EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1677

A Bizottság 1677/98/EK rendelete (1998. július 29.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításárólEGT vonatkozású szöveg.

OJ L 212, 30.7.1998, p. 18–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 009 P. 30 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 009 P. 30 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 009 P. 30 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 009 P. 30 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 009 P. 30 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 009 P. 30 - 35
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 009 P. 30 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 009 P. 30 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 009 P. 30 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 011 P. 23 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 011 P. 23 - 28
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 017 P. 96 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; közvetve hatályon kívül helyezte: 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1677/oj

31998R1677Hivatalos Lap L 212 , 30/07/1998 o. 0018 - 0022


A Bizottság 1677/98/EK rendelete

(1998. július 29.)

a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 82/97/EK parlamenti és tanácsi rendelettel [1] módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 249. cikkére,

mivel a legutóbb az 75/98/EK rendelettel [3] módosított 2454/93/EGK bizottsági rendelet [4] vámértékbevallást tevőre vonatkozó rendelkezéseit a vámáru-nyilatkozatot tevőre vonatkozó rendelkezésekkel össze kell hangolni a két rendelkezési terület egységesebb alkalmazása céljából;

mivel a Közösségnek a passzív feldolgozásra vonatkozó jogszabályai rendelkeznek azokról az esetekről, amikor az engedélyek megadására a Bizottság határozata alapján kerül sor; mivel az eljárás alkalmazását egyszerűsíteni kell az engedély olyan személy részére történő megadására vonatkozó eljárás módosításával, aki különbözik a passzív feldolgozási műveletet végrehajtó személytől, és biztosítani kell, hogy szükség esetén a vámkódex-bizottsági eljárást is igénybe vegyék;

mivel tértiáruként történő kezelés érdekében a mezőgazdasági termékek újrabehozatalára a kiviteli vámáru-nyilatkozat elfogadásától számított 12 hónapon belül kell sort keríteni további hosszabbítás lehetősége nélkül; mivel azonban a tapasztalatok fényében a vámhatóságok részére lehetővé kell tenni, hogy kellően igazolt kivételes esetekben engedélyezzék ennek az időszaknak a meghosszabbítását; mivel a közös agrárpolitika keretében a visszatérítések egységes szabályozása érdekében az esetek részleteit közölni kell a Bizottsággal;

mivel adódnak olyan helyzetek, különösen a légifuvarozási ágazatban, amikor rövid idő alatt kell nagy mennyiségű árut feladni; mivel ez hibákat eredményezhet az áruk vámjogi helyzetének meghatározásában, amely az érdekelt személy kezdeményezésére vagy nevében az árunak a rendelkezési helyre történő érkezésekor kerül helyesbítésre; mivel ezekben az esetekben elfogadható, hogy az árukat nem tekintik úgy, mint amelyek véglegesen kikerültek a vámfelügyelet alól feltéve, hogy a hiba kijavítására a pénzügyi érdekek sérülése nélkül a vámellenőrzés előtt kerül sor; mivel minden visszaélési lehetőséget ki kell zárni;

mivel helyénvaló a Közösség szintjén végrehajtásra kerülő eljárások egyszerűsítése egyfelől a behozatali vagy kiviteli vámok utólagos lekönyveléséről történő lemondás, másfelől a behozatali vagy kiviteli vámok visszafizetése vagy elengedése iránti kérelmek vonatkozásában;

mivel szükséges annak a hatályos küszöbnek az emelése, amely alatt a tagállamok, ha nincsenek kételyeik, maguk dönthetnek úgy, hogy nem tesznek lépéseket a ki nem szabott vámok utólagos lekönyvelésére, amennyiben úgy találják, hogy a 2913/92/EGK rendelet (a továbbiakban: "Vámkódex") 220. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett összes feltétel teljesült; mivel ezenfelül ajánlatos egy ECU-ben kifejezett küszöbértéket megállapítani, amely alatt a tagállamok maguk dönthetnek, ha nincsenek kételyeik, a vámok visszafizetésének vagy elengedésének engedélyezéséről, amennyiben úgy találják, hogy a Vámkódex 239. cikkének (1) bekezdésében említett feltételek teljesültek;

mivel védeni kell azoknak a személyeknek a meghallgatáshoz való jogát, akiket a behozatali vagy kiviteli vámok utólagos lekönyveléséről szóló vagy a behozatali vagy kiviteli vámok visszafizetésének vagy elengedésének elutasításáról szóló határozat érint; mivel az érdekelt feleknek alkalmat kell adni arra, hogy a Bizottság által hozandó határozatokban lévő kifogásokra írásban reagálhassanak; mivel e helyzet szükségessé teszi a Bizottság által e határozatok meghozatalára rendelkezésre álló határidők módosítását;

mivel az euró bevezetéséről szóló, 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendelet [5] úgy rendelkezik, hogy 1999. január 1-jétől a részt vevő tagállamok valutája az euró lesz; mivel 2001. december 31-ig az euró az átváltási árfolyamoknak megfelelő nemzeti pénznemben kerül kifejezésre; mivel következésképpen az euró jogilag egyenértékű a nemzeti fizetőeszközökkel; mivel az átmeneti időszakban szerződések, nemzeti jogszabályok és más jogi eszközök érvényesen alkalmazhatják mind az eurót mind pedig valamely nemzeti pénznemet;

mivel szükségesnek tűnik az egységes vámokmány szabályait módosító intézkedéseket foganatosítani az euró pénznem használatának lehetővé tétele érdekében; mivel következésképpen e célból módosítani szükséges a 37. mellékletet;

mivel a Közösség és tagállamai, illetve a harmadik országok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikáról szóló 1172/95/EK rendelet 6. és 9. cikkét módosító, 1998. február 12-i 374/98/EK tanácsi rendelet [6] rendelkezik az árukereskedelemre vonatkozó, statisztikai célokra jelenleg használt nemzeti nómenklatúrának az ISO alpha-2 kódrendszeren alapuló betűrendes nómenklatúra által 1999. január 1-jével történő felváltásáról;

mivel ezért szükséges az egységes vámokmány kitöltésére vonatkozó szabályokat módosítani e változás figyelembevételével; mivel a 38. melléklet ennek megfelelően módosításra szorul; mivel azonban kívánatos lehetővé tenni a tagállamok számára a jelenlegi kódrendszer további használatát a 37. és 38. mellékletek lecseréléséig;

mivel gazdasági okokból kívánatos a 87. mellékletben lévő jegyzéknek bizonyos elektronikus alkatrészekkel és hasonlókkal történő bővítése az Információtechnológiai Megállapodás hatálybalépését követően;

mivel az e rendeletben meghatározott rendelkezések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 178. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az (1) bekezdésben említett vámértékbevallást csak a Közösségben letelepedett személy és csak a vonatkozó tények birtokában tehet.

A Vámkódex 64. cikke (2) bekezdése b) pontjának második francia bekezdését és 64. cikkének (3) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell."

2. A 759. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Ha a kiviteli művelet több tagállamot is érint, és egyetlen engedély iránti kérelmet nyújtanak be, a 751. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárást kell alkalmazni.

Ha kifogásokat terjesztenek elő az engedélytervezet vonatkozásában, a Bizottság a bizottsági eljárásnak megfelelően határozhat arról, hogy az engedély kiadható-e, és milyen feltételekkel."

3. A 844. cikk (4) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Ha azonban az áru szabad forgalomba bocsátására vonatkozó bejelentésre az első albekezdésben említett határidő lejárta után kerül sor, az újrabehozatal tagállamának vámhatóságai engedélyezhetik ennek a határidőnek a meghosszabbítását, ha azt kivételes körülmények indokolják. Ha a vámhatóságok engedélyezik a határidő meghosszabbítását, az eset részleteit meg kell küldeniük a Bizottságnak."

4. A 865. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az elektronikus manifeszt segítségével egyszerűsített árutovábbítási eljárás alkalmazására jogosult légitársaságok esetében azonban az áruk nem minősülnek a vámfelügyelet alól elvontnak, ha a rendellenes helyzet vámhatóságok általi felfedezése előtt az árukat az érdekelt személy kezdeményezésére vagy nevében azok nem közösségi vámjogi helyzetével összhangban kezelték, és ha az érdekelt személy magatartása nem veti fel csalás gyanúját."

5. A 869. cikk b) bekezdésében a "2000 ECU" kifejezés helyébe az "50000 ECU" kifejezés lép.

6. A rendelet szövege a következő 872a. cikkel egészül ki:

"872a. cikk

Ha a Bizottság a 872. és 873. cikkben meghatározott eljárás során bármikor kedvezőtlen döntést szándékozik hozni az előterjesztett ügyben érintett személlyel szemben, kifogásait írásban közölnie kell az érintettel, csatolva minden olyan okmányt, amelyekre a kifogásokat alapozza. A Bizottság elé terjesztett ügyben érintett személynek álláspontját a kifogás megküldésének időpontjától számított egy hónapon belül írásban kell kifejtenie. Ha e határidőn belül nem közli álláspontját, úgy kell tekinteni, mintha lemondott volna állásfoglalási jogáról."

7. A 873. cikk a következőképpen módosul:

a) a második bekezdés első és második mondatában a "hat hónapon", illetve "hat hónapos" kifejezések helyébe a "kilenc hónapon", illetve "kilenc hónapos" kifejezések lépnek.

b) a cikk szövege a következő bekezdéssel egészül ki:

"Ha a Bizottság a 872a. cikknek megfelelően kifogásait közölte az ügyben érintett személlyel, a kilenc hónapos határidő meghosszabbodik azzal az idővel, amely a Bizottság részéről emelt kifogások megküldésének időpontja és az érintett személy állásfoglalásának kézhezvétele vagy állásfoglalás hiányában az állásfoglalás ismertetésére rendelkezésre álló határidő között eltelik."

8. A 905. cikk (1) bekezdése kiegészül a következő második albekezdéssel:

"A döntéshozó vámhatóság – ha az üggyel kapcsolatban semmilyen kételye nem merül fel –, maga is határozhat a vámok visszafizetéséről vagy elengedéséről azokban az esetekben, amikor úgy ítéli meg, hogy a Vámkódex 239. cikke (1) bekezdésében megállapított feltételek teljesültek, és ha az ugyanabból a különleges helyzetből eredő egy vagy több behozatali vagy kiviteli művelet tekintetében keletkező összeg érintett személyenként kevesebb mint 50000 ECU."

9. A rendelet szövege kiegészül a következő 906a. cikkel:

"906a. cikk

Ha a Bizottság a 906. és 907. cikkben meghatározott eljárás során bármikor kedvezőtlen döntést szándékozik hozni a visszafizetést vagy elengedést kérelmező személlyel szemben, kifogásait írásban közölnie kell az érintettel, csatolva minden olyan okmányt, amelyekre a kifogásokat alapozza. A visszafizetést vagy elengedést kérelmező személynek álláspontját a kifogás megküldésének időpontjától számított egy hónapon belül írásban kell kifejtenie. Ha e határidőn belül nem közli álláspontját, úgy kell tekinteni, mintha lemondott volna állásfoglalási jogáról."

10. A 907. cikk a következőképpen módosul:

a) a második{?Pub Caret} bekezdés első és második mondatában a "hat hónapon", illetve "hat hónapos" kifejezések helyébe a "kilenc hónapon", illetve "kilenc hónapos" kifejezések lépnek.

b) a cikk szövege a következő albekezdéssel egészül ki:

"Ha a Bizottság a 906a. cikknek megfelelően kifogásait közölte a visszafizetést vagy elengedést kérelmező személlyel, a kilenc hónapos határidő meghosszabbodik azzal az idővel, amely a Bizottság részéről emelt kifogások megküldésének időpontja és az érintett személy állásfoglalásának kézhezvétele vagy állásfoglalás hiányában az állásfoglalás ismertetésére rendelkezésre álló határidő között eltelik."

11. A 37. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

12. A 38. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

13. A 87. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

E rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Az 1. cikk 11. és 12. pontját 1999. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1998. július 29-én.

a Bizottság részéről

Mario Monti

a Bizottság tagja

[1] HL L 17., 1997.1.21., 1. o.

[2] HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

[3] HL L 7., 1998.1.13., 3. o.

[4] HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

[5] HL L 139., 1998.5.11., 1. o.

[6] HL L 48., 1998.2.19., 6. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A 37. melléklet a következőképpen módosul:

1. A II. cím A. és C. szakaszában a 44. rovatra vonatkozó útmutató a következő bekezdésekkel egészül ki:

"1999. január 1-jétől azokban a tagállamokban tett nyilatkozatokon, amelyek a gazdálkodóknak lehetővé teszik az euró alkalmazását vámáru-nyilatkozataik megtételekor, e rovatban, lehetőleg a jobb alsó sarokban levő alrovatban, feltüntetik az alkalmazott pénznem (a nemzeti pénznem vagy euró) jelét.

A tagállamok úgy is rendelkezhetnek, hogy e jelet csak a nyilatkozaton szereplő áruk első tétele esetében kell feltüntetni a 44. rovatban. Ebben az esetben ezt a nyilatkozaton szereplő összes árutételre érvényesnek kell tekinteni.

Ezt a jelet a pénznemek ISO-alpha-3 kódja (ISO 4217) szerint kell feltüntetni".

2. A II. cím A. szakaszban a 46. rovatra vonatkozó útmutató első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A 44. rovatban kóddal jelzett pénznemben kifejezett, a hatályos közösségi rendelkezések szerinti statisztikai értéket kell megadni. Amennyiben a 44. rovatban nem adtak meg ilyen kódot, akkor annak a tagállamnak a pénznemét kell alkalmazni, ahol a kiviteli alakiságokat elvégezték".

3. A II. cím A. szakaszban a 47. rovatra vonatkozó útmutató a következő bekezdéssel egészül ki a jelenlegi szöveg után:

"Az e rovatban szereplő összegek a 44. rovatban szereplő kód által jelzett pénznemben kerülnek kifejezésre. Amennyiben a 44. rovatban nem adtak meg ilyen kódot, annak a tagállamnak a pénznemét kell alkalmazni, ahol a kiviteli alakiságokat elvégezték".

4. A II. cím C. szakaszban a 45. rovatra vonatkozó útmutató a következő bekezdéssel egészül ki a jelenlegi szöveg után:

"Az e rovatban szereplő összegek a 44. rovatban feltüntetett kód által jelzett pénznemben kerülnek kifejezésre. Amennyiben a 44. rovatban nem adtak meg ilyen kódot, a rendeltetési tagállam pénznemét kell alkalmazni".

5. A II. cím C. szakaszban a 46. rovatra vonatkozó útmutató első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A 44. rovatban feltüntetett kód által jelzett pénznemben kifejezett, a hatályos közösségi rendelkezések szerinti statisztikai értéket kell megadni. Amennyiben a 44. rovatban nem adtak meg ilyen kódot, akkor a rendeltetési tagállam pénznemét kell alkalmazni".

6. A II. cím C. szakaszban a 47. rovatra vonatkozó útmutató a következő bekezdéssel egészül ki a jelenlegi szöveg után:

"Az e rovatban szereplő összegek a 44. rovatban feltüntetett kód által jelzett pénznemben kerülnek kifejezésre. Amennyiben a 44. rovatban nem adtak meg ilyen kódot, a rendeltetési tagállam pénznemét kell alkalmazni".

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A 38. melléklet a következőképpen módosul:

A 22. rovatra vonatkozó (a számla pénzneme) útmutató helyébe a következő kerül:

"A számla pénznemét az ISO alpha-3 kód (ISO 4217) szerint kell megadni.

A tagállamok azonban továbbra is használhatják a háromjegyű, földrajzi nómenklatúra szerinti kódokat, amelyek az 1172/95/EK tanácsi rendelet [1] 9. cikkének értelmében kerültek elfogadásra."

[1] HL L 118., 1995.5.25., 10. o.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A 87. melléklet a következő ponttal egészül ki:

| "1. oszlop | 2. oszlop |

Sorszám | Áruk, melyek vámfelügyelet melletti feldolgozása engedélyezett | Engedélyezett feldolgozási módok |

Feldolgozás olyan információtechnológiai termékekké, amelyek: |

1. | a 97/359/EK tanácsi határozat"EC-ITA-CXL" mellékletében található KN-alszám alá tartoznak, ha az engedélyezés napján vámmentesség alkalmazandó; vagy |

2. | a 2216/97/EK tanácsi rendelet 1., 2. vagy 3. cikke által szabályozott KN-alszám alá tartoznak, ahol az engedélyezés napján autonóm vámfelfüggesztés alkalmazandó" |

|

--------------------------------------------------

Top