EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0034

Az Európai Parlament és a Tanács 98/34/EK irányelve (1998. június 22.) a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról

OJ L 204, 21.7.1998, p. 37–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 020 P. 337 - 348
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 020 P. 337 - 348
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 020 P. 337 - 348
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 020 P. 337 - 348
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 020 P. 337 - 348
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 020 P. 337 - 348
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 020 P. 337 - 348
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 020 P. 337 - 348
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 020 P. 337 - 348
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 023 P. 207 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 023 P. 207 - 219
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 042 P. 58 - 69

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2015; hatályon kívül helyzete és felváltotta: 32015L1535

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/34/oj

31998L0034Hivatalos Lap L 204 , 21/07/1998 o. 0037 - 0048


Az Európai Parlament és a Tanács 98/34/EK irányelve

(1998. június 22.)

a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100.a, 213. és 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

(1) mivel a műszaki szabványok és szabályok terén [4] a tájékoztatási eljárás megállapításáról szóló, 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelv többször lényegesen módosult; mivel az említett irányelvet az érthetőség és ésszerűség érdekében egységes szerkezetbe kell foglalni;

(2) mivel a belső piac egy olyan belső határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása; mivel az áruk mozgására vonatkozó mennyiségi korlátozások és az azokkal azonos hatású intézkedések tilalma egyike a Közösség alapelveinek;

(3) mivel a belső piac zavartalan működésének előmozdítása érdekében a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságra kell törekedni a műszaki szabványok és szabályok megállapítását célzó nemzeti kezdeményezések terén;

(4) mivel a termékekre vonatkozó műszaki szabályokból eredő kereskedelmi akadályokat csak akkor lehet megengedni, ha ezek az alapvető követelmények teljesüléséhez szükségesek, és ha fő biztosítékként közérdekű célt szolgálnak;

(5) mivel a Bizottság számára lényeges, hogy a műszaki rendelkezések elfogadását megelőzően a szükséges információ rendelkezésére álljon; mivel azoknak a tagállamoknak, amelyeknek elő kell segíteniük, hogy a Bizottság teljesíthesse a Szerződés 5. cikke szerinti feladatát, értesíteniük kell a Bizottságot a műszaki szabályokat érintő projektjeikről;

(6) mivel a tagállamokat is tájékoztatni kell az egyes tagállamok által tervezett műszaki szabályokról;

(7) mivel a belső piac célja olyan környezet megteremtése, amely előmozdítja a vállalkozások versenyképességét; mivel a fokozottabb információszolgáltatás elősegíti e piac előnyeinek a vállalkozások által történő jobb kihasználását; mivel a bejelentett projektek címeinek rendszeres közzététele és a bizalmas jellegre vonatkozó rendelkezések útján lehetővé kell tenni a gazdasági szereplők számára, hogy a más tagállamok által javasolt nemzeti műszaki szabályok hatásait illetően állást foglaljanak;

(8) mivel a jogbiztonság érdekében célszerű, hogy a tagállamok közzétegyék, milyen nemzeti műszaki szabályt fogadtak el az ezen irányelvben meghatározott alaki követelményeknek megfelelően;

(9) mivel a termékekre vonatkozó műszaki szabályokat illetően a piac megfelelő működésének vagy folyamatos fejlődésének biztosítását célzó intézkedések a nemzeti célokat átláthatóbbá teszik, valamint bővítik a javasolt szabályok piacra gyakorolt lehetséges hatása értékelésének szempontjait és feltételeit;

(10) mivel értékelni kell a termékekkel kapcsolatban megállapított követelményeket, és figyelembe kell venni a termékek szabályozására vonatkozó nemzeti gyakorlat fejlődését;

(11) mivel azok a műszaki leírásnak nem minősülő követelmények, amelyek a termék forgalomba hozatala utáni életciklusára vonatkoznak, e termékek szabad mozgását befolyásohatják, vagy a belső piac megfelelő működését akadályozhatják;

(12) mivel meg kell határozni a de facto műszaki szabály fogalmát; mivel különösen azok a rendelkezések, amelyekkel egy hatóság műszaki leírásokra vagy más követelményekre utal vagy ösztönzi ezek figyelembevételét, illetve a termékekre vonatkozó, a köz érdekében a hatósággal kapcsolatos rendelkezések szigorúbban követendő jelleget kölcsönöznek az ilyen követelményeknek vagy leírásoknak, mint amilyenek magánjellegű eredetű termékek esetén lennének;

(13) mivel a Bizottságnak és a tagállamoknak elegendő időt kell biztosítani, hogy egy tervezett intézkedéssel kapcsolatban módosításokat javasolhassanak, azon korlátozások megszüntetése vagy mérséklése céljából, amelyeket az intézkedés az áruk szabad mozgása elé állíthatna;

(14) mivel az érintett tagállamnak figyelembe kell vennie ezeket a módosításokat a tervezett intézkedések végleges szövegének megfogalmazásakor;

(15) mivel a belső piacra jellemző, hogy különösen akkor, amikor a tagállamok nem tudják a kölcsönös elismerés elvét alkalmazni, a Bizottság kötelező közösségi jogszabályokat fogad el, vagy javasol elfogadásra; mivel egy különleges ideiglenes szünetelési időtartamot állapítottak meg, hogy a nemzeti intézkedések bevezetése ne veszélyeztesse a kötelező közösségi jogszabályoknak a Tanács vagy a Bizottság által történő elfogadását ugyanazon a területen;

(16) mivel a szóban forgó tagállamnak a Szerződés 5. cikkében meghatározott általános kötelezettségei alapján el kell halasztania a tervezett intézkedés végrehajtását annyi idővel, amely elegendő ahhoz, hogy a javasolt módosításokat közösen megvizsgálják, vagy javaslatot tegyenek a Tanács kötelező jogszabályára, illetve kötelező bizottsági jogszabályt fogadjanak el; mivel a szünetelésről és a Bizottság értesítéséről szóló, a legutóbb az 1973.március 5-i megállapodással módosított [5], a tagállamok kormányait képviselő, a Tanács keretében ülésező képviselők 1969. május 28-i megállapodásában [6] szereplő határidők a szóban forgó esetekben nem bizonyultak megfelelőnek, és ezért ezeket meg kell hosszabbítani;

(17) mivel a 1969. május 28-i megállapodásban foglalt szünetelésre és a Bizottság értesítésére vonatkozó eljárás továbbra is alkalmazandó azokra a termékekre, amelyek nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá;

(18) mivel a közösségi intézkedések Tanács általi elfogadásának elősegítése érdekében a tagállamoknak tartózkodniuk kell műszaki szabályok elfogadásától, ha a Tanács már közös álláspontot fogadott el az adott ágazatra vonatkozó bizottsági javaslatról;

(19) mivel a nemzeti műszaki szabványoknak gyakorlatilag ugyanolyan hatása lehet az áruk szabad mozgására, mint a műszaki szabályoknak;

(20) mivel a Bizottságot ugyanolyan feltételek mellett kell tájékoztatni a szabványtervezetekről, mint amilyen feltételek a műszaki szabályokra vonatkoznak; mivel a Bizottság a Szerződés 213. cikke alapján a Tanács által a Szerződés rendelkezéseivel összhangban megállapított korlátok és feltételek mellett a számára kijelölt feladatok végrehajtása érdekében információkat gyűjthet és ellenőrzést folytathat;

(21) mivel szükséges, hogy a tagállamok és szabványügyi intézmények tájékoztatást kapjanak a más tagállamok szabványügyi intézményei által tervezett szabványokról;

(22) mivel rendszeres értesítésre csak új szabványosítási témák esetén van szükség, és csak akkor, ha ezen témák nemzeti szintű kezelése olyan eltéréseket okozhat a nemzeti szabványokban, amelyek a piac működésének zavarát eredményezhetik; mivel a nemzeti tevékenységgel kapcsolatos további értesítés vagy tájékoztatás attól függ, hogy az ilyen tevékenységek iránt milyen érdekeltséget jelentenek be azok, akikkel ezt az új témát már közölték;

(23) mivel a Bizottság részére lehetőséget kell biztosítani, hogy kérhesse a nemzeti szabványosítási programok egészben vagy részben történő közlését, hogy megvizsgálhassa a szabványosítás előrehaladását az egyes gazdasági ágazatokban;

(24) mivel az európai szabványosítási rendszert az egységesség, az átláthatóság, a nyilvánosság, a konszenzus, az egyéni érdekektől való függetlenség, a hatékonyság és a nemzeti képviseleten alapuló döntéshozatal elvének szem előtt tartásával az érintett felek által és számára kell megszervezni;

(25) mivel a Közösségben a szabványosítás működését a nemzeti szabványügyi testületek alapvető jogaira kell alapozni, ilyen például a szabványtervezetekhez történő hozzájutás lehetősége, tájékoztatás a benyújtott észrevételekre tett intézkedésekről, részvétel a nemzeti szabványosítási tevékenységben vagy nemzeti szabványok helyett európai szabványok kidolgozásának kérése; mivel a tagállamoknak meg kell tenniük a hatáskörükbe tartozó megfelelő intézkedéseket, hogy a szabványügyi testületeik figyelembe vegyék ezeket a jogokat;

(26) mivel az európai szabványok kidolgozása során a nemzeti szabványügyi testületekre alkalmazandó szünetelési rendelkezéseket összhangba kell hozni az európai szabványügyi testületek keretében működő szabványügyi testületek által elfogadott vonatkozó rendelkezésekkel;

(27) mivel egy, a tagállamok jelöltjeiből álló állandó bizottságot kell létrehozni azzal a feladattal, hogy segítse a Bizottságot a nemzeti szabványtervezetek vizsgálatában, és közreműködjön a Bizottság azon törekvésében, hogy csökkentse e tervezeteknek az áruk szabad mozgására gyakorolt kedvezőtlen hatását;

(28) mivel célszerű az állandó bizottság véleményét kikérni az ezen irányelvben említett szabványtervezet-kérésekről;

(29) mivel ezen irányelv nem befolyásolhatja a tagállamoknak a III. melléklet B. részében foglalt irányelvek átültetési határidejére megállapított kötelezettségét,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában az következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1. "termék": minden iparilag előállított termék és mezőgazdasági termék, beleértve a haltermékeket is;

2. "műszaki leírás": egy dokumentumban szereplő részletes leírás, amely egy termék előírt tulajdonságait határozza meg, ilyen például a minőségi színvonal, a teljesítmény, a biztonság vagy a méretek, beleértve a termékre alkalmazandó olyan követelményeket, mint a termék megnevezése, a terminológia, a jelképek, a vizsgálat és a vizsgálati módszerek, a csomagolás, a jelölés vagy címkézés és a megfelelőségértékelési eljárások.

A "műszaki leírás" kifejezés a Szerződés 38. cikkének (1) bekezdése alapján mezőgazdasági termékekkel kapcsolatosan használt gyártási módszerekre és eljárásokra, emberi és állati fogyasztásra szánt termékekre, valamint a 65/65/EGK irányelv [7] 1. cikkében meghatározott gyógyszerekre, illetve más termékekre vonatkozó gyártási módszerekre és eljárásokra is kiterjed, ha ezek hatással vannak a termék tulajdonságaira;

3. "egyéb követelmények": a műszaki leíráson kívüli egyéb olyan követelmény, amelyet a termékre különösen a fogyasztók vagy a környezet védelme céljából írnak elő, és amely befolyásolja a termék forgalomba hozatal utáni életciklusát, ilyen követelmény például a használat, az újrafeldolgozás, az újrafelhasználás vagy hulladékkezelés feltételei, ha ezek a feltételek jelentősen befolyásolhatják a termék összetételét vagy természetét, valamint értékesítését;

4. "szabvány": egy elismert szabványügyi testület által ismételt vagy folyamatos alkalmazás céljára jóváhagyott műszaki leírás, amelynek betartása nem kötelező, és amely a következő kategóriák valamelyikébe tartozik:

- nemzetközi szabvány: egy nemzetközi szabványügyi szervezet által elfogadott, a nyilvánosság számára is hozzáférhető szabvány,

- európai szabvány: egy európai szabványügyi testület által elfogadott, a nyilvánosság számára is hozzáférhető szabvány,

- nemzeti szabvány: egy nemzeti szabványügyi testület által elfogadott, a nyilvánosság számára is hozzáférhető szabvány;

5. "szabványosítási program": egy elismert szabványügyi testület munkaprogramja, amely a szabványosítási munka tárgyát képező témákat sorolja fel;

6. "szabványtervezet": egy adott témára vonatkozó műszaki leírás szövegét tartalmazó dokumentum, amelynek a nemzeti szabványosítási eljárásnak megfelelő elfogadása megfontolás alatt áll, miután ezen a dokumentumon már elvégezték az előkészítő munkát, és nyilvános véleményezés vagy vizsgálat céljából közzétették;

7. "európai szabványügyi testület": az I. mellékletben említett testület;

8. "nemzeti szabványügyi testület": a II. mellékletben említett testület;

9. "műszaki szabály": műszaki leírások és más követelmények, beleértve a vonatkozó közigazgatási intézkedéseket is, amelyek betartása egy tagállamban vagy annak nagyobb részében való értékesítés vagy használat esetén de jure vagy de facto kötelező, valamint a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezései, kivéve a 10. cikkben foglaltakat, amelyek megtiltják valamely termék gyártását, behozatalát, értékesítését vagy használatát.

A de facto műszaki szabályok a következőket foglalják magukban:

- valamely tagállam törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezései, amelyek műszaki leírásokra vagy más követelményekre, valamint olyan szakmai, illetve gyakorlati szabályzatokra vonatkoznak, amelyek azonban műszaki leírásokra vagy más követelményekre vonatkoznak, és amelyek betartása feltételezi a fent említett törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések által előírt kötelezettségeknek való megfelelést,

- önkéntes megállapodások, amelyeknél az egyik szerződő fél állami hatóság, amely a köz érdekében intézkedik a műszaki leírások vagy más követelmények teljesítéséről, kivéve a közbeszerzési ajánlati leírásokat,

- műszaki leírások vagy más követelmények, amelyek az ezeknek való megfelelés ösztönzése által termékek fogyasztására vagy szolgáltatások igénybevételére hatással bíró adó- vagy pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatosak; ide nem értve a nemzeti társadalombiztosítási rendszerekkel kapcsolatos műszaki leírásokat vagy más követelményeket, illetve szolgáltatásra vonatkozó szabályokat.

Ez magában foglalja azokat a műszaki szabályokat, amelyeket a tagállamok által kijelölt hatóságok írtak elő, és amelyek a Bizottság által 1995. július 1-ig az 5. cikkben említett bizottság keretében összeállítandó jegyzékben szerepelnek.

Ugyanezen eljárást kell alkalmazni e jegyzék módosítása esetén is.

10. "műszakiszabály-tervezet": egy műszaki leírás vagy más követelmény szövege, beleértve az elfogadása vagy műszaki szabályként történő végleges elfogadása céljából megszövegezett közigazgatási rendelkezéseket is, ha a szöveg az előkészítés olyan fokán áll, amelyen még lényeges módosítások végezhetők.

Ezen irányelv nem vonatkozik azokra az intézkedésekre, amelyeket a tagállamok a Szerződés alapján a termékeket használó személyek, különösen a munkavállalók védelme szempontjából szükségesnek ítélnek, amennyiben ezek az intézkedések nincsenek hatással a termékekre.

2. cikk

(1) A Bizottságot és az I., valamint II. mellékletben említett szabványügyi testületeket tájékoztatni kell azokról az új témákról, amelyekkel kapcsolatban a II. mellékletben említett nemzeti testületek – a témák szabványosítási tervükbe történt felvételét követően – szabvány kidolgozásáról vagy módosításáról határoztak, ha az nem egy nemzetközi vagy európai szabvány megegyező vagy egyenértékű átültetése.

(2) Az (1) bekezdésben említett tájékoztatásból ki kell tűnnie annak, hogy az érintett szabvány:

- egy nemzetközi szabványt vesz át anélkül, hogy azzal egyenértékű lenne,

- új nemzeti szabvány lesz, vagy

- egy nemzeti szabványt fog módosítani.

Az 5. cikkben említett bizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság kidolgozhatja az egységes szerkezetbe foglalt tájékoztató benyújtásának szabályait, valamint az értékelés megkönnyítése céljából a tájékoztató benyújtását szabályozó szempontokat és tervet határozhat meg.

(3) A Bizottság kérheti, hogy tájékoztassák a szabványosítási program egészéről vagy ennek egy részéről.

A Bizottság ezt a tájékoztatást olyan formában bocsátja a tagállamok rendelkezésére, hogy ezáltal lehetővé tegye a különböző programok kiértékelését és összehasonlítását.

(4) A Bizottság szükség esetén a tagállamoktól kapott közlemények alapján módosítja a II. mellékletet.

(5) Az I. melléklet bármilyen módosításáról a Bizottság javaslata alapján a Tanács határoz.

3. cikk

Az I. és II. mellékletben említett szabványügyi testületek és a Bizottság kérésére részükre minden szabványtervezetet meg kell küldeni; az érintett testületnek rendszeres tájékoztatást kell küldeni számukra a tervezetekre vonatkozó észrevételeikkel kapcsolatban tett intézkedésekről.

4. cikk

(1) A tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy szabványügyi testületeik:

- a 2. és 3. cikknek megfelelően a tájékoztatást megadják,

- szabványtervezeteiket oly módon tegyék közzé, hogy más tagállamban letelepedett felektől is kaphassanak észrevételeket,

- biztosítsák a II. mellékletben említett más testületeknek azt a jogát, hogy passzív vagy (megfigyelő kiküldése útján) aktív módon részt vegyenek a tervezett tevékenységekben,

- ne ellenezzék, hogy egy, a munkaprogramjukban szereplő szabványosítási témát az európai szabványügyi testületek által megállapított szabályoknak megfelelően európai szinten tárgyaljanak, és ne tegyenek olyan intézkedéseket, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az erre vonatkozó döntést.

(2) A tagállamoknak tartózkodniuk kell különösen a 2. és 3. cikk, valamint e cikk (1) bekezdésének megsértésével elfogadott nemzeti szabvány bármilyen elismerésétől, jóváhagyásától vagy használatától.

5. cikk

Egy állandó bizottságot kell létrehozni a tagállamok által kijelölt képviselőkből, akik szakértők vagy tanácsadók segítségét vehetik igénybe; a bizottság elnöke a Bizottság egy képviselője..

Eljárási szabályzatát az állandó bizottság maga állapítja meg.

6. cikk

(1) Az állandó bizottságnak legalább évente kétszer kell az I. és II. mellékletben említett szabványügyi szervek képviselőivel üléseznie.

(2) A Bizottság az ezen irányelvben meghatározott eljárások végrehajtásáról és alkalmazásáról jelentést nyújt be a bizottságnak, és javaslatokat tesz a létező vagy előrelátható kereskedelmi akadályok elhárítására.

(3) A bizottság kialakítja az álláspontját a (2) bekezdésben említett közleményekről és javaslatokról, és ezzel kapcsolatban különösen azt javasolhatja, hogy a Bizottság:

- kérje az európai szabványügyi szerveket, hogy adott határidőn belül dolgozzanak ki európai szabványt,

- biztosítsa, hogy először az érintett tagállamok maguk között határozzanak a megfelelő intézkedésekről, hogy elkerüljék a kereskedelem korlátozásának kockázatát,

- tegyen meg minden megfelelő intézkedést,

- határozza meg azokat a területeket, ahol a harmonizáció szükségesnek tűnik, és végezze el a megfelelő harmonizációt az adott ágazatban.

(4) A Bizottságnak konzultálnia kell a bizottsággal:

a) az I. és II. mellékletben szereplő jegyzékek bármilyen módosítása előtt (2. cikk (1) bekezdés);

b) az egységes szerkezetbe foglalt tájékoztatóra és a szabványosítási programok beterjesztésének tervére és szempontjaira vonatkozó szabályok megállapításakor (2. cikk (2) bekezdés);

c) az ezen irányelvben előírt információcsere tényleges rendszerének kialakításakor, vagy ha annak bármilyen módosításáról határoz;

d) az ezen irányelv által létrehozott rendszer működésének felülvizsgálatakor;

e) a (3) bekezdés első francia bekezdésében említett szabványügyi szervek kérésére.

(5) A Bizottság konzultálhat a bizottsággal az általa kapott előzetes műszakiszabály-tervezetekről.

(6) Bármely, az ezen irányelv végrehajtásával kapcsolatos kérdés a bizottság elé terjeszthető az elnök vagy egy tagállam kérésére.

(7) A bizottság jegyzőkönyvei és a bizottsághoz benyújtandó információk bizalmas jellegűek.

A bizottság és a nemzeti hatóságok azonban a szükséges óvintézkedések megtétele mellett szakvélemény beszerzése céljából konzultálhatnak természetes vagy jogi személyekkel, beleértve a magánszektorban működő személyeket is.

7. cikk

(1) A tagállamoknak minden megfelelő intézkedést meg kell tenniük, hogy egy, a 6. cikk (3) bekezdésének első francia bekezdésében említett európai szabvány előkészítése alatt, vagy jóváhagyása után szabványügyi testületeik ne tegyenek olyan intézkedést, amely a tervezett harmonizációt érintené, különösen ne tegyenek közzé a szóban forgó területre vonatkozó olyan új vagy felülvizsgált nemzeti szabványt, amely nincs teljesen összhangban a hatályos európai szabvánnyal.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható a szabványügyi szervek olyan munkájára, amelyet meghatározott termékekre vonatkozó műszaki leírás vagy szabvány kidolgozása érdekében, az ilyen termékekre vonatkozó műszaki szabály elfogadása céljából a hatóságok kérésére végeznek.

A tagállamok műszakiszabály-tervezetként közlik a Bizottsággal az előző bekezdés szerinti kéréseket a 8. cikk (1) bekezdésével összhangban, és indokolják azok elfogadását.

8. cikk

(1) A 10. cikkre is figyelemmel a tagállamok azonnal közölnek a Bizottsággal minden műszakiszabály-tervezetet, kivéve ha az csak egy nemzetközi vagy európai szabvány teljes szövegét ülteti át, ebben az esetben a megfelelő szabványra történő hivatkozás is elegendő; a Bizottságot egy közleményben a szabály elfogadása szükségességének indokairól is tájékoztatni kell, amennyiben ezek nem derülnek ki már a tervezetből is.

Ha szükséges, a tagállamok egyidejűleg közlik az elsődlegesen és közvetlenül érintett alapvető törvényi és rendeleti rendelkezések szövegét, ha ezen szövegek ismerete szükséges a műszakiszabály-tervezet jelentőségének megítéléséhez, amennyiben egy korábbi közleményben még nem tették ezt meg.

A tagállamok a fenti feltételek mellett újra közlik a tervezetet, ha olyan változtatásokat hajtanak rajta végre, amelyek jelentős mértékben módosítják azok hatályát, lerövidítik a végrehajtására eredetileg előirányzott időtartamokat, leírásokat vagy követelményeket fűznek hozzá, illetve ez utóbbiakat szigorítják.

Ha a tervezet – a közegészségügyre vagy a fogyasztók illetve a környezet védelmére tekintettel – különösen egy kémiai anyag, készítmény vagy termék értékesítését vagy használatát kívánja korlátozni, a tagállamok átadják a szóban forgó anyag, készítmény vagy termék, valamint az ismert és létező helyettesítő anyagok valamennyi lényeges adatára vonatkozó összesítést vagy tájékoztatást, ha ilyen létezik, és közlik az intézkedésnek a közegészségügyre és a fogyasztók, illetve a környezet védelmére gyakorolt várható hatásait, a kémiai anyagok kockázatbecslésére vonatkozó általános elveknek megfelelően elvégzett kockázatelemzéssel együtt, meglévő anyagok esetében a 793/93/EGK tanácsi rendelet [8] 10. cikkének (4) bekezdésében foglaltak, vagy új anyagok esetében a 67/548/EGK tanácsi irányelv [9] 3. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint.

A Bizottság haladéktalanul értesíti a többi tagállamot a tervezetről és minden hozzá beérkezett dokumentumról. E tervezettel kapcsolatban véleményt kérhet az 5. cikkben említett bizottságtól és szükség esetén a szóban forgó területért felelős bizottságtól.

Tekintettel az 1. cikk (9) bekezdése második albekezdésének harmadik francia bekezdésében említett műszaki leírásokra vagy más követelményekre, a Bizottság vagy a tagállamok részletes észrevételei vagy véleményei csak azokra a szempontokra vonatkozhatnak, amelyek a kereskedelmet akadályozhatják, és nem vonatkozhatnak az intézkedés adózási vagy pénzügyi szempontjaira.

(2) A Bizottság és a tagállamok észrevételeket tehetnek a műszakiszabály-tervezetet benyújtó tagállamnak; a tagállamnak az ilyen észrevételeket a legnagyobb mértékben figyelembe kell vennie a műszaki szabály későbbi kidolgozása során.

(3) A tagállamok késedelem nélkül közlik a Bizottsággal a műszaki szabály végleges szövegét.

(4) Az e cikk alapján szolgáltatott információk nem bizalmasak, ha ezt a bejelentő tagállam kifejezetten nem kéri. A kérést meg kell indokolni.

Ilyen esetekben az 5. cikkben említett bizottság és a nemzeti hatóságok a szükséges óvintézkedések megtétele mellett szakvéleményt kérhetnek a magánszektorban működő természetes vagy jogi személyektől.

(5) Ha a műszakiszabály-tervezet olyan intézkedés részét képezi, amelyet egy másik közösségi jogszabály alapján a tervezési szakaszban közölni kell a Bizottsággal, a tagállamok az (1) bekezdés szerinti közleményt e másik jogszabály keretein belül tehetik meg, amennyiben szabályszerűen utalnak arra, hogy az említett közlemény ezen irányelvet is érinti.

Amennyiben a Bizottság nem tesz észrevételt ezen irányelv szerint egy műszakiszabály-tervezetre, ez nem sértheti a közösségi jogszabályok alapján meghozandó egyéb döntéseket.

9. cikk

(1) A tagállamok a 8. cikk (1) bekezdésében említett közleménynek a Bizottság által történő kézhezvételétől számított három hónap időtartamra elhalasztják a műszakielőírás-tervezet elfogadását.

(2) A tagállamoknak el kell halasztaniuk:

- négy hónappal az 1. cikk (9) bekezdésének második szakasza értelmében az önkéntes megállapodás formájában megjelenő műszakiszabály-tervezet elfogadását,

- a (3), (4) és (5) bekezdés sérelme nélkül, hat hónappal minden más műszakiszabály-tervezet elfogadását

attól az időponttól kezdődően, amikor a Bizottság kézhez vette a 8. cikk (1) bekezdésében említett közleményt, ha a Bizottság vagy egy másik tagállam ettől az időponttól számított három hónapon belül olyan részletes véleményt ad ki, amely szerint az előirányzott intézkedés akadályozhatja az áruk szabad mozgását a belső piacon.

Az érintett tagállam jelenti a Bizottságnak, hogy milyen intézkedéseket javasol a részletes vélemények alapján. A Bizottság észrevételt tesz erre az intézkedésre.

(3) A tagállamok a műszakiszabály-tervezet elfogadását tizenkét hónappal elhalasztják attól az időponttól kezdődően, amikor a Bizottság kézhez vette a 8. cikk (1) bekezdésében említett közleményt, ha a Bizottság ettől az időponttól számított három hónapon belül bejelenti azon szándékát, hogy ebben az ügyben a Szerződés 189. cikkének megfelelően irányelvre, rendeletetre vagy határozatra kíván javaslatot előterjeszteni vagy elfogadni.

(4) A tagállamok tizenkét hónappal elhalasztják a műszakiszabály-tervezet elfogadását attól az időponttól kezdődően, amikor a Bizottság kézhez vette a 8. cikk (1) bekezdésében említett közleményt, ha a Bizottság ettől az időponttól számított három hónapon belül bejelenti, hogy véleménye szerint a műszakiszabály-tervezet olyan ügyre vonatkozik, amelyre kiterjed egy, a Szerződés 189. cikkének megfelelően a Tanácsnak irányelv, rendelet vagy határozat meghozatalára tett javaslat.

(5) Ha a Tanács a (3) és (4) bekezdésben említett szünetelési idő alatt közös álláspontot fogad el, akkor ezt az időtartamot a (6) bekezdéstől függően 18 hónapra meg kell hosszabbítani.

(6) A (3), (4) és (5) bekezdésben említett kötelezettségek megszűnnek, ha:

- a Bizottság arról tájékoztatja a tagállamokat, hogy többé nem szándékozik kötelező közösségi jogszabályt javasolni vagy elfogadni,

- a Bizottság arról tájékoztatja a tagállamokat, hogy visszavonta tervezetét vagy javaslatát,

- a Bizottság vagy a Tanács kötelező közösségi jogszabályt fogadott el.

(7) Az (1)–(5) bekezdés nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor sürgős okokból a közegészségügy vagy közbiztonság védelmével, az állatvédelemmel vagy a növényvédelemmel kapcsolatos súlyos és előre nem látható körülmények miatt a tagállamnak rövid időn belül műszaki szabályokat kell kidolgoznia haladéktalan elfogadás és bevezetés céljából, anélkül hogy konzultációkat tudna lefolytatni. A 8. cikkben említett közleményben a tagállamnak meg kell jelölnie a megtett intézkedések sürgősségének okát. A Bizottságnak mielőbb közölnie kell a közleményre vonatkozó észrevételeit. Az eljárás helytelen alkalmazása eseteiben megfelelő lépéseket kell tennie. A Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet.

10. cikk

(1) A 8. és 9. cikk nem alkalmazható a tagállamok azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseire, vagy azokra az önkéntes megállapodásokra, amelyek következtében a tagállamok:

- eleget tesznek a műszaki leírások elfogadását eredményező kötelező közösségi jogszabályoknak,

- eleget tesznek a Közösségben közös műszaki leírások elfogadását eredményező nemzetközi megállapodásokból származó kötelezettségeknek,

- kötelező közösségi jogszabályokban előírt védzáradékot használnak,

- a 92/59/EGK irányelv [10] 8. cikkének (1) bekezdését alkalmazzák,

- az Európai Közösségek Bírósága által hozott ítélet végrehajtására korlátozódnak,

- A Bizottság kérésének megfelelően az ezen irányelv 1. cikkének (9) bekezdése szerinti műszaki szabály módosítására korlátozódnak a kereskedelmi akadály elhárítását tartva szem előtt.

(2) A 9. cikk nem alkalmazható a tagállamok gyártást tiltó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseire, ha azok nem gátolják a termékek szabad mozgását.

(3) A 9. cikk (3)–(6) bekezdése nem alkalmazható az 1. cikk (9) bekezdésének második francia bekezdésében említett önkéntes megállapodásokra.

(4) A 9. cikk nem alkalmazható az 1. cikk (9) bekezdésének harmadik francia bekezdésében említett műszaki leírásokra vagy más követelményekre.

11. cikk

A Bizottság ezen irányelv alkalmazásának eredményeiről kétévente jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Az ezen irányelv szerint az európai szabványügyi szervezetekre bízott szabványosítási feladatok jegyzékét, illetve a kapott értesítések statisztikáját évente közzé kell tenni az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

12. cikk

Amikor a tagállamok elfogadnak egy műszaki szabályt, abban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy ahhoz hivatalos kihirdetése alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

13. cikk

(1) A III. melléklet A. részében felsorolt irányelvek és határozatok hatályukat vesztik, a tagállamoknak az említett irányelvek átültetésére a III. melléklet B. részében megadott határidőkre vonatkozó kötelezettségeinek sérelme nélkül.

(2) A hatályon kívül helyezett irányelvekre és határozatokra történő hivatkozást az ezen irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni, és a IV. mellékletben foglalt korrelációs táblázatnak megfelelően kell olvasni.

14. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

15. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1998. június 22-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. M. Gil-Robles

a Tanács részéről

az elnök

J. Cunningham

[1] HL C 78., 1997.3.12., 4. o.

[2] HL C 133., 1997.4.28., 5. o.

[3] Az Európai Parlament 1997. szeptember 17-i véleménye (HL C 304., 1997.10.6., 79. o.), a Tanács 1998. február 23-i közös álláspontja (HL C 110., 1998.4.8., 1. o.) és az Európai Parlament 1998. április 30-i határozata (HL C 152., 1998.5.18.). Az 1998. május 28-i tanácsi határozat.

[4] HL L 109., 1983.4.26., 8. o. A legutóbb a 96/139/EK tanácsi határozattal módosított irányelv (HL L 32., 1996.2.10., 31. o.).

[5] HL C 9., 1973.3.15., 3. o.

[6] HL C 76., 1969.6.17., 9. o.

[7] A bejegyzett gyógyszerkészítményekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedésekben megállapított rendelkezések közelítéséről szóló, 1965. január 26-i 65/65/EGK tanácsi irányelv (HL 22., 1965.2.9., 369/65. o.). Legutóbb módosította a 93/39/EGK irányelv (HL L 214., 1993.8.24., 22. o.).

[8] A régi kémiai anyagok kockázatának felbecsüléséről és ellenőrzéséről szóló, 1993. március 23-i 793/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 84., 1993.4.5., 1. o.).

[9] A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv (HL L 196., 1967.8.16., 1.o.). Az irányelvet a 92/32/EGK irányelv módosította. (HL L 154., 1992.6.5., 1. o.)

[10] Az általános termékbiztonságról szóló, 1992. június 29-i 92/59/EGK tanácsi irányelv (HL L 228., 1992.8.11., 24. o.).

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

EURÓPAI SZABVÁNYÜGYI TESTÜLETEK

CEN

European Committee for Standardisation

(Európai Szabványügyi Bizottság)

Cenelec

European Committee for Electrotechnical Standardisation

(Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság)

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

(Európai Távközlési Szabványügyi Intézet)

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

NEMZETI SZABVÁNYÜGYI TESTÜLETEK

1. BELGIUM

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. DÁNIA

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

3. NÉMETORSZÁG

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

4. GÖRÖGORSZÁG

ΕΛΟΤ

Ελληνικοζ Οργανισμοζ Τυποποιησηζ

5. SPANYOLORSZÁG

AENOR

Asociación Espaòola de Normalización y Certificación

6. FRANCIAORSZÁG

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique del'électricité — Bureau de normalisation auprés de l„AFNOR

7. ÍRORSZÁG

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland

8. OLASZORSZÁG

UNI [1]

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI [2]

Comitato elettrotecnico italiano

9. LUXEMBURG

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

10. HOLLANDIA

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

11. AUSZTRIA

ON

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

12. PORTUGÁLIA

IPQ

Instituto Portugués da Qualidade

13. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

14. FINNORSZÁG

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

15. SVÉDORSZÁG

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

[1] Az UNI és a CEI az Instituto superiore delle Poste e telecommunicazioni-val és a ministero dell'Industria-val együttműködésben a munkát az ETSI-n belül a CONCIT-ra (Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell'informazione) osztotta.

[2] Az UNI és a CEI az Instituto superiore delle Poste e telecommunicazioni-val és a ministero dell'Industria-val együttműködésben a munkát az ETSI-n belül a CONCIT-ra (Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell'informazione) osztotta.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A. RÉSZ

Hatályon kívül helyezett irányelvek és határozatok

(amelyeket a 13. cikk említ)

83/189/EGK irányelv és az azt követő módosítások

88/182/EGK tanácsi irányelv

90/230/EGK bizottsági határozat

92/400/EGK bizottsági határozat

Az Európai Parlament és a Tanács 94/10/EK irányelve

96/139/EK bizottsági határozat

B. RÉSZ

A nemzeti jogba történő átültetési határidők jegyzéke

(amelyeket a 13. cikk említ)

Irányelv | Az átültetés határideje |

83/189/EGK (HL L 109., 1983.4.26., 8. o.) | 1984.3.31. |

88/182/EGK (HL L 81., 1988.3.26., 75. o.) | 1989.1.1. |

94/10/EK (HL L 100., 1994.4.19., 30. o.) | 1995.7.1. |

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

KORRELÁCIÓS TÁBLÁZAT

83/189/EGK irányelv | Ezen irányelv |

1. cikk | 1. cikk |

2. cikk | 2. cikk |

3. cikk | 3. cikk |

4. cikk | 4. cikk |

5. cikk | 5. cikk |

6. cikk | 6. cikk |

7. cikk | 7. cikk |

8. cikk | 8. cikk |

9. cikk | 9. cikk |

10. cikk | 10. cikk |

11. cikk | 11. cikk |

12. cikk | 12. cikk |

– | 13. cikk |

– | 14. cikk |

– | 15. cikk |

I. melléklet | I. melléklet |

II. melléklet | II. melléklet |

– | III. melléklet |

– | IV. melléklet |

--------------------------------------------------

Top