EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1427

A Bizottság 1427/97/EK rendelete (1997. július 23.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról

OJ L 196, 24.7.1997, p. 31–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 010 P. 101 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 010 P. 101 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 017 P. 88 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; közvetve hatályon kívül helyezte: 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1427/oj

31997R1427Hivatalos Lap L 196 , 24/07/1997 o. 0031 - 0038


A Bizottság 1427/97/EK rendelete

(1997. július 23.)

a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 82/97/EK parlamenti és tanácsi rendelettel módosított [1], a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 249. cikkére,

mivel a 2913/92/EGK rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 20. cikke (3) bekezdésének d), e) és f) pontjában említett intézkedések következtében a behozatal bizonyos mennyiségre korlátozódhat a vámkontingensek, illetve vámplafonok folytán;

mivel 1988 óta a Tanács rendszeresen a Bizottságra ruházza a vámkontingensek igénylési sorrend alapján történő kezelését és a preferenciális tarifális intézkedések keretében megvalósuló behozatal felügyeletének feladatát; mivel a stabilitás és az átláthatóság érdekében és működtetésük nagyobb hatékonyságára tekintettel e kezelés általános elveit és szabályait kodifikálni szükséges; mivel a vámkontingensek alkalmazását az adott vámkontingens megnyitása és lezárása között szabad forgalomba bocsátás céljából bejelentett árukra kell korlátozni;

mivel a vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályoknak a Közösség egész területén biztosítaniuk kell, hogy minden importőr egységes és méltányos elbánásban részesüljön; mivel ennek megfelelően a Közösség valamennyi importőrének egyenlő és folyamatos hozzáférést kell biztosítani a vámkontingensekhez mindaddig, amíg azok ki nem merülnek, és a felosztásokat munkanaponként egyszer el kell végezni, kivéve azokat az eseteket, ahol a műszaki feltételek ezt nem teszik lehetővé;

mivel azokban az esetekben, amikor nincs ok azt feltételezni, hogy a vámkontingens rövid idő alatt kimerül, a vámkontingens igénybevételének eredményeképpen potenciálisan meg nem fizetendő behozatali vámok fedezetére nyújtott biztosíték felesleges terhet ró a gazdaság szereplőire; mivel az egységes elbánás érdekében a tagállamok eltekinthetnek az importvámok fedezetének biztosításától azokban az esetekben, amikor megállapítást nyer, hogy egy adott vámkontingens nem merül ki rövid idő alatt;

mivel az egyes kereskedelmi ügyletek adatait a titokvédelmi szabályokkal védeni kell;

mivel a vámkontingensek kezelése és a vámkedvezmények alkalmazásának felügyelete magas szintű igazgatási együttműködést igényel a Bizottság és a tagállamok vámhatóságai között;

mivel rendelkezni szükséges a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozat érvénytelenítéséről azon csomagküldő kereskedés keretében szállított áruk esetében, amelyeket a fogyasztó egy harmadik országba visszaküld;

mivel kényelmes és hasznos piktogram alkalmazásának engedélyezése, bélyegző használatával, a közösségi árutovábbítási eljárás keretében vasúton szállított küldemények azonosítására;

mivel az egységes belső piac létezése maga után vonja a konténerek fel- és lerakodásához szükséges speciális felszerelések megfelelő alkalmazását;

mivel a Közösségben létező és működő vámszabad területek részletes jegyzékének közzétételének lehetővé tétele érdekében e közleményeket az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának C sorozatában szükséges közölni;

mivel a legutóbb a 89/97/EK rendelet [3] által módosított 2454/93/EGK bizottsági rendelet [4] 859. cikke azoknak a jelentős hatással nem bíró eseteknek a korlátozó listáját tartalmazza, amelyekben nem keletkezik vámtartozás még akkor sem, ha a Vámkódex 204. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában hivatkozott helyzetek egyike fennáll; mivel erre a listára fel kell venni az alábbi eseteket: passzív feldolgozás után visszahozott és a szabad forgalomba bocsátás előtt átmeneti megőrzés alá vagy egy felfüggesztő vámeljárás alá vont áruk, valamint azok az aktív feldolgozáson átesett áruk, amelyek esetében az engedély megújítását nem kérelmezték időben;

mivel a kereskedelmi tevékenység elősegítése céljából bizonyos korlátozott esetekben helyénvaló eltekinteni az olyan áruk újrakivitelétől, amelyekre a behozatali vámok visszafizetése, illetve elengedése engedélyezésre kerül, és ezek vámraktárba történő betárolását, vagy vámszabad területen, illetve vámszabad raktárban történő elhelyezését engedélyezték;

mivel az olívaolaj aktív feldolgozásakor alkalmazandó átalány-elszámolási kulcs módosításra szorul a Közösség egészében történő egységes alkalmazásának elősegítése és az eljárás lezárásának egyszerűsítése érdekében;

mivel szükséges világosabban meghatározni azokat a feltételeket, amelyek esetén az aktív feldolgozási eljárásban egyenértékű áruval történő helyettesítés alkalmazható a kukorica–ágazatban, az ágazaton belüli torzulások elkerülése érdekében;

mivel a 2454/93/EGK rendelet 78. mellékletében szereplő lista bővítése szükséges annak érdekében, hogy részletesebben kerüljenek meghatározásra azok az esetek és feltételek, ahol egyenértékű árukkal történő helyettesítést lehet alkalmazni az olívaolaj-ágazatban az aktív feldolgozási műveletekre;

mivel bővítésre szorul azoknak a végtermékeknek a listája, amelyekre külön vámtételek alkalmazhatók;

mivel gazdasági okokból a 2454/93/EGK rendelet 87. mellékletében közölt lista bővítése szükséges;

mivel az ebben a rendeletben meghatározott rendelkezések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet az alábbiak szerint módosul:

1. a 248. cikk a következő, (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés sérelme nélkül a vámhatóságok eltekinthetnek a biztosíték megkövetelésétől az olyan áruk tekintetében, amelyek vámkontingens igénybevételére vonatkozó kérelem tárgyát képezik, ha a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó nyilatkozat elfogadásakor megállapítják, hogy a kérdéses vámkontingens a 308c. cikk értelmében nem kritikus.";

2. a 251. cikk a következő 1b. ponttal egészül ki:

"1b a csomagküldő kereskedés keretében rendelésre szállított és visszaküldött áruk esetében a vámhatóságok érvénytelenítik a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozatokat, ha a nyilatkozat elfogadásától számított három hónapon belül erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be, feltéve hogy az árukat az eredeti küldő címére vagy az említett küldő által megadott más címre visszaküldve kivitték;"

3. a 256. cikk (2) bekezdésének helyére a következő szöveg lép:

"(2) Ha a vámkontingens keretén belül szabad forgalomba bocsátott árukra csökkentett vagy nulla behozatali vámot kell alkalmazni, vagy ha azokra, feltéve hogy a szokásos behozatali vámok kiszabására nem kerül újra sor, vámplafon vagy egyéb preferenciális tarifális intézkedések vonatkoznak, akkor a vámkontingens, illetve a preferenciális tarifális intézkedés csak azután vehető igénybe, hogy a vámhatóságokhoz benyújtották azt a okmányt, amely a csökkentett vagy nulla vámtétel alkalmazása engedélyezésének feltételét képezi. Az okmányt minden esetben:

- a vámkontingens kimerülése előtt, vagy

- egyéb esetekben a szokásos behozatali vámtételeket visszaállító közösségi intézkedést megelőzően kell benyújtani.";

4. a II. rész I. címe a következő 3. fejezettel egészül ki:

"3. FEJEZET

A tarifális intézkedések kezelése

1. szakasz

A vámáru-nyilatkozatok időbeli sorrendje alapján felhasználásra kerülő vámkontingensek kezelése

308a. cikk

(1) Eltérő rendelkezés hiányában, ha valamely közösségi jogi aktus vámkontingenst nyit meg, a vámkontingenst a szabad forgalomba bocsátásról szóló nyilatkozatok elfogadásának időbeli sorrendje alapján kell kezelni.

(2) Ha egy szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó olyan vámáru-nyilatkozat kerül elfogadásra, amely egy adott vámkontingensből való részesülésre vonatkozó érvényes kérelmet is magában foglal, az érintett tagállam a Bizottságon keresztül a szükségleteinek megfelelő mennyiséget igénybe veszi.

(3) A tagállamok mindaddig nem nyújthatnak be igénybevételre vonatkozó kérelmet, ameddig a 256. cikk (2) és (3) bekezdésében megállapított feltételek nem teljesültek.

(4) A (8) bekezdés figyelembevételével a Bizottság a kontingenseket a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozat elfogadásának időpontja alapján, valamint olyan mértékben osztja fel, ahogy az adott vámkontingens egyenlege azt megengedi. Az elsőbbség megállapítására ezen időpontok időbeli sorrendje szerint kerülhet sor.

(5) A tagállamok késedelem nélkül tájékoztatják a Bizottságot minden érvényes igénybevételi kérelemről. E közléseknek tartalmazniuk kell a (4) bekezdésben említett időpontot, és az adott vámáru-nyilatkozatban kérelmezett pontos mennyiséget.

(6) A (4) és (5) bekezdés alkalmazása során a Bizottság rögzíti a sorrendet azokban az esetekben, amikor a vámkontingenst megnyitó közösségi jogi aktus azt nem állapítja meg.

(7) Ha a vámkontingens-igénybevételi kérelem nagyobb mennyiségre vonatkozik, mint a rendelkezésre álló keret, a vámkontingenst a kért mennyiségek figyelembevételével arányosan kell felosztani.

(8) E cikk alkalmazásában a vámhatóságok által január 1-jén, 2-án és 3-án elfogadott nyilatkozatokat január 3-án elfogadottnak kell tekinteni. Ha azonban e napok bármelyike szombatra vagy vasárnapra esik, a nyilatkozatokat január 4-én elfogadottnak kell tekinteni.

(9) Amikor új vámkontingens kerül megnyitásra, a Bizottság a vámkontingenst megnyitó rendelkezés közzétételének napját követő tizenegyedik munkanap előtt nem engedélyez igénybevételt.

(10) A tagállamok haladéktalanul visszatérítik a Bizottságnak az általuk fel nem használt lehívott mennyiségeket. Ha azonban egy 10 ECU vagy kisebb összegű vámtartozást képviselő téves lehívás felfedezésére az érintett vámkontingens érvényességi idejét követő első hónap után kerül sor, a tagállamoknak ezt nem szükséges visszatéríteniük.

(11) Ha a vámhatóságok olyan áruk tekintetében érvénytelenítenek egy szabad forgalomba bocsátásra irányuló vámáru-nyilatkozatot, amelyek vámkontingens igénybevételére vonatkozó kérelem tárgyát képezik, akkor az ezekre az árukra vonatkozó teljes kérelmet törölni kell. Az érintett tagállamok kötelesek azonnal visszatéríteni a Bizottságnak a vámkontingensből az ilyen árukra lehívott mennyiségeket.

(12) Az egyes tagállamok igénybevételi kérelmeiben foglalt adatokat a Bizottság és a többi tagállam bizalmasan kezeli.

308b. cikk

(1) A Bizottság minden munkanapon elvégzi a felosztást, kivéve:

- azokat a napokat, amelyek a Közösség brüsszeli intézményei számára munkaszüneti napok, vagy

- kivételes körülmények esetén bármely egyéb napot, feltéve hogy a tagállamok illetékes hatóságait erről előzetesen értesítik.

(2) A 308a. cikk (8) bekezdésére is figyelemmel, minden egyes felosztás során figyelembe kell venni azokat a még teljesítetlen kérelmeket, amelyek olyan szabad forgalomba bocsátásra irányuló vámáru-nyilatkozatokra vonatkoznak, amelyet két nappal korábban, vagy azt megelőzően fogadtak el, és amelyeket a Bizottsággal közöltek.

308c. cikk

(1) Az első felosztás után nem tekinthető egy vámkontingens kritikusnak azokban az esetekben, amikor:

- ugyanolyan származású, ugyanolyan árura az előző két év mindegyikében legalább hat hónapra megnyitott vámkontingens a vonatkozó két év során nem merült ki a kontingensidőszak hetedik hónapjának utolsó munkanapja előtt, és

- az új vámkontingens nyitó mennyisége nem kisebb, mint az utolsó két év során megnyitott bármelyik kontingens mennyisége.

(2) Amint egy nem kritikus vámkontingens induló mennyiségének 75 %-a felhasználásra került, vagy ha az illetékes hatóságok úgy határoznak a vámkontingenst a továbbiakban kritikusnak kell tekinteni.

2. szakasz

A preferenciális behozatal felügyelete

308d. cikk

(1) Ha a preferenciális behozatal közösségi felügyeletére van szükség, a tagállamok havonta egyszer, illetve a Bizottság kérése alapján ennél gyakrabban tájékoztatják a Bizottságot az előző hónap során preferenciális tarifális elbánásban részesült szabad forgalomba bocsátott termékek mennyiségére vonatkozó adatokról.

(2) A tagállamok felügyeleti beszámolóikban az érintett időszak első napjától preferenciális tarifális elbánásban részesült szabad forgalomba bocsátott teljes mennyiséget jelezni kell.

(3) A tagállamok a havi felügyeleti beszámolóikat legkésőbb a beszámolási időszakot követő hónap 15. napjáig kötelesek megküldeni a Bizottsághoz.

(4) Az egyes tagállamok által közölt információkat bizalmasan kell kezelni."

;

5. a 417. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az első bekezdésben említett címke helyettesíthető az 58. mellékletben feltüntetett piktogrammal megegyező, zöld színű bélyegzőlenyomattal.";

6. a 426. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"426. cikk

A közösségi árutovábbítási eljárás alkalmazásakor az eljárás alakiságai a 427-442. cikk szerint egyszerűsödnek a vasúttársaságok által, fuvarozási vállalatok igénybevételével, konténerekben szállított olyan áruk esetében, amelyeket TR-átadási jegyzékek fedezete mellett szállítanak. Ezek a szállítási műveletek magukban foglalhatják a szállítmányoknak a vasúti szállítástól eltérő szállítási módokat alkalmazó fuvarozási vállalatok általi, a berakodás helyéhez legközelebb eső alkalmas vasútállomásig, illetve a legközelebbi alkalmas vasútállomástól a kirakodás helyéig történő elszállítását, valamint az említett két állomás közötti bármely tengeri szállítást.";

7. a 427. cikk az alábbi 5. ponttal egészül ki:

"5. "legközelebbi alkalmas vasútállomás" a berakodás vagy kirakodás helyéhez legközelebb eső vasútállomás vagy pályaudvar, amely rendelkezik a 2. pontban meghatározott konténerek kezelésére alkalmas berendezésekkel."

8. a 432. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

"Az első bekezdésben hivatkozott címke helyettesíthető az 58. mellékletben feltüntetett piktogrammal megegyező, zöld színű bélyegzőlenyomattal.";

9. a 801. cikk második bekezdését el kell hagyni.

10. a 840. cikk (1) bekezdés a) pontja helyére a következő szöveg lép:

"a) a Közösségben meglévő és működő vámszabad területeket;";

11. a 859. cikk az alábbi 8. és 9. ponttal egészül ki:

"8. a Vámkódex 145. cikke szerint teljes vagy részleges vámmentességgel szabad forgalomba bocsátható áruk esetében, a Vámkódex 204. cikke (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában említett körülmények egyikének fennállásakor, mialatt az érintett áruk átmeneti megőrzés vagy más vámeljárás alatt állnak a szabad forgalomba bocsátás előtt;

9. folyamatos aktív feldolgozási tevékenység esetén a szükséges engedély megújítására vonatkozó kérelem elmaradásakor, annak ellenére, hogy a megadás feltételei egyébként teljesültek.";

12. a 900. cikk az alábbiak szerint módosul:

a) a (2) bekezdés a második és harmadik albekezdés között a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az (1) bekezdés g), i) és l) pontjában említett esetekben azonban a döntéshozó vámhatóságok kérelemre engedélyezhetik az áruk újrakivitele helyett azok vámraktározási eljárás alá vonását vagy vámszabad területre, illetve vámszabad raktárba történő betárolását.";

b) a (3) bekezdésből az "és i)" szövegrészt el kell hagyni;

13. a 77. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul;

14. a 78. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul;

15. a 79. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul;

16. a 87. melléklet e rendelet IV. mellékletének megfelelően módosul;

17. a 108. mellékletet el kell hagyni.

2. cikk

E rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Az 1. cikk 1. és 4. pontját 1998. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1997. július 23-án.

a Bizottság részéről

Mario Monti

a Bizottság tagja

[1] HL L 17., 1997.1.21., 1. o.

[2] HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

[3] HL L 17., 1997.1.21., 28. o.

[4] HL L 253., 1993.10.11. 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

"A 77. mellékletben a 131. és 132. sorszámok helyére a következő szöveg lép:

Importáru | Sorszám | Végtermék | 100 kg importárunak megfelelő végtermék mennyisége (kg) |

KN-kód | Megnevezés | Kód | Megnevezés |

(1) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

15091010 | Lampant szűz olívaolaj | 131 | ex15099000ex15191990 | a)Finomított olívaolaj vagy olívaolajb)Finomítás során keletkező savas olajok | 98,00 |

15100010 | Nem finomított olívaseprő-olaj | 132 | ex15100090ex15220039ex15191990 | a)Olívaseprő-olaj, finomítva is,b)Sztearinc)Finomítás során keletkező savas olajok | 95,003,00 |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A 78. melléklet az alábbi pontokkal egészül ki:

"5. Kukorica

A közösségi és nem közösségi kukorica között egyenértékű árukkal történő helyettesítésre csak az alábbi esetekben és az alábbi feltételekkel van lehetőség:

1. Az állatok takarmányozására használt kukorica esetében azzal a feltétellel lehetséges az egyenértékű áruval történő helyettesítés, ha felállításra kerül egy olyan vámellenőrzési rendszer, amely biztosítja, hogy a nem közösségi kukorica valóban takarmánycélú feldolgozásra kerüljön.

2. A keményítő és keményítőtartalmú termékek gyártására használt kukorica esetében minden fajta között lehetséges az egyenértékű áruval történő helyettesítés az amilopektinben gazdag (viasz jellegű, illetve "viaszos") kukoricák kivételével, amelyek csak saját maguk között egyenértékűek.

3. A liszttermékek előállítására használt kukorica esetében minden fajta között lehetséges az egyenértékű árukkal történő helyettesítés az üveges típusú kukoricák kivételével (a "Duro" típus "Plata" kukoricája, "Flint" kukorica), amelyek csak saját maguk között egyenértékűek.

6. Olívaolaj

A. Csak az alábbi esetekben és az alábbi feltételekkel van lehetőség egyenértékű áruval történő helyettesítésre:

1. Szűz olívaolaj

a) A 15091090 KN-kód alá tartozó, utoljára az 1581/96/EK rendelettel [1] módosított, 136/66/EGK tanácsi rendelet [2] mellékletének 1. pont a) alpontjában adott leírásnak megfelelő közösségi extra szűz olívaolaj és az ugyanezen KN-kód alá tartozó nem közösségi szűz olívaolaj között, feltéve hogy a feldolgozási művelet ugyanazon KN-kód alá tartozó extra szűz olívaolajat állít elő, és kielégíti az említett 1. pont a) alpontjának követelményeit.

b) A 15091090 KN-kód alá tartozó, a 136/66/EGK rendelet mellékletének 1. pont b) alpontjában adott leírásnak megfelelő közösségi szűz olívaolaj és az ugyanezen KN-kód alá tartozó nem közösségi szűz olívaolaj között, feltéve hogy a feldolgozási művelet ugyanaz a KN-kód alá tartozó szűz olívaolajat állít elő, és kielégíti az említett 1. pont b) alpontjának követelményeit.

c) A 15091090 KN-kód alá tartozó, a 136/66/EGK rendelet melléklete 1. pontjának c) alpontjában adott leírásnak megfelelő közösségi közönséges olívaolaj és az ugyanezen KN-kód alá tartozó nem közösségi közönséges olívaolaj között, feltéve hogy a végtermék:

- a fent említett melléklet 2. pontjában adott leírásnak megfelelő, a 15099000 KN-kód alá tartozó finomított olivaolaj,

- az említett melléklet 3. pontjában adott leírásnak megfelelő, a 15099000 KN-kód alá tartozó olívaolaj, amely a közösségi, a 15091090 KN-kód alá tartozó szűz olívaolajjal való keverésből származik.

d) A 15091010 KN-kód alá tartozó, a 136/66/EGK rendelet melléklete 1. pontjának d) alpontjában adott leírásnak megfelelő közösségi lampant szűz olívaolaj és az ugyanezen KN-kód alá tartozó nem közösségi lampant szűz olívaolaj között, feltéve hogy a végtermék:

- a fent említett melléklet 2. pontjában adott leírásnak megfelelő, a 15099000 KN-kód alá tartozó finomított olívaolaj,

- az említett melléklet 3. pontjában adott leírásnak megfelelő, a 15099000 KN-kód alá tartozó olívaolaj, amely a közösségi, a 15091090 KN-kód alá tartozó szűz olívaolajjal való keverésből származik.

2. Olívaseprő-olaj

A 15100010 KN-kód alá tartozó, a 136/66/EGK rendelet mellékletének 4. pontjában adott leírásnak megfelelő közösségi nem finomított olívaseprő-olaj és az ugyanezen KN-kód alá tartozó nem közösségi nem finomított olívaseprő-olaj között, feltéve, hogy a végtermék az említett melléklet 6. pontjában adott leírásnak megfelelő, a 15100090 KN-kód alá tartozó olívaseprő-olaj, amely a közösségi, a 15091090 KN-kód alá tartozó szűz olívaolajjal való keverésből származik.

B. Az A. 1. pont c) alpontjának második francia bekezdésében és a d) alpont második francia bekezdésében, valamint az A. 2. pontban hivatkozott azonos módon alkalmazott, nem közösségen kívüli, azonos módon felhasznált szűzolajjal történő keverés csak akkor kerül engedélyezésre, ha az eljárás felügyeletére vonatkozó intézkedések oly módon kerülnek megszervezésre, hogy azok lehetővé teszik a nem közösségi szűz olívaolaj arányának megállapítását a kivitelre kerülő olajkeverék teljes mennyiségében.

C. A végtermékeket legfeljebb 220 literes közvetlen csomagolással kell ellátni. Ettől eltérve a vámhatóságok engedélyezhetik előző pontokban foglaltaknak megfelelő olajok kivitelét, ha az ellenőrzött, legfeljebb 20 tonnás konténerekben történik, és a vámhatóságok a kivitelre kerülő termék minőségét és mennyiségét rendszeresen ellenőrzik.

D. Az egyenértékűség az üzleti nyilvántartások segítségével kerül ellenőrzésre a keverésre felhasznált olajok mennyiségének igazolása céljából, és a minőség igazolása érdekében, a nem közösségi olaj eljárás alá vonásakor vett mintái műszaki jellemzőinek és a közösségi olaj az érintett végtermék feldolgozásakor vett mintái műszaki jellemzőinek összehasonlítása révén, amely mintákat a kiléptető vámhivatalnál a végtermék tényleges kivitelekor vették.

A mintavételre az EN ISO 5555 (mintavétel) és az EN ISO 661 (minták laboratóriumba küldése és bevizsgálásra történő előkészítése) szabványoknak megfelelően kerül sor. Az analízis elvégzésére az utoljára a 2527/95/EGK rendelettel [3] módosított, 2568/91/EGK bizottsági rendelet [4] I. mellékletében közölt paraméterekre történő hivatkozással kerül sor."

[1] HL L 206., 1996.8.16, 11. o.

[2] HL L 172., 1996.9.30, 3025/66. o.

[3] HL L 258., 1995.10.28., 49. o.

[4] HL L 248., 1991.9.5, 1. o.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

"A 79. melléklet az alábbi 69a. sorszámmal egészül ki

Sorszám | A végtermékek KN-kódja és megnevezése | A végtermékeket létrehozó feldolgozási műveletek |

| |

69a | ex28275100 | Káliumbromid oldat | A 29034980 KN-kód alá tartozó 1,3-bróm-klór-propán feldolgozása" |

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

"A 87. mellékletben a következő ponttal egészül ki:

Sorszám | 1. oszlop | 2. oszlop |

Áruk, melyeknek vámfelügyelet melletti feldolgozása vámeljárás alatt engedélyezett | Engedélyezett feldolgozási módok |

17 | A 87042131 KN-kód alá tartozó gépjárműalváz zárt kocsiszekrénnyel felszerelve | A 87053000 KN-kód alá tartozó, beépített tűzoltó- és/vagy életmentő berendezésekkel felszerelt tűzoltókocsivá történő átalakítás" |

--------------------------------------------------

Top