Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0076

A Tanács 98/76/EK irányelve (1998. október 1.) a belföldi és nemzetközi közlekedés terén a közúti árufuvarozói és személyszállítói szakma gyakorlásának engedélyezéséről, valamint e személyek szabad letelepedéshez való joga gyakorlásának előmozdítása érdekében az oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló 96/26/EK irányelv módosításáról

OJ L 277, 14.10.1998, p. 17–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 137 - 146
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 137 - 146
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 137 - 146
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 137 - 146
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 137 - 146
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 137 - 146
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 137 - 146
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 137 - 146
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 137 - 146
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 003 P. 63 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 003 P. 63 - 72

No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/76/oj

31998L0076Hivatalos Lap L 277 , 14/10/1998 o. 0017 - 0025


A Tanács 98/76/EK irányelve

(1998. október 1.)

a belföldi és nemzetközi közlekedés terén a közúti árufuvarozói és személyszállítói szakma gyakorlásának engedélyezéséről, valamint e személyek szabad letelepedéshez való joga gyakorlásának előmozdítása érdekében az oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló 96/26/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189c. cikke szerinti eljárásnak megfelelően [3],

(1) mivel a közúti fuvarozási szakma gyakorlása engedélyezésének nemzeti szabályozásai és az oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismerése közötti eltérések a verseny torzulásait idézhetik elő;

(2) mivel ezért ezen a területen a harmonizáció folyamatának további folytatása szükséges a belső piac működési keretein belül a 96/26/EK irányelv [4] rendelkezéseiben előírt közös szabályok további erősítése által;

(3) mivel a közúti árufuvarozási piacon bekövetkezett fejlemények és a belső piac működési követelményei szükségessé teszik a 96/26/EK irányelv hatályának kiterjesztését, kis raksúlyú járművekkel ellenszolgáltatás fejében közúti árufuvarozást végző fuvarozók bizonyos kategóriáira, mint például a futárszolgálatok, a rövid távolságú, helyi fuvarozási szolgáltatásokat nyújtó és 3,5 és 6 tonna közötti megengedett legnagyobb össztömegű járműveket használó közúti fuvarozókra vonatkozó sajátos eltérésekre is figyelemmel;

(4) mivel a jó hírnév vonatkozásában szigorúbb követelményeket kell megszabni, beleértve a környezetvédelemmel és a szakmai felelősséggel kapcsolatos követelményeket is;

(5) mivel a megfelelő pénzügyi helyzet vonatkozásában a piac kiegyensúlyozatlanságának elkerülése céljából szükséges a saját tőke és tartalékok minimális szintjének a megemelése, valamint az euró értékének ötévenkénti rögzítése azokban a nemzeti valutákban, amelyek nem vesznek részt a monetáris unió harmadik szakaszában;

(6) mivel a szakmai alkalmasság vonatkozásában szükséges, hogy a közúti fuvarozást végezni szándékozók igazolják, hogy ugyanazon tárgykörökben összehangolt minimális képzettségi szinttel és összehasonlítható formában kiállított bizonyítvánnyal rendelkeznek, amely igazolja összehangolt minimális szintű szakmai alkalmasságukat, különösen kereskedelmi téren, az összes tagállamban alkalmazott egységes vizsgáztatási módszerek alapján; mivel ebből a célból szükséges az is, hogy a vizsgák szervezésével kapcsolatos néhány szempont szintén összehangolásra kerüljön;

(7) mivel a tagállamoknak azt a jogát, hogy az első vizsgákra készülő, a tagállam területén szokásos tartózkodási hellyel rendelkező jelentkezők számára a szakmai alkalmassági vizsgákra való felkészüléshez kötelező tanfolyamokat szervezzenek, érintetlenül kell hagyni;

(8) mivel ezért a szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány kiállításához szükséges ismeretek szintje a 96/26/EK irányelv rendelkezéseiben előírtak sérelme nélkül tagállamonként eltérő; mivel az ilyen eltérések miatt a nemzeti rendelkezésekben feltehetően jelentős mértékű különbségek mutatkoznak az említett irányelv I. mellékletében meghatározott kereteken belül, különösen a fuvarozók képesítésében, a szolgáltatások minőségében és a közúti közlekedésbiztonság szintjében;

(9) mivel el kell fogadni, hogy egy korlátozott időszakra és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően a tagállamok megkövetelhetik, hogy olyan személyek, akik korábban soha nem szereztek szakmai alkalmassági bizonyítványt valamelyik tagállamban, azonban egy tagállamban letettek egy szakmai alkalmassági vizsgát, akkor, amikor szokásos tartózkodási helyük egy másik tagállamban volt, mint ahol első alkalommal kívánnak közúti fuvarozói tevékenységet folytatni, kiegészítő vizsgát tegyenek le; mivel az ilyen kiegészítő vizsgának olyan területeket kell érintenie, amelyekkel kapcsolatban a szakma adott országon belüli szempontjai eltérőek az abban az országban alkalmazott szempontoktól, ahol a vizsgát letették, különösen a sajátos nemzeti kereskedelmi, szociális, adóügyi, valamint műszaki szempontok vagy a piacszervezéshez és a társasági joghoz kapcsolódó szempontok vonatkozásában;

(10) mivel a 96/26/EK irányelv alkalmazásához Ausztriában, Finnországban és Svédországban átmeneti rendelkezések bevezetése szükséges;

(11) mivel rendszeresen ellenőrizni szükséges, hogy a fuvarozási szakma gyakorlására engedéllyel rendelkezők továbbra is megfelelnek-e a jó hírnévvel, megfelelő pénzügyi helyzettel és szakmai alkalmassággal kapcsolatos követelményeknek;

(12) mivel szükséges, hogy a tagállamok hatásos, arányos és visszatartó erejű szankciókat határozzanak meg a belső piac zavartalan működésének biztosítása érdekében,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 96/26/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdésében

- az első francia bekezdés szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

"– "közúti árufuvarozói szakma" bármely vállalkozás által díjazás ellenében gépjárművel vagy járműszerelvénnyel végzett árufuvarozási tevékenység;"

- a bekezdés az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

"–"szokásos tartózkodási hely" azt a helyet jelenti, ahol egy személy általában, azaz naptári évenként legalább 185 napot lakik, személyes és foglalkozási kötelékek miatt vagy foglalkozási kötelékek nélküli személy esetén olyan személyes kötelékek miatt, amelyek szoros kapcsolatot létesítenek a személy és a tartózkodási hely között.

Olyan személyek esetében azonban, akiknek a foglalkozási kötelékei más helyhez kapcsolódnak, mint a személyes kötelékei, és aki ennek következtében gyakran két vagy több tagállamban található különféle helyeken tartózkodik, szokásos tartózkodási helynek azt a helyet kell tekinteni, ahová a személyes kötelékek kapcsolódnak, feltéve hogy az adott személy arra a helyre rendszeresen visszatér. Ez az utóbbi feltétel nem alkalmazandó abban az esetben, amikor az adott személy meghatározott időtartamú munkavégzés céljából tartózkodik egy tagállamban. Valamely egyetem vagy iskola látogatása nem tekintendő a szokásos tartózkodási hely megváltoztatásának."

2. A 2. cikkben

- az (1) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:

"(1) Ennek a irányelvnek a rendelkezései nem vonatkoznak az olyan közúti árufuvarozó vállalkozásra, amelyek a közúti árufuvarozást 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépjárművekkel vagy járműszerelvényekkel végzik. A tagállamok ugyanakkor jogosultak ezt a határértéket az összes vagy egyes fuvarozási kategóriák vonatkozásában csökkenteni."

- a jelenlegi (2) bekezdés a) pontra változik és a következő ponttal egészül ki;

"b) – Az olyan közúti árufuvarozást végző vállalkozásokat, amelyek olyan járműveket használnak, amelyek megengedett legnagyobb össztömege 3,5 és 6 tonna között van, a tagállamok, miután a Bizottságot értesítették, mentesíthetik a kizárólag helyi fuvarozásban részt vevő és a kis fuvarozási távolságok miatt a fuvarozási piacra csak csekély hatást gyakorló vállalkozásokat az ebben az irányelvben előírt rendelkezések egy részének vagy egészének teljesítése alól."

3. A 3. cikkben

- a 2. bekezdés c) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

"c) jogerősen elmarasztalták az alábbiakra vonatkozó hatályos szabályok súlyos megszegése miatt:

- a szakma fizetési és foglalkoztatási feltételei, vagy

- a közúti árufuvarozásra vagy személyszállításra, az esetnek megfelelően, különösen a gépjárművezetők vezetési és pihenési idejére, a haszongépjárművek tömegére és méreteire, a közúti közlekedésbiztonságra és a járművek biztonságára, a környezetvédelemre és egyéb, a szakmai felelősség körébe tartozó előírásokra vonatkozó szabályok."

- a (3) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

"c) A vállalkozásnak az első üzemeltetett járműre 9000 EUR összegű saját tőkével és tartalékkal kell rendelkeznie, és minden egyes további jármű esetén járművenként legalább 5000 EUR összegű saját tőkével és tartalékkal.

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában az euró értékét azokban a nemzeti valutákban, amelyek nem vesznek részt a monetáris unió harmadik szakaszában, ötévenként rögzíteni kell. Az alkalmazandó árfolyamként az október első munkanapján érvényes és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett árfolyamot kell használni. Az árfolyamok a következő naptári év január 1. napjától kezdődően tekintendők hatályosnak."

- a (3) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

"d) Az a), b) és c) pontok tekintetében a hatáskörrel rendelkező hatóság elfogadhat a pénzügyi helyzet bizonyítékaként egy bank vagy egyéb, megfelelő minősítéssel rendelkező intézet által kibocsátott tanúsítványt vagy biztosítékot. Ez a tanúsítvány vagy biztosíték bankgarancia formájában, adott esetben zálog vagy kezességvállalás, illetve bármely más hasonló formában adható."

- a (4) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:

"(4) a) A szakmai alkalmasság feltétele abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha az I. mellékletben felsorolt tárgykörökben az ugyanitt előírt képzési szintnek megfelelő ismeretek birtoklását igazolták. Az ismereteket kötelező írásbeli vizsgán kell megállapítani, amit a tagállam által erre kijelölt hatóság vagy szervezet által az I. mellékletben előírt formában megszervezett szóbeli vizsgával is ki lehet egészíteni.

b) A tagállamok a vizsga alól mentességet adhatnak azoknak a jelentkezőknek, akik legalább 5 éves igazolt vezetői szintű gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek fuvarozó vállalkozásnál, feltéve hogy az ilyen jelentkezők teljesítik a tagállamok által – az I. melléklet rendelkezései szerint meghatározott módon – összeállított ellenőrző vizsgát.

c) A tagállamok mentesíthetik az I. mellékletben felsorolt tárgykörökben megfelelő ismereteket igazoló, bizonyos felsőfokú képesítések és műszaki oklevelek birtokosait azon vizsgák alól, amelyek anyagára a oklevelük vonatkozik.

d) Az a) pontban említett hatóság vagy szervezet által kiadott bizonyítványok szolgálnak a szakmai alkalmasság igazolására. Ezt a bizonyítványt az Ia. mellékletben meghatározott mintának megfelelően kell elkészíteni.

e) Az olyan jelentkezők számára, akik kizárólag belföldi fuvarozást végző vállalkozások tényleges és tartós irányítását kívánják végezni, a tagállamok előírhatják, hogy a szakmai alkalmasságot bizonyító ismeretek felmérését csak a belföldi fuvarozás területeit lefedő vizsgákra korlátozzák. Ebben az esetben a szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítványt, amelynek mintája az Ia. mellékletben található, olyan megjegyzéssel kell kiállítani, hogy annak tulajdonosa csak a kiállító tagállam területén jogosult fuvarozási vállalkozások tényleges és folyamatos irányításának a végzésére.

f) A Bizottsággal folytatott konzultációt követően a tagállamok megkövetelhetik, hogy azok a természetes személyek, akik a szakmai alkalmasságot igazoló olyan bizonyítvánnyal rendelkeznek, amelyet 1999. október 1. után egy másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága állított ki olyan időpontban, amikor az érintett személy szokásos tartózkodási helye az első tagállamban volt, kiegészítő vizsgát tegyenek az első tagállam által erre a célra kijelölt hatóság vagy szervezet szervezésében. A kiegészítő vizsgának azokra a különös ismeretekre kell kiterjednie, amelyek az első tagállamban végzett közúti árufuvarozás nemzeti aspektusaira vonatkoznak.

Ennek a pontnak a rendelkezéseit az 1999. október 1-jétől számított hároméves időszakra kell alkalmazni. Ez az időszak legfeljebb további ötéves időtartammal meghosszabbítható a Szerződés szabályai szerint, a Bizottság javaslatára a Tanács által meghozott intézkedéssel. A rendelkezések csak olyan természetes személyek esetében alkalmazandók, akik a szakmai alkalmasságukat igazoló bizonyítványnak az első albekezdésben szereplő feltételek szerinti megszerzésekor még nem szerezték meg az említett bizonyítványt egy tagállamban."

4. Az 5. cikkben

- az (1) bekezdés az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

"– Ausztriában, Finnországban és Svédországban 1995. január 1-jét megelőzően."

- a (2) bekezdés első albekezdése az alábbi francia bekezdéssel egészül ki az

"a korábbi Német Demokratikus Köztársaság területén 1989. október 2-át…"

kezdetű francia bekezdés után:

"– Ausztriában, Finnországban és Svédországban 1994. december 31-ét követően és 1997. január 1-jét megelőzően."

- a (2) bekezdés első albekezdése az alábbi francia bekezdéssel egészül ki az

"a korábbi Német Demokratikus Köztársaság területén 1992. július 1-jét…"

kezdetű francia bekezdés után:

"– Ausztriában, Finnországban és Svédországban 1997. január 1-jét megelőzően."

- a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) a) Minden olyan vállalkozásnak, amely 1999. október 1. előtt engedéllyel rendelkezett közúti árufuvarozás végzésére, az általa azon a napon üzemeltetett járműflotta vonatkozásában legkésőbb 2001. október 1-ig meg kell felelnie a 3. cikk (3) bekezdése rendelkezéseinek.

Az ilyen vállalkozások ugyanakkor kötelesek járműflottájuk minden 1999. október 1. utáni bővítése vonatkozásában megfelelni a 3. cikk (3) bekezdése rendelkezéseinek.

b) Az 1999. október 1. előtt 3,5 és 6 tonna közötti megengedett legnagyobb össztömegű járműveket használó, közúti árufuvarozást végző vállalkozások legkésőbb 2001. október 1-jéig kötelesek megfelelni a 3. cikk (3) bekezdése rendelkezéseinek."

5. A 6. cikk (1) bekezdése az alábbi albekezdésekkel egészül ki:

"A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendszeresen, legalább ötévenként ellenőrizzék, hogy a vállalkozások továbbra is megfelelnek-e a jó hírnévvel, a megfelelő pénzügyi helyzettel és a szakmai alkalmassággal kapcsolatos követelményeknek.

Ha az ellenőrzés időpontjában a megfelelő pénzügyi helyzettel kapcsolatos követelmények nem teljesülnek, a hatóságok olyan esetekben, amikor a vállalkozás egyéb gazdasági mutatói alapján feltételezhető, hogy a közeljövőben a pénzügyi terv alapján a megfelelő pénzügyi helyzettel kapcsolatos követelmények ismét és fenntartható módon teljesülni fognak, egy évet meg nem haladó haladékot adhatnak."

6. A 7. cikkben:

- az (1) bekezdés eleje helyébe a következő szöveg lép:"(1) Amennyiben egy nem honos fuvarozó megsérti …",

- a meglévő (2) bekezdést el kell hagyni, és egyidejűleg a meglévő (3) bekezdés számozása (2) bekezdésre változik;

7. A 8. cikkben:

- a (2) bekezdésben a "és nem folyik ellene csődeljárás" szöveget el kell hagyni,

- a (4) bekezdés utolsó mondatát el kell hagyni;

8. A 10. cikk (3) bekezdésében az 1990. január 1. helyébe az ezen irányelv 2. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett időpont lép;

9. A 10. cikk után az alábbi cikkeket kell beilleszteni:

"10a. cikk

A tagállamoknak meg kell határozniuk az ezzel az irányelvvel összhangban elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciók rendszerét és kötelesek megtenni minden szükséges intézkedést a szankciók alkalmazásának biztosítása céljából. A szankcióknak hatásosaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

10b. cikk

1999. október 1-jét követően a tagállamoknak az Ia. mellékletben meghatározott bizonyítványmintának megfelelő és az erre a célra az egyes tagállamokban kijelölt hatóság vagy szervezet által kiállított szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítványt megfelelő bizonyítékként kell elfogadniuk."

10. Az I. melléklet helyébe ezen irányelv I. melléklete lép, ezen irányelv II. mellékletét pedig Ia. mellékletként kell beilleszteni.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1999. október 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a legfontosabb előírásait, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1998. október 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

C. Einem

[1] HL C 95., 1997.3.24., 66. o. és HL C 324., 1997.10.25., 6. o.

[2] HL C 287., 1997.9.22., 21. o.

[3] Az Európai Parlament 1997. július 17-i véleménye (HL C 286., 1997.9.22., 224. o.), a Tanács 1998. március 17-i közös álláspontja (HL C 161., 1998.5.27., 12. o.), valamint az Európai Parlament 1998. június 17-i határozata (HL C 210., 1998.7.6.)

[4] HL L 124., 1996.5.23., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

"

I. MELLÉKLET

I. A 3. CIKK (4) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TÁRGYAK FELSOROLÁSA

A szakmai alkalmasság tagállamok általi hivatalos elismerésénél figyelembe veendő ismereteknek legalább az alábbi tárgykörökre kell kiterjedniük mind a közúti árufuvarozás, mind a közúti személyszállítás vonatkozásában. Ezekben a tárgykörökben a közúti árufuvarozást és személyszállítást végezni szándékozóknak az ismeretek megfelelő szintjéről és a fuvarozó vállalkozás irányításához szükséges gyakorlati készségekről kell tanúbizonyságot tenniük.

Az ismeretek minimálisan elfogadható szintje nem lehet alacsonyabb a 85/368/EGK határozat [1] mellékletének a képzési szintek szerkezetéről szóló rendelkezéseiben előírt 3. szintnél, ez megfelel annak a szintnek, ami szakképzéssel és kiegészítő műszaki képzéssel, vagy középiskolai szintű technikai vagy más képzéssel kiegészített kötelező alapfokú iskolázottsággal szerezhető meg.

A. Polgári jog

Közúti árufuvarozás és személyszállítás

A jelöltnek különösen az alábbiak terén kell ismereteit bizonyítania:

1. ismernie kell a közúti fuvarozásban használt szerződéseket és az azokból származó jogokat és kötelezettségeket;

2. képesnek kell lennie jogilag érvényes fuvarozási szerződés megkötése érdekében tárgyalást folytatni, különös tekintettel a fuvarozás feltételeinek tisztázására;

Közúti árufuvarozás

3. képesnek kell lennie megbízója kártérítési igényének elemzésére a rakományt fuvarozás közben ért károk vagy veszteségek, illetve a késedelmes teljesítés vonatkozásában, és értenie kell, hogy az ilyen kárigény hogyan érinti szerződéses felelősségét;

4. ismernie kell a CMR-egyezmény rendelkezéseiben előírt szabályok és kötelezettségek hatásait a nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésekre;

Közúti személyszállítás

5. Képesnek kell lennie megbízója kártérítési igényének elemzésére az utasok baleseti jellegű személyi sérülései vagy poggyászkárok, illetve a késedelem miatt keletkező kárigények vonatkozásában, és értenie kell, hogy az ilyen kárigény hogyan érinti szerződéses felelősségét;

B. Kereskedelmi jog

Közúti árufuvarozás és személyszállítás

A jelöltnek különösen az alábbiak terén kell ismereteit bizonyítania:

1. ismernie kell a szakma gyakorlásához szükséges feltételeket és alaki szabályokat, a fuvarozó vállalkozókat terhelő általános kötelezettségeket (nyilvántartások, könyvvezetés stb.) és a csőd következményeit;

2. megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie a különféle kereskedelmi társasági formákról és azok alapításának és működésének szabályairól;

C. Szociális jog

Közúti árufuvarozás és személyszállítás

A jelöltnek különösen az alábbiak terén kell ismereteit bizonyítania:

1. ismernie kell a közúti fuvarozással kapcsolatban álló különféle szociális intézmények szerepét és működését (szakszervezet, üzemi tanács, üzemi megbízott, munkaügyi felügyelő stb.);

2. ismernie kell a munkaadók szociális biztonsággal kapcsolatos kötelezettségeit;

3. ismernie kell a közúti fuvarozó vállalkozások különféle kategóriájú munkavállalóival megkötendő munkaszerződésekre vonatkozó szabályokat (a szerződések formája, a felek kötelezettségei, munkafeltételek és munkaidő, fizetett szabadság, bérezés, szerződésszegés stb.);

4. ismernie kell 3020/85/EGK [2] és a 3821/85/EGK [3] rendelet rendelkezéseit és az azok végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati intézkedéseket;

D. Adójog

Közúti árufuvarozás és személyszállítás

A jelöltnek különösen az alábbiak területek szabályozásával kapcsolatban kell ismereteit bizonyítania:

1. a fuvarozási szolgáltatások hozzáadottértékadó-vonzata;

2. gépjárműadó;

3. egyes közúti teherszállításban használt járművekre kivetett adók, valamint útdíjak és infrastruktúra-használati díjak;

4. jövedelemadó.

E. A vállalkozás üzleti és pénzügyi vezetése

Közúti árufuvarozás és személyszállítás

A jelöltnek különösen az alábbiak terén kell ismereteit bizonyítania:

1. ismernie kell a csekkek, váltók, saját váltók, hitelkártyák, valamint egyéb fizetési eszközök és módozatok használatára vonatkozó jogszabályokat és gyakorlatot;

2. ismernie kell a hitel különféle módozatait (banki hitel, akkreditív, kezességvállalás, jelzálog, lízing, bérlet, faktoring stb.) és a használatukkal járó díjakat és kötelezettségeket;

3. ismernie kell a mérleget, annak elkészítését és értelmezését;

4. ismernie és értelmeznie kell tudni az eredménykimutatást;

5. képesnek kell lennie a vállalkozás pénzügyi helyzetének és nyereségességének felmérésére, különösen a pénzügyi mutatószámok alapján;

6. képesnek kell lennie költségvetést készíteni;

7. ismernie kell a vállalkozás költségtényezőit (állandó költségek, változó költségek, üzemi költségek, értékcsökkenés stb.) és képesnek kell lennie a járművenkénti, kilométerenkénti, utankénti, tonnánkénti költségek kiszámítására;

8. képesnek kell lennie a szervezeti diagram kidolgozására a vállalkozás teljes személyzete vonatkozásában, valamint munkatervek stb. összeállítására;

9. ismernie kell a marketing, a reklám és a PR alapelveit, beleértve a fuvarozási szolgáltatások értékesítésének ösztönzését és az ügyfél-dokumentáció készítését stb.;

10. ismernie kell a közúti fuvarozással kapcsolatos különféle biztosítástípusokat (felelősségbiztosítás, baleset-biztosítás/életbiztosítás, poggyászbiztosítás) és az azokból eredő garanciákat és kötelezettségeket;

11. ismernie kell a közúti fuvarozással kapcsolatos elektronikus adattovábbítási alkalmazásokat;

Közúti árufuvarozás

12. alkalmazni kell tudnia a közúti árufuvarozási szolgáltatások kiszámlázásának rendszerét és ismernie kell az Incoterms jelentését és hatásait;

13. ismernie kell a fuvarozási kiegészítő szolgáltatások különböző kategóriáit, azok szerepét, feladatait, és – ahol szükséges – jogállását;

Közúti személyszállítás

14. alkalmazni kell tudnia a tömegközlekedés és a magáncélú közlekedés díjait és árképzését szabályozó rendelkezéseket;

15. alkalmazni kell tudnia a közúti személyszállítási szolgáltatások számlázási tevékenységeit szabályozó rendelkezéseket.

F. Piacrajutás

Közúti árufuvarozás és közúti személyszállítás

A jelöltnek különösen az alábbiak terén kell ismereteit bizonyítania:

1. ismernie kell az ellenszolgáltatás fejében végzett közúti fuvarozási tevékenységre, a haszonjárműbérletre és az alvállalkozásba adásra vonatkozó szabályozást, és különösen a tevékenység hivatalos szervezetének, a szakma gyakorlása engedélyezésének, a közösségen belüli és kívüli közúti fuvarozási tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyek, valamint az ellenőrzések és büntetések szabályait;

2. ismernie kell a közúti fuvarozási vállalkozások alapításának szabályait;

3. ismernie kell a közúti fuvarozási szolgáltatások végzéséhez szükséges dokumentumokat, és képesnek kell lennie ellenőrzési eljárások alkalmazására annak biztosítása érdekében, hogy minden egyes fuvar esetében, különösen a járművel, a jármű vezetőjével, a rakománnyal és a poggyásszal kapcsolatos megfelelő okmányok mind a járművön, mind a vállalkozás telephelyén meglegyenek;

Közúti árufuvarozás

4. ismernie kell a közúti árufuvarozási szolgáltatások, rakománykezelés és a logisztika piacának szervezésével kapcsolatos szabályokat;

5. ismernie kell a határátlépés alaki követelményeit, a T-okmányok és a TIR-igazolványok szerepét és jelentőségét, valamint az ezek használatából eredő kötelezettségeket és felelősségeket;

Közúti személyszállítás

6. ismernie kell a közúti személyszállítási piac szervezésének szabályait;

7. ismernie kell a közúti személyszállítási szolgáltatások beindításának szabályait, valamint képesnek kell lennie szállítási tervek kidolgozására.

G. Az üzemeltetés műszaki normái és szempontjai

Közúti árufuvarozás és közúti személyszállítás

A jelöltnek különösen az alábbiak terén kell ismereteit bizonyítania:

1. ismernie kell a járművek tömegével és méreteivel kapcsolatosan a tagállamokban alkalmazott szabályokat, valamint az ilyen szabályok hatálya alá nem eső, a szokásostól eltérő jellemzőkkel rendelkező rakományok esetében követendő eljárásokat;

2. képesnek kell lennie a vállalkozás jellegének megfelelő járműtípus és annak megfelelő alkotóelemek (alváz, motor, erőátviteli rendszer, fékrendszer stb.) kiválasztására;

3. ismernie kell a járművek típusengedélyezésének, nyilvántartásba vételének és műszaki felügyeletének hivatalos eljárásait;

4. meg kell értenie, milyen intézkedéseket kell hoznia a zajcsökkentés és a motorok kipufogógázai által előidézett levegőszennyezés megakadályozása érdekében;

5. el kell tudnia készíteni a járművek és azok berendezései rendszeres karbantartásának tervét;

Közúti árufuvarozás

6. ismernie kell a különféle rakománykezelő és rakodóeszközöket (hátfalak, konténerek, raklapok stb.), illetve képesnek kell lennie eljárások bevezetésére és utasítások kiadására a gépjárművek be- és kirakodásához (teherelosztás, halomba rakás, rakományelhelyezés, kitámasztás, lekötözés stb.);

7. ismernie kell a vasúti-közúti és a ro-ro kombinált fuvarozás különféle technikáit;

8. alkalmazni kell tudnia azokat az eljárásokat, amelyek a veszélyes áruk és hulladékok szállításával kapcsolatos szabályok betartását szolgálják, különös tekintettel a 94/55/EK irányelv [4], a 96/35/EK irányelv [5] és a 259/93/EGK rendelet [6] előírásaira;

9. alkalmazni kell tudnia azokat az eljárásokat, amelyek a gyorsan romló élelmiszerek fuvarozására vonatkozó szabályok betartását szolgálják, különös tekintettel azokra, amelyek a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításokhoz szükséges különleges szállítóeszközökről szóló megállapodásból (ATP) erednek;

10. alkalmaznia kell tudnia azokat az eljárásokat, amelyek az élőállat-szállítással kapcsolatos szabályozás betartását szolgálják.

H. Közúti közlekedésbiztonság

Közúti árufuvarozás és közúti személyszállítás

A jelöltnek különösen az alábbiak terén kell ismereteit bizonyítania:

1. ismernie kell, hogy a gépjárművezetőknek milyen képesítő okmányokkal kell rendelkezniük (vezetői engedély, orvosi igazolás, alkalmassági bizonyítvány stb.);

2. meg kell tudnia tenni a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a gépjárművezetők a különböző tagállamokban betartsák a közúti közlekedés szabályait, a hatályos tiltó és korlátozó rendelkezéseket (sebességkorlátozás, elsőbbségadás, megállási és várakozási tilalmak, fényszórók és lámpák, valamint közúti jelzések stb.);

3. össze kell tudnia állítani a gépjárművezetők számára azokat az utasításokat, amelyek alapján ellenőrizhetik a gépjármű, a berendezések és a rakományok állapota vonatkozásában a biztonsági követelmények betartását, illetve amelyek a defenzív vezetésre vonatkoznak;

4. képesnek kell lennie balesetek bekövetkezése esetén követendő eljárások kidolgozására és az újabb balesetek bekövetkezése vagy a közlekedés szabályainak súlyos megsértése elkerülése érdekében megfelelő intézkedések kidolgozására;

Közúti személyszállítás

5. alapfokon ismernie kell a tagállamok úthálózatát.

II. A VIZSGÁK SZERVEZÉSE

1. Annak megállapítása céljából, hogy a közúti fuvarozási szakmát gyakorolni kívánó jelentkezők rendelkeznek-e a szükséges ismeretekkel az I. részben felsorolt tárgykörök vonatkozásában és különösen képesek-e alkalmazni az azokkal kapcsolatos eszközöket és technikákat, valamint végrehajtani az előírt vezetői és koordinációs feladatokat, a tagállamoknak kötelező írásbeli vizsgát kell szervezni, amely szükség esetén szóbeli vizsgával is kiegészíthető.

a) A kötelező írásbeli vizsga az alábbi két részből áll:

- feleletválasztós (mindegyik kérdés legalább négy válaszlehetőséggel) vagy közvetlenül megválaszolandó írásbeli kérdések, vagy a két rendszer kombinációja,

- írásbeli feladatok/esettanulmányok.

Mindkét vizsgarész időtartama 2 óra.

b) Ahol szóbeli vizsgákat is szerveznek, a tagállamok előírhatják, hogy szóbeli vizsgát csak sikeres írásbeli vizsgát követően lehet tenni.

2. Amennyiben a tagállamok szóbeli vizsgát is szerveznek, elő kell írniuk, hogy mindhárom vizsgarész minimálisan 25 %-os, maximálisan 40 %-os súlyozású legyen az összpontszám vonatkozásában.

Amennyiben a tagállamok csak írásbeli vizsgát szerveznek, elő kell írniuk, hogy a vizsgarészek minimálisan 40 %-os, maximálisan 60 %-os súlyozásúak legyenek az összpontszám vonatkozásában.

3. Az összes vizsgarész vonatkozásában a jelentkezőknek az összpontszám legalább 60 %-át és minden vizsgarészben legalább a megkapható pontok 50 %-át meg kell szerezniük. Egy vizsgarész vonatkozásában a tagállamok az 50 %-os ponthatárt 40 %-ra csökkenthetik.

"

[1] A Tanács 1985. július 16-i, a szakképesítéseknek az Európai Közösség tagállamai közötti összehasonlíthatóságáról szóló 85/368/EGK határozata (HL L 199., 1985.7.31., 56. o.)

[2] A Tanács 1985. december 20-i, a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 3820/85/EGK rendelete (HL L 370., 1985.12.31., 1. o.)

[3] A Tanács, utoljára a Bizottság 1056/97/EK rendeletével (HL L 154., 1997.6.12., 21. o.) módosított, 1985. december 20-i, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK rendelete (HL L 370., 1985.12.31., 8. o.).

[4] A Tanács 1994. november 21-i, utoljára a Bizottság 96/86/EK irányelvével (HL L 335., 1996.12.24., 43. o.) módosított, a veszélyes áruk közúti fuvarozása vonatkozásában a tagállamok között végrehajtandó jogharmonizációról szóló 94/55/EK irányelve (HL L 319., 1994.12.12., 7. o.)

[5] A Tanács 1996. június 3-i, a veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi fuvarozási biztonsági tanácsadóinak megbízásáról és szakmai képesítéséről szóló 96/35/EK irányelve (HL L 145., 1996.6.19., 10. o.)

[6] A Tanács 1993. február 1-jei, utoljára a 120/97/EK rendelettel (HL L 22., 1997.1.24., 14. o.) módosított, az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló 259/93/EGK rendelete (HL L 30., 1993.12. 6, 1. o.)

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

"

Ia. MELLÉKLET

EURÓPAI KÖZÖSSÉG

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

Top