ex 56. árucsoport | Vatta, nemez és nem szőtt textília; különleges fonalak; zsineg, kötél és hajókötél és ezekből készült áruk; kivéve: | Előállítás: kókuszrost fonalból,természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapíripari rostanyagból | |

5602 | Nemez, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is: | | |

| –Tűnemezből | Előállítás: természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből,Azonban: az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén vágott szál, vagyaz 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel,ha az egyágú végtelen szál vagy vágott szál értéke minden esetben kevesebb, mint 9 decitex, felhasználható, ha értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

| –Más | Előállítás: természetes szálakból,kazeinből készített műszálból, vagyvegyipari anyagokból vagy textilpépből | |

5604 | Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva; az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó textilszál, -szalag és hasonlók gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy ezekbe az anyagokba bemártva: | | |

| –Gumifonal és -zsineg, textilanyaggal bevonva | Előállítás textilanyaggal be nem vont gumifonalból és zsinegből | |

| –Más | Előállítás: nem kártolt vagy nem fésült vagy más módon fonásra elő nem készített természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapíripari rostanyagból | |

5605 | Fonal fémszálból. paszományozott is, az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó olyan szálból, szalagból vagy hasonló termékből is, amelyet fémszállal, fémcsíkkal vagy fémporral egyesítettek | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapíripari rostanyagból | |

5606 | Paszományozott fonal az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó monofil, szalag és hasonlóból (az 5605 vtsz. alá tartozó fémezett fonal és a paszományozott lószőrfonal kivételével); zseníliafonal (beleértve a zseníliapehelyből készült zseníliafonalat is); hurkolt, bordázott fonal | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapíripari rostanyagból | |

57. árucsoport | Szőnyegek és más textil padlóborítók: | | |

| –Tűnemezből | Előállítás: természetes szálakból, vagyvegyi anyagokból vagy textilpépből,Azonban: az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén vágott szál,az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel,ha az egyágú végtelen szál vagy vágott szál értéke minden esetben kevesebb, mint 9 decitex, felhasználható, ha értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, jutaszövet hátoldalként felhasználható, | |

| –Más nemezből | Előállítás: nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített természetes szálakból, vagyvegyi anyagokból vagy textilpépből, | |

| –Más | Előállítás: kókuszrost- vagy jutafonalbólszintetikus vagy mesterséges végtelen szálból készült fonalból,természetes szálakból, vagynem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon nem előkészített műszálból– jutaszövet hátoldalként felhasználható | |

ex 58. árucsoport | Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés; kivéve: | | |

| –Gumifonallal kombinált | Előállítás egyágú fonalból | |

| –Más | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon nem előkészített műszálból, vagyvegyi anyagokból vagy textilpépbőlvagy A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át | |

5805 | Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl. Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl. pontöltéssel és a keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, mindezek konfekcionálva is | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

5810 | Hímzés méteráruban, szalagban, vagy mintázott darabokban | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott;valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

5901 | Szövetek, mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló merevített textilszövet kalapkészítéshez | Előállítás fonalból | |

5902 | Kerékköpeny kordszövet, magas szakítószilárdságú nejlon vagy más poliamid-, poliészter- vagy viszkóz-műselyem szálból: | | |

| –legfeljebb 90 tömegszázalék textilanyag tartalommal | Előállítás fonalból | |

| –Más | Előállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből | |

5903 | Szövet műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve, az 5902 vámtarifaszám alá tartozó szövetek kivételével | Előállítás fonalból vagy A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át | |

5904 | Linóleum kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is | Előállítás fonalból | |

5905 | Textil falborító: | | |

| –Gumi, műanyag vagy más anyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve | Előállítás fonalból | |

| –Más | Előállítás kókuszrost fonalból,természetes szálakból,nem kártolt vagy nem fésült, vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagyvegyi anyagokból vagy textilpépbőlvagy A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át | |

5906 | Gumizott szövet az 5902 vtsz. alá tartozó kivételével: | | |

| –Kötött vagy hurkolt | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagyvegyi anyagokból vagy textilpépből | |

| –Szintetikus végtelen szálú szövetből készült más szövet több mint 90 tömegszázalék textilanyag tartalommal | Előállítás vegyi anyagokból | |

| –Más | Előállítás fonalból | |

5907 | Más módon impregnált, bevont vagy beborított szövet; festett szövet színházi vagy stúdió (műtermi) díszletek vagy hasonlók számára | Előállítás fonalból vagy A nyomtatáshoz legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása), ahol a felhasznált nem nyomott szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át | |

5908 | Textil alapanyagból szőtt, font vagy kötött bél, lámpához, tűzhelyhez, öngyújtóhoz, gyertyához és hasonlókhoz; fehér izzású gázharisnya és annak előállítására csőszerűen kötött gázharisnya szövet, impregnálva is: | | |

| –Fehér izzású gázharisnya, impregnált | Előállítás csőszerűen kötött gázharisnya szövetből | |

| –Más | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

5909 –5911 | Ipari felhasználásra alkalmas textiltermékek: | | |

| –Polírozókorong vagy -gyűrű az 5911 vámtarifaszám alá tartozó nemezből készítettek kivételével | Előállítás a 6310 vámtarifaszám alá tartozó fonalból, szövethulladékból vagy rongyból | |

| –Az 5911 vámtarifaszám alá tartozó papírgyártásnál vagy más műszaki céllal általánosan használatos, szövet, csőszerű vagy végtelen, egy vagy több lánc- és/vagy vetülékfonallal, vagy lapos szövésű, többszörös lánc- és/vagy vetülékfonallal, nemezelve is, impregnálva vagy bevonva is | Előállítás: | |

| | –kókuszrost fonalból, | |

| | –az alábbi anyagokból: | |

| | – –poli-tetrafluor-etilén fonalból, | |

| | – –fenolgyantával bevont, impregnált vagy beborított, többágú poliamid fonalból, | |

| | – –m-feniléndiamin és izoftálsavból polikondenzációval előállított aromás szintetikus poliamid szálból készült fonalból, | |

| | – –poli-tetrafluor-etilén monofilből, | |

| | – –poli-p-fenilén tetraftalimid szintetikus textilszálból álló fonalból, | |

| | – –fenolgyanta bevonatú, akrilfonallal paszományozott üvegrost fonalból, | |

| | – –poliészterből, valamint tereftálsav és 1,4 ciklohexandimetanol és izoftálsav gyantából készült kopoliészter monofilből, | |

| | –természetes szálakból, | |

| | –nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagy | |

| | –vegyi anyagokból vagy textilpépből | |

| –Más | Előállítás a következőkből: kókuszrost fonalból,természetes szálakból,nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagyvegyi anyagokból vagy textilpépből | |

60. árucsoport | Kötött és hurkolt kelmék | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagyvegyi anyagokból vagy textilpépből | |

61. árucsoport | Kötött és hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok: | | |

| –Fazonra szabott vagy közvetlenül fazonra készített kötött vagy horgolt két vagy több darab összevarrásával vagy más módon történő összeállításával készítve | Előállítás fonalból, | |

| –Más | Előállítás természetes szálakból,nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagyvegyi anyagokból vagy textilpépből | |

ex 62. árucsoport | Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött és hurkolt áruk kivételével; kivéve: | Előállítás fonalból, | |

ex6202ex6204ex6206ex6209 ésex6211 | Női és leányka, valamint csecsemőruha és tartozékai, hímzéssel | Előállítás fonalból vagy Előállítás hímzés nélküli szövetből, feltéve hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

ex6210 ésex6216 | Alumíniumozott poliészter fóliával borított szövetből készült tűzálló felszerelés | Előállítás fonalból vagy Előállítás nem bevont szövetből, ha a felhasznált nem bevont szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

6213 és6214 | Zsebkendő, sál, kendő, nyaksál, mantilla és hasonló: | | |

| –Hímzett | Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból, vagy Előállítás hímzés nélküli szövetből, ha a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

| –Más | Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból, vagy Az előállítást nyomás követi, amelyhez legalább két előkészítő vagy két befejező művelet társul (pl. mosás, fehérítés, bolyhozás, mángorlás, gyűrtelenítés, kikészítés, avatás, impregnálás, kivarrás és a csomók eltávolítása) ahol a felhasznált 6213 és a 6214 vámtarifaszám alá tartozó nem nyomtatott áruk értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át | |

6217 | Egyéb konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; a ruhák, ruházati kellékek és tartozékok részei a 6212 vtsz. alá tartozó áruk kivételével: | | |

| –Hímzett | Előállítás fonalból vagy Előállítás nem hímzett szövetből, ha a felhasznált nem hímzett szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

| –Alumíniumozott poliészter fóliával borított szövetből készült tűzálló felszerelés | Előállítás fonalból vagy Előállítás nem bevont szövetből, ha a felhasznált nem bevont szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

| –Közbélés gallérhoz és mandzsettához, kiszabva | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

| –Más | Előállítás fonalból | |

ex 63. árucsoport | Más készáru textilanyagból; készletek; használt ruha és egyéb használt textiláru; rongy; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

6301 –6304 | Takaró, útitakaró, ágynemű stb.; függöny stb.; más lakástextília: | | |

| –Nemezből, nem szőtt anyagból | Előállítás természetes szálakból, vagyvegyi anyagokból vagy textilpépből | |

| –Más: | | |

| – –Hímzett | Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból, vagy Előállítás nem hímzett szövetből (kivéve a kötött vagy horgolt kelmét), ha a felhasznált nem hímzett szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

| – –Más | Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból, | |

6305 | Zsák és zacskó áruk csomagolására | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt vagy nem fésült vagy fonásra más módon elő nem készített műszálból, vagyvegyi anyagokból vagy textilpépből | |

6306 | Ponyva, vászontető és napellenző; sátor; csónakvitorla; szörfvitorla, szárazföldi járművek vitorlája; kemping cikk: | | |

| –Nem szőtt anyagból | Előállítás: természetes szálakból, vagyvegyi anyagokból vagy textilpépből | |

| –Más | Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból | |

6307 | Más készáru, beleértve a szabásmintát is | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

6308 | zőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő vagy szalvéta és hasonló hímzett cikkek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésben | A készletben minden tételnek ki kell elégítenie a szabályt, amely akkor vonatkozna rá, ha nem lenne készletbe foglalva. Azonban, nem származó cikkek beépíthetők, ha értékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át | |

ex 64. árucsoport | Lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru; kivéve: | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a 6406 vámtarifaszám alá tartozó talprészhez vagy talpbéléshez erősített felsőrész összeállítások kivételével | |

6406 | Lábbeli rész (beleértve a felsőrészt, függetlenül attól, hogy a talphoz rögzítik-e, a külső talp kivételével); kiemelhető talpbélés, sarokemelő és hasonló cikk; lábszárvédő, bokavédő és hasonló cikk és ezek részei | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex 65. árucsoport | Kalap és más fejfedő, valamint ezek részei; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

6503 | Kalap és más fejfedő nemezből, a 6501 vtsz. alá tartozó kalaptestből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva, bélelve vagy díszítve is | Előállítás fonalból vagy textilszálból | |

6505 | Kalap és más fejfedő kötött és hurkolt kelméből, csipkéből, nemezből, szövetből (de nem szalagból) előállítva, bélelve vagy díszítve is, hajháló bármilyen anyagból, bélelve vagy díszítve is | Előállítás fonalból vagy textilszálból | |

ex 66. árucsoport | Esernyő, napernyő, sétapálca, bot, botszék, ostor, lovaglókorbács és ezek részei; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

6601 | Esernyő, napernyő (beleértve a boternyőt, kerti és hasonló napernyőt is) | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

67. árucsoport | Kikészített toll és pehely, valamint ezekből készült áruk; művirágok, valamint emberhajból készült áruk | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex 68. árucsoport | Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból és hasonló anyagokból készült áruk; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex6803 | Palakőből vagy agglomerált palából készült áru | Előállítás megmunkált palakőből | |

ex6812 | Azbesztből készült áru; azbeszt alapú vagy azbeszt és magnézium-karbonát alapú keverékekből készült áru | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból | |

ex6814 | Csillámból készült áru, beleértve a papír, karton vagy más anyag alátéten levő agglomerált vagy rekonstruált csillámból készülteket is | Előállítás megmunkált csillámból (beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is) | |

69. árucsoport | Kerámiatermékek | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex 70. árucsoport | Üveg és üvegáruk; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

és | Üveg fényvisszaverődést gátló réteggel | Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagból | |

7006 | A 7003, 7004 vagy 7005 vámtarifaszám alá tartozó üvegek hajlítva, megmunkált széllel, metszve, fúrva, fényezve vagy zománcozva vagy másképp megmunkálva, de nem keretben vagy más anyaggal nem összeszerelve | | |

| –Dielektromos vékony filmmel bevont üveglap szubsztrátum, félvezetői minőségben, összhangban a SEMII szabványával | Előállítás a 7006 vámtarifaszám alá tartozó nem bevont üveglap szubsztrátumokból, | |

| –Más | Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból | |

7007 | Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegből | Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagból | |

7008 | Többrétegű szigetelő üveg | Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagból | |

7009 | Üvegtükör, beleértve a visszapillantó tükröt is, keretezve is | Előállítás a 7001 vámtarifaszám alá tartozó anyagból | |

7010 | Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, lombik, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más hasonló üvegtartály, áru szállítására vagy csomagolására; befőző üveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott, vagy Üvegáru csiszolása, ha a csiszolatlan üvegáru értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

7013 | Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (a 7010 és a 7018 vtsz. alá tartozók kivételével) | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott, vagy Üvegáru csiszolása, ha a csiszolatlan üvegáru értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át vagy A kézi munkával készült fúvott üveg kézi díszítése (a szitafestés kivételével), ha a kézi készítésű fúvott üveg értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

ex7019 | Üvegrostból készült áru (a fonal kivételével) | Előállítás: színezetlen pászmából, előfonatból, fonalból vagy vágott szálból, vagyüveggyapotból | |

ex 71. árucsoport | Természetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakő, féldrágakő, nemesfém, nemesfémmel plattírozott fém és ezekből készült áruk; ékszerutánzat, érme; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex7101 | Természetes vagy tenyésztett gyöngy, osztályozva és a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

ex7102ex7103 ésex7104 | Megmunkált drágakő vagy féldrágakő (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) | Előállítás megmunkálatlan drágakőből vagy féldrágakőből | |

ex7106ex7108 ésex7110 | Nemesfém: | | |

| –Nyers | Előállítás a 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagból, vagy a 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá tartozó nemesfémek elektrolitos, hőkezeléses vagy vegyi szétválasztása, vagy a 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszám alá tartozó nemesfémek ötvözése egymással vagy nem nemesfémmel | |

| –Félgyártmány vagy por alakban | Előállítás nyers nemesfémből | |

ex7107ex7109 ésex7111 | Nemesfémmel plattírozott nem nemesfém, félgyártmány | Előállítás nyers nemesfémmel plattírozott nem nemesfémből | |

7116 | Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áru | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

7117 | Ékszerutánzat | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott, vagy Előállítás nem plattírozott vagy nemesfémmel nem bevont nem nemesfém részekből, ha valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

ex 72. árucsoport | Vas és acél; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

7207 | Félkész termék vasból vagy nem ötvözött acélból | Előállítás a 7201, 7202, 7203, 7204 vagy 7205 vámtarifaszám alá tartozó anyagból | |

7208 –7216 | Síkhengerelt termék, rúdvas, szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy nem ötvözött acélból | Előállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából | |

7217 | Huzal vasból vagy nem ötvözött acélból | Előállítás a 7207 vámtarifaszám alá tartozó félkész anyagból | |

ex72187219 –7222 | Félkész termék, síkhengerelt termék, rúd, szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból | Előállítás a 7218 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából | |

7223 | Huzal rozsdamentes acélból | Előállítás a 7218 vámtarifaszám alá tartozó félkész anyagból | |

ex72247225 –7228 | Félkész termék, síkhengerelt termék, melegen hengerelt rúd, szabálytalanul felgöngyölt tekercsekben; szögvas, idomvas és szelvény ötvözött acélból; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy nem ötvözött acélból | Előállítás a 7206, 7218 vagy 7224 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából | |

7229 | Más huzal ötvözött acélból | Előállítás a 7224 vámtarifaszám alá tartozó félkész anyagból | |

ex 73. árucsoport | Vas- és acéláruk; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex7301 | Szádpalló | Előállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó anyagból | |

7302 | Vasúti vagy villamos vasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín, fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (keresztkengyel), csatlakozó lemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez szükséges speciális anyag | Előállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó anyagból | |

73047305 és7306 | Cső és üreges profil vasból (az öntöttvas kivételével) vagy acélból | Előállítás a 7206, 7207, 7218 vagy 7224 vámtarifaszám alá tartozó anyagból | |

ex7307 | Több részből álló csőszerelvény rozsdamentes acélból (ISO X5CrNiMo 1712) | A kovácsdarabok esztergálása, fúrása, dörzsárazása, menetvágása, lesorjázása és homokkal való lefúvása, amelyek értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 35 %-át | |

7308 | Szerkezet (a 9406 vámtarifaszám alá tartozó előre-gyártott épület kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó, ablak és ezek kerete, ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban a 7301 vámtarifaszám alá tartozó hegesztett szögvasat, idomokat és szelvényeket nem lehet felhasználni | |

ex7315 | Hólánc | Előállítás, melynek során a 7315 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

ex 74. árucsoport | Réz és ebből készült áruk; kivéve: | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

7401 | Nyers réz (szulfid-fémkeverék); cementréz (kicsapott réz) | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

7402 | Finomítatlan réz, rézanód elektrolízises finomításhoz | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

7403 | Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan: | | |

| –Finomított réz | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

| –Rézötvözet és más elemeket is tartalmazó finomított réz | Előállítás finomított, megmunkálatlan rézből vagy rézhulladékból és -törmelékből | |

7404 | Rézhulladék és -törmelék | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

7405 | Mesterötvözet | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex 75. árucsoport | Nikkel és ebből készült áruk; kivéve: | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

7501 –7503 | Nyers nikkel (szulfid-fémkeverék), zsugorított nikkel-oxid és a nikkelkohászat más közbeeső termékei; nyers, megmunkálatlan nikkel; nikkelhulladék és -törmelék | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex 76. árucsoport | Alumínium és ebből készült áruk; kivéve: | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

7601 | Nyers, megmunkálatlan alumínium | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott, ésvalamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át,vagy Előállítás ötvözetlen alumíniumból vagy alumíniumhulladékból és -törmelékből hőkezeléssel vagy elektrolízissel | |

7602 | Alumíniumhulladék és -törmelék | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex7616 | Alumínium cikkek, az alumínium huzalból készült háló, szövet, rács, sodronyfonat, kerítésfonat, erősítőszövet és hasonló anyagok (a végtelen szalagot is beleértve), és a terpesztett alumínium kivételével | Előállítás, melynek során: a valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, az alumínium huzalból készült hálót, szövetet, rácsot, sodronyfonatot, kerítésfonatot, erősítőszövetet és hasonló anyagokat (a végtelen szalagot is beleértve), valamint a terpesztett alumíniumot fel lehet használni,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

77. árucsoport | Fenntartva a HR-ben későbbi lehetséges felhasználásra: | | |

ex 78. árucsoport | Ólom és ebből készült áruk; kivéve: | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

7801 | Megmunkálatlan ólom: | | |

| –Finomított ólom | Előállítás "nyers vagy megmunkálatlan ólomból" | |

| –Más | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban 7802 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket nem lehet felhasználni | |

7802 | Ólomhulladék és -törmelék | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex 79. árucsoport | Cink és ebből készült áruk; kivéve: | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

7901 | Nyers, megmunkálatlan cink | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, 7902 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket nem lehet felhasználni | |

7902 | Cinkhulladék és -törmelék | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex 80. árucsoport | Ón és ebből készült áruk; kivéve: | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

8001 | Nyers, megmunkálatlan ón | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban, 8002 vámtarifaszám alá tartozó hulladékot vagy törmeléket nem lehet felhasználni | |

8002 és8007 | Ónhulladék és -törmelék; más áru ónból | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

81. árucsoport | Más nem nemesfém; cermet; és ezekből készült áruk: | | |

| –Más nem nemesfém, nyers; és ezekből készült áruk | Előállítás, melynek során valamennyi, a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

| –Más | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex 82. árucsoport | Szerszámok, késműves áruk, evőeszközök nem nemesfémből; mindezek részei nem nemesfémből; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

8206 | A 8202-8205 vtsz.-ok közül két vagy több vtsz. alá tartozó szerszámok a kiskereskedelemben szokásos kiszerelt készletben | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 8202-8205 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban a 8202–8205 vámtarifaszám alá tartozó szerszámokat be lehet építeni a készletbe, ha az értékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át | |

8207 | Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgéphez (pl. sajtoló, csákoló, lyukasztó, menetfúró, menetvágó, fúró, furatmegmunkáló, üregelő, maró, esztergályozó vagy csavarhúzó szerszám), beleértve a fém húzásához vagy extrudálásához való süllyesztékeket és a sziklafúráshoz vagy talajfúráshoz való szerszámot is | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a termékről eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

8208 | Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

ex8211 | Kés, sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vámtarifaszám alá tartozó kés és vágópenge kivételével | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban nem nemesfémből készült késpenge és nyél felhasználható | |

8214 | Másutt nem említett késműves áru (pl. hajnyíró gép, mészárosbárd, konyhai bárd, aprító- és daraboló kés, papírvágó kés); manikűr- és pedikűrkészlet és felszerelés (körömreszelő is) | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban nem nemesfémből készült nyél felhasználható | |

8215 | Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban nem nemesfémből készült nyél felhasználható | |

ex 83. árucsoport | Különféle áruk nem nemesfémből; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex8302 | Más vasalás, veret, szerelvény és hasonló cikk épülethez, és automatikus ajtócsukó | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban a 8302 vámtarifaszám alá más anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át | |

ex8306 | Kis szobor és más dísztárgy nem nemesfémből | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban a 8306 vámtarifaszám alá tartozó más anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át | |

ex 84. árucsoport | Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei, kivéve: | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

ex8401 | Nukleáris fűtőelemek | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

8402 | Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvízkazán kivételével); túlhevítő vízkazán | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

8403 ésex8404 | Központi fűtés céljára szolgáló kazán, a 8402 vtsz. alá tartozó kazán kivételével és segédberendezés a központi fűtés céljára szolgáló kazánhoz | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a 8403 vagy a 8404 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8406 | Gőzturbina (víz- vagy más gőzüzemű) | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

8407 | Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

8408 | Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel vagy féldízel) | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

8409 | Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy a 8408 vtsz. alá tartozó motor alkatrésze | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

8411 | Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

8412 | Más erőgép és motor | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

ex8413 | Más forgószivattyú | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

ex8414 | Ipari ventilátor, és hasonló ventilátorok | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

8415 | Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

8418 | Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyag értékét | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

ex8419 | Fa-, papíripari rostanyag- és kartonipari gépek | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 25 %-a lehet csak a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

8420 | Kalander vagy más hengerlő gép, ezekhez való henger is, a fém- vagy üveghengermű kivételével | Előállítás, melynek során: a felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 25 %-a lehet csak a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

8423 | Mérleg, vizsgáló és ellenőrző mérleg is (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével), súly mindenfajta mérleghez | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

8425 –8428 | Emelő, mozgató, be- és kirakodó gépek | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10 %-a lehet csak a 8431 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

8429 | Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger: | | |

| –Úthenger | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

| –Más | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10 %-a lehet csak a 8431 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

8430 | Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és hókotró | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10 %-a lehet csak a 8431 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

ex8431 | Kizárólag vagy elsősorban az úthenger alkatrésze | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

8439 | Papíripari rostanyag készítésére, valamint papír vagy karton előállítására és kikészítésére szolgáló gép | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,a fenti korlátozás mellett a termék gyártelepi árának legfeljebb 25 %-a lehet csak a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

8441 | Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve a bármilyen fajta papír- vagy kartonvágó gépet is | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 25 %-a lehet csak a termékkel azonos vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

8444 –8447 | E vámtarifaszámok alá tartozó textilipari gépek | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

ex8448 | A 8444 és 8445 vtsz. alá tartozó gépek segédgépei | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

8452 | Varrógép, a 8440 vtsz. alá tartozó könyvkötőgép (fűzőgép) kivételével; varrógép beépítésére alkalmas bútor; állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító; varrógéptű: | | |

| –Varrógép (csak zártöltésű) motor nélkül legfeljebb 16 kg tömegű fejjel, vagy motorral legfeljebb 17 kg tömegű fejjel vagy motorral | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,(a motor nélküli) fej összeállítására felhasznált valamennyi nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyag értékét,a felhasznált szálfeszítő, hurkoló és cikcakk szerkezet már származó | |

| –Más | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

8456 –8466 | A 8456–8466 vámtarifaszám alá tartozó szerszámgépek és gépek, valamint alkatrészeik és tartozékaik | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

8469 –8472 | Irodagépek (pl. írógépek, számológépek, automatikus adatfeldolgozó gépek, másológépek, fűzőgépek) | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

8480 | Öntödei formázószekrény; fémöntéshez; öntőformafedő lap; öntőminta; öntőforma (a bugaöntő forma kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

8482 | Golyós vagy görgős gördülőcsapágy | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

8484 | Két vagy több fém, illetve más anyagból rétegelt tömítés és tömítőelem; különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelem | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

8485 | Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos csatlakozót, szigetelőt, tekercset, érintkezőt és más elektromos alkatrészt nem tartalmazó gépalkatrész | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

ex 85. árucsoport | Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és -visszaadó, televíziós kép- és hangfelvevő és -visszaadó készülékek, ezek alkatrészei és tartozékai; kivéve: | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

8501 | Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével] | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának 10 %-a lehet csak a 8503 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

8502 | Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának 10 %-a lehet csak a 8501 vagy 8503 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag együttes értéke | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

ex8504 | Tápegység az automatikus adatfeldolgozó gépekhez | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

ex8518 | Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

8519 | Lemezjátszó erősítő nélkül is, kazettalejátszó és más hangvisszaadó készülék, hangfelvevő szerkezet nélkül | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

8520 | Magnetofon és más hangfelvevő készülék, lejátszó szerkezettel vagy anélkül is | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át;valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

8521 | Videó felvevő és -lejátszó készülék, videó tunerrel egybeépítve is | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át;valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

8522 | Kizárólag vagy elsősorban a 8519-8521 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrésze és tartozéka | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

8523 | Hang vagy más jel felvételére alkalmas vagy ilyen célra előkészített, de felvételt nem tartalmazó anyag, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

8524 | Lemez, szalag és más anyag, amelyen hangot vagy más jelet rögzítettek, beleértve a lemez készítésére szolgáló matricát és mesterlemezt is, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével: | | |

| –Lemez készítésére szolgáló matrica és mesterlemez | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

| –Más | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának 10 %-a lehet csak a 8523 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

8525 | Rádiótelefon-, rádiótávíró-, rádió- és televízió-műsor adókészülék, vevőkészülékkel vagy anélkül, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamera (felvevő), állóképes videokamera és más videokamera felvevők | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

8526 | Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

8527 | Rádiótelefon-, rádiótávíró- és rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával közös házban is | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

8528 | Televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor vevőkészüléket, hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magába foglaló is; videómonitor és videó vetítőkészülék | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

8529 | Kizárólag vagy elsősorban a 8525-8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei: | | |

| –Kizárólag vagy elsősorban videó felvevő vagy lejátszó készülékhez | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

| –Más | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

8535 és8536 | Elektromos áramkör összekapcsolására, védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10 %-a lehet csak a 8538 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

8537 | Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), asztal, doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, és elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű, a 8517 vtsz. alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10 %-a lehet csak a 8538 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

ex8541 | Dióda, tranzisztor és hasonló félvezető eszköz; a csipekre még nem vágott egyben levő félvezető szelet kivételével | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

8542 | Elektronikus integrált áramkör és mikroszerkezet | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának 10 %-a lehet csak a 8541 vagy 8542 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag együttes értéke | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

8544 | Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

8545 | Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célra szolgáló, szénből, grafitból készült cikk, fémmel vagy anélkül | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

8546 | Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

8547 | Szigetelő szerelvény elektromos géphez, készülékhez és berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belsőmenetes foglalat), amelyet az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozó darabjai | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

8548 | Használt primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor, ezek hulladéka; kimerült primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor; gépnek és készüléknek ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos alkatrésze | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

ex 86. árucsoport | Vasúti mozdonyok és villamos motorkocsik, más, sínhez kötött járművek és alkatrészeik; vasúti és villamosvágány-tartozékok, felszerelések és alkatrészeik; mindenféle mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) közlekedési jelzőberendezés; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

8608 | Vasúti és villamosvasúti vágánytartozék és felszerelés; mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) ellenőrző, jelző- és biztonsági berendezés, vasút, villamosvasút, közút, belvízi út, parkolóhely, kikötő vagy repülőtér számára; mindezek alkatrésze | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

ex 87. árucsoport | Járművek és ezek alkatrészei, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

8709 | Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, áruházban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az ide tartozó jármű alkatrésze | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

8710 | Harckocsi és más páncélozott harci jármű motorral, fegyverzettel vagy anélkül, valamint az ilyen jármű alkatrésze | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

8711 | Motorkerékpár (beleértve a segéd-motorkerékpárt is), kerékpár kisegítő motorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi: | | |

| –Szikragyújtású dugattyús, belső égésű motorral, melynek hengerűrtartalma: | | |

| – –Legfeljebb 50 cm3-t | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

| – –Meghaladja az 50 cm3 -t | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

| –Más | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

ex8712 | Kerékpár golyóscsapágy nélkül | Előállítás a 8714 vámtarifaszám alá nem osztályozott anyagokból | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

8715 | Gyermekkocsi és alkatrésze | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

8716 | Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi; más jármű géperejű hajtás nélkül; mindezek alkatrésze | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

ex 88. árucsoport | Légi járművek, űrhajók és ezek részei; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex8804 | Forgó (rotáló) ejtőernyő | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 8804 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8805 | Légi jármű indító szerkezet; fedélzeti leszállásfékező készülék és hasonló fékezőszerkezet; repülőkiképző földi berendezés; mindezek alkatrésze | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

89. árucsoport | Hajó, csónak és más úszószerkezet | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban a 8906 vámtarifaszám alá tartozó törzseket nem lehet felhasználni | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 90. árucsoport | Optikai, fényképészeti, mozgó-fényképészeti, mérő-, ellenőrző, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai; kivéve: | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

9001 | Optikai szál és optikai szálból álló nyaláb; optikai szálból készült kábel a 8544 vtsz. alá tartozó kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen anyagból készült lencse (kontaktlencse is), prizma, tükör és más optikai elem nem szerelve, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

9002 | Lencse, prizma, tükör és más optikai elem bármilyen anyagból, szerelve, amely a műszer vagy készülék alkatrésze vagy szerelvénye, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

9004 | Szemüveg, látásjavító, védő- és más szemüveg | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

ex9005 | Távcső, látcső (két és egy szemlencsés) és más teleszkóp és ezek foglalata; a fénytörőközeggel működő csillagászati távcsövek és ezek foglalata kivételével | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,a felhasznált nem származó anyagok értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

ex9006 | Fényképezőgép (a mozgó-fényképészeti kamera kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, az elektromos gyújtású villanókörte kivételével | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,a felhasznált nem származó anyagok értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

9007 | Mozgókép-felvevő (kamera) és vetítő, hangfelvevő és hangvisszaadó készülékkel vagy anélkül | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,a felhasznált nem származó anyagok értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

9011 | Összetett optikai mikroszkóp, mikro-fényképészeti, mikro-mozgófényképészeti mikroszkóp vagy mikroképvetítő is | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,a felhasznált nem származó anyagok értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

ex9014 | Más navigációs eszköz és készülék | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

9015 | Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

9016 | Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt is | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

9017 | Rajzoló, jelölő vagy matematikai számolóműszer és eszköz (pl. rajzológép, pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem osztályozható kézi hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző) | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

9018 | Orvosi, sebészeti, fogászati, állatorvosi műszer és készülék, szcintigraf készülék is, más elektromos gyógyászati és látásvizsgáló készülék: | | |

| –Fogorvosi szék felszereléssel | Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 9018 vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagot is beleértve | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

| –Más | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

9019 | Mechanikus gyógyászati készülék; masszírozó készülék; pszichológiai képességvizsgáló készülék; ózon-oxigén és aeroszol-terápiai készülék, mesterséges lélegeztető vagy más gyógyászati légzőkészülék | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

9020 | Más légzőkészülék és gázálarc a mechanikus részekkel és cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

9024 | Keménység-, szakító- és nyomásszilárdság-, rugalmasság vizsgáló gép és készülék vagy más mechanikai anyagvizsgáló gép (pl. fém, fa, textil, papír, műanyag vizsgálatához) | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

9025 | Fajsúlymérő és hasonló folyadékban úszó mérőműszer; hőmérő, pirométer, barométer, higrométer, pszichrométer (regisztrálóval is) és mindezek egymással kombinálva is | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

9026 | Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek mérésére és ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző, manométer, hőmennyiségmérő), a 9014, 9015, 9028 vagy 9032 vtsz. alá tartozó műszer és készülék kivételével | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

9027 | Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló készülék és műszer (pl. polariméter, refraktométer, spektrométer, füst- vagy gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget vagy hasonló jellemzőket mérő és ellenőrző eszköz és készülék; hő-, hang- és fénymennyiségek mérésére és ellenőrzésére szolgáló eszköz és készülék (a megvilágítási időmérő is); mikrotom (metszetkészítő) | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

9028 | Gáz-, folyadék- és áramfogyasztásnak vagy előállításnak mérésére szolgáló készülék, ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszköz is: | | |

| –Alkatrész és tartozék | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

| –Más | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,a felhasznált nem származó anyagok értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

9029 | Fordulatszám-számláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló, lépésszámláló és hasonló készülék; sebességmérő és tachométer, a 9014 vagy a 9015 vtsz. alá tartozó készülék kivételével; stroboszkóp | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

9030 | Oszcilloszkóp, spektrum analizátor és elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más műszer és készülék a 9028 vtsz. alá tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta-, gamma-, röntgen-, kozmikus vagy más ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és készülék | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

9031 | Ebben az árucsoportban másutt nem említett, más vtsz. alá nem osztályozható mérő- vagy ellenőrző műszer, készülék és gép; profilvetítő | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

9032 | Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

9033 | A 90. árucsoportba tartozó gép, készülék, műszer vagy berendezés ebben az árucsoportban másutt nem említett alkatrésze és tartozéka | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

ex 91. árucsoport | Órák és ezek alkatrésze; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

9105 | Más órák | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

9109 | Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt | lőállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,valamennyi felhasznált nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

9110 | Komplett "kisóraszerkezet" vagy óraszerkezet nem összeszerelve vagy részben összeszerelve (szerkezetkészlet); nem teljes "kisóraszerkezet" vagy óraszerkezet összeszerelve; nyers "kisóraszerkezet" vagy óraszerkezet | Előállítás: melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,a fenti korlátozás mellett, a termék gyártelepi árának legfeljebb 10 %-a lehet csak a 9114 vámtarifaszám alá osztályozott felhasznált anyag értéke | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

9111 | Tok "kisóraszerkezet"-hez és ennek részei | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

9112 | Tok órához és hasonló tok ebbe az árucsoportba tartozó más áruhoz és ezek részei | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

9113 | Szíj, szalag és karkötő karórához és ezek alkatrésze: | | |

| –Nem nemesfémből, nemesfémmel plattírozva is | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

| –Más | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

92. árucsoport | Zenei eszközök; mindezek alkatrésze és tartozéka | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át | |

93. árucsoport | Fegyver és lőszer; ezek alkatrésze és tartozéka | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

ex 94. árucsoport | Bútor; ágyfelszerelés, matrac, ágybetét, párna és más párnázott lakberendezési cikk; másutt nem említett lámpa és világító felszerelés; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, névtáblák és hasonlók; előre gyártott épület; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex9401 ésex9403 | Nem nemesfémből készült, legfeljebb 300 g/m2 tömegű nem párnázott, pamuthuzatot tartalmazó bútor | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott, vagy Előállítás a 9401 vagy 9403 vámtarifaszám alá tartozó, felhasználásra kész pamut huzatból, ha: az értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át,valamennyi felhasznált anyag már származó és nem a 9401 vagy 9403 vámtarifaszám alá osztályozott | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9405 | Lámpa és világító felszerelés, beleértve a keresőlámpát és a spotlámpát is, és mindezek másutt nem említett alkatrésze; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű fényforrással szerelve, valamint mindezek másutt nem említett alkatrésze | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

9406 | Előre gyártott épület | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

ex 95. árucsoport | Játékok, játékszerek és sporteszközök; mindezek alkatrésze és tartozéka | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

9503 | Más játék; kicsinyített méretű ("méretarányos") modell és szórakozásra szánt hasonló modell, működő is; mindenféle összerakós fejtörő játék (puzzle) | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

ex9506 | Golfütő és alkatrészei | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott. Azonban golfütő fejek készítéséhez durván megmunkált blokkok felhasználhatók | |

ex 96. árucsoport | Különböző áruk; kivéve: | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

ex9601 ésex9602 | Állati, növényi vagy ásványi eredetű, faragásra alkalmas anyagból készült cikkek | Előállítás az ugyanaz alá a vámtarifaszám alá tartozó "megmunkált" faragási anyagokból | |

ex9603 | Seprű, kefe és ecset (a nyest- és a mókusszőrből készült seprűk és hasonlók és kefék kivételével) kézi működtetésű mechanikus padlóseprű motor nélkül, szobafestőpárna és -henger, gumibetétes törlő és nyeles felmosó | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

9605 | Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő- vagy ruhatisztításhoz | A készletben lévő minden egyes tételnek ki kell elégítenie azt a szabályt, amely akkor vonatkozna rá, ha nem lenne készletbe foglalva. Azonban nem származó cikkek beépíthetők, ha értékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át | |

9606 | Gomb, francia kapocs, patentkapocs és nyomógomb, gombtest és ezek más részei; nyers gomb | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

9612 | Írógép- és hasonló szalag, tintával vagy más anyaggal- lenyomat készítésére- átitatva, orsón vagy kazettában is; bélyegzőpárna, dobozzal is, átitatva vagy sem | Előállítás, melynek során: valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott,valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át | |

ex9613 | Öngyújtó, piezó elektromos gyújtóval | Előállítás, melynek során a 9613 vámtarifaszám alá tartozó valamennyi felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át | |

ex9614 | Pipa és pipafej | Előállítás durván megmunkált tömbből | |

97. árucsoport | Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek | Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált anyag a terméktől eltérő vámtarifaszám alá osztályozott | |

"

[1] A "meghatározott eljárásokkal" kapcsolatos különleges feltételeket lásd a 7.1 és 7.3 bevezető megjegyzésekben

[2] A "meghatározott eljárásokkal" kapcsolatos különleges feltételeket lásd a 7.2 bevezető megjegyzésben

[3] A 32.árucsoporthoz tartozó megjegyzések 3. pontja kimondja, hogy e készítmények bármely anyag festésénél vagy színezékkészítmények előállításánál vagy azok alkotóelemeiként használatosak, feltéve, ha nem tartoznak a 32. árucsoport más vámtarifaszáma alá.

[4] A "csoport" kifejezés úgy értendő, mint a vámtarifaszám szövegének a többitől pontosvesszővel elválasztott bármely része Semiconductor Equipmentand Materials Institute Incorporated

[5] Egyrészről a 3901-3906 vámtarifaszám alá és másrészről a 3907-3911 vámtarifaszám alá osztályozott anyagokból álló termékek esetében e korlátozás csak azoknak az anyagoknak a csoportjára vonatkozik, amelyik a termék tömegében domináns

[6] A következő fóliákat kell víztisztának tekinteni: fóliák, amelyeknek optikai fénytompítása – -az ASTM-D 1003-16 szerint Gardner Hazeméterrel (azaz Hazefaktor) mérve - kevesebb, mint 25 %

[7] A kevert textilanyagokból készült termékekkel kapcsolatos speciális feltételeket az 5. bevezető megjegyzés tartalmazza.

[8] Ennek az anyagnak a használata a papírgyártási gépekhez használatos nem szőtt anyagok előállítására korlátozódik.

[9] Lásd a 6. bevezető megjegyzést.

[10] A kötött vagy hurkolt kelméből (kiszabott vagy közvetlenül formára kötött kelméből) a darabok összevarrásával vagy összeállításával készített nem rugalmas vagy nem gumizott kötött vagy hurkolt cikkek esetében lásd a 6. bevezető megjegyzést.

[11] Semiconductor Equipmentand Materials Institute Incorporated

--------------------------------------------------

Top