EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0118

A Tanács 118/97/EK rendelete (1996. december 2.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet, valamint az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet módosításáról és naprakésszé tételéről

OJ L 28, 30.1.1997, p. 1–229 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 231
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 231
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 231
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 231
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 231
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 231
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 231
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 231
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 231
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 004 P. 35 - 263
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 004 P. 35 - 263
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 007 P. 7 - 235

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/118/oj

31997R0118Hivatalos Lap L 028 , 30/01/1997 o. 0001 - 0229


A Tanács 118/97/EK rendelete

(1996. december 2.)

a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet, valamint az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK rendelet módosításáról és naprakésszé tételéről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 51. és 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére, [2],

mivel a következetesség és egyértelműség érdekében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet [3] és a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1972. március 21-i 574/72/EGK [4] tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek szövegét ki kell igazítani; valamint az érvénytelenné és feleslegessé vált rendelkezéseket el kell hagyni; mivel e módosítások az említett rendeletek javítása érdekében kizárólag technikai jellegűek;

mivel a 1408/71/EGK és 574/72/EGK rendeletnek a 2001/83/EGK tanácsi rendelettel [5] történt utolsó naprakésszé tétele óta számos módosítás történt; mivel emiatt a megfelelő közösségi szabályok átláthatóbbá és hozzáférhetőbbé tétele érdekében szükség van arra, hogy elfogadják a fent említett rendeletek új, naprakésszé tett változatát mind az 1408/71/EGK, mind az 574/72/EGK rendelet egységes, az A melléklet I., illetve II. részében szereplő szövegével; mivel most már időszerű e melléklet II. részének függelékében a 3095/95/EK rendelettel [6] módosított 574/72/EGK rendelet 95. cikkének szövegét is megjeleníteni, amelyet 1998. január 1-jétől vagy – a Francia Köztársaság vonatkozásában – 2002. január 1-jétől kell alkalmazni;

mivel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésnek a fizetési mérlegről szóló 106. cikkét az Európai Unióról szóló szerződés G. cikke értelmében el kell hagyni, és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 73b. cikkének (2) bekezdése megtilt minden korlátozást a tagállamok közötti fizetésekkel kapcsolatban;

mivel a szociális biztonság területén a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó célkitűzés elérése érdekében szükség van arra és helyénvaló, hogy a nemzeti szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó szabályok valamennyi tagállamban kötelező és közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi eszközzel módosuljanak;

mivel a rendeletben bevezetett módosítások megfelelnek az Európai Közösséget létrehozó szerződés 3b. cikke harmadik bekezdésében foglalt feltételnek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1408/71/EGK rendelet a következőképpen módosul:

(1) A 82. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"4. A tanácsadó bizottság elnöke a Bizottság egy képviselője. Az elnök nem szavaz."

(2) A 88. cikk első mondatának helyébe az alábbi szöveg lép:

"Szükség esetén az e rendeleten alapuló pénzátutalásokat az érintett tagállamok közötti, az átutalás időpontjában hatályos megállapodásoknak megfelelően kell végrehajtani".

(3) A 100. cikket el kell hagyni.

2. cikk

A 1408/71/EGK és a 574/72/EGK rendelet címe, preambulumbekezdései, tartalomjegyzékei és rendelkezései helyébe az A melléklet I., illetve II. részében foglalt szöveg lép, az e rendelet 1. cikkében feltüntetett módosítások figyelembevételével.

A B melléklet tartalmazza az előző bekezdésben említett rendeletekhez csatolt módosító jogszabályok felsorolását.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1996. december 2-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. Fitzgerald

[1] HL C 249., 1996.8.27., 10. o.

[2] HL C 362., 1996.12.2.

[3] HL L 149., 1971.7.5., 2. o. A legutóbb a 3096/95/EK tanácsi rendelettel (HL L 335., 1996.12.30., 10. o.) módosított rendelet.

[4] HL L 74., 1972.3.27., 1. o. A legutóbb a 3096/95/EK tanácsi rendelettel (HL L 335., 1996.12.30., 10. o.) módosított rendelet.

[5] HL 230., 1983.8.22., 6. o.

[6] HL 335., 1995.12.30., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLETEK

A MELLÉKLET:

I. RÉSZ

II. RÉSZ

B MELLÉKLET:

--------------------------------------------------

A MELLÉKLET

1. RÉSZ

A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról (8) (9) (10) (11)

TARTALOMJEGYZÉK

I. CÍM:

II. CÍM:

III. CÍM:

1. fejezet:

1. szakasz:

2. szakasz:

3. szakasz:

4. szakasz:

5. szakasz:

6. szakasz:

7. szakasz:

2. fejezet:

1. szakasz:

2. szakasz:

3. szakasz:

4. szakasz:

3. fejezet:

4. fejezet:

1. szakasz:

2. szakasz:

3. szakasz:

4. szakasz:

5. fejezet:

6. fejezet:

1. szakasz:

2. szakasz:

3. szakasz:

7. fejezet:

8. fejezet:

IV. CÍM:

V. CÍM:

VI. CÍM:

VII. CÍM:

MELLÉKLETEK

I. melléklet:

II. melléklet:

IIa. melléklet:

III. melléklet:

IV. melléklet:

V. melléklet:

VI. melléklet:

VII. melléklet:

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 51. és 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

mivel a szociális biztonságra vonatkozó nemzeti jogszabályok összehangolását célzó rendelkezések azon munkavállalók szabad mozgásának keretébe tartoznak, akik a tagállamok állampolgárai, és e rendelkezéseknek hozzá kell járulniuk e személyek életszínvonalának és alkalmazási feltételeinek javításához;

mivel a személyek szabad mozgása – amely a Közösség egyik alapja – nemcsak a munkavállalókra vonatkozik, hanem kiterjed a letelepedés szabadságának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának keretében az önálló vállalkozókra is;

mivel a nemzeti jogszabályok között a hatályuk alá tartozó személyek vonatkozásában jelentősek az eltérések, kívánatos annak az alapelvnek az alkalmazása, amely szerint a rendelet a munkavállalókra vagy önálló vállalkozókra vonatkozó szociális biztonsági rendszerekben vagy munkaviszonyuk, illetve önálló vállalkozóként végzett tevékenységük folytán biztosított valamennyi személyre vonatkozik;

mivel tiszteletben kell tartani a nemzeti szociális biztonsági jogszabályok különleges sajátosságait, és csak koordinációs rendszert kell létrehozni;

mivel a koordináció keretében a Közösségen belül biztosítani kell a különböző nemzeti jogszabályok szerinti egyenlő bánásmódot a tagállamokban élő munkavállalók, valamint ezek eltartottai és túlélő hozzátartozói számára;

mivel a koordinációs feltételeknek biztosítaniuk kell, hogy a Közösségen belül mozgó munkavállalók, valamint eltartottaik és túlélő hozzátartozóik megtartsák szerzett jogaikat és előnyeiket, valamint ezek várományát;

mivel e célkitűzéseket különösen a különböző nemzeti jogszabályok szerint figyelembe vett, az ellátáshoz való jogosultság megszerzéséhez és fenntartásához, valamint az ellátások összegének kiszámításához szükséges időszakok összesítésével, továbbá a rendelet hatálya alá tartozó különböző csoportokba tartozó személyek számára nyújtott ellátásokkal kell elérni, függetlenül attól, hogy e személyek lakóhelye a Közösségen belül hol található;

mivel a Közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók csak egyetlenegy tagállam szociális biztonsági rendszerébe tartozhatnak az alkalmazandó nemzeti jogszabályok átfedései és az ebből származó esetleges bonyodalmak elkerülése érdekében;

mivel számban és terjedelemben a lehető legjobban korlátozni kell azokat az eseteket, amikor az általános szabály alól alkalmazott kivételként egy személyre egyidejűleg két tagállam jogszabályait kell alkalmazni;

mivel annak lehető leghatékonyabb biztosítása érdekében, hogy az egy tagállam területén foglalkoztatott valamennyi munkavállaló egyenlő bánásmódban részesüljön, általában annak a tagállamnak a jogszabályait kell alkalmazandó jogszabályként meghatározni, amelyben az érintett személy munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként tevékenységet folytat;

mivel ettől az általános szabálytól az alkalmazhatóság egyéb kritériumait indokoló bizonyos helyzetekben el lehet térni;

mivel a nemzeti jogszabályok szerint előirányzott egyes ellátások alkalmazásuk személyi hatálya, célkitűzéseik és alkalmazásuk módja miatt egyidejűleg a szociális biztonság és szociális támogatás alá tartozhatnak, meg kell állapítani azt a koordinációs rendszert, amely figyelembe veszi az adott ellátások különleges jellemzőit, és amelyet bele kell foglalni a rendeletbe a migráns munkavállalók érdekeinek védelme érdekében, a Szerződés rendelkezéseivel összhangban;

mivel ezeket az ellátásokat a rendelet hatálya alá tartozó személyek tekintetében kizárólag az adott személy vagy családtagjai lakóhelye szerinti ország jogszabályaival összhangban kell nyújtani a bármelyik másik tagállamban szerzett tartózkodási idő szükség szerinti összesítése alapján, nemzetiségi alapon történő megkülönböztetés nélkül;

mivel helyzetük sajátos jellegének figyelembevételével meg kell határozni a határ menti ingázókra és idénymunkásokra vonatkozó különös szabályokat, különösen a betegség és munkanélküliség területén;

mivel a betegségi és anyasági ellátások területén biztosítani kell az illetékes tagállamon kívüli tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy tartózkodó személyek védelmét;

mivel a nyugdíjigénylők és nyugdíjasok, valamint ezek családtagjainak sajátos helyzete szükségessé teszi, hogy a betegségbiztosítást szabályozó rendelkezéseket a helyzetükhöz igazítsák;

mivel a rokkantsági ellátásoknál olyan összehangolt rendszert kell létrehozni, amely figyelembe veszi a nemzeti jogszabályok sajátos jellemzőit; mivel emiatt különbséget kell tenni a jogszabályok között aszerint, hogy a rokkantsági ellátás összege független vagy függ-e a biztosítás tartamától;

mivel a tagállamokban fennálló rendszerek közötti különbségek szükségessé teszik a rokkantság súlyosbodásának esetén alkalmazandó koordinációs szabályok elfogadását;

mivel célszerű az öregségi ellátások és a túlélő hozzátartozói ellátások megállapítási rendszerének kidolgozása, ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó egy vagy több tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozott;

mivel az összesítési és időarányos számítást alkalmazó módszerrel összhangban kiszámított, a közösségi jog által biztosított nyugdíj összegét meg kell határozni, ha a nemzeti jogszabályok alkalmazása – beleértve a csökkentésre, felfüggesztésre vagy visszavonásra vonatkozó rendelkezéseket – kedvezőtlenebbek a fent említett módszernél;

mivel a migráns munkavállalóknak és ezek túlélő hozzátartozóinak a csökkentésre, felfüggesztésre vagy visszavonásra vonatkozó nemzeti rendelkezések túlzottan szigorú alkalmazásával szemben történő védelme érdekében a rendeletnek a fenti rendelkezések alkalmazására vonatkozó szigorú szabályokat megállapító rendelkezéseket is kell tartalmaznia;

mivel a munkahelyi balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó ellátások tekintetében a védelem érdekében szükség van arra, hogy a szabályokat az illetékes tagállamon kívüli tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy tartózkodó személyek helyzetének figyelembevételével állapítsák meg;

mivel meg kell állapítani a haláleseti juttatásokra vonatkozó különös rendelkezéseket;

mivel a munkaerő jobb körülmények közötti biztonságos mobilitásának biztosítása érdekében a jövőben szükséges az összes tagállam munkanélküli-biztosítási és munkanélkülisegély-rendszereinek fokozottabb összehangolása;

mivel ezért a különböző tagállamokban a munkakeresés megkönnyítése érdekében különösen indokolt korlátozott időtartamon keresztül a munkanélküli-ellátást annak a tagállamnak a jogszabályai szerint nyújtani, amely tagállam jogszabályainak hatálya alá az érintett munkanélküli utoljára tartozott;

mivel a családi ellátásokra alkalmazandó jogszabályok meghatározása céljából a munkaviszonyra vonatkozó kritériumok biztosítják, hogy az azonos jogszabályok hatálya alá tartozó valamennyi munkavállaló egyenlő bánásmódban részesüljön;

mivel az ellátások indokolatlan halmozódásának elkerülése érdekében elsőbbségi szabályokat kell meghatározni, ha az illetékes állam jogszabályai és a családtagok lakóhelye szerinti ország jogszabályai alapján járó családi ellátásokra való jogosultságok halmozódnak;

mivel a tagállamok jogszabályai különböznek egymástól és sajátos jellegűek, szükségesnek bizonyul a nyugdíjasok eltartott gyermekei és az árvák részére nyújtott ellátásokat biztosító nemzeti rendszerek koordinálására vonatkozó különös szabályok meghatározása;

mivel létre kell hozni egy, a tagállamok egy-egy kormányképviselőjéből álló igazgatási bizottságot, amelynek megbízatása elsősorban arra szól, hogy valamennyi igazgatási kérdéssel vagy a rendelet rendelkezéseiből származó valamennyi értelmezési kérdéssel foglalkozzon, valamint támogassa a tagállamok közötti együttműködést;

mivel kívánatos, hogy a tanácsadó bizottság keretében a munkavállalók és munkáltatók képviselőivel megvizsgáltassák az igazgatási bizottság által kezelt kérdéseket;

mivel a koordinációs szabályok alkalmazásának megkönnyítése érdekében meg kell állapítani a nemzeti jogszabályok sajátos jellemzőinek megfelelő különleges rendelkezéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk (10) (15)

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "munkavállaló" és "önálló vállalkozó:"

i. aki a munkavállalókra vagy önálló vállalkozókra vonatkozó szociális biztonsági rendszer ágaiba tartozó egy vagy több kockázattal szemben akár kötelezően, akár szabadon választható folytatólagos biztosítás keretében biztosított;

ii. aki a lakóhellyel rendelkezőkre vagy a gazdaságilag aktív népességre vonatkozó szociális biztonsági rendszerben e rendelet által érintett szociális biztonsági ágakba tartozó egy vagy több kockázattal szemben kötelezően biztosított, ha ez a személy:

- azon módszer értelmében, amely alapján e szociális biztonsági rendszert igazgatják vagy finanszírozzák, munkavállalónak vagy önálló vállalkozónak tekinthető, vagy

- ha e szempontoknak nem felel meg, az I. mellékletben meghatározott más kockázattal szemben a munkavállalókra vagy önálló vállalkozókra vonatkozó rendszerben vagy a iii. pontban említett rendszerben kötelezően vagy szabadon választható folytatólagos biztosítás keretében biztosított, vagy ha az érintett tagállamban ilyen rendszer nincs, megfelel az I. mellékletben szereplő meghatározásnak;

iii. aki a vidéki lakosságra vonatkozó egységes szociális biztonsági rendszerben, az e rendelet által érintett ágakba tartozó több kockázattal szemben kötelezően biztosított, az I. mellékletben megállapított kritériumoknak megfelelően;

iv. aki a munkavállalókra, önálló vállalkozókra, a lakóhellyel rendelkezőkre vagy lakóhellyel rendelkezők egyes csoportjaira vonatkozó tagállami szociális biztonsági rendszer keretében önkéntes alapon az e rendeletben érintett ágba tartozó egy vagy több kockázattal szemben biztosított:

- ha tevékenységét munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként végzi, vagy

- ha korábban ugyanannak a tagállamnak a munkavállalókra vagy önálló vállalkozókra vonatkozó kötelező biztosítási rendszere keretében ugyanazon kockázattal szemben biztosított volt;

b) határ menti ingázó az munkavállaló vagy önálló vállalkozó, aki szakmai tevékenységét az adott tagállam területén végzi és akinek lakóhelye egy másik tagállamban van, ahová rendszerint naponta vagy legalább hetente visszatér; ugyanakkor azt a határ menti munkavállalót, akit az őt alkalmazó vállalkozás ugyanannak a tagállamnak más részére vagy egy másik tagállamba küld ki, vagy aki szolgáltatásait ugyanannak a tagállamnak más részén vagy egy másik tagállamban nyújtja, négy hónapot meg nem haladó időtartamon keresztül határ menti munkavállalónak kell tekinteni még akkor is, ha ebben az időszakban akadályoztatott abban, hogy lakóhelyére naponta vagy legalább hetente visszatérjen;

c) idénymunkás, aki nyolc hónapot meg nem haladó időszakra olyan tagállamba megy, amelyben nem rendelkezik lakóhellyel, abból a célból, hogy e tagállamban egy vállalkozás vagy munkáltató számára idényjellegű munkát végezzen, továbbá aki annak a tagállamnak a területén csak a munkavégzéshez szükséges ideig tartózkodik; idényjellegű munka az a munka, amely az évszakok váltakozásának függvényében évente automatikusan ismétlődik;

d) menekült a menekültek jogállásáról szóló, 1951. július 28-án Genfben aláírt egyezmény 1. cikkében meghatározott személy;

e) hontalan a hontalanok jogállásáról szóló, 1954. szeptember 28-án New Yorkban aláírt egyezmény 1. cikkében meghatározott személy;

f) i. családtag a családtagként meghatározott vagy elismert személy, vagy az a személy, akit a szociális ellátásról szóló jogszabályok, vagy – a 22. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a 31. cikkben említett esetekben – annak a tagállamnak a jogszabályai, amely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, közös háztartásban élőként ismernek el; ha azonban az említett jogszabályok csak azt ismerik el családtagként vagy egy háztartásban élőként, aki az érintett munkavállalóval vagy önálló vállalkozóval egy fedél alatt él, ezt a feltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha az érintett személy elsődlegesen e személy eltartottja. Ha egy tagállam betegségi vagy anyasági természetbeni ellátásokról szóló jogszabályai nem teszik lehetővé a családtagok megkülönböztetését más olyan személyektől, akikre ezek a jogszabályok alkalmazandók, a "családtag" meghatározást az I. mellékletben meghatározott jelentés szerint kell értelmezni;

ii. ugyanakkor ha az érintett ellátások fogyatékossággal élő személyeknek nyújtott olyan ellátások, amelyekben egy tagállam jogszabályai szerint annak a tagállamnak minden olyan állampolgára részesül, aki kielégíti az előírt feltételeket, a "családtag" legalább a munkavállaló vagy az önálló vállalkozó házastársa, vagy az ilyen személy kiskorú vagy eltartott gyermeke;

g) túlélő hozzátartozó, akit azok a jogszabályok, amelyek szerint ellátást nyújtanak, túlélő hozzátartozóként határoznak meg vagy túlélő hozzátartozónak ismernek el; ha azonban az említett jogszabályok csak azt ismerik el túlélő hozzátartozóként, aki az elhunyttal közös háztartásban élt, ezt a feltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha az érintett személy elsődlegesen az elhunyt eltartottja volt;

h) lakóhely a szokásos tartózkodási hely;

i) tartózkodási hely az ideiglenes tartózkodási hely;

j) jogszabályok az egyes tagállamok vonatkozásában a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében érintett szociális biztonsági rendszerekkel és ágakkal vagy a 4. cikk (2a) bekezdésében érintett különleges, nem járulék alapú ellátásokkal kapcsolatos, törvényi, rendeleti és egyéb rendelkezések, valamint az egyes tagállamok meglévő vagy jövőbeni végrehajtási intézkedései.

E meghatározás nem érinti a meglévő vagy a jövőbeni szerződéses rendelkezéseket, függetlenül attól, hogy azokat hatósági döntés kötelezővé tette-e vagy sem, illetve alkalmazási körüket kiterjesztette-e vagy sem. Ha azonban e rendelkezések:

i. arra szolgálnak, hogy az előző albekezdésben említett törvények és rendeletek szerinti biztosítási kötelezettséget érvényesítsék; vagy

ii. az előző albekezdésben említett törvények és rendelkezések által létrehozott rendszereket alkalmazó intézménnyel azonos intézmény által alkalmazott rendszert hoznak létre. Ezt a korlátozást az érintett tagállam bármikor feloldhatja az e rendelet alkalmazási körébe tartozó ilyen rendszereket meghatározó nyilatkozat megtételével. E nyilatkozatról értesítést kell küldeni, és azt a 97. cikk rendelkezéseinek megfelelően teszik közzé.

Az előző albekezdés rendelkezései nem mentesítik e rendelet alkalmazása alól azokat a biztosítási rendszereket, amelyekre a 3. rendelet alkalmazandó.

A jogszabály meghatározás nem érinti az önálló vállalkozókra vonatkozó különleges rendszereket szabályzó rendelkezéseket sem, amely rendszerek létrehozását az érintetteknek kell kezdeményezni vagy amelyeket az érintett tagállam területének csak egy részén kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy a hatóságok azok kötelezővé tételét vagy hatályuk kiterjesztését elrendelték-e. A kérdéses különleges rendszereket a II. melléklet határozza meg;

k) szociális biztonsági egyezmény a szociális biztonság területén a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott szociális biztonsági rendszerek vagy ágak összességét vagy azok egy részét érintő, kizárólag két vagy több tagállamot jelenleg vagy a jövőben kötelező két- vagy többoldalú megállapodás, illetve legalább két tagállamot és egy vagy több más államot jelenleg vagy a jövőben kötelező két- vagy többoldalú megállapodás, valamint e megállapodások értelmében kötött egyéb megállapodás;

l) hatáskörrel rendelkező hatóság az egyes tagállamok vonatkozásában a kérdéses állam területének egészén vagy annak egy részén a szociális biztonsági rendszerért felelős miniszter, miniszterek vagy velük egyenértékű egyéb hatóság;

m) igazgatási bizottság a 80. cikkben említett bizottság;

n) intézmény az egyes tagállamok vonatkozásában a jogszabályok egészének vagy részének alkalmazásáért felelős testület vagy hatóság;

o) illetékes intézmény:

i. az az intézmény, amelynél az ellátás igénylésének időpontjában az érintett biztosított; vagy

ii. az az intézmény, amelynél az érintett személy ellátásra jogosultságot szerzett, vagy jogosultságot szerezne, ha annak a tagállamnak a területén, ahol az intézmény található, saját maga vagy egy vagy több családtagja lakóhellyel rendelkezne; vagy

iii. az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény; vagy

iv. a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott ellátások vonatkozásában a munkáltató felelősségével kapcsolatos rendszer esetében a munkáltató vagy a munkáltató nevében eljáró biztosító, vagy azok hiányában az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt testület vagy hatóság;

p) lakóhely szerinti intézmény és tartózkodási hely szerinti intézmény az az intézmény, amely jogosult az általa alkalmazott jogszabályok szerint ellátást nyújtani azon a helyen, ahol az érintett személy lakóhellyel rendelkezik vagy ahol az ideiglenesen tartózkodik, illetve ilyen intézmény hiányában a kérdéses tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény;

q) illetékes állam az a tagállam, amelynek területén az illetékes intézmény található;

r) biztosítási idő az a járulékfizetési időszak vagy szolgálati idő vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időszak, amelyet azok a jogszabályok, amelyek szerint az adott időszakot megszerezték vagy az megszerzettnek tekintendő, biztosítási időként határoznak meg vagy ismernek el, valamint más hasonló időszak, amelyet az említett jogszabályok a biztosítási idővel egyenértékűnek tekintenek;

s) a szolgálati idő és önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időszak az az időszak, amelyet azok a jogszabályok, amelyek szerint az adott időt megszerezték, szolgálati időként vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időszakként határoznak meg vagy ismernek el, valamint más hasonló időszak, amelyet az említett jogszabályok a szolgálati idővel vagy az önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időszakkal egyenértékűnek tekintenek;

sa) tartózkodási idő az az időszak, amelyet azok a jogszabályok, amelyek szerint az adott időszakot megszerezték vagy az megszerzettnek tekintendő, ilyen időszakként határoznak meg vagy ismernek el;

t) ellátások és nyugdíj valamennyi ellátás és nyugdíj, azok közpénzekből fizetett valamennyi eleme, az értékállóságot biztosító növekmény és a kiegészítő ellátás a III. cím rendelkezéseire is figyelemmel, valamint a nyugdíjak helyett fizetendő pénzbeli ellátás, illetve a járulékok visszatérítésének formájában kifizetett ellátás;

u) i. családi ellátások valamennyi természetbeni vagy pénzbeli ellátás az I. melléklet szerinti különleges szülési ellátások és örökbefogadási támogatások kivételével, amely célja a 4. cikk (1) bekezdésének h) pontjában előírt jogszabályok szerinti családi kiadások fedezése;

ii. családi támogatások kizárólag a családtagok száma és szükség esetén a családtagok életkora alapján rendszeres időszakonként fizetendő pénzbeli ellátás;

v) haláleseti juttatások az elhalálozás bekövetkezésekor egy összegben fizetendő összes juttatás a t) pontban meghatározott pénzbeli ellátások kivételével.

2. cikk

A rendelet személyi hatálya

(1) E rendelet vonatkozik azokra a munkavállalókra vagy önálló vállalkozókra, akik egy vagy több tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartoznak vagy tartoztak, és akik a tagállamok egyikének állampolgárai, illetve azokra a hontalanokra vagy menekültekre, akiknek a lakóhelye valamely tagállam területén található, illetve családtagjaikra és túlélő hozzátartozóira.

(2) E rendelet vonatkozik továbbá a munkavállalók vagy önálló vállalkozók állampolgárságától függetlenül az egy vagy több tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozó munkavállalók vagy önálló vállalkozók azon túlélő hozzátartozóira, akik valamely tagállam állampolgárai, illetve valamely tagállam területén lakóhellyel rendelkező menekültek vagy hontalanok.

(3) E rendelet vonatkozik köztisztviselőkre, valamint azokra is, akik az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően köztisztviselőnek minősülnek, ha azok egy tagállam olyan jogszabályainak hatálya alá tartoznak vagy tartoztak, amelyekre e rendelet vonatkozik.

3. cikk

Az egyenlő bánásmód elve

(1) E rendelet különös rendelkezéseire is figyelemmel az e rendelet hatálya alá tartozó olyan személyeket, akik egy tagállam területén lakóhellyel rendelkeznek, bármely tagállam jogszabályai szerint ugyanolyan kötelezettségek terhelik és ugyanolyan előnyök illetik, mint az adott tagállam állampolgárait.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései alkalmazandók a szociális biztonsági intézmények szervei tagjainak megválasztására, illetve a kinevezésükben való részvételre is, de nem érintik amegválaszt hatósággal vagy az érintett személyek e szervekhez történő kinevezésének módszereivel kapcsolatos tagállami jogszabályok rendelkezéseit.

(3) Ha a III. melléklet másként nem rendelkezik, a 7. cikk (2) bekezdésének c) pontja értelmében hatályban maradó szociális biztonsági egyezmények rendelkezései és a 8. cikk (1) bekezdése értelmében megkötött egyezmények rendelkezései vonatkoznak az e rendelet hatálya alá tartozó személyekre.

4. cikk (10)

A rendelet alkalmazási köre

(1) E rendelet alkalmazandó a következő szociális biztonsági ágakat érintő valamennyi jogszabályra:

a) betegségbiztosítási és anyasági ellátások;

b) rokkantsági ellátások, beleértve a rokkantak keresőképességének fenntartását vagy javítását célzó ellátásokat is;

c) öregségi ellátások;

d) túlélő hozzátartozók számára nyújtott ellátások;

e) munkahelyi balesetekkel és foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos ellátások;

f) haláleseti juttatások;

g) munkanélküli-ellátások;

h) családi ellátások.

(2) E rendelet alkalmazandó valamennyi, akár járulékfizetésen alapuló, akár nem járulékfizetésen alapuló általános és különleges szociális biztonsági rendszerre, valamint a munkáltatóknak vagy hajótulajdonosoknak az (1) bekezdésben említett ellátások nyújtásával kapcsolatos felelősségét érintő biztosítási rendszerekre.

(2a) Ez a rendelet vonatkozik az (1) bekezdésben említett vagy a 4. cikk értelmében kizárt jogszabályokon vagy szociális biztonsági rendszereken kívüli jogszabályok vagy szociális biztonsági rendszerek szerint nyújtott különleges nem járulék alapú ellátásokra is, amikor az ellátások célja:

a) kiegészítő, helyettesítő vagy kisegítő fedezet nyújtása az (1) bekezdés a)–h) pontjában említett szociális biztonsági ág kockázataira; vagy

b) kizárólag különleges védelem nyújtása a fogyatékossággal élők számára.

(2b) Ez a rendelet nem alkalmazható egy tagállam jogszabályainak a II. melléklet III. szakaszában említett, különleges, nem járulékalapú ellátásokkal kapcsolatos rendelkezéseire, amelyek területi hatálya azon tagállam területének egy részére korlátozott.

(3) Ugyanakkor e rendelet III. címének rendelkezései nem érintik a hajótulajdonosok felelősségével kapcsolatos tagállami jogszabályok rendelkezéseit.

(4) E rendelet nem alkalmazható a szociális és egészségügyi támogatásokra, a háború és annak következményei áldozatai számára nyújtott ellátások rendszerére, illetve a köztisztviselőkre és köztisztviselőnek minősülő személyekre vonatkozó különleges rendszerekre.

5. cikk (10)

A tagállamok nyilatkozatai e rendelet hatályáról

A tagállamok nyilatkozatban határozzák meg a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében említett jogszabályaikat és rendszereiket, a 4. cikk (2a) bekezdésében említett különleges, nem járulék alapú ellátásokat, az 50. cikkben említett minimumellátásokat és a 77. és 78. cikkben említett ellátásokat, és e nyilatkozatokról a 97. cikknek megfelelően küldenek értesítést, valamint azokat a 96. cikknek megfelelően teszik közzé.

6. cikk

Az e rendelet által felváltott szociális biztonsági egyezmények

A 7. és 8. cikk, valamint a 46. cikk (4) bekezdésének rendelkezéseire is figyelemmel e rendelet személyi hatálya és alkalmazási köre vonatkozásában felváltja azokat a szociális biztonsági egyezményeket, amelyek:

a) kizárólag két vagy több tagállamot; vagy

b) legalább két tagállamot és egy vagy több másik államot köteleznek, ha a felmerülő esetek rendezésében az utóbbi államok intézményei nem vesznek részt.

7. cikk

Az e rendelet által nem érintett nemzetközi rendelkezések

(1) E rendelet nem érinti az alábbi nemzetközi rendelkezésekből származó kötelezettségeket:

a) a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia által elfogadott és egy vagy több tagállam általi megerősítést követően hatályba lépett egyezmények rendelkezései;

b) az Európa Tanács tagállamai által 1953. december 11-én megkötött, a szociális biztonságról szóló átmeneti európai megállapodások rendelkezései.

(2) A 6. cikk rendelkezései ellenére a következő rendelkezések továbbra is alkalmazandók:

a) a rajnai hajósok szociális biztonságáról szóló, 1950. július 27-i megállapodás rendelkezései;

b) a nemzetközi közlekedésben dolgozó munkavállalók szociális biztonságáról szóló, 1956. július 9-i európai egyezmény rendelkezései;

c) a II. mellékletben felsorolt szociális biztonsági egyezmények rendelkezései.

8. cikk

A tagállamok közötti egyezmények megkötése

(1) Két vagy több tagállam szükség esetén e rendelet szellemében és elvei alapján jogosult egymással egyezményeket kötni.

(2) A tagállamok a más tagállamokkal az (1) bekezdés rendelkezései szerint megkötött egyezményekről a 97. cikk (1) bekezdésének megfelelően küldenek értesítést.

9. cikk

Az önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosításba való belépés

(1) A tagállamok jogszabályainak azon rendelkezései, amelyek az önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosítási rendszerekbe való belépéssel kapcsolatos feltételként előírják, hogy az érintett személynek az adott állam területén lakóhellyel kell rendelkeznie, nem alkalmazhatók azon személyekre, akik egy másik tagállam területén rendelkeznek lakóhellyel, feltéve ha munkájuk során munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként valamikor az előbb említett állam jogszabályainak hatálya alá tartoztak.

(2) Ha egy tagállam jogszabályai az önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosítási rendszerbe való belépéssel kapcsolatos feltételként biztosítási idő megszerzését írják elő, a szükséges mértékben figyelembe kell venni más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időt, mintha az érintett személy azt az előbb említett állam jogszabályai szerint szerezte volna meg.

9a. cikk (7)

A referencia-időszak meghosszabbítása

Ha az egyik tagállam jogszabályai szerint valamely ellátásra való jogosultság elismerésének feltétele a biztosítási eseményt megelőző meghatározott időszakban (referencia-időszak) minimális biztosítási idő megszerzése, és ha a fenti jogszabályok azt írják elő, hogy a referencia-időszak meghosszabbodását indokolhatják azok az időszakok, amelyek alatt az adott tagállam jogszabályai szerint az ellátásokat nyújtották vagy az adott tagállam területén gyermeknevelésre fordított időszakok, szintén a fent említett referencia-időszak meghosszabbítását indokolják azok az időszakok, amelyek alatt rokkantsági nyugdíjakat vagy öregségi nyugdíjakat, illetve betegbiztosítási ellátásokat, munkanélküli ellátásokat vagy munkahelyi balesetre kifizetett ellátásokat (a nyugdíjak kivételével) biztosítottak a másik tagállam jogszabályai szerint, valamint az egyik tagállam területén gyermeknevelésre fordított időszakok.

10. cikk

A lakóhellyel kapcsolatos kikötések eltörlése – A kötelező biztosítás hatása a járulékok visszatérítésére

(1) A rendelet eltérő rendelkezéseinek hiányában az egy vagy több tagállam jogszabályai szerint megszerzett rokkantsági, öregségi vagy túlélő hozzátartozókat megillető pénzbeli ellátás, munkahelyi balesetek vagy foglalkozási megbetegedések esetén fizetett nyugdíj és haláleseti juttatás nem csökkenthető, nem módosítható, nem függeszthető fel, nem vonható vissza vagy foglalható le azzal az indoklással, hogy a jogosult egy másik tagállam területén rendelkezik lakóhellyel, mint amely tagállam területén a fizetésre kötelezett intézmény található.

Az előző albekezdés rendelkezései alkalmazandók azokra a pénzbeli ellátásokra, amelyekben a túlélő hozzátartozói nyugdíjra jogosult túlélő házastárs újabb házasságának megkötése esetén részesül.

(2) Ha egy tagállam jogszabályai szerint a járulékok visszatérítésének feltételeként kikötik, hogy az érintett személy nem tartozhat kötelező biztosítás hatálya alá, ez a feltétel mindaddig nem tekinthető teljesítettnek, amíg az érintett személy egy másik tagállam jogszabályai szerint munkavállalóként kötelező biztosítás hatálya alá tartozik.

10a. cikk (10)

Különleges, nem járulék alapú ellátások

(1) A 10. cikk és a III. cím rendelkezései ellenére az e rendelet hatálya alá tartozó személyek csak a lakóhelyük szerinti tagállam területén részesülnek a 4. cikk (2a) bekezdésében említett különleges, nem járulék alapú pénzbeli ellátásban ezen állam jogszabályainak megfelelően, feltéve hogy ezeket az ellátásokat a IIa. melléklet felsorolja. Ezeket az ellátásokat a lakóhely szerinti illetékes intézmény a saját költségére nyújtja.

(2) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai szerint az (1) bekezdésben említett ellátásokra való jogosultság a szolgálati időnek, az önálló vállalkozóként folytatott tevékenység idejének vagy a tartózkodási időnek a megszerzésétől függ, a szükséges mértékig figyelembe veszi a más tagállamok területén szerzett szolgálati időt, önálló vállalkozóként folytatott tevékenység idejét vagy tartózkodási időt oly módon, mint az előbb említett tagállam területén szerzett időszakokat.

(3) Ha az (1) bekezdésben említett, kiegészítésként nyújtott ellátásra való jogosultság egy tagállam jogszabályai szerint a 4. cikk (1) bekezdésének a)–h) pontjában meghatározott ellátásban való részesüléstől függ és e jogszabályok szerint ilyen ellátásra való jogosultság nem áll fenn, bármely más tagállam jogszabályai szerint nyújtott megfelelő ellátást a kiegészítő ellátásra való jogosultság megállapításának céljából az előbb említett tagállam jogszabályai szerint nyújtott ellátásnak kell tekinteni.

(4) Ha egy tagállam jogszabályai szerint az (1) bekezdésben említett fogyatékossági vagy rokkantsági ellátás nyújtása attól a feltételtől függ, hogy a fogyatékosságot vagy rokkantságot első alkalommal annak a tagállamnak a területén kell diagnosztizálni, ezt a feltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha a diagnózis megállapítása első alkalommal egy másik tagállam területén történt.

11. cikk

Az ellátások értékállóságának biztosítása

Egy tagállam jogszabályai által előírt, az értékállóság biztosítására vonatkozó szabályok alkalmazandók az e tagállam jogszabályai szerint esedékes ellátásokra e rendelet rendelkezéseit figyelembe véve.

12. cikk (9) (11)

Az ellátások halmozódásának tilalma

(1) E rendelet nem adhat és nem tarthat fenn ugyanazon kötelező biztosítási idő alatt több, azonos jellegű ellátáshoz való jogosultságot. Ugyanakkor e rendelkezés nem alkalmazható azokra a rokkantsági, öregségi és haláleseti ellátásokra (nyugdíjakra) vagy foglalkozási megbetegedés esetén nyújtott ellátásokra, amelyeket két vagy több tagállam intézményei nyújtanak a 41. cikk, a 43. cikk (2) és (3) bekezdése, a 46., 50. és 51. cikk vagy a 60. cikk (1) bekezdése b) pontja rendelkezéseinek megfelelően.

(2) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, egy ellátásnak más szociális biztonsági ellátásokkal vagy egyéb jövedelmekkel való halmozódása esetén az ellátás csökkentésére, felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó tagállami jogszabályok rendelkezései abban az esetben is érvényesíthetők a kedvezményezettel szemben, ha a kérdéses ellátásra való jogosultságot egy másik tagállam jogszabályai szerint szerezték meg, vagy ha a jövedelem egy másik tagállam területén keletkezett.

(3) Ha egy kereső tevékenységet folytató rokkantsági ellátásban vagy előrehozott öregségi nyugellátásban részesül, az ellátás csökkentésére, felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó tagállami jogszabályok rendelkezései abban az esetben is érvényesíthetők vele szemben, ha a tevékenységét más tagállam területén folytatja.

(4) Ha a holland intézmény az 57. cikk (5) bekezdésének vagy a 60. cikk (2) bekezdése b) pontjának rendelkezései szerint köteles hozzájárulni egy másik tagállam jogszabályai szerint a foglalkozási megbetegedés esetén nyújtott ellátás költségeihez, a holland jogszabályok szerint fizetendő rokkantsági nyugdíjat csökkenteni kell a másik tagállam azon intézménye számára fizetendő összeggel, amely intézmény köteles a foglalkozási megbetegedés esetén járó ellátás biztosítására.

II. CÍM

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK MEGHATÁROZÁSA

13. cikk (9)

Általános szabályok

(1) A 14. cikk c) pontjára is figyelemmel a rendelet hatálya alá tartozó személyekre csak egy tagállam jogszabályai alkalmazandóak. E jogszabályokat e cím rendelkezései szerint kell meghatározni.

(2) A 14-17. cikk rendelkezéseire is figyelemmel:

a) egy tagállam területén alkalmazott személy e tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik még abban az esetben is, ha egy másik tagállam területén rendelkezik lakóhellyel, vagy ha az őtalkalmazó vállalkozás vagy magánszemély székhelye vagy lakóhelye egy másik tagállam területén található;

b) egy tagállam területén önálló vállalkozóként tevékenykedő személy e tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik még abban az esetben is, ha másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel;

c) egy tagállam lobogója alatt közlekedő hajó fedélzetén alkalmazott személy a lobogó szerinti tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik;

d) a köztisztviselők és a köztisztviselőnek minősülő más személyek azon tagállam jogszabályainak hatálya alá tartoznak, amely tagállam jogszabályainak hatálya alá az őket alkalmazó közigazgatási szerv tartozik;

e) egy tagállam fegyveres erőibe szolgálatra vagy polgári szolgálatra behívott vagy újból behívott személyek e tagállam jogszabályainak hatálya alá tartoznak. Ha e jogszabályok szerint a jogosultság a katonai vagy polgári szolgálatra való behívást megelőzően vagy a leszerelést követően megszerzett biztosítási idő függvénye, a szükséges mértékig bármely tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási időt figyelembe kell venni, mintha ez az idő az előbb említett tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási idő lenne. Egy tagállam fegyveres erőibe szolgálatra vagy polgári szolgálatra behívott vagy újból behívott munkavállalók vagy önálló vállalkozók megtartják munkavállalói vagy önálló vállalkozói jogállásukat.

f) az a személy, akire az egyik tagállam jogszabályai már nem alkalmazhatóak és egy másik tagállam jogszabályai sem alkalmazandók rá az előző pontokban megállapított szabályok egyikével összhangban vagy a 14–17. cikkekben megállapított kivételeknek vagy különös rendelkezéseknek megfelelően, azon tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik, amelyiknek a területén lakóhellyel rendelkezik, kizárólag azon tagállam jogszabályi rendelkezéseivel összhangban.

14. cikk

Az ellenérték fejében munkát végző személyekre (kivéve a tengerészekre) alkalmazandó különös szabályok

A 13. cikk (2) bekezdésének a) pontja az alábbi kivételekkel és körülmények között alkalmazandó:

1. a) Az a személy, akit az őt egy tagállam területén alkalmazó vállalkozás a számára teljesítendő munkavégzés céljából egy másik tagállam területére küld ki, továbbra is az előbb említett tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, feltéve hogy e munka várható időtartama nem haladja meg a tizenkét hónapot, illetve őt nem olyan személy felváltására küldték ki, akinek kiküldetési ideje letelt;

b) ha a munkavégzés időtartama előre nem látható körülmények miatt túllépi az eredetileg meghatározott időtartamot és meghaladja a tizenkét hónapot, az előbbi tagállam jogszabályai továbbra is alkalmazandók a munka elvégzéséig, feltéve hogy annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatósága, amely tagállam területére az érintett személyt kiküldték, vagy e hatóság által kijelölt szerv ahhoz hozzájárulását adja; a hozzájárulást a tizenkét hónapos időtartam lejárata előtt kérelmezni kell. E hozzájárulás ugyanakkor tizenkét hónapot meghaladó időtartamra nem adható meg.

2. Az a személy, akit szokásosan két vagy több tagállam területén foglalkoztatnak, a következők szerint meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozik:

a) az a személy, aki egy olyan vállalkozás hajózó személyzetének tagja, amely más vagy saját számlájára nemzetközi vasúti, közúti, légi vagy belvízi személyszállítási vagy árufuvarozási szolgáltatást végez, és amely vállalkozás székhelye egy tagállamban található, az utóbbi tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik a következő megszorításokkal:

i. ha az említett vállalkozás fiókteleppel vagy állandó képviselettel rendelkezik más tagállamban, mint amelyikben a székhelye található, e fióktelep vagy állandó képviselet által alkalmazott személy azon tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, amely tagállamban e fióktelep vagy állandó képviselet található;

ii. ha az adott személyt elsődlegesen annak a tagállamnak a területén alkalmazzák, amelyben lakóhellyel rendelkezik, e személy e tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik még abban az esetben is, ha az őt alkalmazó vállalkozás annak a tagállamnak a területén nem rendelkezik székhellyel, fiókteleppel vagy állandó képviselettel;

b) az a) pontban nem említett személy azon tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik:

i. amelynek területén lakóhellyel rendelkezik, ha tevékenységét részben e tagállam területén végzi, vagy ha több olyan vállalkozás vagy több olyan munkáltató számára végez munkát, amelynek vagy akinek székhelye vagy lakóhelye különböző tagállamok területén található;

ii. amelynek területén az őt alkalmazó vállalkozás vagy magánszemély székhelye vagy lakóhelye található, ha tevékenységét nem annak a tagállamnak a területén végzi, ahol lakóhellyel rendelkezik.

3. Az a személy, akit olyan vállalkozás alkalmaz egy tagállam területén, amelynek székhelye más tagállam területén található, és tevékenységei átterjednek a két állam közös határán, azon tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, amelynek területén e vállalkozás székhelye található.

14a. cikk

Az önálló vállalkozókra (kivéve a tengerészekre) alkalmazandó különös szabályok

A 13. cikk (2) bekezdésének b) pontja az alábbi kivételekkel és körülmények között alkalmazandó:

1. a) az a személy, aki szokásosan önálló vállalkozó egy tagállamban, és egy másik tagállam területén végez munkát, továbbra is az előbb említett tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, feltéve hogy e munka várható időtartama nem haladja meg a tizenkét hónapot;

b) ha a munkavégzés időtartama előre nem látható körülmények miatt túllépi az eredetileg meghatározott időtartamot és meghaladja a tizenkét hónapot, az előbbi tagállam jogszabályai továbbra is alkalmazandók a munka elvégzéséig, feltéve hogy annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatósága, amely tagállam területére az érintett személy a kérdéses munka elvégzése céljából belépett vagy e hatóság által kijelölt szerv ahhoz hozzájárulását adja; a hozzájárulást a tizenkét hónapos időtartam lejárata előtt kérelmezni kell. E hozzájárulás ugyanakkor tizenkét hónapot meghaladó időtartamra nem adható meg.

2. Az a személy, aki két vagy több tagállam területén önálló vállalkozóként végez tevékenységet, azon tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, amelynek területén lakóhellyel rendelkezik, ha tevékenységének bármely részét e tagállam területén végzi. Ha az ilyen személy annak a tagállamnak a területén, amelyben lakóhellyel rendelkezik, nem végez tevékenységet, azon tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik, amelynek területén fő tevékenységét végzi. A fő tevékenység meghatározására szolgáló kritériumokat a 97. cikkben említett rendelet állapítja meg.

3. Az a személy, aki olyan vállalkozásban önálló vállalkozó, amelynek székhelye egy tagállam területén található és tevékenységei átterjednek két állam közös határán, azon tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, amelynek területén e vállalkozás székhelye található.

4. Ha azok a jogszabályok, amelyeknek egy személy a (2) vagy (3) bekezdéssel összhangban a hatálya alá tartozik, nem teszik lehetővé, hogy e személy akár csak önkéntességi alapon is egy nyugdíjrendszerhez csatlakozzon, az érintett személyt a másik tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozónak kell tekinteni, amelyeket e különös rendelkezésektől függetlenül kell alkalmazni, illetve ha így két vagy több tagállam jogszabályait kellene alkalmazni, e személy az érintett tagállamok vagy azok illetékes hatóságai közötti megállapodás szerint meghatározott jogszabályok hatálya alatt áll.

14b. cikk

Tengerészekre vonatkozó különös szabályok

A 13. cikk (2) bekezdésének c) pontja az alábbi kivételekkel és körülmények között alkalmazandó:

1. Az a személy, akit az őt alkalmazó vállalkozás egy tagállam területén vagy e tagállam lobogója alatt közlekedő hajó fedélzetén alkalmaz és akit e vállalkozás a számára teljesítendő munkavégzés céljából egy másik tagállam lobogója alatt közlekedő hajó fedélzetére küld ki, a 14. cikk 1. pontjában előírt feltételekre is figyelemmel továbbra is az előbb említett tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik.

2. Az a személy, aki tevékenységét egy tagállam területén vagy a tagállam lobogója alatt közlekedő hajó fedélzetén szokásosan önálló vállalkozóként végzi és aki saját költségén egy másik tagállam lobogója alatt közlekedő hajó fedélzetén végez munkát, a 14a. cikk 1. pontjára is figyelemmel továbbra is az előbb említett tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik.

3. Az a személy, akit szokásosan nem a tengeren alkalmaznak, egy tagállam felségvizein vagy kikötőjében végez munkát a tagállam felségvizein vagy kikötőjében egy másik tagállam lobogója alatt közlekedő hajó fedélzetén, de aki a hajó személyzetének nem tagja, az előbb említett tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik.

4. Az a személy, akit egy tagállam lobogója alatt közlekedő hajó fedélzetén alkalmaznak, és aki az e munkáért járó javadalmazást olyan vállalkozástól vagy személytől kapja, amelynek vagy akinek a székhelye vagy lakóhelye más tagállam területén található, az utóbbi tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, ha e tagállamban rendelkezik lakóhellyel; az említett jogszabályok alkalmazásában a javadalmazást fizető vállalkozás vagy személy munkáltatónak tekintendő.

14c. cikk (5)

Azokra a személyekre alkalmazandó különös szabályok, akik egyidejűleg egy tagállam területén munkavállalóként, egy másik tagállam területén önálló vállalkozóként tevékenykednek

Az a személy, aki egyidejűleg egy tagállam területén munkavállalóként, egy másik tagállam területén önálló vállalkozóként tevékenykedik:

a) a b) pont eltérő rendelkezései hiányában azon tagállam jogszabályainak a hatálya alatt áll, amelynek területén munkavi szonyban áll;

b) a VII. mellékletben említett esetekben:

- azoknak a 14. cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban meghatározott tagállami jogszabályoknak a hatálya alatt áll, amelynek területén munkaviszonyban áll, ha ezt a tevékenységet két vagy több tagállam területén folytatja, és

- azoknak a 14. cikk (2), (3) és (4) bekezdésével összhangban meghatározott tagállami jogszabályoknak a hatálya alatt áll, amelynek területén önálló vállalkozóként végez munkát, ha ezt a tevékenységet két vagy több tagállam területén folytatja.

14d. cikk (5)

Vegyes rendelkezések

(1) A 14. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 14a. cikk (2), (3) és (4) bekezdésében és a 14c. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett személyeket az e rendelkezésekkel összhangban megállapított jogszabályok alkalmazásában úgy kell tekinteni, mint ha kereső tevékenységüket vagy tevékenységeiket az érintett tagállam területén végzenék.

(2) A 14c cikkben említett személyt az önálló vállalkozása szerinti tagállam jogszabályai szerint az önálló vállalkozót terhelő járulékok mértékének meghatározása céljából úgy kell tekinteni, mint ha az érintett tagállam területén állna munkaviszonyban.

(3) Egy tagállam jogszabályainak azok a rendelkezései, amelyek szerint egy kereső tevékenységet folytató nyugdíjas e tevékenységei vonatkozásában nem tartozik a kötelező biztosítási rendszer hatálya alá, azokra a nyugdíjasokra is vonatkoznak, akik nyugdíjjogosultságukat egy másik tagállam jogszabályai szerint szerezték meg, kivéve ha az érintett személy kifejezetten kéri az előbb említett tagállam illetékes hatósága által kijelölt és a 98. cikkben említett rendelet 10. mellékletében megnevezett intézménytől, hogy e rendszer hatálya alá tartozhasson.

15. cikk

Az önkéntes biztosításra vagy szabadon választott folyamatos biztosításra vonatkozó szabályok

(1) A 13. és 14d. cikk rendelkezései nem vonatkoznak az önkéntes biztosításra vagy a szabadon választható folytatólagos biztosításra, kivéve ha a 4. cikkben említett ágak vonatkozásában bármely tagállamban csak önkéntes biztosítási rendszer létezik.

(2) Ha két vagy több tagállam jogszabályainak alkalmazása a biztosítások halmozódásához vezet:

- egy kötelező biztosítási rendszer és egy vagy több önkéntes vagy választható folytatólagos biztosítási rendszer közül az érintett személy kizárólag a kötelező biztosítási rendszer hatálya alá tartozik,

- két vagy több önkéntes vagy választható folytatólagos biztosítási rendszer közül az érintett személy kizárólag az általa választott önkéntes vagy választható folytatólagos biztosítási rendszer hatálya alá tartozik.

(3) Ugyanakkor rokkantsági, öregségi és haláleseti ellátások (nyugdíjak) vonatkozásában az érintett személy csatlakozhat egy másik tagállam önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosítási rendszeréhez még akkor is, ha kötelezően egy másik tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, annyiban, amenynyiben az előbb említett tagállam az esetleges halmozódásokat kifejezetten vagy hallgatólagosan engedélyezi.

16. cikk

Diplomáciai és konzuli képviseletek személyzetére, valamint az Európai Közösségek segédszemélyzetére vonatkozó különös szabályok

(1) A 13. cikk (2) bekezdése a) pontjának rendelkezései alkalmazandók a diplomáciai és konzuli képviseletek személyzetére, valamint e személyek háztartásában alkalmazott személyekre.

(2) Ugyanakkor azok az (1) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállalók, akik az akkreditáló vagy küldő állam állampolgárai, választhatják, hogy e tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozzanak-e. E választási jogosultság minden naptári év végén megújítható és annak nincs visszaható hatálya.

(3) Az Európai Közösségek segédszemélyzetének tagjai választhatnak, hogy azon tagállamnak, amely területén alkalmazottak, vagy a legutolsó olyan tagállamnak, amely jogszabályainak hatálya alá tartoztak, illetve az állampolgárságuk szerinti tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozzanak-e, a családi támogatásra vonatkozó rendelkezések kivételével, amelyek ellátása e személyzet alkalmazási feltételei szerint történik. Ez a csak egy alkalommal igénybe vehető választási jogosultság a munkába állás napjától hatályos.

17. cikk (9)

A 13–16. cikk alóli kivételek

Két vagy több tagállam, e tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai vagy e hatóságok által kijelölt szervek közös megállapodással a személyek egyes csoportjai vagy egyes személyek érdekében a 13–16. cikk rendelkezései alól kivételeket írhatnak elő.

17a. cikk (9)

Az egy vagy több tagállam jogszabályai szerint járó nyugdíjban részesülőkre vonatkozó különleges szabályok

Az egyik tagállam jogszabályai szerint járó nyugdíjban vagy több tagállam jogszabályai szerinti nyugdíjakban részesülő, egy másik tagállam területén lakóhellyel rendelkező személy saját kérésére mentesíthető az utóbbi állam jogszabályai alól, feltéve hogy nem valamilyen kereső tevékenység folytatása miatt vonatkoznak rá ezek a jogszabályok.

III. CÍM

AZ ELLÁTÁSOK EGYES CSOPORTJAIRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET

BETEGSÉG ÉS ANYASÁG

1. szakasz

Közös rendelkezések

18. cikk

A biztosítási, szolgálati vagy tartózkodási idő összesítése

(1) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai az ellátásokra való jogosultság megszerezését, fenntartását vagy feléledését a biztosítási, szolgálati vagy tartózkodási idő megszerzésétől teszik függővé, a szükséges mértékben figyelembe veszi a más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási, szolgálati vagy tartózkodási időt, mintha azt az általa alkalmazott jogszabályok szerint szerezték volna meg.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései alkalmazandók az idénymunkásokra, még az illetékes állam jogszabályai által engedélyezett időtartamot meghaladó mértékű megszakításokat megelőzően szerzett időszakok vonatkozásában is, ugyanakkor azzal a feltétellel, hogy az érintett munkavállaló biztosítottságának szünetelése nem haladhatja meg a négy hónapot.

2. szakasz

Munkavállalók vagy önálló vállalkozók, valamint családtagjaik

19. cikk

Az illetékes államon kívüli lakóhely – általános szabályok

(1) Az a munkavállaló vagy önálló vállalkozó, aki az ellátásra való jogosultság tekintetében kielégíti az illetékes állam jogszabályai által előírt feltételeket, de az illetékes államon kívüli tagállamban rendelkezik lakóhellyel – szükség esetén a 18. cikk rendelkezéseinek figyelembevételével – a lakóhelye szerinti államban:

a) természetbeni ellátásban részesül, amelyet az illetékes intézmény nevében a lakóhely szerinti tagállam intézménye nyújt az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően, mintha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó ott lenne biztosított;

b) pénzbeli ellátásban részesül, amelyet az illetékes intézmény nyújt az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően. Ugyanakkor az illetékes intézmény és a lakóhely szerinti intézmény közötti megállapodás alapján az ellátást az illetékes intézmény nevében nyújthatja a lakóhely szerinti intézmény is, az illetékes állam jogszabályainak megfelelően.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának rendelkezései hasonlóan alkalmazandók a családtagokra is, akik nem az illetékes államban rendelkeznek lakóhellyel, amennyiben annak az államnak a területén, ahol lakóhellyel rendelkeznek, nem jogosultak ezekre az ellátásokra.

Ha a családtagok olyan tagállam területén rendelkeznek lakóhellyel, amely tagállam jogszabályai szerint a természetbeni ellátásokhoz való jogosultság nem függ biztosítási vagy szolgálati feltételektől, a számukra nyújtott természetbeni ellátásokat olyannak kell tekinteni, mint amelyet annak intézménynek a nevében nyújtanak, amelyiknél a munkavállaló vagy önálló vállalkozó biztosított, kivéve ha a házastárs vagy a gyermekekről gondoskodó személy az említett tagállam területén kereső tevékenységet folytat.

20. cikk

Határ menti ingázók és családtagjaik – különös szabályok

A határ menti ingázók szintén részesülhetnek ellátásban az illetékes állam területén. Ezt az ellátást az illetékes állam jogszabályai rendelkezéseinek megfelelően az illetékes intézmény nyújtja, mintha az érintett személy lakóhelye annak az államnak a területén lenne. E munkavállalók családtagjai ugyanilyen feltételek mellett jogosultak természetbeni ellátásra; ugyanakkor a sürgős esetek kivételével ezen ellátás igénybevétele az illetékes államok vagy az ilyen államok illetékes intézményei között létrejött megállapodástól vagy ilyen megállapodás hiányában az illetékes intézmény előzetes hozzájárulásától függ.

21. cikk

Ideiglenes tartózkodás vagy a lakóhely áthelyezése az illetékes állam területére

(1) A 19. cikk (1) bekezdésében említett munkavállalók vagy önálló vállalkozók és családtagjaik, akik az illetékes állam területén tartózkodnak, ezen állam jogszabályai rendelkezéseinek megfelelően részesülnek ellátásban, mintha lakóhelyük ezen állam területén lenne, még abban az esetben is, ha ott-tartózkodásukat megelőzően már a betegség vagy anyaság ugyanazon esetével kapcsolatban ellátásban részesültek.

(2) Az (1) bekezdés hasonlóan alkalmazandó a 19. cikk (2) bekezdésében említett családtagokra is.

Ha azonban az utóbbiak a munkavállaló vagy önálló vállalkozó lakóhelye szerinti tagállamon kívüli tagállam területén rendelkeznek lakóhellyel, a természetbeni ellátást a tartózkodási hely szerinti intézmény nyújtja az érintett személy lakóhelye szerinti intézmény nevében.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik a határ menti ingázókra és családtagjaikra.

(4) A 19. cikkben említett munkavállalók vagy önálló vállalkozók és családtagjaik, akik lakóhelyüket az illetékes állam területére helyezik át, ezen állam jogszabályai rendelkezéseinek megfelelően részesülnek ellátásban még abban az esetben is, ha lakóhelyük áthelyezését megelőzően már a betegség vagy anyaság ugyanazon esetével kapcsolatban ellátásban részesültek.

22. cikk

Tartózkodás az illetékes állam területén kívül – Visszatérés vagy a lakóhely áthelyezése egy másik tagállam területére a betegség vagy anyaság időtartama alatt – Más tagállamba való utazás szükségessége megfelelő ellátás igénybevétele céljából

(1) Az a munkavállaló vagy önálló vállalkozó, aki az ellátásra való jogosultság tekintetében kielégíti az illetékes állam jogszabályaiban előírt feltételeket, szükség esetén a 18. cikk rendelkezéseinek figyelembevételével, és:

a) aki állapota miatt azonnali ellátást igényel, mialatt egy másik tagállam területén tartózkodik; vagy

b) akit, miután jogosulttá vált az illetékes intézményt terhelő ellátásra, az illetékes intézmény feljogosított arra, hogy visszatérjen a lakóhelye szerinti tagállam területére, vagy lakóhelyét áthelyezze egy másik tagállam területére; vagy

c) akit az illetékes intézmény feljogosított arra, hogy egy másik tagállamba utazzon az állapotának megfelelő ellátás igénybevétele céljából,

jogosult:

i. természetbeni ellátásra, amelyet az illetékes intézmény nevében a tartózkodási hely vagy lakóhely szerinti tagállam intézménye nyújt az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően, mintha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó ott lenne biztosított; ugyanakkor az ellátás nyújtásának időtartamát az illetékes állam jogszabályai határozzák meg;

ii. pénzbeli ellátásra, amelyet az illetékes intézmény nyújt az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően. Ugyanakkor az illetékes intézmény és a tartózkodási hely vagy a lakóhely szerinti intézmény közötti megállapodás alapján az ellátást a tartózkodási hely vagy lakóhely szerinti intézmény is nyújthatja az illetékes intézmény nevében, az illetékes állam jogszabályainak megfelelően.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti engedély megadását csak abban az esetben lehet megtagadni, ha megállapítható, hogy a helyváltoztatás károsan befolyásolhatja az érintett személy egészségi állapotát vagy az egészségügyi ellátás igénybevételét.

Az (1) bekezdés c) pontjában előírt engedély megadását nem lehet megtagadni, ha az adott ellátás szerepel annak a tagállamnak a jogszabályaiban meghatározott ellátások között, amely tagállam területén az érintett személy lakóhellyel rendelkezett, és ha nem részesülhet ilyen ellátásban az adott ellátásban való részesüléshez általában szükséges időn belül a lakóhely szerinti tagállamban, jelenlegi egészségi állapotának és a betegség valószínű lefolyásának figyelembevételével.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezései hasonlóan alkalmazandók a munkavállaló vagy önálló vállalkozó családtagjaira is.

Azonban az (1) bekezdés a) pontjának és c) pontja i. alpontjának a 19. cikk (2) bekezdésében említett olyan családtagokra történő alkalmazásában, akik a munkavállaló vagy önálló vállalkozó lakóhelyén kívüli tagállam területén rendelkeznek lakóhellyel:

a) a természetbeni ellátásokat a családtagok lakóhelye szerinti tagállam intézménye nevében a tartózkodási hely szerinti intézmény nyújtja az általa alkalmazott jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, mintha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó ott lenne biztosított. Az ellátások nyújtásának időtartamát azonban annak a tagállamnak a jogszabályaival összhangban határozzák meg, amelynek területén a családtagok lakóhellyel rendelkeznek;

b) az (1) bekezdés c) pontjában előírt engedélyt a családtagok lakóhelye szerinti tagállam intézménye bocsátja ki.

(4) Az a tény, hogy az (1) bekezdés rendelkezései alkalmazandók a munkavállalóra vagy önálló vállalkozóra, nem érinti családtagjainak az ellátásra való jogosultságát.

22a. cikk (14)

Személyek egyes csoportjaira vonatkozó különleges szabályok

E rendelet 2. cikkétől függetlenül a 22. cikk (1) bekezdésének a) és c) pontját alkalmazni kell azokra a személyekre, akik egy tagállam állampolgárai és akik egy másik tagállam jogszabályai szerint biztosítottak, valamint a velük közös háztartásban élő családtagjaira.

22b. cikk (15)

Alkalmazás az illetékes tagállamtól eltérő tagállamban – Tartózkodás az alkalmazás szerinti államban

A 13. cikk (2) bekezdésének d) pontjában, a 14., a 14a, a 14b cikkben, a 14c cikk a) pontjában vagy a 17. cikkben említett munkavállaló vagy önálló vállalkozó és az őt elkísérő családtagok részesülnek a 22. cikk (1) bekezdése a) pontjának rendelkezései szerinti előnyökben minden olyan körülmény felmerülésekor, amely ellátásokat tesz szükségessé azon tagállam területén történő tartózkodás folyamán, amely tagállamban vagy amely tagállam zászlója alatt közlekedő hajó fedélzetén a munkavállalót alkalmazzák.

23a. cikk (a)

A pénzbeli ellátások kiszámítása

(1) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai előírják, hogy a pénzbeli ellátások összegét az átlagkereset vagy átlagos járulékok alapján kell kiszámítani, ezt az átlagkeresetet vagy átlagos járulékot kizárólag az említett jogszabályok szerint szerzett időszakban megállapított kereset vagy járulékok alapján határozza meg.

(2) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai előírják, hogy a pénzbeli ellátások összegét a szokásos kereset alapján kell kiszámítani, kizárólag a szokásos keresetet vagy az említett jogszabályok szerint szerzett időszaknak megfelelő szokásos kereset átlagát veszi figyelembe.

(3) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai szerint a pénzbeli ellátások összege a családtagok számától függ, figyelembe veszi az érintett személy más tagállam területén lakóhellyel rendelkező családtagjait is, mintha azok az illetékes állam területén rendelkeznének lakóhellyel.

24. cikk

Jelentős természetbeni ellátások

(1) Ha egy tagállam intézménye elismeri a munkavállaló vagy önálló vállalkozó vagy azok családtagjai protézisre, jelentős segédeszközre vagy egyéb jelentős természetbeni ellátásra való jogosultságát, mielőtt az érintett személy egy másik tagállam intézményénél biztosítottá válik, az érintett munkavállaló vagy önálló vállalkozó az ellátást az előbb említett intézmény költségén veheti igénybe, még akkor is, ha az ellátást azt követően nyújtják, hogy az érintett munkavállaló az utóbb említett intézménynél biztosítottá válik.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései szerinti ellátások listáját az igazgatási bizottság dolgozza ki.

3. szakasz

Munkanélküliek és családtagjaik

25. cikk

(1) Az a korábban munkavállaló vagy önálló vállalkozó munkanélküli, akire a 69. cikk (1) bekezdésének és a 71. cikk (1) bekezdése b) pontja ii. alpontja második mondatának rendelkezései alkalmazandók és aki a természetbeni és pénzbeli ellátásokra való jogosultság tekintetében kielégíti az illetékes állam jogszabályaiban előírt feltételeket, szükség esetén a 18. cikk rendelkezéseinek figyelembevételével, a 69. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti időszakban:

a) természetbeni ellátásban részesül, amelyet az illetékes intézmény nevében azon tagállam intézménye nyújt, amely tagállamban a munkanélküli munkát keres, ez utóbbi intézmény által alkalmazott jogszabályoknak megfelelően, mintha az érintett munkanélküli ott lenne biztosított;

b) pénzbeli ellátásban részesül, amelyet az illetékes intézmény nyújt az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően. Ugyanakkor az illetékes intézmény és azon tagállam intézménye között létrejött megállapodás alapján, amely tagállamban a munkanélküli munkát keres, az ellátást az illetékes intézmény nevében biztosíthatja az utóbbi intézmény is az illetékes állam jogszabályainak megfelelően. A 69. cikk (1) bekezdése szerinti munkanélküli ellátás nem biztosítható abban az időszakban, amelyben az érintett munkanélküli pénzbeli ellátásban részesül.

(2) Az a korábban munkavállaló teljes munkanélküli, akire a 71. cikk (1) bekezdése a) pontja ii. alpontjának vagy a 71. cikk (1)bekezdése b) pontja ii. alpontja második mondatának rendelkezései alkalmazandók, szükség esetén a 18. cikk rendelkezéseinek figyelembevételével, a lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai rendelkezéseinek megfelelően pénzbeli és természetbeni ellátásban részesül, mintha utolsó munkaviszonya folyamán azon tagállam jogrendszerének hatálya alá tartozott volna; ezen ellátások költségeit a lakóhely szerinti tagállam intézménye viseli.

(3) Ha a munkanélküli kielégíti azon tagállam jogszabályainak a betegségbiztosítási és anyasági ellátásokra való jogosultságra vonatozó feltételeit, amely tagállam felelős a munkanélküli ellátások költségeiért, az érintett munkanélküli családtagjai szükség esetén a 18. cikk rendelkezéseinek figyelembevételével, függetlenül attól, hogy lakóhelyük vagy tartózkodási helyük melyik tagállam területén található, részesülnek ezekben az ellátásokban. Ezeket az ellátásokat:

i. a természetbeni ellátások tekintetében a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti intézmény nyújtja az általa alkalmazott jogszabályok rendelkezései szerint azon tagállam illetékes intézménye nevében, amely tagállam viseli a munkanélküli ellátások költségeit;

ii. a pénzbeli ellátások tekintetében a munkanélküli ellátások költségeiért felelős intézmény nyújtja az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően.

(4) A tagállamok jogszabályai azon rendelkezéseinek sérelme nélkül, amelyek engedélyezik a betegbiztosítási ellátások időtartamának meghosszabbítását, az (1) bekezdésben meghatározott időszakot vis maior esetén az illetékes intézmény az általa alkalmazott jogszabályokban rögzített határokon belül meghosszabbíthatja.

25a. cikk (12)

Teljes munkanélküliek által fizetendő járulékok

A 25. cikk (2) bekezdésében említett munkanélkülieknek járó természetbeni és pénzbeli ellátások nyújtására köteles illetékes intézményt, amely olyan tagállamban található, amelynek jogszabályai előírják a betegségbiztosítási és anyasági ellátások fedezeteként a munkanélküliek által fizetendő járulékok összegének levonását, jogosult e levonás végrehajtására az általa alkalmazott jogszabályokkal összhangban.

4. szakasz

Nyugdíjigénylők és családtagjaik

26. cikk

Természetbeni ellátásra való jogosultság olyan esetekben, amikor az utolsó illetékes intézmény által nyújtott ellátásra való jogosultság megszűnik

(1) A munkavállaló vagy önálló vállalkozó, családtagjaik vagy túlélő hozzátartozóik, akinek vagy akiknek a nyugdíjigény elbírálásának ideje alatt a természetbeni ellátásokra való jogosultsága a legutoljára illetékes tagállam jogszabályai szerint megszűnik, a következő feltételek mellett mégis jogosultak ezen ellátások igénybevételére: a természetbeni ellátásokat az érintett személy vagy személyek lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai rendelkezéseinek megfelelően nyújtják, szükség esetén a 18. cikk rendelkezéseinek figyelembevételével, feltéve hogy az érintett személyek e jogszabályok szerint ellátásra jogosultak, vagy jogosultak lennének egy másik tagállam jogszabályai szerint, ha lakóhelyük azon állam területén lenne.

(2) Azon nyugdíjigénylőnek, aki egy tagállam azon jogszabályai szerint jogosult természetbeni ellátásokra, amely jogszabályok őt betegségbiztosítási járulék fizetésére kötelezik nyugdíjigénye elbírálásának ideje alatt, a természetbeni ellátásokra való jogosultsága az esedékes járulékok meg nem fizetése második hónapjának végével megszűnik.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően nyújtott természetbeni ellátások költségeit a járulékokat a (2) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően beszedő intézmény viseli; ha a (2) bekezdés rendelkezései szerint nem kell járulékot fizetni, a természetbeni ellátások költségeinek viselésére kötelezett intézmény a nyugdíjnak a 28. cikk rendelkezéseinek megfelelő megállapítását követően köteles megtéríteni a nyújtott ellátások összegét a lakóhely szerinti intézmény számára.

5. szakasz

Nyugdíjasok és családtagjaik

27. cikk

Nyugdíjak több állam jogszabályai szerinti folyósítása, amikor az ellátásokra való jogosultság a lakóhely szerinti országban áll fenn

Az a nyugdíjas, aki két vagy több tagállam, köztük a lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai szerint jogosult nyugdíjra, valamint ez utóbbi tagállam jogszabályai szerint jogosult ellátásokra, szükség esetén a 18. cikk és a VI. melléklet rendelkezéseinek figyelembevételével, ezekben az ellátásokban – családtagjaival együtt – a lakóhelye szerinti intézménytől részesül, és az ellátások költségeit ez az intézmény viseli, mintha az érintett nyugdíjas nyugdíját kizárólag az utóbbi állam jogszabályai szerint folyósítanák.

28. cikk

Egy vagy több tagállam jogszabályai szerint fizetendő nyugdíjak, amikor a lakóhely szerinti országban nem áll fenn természetbeni ellátásra való jogosultság

(1) Az a nyugdíjas, aki egy, két vagy több tagállam jogszabályai szerint nyugdíjra jogosult, de aki a lakóhelye szerinti tagállamban nem jogosult ellátásokra, mégis részesül – mind ő, mind családtagjai – ezekben az ellátásokban, amennyiben – szükség esetén a 18. cikk és a VI. melléklet rendelkezéseinek figyelembevételével – azokra jogosult lenne a nyugdíj tekintetében illetékes tagállam vagy tagállamok egyikének jogszabályai szerint, ha lakóhelye azon állam területén lenne. Az ellátásokat a következő feltételekkel nyújtják:

a) a természetbeni ellátásokat a lakóhely szerinti tagállam intézménye nyújtja a (2) bekezdésben említett intézmény nevében, mintha az érintett személy a lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai szerint nyugdíjas lenne és ellátásra lenne jogosult;

b) a pénzbeli ellátásokat – szükség esetén – a (2) bekezdés szabályai szerint meghatározott illetékes intézmény nyújtja az általa alkalmazott jogszabályokkal összhangban. Ugyanakkor az illetékes intézmény és a lakóhely szerinti intézmény közötti megállapodás alapján az ellátást az illetékes intézmény nevében nyújthatja a lakóhely szerinti intézmény is, az illetékes állam jogszabályainak megfelelően.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a természetbeni ellátások költségeit az alábbi szabályoknak megfelelően meghatározott intézmény viseli:

a) ha a nyugdíjas egyetlen tagállam jogszabályai szerint jogosult az említett ellátásokra, a költséget e tagállam illetékes intézménye viseli;

b) ha a nyugdíjas két vagy több tagállam jogszabályai szerint jogosult az említett ellátásokra, azok költségét azon tagállam illetékes intézménye viseli, amely tagállam jogszabályainak hatálya alá a nyugdíjas a leghosszabb ideig tartozott; amenynyiben e szabály alkalmazásának következtében több intézmény viselhetné az ellátások költségeit, a költségeket az az intézmény viseli, amely azokat a jogszabályokat alkalmazza, amelyek hatálya alá a nyugdíjas legutoljára tartozott.

28a. cikk

Egy vagy több, a lakóhely szerinti országon kívüli tagállam jogszabályai szerint fizetendő nyugdíj, amikor a lakóhely szerinti országban ellátásra való jogosultság áll fenn

Ha egy, két vagy több tagállam jogszabályai szerint nyugdíjra jogosult nyugdíjas olyan tagállam területén rendelkezik lakóhellyel, amely tagállam jogszabályai szerint a természetbeni ellátásokhoz való jogosultság nem függ biztosítási vagy szolgálati feltételektől és ahol nyugdíjat nem folyósítanak, a neki és családtagjainak nyújtott természetbeni ellátások költségeit a nyugdíjjal kapcsolatban illetékes tagállamok egyikének a 28. cikk (2) bekezdésében meghatározott intézménye viseli, annyiban, amennyiben az érintett nyugdíjas és családtagjai ilyen ellátásokra jogosultak lettek volna az említett illetékes intézmény által alkalmazott jogszabályok szerint, ha abban a tagállamban rendelkeznének lakóhellyel, amelyben az intézmény található.

29. cikk

A nyugdíjas azon családtagjai, akiknek a lakóhelye egy másik államban található, mint amelyikben az érintett nyugdíjas lakóhellyel rendelkezik – Lakóhely áthelyezése abba az államba, amelyben a nyugdíjas lakóhellyel rendelkezik

(1) Egy, két vagy több tagállam jogszabályai szerint nyugdíjra jogosult nyugdíjas azon családtagjai, akiknek a lakóhelye egy másik tagállam területén található, mint amelyik tagállamban az érintett nyugdíjas lakóhellyel rendelkezik – ha a nyugdíjas a tagállamok egyikének jogszabályai szerint ellátásra jogosult – úgy részesülnek ezekben az ellátásokban, mintha a nyugdíjas ugyanannak a tagállamnak a területén rendelkezne lakóhellyel, mint ők. Az ellátást a következő feltételekkel nyújtják:

a) a természetbeni ellátásokat a családtagok lakóhelye szerinti intézmény nyújtja az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően, a költségeket a nyugdíjas lakóhelye szerinti intézmény viseli;

b) a pénzbeli ellátásokat – szükség esetén – a 27. cikk vagy a 28. cikk (2) bekezdésének rendelkezései szerint meghatározott illetékes intézmény nyújtja az általa alkalmazottjogszabályokkal összhangban. Ugyanakkor az illetékes intézmény és a családtagok lakóhelye szerinti intézmény közötti megállapodás alapján az ellátást az illetékes intézmény nevében nyújthatja a családtagok lakóhelye szerinti intézmény is, az illetékes állam jogszabályainak megfelelően.

(2) Az (1) bekezdésben említett családtagok, akik lakóhelyüket áthelyezik abba a tagállamba, amelyikben a nyugdíjas lakóhellyel rendelkezik, a következő ellátásokban részesülnek:

a) természetbeni ellátásban az adott állam jogszabályainak rendelkezései szerint akkor is, ha a betegség vagy anyaság ugyanazon esetével kapcsolatban lakóhelyük áthelyezését megelőzően már részesültek ellátásban;

b) pénzbeli ellátásban, amelyet – szükség esetén – a 27. cikk vagy a 28. cikk (2) bekezdésének rendelkezései szerint meghatározott illetékes intézmény nyújt az általa alkalmazott jogszabályokkal összhangban. Ugyanakkor az illetékes intézmény és a nyugdíjas lakóhelye szerinti intézmény közötti megállapodás alapján az ellátást az illetékes intézmény nevében nyújthatja anyugdíjas lakóhelye szerinti intézmény is, az illetékes állam jogszabályainak megfelelően.

30. cikk

Jelentős természetbeni ellátások

A 24. cikk rendelkezései hasonlóan alkalmazandók nyugdíjasokra is.

31. cikk

A nyugdíjasnak, illetve családtagjainak lakóhelyük szerinti tagállam területén kívüli más állam területén való tartózkodása

Az egy, két vagy több tagállam jogszabályai szerinti egy- vagy többféle nyugdíjra jogosult nyugdíjas, aki a fenti államok egyikének jogszabályai szerint jogosult ellátásokra, a lakóhelyükön kívül tartózkodó családtagjaival együtt a következő ellátásokban részesül:

a) természetbeni ellátásban, amelyet a tartózkodási hely szerinti állam intézménye nyújt az általa alkalmazott jogszabályok szerint, az ellátások költségeit a nyugdíjas lakóhelye szerinti intézmény viseli;

b) pénzbeli ellátásban, amelyet – szükség szerint – a 27. cikk vagy a 28. cikk (2) bekezdésének rendelkezései szerint meghatározott illetékes intézmény nyújt az általa alkalmazott jogszabályokkal összhangban. Ugyanakkor az illetékes intézmény és a tartózkodási hely szerinti intézmény közötti megállapodás alapján az ellátást az illetékes intézmény nevében nyújthatja a tartózkodási hely szerinti intézmény is, az illetékes állam jogszabályainak megfelelően.

32. cikk (15)

33. cikk (7)

Nyugdíjasok által fizetendő járulékok

(1) A nyugdíj folyósításáért felelős tagállami intézmény, amely a betegségi és anyasági járulékok tekintetében a nyugdíjból levonásokat előíró jogszabályokat alkalmaz, jogosult az általa folyósítandó nyugdíjból az érintett jogszabályoknak megfelelően kiszámított összeget levonni, amennyiben a 27., 28., 28a., 31. és 32. cikk szerinti ellátások költségeit az említett tagállam valamely intézménye viseli.

(2) Ha a 28a. cikkben említett esetekben nyugdíjas a betegségbiztosítási és anyasági ellátásokban való részesülés céljából a lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai szerint az ott-lakásából következően járulékok megfizetésére vagy hasonló kifizetések teljesítésére köteles, ezeket a járulékokat nem kell megfizetnie.

34. cikk

Általános rendelkezések

(1) A 28., 28a., 29. és 31. cikk alkalmazásában az a nyugdíjas, aki egyetlen tagállam jogszabályai szerint két vagy több nyugdíjban részesül, e rendelkezések értelmében olyan nyugdíjasnak tekintendő, aki egy tagállam jogszabályai szerint egy nyugdíjra jogosult.

(2) A 27. és 33. cikk rendelkezései nem alkalmazhatók azokra a nyugdíjasokra vagy e nyugdíjasok családtagjaira, akik kereső tevékenységükből eredően egy tagállam jogszabályai szerint ellátásokra jogosultak. Ilyen esetekben az érintett személy e fejezet alkalmazásában munkavállaló vagy önálló vállalkozó vagy a munkavállaló vagy önálló vállalkozó családtagja.

6. szakasz

Vegyes rendelkezések

35. cikk

Az alkalmazandó biztosítási rendszer, ha a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti országban számos biztosítási rendszer működik – Korábbi betegségek – Az ellátások nyújtásának maximális időtartama

(1) A (2) bekezdésre is figyelemmel, ha a tartózkodási hely vagy lakóhely szerinti ország jogszabályai több betegségbiztosítási vagy anyasági biztosítási rendszert tartalmaznak, a 19. cikk, a 21. cikk (1) bekezdése, a 22., 25. és 26. cikk, a 28. cikk (1) bekezdése, a 29. cikk (1) bekezdése vagy a 31. cikk rendelkezései szerint alkalmazandó rendelkezéseken az acélipari fizikai dolgozókra alkalmazott rendszerek rendelkezéseit kell érteni. Ha azonban az említett jogszabályok a bányákban és hasonló üzemekben alkalmazott munkavállalókra vonatkozó különleges rendszereket tartalmaznak, e rendszerek rendelkezéseit kell alkalmazni a munkavállalók e csoportjaira és e munkavállalók családtagjaira, feltéve hogy a tartózkodási vagy lakóhely szerinti intézmény, amelyhez a kérelmet benyújtották, jogosult e rendszer alkalmazására.

(2) Ha a tartózkodási hely vagy lakóhely szerinti ország jogszabályai egy vagy több különleges biztosítási rendszert tartalmaznak, amelyek az önálló vállalkozók foglalkozási kategóriáinak mindegyikét vagy legtöbbjét lefedik és amelyek kevésbé kedvező természetbeni ellátásokat nyújtanak, mint amelyek a munkavállalókat megilletik, az érintett személyekre és azok családtagjaira a 19. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése, a 22. cikk (1) bekezdésének i. alpontja és (3) bekezdése, a 28. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a 31. cikk a) pontja értelmében alkalmazandó rendelkezések a 98. cikkben említett végrehajtási rendelet által meghatározott rendszer vagy rendszerek:

a) ha az illetékes államban az érintett személy önálló vállalkozókra vonatkozó olyan különleges rendszer keretében biztosított, amely kevésbé kedvező természetbeni ellátásokat is nyújt, mint amilyenben a munkavállalók részesülnek; vagy

b) ha az illetékes tagállam vagy tagállamok nyugdíjjal kapcsolatos jogszabályai szerint az egy vagy több nyugdíjban részesülő személy csak olyan, önálló vállalkozókra vonatkozó rendszer által nyújtott természetbeni ellátásban részesül, amely rendszer kedvezőtlenebb természetbeni ellátásokat is nyújt, mint amilyenekben a munkavállalók részesülnek.

(3) Ha egy tagállam jogszabályai szerint az ellátások nyújtása a betegség eredetétől függ, e feltétel sem az e rendelet hatálya alá tartozó munkavállalókra vagy önálló vállalkozókra, sem azok családtagjaira nem alkalmazható, függetlenül attól, hogy melyik tagállamban rendelkeznek lakóhellyel.

(4) Ha egy tagállam jogszabályai az ellátások nyújtására maximális időtartamot határoznak meg, e jogszabályt alkalmazó intézmény szükség esetén figyelembe veheti azokat az időszakokat, amelyek alatt más tagállam intézménye a betegség vagy anyaság ugyanazon esetével kapcsolatban már nyújtott ellátást.

7. szakasz

Intézmények közötti megtérítések

36. cikk (15)

(1) Az e fejezet rendelkezéseinek megfelelően egy tagállam intézménye által egy másik tagállam intézménye nevében nyújtott természetbeni ellátások teljes összegét meg kell téríteni.

(2) Az (1) bekezdésben említett megtérítéseket a 98. cikkben említett végrehajtási rendeletben előírt szabályoknak megfelelően határozzák meg és hajtják végre, akár a tényleges kiadások igazolása ellenében, akár átalány formájában.

Az utóbbi lehetőség alkalmazásakor az átalányösszeget úgy kell megállapítani, hogy a megtérítés a lehető legnagyobb mértékben közelítse meg a tényleges kiadásokat.

(3) Két vagy több tagállam, vagy azok hatáskörrel rendelkező hatóságai előírhatnak más megtérítési módszereket, illetve lemondhatnak az illetékességükbe tartozó intézmények közötti megtérítésekről.

2. FEJEZET (11)

ROKKANTSÁG

1. szakasz

A kizárólag azon jogszabályok hatálya alá tartozó munkavállalók vagy önálló vállalkozók, amely jogszabályok szerint a rokkantsági ellátások összege független a megszerzett biztosítási idő tartamától

37. cikk (11)

Általános rendelkezések

(1) Az a munkavállaló vagy önálló vállalkozó, aki egymást követően vagy váltakozva két vagy több tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozott, és kizárólag azon jogszabályok szerint szerzett biztosítási időt, amelyek szerint a rokkantsági ellátások összege nem függ a megszerzett biztosítási idő tartamától, az ellátásokban a 39. cikk rendelkezései szerint részesül. E cikk nem érinti a gyermekek tekintetében a 8. fejezet rendelkezéseinek megfelelően nyújtott nyugdíjemeléseket és kiegészítéseket.

(2) Az (1) bekezdésben említett, az érintett tagállamok területén hatályos jogszabályok felsorolását a VI. melléklet A. része tartalmazza.

38. cikk (11)

Az olyan jogszabályok szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő figyelembevétele, amelyek hatálya alá a munkavállaló vagy az önálló vállalkozó az ellátásokhoz való jogosultság megszerzésekor, fenntartásakor vagy feléledésekor tartozott

(1) Ha a tagállam jogszabályai az ellátásokra való jogosultság megszerzését, fenntartását vagy feléledését a (2) vagy (3) bekezdés értelmében különleges rendszernek nem számító rendszer keretében biztosítási vagy tartózkodási idő megszerzésétől teszik függővé, az adott tagállam illetékes intézménye – ha szükséges – figyelembe veszi a más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időt, akár általános, akár különleges rendszer keretében szerezték azokat akár munkavállalóként, akár önálló vállalkozóként. E tekintetben ugyanúgy veszi figyelembe ezeket az időszakokat, mint ha azt az általa alkalmazott jogszabályok szerint szerezték volna meg.

(2) Ha egy tagállam jogszabályai egyes ellátások nyújtását attól teszik függővé, hogy a biztosítási időt egy munkavállalókra vonatkozó különleges biztosítási rendszerbe tartozó szakma vagy adottesetben egy meghatározott foglalkozás keretében szerezzék meg, más tagállamok jogszabályai szerint szerzett időszakot csak akkor kell figyelembe venni ezen ellátások nyújtásánál, ha azt hasonló biztosítási rendszer vagy annak hiányában ugyanolyan szakma, vagy adott esetben ugyanolyan foglalkozás keretében szerezték.

Ha az így megszerzett időszakokat figyelembe véve az érintett személy nem elégíti ki az ezen ellátások igénybevételéhez előírt feltételeket, ezeket az időszakokat az általános biztosítási rendszer vagy annak hiányában adott esetben a fizikai dolgozókra vagy a szellemi munkavállalókra vonatkozó rendszer szerint kell figyelembe venni az ellátások nyújtásához, feltéve hogy az érintett személy csatlakozott e rendszerek valamelyikéhez.

(3) Ha egy tagállam jogszabályai egyes ellátások nyújtását attól teszik függővé, hogy a biztosítási időt egy önálló vállalkozókra vonatkozó különleges biztosítási rendszerbe tartozó szakma keretében szerezzék meg, más tagállamok jogszabályai szerint szerzett időszakot csak akkor kell figyelembe venni ezen ellátások nyújtásánál, ha azt hasonló biztosítási rendszer vagy annak hiányában ugyanolyan szakma keretében szerezték. Az önálló vállalkozókra vonatkozó különleges rendszereket az egyes tagállamok tekintetében a IV. melléklet B. része sorolja fel.

Ha az így megszerzett időszakokat figyelembe véve az érintett személy nem elégíti ki ezen ellátások igénybevételéhez előírt feltételeket, ezeket az időszakokat az általános biztosítási rendszer vagy annak hiányában adott esetben a fizikai dolgozókra vagy a szellemi munkavállalókra vonatkozó rendszer szerint kell figyelembe venni az ellátások nyújtásához, feltéve hogy az érintett személy csatlakozott e rendszerek valamelyikéhez.

39. cikk (11) (14)

Ellátások megállapítása

(1) Azon tagállam intézménye, amely tagállamnak a rokkantságot megelőző munkaképtelenség bekövetkezésekor a jogszabályait alkalmazták, meghatározza, hogy az érintett személy – az alkalmazott jogszabályoknak megfelelően – kielégíti-e az ellátásokra való jogosultság feltételeit, szükség esetén a 38. cikk rendelkezéseinek figyelembevételével.

(2) Aki kielégíti az (1) bekezdésben említett feltételeket, kizárólag az említett intézménytől részesülhet ellátásban, az intézmény által alkalmazott jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően.

(3) Aki az (1) bekezdés szerint nem jogosult ellátásra, részesül azokban az ellátásokban, amelyekre egy másik tagállam jogszabályai szerint továbbra is jogosult, szükség esetén a 38. cikk rendelkezéseinek figyelembevételével.

(4) Ha a (2) vagy (3) bekezdésben említett jogszabályok előírják, hogy az ellátások összegét a gyermeken kívüli családtagok figyelembevételével kell meghatározni, az illetékes intézmény figyelembe veszi az érintett személy ilyen családtagjait is, akik egy másik tagállam területén rendelkeznek lakóhellyel, mintha az illetékes állam területén rendelkeznének lakóhellyel.

(5) Ha a (2) vagy (3) bekezdésben említett jogszabályok az ellátás csökkentésére, felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó rendelkezéseket állapítanak meg, ha azok más egyéb jövedelemmel vagy a 46a. cikk (2) bekezdése szerinti más típusú ellátással halmozódnak, a 46. cikk (2) bekezdését, a 46a. cikk (3) bekezdését és a 46c. cikk (5) bekezdését értelemszerűen kell alkalmazni.

(6) A 71. cikk (1) bekezdése a) pontja ii. alpontjának vagy a 71. cikk (1) bekezdése b) pontja ii. alpontjának a hatálya alá tartozó teljes munkanélküli a lakóhelye szerinti tagállam illetékes intézménye által nyújtott rokkantsági ellátásban ugyanúgy részesül az intézmény által alkalmazott jogszabályok szerint, mintha az utolsó munkaviszonya során e jogszabályok hatálya alá tartozott volna – ahol szükséges – a 38. cikk, illetve a 25. cikk (2) bekezdésének figyelembevételével. A lakóhely szerinti ország intézménye felel ezen ellátások kifizetéséért.

Ha az intézmény által alkalmazott jogszabályok a rokkantsági ellátások fedezeteként a munkanélküliek által fizetendő járulék levonásáról rendelkeznek, az intézményt fel kell hatalmazni e levonás végrehajtására az általa alkalmazott jogszabályokkal összhangban.

Ha a fenti intézmény által alkalmazott jogszabályok előírják, hogy az ellátásokat a bér vagy jövedelem alapján kell kiszámítani, az intézmény az általa alkalmazott jogszabályokkal összhangban az utolsó foglalkoztatás vagy lakóhely szerinti országban kapott bért és jövedelmet veszi figyelembe. Ha a lakóhely szerinti országban nem fizettek bért vagy jövedelmet, az illetékes intézmény – ha szükséges és a jogszabályaiban megállapított szabályokkal összhangban – az utolsó foglalkoztatási országban kifizetett jövedelmet veszi figyelembe.

2. szakasz

A kizárólag azon jogszabályok hatálya alá tartozó munkavállalók vagy önálló vállalkozók, amely jogszabályok szerint a rokkantsági ellátások összege függ a megszerzett biztosítási vagy tartózkodási idő tartamától, vagy az ilyen típusú és az 1. szakaszban említett típusú jogszabályok hatálya alá tartozó munkavállalók vagy önálló vállalkozók

40. cikk (11)

Általános rendelkezések

(1) Az a munkavállaló vagy önálló vállalkozó, aki egymást követően vagy váltakozva két vagy több olyan tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozott, amelyek közül legalább az egyik nem a37. cikk (1) bekezdésében említett típusba tartozik, a 3. fejezet rendelkezései szerint részesül ellátásokban, amely fejezetet értelemszerűen kell alkalmazni, a (3) bekezdés rendelkezéseinek figyelembevételével.

(2) Ugyanakkor az a munkavállaló vagy önálló vállalkozó, aki a rokkantságot megelőzően munkaképtelenné válik, és a IV. melléklet A. részében felsorolt jogszabályok valamelyikének hatálya alá tartozik, a 37. cikk (1) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően a következő feltételekkel részesül ellátásban:

- kielégíti azon jogszabályok vagy más ugyanolyan típusú jogszabályok feltételeit, szükség esetén a 38. cikk figyelembevételével, de a IV. melléklet A. részében fel nem sorolt más jogszabályok szerint szerzett biztosítási időre való visszautalás mellőzésével, és

- nem elégíti ki a IV. mellékletben fel nem sorolt jogszabályok szerint az ellátásokra való jogosultság feltételeit, és

- nem támaszt igényt öregségi ellátásokra, tekintettel a 44. cikk (2) bekezdésének második mondatára.

(3) a) Egy tagállamnak a IV. melléklet A részében felsorolt olyan jogszabályai szerinti ellátásokra való jogosultság meghatározásához, amely jogszabályok a rokkantsági ellátások nyújtását attól teszi függővé, hogy az érintett személy egy meghatározott időszakban részesült-e pénzbeli betegbiztosítási ellátásokban vagy munkaképtelen volt-e, ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó, aki a fenti jogszabályok hatálya alá tartozott, a rokkantságot megelőzően munkaképtelenné válik, miközben egy másik tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, a 37. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, figyelembe kell venni a következőket:

i. azt az időszakot, amelynek folyamán e munkaképtelenséggel kapcsolatban a második tagállam jogszabályai szerint pénzbeli betegbiztosítási ellátásokban részesült, vagy ehelyett továbbra is bért vagy jövedelmet kapott;

ii. azt az időszakot, amelynek folyamán a második tagállam jogszabályai szerint a munkaképtelenséget követő rokkantsággal kapcsolatban a rendelet 2. fejezete és az azt követő 3. fejezet szerinti ellátásban részesült,

mintha olyan időszak lenne, amelynek folyamán az első tagállam jogszabályai szerint pénzbeli betegbiztosítási ellátásokban részült, vagy amelynek folyamán e jogszabályok értelmében keresőképtelen volt.

b) Az első tagállam jogszabályai szerinti rokkantsági ellátásokra való jogosultság vagy e jogszabályokban előírt előzetes betegségi kártérítési időszak lejáratakor, vagy a fenti jogszabályokban előírt előzetes keresőképtelenségi időszak lejáratakor keletkezik, de nem:

i. az a) pont ii. alpontjában említett rokkantsági ellátásokra való jogosultságnak a második tagállam jogszabályai szerinti megszerzése; vagy

ii. az érintett személynek a második tagállam jogszabályai szerinti pénzbeli betegbiztosítási ellátásokra való jogosultságának utolsó napját követő nap előtt.

(4) Egy tagállam intézménye által az igénylő rokkantsági fokát érintően hozott határozat kötelező más érintett tagállamok intézményei számára, feltéve hogy ezen államok jogszabályainak egyezését a rokkantsági fokkal kapcsolatos feltételek tekintetében a V. melléklet elismeri.

3. szakasz

A rokkantság súlyosbodása

41. cikk (11)

(1) Ha a rokkantság, amelyért a munkavállaló vagy önálló vállalkozó egyetlen tagállam jogszabályai szerint rokkantsági ellátásban részesül, súlyosbodik, a következő rendelkezések alkalmazandók:

a) ha az érintett személy az ellátások nyújtásától kezdve nem áll egy másik tagállam jogszabályainak hatálya alatt, az előbb említett állam illetékes intézménye a súlyosbodás figyelembevételével nyújt ellátást az általa alkalmazott jogszabályok szerint;

b) ha az érintett személy az ellátások biztosításától kezdve egy vagy több tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, a súlyosbodás figyelembevételével az ellátásokat az adott esetben a 37. cikk (1) bekezdése, vagy a 40. cikk (1) vagy (2) bekezdése szerint kell nyújtani;

c) ha a b) pont szerint fizetendő ellátás vagy ellátások összege alacsonyabb, mint annak az ellátásnak az összege, amelyben az érintett személy a korábban fizetésre kötelezett intézmény költségén részesült, ez az intézmény a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítést fizet;

d) ha a b) pontban említett esetben a kezdeti keresőképtelenség tekintetében illetékes intézmény holland intézmény, és ha:

i. a súlyosbodást előidéző betegség ugyanaz, mint amely a holland jogszabályok szerinti ellátás biztosítására adott okot;

ii. e betegség a tagállam azon jogszabályai értelemében, amelyeknek a hatálya alá az érintett személy legutoljára tartozott, foglalkozási megbetegedés, és e megbetegedés által az érintett személy a 60. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett kiegészítésre lesz jogosult; és

iii. az egy vagy több jogszabály, amelynek az érintett személy az ellátások biztosításától kezdve a hatálya alá tartozott, a IV. melléklet A. részében felsorolt jogszabály,

a holland intézmény továbbra is a kezdeti ellátást nyújtja az állapot súlyosbodását követően, és az utolsó tagállam azon jogszabályai szerint esedékes ellátás összegét, amely jogszabályok hatálya alá az érintett személy tartozott, a holland intézmény által biztosított ellátás összegével csökkenteni kell;

e) ha a b) pontban említett esetben az érintett személy más tagállam intézményének költségén nem jogosult ellátásra, az elsőként említett állam illetékes intézménye a súlyosbodás mértékét, valamint szükség esetén a 38. cikk rendelkezéseit figyelembe véve az általa alkalmazott jogszabályok rendelkezései szerint nyújt ellátást.

(2) Ha az a rokkantság, amelyért a munkavállaló vagy önálló vállalkozó egy vagy több tagállam jogszabályai szerint rokkantsági ellátásban részesül, súlyosbodik, az ellátásokat a súlyosbodást figyelembe véve a 40. cikk (1) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően kell nyújtani.

4. szakasz

Az ellátások biztosításának felfüggesztést vagy megvonást követő megújítása – Rokkantsági ellátások átváltása öregségi ellátásokra – A 39. cikk szerint nyújtott ellátások újraszámítása

42. cikk (11)

Az ellátás biztosítására kötelezett intézmény meghatározása olyan esetekben, amikor a rokkantsági ellátás biztosítását megújítják

(1) Ha az ellátások biztosítását annak felfüggesztését követően meg kell újítani a 43. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, az ellátások felfüggesztésének időpontjában az ellátás biztosítására kötelezett intézmény vagy intézmények kötelesek az ellátás biztosítására.

(2) Ha az ellátások megvonását követően az érintett személy állapota további ellátások biztosítását indokolja, az ellátásokat az adott esetnek megfelelően a 37. cikk (1) bekezdésének, vagy a 40. cikk (1) vagy (2) bekezdésének rendelkezései szerint kell biztosítani.

43. cikk (11)

A rokkantsági ellátások átváltása öregségi nyugdíjra – A 39. cikk szerint nyújtott ellátások újraszámítása

(1) A rokkantsági ellátásokat szükség esetén a 3. fejezetnek megfelelően és azon egy vagy több jogszabályban megállapított feltételek szerint kell átváltani öregségi ellátásokra, amely jogszabályok szerint az ellátást biztosították.

(2) Ha a rokkantsági ellátásban részesülő egy vagy több tagállam jogszabályai szerint öregségi ellátásra tarthat igényt a 49. cikkel összhangban, az az intézmény, amely rokkantsági ellátások biztosítására köteles, az általa alkalmazott jogszabályok szerint továbbra is biztosítja azokat a rokkantsági ellátásokat az érintett személynek, amelyekre az jogosult, mindaddig, amíg ezen intézmény tekintetében az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni vagy addig, amíg az érintett személy teljesíti az ezekre az ellátásokra vonatkozó feltételeket.

(3) Ha egy tagállam jogszabályai szerint a 39. cikkel összhangban nyújtott rokkantsági ellátásokat öregségi ellátásokká váltják át, és ha az érintett személy nem teljesíti az egy vagy több nemzeti jogszabály által előírt feltételeket a fenti ellátások igénybevételére vonatkozóan, az érintett személy az átváltás időpontjától kezdve ettől a tagállamtól vagy ezektől a tagállamoktól ugyanúgy megkapja a 3. fejezettel összhangban nyújtott rokkantsági ellátásokat, mintha a rokkantságot eredményező munkaképtelenség felmerülésekor a fenti fejezet lett volna alkalmazandó, mindaddig, amíg az érintett személy ki nem elégíti az érintett nemzeti jogszabályokban megállapított feltételeket az öregségi ellátásra vonatkozóan, vagy – ha erről az átváltásról nem rendelkeztek – amíg jogosult az érintett tagállam vagy tagállamok jogszabályai szerinti rokkantsági ellátásokra.

(4) A 39. cikkben előírt rokkantsági ellátások a 3. fejezet alapján újraszámítják, amint a kedvezményezett kielégíti a IV. melléklet A. részében fel nem sorolt jogszabályokban megállapított rokkantsági ellátásokra való jogosultság megszerzésének feltételeit, vagy amint egy másik tagállam jogszabályai szerinti öregségi nyugdíjban részesül.

3. FEJEZET (11)

ÖREGSÉG ÉS HALÁL (NYUGDÍJ)

44. cikk (11)

Általános rendelkezések az ellátások megállapításáról, ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó két vagy több tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik

(1) Azon munkavállaló, önálló vállalkozó vagy túlélő hozzátartozói ellátásra való jogosultságát, amely munkavállaló vagy önálló vállalkozó egy vagy több tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, e fejezet rendelkezései szerint kell meghatározni.

(2) Ha a 49. cikk másként nem rendelkezik, az érintett személy által benyújtott, ellátás megállapítására irányuló igény feldolgozásánál minden olyan jogszabályt figyelembe kell venni, amelynek a munkavállaló vagy az önálló vállalkozó a hatálya alá tartozott. E szabály alól kivétel, ha az érintett személy kifejezetten kéri olyan öregségi ellátások megállapításának elhalasztását, amelyekre egy vagy több tagállam jogszabályai szerint jogosult lenne.

(3) E fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók a 8. fejezet rendelkezései szerint a gyermekek tekintetében nyújtott nyugdíjemelésekre, -kiegészítésekre és árvasági nyugdíjra.

45. cikk (11) (14)

Azon jogszabályok szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő figyelembevétele, amely jogszabályok hatálya alá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó az ellátásokra való jogosultság megszerzése, fenntartása vagy feléledése tekintetében tartozott

(1) Ha a tagállam jogszabályai az ellátásokra való jogosultság megszerzését, fenntartását vagy feléledését a 2. vagy 3. bekezdés értelmében különleges rendszernek nem számító rendszer keretében biztosítási vagy tartózkodási idő megszerzésétől teszik függővé, az adott tagállam illetékes intézménye – ha szükséges – figyelembe veszi a más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időt, akár általános, akár különleges rendszer keretében szerezték azokat, akár munkavállalóként, akár önálló vállalkozóként. E tekintetben ugyanúgy veszi figyelembe ezeket az időszakokat, mintha azt az általa alkalmazott jogszabályok szerint szerezték volna meg.

(2) Ha egy tagállam jogszabályai egyes ellátások nyújtását attól teszik függővé, hogy a biztosítási időt egy munkavállalókra vonatkozó különleges biztosítási rendszerbe tartozó szakma vagy adott esetben egy meghatározott foglalkozás keretében szerezzék meg, más tagállamok jogszabályai szerint szerzett időszakot csak akkor kell figyelembe venni ezen ellátások nyújtásánál, ha azt hasonló biztosítási rendszer, vagy annak hiányában ugyanolyan szakma, vagy adott esetben ugyanolyan foglalkozás keretében szerezték. Ha az így megszerzett időszakokat figyelembe véve az érintett személy nem elégíti ki ezen ellátások igénybevételéhez előírt feltételeket, ezeket az időszakokat az általános biztosítási rendszer vagy annak hiányában adott esetben a fizikai dolgozókra vagy a szellemi munkavállalókra vonatkozó rendszer szerint kell figyelembe venni az ellátások nyújtásához, feltéve hogy az érintett személy csatlakozott e rendszerek valamelyikéhez.

(3) Ha egy tagállam jogszabályai egyes ellátások nyújtását attól teszik függővé, hogy a biztosítási időt egy önálló vállalkozókra vonatkozó különleges biztosítási rendszerbe tartozó szakma keretében szerezzék meg, más tagállamok jogszabályai szerint szerzett időszakot csak akkor kell figyelembe venni ezen ellátások nyújtásánál, ha azt hasonló biztosítási rendszer vagy annak hiányában ugyanolyan szakma keretében szerezték. Az önálló vállalkozókra vonatkozó különleges rendszereket az egyes tagállamok tekintetében a IV. melléklet B. része sorolja fel. Ha az így megszerzett időszakokat figyelembe véve az érintett személy nem elégíti ki az ezen ellátások igénybevételéhez előírt feltételeket, ezeket az időszakokat az általános biztosítási rendszer, vagy annak hiányában adott esetben a fizikai dolgozókra vagy a szellemi munkavállalókra vonatkozó rendszer szerint kell figyelembe venni az ellátások nyújtásához, feltéve hogy az érintett személy csatlakozott e rendszerek valamelyikéhez.

(4) Az egyik tagállam különleges rendszere szerint szerzett időszakokat egy másik tagállam általános rendszere vagy ennek hiányában adott esetben a fizikai dolgozókra vagy szellemi munkavállalókra vonatkozó rendszere szerint figyelembe veszik az ellátásokra való jogosultság megszerzésénél, fenntartásánál vagy feléledésénél, azzal a feltétellel, hogy az érintett személy a fenti rendszerek közül egyhez vagy többhöz csatlakozott, akkor is, ha ezeket az időszakokat az utóbbi állam a (2) bekezdésben vagy a (3) bekezdés első mondatában említett rendszer keretében már figyelembe vette.

(5) Ha egy tagállam jogszabályai az ellátásokra való jogosultság megszerzését, fenntartását vagy feléledését attól teszik függővé, hogy az érintett személy a biztosítási esemény bekövetkezésekor biztosítással rendelkezzen, ezt a feltételt egy másik tagállam jogszabályai szerinti biztosítás esetén teljesítettnek kell tekinteni a VI. mellékletben az egyes tagállamok tekintetében előírt eljárásokkal összhangban.

(6) A 81. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja vagy a b) pontja ii. alpontja második mondatának a hatálya alá tartozó munkavállaló teljes munkanélküliként töltött időszakát az érintett munkavállaló lakóhelye szerinti tagállam illetékes intézménye az általa alkalmazott jogszabályokkal összhangban ugyanúgy figyelembe veszi, mintha a munkavállaló utolsó munkaviszonya alatt ezek a jogszabályok vonatkoztak volna rá.

Ha az intézmény által alkalmazott jogszabályok az öregségi nyugdíjak és haláleseti ellátások fedezeteként a munkanélküliek által fizetendő járulék levonásáról rendelkeznek, az intézményt fel kell hatalmazni e levonás végrehajtására az általa alkalmazott jogszabályokkal összhangban.

Ha az érintett személy állandó lakóhelye szerinti országban teljes munkanélküliként eltöltött időszak csak akkor vehető figyelembe, ha a járulékfizetési időszakokat ebben az országban töltötték le, e feltétel teljesítettnek tekintendő, ha a járulékfizetési időszakokat egy másik tagállamban töltötték le.

46. cikk (11)

Ellátások megállapítása

(1) Ha az egyik tagállam jogszabályainak az ellátásokra való jogosultságra vonatkozó feltételei anélkül teljesültek, hogy a 45. cikket vagy a 40. cikk (3) bekezdését alkalmazni kellett volna, a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) az illetékes intézmény kiszámítja az ellátásnak azt az összegét, amely a következők szerint járna:

i. egyrészről csak az általa alkalmazott jogszabályok rendelkezései szerint;

ii. másrészről a (2) bekezdés szerint;

b) az illetékes intézmény azonban lemondhat az a) pont ii. alpontjával összhangban elvégzendő számításról, ha e számítás eredménye – a kerekített számok használatából eredő különbségektől eltekintve – megegyezik az a) pont i. alpontjával összhangban végzett számítás eredményével vagy kisebb annál, amennyiben a fenti intézmény nem alkalmaz semmilyen, a 46b. és 46c. cikkben említett halmozódásokat megelőző szabályokat tartalmazó jogszabályt, vagy ha a fent említett intézmény a 46c. cikkben említett halmozódásokat megelőző szabályokat tartalmazó jogszabályt alkalmaz, feltéve hogy az említett jogszabály megállapítja, hogy a különböző típusú ellátásokat egyedül a fenti jogszabály szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időszakoknak a fenti jogszabályban a teljes ellátásra való jogosultság megszerzéséhez előírt biztosítási vagy tartózkodási időhöz viszonyított aránya alapján veszik figyelembe.

A IV. melléklet C része minden érintett tagállamnál felsorolja azokat az eseteket, amikor a két számítás ilyen típusú eredményhez vezet.

(2) Ha az egyik tagállam jogszabályainak az ellátásokra való jogosultságra vonatkozó feltételei csak a 45. cikk vagy a 40. cikk (3) bekezdése alkalmazását követően teljesültek, a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) az intézmény meghatározza azt az elméleti összeget, amelyet az érintett személy igényelhetne, ha az összes olyan biztosítási, illetve tartózkodási időt, amelyet a tagállamok azon jogszabályai szerint szerzett, amelyek hatálya alá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó tartozott, az adott tagállamban a tagállam által az ellátások megállapításának időpontjában alkalmazott jogszabályok szerint szerzett volna. Ha az ellátás összege független a megszerzett idő tartamától, ezt az összeget az e pontban említett elméleti összegnek kell tekinteni;

b) az illetékes intézmény ezt követően meghatározza az ellátás tényleges összegét az előző pontban említett elméleti összeg alapján, valamint az ezen intézmény által alkalmazott jogszabályok szerint a biztosítási esemény bekövetkezését megelőzően szerzett biztosítási vagy tartózkodási időnek az összes érintett tagállam jogszabályai szerint a biztosítási esemény bekövetkezését megelőzően szerzett biztosítási vagy tartózkodási időhöz viszonyított arányában.

(3) Az érintett személy jogosult az (1) és (2) bekezdés szerint kiszámított legmagasabb összegre minden egyes tagállam illetékes intézményétől, azon jogszabályok által előírt, csökkentésre, felfüggesztésre vagy visszavonásra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, amely jogszabályok szerint ellátás jár.

Ha ez a helyzet, akkor az elvégzendő összehasonlítás az említett rendelkezések alkalmazása után meghatározott összegekre vonatkozik.

(4) Ha rokkantsági, öregségi vagy túlélő hozzátartozók nyugdíja esetén az egy vagy több tagállam illetékes intézménye által nyújtandó ellátások összege a 6. cikk b) pontjában említett többoldalú szociális biztonsági egyezmény rendelkezései szerint nem haladja meg a tagállamok által az (1) és (3) bekezdés szerint nyújtandó összeget, az érintett személyekre e fejezet rendelkezései vonatkoznak.

46a. cikk (11)

A tagállamok jogszabályai szerint rokkantságra, öregségre vagy túlélő hozzátartozói ellátásokra alkalmazandó csökkentésre, felfüggesztésre vagy visszavonásra vonatkozó általános rendelkezések

(1) A fejezet alkalmazásában azonos típusú ellátások halmozódása: az egy és ugyanazon személy által szerzett biztosítási, illetve tartózkodási idő alapján kiszámított vagy nyújtott rokkantsági, öregségi és túlélő hozzátartozói ellátások bármilyen halmozódása.

(2) A fejezet alkalmazásában különböző típusú ellátások halmozódása minden olyan ellátás halmozódása, amely nem tekinthető az (1) bekezdés jelentése szerinti azonos típusú ellátásnak.

(3) Egy tagállam jogszabályaiban megállapított, csökkentésre, felfüggesztésre vagy visszavonásra vonatkozó rendelkezések alkalmazására a rokkantsági, öregségi vagy túlélő hozzátartozói ellátás és egy azonos típusú vagy különböző típusú ellátás, illetve egyéb jövedelem halmozódása esetén a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) egy másik tagállam jogszabályai szerint megszerzett ellátásokat vagy egy másik tagállamban megszerzett egyéb jövedelmet csak akkor kell figyelembe venni, ha az első tagállam jogszabályai előírják a külföldön megszerzett ellátások vagy jövedelem figyelembevételét;

b) egy másik tagállam által nyújtandó ellátások összegét az adók, szociális biztonsági járulékok, valamint egyéb hozzájárulások levonása előtt figyelembe kell venni;

c) a másik tagállam jogszabályai szerint megszerzett, önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosítás alapján megállapított ellátások összegét nem kell figyelembe venni;

d) ha a csökkentésre, felfüggesztésre vagy visszavonásra vonatkozó rendelkezések csak egy tagállam jogszabályai szerint alkalmazandók amiatt, hogy az érintett személy más tagállamok jogszabályai szerint fizetendő hasonló vagy különböző típusú ellátásokban vagy más tagállam területén szerzett egyéb jövedelemben részesül, az első tagállam jogszabályai szerinti fizetendő ellátás csak a többi tagállam jogszabályai szerint fizetendő ellátások vagy a többi tagállam területén belül megszerzett jövedelem összegének határán belül csökkenthető.

46b. cikk (11)

A két vagy több tagállam jogszabályai szerinti azonos típusú ellátások halmozódása esetén alkalmazandó különleges rendelkezések

(1) Az egyik tagállam jogszabályai által megállapított csökkentésre, felfüggesztésre vagy visszavonásra vonatkozó rendelkezések a 46. cikkének (2) bekezdése alapján kiszámított ellátásra nem alkalmazandók.

(2) Az egyik tagállam jogszabályai által megállapított csökkentésre, felfüggesztésre vagy visszavonásra vonatkozó rendelkezések a 46. cikk (1) bekezdésének i. alpontja alapján kiszámított ellátásra csak akkor alkalmazandóak, ha az adott ellátás:

a) a IV. melléklet D. részében szerepel, és annak összege nem függ a szerzett biztosítási vagy tartózkodási időtől; vagy

b) összegének kiszámítása a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontja és egy későbbi időpont között letöltöttnek tekintett, fiktív időszak alapján történik. Az utóbbi esetben az említett rendelkezések akkor alkalmazandók, ha ez az ellátás:

i. és egy azonos típusú ellátás halmozódik, kivéve ha két vagy több tagállam között olyan megállapodás jött létre, amely előírja, hogy egy és ugyanazon fiktív időszak két vagy több alkalommal nem vehető figyelembe;

ii. vagy ha az ellátás és az a) pontban említett típusú ellátás halmozódik.

Az a) és b) pontban említett ellátásokat és megállapodásokat a IV. melléklet D része sorolja fel.

46c. cikk (11)

A 46a. cikk (1) bekezdésében említett egy vagy több ellátás és különböző típusú, egy vagy több ellátás vagy egyéb jövedelem halmozódása esetén alkalmazandó különleges rendelkezések, ha két vagy több tagállam érintett

(1) Ha a különböző típusú ellátásokban vagy egyéb jövedelmekben való részesülés a 46. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említett két vagy több ellátás csökkentésével, felfüggesztésével vagy visszavonásával jár, az érintett tagállamok jogszabályaiban előírt csökkentésre, felfüggesztésre vagy visszavonásra vonatkozó rendelkezések szigorú alkalmazása következtében esetleg ki nem fizetett összegeket el kell osztani a csökkentéssel, felfüggesztéssel vagy visszavonással érintett ellátások számával.

(2) Ha az adott ellátást a 46. cikk (2) bekezdésével összhangban kell kiszámítani, a többi tagállamból származó különböző típusú ellátást vagy ellátásokat, illetve egyéb jövedelmet és a tagállam jogszabályai által a csökkentésre, felfüggesztésre vagy visszavonásra vonatkozó rendelkezések alkalmazására előírt minden egyéb tételt a 46. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett biztosítási, illetve tartózkodási idő arányában kell figyelembe venni, és az említett ellátás kiszámításánál fel kell használni.

(3) Ha a különböző típusú ellátásokban vagy egyéb jövedelemben való részesülés a 46. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említett egy vagy több ellátás és a 46. cikk (2) bekezdésében említett egy vagy több ellátás csökkentésével, felfüggesztésével vagy visszavonásával jár, a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) a 46. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említett ellátás vagy ellátások esetén az érintett tagállamok jogszabályaiban előírt csökkentésre, felfüggesztésre vagy visszavonásra vonatkozó rendelkezések szigorú alkalmazása következtében esetleg ki nem fizetett összegeket el kell osztani a csökkentéssel, felfüggesztéssel vagy visszavonással érintett ellátások számával;

b) a 46. cikk (2) bekezdése szerint kiszámított ellátás vagy ellátások esetén a csökkentés, felfüggesztés vagy visszavonás a (2) bekezdéssel összhangban történik.

(4) Ha az (1) bekezdésben és a (3) bekezdés a) pontjában említett esetben a tagállam jogszabályai előírják, hogy a csökkentésre, felfüggesztésre vagy visszavonásra vonatkozó rendelkezések alkalmazásánál a különböző típusú ellátásokat, illetve egyéb jövedelmet, valamint minden egyéb tételt a 46. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett biztosítási idő arányában kell figyelembe venni, az említett bekezdésekben előírt osztás nem alkalmazandó az adott tagállam vonatkozásában.

(5) A fent említett rendelkezések mindegyikét értelemszerűen kell alkalmazni, ha egy vagy több tagállam jogszabályai előírják, hogy az ellátásra való jogosultság nem szerezhető meg, ha az érintett személy egy másik tagállam jogszabályai szerint fizetendő, eltérő típusú ellátásban vagy egyéb jövedelemben részesül.

47. cikk (11)

Az ellátások kiszámítására vonatkozó további rendelkezések

(1) A 46. cikk (2) bekezdésében említett elméleti és arányos összegek kiszámítására a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) ha az összes érintett tagállam jogszabályai szerint a biztosítási esemény bekövetkezését megelőzően szerzett biztosítási és tartózkodási idő teljes tartama hosszabb, mint a fenti államok egyikének jogszabályaiban a teljes ellátás igénybevételére előírt leghosszabb időtartam, az adott állam illetékes intézménye ezt a leghosszabb időszakot veszi figyelembe a megszerzett időszakok teljes tartama helyett; ez a kiszámítási módszer nem eredményezheti azt, hogy a ellátás nagyobb költséggel járjon az illetékes intézményre nézve, mint az általa alkalmazott jogszabályokban előírt teljes ellátás. Ez a rendelkezés nem alkalmazható azokra a ellátásokra, amelyek összege nem függ a biztosítási idő tartamától;

b) az egybeeső időszakok figyelembevételére vonatkozó eljárást a 98. cikkben említett végrehajtási rendelet állapítja meg;

c) ha egy tagállam jogszabályai szerint az ellátásokat az átlagkereset, átlagos járulék, átlagos növekmény vagy az igénylő bruttó keresetének (a szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulók kivételével) az összes biztosított bruttó átlagkeresetéhez viszonyított aránya alapján határozzák meg, ezeket az átlagos összegeket vagy arányokat e tagállam illetékes intézménye számítja ki kizárólag e tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási idő alapján vagy az érintett személy csak ez idő alatti bruttó keresete alapján;

d) ha egy tagállam jogszabályai szerint az ellátásokat a kereset, a járulék vagy a növekmény összege alapján határozzák meg, ezen állam illetékes intézménye meghatározza a más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő tekintetében figyelembe vett keresetet, járulékot és növekményt az általa alkalmazott jogszabályok szerint szerzett biztosítási idő tekintetében rögzített átlagkereset, átlagos járulék vagy növekmény alapján;

e) ha egy tagállam jogszabályai szerint az ellátásokat szokásos kereset vagy rögzített összeg alapján határozzák meg, ezen állam illetékes intézménye más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő tekintetében az általa figyelembe veendő keresetet vagy rögzített összeget egyenlőnek tekinti az általa alkalmazott jogszabályok szerint szerzett biztosítási időnek megfelelő szokásos keresettel vagy rögzített összeggel, illetve – szükség esetén – e szokásos keresetek vagy rögzített összegek átlagával;

f) ha egy tagállam jogszabályai szerint az ellátásokat egyes időszakok vonatkozásában a kereset, más időszakok vonatkozásában a szokásos kereset vagy rögzített összeg alapján határozzák meg, ezen tagállam illetékes intézménye figyelembe veszi – más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő tekintetében – a d) vagy e) pont rendelkezéseinek megfelelően meghatározott keresetet vagy rögzített összeget, illetve szükség esetén e keresetek vagy rögzített összegek átlagát; ha az ellátásokat az általa alkalmazott jogszabályok szerint szerzett valamennyi biztosítási időre vonatkozó szokásos kereset vagy rögzített összeg alapján határozzák meg, az illetékes intézmény a más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő vonatkozásában figyelembe veendő kereseteket egyenlőnek tekinti e szokásos keresetnek vagy rögzített összegnek megfelelő fiktív keresettel;

g) ha a tagállam jogszabályai szerint az ellátásokat az átlagos járulékok alapján számítják ki, az illetékes intézmény ezt az átlagot kizárólag a fenti állam jogszabályai szerint szerzett biztosítási idő arányában határozza meg.

(2) Egy tagállam jogszabályainak az ellátások kiszámításánál figyelembe vett tényezők átértékelését érintő rendelkezései szükség esetén alkalmazandók ezen állam illetékes intézménye által más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő tekintetében figyelembe veendő tényezőkre is, az (1) bekezdésnek megfelelően.

(3) Ha egy tagállam jogszabályai szerint az ellátások összegének meghatározásánál a gyermekeken kívüli más családtagokat is figyelembe vesznek, ezen állam illetékes intézménye figyelembe veszi az érintett személynek az illetékes államban lakóhellyel rendelkező e családtagjait is, mintha azok az illetékes állam területén rendelkeznének lakóhellyel.

(4) Ha egy tagállam illetékes intézménye által alkalmazott jogszabályok előírják, hogy az ellátások kiszámításánál bért vagy jövedelmet vegyenek figyelembe a 45. cikk (6) bekezdése első és második pontjának alkalmazása során, és ha ebben a tagállamban csak a 71. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja vagy a 71. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja szerinti ellátásra jogosító, teljes munkanélküliként eltöltött időszakokat veszik figyelembe a nyugdíj folyósításánál, az adott tagállam illetékes intézménye az általa alkalmazott jogszabályokkal összhangban a munkanélküli ellátás nyújtásának alapjául szolgáló bér vagy jövedelem alapján fizeti ki a nyugdíjat.

48. cikk (11)

Egy évnél rövidebb biztosítási vagy tartózkodási idő

(1) A 46. cikk (2) bekezdésétől függetlenül a tagállam intézménye nem köteles biztosítani az ellátást a biztosítási esemény bekövetkezésekor figyelembe vett, az általa alkalmazott jogszabályok szerint szerzett időszakok vonatkozásában, ha:

- az említett időszakok hossza nem éri el az egy évet, és

- csak ezeket az időszakokat figyelembe véve nem keletkezik jogosultság az ellátásra a fenti jogszabályok rendelkezései értelmében.

(2) A 46. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a b) pont kivételével más érintett tagállamok illetékes intézménye figyelembe veszi az (1) bekezdésben említett időszakot.

(3) Ha az (1) bekezdés alkalmazása mentesítené az érintett tagállamok valamennyi intézményét kötelezettségeik teljesítése alól, az ellátást kizárólag a legutolsó olyan állam jogszabályai szerint kell biztosítani, amely jogszabályainak feltételeit teljesítették, mintha a 45. cikk (1)–(4) bekezdésének megfelelően szerzett és figyelembe vett valamennyi biztosítási vagy tartózkodási időt ezen állam jogszabályai szerint szerezték volna meg.

49. cikk (11) (15)

Az ellátások összegének kiszámítása, ha az érintett személy egyidejűleg nem elégíti ki azon jogszabályok által megállapított feltételeket, amelyek szerint a biztosítási vagy tartózkodási időt megszerezték, vagy ha kifejezetten kérte az öregségi ellátások megállapításának elhalasztását

(1) Ha az érintett személy egy adott időpontban – szükség esetén a 45. cikk vagy a 40. cikk (3) bekezdése figyelembevételével – nem elégíti ki azon tagállamok jogszabályainak feltételeit, amelyek hatálya alá tartozott, csak egy vagy több tagállam jogszabályainak feltételeit, a következő rendelkezések alkalmazandók:

a) az olyan jogszabályokat alkalmazó illetékes intézmények, amely jogszabályok feltételeit teljesítették, meghatározzák az esedékes ellátás összegét a 46. cikk rendelkezéseinek megfelelően;

b) ugyanakkor:

i. ha az érintett személy legalább két tagállam jogszabályainak feltételeit elégíti ki, azon jogszabályok szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időre tekintet nélkül, amely jogszabályok feltételei nem teljesültek, ezeket az időszakokat nem veszik figyelembe a 46. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában, kivéve ha az említett időszakok figyelembevétele magasabb összegű ellátás meghatározását teszi lehetővé;

ii. ha az érintett személy egy tagállam jogszabályainak feltételeit elégíti ki, azon jogszabályok szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időre tekintet nélkül, amely jogszabályok feltételei nem teljesültek, az esedékes ellátások összegét – a 46. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjával összhangban – azon jogszabályok rendelkezései szerint kell meghatározni, amelyek feltételei teljesültek, csak e jogszabályok szerint szerzett időre tekintettel, kivéve ha a nem teljesített feltételeket tartalmazó jogszabályok szerint szerzett idő figyelembevétele a 46. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontjával összhangban magasabb összegű ellátás meghatározását teszi lehetővé.

E bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni, ha az érintett személy a 44. cikk (2) bekezdésének második mondatával összhangban kifejezetten kérte az öregségi ellátások megállapításának elhalasztását.

(2) A kérdéses jogszabályok közül egy vagy több szerint biztosítandó ellátást vagy ellátásokat az (1) bekezdésben említett esetben a 46. cikk rendelkezéseinek megfelelően automatikusan újra ki kell számítani, úgy és akkor, amikor egy vagy több másik tagállam jogszabályainak – amelyeknek az érintett személy a hatálya alá tartozott – feltételei teljesülnek, a 45. cikk rendelkezéseinek megfelelő figyelembevételével, valamint – ha szükséges – az (1) bekezdés ismételt figyelembevételével. E bekezdést értelemszerűen kell alkalmazni, ha valaki az egy vagy több tagállam jogszabályai szerint megszerzett olyan öregségi ellátások megállapítását kérelmezi, amelyet addig a 44. cikk (2) bekezdésének második mondatával összhangban elhalasztottak.

(3) Ha egy vagy több érintett tagállam jogszabályainak feltételei már nem teljesülnek, az (1) bekezdés rendelkezései szerint automatikus újraszámítást kell végezni a 40. cikk (2) bekezdése rendelkezéseinek sérelme nélkül.

50. cikk (11)

Kiegészítés biztosítása, ha az egyes tagállamok jogszabályai szerint fizetendő ellátások teljes összege nem éri el az ellátásban részesülő lakóhelye szerinti állam jogszabályaiban megállapított minimális összeget

Az ellátások kedvezményezettje, akire e fejezet alkalmazandó, abban az államban, amelyben lakóhellyel rendelkezik és amelynek jogszabályai szerint neki ellátást kell biztosítani, nem részesülhet az e jogszabályokban az előző cikkeknek megfelelően a fizetés szempontjából figyelembe vett valamennyi biztosítási vagy tartózkodási idő tartamával egyenlő biztosítási vagy tartózkodási időre vonatkozóan rögzített minimális ellátásnál kisebb összegű ellátásban. Ezen állam illetékes intézménye szükség esetén, amíg e személy lakóhelye annak az államnak a területén található, e személy számára az e fejezet szerint járó ellátások teljes összege és a minimális ellátások összege közötti különbözettel egyenértékű kiegészítést fizet.

51. cikk (11)

Az ellátások értékállóságának biztosítása és újraszámítása

(1) Ha a megélhetési költségek emelkedése, a keresetek színvonalának emelkedése vagy egyéb módosítást igénylő körülmény miatt az érintett államok ellátásait meghatározott összeggel vagy százalékos arányban megváltoztatják, e változtatások közvetlenül alkalmazandók a 46. cikk szerint meghatározott ellátásokra az azon cikknek megfelelő újraszámítás szükségessége nélkül.

(2) Ugyanakkor ha az ellátások meghatározásának módszerén vagy a számítás szabályain változtatnak, újraszámítást kell végezni a 46. cikk rendelkezéseinek megfelelően.

4. FEJEZET

MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK

1. szakasz

Ellátásokra való jogosultság

52. cikk

Az illetékes államon kívüli más tagállam területén található lakóhely – Általános szabályok

Az a munkavállaló vagy önálló vállalkozó, aki munkahelyi balesetet szenved vagy akit foglalkozási megbetegedés sújt, és aki az illetékes állam területén kívüli másik tagállam területén rendelkezik lakóhellyel, a lakóhelye szerinti államban:

a) természetbeni ellátásban részesül, amelyet az illetékes intézmény nevében a lakóhely szerinti intézmény nyújt az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően, mintha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó ott lenne biztosított;

b) pénzbeli ellátásban részesül, amelyet az illetékes intézmény nyújt az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően. Ugyanakkor az illetékes intézmény és a lakóhely szerinti intézmény közötti megállapodás alapján az ellátásokat az illetékes intézmény nevében nyújthatja a lakóhely szerinti intézmény is az illetékes állam jogszabályainak megfelelően.

53. cikk

Határ menti ingázók – Különös szabály

Határ menti ingázók szintén részesülhetnek ellátásban az illetékes állam területén. Ezeket az ellátásokat az illetékes intézmény nyújtja ezen állam jogszabályai szerint, mintha az érintett személy ott rendelkezne lakóhellyel.

54. cikk

Ideiglenes tartózkodás vagy a lakóhely áthelyezése az illetékes állam területére

(1) Az 52. cikk hatálya alá tartozó munkavállaló vagy önálló vállalkozó, aki az illetékes állam területén tartózkodik, ezen állam jogszabályainak megfelelően részesül ellátásban, akkor is, ha ott-tartózkodása előtt már részesült ellátásban. E rendelkezés ugyanakkor a határ menti ingázókra nem alkalmazható.

(2) Az 52. cikk hatálya alá tartozó munkavállaló vagy önálló vállalkozó, aki lakóhelyét az illetékes állam területére helyezi át, ezen állam jogszabályainak megfelelően jogosult ellátásra, akkor is, ha lakóhelyének áthelyezése előtt már részesült ellátásban.

55. cikk

Ideiglenes tartózkodás az illetékes állam területén kívül – Visszatérés vagy a lakóhely áthelyezése egy másik tagállam területére munkahelyi balesetet vagy foglalkozási megbetegedést követően – Más tagállamba való utazás szükségessége megfelelő egészségügyi ellátás céljából

(1) A munkavállaló vagy önálló vállalkozó, aki munkahelyi balesetet szenved vagy akit foglalkozási megbetegedés sújt, és

a) az illetékes állam területén kívüli másik tagállam területén tartózkodik; vagy

b) miután jogosultságot szerzett az illetékes intézmény által nyújtandó ellátásokra, engedélyt kap attól az intézménytől, hogy a lakóhelye szerinti tagállam területére visszatérjen, vagy lakóhelyét egy másik tagállam területére helyezze át; vagy

c) engedélyt kap az illetékes intézménytől, hogy az állapotának megfelelő egészségügyi ellátás céljából egy másik tagállam területére távozzon,

jogosult:

i. természetbeni ellátásra, amelyet az illetékes intézmény nevében a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti intézmény nyújt az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően, mintha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó ott lenne biztosított, az ellátás biztosításának időtartamára azonban az illetékes állam jogszabályai vonatkoznak;

ii. pénzbeli ellátásra, amelyet az illetékes intézmény nyújt az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően. Ugyanakkor az illetékes intézmény és a tartózkodási hely vagy a lakóhely szerinti intézmény közötti megállapodás alapján az ellátásokat az illetékes intézmény nevében folyósíthatja a tartózkodási hely vagy lakóhely szerinti intézmény is, az illetékes állam jogszabályainak megfelelően.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában előírt engedély megadását csak abban az esetben lehet megtagadni, ha megállapítják, hogy az érintett személy helyváltoztatása károsan befolyásolná az egészségi állapotát vagy az egészségügyi ellátásban való részesülés lehetőségét.

Az (1) bekezdés c) pontjában előírt engedély megadását nem lehet megtagadni, ha az érintett személy számára a kérdéses egészségügyi ellátás a lakóhelye szerinti tagállamban nem biztosítható.

56. cikk

Utazás közben elszenvedett balesetek

Az illetékes állam területén kívüli másik tagállam területén utazás közben elszenvedett baleseteket az illetékes állam területén utazás közben elszenvedett balesetnek kell tekinteni.

57. cikk (7)

Foglalkozási megbetegedés esetén nyújtott ellátások, ha az érintett személy több tagállam területén volt kitéve ugyanannak a kockázatnak

(1) Ha a foglalkozási megbetegedésben szenvedő személy két vagy több tagállam területén végzett olyan tevékenységet, amelyről jellegénél fogva feltételezhető, hogy a betegséget előidézte, az általa vagy túlélő hozzátartozói által igényelhető ellátásokat kizárólag az utolsó olyan állam jogszabályai szerint biztosítják, amelyben a jogosultság feltételei teljesültek, szükség esetén a (2)–(3) bekezdés figyelembevételével.

(2) Ha egy tagállam jogszabályai szerint foglalkozási megbetegedés esetén az ellátások biztosítását ahhoz a feltételhez kötik, hogy a kérdéses betegséget először e tagállam területén diagnosztizálják, ezt a feltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha a betegséget először egy másik tagállam területén diagnosztizálták.

(3) Ha egy tagállam jogszabályai szerint foglalkozási megbetegedés esetén az ellátások nyújtását ahhoz a feltételhez kötik, hogy a kérdéses betegséget az azt valószínűsíthetően előidéző tevékenység abbahagyását követő meghatározott időn belül diagnosztizálni kell, e tevékenységek végzésével töltött idő vizsgálatánál ezen állam illetékes intézménye a szükséges mértékig figyelembe veszi más tagállamok jogszabályai szerint végzett hasonló tevékenységet is, mintha azokat az előbbi állam jogszabályai szerint végezték volna.

(4) Ha egy tagállam jogszabályai szerint foglalkozási megbetegedés esetén az ellátások biztosítását ahhoz a feltételhez kötik, hogy a kérdéses betegség kialakulásához vezető tevékenységet meghatározott ideig kell folytatni, ezen állam illetékes intézménye a szükséges mértékig figyelembe veszi más tagállamok jogszabályai szerint folytatott ilyen tevékenység időtartamát, mintha azt az előbbi állam jogszabályai szerint végezték volna.

(5) Por-tüdőmegbetegedés (pneumokoniózis) esetén a nyugdíjakat magukban foglaló pénzbeli ellátások költségét meg kell osztani azon tagállamok illetékes intézményei között, amelyek területén az érintett személy a megbetegedést valószínűsíthetően előidéző tevékenységet végezte. Ezt a megosztást az egyes államok jogszabályai szerint szerzett, a 45. cikkben említett öregségi biztosítási vagy tartózkodási időnek az ellátások biztosításának megkezdéséig valamennyi állam jogszabályai szerint szerzett öregségi biztosítási vagy tartózkodási idő teljes tartamához viszonyított arányában kell elvégezni.

(6) A Tanács a Bizottság javaslatára egyhangúlag meghatározza azokat a foglalkozási megbetegedéseket, amelyekre a (3) bekezdés rendelkezései kiterjeszthetők.

58. cikk

A pénzbeli ellátások kiszámítása

(1) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai előírják, hogy a pénzbeli ellátásokat az átlagkereset alapján kell kiszámítani, az átlagkeresetet kizárólag e jogszabályok szerint szerzett időszakban megállapított kereset alapján határozza meg.

(2) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai előírják, hogy a pénzbeli ellátásokat a szokásos kereset alapján kell kiszámítani, kizárólag a szokásos keresetet vagy adott esetben az említett jogszabályok szerint szerzett időszaknak megfelelő szokásos kereset átlagát veszi figyelembe.

(3) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai előírják, hogy a pénzbeli ellátások összege a családtagok számától függ, figyelembe veszi az érintett személy más tagállam területén lakóhellyel rendelkező családtagjait is, mintha azok az illetékes állam területén rendelkeznének lakóhellyel.

59. cikk

Munkahelyi balesetet szenvedett vagy foglalkozási megbetegedésben szenvedő személy szállításának költségei

(1) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai előírják a munkahelyi balesetet szenvedett vagy foglalkozási megbetegedésben szenvedő személy lakóhelyére vagy kórházba szállítása költségeinek viselését, viseli az érintett személy lakóhelye szerinti tagállam területén található megfelelő helyre való szállításának költségeit, feltéve hogy a szállításra az az intézmény előzetesen engedélyt adott az indokok kellő figyelembevételével. Határ menti ingázó esetén nincs szükség ilyen engedélyre.

(2) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai előírják a munkahelyi balesetben elhunyt személy temetkezési helyre való szállítása költségeinek viselését, az általa alkalmazott jogszabályok szerint viseli az elhunytnak abban a tagállamban található megfelelő helyre való szállításának költségeit, ahol az érintett személy a baleset idején lakóhellyel rendelkezett.

2. szakasz

Olyan foglalkozási megbetegedés súlyosbodása, amelyért már nyújtottak ellátást

60. cikk (7) (11)

(1) Ha a foglalkozási megbetegedés, amely miatt a munkavállaló vagy önálló vállalkozó egy tagállam jogszabályai szerint már ellátásban részesül vagy részesült, súlyosbodik, a következő rendelkezések alkalmazandók:

a) ha az érintett személy, amikor ellátásban részesül, nem folytat más tagállam jogszabályai szerint olyan tevékenységet, amely a megbetegedést vagy annak súlyosbodását valószínűsíthetően előidézi, az előbbi tagállam illetékes intézménye köteles az általa alkalmazott jogszabályok rendelkezései szerint az ellátások költségeinek viselésére a súlyosbodás figyelembevételével;

b) ha az érintett személy, amikor ellátásban részesül, ilyen tevékenységet végzett más tagállam jogszabályai szerint, az előbbi tagállam illetékes intézménye köteles a súlyosbodás figyelembevétele nélkül viselni az ellátások költségeit az általa alkalmazott jogszabályok szerint. Az utóbbi tagállam illetékes intézménye a munkavállaló számára kiegészítést fizet a betegség súlyosbodását követően nyújtandó ellátás összegének és a súlyosbodás bekövetkezését megelőzően az intézmény által alkalmazott jogszabályok rendelkezései szerint biztosított ellátás összegének különbségével megegyező összegben, ha a kérdéses betegség e tagállam jogszabályainak rendelkezései szerint következett be;

c) ha a b) pont alá tartozó esetben egy por-tüdőmegbetegedésben (pneumokoniózis) vagy az 57. cikk (4) bekezdésének rendelkezései szerint meghatározott betegségben szenvedő munkavállaló vagy önálló vállalkozó nem jogosult ellátásra az utóbbi tagállam jogszabályai szerint, az előbbi tagállam illetékes intézménye köteles ellátást biztosítani a betegség súlyosbodásának figyelembevételével az általa alkalmazott jogszabályok szerint. Ugyanakkor az utóbbi tagállam illetékes intézménye viseli az előbbi tagállam illetékes intézménye által a betegség súlyosbodásának figyelembevételével biztosított, a nyugdíjakat is tartalmazó pénzbeli ellátások összege és a betegség súlyosbodását megelőzően nyújtott ellátások összege közötti különbséggel megegyező összegű költséget;

d) egy tagállam jogszabályai által megállapított, csökkentésre, felfüggesztésre vagy visszavonásra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók két tagállam intézményei által a b) ponttal összhangban megállapított ellátásokban részesülő személyekre.

(2) Ha a foglalkozási megbetegedés súlyosbodása az 57. cikk (5) bekezdésének alkalmazását eredményezi, a következő rendelkezések alkalmazandók:

a) az 57. cikk (1) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően ellátásokat nyújtó illetékes intézmény köteles a súlyosbodás figyelembevételével az ellátások költségeinek viselésére az általa alkalmazott jogszabályok szerint;

b) a nyugdíjakat is tartalmazó pénzbeli ellátások költségeit továbbra is meg kell osztani az 57. cikk (5) bekezdésének megfelelően a korábbi ellátások költségeit megosztó intézmények között. Ugyanakkor ha az érintett személy ismételten olyan tevékenységet végez, amely valószínűsíthetően a megbetegedést vagy annak súlyosbodását idézi elő, vagy azon tagállam jogszabályai szerint, amely tagállamban hasonló jellegű tevékenységet végzett, vagy más tagállam jogszabályai szerint, ezen állam illetékes intézménye a súlyosbodás figyelembevételével viseli a súlyosbodás figyelembevételével nyújtandó ellátások összege és a súlyosbodást megelőzően nyújtott ellátások összege közötti különbség költségeit.

3. szakasz

Vegyes rendelkezések

61. cikk

Egyes jogszabályok sajátosságainak figyelembevételével kapcsolatos szabályok

(1) Ha azon tagállam jogszabályai szerint, amely tagállamban az érintett személy tartózkodik, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések ellen nincs biztosítás, vagy ha van ilyen biztosítás, de nincs olyan intézmény, amely természetbeni ellátások nyújtására köteles, ezeket az ellátásokat az a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti intézmény nyújtja, amely betegség esetén köteles természetbeni ellátás nyújtására.

(2) Ha az illetékes állam jogszabályai szerint a térítésmentes természetbeni ellátások biztosítása ahhoz a feltételhez kötött, hogy a munkáltató által szervezett egészségügyi szolgáltatást kell igénybe venni, az 52. cikk és az 55. cikk (1) bekezdésében említett esetekben nyújtott természetbeni ellátást olyannak kell tekinteni, mintha azt ezen egészségügyi szolgáltatás során biztosították volna.

(3) Ha az illetékes állam jogszabályai tartalmaznak a munkáltató kötelezettségeire vonatkozó biztosítási rendszert, az 52. cikk és az 55. cikk (1) bekezdésében említett esetekben nyújtott természetbeni ellátást olyannak kell tekinteni, mint amelyet az illetékes intézmény kérelmére nyújtottak.

(4) Ha az illetékes állam munkahelyi balesetekért járó kártérítésekre vonatkozó rendszere nem kötelező biztosítási rendszer, a természetbeni ellátásokat közvetlenül a munkáltató vagy az érintett biztosító nyújtja.

(5) Ha egy tagállam jogszabályai kifejezetten vagy közvetve előírják, hogy a korábban bekövetkezett munkahelyi baleseteket vagy foglalkozási megbetegedéseket, valamint amelyek tényét már megállapították, figyelembe kell venni a keresőképtelenség fokának megállapításánál, ezen állam illetékes intézménye figyelembe veszi azokat a munkahelyi baleseteket vagy foglalkozási megbetegedéseket is, amelyek más tagállamok jogszabályai szerint korábban következtek be vagy amelyek tényét korábban állapították meg, mintha azok az általa alkalmazott jogszabályok szerint következtek volna be, vagy azok tényét az általa alkalmazott jogszabályok szerint állapították volna meg.

(6) Ha egy tagállam jogszabályai kifejezetten vagy közvetve előírják, hogy a később bekövetkezett munkahelyi baleseteket vagy foglalkozási megbetegedéseket, valamint amelyek tényét már megállapították, figyelembe kell venni a keresőképtelenség fokának megállapításánál, ezen állam illetékes intézménye figyelembe veszi azokat a munkahelyi baleseteket vagy foglalkozási megbetegedéseket is, amelyek más tagállamok jogszabályai szerint később következtek be vagy amelyek tényét később állapították meg, mintha azok az általa alkalmazott jogszabályok szerint következtek volna be, vagy azok tényét az általa alkalmazott jogszabályok szerint állapították volna meg, de csak akkor, ha:

1) nem jár semmilyen kártérítés az olyan munkahelyi balesetért vagy foglalkozási megbetegedésért, amely az általa alkalmazott jogszabályok szerint korábban következett be vagy amelynek tényét korábban megállapították; és

2) nem jár kártérítés az olyan munkahelyi balesetért vagy foglalkozási megbetegedésért, amely az általa alkalmazott jogszabályok szerint később következett be vagy amelynek tényét később megállapították az (5) bekezdés figyelembevételével.

62. cikk

Olyan esetekben alkalmazandó rendszer, ha a tartózkodási hely vagy lakóhely szerinti országban több rendszer áll fenn – Az ellátások nyújtásának maximális időtartama

(1) Ha a tartózkodási hely vagy lakóhely szerinti ország jogszabályai több rendszert tartalmaznak, az 52. cikk vagy az 55. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókra vagy önálló vállalkozókra az acéliparban alkalmazott fizikai dolgozókra vonatkozó rendszer rendelkezéseit kell alkalmazni. Ugyanakkor ha e jogszabályok a bányában vagy hasonló üzemekben alkalmazott munkavállalókra vonatkozó különleges rendszert tartalmaznak, e rendszer rendelkezései vonatkoznak a fenti munkavállalók csoportjaira, ha az a tartózkodási helyük vagy lakóhelyük szerinti intézmény, amelynél az igényt előterjesztik, illetékes a rendszer alkalmazásában.

(2) Ha egy tagállam jogszabályai rögzítik az ellátások nyújtásának maximális időtartamát, az e jogszabályokat alkalmazó intézmény figyelembe veheti azt az időtartamot is, amely során más tagállamok jogszabályai szerint már nyújtottak ellátást.

4. szakasz

Az intézmények közti megtérítések

63. cikk

(1) Az 52. cikk és 55. cikk (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a nevükben nyújtott természetbeni ellátások összegét az illetékes intézmények kötelesek megtéríteni.

(2) Az (1) bekezdésben említett megtérítéseket a 98. cikkben említett végrehajtási rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően határozzák meg és hajtják végre a tényleges kiadások igazolása alapján.

(3) Két vagy több tagállam vagy azok hatáskörrel rendelkező hatóságai előírhatnak más megtérítési módszereket is, illetve lemondhatnak az illetékességükbe tartozó intézmények közötti megtérítésekről.

5. FEJEZET

HALÁLESETI JUTATTÁSOK

64. cikk

A biztosítási vagy tartózkodási idő összesítése

Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai az ellátásra való jogosultság megszerzését, fenntartását vagy feléledését a biztosítási vagy tartózkodási idő megszerzésétől teszik függővé, a szükséges mértékben figyelembe veszi a más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időt, mintha azt az általa alkalmazott jogszabályok szerint szerezték volna meg.

65. cikk

Ellátásra való jogosultság, ha az elhalálozás az illetékes állam területén kívüli másik tagállamban következik be vagy amikor a jogosult egy másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel

(1) Ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó, a nyugdíjas, a nyugdíjigénylő vagy azok családtagja az illetékes állam területén kívüli más tagállam területén elhalálozik, a halálesetet az illetékes állam területén bekövetkezettnek kell tekinteni.

(2) Az illetékes intézmény köteles az általa alkalmazott jogszabályok szerint fizetendő haláleseti juttatás biztosítására, akkor is, ha a jogosult az illetékes állam területén kívüli más tagállam területén rendelkezik lakóhellyel.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezései akkor is alkalmazandók, ha a halál oka munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés.

66. cikk

Ellátás biztosítása azon nyugdíjas elhalálozása esetén, aki más tagállamban rendelkezett lakóhellyel, mint amelyiknek az intézménye kötelezett természetbeni ellátások nyújtására

Azon nyugdíjas halála esetén, aki egy tagállam jogszabályai szerint nyugdíjra volt jogosult, illetve aki két vagy több tagállam jogszabályai szerint nyugdíjakra volt jogosult, valamint ha e nyugdíjas más tagállamban rendelkezett lakóhellyel, mint amelyik állam intézménye a 28. cikk rendelkezései szerinti köteles volt e nyugdíjas számára természetbeni ellátásokat biztosítani, ezen intézmény jogszabályai szerint fizetendő haláleseti juttatást ez az intézmény biztosítja saját költségén, mintha a nyugdíjas elhalálozásakor e tagállam területén rendelkezett volna lakóhellyel.

Az előző bekezdés rendelkezései hasonlóan alkalmazandók a nyugdíjas családtagjaira is.

6. FEJEZET

MUNKANÉLKÜLI-ELLÁTÁSOK

1. szakasz

Közös rendelkezések

67. cikk

A biztosítási idő vagy szolgálati idő összesítése

(1) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai az ellátásokra való jogosultság megszerzését, fenntartását vagy feléledését a biztosítási idő megszerzésétől teszik függővé, a szükséges mértékben figyelembe veszi a más tagállamok jogszabályai szerint, munkavállalóként szerzett biztosítási vagy szolgálati időt, mintha az az általa alkalmazott jogszabályok szerint szerzett biztosítási idő lett volna,feltéve azonban, hogy a szolgálati időt, ha e jogszabályok szerint szerezték volna, biztosítási időnek kellett volna tekinteni.

(2) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai az ellátásokra való jogosultság megszerzését, fenntartását vagy feléledését szolgálati idő megszerzésétől teszik függővé, a szükséges mértékben figyelembe veszi a más tagállamok jogszabályai szerint, munkavállalóként szerzett biztosítási vagy szolgálati időt, mintha az az általa alkalmazott jogszabályok szerint szerzett szolgálati idő volna.

(3) A 71. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában és b) pontjának ii. alpontjában említett esetek kivételével az (1) és (2) bekezdés rendelkezései azzal a feltétellel alkalmazandók, hogy az érintett személy utoljára:

- az (1) bekezdés esetén biztosítási időt,

- a (2) bekezdés esetén szolgálati időt

szerzett azon tagállam jogszabályai rendelkezéseinek megfelelően, amelyek szerint az ellátást igényli.

(4) Ha az ellátások biztosításának időtartama a biztosítási idő tartamától vagy a szolgálati idő tartamától függ, az (1) és (2) bekezdés rendelkezései ennek megfelelően alkalmazandók.

68. cikk

Az ellátások kiszámítása

(1) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai előírják, hogy az ellátások kiszámítása a korábbi bér vagy jövedelem összegén alapul, kizárólag az érintett személy által ezen állam területén a legutolsó munkaviszonyában kapott bérét vagy jövedelmét veheti figyelembe. Ugyanakkor ha az érintett személy e területen négy hétnél rövidebb időt töltött legutolsó munkaviszonyában, az ellátásokat az érintett személy tartózkodási helye vagy lakóhelye szerinti, általa más tagállam területén az utolsó munkaviszony folyamán végzett tevékenységekkel megegyező vagy azokhoz hasonló tevékenységért rendszerint járó bér vagy jövedelem alapján számítják ki.

(2) Azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai előírják, hogy az ellátások összege a családtagok számától függ, figyelembe veszi az érintett személy más tagállamok területén lakóhellyel rendelkező családtagjait is, mintha azok az illetékes állam területén rendelkeznének lakóhellyel. E rendelkezés nem alkalmazandó, ha a családtagok lakóhelye szerinti országban más személy jogosult a családtagok figyelembevételével megállapított munkanélküli ellátásra.

2. szakasz

Az illetékes államon kívüli tagállamba utazó munkanélküliek

69. cikk

Az ellátásra való jogosultság fenntartásának feltételei és korlátai

(1) Az a munkavállaló vagy önálló vállalkozó teljes munkanélküli, aki egy tagállam jogszabályai szerint kielégíti az ellátásra való jogosultság feltételeit és aki munkakeresés céljából egy vagy több tagállam területére távozik, ezekre az ellátásokra való jogosultságát fenntartja az alábbi feltételek és korlátozások mellett:

a) indulását megelőzően munkakeresőként nyilvántartásba kell vetetnie magát az illetékes állam foglalkoztatási szolgálatánál, és munkanélkülivé válását követően legalább négy héten keresztül a szolgálat rendelkezésére kell állnia. Ugyanakkor az illetékes szolgálat vagy intézmény engedélyezheti e személy távozását a négy hét leteltét megelőzően is;

b) munkakeresőként nyilvántartásba kell vetetnie magát azon tagállamok foglalkoztatási szolgálatánál, amely tagállamokban munkát keres, és az ott alkalmazott ellenőrzésnek alá kell vetnie magát. Ezt a feltételt teljesítettnek kell tekinteni a nyilvántartásba vételt megelőző időszakban, ha az érintett személy hét napon belül nyilvántartásba veteti magát attól a naptól számítva, amikor megszűnt az általa elhagyott állam foglalkoztatási szolgálata rendelkezésére állni. Kivételes esetben az illetékes foglalkoztatási szolgálat vagy az illetékes intézmény ezt az időtartamot meghosszabbíthatja;

c) az ellátásra való jogosultság legfeljebb három hónapon keresztül áll fenn attól a naptól számítva, amikor az érintett személy megszűnt az általa elhagyott állam foglalkoztatási szolgálata rendelkezésére állni, feltéve hogy az ellátások időtartama nem haladja meg az utóbbi állam jogszabályai szerint neki járó ellátások időtartamát. Idénymunkások esetében ez az időtartam az alkalmazás szerinti idény végéig fennmaradó időre korlátozható.

(2) Ha az érintett személy visszatér az illetékes államba azon időszak eltelte előtt, amely során az (1) bekezdés c) pontjának rendelkezései szerint ellátásra jogosult, továbbra is jogosult ellátásra e tagállam jogszabályai szerint; az érintett személy elveszíti az illetékes állam jogszabályai szerinti ellátásra való jogosultságot, ha a jogosultsági időszak lejártát megelőzően nem tér vissza oda. Kivételes esetben ezt az időbeli korlátozást az illetékes foglalkoztatási szolgálat vagy az illetékes intézmény meghosszabbíthatja.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezései két munkaviszonyban töltött időszak között csak egyszer érvényesíthetők.

(4) Ha Belgium az illetékes állam, a munkanélküli, aki az (1) bekezdés c) pontjában megállapított három hónap lejártát követően visszatér oda, ebben az országban nem szerez újra ellátásra jogosultságot, amíg nem rendelkezik legalább három hónapos munkaviszonnyal.

70. cikk

Ellátások nyújtása és megtérítések

(1) A 69. cikk (1) bekezdésében említett esetekben az ellátásokat azon államok illetékes intézményei nyújtják, amely államokban a munkanélküli munkát keres.

Ezen ellátások összegét azon tagállam illetékes intézménye köteles visszatéríteni, amely tagállam jogszabályainak hatálya alatt a munkavállaló utolsó munkaviszonya idején állt.

(2) Az (1) bekezdésben említett megtérítéseket a 97. cikkben említett végrehajtási rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően kell meghatározni és végrehajtani a ténylegesen felmerült kiadások igazolása vagy átalányösszeg alapján.

(3) Két vagy több tagállam, vagy ezek hatáskörrel rendelkező hatóságai előírhatnak más fizetési vagy megtérítési módszereket is, illetve lemondhatnak az illetékességükbe tartozó intézmények közötti megtérítésekről.

3. szakasz

Munkanélküliek, akik legutolsó munkaviszonyuk időtartama alatt az illetékes államon kívüli tagállamban rendelkeztek lakóhellyel

71. cikk

(1) Az a munkanélküli, aki legutolsó munkaviszonyának időtartama alatt az illetékes államon kívüli tagállamban rendelkezett lakóhellyel, a következő rendelkezések szerint jogosult ellátásra:

a) i. az a határ menti ingázó, aki részlegesen vagy időszakosan munkanélkülivé válik az őt alkalmazó vállalkozásban, az illetékes állam jogszabályainak rendelkezései szerint részesül ellátásban, mintha ezen állam területén rendelkezne lakóhellyel; ezeket az ellátásokat az illetékes intézmény nyújtja;

ii. a teljes munkanélküli határ menti ingázó a lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai rendelkezéseinek megfelelően részesül ellátásban, mintha legutolsó munkaviszonya alatt ezen állam jogszabályainak hatálya alá tartozott volna; ezeket az ellátásokat a lakóhely szerinti intézmény nyújtja a saját költségén;

b) i. a részleges, időszakos vagy teljes munkanélküli, aki nem határ menti ingázó és aki az illetékes állam területén munkáltatója vagy a foglalkoztatási szolgálat rendelkezésére áll, ezen állam jogszabályai rendelkezéseinek megfelelően részesül ellátásban, mintha ott rendelkezne lakóhellyel; ezeket az ellátásokat az illetékes intézmény nyújtja;

ii. a teljes munkanélküli, aki nem határ menti ingázó és aki munkavégzés céljából a lakóhelye szerinti tagállamban a foglalkoztatási szolgálat rendelkezésére áll vagy aki e tagállamba visszatér, ezen állam jogszabályainak megfelelően részesül ellátásban, mintha utoljára ott állt volna munkaviszonyban; ezeket az ellátásokat a lakóhely szerinti intézmény nyújtja saját költségén. Ugyanakkor ha e munkavállaló ellátásra válik jogosulttá azon tagállam illetékes intézménye költségén, amelyik állam jogszabályainak legutoljára a hatálya alá tartozott, a 69. cikk rendelkezései szerint részesül ellátásokban. A lakóhely szerinti állam jogszabályainak megfelelő ellátások biztosítását mindaddig fel kell függeszteni, amíg a munkanélküli a 69. cikk rendelkezései értelmében ellátást igényelhet azon jogszabályok szerint, amelyeknek legutoljára a hatálya alá tartozott.

(2) A munkanélküli nem igényelhet ellátást a lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai szerint, ha az (1) bekezdés a) pontja i. alpontjának vagy b) pontja i. alpontjának rendelkezései szerint jogosult ellátásra.

7. FEJEZET (8)

CSALÁDI ELLÁTÁSOK

72. cikk (8)

A biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi idő összesítése

Ha egy tagállam jogszabályai szerint az ellátásokra való jogosultság megszerzése a biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi idő megszerzésétől függ, ezen állam illetékes intézménye a szükséges mértékben figyelembe veszi a más tagállamok területén szerzett biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időt, mintha azt az általa alkalmazott jogszabályok szerint szerezték volna.

72a. cikk (9) (14)

Teljes munkanélkülivé vált munkavállalók

Az a munkavállaló, aki teljes munkanélkülivé vált vagy akire a 71. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja vagy b) pontja ii. pontjának első mondata alkalmazandó, a lakóhelye szerinti tagállam területén lakó családtagjai után ugyanúgy részesül a fenti állam jogszabályai szerinti családi ellátásokban, mintha utolsó munkaviszonya alatt e jogszabályok hatálya alá tartozott volna, szükség esetén a 72. cikk rendelkezéseinek figyelembevételével. Ezeket az ellátásokat a lakóhely szerinti intézmény nyújtja a saját költségén.

Ha az intézmény által alkalmazott jogszabályok a családi ellátások fedezeteként a munkanélküliek által fizetendő járulék levonásáról rendelkeznek, az intézményt fel kell hatalmazni e levonás végrehajtására az általa alkalmazott jogszabályokkal összhangban.

73. cikk (8)

Munkavállalók vagy önálló vállalkozók, akiknek családtagjai az illetékes államon kívüli tagállamban rendelkeznek lakóhellyel

Egy tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozó munkavállaló vagy önálló vállalkozó jogosult más tagállam területén lakóhellyel rendelkező családtagjai után az előbbi tagállam jogszabályai szerinti családi ellátásokra, mintha családtagjai ezen állam területén rendelkeznének lakóhellyel, a VI. melléklet rendelkezéseire is figyelemmel.

74. cikk (8)

Munkanélküliek, akiknek családtagjai az illetékes államon kívüli tagállam területén rendelkeznek lakóhellyel

A korábban munkavállaló vagy önálló vállalkozó munkanélküli, aki egy tagállam jogszabályai szerint munkanélküli-ellátásban részesül, más tagállam területén lakóhellyel rendelkező családtagjai után az előbbi tagállam jogszabályai szerinti családi ellátásokra jogosult, mintha családtagjai ezen állam területén rendelkeznének lakóhellyel, a VI. melléklet rendelkezéseire is figyelemmel.

75. cikk (8)

Ellátások nyújtása

(1) A családi ellátásokat a 73. cikkben említett esetekben azon állam illetékes intézménye biztosítja, amely állam jogszabályainak hatálya alá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó tartozik, illetve a 74. cikkben említett esetben azon állam illetékes intézménye, amely állam jogszabályai szerint a korábban munkavállaló vagy önálló vállalkozó munkanélküli munkanélküli-ellátásban részesül. A családi ellátásokat ezen intézmények által alkalmazott rendelkezéseknek megfelelően nyújtják, mintha az a természetes vagy jogi személy, aki ezekben az ellátásokban részesül, az illetékes állam vagy egy másik tagállam területén rendelkezne tartózkodási hellyel, lakóhellyel vagy székhellyel.

(2) Ugyanakkor ha az, akit családtagjai eltartásához ellátásban kell részesíteni, e családi ellátásokat nem veszi igénybe, az illetékes intézmény mentesül kötelezettségei alól, ha ellátást nyújt azoknak a természetes vagy jogi személyeknek, akik vagy amelyek az érintett családtagok eltartásáról ténylegesen gondoskodnak a lakóhely szerinti intézmény, illetve a lakóhely szerinti hatáskörrel rendelkező hatóság által kijelölt intézmény vagy szerv kérelmére és közvetítésével.

(3) Két vagy több tagállam a 8. cikk rendelkezéseinek megfelelően megállapodhat abban, hogy az illetékes intézmény közvetlenül vagy a lakóhely szerinti intézmény közvetítésével a tagállamok vagy egy tagállam jogszabályai szerint esedékes családi ellátásokat biztosít a családtagok eltartásáról ténylegesen gondoskodó természetes vagy jogi személynek.

76. cikk (8)

Az illetékes állam jogszabályai és a családtagok lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai alapján családi ellátásokra való jogosultságok halmozódására vonatkozó elsőbbségi szabályok

(1) Ha ugyanazon időszak folyamán ugyanazon családtag után és valamely foglalkozás folytatásának indokával a családi ellátásokat a családtagok lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai írják elő, a másik tagállam jogszabályaival összhangban járó családi ellátásokra való jogosultságot – ha a 73. vagy 74. cikk ezt előírja – az első tagállam jogszabályaiban előírt összeg erejéig felfüggesztik.

(2) Ha az ellátásokra vonatkozó kérelmet nem a családtagok lakóhelye szerinti tagállamban nyújtották be, a másik tagállam illetékes intézménye ugyanúgy alkalmazhatja az (1) bekezdés rendelkezéseit, mintha az ellátásokat az első tagállamban nyújtották volna.

8. FEJEZET

ELLÁTÁSOK NYUGDÍJASOK ELTARTOTT GYERMEKEI SZÁMÁRA ÉS ÁRVAELLÁTÁS

77. cikk

Nyugdíjasok eltartott gyermekei

(1) E cikk alkalmazásában "ellátás" az öregségi vagy rokkantsági nyugdíjban, valamint munkahelyi baleset, illetve foglalkozási megbetegedés miatt nyugdíjban részesülők számára nyújtott ellátás, e nyugdíjasok gyermekei tekintetében nyújtott nyugdíjemelések és -kiegészítések a munkahelyi baleset és foglalkozási megbetegedés esetén nyújtott kiegészítések kivételével.

(2) Az ellátásokat a következő szabályoknak megfelelően kell biztosítani függetlenül attól, hogy a nyugdíjas vagy a gyermek melyik tagállamban rendelkezik lakóhellyel:

a) annak a nyugdíjasnak, aki nyugdíjban csak egy tagállam jogszabályai szerint részesül, a nyugdíj fizetésére kötelezett tagállam jogszabályai szerint;

b) annak a nyugdíjasnak, aki nyugdíjban két vagy több tagállam jogszabályai szerint részesül:

i. bármely tagállam jogszabályai szerint, amely tagállamban a nyugdíjas lakóhellyel rendelkezik, feltéve hogy – szükség esetén a 79. cikk (1) bekezdése a) pontja rendelkezéseinek figyelembevételével – az (1) bekezdésben említett ellátások valamelyikére ezen állam jogszabályai szerint jogosultság áll fenn; vagy

ii. más esetben azon tagállamok jogszabályainak megfelelően, amelyeknek a leghosszabb ideig a hatálya alá tartozott, feltéve, hogy – szükség esetén a 79. cikk (1) bekezdése a) pontja rendelkezéseinek figyelembevételével – az (1) bekezdésben említett ellátások valamelyikére e tagállam jogszabályai szerint jogosultság áll fenn; ha e jogszabályok szerint nem áll fenn ellátásra való jogosultság, a jogosultság megszerzésének más érintett tagállamok jogszabályai szerinti feltételeit az e tagállamokban szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő csökkenő sorrendjében vizsgálják meg.

78. cikk

Árvák

(1) E cikk alkalmazásában "ellátás" a családi támogatás, illetve szükség esetén a kiegészítő vagy különleges árvaellátás vagy árvasági nyugdíj, a munkahelyi balesetek és a foglalkozási betegség esetén nyújtott kiegészítések kivételével.

(2) Az árvaellátást a következő szabályoknak megfelelően nyújtják, függetlenül attól, hogy az árva vagy az eltartásáról gondoskodó természetes vagy jogi személy melyik tagállamban rendelkezik lakóhellyel:

a) az egy tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozott elhunyt munkavállaló vagy önálló vállalkozó árvájának, e tagállam jogszabályainak megfelelően;

b) több tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozott elhunyt munkavállaló vagy önálló vállalkozó árvájának

i. azon tagállam jogszabályainak megfelelően, amelyben az árva lakóhellyel rendelkezik, feltéve hogy – szükség esetén a 79. cikk (1) bekezdése a) pontja rendelkezéseinek figyelembevételével – az (1) bekezdésben említett ellátások valamelyikére ezen állam jogszabályai szerint jogosultság áll fenn;

ii. más esetben azon tagállamok jogszabályainak megfelelően, amelyek hatálya alá az elhunyt a leghosszabb ideig tartozott, feltéve hogy – szükség esetén a 79. cikk (1) bekezdése a) pontja rendelkezéseinek figyelembevételével – az (1) bekezdésben említett ellátások valamelyikére ezen állam jogszabályai szerint jogosultság áll fenn; ha e jogszabályok szerint nem áll fenn ellátásra való jogosultság, e jogosultság megszerzésének más tagállamok jogszabályai szerinti feltételeit az e tagállamokban szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő csökkenő sorrendjében vizsgálják meg.

Ugyanakkor a 77. cikkben említett, a nyugdíjasok gyermekei javára fizetendő ellátásokra vonatkozó tagállami jogszabályok a nyugdíjas halálát követően továbbra is alkalmazandóak az árváknak nyújtandó ellátás tekintetében.

79. cikk (7)

A nyugdíjasok eltartott gyermekei számára nyújtott ellátásokra és az árvaellátásra vonatkozó közös rendelkezések

(1) A 77. és 78. cikk szerinti ellátásokat az e cikkek rendelkezéseinek alkalmazása során meghatározott jogszabályok szerint, az e jogszabályok alkalmazására köteles intézmény nyújtja saját költségén, mintha a nyugdíjas vagy az elhunyt csak az illetékes állam jogszabályainak hatálya alá tartozott volna.

Ugyanakkor:

a) ha e jogszabályok előírják, hogy az ellátásokra való jogosultság megszerzése, fenntartása vagy feléledése a biztosítási idő vagy a szolgálati idő tartamától függ, ezt az időtartamot – ha szükséges – adott esetben a 45. vagy a 72. cikk rendelkezéseinek figyelembevételével kell meghatározni;

b) ha e jogszabályok előírják, hogy az ellátások összegét a nyugdíj összegének alapján kell meghatározni vagy az a biztosítási idő tartamától függ, ezen ellátások összegét a 46. cikk (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően meghatározott elméleti összeg alapján kell kiszámítani.

(2) Ha a 77. cikk (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában és a 78. cikk (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában megállapított szabály alkalmazásának következtében több tagállam válna illetékessé, mivel az időszakok tartama egyenlő hosszúságú, a 77. vagy 78. cikk szerinti ellátásokat adott esetben azon tagállam jogszabályainak megfelelően biztosítják, amelynek hatálya alá a munkavállaló legutoljára tartozott.

(3) A (2) bekezdés, valamint a 77. és 78. cikk rendelkezései szerinti ellátásokra való jogosultságot fel kell függeszteni, ha a gyermek kereső tevékenység folytatása következtében családi ellátásra vagy családi támogatásra válik jogosulttá. Ez esetben az érintett személyeket a munkavállaló vagy önálló vállalkozó családtagjainak kell tekinteni.

IV. CÍM

A MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG

80. cikk

A bizottság összetétele, működése

(1) A Bizottság mellett az egyes tagállamok kormányának képviselőiből létre kell hozni a migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottságot (a továbbiakban: igazgatási bizottság), amelyet szükség esetén szakértő tanácsadók segítenek. A Bizottság egy képviselője az igazgatási bizottság ülésein tanácsadói minőségben vesz részt.

(2) Az igazgatási bizottságot technikai kérdésekben a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal segíti az Európai Gazdasági Közösség és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet között létrejött megállapodások keretében.

(3) A igazgatási bizottság tagjainak a kölcsönös megállapodása alapján állapítja meg eljárási szabályait.

A 81. cikk a) bekezdésében említett kérdések értelmezésével kapcsolatos döntéseket egyhangúlag hozzák meg. E döntések megkapják a szükséges nyilvánosságot.

(4) Az igazgatási bizottság számára a titkárságot a Bizottság biztosítja.

81. cikk

Az igazgatási bizottság feladatai

Az igazgatási bizottság a következő feladatokat látja el:

a) az igazgatási jellegű kérdések és az e rendelet rendelkezéseiből, valamint későbbi rendeletekből, illetve ezek szerint megkötött megállapodásokból eredő értelmezési kérdések kezelése, a hatóságok, intézmények és érintett személyek azon jogának sérelme nélkül, hogy a tagállamok jogszabályaiban, valamint e rendeletben vagy a Szerződésben előírt eljárást kezdeményezzenek, illetve bírósághoz forduljanak;

b) e rendelet végrehajtásával kapcsolatos dokumentumok lefordíttatása a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak, intézményeinek és bíróságainak kérelmére, valamint különösen az e rendelet rendelkezései szerint ellátásra jogosultak igényeivel kapcsolatos beadványok lefordíttatása;

c) a tagállamok közötti együttműködés erősítése és fejlesztése szociális biztonsági kérdésekben, különösen a közérdekű egészségügyi és szociális intézkedések tekintetében;

d) a tagállamok közötti együttműködés erősítése és fejlesztése, az e rendelet rendelkezései szerint járó, különösen rokkantsági, öregségi és haláleseti ellátások (nyugdíj) megállapításának elősegítése érdekében, az igazgatási eljárások fejlesztésének figyelembevételével;

e) azon tényezők összegyűjtése, amelyeket figyelembe kell venni az e rendelet rendelkezései szerint a tagállamok intézményeit terhelő költségekre vonatkozó elszámolások készítésénél, valamint az említett intézmények közötti elszámolások elfogadása;

f) e rendelet, későbbi rendeletek vagy azok szerint megkötött megállapodások rendelkezései szerint a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása;

g) javaslatoknak az Európai Közösségek Bizottsága elé terjesztése további rendeletek kidolgozása, valamint e rendelet és a későbbi rendeletek átdolgozása céljából.

V. CÍM

A MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TANÁCSADÓ BIZOTTSÁG

82. cikk (B)

A bizottság létrehozása, összetétele, működése

(1) Létrejön a migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó tanácsadó bizottság (a továbbiakban: tanácsadó bizottság), amely kilencven tagból áll, tagjai az egyes tagállamokból:

a) a kormány két képviselője, akik közül legalább az egyik az igazgatási bizottság tagja;

b) a szakszervezetek két képviselője;

c) a munkáltatói szervezetek két képviselője.

A fent említett csoportokba a tagállamok egy-egy póttagot neveznek ki.

(2) A tanácsadó bizottság tagjait és póttagjait a Tanács nevezi ki, amely a szakszervezetek és a munkáltatói szervezetek képviselőinek kiválasztásakor arra törekszik, hogy biztosított legyen a bizottságban az egyes érintett ágazatok érdekeinek méltányos képviselete.

A tagok és póttagok névsorát a Tanács közzéteszi az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

(3) A tagok és a póttagok hivatali ideje két év. A tagok és póttagok megbízatása megújítható. Hivatali idejük lejártakor a tagok és póttagok mindaddig hivatalban maradnak, amíg helyükre új tagot nem neveznek ki vagy megbízatásukat meg nem újítják.

(4) A tanácsadó bizottság elnöke a Bizottság egy képviselője. Az elnök nem szavaz.

(5) A tanácsadó bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik. A tanácsadó bizottságot az elnök hívja össze saját kezdeményezésére vagy a tagok legalább egyharmadának írásos kérelmére. E kérelemnek tartalmaznia kell a napirendre vonatkozó konkrét javaslatokat.

(6) Az elnök javaslatára a tanácsadó bizottság kivételes esetekben a szociális biztonság területén széles körű ismeretekkel rendelkező személyektől vagy szervezetek képviselőitől tanácsot kérhet. A bizottság továbbá, ugyanolyan feltételekkel, mint az igazgatási bizottság, technikai segítséget kap a Nemzetközi Munkaügyi Hivataltól az Európai Gazdasági Közösség és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet között létrejött megállapodások keretében.

(7) A tanácsadó bizottság véleményének és javaslatainak tartalmazniuk kell az azok alapját képező indokokat. A véleményeket és javaslatokat az érvényes szavazatok abszolút többségével hozzák.

A tanácsadó bizottság tagjainak a szavazatának a többségével dolgozza ki eljárási szabályzatát, amelyet a Bizottság véleményének kézhezvételét követően a Tanács hagy jóvá.

(8) A tanácsadó bizottság számára a titkárságot a Bizottság biztosítja.

83. cikk

A tanácsadó bizottság feladatai

A tanácsadó bizottság az Európai Közösségek Bizottsága vagy az igazgatási bizottság kérelmére, vagy saját kezdeményezésére jogosult:

a) megvizsgálni a Szerződés 51. cikke rendelkezéseinek keretén belül a rendelet végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő problémákat, általános vagy elvi kérdéseket;

b) a tárgyra vonatkozó véleményt kialakítani az igazgatási bizottság számára, és javaslatokat tenni a rendelet felülvizsgálatára.

VI. CÍM

VEGYES RENDELKEZÉSEK

84. cikk (7)

Együttműködés a hatáskörrel rendelkező hatóságok között

(1) A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai tájékoztatják egymást:

a) az e rendelet végrehajtása érdekében tett intézkedésekről;

b) jogszabályaik változásairól, amelyek feltehetően befolyásolják e rendelet végrehajtását.

(2) E rendelet végrehajtása céljából a tagállamok hatóságai és intézményei kölcsönösen segítik egymást, és úgy járnak el, mint ha saját jogszabályaikat hajtanák végre. Az említett hatóságok és intézmények által nyújtott igazgatási segítségnyújtás általában díjmentes. Ugyanakkor a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai megállapodhatnak meghatározott költségek megtérítéséről.

(3) A tagállamok hatóságai és intézményei e rendelet végrehajtása érdekében egymással és az érintett személyekkel, valamint azok képviselőivel közvetlen kapcsolatot tartanak fenn.

(4) Egy tagállam hatóságai, intézményei és bíróságai nem utasíthatják el az eléjük terjesztett igényeket vagy egyéb dokumentumokat azon az alapon, hogy azokat egy másik tagállam hivatalos nyelvén írták. Ez esetben e hatóságok, intézmények és bíróságok a 81. cikk b) pontjának rendelkezéseit alkalmazzák.

5. a) Ha a rendelet vagy a 98. cikkben említett végrehajtási rendelet értelmében egy tagállam hatóságai vagy intézményei személyes adatokat közölnek egy másik tagállam hatóságaival vagy intézményeivel, erre a közlésre az adatokat szolgáltató tagállamban megállapított, adatvédelmet szabályozó jogi rendelkezések vonatkoznak.

Az adatok bármilyen utólagos továbbítására, valamint tárolására, megváltoztatására és megsemmisítésére a fogadó tagállam adatvédelmi jogszabályainak rendelkezései vonatkoznak.

b) Az érintett személy hozzájárulására van szükség a személyes adatoknak a szociális biztonsági céloktól eltérő módon történő felhasználásához, illetve annak a nemzeti jogszabályokban előírt egyéb biztosítékokkal összhangban kell történnie.

85. cikk

Adómentességek vagy adócsökkentések – Mentesítés a hitelesítés alól

(1) Egy tagállam jogszabályai alkalmazásában bemutatandó iratok és okmányok tekintetében az e tagállam jogszabályaiban előírt adó-, bélyegilleték-, eljárási vagy bejegyzési illetékmentességet vagy -csökkentést ki kell terjeszteni a más tagállamok jogszabályai, illetve e rendelet alkalmazásában bemutatandó hasonló iratokra és okmányokra is.

(2) Az e rendelet alkalmazásában bemutatandó iratok, okmányok és dokumentumok mentesek a diplomáciai vagy konzuli hatóságok általi hitelesítéstől.

86. cikk (14)

Az illetékes államon kívüli másik tagállam hatóságához, intézményéhez vagy bíróságához benyújtott igények, nyilatkozatok vagy fellebbezések

(1) Azt az igényt, nyilatkozatot vagy fellebbezést, amelyet egy tagállam jogszabályainak alkalmazásában ezen állam hatóságához, intézményéhez vagy bíróságához meghatározott időn belül be kellett volna nyújtani, el kell fogadni, ha azokat az előírt határidőn belül egy másik tagállam hasonló hatóságához, intézményéhez vagy bíróságához benyújtották. Ez esetben az a hatóság, intézmény vagy bíróság, amelyhez az igény, nyilatkozat vagy fellebbezés beérkezik, köteles azt késedelem nélkül, közvetlenül vagy az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak közvetítésével az először említett állam hatáskörrel rendelkező hatósága, intézménye vagy bírósága számára továbbítani. Ez az igény, nyilatkozat vagy fellebbezés hatáskörrel rendelkező hatósághoz, intézményhez vagy bírósághoz történő benyújtása napjának azt a napot kell tekinteni, amelyik napon azt a másodszor említett állam hatóságához, intézményéhez vagy bíróságához benyújtották.

(2) Ha egy tagállam jogszabályai szerint az erre jogosult személy egy államnál annak ellenére nyújtott be családi ellátásra vonatkozó kérelmet, hogy ez az állam elsődlegességi alapon nem illetékes, azt a napot kell a benyújtás napjának tekinteni, úgy, mintha a kérelmet az illetékes hatósághoz, intézményhez vagy bírósághoz nyújtották volna be, feltéve hogy egy elsődlegességi alapon illetékes tagállamnál az annak a tagállamnak a jogszabályai szerint erre jogosult személy új kérelmet nyújtott be. A második kérelmet az első kérelem elutasításáról szóló értesítéstől vagy az ellátások nyújtásának az elsőként említett tagállam általi megszüntetése napjától számított egy éven belül kell benyújtani.

87. cikk

Orvosi szakvélemény

(1) Egy tagállam jogszabályaiban előírt orvosi szakvéleményeket az illetékes intézmény kérelmére más tagállamok területén is el lehet készíteni az ellátásra jogosult tartózkodási helye vagylakóhelye szerinti intézmény által a 98. cikkben említett végrehajtási rendeletben megállapított feltételek szerint, vagy ezek hiányában az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai között létrejött megállapodásban foglalt feltételek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított feltételek szerint készített orvosi szakvéleményeket olyannak kell tekinteni, mintha azokat az illetékes állam területén készítették volna.

88. cikk

Az e rendelet szerint fizetendő pénzösszegek átutalása egyik tagállamból a másikba

Az e rendeleten alapuló pénzátutalásokat az érintett tagállamok közötti, az átutalás időpontjában hatályos megállapodásoknak megfelelően kell végrehajtani. Ha két tagállam között nincs hatályban ilyen megállapodás, az említett államok hatáskörrel rendelkező hatóságai vagy a nemzetközi fizetési műveletekért felelős hatóságok közös megegyezéssel határozzák meg az ezen átutalások teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.

89. cikk

Egyes jogszabályok végrehajtásához szükséges különös szabályok

Az egyes tagállamok jogszabályainak végrehajtásához szükséges különös szabályokat a VI. melléklet tartalmazza.

90. cikk (8)

91. cikk

Az illetékes államban le nem telepedett munkáltatókat vagy vállalkozásokat terhelő járulékok

A munkáltató nem kötelezhető megnövelt összegű járulék fizetésére abból a tényből kifolyólag, hogy lakóhelye vagy vállalkozásának székhelye az illetékes államon kívüli másik tagállam területén található.

92. cikk

A járulékok beszedése

(1) Egy tagállam intézményének fizetendő járulékok beszedhetők egy másik tagállam területén ez utóbbi állam igazgatási eljárásainak, valamint a megfelelő intézményének fizetendő járulékok beszedésére vonatkozó biztosítékoknak és kiváltságoknak megfelelően.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazására vonatkozó szabályokról, amennyiben szükséges, a 98. cikk rendelkezéseiben említett végrehajtási rendelet vagy a tagállamok közötti megállapodások rendelkeznek. Ezek az alkalmazási szabályok tartalmazhatnak a fizetés kikényszerítésére vonatkozó eljárásokat is.

93. cikk

Az ellátásokért felelős intézmények jogai kötelezett harmadik személyekkel szemben

(1) Ha egy személy egy tagállam jogszabályai szerint egy másik tagállam területén bekövetkezett esemény következtében keletkezett kár tekintetében ellátásban részesül, az ellátások nyújtására kötelezett intézmény jogaira a kártérítésre kötelezett harmadik személlyel szemben a következő szabályok vonatkoznak:

a) ha az ellátások nyújtására kötelezett intézményt az általa alkalmazott jogszabályok értelmében a kedvezményezett harmadik személyekkel szemben fennálló jogaival ruházzák fel, e jogátruházást a tagállamok elismerik;

b) ha az említett intézmény közvetlen jogokkal rendelkezik harmadik személlyel szemben, e jogokat a tagállamok elismerik.

(2) Ha egy személy egy tagállam jogszabályai szerint egy másik tagállam területén bekövetkezett esemény következtében keletkezett kár tekintetében ellátásban részesül, rá vagy az illetékes intézményre az említett jogszabályok azon rendelkezései alkalmazandók, amelyek meghatározzák, hogy melyek azok az esetek, amikor a munkáltatók vagy alkalmazottaik polgári jogi felelősségét ki kell zárni.

Az (1) bekezdés rendelkezései alkalmazandók az ellátások nyújtására kötelezett intézmény munkáltatókkal vagy azok alkalmazottaival szemben fennálló jogaira, ha felelősségük nem zárható ki.

(3) Ha a 36. cikk (3) bekezdése, illetve a 63. cikk (3) bekezdése rendelkezéseivel összhangban két vagy több tagállam, illetve a fenti tagállamok illetékes hatóságai megállapodást kötöttek arról, hogy a joghatóságuk alá tartozó intézmények lemondanak az egymás közti megtérítésekről, a kötelezett harmadik személlyel szembeni jogokra a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) ha a tartózkodási hely vagy lakóhely szerinti tagállam intézménye ellátásokat állapít meg egy személynek a tagállam területén elszenvedett balesettel kapcsolatban, a fenti intézmény az általa alkalmazott jogszabályokkal összhangban engedményezési jogot vagy közvetlen keresetindítási jogot gyakorol a baleset vonatkozásában kártérítésre kötelezett harmadik féllel szemben;

b) az a) pont alkalmazásában:

i. az ellátásokban részesülő személy biztosítottnak tekintendő a tartózkodási helye vagy a lakóhelye szerinti intézménynél;

és

ii. a fenti intézmény tekintendő az adós intézménynek.

c) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezései továbbra is alkalmazandók az e bekezdésben említett lemondásról szóló megállapodás alkalmazási körébe nem tartozó ellátások tekintetében.

VII. CÍM

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

94. cikk (7) (8) (11) (12)

Munkavállalókra vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1) A rendelet az 1972. október 1. előtti időszakra, illetve az érintett tagállam területén vagy ezen állam területének egy részén történő alkalmazását megelőző időszakra vonatkozóan nem keletkeztet jogot.

(2) 1972. október 1. előtt, illetve a rendeletnek a fenti tagállam területén vagy területének egy részén történő alkalmazását megelőzően egy tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy adott esetben szolgálati vagy tartózkodási időt figyelembe kell venni az e rendelet rendelkezései szerinti ellátásra való jogosultság meghatározásánál.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel, e rendelet szerint jogosultság keletkezik arra az eseményre vonatkozóan is, amely 1972. október 1. előtt, illetve a rendeletnek az érintett tagállam területén vagy ezen állam területének egy részén történő alkalmazását megelőzően következett be.

(4) Azt az ellátást, amelyet az érintett személy állampolgársága vagy lakóhelye miatt nem állapítottak meg vagy amelyet felfüggesztettek, az érintett személy kérelmére 1972. október 1-jétől, illetve a rendeletnek az érintett tagállam területén vagy a fenti állam területének egy részén történő alkalmazásának napjától folyósítani kell, feltéve hogy az előzőleg meghatározott jogosultságokat egy összegben nem váltották meg.

(5) Azon személy jogosultságait, akinek nyugdíját 1972. október 1. előtt, illetve a rendeletnek az érintett tagállam területén vagy a fenti állam területének egy részén történő alkalmazását megelőzően megállapították, az érintett személy kérelmére, e rendelet rendelkezéseit figyelembe véve felül kell vizsgálni. E rendelkezés a 78. cikkben említett egyéb ellátásokra is alkalmazandó.

(6) Ha a (4) és (5) bekezdésben említett kérelmet 1972. október 1-jétől vagy a rendeletnek az érintett tagállam területén történő alkalmazásának időpontjától számított két éven belül nyújtják be, az e rendelet szerint szerzett jogosultságok ettől az időponttól hatályosak, és más tagállamok jogszabályainak e jogosultság elvesztésére vagy elévülésére vonatkozó rendelkezései az érintett személlyel szemben nem érvényesíthetők.

Ugyanezek a rendelkezések vonatkoznak a rendeletnek az 1990. október 3-án a Németországi Szövetségi Köztársaság részévé vált területen történő alkalmazására is, feltéve hogy a (4) vagy (5) bekezdésben említett kérelmet 1992. június 1-jétől számított két éven belül benyújtják.

(7) Ha a (4) és (5) bekezdésben említett kérelmet az 1972. október 1-jétől vagy a rendeletnek az érintett tagállam területén történő alkalmazásának időpontjától számított kétéves időszak lejárta után nyújtják be, a nem elveszett és nem elévült jogosultságok a kérelem benyújtásának napjától hatályosak, más tagállamok jogszabályainak kedvezőbb rendelkezéseire is figyelemmel.

Ugyanezek a rendelkezések vonatkoznak a rendeletnek az 1990. október 3-án a Németországi Szövetségi Köztársaság részévé vált területen történő alkalmazására is, feltéve hogy a (4) vagy (5) bekezdésben említett kérelmet 1992. június 1-jétől számított két év elteltével nyújtják be.

(8) Por-tüdőmegbetegedés (pneumokoniózis) esetén az 57. cikk (5) bekezdésének a rendelkezései alkalmazandók a foglalkozási megbetegedés esetén járó pénzbeli ellátásokra, amelyek költségei az érintett intézmények között létrejött megállapodás hiányában nem oszthatók meg ezen intézmények között 1972. október 1-jét megelőzően.

(9) A Franciaországban foglalkoztatott munkavállalók vagy a francia jogszabályok szerint a másik tagállamban lakó családtagjaik után munkanélküli ellátásban részesülő munkanélküli által 1989. november 15-én kapott családi támogatásokat az adott időpontban alkalmazandó határokon belül és eljárásoknak megfelelően addig kell fizetni, amíg összegük meghaladja az 1989. november 16-tól járó ellátások összegét, és amíg az érintett személy a francia jogszabályok hatálya alá tartozik. Nem kell figyelembe venni az egy évnél rövidebb megszakításokat vagy azokat az időszakokat, amelyek folyamán az érintett személy munkanélküli vagy betegbiztosítási ellátásban részesült.

A bekezdés alkalmazási szabályait és különösen a fenti ellátások költségeinek megosztását az igazgatási bizottság véleményének birtokában az érintett tagállamok közötti megállapodás vagy illetékes hatóságaik határozzák meg.

(10) A 45. cikk (6) bekezdésének hatálybalépése előtt nyugdíjban részesülő személyek jogai kérésükre a 45. cikk (6) bekezdésének rendelkezései szerint felülvizsgálhatók.

95. cikk (6) (12)

Önálló vállalkozókra vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1) A rendelet az 1982. július 1. előtti időszakra, illetve az érintett tagállam területén vagy ezen állam területének egy részén történő alkalmazását megelőző időszakra vonatkozóan nem keletkeztet jogot.

(2) Az 1982. július 1. előtt, a rendeletnek a fenti tagállam területén vagy területének egy részén történő alkalmazását megelőzően egy tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy adott esetben szolgálati, önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi vagy tartózkodási időt figyelembe kell venni az e rendelet rendelkezései szerinti ellátásra való jogosultság meghatározásánál.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel, e rendelet szerint jogosultság keletkezik arra az eseményre vonatkozóan is, amely 1982. július 1. előtt, illetve a rendeletnek az érintett tagállam területén vagy ezen állam területének egy részén történő alkalmazását megelőzően következett be.

(4) Azt az ellátást, amelyet az érintett személy állampolgársága vagy lakóhelye miatt nem állapítottak meg, vagy amelyet felfüggesztettek, az érintett személy kérelmére 1982. július 1-jétől, illetve a rendeletnek az érintett tagállam területén vagy a fenti állam területének egy részén történő alkalmazásának napjától folyósítani kell, feltéve hogy az előzőleg meghatározott jogosultságokat egy összegben nem váltották meg.

(5) Azon személy jogosultságait, akinek nyugdíját 1982. június 1. előtt, illetve a rendeletnek az érintett tagállam területén vagy a fenti állam területének egy részén történő alkalmazását megelőzően megállapították, az érintett személy kérelmére, e rendelet rendelkezéseit figyelembe véve felül kell vizsgálni. E rendelkezés a 78. cikkben említett egyéb ellátásokra is alkalmazandó.

(6) Ha a (4) és (5) bekezdésben említett kérelmet 1982. július 1-jétől vagy a rendeletnek az érintett tagállam területén történő alkalmazásának időpontjától számított két éven belül nyújtják be, az e rendelet szerint szerzett jogosultságok ettől az időponttól hatályosak, és más tagállamok jogszabályainak e jogosultság elvesztésére vagy elévülésére vonatkozó rendelkezései az érintett személlyel szemben nem érvényesíthetők.

Ugyanezek a rendelkezések vonatkoznak a rendeletnek az 1990. október 3-án a Németországi Szövetségi Köztársaság részévé vált területen történő alkalmazására is, feltéve hogy a (4) vagy (5) bekezdésben említett kérelmet 1992. június 1-jétől számított két éven belül benyújtják.

(7) Ha a (4) és (5) bekezdésben említett kérelmet az 1972. október 1-jétől vagy a rendeletnek az érintett tagállam területén történő alkalmazásának időpontjától számított kétéves időszak lejárta után nyújtják be, a nem elveszett és nem elévült jogosultságok a kérelem benyújtásának napjától hatályosak, más tagállamok jogszabályainak kedvezőbb rendelkezéseire is figyelemmel.

Ugyanezek a rendelkezések vonatkoznak a rendeletnek az 1990. október 3-án a Németországi Szövetségi Köztársaság részévé vált területen történő alkalmazására is, feltéve hogy a (4) vagy (5) bekezdésben említett kérelmet 1992. június 1-jétől számított két év elteltével nyújtják be.

95a. cikk (11)

A 1248/92/EGK rendelet [1] alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1) A 1248/92/EGK rendelet az 1992. június 1. előtti időszakra vonatkozóan nem keletkeztet jogot.

(2) 1992. június 1. előtt egy tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időt figyelembe kell venni a 1248/92/EGK rendelet szerinti ellátásra való jogosultság meghatározásánál.

(3) Az (1) bekezdésre is figyelemmel, a 1248/92/EGK rendelet szerint jogosultság keletkezik arra az eseményre vonatkozóan is, amely az 1992. június 1-jét megelőző időszakban következett be.

(4) Azon személy jogosultságait, akinek nyugdíját 1992. június 1. előtt megállapították, az érintett személy kérelmére, a 1248/92/EGK rendelet rendelkezéseit figyelembe véve felül kell vizsgálni.

(5) Ha a (4) bekezdésben említett kérelmet 1992. június 1-jétől számított két éven belül nyújtják be, a 1248/92/EGK rendelet szerint szerzett jogosultságok ettől az időponttól hatályosak, és más tagállamok jogszabályainak e jogosultság elvesztésére vagy elévülésére vonatkozó rendelkezései az érintett személlyel szemben nem érvényesíthetők.

(6) Ha a (4) bekezdésben említett kérelmet 1992. június 1-jétől számított két éven túl nyújtják be, a nem elveszett és nem elévült jogosultságok a kérelem benyújtásának napjától hatályosak, más tagállamok jogszabályainak kedvezőbb rendelkezéseire is figyelemmel.

95b. cikk (14)

A 1247/92/EGK rendelet [2] alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1) Az 1247/92/EGK rendelet az 1992. június 1-je előtti időszakra nem keletkeztet jogot.

(2) Egy tagállam területén 1992. június 1-je előtt szerzett tartózkodási időt, szolgálati időt vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időszakot figyelembe kell venni az 1247/92/EGK rendelet rendelkezései szerint szerzett jogosultságok meghatározásánál.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel az 1247/92/EGK rendelet szerint jogosultság keletkezik arra az eseményre vonatkozóan is, amely 1992. június 1-je előtt következett be.

(4) Azt a különleges, nem járulék alapú ellátást, amelyet az érintett személy állampolgársága miatt nem állapítottak meg, vagy amelyet felfüggesztettek, az érintett személy kérelmére 1992. június 1-jétől folyósítani kell, feltéve hogy az előzőleg meghatározott jogosultságokat egy összegben nem váltották meg.

(5) Azon személy jogosultságait, akinek nyugdíját 1992. június 1-jét megelőzően állapították meg, az érintett személy kérelmére, a 1247/92/EGK rendelet rendelkezéseit figyelembe véve felül kell vizsgálni.

(6) Ha a (4) és (5) bekezdésben említett kérelmet 1992. június 1-jétől számított két éven belül nyújtják be, az 1247/92/EGK rendelet szerint szerzett jogosultságok ettől az időponttól hatályosak, és más tagállamok jogszabályainak e jogosultság elvesztésére vagy elévülésére vonatkozó rendelkezései az érintett személlyel szemben nem érvényesíthetők.

(7) Ha a (4) és (5) bekezdésben említett kérelmet 1992. június 1-jétől számított két éven túl nyújtják be, a nem elveszett és nem elévült jogosultságok a kérelem benyújtásának napjától hatályosak, kivéve ha más tagállamok jogszabályai ennél kedvezőbb rendelkezéseket állapítanak meg.

(8) Az 1247/92/EGK rendelet 1. cikkének alkalmazása nem eredményezheti az 1408/71/EGK rendelet III. címe értelmében a tagállamok illetékes intézményei által 1992. június 1-je előtt nyújtott ellátások megvonását, amelyekre az utóbb említett rendelet 10. cikkét kell alkalmazni.

(9) Az 1247/92/EGK rendelet 1. cikkének alkalmazása nem eredményezheti azon különleges, nem járulékfizetésen alapuló nyugdíjkiegészítő ellátásra vonatkozó kérelem elutasítását, amelyet az ellátás nyújtására vonatkozó feltételeket 1992. június 1-je előtt kielégítő személy nyújtott be, még akkor sem, ha az érintett személy az illetékes állam területén kívüli másik tagállam területén rendelkezik lakóhellyel, feltéve hogy az ellátásokra vonatkozó kérelmet 1992. június 1-jétől számított öt éven belül benyújtották.

(10) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől függetlenül azt a különleges, nem járulékfizetésen alapuló nyugdíjkiegészítő ellátást, amelyet azon az alapon, hogy az érintett személy az illetékes állam területén kívüli másik tagállam területén rendelkezik lakóhellyel, nem állapítottak meg vagy felfüggesztettek, az érintett személy kérelmére 1992. június 1-jétől folyósítani kell, az első esetben azon a napon, amikor az ellátást meg kellett volna állapítani, a második esetben azon a napon, amikor az ellátást felfüggesztették.

(11) Ha az 1408/71/EGK rendelet 4. cikkének (2a) bekezdésében említett különleges, nem járulék alapú ellátások benyújthatók ugyanazon személynek ugyanarra az időszakra, a rendelet 10a. cikkének értelmében az érintett személy lakóhelye szerinti tagállam illetékes intézménye által és e rendelet 1–10. cikkének értelmében egy másik tagállam illetékes intézménye által, az érintett személy az általa csak az egyik tagállam jogszabályai szerint igényelhető különleges ellátás legmagasabb összegének mértékéig összesítheti ezeket az ellátásokat.

(12) A (1) bekezdés alkalmazásának részletes szabályait és különösen – az abban a bekezdésben említett ellátásokra tekintettel – az egy vagy több tagállam jogszabályaiban előírt csökkentési, felfüggesztési és visszavonási rendelkezések alkalmazási szabályait, valamint a különbözetkiegyenlítés elosztását a migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottság és adott esetben az érintett tagállamok vagy illetékes hatóságaik közös megegyezése határozza meg.

96. cikk

A intézmények közötti megtérítésekre vonatkozó megállapodások

A 36. cikk (3) bekezdése, a 63. cikk (3) bekezdése és a 70. cikk (3) bekezdése értelmében 1982. július 1. előtt kötött megállapodásokat hasonlóan kell alkalmazni azokra a személyekre is, akikre e rendelet hatályát a fenti napon kiterjesztették, kivéve ha a szerződő tagállamok egyike e megállapodásokkal szemben kifogást emel.

Ezt a kifogást figyelembe kell venni, ha az adott tagállam illetékes hatósága 1983. október 1. előtt írásban tájékoztatja az érintett másik tagállam(ok) illetékes hatóságát. A tájékoztatás egy példányát elküldik az igazgatási bizottság részére is.

97. cikk

Egyes rendelkezésekkel kapcsolatos értesítések

(1) Az 1. cikk j) pontjában, az 5. cikkben és a 8. cikk (2) bekezdésében említett értesítéseket a Tanács elnökéhez kell címezni. Az értesítéseknek tartalmazniuk kell a kérdéses törvények és rendszerek hatálybalépésének napját, illetve az 1. cikk j) pontjának rendelkezéseiben említett értesítések esetében azt a napot, amelytől kezdődően a tagállamok nyilatkozataiban említett biztosítási rendszerekre e rendelet alkalmazandó.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően megküldött értesítéseket az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

98. cikk

Végrehajtási rendelet

E rendelet alkalmazási szabályait egy további rendelet állapítja meg.

[1] HL L 136., 1992.5.19., 7. o.

[2] HL L 136., 1992.5.19., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET (A) (B) (8) (9) (13) (14) (15)

A RENDELET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SZEMÉLYEK

I. Munkavállalók, illetve önálló vállalkozók (a rendelet 1. cikke a) pontjának ii. és iii. alpontja)

A. BELGIUM

Tárgytalan.

B. DÁNIA

1. Aki a következő jogszabályok hatálya alá tartozik azért, mert tevékenységét munkavállalóként végzi, a rendelet 1. cikke a) pontja ii. alpontjának értelmében munkavállalónak tekintendő:

a) az 1977. szeptember 1-jét megelőző időszakra a munkahelyi balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó jogszabályok;

b) az 1977. szeptember 1-jén kezdődő vagy azutáni időszakra a munkavállalóknak járó kiegészítő nyugdíjakra vonatkozó jogszabályok (arbejdsmarkedets tillaegspension, ATP).

2. Aki a betegségi vagy anyasági napi pénzbeli ellátásról szóló jogszabályok értelmében nem bér jellegű keresete alapján ilyen ellátásokra jogosult, a rendelet 1. cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében önálló vállalkozónak tekintendő.

C. NÉMETORSZÁG

Ha a rendelet III. címének 7. fejezetével összhangban a családi ellátásokat nyújtó illetékes intézmény német intézmény, akkor a rendelet 1. cikke a) pontja ii. alpontjának értelmében:

a) "munkavállaló", aki a munkanélküliség ellen kötelező biztosítás keretében biztosított, illetve aki e biztosítottság következtében betegségbiztosítási pénzbeli ellátásban vagy ahhoz hasonló egyéb ellátásban részesül;

b) "önálló vállalkozó" az önálló vállalkozóként tevékenységet folytató személy, aki köteles:

- önálló vállalkozókra vonatkozó rendszerben öregségi nyugdíjbiztosításhoz csatlakozni vagy azzal kapcsolatos járulékot fizetni,

vagy

- kötelező nyugdíjbiztosítási keretében egy nyugdíjbiztosítási rendszerhez csatlakozni.

D. SPANYOLORSZÁG

Tárgytalan.

E. FRANCIAORSZÁG

Ha a rendelet III. címének 7. fejezetével összhangban családi ellátások nyújtására illetékes intézmény francia intézmény:

1. "munkavállaló" a rendelet 1. cikke a) pontja ii. alpontja értelmében, aki a szociális biztonsági törvény L 311–2. cikke szerinti szociális biztonsági rendszer keretében kötelezően biztosított és aki teljesíti a szociális biztonsági törvény L 313–1. cikkében a betegbiztosítási, anyasági és rokkantbiztosítás szerinti pénzbeli ellátások igénybevételéhez szükséges munkára és díjazásra előírt megfelelő minimális feltételeket, vagy aki részesül ezekben a pénzbeli ellátásokban;

2. "önálló vállalkozó" a rendelet 1. cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében, aki önálló vállalkozói tevékenységet folytat és aki egy önálló vállalkozókra vonatkozó rendszer keretében köteles biztosítást kötni és az öregségi ellátásokhoz szükséges járulékokat befizetni.

F. GÖRÖGORSZÁG

1. Az OGA rendszerben biztosított olyan személyek, akik kizárólag munkavállalóként végzik tevékenységüket, vagy akik más tagállam jogszabályainak hatálya alá tartoznak vagy tartoztak és akik ennek következtében a rendelet 1. cikke a) pontjának értelmében munkavállalók vagy munkavállalók voltak, a rendelet 1. cikke a) pontja iii. alpontjának értelmében munkavállalóknak tekintendők.

2. A nemzeti jogszabályok szerint nyújtott családi támogatások biztosítása tekintetében a rendelet 1. cikke a) pontjának i. és ii. alpontjában említett személyek a rendelet 1. cikke a) pontja ii. alpontjának értelmében munkavállalóknak tekintendők.

G. ÍRORSZÁG

1. Aki az 1981. évi szociális jóléti törvény [Social Welfare (Consolidation) Act] 5. és 37. szakasza rendelkezéseinek értelmében kötelező vagy önkéntes biztosítás keretében biztosított, a rendelet 1. cikke a) pontja ii. alpontjának értelemében munkavállalónak tekintendő.

2. Aki az 1981. évi szociális jóléti törvény [Social Welfare (Consolidation) Act] 17A. szakasza rendelkezéseinek értelmében kötelező vagy önkéntes biztosítás keretében biztosított, a rendelet 1. cikke a) pontja ii. alpontjának értelemében önálló vállalkozónak tekintendő.

H. OLASZORSZÁG

Tárgytalan.

I. LUXEMBURG

Tárgytalan.

J. HOLLANDIA

Aki munkaszerződés nélkül valamilyen tevékenységet végez vagy valamilyen foglalkozást űz, a rendelet 1. cikke a) pontja ii. alpontjának értelmében önálló vállalkozónak tekintendő.

K. AUSZTRIA

Tárgytalan.

L. PORTUGÁLIA

Tárgytalan.

M. FINNORSZÁG

Aki a munkaviszony után járó nyugdíjakról szóló jogszabályok értelmében munkavállaló vagy önálló vállalkozó, a rendelet 1. cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében munkavállalónak vagy önálló vállalkozónak tekintendő.

N. SVÉDORSZÁG

Aki a munkahelyi balesetbiztosításról szóló jogszabályok értelmében munkavállaló vagy önálló vállalkozó, a rendelet 1. cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében munkavállalónak vagy önálló vállalkozónak tekintendő.

O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Aki Nagy-Britannia vagy Észak-Írország jogszabályai szerint munkavállaló (employed earner) vagy önálló vállalkozó (self-employed earner), a rendelet 1. cikke a) pontja ii. alpontjának értelemben munkavállalónak vagy önálló vállalkozónak tekintendő. Akivel kapcsolatosan Gibraltár jogszabályaival összhangban munkavállalói (employed person) vagy önálló vállalkozói (self-employed person) járulékot kell fizetni, a rendelet 1. cikke a) pontja ii. alpontjának értelmében munkavállalónak vagy önálló vállalkozónak tekintendő.

II. Családtagok (a rendelet 1. cikke f) pontjának második mondata)

A. BELGIUM

Tárgytalan.

B. DÁNIA

A rendelet 22. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 31. cikke értelmében a természetbeni betegbiztosítási és anyasági ellátásokra való jogosultság meghatározásához "családtag":

1. a munkavállaló, önálló vállalkozó vagy a rendelet értelmében jogosult más személyek házastársa, amennyiben a rendelet szerint nem ő maga a jogosult személy; vagy

2. a rendelet szerint jogosult személy gondozása alatt álló 18 éven aluli gyermek.

C. NÉMETORSZÁG

Tárgytalan.

D. SPANYOLORSZÁG

Tárgytalan.

E. FRANCIAORSZÁG

"Családtag" a szociális biztonsági törvény L 512–3. cikkében említett valamennyi személy.

F. GÖRÖGORSZÁG

Tárgytalan.

G. ÍRORSZÁG

A rendelet alkalmazásában a természetbeni betegbiztosítási és anyasági ellátásokra való jogosultság meghatározásához "családtag" az, akit az 1947–1970. évi egészségügyi törvények (Health Acts 1947–1970) a munkavállaló vagy önálló vállalkozó eltartottjának tekintenek.

H. OLASZORSZÁG

Tárgytalan.

I. LUXEMBURG

Tárgytalan.

J. HOLLANDIA

Tárgytalan.

K. AUSZTRIA

Tárgytalan.

L. PORTUGÁLIA

Tárgytalan.

M. FINNORSZÁG

A rendelet III. címe 1. fejezetének rendelkezései értelmében a természetbeni ellátásokra való jogosultság meghatározásakor "családtag" a betegbiztosítási törvény által meghatározott házastárs vagy gyermek.

N. SVÉDORSZÁG

A rendelet III. címe 1. fejezetének rendelkezései értelmében a természetbeni ellátásokra való jogosultság meghatározásakor "családtag" a házastárs vagy a 18 év alatti gyermek.

O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

A természetbeni ellátásokra való jogosultság meghatározásához "családtag":

1. Nagy-Britannia és Észak-Írország jogszabályai tekintetében:

1) a házastárs, feltéve hogy

a) az a személy, függetlenül attól, hogy munkavállaló vagy önálló vállalkozó-e, vagy a rendelet szerinti más jogosult személy-e,

i. a házastárssal egy háztartásban él; vagy

ii. hozzájárul a házastárs eltartásához;

és

b) a házastárs:

i. nem rendelkezik munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként keresettel vagy a rendelet szerinti jogosultként jövedelemmel; vagy

ii. nem részesül szociális biztonsági ellátásban vagy nyugdíjban saját jogon;

2) a gyermeket gondozó személy, feltéve hogy

a) a munkavállaló, vagy önálló vállalkozó vagy a rendelet szerinti más jogosult:

i. e személlyel mint férj és feleség laknak együtt; vagy

ii. hozzájárul annak a személynek az eltartásához;

és

b) e személy:

i. nem rendelkezik munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként keresettel vagy a rendelet szerinti jogosultként jövedelemmel; vagy

ii. nem részesül szociális biztonsági ellátásban vagy nyugdíjban saját jogon;

3) a gyermek, akivel kapcsolatosan az a személy, a munkavállaló

2. Gibraltár jogszabályai tekintetében: az a személy, aki az 1973. évi praxisközösség orvosi rendszeréről szóló rendelet (Group Practice Medical Scheme Ordinance 1973) értelmében eltartottnak minősül.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET (A) (B) (8) (10) (15)

(A rendelet 1. cikkének j) és u) pontja)

I. A rendelet 1. cikke j) pontjának negyedik albekezdése értelmében a rendelet hatálya alól kivont, az önálló vállalkozókra vonatkozó rendszerek

A. BELGIUM

Tárgytalan.

B. DÁNIA

Tárgytalan.

C. NÉMETORSZÁG

A tartományok (Länder) jogszabályainak értelmében létrehozott orvosi, fogászi, állatorvosi, gyógyszerészi, ügyvédi, szabadalmi ügyvivői (Patentanwälte), közjegyzői, könyvvizsgálói (Wirtschaftprüfer), adótanácsadói (Steuerbevollmächtigte), tengeri révkalauzi (Seelotsen) és építészi biztosító és jóléti intézmények (Versicherungs- und Versorgungswerke), valamint egyéb biztosítási és jóléti intézmények, különösen a jóléti alapok (Fürsorgeeinrichtungen) és a kibővített honoráriummegosztási rendszer (erweiterte Honorarverteilung).

D. SPANYOLORSZÁG

1. Az 1941. december 6-i általános szociális biztonsági törvény és annak 1943. május 26-i rendelete által meghatározott intézmények által alkalmazott szociális biztonsági rendszereket kibővítő és kiegészítő ingyenes jóléti rendszerek:

a) vagy a szociális biztonsági ellátásokat kibővítő vagy kiegészítő ellátások tekintetében,

b) vagy a kölcsönös biztosítási egyesületek tekintetében, amelyeknek a szociális biztonsági rendszerekbe történő integrációjáról az 1974. május 30-i általános szociális biztonsági törvény hatodik átmeneti rendelkezésének 7. pontja nem rendelkezik, és amelyek ennélfogva nem helyettesítik a kötelező szociális biztonsági rendszer intézményeit.

2. Az általános szociális biztonsági törvény vagy az 1941. december 6-i törvény hatálya alá nem tartozó intézmények által igazgatott jóléti rendszer, illetve szociális segélyezési vagy jótékonysági jellegű rendszer.

E. FRANCIAORSZÁG

1. A nem a mezőgazdaság területén tevékenykedő önálló vállalkozók esetében:

a) önálló vállalkozók kiegészítő öregségi nyugdíjbiztosítási rendszerei, valamint rokkantsági és haláleseti biztosítási rendszerei, amelyeket a szociális biztonsági törvény L 658., L 659., L 663–11., L 663–12., L 682. és L 683–1. cikke tartalmaz.

b) Az 1966. július 12-i 66–509. törvény 9. cikkében említett kiegészítő ellátások.

2. A mezőgazdaság területén tevékenykedő önálló vállalkozók esetében:

a mezőgazdasági törvény (Code rural) 1049. és 1234.19. cikkében meghatározott biztosítástípusok, egyrészről a betegbiztosítást, az anyasági és a nyugdíjbiztosítást, másrészről a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések elleni biztosításokat érintően.

F. GÖRÖGORSZÁG

Tárgytalan.

G. ÍRORSZÁG

Tárgytalan.

H. OLASZORSZÁG

Tárgytalan.

I. LUXEMBURG

Tárgytalan.

J. HOLLANDIA

Tárgytalan.

K. AUSZTRIA

Biztosítási és jóléti intézmények (Versicherungs- und Versorgungswerke), különösen a jóléti alapok (Fürsorgeeinrichtungen) és a kibővített honoráriummegosztási rendszer (erweiterte Honorarverteilung) orvosok, állatorvosok, ügyvédek és jogtanácsosok, valamint építőmérnökök (Ziviltechniker) számára.

L. PORTUGÁLIA

Tárgytalan.

M. FINNORSZÁG

Tárgytalan.

N. SVÉDORSZÁG

Tárgytalan.

O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Tárgytalan.

II. A rendelet 1. cikke u) pontja i. alpontjának értelmében a rendelet hatálya alól kivont különleges szülési juttatások és örökbefogadási támogatások

A. BELGIUM

a) Szülési juttatás;

b) Örökbefogadási díj.

B. DÁNIA

Nincs ilyen.

C. NÉMETORSZÁG

Nincs ilyen.

D. SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen.

E. FRANCIAORSZÁG

a) Három hónaposnál kisebb gyermek után járó támogatás;

b) Örökbefogadási támogatás.

F. GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen.

G. ÍRORSZÁG

Nincs ilyen.

H. OLASZORSZÁG

Nincs ilyen.

I. LUXEMBURG

a) terhességi juttatás;

b) szülési juttatás.

J. HOLLANDIA

Nincs ilyen.

K. AUSZTRIA

A szülési juttatás általános része.

L. PORTUGÁLIA

Nincs ilyen.

M. FINNORSZÁG

Az anyasági támogatásról szóló törvény szerinti teljes körű támogatás vagy átalányösszegben fizetett anyasági támogatás.

N. SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

III. A rendelet alkalmazási körébe nem tartozó, a 4. cikk (2b) bekezdése értelmében különleges, nem járulék alapú ellátások

A. BELGIUM

Nincs ilyen.

B. DÁNIA

Nincs ilyen.

C. NÉMETORSZÁG

a) A tartományok (Länder) jogszabályai szerint a fogyatékossággal élők és különösen a vakok számára nyújtott ellátások.

b) A nyugdíjkiigazításokról szóló, 1990. június 28-i törvény szerinti kiegészítő ellátás.

D. SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen.

E. FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen.

F. GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen.

G. ÍRORSZÁG

Nincs ilyen.

H. OLASZORSZÁG

Nincs ilyen.

I. LUXEMBURG

Nincs ilyen.

J. HOLLANDIA

Nincs ilyen.

K. AUSZTRIA

A Bundesländer jogszabályai szerint a fogyatékossággal élők és a gondozásra szorulók számára nyújtott ellátások.

L. PORTUGÁLIA

Nincs ilyen.

M. FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

N. SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

--------------------------------------------------

IIa. MELLÉKLET (B) (10) (12) (13) (14) (15)

KÜLÖNLEGES, NEM JÁRULÉK ALAPÚ ELLÁTÁSOK

(A rendelet 10a. cikke)

A. BELGIUM

a) Támogatás fogyatékossággal élő személyek számára (1987. február 27-i törvény).

b) Garantált jövedelem időskorúak számára (1969. április 1-jei törvény).

c) Garantált családi ellátás (1971. július 20-i törvény).

B. DÁNIA

a) A szociális jóléti törvény szerint rehabilitációs kezelésben részesülő személyek eltartásához nyújtott átalányösszegű rehabilitációs ellátás.

b) Lakásköltségek nyugdíjasok számára (az 1995. március 29-i 204. törvénnyel kodifikált egyedi lakhatási támogatásról szóló törvény).

C. NÉMETORSZÁG

Nincs ilyen.

D. SPANYOLORSZÁG

a) A fogyatékossággal élő személyek társadalmi beilleszkedéséről szóló törvény szerinti ellátások (1982. április 7-i 13/82. törvény).

b) Időskorúak és keresőképtelen rokkantak támogatása céljából nyújtott pénzbeli ellátások (1981. július 24-i királyi rendelet).

c) A nem járulék alapú szociális biztonsági ellátások bevezetéséről szóló, 1990. december 20-i 26/90 törvénnyel módosított általános szociális biztonsági törvény 132. cikkének (1) bekezdésében, 136a., 137a., 138a., 154a., 155a., 156a., 167. cikkében, 168. cikkének (2) bekezdésében és 170. cikkében előírt nem járulék alapú rokkantsági és öregségi nyugdíjak, valamint eltartott gyermekek után járó ellátások.

E. FRANCIAORSZÁG

a) Az Országos Szolidaritási Alapból nyújtott kiegészítő támogatás (1956. június 30-i törvény).

b) Támogatás fogyatékossággal élő felnőttek számára (1975. június 30-i törvény).

c) Különleges támogatás (1952. július 10-i törvény).

F. GÖRÖGORSZÁG

a) Időskorúak különleges ellátása (1296/82. törvény).

b) Olyan, munkaviszonyban nem álló anyák gyermekei számára nyújtott ellátás, akiknek férjét katonai szolgálatra hívták be (1483/84. törvény 23. cikk (1) bekezdés).

c) Olyan, munkaviszonyban nem álló anyák gyermekei számára nyújtott ellátás, akiknek férje a szabadságvesztés-büntetését tölti (1483/84. törvény 23. cikk (2) bekezdés).

d) Támogatás veleszületett hemolitikus vérszegénységben szenvedők számára (321/69. törvényerejű rendelet) (G4a/F.222/oik.2204. közös miniszteri rendelet).

e) Támogatás süketnémák számára (421/37. rendkívüli törvény) (G4B/F.422/oik.2205. közös miniszteri rendelet).

f) Támogatás súlyos fogyatékossággal élő személyek számára (162/73. törvényerejű rendelet) (G4a/F.225/oik.161. közös miniszteri rendelet).

g) Támogatás spasmophiliában szenvedők számára (162/72. törvényerejű rendelet) (G4a/F.224/oik.2207. közös miniszteri rendelet).

h) Támogatás súlyos szellemi fogyatékosságban szenvedők számára (162/73. törvényerejű rendelet) (G4b/F.423/oik.2208. közös miniszteri rendelet).

i) Támogatás vakok számára (958/79. törvény) (G4b/F.421/oik.2209. közös miniszteri rendelet).

G. ÍRORSZÁG

a) Munkanélküli segély [1981. évi Social Welfare (Consolidation) Act, III. rész, 2. fejezet].

b) Öregségi nyugdíj és vakok nyugdíja (nem járulék alapú) [1981. évi Social Welfare (Consolidation) Act, III. rész, 3. fejezet].

c) Özvegyi és árvasági (nem járulék alapú) nyugdíjak [1981. évi Social Welfare (Consolidation) Act, III. rész, 4. fejezet].

d) Támogatás egyedülálló szülő számára (1990. évi Social Welfare Act, III. rész).

e) Gondozói támogatás (1990. évi Social Welfare Act, IV. rész).

f) Családijövedelem-kiegészítés (1984. évi Social Welfare Act, III. rész).

g) Fenntartási támogatás fogyatékossággal élő személyek számára (1970. évi Health Act, 69. szakasz).

h) Mobilitást segítő támogatás (1970. évi Health Act, 61. szakasz).

i) Fenntartási támogatás fertőző betegségekben szenvedők számára (1947. évi Health Act, 5. szakasz és 44. szakasz (5) bekezdés).

j) Házi gondozási támogatás (1970. évi Health Act, 61. szakasz).

k) Vakok jóléti támogatása (1920. évi Blind Persons Act, 49. fejezet).

l) Rehabilitációs támogatás fogyatékossággal élő személyek számára (1970. évi Health Act, 68., 69. és 72. szakasz).

H. OLASZORSZÁG

a) Nincstelenek szociális nyugdíja (1969. április 30-i 152. törvény).

b) Támogatás civil, fogyatékossággal élő vagy rokkant személyek számára (1974. március 30-i 118. és 1988. november 23-i 508. törvény).

c) Süketnémák nyugdíja és támogatása (1970. május 26-i 381. és 1988. november 23-i 508. törvény).

d) A vakok nyugdíja és támogatása (1970. május 27-i 382. és 1988. november 23-i 508. törvény).

e) A minimálnyugdíjat kiegészítő ellátás (1952. április 4-i 218. és 1990. december 29-i 407. törvény).

f) Fogyatékossági támogatásokat kiegészítő ellátások (1984. június 12-i 222. törvény).

g) Havi, folyamatos személyi támogatás keresőképtelenség miatti nyugdíjban részesülő személyek számára (1984. június 12-i 222. törvény).

I. LUXEMBURG

a) Különleges támogatás súlyos fogyatékossággal élők számára (1979. április 16-i törvény).

b) Anyasági támogatás (1980. április 30-i törvény.).

J. HOLLANDIA

Nincs ilyen.

K. AUSZTRIA

a) Kiegyenlítő juttatás (1955. szeptember 9-i szövetségi törvény az általános társadalombiztosításról – ASVG, 1978. október 11-i szövetségi törvény a kereskedelemben dolgozó személyek társadalombiztosításáról – GSVG és 1978. október 11-i szövetségi törvény a mezőgazdasági termelők társadalombiztosításáról – BSVG).

b) Az ápolási díjról szóló osztrák szövetségi törvény (Bundespflegegeldgesetz) szerinti ápolási díj (Pflegegeld) a balesetbiztosítási intézmény által nyújtott ápolási díj kivételével, ha a fogyatékosságot munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés okozta.

L. PORTUGÁLIA

a) Nem járulék alapú családi támogatás (1980. május 27-i 160/80. törvényerejű rendelet).

b) Támogatás szoptató anyák számára (1980. május 27-i 160/80. törvényerejű rendelet).

c) Kiegészítő támogatás fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok számára (1980. május 27-i 160/80. törvényerejű rendelet).

d) Támogatás különleges iskolába járók számára (1980. május 27-i 160/80. törvényerejű rendelet).

e) Nem járulék alapú árvasági nyugdíj (1980. május 27-i 160/80. törvényerejű rendelet).

f) Nem járulék alapú rokkantsági nyugdíj (1980. október 13-i 464/80. törvényerejű rendelet).

g) Nem járulék alapú öregségi nyugdíj (1980. október 13-i 464/80. törvényerejű rendelet).

h) Súlyosan rokkantak kiegészítő nyugdíja (1980. május 27-i 160/80. törvényerejű rendelet).

i) Nem járulékfizetésen alapuló özvegyi nyugdíj (1981. november 11-i 52/81. végrehajtási rendelet).

M. FINNORSZÁG

a) Gyermekgondozási segély (444/69. törvény a gyermekgondozási segélyről).

b) Támogatás fogyatékossággal élők számára (124/88. törvény a fogyatékosoknak nyújtott támogatásokról).

c) Nyugdíjasok lakhatási támogatása (591/78. törvény a nyugdíjasok lakhatási támogatásáról).

d) Munkanélküli alaptámogatás (602/84. törvény a munkanélküli támogatásról) azokra a személyekre vonatkozó esetekben, akik nem teljesítik a kereset alapú munkanélküli támogatásra vonatkozó megfelelő feltételeket.

N. SVÉDORSZÁG

a) Települési lakhatási hozzájárulás az alapnyugdíjhoz (1962: 392. törvény, új kiadás 1976: 1014.).

b) Nyugdíjban részesülő személynek nem járó, fogyatékosság esetén nyújtott támogatás (1962: 381. törvény, új kiadás 1992: 120.).

c) Ápolási támogatás fogyatékossággal élő gyermekek számára (1962: 381. törvény, új kiadás 1982: 120.).

O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

a) …

b) Rokkantgondozási támogatás (1975. március 20-i, 1975. évi szociális biztonsági törvény 37. szakasz és 1975. március 20-i, 1975. évi [észak-írországi] szociális biztonsági törvény 37. szakasz).

c) Családi hitel (1986. július 25-i, 1986. évi szociális biztonsági törvény 20–22. szakasz és 1986. november 5-i, 1986. évi [észak-írországi] rendelet 21–23 cikk).

d) Ápolási támogatás (1975. március 20-i, 1975. évi szociális biztonsági törvény 35. szakasz és 1975. március 20-i, 1975. évi [észak-írországi] szociális biztonsági törvény 35. szakasz).

e) Jövedelemtámogatás (1986. július 25-i, 1986. évi szociális biztonsági törvény 20–22. és 23. szakasz és 1986. november 5-i, 1986. évi [észak-írországi] rendelet 21–28. cikk).

f) Megélhetési támogatás fogyatékossággal élők számára (1991. június 27-i, a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásáról és a fogyatékossággal élők foglalkoztatási támogatásáról szóló, 1991. évi törvény 1. szakasz és 1991. július 24-i, 1991. évi, a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásáról és a fogyatékossággal élők munkába állási támogatásáról szóló [észak-írországi] rendelet 3. cikk).

g) Foglalkoztatási támogatás fogyatékossággal élők számára (1991. június 27-i, 1991. évi, a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásáról és a fogyatékossággal élők foglalkoztatási támogatásáról szóló törvény 6. szakasz, és 1991. július 24-i, 1991. évi, a fogyatékossággal élők megélhetési támogatásáról és a fogyatékossággal élők foglalkoztatási támogatásáról szóló [észak-írországi] rendelet 8. cikk).

h) Jövedelem alapú támogatások álláskeresők számára (Jobseekers Act 1995, 1995. június 28., I. szakasz 2. d) pont ii. alpont és 3. pont, valamint Jobseekers [Northern Ireland] Order 1995, 1995. október 18., 3. cikk (2) bekezdés d) pont ii. alpont és 5. cikk).

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET (A) (B) (6) (7) (12) (14) (15)

A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI EGYEZMÉNYEKNEK A RENDELET 6. CIKKÉTŐL FÜGGETLENÜL TOVÁBBRA IS ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEI – A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI EGYEZMÉNYEK AZON RENDELKEZÉSEI, AMELYEK NEM ALKALMAZHATÓK A RENDELET HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ VALAMENNYI SZEMÉLYRE

(A rendelet 7. cikke (2) bekezdésének c) pontja és 3. cikkének (3) bekezdése)

Általános megjegyzések

1. Amennyiben e melléklet rendelkezései más egyezmények rendelkezéseire való hivatkozásokat tartalmaznak, e hivatkozásokat az e rendelet megfelelő rendelkezéseire való hivatkozások váltják fel, kivéve ha a kérdéses egyezmény rendelkezéseit e melléklet tartalmazza.

2. Ha az a szociális biztonsági egyezmény, amelynek egyes rendelkezéseit e melléklet tartalmazza, felmondási záradékról rendelkezik, a felmondási záradék az említett rendelkezésekre továbbra is alkalmazandó.

A. A szociális biztonsági egyezményeknek a rendelet 6. cikkétől függetlenül továbbra is alkalmazandó rendelkezései (A rendelet 7. cikke (2) bekezdésének c) pontja)

1. BELGIUM–DÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

2. BELGIUM–NÉMETORSZÁG

a) Az 1957. december 7-i általános egyezmény ugyanazon a napon kelt záró jegyzőkönyvének 3. és 4. cikke az 1960. november 10-i kiegészítő jegyzőkönyvben foglaltak szerint.

b) Az 1957. december 7-i általános egyezmény ugyanazon a napon kelt 3. kiegészítő megállapodása az 1960. november 10-i kiegészítő jegyzőkönyvben foglaltak szerint (az általános egyezmény hatálybalépésének napját megelőző időszakok vonatkozásában fizetendő nyugdíjak folyósítása).

3. BELGIUM–SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen.

4. BELGIUM–FRANCIAORSZÁG

a) Az 1948. január 17-i általános egyezmény ugyanazon a napon kelt kiegészítő megállapodásának 13., 16. és 23. cikke (bányákban és hasonló üzemekben alkalmazott munkavállalók).

b) Az 1953. február 27-i levélváltás (az 1948. január 17-i általános egyezmény 4. cikke (2) bekezdésének alkalmazásáról).

c) Az 1953. július 29-i levélváltás az időskorú munkavállalók számára nyújtott juttatásokról.

5. BELGIUM–GÖRÖGORSZÁG

Az 1958. április 1-jei általános egyezmény 15. cikkének (2) bekezdése, 35. cikkének (2) bekezdése és 37. cikke.

6. BELGIUM–ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

7. BELGIUM–OLASZORSZÁG

Az 1948. április 30-i egyezmény 29. cikke.

8. BELGIUM–LUXEMBURG

Az 1971. október 27-i megállapodás 2. és 4. cikke (tengerentúli társadalombiztosítás).

9. BELGIUM–HOLLANDIA

Az 1969. február 4-i megállapodás 2. és 4. cikke (tengerentúli foglalkoztatás).

10. BELGIUM–AUSZTRIA

a) Az 1977. április 4-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

b) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv III. pontja harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

11. BELGIUM–PORTUGÁLIA

Az 1965. január 13-i egyezmény 1. és 5. cikke (a Belga-Kongóban és Ruanda-Urundiban foglalkoztatott munkavállalók társadalombiztosítása) az 1982. június 18-i levélváltással megkötött megállapodásban foglalt szöveggel.

12. BELGIUM–FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

13. BELGIUM–SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

14. BELGIUM–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

15. DÁNIA–NÉMETORSZÁG

a) A társadalombiztosításról szóló 1953. augusztus 14-i egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv 15. pontja.

b) A fenti egyezményhez csatolt 1953. augusztus 14-i kiegészítő megállapodás.

16. DÁNIA–SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

17. DÁNIA–FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen.

18. DÁNIA–GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

19. DÁNIA–ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

20. DÁNIA–OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

21. DÁNIA–LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

22. DÁNIA–HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

23. DÁNIA–AUSZTRIA

a) Az 1987. június 16-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

b) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv I. pontja harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

24. DÁNIA–PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

25. DÁNIA–FINNORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. cikke.

26. DÁNIA–SVÉDORSZÁG

A szociális biztonságról szóló 1992. június 15-i skandináv egyezmény 10. cikke.

27. DÁNIA–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

28. NÉMETORSZÁG–SPANYOLORSZÁG

Az 1973. december 4-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikkének (1) bekezdése és 45. cikkének (2) bekezdése.

29. NÉMETORSZÁG–FRANCIAORSZÁG

a) Az 1950. július 10-i általános egyezmény 11. cikkének (1) bekezdése, 16. cikkének (2) bekezdése és 19. cikke.

b) Az 1950. július 10-i általános egyezmény ugyanazon a napon kelt 1. kiegészítő megállapodásának 9. cikke (bányákban és hasonló üzemekben alkalmazott munkavállalók).

c) Az 1950. július 10-i általános egyezmény ugyanazon a napon kelt 4. kiegészítő megállapodása az 1955. június 18-i 2. kiegészítő szakaszban feltüntetett változatában.

d) Az 1955. június 18-i 2. kiegészítő szakasz I. és III. címe.

e) Az 1950. július 10-i általános egyezmény ugyanazon a napon kelt általános jegyzőkönyvének 6., 7. és 8. pontja.

f) Az 1963. december 20-i megállapodás II., III. és IV. címe (szociális biztonság a Saar-vidéken).

30. NÉMETORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG

a) Az 1961. április 25-i általános egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése.

b) A munkanélküliek biztosításáról szóló, 1961. május 31-i egyezmény 8. cikkének (1) bekezdése, (2) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése, 9–11. cikke, valamint az ezekre a cikkekre vonatkozóan az I. és IV. fejezete, az 1980. június 14-i jegyzőkönyvben foglalt jegyzékkel együtt.

c) Az 1991. október 7-i jegyzőkönyv az 1984. július 6-i, a Német Demokratikus Köztársaság kormánya és a Görög Köztársaság kormánya közötti, a nyugdíjakkal kapcsolatos problémák rendezéséről szóló megállapodással összefüggésben.

31. NÉMETORSZÁG–ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

32. NÉMETORSZÁG–OLASZORSZÁG

a) Az 1953. május 5-i egyezmény 3. cikkének (2) bekezdése, 23. cikkének (2) bekezdése, 26. cikke és 36. cikkének (3) bekezdése (társadalombiztosítás).

b) Az 1953. május 5-i egyezmény 1953. május 12-i kiegészítő megállapodása (az egyezmény hatálybalépését megelőző időszakok vonatkozásában fizetendő nyugdíjak folyósítása).

33. NÉMETORSZÁG–LUXEMBURG

Az 1959. július 11-i szerződés 4., 5., 6. és 7. cikke (Ausgleichsvertrag) (a Németország és Luxemburg közötti vita rendezése).

34. NÉMETORSZÁG–HOLLANDIA

a) Az 1951. március 29-i egyezmény 3. cikkének (2) bekezdése.

b) Az 1951. március 29-i egyezmény 1956. december 21-i 4. kiegészítő megállapodásának 2. és 3. cikke (a holland munkavállalók 1940. május 13-a és 1945. szeptember 1-je között a németországi társadalombiztosítási rendszerben szerzett jogosultságainak rendezése).

35. NÉMETORSZÁG–AUSZTRIA

a) Az 1969. április 10-i 1., az 1974. március 20-i 2. és az 1980. augusztus 29-i 3. kiegészítő egyezménnyel módosított 1966. december 22-i szociális biztonsági egyezmény 41. cikke.

b) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv 3. c) pontja, 3. d) pontja, 17. pontja, 20. a) pontja és 21. pontja.

c) A fenti egyezmény 3. cikke harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

d) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv 3. g) pontja harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

e) Az egyezmény 4. cikkének (1) bekezdése a német jogszabályok tekintetében, amely szerint a Németországi Szövetségi Köztársaság területén kívül bekövetkező balesetek (és foglalkozási megbetegedések), valamint a fenti területen kívül szerzett időszakok nem indokolják ellátások folyósítását vagy csak meghatározott feltételek megléte esetén indokolják azt, ha a jogosultak a Németországi Szövetségi Köztársaság területén kívül laknak, azokban az esetekben, amikor:

i. az ellátást már folyósították vagy az 1994. január 1-jén esedékes;

ii. a kedvezményezett szokásos lakóhelyét 1994. január 1. előtt Ausztriába helyezte, valamint a nyugdíj- és balesetbiztosítás szerint járó nyugdíjak folyósítása 1994. december 31. előtt megkezdődött;

ez vonatkozik azokra az időszakokra is, amelyek alatt a kezdeti nyugdíj helyett egy másik nyugdíjat – beleértve a túlélő hozzátartozói nyugdíjat – vettek fel, ha a folyósítási időszakok megszakítás nélkül követik egymást.

f) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv 19. b) pontja. E rendelkezés 3. c) pontjának alkalmazásakor az illetékes intézmény által figyelembe vett összeg nem haladja meg a fenti intézmény által a megfelelő időszakok vonatkozásában fizetendő összeget.

g) A fenti egyezményhez csatolt 1969. április 10-i 1. kiegészítő egyezmény 2. cikke.

h) A munkanélküliek biztosításáról szóló, 1978. július 19-i egyezmény 1. cikkének (5) bekezdése és 8. cikke.

i) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv 10. pontja.

36. NÉMETORSZÁG–PORTUGÁLIA

Az 1964. november 6-i egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése.

37. NÉMETORSZÁG–FINNORSZÁG

a) Az 1979. április 23-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke.

b) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv 9. a) pontja.

38. NÉMETORSZÁG–SVÉDORSZÁG

a) Az 1976. február 27-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikkének (2) bekezdése.

b) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv 8. a) pontja.

39. NÉMETORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

a) Az 1960. április 20-i szociális biztonsági egyezmény 3. cikkének (1) és (6) bekezdése, valamint 7. cikkének (2)–(6) bekezdése.

b) Az 1960. április 20-i szociális biztonsági egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv 2–7. cikkei.

c) A munkanélküliek biztosításáról szóló, 1960. április 20-i egyezmény 2. cikkének (5) bekezdése és 5. cikkének (2)–(6) bekezdése.

40. SPANYOLORSZÁG–FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen.

41. SPANYOLORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

42. SPANYOLORSZÁG–ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

43. SPANYOLORSZÁG–OLASZORSZÁG

Az 1979. október 30-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikke, 18. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 23. cikke.

44. SPANYOLORSZÁG–LUXEMBURG

a) Az 1969. május 8-i egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése.

b) Az 1975. június 27-i igazgatási megállapodás 1. cikke az 1969. május 8-i egyezménynek az önálló vállalkozókra történő alkalmazásáról.

45. SPANYOLORSZÁG–HOLLANDIA

Az 1974. február 5-i szociális biztonsági egyezmény 23. cikkének (2) bekezdése.

46. SPANYOLORSZÁG–AUSZTRIA

a) Az 1981. november 6-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

b) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv II. pontja harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

47. SPANYOLORSZÁG–PORTUGÁLIA

Az 1969. június 11-i általános egyezmény 4. cikkének (2) bekezdése, 16. cikkének (2) bekezdése és 22. cikke.

48. SPANYOLORSZÁG–FINNORSZÁG

Az 1985. december 19-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése.

49. SPANYOLORSZÁG–SVÉDORSZÁG

Az 1983. február 4-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése és 16. cikke.

50. SPANYOLORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

51. FRANCIAORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG

Az 1958. április 19-i általános egyezmény 16. cikke (negyedik bekezdés) és 30. cikke.

52. FRANCIAORSZÁG–ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

53. FRANCIAORSZÁG–OLASZORSZÁG

a) az 1948. március 31-i általános egyezmény 20. és 24. cikke.

b) Az 1956. március 3-i levélváltás (betegségbiztosítási ellátások a mezőgazdaságban alkalmazott idénymunkások számára).

54. FRANCIAORSZÁG–LUXEMBURG

Az 1949. november 12-i általános egyezmény ugyanazon a napon kelt kiegészítő megállapodásának 11. és 14. cikke (bányákban és hasonló üzemekben alkalmazott munkavállalók).

55. FRANCIAORSZÁG–HOLLANDIA

Az 1950. január 7-i általános egyezmény 1954. június 1-jei kiegészítő megállapodásának 11. cikke (bányákban és hasonló üzemekben alkalmazott munkavállalók).

56. FRANCIAORSZÁG–AUSZTRIA

Nincs ilyen.

57. FRANCIAORSZÁG–PORTUGÁLIA

Nincs ilyen.

58. FRANCIAORSZÁG–FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

59. FRANCIAORSZÁG–SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

60. FRANCIAORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Az 1970. július 27-i és 30-i levélváltás az 1948. március 2-i kulturális egyezmény értelmében foglalkozásukat átmenetileg Franciaországban gyakorló egyesült királysági tanárok szociális biztonságáról.

61. GÖRÖGORSZÁG–ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

62. GÖRÖGORSZÁG–OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

63. GÖRÖGORSZÁG–LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

64. GÖRÖGORSZÁG–HOLLANDIA

Az 1966. szeptember 13-i általános egyezmény 4. cikkének (2) bekezdése.

65. GÖRÖGORSZÁG–AUSZTRIA

a) Az 1986. május 21-i kiegészítő egyezménnyel módosított 1979. december 14-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

b) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv II. pontja harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

66. GÖRÖGORSZÁG–PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

67. GÖRÖGORSZÁG–FINNORSZÁG

Az 1988. március 21-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése és 21. cikke.

68. GÖRÖGORSZÁG–SVÉDORSZÁG

Az 1984. szeptember 14-i kiegészítő egyezménnyel módosított 1978. május 5-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése és 23. cikke.

69. GÖRÖGORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen egyezmény.

70. ÍRORSZÁG–OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

71. ÍRORSZÁG–LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

72. ÍRORSZÁG–HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

73. ÍRORSZÁG–AUSZTRIA

Az 1988. szeptember 30-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

74. ÍRORSZÁG–PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

75. ÍRORSZÁG–FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

76. ÍRORSZÁG–SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

77. ÍRORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Az 1971. szeptember 14-i szociális biztonsági megállapodás 8. cikke.

78. OLASZORSZÁG–LUXEMBURG

Az 1951. május 29-i általános egyezmény 18. cikkének (2) bekezdése és 24. cikke.

79. OLASZORSZÁG–HOLLANDIA

Az 1952. október 28-i általános egyezmény 21. cikkének (2) bekezdése.

80. OLASZORSZÁG–AUSZTRIA

a) Az 1981. január 21-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (3) bekezdése és 9. cikkének (2) bekezdése.

b) Az említett egyezmény 4. cikke és a fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv (2) bekezdése harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

81. OLASZORSZÁG–PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

82. OLASZORSZÁG–FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

83. OLASZORSZÁG–SVÉDORSZÁG

Az 1979. szeptember 25-i szociális biztonsági egyezmény 20. cikke.

84. OLASZORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

85. LUXEMBURG–HOLLANDIA

Nincs ilyen.

86. LUXEMBURG–AUSZTRIA

a) Az 1973. május 16-i 1. és az 1978. október 9-i 2. kiegészítő egyezménnyel módosított 1971. december 21-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése.

b) Az említett egyezmény 3. cikkének (2) bekezdése harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

c) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv III. pontja harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

87. LUXEMBURG–PORTUGÁLIA

Az 1965. február 12-i egyezmény 3. cikkének (2) bekezdése.

88. LUXEMBURG–FINNORSZÁG

Az 1988. szeptember 15-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése.

89. LUXEMBURG–SVÉDORSZÁG

a) Az 1985. február 21-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke és 29. cikkének (1) bekezdése harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

b) Az említett egyezmény 30. cikke.

90. LUXEMBURG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

91. LUXEMBURG–AUSZTRIA

a) Az 1980. november 5-i kiegészítő egyezménnyel módosított 1974. március 7-i szociális biztonsági egyezmény 3. cikke harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

b) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv II. pontja harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

92. HOLLANDIA–PORTUGÁLIA

Az 1979. július 19-i egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése és 31. cikke.

93. HOLLANDIA–FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

94. HOLLANDIA–SVÉDORSZÁG

Az 1976. július 2-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke és 24. cikkének (3) bekezdése harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

95. HOLLANDIA–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

96. AUSZTRIA–PORTUGÁLIA

Nincs ilyen.

97. AUSZTRIA–FINNORSZÁG

a) Az 1993. március 9-i kiegészítő egyezménnyel módosított 1985. december 11-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

b) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv II. pontja harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

98. AUSZTRIA–SVÉDORSZÁG

a) Az 1982. október 21-i kiegészítő egyezménnyel módosított 1975. november 11-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke és 24. cikkének (1) bekezdése harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

b) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv II. pontja harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

99. AUSZTRIA–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

a) Az 1985. december 9-i 1. és az 1992. október 13-i 2. kiegészítő egyezménnyel módosított 1980. július 22-i szociális biztonsági egyezmény 3. cikke harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

b) Az említett jegyzőkönyvhöz csatolt, a természetbeni ellátásokról szóló jegyzőkönyv, a 2. cikk (3) bekezdése kivételével, azokra a személyekre vonatkozóan, akik nem igényelhetik a rendelet III. címének 1. fejezete szerint ellátást.

100. PORTUGÁLIA–FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

101. PORTUGÁLIA–SVÉDORSZÁG

Az 1978. október 25-i szociális biztonsági egyezmény 6. cikke.

102. PORTUGÁLIA–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

a) Az orvosi kezelésről szóló 1978. november 15-i jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdése.

b) A portugál munkavállalók, valamint a Spanyolország és Portugália csatlakozási feltételeiről szóló okmány 220. cikkének (1) bekezdésében előírt, 1987. október 22-től az átmeneti időszak végéig terjedő időszak tekintetében: az 1987. szeptember 28-i levélváltással módosított 1978. november 15-i szociális biztonsági egyezmény 26. cikke.

103. FINNORSZÁG–SVÉDORSZÁG

Az 1992. június 15-i skandináv szociális biztonsági egyezmény 10. cikke.

104. FINNORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

105. FINNORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Az 1987. június 29-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikkének (3) bekezdése.

B. A szociális biztonsági egyezmények azon rendelkezései, amelyek nem alkalmazhatók a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi személyre (A rendelet 3. cikkének (3) bekezdése)

1. BELGIUM–DÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

2. …

3. BELGIUM–SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen.

4. BELGIUM–FRANCIAORSZÁG

a) Az 1953. július 29-i levélváltás az időskorú munkavállalók számára nyújtott juttatásokról.

b) Az 1953. február 27-i levélváltás (az 1948. január 17-i általános egyezmény 4. cikke (2) bekezdésének alkalmazása).

5. BELGIUM–GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen.

6. BELGIUM–ÍRORSZÁG

Nincs ilyen.

7. BELGIUM–OLASZORSZÁG

Nincs ilyen.

8. BELGIUM–LUXEMBURG

Az 1971. október 27-i megállapodás 2. és 4. cikke (tengerentúli szociális biztonság).

9. BELGIUM–HOLLANDIA

Az 1969. február 4-i megállapodás 2. és 4. cikke (tengerentúli foglalkoztatás).

10. BELGIUM–AUSZTRIA

a) Az 1977. április 4-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

b) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv III. pontja harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

11. BELGIUM–PORTUGÁLIA

Az 1965. január 13-i egyezmény 1. és 5. cikke (a Belga-Kongóban és Ruanda-Urundiban foglalkoztatott munkavállalók szociális biztonsága) az 1982. június 18-i levélváltással megkötött megállapodásban foglalt szöveggel.

12. BELGIUM–FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

13. BELGIUM–SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

14. BELGIUM–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

15. DÁNIA–NÉMETORSZÁG

a) A társadalombiztosításról szóló, 1953. augusztus 14-i egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv 15. pontja.

b) A fenti egyezményhez csatolt 1953. augusztus 14-i kiegészítő megállapodás.

16. DÁNIA–SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

17. DÁNIA–FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen.

18. DÁNIA–GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

19. DÁNIA–ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

20. DÁNIA–OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

21. DÁNIA–LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

22. DÁNIA–HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

23. DÁNIA–AUSZTRIA

a) Az 1987. június 16-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

b) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv I. pontja harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

24. DÁNIA–PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

25. DÁNIA–FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

26. DÁNIA–SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

27. DÁNIA–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

28. NÉMETORSZÁG–SPANYOLORSZÁG

Az 1973. december 4-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikkének (1) bekezdése és 45. cikkének (2) bekezdése.

29. NÉMETORSZÁG–FRANCIAORSZÁG

a) Az 1950. július 10-i általános egyezmény 16. cikkének (2) bekezdése és 19. cikke.

b) Az 1950. július 10-i általános egyezmény ugyanazon a napon kelt 4. kiegészítő megállapodása az 1955. június 18-i 2. kiegészítő szakaszban foglaltak szerint.

c) Az 1955. június 18-i 2. kiegészítő szakasz I. és III. címe.

d) Az 1950. július 10-i általános egyezmény ugyanazon a napon kelt általános jegyzőkönyvének 6., 7. és 8. pontja.

e) Az 1963. december 20-i megállapodás II., III. és IV. címe (szociális biztonság a Saar-vidéken).

30. NÉMETORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG

Az 1991. október 7-i jegyzőkönyv az 1984. július 6-i, a Német Demokratikus Köztársaság kormánya és a Görög Köztársaság kormánya közötti, a nyugdíjakkal kapcsolatos problémák rendezéséről szóló megállapodással összefüggésben.

31. NÉMETORSZÁG–ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

32. NÉMETORSZÁG–OLASZORSZÁG

a) Az 1952. május 5-i egyezmény 3. cikkének (2) bekezdése és 26. cikke (társadalombiztosítás).

b) Az 1953. május 5-i egyezmény 1953. május 12-i kiegészítő megállapodása (az egyezmény hatálybalépését megelőző időszakok vonatkozásában fizetendő nyugdíjak folyósítása).

33. NÉMETORSZÁG–LUXEMBURG

Az 1959. július 11-i szerződés 4., 5., 6. és 7. cikke (a Németország és Luxemburg közötti vita rendezése).

34. NÉMETORSZÁG–HOLLANDIA

a) Az 1951. március 29-i egyezmény 3. cikkének (2) bekezdése.

b) Az 1951. március 29-i egyezmény 1956. december 21-i 4. kiegészítő megállapodásának 2. és 3. cikke (a holland munkavállalók 1940. május 13-a és 1945. szeptember 1-je között a németországi társadalombiztosítási rendszerben szerzett jogosultságainak rendezése).

35. NÉMETORSZÁG–AUSZTRIA

a) Az 1969. április 10-i 1., az 1974. március 20-i 2. és az 1980. augusztus 29-i 3. kiegészítő egyezménnyel módosított 1966. december 22-i szociális biztonsági egyezmény 41. cikke.

b) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv 20. a) pontja.

c) Az említett egyezmény 3. cikke harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

d) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv 3. g) pontja harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

e) Az egyezmény 4. cikkének (1) bekezdése a német jogszabályok tekintetében, amely szerint a Németországi Szövetségi Köztársaság területén kívül bekövetkező balesetek (és foglalkozási megbetegedések), valamint a fenti területen kívül szerzett időszakok nem indokolják ellátások folyósítását, vagy csak meghatározott feltételek megléte esetén indokolják azt, ha a jogosultak a Németországi Szövetségi Köztársaság területén kívül laknak, azokban az esetekben, amikor:

i. az ellátást már folyósították, vagy az 1994. január 1-jén esedékes;

ii. a kedvezményezett szokásos lakóhelyét 1994. január 1. előtt Ausztriába helyezte, valamint a nyugdíj- és balesetbiztosítás szerint járó nyugdíjak folyósítása 1994. december 31. előtt megkezdődött;

ez vonatkozik azokra az időszakokra is, amelyek alatt a kezdeti nyugdíj helyett egy másik nyugdíjat – beleértve a túlélő hozzátartozói nyugdíjat – vettek fel, ha a folyósítási időszakok megszakítás nélkül követik egymást.

f) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv 19. b) pontja. E rendelkezés 3. c) pontjának alkalmazásakor az illetékes intézmény által figyelembe vett összeg nem haladja meg a fenti intézmény által a megfelelő időszakok vonatkozásában fizetendő összeget.

36. NÉMETORSZÁG–PORTUGÁLIA

Az 1964. november 6-i egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése.

37. NÉMETORSZÁG–FINNORSZÁG

Az 1979. április 23-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke.

38. NÉMETORSZÁG–SVÉDORSZÁG

Az 1976. február 27-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikkének (2) bekezdése.

39. NÉMETORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

a) Az 1960. április 20-i szociális biztonsági egyezmény 3. cikkének (1) és (6) bekezdése, valamint 7. cikkének (2)–(6) bekezdése.

b) Az 1960. április 20-i szociális biztonsági egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv 2–7. cikke.

c) A munkanélküliek biztosításáról szóló, 1960. április 20-i egyezmény 2. cikkének (5) bekezdése és 5. cikkének (2)–(6) bekezdése.

40. SPANYOLORSZÁG–FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen.

41. SPANYOLORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

42. SPANYOLORSZÁG–ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

43. SPANYOLORSZÁG–OLASZORSZÁG

Az 1979. október 30-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikke, 18. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 23. cikke.

44. SPANYOLORSZÁG–LUXEMBURG

a) Az 1969. május 8-i egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése.

b) Az 1975. június 27-i igazgatási megállapodás 1. cikke az 1969. május 8-i egyezménynek az önálló vállalkozókra történő alkalmazásáról.

45. SPANYOLORSZÁG–HOLLANDIA

Az 1974. február 5-i szociális biztonsági egyezmény 23. cikkének (2) bekezdése.

46. SPANYOLORSZÁG–AUSZTRIA

a) Az 1981. november 6-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

b) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv II. pontja harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

47. SPANYOLORSZÁG–PORTUGÁLIA

Az 1969. június 11-i általános egyezmény 4. cikkének (2) bekezdése, 16. cikkének (2) bekezdése és 22. cikke.

48. SPANYOLORSZÁG–FINNORSZÁG

Az 1985. december 19-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése.

49. SPANYOLORSZÁG–SVÉDORSZÁG

Az 1983. február 4-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése és 16. cikke.

50. SPANYOLORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

51. FRANCIAORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen.

52. FRANCIAORSZÁG–ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

53. FRANCIAORSZÁG–OLASZORSZÁG

Az 1948. március 31-i általános egyezmény 20. és 24. cikke.

54. FRANCIAORSZÁG–LUXEMBURG

Nincs ilyen.

55. FRANCIAORSZÁG–HOLLANDIA

Nincs ilyen.

56. FRANCIAORSZÁG–AUSZTRIA

Nincs ilyen.

57. FRANCIAORSZÁG–PORTUGÁLIA

Nincs ilyen.

58. FRANCIAORSZÁG–FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

59. FRANCIAORSZÁG–SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

60. FRANCIAORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Az 1970. július 27-i és 30-i levélváltás az 1948. március 2-i kulturális egyezmény keretében foglalkozásukat átmenetileg Franciaországban gyakorló egyesült királysági tanárok szociális biztonságáról.

61. GÖRÖGORSZÁG–ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

62. GÖRÖGORSZÁG–OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

63. GÖRÖGORSZÁG–LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

64. GÖRÖGORSZÁG–HOLLANDIA

Nincs ilyen.

65. GÖRÖGORSZÁG–AUSZTRIA

a) Az 1986. május 21-i kiegészítő egyezménnyel módosított 1979. december 14-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

b) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv II. pontja harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

66. GÖRÖGORSZÁG–PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

67. GÖRÖGORSZÁG–FINNORSZÁG

Az 1988. március 11-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése.

68. GÖRÖGORSZÁG–SVÉDORSZÁG

Az 1984. szeptember 14-i kiegészítő egyezménnyel módosított 1978. május 5-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése.

69. GÖRÖGORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen egyezmény.

70. ÍRORSZÁG–OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

71. ÍRORSZÁG–LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

72. ÍRORSZÁG–HOLLANDIA

Nincs ilyen egyezmény.

73. ÍRORSZÁG–AUSZTRIA

Az 1988. szeptember 30-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

74. ÍRORSZÁG–PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

75. ÍRORSZÁG–FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

76. ÍRORSZÁG–SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

77. ÍRORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

78. OLASZORSZÁG–LUXEMBURG

Nincs ilyen.

79. OLASZORSZÁG–HOLLANDIA

Nincs ilyen.

80. OLASZORSZÁG–AUSZTRIA

a) Az 1981. január 21-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (3) bekezdése és 9. cikkének (2) bekezdése.

b) Az említett egyezmény 4. cikke és a fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv 2. bekezdése harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

81. OLASZORSZÁG–PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

82. OLASZORSZÁG–FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

83. OLASZORSZÁG–SVÉDORSZÁG

Az 1979. szeptember 25-i szociális biztonsági egyezmény 20. cikke.

84. OLASZORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

85. LUXEMBURG–HOLLANDIA

Nincs ilyen.

86. LUXEMBURG–AUSZTRIA

a) Az 1973. május 16-i 1. és az 1978. október 9-i 2. kiegészítő egyezménnyel módosított 1971. december 21-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése.

b) Az említett egyezmény 3. cikkének (2) bekezdése harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

c) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv III. pontja harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

87. LUXEMBURG–PORTUGÁLIA

Az 1965. február 12-i egyezmény 3. cikkének (2) bekezdése.

88. LUXEMBURG–FINNORSZÁG

Az 1988. szeptember 15-i szociális biztonsági egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése.

89. LUXEMBURG–SVÉDORSZÁG

Az 1985. február 21-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke és 29. cikkének (1) bekezdése harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

90. LUXEMBURG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

91. HOLLANDIA–AUSZTRIA

a) Az 1980. november 5-i kiegészítő egyezménnyel módosított 1974. március 7-i szociális biztonsági egyezmény 3. cikke harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

b) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv II. pontja harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

92. HOLLANDIA–PORTUGÁLIA

Az 1979. július 19-i egyezmény 5. cikkének (2) bekezdése.

93. HOLLANDIA–FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

94. HOLLANDIA–SVÉDORSZÁG

Az 1976. július 2-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke és 24. cikkének (3) bekezdése harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

95. HOLLANDIA–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

96. AUSZTRIA–PORTUGÁLIA

Nincs ilyen.

97. AUSZTRIA–FINNORSZÁG

a) Az 1993. március 9-i kiegészítő egyezménnyel módosított 1985. december 11-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

b) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv II. pontja harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

98. AUSZTRIA–SVÉDORSZÁG

a) Az 1982. október 21-i kiegészítő egyezménnyel módosított 1975. november 7-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikke és 24. cikkének (1) bekezdése harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

b) A fenti egyezményhez csatolt záró jegyzőkönyv II. pontja harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

99. AUSZTRIA–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

a) Az 1985. december 9-i 1. és az 1992. október 13-i 2. kiegészítő egyezménnyel módosított 1980. július 22-i szociális biztonsági egyezmény 3. cikke harmadik államban lakóhellyel rendelkező személyek tekintetében.

b) Az említett jegyzőkönyvhöz csatolt, a természetbeni ellátásokról szóló jegyzőkönyv, a 2. cikk (3) bekezdése kivételével, azokra a személyekre vonatkozóan, akik nem igényelhetik a rendelet III. címének 1. fejezete szerint ellátást.

100. PORTUGÁLIA–FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

101. PORTUGÁLIA–SVÉDORSZÁG

Az 1978. október 25-i szociális biztonsági egyezmény 6. cikke.

102. PORTUGÁLIA–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Az orvosi kezelésről szóló 1978. november 15-i jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdése.

103. FINNORSZÁG–SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

104. FINNORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

105. FINNORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Az 1987. június 29-i szociális biztonsági egyezmény 4. cikkének (3) bekezdése.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET (B) (11) (13) (15)

(A rendelet 37. cikkének (2) bekezdése, 38. cikkének (3) bekezdése, 46. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 46b. cikkének (2) bekezdése)

A. A rendelet 37. cikkének (1) bekezdésében említett jogszabályok, amelyek szerint a rokkantsági ellátások összege független a biztosítási idő tartamától

A. BELGIUM

a) A rokkantságra vonatkozó általános biztosítási rendszerrel, a bányászok rokkantságára vonatkozó különleges biztosítási rendszerrel és a kereskedelmi tengerészet tengerészeire vonatkozó különleges biztosítási rendszerrel kapcsolatos jogszabályok.

b) Az önálló vállalkozók keresőképtelenségre vonatkozó biztosításáról szóló jogszabályok.

c) A tengerentúli társadalombiztosítási rendszer szerinti rokkantsággal, valamint a Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi munkavállalóira vonatkozó rokkantsági rendszerrel kapcsolatos jogszabályok.

B. DÁNIA

Nincs ilyen.

C. NÉMETORSZÁG

Nincs ilyen.

D. SPANYOLORSZÁG

Az általános rendszer és a különleges rendszerek szerinti rokkantbiztosításra vonatkozó jogszabályok.

E. FRANCIAORSZÁG

1. Munkavállalók

A rokkantságra vonatkozó biztosítási rendszerrel kapcsolatos valamennyi jogszabály, kivéve a bányászokra vonatkozó szociális biztonsági rendszerben a rokkantság biztosítását érintő jogszabályok.

2. Önálló vállalkozók

A mezőgazdaságban dolgozó önálló vállalkozók rokkantsági biztosításáról szóló jogszabályok.

F. GÖRÖGORSZÁG

A mezőgazdasági biztosítási rendszerre vonatkozó jogszabályok.

G. ÍRORSZÁG

Az 1981. évi szociális jóléti (kodifikált) törvény [Social Welfare (Consolidation) Act] II. részének 10. fejezete.

H. OLASZORSZÁG

Nincs ilyen.

I. LUXEMBURG

Nincs ilyen.

J. HOLLANDIA

a) A keresőképtelenségre vonatkozó biztosításról szóló, 1986. február 18-i módosított törvény.

b) A keresőképtelenségre vonatkozó általános biztosításról szóló, 1975. december 11-i módosított törvény.

K. AUSZTRIA

Nincs ilyen.

L. PORTUGÁLIA

Nincs ilyen.

M. FINNORSZÁG

Fogyatékosnak született vagy fiatalon fogyatékossá vált személyeknek nyújtott nemzeti nyugdíj (nemzeti nyugdíjtörvény (547/93)).

N. SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

a) Nagy-Britannia

Az 1975. évi szociális biztonsági törvény (Social Security Act 1975) 15. és 36. szakasza.

Az 1975. évi szociális biztonsági nyugdíjról szóló törvény (Social Security Pensions Act 1975) 14., 15. és 16. szakasza.

b) Észak-Írország

Az 1975. évi (észak-írországi) szociális biztonsági törvény (Social Security [Northern Ireland] Act 1975) 15. és 36. szakasza.

Az 1975. évi (észak-írországi) szociális biztonsági nyugdíjakról szóló rendelet (Social Security Pensions [Northern Ireland] Order 1975) 16., 17. és 18. cikke.

B. A 1408/71/EGK rendelet 38. cikkének (3) bekezdése és 45. cikkének (3) bekezdése szerinti önálló vállalkozókra vonatkozó különleges rendszerek

A. BELGIUM

Nincs ilyen.

B. DÁNIA

Nincs ilyen.

C. NÉMETORSZÁG

Mezőgazdasági termelőkre vonatkozó öregségi biztosítás (Alterssicherung für Landwirte).

D. SPANYOLORSZÁG

Az 1970. július 23-i 2309 királyi rendeletben leírtak szerinti tengerhajózási tevékenységeket folytató önálló vállalkozók nyugdíjkorhatárának csökkentésére vonatkozó rendszer.

E. FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen.

F. GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen.

G. ÍRORSZÁG

Nincs ilyen.

H. OLASZORSZÁG

A következő személyekre vonatkozó nyugdíjbiztosítási rendszerek (Assicurazione pensioni per):

- orvosok (medici),

- gyógyszerészek (farmacisti),

- állatorvosok (veterinari),

- szülésznők (ostetriche),

- mérnökök és építészek (ingegneri ed architetti),

- geodéták (geometri),

- ügyvédek (avvocati e procuratori),

- közgazdászok (dottori commericalisti),

- könyvvizsgálók és gazdasági szakértők (ragionieri e periti commerciali),

- munkaügyi tanácsadók (consulenti del lavoro),

- közjegyzők (notai),

- vámügynökök (spedizionieri doganali)

I. LUXEMBURG

Nincs ilyen.

J. HOLLANDIA

Nincs ilyen.

K. AUSZTRIA

Nincs ilyen.

L. PORTUGÁLIA

Nincs ilyen.

M. FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

N. SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

C. A rendelet 46. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett esetek, amikor az ellátásoknak a rendelet 46. cikkének (2) bekezdésével összhangban történő kiszámításáról le lehet mondani

A. BELGIUM

Nincs ilyen.

B. DÁNIA

Valamennyi kérelem, amelyet a szociális nyugdíjakról szóló törvényben említett nyugdíjakra nyújtottak be a IV. melléklet D. részében említett nyugdíjak kivételével.

C. NÉMETORSZÁG

Nincs ilyen.

D. SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen.

E. FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen.

F. GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen.

G. ÍRORSZÁG

Az öregségi nyugdíjra, a kiegészítő öregségi nyugdíjakra és az özvegyi nyugdíjakra vonatkozó valamennyi kérelem.

H. OLASZORSZÁG

A munkavállalóknak és a következő kategóriákba tartozó önálló vállalkozóknak nyújtott rokkantsági, öregségi és özvegyi nyugdíjakra vonatkozó kérelmek: közvetlenül gazdálkodó mezőgazdasági termelők, feles bérlők, bérlők, kézművesek és kereskedelmi tevékenységeket folytató személyek.

I. LUXEMBURG

Nincs ilyen.

J. HOLLANDIA

Az általános öregségi biztosítást szabályozó 1956. május 31-i módosított törvény szerinti öregségi nyugdíjakra vonatkozó valamennyi kérelem.

K. AUSZTRIA

Nincs ilyen.

L. PORTUGÁLIA

Rokkantsági, öregségi és özvegyi nyugdíjakra vonatkozó valamennyi kérelem.

M. FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

N. SVÉDORSZÁG

A IV. melléklet D. részében említett nyugdíjak kivételével az öregségi alap- és kiegészítő nyugdíjakra vonatkozó valamennyi kérelem.

O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

A rendelet III. címe 3. fejezetének rendelkezései szerint meghatározott öregségi és özvegyi nyugdíjakra vonatkozó valamennyi kérelem, kivéve azokat, amelyek esetében:

a) az 1975. április 6-án vagy azután kezdődő adóév folyamán:

i. az érintett fél az Egyesült Királyság és egy másik tagállam jogszabályai szerint biztosítási, szolgálati vagy tartózkodási időt szerzett; és

ii. az i. pontban említett egy (vagy több) adóévet nem tekintették az Egyesült Királyság jogszabályai értelmében jogosultságot igazoló évnek;

b) az Egyesült Királyság 1948. július 5-ét megelőzően hatályban lévő jogszabályai szerint szerzett biztosítási időszakokat a rendelet 46. cikke (2) bekezdésének értelmében egy másik tagállam jogszabályai szerinti biztosítási, szolgálati vagy tartózkodási idő felhasználásával figyelembe vennék.

D. A rendelet 46b. cikkének (2) bekezdésében említett ellátások és megállapodások

1. A rendelet 46b. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett ellátások, amelyek összege független a szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő tartamától:

a) E melléklet A. részében említett jogszabályokban előírt rokkantsági ellátások.

b) A 10 éves tartózkodás után az olyan személyek által megszerzett teljes dán nemzeti öregségi nyugdíj, akik tekintetében legkésőbb 1989. október 1-jéig megállapítják a nyugdíjat.

c) Az általános és a különleges rendszerek szerinti spanyol haláleseti és túlélő hozzátartozói nyugdíjak.

d) A francia általános szociális biztonsági rendszer vagy a mezőgazdasági munkavállalókra vonatkozó rendszer szerinti özvegyi biztosítás alapján nyújtott özvegyi támogatás.

e) A francia általános szociális biztonsági rendszer vagy a mezőgazdasági munkavállalókra vonatkozó rendszer szerinti özvegyi rokkantsági nyugdíj, ha azt az elhunyt házastársnak a 46. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjával összhangban folyósított rokkantsági nyugdíja alapján számítják ki.

f) Az általános özvegyi és árvasági biztosítást szabályozó módosított 1959. április 9-i törvény szerinti holland özvegyi nyugdíj.

g) Az 1956. június 8-i nemzeti nyugdíjtörvény szerint meghatározott és a nemzeti nyugdíjtörvény (547/93) átmeneti szabályai szerint megállapított finn nemzeti nyugdíjak.

h) Az 1993. január 1. előtt alkalmazott, alapnyugdíjra vonatkozó jogszabályok szerint megállapított teljes svéd alapnyugdíj és az ezután az időpont után alkalmazott jogszabályok átmeneti szabályai szerint megállapított teljes alapnyugdíj.

2. A rendelet 46b. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett ellátások, amelyek összegének meghatározása a biztosítási esemény bekövetkezése és egy későbbi időpont között megszerzettnek elismert fiktív időszakra való hivatkozással történik:

a) Azok a dán korengedményes nyugdíjak, amelyek összegét az 1984. október 1. előtt hatályban lévő jogszabályokkal összhangban határozzák meg.

b) Azok a német rokkantsági és túlélő hozzátartozói nyugdíjak, amelyeknél kiegészítő időszakot vesznek figyelembe, és azok a német öregségi nyugdíjak, amelyeknél egy már megszerzett kiegészítő időszakot vesznek figyelembe.

c) A teljes keresőképtelenség (inabilità) esetén nyújtott olasz nyugdíjak.

d) A luxemburgi rokkantsági és túlélő hozzátartozói nyugdíjak.

e) Azok a foglalkoztatási jogviszonyból származó finn nyugdíjak, amelyeknél a nemzeti jogszabályok értelmében jövőbeni időszakokat vesznek figyelembe.

f) Azok a svéd rokkantsági és túlélő hozzátartozói nyugdíjak, amelyeknél fiktív biztosítási időt vesznek figyelembe, valamint azok a svéd öregségi nyugdíjak, amelyeknél már megszerzett fiktív biztosítási időt vesznek figyelembe.

3. A rendelet 46b. cikke b) pontjának i. alpontjában említett megállapodások, amelyek célja az, hogy elkerüljék ugyanannak a fiktív időszaknak két vagy több alkalommal történő figyelembevételét:

A Luxemburgi Nagyhercegség kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság kormánya közötti 1978. július 20-i megállapodás különböző szociális biztonsági kérdésekről.

A 1992. június 15-i szociális biztonsági skandináv egyezmény.

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET (15)

A ROKKANTSÁG FOKÁVAL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK EGYEZÉSE A TAGÁLLAMOK JOGSZABÁLYAI KÖZÖTT

(A rendelet 40. cikkének (4) bekezdése)

BELGIUM

Tagállamok | Tagállamok olyan intézményei által alkalmazott biztosítási rendszerek, amelyek a rokkantság fokának megállapításával kapcsolatban határozatot hoztak | Azon belga intézmények által alkalmazott biztosítási rendszerek, amely intézményekre egyezés esetén a határozat kötelező |

Általános biztosítási rendszer | Bányászokra vonatkozó biztosítási rendszer | Foglalkozási rokkantság | Ossom |

Tengerészekre vonatkozó biztosítási rendszer | Általános rokkantság |

FRANCIAORSZÁ | G1. Általános rendszer | | |

– III. csoport (állandó gondozás), | Egyezés | Egyezés | Egyezés | Egyezés | Nincs egyezés |

– II. csoport, |

– I. csoport |

2. Mezőgazdasági rendszer | | | | | |

– teljes, általános rokkantság, | Egyezés | Egyezés | Egyezés | Egyezés | Nincs egyezés |

– kétharmados általános rokkantság, |

– állandó gondozás |

3. Bányászokra vonatkozó rendszer | | | | | |

– részleges, általános rokkantság, | Egyezés | Egyezés | Egyezés | Egyezés | Nincs egyezés |

– állandó gondozás, |

– foglalkozási rokkantság | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés |

4. Tengerészekre vonatkozó rendszer | | | | | |

– általános rokkantság, | Egyezés | Egyezés | Egyezés | Egyezés | Nincs egyezés |

– állandó gondozás, |

– foglalkozási rokkantság | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés |

OLASZ-ORSZÁG | 1. Általános rendszer | | | | | |

– rokkantság – fizikai dolgozók | Nincs egyezés | Egyezés | Egyezés | Egyezés | Nincs egyezés |

– rokkantság – szellemi munkavállalók |

2. Tengerészekre vonatkozó rendszer | | | | | |

– Alkalmatlanság tengeri szolgálatra | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés |

LUXEMBURG | Rokkantság – fizikai dolgozók | Egyezés | Egyezés | Egyezés | Egyezés | Nincs egyezés |

Rokkantság – szellemi munkavállalók |

FRANCIAORSZÁG

Tagállamok | Tagállamok olyan intézményei által alkalmazott biztosítási rendszerek, amelyek a rokkantság fokának megállapításával kapcsolatban határozatot hoztak | Azon francia intézmények által alkalmazott rendszerek, amely intézményekre egyezés esetén a határozat kötelező |

Általános rendszer | Mezőgazdasági rendszer | Bányászokra vonatkozó rendszer | Tengerészekre vonatkozó rendszer |

I. csoport | II. csoport | III. csoport állandó gondozás | Kétharmados rokkantság | Teljes rokkantság | Állandó gondozás | Kétharmados, általános rokkantság | Állandó gondozás | Foglalkozási rokkantság | Kétharmados, általános rokkantság | Foglalkozási teljes rokkantság | Állandó gondozás |

BELGIUM | 1. Általános rendszer | Egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés |

2. Bányászokra vonatkozó rendszer | | | | | | | | | | | | |

– részleges általános rokkantság | Egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés |

– foglalkozási rokkantság | Egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Egyezés | | | |

3. Tengerészekre vonatkozó rendszer | Egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés |

OLASZORSZÁG | 1. Általános rendszer | | | | | | | | | | | | |

– rokkantság – fizikai dolgozók | Egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés |

– rokkantság – szellemi munkavállalók | Egyezés | Egyezés | Nincs egyezés | Egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés |

2. Tengerészekre vonatkozó rendszer: | | | | | | | | | | | | |

– alkalmatlanság tengeri szolgálatra | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés |

LUXEMBURG | Rokkantság – fizikai dolgozók | Egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés |

Rokkantság – szellemi munkavállalók | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés |

Tagállamok | Tagállamok olyan intézményei által alkalmazott biztosítási rendszerek, amelyek a rokkantság fokának megállapításával kapcsolatban határozatot hoztak | Azon olasz intézmények által alkalmazott biztosítási rendszerek, amely intézményekre egyezés esetén a határozat kötelező |

Általános rendszer | Fizikai dolgozók Szellemi munkavállalók |

Tengerészek | Alkalmatlanság hajózásra |

BELGIUM | 1. Általános rendszer | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés |

2. Bányászokra vonatkozó rendszer | | | |

– részleges általános rokkantság | Egyezés | Egyezés | Nincs egyezés |

– foglalkozási rokkantság | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés |

3. Tengerészekre vonatkozó rendszer | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés |

FRANCIAORSZÁG | 1. Általános rendszer | | | |

– III. csoport (állandó gondozás), | Egyezés | Egyezés | Nincs egyezés |

– II. csoport, |

– I. csoport |

2. Mezőgazdasági rendszer | | | |

– teljes általános rokkantság, | Egyezés | Egyezés | Nincs egyezés |

– részleges általános rokkantság, |

– állandó gondozás |

3. Bányászokra vonatkozó rendszer | | | |

– részleges általános rokkantság, | Egyezés | Egyezés | Nincs egyezés |

– állandó gondozás, |

– foglalkozási rokkantság | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés |

4. Tengerészekre vonatkozó rendszer | | | |

– részleges általános rokkantság, | Nincs egyezés | Nincs egyezés | Nincs egyezés |

– állandó gondozás, |

– foglalkozási rokkantság | | | |

LUXEMBURG

Tagállamok | Tagállamok olyan intézményei által alkalmazott biztosítási rendszerek, amelyek a rokkantság fokának megállapításával kapcsolatban határozatot hoztak | Azon luxemburgi intézmények által alkalmazott biztosítási rendszerek, amely intézményekre egyezés esetén a határozat kötelező |

Rokkantság – Fizikai dolgozók | Rokkantság – Szellemi munkavállalók |

BELGIUM | 1. Általános rendszer | Egyezés | Egyezés |

2. Bányászokra vonatkozó rendszer | | |

– részleges általános rokkantság, | Nincs egyezés | Nincs egyezés |

– foglalkozási rokkantság | Nincs egyezés | Nincs egyezés |

3. Tengerészekre vonatkozó rendszer | Egyezés | Egyezés |

FRANCIAORSZÁG | 1. Általános rendszer | | |

– III. csoport (állandó gondozás), | Egyezés | Egyezés |

– II. csoport, |

– I. csoport |

2. Mezőgazdasági rendszer | | |

– teljes általános rokkantság, | Egyezés | Egyezés |

– kétharmados általános rokkantság, |

– állandó gondozás |

3. Bányászokra vonatkozó rendszer | | |

– kétharmados általános rokkantság, | Egyezés | Egyezés |

– állandó gondozás, |

– foglalkozási rokkantság | Nincs egyezés | Nincs egyezés |

4. Tengerészekre vonatkozó rendszer | | |

– részleges általános rokkantság, | Egyezés | Egyezés |

– állandó gondozás, |

– foglalkozási rokkantság | Nincs egyezés | Nincs egyezés |

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET (A) (B) (2) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)

EGYES TAGÁLLAMOK JOGSZABÁLYAINAK ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

(A rendelet 89. cikke)

A. BELGIUM

1. Azokra a személyekre, akiknek a természetbeni betegségbiztosítási ellátásokra való jogosultsága az önálló vállalkozókra vonatkozó betegségi és rokkantsági belga kötelező biztosítási rendszeren alapul, a rendelet III. címe 1. fejezetének rendelkezései vonatkoznak, beleértve annak 35. cikke (1) bekezdését is, a következő feltételekkel:

a) ha az érintett személyek ideiglenesen egy Belgiumon kívüli másik tagállam területén rendelkeznek lakóhellyel, jogosultak:

i. a kórházi ápolás tekintetében az ideiglenes lakóhely szerinti tagállam jogszabályai szerint nyújtott természetbeni ellátásokra;

ii. a belga rendszer szerint nyújtott egyéb természetbeni ellátások tekintetében az illetékes belga intézmény általi visszatérítésre az ideiglenes lakóhely szerinti állam jogszabályai szerint előírt mértékben;

b) ha az érintett személyek egy Belgiumon kívüli másik tagállam területén állandó lakóhellyel rendelkeznek, jogosultak az állandó lakóhely szerinti tagállam jogszabályai szerint nyújtott természetbeni ellátásokra, ha a belga szabályozás szerint előírt kiegészítő járulékot megfizetik az illetékes belga intézménynek.

2. A rendelet III. címe 7. és 8. fejezetei rendelkezéseinek az illetékes belga intézmény általi alkalmazásában a gyermekekkel kapcsolatban úgy kell eljárni, mint ha őket a lakóhelyük szerinti tagállamban nevelték volna fel.

3. A rendelet 46. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az 1945. január 1-je előtt a belga jogszabályok szerint szerzett öregségi biztosítási időt a belga, rokkantságra vonatkozó, általános biztosítási rendszerrel és a tengerészekre vonatkozó rendszerrel kapcsolatos jogszabályok szerint szerzett biztosítási időnek kell tekinteni.

4. A 40. cikk (3) bekezdése a) pontja ii. alpontjának alkalmazásában csak azokat az időszakokat kell figyelembe venni, amelyek folyamán az érintett munkavállaló vagy önálló vállalkozó a belga jogszabályok értelmében keresőképtelen volt.

5. A rendelet 46. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a belga jogszabályok szerint az önálló vállalkozók által az önálló vállalkozók keresőképtelenségéről szóló jogszabályok hatálybalépését megelőzően szerzett öregségi biztosítási időszakokat az utóbbi jogszabályok szerint szerzett biztosítási időszakoknak kell tekinteni.

6. Annak megállapításához, hogy a munkanélküliségi ellátásra való jogosultság belga jogszabályok által előírt feltételei teljesülnek-e, csak a munkaviszonyban eltöltött napokat veszik figyelembe; ugyanakkor figyelembe veszik az említett jogszabályok értelmében egyenértékűnek tekintett napokat annyiban, amennyiben az azokat megelőző ledolgozott napok munkaviszonyban eltöltött napok voltak.

7. A rendelet 72. cikke és 79. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében a másik tagállam jogszabályai szerinti szolgálati, illetve biztosítási időt figyelembe kell venni, ha a belga jogszabályok szerinti ellátásokra való jogosultságnak az a feltétele, hogy a munkavállalókra vonatkozó rendszer keretében járó családi ellátásokra jogosító feltételek egy meghatározott korábbi időszakban teljesüljenek.

8. Az 1408/71/EGK rendelet 14a. cikke (2), (3) és (4) bekezdésének, 14c. cikke a) pontjának és 14d. cikkének alkalmazásában az önálló vállalkozókra vonatkozó szociális szabályok alapján fizetendő járulékok megállapításának alapjául szolgáló munkából származó tárgyévi jövedelem kiszámítása annak az évnek az éves átlagos átváltási árfolyamán történik, amely folyamán ez a jövedelem befolyt.

Az átváltási árfolyam az 547/72/EGK rendelet 107. cikkének (5) bekezdése értelmében az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett éves átváltási középárfolyam.

9. A rendelet 46. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint a rokkantsági nyugdíj elméleti összegének kiszámításakor az illetékes belga intézmény az érintett személy által utoljára gyakorolt foglalkozásból befolyt jövedelmet veszi alapul.

10. Az a munkavállaló vagy önálló vállalkozó, aki Belgiumban már nem rendelkezik a beteg- és rokkantsági biztosítási jogszabályok szerinti biztosítással – amelyek szintén ahhoz a feltételhez kötik az ellátásokra vonatkozó jogosultság megszerzését, hogy az érintett személy a biztosítási esemény bekövetkezésekor biztosított legyen –, a rendelet III. címe 3. fejezetének alkalmazásában a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában még mindig biztosítottnak tekintendő, ha egy másik tagállam jogszabályai szerint ugyanazon biztosítási esemény tekintetében biztosítással rendelkezik.

11. Ha az érintett személy a rendelet 45. cikke szerinti belga rokkantsági ellátásra jogosult, ezt az ellátást a rendelet 46. cikkének (2) bekezdésében meghatározott szabályokkal összhangban állapítják meg:

a) A kötelező beteg- és rokkantsági biztosítási rendszer létrehozásáról és megszervezéséről szóló, 1963. augusztus 9-i törvényben megállapított rendelkezésekkel összhangban, ha az érintett személy a keresőképtelenség felmerülésének időpontjában egy másik tagállam jogszabályai alapján a rendelet 1. cikkének a) bekezdése szerinti munkavállalóként ugyanazon biztosítási esemény tekintetében biztosítással rendelkezett.

b) Az önálló vállalkozók keresőképtelenségére vonatkozó biztosítási rendszer létrehozásáról szóló, 1971. július 20-i királyi rendeletben megállapított rendelkezésekkel összhangban, ha az érintett személy a keresőképtelenség felmerülésének időpontjában a rendelet 1. cikkének a) bekezdése szerinti önálló vállalkozó volt.

B. DÁNIA

1. A Dánián kívüli más tagállamban szerzett biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időt ugyanúgy veszik figyelembe egy munkanélküliek számára létrehozott, elismert biztosítási pénztárba való belépés szempontjából, mint ha az Dániában szerzett szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi idő lett volna.

2. A Dániában lakóhellyel rendelkező vagy ott tartózkodó, a rendelet 19. cikkében, 22. cikkének (1) és (3) bekezdésében, 25. cikkének (1) és (3) bekezdésében, 26. cikkének (1) bekezdésében, 28a. cikkében, 29. és 31. cikkében említett munkavállalók, önálló vállalkozók, nyugdíjigénylők és nyugdíjasok, valamint családtagjaik ugyanolyan feltételek mellett jogosultak a természetbeni ellátásokra, mint amilyeneket a dán jogszabályok olyan személyek vonatkozásában írnak elő, akik a közegészségügyi ellátásról szóló törvény (lov om offentlig sygesikring) értelmében az 1. osztályba tartoznak.

3. a) A szociális nyugdíjakról szóló dán jogszabályoknak azok a rendelkezései, amelyek kikötik, hogy a nyugdíjjogosultság feltétele az, hogy az igénylő Dániában állandó lakóhellyel rendelkezzen, nem alkalmazhatók a Dánián kívüli tagállam területén lakóhellyel rendelkező munkavállalókra vagy önálló vállalkozókra, illetve túlélő hozzátartozóikra.

b) A nyugdíj kiszámítása szempontjából a határ menti ingázó vagy az idénymunkás által Dániában szerzett szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi idő a túlélő házastárs által Dániában szerzett tartózkodási időnek tekintendő, amennyiben a túlélő házastárs a fenti időszak folyamán házastársi életközösségben élt a határ menti ingázóval vagy idénymunkással, illetve nem élt tőle összeférhetetlenség miatt ténylegesen külön, és feltéve, hogy a fenti időszak alatt a házastárs egy másik tagállam területén rendelkezett lakóhellyel.

c) A nyugdíj kiszámítása szempontjából a nem határ menti ingázó vagy idénymunkás munkavállaló vagy önálló vállalkozó által 1984. január 1. előtt Dániában szerzett szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi idő a túlélő házastárs által Dániában szerzett tartózkodási időnek tekintendő, amennyiben a túlélő házastárs a fenti időszak folyamán házastársi életközösségben élt a munkavállalóval vagy önálló vállalkozóval, illetve nem élt tőle összeférhetetlenség miatt ténylegesen külön, és feltéve, hogy a fenti időszak alatt a házastárs egy másik tagállam területén rendelkezett lakóhellyel.

d) A b) és c) pont szerint figyelembe veendő időszakokat nem kell figyelembe venni, ha egybeesnek az érintett személynek egy másik tagállam kötelező biztosításáról szóló jogszabályai szerint járó nyugdíj kiszámításánál figyelembe vett időszakokkal vagy azokkal az időszakokkal, amikor az érintett személy e jogszabályok alapján nyugdíjban részesült.

Ezeket az időszakokat azonban figyelembe kell venni, ha az említett nyugdíj éves összege kevesebb a szociális nyugdíj alapösszege felénél.

4. A rendelet feltételei nem érintik a közvetlenül a kérelmezés napját megelőző meghatározott időszak folyamán ténylegesen Dániában lakóhellyel rendelkező dán állampolgárok nyugdíjjogosultságáról szóló, 1972. június 7-i dán törvény ideiglenes rendelkezéseit. Mindazonáltal a dán állampolgárok számára előírt feltételek szerint kell nyugdíjat folyósítani más tagállam állampolgárai számára, akik közvetlenül a kérelmezés napját megelőző év folyamán ténylegesen Dániában rendelkeztek lakóhellyel.

5. a) Azok az időszakok, amelyek folyamán egy Dánián kívüli másik tagállamban lakóhellyel rendelkező határ menti ingázó Dániában végzett kereső tevékenységet, a dán jogszabályok alkalmazásában tartózkodási időnek tekintendők. Ugyanezek a rendelkezések alkalmazandók azokra az időszakokra, amelyek során a határ menti ingázót egy Dánián kívüli másik tagállam területére küldik ki vagy egy Dánián kívüli másik tagállam területén nyújt szolgáltatásokat.

b) Azok az időszakok, amelyek folyamán egy Dánián kívüli másik tagállam területén lakóhellyel rendelkező idénymunkás tevékenységét Dániában végezte, a dán jogszabályok alkalmazásában tartózkodási időnek tekintendők. Ugyanezek a rendelkezések alkalmazandók azokra az időszakokra, amelyek során az idénymunkást egy Dánián kívüli másik tagállam területére küldik ki.

6. Annak meghatározásához, hogy a betegség és anyaság esetén járó napi pénzbeli ellátásokra való jogosultságnak a betegség és anyaság esetén járó napi pénzbeli ellátásokról szóló, 1989. december 20-i törvényben megállapított feltételei teljesülnek-e, ha az érintett személy már nem tartozik a dán jogszabályok hatálya alá a fent említett törvényben meghatározott referencia-időszak folyamán:

a) adott esetben figyelembe kell venni a Dánián kívüli másik tagállam területén abban az említett referencia-időszakban szerezett biztosítási és szolgálati időt, amely folyamán az érintett személy nem tartozott a dán jogszabályok hatálya alá, mintha az ilyen időszakokat az utóbbi jogszabályok hatálya alatt szerezte volna;

és

b) az így figyelembe vett időszakban az önálló vállalkozó vagy a munkavállaló (azokban az esetekben, amikor az utóbbinál a díjazás nem szolgál alapul a napi ellátás kiszámításához) olyan személynek tekintendő, mint aki olyan átlagos jövedelemben vagy díjazásban részesült, amelynek összege megegyezik a dán jogszabályok hatálya alatt az említett referencia-időszakban szerzett időszak folyamán a napi ellátás kiszámításához alapul vett összeggel.

7. A rendelet 46a. cikke (3) bekezdésének d) pontja és 46c. cikkének (1) és (3) bekezdése, valamint a végrehajtási rendelet 7. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazható a dán jogszabályok értelmében megállapított nyugdíjakra.

8. A rendelet 67. cikkének alkalmazásában a Dániában biztosított önálló vállalkozók számára nyújtott munkanélküli ellátások összegét a dán jogszabályokkal összhangban kell kiszámítani.

9. Ha a dán öregségi nyugdíj vagy korengedményes nyugdíj kedvezményezettje egy másik tagállamból is jogosult túlélő hozzátartozói nyugdíjra, ezek a nyugdíjak a dán jogszabályok alkalmazásában, a rendelet 46a. cikkének (1) bekezdése értelmében ugyanolyan típusú ellátásoknak tekintendők, azzal a feltétellel, hogy az a személy, aki által szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő a túlélő hozzátartozói nyugdíj kiszámításának alapjául szolgál, szintén szerzett tartózkodási időt Dániában.

C. NÉMETORSZÁG

1. A rendelet 10. cikkének rendelkezései nem érintik azokat a rendelkezéseket, amelyek szerint a Németországi Szövetségi Köztársaság területén kívül bekövetkezett munkahelyi balesetek (és foglakozási megbetegedések), valamint az e területen kívül szerzett biztosítási idő nem vagy csak meghatározott feltételekkel ad alapot ellátások fizetésére, ha az érintett személyek a Németországi Szövetségi Köztársaság területén kívül rendelkeznek lakóhellyel.

2. a) Az ellátások kiosztásánál figyelembe vett átlagos időszakokat (pauschale Anrechnungszeit) kizárólag a Németországban szerzett időszakok alapján határozzák meg.

b) A bányászok nyugdíjbiztosítása tekintetében a németországi nyugdíj-jogosultsági időszakok figyelembevételére csak a német jogszabályok alkalmazandók.

c) A német beszámítható idő (Ersatztzeiten) figyelembevételének alkalmazásában csak a német jogszabályok alkalmazandók.

3. Ha e rendelet vagy későbbi szociális biztonsági rendeletek alkalmazása egyes betegbiztosítási intézményekre rendkívüli terheket ró, ezeket az intézményeket részben vagy egészben kárpótolni kell. E kárpótlásról (a betegségbiztosításban) az összekötői feladatokat ellátó Helyi Általános Pénztárak Országos Szövetsége határoz egyéb betegbiztosítók központi szövetségeivel egyetértésben. Az e kárpótlás teljesítéséhez szükséges forrásokat a betegbiztosító pénztárakra az előző évek átlagos taglétszáma – a nyugdíjasokat nem számítva – arányában kivetett adókból fedezik.

4. Más tagállamok állampolgáraira, valamint a más tagállamok területén lakóhellyel rendelkező hontalanokra és menekültekre a szociális törvénykönyv VI. könyvének 7. cikkét kell alkalmazni a következő szabályok szerint.

Az általános feltételek teljesülése esetén a német nyugdíj-biztosítási rendszerben önkéntes járulékot fizethet:

a) az az érintett személy, akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye a Németországi Szövetségi Köztársaság területén van;

b) az az érintett fél, akinek állandó lakóhelye vagy lakóhelye egy másik tagállam területén található, és aki korábban bármikor önkéntes vagy kötelező biztosítás keretében egy német nyugdíj-biztosítási rendszerhez tartozott;

c) az az érintett fél, aki egy másik tagállam állampolgára és állandó lakóhelye vagy lakóhelye egy harmadik tagállam területén található, továbbá a német nyugdíj-biztosítási rendszerben legalább 60 hónapon keresztül járulékot fizetett, vagy a szociális törvény VI. könyvének 232. cikke szerint önkéntes biztosításra volt jogosult, és egy másik tagállam jogszabályai szerint önkéntesen vagy kötelezően nem biztosított.

5. …

6. …

7. …

8. …

9. Ha egy másik tagállam illetékes intézményeinél biztosított nyugdíjasok vagy azok családtagjai számára a lakóhelyük szerinti illetékes német intézmény által nyújtott természetbeni ellátások költségeit havi átalányösszegek alapján vissza kell téríteni, e költségek a nyugdíjasok német betegbiztosító intézményei közötti pénzügyi kiegyenlítés alkalmazásában a nyugdíjasokra vonatkozó német betegségbiztosítási rendszer kiadásaiként kezelendők. A más tagállamok illetékes intézményei által a lakóhely szerinti német intézmények számára visszatérített átalányösszegeket az előzőekben említett kiegyenlítés céljait szolgáló bevételnek kell tekinteni.

10. Önálló vállalkozók esetében a munkanélküli segély (Arbeitslosenhilfe) folyósításának előfeltétele, hogy az érintett személy munkanélküliségének bejelentését megelőzően legalább egy éven keresztül a Németországi Szövetségi Köztársaság területén folytasson önálló vállalkozói tevékenységet, és munkanélküliségének oka ne tevékenységének ideiglenes megszakítása legyen.

11. Egy másik tagállam jogszabályai szerint a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó különleges öregségi nyugdíj-biztosítási rendszerben vagy ilyen rendszer hiányában általános nyugdíj-biztosítási rendszerben mezőgazdasági termelőként szerzett biztosítási időt a mezőgazdasági termelők öregségi nyugdíjbiztosításáról szóló törvény (Gesetz über die Altershilfe der Landwirte – GAL) 27. cikke értelmében a járulékfizetési kötelezettséghez feltételként megállapított biztosítási időbe be kell számítani, mindegyik esetben azzal a feltétellel, hogy:

a) a járulékfizetési kötelezettség alapját képező nyilatkozatot az előírt határidőn belül benyújtották;

és

b) a nyilatkozat benyújtását megelőzően az érintett személy a Németországi Szövetségi Köztársaság területén a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó öregséginyugdíj-biztosítási rendszerben volt kötelezett járulékfizetésre.

12. Egy másik tagállam jogszabályai szerint a kézművesekre vonatkozó különleges rendszerben, vagy ha ilyen rendszer nem létezik, az önálló vállalkozókra vonatkozó különleges rendszerben vagy az általános rendszerben szerzett kötelező biztosítási időt figyelembe veszik a kézművesekre vonatkozó nyugdíjbiztosítási rendszerhez való kötelező csatlakozás alóli mentességhez előírt 18 éves kötelező járulékfizetési időszak leteltének igazolásához.

13. A szociális törvény V. kiadása (Fünftes Sozialgesetzbuch – SGV V) 5. cikke (1) bekezdésének ii. alpontjában és a betegbiztosítási reformtörvény (Gesundheitsreformgesetz) 56. cikkében foglalt, a nyugdíjasok kötelező betegbiztosításáról szóló német jogszabályok alkalmazásában – ha szükséges – a német jogszabályok szerint szerzett biztosítási időként veszik figyelembe azt a másik tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási és tartózkodási időt, amelyek során az érintett személy a természetbeni betegbiztosítási ellátásokra volt jogosult, feltéve hogy azok nem esnek egybe a fenti jogszabályok szerint szerzett biztosítási idővel.

14. A német szociális törvény V. kiadása (SGB V) 47. cikkének (1) bekezdése, valamint a német társadalombiztosítási törvény (Reichsversicherungsordnung – RVO) 200. cikkének (2) bekezdése és 561. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzbeli ellátások folyósításánál a német intézmények az ellátások kiszámításakor figyelembe veendő nettó díjazást úgy határozzák meg, mint ha a biztosított a Németországi Szövetségi Köztársaságban rendelkezne lakóhellyel.

15. A köztisztviselői státusszal rendelkező görög tanárok, akik – mivel német iskolákban tanítottak – járulékot fizettek a kötelező német nyugdíj-biztosítási rendszerbe, valamint a különleges görög köztisztviselői rendszerbe, és akikre 1978. december 31. után már nem vonatkozik a kötelező német biztosítás, a szociális törvény VI. könyvének 210. cikkével összhangban visszaigényelhetik a kötelező járulékokat. A járulékok megtérítésére vonatkozó kérelmeket ennek a rendelkezésnek a hatálybalépését követő év folyamán kell benyújtani. Az érintett fél igényét attól a naptól számított hat naptári hónapon belül is benyújthatja, amely naptól már nem tartozik a kötelező biztosítás hatálya alá.

A szociális törvény VI. könyve 210. cikkének (6) bekezdése csak azokra az időszakokra alkalmazandó, amelyek során a különleges görög köztisztviselői rendszer keretében befizetett járulékokon felül befizették a kötelező járulékokat a nyugdíj-biztosítási rendszerbe, illetve a közvetlenül azokat az időszakokat követő elosztási időszakokra vonatkozóan, amelyek során ezeket a kötelező járulékokat befizették.

16. …

17. A német szociális törvény V. könyvének (SGB V) 53. és azt követő cikkei szerinti gondos és állandó ápolást igénylő személyeknek járó ellátások nyújtásakor a lakóhely szerinti intézmény a természetbeni ellátások formájában történő segítségnyújtáshoz a másik tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási, szolgálati vagy tartózkodási időt úgy veszi figyelembe, mint ha az az erre az intézményre alkalmazandó jogszabályok szerint szerzett időszak lenne.

18. A német jogszabályok szerinti nyugdíjban és egy másik tagállam jogszabályai szerinti nyugdíjban részesülő személy a rendelet 27. cikkének alkalmazásában jogosultnak tekintendő természetbeni betegbiztosítási és anyasági ellátásokra, ha a német szociális törvény V. könyve (SGB V) 8. cikke (4) bekezdésének 4. pontja szerint ez a személy mentesül a kötelező betegbiztosítás (Krankenversicherung) alól.

19. A német jogszabályok szerinti gyermeknevelési biztosítási idő azokra az időszakokra is vonatkozik, amelyek alatt az érintett munkavállaló egy másik tagállamban nevelte a gyermeket, feltéve hogy az adott személy az anyavédelmi törvény (Mutterschutzgesetz) 5. cikkének (1) bekezdése alapján nem tudta foglalkozását gyakorolni, vagy kivette a gyermeknevelési támogatásról szóló szövetségi törvény (Bundeserziehungsgeldgesetz) 15. cikke szerinti gyermeknevelési szabadságot, és nem rendelkezett az SGB IV. könyve szerinti semmilyen kisebb (geringfügig) munkaviszonnyal sem.

20. Ha az 1991. december 31-én hatályban lévő német nyugdíjtörvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a VI. melléklet rendelkezéseinek is az 1991. december 31-én hatályban lévő változata alkalmazandó.

D. SPANYOLORSZÁG

1. A rendelet 1. cikke a) pontjának iv. alpontjában megállapított azon feltétel, hogy az adott személy akár munkavállalóként, akár önálló vállalkozóként folytasson tevékenységet, valamint hogy ugyanazon tagállam munkavállalói vagy önálló vállalkozói javára szervezett rendszer keretében ugyanazon kockázattal szemben korábban kötelezően biztosított volt, nem alkalmazható azokkal a személyekkel szemben, akik az 1979. december 7-i 2805/1979 királyi rendelet rendelkezéseivel összhangban nemzetközi kormányközi szervezet szolgálatában álló tisztviselőként vagy alkalmazottként önkéntesen csatlakoztak az általános szociális biztonsági rendszerhez.

2. Az 1979. december 7-i 2805/1979 királyi rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a tagállamok állampolgáraira, valamint a menekültekre és hontalanokra:

a) ha spanyol területen rendelkeznek lakóhellyel; vagy

b) ha egy másik tagállam területén rendelkeznek lakóhellyel, és ha korábban valamikor kötelező jelleggel csatlakoztak a spanyol szociális biztonsági rendszerhez;

vagy

c) ha egy harmadik állam területén rendelkeznek lakóhellyel és legalább 1800 napig fizettek járulékot a spanyol szociális biztonsági rendszerbe, és ha nem rendelkeznek sem kötelező, sem önkéntes biztosítással egy másik tagállam jogszabályai szerint.

3. Az a munkavállaló vagy önálló vállalkozó, aki a spanyol jogszabályok szerint már nem rendelkezik biztosítással, a rendelet III. címe 3. fejezete rendelkezéseinek az alkalmazásában a biztosítási esemény bekövetkezésekor még mindig biztosítottnak tekintendő, ha a biztosítási esemény bekövetkezésekor egy másik tagállam jogszabályai szerinti biztosítással rendelkezik, vagy – ennek hiányában – abban az esetben, ha egy másik tagállam jogszabályai értelmében ugyanazzal a kockázattal kapcsolatban ellátásra jogosult. Az utóbbi feltétel azonban a 48. cikk (1) bekezdésében említett esetben teljesítettnek tekintendő.

4. a) A rendelet 47. cikke szerint a spanyol ellátások elméleti összegét a biztosított személy által a spanyol szociális biztonsági rendszerbe teljesített utolsó járulékfizetést közvetlenül megelőző évek során ténylegesen befizetett járulékok alapján számítják ki.

b) A nyugdíj így kapott összegét növeli az egyes években az azonos típusú nyugdíjak tekintetében a biztosítási esemény bekövetkezését megelőző évig minden évre utólag számított emelések és értékállóságot biztosító növekmények összege.

E. FRANCIAORSZÁG

1. a) Az időskorú munkavállalók juttatását, az időskorú önálló vállalkozók juttatását és a mezőgazdasági öregségi juttatást a francia jogszabályok által a francia munkavállalók vonatkozásában megállapított feltételek szerint kell nyújtani azoknak a munkavállalóknak vagy önálló vállalkozóknak, akik más tagállam állampolgárai és akik igényük bejelentésekor francia területen rendelkeznek lakóhellyel.

b) E rendelkezések alkalmazandók menekültekre és hontalanokra is.

c) A rendelet rendelkezései nem érintik a francia jogszabályok azon rendelkezéseit, amelyek szerint az időskorú munkavállalók juttatáshoz való jogosultsága megszerzésénél csak a Francia Köztársaság európai megyéinek területén és tengeren túli megyéiben (Guadeloupe, Guyana, Martinique és Réunion) szerzett munkaviszonyban eltöltött időt vagy ehhez hasonló időt vagy adott esetben önálló vállalkozóként eltöltött időt kell figyelembe venni.

2. A bányászokra vonatkozó különleges szociális biztonsági jogszabályokban előírt különleges juttatások és kumulált kártalanítás csak francia bányákban alkalmazott munkavállalóknak nyújthatók.

3. Az 1965. július 10-i 65–555. törvény, amely jogosultságot biztosít az önkéntes nyugdíj-biztosítási rendszerhez való csatlakozásra azon francia állampolgárok számára, akik külföldön folytatnak vagy folytattak kereső tevékenységet, más tagállamok állampolgáraira a következő feltételekkel alkalmazandók:

- a francia rendszer szerinti önkéntes biztosítás alapjául szolgáló kereső tevékenységet nem lehet francia területen, sem pedig abban a tagállamban folytatni, amelynek az érintett munkavállaló vagy önálló vállalkozó az állampolgára,

- az érintett munkavállaló vagy önálló vállalkozó igényének előterjesztésekor köteles bizonyítani, hogy akár legalább 10 egymást követő, akár egymást nem követő éven keresztül Franciaországban rendelkezett lakóhellyel vagy ugyanilyen időtartamon keresztül kötelező vagy szabadon választható folytatólagos jelleggel a francia jogszabályok hatálya alá tartozott.

4. A rendelet 14. cikkének (1) bekezdése vagy 14a. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában a francia jogszabályok hatálya alá tartozó személy a következő családi ellátásokra jogosult annak a tagállamnak a területére őt követő családtagjai tekintetében, amelyben foglalkozását gyakorolja:

a) a három hónaposnál fiatalabb gyermekeknek nyújtott támogatás;

b) a rendelet 73. cikkével összhangban nyújtott családi ellátások.

5. A rendelet 46. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett elméleti összeg kiszámításához olyan biztosítási rendszerekben, amelyekben az öregségi nyugdíjat pontok alapján számítják ki, az illetékes intézménynek bármely más tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási évek vonatkozásában figyelembe kell venni e pontokat olyan módon, hogy az általa alkalmazott jogszabályok szerint szerzett pontokat elosztja az ezeknek a pontoknak megfelelő évek számával.

6. a) Azok a határ menti ingázók, akik egy Franciaországon kívüli tagállam területén munkavállalóként folytatnak tevékenységet, és akik Haut-Rhin, Bas-Rhin és Moselle francia megyékben rendelkeznek lakóhellyel, jogosultak a fenti megyék területén az 1946. június 12-i 46–1428. törvény és az 1967. szeptember 25-i 67–814. törvény által létrehozott helyi elzász-lotaringiai rendszerben előírt természetbeni ellátásokra a rendelet 19. cikkének értelmében.

b) Ezek a rendelkezések hasonlóan alkalmazandók a rendelet 25. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 28. és 29. cikke szerinti jogosultakra is.

7. A rendelet 73. és 74. cikkétől függetlenül a lakhatási támogatásokban, az otthoni gyermekgondozási segélyben és a szülői gyermeknevelési támogatásban csak azok az érintett személyek és családtagjaik részesülnek, akik Franciaország területén rendelkeznek lakóhellyel.

8. Az a munkavállaló, aki már nem tartozik a francia általános szociális biztonsági rendszer vagy a mezőgazdasági munkavállalókra vonatkozó rendszer szerinti özvegyi biztosítást szabályozó francia jogszabályok hatálya alá, a rendelet III. címe 3. fejezete rendelkezéseinek alkalmazásában a biztosítási esemény bekövetkezésekor a fenti jogszabályok szerint biztosítottnak tekintendő, ha a biztosítási esemény bekövetkezésekor egy másik tagállam jogszabályai szerint munkavállalóként biztosított, vagy – ennek hiányában – abban az esetben, ha a túlélő hozzátartozói ellátás egy másik tagállam munkavállalókról szóló jogszabályai értelmében jár. Ez a feltétel azonban a 48. cikk (1) bekezdésében említett esetben teljesítettnek tekintendő.

F. GÖRÖGORSZÁG

1. …

2. A görög állampolgárokra és a görög származású külföldi állampolgárokra vonatkozó nyugdíj-biztosítási rendszerhez történő önkéntes csatlakozásról szóló 1469/84 törvény a második albekezdéssel összhangban a többi tagállam állampolgáraira, az egyik tagállam területén lakóhellyel rendelkező hontalanokra és menekültekre is alkalmazandó.

A fenti törvény egyéb feltételeinek teljesítésétől függően járulékot fizethet:

a) az érintett személy, ha állandó lakóhelye vagy lakóhelye az egyik tagállam területén található, és valamikor régebben kötelező jelleggel csatlakozott a görög nyugdíj-biztosítási rendszerhez;

vagy

b) az érintett személy, állandó lakóhelyétől vagy lakóhelyétől függetlenül, ha korábban 10 évig Görögországban lakott – akár folyamatosan, akár nem –, vagy korábban akár kötelező, akár önkéntes jelleggel 1500 napig a görög jogszabályok hatálya alá tartozott.

3. Az OGA rendeletei által alkalmazott megfelelő rendelkezésektől függetlenül az az időszak, amely során egy tagállamnak az ilyen kockázatokra vonatkozóan külön rendszert előíró jogszabályaival összhangban munkahelyi balesetek vagy foglalkozási megbetegedések tekintetében ellátások fizetendők, az OGA által alkalmazott jogszabályok szerinti biztosítási időnek tekintendő a rendelet 1. cikke r) pontjának értelmében, feltéve hogy az egybeesik a Görögország mezőgazdasági ágazatában szerzett szolgálati idővel.

4. A görög jogszabályok értelmében a rendelet 49. cikke (2) bekezdése alkalmazásának az a feltétele, hogy a fent említett cikkben említett újraszámítás ne befolyásolja hátrányosan az érintett személy érdekeit.

5. Ha a görög kisegítő nyugdíjpénztárak ("επικουρικά ταμεία") alapszabályának rendelkezései előírják az alaptörvényi görög biztosítóintézeteknél ("κύριας ασφάλισης") szerzett öregségi nyugdíj-biztosítási idő elismerését, e szabályokat kell alkalmazni bármely más tagállamnak a rendelet hatálya alá tartozó jogszabályai alapján szerzett nyugdíj-biztosítási ágazati kötelező nyugdíj-biztosítási időre is.

6. Azokat a munkavállalókat, akik 1992. december 31-ig Görögországon kívüli másik tagállam kötelező nyugdíj-biztosítási rendszeréhez tartoztak és akik első alkalommal 1993. január 1-je után kerültek a görög kötelező szociális biztonsági rendszer (alaptörvényi rendszer) hatálya alá, a 2048/92 törvény rendelkezéseivel összhangban "korábban biztosított személyek" -nek kell tekinteni.

G. ÍRORSZÁG

1. Az Írországban lakóhellyel rendelkező vagy ott tartózkodó, a rendelet 19. cikkében, 22. cikkének (1) és (3) bekezdésében, 25. cikkének (1) és (3) bekezdésében, 26. cikkének (1) bekezdésében, 28a. cikkében, 29. és 31. cikkében említett munkavállalók, önálló vállalkozók, nyugdíjigénylők és nyugdíjasok, valamint családtagjaik térítésmentesen jogosultak az írországi jogszabályokban előírt egészségügyi ellátásra, ha ennek az ellátásnak a költségeit egy Írországon kívüli másik tagállam intézménye viseli.

2. Egy Írországon kívüli másik tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozó és e jogszabályok által az ellátásra való jogosultságra vonatkozóan megállapított feltételeknek eleget tevő munkavállalók vagy önálló vállalkozók családtagjai szükség esetén a 18. cikk rendelkezéseinek a figyelembevételével térítésmentesen jogosultak az ír jogszabályok által előírt valamennyi egészségügyi ellátásra, ha Írországban rendelkeznek lakóhellyel.

Ezen ellátások költségeit az az intézmény viseli, amelyiknél az érintett munkavállaló vagy önálló vállalkozó biztosított.

Ugyanakkor ha az érintett munkavállaló vagy önálló vállalkozó házastársa vagy a gyermekekről gondoskodó személy kereső tevékenységet folytat Írország területén, az írországi illetékes intézmény a családtagok számára annyiban fizet ellátásokat, amennyiben ezen ellátásokra való jogosultság kizárólag az ír jogszabályok rendelkezései szerint áll fenn.

3. Ha egy Írország jogszabályainak a hatálya alatt álló munkavállaló elhagyta egy tagállam területét abból a célból, hogy munkaviszonyával kapcsolatosan egy másik tagállam területére utazzon, és megérkezését megelőzően balesetet szenved, az ilyen személynek e baleset vonatkozásában az ellátásra való jogosultságát úgy állapítják meg

a) mintha a baleset Írország területén történt volna;

valamint

b) annak megállapításánál, hogy munkaviszonyából kifolyólag az említett jogszabályok szerint biztosított volt, nem veszik figyelembe azt, hogy az érintett személy nem tartózkodott Írország területén.

4. …

5. A munkanélküli-ellátások nyújtása esetére az ír jogszabályokban előírt jövedelem alapú ellátások nyújtása céljából a kereset kiszámításához, a rendelet 23. cikke (1) bekezdésétől és 68. cikke (1) bekezdésétől függetlenül, az adott esetben férfi vagy női munkavállaló által a tárgyévben megkeresett heti átlagkeresettel megegyező összeget be kell számítani a megfelelő adóévben egy másik tagállam jogszabályai szerint munkavállalóként szerzett szolgálati idő minden egyes hete vonatkozásában.

6. A rendelet 40. cikke (3) bekezdése a) pontja ii. alpontjának alkalmazásában csak azokat az időszakokat kell figyelembe venni, amelyek során az érintett munkavállaló vagy önálló vállalkozó az ír jogszabályok értelmében keresőképtelen volt.

7. A rendelet 44. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az a munkavállaló tekintendő azon öregségi nyugdíja megállapításának elhalasztását kifejezetten igénylő személynek, amely nyugdíjra az ír jogszabályok szerint lenne jogosult, aki ha a nyugdíj folyósításának feltétele a nyugdíjba vonulás, nem vonul nyugdíjba.

8. …

9. Ha a munkanélküli annak a három hónapos időszaknak a végén visszatér Írországba, amely során továbbra is részesült az ír jogszabályok szerinti ellátásokban, a rendelet 69. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a 69. cikk (2) bekezdése ellenére jogosult a munkanélküli-ellátások igénylésére, ha kielégíti a fent említett jogszabályban megállapított feltételeket.

10. A rendelet 13. cikke (2) bekezdésének f) pontjával összhangban az ír jogszabályok hatálya alá tartozás:

i. nem vehető figyelembe a fenti rendelkezés szerint a rendelet III. cikkének szempontjából olyan időszakként, amely alatt az adott személy az ír jogszabályok hatálya alá tartozott;

valamint

ii. nem indokolhatja azt, hogy Írország legyen az illetékes állam a rendelet 18., 38. cikkének vagy 39. cikke (1) bekezdésében előírt ellátások nyújtására.

H. OLASZORSZÁG

Nincs ilyen.

I. LUXEMBURG

1. A rendelet 94. cikkének (2) bekezdésétől függetlenül a luxemburgi rokkantsági, öregségi vagy haláleseti nyugdíj-biztosítási jogszabályok szerint az akár 1946. január 1-je előtt, akár egy korábbi, kétoldalú egyezményben meghatározott időpont előtt a munkavállalók vagy önálló vállalkozók által szerzett biztosítási időt vagy annak minősülő egyéb időszakot e jogszabályok alkalmazásában csak akkor kell figyelembe venni, ha az érintett személy igazolja, hogy az adott időpont után hat hónap biztosítási időt szerzett a luxemburgi rendszer keretében. Ha több kétoldalú megállapodás alkalmazandó, a biztosítási időt vagy az annak tekintendő egyéb időszakot a legkorábbi időponttól kell figyelembe venni.

2. A luxemburgi nyugdíjak rögzített összegű részének nyújtása vonatkozásában a Luxemburg területén lakóhellyel nem rendelkező munkavállalók vagy önálló vállalkozók által szerzett biztosítási időt 1971. október 1-jétől kezdődően tartózkodási időnek kell tekinteni.

3. A rendelet 22. cikke (2) bekezdésének második albekezdése nem érinti a luxemburgi jogszabályoknak azokat a rendelkezéseit, amelyek értelmében a betegbiztosító pénztárnak a külföldi kezelésre vonatkozó engedélye nem tagadható meg, ha a szükséges kezelés a Luxemburgi Nagyhercegségben nem biztosítható.

4. A társadalombiztosítási törvény (Code des Assurances Sociales) 171. cikkének (7) bekezdésében előírt biztosítási idő figyelembevétele céljából a luxemburgi intézmény az érintett személy által bármely másik tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási időt ugyanúgy elismeri, mint ha az az általa alkalmazott jogszabályok szerint szerzett időszak lenne. Az előző rendelkezés alkalmazásának az a feltétele, hogy az érintett személy utoljára a luxemburgi jogszabályok szerint szerezzen biztosítási időt.

J. HOLLANDIA

1. Egészségügyi kiadások fedezésére vonatkozó biztosítás

a) A holland jogszabályok szerinti természetbeni ellátásokra való jogosultság tekintetében a természetbeni ellátásokra azok a személyek jogosultak, akik a III. cikk 1. fejezetének alkalmazásában a betegbiztosító pénztárakról szóló holland törvény alkalmazási körébe tartozó biztosítási rendszer szerinti biztosítással vagy együttes biztosítással rendelkeznek.

b) …

c) A rendelet 27–34. cikke alkalmazásában az alábbi nyugdíjak a Holland Királyságnak a rendelet 5. cikke szerint nyilatkozata b) (rokkantság) és c) (öregség) pontjában említett jogi rendelkezések szerint fizetendő nyugdíjként kezelendők:

- a köztisztviselőkre és ezek túlélő hozzátartozóira vonatkozó új szabályozásról szóló, 1966. január 6-i törvény (Staatsblad 6) (Hollandia köztisztviselői nyugdíjról szóló törvénye) (Algemene burgerlijke pensioenwet) szerint megállapított nyugdíjak,

- a katonai állomány tagjaira és ezek túlélő hozzátartozóira vonatkozó új szabályozásról szóló, 1966. január 6-i törvény (Staatsblad 445) (katonai nyugdíjtörvény) (Algemene militaire pensioenwet) szerint megállapított nyugdíjak,

- az NV Nederlandse Spoorwegen (Holland Vasúttársaság) alkalmazottaira és ezek túlélő hozzátartozóira vonatkozó új szabályozásról szóló, 1967. február 15-i törvény (Staatsblad 138) (vasúti nyugdíjtörvény) (Spoorwegpensioenwet) szerint megállapított nyugdíjak,

- a Holland Vasúttársaság foglalkoztatási feltételeit szabályozó rendelet (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen) (RDV 1964 NS) szerint megállapított nyugdíjak, vagy

- munkavállalók és korábbi munkavállalók számára öregségi támogatást biztosító nyugdíjrendszer szerint a 65 éves életkort megelőzően nyújtott nyugdíjakkal vagy az állam, ágazati megállapodás vagy a Betegbiztosító Pénztárak Tanácsa által meghatározott korengedményes nyugdíjaztatási rendszer keretében nyújtott, korengedményes nyugdíjakkal kapcsolatos ellátások.

d) A 19. cikk (2) bekezdésében említett, Hollandia területén lakóhellyel rendelkező családtagok és a 22. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és (3) bekezdésében a 22. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összefüggésben és a 25. és 26. cikkben említett munkavállalók, vagy önálló vállalkozók és azok családtagjai, akik más tagállam jogszabályai szerint jogosultak ellátásokra, az Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (a rendkívüli egészségügyi költségek elleni általános biztosítási rendszerről szóló törvény) (AWBZ) szerint nem biztosítottak.

2. Az általános öregségi biztosításról szóló holland jogszabályok alkalmazása (Toepassing van de Nederlandse Algemene Ouderdomswet) (AOW)

a) Az AOW 13. cikkének (1) bekezdésében említett csökkentés nem alkalmazható az 1957. január 1. előtti naptári évekre vagy azok részeire, amelyek során az a jogosult, aki nem elégíti ki ezeknek az éveknek biztosítási időként történő elismerését lehetővé tevő feltételeket, 15 és 65 éves kora között Hollandia területén rendelkezett lakóhellyel, vagy amelynek folyamán a más tagállam területén lakóhellyel rendelkező munkavállalóként Hollandiában végzett munkát egy ott letelepedett munkáltatónál.

Az AOW 7. cikkétől eltérően nyugdíjjogosultnak tekintendők azok a személyek is, akik csak 1957. január 1-je előtt rendelkeztek lakóhellyel vagy dolgoztak a fenti feltételekkel összhangban.

b) Az AOW 13. cikkének (1) bekezdésében említett csökkentés nem alkalmazható az 1989. augusztus 2-a előtti naptári évekre vagy azok részeire, amelyek során a házasságban élő vagy házasságban élt személy 15. és 65. életévei között nem rendelkezett a fent említett jogszabályok szerinti biztosítással annak ellenére, hogy egy Hollandián kívüli tagállam területén rendelkezett lakóhellyel, ha ezek a naptári évek vagy azok részei egybeesnek egyrészről az adott személy házastársa által a fenti jogszabályok szerint szerzett biztosítási idővel – feltéve, hogy a házasság fennállt a fenti időszakban –, másrészről az a) pont szerint figyelembe veendő naptári évekkel vagy azok részeivel.

Az AOW 7. cikkétől eltérően ez a személy nyugdíjasnak tekintendő.

c) Az AOW 13. cikkének (2) bekezdésében említett csökkentés nem alkalmazható az 1957. január 1. előtti naptári évekre vagy azok részeire, amelyek során a nyugdíjas házastársa, aki nem elégíti ki ezeknek az éveknek biztosítási időként történő elismerését lehetővé tevő feltételeket, 15. és 65. életévei között Hollandia területén rendelkezett lakóhellyel, vagy amelyek során – annak ellenére, hogy egy másik tagállam területén rendelkezett lakóhellyel – a házastárs munkavállalóként Hollandiában végzett munkát egy ott letelepedett munkáltatónál.

d) Az AOW 13. cikkének (2) bekezdésében említett csökkentés nem alkalmazható az 1989. augusztus 2. előtti naptári évekre vagy azok részeire, amelyek során a nyugdíjas házastársa 15. és 65. életévei között egy Hollandián kívüli tagállamban rendelkezett lakóhellyel, és nem rendelkezett a fent említett jogszabályok szerinti biztosítással, ha ezek a naptári évek vagy azok részei egybeesnek egyrészről a házastárs által a fenti jogszabályok szerint szerzett biztosítási idővel – feltéve, hogy a házasság fennállt a fenti időszakban, másrészről az a) pont szerint figyelembe veendő naptári évekkel vagy azok részeivel.

e) Az a), b), c) és d) pontban említett feltételek csak akkor alkalmazandók, ha az érintett személy 59. életévének betöltése után hat évig egy vagy több tagállam területén rendelkezett lakóhellyel, és ameddig a fenti személy e tagállamok egyikének területén lakóhellyel rendelkezik.

f) Az általános öregségi biztosításról szóló törvény (AOW) 45. cikke (1) bekezdésének, valamint az árvák és özvegyek általános biztosításáról szóló törvény (AWW) 47. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseitől eltérően a kötelezően biztosított munkavállaló vagy önálló vállalkozó Hollandián kívüli tagállam területén lakóhellyel rendelkező házastársa engedélyt kap arra, hogy a fenti jogszabályok szerinti önkéntes biztosítást kössön, de kizárólag az 1989. augusztus 2-át követő olyan időszakokra, amelyek során a munkavállaló vagy önálló vállalkozó a fent említett jogszabályok szerinti kötelező biztosítással rendelkezik vagy rendelkezett. Ez az engedély hatályát veszti a munkavállaló vagy önálló vállalkozó kötelező biztosításának megszűnésekor.

A fent említett engedély nem veszti hatályát azonban, ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó kötelező biztosítása annak halála miatt szűnik meg, és ha özvegye csak az árvák és özvegyek általános biztosításáról szóló törvény (AWW) alapján részesül nyugdíjban.

Mindenesetre az önkéntes biztosításra vonatkozó engedély azon a napon hatályát veszti, amikor az önkéntes biztosítással rendelkező személy eléri a 65 éves kort.

A fent említett önkéntes biztosításra az általános öregségi biztosításról szóló törvény (AOW) vagy az árvák és özvegyek általános biztosításáról szóló törvény (AWW) szerinti kötelező biztosítással rendelkező munkavállaló vagy önálló vállalkozó házastársa által fizetendő járulékot a kötelező biztosítási járulék meghatározására vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell meghatározni, feltéve hogy a házastárs jövedelme Hollandiában szerzett jövedelemnek tekinthető.

Az 1989. augusztus 2-án vagy azután kötelező biztosítással rendelkező munkavállaló vagy önálló vállalkozó házastársa által fizetendő járulékot az általános öregségi biztosításra vonatkozó holland jogszabályok, valamint az özvegyek és árvák általános biztosítására vonatkozó holland jogszabályok szerinti önkéntes biztosítási járulék meghatározására vonatkozó rendelkezésekkel összhangban határozzák meg.

g) Az f) pontban említett engedélyt akkor adják meg, ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó házastársa a kötelező biztosítási idő megkezdésétől számított legkésőbb egy éven belül értesítette a Sociale Verzekeringsbankot (Társadalombiztosítási Bankot) arról a szándékáról, hogy önkéntes biztosítást kíván kötni.

Az 1989. augusztus 2-án vagy közvetlenül azelőtt kötelező biztosítással rendelkező munkavállaló vagy önálló vállalkozó házastársa számára az egyéves időszak 1989. augusztus 2-án kezdődik.

Az f) pont 4. albekezdésében említett engedély nem adható meg a rendelet 14. cikke (1) bekezdése, 14a. cikke (1) bekezdése vagy 17. cikke rendelkezéseinek a hatálya alá tartozó munkavállaló vagy önálló vállalkozó nem Hollandiában lakóhellyel rendelkező házastársa számára, ha a házastárs egyedül a holland jogszabályok rendelkezései szerint már rendelkezik vagy rendelkezett önkéntes biztosítás megkötésére vonatkozó engedéllyel.

h) Az a), b), c), d) és f) pont nem alkalmazható sem a Hollandián kívüli tagállam öregségi biztosítási jogszabályai szerinti nyugdíjjogosultság kiszámításánál figyelembe vehető időszakokkal egybeeső időszakokra, sem azokra az időszakokra, amelyek alatt az érintett személy a fenti jogszabályok szerint öregségi nyugdíjban részesült.

i) A rendelet 46. cikke (2) bekezdésének az alkalmazásában kizárólag az általános öregségi biztosításról szóló törvény (AOW) szerinti, 15 éves kor után szerzett biztosítási idő vehető figyelembe biztosítási időként.

3. a) Az a munkavállaló vagy önálló vállalkozó, aki már nem tartozik az özvegyi biztosítást szabályozó holland jogszabályok hatálya alá, a rendelet II. cikke 3. fejezete rendelkezéseinek az alkalmazásában a biztosítási esemény bekövetkezésekor a fenti jogszabályok szerint biztosítottnak tekintendő, ha ez a személy egy másik tagállam jogszabályai szerint ugyanarra a kockázatra vonatkozó biztosítással rendelkezik vagy – ennek hiányában – abban az esetben, ha a túlélő hozzátartozói ellátás egy másik tagállam jogszabályai értelmében jár. Az utóbbi feltétel a 48. cikk (1) bekezdésében említett esetben azonban teljesítettnek tekintendő.

b) Ha az a) pont értelmében az özvegy az özvegyekre és árvákra vonatkozó általános biztosításról szóló holland jogszabályok szerinti özvegyi nyugdíjra jogosult, e nyugdíjat a rendelet 46. cikkének (2) bekezdésével összhangban kell kiszámítani.

E rendelkezések alkalmazásában az 1959. október 1. előtt szerzett biztosítási idő, amely során a munkavállaló vagy önálló vállalkozó Hollandia területén rendelkezett lakóhellyel, mielőtt a 15. életévét betöltötte, vagy amely során – annak ellenére, hogy egy másik tagállam területén rendelkezett lakóhellyel – Hollandiában egy ott letelepedett munkáltatónál folytatott kereső tevékenységet, a fent említett holland jogszabályok szerint biztosítási időnek tekintendő.

c) Nem vehetők figyelembe azok a b) pont szerint figyelembe veendő időszakok, amelyek egybeesnek egy másik tagállam jogszabályai szerint a túlélő hozzátartozói nyugdíjak vonatkozásában szerzett biztosítási idővel.

d) A rendelet 46. cikke (2) bekezdésének az alkalmazásában kizárólag az árvák és özvegyek általános biztosításról szóló törvény (AWW) szerinti, 15 éves kor után szerzett biztosítási idő vehető figyelembe biztosítási időként.

4. a) Az a munkavállaló vagy önálló vállalkozó, aki már nem rendelkezik a keresőképtelenséggel kapcsolatos biztosításról szóló, 1966. február 18-i törvény (WAO) szerinti, illetve a keresőképtelenségről szóló, 1975. december 11-i törvény (AAW) szerinti biztosítással, a rendelet III. címe 3. fejezete rendelkezéseinek az alkalmazásában a biztosítási esemény bekövetkezésekor még mindig biztosítottnak tekintendő, ha ugyanerre a kockázatra egy másik tagállam jogszabályai szerinti biztosítással rendelkezik, vagy – ennek hiányában – abban az esetben, ha ugyanazzal a kockázattal kapcsolatban egy másik tagállam jogszabályai szerint ellátás jár. Az utóbbi feltétel azonban a 48. cikk (1) bekezdésében említett esetben teljesítettnek tekintendő.

b) Ha az a) pont értelmében az érintett személy holland rokkantsági ellátásra jogosult, ezt az ellátást a rendelet 46. cikkének (2) bekezdésében megállapított szabályokkal összhangban állapítják meg:

i. a fent említett 1966. február 18-i törvényben (WAO) megállapított rendelkezésekkel összhangban, ha a rendelet 1. cikkének a) pontja szerinti munkavállalóként egy másik tagállam jogszabályai szerint a munkaképtelenség bekövetkezésekor ugyanarra a kockázatra biztosítással rendelkezett;

ii. a fent említett 1975. december 11-i törvényben (AAW) megállapított rendelkezésekkel összhangban, ha a munkaképtelenség bekövetkeztekor:

- egy másik tagállam jogszabályai szerint kockázatra vonatkozó biztosítással rendelkezett ugyan, de nem a rendelet 1. cikkének a) pontja szerinti munkavállalóként,

vagy

- nem rendelkezett a kockázattal kapcsolatosan biztosítással egy másik tagállam jogszabályai szerint, de egy másik tagállam jogszabályai szerint ellátásokra támaszthat igényt.

Ha az i. alpont rendelkezései szerint kiszámított ellátás összege kevesebb, mint a ii. alpont rendelkezései alkalmazásából származó összeg, az utóbbi ellátást kell kifizetni.

c) A fent említett 1966. február 18-i törvénnyel (WAO) vagy a fent említett 1975. december 11-i törvénnyel (AAW) összhangban megállapított ellátások kiszámításakor a holland intézmények figyelembe veszik:

- az 1967. július 1. előtt Hollandiában munkaviszonyban eltöltött és ilyen időszakként kezelt időszakokat,

- a fent említett 1966. február 18-i törvény (WAO) szerint szerzett biztosítási időt,

- a fent említett 1975. december 11-i törvény (AAW) szerint 15. életévének betöltését követően az érintett személy által szerzett biztosítási időt, amennyiben ezek nem esnek egybe a fent említett 1966. február 18-i törvény (WAO) szerint szerzett biztosítási idővel.

d) A rendelet 40. cikke (1) bekezdésének értelmében a holland rokkantsági ellátás kiszámításakor a holland intézmények nem vesznek figyelembe a kiegészítésekről szóló törvény rendelkezései alapján megállapított semmilyen kiegészítést. Az erre a kiegészítésre vonatkozó jogosultságot és a kiegészítés összegét kizárólag a kiegészítésekről szóló törvény alapján határozzák meg.

5. A családi támogatásokról szóló holland jogszabályok alkalmazása

a) Az a munkavállaló vagy önálló vállalkozó, akire egy negyedéven át a holland családi ellátásokról szóló jogszabályokat kell alkalmazni, vagy aki e negyedév első napján egy másik tagállam megfelelő jogszabályainak a hatálya alá tartozott, a holland törvények szerint a fenti első naptól biztosítottnak tekintendő.

b) A családi ellátásokról szóló holland törvények értelmében az a) pont szerint biztosítottnak tekintendő munkavállaló vagy önálló vállalkozó által igényelhető családi ellátások összegét a rendelet 98. cikkében említett végrehajtási rendeletben megállapított részletes szabályokkal összhangban kell meghatározni.

6. Egyes átmeneti rendelkezések alkalmazása

A 45. cikk (1) bekezdése nem alkalmazható az általános öregségi biztosításról (46. cikk), az özvegyek és árvák általános biztosításáról és a keresőképtelenség elleni általános biztosításról szóló jogszabályok átmeneti rendelkezései szerinti ellátásokra való jogosultság megállapítására.

K. AUSZTRIA

1. A rendelet III. cikke I. fejezetének alkalmazásában a köztisztviselői nyugdíjban részesülő személy nyugdíjasnak tekintendő.

2. A rendelet 46. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában az osztrák jogszabályok szerinti kiegészítő biztosítás járulékának emelését és a bányászok kiegészítő ellátását figyelmen kívül kell hagyni. Ezekben az esetekben a rendelet 46. cikkének (2) bekezdése szerint kiszámított összeget ezek az emelések növelik.

3. A rendelet 46. cikke (2) bekezdésének történő alkalmazásában az osztrák jogszabályok alkalmazásakor a nyugdíjjogosultság megnyílásának napja (Stichtag) a biztosítási esemény bekövetkezése napjának tekintendő.

4. A rendelet rendelkezéseinek alkalmazása nem vonja maga után azon személyeknek ellátásokra való jogosultságának csökkenését az osztrák jogszabályok értelmében, akiknek a szociális biztonsági helyzetét politikai vagy vallási okokból vagy származásuk miatt hátrány érte.

L. PORTUGÁLIA

A különleges egészségügyi ellátási rendszer hatálya alá tartozó aktív vagy nyugdíjba vonult köztisztviselők és családtagjaik abban az esetben részesülhetnek természetbeni betegségi és anyasági ellátásokban, ha egy másik tagállam területén történő tartózkodásuk során közvetlen szükségük van erre, vagy ha azért utaznak oda az illetékes portugál intézmény előzetes engedélyével, hogy egészségi állapotuknak megfelelő ellátásban részesüljenek, az 1408/71/EGK rendelet 22. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontjában, (2) bekezdése második mondatában és (3) bekezdésében, valamint 31. cikkének a) pontjában megállapított szabályokkal összhangban, ugyanolyan feltételekkel, mint az általános szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó munkavállalók és önálló vállalkozók.

M. FINNORSZÁG

1. Annak meghatározása érdekében, hogy a nyugdíjjogosultság megnyílását előidéző esemény felmerülése és a nyugdíjkorhatár közötti időszak (jövőbeni időszak) figyelembe vehető-e a finn munkaviszony után járó nyugdíj összegének kiszámításakor, a másik tagállam jogszabályai szerinti biztosítási vagy tartózkodási időt figyelembe kell venni a finnországi tartózkodásra vonatkozó feltétel teljesítésénél.

2. Ha a munkaviszony vagy önálló vállalkozás Finnországban megszűnt, és biztosítási esemény egy másik tagállamban folytatott munkaviszony vagy önálló vállalkozás folyamán merül fel, valamint ha a finn munkaviszony után járó nyugdíjra vonatkozó jogszabályok szerinti nyugdíj már nem tartalmazza a biztosítási esemény és a nyugdíjkorhatár közötti időszakot (jövőbeni időszak), a másik tagállam jogszabályai szerinti biztosítási időt ugyanúgy figyelembe veszik a jövőbeni időszakra vonatkozó követelménynél, mintha finnországi biztosítási idő lenne.

3. Ha a finn jogszabályok szerint a finn intézménynek többet kell fizetnie az ellátásra vonatkozó igény késedelmes feldolgozása miatt, a másik tagállam intézményéhez benyújtott igény – az ilyen emelésre vonatkozó finn jogszabályok rendelkezéseinek alkalmazásában – azon a napon tekintendő benyújtottnak, amikor a fenti igény minden szükséges mellékletével együtt beérkezik a finnországi illetékes intézményhez.

N. SVÉDORSZÁG

1. A 18. cikk (1) bekezdésének az adott személynek a szülői ellátásra vonatkozó jogosultságának megállapítása céljából történő alkalmazásában a Svédországon kívüli másik tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási idő úgy tekintendő, hogy ugyanazon az átlagkereseten alapul, mint az a svéd biztosítási idő, amellyel összesítik.

2. A rendeletnek a biztosítási vagy tartózkodási idő összesítésére vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók az igény időpontját megelőzően egy meghatározott ideig Svédországban lakóhellyel rendelkező személyeknek járó alapnyugdíjak kedvezőbb kiszámítására vonatkozó jogosultságról szóló svéd jogszabályok átmeneti szabályaira.

3. A részben a jövőbeni vélelmezett biztosítási időn alapuló rokkantsági vagy túlélő hozzátartozói nyugdíjra való jogosultság megállapítása céljából az adott személy olyannak tekintendő, mint aki teljesíti a svéd jogszabályok biztosítási és jövedelmi követelményeit, ha munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként egy másik tagállam biztosítási vagy tartózkodási rendszerének a hatálya alá tartozik.

4. A svéd jogszabályok által előírt feltételekkel összhangban a kisgyermekek gondozásával eltöltött évek a kiegészítő nyugdíj szempontjából biztosítási időnek tekintendők akkor is, ha a gyermek és az érintett személy egy másik tagállamban rendelkezik lakóhellyel, feltéve hogy a gyermeket gondozó személy a gyermekgondozás miatti szabadsághoz való jogról szóló törvény feltételei szerint szülői szabadságon van.

O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

1. Ha a szokásosan Gibraltárban lakóhellyel rendelkező személy, vagy az a személy, akitől megkövetelik, hogy az utolsó Gibraltárba érkezésétől számított időszakra Gibraltár jogszabályai szerint munkavállalói járulékot fizessen, keresőképtelenség, anyaság vagy munkanélküliség következtében meghatározott időszakra a járulékfizetési kötelezettség alóli mentesítését kérelmezi, és kéri, hogy arra az időszakra a járulékok összegét számára jóváírják, e kérelem alkalmazásában minden olyan időszakot, amelynek során az érintett személy az Egyesült Királyság területén kívüli más tagállamokban végzett munkát, olyan időszaknak kell tekinteni, mint amelynek során őt Gibraltárban alkalmazták, és amely időszakokra Gibraltár jogszabályai szerint munkavállalóként fizetett járulékot.

2. Ha az Egyesült Királyság jogszabályaival összhangban az adott személy öregségi nyugdíjra lehetne jogosult, ha:

a) a korábbi házastárs járulékait az adott személy saját járulékainak tekintenék;

vagy

b) az erre vonatkozó járulékfizetési feltételeket a fenti személynek a házastársa vagy korábbi házastársa teljesíti;

feltéve továbbá minden esetben, hogy a házastárs vagy korábbi házastárs két vagy több tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozó munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként folytat vagy folytatott tevékenységet, a rendelet III. cikke 3. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni az Egyesült Királyság jogszabályai szerinti jogosultság meghatározása érdekében. Ebben az esetben az említett 3. fejezetben a "biztosítási időre" történő hivatkozások úgy értelmezendők, mint ha a biztosítási időt:

i. a házastárs vagy korábbi házastárs szerezte volna, ha az igényt férjes asszony, özvegy férfi vagy olyan személy nyújtja be, akinek a házassága nem a házastárs halálával szűnt meg;

vagy

ii. a korábbi házastárs szerezte volna, ha a kérelmet olyan özvegy nyújtja be, aki nem részesült túlélő hozzátartozói ellátásban közvetlenül a nyugdíjkorhatár elérése előtt vagy, aki csak életkor alapú, a rendelet 46. cikkének (2) bekezdése szerint kiszámított özvegyi nyugdíjban részesül.

3. a) Ha az Egyesült Királyság jogszabályai szerint munkanélküli-ellátást fizettek egy személynek a rendelet 71. cikke (1) bekezdése a) pontja ii. alpontja vagy b) pontja ii. alpontja rendelkezéseinek értelmében, az érintett személy által egy másik tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási időt, szolgálati időt és önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időt nagy-britanniai vagy adott esetben észak-írországi jelenlétnek kell tekinteni abból a célból, hogy a nagy-britanniai vagy adott esetben észak-írországi jelenléthez kötött gyermeknevelési ellátással (child benefit) kapcsolatban az Egyesült Királyság jogszabályai által előírt feltételeket kielégítsék.

b) Ha a rendelet II. címének rendelkezései értelmében az Egyesült Királyság jogszabályait kell alkalmazni arra a munkavállalóra vagy önálló vállalkozóra, aki az Egyesült Királyság jogszabályaiban előírt, a gyermeknevelési ellátásra (child benefit) vonatkozó feltételeket nem elégíti ki,

i. ha ez a feltétel a nagy-britanniai vagy adott esetben észak-írországi jelenlét, e feltétel teljesítése szempontjából az érintett személy Nagy-Britanniában vagy adott esetben Észak-Írországban tartózkodónak tekintendő;

ii. ha ez a feltétel a nagy-britanniai vagy adott esetben észak-írországi jelenlét, egy másik tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási idő, szolgálati idő és önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi idő az ilyen feltétel teljesítése szempontjából nagy-britanniai vagy adott esetben észak-írországi jelenlétnek tekintendő.

c) A Gibraltár jogszabályai szerinti családi támogatások kérelmezése tekintetében az a) és b) pont rendelkezései hasonlóan alkalmazandók.

4. Az Egyesült Királyság jogszabályai szerint nyújtott özvegyi ellátások (widows' payment) a rendelet 3. fejezetének alkalmazásában túlélő hozzátartozói nyugdíjként kezelendők.

5. A 10a. cikk (2) bekezdésének az ápolási díjra, rokkantgondozási támogatásra és fogyatékossággal élők megélhetési támogatására való jogosultságot szabályozó rendelkezésekre történő alkalmazásában az Egyesült Királyságon kívüli tagállam területén szerzett szolgálati, önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi vagy tartózkodási időt figyelembe veszik az adott ellátásra való jogosultság kérdésének első felmerülését megelőző napon, amennyiben erre az egyesült királyságbeli jelenlétre feltételek teljesítéséhez szükség van.

6. Ha egy, az Egyesült Királyság jogszabályainak a hatálya alatt álló munkavállaló egy másik tagállam területére munkaviszonyával kapcsolatos utazás közben, azt követően, hogy egy tagállam területét elhagyta, de a másik tagállam területére való megérkezést megelőzően balesetet szenved, az ilyen személynek e baleset vonatkozásában az ellátásra való jogosultságát úgy állapítják meg:

a) mint ha a baleset az Egyesült Királyság területén történt volna;

és

b) nem véve tekintetbe, hogy az érintett személy nem tartózkodott Nagy-Britannia, Írország vagy Gibraltár területén, annak megállapításánál, hogy Nagy-Britannia vagy Írország jogszabályai szerinti munkavállaló (employed earner) vagy Gibraltár jogszabályai szerinti munkavállaló (employed person) volt-e.

7. E rendelet nem alkalmazható az Egyesült Királyság jogszabályainak azokra a rendelkezéseire, amelyek célja az Egyesült Királyság és egy harmadik állam között megkötött szociális biztonsági megállapodás hatálybaléptetése.

8. A rendelet III. címe 3. fejezetének alkalmazásában nem kell figyelembe venni az Egyesült Királyság jogszabályai szerint biztosított személy által fizetett progresszív járulékokat vagy az azon jogszabályok szerint fizetendő progresszív nyugdíjakat. A progresszív ellátások összegét hozzá kell adni az Egyesült Királyság jogszabályai szerint járó ellátás összegéhez az abban a fejezetben meghatározottak szerint. Az érintett személynek ténylegesen járó ellátás összege e két összegből adódik.

9. …

10. A nem járulék alapú társadalombiztosítási ellátásokról és munkanélküli biztosításról szóló rendelet (Gibraltár) alkalmazásában az e rendelet hatálya alá tartozó személyeket Gibraltárban állandó lakóhellyel rendelkezőnek kell tekinteni, ha egy tagállamban rendelkeznek lakóhellyel.

11. A rendelet 10., 27., 28. 28a., 29., 30 és 31. cikkének alkalmazásában az Egyesült Királyság jogszabályai szerint a munkavállalók vagy önálló vállalkozók számára nyújtott ápolási támogatást (attendance alowance) rokkantsági ellátásnak kell tekinteni.

12. A rendelet 10. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában az az Egyesült Királyság jogszabályai szerinti kedvezményezett, aki egy másik tagállam területén tartózkodik, ott-tartózkodásának időtartamára olyan személynek tekintendő, mint aki azon tagállam területén rendelkezik lakóhellyel.

13.1. A kereseti tényezőknek az Egyesült Királyság jogszabályai szerinti ellátásokra való jogosultság meghatározása céljából történő kiszámításának alkalmazásában, a 15. pontra is figyelemmel, minden munkahetet, amelynek folyamán egy munkavállaló vagy egy önálló vállalkozó egy másik tagállam jogszabályainak a hatálya alatt állt, és amely az Egyesült Királyság jogszabályainak értelmében az adott adóévben kezdődött el, a következők szerint kell figyelembe venni:

a) az 1975. április 6. és 1987. április 5. közötti időszakban:

i. minden, munkavállalóként szerzett biztosítási, szolgálati és tartózkodási hétre vonatkozóan az érintett személyt úgy kell tekinteni, mint aki munkavállalóként (employed earner) fizetett járulékot az adott évben a felső kereseti határ kétharmadának megfelelő kereset alapján;

ii. minden, önálló vállalkozóként szerzett biztosítási, önálló vállalkozói és tartózkodási hétre vonatkozóan az érintett személyt úgy kell tekinteni, mint aki 2. osztályú járulékot fizetett.

b) 1987. április 6-tól kezdődően:

i. minden, munkavállalóként szerzett biztosítási, szolgálati és tartózkodási hétre vonatkozóan az érintett személyt úgy kell tekinteni, mint aki munkavállalóként (employed earner) az adott héten a felső kereseti határ kétharmadának megfelelő heti keresetet szerzett és fizetett járulékot e kereset alapján;

ii. minden, önálló vállalkozóként szerzett biztosítási, önálló vállalkozói és tartózkodási hétre vonatkozóan az érintett személyt úgy kell tekinteni, mint aki 2. osztályú járulékot fizetett.

c) Minden olyan teljes hétre vonatkozóan, amelynek során az érintett személy biztosítási időnek, szolgálati időnek, önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időnek vagy tartózkodási időnek tekintett időt szerzett, őt úgy kell tekinteni, mint akinek a járulékot vagy a keresetet jóváírták, de csak addig a mértékig, ami szükséges ahhoz, hogy a rá vonatkozó teljes kereseti tényezőt arra a szintre emelje, amely ahhoz szükséges, hogy az az adóév az Egyesült Királyságnak a járulékok és keresetek jóváírását szabályzó jogszabályainak értelmében beszámítható évvé (reckonable year) váljon.

13.2 A rendelet 46. cikke (2) bekezdése b) pontjának alkalmazásában, ha:

a) az 1975. április 6-án vagy azután kezdődő bármelyik adóévben a munkavállaló kizárólag az Egyesült Királyságon kívüli tagállamban szerzett biztosítási, szolgálati, önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi vagy tartózkodási időt, és az (1) bekezdés a) pontja i. alpontjának, valamint az (1) bekezdés b) pontja i. alpontjának alkalmazása következtében az adott év az Egyesült Királyság jogszabályai értelmében a rendelet 46. cikke (2) bekezdése a) pontjának alkalmazásában jogosultságot igazoló évnek számít, a munkavállalót olyannak kell tekinteni, mint aki az adott évben a fenti másik tagállamban 52 hétig rendelkezett biztosítással;

b) az 1975. április 6-án vagy azután kezdődő adóévek az Egyesült Királyság jogszabályai értelmében a rendelet 46. cikke (2) bekezdése a) pontjának alkalmazásában nem számítanak jogosultságot igazoló évnek, a fenti évben szerzett biztosítási, szolgálati vagy tartózkodási időt figyelmen kívül kell hagyni.

13.3. A kereseti tényezők biztosítási idővé történő átváltásához az Egyesült Királyság jogszabályai értelmében az adott adóévben elért kereseti tényezőt el kell osztani az arra az adóévre megállapított kereset alsó határával. A kapott eredményt egész számként kell megadni, a maradékot figyelmen kívül kell hagyni. Az ilyen módon kapott számmal fejezik ki a tárgyévben az Egyesült Királyság jogszabályai szerint szerzett biztosítási hetek számát, feltéve hogy az így kapott szám nem haladhatja meg azoknak a heteknek a számát, amelyek folyamán abban az évben az érintett személy azon jogszabályok hatálya alá tartozott.

14. A 40. cikk (3) bekezdése a) pontja ii. alpontjának alkalmazásában csak azokat az időszakokat kell figyelembe venni, amelyek folyamán az érintett munkavállaló vagy önálló vállalkozó az Egyesült Királyság jogszabályainak értelmében keresőképtelen volt.

15.1. A nyugdíj azon részének a rendelet 46. cikke (2) bekezdése a) pontja szerinti kiszámításában, amely az Egyesült Királyság jogszabályai szerint kiegészítő elem:

a) a rendelet 47. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett "kereset, járulék vagy növekmény" kifejezés a kereseti tényezőben jelentkező többletként értelmezendő a szociális biztonsági nyugdíjakról szóló, 1975. évi törvényben vagy adott esetben a szociális biztonsági nyugdíjakról szóló, 1975. évi rendeletben (Észak-Írország) meghatározottak szerint;

b) az előző a) pont szerint értelmezett, kereseti tényezőkben jelentkező többletek átlagát a rendelet 47. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban kell kiszámítani az Egyesült Királyság jogszabályai szerint nyilvántartott többletek összegének az Egyesült Királyság jogszabályai szerint az 1968. április 6-tól kezdődően eltelt, az adott biztosítási időn belüli adóévek számával való elosztásával (a töredék adóéveket is beleértve).

15.2. A rendelet 46. cikke (2) bekezdésében említett "biztosítási vagy tartózkodási idő" kifejezés – az Egyesült Királyság jogszabályai szerint kiegészítő elemekből álló nyugdíjrészek összegének megbecsülése alkalmazásában – 1968. április 6-tól kezdődően szerzett biztosítási vagy tartózkodási időként értelmezendő.

16. Az a munkanélküli, aki az Egyesült Királyságba olyan három hónapos időszak leteltét követően tér vissza, amely során a rendelet 69. cikke (1) bekezdésének értelmében továbbra is az Egyesült Királyság jogszabályai szerinti ellátásban részesült, a 69. cikk (2) bekezdésétől eltérően továbbra is jogosult a munkanélküli-ellátásokra, ha teljesíti a fent említett jogszabályokban foglalt feltételeket.

17. A súlyos fogyatékosság esetén nyújtott támogatásra való jogosultság szempontjából minden olyan munkavállaló vagy önálló vállalkozó, aki a rendelet II. címével – kivéve a 13. cikk (2) bekezdésének f) pontját – összhangban az Egyesült Királyság jogszabályainak a hatálya alá tartozik vagy tartozott:

a) az Egyesült Királyság területén tartózkodónak vagy lakóhellyel rendelkezőnek tekintendő az alatt a teljes időszak alatt, ameddig munkavállaló vagy önálló vállalkozó volt és az Egyesült Királyság jogszabályainak a hatálya alatt állt, mialatt egy másik tagállam területén tartózkodott vagy rendelkezett lakóhellyel;

b) jogosult arra, hogy az általa munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként egy másik tagállam területén és jogszabályai szerint szerzett biztosítási időt az Egyesült Királyság területén szerzett tartózkodási időnek vagy egyesült királyságbeli jelenlétnek tekintsék.

18. Az az időszak, amelynek folyamán az adott személy a rendelet 13. cikke (2) bekezdésének f) pontjával összhangban az Egyesült Királyság jogszabályainak a hatálya alá tartozott:

i. a fenti rendelkezés szerint nem tekinthető olyan időszaknak, amelynek folyamán az érintett személy a rendelet III. címének alkalmazásában az Egyesült Királyság jogszabályainak a hatálya alá tartozott;

valamint

ii. nem jogosítja fel az Egyesült Királyságot a rendelet 18., 38. vagy 39. cikke (1) bekezdésében előírt ellátások nyújtására.

19. Az egyes tagállamokkal kötött egyezményekre is figyelemmel, a rendelet 13. cikke (2) bekezdése f) pontjának és a végrehajtási rendelet 10b. cikkének az alkalmazásában az Egyesült Királyság jogszabályai a következő három nap közül a legutolsó nap elteltétől már nem alkalmazhatók arra a személyre, aki korábban munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként az Egyesült Királyság jogszabályainak a hatálya alá tartozott:

a) a lakóhelynek a 13. cikk (2) bekezdésének f) pontjában említett másik tagállamba történő áthelyezésének napja;

b) az olyan munkaviszony vagy önálló vállalkozás – akár állandó, akár átmeneti – megszűnésének napja, amelynek során az adott személyre az Egyesült Királyság jogszabályai vonatkoztak;

c) minden olyan időszak utolsó napja, amely során az Egyesült Királyságtól betegbiztosítási vagy anyasági ellátásban (beleértve azokat a természetbeni ellátásokat is, amelyekre az Egyesült Királyság az illetékes) vagy munkanélküli ellátásban részesültek, amely időszak

i. az előtt kezdődött, hogy a lakóhelyet áthelyezték egy másik tagállamba; vagy ha később,

ii. amely egy másik tagállamban fennálló munkaviszonyt vagy önálló vállalkozást követett, mialatt az adott személy az Egyesült Királyság jogszabályainak a hatálya alatt állt.

20. Az a tény, hogy az adott személy a rendelet 13. cikke (2) bekezdése f) pontjával, a végrehajtási rendelet 10b. cikkével és a fenti 19. ponttal összhangban egy másik tagállam jogszabályainak a hatálya alá került, nem akadályozza meg azt, hogy:

a) az Egyesült Királyság mint illetékes állam a rendelet III. címének 1. fejezetében és 2. fejezete 1. szakaszában vagy 40. cikkének (2) bekezdésében foglalt, a munkavállalókra vagy önálló vállalkozókra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza rá, ha e célból továbbra is munkavállaló vagy önálló vállalkozó maradt, és utoljára az Egyesült Királyság jogszabályai szerint volt biztosított;

b) az adott személyt a rendelet III. címe 7. és 8. fejezetének és a végrehajtási rendelet 10. vagy 10a. cikkének alkalmazásában munkavállalónak vagy önálló vállalkozónak tekintsék, feltéve hogy az egyesült királyságbeli ellátás a III. cím 1. fejezete szerint az a) ponttal összhangban fizetendő a számára.

--------------------------------------------------

VII. MELLÉKLET (B) (2) (5) (6) (15)

OLYAN ESETEK, AMIKOR EGY SZEMÉLY EGYIDEJŰLEG KÉT TAGÁLLAM JOGSZABÁLYAINAK A HATÁLYA ALÁ TARTOZIK

(A rendelet 14c. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

1. Ha az érintett személy Belgiumban önálló vállalkozó és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

2. Ha a Dániában lakóhellyel rendelkező személy Dániában önálló vállalkozó és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

3. A mezőgazdasági baleset-biztosítási rendszerben és a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó öregségi biztosítási rendszerben: ha az érintett személy Németországban önálló vállalkozóként tevékenykedő mezőgazdasági termelő és bármely más tagállam területén munkaviszonyban áll.

4. Ha a Spanyolországban lakóhellyel rendelkező személy Spanyolországban önálló vállalkozó és bármelyik másik tagállamban munkaviszonyban áll.

5. Ha az érintett személy Franciaországban önálló vállalkozó és, Luxemburg kivételével, bármely más tagállam területén munkaviszonyban áll.

6. Ha az érintett személy Franciaországban önálló vállalkozóként tevékenykedő mezőgazdasági termelő és Luxemburgban áll munkaviszonyban.

7. Az önálló vállalkozókra vonatkozó nyugdíj-biztosítási rendszerben: ha az érintett személy Görögországban önálló vállalkozó és bármely másik tagállam területén munkaviszonyban áll.

8. Ha az érintett személy Olaszországban önálló vállalkozó és bármely másik tagállam területén munkaviszonyban áll.

9. Ha az érintett személy Ausztriában önálló vállalkozó és bármely másik tagállam területén munkaviszonyban áll.

10. Ha az érintett személy Portugáliában önálló vállalkozó és bármely másik tagállam területén munkaviszonyban áll.

11. Ha a Finnországban lakóhellyel rendelkező személy Finnországban önálló vállalkozó és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

12. Ha a Svédországban lakóhellyel rendelkező személy Svédországban önálló vállalkozó és bármelyik másik tagállamban munkaviszonyban áll.

--------------------------------------------------

II. RÉSZ

A tanács 1972. március 21.574/72/EGK rendelete

a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról

TARTALOMJEGYZÉK

I. CÍM:

II. CÍM:

III. CÍM:

1. fejezet:

2. fejezet:

3. fejezet:

4. fejezet:

5. fejezet:

6. fejezet:

7. fejezet:

8. fejezet:

V. CÍM:

VI. CÍM:

VII. CÍM:

1.melléklet:

2.melléklet:

3.melléklet:

4.melléklet:

5.melléklet:

6.melléklet:

7.melléklet:

8.melléklet:

9.melléklet:

10.melléklet:

11.melléklet:

Függelék:

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 51. és 235. cikkére,

tekintettel a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendeletre és különösen annak 98. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

mivel meg kell állapítani az alapvető rendelkezéseknek és e szövegeknek az évek folyamán történő alkalmazásából szerzett tapasztalatokhoz igazított 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokat;

mivel különösen szükséges, hogy minden tagállamban pontosan meghatározzák a hatáskörrel rendelkező hatóságokat és illetékes intézményeket, valamint az ezek közötti közvetlen információcserére jogosult összekötő szerveket;

mivel pontosan meg kell határozni az ellátásokban való részesülés céljából az érintett személyek által kitöltendő és benyújtandó okmányokat;

mivel részletesen meg kell határozni az 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokat az alkalmazandó jogszabályok, valamint az ellátások különböző kategóriáira vonatkozó rendelkezések tekintetében;

mivel szükséges az egyik tagállam intézménye által egy másik tagállam intézménye nevében nyújtott ellátások megtérítésével kapcsolatos feltételeknek és a könyvvizsgáló bizottság kötelezettségeinek a meghatározása;

mivel meg kell állapítani az Európai Pénzügyi Rendszer keretében történő valutaátváltáskor követendő eljárás alkalmazási szabályait;

mivel a tagállam hatóságai és intézményei közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében gondoskodni kell az 1408/71/EGK rendelet alkalmazásával kapcsolatos elektronikus adatfeldolgozásról;

mivel lehetővé kell tenni az 574/72/EGK rendelethez csatolt 1, 4, 5., 6., 7. és 8. mellékleteknek a Bizottság által az érintett tagállam vagy tagállamok, illetve hatáskörrel rendelkező hatóságaik kérésére az igazgatási bizottsággal folytatott konzultációt követően hozott rendelettel történő módosítását; mivel a mellékletek módosításának egyedüli célja az, hogy az érintett tagállamok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságaik által elfogadott határozatokat egy közösségi okmányba foglalják,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) "rendelet" az 1408/71/EGK rendelet;

b) "végrehajtási rendelet" ez a rendelet;

c) a rendelet 1. cikkében található fogalommeghatározások az említett cikkben nekik tulajdonított jelentéssel rendelkeznek.

2. cikk

Formanyomtatványok – Tájékoztatás a jogszabályokról – Útmutatók

(1) A tanúsítványok, igazolások, nyilatkozatok, kérelmek, valamint a rendeletben és a végrehajtási rendeletben foglaltak alkalmazásához szükséges egyéb okmányok mintáit az igazgatási bizottság dolgozza ki.

Két tagállam vagy azok hatáskörrel rendelkező hatóságai kölcsönös megállapodás alapján és az igazgatási bizottság véleményének birtokában egymás között egyszerűsített formanyomtatványokat is alkalmazhatnak.

(2) Az igazgatási bizottság az egyes tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai részére tájékoztatást adhat a rendelet alkalmazási körébe tartozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseiről.

(3) Az igazgatási bizottság útmutatókat készít, hogy az érintett személyekkel megismertesse a jogaikat, valamint azokat az igazgatási alakiságokat, amelyeket az ilyen jogok gyakorlása érdekében teljesíteni kell.

Ezen útmutatók összeállítása előtt konzultálnak a tanácsadó bizottsággal.

3. cikk (7)

Összekötő szervek – Kommunikáció az intézmények, valamint a kedvezményezettek és az intézmények között

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóságok összekötő szerveket jelölhetnek ki, amelyek egymással közvetlenül érintkezhetnek.

(2) A tagállamok intézményei, valamint a tagállamok területén lakóhellyel rendelkező vagy ott tartózkodó személyek akár közvetlenül, akár az összekötő szerveken keresztül kérelemmel fordulhatnak egy másik tagállam intézményéhez.

(3) Az egyik tagállam intézményétől származó, az egyik tagállam területén lakóhellyel rendelkező vagy tartózkodó személyeknek szánt határozatokat és egyéb okmányokat közvetlenül, ajánlott levél útján juttathatják el az érintettekhez, átvételi elismervénnyel.

4. cikk (9)

Mellékletek

(1) A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságát vagy hatóságait az 1. melléklet sorolja fel.

(2) Az egyes tagállamok illetékes intézményeit a 2. melléklet sorolja fel.

(3) A tagállamok lakóhely szerinti intézményeit és tartózkodási hely szerinti intézményeit a 3. melléklet sorolja fel.

(4) A végrehajtási rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alapján kijelölt összekötő szerveket a 4. melléklet sorolja fel.

(5) A végrehajtási rendelet 5. cikkében, 53. cikkének (3) bekezdésében, 104. cikkében, 105. cikkének (2) bekezdésében, 116. cikkében, valamint 121. cikkében említett rendelkezéseket az 5. melléklet sorolja fel.

(6) Az egyes tagállamokban a fizetésekért felelős intézmények által választott ellátások fizetésének szabályait a végrehajtási rendelet 53. cikke (1) bekezdésének megfelelően a 6. melléklet sorolja fel.

(7) A végrehajtási rendelet 55. cikkének (1) bekezdésében említett bankok nevét és székhelyét a 7. melléklet sorolja fel.

(8) Azokat a tagállamokat, amelyekre egymás közötti kapcsolataikban a végrehajtási rendelet 10a. cikke (1) bekezdése d) pontjának rendelkezései vonatkoznak, a 8. melléklet sorolja fel.

(9) A természetbeni ellátások évi átlagos költségének kiszámításánál figyelembe veendő rendszereket a végrehajtási rendelet 94. cikke (3) bekezdése a) pontjának, valamint a 95. cikk (3) bekezdése a) pontjának megfelelően a 9. melléklet sorolja fel.

(10) A hatáskörrel rendelkező hatóságok által kijelölt intézményeket, illetve szerveket különösen a következő rendelkezések alapján a 10. melléklet sorolja fel:

a) rendelet: a 14c. cikk, a 14d. cikk (3) bekezdése és a 17. cikk;

b) végrehajtási rendelet: a 6. cikk (1) bekezdése, a 8. cikk, a 10b. cikk, a 11. cikk (1) bekezdése, a 11a. cikk (1) bekezdése, a 12a. cikk, a 13. cikk (2) és (3) bekezdése, a 14. cikk (1), (2) és (3) bekezdése, a 38. cikk (1) bekezdése, a 70. cikk (1) bekezdése, a 80. cikk (2) bekezdése, a 81. cikk, a 82. cikk (2) bekezdése, a 85. cikk (2) bekezdése, a 86. cikk (2) bekezdése, a 89. cikk (1) bekezdése, a 91. cikk (2) bekezdése, a 102. cikk (2) bekezdése, a 109. cikk, a 110. cikk, a 113. cikk (2) bekezdése.

(11) A rendelet 35. cikkének (2) bekezdésében említett rendszert vagy rendszereket a 11. melléklet sorolja fel.

II. CÍM

A RENDELET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSA

A rendelet 6. és 7. cikkének végrehajtása

5. cikk

Az egyezmények végrehajtási szabályainak felváltása a végrehajtási rendelettel

A végrehajtási rendelet rendelkezései felváltják a rendelet 6. cikkében említett egyezmények végrehajtási szabályait; a végrehajtási rendelet rendelkezései azoknak a szabályoknak a helyébe lépnek, amelyek a rendelet 7. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett egyezmények rendelkezéseinek végrehajtására vonatkoznak, amennyiben azokat az 5. melléklet nem sorolja fel.

A rendelet 9. cikkének végrehajtása

6. cikk

Az önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosítási rendszerbe történő belépés

(1) Aki a rendelet 9. cikkének és 15. cikke (3) bekezdésének értelmében a rokkantság, öregség és halál (nyugdíjak) tekintetében egy tagállam jogszabályai szerint több rendszerben is eleget tesz az önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosításba történő belépés feltételeinek, és ha legutóbbi munkaviszonya vagy önálló vállalkozása következtében a fenti rendszerek valamelyike szerint nem tartozott kötelező biztosítás hatálya alá, akkor az említett cikkek szerint csatlakozhat az adott tagállam jogszabályaiban meghatározott önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosítási rendszerhez vagy ennek hiányában az általa választott rendszerhez.

(2) Ahhoz, hogy egy személy hivatkozhasson a rendelet 9. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseire, igazolást kell benyújtania a kérdéses tagállam intézményéhez egy másik tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időről. Ezt az igazolást az érintett személy kérelme alapján az azon jogszabályokat alkalmazó intézmény vagy intézmények állítják ki, amely jogszabályok szerint az érintett személy a biztosítási vagy tartózkodási időt szerezte.

A rendelet 12. cikkének végrehajtása

7. cikk (11)

Az ellátások halmozódásának tilalmára vonatkozó rendelkezések végrehajtásának általános szabályai

(1) Ha a két vagy több tagállam jogszabályai szerint járó ellátásoknak a feltétele az ellátások kölcsönös csökkentése, felfüggesztése vagy visszavonása, az érintett tagállam jogszabályaiban előírt csökkentésre, felfüggesztésre vagy visszavonásra vonatkozó rendelkezések szigorú betartása esetén a kifizetésre nem kerülő összegeket elosztják a csökkentendő, felfüggesztendő vagy visszavonandó ellátások számával.

(2) A rendelet 12. cikke (2), (3) és (4) bekezdésének, 46a., 46b., 46c. cikkének alkalmazásában az érintett illetékes intézmények kérelemre megadják egymásnak a szükséges felvilágosítást.

8. cikk (5)

A több tagállam jogszabályai szerinti betegségi és anyasági ellátásokra való jogosultságok halmozódása esetén alkalmazandó szabályok

(1) Ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó – vagy ezek valamelyik családtagja – két vagy több tagállam jogszabályai szerint is jogosult anyasági ellátásra, úgy kizárólag a szülés helye szerinti tagállam jogszabályai szerint részesülhet ilyen ellátásban, vagy ha a szülés nem e tagállamok valamelyikének területén történt, akkor kizárólag azon tagállam jogszabályai szerint, amelyek hatálya alá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó utoljára tartozott.

(2) Ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó Írország és az Egyesült Királyság jogszabályai szerint jogosult ugyanarra a keresőképtelenségi időszakra vonatkozóan betegbiztosítási ellátásokra, a fenti ellátásokat kizárólag azon tagállam jogszabályai szerint bocsátják rendelkezésre, amelyek hatálya alá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó utoljára tartozott.

(3) A rendelet 14c. cikkének b) pontjában említett esetekben, ha az adott személy vagy egyik családtagja az adott két ország jogszabályai szerint jogosult betegségi vagy anyasági ellátásokra, a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) ha a fenti két ország jogszabályai közül legalább az egyiknek a jogszabályai kikötik, hogy az ellátásokat az ellátásra jogosult személynek megtérítés formájában állapítsák meg, ezért kizárólag annak a tagállamnak a intézménye felelős, amelynek a területén megállapították azokat;

b) ha az ellátásokat a két adott tagállamon kívüli tagállam területén állapították meg, ezekért kizárólag azon tagállam intézménye felel, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá az adott személy munkaviszonya alapján tartozott.

8a. cikk

A görög jogszabályok és egy vagy több tagállam jogszabályai szerinti betegbiztosítási ellátásokra, munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén járó ellátásokra való jogosultságok halmozódása esetén alkalmazandó szabályok

Ha ugyanaz alatt az időszak alatt a munkavállaló vagy önálló vállalkozó vagy egyik családtagja a görög jogszabályok és egy vagy több tagállam jogszabályai szerint jogosult betegbiztosítási ellátásokra, munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén járó ellátásokra, a fenti ellátásokat kizárólag annak a tagállamnak az illetékes intézménye állapítja meg, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá az érintett személy utoljára tartozott.

9. cikk (5)

Több tagállam jogszabályai szerinti haláleseti juttatásra való jogosultságok halmozódása esetén alkalmazandó szabályok

(1) Ha a halál egy tagállam területén következik be, csak az e tagállam jogszabályai szerint szerzett haláleseti juttatásra való jogosultság marad fenn, a más tagállamok jogszabályai szerint szerzett jogosultság megszűnik.

(2) Ha a halál egy tagállam területén következik be és két vagy több másik tagállam jogszabályai szerint nyílik jogosultság haláleseti juttatásra, vagy ha a halál a tagállamok területén kívül következik be, és az említett jogosultság két vagy több tagállam jogszabályai szerint áll fenn, úgy csak azon tagállam jogszabályai szerint szerzett jogosultság marad fenn, ahol az elhunyt utoljára volt biztosított, míg a más tagállamok jogszabályai szerint szerzett jogosultság megszűnik.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően a rendelet 14c. cikkének b) pontjában említett esetekben a VII. mellékletben említett mindkét érintett tagállam jogszabályai szerint megszerzett haláleseti juttatásra való jogosultság fennmarad.

9a. cikk

A munkanélküli ellátásokra való jogosultságok halmozódása esetén alkalmazandó szabályok

Ha az egyik olyan tagállam jogszabályai szerint munkanélküli ellátásra jogosult munkavállaló vagy önálló vállalkozó, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá a rendelet 69. cikke értelmében utolsó munkaviszonya vagy önálló vállalkozása alatt tartozott, Görögországba utazik, ahol szintén jogosult munkanélküli ellátásra a korábban a görög jogszabályok szerint szerzett biztosítási idő, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi idő alapján, a görög jogszabályok szerinti ellátásokra való jogosultságot a rendelet 69. cikke (1) bekezdésének c) pontjában megállapított időtartam felfüggesztik.

10. cikk (12) (13)

A munkavállalóknak vagy önálló vállalkozóknak nyújtott családi ellátásokra, illetve családi támogatásra való jogosultságok halmozódása esetén alkalmazandó szabályok

(1) a) Az egyik tagállam olyan jogszabályai szerint járó ellátásokra vagy családi támogatásokra való jogosultságot, amely jogszabályok szerint a fenti ellátásokra vagy támogatásra vonatkozó jogosultság megszerzésének nem feltétele a biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi idő, a fenti ellátások összegéig felfüggesztik, ha ugyanarra az időszakra és ugyanarra a családtagra vonatkozóan az ellátások csak egy másik tagállam nemzeti jogszabályai értelmében vagy a rendelet 73., 74., 77. vagy 78. cikkének alkalmazásában járnak.

b) Ha azonban a kereső tevékenységet az első tagállam területén folytatják:

i. a kizárólag egy másik tagállam nemzeti jogszabályai vagy a rendelet 73. vagy 74. cikke szerint családi ellátásokra jogosult személynek vagy az ellátások igénybevételére jogosult személynek járó ellátások esetén a kizárólag a fenti másik tagállam nemzeti jogszabályai vagy a fenti cikkek szerint járó családi ellátásokra való jogosultságot a családtag lakóhelye szerinti tagállam jogszabályaiban előírt családi ellátások összegéig felfüggesztik. A családtag lakóhelye szerinti tagállam által fizetett ellátások költségét e tagállam viseli;

ii. a kizárólag egy másik tagállam nemzeti jogszabályai vagy a rendelet 77. vagy 78. cikke szerint családi ellátásokra jogosult személynek vagy az ellátások igénybevételére jogosult személynek járó ellátások esetén a kizárólag a fenti másik tagállam nemzeti jogszabályai vagy a fenti cikkek értelmében járó családi ellátásokra vagy családi támogatásokra való jogosultságot felfüggesztik; ha így történik, az érintett személy jogosult a gyermekek lakóhelye szerinti tagállam családi ellátásaira vagy családi támogatásaira, ennek költségeit pedig ez a tagállam viseli, valamint – szükség esetén – jogosult a rendelet 77. vagy 78. cikkében említett családi támogatásokon kívüli ellátásokra, amelynek költségeit az azokban a cikkekben meghatározott illetékes állam viseli.

(2) Ha az egyik tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozó munkavállaló korábban a görög jogszabályok szerint szerzett biztosítási vagy szolgálati idő alapján családi támogatásra jogosult, ezt a jogosultságot a fenti ellátások összegéig felfüggesztik, amennyiben ugyanarra az időszakra és ugyanarra a családtagra vonatkozóan az első tagállam jogszabályai szerint családi ellátás vagy támogatás jár a rendelet 73. és 74. cikke értelmében.

(3) Ha a rendelet 73., illetve 74. cikke értelmében ugyanazon időszak és ugyanazon családtag vonatkozásában két tagállamtól jár családi ellátás, annak a tagállamnak az illetékes intézménye fizeti az ellátás teljes összegét, amelyik tagállam jogszabályai a legmagasabb szintű ellátást írják elő, és ennek az összegnek a felét a másik tagállam illetékes intézménye az utóbbi tagállam jogszabályai szerint meghatározott értékig neki megtéríti.

10a. cikk (8)

Az abban az esetben alkalmazandó szabályok, ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó azonos időszak vagy azonos részidőszak folyamán egymás után több tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik

Ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó egymást követően két tagállam jogszabályainak hatálya alá is tartozott a családi ellátásoknak az egyik vagy mindkét érintett tagállam jogszabályaiban előírt két kifizetési időpontja közé eső időszakban, úgy a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) azok a családi ellátások, amelyeket az érintett személy e tagállamok mindegyike jogszabályainak hatálya alá tartozóként igényelhet, megegyeznek a megfelelő jogszabályok szerint járó napi ellátások, illetve támogatások számával. Ha e jogszabályok nem rendelkeznek napi ellátásokról vagy támogatásokról, úgy a családi ellátások juttatása annak arányában történik, hogy a munkavállaló mennyi ideig tartozott az egyes tagállamok jogszabályainak hatálya alá az érintett jogszabályok által meghatározott idő tartamához viszonyítva;

b) ha a családi ellátásokat egy intézmény olyan időszakban is folyósította, amikor egy másik intézménynek kellett volna ezt megtennie, úgy az említett intézmények elszámolnak egymás között;

c) az a) és b) pont alkalmazásában, ha az egyik tagállam jogszabályai szerint szerzett szolgálati időt vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időt olyan egységben fejezik ki, amely eltér attól az egységtől, amelyet a családi ellátások kiszámításánál egy másik olyan tagállam jogszabályai szerint alkalmaztak, amelynek az érintett személy ugyanabban az időszakban a hatálya alá tartozott, az átváltást a végrehajtási rendelet 15. cikke (3) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban kell végezni;

d) az a) pont rendelkezéseitől eltérően, a végrehajtási rendelet 8. mellékletében felsorolt tagállamok egymás közötti kapcsolata tekintetében, azt az intézményt, amely a családi ellátások költségeit az érintett időszakban az első munkaviszony vagy önálló vállalkozás okán viseli, a folyó időszak egészében terhelik e költségek.

III. CÍM

A RENDELETNEK AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKAT MEGHATÁROZÓ RENDELKEZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSA

A rendelet 13–17. cikkének alkalmazása

10b. cikk (9)

A rendelet 13. cikke (2) bekezdésének f) pontja szerinti alakiságok

Azt az időpontot és azokat a feltételeket, amikor és amelyek alapján az egyik tagállam jogszabályai már nem vonatkoznak a rendelet 13. cikke (2) bekezdésének f) pontjában említett személyre, a fenti jogszabályokkal összhangban kell meghatározni. Ennek az időpontnak a meghatározását az adott személyre vonatkozóan a továbbiakban eljáró tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény kéri az előző tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézménytől.

11. cikk

Alakiságok a munkavállalónak a rendelet 14. cikkének (1) bekezdése és 14b. cikkének (1) bekezdése szerinti kiküldetése esetén és a rendelet 17. cikke szerint megkötött megállapodások esetén

(1) Azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény, amely tagállam jogszabályait továbbra is alkalmazni kell, igazolást bocsát ki arról, hogy a munkavállaló egy meghatározott időpontig továbbra is e jogszabályok hatálya alá tartozik:

a) a rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében és 14b. cikkének (1) bekezdésében említett esetekben a munkavállaló vagy munkáltatója kérésére;

b) azokban az esetekben, amelyekre a rendelet 17. cikke vonatkozik.

(2) A rendelet 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 14b. cikkének (1) bekezdésében említett esetekre előírt hozzájárulást a munkáltató kérelmezi.

11a. cikk

Alakiságok a rendelet 14a. cikkének (1) bekezdése és 14b. cikkének (2) bekezdése szerint, valamint a rendelet 17. cikke szerint megkötött megállapodások esetén, ha a munkavégzés nem abban a tagállamban történik, amelyben az érintett személy általában önálló vállalkozói tevékenységet folytat

(1) Azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény, amely tagállam jogszabályait továbbra is alkalmazni kell, igazolást bocsát ki arról, hogy a munkavállaló egy meghatározott időpontig továbbra is e jogszabályok hatálya alá tartozik:

a) a rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében és 14b. cikkének (1) bekezdésében említett esetekben az önálló vállalkozó kérésére;

b) azokban az esetekben, amelyekre a rendelet 17. cikke vonatkozik.

(2) A rendelet 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 14b. cikkének (1) bekezdésében említett esetekre előírt hozzájárulást az önálló vállalkozó kérelmezi.

12. cikk

A munkavállalóknak a német szociális biztonsági rendszer alapján nyújtott biztosítást érintő különleges rendelkezések

Ha a rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a) pontja, 14. cikke (1) és (2) bekezdése, illetve 14b. cikkének (1) bekezdése vagy a 17. cikk értelmében megkötött megállapodás szerint a német jogszabályokat kell alkalmazni a nem németországi székhellyel, illetve lakóhellyel rendelkező vállalkozás vagy munkáltató által alkalmazott személyre, és ha az érintett személynek nincs állandó munkahelye német területen, úgy e jogszabályokat olyan módon kell alkalmazni, mintha az érintett személyt németországi lakóhelyén alkalmaznák.

Ha a munkavállaló nem rendelkezik Németország területén állandó lakóhellyel, a német jogszabályok úgy alkalmazandók, mint ha olyan helyen rendelkezne munkaviszonnyal, ahol az Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Bonni Helyi Általános Betegbiztosító Pénztár) illetékes.

12a. cikk (5)

A rendelet 14. cikke (2) bekezdésének b) pontjában, 14. cikkének (3) bekezdésében, 14a. cikkének (2)–(4) bekezdésében és 14c. cikkében említett, általában két vagy több tagállam területén munkaviszonyban álló és/vagy önálló vállalkozói tevékenységet folytató személyek tekintetében alkalmazandó szabályok

A rendelet 14. cikke (2) bekezdése b) pontjának, 14. cikke (3) bekezdésének, 14a. cikke (2)–(4) bekezdésének és 14c. cikkének az alkalmazásában a következő szabályokat kell alkalmazni:

(1) a) az a személy, aki általában két vagy több tagállam területén vagy olyan vállalkozásnál folytatja tevékenységét, amelynek székhelye egy tagállam területén található, és amely tevékenységei átterjednek a két állam közös határán, vagy aki egyidejűleg az egyik tagállam területén munkavállaló és egy másik tagállam területén önálló vállalkozó, tájékoztatja erről a helyzetről a lakóhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által megjelölt intézményt.

b) Ha az adott személy lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai nem vonatkoznak rá, a fenti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény ezután értesíti a helyzetről annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézményt, amelynek a jogszabályait alkalmazni kell.

(2) a) Ha a rendelet 14. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjával vagy 14a. cikke (2) bekezdésének első mondatával összhangban az általában két vagy több tagállam területén munkaviszonyban álló vagy önálló vállalkozói tevékenységet folytató és tevékenységének egy részét a lakóhelye szerinti tagállam területén folytató személyre e tagállam jogszabályai vonatkoznak, e tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény az érintett személy számára olyan igazolást állít ki, amely szerint az általa alkalmazott jogszabályok hatálya alá tartozik, és elküldi ennek egy példányát azon másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézménynek:

i. amely tagállam területén az érintett személy tevékenységének egy részét folytatja;

és/vagy

ii. munkavállaló esetében, amely tagállam területén az őt alkalmazó vállalkozás vagy munkáltató székhelye vagy az üzletvitel helye található.

b) Az utóbbi intézmény szükség esetén eljuttatja a munkáltató vagy munkáltatók, illetve az érintett személy által fizetendő járulékok megállapításához szükséges adatokat azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézménynek, amely tagállam jogszabályait alkalmazni kell a fenti jogszabályok értelmében.

(3) a) Ha a rendelet 14. cikkének (3) bekezdésével vagy 14a. cikkének (3) bekezdésével összhangban egy tagállam területén egy másik tagállam területén székhellyel vagy üzletviteli hellyel rendelkező és a fenti államok közös határán átterjedő tevékenységet folytató vállalkozás által alkalmazott vagy az ilyen vállalkozásban önálló vállalkozókénttevékenységet folytató személyre azon tagállam jogszabályait kell alkalmazni, amely tagállam területén a vállalkozás székhelye található, az utóbbi tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény az érintett személy számára olyan igazolást állít ki, amely szerint az általa alkalmazott jogszabályok hatálya alá tartozik, és elküldi ennek egy példányát a másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézményének:

i. amely tagállam területén az érintett személy munkavállaló vagy önálló vállalkozó; illetve

ii. amelynek területén az érintett személy lakóhellyel rendelkezik.

b) A fenti (2) bekezdés b) pontja hasonlóan alkalmazandó.

(4) a) Ha a rendelet 14. cikke (2) bekezdése b) pontjának ii. alpontjával összhangban arra a munkavállalóra, aki nem rendelkezik lakóhellyel egyik olyan tagállam területén sem, amelyben tevékenységet folytat, azon tagállam jogszabályai vonatkoznak, amely tagállam területén az őt alkalmazó vállalkozás vagy személy székhelye vagy üzletviteli helye található, az utóbbi tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény a munkavállaló számára olyan igazolást állít ki, amely szerint az általa alkalmazott jogszabályok hatálya alá tartozik, és elküldi ennek egy példányát a másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézménynek:

i. amely tagállam területén a munkavállaló tevékenységének egy részét folytatja;

ii. amely tagállam a területén a munkavállaló lakóhellyel rendelkezik.

b) A fenti (2) bekezdés b) pontja hasonlóan alkalmazandó.

(5) a) Ha a rendelet 14a. cikke (2) bekezdésének második mondatával összhangban az általában két vagy több tagállam területén önálló vállalkozói tevékenységet folytató, de tevékenységének egyik részét sem a lakóhelye szerinti tagállam területén folytató személyre annak a tagállamnak a jogszabályai vonatkoznak, amelynek a területén főtevékenységét folytatja, a lakóhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény haladéktalanul tájékoztatja az érintett többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai által kijelölt intézményeket.

b) Az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai vagy a fenti hatáskörrel rendelkező hatóságok által megjelölt intézmények közös megállapodással határozzák meg az érintett személyre alkalmazandó jogszabályokat az attól a naptól számított legfeljebb hat hónapon belül, hogy az érintett személy helyzetéről az érintett intézmények egyike tájékoztatást kapott a d) pont rendelkezéseinek és szükség esetén a rendelet 14a. cikke (4) bekezdése rendelkezéseinek figyelembevételével.

c) Az érintett személyre irányadónak megállapított jogszabályokat alkalmazó intézmény igazolást bocsát ki az érintett személy számára, amely szerint az adott személyre az általa alkalmazott jogszabályok vonatkoznak, és elküldi ennek egy példányát a többi érintett intézménynek.

d) Az érintett személy főtevékenységének a rendelet 14a. cikke (2) bekezdésének harmadik mondata értelmében történő meghatározása céljából mindenekelőtt azt a helyet kell figyelembe venni, ahol az érintett személy tevékenysége folytatásának állandó és folyamatos székhelye található. Ennek hiányában olyan szempontokat vesznek figyelembe, mint a folytatott tevékenységek szokásos jellege vagy időtartama, a nyújtott szolgáltatások száma és az ezekből a tevékenységekből származó jövedelem.

e) Az érintett intézmények átadják egymásnak mind az érintett személy főtevékenységének, mind a rá alkalmazandóként meghatározott jogszabályok szerint fizetendő járulékok meghatározásához szükséges információt.

(6) a) Az (5) bekezdés és különösen annak b) pontja sérelme nélkül, ha azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény, amely tagállam jogszabályait határozták meg alkalmazandó jogként a rendelet 14a. cikke (2) vagy (3) bekezdésének értelmében, megállapítja, hogy az említett cikk (4) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni az érintett személyek esetében, tájékoztatja erről a többi érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságait vagy a fenti hatóságok által kijelölt intézményeket; ha szükséges, az érintett személyre alkalmazandó jogszabályokról közös megegyezéssel születik döntés.

b) A (2) bekezdés b) pontjában említett információt a többi érintett intézmény elküldi azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézményeknek, amely tagállam jogszabályait alkalmazandóként határozták meg.

(7) a) Ha a rendelet 14c. cikkének a) pontjával összhangban az egyidejűleg az egyik tagállam területén munkavállalóként és egy másik tagállam területén önálló vállalkozóként tevékenységet folytató személyre annak a tagállamnak a jogszabályai vonatkoznak, amelynek a területén munkaviszonyban áll, az utóbbi tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény a munkavállaló számára olyan igazolást állít ki, amely szerint az általa alkalmazott jogszabályok hatálya alá tartozik, és elküldi ennek egy példányát annak a másik tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézménynek:

i. amely tagállam területén a fenti személy önálló vállalkozói tevékenységet folytat;

ii. amelynek a területén a fenti személy lakóhellyel rendelkezik.

b) A fenti (2) bekezdés b) pontja hasonlóan alkalmazandó.

(8) Ha a rendelet 14. cikkének és 14c. cikke b) pontjának rendelkezéseivel összhangban az egyidejűleg az egyik tagállam területén munkavállalóként és egy másik tagállam területén önálló vállalkozóként tevékenységet folytató személyre két tagállam jogszabályai vonatkoznak, az (1), (2), (3) és (4) bekezdés rendelkezései alkalmazandók a munkaviszony esetén, és az (1), (2), (3), (5) és (6) bekezdés rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók önálló vállalkozás esetén.

Azon két tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai által kijelölt intézmények, amely tagállamok jogszabályait alkalmazandóként határozták meg, ennek megfelelően tájékoztatják egymást.

13. cikk

A diplomáciai és konzuli képviseletek által alkalmazott személyek választási jogának gyakorlása

(1) A rendelet 16. cikke (2) bekezdésében előírt választás jogát első alkalommal attól az időponttól számított három hónapon belül kell gyakorolni, amikor a munkavállalót az érintett diplomáciai, illetve konzuli képviselet felvette, vagy akkor, amikor e képviselet tagjának személyes szolgálatába állt. A választás a munkába állás napjától hatályos.

Ha egy munkavállaló valamely naptári év végén megújítja választási jogát, akkor az a következő naptári év első napján lép hatályba.

(2) A választás jogát gyakorló személy tájékoztatja azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézményt, amelynek jogszabályai mellett döntött, és egyidejűleg értesíti a munkáltatóját. Szükség esetén az említett intézmény e tagállam valamennyi intézményéhez továbbítja ezt az információt, a tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kiadott iránymutatásoknak megfelelően.

(3) Az azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény, amely tagállam jogszabályai mellett a munkavállaló dönt, tanúsítványt állít ki a munkavállaló részére, igazolva, hogy a munkavállaló mindaddig a fenti tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, amíg a kérdéses diplomáciai vagy konzuli képviselet őt alkalmazza, illetve addig, amíg e képviselet tagjának személyes szolgálatában áll.

(4) Ha a munkavállaló a német jogszabályok alkalmazása mellett dönt, akkor e jogszabályok rendelkezéseit úgy kell alkalmazni, mint ha a munkavállalót a német kormány székhelyén alkalmaznák. Az illetékes betegbiztosító intézményt a hatáskörrel rendelkező hatóság jelöli ki.

14. cikk

Az Európai Közösségek segédszemélyzete választási jogának gyakorlása

(1) A rendelet 16. cikkének (3) bekezdésében előírt választás jogát a munkaszerződés megkötésének időpontjában kell gyakorolni. Az e szerződés megkötésére felhatalmazott hatóság tájékoztatja azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézményt, amely tagállam jogszabályai mellett a segédszemélyzet tagja döntött. Szükség esetén az említett intézmény a tagállam valamennyi intézményéhez továbbítja ezt az információt.

(2) Az azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény, amelynek jogszabályai mellett az illető dönt, igazolást állít ki a segédszemélyzet tagja részére, tanúsítva, hogy ő mindaddig a fenti tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, amíg az Európai Közösségeknél a segédszemélyzet tagjaként alkalmazásban áll.

(3) A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai szükség esetén kijelölik az Európai Közösségek segédszemélyzetének tagjai tekintetében illetékes intézményeket.

(4) Ha a segédszemélyzetnek az a tagja, akit Németországon kívül egy másik tagállam területén alkalmaznak, a német jogszabályok alkalmazása mellett dönt, akkor e jogszabályok rendelkezéseit úgy kell alkalmazni, mint ha a segédszemélyzet tagját a német kormány székhelyén alkalmaznák. Az illetékes betegbiztosító intézményt a hatáskörrel rendelkező hatóság jelöli ki.

IV. CÍM

A RENDELETNEK AZ ELLÁTÁSOK EGYES CSOPORTJAIRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSA

1. FEJEZET

AZ IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

15. cikk (A) (5) (11)

(1) A rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében, 38. cikkében, 45. cikkének (1) és (3) bekezdésében, 64. cikkében, valamint 67. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett esetekben az időszakok összesítése a következő szabályok szerint történik:

a) az egy tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időhöz annyit kell hozzáadni a más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időből, amennyi az ellátásokra való jogosultság megszerzése, fenntartása vagy feléledése céljából az első tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő kiegészítése érdekében szükséges, feltéve hogy ezek a biztosítási vagytartózkodási idők nem esnek egybe. Ha a rendelet 46. cikke (2) bekezdésének megfelelően a rokkantsági, öregségi vagy haláleseti ellátások (nyugdíjak) megállapításáról két vagy több tagállam intézményeinek kell dönteni, úgy az érintett intézmények külön összesítik a munkavállaló vagy önálló vállalkozó által az azon tagállamok jogszabályai szerint szerzett valamennyi biztosítási vagy tartózkodási időt, amely tagállamok jogszabályainak hatálya alá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó tartozott, adott esetben a rendelet 45. cikke (2) és (3) bekezdése és 46. cikke (2) bekezdése c) pontja rendelkezéseinek sérelme nélkül. Ugyanakkor a rendelet 14c. cikkének b) pontjában említett esetekben a fent említett intézmények az ellátások megállapításánál hasonlóan figyelembe veszik az adott két tagállam jogszabályai szerinti kötelező biztosítási rendszer keretében szerzett, halmozódó biztosítási vagy tartózkodási időt is;

b) ha egy tagállam jogszabályai szerinti kötelező biztosítás keretében szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő egybeesik egy másik tagállam jogszabályai szerinti önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosítás keretében szerzett biztosítási vagy tartózkodási idővel, csak a kötelező biztosítás keretében szerzett időszakot kell figyelembe venni;

c) ha egy tagállam jogszabályai szerint szerzett, de nem ilyen időnek számító biztosítási vagy tartózkodási idő egybeesik egy másik tagállam jogszabályai szerint hasonlónak tekintett idővel, csak a nem ilyen időnek tekintett biztosítási vagy tartózkodási időt veszik figyelembe;

d) a két vagy több tagállam jogszabályai szerint hasonlónak tekintett időszakot csak azon tagállam intézménye veszi figyelembe, amely tagállam jogszabályai szerint az említett időszakot megelőzően a biztosított legutóbb kötelezően biztosított volt; amennyiben a biztosított egyetlen tagállam jogszabályai szerint sem volt kötelezően biztosított az említett időszakot megelőzően, úgy azon tagállam intézménye, amely tagállam jogszabályai szerint az illető az említett időszakot követően első alkalommal kötelezően biztosított volt, az említett időszakot veszi figyelembe;

e) ha nem lehet pontosan meghatározni azt az időszakot, amelyben valamely tagállam jogszabályai szerint biztosítási vagy tartózkodási időt szereztek, vélelmezni kell, hogy e biztosítási vagy tartózkodási idő nem esik egybe a más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idővel, és e biztosítási vagy tartózkodási időt figyelembe kell venni, amennyiben ez előnyös;

f) ha egy tagállam jogszabályai szerint egyes biztosítási vagy tartózkodási időket csak akkor vesznek figyelembe, ha azokat egy meghatározott határidőn belül szerezték, az e jogszabályokat alkalmazó intézmény:

i. csak akkor veszi figyelembe a más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időt, ha azt az említett határidőn belül szerezték; vagy

ii. kiterjeszti ezt a határidőt azon biztosítási vagy tartózkodási idő tartamára, amelyet részben vagy teljesen az említett határidőn belül más tagállam jogszabályai szerint szereztek, amennyiben e biztosítási vagy tartózkodási idő az utóbbi tagállam jogszabályai szerint kizárólag annak a határidőnek a felfüggesztését vonja maga után, amelyen belül a biztosítási vagy tartózkodási időt meg kell szerezni.

(2) Az azon tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időt, amelyre a rendelet nem vonatkozik, de amelyet olyan tagállam jogszabályai szerint vesznek figyelembe, amelyre a rendeletet alkalmazni kell, az összesítés szempontjából figyelembe veendő biztosítási vagy tartózkodási időnek kell tekinteni.

(3) Ha egy tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási időt egy másik tagállam jogszabályaiban alkalmazottól eltérő egységben fejezik ki, az összesítéshez szükséges átváltást a következő szabályok szerint kell végezni:

a) ha az érintett személy olyan munkavállaló, aki hatnapos heti munkarendben dolgozott, vagy ha önálló vállalkozó:

i. egy nap nyolc órának, nyolc óra pedig egy napnak felel meg;

ii. egy hét hat napnak, hat nap pedig egy hétnek felel meg;

iii. egy hónap huszonhat napnak, huszonhat nap pedig egy hónapnak felel meg;

iv. egy negyedév három hónapnak, tizenhárom hétnek, illetve hetvennyolc napnak, három hónap, tizenhárom hét, illetve hetvennyolc nap pedig egy negyedévnek felel meg;

v. ahhoz, hogy a heteket hónapokba, a hónapokat pedig hetekbe lehessen átszámítani, a heteket és a hónapokat először napokba kell átszámítani;

vi. a fenti szabályok alkalmazása az egy naptári évben szerzett biztosítási idők összegeként nem eredményezhet háromszáztizenkét napot, ötvenkét hetet, tizenkét hónapot vagy négy negyedévet meghaladó összeget.

b) Ha az érintett személy olyan munkavállaló, aki ötnapos heti munkarendben dolgozott:

i. egy nap kilenc órának, kilenc óra pedig egy napnak felel meg;

ii. egy hét öt napnak, öt nap pedig egy hétnek felel meg;

iii. egy hónap huszonkét napnak, huszonkét nap pedig egy hónapnak felel meg;

iv. egy negyedév három hónapnak, tizenhárom hétnek, illetve hatvanhat napnak, három hónap, tizenhárom hét, illetve hatvanhat nap pedig egy negyedévnek felel meg;

v. ahhoz, hogy a heteket hónapokba, a hónapokat pedig hetekbe lehessen átszámítani, a heteket és a hónapokat először napokba kell átszámítani;

vi. a fenti szabályok alkalmazása az egy naptári évben szerzett biztosítási idők összegeként nem eredményezhet kétszázhatvannégy napot, ötvenkét hetet, tizenkét hónapot vagy négy negyedévet meghaladó összeget.

c) Ha az érintett személy olyan munkavállaló, aki hétnapos heti munkarendben dolgozott:

i. egy nap hat órának, hat óra pedig egy napnak felel meg;

ii. egy hét hét napnak, hét nap pedig egy hétnek felel meg;

iii. egy hónap harminc napnak, harminc nap pedig egy hónapnak felel meg;

iv. egy negyedév három hónapnak, tizenhárom hétnek, illetve kilencven napnak, három hónap, tizenhárom hét, illetve kilencven nap pedig egy negyedévnek felel meg;

v. ahhoz, hogy a heteket hónapokba, a hónapokat pedig hetekbe lehessen átszámítani, a heteket és a hónapokat először napokba kell átszámítani;

vi. a fenti szabályok alkalmazása az egy naptári évben szerzett biztosítási idők összegeként nem eredményezhet háromszázhatvan napot, ötvenkét hetet, tizenkét hónapot vagy négy negyedévet meghaladó összeget.

Ha az egyik tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási időt hónapokban fejezik ki, a töredékhónapnak megfelelő napok – az ebben a bekezdésben foglalt átváltási szabályokkal összhangban – egy teljes hónapnak tekintendők.

2. FEJEZET

BETEGSÉG ÉS ANYASÁG

A rendelet 18. cikkének végrehajtása

16. cikk

A biztosítási idő igazolása

(1) Ahhoz, hogy a rendelet 18. cikkének rendelkezéseire hivatkozni lehessen, a munkavállalónak vagy önálló vállalkozónak igazolást kell benyújtania az illetékes intézményhez arról, hogy azon jogszabályok szerint, amelyek hatálya alá utoljára tartozott, mennyi biztosítási időt szerzett.

(2) Ezt az igazolást a munkavállaló vagy önálló vállalkozó kérelme alapján annak a tagállamnak az intézménye vagy intézményei állítják ki, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó utoljára tartozott. Ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó nem nyújtja be az említett igazolást, azt az illetékes intézmény az érintett intézménytől vagy intézményektől szerzi be.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni, ha ez az illetékes állam jogszabályai által előírt feltételek teljesítése érdekében a más tagállam jogszabályai szerint korábban szerzett biztosítási idő figyelembevételéhez szükséges.

A rendelet 19. cikkének végrehajtása

17. cikk (14)

Természetbeni ellátások, ha a lakóhely az illetékes államon kívüli tagállamban található

(1) Ahhoz, hogy egy munkavállaló vagy önálló vállalkozó a rendelet 19. cikke szerint természetbeni ellátásban részesülhessen, nyilvántartásba kell vétetnie magát és családtagjait a lakóhelye szerinti intézménynél úgy, hogy igazolást nyújt be, amellyel tanúsítja, hogy ő, illetve családtagjai jogosultak az említett ellátásokra. Ezt az igazolást, amennyiben szükséges, az illetékes intézmény állítja ki a munkáltató által megadott információk alapján. Ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó vagy családtagjaik nem nyújtják be az említett igazolást, akkor azt a lakóhely szerinti intézmény szerzi be az illetékes intézménytől.

(2) Ez az igazolás mindaddig érvényes, amíg a lakóhely szerinti intézmény nem kapja meg a érvénytelenítéséről szóló értesítést. Ha azonban az említett igazolást német, francia, olasz vagy portugál intézmény állította ki, akkor az csak a kiállítás időpontjától számított egy évig érvényes, és évente meg kell újítani.

(3) Ha a munkavállaló idénymunkás, az (1) bekezdésben említett igazolás az idénymunka teljes várható idejére érvényes marad, hacsak eközben az illetékes intézmény nem értesíti a lakóhely szerinti intézményt a igazolás megsemmisítéséről.

(4) A lakóhely szerinti intézmény minden, az (1) bekezdés rendelkezései szerint végrehajtott nyilvántartásba vételről tájékoztatja az illetékes intézményt.

(5) Természetbeni ellátás kérelmezése esetén az érintett személy minden esetben benyújtja azokat az igazoló okmányokat, amelyeket a természetbeni ellátások nyújtásának feltételeként e személy lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai előírnak.

(6) Kórházi ápolás esetén a lakóhely szerinti intézmény e tény tudomására jutásának időpontjától számított három napon belül értesíti az illetékes intézményt a kórházba kerülés időpontjáról, a kórházi tartózkodás várható időtartamáról, valamint a kórházból való távozás időpontjáról. Szükségtelen azonban értesítést küldeni, ha a természetbeni ellátások költségeit a lakóhely szerinti intézménynek átalányösszegben megtérítik.

(7) A lakóhely szerinti intézmény minden olyan határozat előtt értesíti az illetékes intézményt, amelyet olyan természetbeni ellátások nyújtásáról hoznak, amelynek a valószínűsíthető vagy tényleges költsége meghaladja az igazgatási bizottság által meghatározott és időszakosan felülvizsgált átalányösszeget. Ezen értesítés elküldésének időpontjától számítva tizenöt nap áll az illetékes intézmény rendelkezésére, hogy kifogást emeljen, és a kifogás alapjául szolgáló indokait kifejtse; ha e határidő alatt a határozat ellen kifogást nem emeltek, a lakóhely szerinti intézmény megadja a természetbeni ellátást. Ha ezeket az ellátásokat rendkívül sürgős esetben kell nyújtani, úgy a lakóhely szerinti intézmény erről haladéktalanul tájékoztatja az illetékes intézményt. Szükségtelen azonban a kifogásról és az annak alapjául szolgáló indokokról értesítést küldeni, ha a természetbeni ellátások költségeit a lakóhely szerinti intézménynek átalányösszegben megtérítik.

(8) A munkavállaló, önálló vállalkozó, illetve családtagjaik helyzetének minden olyan változásáról tájékoztatják a lakóhelyük szerinti intézményt, amely a természetbeni ellátásokra való jogosultságukat megváltoztathatja, különösen az érintett személy munkaviszonyának vagy önálló vállalkozásának megszűnéséről vagy megváltozásáról, illetve a munkavállaló vagy önálló vállalkozó vagy valamelyik családtagja lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megváltozásáról. Hasonlóképpen ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó biztosítottsága vagy a természetbeni ellátásokra való jogosultsága szűnik meg, az illetékes intézmény ennek megfelelően tájékoztatja a lakóhely szerinti intézményt. A lakóhely szerinti intézmény bármikor kérheti az illetékes intézménytől, hogy tájékoztatást adjon a munkavállaló vagy önálló vállalkozó biztosítottságával vagy a természetbeni ellátásokra való jogosultságával kapcsolatban.

(9) Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai az igazgatási bizottság véleményének birtokában más végrehajtási szabályokban is megállapodhatnak.

18. cikk

Pénzbeli ellátás, ha a munkavállaló lakóhelye az illetékes államon kívüli más tagállamban található

(1) Ahhoz, hogy egy munkavállaló vagy önálló vállalkozó a rendelet 19. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint pénzbeli ellátásban részesülhessen, a keresőképtelenségének kezdetétől számított három napon belül értesítenie kell a lakóhelye szerinti intézményt a munkavégzés megszűnéséről, vagy – ha az illetékes intézmény vagy a lakóhely szerinti intézmény által alkalmazott jogszabályok előírják – megküldi az őt ellátásban részesítő orvos által kiállított, keresőképtelenségre vonatkozó igazolást.

(2) Ha a lakóhely szerinti országban az ellátást nyújtó orvosok a keresőképtelenségre vonatkozó igazolást nem állítják ki, az érintett személy közvetlenül a lakóhelye szerinti intézményhez fordul az intézmény által alkalmazott jogszabályokban meghatározott határidőn belül.

Ez az intézmény azonnal intézkedik a keresőképtelenség tényének orvosi megerősítéséről és az (1) bekezdésben említett igazolás kiállításáról. Ezt az igazolást, amely tartalmazza a keresőképtelenség valószínűsíthető időtartamát, haladéktalanul továbbítják az illetékes intézménynek.

(3) Azokban az esetekben, amelyekre a (2) bekezdés nem vonatkozik, a lakóhely szerinti intézmény attól az időponttól számítva, amikor az érintett személy hozzá fordult, a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb három napon belül intézkedik az érintett személy orvosi felülvizsgálatáról, mintha az érintett személy nála lenne biztosított. A vizsgálatot végző orvos elsősorban a keresőképtelenség várható időtartamát jelöli meg jelentésében; e jelentést a lakóhely szerinti intézmény a vizsgálatot követő három napon belül továbbítja az illetékes intézménynek.

(4) Ezt követően a lakóhely szerinti intézmény ugyanúgy elvégzi az érintett személyre vonatkozó szükséges igazgatási ellenőrzéseket, illetve orvosi felülvizsgálatokat, mint ha az érintett személy nála lenne biztosított. Amint megállapítja, hogy az érintett személy munkavégzésre alkalmas, a lakóhely szerinti intézmény erről haladéktalanul értesíti az érintett személyt és az illetékes intézményt, közölve azt az időpontot, amellyel az érintett személy keresőképtelensége megszűnt. Az érintett személynek küldött értesítés, a (6) bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül, az illetékes intézmény nevében hozott határozatnak minősül.

(5) Az illetékes intézmény minden esetben fenntartja annak jogát, hogy az érintett személyt a maga választotta orvossal vizsgáltassa meg.

(6) Ha az illetékes intézmény úgy dönt, hogy nem nyújt pénzbeli ellátást az érintett személynek, mert az nem teljesítette a lakóhelye szerinti ország jogszabályaiban megállapított alakiságokat, vagy azért, mert azt állapította meg, hogy az érintett személy alkalmas a munkavégzésre, e határozatáról értesíti az érintett személyt és ezzel egy időben határozatának egy példányát megküldi a lakóhely szerinti intézménynek.

(7) Ha az érintett személy ismét munkába áll, erről egyidejűleg értesíti az illetékes intézményt, ha az adott intézmény által alkalmazott jogszabályok ezt írják elő.

(8) Az illetékes intézmény megfelelő módon fizeti a pénzbeli ellátásokat, elsősorban nemzetközi postautalvánnyal, és erről tájékoztatja a lakóhely szerinti intézményt, valamint az érintett személyt. Ha a pénzbeli ellátásokat az illetékes intézmény nevében a lakóhely szerinti intézmény fizeti, akkor az előbbi tájékoztatja az érintett személyt jogairól, és az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően értesíti a lakóhely szerinti intézményt a pénzbeli ellátás összegéről, a kifizetések időpontjáról, valamint arról a leghosszabb időtartamról, ameddig az ellátást fizetni kell.

(9) Két vagy több tagállam, illetve e tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai az igazgatási bizottság véleményének birtokában más végrehajtási szabályokban is megállapodhatnak.

A rendelet 20. cikkének végrehajtása

19. cikk

A határ menti ingázókra és családtagjaikra vonatkozó különleges rendelkezések

A határ menti ingázók, illetve családtagjaik esetében gyógyszerkészítmények, kötszerek, szemüvegek és kisebb segédeszközök csak abban a tagállamban válthatók ki, továbbá laboratóriumi vizsgálatok és ellenőrzések csak abban a tagállamban végezhetők, amelyikben azokat az adott tagállam jogszabályainak megfelelően felírták, kivéve ha az illetékes intézmény által alkalmazott jogszabály, illetve az érintett tagállamok vagy a fenti tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai között megkötött megállapodás kedvezőbb.

A rendelet 21. cikke (2) bekezdése második francia bekezdésének végrehajtása

19a. cikk (15)

Természetbeni ellátások az illetékes államban való tartózkodás esetén – A munkavállaló vagy önálló vállalkozó lakóhelyén kívüli tagállamban lakóhellyel rendelkező családtagok

(1) Ahhoz, hogy a családtagok a rendelet 21. cikke szerinti természetbeni ellátásokban részesülhessenek, a tartózkodási hely szerinti intézménynek be kell mutatniuk az arról szóló igazolást, hogy jogosultak az említett ellátásokra. Ez a családtagok lakóhelye szerinti intézmény által – ha lehetséges, a lakóhely szerinti tagállam területének elhagyása előtt – kiállított igazolás feltünteti (ahol szükséges) különösen a természetbeni ellátásoknak a fenti tagállam jogszabályai által megállapított maximális időtartamát. Ha a családtagok nem nyújtják be az említett igazolást, akkor azt a tartózkodási hely szerinti intézmény szerzi be a lakóhely szerinti intézménytől.

(2) A végrehajtási rendelet 17. cikke (6), (7) és (9) bekezdéseinek rendelkezései hasonlóan alkalmazandóak. Ebben az esetben a családtagok lakóhelye szerinti intézmény tekintendő az illetékes intézménynek.

A rendelet 22. cikkének végrehajtása

20. cikk

Természetbeni ellátások az illetékes államon kívüli tagállamban való tartózkodás esetén – A nemzetközi közlekedésben alkalmazott munkavállalók, illetve családtagjaik különleges helyzete

(1) Ahhoz, hogy a nemzetközi közlekedésben alkalmazott, a rendelet 14. cikke (2) bekezdése a) pontjának hatálya alá tartozó munkavállaló, aki munkavégzése során az illetékes államon kívüli másik tagállam területére távozik, illetve az őt elkísérő családtagok természetbeni ellátásokban részesülhessenek, a munkavállalónak a lehető legrövidebb időn belül olyan különleges igazolást kell benyújtania a tartózkodási helye szerinti intézményhez, amelyet munkáltatója vagy annak képviselője állított ki a folyó naptári hónap vagy az igazolás benyújtását megelőző két naptári hónap folyamán. Ez az igazolás mindenekelőtt azt az időpontot jelöli meg, amelytől kezdve az érintett személy az említett munkáltató alkalmazásában áll, továbbá tartalmazza az illetékes intézmény nevét és címét; ha azonban a munkáltatónak az illetékes állam jogszabályai szerint nem kell ismernie az illetékes intézményt, akkor az érintett személy ennek az intézménynek a nevét és címét írásban közli, amikor kérelmét a tartózkodási helye szerinti intézményhez benyújtja. Vélelmezni kell, hogy az a személy, aki benyújtotta az igazolást, eleget tett a természetbeni ellátásokra való jogosultság megszerzésével kapcsolatos feltételeknek. Ha az érintett személy nem tudja felvenni a kapcsolatot a tartózkodási hely szerinti intézménnyel, még mielőtt egészségügyi ellátásban részesülne, az említett igazolás bemutatása alapján ugyanúgy részesül ebben az ellátásban, mint ha az adott intézménynél lenne biztosított.

(2) A tartózkodási hely szerinti intézmény három napon belül felvilágosítást kér az illetékes intézménytől arról, hogy az érintett személy eleget tesz-e a természetbeni ellátásokra való jogosultság megszerzésével kapcsolatos feltételeknek. Ez az intézmény mindaddig – de legfeljebb harminc napig – biztosítja a természetbeni ellátásokat, amíg meg nem kapja az illetékes intézmény válaszát.

(3) Az illetékes intézmény a tartózkodási hely szerinti intézmény kérelme beérkezésének időpontjától számított tíz napon belül megküldi válaszát. Igenlő válasz esetén az illetékes intézmény – amennyiben szükséges – meghatározza azt a leghosszabb időtartamot, ameddig az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően a természetbeni ellátások biztosíthatók, a tartózkodási hely szerinti intézmény pedig folytatja az említett ellátások nyújtását.

(4) Az (1) bekezdésben előírt igazolás helyett az említett bekezdések hatálya alá tartozó munkavállalók olyan igazolást is benyújthatnak a tartózkodási hely szerinti intézményhez, amellyel tanúsítják, hogy eleget tettek a természetbeni ellátásokra való jogosultság megszerzésével kapcsolatos feltételeknek. Ez az igazolás, amelyet az illetékes intézmény állít ki, mindenekelőtt – amennyiben szükséges – azt a leghosszabb időtartamot határozza meg, ameddig az illetékes állam jogszabályainak megfelelően a természetbeni ellátások biztosíthatók. Ilyen esetben az (1), (2), és (3) bekezdés nem alkalmazható.

(5) A végrehajtási rendelet 17. cikkének (6), (7) és (9) bekezdését hasonlóan kell alkalmazni.

(6) Az (1) bekezdésben alkalmazott vélelem értelmében nyújtott természetbeni ellátásokat a rendelet 36. cikkének (1) bekezdése szerint kell megtéríteni.

21. cikk

Természetbeni ellátások az illetékes államon kívüli tagállam területén való tartózkodás esetén – A végrehajtási rendelet 20. cikkének hatálya alá nem tartozó munkavállalók vagy az önálló vállalkozók

(1) Ahhoz, hogy a munkavállaló vagy önálló vállalkozó – a végrehajtási rendelet 20. cikkében említett esetektől eltekintve – a rendelet 22. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja szerint természetbeni ellátásokban részesülhessen, igazolást kell benyújtania a tartózkodási helye szerinti intézményhez, amellyel igazolja, hogy jogosult a természetbeni ellátásokra. Ez az igazolás, amelyet az illetékes intézmény az érintett személy kérelmére állít ki lehetőleg még azelőtt, hogy e személy elhagyná a lakóhelye szerinti tagállamot, mindenekelőtt – amennyiben ez szükséges – azt a leghosszabb időtartamot határozza meg, ameddig az illetékes állam jogszabályainak megfelelően a természetbeni ellátások biztosíthatók. Ha az érintett személy nem nyújtja be az említett igazolást, akkor azt a tartózkodási hely szerinti intézmény szerzi be az illetékes intézménytől.

(2) A végrehajtási rendelet 17. cikkének (6), (7) és (9) bekezdését hasonlóan kell alkalmazni.

22. cikk

Természetbeni ellátás olyan munkavállalóknak vagy önálló vállalkozók részére, akik lakóhelyüket áthelyezik vagy visszatérnek a lakóhelyük szerinti országba, továbbá azon munkavállalók vagy önálló vállalkozók részére, akik egészségügyi ellátás céljából engedéllyel más tagállamba távoznak

(1) Ahhoz, hogy egy munkavállaló vagy önálló vállalkozó a rendelet 22. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja alapján természetbeni ellátásokban részesülhessen, igazolást kell benyújtania a lakóhelye szerinti intézményhez, amellyel tanúsítja, hogy továbbra is jogosult az említett ellátásokra. Ez az igazolás, amelyet az illetékes intézmény állít ki, mindenekelőtt – amennyiben ez szükséges – azt a leghosszabb időtartamot határozza meg, ameddig az illetékes állam jogszabályai rendelkezéseinek megfelelően ezek az ellátások továbbra is biztosíthatók. Az igazolás, az érintett személy kérelmére, annak távozása után is kiállítható, ha azt vis maior következtében korábban nem lehetett elkészíteni.

(2) A végrehajtási rendelet 17. cikkének (6), (7) és (9) bekezdését hasonlóan kell alkalmazni.

(3) Az (1) és (2) bekezdést hasonlóan kell alkalmazni a rendelet 22. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában említett esetben a természetbeni ellátások biztosítása tekintetében.

23. cikk

Természetbeni ellátás családtagoknak

A végrehajtási rendelet 21. vagy 22. cikkének rendelkezéseit adott esetben hasonlóan kell alkalmazni a rendelet 22. cikkének (3) bekezdése szerint a családtagok természetbeni ellátásának biztosítása tekintetében.

Ugyanakkor a rendelet 22. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett esetekben a lakóhely szerinti intézmény tekintendő illetékes intézménynek, illetve a családtagok lakóhelye szerinti ország jogszabályai tekintendők az illetékes állam jogszabályainak a végrehajtási rendelet 17. cikkének (6), (7) és (9) bekezdése, valamint a 21. és 22. cikke alkalmazásában.

24. cikk

Munkavállalók vagy önálló vállalkozók pénzbeli ellátásai az illetékes államon kívüli tagállam területén való tartózkodásuk esetén

A végrehajtási rendelet 18. cikkének rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni a rendelet 22. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja alapján nyújtott pénzbeli ellátások tekintetében. Ugyanakkor – a keresőképtelenségre vonatkozó igazolás benyújtása kötelezettségének sérelme nélkül – attól a munkavállalótól vagy önálló vállalkozótól, aki anélkül tartózkodik valamelyik tagállam területén, hogy ott kereső tevékenységet folytatna, nem követelhető meg, hogy benyújtsa a végrehajtási rendelet 18. cikke (1) bekezdésében említett, a munkavégzés megszűnéséről szóló értesítést.

A rendelet 23. cikke (3) bekezdésének végrehajtása

25. cikk

A pénzbeli ellátások kiszámításánál figyelembe veendő családtagokra vonatkozó igazolás

(1) Ahhoz, hogy egy munkavállaló vagy önálló vállalkozó a rendelet 23. cikke (3) bekezdésének rendelkezései szerinti ellátásokban részesülhessen, igazolást kell benyújtania az illetékes intézményhez azokra a családtagjaira vonatkozóan, akik nem abban a tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek területén az említett intézmény található.

(2) Ezt az igazolást a családtagok lakóhelye szerinti intézmény állítja ki.

Az igazolás a kiállításának időpontjától számított tizenkét hónapig érvényes. Megújítható, ilyen esetben megújításának napjától érvényes.

Az érintett személy haladéktalanul értesíti az illetékes intézményt minden olyan eseményről, amely szükségessé teszi az említett igazolás módosítását. E módosítás az esemény bekövetkeztének napján lép hatályba.

(3) Az illetékes intézmény az (1) bekezdésben előírt igazolás helyett a jelenlegi családi állapotot igazoló dokumentumok bemutatására is kötelezheti az érintett személyt azokra a családtagjaira vonatkozóan, akik nem abban a tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek területén az említett intézmény található.

A rendelet 25. cikke (1) bekezdésének végrehajtása

26. cikk

Ellátások olyan munkanélkülieknek, akik az illetékes államon kívüli tagállam területére távoznak munkakeresés céljából

(1) Ahhoz, hogy a munkanélküli vagy családtagjai a rendelet 25. cikkének (1) bekezdése szerint pénzbeli és természetbeni ellátásokban részesülhessenek, a munkanélkülinek igazolást kell benyújtania azon hely szerinti betegbiztosító intézményhez, ahová távozott; ezt az igazolást távozása előtt az illetékes betegbiztosító intézménytől kell megkérnie. Ha a munkanélküli nem nyújtja be az említett igazolást, azt az azon hely szerinti intézmény szerzi be az illetékes intézménytől, ahová a munkanélküli távozott.

Ezzel az igazolással tanúsítani kell, hogy a rendelet 69. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek szerint fennáll a jogosultság az említett ellátásokra; az igazolásban a rendelet 69. cikke (1) bekezdése c) pontja rendelkezéseinek figyelembevételével fel kell tüntetni e jogosultság időtartamát, továbbá szükség esetén meg kell határozni a keresőképtelenség vagy kórházi ápolás esetén a fenti időtartam alatt betegségbiztosítás útján nyújtandó pénzbeli ellátás összegét.

(2) Az azon hely szerinti munkanélküli-biztosítási intézmény, ahová a munkanélküli távozott, a végrehajtási rendelet 83. cikkében említett igazolás egy példányán tanúsítja, hogy a rendelet 69. cikke (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feltételek teljesültek, továbbá meghatározza, hogy e feltételeket mely időponttól teljesítették, valamint meghatározza azt az időpontot, amelytől kezdve a munkanélküli az illetékes intézmény költségén munkanélküli-biztosítási ellátásban részesül; e példányt meg kell küldeni az azon hely betegbiztosító intézményének, ahová a munkanélküli távozott.

Ez az igazolás a rendelet 69. cikke (1) bekezdésének c) pontjában megállapított ideig érvényes mindaddig, amíg a feltételek teljesülnek. Az azon hely szerinti munkanélküli-biztosítási intézmény, ahová a munkanélküli távozott, három napon belül tájékoztatja az említett betegbiztosító intézményt, ha a feltételek már nem teljesülnek.

(3) A végrehajtási rendelet 17. cikke (6) és (7) bekezdésének rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni.

(4) Ahhoz, hogy a munkanélküli részesüljön az illetékes állam jogszabályai által előírt pénzbeli ellátásokban, három napon belül el kell küldenie a keresőképtelenségéről szóló igazolást azon ország betegbiztosítási intézménye számára, amelybe távozott. Fel kell tüntetnie azt az időpontot is, ameddig a betegbiztosítási ellátásokban részesült, valamint a tartózkodási helye szerinti országban lévő címét.

(5) Annak a helységnek a betegbiztosítási intézménye, amelybe a munkanélküli távozott, három napon belül értesíti az illetékes betegbiztosítási intézményt, valamint azt az intézményt, amelynél a munkanélkülit munkát keresőként nyilvántartásba vették, a keresőképtelenség kezdetének és végének időpontjáról.

(6) A rendelet 25. cikke (4) bekezdésében meghatározott esetekben azon hely szerinti betegbiztosítási intézmény, amely helyre a munkanélküli távozott, értesíti az illetékes betegbiztosítási intézményt és az illetékes munkanélküli-biztosítási intézményt az álláspontját alátámasztó okok feltüntetésével arról, hogy álláspontja szerint teljesülnek a feltételei annak, hogy a pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtásának időtartamát meghosszabbítsák, és az általa az illetékes betegbiztosítási intézménynek elküldött értesítéshez csatolja a vizsgálatot végző orvos által a beteg állapotáról kiállított részletes jelentést, feltüntetve azt az időszakot, amely során a rendelet 25. cikke (4) bekezdésének alkalmazására vonatkozó feltételek feltételezhetően fennállnak. Az illetékes betegbiztosítási intézmény ezután meghozza a határozatot annak az időszaknak a meghosszabbításáról, amely során a beteg munkanélküli részesülhet az ellátásokban.

(7) A végrehajtási rendelet 18. cikke (2), (3), (4), (5), (6), (8) és (9) bekezdésének rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni.

A rendelet 25. cikke (3) bekezdésének végrehajtása

27. cikk

Természetbeni ellátások munkanélküliek családtagjainak, ha lakóhelyük az illetékes államon kívüli tagállam területén található

A végrehajtási rendelet 17. cikkének rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni a munkanélküliek családtagjainak nyújtott természetbeni ellátások tekintetében, ha e családtagok lakóhelye az illetékes államon kívüli tagállam területén található. A rendelet 69. cikke (1) bekezdésének rendelkezései szerint ellátásban részesülő munkanélküliek családtagjai nyilvántartásba vételének időpontjában a végrehajtási rendelet 26. cikkének (1) bekezdésében említett igazolást kell bemutatni. Ez az igazolás addig érvényes, ameddig a rendelet 69. cikkének (1) bekezdése szerint ellátás nyújtható.

A rendelet 26. cikkének végrehajtása

28. cikk

Természetbeni ellátások nyugdíjigénylőknek és családtagjaiknak

(1) Ahhoz, hogy egy nyugdíjigénylő, valamint annak családtagjai a rendelet 26. cikkének (1) bekezdése szerint természetbeni ellátásokban részesülhessenek a nyugdíjigénylő lakóhelye szerinti tagállamban, olyan igazolás benyújtásával kell nyilvántartásba vétetniük magukat a lakóhelyük szerinti intézménynél, amely igazolja, hogy a nyugdíjigénylő egy másik tagállam jogszabályai szerint saját maga, illetve családtagjai után jogosult az említett ellátásokra. Ezt az igazolást a természetbeni ellátásokért felelős tagállam intézménye állítja ki.

(2) A lakóhely szerinti intézmény az (1) bekezdésnek megfelelően végzett valamennyi nyilvántartásba vételről tájékoztatja az igazolást kiállító intézményt.

A rendelet 28. és 28a. cikkének végrehajtása

29. cikk

Természetbeni ellátások olyan nyugdíjasoknak és családtagjaiknak, akik nem abban a tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek jogszabályai szerint nyugdíjban részesülnek és ellátásokra jogosultak

(1) Ahhoz, hogy egy nyugdíjas, valamint annak családtagjai a rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és 28a. cikke szerint természetbeni ellátásokban részesülhessenek a nyugdíjas lakóhelye szerinti tagállam területén, olyan igazolás benyújtásával kell nyilvántartásba vétetniük magukat a lakóhelyük szerinti intézménynél, amely igazolja, hogy a nyugdíjas saját maga, illetve családtagjai után jogosult az említett ellátásokra azon jogszabályok szerint, amelyek szerint nyugdíj fizetendő.

(2) Amint a nyugdíjas eleget tesz az ezen ellátásokra való jogosultság megszerzésével kapcsolatos feltételeknek, ezt az igazolást a nyugdíjas kérelmére a nyugdíj folyósításáért felelős intézmény, vagy a felelős intézmények valamelyike, illetve, szükség esetén, az az intézmény állítja ki, amelyik jogosult a természetbeni ellátásokra való jogosultság megállapítására. Ha a nyugdíjas nem nyújtja be az igazolást, akkor azt a lakóhelye szerinti intézmény szerzi be a nyugdíj folyósításáért felelős intézménytől vagy a felelős intézmények valamelyikétől, illetve, szükség esetén, attól az intézménytől, amelyik jogosult ezen igazolások kiállítására. Mialatt a lakóhely szerinti intézmény ezen igazolás beérkezésére vár, az elfogadott igazoló okmányok figyelembevételével ideiglenesen nyilvántartásba veheti a nyugdíjast és annak családtagjait. E nyilvántartásbavétel a természetbeni ellátások kifizetéséért felelős intézményt csak akkor kötelezi, ha ez az utóbbi intézmény kiállította az (1) bekezdésben előírt igazolást.

(3) A lakóhely szerinti intézmény az említett bekezdés rendelkezéseinek megfelelően végrehajtott valamennyi nyilvántartásba vételről tájékoztatja a (2) bekezdésben előírt igazolást kiállító intézményt.

(4) Természetbeni ellátások iránti kérelem esetén az utolsó kifizetés utalványa átvételi elismervényének, illetve ellenőrző szelvényének a bemutatásával bizonyítani kell a lakóhely szerinti intézmény előtt, hogy a nyugdíjas nyugdíjjogosultsága még fennáll.

(5) A nyugdíjas vagy annak családtagjai a helyzetükben bekövetkező minden olyan változásról tájékoztatják a lakóhelyük szerinti intézményt, amely a természetbeni ellátásokra való jogosultságukat megváltoztathatja, különösen a nyugdíj felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről, valamint lakóhelyük áthelyezéséről. A nyugdíjfizetésért felelős intézmények ugyancsak tájékoztatják a nyugdíjas lakóhelye szerinti intézményt minden ilyen változásról.

(6) Az igazgatási bizottság a szükséges mértékben rögzíti azokat a szabályokat, amelyek segítségével a rendelet 28. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett esetben a természetbeni ellátások költségeit viselő intézményt meg lehet határozni.

A rendelet 29. cikkének végrehajtása

30. cikk (14)

Természetbeni ellátások olyan családtagoknak, akik a nyugdíjas lakóhelye szerinti állam területén kívüli tagállamban rendelkeznek lakóhellyel

(1) Ahhoz, hogy a nyugdíjas családtagjai a rendelet 29. cikkének (1) bekezdése szerint természetbeni ellátásokban részesülhessenek a lakóhelyük szerinti tagállam területén, olyan igazoló okmányok benyújtásával kell nyilvántartásba vétetniük magukat a lakóhelyük szerinti intézménynél, amelyet az intézmény által alkalmazott jogszabályok a nyugdíjas családtagjainak nyújtandó ilyen ellátások vonatkozásában előírnak, továbbá ugyancsak be kell nyújtaniuk egy igazolást, amellyel tanúsítják, hogy a nyugdíjas saját maga, illetve családtagjai után jogosult természetbeni ellátásokra. Ez az igazolás – amelyet a nyugdíjas lakóhelye szerinti intézmény állít ki – addig érvényes, amíg a családtagok lakóhelye szerinti intézményt nem értesítik annak érvénytelenítéséről. Ha azonban az említett igazolást német, francia, olasz vagy portugál intézmény állította ki, akkor az csak a kiállítás időpontjától számított egy évig érvényes, és évente meg kell újítani.

(2) A természetbeni ellátások kérelmezésekor a családtagoknak abban az esetben kell benyújtaniuk az (1) bekezdésben említett igazolást a lakóhelyük szerinti intézményhez, ha az intézmény által alkalmazott jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy a kérelemhez nyugdíjjogosultságot igazoló okmányt kell csatolni.

(3) A nyugdíjas lakóhelye szerinti intézmény tájékoztatja a családtagok lakóhelye szerinti intézményt a nyugdíj felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről, továbbá a nyugdíjas lakóhelyének áthelyezéséről. A családtagok lakóhelye szerinti intézmény bármikor kérheti, hogy a nyugdíjas lakóhelye szerinti intézmény adjon tájékoztatást a természetbeni ellátásokra való jogosultságról.

(4) A családtagok helyzetük minden olyan változásáról tájékoztatják a lakóhelyük szerinti intézményt, amely a természetbeni ellátásokra való jogosultságukat megváltoztathatja, különösen lakóhelyük áthelyezéséről.

A rendelet 31. cikkének végrehajtása

31. cikk

Természetbeni ellátások olyan nyugdíjasoknak és családtagjaiknak, akik nem a lakóhelyük szerinti tagállamban tartózkodnak

(1) Ahhoz, hogy egy nyugdíjas a rendelet 31. cikke szerint természetbeni ellátásokban részesüljön, igazolást kell benyújtania a tartózkodási helye szerinti intézményhez, amellyel tanúsítja, hogy jogosult az említett ellátásokra. Ez az igazolás, amelyet a nyugdíjas lakóhelye szerinti intézmény állít ki lehetőleg még azelőtt, hogy az illető elhagyná a lakóhelyéül szolgáló tagállam területét, mindenekelőtt – amennyiben szükséges – azt a leghosszabb időtartamot határozza meg, ameddig az adott tagállam jogszabályainak megfelelően természetbeni ellátások nyújthatók. Ha a nyugdíjas nem nyújtja be az említett igazolást, azt a tartózkodási helye szerinti intézmény szerzi be a lakóhelye szerinti intézménytől.

(2) A végrehajtási rendelet 17. cikke (6), (7) és (9) bekezdésének rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni. Ilyen esetben a nyugdíjas lakóhelye szerinti intézményt kell illetékes intézménynek tekinteni.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni a rendelet 31. cikkének hatálya alá tartozó családtagoknak nyújtott természetbeni ellátásokra

A rendelet 35. cikke (1) bekezdésének végrehajtása

32. cikk

Intézmények, amelyekhez a bányákban és a hasonló üzemekben dolgozó munkavállalók, valamint családtagjaik fordulhatnak, ha az illetékes állam területén kívüli tagállamban tartózkodnak vagy rendelkeznek lakóhellyel

(1) A rendelet 35. cikke (1) bekezdésében említett esetekben, továbbá akkor, ha a tartózkodási hely vagy a lakóhely szerinti ország acéliparában alkalmazott fizikai dolgozókra kiterjedő anyasági, illetve betegségbiztosítási rendszer szerint nyújtott ellátások megegyeznek a bányákban és a hasonló üzemekben alkalmazott munkavállalók különleges biztosítási rendszere alapján nyújtott ellátásokkal, az e csoportba tartozó munkavállalók és családtagjaik a tartózkodási vagy lakóhelyük szerinti tagállam területén a hozzájuk legközelebb eső intézményhez is fordulhatnak – ezeket a végrehajtási rendelet 3. melléklete határozza meg – még akkor is, ha ezek az intézmények az acéliparban alkalmazott fizikai dolgozókra kiterjedő biztosítási rendszert alkalmazó intézmények, amelyek ezután az ellátásokat nyújtják.

(2) Amennyiben a bányákban és a hasonló üzemekben alkalmazott munkavállalókra vonatkozó különleges biztosítási rendszer szerint nyújtott ellátások kedvezőbbek, úgy e munkavállalók vagy családtagjaik választhatnak, hogy e biztosítási rendszer alkalmazásáért felelős intézményhez fordulnak, avagy a tartózkodási, illetve lakóhelyük szerinti tagállam területén hozzájuk legközelebbi olyan intézményhez, amely az acéliparban alkalmazott fizikai dolgozók biztosítási rendszerét alkalmazza. Ez utóbbi esetben a kérdéses intézmény felhívja az érintett személy figyelmét arra a tényre, hogy amennyiben a fent említett különleges biztosítási rendszer alkalmazásáért felelős intézményhez fordul, úgy kedvezőbb ellátásokban részesül; továbbá meg kell adnia ezen intézmény nevét és címét is.

A rendelet 35. cikke (2) bekezdésének végrehajtása

32a. cikk

Egyes önálló vállalkozókra vonatkozó különleges rendszerek

A rendelet 35. cikkének (2) bekezdésében említett rendszert vagy rendszereket a 11. melléklet sorolja fel.

A rendelet 35. cikke (4) bekezdésének végrehajtása

33. cikk

Azon időszak figyelembevétele, amelynek során egy másik tagállam intézménye már nyújtott ellátásokat

A rendelet 35. cikke (4) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazásában valamely tagállam ellátás biztosítására kötelezettintézménye kérheti egy másik tagállam intézményétől, hogy adjontájékoztatást arról az időszakról, amelynek során ez utóbbi intézmény az anyaság vagy betegség ugyanazon esetével kapcsolatban már nyújtott ellátást.

Egy tagállam területén való tartózkodás során felmerült kiadások megtérítése egy másik tagállam illetékes intézménye által

34. cikk (12)

(1) Ha a munkavállalónak vagy önálló vállalkozónak az illetékes államon kívüli tagállam területén való tartózkodása alatt a végrehajtási rendelet 20. cikkének (1), (2) és (5) bekezdésében, valamint 21., 23. és 31. cikkében előírt alakiságok nem teljesíthetők, úgy a munkavállaló kiadásait, kérelmére, az illetékes intézmény téríti meg a tartózkodási hely szerinti intézmény által a megtérítésekre alkalmazott mértékben.

(2) A tartózkodási hely szerinti intézmény az illetékes intézmény kérelmére minden szükséges információt megad a megtérítés mértékéről.

Ha a tartózkodási hely szerinti intézményt és az illetékes intézményt olyan megállapodás köti, amely szerint vagy nem kell megtérítést fizetnie, vagy a nyújtott ellátásokat átalányösszegben kell megtérítenie a rendelet 22. cikke (1) bekezdése a) pontja i. alpontjának és a 31. cikknek az alkalmazásában, a tartózkodási hely szerinti intézmény továbbá köteles az illetékes intézménynek átutalni az érintett személynek az (1) bekezdés rendelkezései szerint megtérítendő összeget.

(3) Ha jelentősebb költségekről van szó, az illetékes intézmény megfelelő előleget fizethet az érintett személynek, amint ez a személy benyújtja az említett intézménynek a megtérítésre vonatkozó igényét.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés ellenére az illetékes intézmény elvégezheti a költségek megtérítését az általa alkalmazott mértéknek megfelelően, feltéve hogy a megtérítés ilyen módon elvégezhető, a megtérítendő költségek nem haladják meg az igazgatási bizottság által meghatározott mértéket, továbbá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó, illetve a nyugdíjas hozzájárul ennek a rendelkezésnek az alkalmazásához. A megtérítés összege egyik esetben sem haladhatja meg a ténylegesen felmerült költségek összegét.

(5) Ha a lakóhely szerinti állam jogszabályai nem rendelkeznek a megtérítés mértékéről, az illetékes intézmény elvégezheti a megtérítést a (4) bekezdésben megállapított feltétek szerint anélkül, hogy ehhez az érintett személy hozzájárulására lenne szükség.

3. FEJEZET

ROKKANTSÁG, ÖREGSÉG ÉS HALÁL (NYUGDÍJ)

Az ellátások iránti kérelmek benyújtása és vizsgálata

35. cikk (11)

Rokkantsági ellátások iránti kérelem, amennyiben a munkavállaló vagy önálló vállalkozó kizárólag a rendelet IV. mellékletének A. részében meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozott, valamint a rendelet 40. cikkének (2) bekezdésében említett esetben

(1) Ahhoz, hogy egy munkavállaló vagy önálló vállalkozó – a rendelet 40. cikkének (2) bekezdésében, 41. cikkének (1) bekezdésében, valamint 42. cikkének (2) bekezdésében említett eseteket is beleértve – a rendelet 37., 38. és 39. cikke szerint ellátásokban részesüljön, kérelmét vagy annak a tagállamnak az intézményéhez kell benyújtania, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozott a rokkantsághoz vagy a rokkantság súlyosbodásához vezető keresőképtelenség bekövetkeztének időpontjában, vagy a lakóhelye szerinti intézményhez, amely ezt követően a kérelem benyújtása időpontjának megjelölésével továbbítja a kérelmet az előbbi intézményhez; ezt az időpontot kell tekinteni a kérelemnek az előbbi intézményhez történő benyújtása időpontjának is. Ha azonban betegségbiztosítási pénzbeli ellátást nyújtottak, akkor – adott esetben – azt az időpontot kell a nyugdíj iránti kérelem benyújtása időpontjának tekinteni, amely napon e pénzbeli ellátás biztosítása megszűnt.

(2) A rendelet 41. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett esetben az az intézmény, amelynél a munkavállaló vagy önálló vállalkozó utoljára biztosított volt, értesíti azt az intézményt, amely eredetileg felelős az ellátások kifizetéséért, arról, hogy az általa alkalmazott jogszabályok szerint az ellátások milyen mértékben és mely időponttól járnak. A rokkantság súlyosbodását megelőzően járó ellátások ettől az időponttól megszűnnek, vagy olyan összegre csökkennek, amely nem haladja meg a rendelet 41. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett kiegészítést.

(3) A rendelet 41. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett esetben a (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók. Ebben az esetben az az intézmény, amelynél az igénylő utoljára biztosított volt, a holland intézményhez fordul azért, hogy meggyőződjön az attól az intézettől járó összeg nagyságáról.

36. cikk

Öregségi és túlélő hozzátartozóknak járó ellátások iránti kérelem (az árvaellátások kivételével), valamint rokkantsági ellátások a végrehajtási rendelet 35. cikkében nem említett esetekben

(1) Ahhoz, hogy a rendelet 40–51. cikke szerint az érintett személy ellátásokban részesüljön – a végrehajtási rendelet 35. cikkében említett esetektől eltekintve –, kérelmét a lakóhelye szerinti intézményhez nyújtja be az intézmény által alkalmazott jogszabályi előírásoknak megfelelően. Ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó nem tartozott e jogszabályok hatálya alá, úgy a lakóhelye szerinti intézmény a kérelem benyújtása időpontjának feltüntetésével továbbítja a kérelmet annak a tagállamnak az intézményéhez, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó utoljára tartozott. A feltüntetett időpontot a kérelemnek az utóbbi intézményhez történő benyújtása időpontjának kell tekinteni.

(2) Ha az igénylő olyan tagállam területén rendelkezik lakóhellyel, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó nem tartozott, úgy kérelmét annak a tagállamnak az intézményéhez nyújthatja be, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó utoljára tartozott.

(3) Ha az igénylő olyan állam területén rendelkezik lakóhellyel, amely nem tagállam, úgy kérelmét azon tagállam illetékes intézményéhez nyújtja be, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó utoljára tartozott.

Ha az igénylő annak a tagállamnak az intézményéhez nyújtja be kérelmét, amelynek állampolgára, akkor ez az intézmény továbbítja a kérelmet az illetékes intézménynek.

(4) Az egyik tagállam intézményéhez benyújtott ellátások iránti kérelem automatikusan maga után vonja valamennyi kérdéses tagállam jogszabályai szerint járó ellátások egyidejű megállapítását, amely jogszabályok feltételeinek az igénylő megfelel, hacsak – a rendelet 44. cikkének (2) bekezdése szerint – nem maga az igénylő kéri bármely olyan öregségi ellátás elhalasztását, amelyre egy vagy több tagállam jogszabályai szerint jogosult lenne.

37. cikk

Okmányok és adatok, amelyeket a végrehajtási rendelet 36. cikkében említett ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell

A végrehajtási rendelet 36. cikkében említett kérelmek benyújtására a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) a kérelemhez mellékelni kell a szükséges igazoló okmányokat és a kérelmet az azon tagállam jogszabályaiban előírt formanyomtatványon kell elkészíteni,

i. amely tagállam területén az igénylő lakóhellyel rendelkezik, a 36. cikk (1) bekezdésében említett esetben;

ii. amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá a munkavállaló utoljára tartozott, a 36. cikk (2) és (3) bekezdésében említett esetekben;

b) az igénylő által szolgáltatott adatok helytállóságát a kérelemhez csatolt hivatalos okmányokkal kell igazolni, vagy azt az igénylő lakóhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező szerveinek kell megerősíteniük;

c) amennyiben lehetséges, az igénylő feltünteti vagy annak a tagállamnak a rokkantsági, öregségi vagy haláleseti (nyugdíj-) biztosítási intézményét, illetve intézményeit, ahol a munkavállaló vagy önálló vállalkozó biztosított volt, vagy azt a munkáltatót, illetve azokat a munkáltatókat – a birtokában levő munkaviszony-igazolásokat mellékelve –, amelynél, illetve amelyeknél a munkavállaló vagy önálló vállalkozó a tagállamok bármelyikének területén dolgozott;

d) ha a rendelet 44. cikkének (2) bekezdése szerint az igénylő olyan öregségi ellátások megállapításának elhalasztását kéri, amelyekre egy vagy több tagállam jogszabályai szerint is jogosult lenne, meg kell határoznia azokat a jogszabályokat, amelyek szerint az ellátást kéri.

38. cikk

Igazolás azokról a családtagokról, akiket az ellátás összegének megállapításánál figyelembe kell venni

(1) Ahhoz, hogy az igénylő a rendelet 39. cikke (4) bekezdésének vagy 47. cikke (3) bekezdésének rendelkezései szerint ellátásokban részesüljön, igazolást kell benyújtania azokról a családtagjairól, gyermekei kivételével, akiknek lakóhelye nem annak a tagállamnak a területén található, ahol az ellátások megállapításáért felelős intézmény.

Ezt az igazolást a családtagok lakóhelye szerinti betegbiztosító intézmény, vagy azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény állítja ki, amely tagállamban e családtagok lakóhellyel rendelkeznek. A végrehajtási rendelet 25. cikke (2) bekezdése második és a harmadik albekezdésének rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni.

Az ellátások megállapításáért felelős intézmény azt is megkövetelheti, hogy az igénylő az első albekezdésben előírt igazolás helyett a jelenlegi családi állapotra vonatkozó okmányokat nyújtson be gyermekei kivételével azokról a családtagjairól, akik nem annak a tagállamnak a területén rendelkeznek lakóhellyel, ahol az említett intézmény található.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett esetben az érintett intézmény által alkalmazott jogszabályok megkövetelik, hogy a családtagok közös háztartásban éljenek a nyugdíjassal, akkor azt a tényt, hogy az említett családtagok, akik a fenti feltételnek nem tesznek ugyan eleget, mégis főként a nyugdíjas eltartottjai, az igénylő jövedelme egy részének rendszeres átutalását bizonyító okmányokkal igazolják.

39. cikk (11)

A rokkantsági ellátások iránti kérelmek elbírálása, ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó kizárólag a rendelet IV. mellékletének A. részében meghatározott jogszabályok hatálya alá tartozott

(1) Ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó rokkantsági ellátások iránti kérelmet nyújtott be, és az intézmény azt állapítja meg, hogy arra a rendelet 37. cikke (1) bekezdésének rendelkezései vonatkoznak, akkor az intézmény, amennyiben szükséges, igazolást szerez be attól az intézménytől, amelynél az érintett személy utoljára biztosított volt, az ez utóbbi intézmény által alkalmazott jogszabályok szerint szerzett biztosítási időről.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni, ha az illetékes állam jogszabályaiban előírt feltételeknek való megfelelés szempontjából figyelembe kell venni más tagállamok jogszabályai szerint korábban szerzett biztosítási időt.

(3) A rendelet 39. cikkének (3) bekezdésében említett esetben a kérelmet elbíráló intézmény a munkavállalóra vonatkozó iratokat továbbítja ahhoz az intézményhez, amelynél az érintett személy utoljára biztosított volt.

(4) A végrehajtási rendelet 41-50. cikke nem alkalmazható az (1), (2) és (3) bekezdésben említett kérelmek vizsgálatára.

40. cikk

A rokkantság fokának meghatározása

A rokkantság fokának meghatározásánál a tagállam intézménye figyelembe vesz minden olyan okmányt, orvosi jelentést és igazgatási jellegű információt, amelyet bármely más tagállam intézménye szerzett be. Ugyanakkor minden intézmény fenntartja a jogot arra, hogy az általa választott orvossal vizsgáltassa meg az igénylőt; kivéve azokban az esetekben, amelyekre a rendelet 40. cikke (4) bekezdésének rendelkezései vonatkoznak.

A rokkantsági, öregségi és túlélő hozzátartozóknak járó ellátások iránti kérelmek vizsgálata a végrehajtási rendelet 36. cikkében említett esetekben

41. cikk

A vizsgáló intézmény meghatározása

(1) Az ellátás iránti kérelmeket az az intézmény vizsgálja meg, ahová azokat a végrehajtási rendelet 36. cikke rendelkezéseinek megfelelően benyújtották vagy továbbították. Ez az intézmény a továbbiakban "vizsgáló intézmény".

(2) A vizsgáló intézmény egy különleges formanyomtatványon haladéktalanul értesíti valamennyi érintett intézményt az ellátás iránti kérelemről, hogy a kérelmet ezeknél az intézményeknél egyidejűleg és késedelem nélkül meg lehessen vizsgálni.

42. cikk

Az ellátások iránti kérelmek vizsgálatánál alkalmazandó formanyomtatványok

(1) A vizsgáló intézmény az ellátások iránti kérelmek vizsgálatához olyan formanyomtatványt használ, amely mindenekelőtt külön-külön és összesítve is tartalmazza a munkavállaló vagy önálló vállalkozó által valamennyi érintett tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időket.

(2) Ezek a formanyomtatványok az igazoló okmányok helyébe lépnek, amikor azokat egy másik tagállam intézményének továbbítják.

43. cikk

A kérelem vizsgálata során az érintett intézmények által követendő eljárás

(1) A vizsgáló intézmény rávezeti a végrehajtási rendelet 42. cikkének (1) bekezdésében előírt formanyomtatványra az általa alkalmazott jogszabályok szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időt, majd a nyomtatvány egy példányát továbbítja valamely tagállam rokkantsági, öregségi vagy haláleseti (nyugdíj-) biztosítási intézményéhez, amelynél a munkavállaló vagy önálló vállalkozó biztosított volt, csatolva hozzá, ahol szükséges, az igénylő által benyújtott munkaviszony-igazolásokat.

(2) Ha csak egyetlen másik intézmény érintett, akkor az az intézmény a következők feltüntetésével tölti ki az említett formanyomtatványt:

a) az általa alkalmazott jogszabályok szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő;

b) az ellátás összege, amelyet az igénylő csak a fenti biztosítási vagy tartózkodási idő tekintetében igényelhet;

c) a ellátásoknak a rendelet 46. cikke (2) bekezdésének megfelelően kiszámított elméleti és tényleges összege.

Az így kitöltött formanyomtatványt visszaküldik a vizsgáló intézménynek.

Ha az ellátásra való jogosultság csak az utóbbi tagállam intézménye által alkalmazott jogszabályok szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő figyelembevételével áll fenn, és ha az ennek az időnek megfelelő ellátás összege késedelem nélkül megállapítható – mivel a c) pontban említett számítási műveletek érzékelhetően hosszabb időt vesznek igénybe –, akkor a formanyomtatványt az a) és a b) pontban említett információval küldik vissza a vizsgáló intézménynek; a c) pontban említett információt a lehető legrövidebb időn belül továbbítják a vizsgáló intézménynek.

(3) Ha két vagy több másik intézmény is érintett, akkor az általuk alkalmazott jogszabályok szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időt feltüntetik az említett formanyomtatványon, majd visszajuttatják a vizsgáló intézményhez.

Ha ellátásra való jogosultság csak a fenti intézmények közül egy vagy több által alkalmazott jogszabályok szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő figyelembevételével áll fenn, és ha az ennek az időnek megfelelő ellátás összege késedelem nélkül meghatározható, akkor a vizsgáló intézményt egyidejűleg értesítik erről az összegről és a biztosítási vagy tartózkodási időkről; ha az összeg meghatározása némi késedelemmel jár, úgy a vizsgáló intézményt akkor értesítik az összegről, mihelyt az összeget meghatározták.

A biztosítási vagy tartózkodási időkről, továbbá – adott esetben – az egy vagy több érintett tagállam jogszabályai szerint járó összegről, illetve összegekről tájékoztató formanyomtatványok kézhezvételekor a vizsgáló intézmény minden érintett intézménynek megküldi az így kitöltött formanyomtatványok egy-egy példányát, azon pedig feltüntetik az ellátásoknak a rendelet 46. cikke (2) bekezdésének megfelelően kiszámított elméleti és tényleges összegét, majd visszaküldik a formanyomtatványt a vizsgáló intézménynek.

(4) A (2) vagy a (3) bekezdésben említett adatok beérkezésekor a vizsgáló intézmény, amint megállapítja, hogy a rendelet 40. cikkének (2) bekezdését vagy 48. cikkének (2) vagy (3) bekezdését kell-e alkalmazni, erről tájékoztatja a többi érintett intézményt.

(5) A végrehajtási rendelet 37. cikkének d) pontjában előírt esetben azoknak a tagállamoknak az intézményei, amely tagállamok jogszabályainak az igénylő a hatálya alá tartozott, de amelyekhez az ellátások megállapítása elhalasztásának érdekében fordult, csak azokat a biztosítási vagy tartózkodási időket vezetik rá a végrehajtási rendelet 42. cikkének (1) bekezdésében előírt formanyomtatványra, amelyeket az igénylő ezen intézmények által alkalmazott jogszabályok szerint szerzett.

44. cikk

A rokkantság fokával kapcsolatban döntésre jogosult intézmény

(1) A (2) és a (3) bekezdés rendelkezéseire is figyelemmel csak a vizsgáló intézmény jogosult arra, hogy az igénylő rokkantságának fokát illetően a rendelet 40. cikkének (4) bekezdésében említett határozatot meghozza. Az intézmény akkor dönt, mihelyt módjában áll meghatározni, hogy – adott esetben a rendelet 45. cikke rendelkezéseinek figyelembevételével – az általa alkalmazott jogszabályokban rögzített, jogosultságra vonatkozó feltételek teljesültek-e. E határozatáról haladéktalanul értesíti a többi érintett intézményt.

(2) A rendelet 45. cikke rendelkezéseinek figyelembevételével amennyiben a jogosultságnak a vizsgáló intézmény által alkalmazott jogszabályokban megállapított feltételei, a rokkantság fokára vonatkozó feltételek kivételével, nem teljesültek, úgy erről az intézmény haladéktalanul értesíti azon tagállam rokkantság tekintetében illetékes intézményét, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá a munkavállaló vagy önálló vállalkozó utoljára tartozott. Ez az intézmény jogosult arra – amennyiben a jogosultságnak az általa alkalmazott jogszabályokban megállapított feltételei teljesültek –, hogy döntsön az igénylő rokkantságának fokáról; e határozatáról haladéktalanul értesíti a többi érintett intézményt.

(3) Adott esetben az ügy változatlan feltételek mellett visszautalható azon tagállam rokkantság tekintetében illetékes intézményéhez, amely tagállam jogszabályainak a munkavállaló vagy önálló vállalkozó először a hatálya alá tartozott.

45. cikk

Ellátások ideiglenes kifizetése, ellátások megelőlegezése

(1) Ha a vizsgáló intézmény azt állapítja meg, hogy az igénylő az intézmény által alkalmazott jogszabályok szerint anélkül jogosult ellátásokra, hogy ehhez más tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási időt kellene figyelembe venni, akkor ideiglenes jelleggel azonnal megkezdi az ellátások folyósítását.

(2) Ha az igénylő az (1) bekezdés alapján nem jogosult ugyan ellátásra, de a végrehajtási rendelet 43. cikkének (2) vagy (3) bekezdése értelmében a vizsgáló intézmény részére szolgáltatott információkból kitűnik, hogy egy másik tagállam jogszabályai szerint – de csak e jogszabályok szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő figyelembevételével – ellátásokra való jogosultság áll fenn, akkor az említett jogszabályokat alkalmazó intézmény ideiglenes jelleggel megkezdi az ellátások folyósítását, mihelyt a vizsgáló intézmény tájékoztatja erről a kötelezettségéről.

(3) Ha a (2) bekezdésben említett esetben több tagállam jogszabályai szerint is ellátásra való jogosultság áll fenn – de csak e tagállamok jogszabályai szerint szerzett biztosítási vagy tartózkodási idő figyelembevételével –, akkor az ellátások ideiglenes kifizetéséért az az intézmény felel, amelyik először tájékoztatja a vizsgáló intézményt a jogosultság fennállásáról; a többi érintett intézmény tájékoztatása már a vizsgáló intézmény kötelessége.

(4) Az (1), (2) vagy (3) bekezdés szerint ellátások fizetésére kötelezett intézmény haladéktalanul tájékoztatja az igénylőt erről a tényről, miközben egyértelműen felhívja figyelmét a megtett intézkedés átmeneti jellegére, valamint arra, hogy fellebbezésnek nincs helye.

(5) Ha az (1), a (2), vagy a (3) bekezdés szerint ideiglenes ellátás nem jár az igénylőnek, viszont a beérkezett információból kitűnik, hogy a rendelet 46. cikkének (2) bekezdése alapján jogosultság áll fenn, úgy a vizsgáló intézmény megfelelő visszatérítendő előleget fizet, amelynek összege a lehető legközelebb áll ahhoz az összeghez, amelyet a rendelet 46. cikkének (2) bekezdése szerint meg fognak állapítani.

(6) Két tagállam vagy azok hatáskörrel rendelkező hatóságai megállapodhatnak arról, hogy az ellátások ideiglenes kifizetésénél eltérő módszereket alkalmaznak azokban az esetekben, amelyekben csak ezen államok intézményei érintettek. Az e tárgyban kötött megállapodásaikról a felek értesítik az igazgatási bizottságot.

46. cikk (11)

A végrehajtási rendelet 15. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint figyelembe nem vehető önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosítási idő után járó összegek

Az ellátások elméleti, illetve tényleges összegének a rendelet 46. cikke (2) bekezdése a) és b) pontja rendelkezéseinek megfelelő kiszámítására a végrehajtási rendelet 15. cikke (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában előírt szabályokat kell alkalmazni.

A rendelet 46. cikkének (2) bekezdésével összhangban kiszámított ténylegesen járó összeg a végrehajtási rendelet 15. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint figyelembe nem vett önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosításban eltöltött időnek megfelelő összeggel nő. Ezt az emelést a tagállam azon jogszabályai rendelkezéseivel összhangban kell kiszámítani, amelyek szerint az önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosítási időt szerezték.

A rendelet 46. cikkének (3) bekezdésében említett összehasonlítást a fenti emelés szem előtt tartásával kell elvégezni.

47. cikk (11)

Az önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosítási időnek megfelelően járó összegek kiszámítása

Minden egyes tagállam intézménye az általa alkalmazott jogszabályokkal összhangban kiszámítja azt az önkéntes vagy szabadon választható folytatólagos biztosítási időnek megfelelő összeget, amelyre a rendelet 46a. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerint a másik tagállam visszavonásra, csökkentésre vagy felfüggesztésre vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók.

48. cikk (11)

Az intézmények határozatainak közlése az igénylővel

(1) Az egyes érintett intézmények által hozott végleges határozatokat továbbítani kell a vizsgáló intézménynek. Az érintett jogszabályokban előírt fellebbezési módokat és határidőket minden egyes határozatban meg kell jelölni. A vizsgáló intézmény az összes ilyen határozat beérkezése után az igénylőt az anyanyelvén kiállított összefoglaló nyilatkozattal értesíti a határozatról, amelyhez csatolja az említett határozatokat. A fellebbezési határidő csak attól az időponttól veszi kezdetét, amikor az igénylő az összefoglaló nyilatkozatot kézhez kapja.

(2) Az (1) bekezdésben előírt összefoglaló nyilatkozatnak az igénylő részére történő kézbesítésével egyidejűleg a vizsgáló intézmény annak egy-egy példányát valamennyi érintett intézménynek megküldi, csatolva hozzá a többi intézmény határozatának egy-egy példányát.

49. cikk

Az ellátások újraszámítása

(1) A rendelet 43. cikke (3) és (4) bekezdésének, 49. cikke (2) és (3) bekezdésének és 51. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a végrehajtási rendelet 45. cikkét értelemszerűen kell alkalmazni.

(2) Az ellátás újraszámítása, visszavonása vagy felfüggesztése esetén az ilyen határozatot hozó intézmény azonnal értesíti az érintett személyt, valamint minden olyan intézményt, amellyel szemben az említett személy igényt támaszt, ha szükséges, a vizsgáló intézmény közvetítésével. A határozatban meg kell jelölni az érintett jogszabályokban előírt fellebbezési módokat és határidőket. A fellebbezési határidő csak attól az időponttól veszi kezdetét, amikor az igénylő a határozatot kézhez kapja.

50. cikk

Az ellátások megállapítását gyorsító intézkedések

(1) a) i. Ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó valamelyik tagállam állampolgáraként más tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozik, az utóbbi tagállam nyugdíj megállapítására hatáskörrel rendelkező intézménye, az érintett személynek e tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt szervnél történő nyilvántartásba vételének időpontjában, a rendelkezésére álló eszközök igénybevételével, megküld az érintett személy azonosításával kapcsolatos minden információt, az említett hatáskörrel rendelkező intézmény nevét és az utóbbi intézmény által kiadott biztosítási számot.

ii. Ezenkívül a i. alpontban említett hatáskörrel rendelkező intézmény lehetőség szerint minden olyan egyéb információt is megküld az i. alpont rendelkezései szerint kijelölt szerv részére, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a nyugdíjak végleges megállapítását.

iii. Ezt az információt az igazgatási bizottság által meghatározott feltételek betartásával az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt szerv részére kell továbbítani.

iv. Az i., ii. és iii. alpont rendelkezéseinek alkalmazásában a hontalanok és menekültek annak a tagállamnak az állampolgárai, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alatt először álltak.

b) Az érintett intézmények – az érintett személynek vagy annak az intézménynek a kérelmére, amelynél az illető jelenleg biztosított – összeállítják az érintett személy biztosításijogviszony-előzményét, legkésőbb egy évvel azt megelőzően, hogy az illető eléri a nyugdíjkorhatárt.

(2) Az (1) bekezdés végrehajtásának szabályait az igazgatási bizottság rögzíti.

Igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok

51. cikk

(1) Ha egy, különösen a következő ellátásokban részesülő személy:

a) rokkantsági ellátás;

b) munkára való alkalmatlanság esetén megállapított öregségi ellátások;

c) idősebb munkanélkülieknek nyújtott öregségi ellátások;

d) kereső tevékenység megszüntetése esetén nyújtott öregségi ellátások;

e) rokkantság vagy munkára való alkalmatlanság esetén nyújtott túlélő hozzátartozói ellátások;

f) azzal a feltétellel nyújtott ellátások, hogy a kedvezményezett anyagi eszközei nem haladnak meg egy előre meghatározott értéket;

olyan tagállam területén tartózkodik vagy rendelkezik lakóhellyel, amelyik nem azonos azzal az állammal, ahol a fizetésért felelős intézmény található, akkor az igazgatási ellenőrzéseket és az orvosi felülvizsgálatokat ennek az intézménynek a kérésére a kedvezményezett tartózkodási helye vagy lakóhelye szerinti intézmény végzi el az általa alkalmazott jogszabályokban megállapított szabályoknak megfelelően. Ugyanakkor a fizetésekért felelős intézmény fenntartja annak jogát, hogy a kedvezményezettet a maga választotta orvossal vizsgáltassa meg.

(2) Ha megállapítható, hogy az (1) bekezdésben említett kedvezményezett, miközben ellátásban részesül, munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként folytat tevékenységet, vagy anyagi eszközei meghaladják az előre megállapított határértéket, a tartózkodási hely vagy lakóhely szerinti intézmény erről jelentésben számol be a kifizetésekért felelős intézménynek, amely az ellenőrzést, illetve a felülvizsgálatot kérte. A jelentés kitér különösen a munkaviszony vagy az önálló vállalkozói tevékenység jellegére, a kereset, illetve az anyagi eszközök összegére, amellyel az érintett személy a legutóbbi teljes negyedév során rendelkezett, továbbá arra, hogy abban a szakmában, amelyben rokkanttá válása előtt a fizetésekért felelős intézmény által meghatározott referenciaidő alatt az érintett dolgozott, milyen mértékű az érintett személlyel azonos területen és beosztásban dolgozó munkavállalók részére fizetett szokásos kereset, valamint szükség esetén az érintett személy egészségi állapotáról alkotott orvosszakértői véleményre.

52. cikk

Ha az általa kapott ellátások felfüggesztését követően az érintett személy visszanyeri ellátásra való jogosultságát, miközben az illetékes államon kívüli tagállam területén rendelkezik lakóhellyel, az érintett intézmények az említett ellátások újbóli biztosításával összefüggő valamennyi információt megosztják egymással.

Ellátások kifizetése

53. cikk

Az ellátások kifizetésének módja

(1) Ha a kifizetésért felelős intézmény valamelyik tagállamban nem közvetlenül folyósítja az ellátásra jogosult, de más tagállam területén lakóhellyel rendelkező jogosultaknak a nekik járó ellátásokat, akkor az ellátásokat a kifizetésekért felelős intézmény kérelmére, e másik tagállam összekötő szerve vagy a lakóhely szerinti intézmény fizeti ki az ellátásra jogosultaknak a végrehajtási rendelet 54–58. cikkében előírt szabályoknak megfelelően; ha a kifizetésért felelős intézmény közvetlenül a jogosult részére teljesíti a kifizetést, akkor ennek megtörténtéről értesítenie kell a lakóhely szerinti intézményt. A fizetésnek a tagállamok intézményei által alkalmazandó szabályait a 6. melléklet sorolja fel.

(2) Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai az ellátások fizetésével kapcsolatban más szabályok alkalmazásáról is megállapodhatnak azokban az esetekben, amelyekben csak ezeknek a tagállamoknak az illetékes intézményei érintettek. Az e tárgyban kötött megállapodásaikról a felek értesítik az igazgatási bizottságot.

(3) Az ellátások fizetésére vonatkozó megállapodásoknak a rendelet hatálybalépését megelőző napon alkalmazandó rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell, amennyiben azokat az 5. melléklet felsorolja.

54. cikk

Az esedékes kifizetések jegyzékének átadása a kifizető szerv részére

Az ellátások fizetéséért felelős intézmény az esedékes kifizetések jegyzékét az ellátásra jogosult lakóhelye szerinti tagállam összekötő szerve vagy jogosult lakóhelye szerinti intézmény (a továbbiakban mindkettő "kifizető szerv") részére két példányban küldi meg, amelynek az ellátások esedékessé válásának időpontja előtt legkésőbb húsz nappal be kell érkeznie a kifizető szervhez.

55. cikk

Az esedékes összegek befizetése a kifizető szerv számlájára

(1) A kifizetésekért felelős intézmény tíz nappal az ellátások esedékessé válása előtt azon tagállam pénznemében, amely tagállamban található, befizeti a végrehajtási rendelet 54. cikkében előírt jegyzékben meghatározott folyósításokhoz szükséges összeget. A kifizetésekért felelős intézmény azon tagállam nemzeti bankján vagy valamely más bankján keresztül teljesíti a befizetést a kifizető szerv javára, amely tagállamban található, azon tagállam nemzeti bankja vagy valamely más bankja nevében megnyitott számlára, amely tagállamban a kifizető szerv található. E befizetéssel az intézmény minden kötelezettségét teljesíti. Ezzel egy időben a fizetésekért felelős intézmény a befizetésről értesítést küld a kifizető szerv részére.

(2) A bank, amelynek számlájára a befizetést teljesítették, azon tagállam pénznemében írja jóvá a kifizető szervnek a befizetett összeg egyenértékét, amely tagállamban e kifizető szerv található.

(3) Az (1) bekezdésben említett bankok nevét és székhelyét a 7. melléklet sorolja fel.

56. cikk

Az ellátásokra jogosult személyeket megillető összegek kifizetése a kifizető szerv által

(1) A végrehajtási rendelet 54. cikkében előírt jegyzékben meghatározott kifizetéseket a kifizető szerv a fizetésekért felelős intézmény nevében teljesíti az ellátásokra jogosult személynek. E fizetéseket a kifizető szerv az általa alkalmazott jogszabályokban megállapított szabályoknak megfelelően teljesíti.

(2) Ha a kifizető szerv vagy az általa kijelölt más szerv az ellátások kifizetésének felfüggesztésére vagy visszavonására okot adó körülményről értesül, azonnal megszakítja a fizetést. Ugyancsak ez az eset áll fenn, ha az ellátásra jogosult egy másik tagállam területére helyezi át lakóhelyét.

(3) A kifizető szerv tájékoztatja az ellátások fizetéséért felelős intézményt a fizetés beszüntetésének indokáról. Az ellátásokra jogosult személynek vagy házastársának halála, illetve az özvegyen maradt feleség vagy férj újbóli házasságkötése esetén a kifizető szerv ezen események időpontjáról értesíti az említett intézményt.

57. cikk

Elszámolás a végrehajtási rendelet 56. cikkében említett fizetések tekintetében

(1) A végrehajtási rendelet 56. cikkében említett fizetések tekintetében az egyes fizetési időszakok végén kerül sor elszámolásra az ellátásokra jogosult személyek, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselőik részére ténylegesen fizetett összegek, valamint a kifizetetlen összegek meghatározása céljából.

(2) A számjegyekkel és betűkkel is kifejezett, azon tagállam pénznemében megadott teljes összeg, amely tagállamban a kifizetésekért felelős intézmény található, igazoltan megfelel a kifizető szerv által teljesített fizetéseknek, amit a szerv képviselője aláírásával hagy jóvá.

(3) A kifizető szerv biztosítja, hogy az így meghatározott összegek folyósítását rendben teljesítette.

(4) A kifizetésekért felelős intézmény által folyósított, azon tagállam pénznemében kifejezett összegek, amely tagállamban az intézmény található, és ugyanezen pénznemben kifejezett, a kifizető szerv által igazolt kifizetések értékének különbözetét a kifizetésekért felelős intézmény által a továbbiakban ugyanazon a címen kifizetendő összegek terhére számolják el.

58. cikk

Az ellátások kifizetése során felmerülő költségek behajtása

Az ellátások kifizetése során felmerülő költségeket, különösen a postai és bankköltségeket a kifizető szerv az általa alkalmazott jogszabályokban előírt feltételek szerint behajthatja a kedvezményezettektől.

59. cikk

Értesítés az ellátásokra jogosult személy lakóhelyének áthelyezéséről

Amikor az egy vagy több tagállam jogszabályai szerint ellátásra jogosult személy a lakóhelyét egyik tagállam területéről egy másik tagállam területére helyezi át, akkor erről a tényről értesíti az ezen ellátások kifizetéséért felelős intézményt vagy intézményeket, valamint a kifizető szervet.

4. FEJEZET

MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK

A rendelet 52. és 53. cikkének végrehajtása

60. cikk

Természetbeni ellátások az illetékes államon kívüli tagállam területén található lakóhely esetén

(1) Ahhoz, hogy egy munkavállaló vagy önálló vállalkozó a rendelet 52. cikkének a) pontja szerint természetbeni ellátásokban részesüljön, igazolást kell benyújtania a lakóhelye szerinti intézményhez, amellyel tanúsítja, hogy jogosult ezen ellátásokra. Ezt az igazolást szükség esetén a munkáltató által szolgáltatott információ alapján az illetékes intézmény állítja ki. Ezenkívül ha az illetékes állam jogszabályai előírják, a munkavállaló vagy önálló vállalkozó a munkahelyi balesetről vagy a foglalkozási megbetegedésről az illetékes intézménynek küldött értesítés tértivevényét is benyújtja a lakóhelye szerinti intézményhez. Ha az érintett személy e dokumentumokat nem nyújtja be, akkor a lakóhelye szerinti intézmény szerzi be azokat az illetékes intézménytől, és azok beérkezéséig betegségbiztosítási természetbeni ellátásokat nyújt az érintett személynek, amennyiben az érintett személy az azokra való jogosultság feltételeit teljesíti.

(2) Ez az igazolás mindaddig érvényes, amíg a lakóhely szerinti intézmény meg nem kapja a megsemmisítéséről szóló értesítést. Ha viszont az említett igazolást francia intézmény állította ki, akkor az csak a kiállítás időpontjától számított egy évig érvényes, és évente meg kell újítani.

(3) Ha a munkavállaló vagy önálló vállalkozó idénymunkás, akkor az (1) bekezdésben említett igazolás az idénymunka teljes várható időtartamára érvényes marad, hacsak eközben az illetékes intézmény nem értesíti a lakóhely szerinti intézményt annak érvénytelenítéséről.

(4) Az érintett személy a természetbeni ellátások igénylésekor benyújtja a természetbeni ellátások biztosításához a lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai szerint megkövetelt igazoló okmányokat.

(5) Kórházi ápolás esetén a lakóhely szerinti intézmény e tény tudomására jutásának időpontjától számított három napon belül értesíti az illetékes intézményt a kórházba való felvétel időpontjáról, a kórházi ápolás várható időtartamáról, valamint a kórházból való távozás időpontjáról.

(6) A lakóhely szerinti intézmény a természetbeni ellátások nyújtásával kapcsolatos határozatokról előzetesen értesíti az illetékes intézményt, ha a valószínű vagy tényleges költségek meghaladják az igazgatási bizottság által meghatározott és időszakosan felülvizsgált átalányösszeget.

E tájékoztatás elküldésének időpontjától számítva tizenöt nap áll az illetékes intézmény rendelkezésére, hogy kifogást emeljen és a kifogás alapjául szolgáló indokait kifejtse; ha e határidő alatt a határozat ellen kifogást nem emeltek, a lakóhely szerinti intézmény megadja a természetbeni ellátást. Amennyiben e természetbeni ellátásokat rendkívül sürgős esetben kell biztosítani, úgy a lakóhely szerinti intézmény erről haladéktalanul értesíti az illetékes intézményt.

(7) Az érintett személy a helyzete minden olyan változásáról tájékoztatja a lakóhelye szerinti intézményt, amely a természetbeni ellátásokra való jogosultságát megváltoztathatja, különösen alkalmazásának vagy önálló vállalkozói tevékenységének megszűnéséről vagy megváltozásáról, illetve lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megváltozásáról. Hasonlóképpen ha az érintett személy biztosítása vagy a természetbeni ellátásokra való jogosultsága szűnik meg, az illetékes intézmény ennek megfelelően tájékoztatja a lakóhely szerinti intézményt. A lakóhely szerinti intézmény bármikor kérheti az illetékes intézménytől, hogy tájékoztatást adjon az érintett személy biztosításával vagy a természetbeni ellátásokra való jogosultságával kapcsolatban.

(8) A határ menti ingázók esetében gyógyszerkészítmények, kötszerek, szemüvegek és kisebb segédeszközök csak abban a tagállamban válthatók ki, továbbá laboratóriumi vizsgálatok és ellenőrzések csak abban a tagállamban végezhetők, amelyikben azokat az adott tagállam jogszabályainak megfelelően felírták, illetve elrendelték.

(9) Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai kölcsönös megegyezéssel és az igazgatási bizottság véleményének birtokában más végrehajtási rendelkezésekben is megállapodhatnak.

61. cikk

Pénzbeli ellátások nyugdíjak kivételével az illetékes államon kívüli tagállam területén található lakóhely esetén

(1) Ahhoz, hogy egy munkavállaló vagy önálló vállalkozó a rendelet 52. cikkének b) pontja alapján a nyugdíjtól különböző pénzbeli ellátásokban részesüljön, a keresőképtelenségének kezdetétől számított három napon belül értesítenie kell a lakóhelye szerinti intézményt a munkavégzés megszűnéséről, vagy – ha az illetékes intézmény vagy a lakóhely szerinti intézmény által alkalmazott jogszabályok előírják – megküldi az őt ellátásban részesítő orvos által kiállított, keresőképtelenségre vonatkozó igazolást.

(2) Ha a lakóhely szerinti országban az ellátást biztosító orvosok a keresőképtelenségre vonatkozó igazolást nem állítják ki, az érintett személy közvetlenül a lakóhelye szerinti intézményhez fordul az intézmény által alkalmazott jogszabályokban meghatározott határidőn belül.

Ez az intézmény azonnal intézkedik a keresőképtelenség tényének orvosi megerősítéséről és az (1) bekezdésben említett igazolás kiállításáról. Ezt az igazolást, amely tartalmazza a keresőképtelenség valószínűsíthető időtartamát, haladéktalanul továbbítják az illetékes intézménynek.

(3) Azokban az esetekben, amelyekre a (2) bekezdés nem vonatkozik, a lakóhely szerinti intézmény attól az időponttól számítva, amikor az érintett személy hozzá fordult, a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb három napon belül intézkedik az érintett személy orvosi felülvizsgálatáról, mintha az nála lenne biztosított. A vizsgálatot végző orvos elsősorban a keresőképtelenség várható időtartamát jelöli meg jelentésében; e jelentést a lakóhely szerinti intézmény a vizsgálatot követő három napon belül továbbítja az illetékes intézménynek.

(4) Ezt követően a lakóhely szerinti intézmény ugyanúgy elvégzi az érintett személyre vonatkozó szükséges igazgatási ellenőrzéseket, illetve orvosi felülvizsgálatokat, mintha az érintett személy nála lenne biztosított. Amint megállapítja, hogy az érintett személy munkavégzésre alkalmas, a lakóhely szerinti intézmény erről haladéktalanul értesíti az érintett személyt és az illetékes intézményt, közölve azt az időpontot, amellyel az érintett személy keresőképtelensége megszűnt. Az érintett személynek küldött értesítés, a (6) bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül, az illetékes intézmény nevében hozott határozatnak minősül.

(5) Az illetékes intézmény minden esetben fenntartja annak jogát, hogy az érintett személyt a maga választotta orvossal vizsgáltassa meg.

(6) Ha az illetékes intézmény úgy dönt, hogy nem nyújt pénzbeli ellátást az érintett személynek, mert az nem felelt meg a lakóhelye szerinti ország jogszabályaiban megállapított alaki feltételeknek, vagy azért, mert azt állapította meg, hogy az érintett személy alkalmas a munkavégzésre, e határozatáról értesíti az érintett személyt és ezzel egy időben határozatának egy példányát megküldi a lakóhely szerinti intézménynek.

(7) Ha az érintett személy ismét munkába áll, erről értesíti az illetékes intézményt, ha az adott intézmény által alkalmazott jogszabályok ezt írják elő.

(8) Az illetékes intézmény megfelelő módon fizeti a pénzbeli ellátásokat, elsősorban nemzetközi postautalvánnyal, és erről tájékoztatja a lakóhely szerinti intézményt, valamint az érintett személyt. Ha a pénzbeli ellátásokat az illetékes intézmény nevében a lakóhely szerinti intézmény fizeti, akkor az előbbi tájékoztatja az érintett személyt a jogairól, és az illetékes állam jogszabályainak megfelelően értesíti a lakóhely szerinti intézményt a pénzbeli ellátás összegéről, a kifizetések időpontjáról, valamint arról a leghosszabb időtartamról, ameddig az ellátást fizetni kell.

(9) Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai kölcsönös megegyezéssel és az igazgatási bizottság véleményének birtokában más végrehajtási rendelkezésekben is megállapodhatnak.

A rendelet 55. cikkének végrehajtása

62. cikk

Természetbeni ellátások az illetékes államon kívüli tagállam területén való tartózkodás esetén

(1) Ahhoz, hogy a nemzetközi közlekedésben alkalmazott, a rendelet 14. cikke (2) bekezdése a) pontjának hatálya alá tartozó személy, aki munkavégzése során az illetékes államon kívüli másik tagállam területére távozik, természetbeni ellátásokban részesülhessen, a lehető legrövidebb időn belül olyan különleges igazolást kell benyújtania a tartózkodási helye szerinti intézményhez, amelyet munkáltatója vagy annak képviselője állított ki a folyó naptári hónap vagy a nyilatkozat benyújtását megelőző két naptári hónap folyamán. Ez az igazolás mindenekelőtt azt az időpontot jelöli meg, amelytől kezdve az érintett személy az említett munkáltató alkalmazásában áll, továbbá az illetékes intézmény nevét és címét. Ha az érintett személy benyújtotta az igazolást, vélelmezni kell, hogy eleget tett a természetbeni ellátásokra való jogosultság megszerzésével kapcsolatos feltételeknek. Ha az érintett személy nem tudja felvenni a kapcsolatot a tartózkodási hely szerinti intézménnyel, még mielőtt egészségügyi ellátásban részesülne, az említett igazolás bemutatása alapján ugyanúgy részesül ebben az ellátásban, mint ha az adott intézménynél lenne biztosított.

(2) A tartózkodási hely szerinti intézmény három napon belül felvilágosítást kér az illetékes intézménytől arról, hogy az érintett személy eleget tett-e a természetbeni ellátásokra való jogosultság megszerzésével kapcsolatos feltételeknek. A tartózkodási hely szerinti intézmény mindaddig – de legfeljebb harminc napig – biztosítja a természetbeni ellátásokat, amíg meg nem kapja az illetékes intézmény válaszát.

(3) Az illetékes intézmény a tartózkodási hely szerinti intézmény kérelme beérkezésének időpontjától számított tíz napon belül megküldi válaszát. Igenlő válasz esetén az illetékes intézmény – amennyiben szükséges – meghatározza azt a leghosszabb időtartamot, ameddig az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően a természetbeni ellátások biztosíthatók, a tartózkodási hely szerinti intézmény pedig folytatja az említett ellátások biztosítását.

(4) Az (1) bekezdésben alkalmazott vélelem értelmében nyújtott természetbeni ellátásokat a rendelet 36. cikkének (1) bekezdése szerint kell megtéríteni.

(5) Az (1) bekezdésben előírt igazolás helyett az említett bekezdés hatálya alá tartozó munkavállaló a (6) bekezdésben előírt igazolást is benyújthatja a tartózkodási helye szerinti intézménynek.

(6) Ahhoz, hogy egy munkavállaló vagy önálló vállalkozó – az (1) bekezdés alapján alkalmazott vélelem eseteitől eltekintve – a rendelet 55. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja alapján természetbeni ellátásokban részesüljön, igazolást kell benyújtania a tartózkodási helye szerinti intézményhez, amellyel tanúsítja, hogy jogosult a természetbeni ellátásokra. Ez az igazolás, amelyet az illetékes intézmény állít ki lehetőleg még azelőtt, hogy az érintett személy elhagyná a lakóhelye szerinti tagállamot, mindenekelőtt – amennyiben ez szükséges – azt a leghosszabb időtartamot határozza meg, ameddig az illetékes állam jogszabályainak megfelelően a természetbeni ellátások nyújthatók. Ha az érintett személy nem nyújtja be az említett igazolást, akkor azt a tartózkodási helye szerinti intézmény szerzi be az illetékes intézménytől.

(7) A végrehajtási rendelet 60. cikkének (5), (6) és (9) bekezdését hasonlóan kell alkalmazni.

63. cikk

Természetbeni ellátás olyan munkavállalóknak vagy önálló vállalkozóknak, akik lakóhelyüket áthelyezik vagy visszatérnek a lakóhelyük szerinti országba, továbbá azoknak a munkavállalóknak vagy önálló vállalkozóknak, akik egészségügyi ellátás céljából engedéllyel más tagállamba távoznak

(1) Ahhoz, hogy egy munkavállaló vagy önálló vállalkozó a rendelet 55. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontja alapján természetbeni ellátásokban részesüljön, igazolást kell benyújtania a lakóhelye szerinti intézményhez, amellyel tanúsítja, hogy újra jogosulttá vált az említett ellátásokra. Ez az igazolás, amelyet az illetékes intézmény állít ki, mindenekelőtt – amennyiben szükséges – azt a leghosszabb időtartamot határozza meg, ameddig az illetékes állam jogszabályainak megfelelően a természetbeni ellátások továbbra is biztosíthatók. Az igazolás, az érintett személy kérelmére, annak távozása után is kiállítható, ha azt vis maior következtében korábban nem lehetett elkészíteni.

(2) A végrehajtási rendelet 60. cikke (5), (6) és (9) bekezdésének rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni.

(3) A rendelet 55. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjában említett esetben az (1) és a (2) bekezdést hasonlóan kell alkalmazni a természetbeni ellátások nyújtására.

64. cikk

Pénzbeli ellátás, nyugdíjak kivételével az illetékes államon kívüli tagállamban való tartózkodás esetén

A végrehajtási rendelet 61. cikkének rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni a rendelet 55. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja szerint a nyugdíjtól különböző pénzbeli ellátásokban való részesülés tekintetében. Ugyanakkor – a keresőképtelenségre vonatkozó igazolás benyújtása kötelezettségének sérelme nélkül – attól a munkavállalótól vagy önálló vállalkozótól, aki anélkül tartózkodik valamelyik tagállam területén, hogy ott kereső tevékenységet folytatna, nem követelhető meg, hogy benyújtsa a végrehajtási rendelet 61. cikke (1) bekezdésében említett, a munkavégzés megszűnéséről szóló értesítést.

A rendelet 52–66. cikkének végrehajtása

65. cikk

Nyilatkozatok, vizsgálatok és intézmények közötti információcsere az illetékes államon kívüli tagállam területén elszenvedett munkahelyi balesettel vagy az ott bekövetkező foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatban

(1) Ha az illetékes államon kívüli tagállam területén következik be a munkahelyi baleset, vagy a foglalkozási megbetegedést ott diagnosztizálják először, akkor az illetékes állam jogszabályai rendelkezéseinek megfelelően a munkahelyi balesetről, illetve foglalkozási megbetegedésről nyilatkozatot kell tenni az azon tagállam területén hatályos jogszabályok rendelkezéseinek sérelme nélkül, ahol a munkahelyi baleset bekövetkezett, vagy ahol a foglalkozási megbetegedést először diagnosztizálták, e rendelkezéseket ilyen esetben továbbra is alkalmazni kell. E nyilatkozatot az illetékes intézménynek, egy másolatát pedig a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti intézménynek kell megküldeni.

(2) Annak a tagállamnak az intézménye, amely tagállam területén a munkahelyi baleset bekövetkezett, illetve a foglalkozási megbetegedést első ízben diagnosztizálták, két példányban megküldi az illetékes intézménynek az említett területen kiállított orvosi igazolásokat, továbbá az utóbbi intézmény kérelmére megfelelő tájékoztatást ad.

(3) Ha az illetékes államon kívüli tagállam területén folytatott utazás közben elszenvedett balesetnél indokolt vizsgálatot tartani e másik tagállam területén, úgy a vizsgálatot végző személyt az illetékes intézmény jelölheti ki erre a feladatra, amiről tájékoztatja az érintett tagállam hatóságait. E hatóságok segítik a vizsgálatot végző személy munkáját, mindenekelőtt kijelölnek egy személyt, aki a hivatalos jelentések, valamint a balesettel összefüggő más okmányok áttekintésében segíti őt.

(4) A kezelés befejeztével az illetékes intézmény részletes jelentést kap a baleset, illetve a betegség tartós következményeivel, különösen az érintett személy jelenlegi állapotával, valamint a sérüléseiből való felépülésével, illetve állapotának állandósulásával kapcsolatos orvosi igazolásokkal együtt. A megfelelő tiszteletdíjakat az adott esettől függően vagy az illető lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti intézmény fizeti ki az intézmény által alkalmazott díjtételeknek megfelelően, az illetékes intézmény terhére.

(5) Kérelemre az illetékes intézmény értesíti a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti intézményt – az adott esettől függően – arról a határozatáról, amelyben megállapítja a sérülésekből való felépülés, illetve az állapot állandósulásának időpontját, továbbá adott esetben a nyugdíj folyósításáról szóló határozatáról.

66. cikk

A baleset munkahelyi, illetve a megbetegedés foglalkozási jellegéről folytatott viták

(1) Ha a rendelet 52. cikkében, vagy 55. cikkének (1) bekezdésében említett esetekben az illetékes intézmény vitatja a munkahelyi balesetekre, illetve a foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó jogszabályok alkalmazhatóságát, akkor e tényről haladéktalanul értesíti a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti intézményt, amely a természetbeni ellátásokat biztosította; ezt követően ezeket az ellátásokat betegségbiztosítási ellátásoknak tekintik, és ezen az alapon folytatják azok biztosítását a végrehajtási rendelet 20. és 21. cikkében említett igazolások bemutatása esetén.

(2) Ha e kérdésben végleges határozat születik, e tényről az illetékes intézmény haladéktalanul értesíti a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti intézményt, amely a természetbeni ellátásokat nyújtotta. Ha adott esetben nem munkahelyi balesetről vagy foglalkozási megbetegedésről van szó, az intézmény betegségbiztosítás keretében folytatja az említett ellátások biztosítását, amennyiben a munkavállaló vagy önálló vállalkozó jogosult rá. Egyéb esetekben azokat a természetbeni ellátásokat, amelyekben az érintett személy betegségbiztosítás keretében részesült, munkahelyi baleset, illetve foglalkozási megbetegedés után járó ellátásoknak kell tekinteni.

A rendelet 57. cikkének végrehajtása

67. cikk (7)

Több tagállamban foglalkozási megbetegedést előidéző kockázatnak való kitettség esetén alkalmazandó eljárás

(1) A rendelet 57. cikke (1) bekezdésében említett esetben a foglalkozási megbetegedésről szóló értesítést vagy annak a tagállamnak a foglalkozási megbetegedések tekintetében illetékes intézményéhez nyújtják be, amely tagállam jogszabályai alapján a betegségben szenvedő személy a kérdéses betegséget valószínűleg kiváltó tevékenységet legutóbb folytatta, vagy az illető lakóhelye szerinti intézményhez, amely az értesítést az említett illetékes intézménynek továbbítja.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett illetékes intézmény azt állapítja meg, hogy a kérdéses foglalkozási megbetegedést feltételezhetően kiváltó tevékenységet utoljára egy másik tagállam jogszabályainak a hatálya alatt folytatták, akkor az értesítést és annak kísérő okmányait az érintett tagállam megfelelő intézményének továbbítja.

(3) Ha azon tagállam intézménye, amely tagállam jogszabályainak hatálya alatt a betegségben szenvedő személy a kérdéses foglalkozási megbetegedést valószínűleg kiváltó tevékenységet utoljára folytatta, azt állapítja meg, hogy e személy vagy túlélő hozzátartozói nem tesznek eleget a fenti jogszabályok rendelkezéseinek, az említett intézmény a rendelet 57. cikke (2), (3) és (4) bekezdésének figyelembevételével:

a) haladéktalanul továbbítja az értesítést és kiegészítő okmányait, többek között az első intézmény által elrendelt orvosi felülvizsgálatok eredményét és az azokról felvett jelentéseket, valamint a b) pontban említett határozatot tartalmazó dokumentum egy példányát azon tagállam intézményének, amely tagállam jogszabályai szerint a betegségben szenvedő személy korábban olyan tevékenységet folytatott, amely a kérdéses megbetegedést kiválthatta;

b) egyidejűleg értesíti az érintett személyt a határozatáról, megjelölve az ellátások megtagadásának indokait, a fellebbezés jogcímét és határidejét, valamint azt az időpontot, amikor az ügyiratot az a) pontban említett intézménynek továbbították.

(4) Amennyiben szükséges, az ügyet ugyanezen eljárásnak megfelelően vissza kell utalni azon tagállam megfelelő intézményéhez, amely tagállam jogszabályai szerint a betegségben szenvedő személy a kérdéses foglalkozási megbetegedést esetleg kiváltó tevékenységet először folytatta.

68. cikk

Az intézmények közötti információcsere az elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés esetén – Előlegfizetés az ilyen fellebbezés esetén

(1) Amennyiben fellebbezést nyújtanak be az igény elutasításáról az egyik olyan tagállam intézménye által hozott határozattal szemben, amely tagállam jogszabályai szerint a betegségben szenvedő személy a kérdéses foglalkozási megbetegedést esetleg kiváltó tevékenységet folytatta, úgy ez az intézmény ennek megfelelően tájékoztatja azt az intézményt, amelyikhez az értesítést a végrehajtási rendelet 67. cikkének (3) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően továbbították, majd ezt követően értesíti az általa meghozott végleges határozatról.

(2) Ha az ellátásra való jogosultság az utóbbi intézmény által alkalmazott jogszabályok szerint áll fenn, a rendelet 57. cikke (2), (3) és (4) bekezdése rendelkezéseinek figyelembevételével ez az intézmény előleget fizet, amelynek összegéről csak azután dönt, hogy szükség esetén megbeszélést folytatott azzal az intézménnyel, amelynek határozatával szemben a fellebbezést benyújtották. Ez utóbbi intézmény utólag megtéríti a kifizetett előleg összegét, ha a fellebbezés eredményeképpen az ellátások biztosítására kötelezik. Az összeget ezután levonják az érintett személyt megillető ellátások teljes összegéből.

69. cikk (7)

A pénzbeli ellátások költségének arányos felosztása por-tüdőmegbetegedés (pneumokoniózis) esetén

A rendelet 57. cikke (5) bekezdésének végrehajtására a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) azon tagállam illetékes intézménye, amely tagállam jogszabályai szerint a pénzbeli ellátásokat a rendelet 57. cikke (1) bekezdésének értelmében biztosítják (a továbbiakban: a "pénzbeli ellátások fizetéséért felelős intézmény"), olyan formanyomtatványt használ, amely tartalmazza mindenekelőtt a betegségben szenvedő személy által valamennyi érintett tagállam jogszabályai szerint szerzett biztosítási (öregségi biztosítási) idő vagy tartózkodási idő kimutatását és összesítését;

b) a pénzbeli ellátások fizetéséért felelős intézmény a fenti tagállamok minden olyan öregségi biztosítási intézményéhez eljuttatja ezt a formanyomtatványt, amelynél a betegségben szenvedő személy biztosított volt; az említett intézmények mindegyike rávezeti a formanyomtatványra azt a biztosítási (öregségi biztosítási) vagy tartózkodási időt, amelyet az intézmény által alkalmazott jogszabályok szerint szereztek, majd visszaküldi a formanyomtatványt a pénzbeli ellátások fizetéséért felelős intézménynek;

c) a pénzbeli ellátások fizetéséért felelős intézmény ezután arányosan felosztja a költségeket önmaga és a többi érintett illetékes intézmény között; ez utóbbiaknak jóváhagyásra megküldi a költségfelosztást a megfelelő igazoló okmányokkal együtt, különösen a biztosított pénzbeli ellátások teljes összege és a százalékos költségfelosztás kiszámítása tekintetében;

d) a pénzbeli ellátások fizetéséért felelős intézmény minden naptári év végén kimutatást küld az összes érintett illetékes intézménynek a vizsgált pénzügyi év folyamán kifizetett pénzbeli ellátásokról, a többi intézmény részéről a c) pontban előírt arányos felosztásnak megfelelően neki járó összegek feltüntetésével; a fenti intézmények a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb három hónapon belül megtérítik a pénzbeli ellátások fizetéséért felelős intézménynek járó összeget.

A rendelet 58. cikke (3) bekezdésének végrehajtása

70. cikk

Igazolás a pénzbeli ellátások, köztük a nyugdíjak kiszámításánál figyelembe veendő családtagokról

(1) Ahhoz, hogy az igénylő a rendelet 58. cikke (3) bekezdésének rendelkezései szerint ellátásokban részesüljön, igazolást kell benyújtania azokról a családtagjairól, akik nem abban a tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek területén a pénzbeli ellátások megállapításáért felelős intézmény található.

Ezt az igazolást a családtagok lakóhelye szerinti betegbiztosító intézmény, vagy egy másik olyan intézmény állítja ki, amelyet annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatósága jelölt ki, amely tagállam területén az érintettek lakóhellyel rendelkeznek. A végrehajtási rendelet 25. cikke (2) bekezdése második és a harmadik albekezdésének rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni.

A pénzbeli ellátások megállapításáért felelős intézmény az első albekezdésben előírt igazolás helyett a jelenlegi családi állapotot igazoló dokumentumok bemutatására is kötelezheti az igénylőt azokra a családtagjaira vonatkozóan, akik nem abban a tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek területén az említett intézmény található.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett esetben az érintett intézmény által alkalmazott jogszabályok megkövetelik, hogy a családtagok közös háztartásban éljenek az igénylővel, akkor azt a tényt, hogy az említett családtagok, akik a fenti feltételnek nem tesznek ugyan eleget, mégis főként az igénylő eltartottjai, okmányokkal igazolják, hogy az igénylő a jövedelmének egy részét rendszeresen átutalja a részükre.

A rendelet 60. cikkének végrehajtása

71. cikk

A foglalkozási megbetegedés súlyosbodása

(1) A rendelet 60. cikke (1) bekezdésében említett esetekben az igénylő a kérdéses foglalkozási megbetegedés miatt a korábbiakban számára biztosított ellátásokkal kapcsolatban minden információt megad azon tagállam intézménye részére, amelynél az ellátásokra való jogosultságát érvényesíti. Az intézmény az általa szükségesnek vélt információk beszerzése érdekében minden olyan intézményt megkereshet, amely előzőleg illetékességgel rendelkezett.

(2) A rendelet 60. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett esetben a pénzbeli ellátások fizetésére köteles illetékes intézmény jóváhagyásra megküldi a többi érintett intézménynek a betegség súlyosbodása következtében általuk viselendő költségek összegét, valamint a megfelelő igazolásokat. Az elsőként említett intézmény minden naptári év végén kimutatást küld ez utóbbi intézményeknek a kérdéses pénzügyi év folyamán kifizetett pénzbeli ellátásokról az utóbbi intézményektől járó összegek feltüntetésével, amely intézmények a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb három hónapon belül megtérítik az előbbi intézménynek járó összegeket.

(3) A rendelet 60. cikke (2) bekezdése b) pontjának első mondatában említett esetben a pénzbeli ellátások fizetéséért felelős intézmény jóváhagyásra megküldi a többi érintett illetékes intézménynek a költségek korábbi arányos felosztásában végrehajtott változtatásokat, valamint a megfelelő igazolásokat.

(4) A rendelet 60. cikke (2) bekezdése b) pontjának második mondatában említett esetben a (2) bekezdés rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni.

A rendelet 61. cikke (5) és (6) bekezdésének végrehajtása

72. cikk

A keresőképtelenség mértékének megállapítása korábban vagy később elszenvedett munkahelyi baleset, illetve korábban vagy később diagnosztizált foglalkozási megbetegedés esetén

(1) Ahhoz, hogy az igénylő keresőképtelenségének mértéke, az ellátásra való jogosultsága vagy az ellátások összege a rendelet 61. cikkének (5) bekezdésében említett esetben megállapítható legyen, az igénylőnek meg kell adnia minden információt azon tagállam illetékes intézménye részére, amely tagállam jogszabályainak a munkahelyi baleset bekövetkezésének, illetve a foglalkozási megbetegedés első diagnosztizálásának időpontjában a hatálya alá tartozott, azokról a korábbi vagy későbbi munkahelyi baleseteiről, illetve foglalkozási megbetegedéseiről, amelyek akkor következtek be, amikor még egy másik tagállam jogszabályainak hatálya alá tartozott, bármilyen mértékű legyen a korábbi vagy későbbi esetekben bekövetkezett keresőképtelensége.

(2) Az illetékes intézmény az ellátásra való jogosultság megszerzése, valamint az ellátás összegének meghatározása tekintetében az általa alkalmazott jogszabályoknak megfelelően figyelembe veszi a korábbi vagy későbbi esetekben bekövetkezett keresőképtelenség mértékét.

(3) Az illetékes intézmény az általa szükségesnek vélt információ beszerzése érdekében minden olyan intézményt megkereshet, amely a korábbiakban vagy később illetékességgel rendelkezett.

Ha az érintett személy korábbi vagy későbbi keresőképtelenségét egy akkor elszenvedett baleset idézte elő, amikor egy másik tagállam olyan jogszabályainak hatálya alá tartozott, amelyek nem tesznek különbséget a keresőképtelenség eredete tekintetében, a korábbi vagy későbbi keresőképtelenség tekintetében illetékes intézmény vagy az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt szerv egy másik tagállam illetékes intézményének kérelmére tájékoztatást ad e korábbi keresőképtelenség fokáról, és amennyiben módjában áll, minden olyan információt megad, amely lehetővé teszi annak meghatározását, hogy a keresőképtelenség a második tagállam intézménye által alkalmazott jogszabályok értelmében munkahelyi baleset következménye volt-e. Amennyiben ez az eset áll fenn, a (2) bekezdés rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni.

A rendelet 62. cikke (1) bekezdésének végrehajtása

73. cikk

Intézmények, amelyekhez a bányákban és hasonló üzemekben dolgozó munkavállalók fordulhatnak, ha az illetékes állam területén kívüli tagállamban tartózkodnak vagy rendelkeznek lakóhellyel

(1) A rendelet 62. cikkének (1) bekezdésében említett esetekben, továbbá akkor, ha a tartózkodási hely vagy a lakóhely szerinti ország acéliparában alkalmazott fizikai dolgozókra kiterjedő, a munkahelyi balesetekre, illetve foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó biztosítási rendszer szerint nyújtott ellátások megegyeznek a bányákban és a hasonló üzemekben alkalmazott munkavállalók különleges biztosítási rendszere alapján nyújtott ellátásokkal, az e csoportba tartozó munkavállalók a tartózkodási vagy lakóhelyük szerinti tagállam területén a hozzájuk legközelebb található intézményhez is fordulhatnak – ezeket a végrehajtási rendelet 3. melléklete határozza meg – még akkor is, ha ezek az intézmények az acéliparban alkalmazott fizikai dolgozókra kiterjedő biztosítási rendszert alkalmazó intézmények, amelyek ezután az ellátásokat biztosítják.

(2) Amennyiben a bányákban és a hasonló üzemekben alkalmazott munkavállalókra vonatkozó különleges biztosítási rendszer szerint biztosított ellátások kedvezőbbek, úgy e munkavállalók választhatnak, hogy e biztosítási rendszer alkalmazásáért felelős intézményhez fordulnak, avagy a tartózkodási, illetve lakóhelyük szerinti tagállam területén hozzájuk legközelebb található olyan intézményhez, amely az acéliparban alkalmazott fizikai dolgozók biztosítási rendszerét alkalmazza. Ez utóbbi esetben az érintett intézmény felhívja az érintett személy figyelmét arra a tényre, hogy amennyiben a fent említett különleges biztosítási rendszer alkalmazásáért felelős intézményhez fordul, úgy kedvezőbb ellátásokban részesül; továbbá meg kell adnia ezen intézmény nevét és címét is.

A rendelet 62. cikke (2) bekezdésének végrehajtása

74. cikk

Annak az időnek a figyelembevétele, amelynek során egy másik tagállam intézménye már nyújtott ellátást

A rendelet 62. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában valamely tagállam ellátások biztosítására köteles intézménye kérheti egy másik tagállam intézményétől, hogy adjon tájékoztatást arról az időről, amelynek során ez utóbbi intézmény ugyanannak a munkahelyi balesetnek vagy foglalkozási megbetegedésnek a kapcsán már biztosított ellátásokat.

Nyugdíjigények benyújtása és elbírálása a rendelet 57. cikkében említett foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos nyugdíjakon kívül

75. cikk

(1) Ahhoz, hogy az a munkavállaló, önálló vállalkozó, illetve túlélő hozzátartozói, aki, illetve akik egy másik tagállam területén rendelkeznek lakóhellyel, valamely tagállam jogszabályai alapján nyugdíjban vagy kiegészítő juttatásokban részesüljenek, kérelmüket vagy az illetékes intézményhez, vagy a lakóhelyük szerinti intézményhez kell benyújtaniuk, amely intézmény továbbítja azt az illetékes intézménynek. A kérelem benyújtására a következő szabályok vonatkoznak:

a) a kérelmet az illetékes intézmény által alkalmazott jogszabályoknak megfelelő formanyomtatványon kell benyújtani, és csatolni kell hozzá az előírt igazoló okmányokat;

b) az igénylő által szolgáltatott adatok helytállóságát a kérelemhez csatolt hivatalos okmányokkal kell igazolni, vagy azt az igénylő lakóhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező szerveinek kell megerősíteni.

(2) Az illetékes intézmény közvetlenül vagy az illetékes állam összekötő szervén keresztül értesíti határozatáról az igénylőt; a határozat egy példányát megküldi az igénylő lakóhelye szerinti tagállam összekötő szervének.

Igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok

76. cikk

(1) A felülvizsgálandó nyugdíjak esetén előírt igazgatási ellenőrzéseket és orvosi felülvizsgálatokat az illetékes intézmény kérel mére annak a tagállamnak az intézménye hajtja végre – az általa alkalmazott jogszabályokban megállapított eljárás szerint –, amelynek területén az ellátásra jogosult éppen tartózkodik. Ugyanakkor az illetékes intézmény fenntartja annak jogát, hogy az ellátásra jogosultat a maga választotta orvossal vizsgáltassa meg.

(2) Aki saját jogán vagy egy árva jogán nyugdíjban részesül, a saját vagy az árva helyzetében bekövetkező minden olyan változásról tájékoztatja a fizetésekért felelős intézményt, amely a nyugdíjjogosultságot valószínűleg módosíthatja.

A nyugdíjak fizetése

77. cikk

Az egyik tagállam intézménye részéről egy másik tagállam területén lakóhellyel rendelkező nyugdíjasnak járó nyugdíjakat a végrehajtási rendelet 53–58. cikke rendelkezéseinek megfelelően folyósítják.

5. FEJEZET

HALÁLESETI JUTTATÁSOK

A rendelet 64., 65. és 66. cikkének végrehajtása

78. cikk

Haláleseti juttatás iránti kérelem benyújtása

Ahhoz, hogy az igénylő a lakóhelye szerinti államon kívüli tagállam jogszabályai szerint részesülhessen haláleseti juttatásban, kérelmét az illetékes intézményhez vagy a lakóhelye szerinti intézményhez kell benyújtania.

Kérelméhez csatolnia kell azokat az igazoló okmányokat, amelyeket az illetékes intézmény által alkalmazott jogszabályok előírnak.

Az igénylő által szolgáltatott adatok helytállóságát a kérelemhez csatolt hivatalos okmányokkal kell igazolni vagy az igénylő lakóhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező szerveinek kell megerősíteni.

79. cikk

Igazolás a biztosítási és tartózkodási időkről

(1) Ahhoz, hogy a rendelet 64. cikkének rendelkezéseire hivatkozni lehessen, az igénylőnek igazolást kell benyújtania az illetékes intézményhez arról, hogy a munkavállaló vagy önálló vállalkozó mennyi biztosítási vagy tartózkodási időt szerzett azon jogszabályok szerint, amelyeknek legutóbb hatálya alá tartozott.

(2) Ezt az igazolást az igénylő kérelmére az az öregségi vagy betegbiztosító intézmény állítja ki – adott esettől függően –, amelynél a munkavállaló vagy önálló vállalkozó utoljára biztosított volt. Ha az igénylő nem nyújtja be az említett igazolást, akkor azt az illetékes intézmény a fent említett egyik vagy másik intézménytől szerzi be.

(3) Ha más tagállamok jogszabályai szerint korábban szerzett biztosítási időket is figyelembe kell venni, az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni, azért, hogy az illetékes állam jogszabályainak feltételei teljesüljenek.

6. FEJEZET

MUNKANÉLKÜLI-ELLÁTÁSOK

A rendelet 67. cikkének végrehajtása

80. cikk

Igazolás a biztosítási vagy szolgálati időről

(1) Ahhoz, hogy az érintett személy a rendelet 67. cikke (1), (2) vagy (4) bekezdésének rendelkezéseire hivatkozhasson, igazolást kell benyújtania az illetékes intézményhez, amelyben meghatározza az általa azon állam jogszabályai szerint munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként szerzett biztosítási vagy szolgálati időt, amely állam jogszabályainak a hatálya alá utoljára tartozott, valamint megad minden olyan további információt, amelyet az intézmény által alkalmazott jogszabályok előírnak.

(2) Ezt az igazolást az érintett személy kérelmére vagy az abban a tagállamban munkanélküliek tekintetében illetékes intézmény állítja ki, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá az érintett személy utoljára tartozott, vagy egy másik olyan intézmény, amelyet az említett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága jelöl ki. Ha az érintett nem nyújtja be az említett igazolást, akkor azt az illetékes intézmény a fent említett egyik vagy másik intézménytől szerzi be.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni, ha más tagállamok jogszabályai szerint korábban szerzett biztosítási vagy szolgálati időket is figyelembe kell venni azért, hogy az illetékes állam jogszabályainak feltételei teljesüljenek.

A rendelet 68. cikkének végrehajtása

81. cikk

Igazolás az ellátások kiszámításához

Ha az ellátások kiszámításáért a rendelet 68. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó intézmény felel, és ha az érintett személy nem gyakorolta legutóbbi foglalkozását legalább négy hétig annak a tagállamnak a területén, ahol az intézmény található, az érintettnek olyan igazolást kell benyújtania az említett intézményhez, amely meghatározza a valamely más tagállam területén legalább négy hétig gyakorolt legutóbbi foglalkozásának jellegét, és azt, hogy ezt a foglalkozást melyik gazdasági ágban űzte. Ha az érintett személy nem nyújtja be ezt az igazolást, akkor azt az említett intézmény szerzi be vagy annak a tagállamnak a munkanélküliek tekintetében illetékes intézményétől, ahol az érintett utoljára biztosított volt, vagy e tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt más intézménytől.

82. cikk

Az ellátások kiszámításánál figyelembe veendő családtagokra vonatkozó igazolás

(1) Ahhoz, hogy az érintett személy a rendelet 68. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseire hivatkozhasson, igazolást kell benyújtania az illetékes intézményhez azokra a családtagjaira vonatkozóan, akik nem abban a tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek területén az említett intézmény található.

(2) Ezt az igazolást azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény állítja ki, amely tagállam területén e családtagok lakóhellyel rendelkeznek. Az igazolásnak tanúsítania kell, hogy a családtagokat az említett tagállam jogszabályai szerint más személynek járó munkanélküli ellátások kiszámításánál nem veszik figyelembe.

Az igazolás a kiállításának időpontjától számított tizenkét hónapig érvényes. Az igazolás megújítható; ilyen esetben a megújítás időpontjától érvényes. Az érintett személy haladéktalanul értesíti az illetékes intézményt minden olyan eseményről, amely szükségessé teszi az említett igazolás módosítását; e módosítás az esemény bekövetkeztének időpontjától hatályos.

(3) Ha az (1) bekezdésben említett igazolást kiállító intézménynek nem áll módjában igazolni, hogy a családtagokat a lakóhelyük szerinti tagállam jogszabályai szerint egy másik személynek járó munkanélküli ellátások kiszámításakor nem veszik figyelembe, az érintett személynek az igazolást annak az illetékes intézményhez történő benyújtásakor ki kell egészítenie egy ilyen irányú nyilatkozattal.

A (2) bekezdés második albekezdését hasonlóan kell alkalmazni a fenti nyilatkozatra is.

A rendelet 69. cikkének végrehajtása

83. cikk

Az ellátásra való jogosultság fenntartásának feltételei és korlátai, ha a munkanélküli egy másik tagállamba távozik

(1) Ahhoz, hogy a rendelet 69. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó munkanélküli fenntartsa az ellátásra való jogosultságát, igazolást kell benyújtania annak a tagállamnak az intézményéhez, ahová távozott, amely igazolásban az illetékes intézmény tanúsítja, hogy a munkanélküli továbbra is jogosult ellátásra az említett cikk (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feltételek szerint. Az illetékes intézmény ebben az igazolásban különösen a következőket tünteti fel:

a) az illetékes állam jogszabályai szerint a munkanélkülinek fizetendő ellátás összegét;

b) azt az időpontot, amelytől kezdve a munkanélküli nem állt az illetékes állam foglalkoztatási szolgálatának rendelkezésére;

c) a rendelet 69. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján megadott határidőt, ameddig az érintett személy munkakeresőként bejelentkezhet abban a tagállamban, ahová mint munkanélküli távozott;

d) azt a rendelet 69. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti leghosszabb időtartamot, ameddig az ellátásra való jogosultság fenntartható;

e) azokat a tényeket, amelyek az ellátásra való jogosultságban változást idézhetnek elő.

(2) Az a munkanélküli, aki munkakeresés céljából egy másik tagállamba szándékozik távozni, elindulása előtt kéri az (1) bekezdésben említett igazolás kiállítását. Ha a munkanélküli nem nyújtja be az említett igazolást, akkor azt annak a tagállamnak az intézménye, ahová távozott, szerzi be az illetékes intézménytől. Az illetékes állam foglalkozási szolgálatainak gondoskodniuk kell arról, hogy a munkanélküli megismerje a rendelet 69. cikkéből és az e cikkből fakadó kötelezettségeit.

(3) Annak a tagállamnak az intézménye, ahová a munkanélküli távozott, értesíti az illetékes intézményt a munkanélküli nyilvántartásba vételének időpontjáról, valamint arról az időpontról, amikor az ellátás fizetése megkezdődött, és az illetékes állam ellátásait azon tagállam jogszabályainak rendelkezéseiben előírt szabályoknak megfelelően fizeti ki, amely tagállamba a munkanélküli távozott.

Azon tagállam szerinti intézmény, ahová a munkanélküli távozott, úgy végez vagy végeztet ellenőrzést, mint ha a munkanélküli az intézmény által alkalmazott jogszabályok szerint lenne ellátásra jogosult. Amint tudomást szerez a fenti (1) bekezdés e) pontjába tartozó eseményekről, tájékoztatja az illetékes intézményt, továbbá azonnali hatállyal megszünteti az ellátás fizetését azokban az esetekben, ha az ellátást fel kell függeszteni vagy vissza kell vonni. Az illetékes intézmény haladéktalanul tájékoztatja azon hely intézményét, ahová a munkanélküli távozott, arról, hogy a felmerült tény milyen mértékben és mikortól befolyásolja a munkanélküli ellátásra való jogosultságát. Az ellátás folyósítása csak ezen információ megszerzése után folytatható, amennyiben indokolt. Ha az ellátást csökkenteni kell, azon tagállam szerinti intézmény, ahová a munkanélküli távozott, a kiigazításokra is figyelemmel megfelelően csökkentett összegű ellátást fizet az illetékes intézmény válaszának kézhezvételét követően.

(4) Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai kölcsönös megegyezéssel és az igazgatási bizottság véleményének birtokában más végrehajtási rendelkezésekben is megállapodhatnak.

A rendelet 71. cikkének végrehajtása

84. cikk

Korábban munkaviszonyban álló munkanélküliek, akik a legutolsó munkaviszonyuk idején az illetékes államon kívüli tagállamban rendelkeztek lakóhellyel

(1) A végrehajtási rendelet 80. cikkének alkalmazásában a rendelet 71. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában, valamint a 71. cikke (1) bekezdése b) pontja ii. alpontjának első mondatában említett esetekben a lakóhely szerinti intézmény minősül illetékes intézménynek.

(2) Ahhoz, hogy a korábban alkalmazott munkanélküli a rendelet 71. cikke (1) bekezdése b) pontja ii. alpontjának rendelkezései szerint ellátásokat igényelhessen, a végrehajtási rendelet 80. cikkében előírt igazolás mellett a lakóhelye szerinti intézményhez olyan igazolást is be kell nyújtania, amelyet annak a tagállamnak az intézménye állít ki, amely tagállam jogszabályainak a hatálya alá a munkanélküli utoljára tartozott, és amely igazolja, hogy a munkanélküli a rendelet 69. cikke szerint ellátásokra nem jogosult.

(3) A rendelet 71. cikke (2) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazásában a lakóhely szerinti intézmény minden információt megkér az illetékes intézménytől a korábban munkaviszonyban álló munkanélkülinek ez utóbbi intézménnyel szemben fennálló jogosultságairól.

7. FEJEZET (8)

CSALÁDI ELLÁTÁSOK

A rendelet 72. cikkének végrehajtása

85. cikk (A)

Igazolás a szolgálati és az önálló vállalkozóként folytatott tevékenység idejéről

(1) Ahhoz, hogy egy személy a rendelet 72. cikkének rendelkezéseire hivatkozhasson, be kell nyújtania egy igazolást az illetékes intézményhez arról, hogy azon jogszabályok szerint, amelyek hatálya alá utoljára tartozott, mennyi biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időt szerzett.

(2) Ezt az igazolást az érintett személy kérelmére vagy az az intézmény állítja ki, amelyik a családi ellátások tekintetében illetékes abban a tagállamban, ahol az érintett utoljára biztosított volt, vagy az a másik intézmény, amelyet az említett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága jelöl ki. Ha az érintett nem nyújtja be az említett igazolást, akkor azt az illetékes intézmény a fent említett egyik vagy másik intézménytől szerzi be, kivéve ha a betegbiztosító intézmény el tudja juttatni hozzá a végrehajtási rendelet 16. cikkének (1) bekezdésében előírt igazolás egy példányát.

(3) Az (1) és (2) bekezdést hasonlóan kell alkalmazni, ha más tagállamok jogszabályai szerint korábban szerzett biztosítási, szolgálati vagy önálló vállalkozóként folytatott tevékenységi időket is figyelembe kell venni azért, hogy az illetékes állam jogszabályainak feltételei teljesüljenek.

A rendelet 73. cikkének és 75. cikke (1) és (2) bekezdésének végrehajtása

86. cikk (8)

(1) Ahhoz, hogy a munkavállaló a rendelet 73. cikke szerint családi ellátásokban részesülhessen, ha szükséges, munkáltatója által kérelmet kell benyújtania az illetékes intézményhez.

(2) Kérelmének alátámasztására a munkavállaló igazolást nyújt be az illetékes intézmény szerinti tagállamtól eltérő tagállam területén lakóhellyel rendelkező családtagjairól. Ezt az igazolást vagy a családtagok lakóhelye szerinti országnak a családi állapottal kapcsolatos ügyekben hatáskörrel rendelkező hatóságai, vagy a családtagok lakóhelye szerinti illetékes betegbiztosítási intézmény, vagy a családtagok lakóhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt másik intézmény állítja ki. Az igazolást évente meg kell újítani.

(3) Ha az illetékes állam jogszabályai előírják, hogy a családi ellátásokat nem a munkavállalónak, hanem egy másik személynek lehet vagy kell kifizetni, akkor a munkavállaló a kérelmének alátámasztására azt az információt is megadja, amely alapján azonosítható az a személy, akinek a lakóhely szerinti országban a családi ellátásokat folyósítani kell (vezetéknév, keresztnév, teljes cím).

(4) Két vagy több tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai egymás között különleges szabályok alkalmazásáról is megállapodhatnak a családi ellátások kifizetésével kapcsolatban, különös tekintettel a rendelet 75. cikke (1) és (2) bekezdése végrehajtásának megkönnyítése érdekében. A felek e megállapodásaikat közlik az igazgatási bizottsággal.

(5) A munkavállaló – ha szükséges, munkáltatóján keresztül – tájékoztatja az illetékes intézményt:

- a családtagok helyzetében bekövetkezett minden olyan változásról, amely megváltoztathatja a családi ellátásra való jogosultságot,

- azoknak a családtagoknak a számában bekövetkező változásokról, akiknek családi ellátás jár,

- e családtagok lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megváltozásáról,

- olyan kereső tevékenység végzéséről, amely után a családtagok lakóhelye szerinti tagállam jogszabályai alapján ugyancsak családi ellátás jár.

87. cikk (8)

A rendelet 74. cikkének végrehajtása

88. cikk (8)

A végrehajtási rendelet 86. cikkének rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni a rendelet 74. cikkének hatálya alá tartozó azon munkanélküliekre, akik korábban munkavállalók vagy önálló vállalkozók voltak, és akikre a rendelet 74. cikke vonatkozik.

89. cikk (8)

8. FEJEZET

ELLÁTÁS NYUGDÍJASOK ELTARTOTT GYERMEKEI SZÁMÁRA ÉS ÁRVAELLÁTÁS

A rendelet 77., 78. és 79. cikkének végrehajtása

90. cikk

(1) Ahhoz, hogy az igénylő a rendelet 77. vagy 78. cikke alapján ellátásokban részesülhessen, kérelmet kell benyújtania a lakóhelye szerinti intézményhez az intézmény által alkalmazott jogszabályok által megállapított eljárásnak megfelelően.

(2) Ha viszont az igénylő nem abban a tagállamban rendelkezik lakóhellyel, ahol az illetékes intézmény található, akkor akár az illetékes intézményhez, akár a lakóhelye szerinti intézményhez benyújthatja a kérelmét, amely a benyújtás időpontjának feltüntetésével továbbítja a kérelmet az illetékes intézményhez. A feltüntetett időpontot kell tekinteni a kérelemnek az illetékes intézményhez történő benyújtása időpontjának.

(3) Ha a (2) bekezdésben említett illetékes intézmény azt állapítja meg, hogy az általa alkalmazott jogszabályok szerint jogosultság nem áll fenn, akkor a kérelmet az összes szükséges dokumentummal és információval együtt haladéktalanul továbbítja azon tagállam intézményéhez, amely tagállam jogszabályai szerint a munkavállaló vagy önálló vállalkozó a leghosszabb biztosítási időt szerezte.

Szükség esetén az ügy változatlan feltételek mellett visszautalható azon tagállam intézményéhez, amely tagállam jogszabályai szerint az érintett személy a legrövidebb biztosítási időt szerezte.

(4) Az igazgatási bizottság szükség esetén további szabályokat állapíthat meg az ellátások iránti kérelmek benyújtásához.

91. cikk

(1) A rendelet 77. vagy 78. cikke szerint járó ellátások kifizetése a végrehajtási rendelet 53–58. cikke rendelkezéseinek megfelelően történik.

(2) A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai szükség esetén kijelölik azt az intézményt, amelyik a rendelet 77. vagy 78. cikke alapján járó ellátások kifizetése tekintetében illetékes.

92. cikk

Az a személy, akinek a rendelet 77. vagy 78. cikke szerint egy nyugdíjas gyermekeinek járó ellátást vagy árvaellátást fizetnek, tájékoztatja ezen ellátások kifizetéséért felelős intézményt:

- a gyermekek vagy az árvák helyzetében bekövetkező minden olyan változásról, amely megváltoztathatja a családi ellátásokra való jogosultságot,

- azoknak a gyermekeknek vagy árváknak a számában bekövetkező változásokról, akik után ellátások járnak,

- a gyermekek vagy az árvák lakóhelyének megváltozásáról,

- olyan kereső tevékenység végzéséről, amely családi ellátásokra vagy családi támogatásokra való jogosultságot biztosít e gyermekek vagy árvák számára.

V. CÍM

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

93. cikk

A végrehajtási rendelet 94. és 95. cikkében előírtaktól eltérő anyasági és betegségbiztosítási ellátások megtérítése

(1) A rendelet 19. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján a munkavállalók, önálló vállalkozók és a velük egy tagállamban élő családtagjaik részére biztosított természetbeni ellátások, valamint a rendelet 21. cikkének (2) bekezdése, 22. cikke, 25. cikkének (1), (3) és (4) bekezdése, 26. cikke, 29. cikkének (1) bekezdése vagy 31. cikke alapján biztosított természetbeni ellátások tényleges összegét az illetékes intézmény megtéríti annak az intézménynek, amelyik az említett ellátásokat biztosította a könyvelésében feltüntetett módon.

(2) A rendelet 21. cikke (2) bekezdése második albekezdésében, 22. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében, 29. cikkének (1) bekezdésében és 31. cikkében említett esetekben, továbbá az (1) bekezdés alkalmazásában a nyugdíjas vagy adott esetben családtagjai lakóhelye szerinti intézményt kell illetékes intézménynek tekinteni.

(3) Ha az (1) bekezdésben említett ellátások tényleges összege nem szerepel az ellátásokat biztosító intézmény könyvelésében, és a (6) bekezdés szerint megállapodást nem kötöttek, a megtérítendő összeget a rendelkezésre álló adatokból kapott megfelelő referenciaösszegekből számított átalányösszeg alapján határozzák meg. Az igazgatási bizottság állapítja meg az átalányösszeg kiszámításához felhasználandó alapadatok körét és dönt az összeg nagyságáról.

(4) A megtérítés tekintetében az (1) bekezdésben említett ellátásokat biztosító intézmény által alkalmazott jogszabályok hatálya alá tartozó munkavállalók vagy önálló vállalkozók részére biztosított természetbeni ellátások esetében alkalmazandó díjtételeknél magasabb díjtételek nem vehetők figyelembe.

(5) Az (1) és a (2) bekezdés rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni a végrehajtási rendelet 18. cikke (8) bekezdése második mondata rendelkezéseinek megfelelően kifizetett pénzbeli ellátások megtérítésére.

(6) Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai az igazgatási bizottság véleményének birtokában megállapodhatnak a megtérítendő összegek, különösen átalányösszegek alapján történő meghatározásának más módszerében is.

94. cikk

Az anyasági és betegségbiztosítás alapján a munkavállalóval vagy önálló vállalkozóval nem egy tagállamban élő családtagok részére biztosított természetbeni ellátások megtérítése

(1) A rendelet 19. cikkének (2) bekezdése szerint a munkavállalóval vagy önálló vállalkozóval nem egy tagállamban élő családtagok részére biztosított természetbeni ellátások összegét az illetékes intézmények megtérítik azoknak az intézményeknek, amelyek az említett ellátásokat minden naptári év vonatkozásában olyan átalány alapján biztosították, amely a lehető leginkább megközelíti a ténylegesen felmerült kiadásokat.

(2) Az átalány meghatározása úgy történik, hogy az egy családra jutó évi átlagos költséget be kell szorozni a figyelembe veendő családok évi átlagos számával, és az így kapott összeget húsz százalékkal kell csökkenteni.

(3) Az említett átalány kiszámításához szükséges tényezőket a következőképpen kell meghatározni:

a) az egy családra jutó évi átlagos költséget valamennyi tagállam esetében úgy kell kiszámítani, hogy az adott tagállam intézményei által a munkavállalóknak vagy önálló vállalkozóknak az említett tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozó valamennyi családtagja részére a figyelembe veendő szociális biztonsági rendszerek alapján biztosított valamennyi természetbeni ellátással kapcsolatban felmerülő éves kiadást el kell osztani az ilyen családtagokkal rendelkező munkavállalók vagy önálló vállalkozók évi átlagos számával; az e tekintetben figyelembe veendő szociális biztonsági rendszereket a végrehajtási rendelet 9. melléklete határozza meg;

b) két tagállam intézményeinek egymás közötti kapcsolatában a figyelembe veendő családok évi átlagos száma megegyezik azoknak a munkavállalóknak vagy önálló vállalkozóknak az évi átlagos számával, akik e tagállamok valamelyike jogszabályainak hatálya alá tartoznak, és akiknek családtagjai jogosultak a másik tagállam valamely intézménye által biztosítandó természetbeni ellátásokra.

(4) A (3) bekezdés b) pontja rendelkezéseinek megfelelően figyelembe veendő családok számát a lakóhely szerinti intézmény birtokában lévő olyan lista felhasználásával állapítják meg, amely az érintett személyek jogaira vonatkozó, az illetékes intézmény által átadott igazoló okmányokon alapul. Vitás ügyekben az érintett intézmények észrevételeiket a végrehajtási rendelet 101. cikkének (3) bekezdésében meghatározott könyvvizsgáló bizottság elé terjesztik.

(5) Az igazgatási bizottság állapítja meg a (3) és a (4) bekezdésben említett számítási tényezők meghatározásának módszereit és szabályait.

(6) Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai az igazgatási bizottság véleményének birtokában megállapodhatnak a megtérítendő összegek megállapításának más módszereiben is.

95. cikk [1]

Az anyasági és betegségbiztosítás alapján az olyan nyugdíjasok és családtagjaik részére biztosított természetbeni ellátások megtérítése, akik nem abban a tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, amelynek jogszabályai szerint nyugdíjban részesülnek és természetbeni ellátásra jogosultak

(1) A rendelet 28. cikkének (1) bekezdése és 28a. cikke szerint biztosított természetbeni ellátások összegét az illetékes intézmények olyan átalány alapján térítik meg azoknak az intézményeknek, amelyek az említett ellátásokat biztosították, amely a lehető leginkább megközelíti a ténylegesen felmerült kiadásokat.

(2) Az átalány meghatározása úgy történik, hogy az egy nyugdíjasra jutó évi átlagos költséget be kell szorozni a figyelembe veendő nyugdíjasok évi átlagos számával, és az így kapott összeget húsz százalékkal kell csökkenteni.

(3) Az említett átalány kiszámításához szükséges tényezőket a következő szabályoknak megfelelően kell meghatározni:

a) az egy nyugdíjasra jutó évi átlagos költséget valamennyi tagállam esetében úgy kell kiszámítani, hogy az adott tagállam intézményei által e tagállam jogszabályai szerint nyugdíjban részesülő nyugdíjasnak és családtagjainak a figyelembe veendő szociális biztonsági rendszerek alapján biztosított valamennyi természetbeni ellátásával kapcsolatban felmerülő éves kiadást el kell osztani a nyugdíjasok évi átlagos számával; az e tekintetben figyelembe veendő szociális biztonsági rendszereket a 9. melléklet határozza meg;

b) két tagállam intézményeinek egymás közötti kapcsolatában a figyelembe veendő nyugdíjasok évi átlagos száma megegyezik azoknak a 28. cikk (2) bekezdésében említett nyugdíjasoknak az évi átlagos számával, akik az egyik tagállamban rendelkeznek lakóhellyel, és egy másik tagállam intézményének terhére jogosultak természetbeni ellátásokra.

(4) A (3) bekezdés b) pontja rendelkezéseinek megfelelően figyelembe veendő nyugdíjasok számát a lakóhely szerinti intézmény birtokában lévő olyan lista felhasználásával határozzák meg, amely az érintett személyek jogaira vonatkozó, az illetékes intézmény által átadott igazoló okmányokon alapul. Vitás ügyekben az érintett intézmények észrevételeiket a végrehajtási rendelet 101. cikkének (3) bekezdésében meghatározott könyvvizsgáló bizottság elé terjesztik.

(5) Az igazgatási bizottság állapítja meg a (3) és a (4) bekezdésben említett számítási tényezők meghatározásának módszereit és szabályait.

(6) Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai az igazgatási bizottság véleményének birtokában megállapodhatnak a megtérítendő összegek kiszámításának más módszereiben is.

A rendelet 63. cikke (2) bekezdésének végrehajtása

96. cikk

A munkahelyi balesetekre és a foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó biztosítási rendszerek alapján az egyik tagállam intézménye által egy másik tagállam intézménye nevében biztosított természetbeni ellátások megtérítése

A rendelet 63. cikke (2) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazásában a végrehajtási rendelet 93. cikkének rendelkezéseit hasonlóan kell alkalmazni.

A rendelet 70. cikke (2) bekezdésének végrehajtása

97. cikk

Munkakeresés céljából másik tagállamba távozó munkanélküliek részére kifizetett munkanélküli-ellátások megtérítése

(1) A rendelet 69. cikke alapján kifizetett ellátások összegét az illetékes intézmény megtéríti az ellátásokat kifizető intézménynek ez utóbbi könyvelésének megfelelően.

(2) Két vagy több tagállam, vagy azok hatáskörrel rendelkező hatóságai:

- az igazgatási bizottság véleményének birtokában megállapodhatnak a megtérítendő összegek, különösen az átalányösszegek meghatározásának más módszerében is, illetve a kifizetések más módszerében,

vagy

- elállhatnak az intézmények közötti valamennyi megtérítéstől.

98. cikk (8)

Közös rendelkezések a megtérítésekről

99. cikk

Igazgatási költségek

Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai a rendelet 84. cikke (2) bekezdése harmadik mondata rendelkezéseinek megfelelően az igazgatási költségek figyelembevétele érdekében megállapodhatnak a végrehajtási rendelet 93–98. cikkében említett ellátások összegének meghatározott százalékkal történő növeléséről. A százalékos érték az érintett ellátások szerint változhat.

100. cikk

Késedelmes követelések

(1) A tagállamok intézményei közti elszámolásokban a megtérítési kérelem benyújtása előtt három naptári évvel vagy még korábban nyújtott ellátásokkal kapcsolatos megtérítési kérelmeket – akár az összekötő szervhez, akár az illetékes állam fizetésekért felelős intézményéhez nyújtották be – a fizetésekért felelős intézmény figyelmen kívül hagyhatja.

(2) Az átalányösszegben történő megtérítéssel kapcsolatos kérelmek esetében a hároméves időszak akkor veszi kezdetét, amikor a természetbeni ellátásoknak a végrehajtási rendelet 94. és 95. cikkének megfelelően meghatározott évi átlagos költségét az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszik.

101. cikk (8)

Követelés-kimutatás

(1) A rendelet 36., 63. és 70. cikke értelmében az igazgatási bizottság kimutatást készít minden naptári év követeléseiről.

(2) Az igazgatási bizottság az (1) bekezdésben előírt követelés-kimutatás összeállításához szükséges statisztikai és számviteli adatok vizsgálatához bármilyen ellenőrzést elrendelhet, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a követelések megfeleljenek az e címben megállapított szabályoknak.

(3) Az igazgatási bizottság hozza meg az e cikkben említett határozatokat a könyvvizsgáló bizottság jelentéséről; a könyvvizsgáló bizottság véleményt terjeszt az igazgatási bizottság elé azoknak az indokoknak a feltüntetésével, amelyeken véleménye alapul. Az igazgatási bizottság határozza meg a könyvvizsgáló bizottság működésének módját és összetételét.

102. cikk (8)

A könyvvizsgáló bizottság feladatai – A megtérítés rendje

(1) A könyvvizsgáló bizottság:

a) összegyűjti a szükséges adatokat és gondoskodik az e cím végrehajtásához szükséges számításokról;

b) rendszeresen beszámol az igazgatási bizottságnak a rendelet végrehajtásának eredményeiről, különösen azok pénzügyi vonatkozásairól;

c) az a) és a b) pont rendelkezéseivel összefüggésben hasznos javaslatokat tesz az igazgatási bizottságnak;

d) javaslatokat terjeszt az igazgatási bizottság elé a végrehajtási rendelet 94. cikkének (4) és 95. cikkének (4) bekezdése értelmében hozzá eljuttatott észrevételek alapján;

e) javaslatokat terjeszt az igazgatási bizottság elé a végrehajtási rendelet 101. cikkének végrehajtására vonatkozóan;

f) elvégzi az igazgatási bizottság által elé terjesztett ügyekkel kapcsolatos összes munkát, tanulmányt és feladatot.

(2) A rendelet 36., 63. és 70. cikkében előírt megtérítéseket valamely tagállam bármely illetékes intézménye vonatkozásában a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai által kijelölt szervek révén hajtják végre egy másik tagállam hitelező szervezetei részére. A szervek, amelyeken keresztül a megtérítéseket lebonyolítják, az igazgatási bizottság által meghatározott határidőn belül és az általa megállapított szabályoknak megfelelően értesítik az említett bizottságot a megtérített összegekről.

(3) Ha a megtérítéseket a biztosított ellátásoknak az intézmények könyvelésében is szereplő tényleges összege alapján határozzák meg, akkor azokat naptári félévekre vonatkozóan a következő naptári félév folyamán teljesítik.

(4) Ha a megtérítéseket átalány alapján határozzák meg, akkor azt naptári évekre vonatkozóan teljesítik; ilyen esetben az illetékes intézmények az igazgatási bizottság által megállapított szabályoknak megfelelően minden naptári félév első napján előleget fizetnek a hitelező szervezeteknek.

(5) Két vagy több tagállam, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai a megtérítések vonatkozásában más határidőkről, az előlegfizetéssel kapcsolatban pedig más szabályokról is megállapodhatnak.

103. cikk

A statisztikai és számviteli adatok összeállítása

A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai minden szükséges intézkedést megtesznek e cím végrehajtása érdekében, különösen azokat, amelyek a statisztikai, illetve számviteli adatok összeállítását teszik szükségessé.

104. cikk (8)

A megtérítésekkel kapcsolatban a tagállamok, illetve azok hatáskörrel rendelkező hatóságai között létrejött megállapodások felvétele az 5. mellékletbe

(1) A rendelet 36. cikke (3) bekezdésének, 63. cikke (3) bekezdésének és 70. cikke (3) bekezdésének, valamint a végrehajtási rendelet 93. cikke (6) bekezdésének, 94. cikke (6) bekezdésének és 95. cikke (6) bekezdésének rendelkezéseihez hasonló olyan rendelkezéseket, amelyek a rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályosak, továbbra is alkalmazni kell, amennyiben azokat a végrehajtási rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben említettekhez hasonló rendelkezéseket, valamint azokat, amelyek két vagy több tagállam egymás közötti kapcsolatában a rendelet hatálybalépését követően lépnek hatályba, felveszik a végrehajtási rendelet 5. mellékletébe. Ugyanez vonatkozik a végrehajtási rendelet 97. cikkének (2) bekezdése és 98. cikkének (2) bekezdése alapján hozott rendelkezésekre.

Az igazgatási ellenőrzések és az orvosi felülvizsgálatok költségei

105. cikk

(1) A támogatások megállapításához, biztosításához vagy felülvizsgálatához szükséges igazgatási ellenőrzések, orvosi felülvizsgálatok, megfigyelések, házi betegellátások, valamint egyéb ellenőrzések költségeit az ezzel megbízott intézmény által alkalmazott díjak alapján téríti meg az az intézmény, amelynek nevében mindezeket végrehajtották.

(2) Ugyanakkor két vagy több tagállam vagy a hatáskörrel rendelkező hatóságaik megállapodhatnak más, különösen átalány alapú megtérítési módszerekben is, illetve lemondhatnak az intézmények közötti megtérítésekről.

E megállapodásokat felveszik a végrehajtási rendelet 5. mellékletébe. A rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos megállapodásokat továbbra is alkalmazni kell, amennyiben azokat az említett mellékletbe felveszik.

A pénzbeli ellátások kifizetésére vonatkozó közös rendelkezések

106. cikk

A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai az igazgatási bizottság által megadott határidőn belül és az általa megállapított szabályoknak megfelelően értesítik a bizottságot a hatáskörükbe tartozó intézmények által más tagállam területén lakóhellyel rendelkező vagy tartózkodó kedvezményezetteknek kifizetett pénzbeli ellátások összegéről.

107. cikk (9) (11) (12) (14)

Pénznemek átváltása

(1) A következő rendelkezések alkalmazásában:

a) rendelet: 12. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése, 14d. cikkének (1) bekezdése, 19. cikke (1) bekezdése b) pontjának utolsó mondata, 22. cikke (1) bekezdése ii. alpontjának utolsó mondata, 25. cikke (1) bekezdése b) pontjának utolsó előtti mondata, 41. cikke (1) bekezdésének c) és d) pontja, 46. cikkének (4) bekezdése, 46a. cikkének (3) bekezdése, 50. cikke, 52. cikke b) pontjának utolsó mondata, 55. cikke (1) bekezdése ii. alpontjának utolsó mondata, 70. cikke (1) bekezdésének első albekezdése, 71. cikke (1) bekezdése a) pontja ii. alpontjának és b) pontja ii. alpontjának utolsó előtti mondata; és a

b) végrehajtási rendelet: 34. cikkének (1), (4) és (5) bekezdése;

egy nemzeti pénznemben megállapított összeg másik nemzeti pénznemre történő átváltásának árfolyama az Európai Monetáris Rendszer alkalmazása érdekében a Bizottsághoz eljuttatott értesítésben közölt devizaátváltási árfolyamnak a (2) bekezdésben említett referencia-időszakban megállapított havi átlaga alapján a Bizottság által kiszámított árfolyam.

(2) A referencia-időszak:

- az április 1-jétől alkalmazandó átváltási árfolyamoknál január,

- a július 1-jétől alkalmazandó átváltási árfolyamoknál április,

- az október 1-jétől alkalmazandó átváltási árfolyamoknál július,

- a január 1-jétől alkalmazandó átváltási árfolyamoknál október.

(3) Az (1) alkalmazásában használt devizaárfolyamok megegyeznek a központi bank által a Bizottsággal egyidejűleg közölt, az Európai Monetáris Rendszer keretében az ECU kiszámításához szükséges árfolyamokkal.

(4) Az (1) bekezdésben említett esetekben alkalmazandó átváltási árfolyamok meghatározásakor figyelembe veendő időpontot az igazgatási bizottság a könyvvizsgáló bizottság javaslata alapján határozza meg.

(5) Az (1) bekezdésben említett esetekben alkalmazandó átváltási árfolyamokat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában teszik közzé az azt a hónapot megelőző utolsó előtti hónapban, amelynek első napjától kezdve azokat alkalmazni kell.

(6) Az (1) bekezdésben nem tárgyalt esetekben az átváltás az ellátások kifizetésénél és megtérítésénél a kifizetés napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon történik.

VI. CÍM

VEGYES RENDELKEZÉSEK

108. cikk

Idénymunkások státusának igazolása

A rendelet 1. cikke c) pontjának hatálya alá tartozó munkavállaló úgy igazolhatja idénymunkás státusát, hogy bemutatja azon tagállam foglalkoztatási szolgálatai által lepecsételt munkaszerződését, amely tagállam területére munkavégzés céljából érkezett vagy amelynek területén dolgozott. Ha a fenti tagállamban nem kötöttek az idénymunkára szerződést, a foglalkoztatási ország intézménye – ahol szükséges – ellátásokra vonatkozó igény esetén igazolást bocsát ki annak bizonyítására, hogy az érintett személy által rendelkezésre bocsátott információk alapján a jelenleg vagy a múltban végzett munka idényjellegű.

109. cikk

Megállapodás a járulékfizetésről

Az a munkáltató, amelyik nem rendelkezik székhellyel abban a tagállamban, amelynek területén a munkavállalót alkalmazzák, megállapodhat a munkavállalóval, hogy ő teljesítse a munkáltató járulékfizetési kötelezettségét.

A munkáltató minden ilyen megállapodásról értesíti az illetékes intézményt, vagy ha szükséges, az említett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézményt.

110. cikk

Kölcsönös igazgatási segítségnyújtás a jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelését illetően

Ha egy tagállam olyan intézménye, amely ellátást biztosított, intézkedést javasol olyan személlyel szemben, aki jogalap nélkül vett fel ellátást, akkor az e személy lakóhelye szerinti intézmény vagy annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatósága által kijelölt intézmény, amelynek területén e személy lakóhellyel rendelkezik, segítséget nyújt az elsőként említett intézménynek.

111. cikk

A jogalap nélkül felvett összeg visszakövetelése a szociális biztonsági intézmények által, illetve a jóléti hivatalok követelései

(1) Ha a rendelet III. címének 3. fejezete értelmében a rokkantsági, öregségi és haláleseti ellátások (nyugdíj) megállapításánál vagy felülvizsgálatánál valamelyik tagállam intézménye a kedvezményezett részére az őt megillető összegen felül teljesített kifizetést, akkor az intézmény felkérheti más tagállamoknak a megfelelő ellátásoknak a kedvezményezett részére történő kifizetéséért felelős intézményét, hogy vonja le a túlfizetett összeget az általa e kedvezményezettnek utólag fizetendő összegből. Ez utóbbi intézmény a levont összeget átutalja a hitelező szervezet részére. Ha a túlfizetett összeg az utólag fizetendő összegből nem vonható le, akkor a (2) bekezdés rendelkezései alkalmazandók.

(2) Ha egy tagállam intézménye a kedvezményezett részére az őt megillető összegen felül teljesített kifizetést, akkor az intézmény az általa alkalmazott jogszabályokban megállapított feltételeken és korlátokon belül kérheti más tagállamoknak az ellátásnak a kedvezményezett részére történő kifizetéséért felelős intézményétől, hogy vonja le a túlfizetett összeget azokból az összegekből, amelyeket az említett kedvezményezettnek fizet. Ez utóbbi intézmény a levonást az általa alkalmazott jogszabályokban e kompenzációs célra meghatározott feltételek mellett és határokon belül úgy hajtja végre, mint ha az összegeket saját maga fizette volna túl, majd az így levont összeget átutalja a hitelező szervezet részére.

(3) Amennyiben a rendelet hatálya alá tartozó személy valamelyik tagállam területén akkor részesült támogatásban, amikor egy másik tagállam jogszabályai szerint ellátásokra volt jogosult, úgy a támogatást nyújtó szerv, ha jogosult az említett személynek járó ellátások visszakövetelésére, felkérheti más tagállamoknak az ellátásoknak e személy részére történő kifizetéséért felelős intézményét, hogy vonja le a kifizetett támogatás összegét azokból az összegekből, amelyeket az utóbbi intézmény az említett személynek folyósít.

Ha a rendelet hatálya alá tartozó személy családtagja valamelyik tagállam területén abban az időszakban részesült támogatásban, amelyben az említett személy egy másik tagállam jogszabályai szerint az érintett családtag tekintetében ellátásokra jogosult volt, úgy az a szerv, amelyik a támogatást nyújtotta, ha jogosult az említett személynek az érintett családtag tekintetében járó ellátások visszakövetelésére, felkérheti más tagállamoknak az ellátásoknak e személy részére történő kifizetéséért felelős intézményét, hogy vonja le a támogatás összegét azokból az összegekből, amelyeket az utóbbi intézmény az érintett családtag tekintetében az említett személynek fizet.

A fizetésekért felelős intézmény a levonást az általa alkalmazott jogszabályokban e kompenzációs célra meghatározott feltételek mellett és határokon belül hajtja végre, majd az így levont összeget átutalja a hitelező szervezetnek.

112. cikk

Ha az intézmény jogalap nélkül teljesít kifizetést akár közvetlenül, akár egy másik intézményen keresztül, és ha az így kifizetett összeg visszakövetelése lehetetlenné válik, akkor a kérdéses összeg az elsőként említett intézményt terheli, hacsak az összeg jogalap nélküli kifizetése nem csalás következménye.

113. cikk

Nemzetközi közlekedésben alkalmazott munkavállaló által jogalap nélkül felvett természetbeni ellátások visszakövetelése

(1) Ha a természetbeni ellátásokhoz való jogosultságot az illetékes intézmény nem ismeri el, akkor azt a természetbeni ellátást, amelyet a tartózkodási hely szerinti intézmény a végrehajtási rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében vagy 62. cikkének (1) bekezdésében említett vélelem értelmében biztosított a nemzetközi közlekedésben alkalmazott személy részére, az illetékes intézménynek meg kell térítenie.

(2) A tartózkodási hely szerinti intézménynek az olyan, a nemzetközi közlekedésben alkalmazott személlyel kapcsolatban felmerült kiadásait, aki korábban nem fordult a tartózkodási helye szerinti intézményhez és természetbeni ellátásokra sem jogosult, ugyanakkor a végrehajtási rendelet 20. cikkének (1) bekezdésében vagy 62. cikkének (1) bekezdésében említett igazolás bemutatása nyomán természetbeni ellátásokban mégis részesült, az említett igazolásban illetékesként feltüntetett intézmény vagy az érintett tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által erre kijelölt más intézmény téríti meg.

(3) Az illetékes vagy a (2) bekezdésben említett esetben az illetékesként feltüntetett intézmény, illetve a kijelölt intézmény követelést támaszt a kedvezményezettel szemben a jogalap nélkül felvett természetbeni ellátások értékéig. Az említett intézmények értesítik ezekről a követelésekről a végrehajtási rendelet 101. cikkének (3) bekezdésében említett könyvvizsgáló bizottságot, amely erről nyilatkozatot készít.

114. cikk

Ellátások ideiglenes kifizetése azokban az esetekben, amikor az alkalmazandó jog vagy az ellátást nyújtó intézmény vita tárgyát képezi

Ha két vagy több tagállam intézményei vagy hatáskörrel rendelkező hatóságai között vita folyik arról, hogy egy munkavállalóra a rendelet II. címe alapján mely ország jogszabályai vonatkoznak, vagy arról, hogy az ellátások biztosítására melyik intézmény köteles, az érintett személy, aki úgy igényelheti az ellátásokat, mint ha ilyen vita nem folyna, ideiglenesen részesül a lakóhelye szerinti intézmény által alkalmazott jogszabályokban előírt ellátásokban, vagy ha nem az érintett tagállamok egyikének területén rendelkezik lakóhellyel, akkor azon intézmény által alkalmazott jogszabályok szerinti ellátásokban, ahová kérelmét először benyújtotta.

115. cikk

Az illetékes államon kívüli tagállamban készített orvosi szakvéleményekre vonatkozó szabályok

A rendelet 87. cikke alapján orvosi szakvélemény készítésére kötelezett tartózkodási vagy lakóhely szerinti intézmény az általa alkalmazott jogszabályokban megállapított szabályoknak megfelelően jár el.

Ilyen szabályok hiányában a hatáskörrel rendelkező hatósághoz fordul tájékoztatásért az alkalmazandó szabályok tekintetében.

116. cikk

A járulékok beszedésére vonatkozó megállapodások

(1) A rendelet 92. cikkének (2) bekezdése értelmében kötött megállapodásokat a végrehajtási rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A rendelet 51. cikkének alkalmazásában kötött megállapodásokat továbbra is alkalmazni kell, amennyiben azokat a végrehajtási rendelet 5. melléklete tartalmazza.

117. cikk

Adatfeldolgozás

(1) Egy vagy több tagállam, illetve a hatáskörrel rendelkező hatóságaik az igazgatási bizottság véleményének birtokában adatfeldolgozás céljából a tanúsítványok, igazolások, nyilatkozatok, kérelmek és egyéb dokumentumok mintáit, valamint a rendelet és a végrehajtási rendelet alkalmazásában előírt adatok átvitelére vonatkozó módszereket és műveleteket adatfeldolgozás céljából adaptálhatják.

(2) Amikor az adatfeldolgozás fejlődése a tagállamokban ezt lehetővé teszi, az igazgatási bizottság elvégzi azokat a vizsgálatokat, amelyek az (1) bekezdés rendelkezéseiből fakadó kiigazítási módszerek szabványosításához és általános használatbavételéhez szükségesek.

VII. CÍM

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

118. cikk (6) (12)

A munkavállalóknak járó nyugdíjakra vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1) Ha a biztosítási esemény 1972. október 1-je vagy a végrehajtási rendeletnek az érintett tagállam területén történő alkalmazásának napja előtt következik be, és a nyugdíjkérelmet a fenti időpont előtt nem bírálták el, ez a kérelem kettős megállapítást von maga után, amennyiben az ellátásokat e biztosítási esemény következtében a fenti időpont előtti időszakban kell nyújtani:

a) az 1972. október 1-jét vagy a végrehajtási rendeletnek az érintett tagállam területén történő alkalmazásának napját megelőző időszakra a rendelettel vagy az érintett tagállamok között hatályos megállapodásokkal összhangban;

b) az 1972. október 1-jén vagy a végrehajtási rendeletnek az érintett tagállam területén történő alkalmazásának napján kezdődő időszakra a rendelettel összhangban.

Ha azonban az a) pontban említett rendelkezések szerint kiszámított összeg magasabb a b) pontban említett rendelkezések szerint kiszámított összegnél, az érintett személy továbbra is jogosult az a) pontban említett rendelkezések szerint kiszámított összegre.

(2) Az 1972. október 1-jét vagy a végrehajtási rendeletnek az érintett tagállam területén vagy a területének egy részén történő alkalmazásának napját követően egy tagállami intézményhez benyújtott rokkantsági, öregségi vagy túlélő hozzátartozóknak járó ellátások iránti kérelem szükségessé teszi azon ellátások hivatalbóli felülvizsgálatát a rendelet rendelkezéseinek megfelelően, amelyeket a fenti időpont előtt egy vagy több más tagállam intézménye vagy intézményei ugyanazon biztosítási esemény kapcsán már megállapítottak; ez a felülvizsgálat nem eredményezheti a megállapított ellátás összegének csökkenését.

119. cikk (6) (12)

Az önálló vállalkozóknak járó nyugdíjakra vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1) Ha a biztosítási esemény 1982. július 1-je vagy a végrehajtási rendeletnek az érintett tagállam területén történő alkalmazásának napja előtt következik be, és a nyugdíjkérelmet a fenti időpont előtt nem bírálták el, ez a kérelem kettős megállapítást von maga után, amennyiben az ellátásokat e biztosítási esemény következtében a fenti időpont előtti időszakban kell nyújtani:

a) az 1982. július 1-jét vagy a végrehajtási rendeletnek az érintett tagállam területén történő alkalmazásának napját megelőző időszakra a rendelettel vagy az érintett tagállamok között ezen időpont előtt hatályos megállapodásokkal összhangban;

b) az 1982. július 1-jén vagy a végrehajtási rendeletnek az érintett tagállam területén történő alkalmazásának napján kezdődő időszakra a rendelettel összhangban.

Ha azonban az a) pontban említett rendelkezések szerint kiszámított összeg magasabb a b) pontban említett rendelkezések szerint kiszámított összegnél, az érintett személy továbbra is jogosult az a) pontban említett rendelkezések szerint kiszámított összegre.

(2) Az 1982. július 1-jét vagy a végrehajtási rendeletnek az érintett tagállam területén vagy a területének egy részén történő alkalmazásának napját követően egy tagállami intézményhez benyújtott rokkantsági, öregségi vagy túlélő hozzátartozóknak járó ellátások iránti kérelem szükségessé teszi azon ellátások hivatalbóli felülvizsgálatát a rendelet rendelkezéseinek megfelelően, amelyeket a fenti időpont előtt egy vagy több más tagállam intézménye vagy intézményei ugyanazon biztosítási esemény kapcsán már megállapítottak; ez a felülvizsgálat nem eredményezheti a megállapított ellátás összegének csökkenését.

119a. cikk (5)

A végrehajtási rendelet 15. cikke (1) bekezdése a) pontja utolsó részének alkalmazásában a nyugdíjakra vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1) Ha biztosítási esemény 1987. január 1-je előtt következik be, és ha a nyugdíjkérelem alapján a fenti időpont előtt még nem állapították meg a nyugdíjat, ez a kérelem kettős megállapítást von maga után, amennyiben az ellátásokat e biztosítási esemény következtében a fenti időpont előtti időszakban kell nyújtani:

a) az 1987. január 1-jét megelőző időszakra a rendelettel vagy az érintett tagállamok között hatályos megállapodásokkal összhangban;

b) az 1987. január 1-jén kezdődő időszakra a rendelettel összhangban.

Ha azonban az a) pontban említett rendelkezések szerint kiszámított összeg magasabb a b) pontban említett rendelkezések szerint kiszámított összegnél, az érintett személy továbbra is jogosult az a) pontban említett rendelkezések szerint kiszámított összegre.

(2) Az 1987. január 1-je után egy tagállam intézményéhez benyújtott rokkantsági, öregségi vagy túlélő hozzátartozóknak járó ellátások iránti kérelem szükségessé teszi azon ellátások hivatalbóli felülvizsgálatát a rendelet rendelkezéseinek megfelelően, amelyeket a fenti időpont előtt egy vagy több más tagállam intézménye vagy intézményei ugyanazon biztosítási esemény kapcsán már megállapítottak, a 3. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül.

(3) Azon érintett személy jogai, akinek az adott tagállam területén 1987. január 1. előtt nyugdíjat ítéltek oda, kérelmére felülvizsgálhatók a Tanács 3811/86/EGK rendelete [2] rendelkezéseinek figyelembevételével.

(4) Ha a (3) bekezdésben említett kérelmet 1987. január 1-je után egy éven belül nyújtják be, a 3811/86/EGK rendelet szerinti jogosultság 1987. január 1-jétől vagy a nyugdíjjogosultság időpontjától hatályos, ha ez későbbi időpont, mint 1987. január 1.; ebben az esetben más tagállamok jogszabályainak e jogosultság elvesztésére vagy elévülésére vonatkozó rendelkezései az érintett személlyel szemben nem érvényesíthetők.

(5) Ha a (3) bekezdésben említett kérelmet az 1987. január 1-jétől számított egy éves időszak letelte után nyújtják be, a 3811/86/EGK rendelet szerint megszerzett, nem elveszett és nem elévült jogosultság a kérelem benyújtásának napjától hatályos, más tagállamok jogszabályainak kedvezőbb rendelkezéseire is figyelemmel.

120. cikk (8)

121. cikk

Kiegészítő végrehajtási megállapodások

(1) Két vagy több tagállam vagy a hatáskörrel rendelkező hatóságaik szükség esetén megállapodhatnak arról, hogy a rendelet igazgatási jellegű végrehajtási szabályait kiegészítik. E megállapodásokat a végrehajtási rendelet 5. melléklete sorolja fel.

(2) Az (1) bekezdésben említett megállapodásokhoz hasonló megállapodásokat, amelyek a 1972. október 1-jét megelőző napon hatályosak, továbbra is alkalmazni kell, amennyiben azokat felveszik a végrehajtási rendelet 5. mellékletébe.

122. cikk

Egyes mellékletek módosítására vonatkozó különleges rendelkezések

A végrehajtási rendelet 1., 4., 5., 6., 7. és 8. mellékletei az igazgatási bizottság véleményének birtokában az érintett tagállam vagy tagállamok, illetve a hatáskörrel rendelkező hatóságaik kérelmére a bizottsági rendelettel módosíthatók.

[1] Ezt a cikket 1998. január 1-jéig kell alkalmazni. A Francia Köztársaság tekintetében azonban 2002. január 1-jéig kell alkalmazni. Lásd a Függeléket.

[2] HL L 355., 1986.12.16., 5. o.

--------------------------------------------------

1. MELLÉKLET (A) (B) (3) (4) (9) (13) (15)

HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ HATÓSÁGOK

(A rendelet 1. cikkének (1) bekezdése és a végrehajtási rendelet 4. cikkének (1) bekezdése és 122. cikke)

A. BELGIUM | 1.Ministre de la prévoyance sociale, BruxellesMinister van Sociale Voorzorg, Brussel (népjóléti miniszter, Brüszel).2.Ministre des classes moyennes, BruxellesMinister van Middenstand, Brussel (kisvállalkozások és kereskedők minisztere, Brüsszel). |

B. DÁNIA | 1.Socialministeren (szociális ügyi miniszter), København.2.Arbejdsministeren (munkaügyi miniszter), København.3.Sundhedsministeren (egészségügyi miniszter), København.… |

C. NÉMETORSZÁG | Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (szövetségi munkaügyi és népjóléti miniszter), Bonn. |

D. SPANYOLORSZÁG | Ministro de Trabajo y Assuntos Sociales (munkaügyi és szociális ügyi miniszter), Madrid. |

E. FRANCIAORSZÁG | 1.Ministre des affaires sociales et de la soldiarité nationale (nemzeti szolidaritási és szociális ügyi miniszter), Paris.2.Ministre de l'agriculture (mezőgazdasági miniszter), Paris. |

F. GÖRÖGORSZÁG | 1.Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, Αθήνα (szociális ügyi miniszter), Athén.2.Υπουργός Εργασίας, Αθήνα (munkaügyi miniszter), Athén.3.Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Πειραιάς (kereskedelmi tengerészeti miniszter), Pireusz. |

G. ÍRORSZÁG | 1.Minister for Social Welfare, (szociális ügyi miniszter), Dublin.2.Minister for Health (egészségügyi miniszter), Dublin. |

H. OLASZORSZÁG | 1.Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale (munkaügyi és népjóléti miniszter), Roma.2.Ministro della Sanità (egészségügyi miniszter), Roma.3.Ministro di Grazia e Guistizia (igazságügyi miniszter), Roma.4.Ministro della Finanze (pénzügyminiszter), Roma. |

I. LUXEMBURG | 1.Ministre du travail et de la sécurité sociale (munkaügyi és szociális biztonsági miniszter), Luxembourg.2.Ministre de la famille (családügyi miniszter), Luxembourg. |

J. HOLLANDIA | 1.Minister van Sociale Zaken en Werkgelengenheid (szociális ügyi és foglalkoztatásügyi miniszter), Den Haag.2.Minister van Welzijn, Volksgezondheit en Cultuur (jóléti, egészségügyi és kulturális ügyi miniszter), Rijswijk. |

K. AUSZTRIA | 1.Bundesminister für Arbeit und Soziales (szövetségi munkaügyi és szociális ügyi miniszter), Wien.2.Bundesminister für Jugend und Familie (ifjúsági és családügyi miniszter), Wien. |

L. PORTUGÁLIA | 1.Ministro do Trabalho e Segurança Social (munkaügyi és szociális biztonsági miniszter), Lisboa.2.Ministro da Saúde (egészségügyi miniszter), Lisboa.3.Secrétario regional dos Assuntos Sociais de Região Autónoma da Madeira (Madeira autonóm tartomány szociális ügyeinek regionális titkársága), Funchal.4.Secrétario Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores (Azores autonóm tartomány szociális ügyeinek regionális titkársága), Angra do Heroismo. |

M. FINNORSZÁG | Sosiaali- ja terveysministeriö/Social- och hälsovårdsministeriet (szociális ügyi és egészségügyi miniszter), Helsinki. |

N. SVÉDORSZÁG | Regeringen (Socialdepartementet) (a kormány [a Szociális Ügyi Minisztérium]), Stockholm. |

O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG | 1.Secretary of State for Social Security (szociális biztonsági miniszter), London;1a.Secretary of State for Health (egészségügy-miniszter), London;2.Secretary of State for Scotland (Skócia minisztere), Edinburgh.3.Secretary of State for Wales (Wales minisztere), Cardiff.4.Department of Health and Social Services for Northern Ireland (Észak-Írország Egészségügyi és Szociális Szolgáltatási Minisztériuma), Belfast.5.Director of the Department of Labour and Social Security (Munkaügyi és Szociális Biztonsági Minisztérium igazgatója), Gibraltar.6.Director of the Gibraltar Health Authority (a gibraltári egészségügyi hatóság igazgatója). |

--------------------------------------------------

2. MELLÉKLET (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (13) (14) (15)

ILLETÉKES INTÉZMÉNYEK

(A rendelet 1. cikkének o) pontja és a végrehajtási rendelet 4. cikkének (2) bekezdése)

A. BELGIUM

1.Betegség és anyaság:

a)A végrehajtási rendelet 16–29. cikkének alkalmazásában: | |

i.általában: | az a biztosítási szerv, amelynél a munkavállaló vagy önálló vállalkozó biztosított; |

ii.tengerészek esetében: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins – Hulp- en voorzorgskas voor zeervarenden – (Tengerészek Segély- és Jóléti Pénztára, Antwerpen); |

iii.a tengerentúli szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó személyek esetében: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles – Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel); |

iv.Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottai: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles – Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel); |

b)A végrehajtási rendelet V. címének alkalmazásában: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles – Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel), a biztosítási szervek vagy a Tengerészek Segély- és Jóléti Pénztára nevében eljáró intézmény. |

2.Rokkantság:

a)Általános rokkantság (fizikai dolgozók, szellemi munkavállalók és bányászok) és önálló vállalkozók rokkantsága: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles – Rijksinstitut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel) valamint az a biztosítási szerv, ahol a munkavállaló vagy önálló vállalkozó biztosított vagy biztosított volt; |

b)Bányászokra vonatkozó különleges rokkantbiztosítási rendszer: | Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, Bruxelles – Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel – (Országos Bányász Nyugdíjalap, Brüsszel); |

c)Tengerészekre vonatkozó rokkantbiztosítási rendszer: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins – Hulp- en voorzorgskas voor zeervarenden – (Tengerészek Segély- és Jóléti Pénztára, Antwerpen); |

d)A tengerentúli szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó személyek rokkantsága: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles – Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel); |

e)Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottainak rokkantsága: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles – Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel) |

3.Öregség, halál (nyugdíj):

a)általános rendszer (fizikai dolgozók, szellemi munkavállalók, bányászok és tengerészek): | Office national des pensions, Bruxelles – Rijksdienst voor pensioenen, Brussel – (Országos Nyugdíjhivatal, Brüszel); |

b)önálló vállalkozókra vonatkozó rendszer: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles – Rijksinsituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel – (Önálló Vállalkozók Országos Társadalombiztosítási Intézete, Brüsszel); |

c)tengerentúli szociális biztonsági rendszer: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles – Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel); |

d)Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottaira vonatkozó rendszer: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles – Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel). |

4.Munkahelyi baleset:

a)Az 1971. április 10-i törvényben előírt felülvizsgálati időszak lejártáig (72. cikk): | |

i.természetbeni ellátások: | |

– protézisek felújítása és karbantartása: | Fonds des accidents du travail, Bruxelles – Fonds voor arbeidsongevallen, Brussel – (Munkahelyi Baleseti Alap, Brüsszel), |

– a fentieken kívüli ellátások: | az a biztosító, ahol a munkáltató biztosított; |

ii.pénzbeli ellátások | |

– támogatás: | az a biztosító, ahol a munkáltató biztosított, |

– az 1971. december 21-i királyi rendeletben előírt kiegészítések: | Fonds des accidents du travail, Bruxelles – Fonds voor arbeidsongevallen, Brussel – (Munkahelyi Baleseti Alap, Brüsszel); |

b)Az 1971. április 10-i törvényben előírt felülvizsgálati időszak lejártától (72. cikk): | |

i.természetbeni ellátások: | Fonds des accidents du travail, Bruxelles – Fonds voor arbeidsongevallen, Brussel – (Munkahelyi Baleseti Alap, Brüsszel), |

ii.pénzbeli ellátások | |

– nyugdíj: | a nyugdíj vonatkozásában elismert szervezet, |

– kiegészítések: | Fonds des accidents du travail, Bruxelles – Fonds voor arbeidsongevallen, Brussel – (Munkahelyi Baleseti Alap, Brüsszel); |

c)tengerészekre és halászokra vonatkozó rendszer: | Fonds des accidents du travail, Bruxelles – Fonds voor arbeidsongevallen, Brussel – (Munkahelyi Baleseti Alap, Brüsszel); |

d)a biztosítás hiánya esetén: | Fonds des accidents du travail, Bruxelles – Fonds voor arbeidsongevallen, Brussel – (Munkahelyi Baleseti Alap, Brüsszel); |

e)Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottaira vonatkozó rendszer: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles – Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel). |

5.Foglalkozási megbetegedések:

a)általában: | Fonds des maladies professionelles, Bruxelles – Fonds voor beroepsziekten, Brussel – (Foglalkozási Megbetegedési Alap, Brüsszel); |

b)Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottaira vonatkozó rendszer: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles – Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel). |

6.Haláleseti juttatások:

a)betegség- és rokkantsági biztosítás: | |

i.általában: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles – Rijksinstitut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel), valamint az a biztosítási szerv, ahol a munkavállaló biztosított vagy biztosított volt; |

ii.tengerészek esetében: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins – Hulp- en voorzorgskas voor zeervarenden – (Tengerészek Segély- és Jóléti Pénztára, Antwerpen); |

iii.a tengerentúli szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó személyek: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles – Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel); |

iv.Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottaira vonatkozó rendszer: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles – Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel); |

b)munkahelyi balesetek: | |

i.általában: | a biztosító; |

ii.tengerészek esetében: | Fonds des accidents du travail, Bruxelles – Fonds voor arbeidsongevallen, Brussel – (Munkahelyi Baleseti Alap, Brüsszel); |

iii.Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottaira vonatkozó rendszer: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles – Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel); |

c)foglalkozási megbetegedések: | |

i.általában: | Fonds des maladies professionelles, Bruxelles – Fonds voor beroepsziekten, Brussel – (Foglalkozási Megbetegedések Pénztára, Brüsszel); |

ii.Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottaira vonatkozó rendszer: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles – Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel). |

7.Munkanélküliség:

i.általában: | Office national de l'emploi, Bruxelles – Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel – (Országos Foglalkoztatási Hivatal, Brüsszel); |

ii.tengerészek esetében: | Pool des marins de la marine marchande – Pool van de zeelieden ter koopvaardij – (Kereskedelmi Tengerészeti Tengerészek Szövetsége, Antwerpen). |

8.Családi ellátások:

a)munkavállalókra vonatkozó rendszer: | Office national des allocations familiales pour travaillerus salariés, Bruxelles – Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel – (Munkavállalóknak Járó Családi Támogatások Országos Hivatala, Brüsszel); |

b)önálló vállalkozókra vonatkozó rendszer: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles – Rijksinsituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel – (Önálló Vállalkozók Országos Társadalombiztosítási Intézete, Brüsszel); |

c)Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottaira vonatkozó rendszer: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles – Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel). |

B. DÁNIA

a)Betegség és anyaság:

i.betegség: | |

– természetbeni ellátások: | az illetékes amtskommune (kerületi tanács). København önkormányzatnál: Magistraten (önkormányzati testület). Fredriksberg önkormányzatnál: önkormányzati testület, |

– pénzbeli ellátások: | annak az önkormányzatnak a szociális bizottsága, ahol a kedvezményezett lakóhellyel rendelkezik. København, Odense, Ålborg és Århus önkormányzatnál: Magistraten (önkormányzati testület); |

ii.anyaság: | |

– természetbeni ellátások: | az illetékes amtskommune (kerületi tanács). København önkormányzatnál: Magistraten (önkormányzati testület). Fredriksberg önkormányzatnál: önkormányzati testület, |

– pénzbeli ellátások: | annak az önkormányzatnak a szociális bizottsága, ahol a kedvezményezett lakóhellyel rendelkezik. København, Odense, Ålborg és Århus önkormányzatnál: Magistraten (önkormányzati testület). |

b)Rokkantság:

i.a szociális nyugdíjakra vonatkozó jogszabályok szerint nyújtott ellátások: | Direktoratet for Social Sikring of Bistand (Országos Szociális Biztonsági és Jóléti Hivatal), København; |

ii.rehabilitációs ellátások: | annak az önkormányzatnak a szociális bizottsága, amelyben a kedvezményezett lakóhellyel rendelkezik. København, Odense, Ålborg és Århus önkormányzatnál: Magistraten (önkormányzati testület). |

c)Öregség és halál (nyugdíj):

i.a szociális nyugdíjakra vonatkozó jogszabályok szerint nyújtott nyugdíj: | Direktoratet for Social Sikring of Bistand (Országos Szociális Biztonsági és Jóléti Hivatal), København; |

ii.a munkavállalóknak járó kiegészítő nyugdíjról szóló rendelet ("loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension") szerint nyújtott nyugdíj: | Arbejdsmarkedets Tillægspensions (Munkavállalók Kiegészítő Nyugdíjpénztára); Hillerød. |

d)Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

i.természetbeni ellátások és nyugdíjak: | Arbejdsskadetstyrelsen (Munkahelyi Baleseti és Foglalkozási Megbetegedési Országos Hivatal), København; |

ii.napi támogatás: | annak az önkormányzatnak a szociális bizottsága, ahol a kedvezményezett lakóhellyel rendelkezik. København, Odense, Ålborg és Århus önkormányzatnál: Magistraten (önkormányzati testület). |

e)Haláleseti juttatások: | annak az önkormányzatnak a szociális bizottsága, ahol a kedvezményezett lakóhellyel rendelkezik. København, Odense, Ålborg és Århus önkormányzatnál: Magistraten (önkormányzati testület). |

f)Munkanélküliség: | Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (A Munkanélküliség Elleni Biztosítás Országos Hivatala), København. |

g)Családi ellátások (családi támogatások): | annak az önkormányzatnak a szociális bizottsága, ahol a kedvezményezett lakóhellyel rendelkezik. København, Odense, Ålborg és Århus önkormányzatnál: Magistraten (önkormányzati testület). |

C. NÉMETORSZÁG

Az alábbiakban szereplő német intézmények hatáskörét egyéb előírás hiányában a német jogszabályok szabályozzák.

1.Betegségbiztosítás:

A rendelet 13. cikk (2) bekezdése e) pontjának alkalmazásában:

a)ha az érintett személy a Németországi Szövetségi Köztársaság területén rendelkezik lakóhellyel: | az érintett személy lakóhelye szerint illetékes Allgemeine Ortskrankenkasse (helyi általános betegbiztosító pénztár); |

b)ha az érintett személy egy másik tagállam területén rendelkezik lakóhellyel: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Bonni Helyi Általános Betegbiztosító Pénztár), Bonn; |

c)ha az érintett személy családtagjai az e személy fegyveres erőkhöz vagy polgári szolgálatra történő behívását vagy újbóli behívását megelőzően a végrehajtási rendelet 17. cikkének (1) bekezdésével összhangban német intézménynél voltak biztosítottak: | az a betegbiztosító intézmény, amelynél ezek a családtagok biztosítással rendelkeznek. |

A rendelet 25. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában: | az a betegbiztosító intézmény, amelynél a munkanélküli azon a napon biztosítással rendelkezett, amikor elhagyta a Németországi Szövetségi Köztársaság területét. |

A rendelet III. címe 1. fejezete 4. és 5. szakaszának rendelkezései szerinti nyugdíjigénylők és nyugdíjasok, valamint ezek családtagjainak betegségbiztosítása: | |

i.ha az érintett személy egy Allgemeine Ortskrankenkasse-nél (helyi általános betegbiztosító pénztárnál) biztosított vagy semmilyen betegbiztosító intézménynél nem biztosított: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Bonni Helyi Általános Betegbiztosító Pénztár), Bonn; |

ii.minden egyéb esetben: | az a betegbiztosító intézmény, ahol az igénylő vagy a nyugdíjas biztosított. |

2.Fizikai dolgozók, szellemi munkavállalók és bányászok nyugdíjbiztosítása:

Önkéntes biztosításba való belépés, valamint az ellátások iránti kérelmekről és az ellátások biztosításáról való döntés a rendelet rendelkezései értelmében:

a)a kizárólag a német jogszabályok, vagy a német jogszabályok és egy vagy több másik tagállam jogszabályai szerinti biztosított vagy ilyennek tekintett személyek, valamint túlélő hozzátartozóik esetén, ha az érintett személy: | |

– egy másik tagállam területén rendelkezik lakóhellyel, | |

vagy | |

– egy másik tagállam állampolgáraként nem tagállam területén rendelkezik lakóhellyel: | |

i.amennyiben az utolsó járulékot a fizikai dolgozók nyugdíjbiztosítási rendszerébe fizették be: | |

– ha az érintett személy Hollandiában rendelkezik lakóhellyel, vagy holland állampolgár, de nem valamelyik tagállamban rendelkezik lakóhellyel: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Vesztfália Tartományi Biztosító Intézete), Münster, |

– ha az érintett személy Belgiumban vagy Spanyolországban rendelkezik lakóhellyel, illetve spanyol vagy belga állampolgár, de nem valamelyik tagállamban rendelkezik lakóhellyel: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Rajna Menti Tartományi Biztosító Intézet), Düsseldorf, |

– ha az érintett személy Olaszországban rendelkezik lakóhellyel vagy olasz állampolgár, de nem valamelyik tagállamban rendelkezik lakóhellyel: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Schwaben Tartományi Biztosító Intézete), Augsburg, |

– ha az érintett személy Franciaországban, illetve Luxemburgban rendelkezik lakóhellyel, vagy francia, illetve luxemburgi állampolgár, de nem valamelyik tagállamban rendelkezik lakóhellyel: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rajna-vidék–Pfalz Tartományi Biztosító Intézete), Speyer, |

– ha az érintett személy Dániában rendelkezik lakóhellyel vagy dán állampolgár, de nem valamelyik tagállamban rendelkezik lakóhellyel: | Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holstein Tartományi Biztosító Intézete), Lübeck, |

– ha az érintett személy Írországban vagy az Egyesült Királyságban rendelkezik lakóhellyel, illetve ír vagy egyesült királysági állampolgár, de nem valamelyik tagállamban rendelkezik lakóhellyel: | Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Hamburg Szabad és Hanza Város Tartományi Biztosító Intézete), Hamburg, |

– ha az érintett személy Görögországban rendelkezik lakóhellyel vagy görög állampolgár, de nem valamelyik tagállamban rendelkezik lakóhellyel: | Landesversicherungsanstalt Württemberg (Württemberg Tartományi Biztosító Intézete), Stuttgart, |

– ha az érintett személy Portugáliában rendelkezik lakóhellyel vagy portugál állampolgár, de nem valamelyik tagállamban rendelkezik lakóhellyel: | Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Unterfranken Tartományi Biztosító Intézete), Würzburg; |

ha azonban az utolsó járulékot az alábbi pénztárakba fizették be: | |

– Landesversicherungsanstalt für das Saarland (a Saar-vidék Tartományi Biztosító Intézete), Saarbrücken vagy a Bundesbahnversicherungsanstalt (Szövetségi Vasúti Biztosító Intézet), Frankfurt am Main: | az az intézet, ahová az utolsó járulékot befizették, |

– a Seekasse (Tengerészeti Biztosító Pénztár), Hamburg, vagy ha a járulékokat legalább 60 hónapig a Seekasse-ba ( Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Tengerészeti Biztosító Pénztár [fizikai dolgozók vagy szellemi munkavállalók nyugdíjbiztosítása]) fizették be, Hamburg: | Seekasse (Tengerészeti Biztosító Pénztár), Hamburg; |

ii.ha az utolsó járulékot a szellemi munkavállalók nyugdíjbiztosítási rendszerébe fizették be: | |

– ha a Seekasse-ba (Tengerészeti Biztosító Pénztár) Hamburg, nem fizettek járulékot, vagy ha az utolsó járulékot nem a Bahnversicherungsanstalt (Szövetségi Vasúti Biztosító Intézet), Frankfurt am Main, fizették be: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Szellemi Munkavállalók Szövetségi Biztosító Intézete), Berlin, |

– ha Seekasse-ba a ( Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Tengerészeti Biztosító Pénztár [fizikai dolgozók vagy szellemi munkavállalók nyugdíjbiztosítása]), Hamburg, fizették be: | Seekasse (Tengerészeti Biztosító Pénztár), Hamburg, |

– ha az utolsó járulékot a Bahnversicherungsanstalt -ba (Szövetségi Vasúti Biztosító Intézet), Frankfurt am Main, fizették be: | Bahnversicherungsanstalt (Szövetségi Vasúti Biztosító Intézet), Frankfurt am Main; |

iii.ha az utolsó járulékot a bányászokra vonatkozó nyugdíjbiztosítási rendszerbe fizették be, vagy amennyiben a bányászati tevékenység végzésére való alkalmasság csökkenése miatt fizetendő bányásznyugdíj ( Bergmannsrente) elnyeréséhez szükséges időt megszerezték vagy az megszerzettnek tekintendő: | Bundesknappschaft (Bányászok Szövetségi Biztosító Pénztára), Bochum; |

b)olyan személyek esetében, akik a német jogszabályok, illetve egy vagy több más tagállam jogszabályai alapján biztosítottak vagy tekintendők biztosítottnak, illetve túlélő hozzátartozóik, ha az érintett személy: | |

– Németország területén rendelkezik lakóhellyel, de nem a Saar-vidéken, | |

vagy | |

– német állampolgár, de nem valamelyik tagállamban rendelkezik lakóhellyel: | |

i.amennyiben a német jogszabályok szerinti utolsó járulékot a fizikai dolgozók nyugdíjbiztosítási rendszerébe fizették be: | |

– ha egy másik tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot holland nyugdíjbiztosító intézménybe fizették be: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Vesztfália Tartományi Biztosító Intézete), Münster, |

– ha egy másik tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot belga vagy spanyol nyugdíjbiztosító intézménybe fizették be: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Rajna Menti Tartományi Biztosító Intézet), Düsseldorf, |

– ha egy másik tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot olasz nyugdíjbiztosító intézménybe fizették be: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Schwaben Tartományi Biztosító Intézete), Augsburg, |

– ha egy másik tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot francia vagy luxemburgi nyugdíjbiztosító intézménybe fizették be: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rajna-vidék–Pfalz Tartományi Biztosító Intézete), Speyer, |

– ha egy másik tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot dán nyugdíjbiztosító intézménybe fizették be: | Landesversicherungsanstalt Schleswig Holstein (Schleswig-Holstein Tartományi Biztosító Intézete), Lübeck, |

– ha egy másik tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot ír vagy egyesült királyságbeli nyugdíjbiztosító intézménybe fizették be: | Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Hamburg Szabad és Hanza Város Tartományi Biztosító Intézete), Hamburg, |

– ha egy másik tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot görög nyugdíjbiztosító intézménybe fizették be: | Landesversicherungsanstalt Württemberg (Württemberg Tartományi Biztosító Intézete), Stuttgart, |

– ha egy másik tagállam jogszabályai szerinti utolsó járulékot portugál nyugdíjbiztosító intézménybe fizették be: | Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Unterfranken Tartományi Biztosító Intézete), Würzburg; |

ha azonban az érintett személy Németország területén a Saar-vidéken rendelkezik lakóhellyel, vagy ha német állampolgár, de nem valamelyik tagállam területén rendelkezik lakóhellyel, és ha a német jogszabályok szerinti utolsó járulékot egy Saar-vidéki nyugdíjbiztosító intézetbe fizették be: | Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saar-vidék Tartományi Biztosító Intézete), Saarbrücken; |

ha azonban a német jogszabályok szerinti utolsó járulékot az alábbi intézményekbe fizették be: | |

– Seekasse (Tengerészeti Biztosító Pénztár), Hamburg, vagy ha a német tengerészetnél vagy egy másik ország tengerészeténél fennálló munkaviszony után fizetendő járulékokat legalább 60 hónapon keresztül befizették: | Seekasse (Tengerészeti Biztosító Pénztár), Hamburg |

– Bahnversicherungsanstalt Szövetségi Vasúti Biztosító Intézet) Frankfurt am Main: | Bahnversicherungsanstalt (Szövetségi Vasúti Biztosító Intézet), Frankfurt am Main; |

ii.ha az utolsó járulékot a szellemi munkavállalók nyugdíjbiztosítási rendszerébe fizették be: | |

– ha a Seekasse-ba (Tengerészeti Biztosító Pénztár) Hamburg, nem fizettek járulékot, vagy ha az utolsó járulékot nem a Bahnversicherungsanstalt (Szövetségi Vasúti Biztosító Intézet), Frankfurt am Main, fizették be: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Szellemi Munkavállalók Szövetségi Biztosító Intézete), Berlin, |

– ha a járulékot a Seekasse -ba ( Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Tengerészeti Biztosító Pénztár [fizikai dolgozók vagy szellemi munkavállalók nyugdíjbiztosítása]), Hamburg, fizették be: | Seekasse (Tengerészeti Biztosító Pénztár), Hamburg |

– ha az utolsó járulékot a Bahnversicherungsanstalt -ba (Szövetségi Vasúti Biztosító Intézet), Frankfurt am Main, fizették be: | Bahnversicherungsanstalt (Szövetségi Vasúti Biztosító Intézet), Frankfurt am Main; |

iii.ha az utolsó járulékot német jogszabályok szerint a bányászokra vonatkozó nyugdíj-biztosítási rendszerbe fizették be, vagy amennyiben a bányászati tevékenység végzésére való alkalmasság csökkenése miatt fizetendő bányásznyugdíj (Bergmannsrente) elnyeréséhez szükséges időt megszerezték vagy az megszerzettnek tekintendő: | Bundesknappschaft (Bányászok Szövetségi Biztosító Pénztára), Bochum; |

c)amennyiben a lakóhely szerinti ország az ellátások megállapítása után megváltozik az a) pont i. alpontjában és a b) pont i. alpontjában említett esetekben, az illetékes intézmény is ennek megfelelően megváltozik. | |

3.Mezőgazdasági termelők öregségi biztosítása: | Landwirtschaftliche Alterskasse Rheinland-Pfalz (Rajna-vidék–Pfalz Mezőgazdasági Öregségi Pénztára), Speyer. |

4.Vas- és acélipari munkavállalók kiegészítő biztosítása: | Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Saar-vidék Tartományi Biztosító Intézete), Saarbrücken. |

5.Balesetbiztosítás (munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések): | az adott esetben a balesetbiztosításért felelős intézet. |

6.Munkanélküli ellátások és családi ellátások: | Bundesanstalt für Arbeit (Szövetségi Munkaügyi Hivatal), Nürnberg. |

D. SPANYOLORSZÁG

1.A tengerészekre vonatkozó rendszer kivételével valamennyi rendszer:

a)a munkanélküliség kivételével minden biztosítási esemény tekintetében; | Direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (a Nemzeti Szociális Biztonsági Intézet tartományi igazgatóságai); |

b)munkanélküliség esetén: | Direcciones Provinciales Del Instituto Nacional de Empleo (a Nemzeti Foglalkoztatási Intézet tartományi igazgatóságai). |

2.Tengerészekre vonatkozó rendszer: | Instituto Social de la Marina (Tengerészek Szociális Intézete), Madrid. |

3.Nem járulék alapú öregségi és rokkantsági nyugdíjak: | Instituto Nacional de Servicios Sociales (Országos Szociális Szolgáltatási Intézet), Madrid. |

E. FRANCIAORSZÁG

1.A végrehajtási rendelet 93. cikkének (1) bekezdése, 94. és 95. cikkének alkalmazásában:

A.Munkavállalókra vonatkozó rendszer:

a)általános rendszer: | Caisse nationale de l'assurance maladie (Országos Betegbiztosító Pénztár), Paris; |

b)mezőgazdasági rendszer: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Központi Mezőgazdasági Segélypénztár), Paris; |

c)bányászokra vonatozó rendszer: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Bányászok Országos Független Szociális Biztonsági Pénztára), Paris; |

d)tengerészekre vonatkozó rendszer: | Établissement national des invalides de la marine (Rokkant Tengerészek Országos Biztosító Intézete), Paris. |

B.Önálló vállalkozókra vonatkozó rendszer:

a)nem a mezőgazdaságban dolgozó önálló vállalkozók rendszere: | Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, Saint-Denis (Nem Mezőgazdaságban Dolgozó Önálló Vállalkozók Országos Betegségi és Anyasági Pénztára), Saint-Denis; |

b)mezőgazdasági rendszer: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Központi Mezőgazdasági Segélypénztár), Paris, Caisse centrale des mutuelles agricoles (Mezőgazdasági Segélyegyesületek Központi Pénztára), Fédération française des sociétés d'assurance (Ramex et Gamex) (Francia Biztosítótársaságok Szövetsége), Fédération nationale de la mutualité française (Francia Segélyegyesületek Országos Szövetsége). |

2.A végrehajtási rendelet 96. cikkének alkalmazásában:

a)általános rendszer: | Caisse nationale de l'assurance maladie (Országos Betegbiztosító Pénztár), Paris; |

b)mezőgazdasági rendszer: | Caisse de mutualité sociale agricole (Mezőgazdasági Szociális Biztonsági Segélypénztár); |

c)bányászokra vonatkozó rendszer: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Bányászok Országos Független Szociális Biztonsági Pénztára), Paris; |

d)tengerészekre vonatkozó rendszer: | Établissement national des invalides de la marine (Rokkant Tengerészek Országos Biztosító Intézete), Paris. |

3.A többi illetékes intézményt a francia jogszabályok jelölik ki, nevezetesen:

I.ANYAORSZÁG

A.Munkavállalókra vonatkozó rendszer:

a)általános rendszer: | |

i.betegség, anyaság, halál (haláleseti juttatás): | Caisse primaire d'assurance maladie (helyi betegbiztosító pénztár); |

ii.rokkantság: | |

aa)általában, Párizs és a párizsi régió kivételével: | Caisse primaire d'assurance maladie (helyi betegbiztosító pénztár); |

Párizsban és a párizsi régió esetében: | Caisse régionale d'assurance maladie (Regionális Betegbiztosító Pénztár), Paris; |

bb)a szociális biztonsági törvény L 365–L 382 cikkében előírt különleges rendszer: | Caisse régionale d'assurance maladie (Regionális Betegbiztosító Pénztár), Strasbourg; |

iii.öregség: | |

aa)általában, Párizs és a párizsi régió kivételével: | Caisse régionale d'assurance maladie (branche vieillesse) (regionális betegbiztosító pénztár [öregségi biztosítási osztály]); |

Párizs és párizsi régió: | Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Munkavállalók Országos Öregségi Biztosítási Pénztára), Paris; |

bb)a szociális biztonsági törvény L 365–L 382 cikkében előírt különleges rendszer: | Caisse régionale d'assurances vieillesse (Regionális Öregségi Biztosítási Pénztár), Strasbourg |

| vagy |

| Caisse régionale d'assurance maladie (Regionális Betegbiztosító Pénztár), Strasbourg; |

iv.munkahelyi balesetek: | |

aa)átmeneti keresőképtelenség: | Caisse primaire d'assurance maladie (helyi betegbiztosító pénztár); |

bb)tartós keresőképtelenség: | |

– nyugdíjak: | |

– 1946. december 31-e után bekövetkezett balesetek: | Caisse primaire d'assurance maladie (helyi betegbiztosító pénztár), |

– 1947. január 1-je előtt bekövetkezett balesetek: | a munkáltató vagy a helyette eljáró biztosító; |

– nyugdíjemelések: | |

– 1946. december 31-e után bekövetkezett balesetek: | Caisse primaire d'assurance maladie (helyi betegbiztosító pénztár), |

– 1947. január 1-je előtt bekövetkezett balesetek: | Caisse des dépôts et consignations (letéti pénztár); |

v.családi ellátások: | Caisse d'allocations familiales (családi támogatási pénztár); |

vi.munkanélküliség: | |

– munkát kereső személyként történő nyilvántartásba vételénél: | az érintett személy lakóhelye szerinti helyi munkaközvetítő, |

– az E 301, E 302, E 303 nyomtatványok kibocsátásánál: | Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), 90, rue Baudin, F 92537 Levallois-Perret; |

b)mezőgazdasági rendszer: | |

i.betegség, anyaság, halál (haláleseti juttatás), családi ellátások: | Caisse de mutualité sociale agricole (mezőgazdasági szociális biztonsági segélypénztár); |

ii.rokkantsági és öregségi biztosítás és a túlélő házastársnak járó ellátás: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Központi Mezőgazdasági Segélypénztár), Paris; |

iii.munkahelyi balesetek: | |

aa)általában: | – az 1973. július 1. előtt bekövetkezett baleseteknél a munkáltató helyett eljáró biztosító, |

– az 1973. június 30. után bekövetkezett baleseteknél a Caisse de mutualité sociale agricole (mezőgazdasági szociális biztonsági segélypénztár); |

bb)nyugdíjemeléseknél: | – az 1973. július 1. előtt bekövetkező baleseteknél a Caisse de dépôts et consignations (letéti pénztár), |

– az 1973. június 30. után bekövetkező baleseteknél a Caisse de mutualité sociale agricole (mezőgazdasági szociális biztonsági segélypénztár); |

iv.munkanélküliség: | |

– munkát kereső személyként történő nyilvántartásba vételnél: | az érintett személy lakóhelye szerinti helyi munkaközvetítő, |

– az E 301, E 302, E 303 nyomtatványok kibocsátásánál: | Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), 90, rue Baudin, F 92537 Levallois-Perret; |

c)bányászok rendszere: | |

i.betegség, anyaság, halál (haláleseti juttatás): | Société de secours minière (Bányászok Segélyező Egyesülete); |

ii.rokkantság, öregség, halál (nyugdíj): | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Bányászok Országos Független Szociális Biztonsági Pénztára), Paris; |

iii.munkahelyi balesetek: | |

aa)átmeneti munkaképtelenség: | Société de secours minière (Bányászok Segélyező Egyesülete); |

bb)tartós munkaképtelenség: | |

– nyugdíjak: | |

– 1946. december 31-e után bekövetkezett balesetek: | Union régionale des sociétés de secour minières (Bányászok Segélyező Egyesületeinek Regionális Uniója), |

– 1947. január 1-je előtt bekövetkezett balesetek: | a munkáltató vagy a helyette eljáró biztosító, |

– nyugdíjemelések: | |

– 1946. december 31-e után bekövetkezett balesetek: | Union régionale des sociétés de secour minières (Bányászok Segélyező Egyesületeinek Regionális Uniója), |

– 1947. január 1-je előtt bekövetkezett balesetek: | Caisse des dépôts et consignations (letéti pénztár); |

iv.családi ellátások: | Union régionale des sociétés de secour minières (Bányászok Segélyező Egyesületeinek Regionális Uniója), |

v.munkanélküliség: | |

– munkát kereső személyként történő nyilvántartásba vételnél: | az érintett személy lakóhelye szerinti helyi munkaközvetítő, |

– az E 301, E 302, E 303 nyomtatványok kibocsátásánál: | Agence nationale pour l'emploi (service spécialisé pour la sécurité sociale des travailleurs migrants) (az Országos Munkaközvetítő [a Migráns Munkavállalók Szociális Biztonságával Foglalkozó Különleges Osztály]), 9, rue Sextius Michel, F-75015 Paris; |

d)tengerészekre vonatkozó rendszer: | |

i.betegség, anyaság, rokkantság, munkahelyi balesetek, halál (haláleseti juttatás), valamint fogyatékossággal élők vagy munkahelyi balesetet szenvedett személyek túlélő hozzátartozói számára nyújtott nyugdíjak: | Section Caisse générale de prévoyance des marins du quartier des affaires maritimes (Tengerészeti Ügyek Hivatalának Tengerészeti Általános Jóléti Pénztár Osztálya); |

ii.öregség, halál (haláleseti juttatás): | Section "Caisse de retraite des marins" du quartier des affaires maritimes (Tengerészeti Ügyek Hivatalának "Tengerészek Nyugdíjpénztára" Osztálya); |

iii.családi ellátások: | Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce (Kereskedelmi Tengerészek Országos Családi Támogatási Pénztára) vagy a Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime (Tengeri Halászati Országos Családi Támogatási Pénztár); |

iv.munkanélküliség: | |

– munkát kereső személyként történő nyilvántartásba vételnél: | a lakóhely vagy a Bureau central de la main d'oeuvre maritime (Tengerészek Központi Hivatala) szokásos behajózási kikötője szerinti helyi munkaközvetítő, |

– az E 301, E 302, E 303 nyomtatványok kibocsátásánál: | Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), 90, rue Baudin, F–92537 Levallois-Perret. |

B.Önálló vállalkozók rendszere:

a)a nem mezőgazdaságban dolgozó önálló vállalkozók rendszere: | |

i.betegség, anyaság: | Caisse mutuelle régionale (Regionális Segélypénztár); |

ii.öregség: | |

aa)kézművesekre vonatkozó rendszer: | – Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) Paris (Kézműves Önálló Vállalkozók Országos Független Öregségi Biztosító Pénztára), |

– Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles (helyi szakmai vagy szakmaközi pénztárak); |

bb)iparosokra és kereskedőkre vonatkozó rendszer: | – Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) (Gyártási vagy Kereskedelmi Tevékenységet Folytató Önálló Vállalkozók Országos Független Öregségi Biztosító Pénztára), |

– Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles (helyi szakmai vagy szakmaközi pénztárak); |

cc)a szabadfoglalkozásúakra vonatkozó rendszer: | Caisse nationale d'assurance vieillesse de professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles (a Szabadfoglalkozásúak Országos Öregségi Biztosító Pénztára – szakmai ágazatok); |

dd)ügyvédek rendszere: | Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (a Francia Ügyvédi Kamarák Országos Pénztára); |

b)mezőgazdasági rendszer: | |

i.betegség, anyaság, rokkantság: | Organisme assureur habilité auprés duquel le travailleur non salarié agricole est affilié (az a hatáskörrel rendelkező biztosítási szerv, ahol a mezőgazdaságban dolgozó önálló vállalkozó biztosított); |

ii.öregségi biztosítás és a túlélő házastársnak folyósított ellátások: | Caisse de mutualité sociale agricole (mezőgazdasági szociális biztonsági segélypénztár); |

iii.nem ipari balesetek, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések | – Organisme agréé auprès duquel le travailleur non salarié agricole est affilié (az az elismert szervezet, amelynél a mezőgazdaságban dolgozó önálló vállalkozó biztosított), |

– Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (a Francia Ügyvédi Kamarák Országos Pénztára); Moselle, Bas-Rhin és Haut-Rhin megyéknél: a Caisse d'assurance accidents agricoles (Mezőgazdasági Baleset-biztosítási Alap). |

II.TENGERENTÚLI MEGYÉK

A.Munkavállalókra vonatkozó rendszer (az összes rendszer a bányászokra vonatkozó rendszer kivételével és az összes kockázat a családi ellátások kivételével):

i.általában: | Caisse générale de sécurité sociale (Általános Szociális Biztonsági Pénztár); |

ii.nyugdíjemelés a tengerentúli megyékben 1952. január 1-je előtt bekövetkezett munkahelyi balesetek vonatkozásában | Direction départamentale de l'enregistrement (megyei nyilvántartási igazgatóság). |

B.Önálló vállalkozókra vonatkozó rendszer:

i.betegség, anyaság: | Caisse mutuelle régionale (Regionális Segélypénztár); |

ii.öregség: | |

– kézművesekre vonatkozó rendszer: | – Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) (Kézműves Önálló Vállalkozók Országos Független Öregségi Biztosító Pénztára), |

– iparosokra és kereskedőkre vonatkozó rendszer: | Caisse interprofessionelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'Algerie et d'outre-mer (Cavicorg) (Algériai és Tengerentúli Iparosok és Kereskedők Szakmaközi Öregségi Biztosító Pénztára), |

– szabadfoglalkozásúakra vonatkozó rendszer: | Caisse nationale d'assurance vieillesse de professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles (a Szabadfoglalkozásúak Országos Öregségi Biztosító Pénztára – szakmai ágazatok); |

– ügyvédekre vonatkozó rendszer: | Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (a Francia Ügyvédi Kamarák Országos Pénztára). |

C.Családi ellátások: | Caisse d'allocations familiales (családi támogatási pénztár). |

D.Tengerészekre vonatkozó rendszer:

i.az összes kockázat az öregségi és a családi ellátások kivételével: | Section "Caisse générale de prévoyance des marins" du Quartier des affaires maritimes (Tengerészeti Ügyek Hivatalának "Tengerészeti Általános Jóléti Pénztár" Osztálya); |

ii.öregség: | Section "Caisse de retraite des marins" du Quartier des affaires maritimes (Tengerészeti Ügyek Hivatalának "Tengerészek Nyugdíjpénztára" Osztálya); |

iii.családi ellátások: | Caisse d'allocations familiales (családi támogatási pénztár). |

F. GÖRÖGORSZÁG

1.Betegség és anyaság:

i.általában: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (ΙΚΑ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet, Athén), vagy az a biztosítási szerv, amelynél a munkavállaló biztosított vagy biztosított volt; |

ii.tengerészek esetében: | Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Tengerészotthon, Pireusz); |

iii.mezőgazdasági rendszer: | Οργανισηός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Országos Mezőgazdasági Biztosítóintézet, Athén). |

2.Rokkantság, öregség, halál (nyugdíj):

i.általában: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (ΙΚΑ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet, Athén) vagy az a biztosítási szerv, amelynél a munkavállaló biztosított vagy biztosított volt; |

ii.tengerészek esetén: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς (Tengerészek Nyugdíjpénztára, Pireusz); |

iii.mezőgazdasági rendszer: | Οργανισηός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet, Athén). |

3.Munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések:

i.általában: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (ΙΚΑ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet, Athén) vagy az a biztosítási szerv, amelynél a munkavállaló biztosított vagy biztosított volt; |

ii.tengerészek esetén: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), Πειραιάς (Tengerészek Nyugdíjpénztára, Pireusz); |

iii.mezőgazdasági rendszer: | Οργανισηός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet, Athén). |

4.Haláleseti juttatások (temetési költségek):

i.általában: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (ΙΚΑ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet, Athén), vagy az a biztosítási szerv, amelynél a munkavállaló biztosított vagy biztosított volt; |

ii.tengerészek: | Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Tengerészotthon, Pireusz); |

iii.mezőgazdasági rendszer: | Οργανισηός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet, Athén). |

5.Családi támogatások:

i.munkavállalókra vonatkozó rendszer, beleértve a vállalkozásokra vonatkozó rendszert is: | Οργανισηός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (Munkaügyi Foglalkoztatási Hivatal, Athén); |

ii.mezőgazdasági rendszer: | Οργανισηός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), Αθήνα (Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet, Athén); |

iii.tengerészek esetén: | Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Tengerészotthon, Pireusz). |

6.Munkanélküliség:

i.általában: | Οργανισηός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (Munkaügyi Foglalkoztatási Hivatal, Athén); |

ii.tengerészekre vonatkozó rendszer: | Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Tengerészotthon, Pireusz); |

iii.a sajtóban foglalkoztatott munkavállalók rendszere a következő intézmények igazgatása alatt: | 1.Ταμείο Ασφαλίσεων Εργατών Τύπου, Αθήνα (a Sajtóban Dolgozók Biztosítópénztára, Athén);2.Ταμείο Συντάξεως Προςωπικού Εφημερίδων Αθηνών – Θεσσαλovίκης, Αθήνα (az Athéni és Thesszaloniki Sajtóban Dolgozók Biztosítópénztára, Athén). |

G. ÍRORSZÁG

1.Természetbeni ellátások: | Eastern Health Board (Keleti Egészségügyi Igazgatóság), Dublin 8,Midland Health Board (Közép-írországi Egészségügyi Igazgatóság), Tullamore, Co. Offaly,Mid-Western Health Board (Közép-nyugati Egészségügyi Igazgatóság), Limerick,North Eastern Health Board (Északkeleti Egészségügyi Igazgatóság), Ceanannus Mor, Co. Meath,North-Western Health Board (Északnyugati Egészségügyi Igazgatóság), Manorhamilton, Co. Leitrim,South-Eastern Health Board (Délkeleti Egészségügyi Igazgatóság), Kilkenny,Southern Health Board (Déli Egészségügyi Igazgatóság), Cork,Western Health Board (Nyugati Egészségügyi Igazgatóság), Galway. |

2.Pénzbeli ellátások: | |

a)Munkanélküli-ellátások: | Department of Social Welfare (Szociális Jóléti Minisztérium), Dublin, beleértve a munkanélküli ellátásokért felelős területi hivatalokat is; |

b)Öregség és halál (nyugdíjak): | Department of Social Welfare, Pensions Services Office (Szociális Jóléti Minisztérium, Nyugdíjhivatal), Sligo; |

c)Családi ellátások: | Department of Social Welfare, Child Benefit Section (Szociális Jóléti Minisztérium, Gyermekellátási Osztály), St Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Dogenal; |

d)Más pénzbeli ellátás: | Department of Social Welfare (Szociális Jóléti Minisztérium), Dublin. |

H. OLASZORSZÁG

1.Betegség (beleértve a tuberkulózist is) és anyaság:

A.Munkavállalók:

a)természetbeni ellátások: | |

i.általában: | Unità sanitaria locale (helyi egészségügyi igazgatási hivatal), amelynél az érintett személyt nyilvántartásba vették; |

ii.köztisztviselők, magánszektorban alkalmazott személyek és ilyennek minősülő személyek egyes kategóriái, nyugdíjasok és ezek családtagjai esetében: | Ministero della sanità (Egészségügyi Minisztérium), Roma; |

iii.tengerészek és polgári repülőszemélyzet estében: | Ministero della sanità (Egészségügyi Minisztérium), az illetékes területi kereskedelmi tengerészeti és polgári repülési egészségügyi hivatal; |

b)Pénzbeli ellátások: | |

i.általában: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), tartományi hivatalok; |

ii.tengerészek és polgári repülőszemélyzet esetében: | Cassa marittima (az a tengerészeti biztosító pénztár, ahol az érintett személyt nyilvántartásba vették); |

c)a biztosítási időre vonatkozó igazolások: | |

i.általában: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), tartományi irodák; |

ii.tengerészek és polgári repülőszemélyzet esetében: | Cassa marittima (az a tengerészeti biztosító pénztár, ahol az érintett személyt nyilvántartásba vették). |

B.Önálló vállalkozók:

Természetbeni ellátások: | |

általában: | Unità sanitaria locale (helyi egészségügyi igazgatási hivatal), amelynél az érintett személyt nyilvántartásba vették. |

2.Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

A.Munkavállalók:

a)természetbeni ellátások: | |

i.általában: | Unità sanitaria locale (helyi egészségügyi igazgatási hivatal), amelynél az érintett személyt nyilvántartásba vették); |

ii.tengerészek és polgári repülőszemélyzet: | Ministero della sanità (Egészségügyi Minisztérium), az illetékes területi kereskedelmi tengerészeti és polgári repülési egészségügyi hivatal; |

b)protézisek és jelentős segédeszközök, orvosi-jogi ellátások, valamint az ezzel kapcsolatos vizsgálatok és igazolások: | |

i.általában: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet), tartományi hivatalok; |

ii.tengerészek és polgári repülőszemélyzet: | Cassa marittima (az a tengerészeti biztosító pénztár, ahol az érintett személyt nyilvántartásba vették); |

c)Pénzbeli ellátások: | |

i.általában: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet), tartományi hivatalok; |

ii.tengerészek és polgári repülőszemélyzet esetében: | Cassa marittima (az a tengerészeti biztosító pénztár, ahol az érintett személyt nyilvántartásba vették); |

iii.szükség esetén a mezőgazdasági és erdészeti munkavállalók esetében is: | Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli (Mezőgazdasági Munkavállalók Országos Jóléti és Segélyhivatala). |

B.Önálló vállalkozók (csak egészségügyi radiológusok):

a)természetbeni ellátások: | Unità sanitaria locale (helyi egészségügyi igazgatási hivatal), amelynél az érintett személyt nyilvántartásba vették); |

b)protézisek és jelentős segédeszközök, orvosi-jogi ellátások, valamint az ezzel kapcsolatos vizsgálatok és igazolások: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet), tartományi hivatalok; |

c)pénzbeli ellátások: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet), tartományi hivatalok. |

3.Rokkantság, öregség, túlélő hozzátartozók (nyugdíj):

A.Munkavállalók:

a)általában: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), tartományi hivatalok; |

b)a szórakoztatóiparban dolgozók esetében: | Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Szórakoztatóiparban Dolgozók Országos Jóléti és Segélyhivatala), Roma; |

c)vezető tisztségviselők esetében: | Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Ipari Vállalkozások Vezető Tisztségviselőinek Országos Jóléti Intézete), Roma; |

d)újságírók esetében: | Istituto nazionale di previdenza per i gironalisti italiani "G. Amendola" (Olasz Újságírók "G. Amendola" Országos Jóléti Intézete), Roma. |

B.Önálló vállalkozók:

a)orvosok: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza medica (Orvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala); |

b)gyógyszerészek: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Gyógyszerészek Országos Jóléti és Segélyhivatala); |

c)állatorvosok: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Állatorvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala); |

d)szülésznők: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (Szülésznők Országos Jóléti és Segélyhivatala); |

e)mérnökök és építészek: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (Mérnökök és Építészek Országos Jóléti és Segélypénztára); |

f)geodéták: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Geodéták Országos Jóléti és Segélypénztára); |

g)ügyvédek: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (Ügyvédek Országos Jóléti és Segélypénztára); |

h)közgazdászok: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori comercialisti (Közgazdászok Országos Jóléti és Segélypénztára); |

i)könyvvizsgálók és gazdasági szakértők: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Könyvvizsgálók és Gazdasági Szakértők Országos Jóléti és Segélypénztára); |

j)munkaügyi tanácsadók: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Munkaügyi Tanácsadók Országos Jóléti és Segélypénztára); |

k)közjegyzők: | Cassa nazionale notariato (Közjegyzők Országos Pénztára); |

l)vám- és pénzügyőrök: | Fondi di previdenza a favore degli spedizionieri doganali (Vám- és pénzügyőrök Jóléti Alapja). |

4.Haláleseti juttatások: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), tartományi hivatalok. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet), tartományi hivatalok. Cassa marittima (az a tengerészeti biztosító pénztár, ahol az érintett személyt nyilvántartásba vették). |

5.Munkanélküliség (munkavállalók):

a)általában: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), tartományi hivatalok; |

b)újságírók esetében: | Istituto nazionale di previdenza per i gironalisti italiani "G. Amendola" (Olasz Újságírók "G. Amendola" Országos Jóléti Intézete), Roma. |

6.Családi ellátások (munkavállalók):

a)általában: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), tartományi hivatalok; |

b)újságírók: | Istituto nazionale di previdenza per i gironalisti italiani "G. Amendola" (Olasz Újságírók "G. Amendola" Országos Jóléti Intézete), Roma. |

I. LUXEMBURG

1.Betegség és anyaság:

a)Természetbeni ellátások: | Caisse de maladie compétente et/ou union des caisses de maladie (az illetékes betegbiztosító pénztár, illetve a betegbiztosító pénztárak egyesülete); |

b)Pénzbeli ellátások: | Caisse de maladie compétente (az illetékes betegbiztosító pénztár). |

2.Rokkantság, öregség, halál (nyugdíj):

a)fizikai dolgozók: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxemburg (Öregségi és Rokkantbiztosító Intézet), Luxembourg; |

b)szellemi munkavállalók és szabadfoglalkozású önálló vállalkozók: | Caisse de pension des employés privés, Luxembourg (Magánszektorban Alkalmazott Szellemi Munkavállalók Nyugdíjpénztára), Luxembourg; |

c)a kézműiparban, a kereskedelemben vagy az iparban dolgozó önálló vállalkozók: | Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels, Luxembourg (Kézművesek, Kereskedők és Iparosok Nyugdíjpénztára), Luxembourg; |

d)a mezőgazdaságban dolgozó önálló vállalkozók: | Caisse de pension agricole, Luxemburg (Mezőgazdasági Nyugdíjalap), Luxembourg. |

3.Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

a)a mezőgazdasági vagy erdészeti munkavállalók és önálló vállalkozók: | Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, Luxembourg (Baleset-biztosítási Szövetség, Mezőgazdasági és Erdészeti Osztály), Luxembourg; |

b)minden egyéb kötelező vagy szabadon választható biztosítás esetén: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg (Baleset-biztosítási Szövetség, Ipari Osztály), Luxembourg. |

4.Munkanélküliség: | Administration de l'emploi (Foglalkoztatási Hivatal), Luxembourg. |

5.Családi ellátások: | Caisse nationale des prestations familiales (Családi Ellátások Országos Pénztára), Luxembourg. |

6.Haláleseti juttatások:

A rendelet 66. cikkének alkalmazásában: | Union des caisses de maladie (Betegbiztosító Pénztárak Egyesülete), Luxembourg. |

J. HOLLANDIA

1.Betegség és anyaság

a)Természetbeni ellátások: | az a Ziekenfonds (betegbiztosító pénztár), ahol az érintett személy biztosított; |

b)Pénzbeli ellátások: | az a Bedrijfsvereniging (szakmai szövetség), ahol a biztosított személy munkáltatója biztosított. |

2.Rokkantság:

a)amennyiben az ellátásokra való jogosultság a rendelet alkalmazási körén kívül, kizárólag a holland jogszabályok alapján áll fenn: | |

i.munkavállalók: | az a Bedrijfsvereniging (szakmai szövetség), amelynél a biztosított személy munkáltatója biztosított; |

ii.önálló vállalkozók: | az a Bedrijfsvereniging (szakmai szövetség), amelynél a biztosított személy biztosított lenne, ha munkavállalókat alkalmazna; |

b)egyéb esetekben: | |

munkavállalók és önálló vállalkozók esetében: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Új Általános Szakmai Szövetség), Amszterdam. |

3.Öregség és halál (nyugdíj):

a)általános rendszer: | Sociale Verzekeringsbank (Társadalombiztosítási Bank), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen; |

b)bányászok esetében: | Algemeen Mijnwerkersfonds (Bányászok Általános Pénztára), Heerlen. |

4.Munkanélküliség: | az a Bedrijfsvereniging (szakmai szövetség), ahol a biztosított személy munkáltatója biztosított. |

5.Családi ellátások:

a)ha az ellátásokra jogosult személy Hollandiában rendelkezik lakóhellyel: | az a Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (a Társadalombiztosítási Bank körzeti fiókja), amelynek kerületében az adott személy lakóhellyel rendelkezik; |

b)ha az ellátásokra jogosult személy Hollandián kívül rendelkezik lakóhellyel, de a munkáltatója Hollandiában rendelkezik lakóhellyel vagy ott található: | az a Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (a Társadalombiztosítási Bank körzeti fiókja), amelynek területén a munkáltató lakóhellyel rendelkezik vagy ahol található; |

c)egyéb esetekben: | Sociale Verzekeringsbank (Társadalombiztosítási Bank), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen. |

6.Foglalkozási megbetegedések, amelyekre a rendelet 57. cikk (3) bekezdésének rendelkezései vonatkoznak:

A rendelet 57. cikk (5) bekezdésének alkalmazásában: | |

a)ha az ellátást 1967. július 1. előtt állapították meg: | Sociale Verzekeringsbank (Társadalombiztosítási Bank), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen; |

bha az ellátást 1967. június 30. utáni időponttól biztosították: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Új Általános Szakmai Szövetség), Amszterdam. |

K. AUSZTRIA

Az alábbiakban szereplő osztrák intézmények hatáskörét egyéb előírás hiányában az osztrák jogszabályok szabályozzák:

1.Betegbiztosítás:

a)Ha az érintett személy egy másik tagállam területén lakóhellyel rendelkezik, és a Gebietskrankenkasse (területi betegbiztosító pénztár) az illetékes a biztosítás tekintetében, valamint az osztrák jogszabályok szerint a helyi illetékesség nem dönthető el, a helyi illetékesség meghatározása a következőképpen történik: | az ausztriai utolsó munkaviszony szerint illetékes Gebietskrankenkasse (területi betegbiztosító pénztár), vagyaz ausztriai utolsó lakóhely szerint illetékes Gebietskrankenkasse (területi betegbiztosító pénztár), vagyha soha nem jött létre olyan munkaviszony, amelynek tekintetében a Gebietskrankenkasse (területi betegbiztosító pénztár) illetékes volt, vagy soha nem létezett olyan lakóhely, amelynek tekintetében a Wiener Gebietskrankenkasse (a Bécsi Területi Betegbiztosító Pénztár) (Wien) illetékes volt. |

b)A rendelet III. része 1. fejezete 5. szakaszának a végrehajtási rendelet 95. cikkével kapcsolatban történő alkalmazásában az általános társadalombiztosításról szóló 1955. szeptember 9-i szövetségi törvény (ASVG) szerint nyugdíjjogosult személyek számára nyújtott ellátások költségének megtérítése tekintetében: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Osztrák Társadalombiztosítási Intézmények Egyesülete), Wien, azzal a feltétellel, hogy a költségeket az említett egyesület által a nyugdíjjogosultaktól beszedett betegbiztosítási járulékokból térítik meg. |

2.Nyugdíjbiztosítás:

a)Az ellátás kifizetéséért felelős intézmény meghatározásánál csak az osztrák jogszabályok szerinti biztosítási idő vehető figyelembe. | |

b)A rendelet 45. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában, ha az osztrák jogszabályok szerint nem szereztek járulékfizetési időszakokat: | Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Alkalmazottak Nyugdíjbiztosítási Intézete), Wien. |

3.Munkanélküliségi biztosítás:

a)A munkanélküliség bejelentésénél: | az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Regionale Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice (a munkaerő-piaci szolgálat regionális irodája); |

b)az E 301, E 302 és E 303 nyomtatványok kibocsátásánál: | az érintett személy lakóhelye vagy munkahelye szerint illetékes Regionale Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice (a munkaerő-piaci szolgálat regionális irodája). |

4.Családi ellátások

a)Családi ellátások a Karenzurlaubsgeld (különleges anyasági támogatás) kivételével: | Finanzamt (Adóhivatal); |

b)Karenzurlaubsgeld (különleges anyasági támogatás): | Az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Regionale Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice (a munkaerő-piaci szolgálat regionális irodája). |

L. PORTUGÁLIA

I.Kontinens

1.Betegségi, anyasági és családi ellátások: | az a Centro Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Központ), amelyhez az érintett személy csatlakozott. |

2.Rokkantság, öregség és halál: | Centro Nacional de Pensões (Országos Nyugdíjközpont), Lisboa, és az a Centro Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Központ), amelyhez az érintett személy csatlakozott. |

3.Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Foglalkozási Megbetegedések Országos Biztosítási Pénztára), Lisboa. |

4.Munkanélküli-ellátások: | |

a)a kérelem átvétele és a foglalkoztatással kapcsolatos helyzet vizsgálata (pl. a szolgálati idő visszaigazolása, a munkanélküliség besorolása, a helyzet ellenőrzése): | az érintett személy lakóhelye szerinti Centro de Emprego (Foglalkoztatási Központ); |

b)a munkanélküli-ellátás megállapítása és kifizetése (pl. az ellátásra való jogosultság feltételeinek ellenőrzése, az összeg és az időtartam meghatározása, a fizetés fenntartását, felfüggesztését vagy megszüntetését befolyásoló helyzet ellenőrzése): | az érintett személy lakóhelye szerinti Centro Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Központ). |

5.A nem járulék alapú szociális biztonsági rendszerből származó ellátások: | az érintett személy lakóhelye szerinti Centro Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Központ). |

II.Madeira autonóm tartomány

1.Betegségi, anyasági és családi ellátások: | Direcçăo Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Funchal. |

2.a) rokkantság, öregség és halál: | Direcçăo Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Funchal. |

b)rokkantság, öregség és halál a mezőgazdasági dolgozókra vonatkozó különleges szociális biztonsági rendszer szerint: | Direcçăo Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Funchal; |

3.Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Foglalkozási Megbetegedések Országos Biztosítási Pénztára), Lisboa. |

4.Munkanélküli-ellátások: | |

a)a kérelem átvétele és a foglalkoztatással kapcsolatos helyzet vizsgálata (pl. a szolgálati idő visszaigazolása, a munkanélküliség besorolása, a helyzet ellenőrzése: | Direcçăo Regional de Emprego (Regionális Munkaügyi Igazgatóság), Funchal; |

b)a munkanélküli-ellátás megállapítása és kifizetése (pl. az ellátásra való jogosultság feltételeinek ellenőrzése, az összeg és az időtartam meghatározása, a fizetés fenntartását, felfüggesztését vagy megszüntetését befolyásoló helyzet ellenőrzése): | Direcçăo Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Funchal. |

5.A nem járulék alapú szociális biztonsági rendszerből származó ellátások: | Direcçăo Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Funchal. |

III.Azores autonóm tartomány

1.Betegségi, anyasági és családi ellátások: | Direcçăo Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Angra do Heroísmo. |

2.a) Rokkantság, öregség és halál: | Direcçăo Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Angra do Heroísmo. |

b)rokkantság, öregség és halál a mezőgazdasági dolgozókra vonatkozó különleges szociális biztonsági rendszer szerint: | Direcçăo Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Angra do Heroísmo; |

3.Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Foglalkozási Megbetegedések Országos Biztosítási Pénztára), Lisboa. |

4.Munkanélküli-ellátások: | |

a)a kérelem átvétele és a foglalkoztatással kapcsolatos helyzet vizsgálata (pl. a szolgálati idő visszaigazolása, a munkanélküliség besorolása, a helyzet ellenőrzése: | az érintett személy lakóhelye szerinti Centro de Emprego (foglalkoztatási központ); |

b)a munkanélküli-ellátás megállapítása és kifizetése (pl. az ellátásra való jogosultság feltételeinek ellenőrzése, az összeg és az időtartam meghatározása, a fizetés fenntartását, felfüggesztését vagy megszüntetését befolyásoló helyzet ellenőrzése): | az a Centro de Prestações Pecuniárias da Segurança Social (szociális biztonsági pénzbeli ellátások központja), amelyhez az érintett személy csatlakozott. |

5.A nem járulék alapú szociális biztonsági rendszerből származó ellátások: | Direcçăo Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Angra do Heroísmo. |

M. FINNORSZÁG

1.Betegség és anyaság:

a)Pénzbeli ellátások: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki, vagy az a foglalkoztatási alap, amelynél az érintett személy biztosított; |

b)Természetbeni ellátások: | |

i.a betegbiztosítás szerinti megtérítések: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki, vagy az a foglalkoztatási alap, amelynél az érintett személy biztosítással rendelkezik; |

ii.közegészségügyi és kórházi ellátás: | a rendszer keretében szolgáltatásokat nyújtó helyi egységek. |

2.Öregség, rokkantság, halál (nyugdíj):

a)nemzeti nyugdíjak: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki; vagy |

b)munkaviszony után járó nyugdíjak: | az a munkavállalói nyugdíjintézet, amely a nyugdíjakat megállapítja és folyósítja. |

3.Munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések: | az érintett személy baleset-biztosításáért felelős biztosítóintézet. |

4.Haláleseti juttatások: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki, vagy az ellátások kifizetéséért baleset-biztosítás esetén felelős biztosítóintézet. |

5.Munkanélküliség:

a)alaprendszer: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki; vagy |

b)kereset alapú rendszer: | az illetékes munkanélküli alap. |

6.Családi ellátások: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki. |

N. SVÉDORSZÁG

1.Minden biztosítási esemény a munkanélküli-ellátások kivételével:

a)Általában: | az a szociális biztonsági hivatal, amelynél az érintett személy biztosított. |

b)Nem Svédországban lakóhellyel rendelkező tengerészek: | Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (Göteborgi Társadalombiztosítási Hivatal, Tengerészeti Osztály). |

c)A végrehajtási rendelet 35–59. cikkének alkalmazásában, ha az érintett személy nem Svédországban rendelkezik lakóhellyel: | Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Stockholmi Társadalombiztosítási Hivatal, Külföldiek Osztálya). |

d)A végrehajtási rendelet 60–77. cikkének alkalmazásában, ha (a tengerészek kivételével) az érintett személy nem Svédországban rendelkezik lakóhellyel: | a munkahelyi baleset bekövetkeztének vagy a foglalkozási megbetegedés felmerülésének helye szerinti társadalombiztosítási hivatal, vagyStockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Stockholmi Társadalombiztosítási Hivatal, Külföldiek Osztálya). |

2.Munkanélküli ellátások: | Arbetsmarknadsstyrelsen (Országos Munkaerő-piaci Igazgatóság). |

O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

1.Természetbeni ellátások:

– Nagy-Britannia és Észak-Írország: | a nemzeti egészségügyi ellátásokat nyújtó hatóságok, |

– Gibraltár: | Gibraltar Health Authority (Gibraltári Egészségügyi Hivatal). |

2.Pénzbeli ellátások:

– Nagy-Britannia: | Social Security Department (Szociális Biztonsági Minisztérium), London, |

– Észak-Írország: | Department of Health and Social Services for Nothern Ireland (Észak-Írország Egészségügyi és Szociális Szolgáltatási Minisztérium, Belfast, |

– Gibraltár: | Department of Labour and Social Security (Munkaügyi és Szociális Biztonsági Minisztérium), Gibraltar. |

--------------------------------------------------

3. MELLÉKLET (A) (B) (2) (3) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

A LAKÓHELY ÉS A TARTÓZKODÁSI HELY SZERINTI INTÉZMÉNYEK

(A rendelet 1. cikkének p) pontja és a végrehajtási rendelet 4. cikkének (3) bekezdése)

A. BELGIUM

I.LAKÓHELY SZERINTI INTÉZMÉNYEK

1.Betegség és anyaság:

a)A végrehajtási rendelet 17., 18., 22., 25., 28., 29., 30. és 32. cikkének alkalmazásában: | |

i.általában: | a biztosítási szervek; |

ii.a tengerentúli szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó személyek: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel); |

iii.Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottai: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel); |

b)A végrehajtási rendelet 31. cikkének alkalmazásában: | |

i.általában: | a biztosítási szervek; |

ii.tengerészek esetében: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins Hulp- en voorzorgskas voor zeervarenden – (Tengerészek Segély- és Jóléti Pénztára), Antwerpen, |

vagy |

a biztosítási szervek; |

iii.a tengerentúli szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó személyek: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel); |

iv.Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottai: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel). |

2.Rokkantság:

a)általános rokkantság (fizikai dolgozók, szellemi munkavállalók és bányászok) és önálló vállalkozók rokkantsága: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles Rijksinstitut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel), valamint a biztosítási szervek; |

a végrehajtási rendelet 105. cikkének alkalmazásában: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles Rijksinstitut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel); |

b)bányászokra vonatkozó különleges rokkantsági rendszer: | Fond national de retraite des ouvriers-mineurs, Bruxelles Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel – (Országos Bányász Nyugdíjalap, Brüsszel); |

c)tengerészekre vonatkozó rokkantsági rendszer: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins Hulp- en voorzorgskas voor zeervarenden – (Tengerészek Segély- és Jóléti Pénztára), Antwerpen; |

d)a tengerentúli szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó személyek rokkantsága: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel); |

e)Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottainak rokkantsága: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel). |

3.Öregség, halál (nyugdíj):

a)általános rendszer (fizikai dolgozók, szellemi munkavállalók, bányászok és tengerészek): | Office national des pensions, Bruxelles Rijksdienst voor pensioenen, Brussel – (Országos Nyugdíjhivatal, Brüsszel); |

b)önálló vállalkozókra vonatkozó rendszer: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles Rijksinsituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel – (Önálló Vállalkozók Országos Társadalombiztosítási Intézete, Brüsszel); |

c)tengerentúli szociális biztonsági rendszer: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel); |

d)Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottaira vonatkozó rendszer: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel). |

4.Munkahelyi balesetek (természetbeni ellátások): | a biztosítási szervek; |

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal), Brüsszel. |

5.Foglalkozási megbetegedések: | Fonds des maladies professionelles, Bruxelles (Foglalkozási Megbetegedési Alap, Brüsszel); |

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheit, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel). |

6.Haláleseti juttatások:

i.általában: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles Rijksinstitut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel), valamint a biztosítási szervek; |

ii.a tengerentúli szociális biztonsági rendszer harálya alá tartozó személyek: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel); |

iii.Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottaira vonatkozó rendszer: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel). |

7.Munkanélküliség:

i.általában: | Office national de l'emploi, Bruxelles Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel (Országos Foglalkoztatási Hivatal, Brüsszel); |

ii.tengerészek esetében: | Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvaardij, – (Kereskedelmi Tengerészeti Tengerészek Szövetsége), Antwerpen. |

8.Családi ellátások:

a)munkavállalók: | Office national des allocations familiales pour travaillerus salariés, Bruxelles Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel – (Munkavállalók Országos Családi Támogatási Hivatala, Brüsszel); |

b)önálló vállalkozók: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles Rijksinsituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel – (Önálló Vállalkozók Országos Társadalombiztosítási Intézete, Brüsszel); |

c)Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottai: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel). |

II.TARTÓZKODÁSI HELY SZERINTI INTÉZMÉNYEK

1.Betegség és anyaság: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles Rijksinstituut voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel), a biztosítási szervek közvetítésével; |

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel). |

2.Munkahelyi balesetek: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles Rijksinstituut voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel), a biztosítási szervek közvetítésével; |

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel). |

3.Foglalkozási megbetegedések: | Fonds des maladies professionelles, Bruxelles Fonds voor beroepsziekten, Brussel – (Foglalkozási Megbetegedési Alap, Brüsszel) |

Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel). |

B. DÁNIA

I.LAKÓHELY SZERINTI INTÉZMÉNYEK

a)Betegség és anyaság:

i.a végrehajtási rendelet 17., 22., 28., 29. és 30. cikkének alkalmazásában: | az illetékes amtskommune (kerületi tanács). København önkormányzatnál: Magistraten (önkormányzati testület). Fredriksberg önkormányzatnál: önkormányzati testület; |

ii.a végrehajtási rendelet 18. és 25. cikkének alkalmazásában: | annak az önkormányzatnak a szociális bizottsága, ahol a kedvezményezett lakóhellyel rendelkezik. København, Odense, Ålborg és Århus önkormányzatnál: Magistraten (önkormányzati testület); |

b)Rokkantság (nyugdíj): | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Országos Szociális Biztonsági és Jóléti Hivatal), København; |

c)Öregség és halál (nyugdíj):

i.a szociális nyugdíjra vonatkozó jogszabályok szerint nyújtott nyugdíj: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Országos Szociális Biztonsági és Jóléti Hivatal), København; |

ii.a munkavállalóknak járó kiegészítő nyugdíjról szóló rendelet ("loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension") szerint nyújtott nyugdíj: | Arbejdsmarkedets Tillægspensions (Munkavállalók Kiegészítő Nyugdíjpénztára), Hillerød; |

d)Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

i.a végrehajtási rendelet IV. címe 4. fejezetének alkalmazásában, a 61. cikk kivételével: | Arbejdsskadetstyrelsen (Munkahelyi Baleseti és Foglalkozási Megbetegedési Országos Hivatal), København; |

ii.a végrehajtási rendelet 61. cikkének alkalmazásában: | annak az önkormányzatnak a szociális bizottsága, ahol a kedvezményezett lakóhellyel rendelkezik. København, Odense, Ålborg és Århus önkormányzatnál: Magistraten (önkormányzati testület); |

e)Haláleseti juttatások:

a végrehajtási rendelet 78. cikkének alkalmazásában: | Sundhedsministeriet (Egészségügyi Minisztérium), København. |

II.TARTÓZKODÁSI HELY SZERINTI INTÉZMÉNYEK

a)Betegség és anyaság:

i.a végrehajtási rendelet 20., 21. és 31. cikkének alkalmazásában: | az illetékes amtskommune (kerületi tanács). København önkormányzatnál: Magistraten (önkormányzati testület). Fredriksberg önkormányzatnál: önkormányzati testület; |

ii.a végrehajtási rendelet 24. cikk alkalmazásában: | annak az önkormányzatnak a szociális bizottsága, ahol a kedvezményezett lakóhellyel rendelkezik. København, Odense, Ålborg és Århus önkormányzatnál: Magistraten (önkormányzati testület); |

b)Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

i.a végrehajtási rendelet IV. címe 4. fejezetének alkalmazásában, a 64. cikk kivételével: | Arbejdsskadetstyrelsen (Munkahelyi Baleseti és Foglalkozási Megbetegedési Országos Hivatal), København; |

ii.a végrehajtási rendelet 64. cikkének alkalmazásában annak az önkormányzatnak a szociális bizottsága, ahol a kedvezményezett lakóhellyel rendelkezik. København, Odense, Ålborg és Århus önkormányzatnál: | Magistraten (önkormányzati testület); |

c)Munkanélküliség:

i.a végrehajtási rendelet VI. címe 6. fejezetének alkalmazásában, a 83. cikk kivételével: | az illetékes munkanélküli alap; |

ii.a végrehajtási rendelet 83. cikke alkalmazásában: | a helyi munkaügyi hivatal. |

C. NÉMETORSZÁG

1.Betegségbiztosítás:

a)a rendelet 19. cikke (2) bekezdésének és a végrehajtási rendelet 17. cikkének alkalmazásától eltekintve minden esetben: | az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Allgemeine Ortskrankenkasse (helyi általános betegbiztosító pénztár), |

a bányászokra vonatkozó rendszerben biztosított személyek és ezek családtagjai: | Bundesknappschaft (Bányászok Szövetségi Biztosító Pénztára), Bochum; |

b)a rendelet 19. cikke (2) bekezdésének és a végrehajtási rendelet 17. cikkének alkalmazásában: | az az intézmény, amelynél az érintett személy utoljára biztosított volt. |

Ilyen intézmény hiányában, vagy ha a biztosított legutóbb egy Allgemeine Ortskrankenkasse-nél (helyi általános betegbiztosító pénztár), egy Landwirtschafliche Krankenkasse-nél (mezőgazdasági betegbiztosító pénztár) vagy a Bundesknappschaft-nál (Bányászok Szövetségi Biztosító Pénztára) volt biztosított: | az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, az a) pontban említett illetékes intézmény. |

2.Baleset-biztosítás:

Minden esetben: | a Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Ipari Szakmai Szövetségek Föderációja), St. Augustin. |

3.Nyugdíjbiztosítás:

a)Fizikai dolgozók nyugdíjbiztosítása: | |

i.Belgiummal és Spanyolországgal kapcsolatban: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Rajna Menti Tartományi Biztosító Intézet), Düsseldorf; |

ii.Franciaországgal kapcsolatban: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rajna-vidék–Pfalz Tartományi Biztosító Intézete), Speyer, vagy mint a 2. melléklet alapján hatáskörrel rendelkező intézmény, a Landesversicherungsanstalt Saarland (Saar-vidék Tartományi Biztosító Intézete), Saarbrücken; |

iii.Olaszországgal kapcsolatban: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Schwaben Tartományi Biztosító Intézete), Augsburg; |

iv.Luxemburggal kapcsolatban: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rajna-vidék–Pfalz Tartományi Biztosító Intézete), Speyer; |

v.Hollandiával kapcsolatban: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Vesztfália Tartományi Biztosító Intézete), Munster; |

vi.Dániával kapcsolatban: | Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holstein Tartományi Biztosító Intézete), Lübeck; |

vii.Írországgal és az Egyesült Királysággal kapcsolatban: | Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Hamburg Szabad és Hanza Város Tartományi Biztosító Intézete), Hamburg; |

viii.Görögországgal kapcsolatban: | Landesversicherungsanstalt Württemberg (Württemberg Tartományi Biztosító Intézete), Stuttgart; |

ix.Portugáliával kapcsolatban: | Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Unterfranken Tartományi Biztosító Intézete), Würzburg; |

b)Szellemi munkavállalók nyugdíjbiztosítása: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Szellemi Munkavállalók Szövetségi Biztosító Intézete), Berlin; |

c)Bányászok nyugdíjbiztosítása: | Bundesknappschaft (Bányászok Szövetségi Biztosító Pénztára), Bochum. |

4.Öregségi biztosítás mezőgazdasági termelőknek: | Landwirtschaftliche Alterskasse Rheinland-Pfalz (Rajna-vidék–Pfalz Mezőgazdasági Öregségi Pénztára), Speyer. |

5.Munkanélküli- és családi ellátások: | Az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes munkaügyi hivatal. |

D. SPANYOLORSZÁG

1.Természetbeni ellátások:

a)a tengerészek rendszerének kivételével valamennyi rendszer; | Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (a Tengerészek Szociális Intézetének tartományi igazgatóságai). |

b)tengerészekre vonatkozó rendszer: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud (a Nemzeti Egészségügyi Intézet tartományi igazgatóságai); |

2.Pénzbeli ellátások:

a)a tengerészekre vonatkozó rendszer kivételével valamennyi rendszer és a munkanélküliség kivételével valamennyi biztosítási esemény: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (a Nemzeti Szociális Biztonsági Intézet tartományi igazgatóságai); |

b)tengerészekre vonatkozó rendszer, valamennyi kategória esetén: | Direcciones Provinciales Del Instituto Social de la Marina (a Tengerészek Szociális Intézetének tartományi igazgatóságai); |

c)munkanélküliség a tengerészek kivételével: | Direcciones Provinciales Del Instituto Nacional de Empleo (a Nemzeti Foglalkoztatási Intézet tartományi igazgatóságai). |

E. FRANCIAORSZÁG

I.ANYAORSZÁG

A.Munkavállalókra vonatkozó rendszer:

1.A munkanélküli és családi ellátások kivételével valamennyi kockázat esetén: | |

a)általában: | a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti caisse primaire d'assurance maladie (helyi betegbiztosító pénztár); |

b)a rendelet 19. cikke (1) és (2) bekezdésének, valamint 35. cikke (1) bekezdésének együttes alkalmazása a bányászokra vonatkozó rendszer keretében betegség, anyaság, rokkantság és halál esetén nyújtott természetbeni ellátások esetén: | az érintett személy lakóhelye szerinti société de secours minière (Bányászok Segélyező Egyesülete); |

c)a végrehajtási rendelet 35. cikkének alkalmazásában: | |

i.általános rendszer: | |

aa)általában, Párizs és a párizsi régió kivételével: | Caisse primaire d'assurance maladie (helyi betegbiztosító pénztár); |

bb)a szociális biztonsági törvény L 365–L 382. cikkében előírt különleges rendszer: | Caisse régionale d'assurance maladie (Regionális Betegbiztosító Pénztár), Strasbourg; |

ii.mezőgazdasági rendszer: | Caisse de mutualité sociale agricole (Mezőgazdasági Szociális Biztonsági Segélypénztár); |

iii.bányászokra vonatkozó rendszer: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Bányászok Országos Független Szociális Biztonsági Pénztára), Paris; |

d)a végrehajtási rendelet 36. cikkének a rokkantsági nyugdíjat érintő alkalmazásában: | |

i.általában, Párizs és a párizsi régió kivételével: | Caisse primaire d'assurance maladie (helyi betegbiztosító pénztár); |

Párizs és a párizsi régió esetében: | Caisse régionale d'assurance maladie (Regionális Betegbiztosító Pénztár); |

ii.a szociális biztonsági törvény L 365–L 382. cikkében előírt különleges rendszer: | Caisse régionale d'assurance maladie (Regionális Betegbiztosító Pénztár), Strasbourg; |

e)a végrehajtási rendelet 36. cikke az öregségi nyugdíjat érintő alkalmazásában: | |

i.általános rendszer: | |

aa)általában, Párizs és a párizsi régió kivételével: | Caisse régionale d'assurance maladie, branche "vieillesse" (regionális betegbiztosító pénztár [öregségi biztosítási osztály]), |

Párizs és a párizsi régió esetében: | Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Munkavállalók Országos Öregségi Biztosítási Pénztára), Paris; |

bb)a szociális biztonsági törvény L 365–L 382. cikkében előírt különleges rendszer: | Caisse régionale d'assurance vieillesse (Regionális Öregségi Biztosítási Pénztár), Strasbourg; |

ii.mezőgazdasági rendszer: | Caisse centrale de secours mutuels agricoles (Központi Mezőgazdasági Segélypénztár), Paris; |

iii.bányászok rendszere: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Bányászok Országos Független Szociális Biztonsági Pénztára), Paris; |

f)a végrehajtási rendelet 75. cikkének alkalmazásában: | Caisse primaire d'assurance maladie (helyi betegbiztosító pénztár). |

2.Munkanélküliség: | |

a)a végrehajtási rendelet 80. és 81. cikkének, valamint 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | a direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre (megyei munkaügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság), azon munkahely szerint, amellyel kapcsolatban az igazolást kérik |

az Agence nationale pour l'emploi (Országos Munkaügyi Hivatal) helyi fiókja, |

a családtagok lakóhelye szerinti polgármesteri hivatal; |

b)a végrehajtási rendelet 83. cikk (1) és (2) bekezdése, valamint 97. cikkének alkalmazásában: | az érintett személy lakóhelye szerinti Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) (ipari és kereskedelmi foglalkoztatási szövetség); |

c)a végrehajtási rendelet 84. cikkének alkalmazásában: | |

i.teljes munkanélküliség: | az érintett személy állandó lakóhelye szerinti Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) (ipari és kereskedelmi foglalkoztatási szövetség); |

ii.részleges munkanélküliség: | az érintett személy munkahelye szerinti direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre (megyei munkaügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság); |

d)a végrehajtási rendelet 189. cikkének alkalmazásában: | Direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre (megyei munkaügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság). |

B.Önálló vállalkozókra vonatkozó rendszer:

1.Betegség és anyaság: | Caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence ou de séjour (a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti helyi betegbiztosító pénztár). |

2.A végrehajtási rendelet 35. cikkének a mezőgazdasági rendszerrel kapcsolatban történő alkalmazásában: | Caisse de mutualité sociale agricole et tout autre organisme assureur dûment habilité (Mezőgazdasági Szociális Biztonsági Segélypénztár és minden egyéb megfelelő hatáskörrel rendelkező biztosítási szerv). |

3.A végrehajtási rendelet 36. cikkének az öregségi nyugdíjakkal kapcsolatban történő alkalmazásában: | |

a)kézművesekre vonatkozó rendszer: | Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) (Kézműves Önálló Vállalkozók Országos Független Öregségi Biztosító Pénztára) |

Caisses de base professionnelles (helyi szakmai pénztárak); |

b)iparosokra és kereskedőkre vonatkozó rendszer: | Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) (Gyártási vagy Kereskedelmi Tevékenységet Folytató Önálló Vállalkozók Országos Független Öregségi Biztosító Pénztára), |

Caisses de base professionnelles ou interprofessionnelles (helyi szakmai vagy szakmaközi pénztár); |

c)szabadfoglalkozásúakra vonatkozó rendszer: | Caisse nationale d'assurance vieillesse de professions libérales (CNAVPL), sections professionnelles (a Szabadfoglalkozásúak Országos Öregségi Biztosító Pénztára – szakmai ágazatok); |

d)ügyvédekre vonatkozó rendszer: | Caisse nationale des barreaux français (CNBF) (a Francia Ügyvédi Kamarák Országos Pénztára); |

e)mezőgazdasági rendszer: | Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole (Országos Öregségi Biztosítási Mezőgazdasági Segélypénztár). |

C.Tengerészekre vonatkozó rendszer:

a)a rendelet 27. cikkének a tengerészekre vonatkozó rendszer tekintetében történő alkalmazásában: | Section "Caisse générale de prévoyance de marins" du quartier des affaires maritimes (Tengerészeti Ügyek Hivatalának "Tengerészeti Általános Jóléti Pénztár" Osztálya); |

b)a végrehajtási rendelet 35. cikkének alkalmazásában: | Section "Caisse générale de prévoyance de marins" du quartier des affaires maritimes (Tengerészeti Ügyek Hivatalának "Tengerészeti Általános Jóléti Pénztár" Osztálya). |

D.Családi ellátások: | az érintett személy lakóhelye szerinti caisse d'allocations familiales (családi támogatási pénztár). |

II.TENGERENTÚLI MEGYÉK

A.Munkavállalókra vonatkozó rendszer:

A családi ellátások kivételével minden kockázat általában: | Caisse générale de sécurité sociale (általános szociális biztonsági pénztár). |

B.Önálló vállalkozókra vonatkozó rendszer:

a)betegség és anyaság: | Caisse générale de sécurité sociale du lieu de résidence ou de séjour (a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti általános szociális biztonsági pénztár); |

b)öregségi nyugdíjak: | |

– kézművesekre vonatkozó rendszer: | Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance-vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) (Kézműves Önálló Vállalkozók Országos Független Öregségi Biztosító Pénztára), |

– iparosokra és kereskedőkre vonatkozó rendszer: | Caisse interprofessionelle d'assurance- vieillesse des industriels et commerçants d'Algerie et d'outre-mer (Cavicorg) (Algériai és Tengerentúli Iparosok és Kereskedők Szakmaközi Öregségi Biztosító Pénztára), |

– szabadfoglalkozásúakra vonatkozó rendszer: | Sections professionnelles (szakmai ágazatok), |

– ügyvédekre vonatkozó rendszer: | Caisse nationale des barreaux français (a Francia Ügyvédi Kamarák Országos Pénztára). |

C.Tengerészek:

i.rokkantsági nyugdíjak: | Section "Caisse générale de prévoyance de marins" du quartier des affaires maritimes (Tengerészeti Ügyek Hivatalának "Tengerészeti Általános Jóléti Pénztár" Osztálya); |

ii.öregségi nyugdíjak: | Section "Caisse de retraite des marins" du quartier des affaires maritimes (Tengerészeti Ügyek Hivatalának "Tengerészek Nyugdíjpénztára" Osztálya). |

D.Családi ellátások: | Caisse d'allocations familiales (családi támogatási pénztár). |

F. GÖRÖGORSZÁG

1.Munkanélküliség, családi támogatások: | Οργανισηός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (Munkaügyi Foglalkoztatási Hivatal, Athén). |

2.Egyéb ellátások: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεωσ (ΙΚΑ), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet, Athén). |

G. ÍRORSZÁG

1.Természetbeni ellátások: | Eastern Health Board (Keleti Egészségügyi Igazgatóság), Dublin 8,Midland Health Board (Közép-írországi Egészségügyi Igazgatóság), Tullamore, Co. Offaly,Mid-Western Health Board (Közép-nyugati Egészségügyi Igazgatóság), Limerick,North-Eastern Health Board (Északkeleti Egészségügyi Igazgatóság), Ceanannus Mor, Co. Meath,North-Western Health Board (Északnyugati Egészségügyi Igazgatóság), Manorhamilton, Co. Leitrim,South-Eastern Health Board (Délkeleti Egészségügyi Igazgatóság), Kilkenny,Southern Health Board (Déli Egészségügyi Igazgatóság), Cork,Western Health Board (Nyugati Egészségügyi Igazgatóság), Galway. |

2.Pénzbeli ellátások:

a)Munkanélküli-segélyek: | Department of Social Welfare (Szociális Jóléti Minisztérium), Dublin, beleértve a munkanélküli-ellátásokért felelős területi hivatalokat is; |

b)Öregség és halál (nyugdíj): | Department of Social Welfare, Pensions Services Office (Szociális Jóléti Minisztérium, Nyugdíjhivatal), Sligo; |

c)Családi ellátások: | Department of Social Welfare, Child Benefit Section (Szociális Jóléti Minisztérium, Gyermekellátási Osztály), St Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Dogenal; |

d)Más pénzbeli ellátások: | Department of Social Welfare (Szociális Jóléti Minisztérium), Dublin. |

H. OLASZORSZÁG

1.Betegség (beleértve a tuberkulózist is) és anyaság:

A.Munkavállalók:

a)természetbeni ellátások: | |

i.általában: | Unità sanitaria locale (helyi egészségügyi igazgatási hivatal); |

ii.tengerészek és polgári repülőszemélyzet esetében: | Ministero della sanità (Egészségügyi Minisztérium) – az illetékes területi kereskedelmi tengerészeti és polgári repülési egészségügyi hivatal; |

b)pénzbeli ellátások: | |

i.általában: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), tartományi hivatalok; |

ii.tengerészek és polgári repülőszemélyzet esetében: | Cassa marittima (tengerészeti biztosító pénztár). |

B.Önálló vállalkozók:

természetbeni ellátások: | Unità sanitaria locale (helyi egészségügyi igazgatási hivatal). |

2.Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

A.Munkavállalók:

a)természetbeni ellátások: | |

i.általában: | Unità sanitaria locale (helyi egészségügyi igazgatási hivatal); |

ii.tengerészek és polgári repülőszemélyzet esetében: | Ministero della sanità (Egészségügyi Minisztérium) – az illetékes területi kereskedelmi tengerészeti és polgári repülési egészségügyi hivatal; |

b)protézisek és jelentős segédeszközök, orvosi-jogi ellátások, valamint az ezzel kapcsolatos vizsgálatok és igazolások: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet), tartományi hivatalok. |

B.Önálló vállalkozók (csak egészségügyi radiológusok):

a)természetbeni ellátások: | Unità sanitaria locale (helyi egészségügyi igazgatási hivatal); |

b)protézisek és jelentős segédeszközök, orvosi-jogi ellátások, valamint az ezzel kapcsolatos vizsgálatok és igazolások: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet), tartományi hivatalok; |

c)pénzbeli ellátások: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet), tartományi hivatalok. |

3.Rokkantság, öregség, túlélő hozzátartozók (nyugdíj):

A.Munkavállalók:

a)általában: | Instituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), tartományi hivatalok; |

b)a szórakoztatóiparban dolgozók esetében: | Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Szórakoztatóiparban Dolgozók Országos Jóléti és Segélyhivatala), Roma; |

c)vezető tisztségviselők esetében: | Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Ipari Vállalkozások Vezető Tisztségviselőinek Országos Jóléti Intézete), Roma; |

d)újságírók esetében: | Istituto nazionale di previdenza per i gironalisti italiani "G. Amendola" (Olasz Újságírók "G. Amendola" Országos Jóléti Intézete), Roma. |

B.Önálló vállalkozók:

a)orvosok: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza medica (Orvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala); |

b)gyógyszerészek: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Gyógyszerészek Országos Jóléti és Segélyhivatala); |

c)állatorvosok: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Állatorvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala); |

d)szülésznők: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (Szülésznők Országos Jóléti és Segélyhivatala); |

e)mérnökök és építészek: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (Mérnökök és Építészek Országos Jóléti és Segélypénztára); |

f)geodéták: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Geodéták Országos Jóléti és Segélypénztára); |

g)ügyvédek: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (Ügyvédek Országos Jóléti és Segélypénztára); |

h)közgazdászok: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori comercialisti (Közgazdászok Országos Jóléti és Segélypénztára); |

i)könyvvizsgálók és gazdasági szakértők: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Könyvvizsgálók és Gazdasági Szakértők Országos Jóléti és Segélypénztára); |

j)munkaügyi tanácsadók: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Munkaügyi Tanácsadók Országos Jóléti és Segélypénztára); |

k)közjegyzők: | Cassa nazionale notariato (Közjegyzők Országos Pénztára); |

l)vámügynökök: | Fondi di previdenza a favore degli spedizionieri doganali (Vámügynökök Jóléti Alapja). |

4.Haláleseti juttatások: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), tartományi hivatalok. |

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet), tartományi hivatalok. |

Cassa marittima (tengerészeti biztosító pénztár) |

5.Munkavállalók munkanélkülisége:

a)általában: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), tartományi hivatalok; |

b)újságírók esetében: | Istituto nazionale di previdenza per i gironalisti italiani "G. Amendola" (Olasz Újságírók "G. Amendola" Országos Jóléti Intézete), Roma |

6.Munkavállalók családi ellátásai:

a)általában: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), tartományi hivatalok; |

b)újságírók esetében: | Istituto nazionale di previdenza per i gironalisti italiani "G. Amendola" (Olasz Újságírók "G. Amendola" Országos Jóléti Intézete), Roma. |

I. LUXEMBURG

1.Betegség és anyaság:

a)a rendelet 19., 22. cikkének, 28. cikke (1) bekezdésének, 29. cikke (1) bekezdésének és 31. cikkének, valamint a végrehajtási rendelet 17., 18., 20., 21., 22., 24., 29., 30. és 31. cikkének alkalmazásában: | Caisse de maladie des ouvriers et/ou union des caisses de maladie (fizikai dolgozók betegbiztosító pénztára, illetve a Betegbiztosító Pénztárak Egyesülete); |

b)a rendelet 27. cikkének alkalmazásában: | Caisse de maladie compétente, selon la législation luxembourgeoise, pour la pension partielle luxembourgeoise et/ou union des caisses de maladie (az a betegbiztosító pénztár, amely a luxemburgi jogszabályok alapján a luxemburgi részleges nyugdíj tekintetében illetékes, illetve a Betegbiztosító Pénztárak Egyesülete). |

2.Rokkantság, öregség, halál (nyugdíj):

a)fizikai dolgozók: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxemburg (Öregségi és Rokkantsági Biztosító Intézet), Luxembourg; |

b)szellemi munkavállalók és szabadfoglalkozásúak: | Caisse de pension des employés privés, Luxembourg (a Magánszektorban Alkalmazott Szellemi Munkavállalók Nyugdíjpénztára), Luxembourg; |

c)a kézműiparban, a kereskedelemben vagy az iparban dolgozó önálló vállalkozók: | Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, Luxembourg (Kézművesek, Kereskedők és Iparosok Nyugdíjpénztára), Luxembourg; |

d)a mezőgazdaságban dolgozó önálló vállalkozók: | Caisse de pension agricole, Luxembourg (Mezőgazdasági Nyugdíjpénztár), Luxembourg. |

3.Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

a)mezőgazdasági vagy erdészeti munkavállalók és önálló vállalkozók: | Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, Luxembourg (Baleset-biztosítási Szövetség, Mezőgazdasági és Erdészeti Osztály), Luxembourg; |

b)minden egyéb kötelező vagy szabadon választható biztosítás esetén: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, Luxembourg (Baleset-biztosítási Szövetség, Ipari Osztály), Luxembourg. |

4.Munkanélküliség: | Administration de l'emploi (Foglalkoztatási Hivatal), Luxembourg. |

5.Családi ellátások: | Caisse nationale des prestations familiales (Családi Ellátások Országos Pénztára), Luxembourg. |

J. HOLLANDIA

1.Betegség, anyaság, munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések:

a)természetbeni ellátások: | |

i.lakóhely szerinti intézmények: | az érintett személy választása alapján a lakóhelye szerinti betegbiztosító pénztárak egyike; |

ii.tartózkodási hely szerinti intézmények: | Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Általános Holland Betegbiztosító Pénztár), Utrecht. |

b)Pénzbeli ellátások: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Új Általános Szakmai Szövetség), Amszterdam. |

2.Rokkantság:

a)ha az érintett személy a rendelet alkalmazási körén kívül, kizárólag a holland jogszabályok alapján jogosult ellátásra: | az illetékes Bedrijfsvereniging (szakmai szövetség); |

b)minden egyéb esetben: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Új Általános Szakmai Szövetség), Amszterdam. |

3.Öregség és halál (nyugdíj):

a végrehajtási rendelet 36. cikkének alkalmazásában:

a)általában: | Sociale Verzekeringsbank (Társadalombiztosítási Bank), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen; |

b)Belgiummal kapcsolatban: | Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende, (Belga Társadalombiztosítási Ügyek Hivatala), Breda; |

c)Németországgal kapcsolatban: | Bureau voor Duitse zaken, (Német Ügyek Hivatala), Nijmegen. |

4.Munkanélküliség: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Új Általános Szakmai Szövetség), Amszterdam. |

5.Családi ellátások:

a rendelet 73. és 74. cikkének alkalmazásában: | Az a Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (a Társadalombiztosítási Bank körzeti fiókja), amelynek területén a családtagok lakóhellyel rendelkeznek. |

K. AUSZTRIA

1.Betegségbiztosítás:

a)Minden esetben, kivéve a rendelet 27. és 29. cikkének, valamint a végrehajtási rendelet 30. és 31. cikkének alkalmazása esetén a rendelet 27. cikkében említett nyugdíjas lakóhelye szerinti intézménnyel kapcsolatban: | az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Gebietskrankenkasse (területi betegbiztosító pénztár); |

b)A rendelet 27. és 29. cikkének, valamint a végrehajtási rendelet 30. és 31. cikkének alkalmazása esetén a rendelet 27. cikkében említett nyugdíjas lakóhelye szerinti intézménnyel kapcsolatban: | az illetékes intézmény. |

2.Nyugdíjbiztosítás:

a)Ha az érintett személy az osztrák jogszabályok hatálya alá tartozott, a végrehajtási rendelet 53. cikkének alkalmazása kivételével: | az illetékes intézmény; |

b)Minden egyéb esetben, a rendelet 53. cikkének alkalmazása kivételével: | Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (Alkalmazottak Nyugdíj-biztosítási Intézete), Wien; |

c)A rendelet 53. cikkének alkalmazásában: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Osztrák Társadalombiztosítási Intézmények Egyesülete), Wien. |

3.Balesetbiztosítás:

a)Természetbeni ellátások: | |

| az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Gebietskrankenkasse (területi betegbiztosító pénztár),vagy az Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Általános Baleset-biztosítási Intézet), Wien nyújthatja az ellátásokat; |

b)Pénzbeli ellátások: | |

i.Minden esetben, kivéve az 53. cikknek a végrehajtási rendelet 77. cikkével kapcsolatban történő alkalmazását: | Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Általános Baleset-biztosítási Intézet), Wien; |

ii.Az 53. cikknek a végrehajtási rendelet 77. cikkével kapcsolatban történő alkalmazásában: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Osztrák Társadalombiztosítási Intézmények Egyesülete), Wien. |

4.Munkanélküliségi biztosítás: | Az érintett személy lakóhelye vagy munkahelye szerint illetékes Regionale Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice (a munkaerő-piaci szolgálat regionális irodája). |

5.Családi ellátások:

a)Családi ellátások a Karenzurlaubsgeld (különleges anyasági támogatás) kivételével: | a kedvezményezett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Finanzamt (adóhivatal); |

b)Karenzurlaubsgeld (különleges anyasági támogatás): | Az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Regionale Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice (a munkaerő-piaci szolgálat regionális irodája). |

L. PORTUGÁLIA

I.Kontinens

1.Betegségi, anyasági és családi ellátások (a betegségi és anyasági ellátások tekintetében lásd a 10. mellékletet is): | az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Centro Regional de Segurança Social (regionális szociális biztonsági központ). |

2.Rokkantság, öregség és halál: | az érintett személy lakóhelye szerinti Centro Nacional de Pensoes (Országos Nyugdíjközpont), Lisboa, és Centro Regional de Segurança Social (regionális szociális biztonsági központ). |

3.Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Foglalkozási Megbetegedések Országos Biztosítási Pénztára), Lisboa. |

4.Munkanélküli ellátások: | |

a)a kérelem átvétele és a foglalkoztatással kapcsolatos helyzet vizsgálata (pl. a szolgálati idő visszaigazolása, a munkanélküliség besorolása, a helyzet ellenőrzése: | az érintett személy lakóhelye szerinti Centro de Emprego (foglalkoztatási központ); |

b)a munkanélküli-ellátás megállapítása és kifizetése (pl. az ellátásra való jogosultság feltételeinek ellenőrzése, az összeg és az időtartam meghatározása, a fizetés fenntartását, felfüggesztését vagy megszüntetését befolyásoló helyzet ellenőrzése): | Az érintett személy lakóhelye szerinti Centro Regional de Segurança Social (regionális szociális biztonsági központ). |

5.A nem járulék alapú szociális biztonsági rendszerből származó ellátások: | Az érintett személy lakóhelye szerinti Centro Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Központ). |

II.Madeira autonóm tartomány

1.Betegségi, anyasági és családi ellátások (a betegségi és anyasági ellátások tekintetében lásd a 10. mellékletet is): | Direcçăo Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Funchal. |

2.a) Rokkantság, öregség és halál: | Direcçăo Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Funchal; |

b)rokkantság, öregség és halál a mezőgazdasági munkavállalókra vonatkozó különleges szociális biztonsági rendszer szerint: | Direcçăo Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Funchal. |

3.Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Foglalkozási Megbetegedések Országos Biztosítási Pénztára), Lisboa. |

4.Munkanélküli-ellátás: | |

a)a kérelem átvétele és a foglalkoztatással kapcsolatos helyzet vizsgálata (pl. a szolgálati idő visszaigazolása, a munkanélküliség besorolása, a helyzet ellenőrzése: | Direcçăo Regional de Emprego (Regionális Munkaügyi Igazgatóság), Funchal; |

b)a munkanélküli-ellátás megállapítása és kifizetése (pl. az ellátásra való jogosultság feltételeinek ellenőrzése, az összeg és az időtartam meghatározása, a fizetés fenntartását, felfüggesztését vagy megszüntetését befolyásoló helyzet ellenőrzése): | Direcçăo Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Funchal. |

5.A nem járulék alapú szociális biztonsági rendszerből származó ellátások: | Direcçăo Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Funchal. |

III.Azores autonóm tartomány

1.Betegségi, anyasági és családi ellátások (a betegségi és anyasági ellátások tekintetében lásd a 10. mellékletet is): | Direcçăo Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Angra do Heroísmo. |

2.a) Rokkantság, öregség és halál: | Direcçăo Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Angra do Heroísmo; |

b)rokkantság, öregség és halál a mezőgazdasági munkavállalókra vonatkozó különleges szociális biztonsági rendszer szerint: | Direcçăo Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Angra do Heroísmo. |

3.Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések: | Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais (Foglalkozási Megbetegedések Országos Biztosítási Pénztára), Lisboa. |

4.Munkanélküli-ellátások: | |

a)a kérelem átvétele és a foglalkoztatással kapcsolatos helyzet vizsgálata (pl. a szolgálati idő visszaigazolása, a munkanélküliség besorolása, a helyzet ellenőrzése: | az érintett személy lakóhelye szerinti Centro de Emprego (foglalkoztatási központ); |

b)a munkanélküli-ellátás megállapítása és kifizetése (pl. az ellátásra való jogosultság feltételeinek ellenőrzése, az összeg és az időtartam meghatározása, a fizetés fenntartását, felfüggesztését vagy megszüntetését befolyásoló helyzet ellenőrzése): | az érintett személy lakóhelye szerinti Centro de Prestações Pecuniarias da Segurança Social (szociális biztonsági pénzbeli ellátások központja). |

5.A nem járulék alapú szociális biztonsági rendszerből származó ellátások: | Direcçăo Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Angra do Heroísmo. |

M. FINNORSZÁG

1.Betegség és anyaság:

a)Pénzbeli ellátások: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki; |

b)Természetbeni ellátások: | |

i.a betegségbiztosítás szerinti megtérítések: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki; |

ii.közegészségügyi és kórházi ellátás: | a rendszer keretében szolgáltatásokat nyújtó helyi egységek. |

2.Öregség, rokkantság, halál (nyugdíj):

a)Országos nyugdíjak: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki; vagy |

b)Foglalkoztatási jogviszonyból származó nyugdíjak: | Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Központi Nyugdíjbiztosító Intézet), Helsinki. |

3.Haláleseti juttatás: | Általános haláleseti juttatás: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki. |

4.Munkanélküliség:

a)Alaprendszer: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki; |

b)Kereset alapú rendszer: | |

i.A 69. cikk esetében: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki; |

ii.egyéb esetekben: | az az illetékes munkanélküli alap, amelynél az érintett személy biztosított. |

5.Családi ellátások: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki. |

N. SVÉDORSZÁG

1.Minden esetre a munkanélküli ellátások kivételével: | a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti szociális biztonsági hivatal. |

2.Munkanélküli-ellátások: | a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti regionális munkaügyi tanács. |

O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

1.Természetbeni ellátások:

– Nagy-Britannia és Észak-Írország: | a nemzeti egészségügyi ellátásokat nyújtó hatóságok, |

– Gibraltár: | Gibraltar Health Authority (Gibraltári Egészségügyi Hivatal). |

2.Pénzbeli ellátások (a családi ellátások kivételével):

– Nagy-Britannia | Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Branch (Szociális Biztonsági Minisztérium, Ellátások Hivatala, Tengerentúli Szolgálat), Newcastle upon Tyne, NE98 1YX, |

– Észak-Írország: | Department of Health and Social Service, Northern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch (Egészségügyi és Szociális Szolgálati Minisztérium, Észak-írországi Szociális Biztonsági Hivatal, Tengerentúli Szolgálat), Belfast, BT1 1DX, |

– Gibraltár: | Department of Labour and Social Security (Munkaügyi és Szociális Biztonsági Minisztérium), Gibraltar. |

3.Családi ellátások:

A rendelet 73. és 74. cikkének alkalmazásában: | |

– Nagy-Britannia: | Department of Social Security, Benefits Agency, Child Benefit Centre (Szociális Biztonsági Minisztérium, Ellátások Hivatala, Gyermekellátási Központ), Newcastle upon Tyne, NE88 1AA, |

– Észak-Írország: | Department of Health and Social Service Northern Ireland Social Security Agency, Child Benefit Office (Egészségügyi és Szociális Szolgálati Minisztérium, Észak-írországi Szociális Biztonsági Hivatal, Gyermekellátási Hivatal), Belfast, BT1 1SA, |

– Gibraltár: | Department of Labour and Social Security (Munkaügyi és Szociális Biztonsági Minisztérium), Gibraltar. |

--------------------------------------------------

4. MELLÉKLET (A) (B) (2) (3) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

ÖSSZEKÖTŐ SZERVEK

(A végrehajtási rendelet 3. cikkének (1) bekezdése, 4. cikkének (4) bekezdése és 122. cikke)

A. BELGIUM

1.Betegség és anyaság:

a)általában: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel); |

b)tengerészek esetében: | Caisse de Secours et de prévoyance en faveur des marins Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden – (Tengerészek Segély- és Jóléti Pénztára), Antwerpen; |

c)a tengerentúli szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó személyek: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel); |

d)Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottai esetében: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel). |

2.Rokkantság:

a)Általános rokkantság: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel); |

b)Bányászokra vonatkozó különleges rokkantsági rendszere: | Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, Bruxelles Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel – (Bányászok Országos Nyugdíjpénztára, Brüsszel); |

c)Tengerészekre vonatkozó rokkantsági rendszer: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden – (Tengerészek Segély- és Jóléti Pénztára), Antwerpen; |

d)A tengerentúli szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó személyek rokkantsága: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel); |

e)Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottainak rokkantsága: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel). |

3.Öregség, halál (nyugdíj):

a)A végrehajtási rendelet 41–43. cikkének és 45–50. cikkének alkalmazásában: | |

i.fizikai dolgozók, szellemi munkavállalók, bányászok és tengerészek: | Office national des pensions, Bruxelles Rijksdienst voor pensioenen, Brussel – (Országos Nyugdíjhivatal, Brüsszel); |

ii.önálló vállalkozók: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel – (Önálló Vállalkozók Országos Társadalombiztosítási Intézete, Brüsszel); |

iii.a tengerentúli szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó személyek: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel); |

iv.Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottaira vonatkozó rendszer: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel). |

b)A végrehajtási rendelet 45. cikkének (kifizető intézmény), 53. cikke (1) bekezdésének, 110. cikkének, valamint 111. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazásában: | |

i.fizikai dolgozók, szellemi munkavállalók, bányászok, tengerészek és önálló vállalkozók: | Office national des pensions, Bruxelles Rijksdienst voor pensioenen, Brussel – (Országos Nyugdíjhivatal, Brüsszel); |

ii.a tengerentúli szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó személyek: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel); |

iii.Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottai: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel). |

4.Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

a)munkahelyi balesetek: | Fonds des accidents du travail, Bruxelles Fonds voor arbeidsongevallen, Brussel – (Munkahelyi Baleseti Pénztár), Brüsszel, |

| Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel); |

b)foglalkozási megbetegedések: | Ministère de la prévoyance sociale (Népjóléti Minisztérium), Brüsszel, |

| Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel). |

5.Haláleseti juttatások:

a)általában: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel); |

b)tengerészek esetében: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden – (Tengerészek Segély- és Jóléti Pénztára), Antwerpen; |

c)a tengerentúli szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozó személyek: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel); |

d)Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottai: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel). |

6.Munkanélküliség:

a)általában: | Office national de l'emploi, Bruxelles Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel – (Országos Foglalkoztatási Hivatal, Brüsszel); |

b)tengerészek esetében: | Pool des marins de la marine marchande Pool van de zeelieden ter koopvaardij – (Kereskedelmi Tengerészeti Tengerészek Szövetsége), Antwerpen. |

7.Családi ellátások:

a)munkavállalók: | Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés, Bruxelles Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Brussel – (Munkavállalók Országos Családi Támogatási Hivatala, Brüsszel); |

b)önálló vállalkozók: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel – (Önálló Vállalkozók Országos Társadalombiztosítási Intézete, Brüsszel); |

c)Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottaira vonatkozó rendszer: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles Dienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel). |

B. DÁNIA

1.a) Betegség, anyaság és szülés esetén járó természetbeni ellátások: | Sundhedsministeriet (Egészségügyi Minisztérium), København; |

b) Betegség, anyaság és szülés esetén járó pénzbeli ellátások: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Országos Szociális Biztonsági és Jóléti Hivatal), København. |

2.A szociális nyugdíjakról szóló jogszabályok szerinti nyugdíjak és ellátások: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Országos Szociális Biztonsági és Jóléti Hivatal), København. |

3.Rehabilitációs ellátások: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Országos Szociális Biztonsági és Jóléti Hivatal), København. |

4.Munkahelyi balesetekre és foglalkozási megbetegedésekre nyújtott ellátások: | Arbejdsskadestyrelsen (Munkahelyi Baleseti és Foglalkozási Megbetegedési Országos Hivatal), København. |

5.Családi ellátások (családi támogatások): | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Országos Szociális Biztonsági és Jóléti Hivatal), København. |

6.Haláleseti juttatások: | Sundhedsministeriet (Egészségügyi Minisztérium), København. |

7.A "loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension" (a munkavállalóknak járó kiegészítő nyugdíjról szóló rendelet) szerint nyújtott nyugdíj: | Socialministeriet (Szociális Ügyi Minisztérium), København. |

8.Munkanélküli-ellátások: | Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (A Munkanélküliség Elleni Biztosítás Országos Hivatala), København. |

C. NÉMETORSZÁG

1.Betegségbiztosítás: | Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (Német Betegségbiztosítási Összekötőközpont – Külföld), Bonn. |

2.Balesetbiztosítás: | Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Ipari Szakmai Szövetségek Föderációja), St. Augustin. |

3.Fizikai dolgozók nyugdíjbiztosítása: | |

a)A végrehajtási rendelet 3. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Verband deutscher Rentenversicherungsträger (Német Nyugdíjbiztosító Intézetek Szövetsége), Frankfurt am Main; |

b)A végrehajtási rendelet 51. cikkének és 53. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában, valamint a végrehajtási rendelet 55. cikkében említett "kifizető szerv" cím értelmében: | |

i.Belgiummal és Spanyolországgal kapcsolatban: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Rajna Menti Tartományi Biztosító Intézet), Düsseldorf; |

ii.Dániával kapcsolatban: | Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Schleswig-Holstein Tartományi Biztosító Intézet), Lübeck; |

iii.Franciaországgal kapcsolatban: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rajna-vidék–Pfalz Tartományi Biztosító Intézete), Speyer vagy – a 2. melléklet szerinti illetékes intézményként – Landesversicherungsanstalt Saarland (Saar-vidék Tartományi Biztosító Intézete), Saarbrücken; |

iv.Görögországgal kapcsolatban: | Landesversicherungsanstalt Württemberg (Württemberg Tartományi Biztosító Intézete), Stuttgart; |

v.Olaszországgal kapcsolatban: | Landesversicherungsanstalt Schwaben (Schwaben Tartományi Biztosító Intézete), Augsburg; |

vi.Luxemburggal kapcsolatban: | Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Rajna-vidék–Pfalz Tartományi Biztosító Intézete), Speyer; |

vii.Hollandiával kapcsolatban: | Landesversicherungsanstalt Westfalen (Vesztfália Tartományi Biztosító Intézete), Münster; |

viii.Írországgal és az Egyesült Királysággal kapcsolatban: | Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Hamburg Szabad és Hanza Város Tartományi Biztosító Intézete), Hamburg; |

ix.Portugáliával kapcsolatban: | Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Unterfranken Tartományi Biztosító Intézete), Würzburg. |

4.Szellemi munkavállalók öregségi biztosítása: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Szellemi Munkavállalók Szövetségi Biztosító Intézete), Berlin. |

5.Bányászok nyugdíjbiztosítása: | Bundesknappschaft (Bányászok Szövetségi Biztosító Pénztára), Bochum. |

6.Mezőgazdasági termelők öregségi biztosítása: | Landwirtschaftliche Alterskasse Rheinland-Pfalz (Rajna-vidék–Pfalz Mezőgazdasági Öregségi Pénztára), Speyer. |

7.Vas- és acélipari munkavállalók kiegészítő biztosítása: | Landesversicherungsanstalt Saarland, Abteilung Hüttenknappschaftliche Pensionsversicherung (a Saar-vidék Tartományi Biztosító Intézete), Saarbrücken. |

8.Munkanélküli- és családi ellátások: | Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit (Szövetségi Munkaügyi Hivatal), Nürnberg. |

D. SPANYOLORSZÁG

1.A tengerészekre vonatkozó rendszer kivételével minden olyan rendszer, amely a szociális biztonsági rendszer része, valamint a munkanélküliség kivételével minden biztosítási esemény tekintetében: | Instituto Nacional de Seguridad Social (Országos Szociális Biztonsági Intézet), Madrid. |

2.Tengerészekre vonatkozó különleges rendszer és minden biztosítási esemény tekintetében: | Instituto Social de la Marina (Tengerészek Szociális Intézete), Madrid. |

3.A tengerészek munkanélküli ellátása kivételével minden munkanélküli-ellátás: | Instituto Nacional de Empleo (Országos Foglalkoztatási Intézet), Madrid. |

4.Nem járulék alapú öregségi és rokkantsági nyugdíjak: | Instituto Nacional de Servicios Sociales (Országos Szociális Szolgáltatási Intézet), Madrid. |

E. FRANCIAORSZÁG

1.Általában: | Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Migráns Munkavállalók Szociális Biztonsági Központja), Paris. |

2.A bányászokra vonatkozó rendszer rokkantság, öregség és halál (nyugdíjak) esetén: | Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (Bányászok Országos Független Szociális Biztonsági Pénztára), Paris. |

F. GÖRÖGORSZÁG

1.Általában: | Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet, Athén). |

2.Munkanélküliség, családi támogatások: | Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Munkaügyi Foglalkoztatási Hivatal, Athén). |

3.Tengerészek esetében: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Tengerészek Nyugdíjpénztára, Pireusz). |

G. ÍRORSZÁG

1.Természetbeni ellátások: | Department of Health (Egészségügyi Minisztérium), Dublin. |

2.Pénzbeli ellátások:

a)Öregség és halál (nyugdíjak): | Department of Social Welfare, Pensions Services Office (Nyugdíjhivatal), Sligo; |

b)Családi ellátások: | Department of Social Welfare, Child Benefit Section (Szociális Jóléti Minisztérium, Gyermekellátási Osztály), St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Dogenal; |

c)Más pénzbeli ellátások: | Department of Social Welfare (Szociális Jóléti Minisztérium), Dublin. |

H. OLASZORSZÁG

1.Betegség (beleértve a tuberkulózist is) és anyaság:

A.Munkavállalók:

a)természetbeni ellátások: | Ministero della sanità (Egészségügyi Minisztérium); |

b)pénzbeli ellátások: | Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale (Országos Népjóléti Intézet, Főigazgatóság), Roma. |

B.Önálló vállalkozók:

| Ministero della sanità (Egészségügyi Minisztérium). |

2.Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

A.Munkavállalók:

a)természetbeni ellátások: | Ministero della sanità (Egészségügyi Minisztérium); |

b)protézisek és jelentős segédeszközök, orvosi-jogi ellátások, valamint az ezzel kapcsolatos vizsgálatok és igazolások: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale (Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet, Főigazgatóság), Roma. |

B.Önálló vállalkozók (csak egészségügyi radiológusok):

a)természetbeni ellátások: | Ministero della sanità (Egészségügyi Minisztérium), Roma; |

b)protézisek és jelentős segédeszközök, orvosi-jogi ellátások, valamint az ezzel kapcsolatos vizsgálatok és igazolások: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale (Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet, Főigazgatóság), Roma; |

c)pénzbeli ellátások: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, direzione generale (Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet, Főigazgatóság), Roma. |

3.Rokkantság, öregség, túlélő hozzátartozók, munkanélküliség, családi támogatások: | Istituto nazionale della previdenza sociale, direzione generale (Országos Népjóléti Intézet, Főigazgatóság), Roma. |

I. LUXEMBURG

I.AZ ELLÁTÁSOK NYÚJTÁSA TEKINTETÉBEN

1.Betegség és anyaság: | Union des caisses de maladie (Betegbiztosító Pénztárak Egyesülete), Luxembourg. |

2.Rokkantság, öregség, halál (nyugdíj):

a)fizikai dolgozók: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (Öregségi és Rokkantbiztosító Intézet), Luxembourg; |

b)szellemi munkavállalók és szabadfoglalkozásúak: | Caisse de pension des employés privés, Luxembourg (Magánszektorban Alkalmazott Szellemi Munkavállalók Nyugdíjpénztára), Luxembourg; |

c)a kézműiparban, a kereskedelemben vagy az iparban dolgozó önálló vállalkozók: | Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels (Kézművesek, Kereskedők és Iparosok Nyugdíjpénztára), Luxembourg; |

d)a mezőgazdaságban dolgozó önálló vállalkozók: | Caisse de pension agricole (Mezőgazdasági Nyugdíjpénztár), Luxembourg. |

3.Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:

a)mezőgazdasági és erdészeti munkavállalók és önálló vállalkozók esetében: | Association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière (Baleset-biztosítási Szövetség, Mezőgazdasági és Erdészeti Osztály), Luxembourg; |

b)minden egyéb kötelező vagy szabadon választott biztosítás esetén: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Baleset-biztosítási Szövetség, Ipari Osztály), Luxembourg. |

4.Munkanélküliség: | Administration de l'emploi (Foglalkoztatási Hivatal), Luxembourg. |

5.Családi ellátások: | Caisse nationale des prestations familiales (Családi Ellátások Országos Pénztára), Luxembourg. |

6.Haláleseti juttatások:

a)a rendelet 66. cikkének alkalmazásában: | Union des caisses de maladie (Betegbiztosító Pénztárak Egyesülete), Luxembourg; |

b)minden egyéb esetben: | Az 1. és 3. pontban említett intézmények, az ellátás fizetéséért felelős biztosítási ágtól függően. |

II.EGYÉB ESETEKBEN: | Inspection générale de la sécurité sociale (Szociális Biztonsági Főfelügyelőség), Luxembourg. |

J. HOLLANDIA

1.Betegség, anyaság, munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések:

a)természetbeni ellátások: | Ziekenfondsraad (Betegbiztosító Pénztárak Tanácsa), Amstelveen; |

b)pénzbeli ellátások: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Új Általános Szakmai Szövetség), Amszterdam. |

2.Öregség és haláleseti juttatások (nyugdíj), családi ellátások:

a)általában: | Sociale Verzekeringsbank (Társadalombiztosítási Bank), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen; |

b)Belgiummal kapcsolatban: | Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende, (Belga Szociális Biztonsági Ügyek Osztálya), Breda; |

c)Németországgal kapcsolatban: | Bureau voor Duitse zaken (Német Ügyek Osztálya), Nijmegen. |

K. AUSZTRIA

1.Betegség-, baleset- és nyugdíjbiztosítás: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Osztrák Társadalombiztosítási Intézmények Egyesülete), Wien. |

2.Munkanélküli-biztosítás:

a)Németországgal kapcsolatban: | Landesgeschäftsstelle Salzburg des Arbeitsmarktservice (a Munkaerő-piaci Szolgálat Salzburgi Tartományi Hivatala), Salzburg; |

b)Minden egyéb esetben: | Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarketservice (a Munkaerő-piaci Szolgálat Bécsi Tartományi Hivatala), Wien. |

3.Családi ellátások:

a)Családi ellátások a Karenzurlaubsgeld (különleges anyasági támogatás) kivételével: | Bundesministerium für Jugend und Familie (Ifjúsági és Családügyi Minisztérium), Wien; |

b)Karenzurlaubsgeld (különleges anyasági támogatás): | |

i.Németországgal kapcsolatban: | Landesgeschäftsstelle Salzburg des Arbeitsmarktservice (a Munkaerő-piaci Szolgálat Salzburgi Tartományi Hivatala), Salzburg; |

ii.minden egyéb esetben: | Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice (a Munkaerő-piaci Szolgálat Bécsi Tartományi Hivatala), Wien. |

L. PORTUGÁLIA

A rendelet 4. cikkében említett valamennyi szociális biztonsági jogszabály, rendszer és ágazat tekintetében: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Nemzetközi Kapcsolatok és Szociális Biztonsági Egyezmények Osztálya), Lisboa. |

M. FINNORSZÁG

1.Betegségi és anyasági biztosítás, nemzeti nyugdíjak, családi ellátások, munkanélküli-ellátások és haláleseti juttatások: | Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki. |

2.Munkaviszony után járó nyugdíjak: | Eläketurvakeskus – Pensionsskydscentralen (Központi Nyugdíjbiztosító Intézet), Helsinki. |

3.Munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések: | Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto – Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Baleset-biztosítási Intézmények Szövetsége), Helsinki. |

N. SVÉDORSZÁG

1.Minden esetben a munkanélküli-ellátások kivételével: | Riksförsäkringsverket (Országos Társadalombiztosítási Igazgatóság). |

2.Munkanélküli-ellátások esetében: | Arbetsmarknadsstyrelsen (Országos Munkaerő-piaci Igazgatóság). |

O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nagy-Britannia:

a)kiküldetésben lévő munkavállalók járulékai és ellátásai: | Department of Social Security, Contributions Agency, Overseas Contributions (Szociális Biztonsági Minisztérium, Járulékok Hivatala, Tengerentúli Járulékok), Newcastle upon Tyne, NE98 1YX; |

b)minden egyéb kérdésben: | Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Branch (Szociális Biztonsági Minisztérium, Ellátások Hivatala, Tengerentúli Szolgálat), Newcastle upon Tyne, NE98 1YX; |

Észak-Írország: | Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch (Egészségügyi és Szociális Szolgálati Minisztérium, Észak-írországi Szociális Biztonsági Hivatal, Tengerentúli Szolgálat), Belfast, BT1 1DX |

Gibraltár: | Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Branch (Szociális Biztonsági Minisztérium, Ellátások Hivatala, Tengerentúli Szolgálat), Newcastle upon Tyne, NE98 1YX. |

--------------------------------------------------

5. MELLÉKLET (A) (B) (4) (7) (9) (12) (13) (14) (15)

A TOVÁBBRA IS HATÁLYOS KÉTOLDALÚ EGYEZMÉNYEK VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI

(A végrehajtási rendelet 4. cikkének (5) bekezdése, 5. cikke, 53. cikkének (3) bekezdése, 104. cikke, 105. cikkének (2) bekezdése, 116., 121. és 122. cikke)

Általános észrevételek

I. Valahányszor az e mellékletben részletezett rendelkezések az egyezmények vagy a 3., a 4., illetve a 36/63/EGK rendelet rendelkezéseire hivatkoznak, e hivatkozásoknak minden esetben a rendelet vagy a végrehajtási rendelet megfelelő rendelkezéseire történő hivatkozások lépnek a helyébe, hacsak ezen egyezmények rendelkezései hatályban nem maradnak azzal, hogy a rendelet II. mellékletébe felveszik azokat.

II. Az olyan egyezmény felmondási záradéka, amelynek meghatározott rendelkezéseit ez a melléklet tartalmazza, az említett rendelkezések vonatkozásában hatályban marad.

1. BELGIUM–DÁNIA

Az 1978. november 23-i megállapodás a megtérítésről való kölcsönös lemondásról a rendelet 36. cikk (3) bekezdése (természetbeni betegségi és anyasági ellátások) és a végrehajtási rendelet 105. cikk (2) bekezdése (az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségei) értelmében.

2. BELGIUM–NÉMETORSZÁG

a) Az 1957. december 7-i általános egyezmény 3. kiegészítő megállapodásának végrehajtásáról szóló, 1965. július 20-i 2. igazgatási megállapodás (nyugdíjfizetés az egyezmény hatálybalépését megelőző időszakra).

b) Az Európai Gazdasági Közösség Tanácsának a migráns munkavállalók szociális biztonságáról szóló 3. és 4. rendeletének végrehajtásáról szóló, 1965. július 20-i megállapodás III. része.

c) Az Európai Gazdasági Közösség Tanácsa 36/63/EGK rendelete 14. cikke (3) bekezdésének, valamint a 4. tanácsi rendelet 73. cikke (4) bekezdésének végrehajtásáról és a korábban határ menti ingázó nyugdíjasok részére biztosított természetbeni ellátások megtérítéséről szóló, 1964. október 6-i megállapodás.

d) 1969. január 29-i megállapodás a szociális biztonsági járulékok behajtásáról.

e) Az 1975. december 4-i megállapodás a munkanélkülieknek nyújtott ellátások megtérítéséről történő lemondásról.

3. BELGIUM–SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen.

4. BELGIUM–FRANCIAORSZÁG

a) Az 1948. január 17-i kiegészítő megállapodás 23. cikkének végrehajtásáról szóló, 1951. december 22-i megállapodás (bányákban és hasonló üzemekben alkalmazott munkavállalók).

b) Az 1948. január 17-i kiegészítő megállapodás 23. cikkének értelmében megkötött, az 1951. december 22-i igazgatási megállapodás kiegészítéséről szóló, 1959. december 21-i igazgatási megállapodás (bányákban és hasonló üzemekben alkalmazott munkavállalók).

c) Az Európai Gazdasági Közösség Tanácsa 36/63/EGK rendelete 14. cikke (3) bekezdésének, valamint a 4. tanácsi rendelet 73. cikke (4) bekezdésének végrehajtásáról és a korábban határ menti ingázó nyugdíjasok részére biztosított természetbeni ellátások megtérítéséről szóló, 1964. július 8-i megállapodás.

d) Az 1984. július 4-i megállapodás az egyik országban lakóhellyel rendelkező, de a másik országban dolgozó határ menti ingázók orvosi felülvizsgálatáról.

e) A végrehajtási rendelet 105. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott 1976. május 14-i megállapodás az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről történő lemondásról.

f) Az 1408/71/EGK rendelet 92. cikkének végrehajtásáról szóló, 1977. október 3-i megállapodások (a szociális biztonsági járulékok beszedése).

g) A rendelet 70. cikkének (3) bekezdésében előírt megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló, 1979. június 29-i megállapodás (a munkanélküli-ellátások költségei).

h) Az 1979. március 6-i igazgatási megállapodás a Belgium és Franciaország közötti, a szociális biztonságról szóló, 1978. október 12-i kiegészítő egyezménynek az önálló vállalkozókra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályokról.

i) Az 1994. november 21-i és 1995. február 8-i levélváltás a végrehajtási rendelet 93., 94., 95. és 96. cikke szerinti kölcsönös követelések rendezési szabályairól.

5. BELGIUM–GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen.

6. BELGIUM–ÍRORSZÁG

Az 1981. május 19-i és július 28-i levélváltás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és 70. cikkének (3) bekezdéséről (a rendelet III. címe 1. és 6. fejezetének rendelkezései szerinti természetbeni ellátások és munkanélküli-ellátások megtérítéséről való kölcsönös lemondás) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való kölcsönös lemondás).

7. BELGIUM–OLASZORSZÁG

a) Az 1952. április 10-i 1. helyesbítéssel, az 1957. december 9-i 2. helyesbítéssel és az 1963. február 21-i 3. helyesbítéssel módosított 1950. október 20-i igazgatási megállapodás 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19. cikke, 24. cikkének második és harmadik bekezdése, valamint 28. cikkének (4) bekezdése.

b) Az 1963. február 21-i megállapodás 6., 7., 8. és 9. cikke, amennyiben érintik az Európai Gazdasági Közösség Tanácsának a migráns munkavállalók szociális biztonságáról szóló 3. és 4. rendeletének végrehajtását.

c) A végrehajtási rendelet 105. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 1974. január 12-i megállapodás.

d) A végrehajtási rendelet 18. cikke (9) bekezdésének alkalmazásában az 1979. október 31-i megállapodás.

e) Az 1991. december 10-i és 1992. február 10-i levélváltás a végrehajtási rendelet 93. cikke szerinti kölcsönös követelésekről való lemondásról.

8. BELGIUM–LUXEMBURG

a) …

b) …

c) Az 1961. január 28-i megállapodás a szociális biztonsági járulékok beszedéséről.

d) Az 1975. augusztus 1-jei megállapodás a betegségi és anyasági biztosítás szerint a munkavállaló lakóhelyének országán kívüli országban lakó családtagjainak nyújtott természetbeni ellátások költségének az 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 36. cikk (3) bekezdésében előírt megtérítéséről történő lemondásról.

e) A végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése értelmében elfogadott 1976. április 16-i megállapodás az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről történő lemondásról.

f) …

9. BELGIUM–HOLLANDIA

a) A családi támogatásról és a szülési juttatásról szóló, 1964. február 7-i megállapodás 6., 9–15. cikke és 17. cikkének negyedik bekezdése.

b) A szociális biztonsági járulékok beszedéséről és behajtásáról szóló, 1968. március 21-i megállapodás, továbbá a megállapodás alapján 1970. november 25-én megkötött igazgatási megállapodás.

c) Az 1980. december 24-i módosított megállapodás a betegségbiztosításról (egészségügyi ellátásról).

d) Az 1982. augusztus 12-i megállapodás az anyasági, rokkantsági és betegségbiztosításról.

10. BELGIUM–AUSZTRIA

Nincs ilyen.

11. BELGIUM–PORTUGÁLIA

Nincs ilyen.

12. BELGIUM–FINNORSZÁG

Tárgytalan.

13. BELGIUM–SVÉDORSZÁG

Tárgytalan.

14. BELGIUM–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

a) Az 1976. május 4-i és június 14-i levélváltás a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás).

b) Az 1982. május 4-i és július 23-i levélváltással (a rendelet 22. cikkének (1) bekezdése szerinti költségek megtérítéséről szóló megállapodás) módosított 1977. január 18-i és március 14-i levélváltás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről (a rendelet III. címe 1. fejezetének rendelkezései szerinti természetbeni ellátások megtérítésére vagy megtérítésükről való lemondásra vonatkozó megállapodás.

15. DÁNIA–NÉMETORSZÁG

a) Az 1953. augusztus 14-i egyezmény végrehajtásáról szóló, 1954. június 4-i megállapodás 8–14. cikke.

b) A következőkről szóló, 1979. április 27-i megállapodás:

i. a rendelet 36. cikkének (3) bekezdésében és 63. cikkének (3) cikkében előírt megtérítésről való kölcsönös, részleges lemondás és a rendelet 70. cikkének (3) bekezdésében, valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdésében előírt megtérítésről való kölcsönös lemondás (a megtérítésről történő részleges lemondás a betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén járó természetbeni ellátások tekintetében, valamint a megtérítésről való lemondás a munkanélküli-ellátás, igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok tekintetében);

ii. a végrehajtási rendelet 93. cikkének (6) bekezdése (a természetbeni betegségi és anyasági ellátások vonatkozásában megtérítendő összeg megállapításának szabályai).

16. DÁNIA–SPANYOLORSZÁG

Az 1980. július 1-jei megállapodás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdésében és 63. cikkének (3) cikkében előírt megtérítésről való kölcsönös, részleges lemondásról és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdésében előírt megtérítésről való kölcsönös lemondásról. (A megtérítésről való részleges lemondás a betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén járó természetbeni ellátások tekintetében, valamint a megtérítésről való lemondás az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok tekintetében.)

17. DÁNIA–FRANCIAORSZÁG

A rendelet 28., 28a. cikke, 29. cikkének (1) bekezdése és 31. cikke értelmében nyújtott ellátások kivételével a betegség, anyaság és munkahelyi balesetek tekintetében nyújtott természetbeni ellátások megtérítéséről történő lemondásról szóló, 1979. június 29-i megállapodás, az 1979. június 29-i megállapodás a munkanélküli-ellátás megtérítéséről történő lemondásról, valamint az 1979. június 29-i megállapodás az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről történő lemondásról.

18. DÁNIA–GÖRÖGORSZÁG

Az 1986. május 8-i megállapodás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdésében és 63. cikkének (3) bekezdésében előírt megtérítésről való kölcsönös, részleges lemondásról és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdésében előírt megtérítésről való kölcsönös lemondásról. (A megtérítésről való részleges lemondás a betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén járó természetbeni ellátások tekintetében, valamint a megtérítésről való lemondás az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok tekintetében.)

19. DÁNIA–ÍRORSZÁG

Az 1980. december 22-i és 1981. február 11-i levélváltás a betegségre, anyaságra, munkahelyi balesetre és foglalkozási betegségre vonatkozó biztosítás szerint nyújtott természetbeni ellátások költségeinek, valamint a munkanélküli-ellátás, az igazgatási- ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való kölcsönös lemondásról (a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése, valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése).

20. DÁNIA–OLASZORSZÁG

Az 1982. november 12-i és 1983. január 12-i levélváltás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről (a rendelet III. címének 1. fejezete szerinti, betegség és anyaság esetén nyújtott természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről való kölcsönös lemondás, a rendelet 22. cikke (1) bekezdése c) pontjának kivételével).

21. DÁNIA–LUXEMBURG

Az 1978. június 19-i megállapodás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdésében, 63. cikkének (3) bekezdésében és 70. cikkének (3) bekezdésében és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdésében előírt megtérítésről való kölcsönös lemondásról (a betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén járó természetbeni ellátások, valamint a munkanélküli-ellátás, igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségei).

22. DÁNIA–HOLLANDIA

a) Az 1979. március 30-i és 1979. április 25-i levélváltás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének (3) bekezdéséről (a betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén nyújtott természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről való részleges kölcsönös lemondás).

b) Az 1979. március 30-i és 1979. április 25-i levélváltás a rendelet 70. cikkének (3) bekezdéséről és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (a rendelet 69. cikke szerint kifizetett ellátások költségeinek és az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás).

23. DÁNIA–AUSZTRIA

Az 1995. február 13-i megállapodás a szociális biztonság területén a költségek megtérítéséről.

24. DÁNIA–PORTUGÁLIA

Tárgytalan.

25. DÁNIA–FINNORSZÁG

A szociális biztonságról szóló, 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások költségei, valamint munkanélküli-ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségei) szerinti megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló megállapodás.

26. DÁNIA–SVÉDORSZÁG

A szociális biztonságról szóló, 1992. június 15-i skandináv egyezmény 23. cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések tekintetében nyújtott természetbeni ellátások költségei, valamint munkanélküli-ellátás) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségei) szerinti megtérítésekről való kölcsönös lemondásról szóló megállapodás.

27. DÁNIA–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

1. Az 1. pont 1977. április 19. után kiegészül az 1989. november 8-i és 1990. január 10-i levélváltással módosított 1977. március 30-i és április 19-i levélváltással a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése, valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése tekintetében (lemondás a következő költségek megtérítéséről:

a) a rendelet III. címének 1. és 4. fejezetének feltételei szerint nyújtott természetbeni ellátások;

b) …

c) a végrehajtási rendelet 105. cikkében említett igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok).

2. Az 1984. március 5-i és szeptember 10-i levélváltás a rendelet 69. cikke szerinti kifizetett munkanélküli-ellátások megtérítéséről való lemondásra vonatkozó megállapodások önálló vállalkozókra történő alkalmazásának Gibraltárral kapcsolatban történő mellőzéséről.

28. NÉMETORSZÁG–SPANYOLORSZÁG

Az 1990. június 25-i megállapodás a betegség esetén nyújtott természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről.

29. NÉMETORSZÁG–FRANCIAORSZÁG

a) Az 1950. július 10-i általános egyezmény végrehajtásáról szóló, 1952. január 31-i 2. igazgatási megállapodás 2–4. cikke és 22–28. cikke.

b) A 4. rendelet 74. cikke (5) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 1963. június 27-i megállapodás 1. cikke (a biztosítottak családtagjai részére nyújtott természetbeni ellátások megtérítése).

c) Az 1977. október 14-i megállapodás a rendelet 70. cikkének (3) bekezdésében előírt megtérítésről való lemondásról (munkanélküli-ellátások költségei).

d) Az 1981. május 26-i megállapodás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről (a rendelet 32. cikke szerint a korábban határ menti ingázóként dolgozó nyugdíjasoknak, ezek családtagjainak vagy túlélő hozzátartozóinak betegség esetén nyújtott természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről való kölcsönös lemondás).

e) Az 1981. május 26-i megállapodás a rendelet 92. cikkének végrehajtásáról (a szociális biztonsági járulékok beszedése és behajtása).

f) Az 1981. május 26-i megállapodás a végrehajtási rendelet 105. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról (az igazgatási és orvosi ellenőrzések költségeinek megtérítéséről való kölcsönös lemondás).

30. NÉMETORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG

a) Az 1962. október 19-i igazgatási megállapodás 1. és 3–6. cikke, valamint az 1972. október 23-i második igazgatási megállapodás az 1961. május 31-i munkanélküli-biztosításról szóló egyezményről.

b) Az 1981. május 11-i megállapodás a családi támogatások megtérítéséről.

c) Az 1982. március 11-i megállapodás a betegség esetén nyújtott természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről.

31. NÉMETORSZÁG–ÍRORSZÁG

Az 1981. március 20-i megállapodás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről, 63. cikkének (3) bekezdéséről és 70. cikkének (3) bekezdéséről (a betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén nyújtott természetbeni ellátások és a munkanélküli-ellátások költségeinek megtérítéséről való kölcsönös lemondás), valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (az igazgatási és egészségügyi ellenőrzések költségeinek megtérítéséről való kölcsönös lemondás).

32. NÉMETORSZÁG–OLASZORSZÁG

a) Az 1953. május 5-i egyezmény végrehajtásáról szóló, 1953. december 6-i igazgatási megállapodás 14. cikke, 17. cikkének (1) bekezdése, 18. és 42. cikke, 45. cikkének (1) bekezdése és 46. cikke (nyugdíjfizetés).

b) A 4. rendelet 73. cikke (4) bekezdésének és 74. cikke (5) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 1963. június 27-i megállapodás 1. és 2. cikke (a biztosítottak családtagjai részére nyújtott természetbeni ellátások megtérítése).

c) A Németországi Szövetségi Köztársaságban biztosított olasz munkavállalók családtagjainak olasz betegbiztosító intézmények által Olaszországban nyújtott természetbeni ellátásokkal kapcsolatban felmerült kiadásoknak az illetékes német intézmények által történő megtérítéséről szóló, 1968. november 5-i megállapodás.

33. NÉMETORSZÁG–LUXEMBURG

a) A 4. rendelet 73. cikke (4) bekezdésének és 74. cikke (5) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 1963. június 27-i megállapodás 1. és 2. cikke (a biztosítottak családtagjai részére nyújtott természetbeni ellátások megtérítése).

b) A korábban határ menti ingázó nyugdíjasnak vagy a határ menti ingázó túlélő nyugdíjas hozzátartozójának, valamint ezek családtagjainak betegsége esetén nyújtott természetbeni ellátásokkal kapcsolatban felmerült kiadásoknak a 36/63/EGK rendelet 14. cikk (2) bekezdésében előírt megtérítéséről való lemondásról szóló, 1969. december 9-i megállapodás.

c) A végrehajtási rendelet 105. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott 1975. október 14-i megállapodás az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről történő lemondásról.

d) Az 1975. október 14-i megállapodás a szociális biztonsági járulékok beszedéséről és behajtásáról.

e) Az 1990. január 25-i megállapodás a rendelet 20. cikkének és 22. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának alkalmazásáról.

34. NÉMETORSZÁG–HOLLANDIA

a) Az 1951. március 29-i egyezményről szóló, 1954. június 18-i 1. igazgatási megállapodás 9. cikke, 10. cikkének (2)–(5) bekezdése, 17., 18., 19. és 21. cikke (a betegségbiztosítás és a nyugdíjak fizetése).

b) A rokkantsági, öregségi és túlélő hozzátartozói biztosítással összefüggő orvosi felülvizsgálattal és igazgatási ellenőrzéssel kapcsolatban felmerült kiadások megtérítéséről való lemondásról szóló, 1964. május 27-i megállapodás (nyugdíjbiztosítás).

c) Az 1969. január 21-i megállapodás a szociális biztonsági járulékok beszedéséről.

d) A korábban határ menti ingázó nyugdíjasnak vagy a határ menti ingázó túlélő nyugdíjas hozzátartozójának, valamint ezek családtagjainak betegsége esetén nyújtott természetbeni ellátásokkal kapcsolatban felmerült kiadásoknak a 36/63/EGK rendelet 14. cikk (2) bekezdésében előírt megtérítéséről való lemondásról szóló, 1969. szeptember 3-i megállapodás.

e) Az 1976. július 22-i megállapodás a munkanélküli-ellátások megtérítéséről való lemondásáról.

f) Az 1979. október 11-i megállapodás a rendelet 92. cikk végrehajtásáról (a szociális biztonsági járulékok beszedésével kapcsolatban meghatározott minimális összegek).

g) Az 1981. október 1-jei megállapodás a végrehajtási rendelet 93., 94. és 95. cikkében említett természetbeni ellátások megtérítéséről.

h) Az 1982. február 15-i megállapodás a rendelet 20. cikkének a határ menti ingázók családtagjai tekintetében történő végrehajtásáról.

35. NÉMETORSZÁG–AUSZTRIA

Az 1978. július 19-i munkanélküli-biztosításról szóló egyezmény végrehajtásáról szóló, 1979. augusztus 2-i megállapodás II. szakaszának 1. pontja és III. szakasza.

36. NÉMETORSZÁG–PORTUGÁLIA

Nincs ilyen.

37. NÉMETORSZÁG–FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

38. NÉMETORSZÁG–SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

39. NÉMETORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

a) Az 1960. április 20-i megállapodás végrehajtásáról szóló, 1964. december 10-i megállapodás 8., 9., 25–27. és 29–32. cikke.

b) Az 1977. április 29-i megállapodás a betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén nyújtott természetbeni ellátások költségeinek, a munkanélküli-ellátások költségeinek, valamint az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondásról.

c) Az 1983. július 18-i és szeptember 28-i levélváltás a rendelet 69. cikke szerinti kifizetett munkanélküli-ellátások megtérítéséről való lemondásra vonatkozó megállapodások önálló vállalkozókra történő alkalmazásának Gibraltárral kapcsolatban történő mellőzéséről.

40. SPANYOLORSZÁG–FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen.

41. SPANYOLORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG

Tárgytalan.

42. SPANYOLORSZÁG–ÍRORSZÁG

Tárgytalan.

43. SPANYOLORSZÁG–OLASZORSZÁG

Nincs ilyen.

44. SPANYOLORSZÁG–LUXEMBURG

Nincs ilyen.

45. SPANYOLORSZÁG–HOLLANDIA

Nincs ilyen.

46. SPANYOLORSZÁG–AUSZTRIA

Nincs ilyen.

47. SPANYOLORSZÁG–PORTUGÁLIA

Az 1970. május 22-i igazgatási megállapodás 42., 43. és 44. cikke.

48. SPANYOLORSZÁG–FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

49. SPANYOLORSZÁG–SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

50. SPANYOLORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

51. FRANCIAORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

52. FRANCIAORSZÁG–ÍRORSZÁG

Az 1980. július 30-i és szeptember 26-i levélváltás a munkanélküli-ellátások megtérítéséről való kölcsönös lemondásról (a rendelet 70. cikkének (3) bekezdése).

53. FRANCIAORSZÁG–OLASZORSZÁG

a) Az 1948. március 31.-i általános egyezmény végrehajtásáról szóló, 1950. április 12-i igazgatási megállapodás 2–4. cikke (a munkahelyi balesetért járó francia nyugdíjak emelése).

b) Az 1991. május 14-i és augusztus 2-i levélváltás a végrehajtási rendelet 93. cikke szerinti kölcsönös követelések rendezésének feltételeiről.

c) Az 1994. március 22-i és április 15-i kiegészítő levélváltás a végrehajtási rendelet 93., 94., 95. és 96. cikke szerint a kölcsönös adósságok rendezési szabályairól.

54. FRANCIAORSZÁG–LUXEMBURG

a) A 3. rendelet 51. cikkének végrehajtásáról szóló, 1969. február 24-i megállapodás, valamint a megállapodás alapján ugyanazon a napon megkötött igazgatási megállapodás.

b) Az 1976. július 2-i megállapodás a munkavállalóval nem azonos országban lakóhellyel rendelkező családtagoknak nyújtott betegség- és anyasági biztosítási természetbeni ellátások költségeinek az 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 36. cikkének (3) bekezdésében előírt megtérítéséről való lemondásról.

c) Az 1976. július 2-i megállapodás a korábban határ menti ingázóként dolgozó munkavállalónak, családtagjainak vagy túlélő hozzátartozóinak betegség- vagy anyasági biztosítási természetbeni ellátásokkal kapcsolatban felmerült költségeknek az 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 36. cikkének (3) bekezdésében előírt megtérítéséről való lemondásról.

d) Az 1976. július 2-i megállapodás az 1972. március 21-i 574/72/EGK rendelet 105. cikkének (2) bekezdése értelmében elfogadott igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről történő lemondásról.

55. FRANCIAORSZÁG–HOLLANDIA

a) .…

b) Az 1977. április 28-i megállapodás a rendeletek keretében a nyugdíjigénylőknek és családtagjaiknak, valamint a nyugdíjasoknak és családtagjaiknak nyújtott egészségügyi ellátások költségeinek megtérítéséről történő lemondásról.

c) Az 1977. április 28-i megállapodás a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése értelmében elfogadott igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről történő lemondásról.

56. FRANCIAORSZÁG–AUSZTRIA

Nincs ilyen.

57. FRANCIAORSZÁG–PORTUGÁLIA

Nincs ilyen.

58. FRANCIAORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

a) Az 1977. március 25-i és április 28-i levélváltás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének (3) bekezdéséről (a rendelet III. címe 1. vagy 4. fejezetének rendelkezései szerint nyújtott természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről való lemondásról szóló megállapodás).

b) .…

c) Az 1977. március 25-i és április 28-i levélváltás a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való kölcsönös lemondás).

59. GÖRÖGORSZÁG–ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

60. GÖRÖGORSZÁG–OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

61. GÖRÖGORSZÁG–LUXEMBURG

Nincs ilyen egyezmény.

62. GÖRÖGORSZÁG–HOLLANDIA

Az 1993. szeptember 8-i és június 30-i levélváltás a intézmények közötti megtérítések módszereiről.

63. GÖRÖGORSZÁG–AUSZTRIA

Nincs ilyen.

64. GÖRÖGORSZÁG–PORTUGÁLIA

Tárgytalan.

65. GÖRÖGORSZÁG–FINNORSZÁG

Nincs ilyen.

66. GÖRÖGORSZÁG–SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

67. GÖRÖGORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen egyezmény.

68. ÍRORSZÁG–OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

69. ÍRORSZÁG–LUXEMBURG

Az 1975. szeptember 26-i és 1976. augusztus 5-i levélváltás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének (3) bekezdéséről, valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (a rendelet III. címe 1. vagy 4. fejezete szerint nyújtott természetbeni ellátások költségeinek, valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkében hivatkozott igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondásról).

70. ÍRORSZÁG–HOLLANDIA

a) Az 1978. július 28-i és október 10-i levélváltás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének (3) bekezdéséről (a betegség, anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén nyújtott természetbeni ellátások költségeinek megtérítéséről való kölcsönös, részleges lemondásról).

b) Az 1987. április 22-i és július 27-i levélváltás a rendelet 70. cikkének (3) bekezdéséről (a rendelet 69. cikke értelmében megállapított ellátások költségeinek megtérítéséről való lemondás), valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (a végrehajtási rendelet 105. cikkében említett igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás).

71. ÍRORSZÁG–AUSZTRIA

Nincs ilyen.

72. ÍRORSZÁG–PORTUGÁLIA

Tárgytalan.

73. ÍRORSZÁG–FINNORSZÁG

Tárgytalan.

74. ÍRORSZÁG–SVÉDORSZÁG

Tárgytalan.

75. ÍRORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Az 1975. július 9-i levélváltás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének (3) bekezdéséről (a rendelet III. címe 1. vagy 4. fejezetének rendelkezései szerinti természetbeni ellátások megtérítéséről vagy a megtérítésről való kölcsönös lemondásról szóló megállapodás) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás).

76. OLASZORSZÁG–LUXEMBURG

A szociális biztonságról szóló általános egyezmény végrehajtási szabályairól szóló, 1955. január 19-i igazgatási megállapodás 4. cikkének (5) és (6) bekezdése (a mezőgazdasági munkavállalók betegségbiztosítása).

77. OLASZORSZÁG–HOLLANDIA

a) Az 1952. október 28-i általános egyezmény végrehajtásáról szóló, 1955. február 11-i igazgatási megállapodás 9. cikkének harmadik bekezdése és 11. cikkének harmadik bekezdése (betegségbiztosítás).

b) A 4. rendelet 75. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 1963. június 27-i megállapodás (a nyugdíjasok és családtagjaik részére biztosított természetbeni ellátások megtérítése).

78. OLASZORSZÁG–AUSZTRIA

Nincs ilyen.

79. OLASZORSZÁG–PORTUGÁLIA

Tárgytalan.

80. OLASZORSZÁG–FINNORSZÁG

Tárgytalan.

81. OLASZORSZÁG–SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

82. OLASZORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Az 1995. február 1-jei és 16-i levélváltás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének (3) bekezdéséről (természetbeni ellátások költségeinek megtérítése vagy megtérítéséről való lemondás) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (az igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás).

83. LUXEMBURG–HOLLANDIA

a) Az 1976. november 1-jei megállapodás a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése értelmében elfogadott igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről történő lemondásról.

b) Az 1977. február 3-i megállapodás az 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 19. cikkének (2) bekezdése, 26. cikke, 28. cikke és 29. cikkének (1) bekezdése szerint betegség- vagy anyasági biztosítási természetbeni ellátások költségének megtérítéséről való lemondásról.

c) Az 1978. december 20-i megállapodás a szociális biztonsági járulékok beszedéséről és behajtásáról.

84. LUXEMBURG–AUSZTRIA

Az 1995. június 22-i megállapodás a szociális biztonság területén a költségek megtérítéséről.

85. LUXEMBURG–PORTUGÁLIA

Nincs ilyen.

86. LUXEMBURG–FINNORSZÁG

Megtérítés – a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése és 63. cikkének (3) bekezdése szerinti 1994. február 24-i megállapodás.

87. LUXEMBURG–SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

88. LUXEMBURG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

a) Az 1975. november 28-i és december 18-i levélváltás a rendelet 70. cikkének (3) bekezdéséről (a rendelet 69. cikke alapján kifizetett ellátások megtérítéséről való lemondás).

b) Az 1975. december 18-i és 1976. január 20-i levélváltás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről és 63. cikkének (3) bekezdéséről, valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdéséről (a rendelet III. címe 1. vagy 4. fejezetének rendelkezései szerinti természetbeni ellátások költségeinek, valamint a végrehajtási rendelet 105. cikkében említett igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok költségeinek megtérítéséről való lemondás).

c) Az 1983. július 18-i és október 27-i levélváltás az a) pontban említett megállapodásnak a Luxemburg és Gibraltár között mozgó önálló vállalkozókra történő alkalmazásának mellőzéséről.

89. HOLLANDIA–AUSZTRIA

Az 1993. november 17-i megállapodás a szociális biztonsági költségek megtérítéséről.

90. HOLLANDIA–PORTUGÁLIA

a) Az 1980. május 9-i igazgatási megállapodás 33. és 34. cikke.

b) Az 1987. december 11-i megállapodás a betegség és anyaság esetén nyújtott természetbeni ellátások megtérítéséről.

91. HOLLANDIA–FINNORSZÁG

Megtérítés – a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése és 63. cikkének (3) bekezdése szerinti 1994. január 26-i megállapodás.

92. HOLLANDIA–SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

93. HOLLANDIA–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

a) Az 1954. augusztus 11-i egyezmény végrehajtásáról szóló, 1956. június 12-i igazgatási megállapodás 3. cikkének második mondata.

b) Az 1976. január 8-i és 28-i levélváltás a rendelet 70. cikkének (3) bekezdéséről (a rendelet 69. cikke alapján nyújtott ellátások megtérítéséről való lemondás).

c) Az 1983. július 18-i és október 18-i a b) pontban említett megállapodásnak a Hollandia és Gibraltár között mozgó önálló vállalkozókra történő alkalmazásának mellőzéséről.

d) Az 1986. április 25-i és május 26-i módosított levélváltás a rendelet 36. cikkének (3) bekezdéséről (természetbeni ellátások költségeinek megtérítése vagy a megtérítésről való lemondás).

94. AUSZTRIA–PORTUGÁLIA

Nincs ilyen.

95. AUSZTRIA–FINNORSZÁG

Az 1994. június 23-i megállapodás a szociális biztonság területén a költségek megtérítéséről.

96. AUSZTRIA–SVÉDORSZÁG

Az 1993. december 22-i megállapodás a szociális biztonság területén a költségek megtérítéséről.

97. AUSZTRIA–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

a) Az 1986. március 26-i 1. és az 1993. június 4-i 2. kiegészítő megállapodással módosított, az 1980. július 22-i szociális biztonsági egyezmény végrehajtásáról szóló, 1980. november 10-i megállapodás 18. cikkének (1) és (2) bekezdése az olyan személyek tekintetében, akik nem igényelhetik a rendelet III. címének 1. fejezete szerinti ellátást.

b) Az említett megállapodás 18. cikkének (1) bekezdése azon személyek tekintetében, akik a rendelet III. címének 1. fejezete szerint azon az alapon igényelhetnek ellátást, hogy az Ausztria területén lakóhellyel rendelkező osztrák állampolgárok és az Egyesült Királyság területén (Gibraltár kivételével) lakóhellyel rendelkező egyesült királysági állampolgárok esetében a megfelelő útlevél az E 111 nyomtatvány helyébe lép az ezzel a nyomtatvánnyal igényelhető minden ellátásnál.

c) Az 1994. november 30-i megállapodás a szociális biztonsági ellátások költségeinek megtérítéséről.

98. PORTUGÁLIA–FINNORSZÁG

Tárgytalan.

99. PORTUGÁLIA–SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen.

100. PORTUGÁLIA–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Az egészségügyi ellátásról szóló, 1978. november 15-i jegyzőkönyv alkalmazásában az 1981. december 31-i igazgatási megállapodáshoz csatolt melléklet 3. és 4. cikke.

101. FINNORSZÁG–SVÉDORSZÁG

Az 1992. június 15-i szociális biztonsági skandináv egyezmény 23. cikke: a rendelet 36. cikkének (3) bekezdése, 63. cikkének (3) bekezdése és 70. cikkének (3) bekezdése (betegség és anyaság, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetén nyújtott természetbeni ellátások, valamint munkanélküli-ellátások költségei) és a végrehajtási rendelet 105. cikkének (2) bekezdése (igazgatási ellenőrzések és orvosi felülvizsgálatok) szerinti megtérítésekről való kölcsönös lemondásról.

102. FINNORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

103. FINNORSZÁG–EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.

--------------------------------------------------

6. MELLÉKLET (A) (B) (4) (7) (9) (13)

AZ ELLÁTÁSOK FIZETÉSÉNEK RENDJE

(A végrehajtási rendelet 4. cikkének (6) bekezdése, 53. cikkének (1) bekezdése és 122. cikke)

Általános megjegyzés

Az utólagos fizetés és a többi egyösszegű fizetés az összekötő szerveken keresztül történik, míg a folyó és egyéb fizetésekre az e mellékletben részletezett eljárásnak megfelelően kerül sor.

A. BELGIUM

Közvetlen fizetés.

B. DÁNIA

Közvetlen fizetés.

C. NÉMETORSZÁG

1. Fizikai dolgozók nyugdíjbiztosítása (rokkantság, öregség, halál):

a) Belgiummal, Dániával, Görögországgal, Spanyolországgal, Franciaországgal, Írországgal, Olaszországgal, Luxemburggal, Portugáliával és az Egyesült Királysággal kapcsolatban: közvetlen fizetés;

b) Hollandiával kapcsolatban: fizetés az összekötő szerveken keresztül (a végrehajtási rendelet 53–58. cikkének és az 5. mellékletben említett rendelkezések együttes alkalmazása).

2. Szellemi munkavállalók és bányászok nyugdíjbiztosítása (rokkantság, öregség, halál):

a) Belgiummal, Dániával, Spanyolországgal, Franciaországgal, Görögországgal, Írországgal, Olaszországgal, Luxemburggal, Portugáliával és az Egyesült Királysággal kapcsolatban: közvetlen fizetés;

b) Hollandiával kapcsolatban: fizetés az összekötő szerveken keresztül (a végrehajtási rendelet 53–58. cikkének és az 5. mellékletben említett rendelkezések együttes alkalmazása).

3. Mezőgazdasági termelők öregségi biztosítása:

közvetlen fizetés.

4. Balesetbiztosítás:

a) Spanyolországgal, Görögországgal, Olaszországgal, Hollandiával és Portugáliával kapcsolatban: fizetés az összekötő szerveken keresztül (a végrehajtási rendelet 53–58. cikkének és az 5. mellékletben említett rendelkezések együttes alkalmazása);

b) Belgiummal, Dániával, Franciaországgal, Írországgal, Luxemburggal és az Egyesült Királysággal kapcsolatban: közvetlen fizetés, kivéve ha meghatározott esetekben másként rendelkeznek.

D. SPANYOLORSZÁG

Közvetlen fizetés.

E. FRANCIAORSZÁG

1. A tengerészekre vonatkozó rendszer kivételével valamennyi rendszer esetében: közvetlen fizetés.

2. A tengerészekre vonatkozó rendszer esetében: fizetés azoknak a tagállamoknak a kifizető hatósága által, amelyekben az ellátásokra jogosult személy lakóhellyel rendelkezik.

F. GÖRÖGORSZÁG

Közvetlen fizetés.

G. ÍRORSZÁG

Közvetlen fizetés.

H. OLASZORSZÁG

a) Munkavállalók:

1. Rokkantsági, öregségi és túlélő hozzátartozói nyugdíjak:

a) Belgiummal, Dániával, Spanyolországgal, Franciaországgal (a francia bányászpénztár kivételével), Görögországgal, Írországgal, Luxemburggal, Hollandiával, Portugáliával és az Egyesült Királysággal kapcsolatban: közvetlen fizetés;

b) a Németországi Szövetségi Köztársaság és a francia bányászpénztárak között: fizetés az összekötő szerveken keresztül;

2. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések: közvetlen fizetés;

b) Önálló vállalkozók: közvetlen fizetés.

I. LUXEMBURG

Közvetlen fizetés.

J. HOLLANDIA

1. Belgiummal, Dániával, Spanyolországgal, Franciaországgal, Görögországgal, Írországgal, Olaszországgal, Luxemburggal, Portugáliával és az Egyesült Királysággal kapcsolatban: közvetlen fizetés;

2. a Németországi Szövetségi Köztársasággal kapcsolatban: fizetés az összekötő szerveken keresztül (az 5. mellékletben említett rendelkezések alkalmazása).

K. AUSZTRIA

Közvetlen fizetés.

L. PORTUGÁLIA

Közvetlen fizetés.

M. FINNORSZÁG

Közvetlen fizetés.

N. SVÉDORSZÁG

Közvetlen fizetés.

O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Közvetlen fizetés.

--------------------------------------------------

7. MELLÉKLET (A) (B)

BANKOK

(A végrehajtási rendelet 4. cikkének (7) bekezdése, 55. cikkének (3) bekezdése és 122. cikke)

A.BELGIUM: | nincs. |

B.DÁNIA: | Danmarks Nationalbank (Dán Nemzeti Bank), København. |

C.NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG: | Deutsche Bundesbank (Német Szövetségi Bank), Frankfurt am Main. |

D.SPANYOLORSZÁG: | Banco Exterior de España (Spanyol Külső Bank), Madrid. |

E.FRANCIAORSZÁG: | Banque de France (Francia Bank), Paris. |

F.GÖRÖGORSZÁG: | Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα (Görög Bank), Athén. |

G.ÍRORSZÁG: | Central Bank of Ireland (Ír Központi Bank), Dublin. |

H.OLASZORSZÁG: | Banca Nazionale del Lavoro Banca (Országos Munkaügyi Bank), Roma. |

I.LUXEMBURG: | Caisse d'épargne (Takarékbank), Luxembourg |

J.HOLLANDIA: | nincs. |

K.AUSZTRIA: | Österreichische Nationalbank (Osztrák Nemzeti Bank), Wien. |

L.PORTUGÁLIA: | Banco de Portugal (Portugál Bank), Lisboa. |

M.FINNORSZÁG: | Postipankki Oy, Helsinki/Postbanken Ab. Helsingfors (Postipankki Kft., Helsinki). |

N.SVÉDORSZÁG: | nincs. |

Nagy-Britannia: | Bank of England (Angol Bank), London, |

Észak-Írország: | Northern Bank Limited, Belfast |

Gibraltár: | Barclays Bank Gibraltar, |

|

--------------------------------------------------

8. MELLÉKLET (B) (12) (13)

CSALÁDI ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSA

(A végrehajtási rendelet 4. cikkének (8) bekezdése, 10a. cikkének d) pontja és 122. cikke)

A végrehajtási rendelet 10a. cikkének d) pontja a következőkre vonatkozik:

A. Munkavállalók és önálló vállalkozók

a) egy naptári hónapos referencia-időszakkal a következő országok közötti kapcsolatokban:

- Belgium és Németország,

- Belgium és Spanyolország,

- Belgium és Franciaország,

- Belgium és Görögország,

- Belgium és Írország,

- Belgium és Luxemburg,

- Belgium és Ausztria,

- Belgium és Portugália,

- Belgium és Finnország,

- Belgium és Svédország,

- Belgium és az Egyesült Királyság,

- Németország és Spanyolország,

- Németország és Franciaország,

- Németország és Görögország,

- Németország és Írország,

- Németország és Luxemburg,

- Németország és Ausztria,

- Németország és Portugália,

- Németország és Finnország,

- Németország és Svédország,

- Németország és az Egyesült Királyság,

- Spanyolország és Ausztria,

- Spanyolország és Finnország,

- Spanyolország és Svédország,

- Franciaország és Luxemburg,

- Franciaország és Ausztria,

- Franciaország és Finnország,

- Franciaország és Svédország,

- Írország és Ausztria,

- Írország és Svédország,

- Luxemburg és Ausztria,

- Luxemburg és Finnország,

- Luxemburg és Svédország,

- Hollandia és Ausztria,

- Hollandia és Finnország,

- Hollandia és Svédország,

- Ausztria és Portugália,

- Ausztria és Finnország,

- Ausztria és Svédország,

- Ausztria és az Egyesült Királyság,

- Portugália és Franciaország,

- Portugália és Írország,

- Portugália és Luxemburg,

- Portugália és Finnország,

- Portugália és Svédország,

- Portugália és az Egyesült Királyság,

- Finnország és Svédország,

- Finnország és az Egyesült Királyság,

- Svédország és az Egyesült Királyság.

b) egy naptári negyedéves referencia-időszakkal a következő országok közötti kapcsolatokban:

- Dánia és Németország,

- Hollandia és Németország, Dánia, Franciaország, Luxemburg, Portugália.

B. Önálló vállalkozók

Egy naptári negyedéves referencia-időszakkal a következő országok közötti kapcsolatokban:

- Belgium és Hollandia.

C. Munkavállalók

Egy naptári hónapos referencia-időszakkal a következő országok közötti kapcsolatokban:

- Belgium és Hollandia.

--------------------------------------------------

9. MELLÉKLET (A) (B) (2) (12) (14)

A TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK ÁTLAGOS ÉVI KÖLTSÉGÉNEK KISZÁMÍTÁSA

(A végrehajtási rendelet 4. cikkének (9) bekezdése, 94. cikke (3) bekezdésének a) pontja és 95. cikke (3) bekezdésének a) pontja)

A. BELGIUM

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az általános szociális biztonsági rendszer veendő figyelembe.

Ugyanakkor a végrehajtási rendelet 94. és 95. cikkének a rendelet 35. cikke (2) bekezdésének alkalmazási körébe tartozó esetekre történő alkalmazásában a természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az önálló vállalkozók kötelező egészségbiztosítási rendszere veendő figyelembe.

B. DÁNIA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét a közegészségügyi szolgálatról szóló törvény, a kórházi ellátásról szóló törvény, valamint – a rehabilitációs költségek tekintetében – a szociális segítségnyújtásról szóló törvény által létrehozott rendszerek figyelembevételével kell kiszámítani.

C. NÉMETORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az alábbi intézmények veendők figyelembe.

1. A végrehajtási rendelet 94. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában:

a) (helyi betegbiztosító pénztárak);

b) (vállalalkozások betegbiztosító pénztárai);

c) (ipartestületek betegbiztosító pénztárai);

d) (Bányászok Szövetségi Biztosító Pénztára);

e) (Tengerészeti Biztosítási Pénztár);

f) (fizikai dolgozók kiegészítő pénztárai);

g) (szellemi munkavállalók kiegészítő pénztárai);

h) (mezőgazdasági betegbiztosító pénztárak),

attól függően, melyik pénztár biztosította az ellátást.

2. A végrehajtási rendelet 95. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában:

a) (helyi betegbiztosító pénztárak);

b) (Bányászok Szövetségi Biztosító Pénztára),

attól függően, melyik pénztár biztosította az ellátásokat.

D. SPANYOLORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét a spanyol Országos Egészségügyi Szolgálat által nyújtott ellátások figyelembevételével kell kiszámítani.

E. FRANCIAORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az általános szociális biztonsági rendszer veendő figyelembe.

F. GÖRÖGORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét a

(ΙΚΑ) (Társadalombiztosítási Intézet) által alkalmazott általános szociális biztonsági rendszer figyelembevételével számítják ki.

G. ÍRORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét a 2. mellékletben említett egészségügyi igazgatóságok által az 1947-től 1970-ig hozott egészségügyi törvények rendelkezéseivel összhangban nyújtott természetbeni ellátások (egészségügyi szolgáltatások) figyelembevételével kell kiszámítani.

H. OLASZORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét az olasz országos egészségügyi szolgálat által nyújtott ellátások figyelembevételével kell kiszámítani.

I. LUXEMBURG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál valamennyi betegbiztosító pénztárat és a betegbiztosító pénztárak szövetségét figyelembe kell venni.

J. HOLLANDIA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az általános szociális biztonsági rendszer veendő figyelembe.

Ugyanakkor az alábbiak hatásának figyelembevétele érdekében csökkentést kell alkalmazni:

1. rokkantsági biztosítás (

, WAO);

2. biztosítás a betegségek különleges költségeivel szemben (

, AWBZ).

K. AUSZTRIA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét a

(területi betegbiztosító pénztárak) által nyújtott ellátások figyelembevételével kell kiszámítani.

L. PORTUGÁLIA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét a hivatalos egészségügyi szolgálat által nyújtott ellátások figyelembevételével kell kiszámítani.

M. FINNORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét a közegészségügyi és kórházi szolgáltatások rendszerének és a

(

Intézet) által nyújtott betegségbiztosítási megtérítések és rehabilitációs szolgáltatások figyelembevételével kell kiszámítani.

N. SVÉDORSZÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét az országos szociális biztonsági rendszer szerint nyújtott ellátások határozzák meg.

O. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

A természetbeni ellátások átlagos évi költségét az Egyesült Királyság Egészségügyi Szolgálata által nyújtott ellátások figyelembevételével kell kiszámítani.

--------------------------------------------------

10. MELLÉKLET (A) (B) (2) (3) (7) (8) (9) (12) (13) (14) (15)

A HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ HATÓSÁGOK ÁLTAL KIJELÖLT INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEK

(A végrehajtási rendelet 4. cikkének (10) bekezdése)

A. BELGIUM

A végrehajtási rendelet 10b. cikkének alkalmazásában: |

Munkavállalók: | Az a biztosítási intézmény, amelynél a munkavállaló biztosított volt; |

Önálló vállalkozók: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles (Önálló Vállalkozók Országos Társadalombiztosítási Intézete), Brüsszel. |

1.A rendelet 14. cikkének és a végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdése a) pontjának és (2) bekezdésének, valamint 12a. cikkének, 13. és 14. cikkének alkalmazásában: | Office national de sécurité sociale, BruxellesRijksdienst voor Maatscheppelijke Zekerheid, Brussel – (Országos Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel). |

2.A rendelet 14b. cikke (1) bekezdésének és a végrehajtási rendelet 11. cikkének alkalmazásában: | Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marinsHulp- en voorzorgskas voor zeevarenden – (Tengerészek Segély- és Jóléti Pénztára), Antwerpen. |

3.A rendelet 14a. cikkének és a végrehajtási rendelet 11a. cikke (1) bekezdése a) pontjának és a végrehajtási rendelet 12a. cikkének alkalmazásában: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel – (Önálló Vállalkozók Országos Társadalombiztosítási Intézete, Brüsszel). |

3a.A rendelet 14c. cikkének és a végrehajtási rendelet 12a. cikkének alkalmazásában: | |

Munkavállalók: | Office national de sécurité sociale, BruxellesRijksdienst voor Maatscheppelijke Zekerheid, Brussel (Országos Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel) |

Önálló vállalkozók: | Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, BruxellesRijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, Brussel (Önálló Vállalkozók Országos Társadalombiztosítási Intézete), Brüsszel. |

4.A rendelet 17. cikkének, valamint a végrehajtási rendelet: | |

– 11. cikke (1) bekezdése b) pontjának alkalmazásában: | Ministère de la prévoyance sociale, secrétariat général, service des relations internationales, BruxellesMinisterie van Sociale Voorzorg, Secretariaat-General, Dienst Internationale Betrekkingen, Brussel – (Népjóléti Minisztérium, Főtitkárság, Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, Brüsszel), |

– 11a. cikke (1) bekezdése b) pontjának alkalmazásában: | Ministère des classes moyennes – Administration des affaires sociales, BruxellesMinisterie van Middenstand, Administratie Sociale Zaken, Brussel (Kisvállalkozások és Kereskedők Minisztériuma – Szociális Ügyek Titkársága, Brüsszel). |

5.A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének, 82. cikke (2) bekezdésének, 85. cikke (2) bekezdésének és 88. cikkének alkalmazásában: | |

a)általában: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Brussel (Országos Foglalkoztatási Hivatal, Brüsszel); |

b)tengerészek esetében: | Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvaardij – (Kereskedelmi Tengerészeti Tengerészek Szövetsége), Antwerpen. |

6.A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | |

a)Betegség, anyaság és munkahelyi balesetek: | |

i.általában: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel); |

ii.a tengerentúli szociális biztonsági rendszer alá tartozó személyek: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel); |

iii.Belga-Kongó és Ruanda-Urundi korábbi alkalmazottai: | Office de sécurité sociale d'outre-mer, BruxellesDienst voor overzeese sociale zekerheid, Brussel – (Tengerentúli Szociális Biztonsági Hivatal, Brüsszel); |

b)Foglalkozási megbetegedések: | Fonds des maladies professionelles, BruxellesFonds voor beroepsziekten, Brussel – (Foglalkozási Megbetegedési Alap, Brüsszel); |

c)Munkanélküliség: | |

i.általában: | Office national de l'emploi, BruxellesRijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel (Országos Foglalkoztatási Hivatal, Brüsszel); |

ii.tengerészek esetében: | Pool des marins de la marine marchandePool van de zeelieden ter koopvaardij, – (Kereskedelmi Tengerészeti Tengerészek Szövetsége), Antwerpen. |

7.A végrehajtási rendelet 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Institut national d'assurance maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Brussel – (Országos Beteg- és Rokkantbiztosító Intézet, Brüsszel). |

B. DÁNIA

1.A végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésének, 11a. cikke (1) bekezdésének, 12a. cikkének, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint 14. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének alkalmazásában: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Országos Szociális Biztonsági és Jóléti Hivatal), København. |

A végrehajtási rendelet 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Sundhedsministeriet (Egészségügyi Minisztérium), København. |

2.A rendelet 14. cikke (1) bekezdése b) pontjának, 14a. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 14b. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazásában: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Országos Szociális Biztonsági és Jóléti Hivatal), København. |

3.A rendelet 17. cikkének és a végrehajtási rendelet 10b. cikkének alkalmazásában: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Országos Szociális Biztonsági és Jóléti Hivatal), København. |

4.A végrehajtási rendelet 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének és 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | annak az önkormányzatnak a szociális bizottsága, amelyben a kedvezményezett lakóhellyel rendelkezik. København, Odense Ålborg és Århus önkormányzatnál: Magistraten (az önkormányzati testület). |

5.A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 85. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (A Munkanélküliség Elleni Biztosítás Országos Hivatala), København. |

6.A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | |

a)a rendelet 36. és 63. cikke szerinti megtérítések: | Sundhedsministeriet (Egészségügyi Minisztérium), København; |

b)a rendelet 70. cikkének (2) bekezdése szerinti megtérítések: | Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (A Munkanélküliség Elleni Biztosítás Országos Hivatala), København. |

7.A végrehajtási rendelet 110. cikkének alkalmazásában: | |

a)a rendelet III. címének 1. és 5. fejezete szerinti ellátások: | Sundhedsministeriet (Egészségügyi Minisztérium), København; |

b)a rendelet 1. fejezetének III. címe szerinti pénzbeli ellátások és a rendelet III. címének 2., 3., 7. és 8. fejezete szerinti ellátások: | Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Országos Szociális Biztonsági és Jóléti Hivatal), København; |

c)a rendelet III. címének 4. fejezete szerinti ellátások: | Arbejdsskadestyrelsen (Munkahelyi Baleseti és Foglalkozási Megbetegedési Országos Hivatal), København; |

d)a rendelet III. címének 6. fejezete szerinti ellátások: | Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (A Munkanélküliség Elleni Biztosítás Országos Hivatala), København. |

C. NÉMETORSZÁG

1.A végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában:

a)a legutóbb folytatott tevékenység jellegétől függően: | a fizikai dolgozóknak és a szellemi munkavállalóknak a 2. mellékletben az egyes tagállamokkal kapcsolatban említett nyugdíj-biztosítási intézményei; |

b)ha nem lehet megállapítani a legutóbb folytatott tevékenység jellegét: | a fizikai dolgozóknak a 2. mellékletben az egyes tagállamokkal kapcsolatban említett nyugdíj-biztosítási intézményei; |

c)azok a személyek, akik az általános öregségi biztosítási rendszerre (Algemene Ouderdomswetholland) vonatkozó holland jogszabályok szerint voltak biztosítottak, miközben olyan tevékenységet végeztek, amely a német jogszabályok alapján nem tartozott a kötelező biztosítás körébe: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Szellemi Munkavállalók Szövetségi Biztosító Intézete), Berlin. |

2.A következők alkalmazásában

a)a 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja, a 14b. cikk (1) bekezdése, valamint a rendelet 17. cikke szerinti megállapodások esetén a végrehajtási rendelet 11. cikkével összefüggésben; | |

b)a rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének a) pontja, 14b. cikkének (2) bekezdése, valamint a rendelet 17. cikke szerinti megállapodások esetén, a végrehajtási rendelet 11a. cikkével összefüggésben; | |

c)a rendelet 14. cikke (2) bekezdésének b) pontja, 14. cikkének (3) bekezdése, 14a. cikkének (2)–(4) bekezdése és 14c. cikkének a) pontja, valamint a rendelet 17. cikke szerinti megállapodások esetén a végrehajtási rendelet 12a. cikkével összefüggésben: | |

i.betegbiztosítással rendelkező személyek: | az az intézmény, amelynél biztosítással rendelkeznek; |

ii.betegbiztosítással nem rendelkező személyek: | |

– munkavállalók: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Szellemi Munkavállalók Szövetségi Biztosító Intézete), Berlin, |

– fizikai dolgozók: | fizikai dolgozók illetékes nyugdíjbiztosítási intézménye. |

3.A rendelet 14. cikke (1) bekezdésének b) pontjának, 14a. cikke (1) bekezdése b) pontjának és a 14b. cikkének (a 14. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összefüggésben történő) alkalmazásában, 14b. cikke (2) bekezdésének (a 14a. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összefüggésben történő) alkalmazásában, valamint a 17. cikk alkalmazásában: | Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (Német Betegbiztosítási Összekötőközpont – Külföld), Bonn. |

4.a) A végrehajtási rendelet13. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint 14. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének alkalmazásában: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Bonni Helyi Általános Betegbiztosító Pénztár), Bonn; |

b) 13. cikke (4) és 14. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Bonni Helyi Általános Betegbiztosító Pénztár), Bonn, kivéve ha a biztosítás egy kiegészítő pénztárnál (Ersatzkasse) áll fenn. |

5.A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | az abban a németországi kerületben található Arbeitsamt (munkaügyi hivatal), amelyben a munkavállaló lakóhellyel rendelkezett vagy tartózkodott, vagy – ha a munkavállaló sem nem rendelkezett lakóhellyel, sem nem tartózkodott Németországban, mialatt ott dolgozott – az abban a németországi kerületben található Arbeitsamt, amelyben a munkavállalót utoljára alkalmazták. |

6.A végrehajtási rendelet 85. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | az abban a kerületben található Arbeitsamt, amelyben a munkavállalót utoljára alkalmazták. |

7.A végrehajtási rendelet 91. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

a)a rendelet 77. és 78. cikke szerint kifizetett családi támogatások: | Arbeitsamt Nürnberg (Munkaügyi Hivatal), Nürnberg; |

b)a törvényes nyugdíj-biztosítási rendszerek szerint gyermekek után kifizetett nyugdíj-kiegészítések: | a 2. melléklet C. 2. pontjában a fizikai dolgozók, szellemi munkavállalók és bányászok számára illetékes intézményként meghatározott nyugdíj-biztosítási intézmények. |

8.A következők alkalmazásában

a)a rendelet 36. cikke és a végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése: | AOK-Bundesverband (Helyi Betegbiztosítási Pénztárak Országos Szövetsége), Bonn 2; |

b)a rendelet 63. cikke és a végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése: | a Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Ipari Szakmai Szövetségek Föderációja), St. Augustin; |

c)a rendelet 75. cikke és a végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése: | Bundesanstalt für Arbeit (Szövetségi Munkaügyi Hivatal), Nürnberg. |

9.A végrehajtási rendelet 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

a)a végrehajtási rendelet 20. cikkének (2) bekezdésében előírt igazolás bemutatása alapján a munkavállalóknak tévesen nyújtott természetbeni ellátások megtérítése: | Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (Német Betegbiztosítási Összekötőközpont – Külföld), Bonn, a rendelet 6. mellékletének C. 5. pontjában előírt kompenzációs alapon keresztül; |

b)a végrehajtási rendelet 62. cikke (2) bekezdésében előírt igazolás bemutatása alapján a munkavállalóknak tévesen nyújtott természetbeni ellátások megtérítése: | a Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Ipari Szakmai Szövetségek Föderációja), St. Augustin. |

10.A rendelet 14d. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában: | az az intézmény, amelynek a nyugdíj-biztosítási járulékokat befizetik, vagy – ha az igényt a nyugdíjigényléssel együtt vagy azután adják be – az igényt vizsgáló intézmény. |

D. SPANYOLORSZÁG

1.A rendelet 6. cikke (1) bekezdésének (az Instituto Social de la Marina [Tengerészek Szociális Intézete] szervezettel kötött különleges megállapodás kivételével), 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, 14. cikkének és a végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésének, 11a. cikkének, 12a. cikkének és 109. cikkének alkalmazásában: | Tesorería General de la Seguridad Social (Általános Szociális Biztonsági Pénztár). |

2.A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének (a tengerészek és munkanélküli-ellátások kivételével), 110. cikkének és 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Instituto Nacional de Seguridad Social (Országos Szociális Biztonsági Intézet), Madrid. |

3.A végrehajtási rendelet 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 85. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában, a tengerészek kivételével: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (a Nemzeti Szociális Biztonsági Intézet tartományi igazgatóságai). |

4.A végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének (tengerészekre vonatkozó különleges megállapodás), 38. cikke (1) bekezdésének (tengerészek tekintetében), 70. cikke (1) bekezdésének, 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének, 82. cikke (2) bekezdésének, 85. cikke (2) bekezdése, 86. cikke (2) bekezdésének és 102. cikke (2) bekezdésének (a munkanélküli-ellátások kivételével) alkalmazásában: | Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina (a Tengerészek Szociális Intézetének tartományi igazgatóságai). |

5.A 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a munkanélküli-ellátások kivételével: | Instituto Nacional de Empleo (Nemzeti Foglalkoztatási Intézet), Madrid. |

6.A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában, a munkanélküli-ellátások tekintetében a tengerészek kivételével: | Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo (a Nemzeti Foglalkoztatási Intézet tartományi igazgatóságai). |

E. FRANCIAORSZÁG

1.A végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában: | Direction régionale de la sécurité sociale (regionális szociális biztonsági igazgatóság). |

2.A végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdése a) pontjának és 12a. cikkének alkalmazásában:

a)Anyaország: | |

i.általában: | Caisse primaire d'assurance maladie (helyi betegbiztosító pénztár); |

ii.mezőgazdasági rendszer: | Caisse de mutualité sociale agricole (Mezőgazdasági Szociális Biztonsági Segélypénztár); |

iii.bányászokra vonatkozó rendszer: | Société de secours minière (Bányászok Segélyező Egyesülete); |

iv.tengerészekre vonatkozó rendszer: | Section "Caisse de retraite des marins" du quartier des affaires maritimes (Tengerészeti Ügyek Hivatalának "Tengerészek Nyugdíjpénztára" Osztálya); |

b)Tengerentúli megyék: | |

i.általában: | Caisse générale de sécurité sociale (Általános Szociális Biztonsági Pénztár); |

ii.tengerészekre vonatkozó rendszer: | Section "Caisse de retraite des marins" du quartier des affaires maritimes (Tengerészeti Ügyek Hivatalának "Tengerészek Nyugdíjpénztára" Osztálya). |

3.A végrehajtási rendelet 11a. cikke (1) bekezdésének és 12a. cikkének alkalmazásában: | Caisses mutuelles régionales (regionális segélypénztárak). |

4.A végrehajtási rendelet 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint 14. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában: | Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne (A Párizsi Régió Helyi Betegbiztosító Pénztára). |

4a.A rendelet 14c. cikkének és a végrehajtási rendelet 12a. cikke (7) és (8) bekezdésének alkalmazásában:

a)A végrehajtási rendelet 12a. cikkének (7) bekezdése: | |

i.franciaországi munkaviszony és egy másik tagállamban folytatott nem mezőgazdasági önálló vállalkozás: | Caisse mutuelle régionale (Regionális Segélypénztár); |

ii.franciaországi munkaviszony és egy másik tagállamban folytatott mezőgazdasági önálló vállalkozás: | Caisse de mutualité sociale agricole (Mezőgazdasági Szociális Biztonsági Segélypénztár); |

b)A végrehajtási rendelet 12a. cikkének (8) bekezdése: | |

i.franciaországi nem mezőgazdasági önálló vállalkozás: | Caisse mutuelle régionale (Regionális Segélypénztár); |

ii.franciaországi mezőgazdasági önálló vállalkozás: | Caisse de mutualité sociale agricole (Mezőgazdasági Szociális Biztonsági Segélypénztár); |

c)franciaországi nem mezőgazdasági önálló vállalkozás és luxemburgi munkaviszony esetén: | az E 101 nyomtatványt az érintett személy rendelkezésére kell bocsátani, aki benyújtja azt a regionális segélypénztárnak. |

5.A rendelet 17. cikkének, a 14. cikk (1) bekezdésével és 14a. cikk (1) bekezdésével összefüggésben történő alkalmazásában:

i.mezőgazdasági rendszereken kívüli rendszerek: | Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (Regionális Egészségügyi és Jóléti Igazgatóság); |

ii.mezőgazdasági rendszerek: | Direction régionale de l'agriculture et de la forêt – (Regionális Mezőgazdasági És Erdészeti Igazgatóság) Service régional de l'inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricole (Regionális Munkaügyi Felügyeleti, Foglalkoztatási és Mezőgazdasági Szociálpolitikai Szolgálat), Paris. |

6.A végrehajtási rendelet 80. cikkének, 81. cikkének, 82. cikke (2) bekezdésének és 85. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (megyei munkaügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság) azon munkahely szerint, amellyel kapcsolatban az igazolást kérik; |

| az Agence nationale pour l'emploi (Országos Foglalkoztatási Hivatal) helyi hivatala; |

| a családtagok lakóhelye szerinti polgármesteri hivatal. |

7.A végrehajtási rendelet 84. cikkének alkalmazásában:

a)teljes munkanélküliség: | az érintett személy lakóhelye szerinti Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) (ipari és kereskedelmi foglalkoztatási szövetség); |

b)részleges munkanélküliség: | az érintett személy munkahelye szerinti Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (megyei munkaügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság). |

8.A rendelet 36. és 63. cikkének együttes alkalmazásában, valamint a végrehajtási rendelet 102. cikkének alkalmazásában: | Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Migráns Munkavállalók Szociális Biztonsági Központja), Paris; |

| Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) (ipari és kereskedelmi foglalkoztatási szövetség). |

9.A végrehajtási rendelet 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (Migráns Munkavállalók Szociális Biztonsági Központja), Paris. |

F. GÖRÖGORSZÁG

1.A végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet, Athén). |

2.A rendelet 14. cikke (1) bekezdésének és 14b. cikke (1) bekezdésének a végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésével összefüggésben történő alkalmazásában:

a)általában: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet, Athén); |

b)tengerészek esetében: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Tengerészek Nyugdíjpénztára, Pireusz). |

3.A rendelet 14. cikke (2) bekezdése b) pontja i. alpontjának és a végrehajtási rendelet 12a. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet, Athén). |

4.A rendelet 14a. cikke (1) bekezdésének és 14b. cikke (2) bekezdésének a végrehajtási rendelet 11a. cikke (1) bekezdésének a) pontjával együtt történő alkalmazásában:

a)általában: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet, Athén); |

b)tengerészek: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Tengerészek Nyugdíjpénztára, Pireusz). |

4a.Az 1408/71/EGK rendelet 14c. cikkének és az 574/72/EGK rendelet 12a. cikkének alkalmazásában:

a)általában: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet, Athén); |

b)tengerészek: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Tengerészek Nyugdíjpénztára, Pireusz). |

5.A rendelet 14d. cikk (3) bekezdésének alkalmazásában:

a)általában: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet, Athén); |

b)tengerészek esetében: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Tengerészek Nyugdíjpénztára, Pireusz). |

6.A végrehajtási rendelet 13. cikke (2) és (3) bekezdésének és 14. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazásában: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet, Athén). |

7.A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének és 85. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Munkaügyi Foglalkoztatási Hivatal, Athén). |

8.A végrehajtási rendelet 81. cikkének alkalmazásában: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet, Athén). |

9.A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

a)családi támogatások, munkanélküliség: | Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Munkaügyi Foglalkoztatási Hivatal, Athén); |

b)tengerészeknek járó ellátások: | Οίκος Ναύτου, Πειραιάς (Tengerészotthon, Pireusz); |

c)egyéb ellátások: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet, Athén). |

9a.A végrehajtási rendelet 110. cikkének alkalmazásában:

a)családi támogatások, munkanélküliség: | Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Munkaügyi Foglalkoztatási Hivatal, Athén); |

b)tengerészeknek járó ellátások: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Tengerészek Nyugdíjpénztára, Pireusz); |

c)egyéb ellátások: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet, Athén). |

10.A végrehajtási rendelet 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Αθήνα (Munkaügyi Foglalkoztatási Hivatal, Athén). |

11.A végrehajtási rendelet 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

a)tengerészeknek járó ellátások: | Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), Πειραιάς (Tengerészek Nyugdíjpénztára, Pireusz); |

b)egyéb ellátások: | Ίδρυμα Κοινωνιχών Ασφαλίσεων (IKA), Αθήνα (Társadalombiztosítási Intézet, Athén). |

G. ÍRORSZÁG

1.A rendelet 14c. cikkének, a végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének, 11. cikke (1) bekezdésének, 11a. cikke (1) bekezdésének, 12a. cikkének, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, 14. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének, 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 85. cikke (2) bekezdésének, 86. cikke (2) bekezdésének és 91 cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Department of Social Welfare (Szociális Jóléti Minisztérium), Dublin. |

2.A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Department of Social Welfare (Szociális Jóléti Minisztérium), Dublin, a munkanélküli-ellátásokért felelős területi hivatalokkal együtt. |

3.a) A rendelet 36. és 63. cikkének és a végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Department of Health (Szociális Jóléti Minisztérium), Dublin; |

b) A rendelet 70. cikkének és a végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Department of Social Welfare (Szociális Jóléti Minisztérium), Dublin. |

4.a) A végrehajtási rendelet 110. cikkének alkalmazásában (pénzbeli ellátások): | Department of Social Welfare (Szociális Jóléti Minisztérium), Dublin; |

b) A végrehajtási rendelet 110. cikkének (pénzbeli ellátások) és 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Eastern Health Board (Keleti Egészségügyi Igazgatóság), Dublin 8, Midland Health Board (Közép-írországi Egészségügyi Igazgatóság), Tullamore, County Offaly, Mid-Western Health Board (Közép-nyugati Egészségügyi Igazgatóság), Limerick, North-Eastern Health Board (Északkeleti Egészségügyi Igazgatóság), Ceanannus Mor, County Meath, North-Western Health Board (Északnyugati Egészségügyi Igazgatóság), Manorhamilton, County Leitrim, South-Eastern Health Board (Délkeleti Egészségügyi Igazgatóság), Kilkenny, Southern Health Board (Déli Egészségügyi Igazgatóság), Cork, Western Health Board (Nyugati Egészségügyi Igazgatóság), Galway. |

H. OLASZORSZÁG

1.A végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában: | Ministerio del lavoro e della previdenza sociale (munkaügyi és népjóléti miniszter), Roma. |

2.A végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésének, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint 14. cikk (1), (2) és (3) bekezdésének alkalmazásában: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), tartományi hivatalok. |

3.A végrehajtási rendelet 11a. és 12a. cikkének alkalmazásában:

orvosok: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Orvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala), |

gyógyszerészek: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Gyógyszerészek Országos Jóléti és Segélyhivatala), |

állatorvosok: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Állatorvosok Országos Jóléti és Segélyhivatala), |

szülésznők: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (Szülésznők Országos Jóléti és Segélyhivatala), |

mérnökök és építészek: | Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti (Mérnökök és Építészek Országos Jóléti és Segélypénztára), |

geodéták: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Geodéták Országos Jóléti és Segélypénztára), |

ügyvédek: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori (Ügyvédek Országos Jóléti és Segélypénztára), |

közgazdászok: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori comercialisti (Közgazdászok Országos Jóléti és Segélypénztára), |

könyvvizsgálók és gazdasági szakértők: | Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Könyvvizsgálók és Gazdasági Szakértők Országos Jóléti és Segélypénztára), |

munkaügyi tanácsadók: | Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Munkaügyi Tanácsadók Országos Jóléti és Segélypénztára), |

közjegyzők: | Cassa nazionale notariato (Közjegyzők Országos Pénztára), |

vám- és pénzügyőrök: | Fondo di previdenza a favore degli spedizioneri doganali (Vám- és pénzügyőrök Jóléti Alapja). |

4.A végrehajtási rendelet 38. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), tartományi hivatalok. |

5.A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének, 82. cikke (2) bekezdésének, 85. cikke (2) bekezdésének, 88. cikkének és 91. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), tartományi hivatalok. |

6.A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

a)a rendelet 36. cikke szerinti megtérítések: | Ministerio della sanità (Egészségügyi Minisztérium), Roma; |

b)a rendelet 63. cikke szerinti megtérítések: | |

i.természetbeni ellátások: | Ministerio della sanità (Egészségügyi Minisztérium), Roma; |

ii.protézisek és jelentős segédeszközök: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet); |

c)a rendelet 70. cikke szerinti megtérítések: | Istituto nazionale della previdenza sociale (Országos Népjóléti Intézet), Roma. |

7.A végrehajtási rendelet 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

a)betegség (beleértve a tuberkulózist): | Ministerio della sanità (Egészségügyi Minisztérium), Roma; |

b)munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések: | |

i.természetbeni ellátások: | Ministerio della sanità (Egészségügyi Minisztérium), Roma; |

ii.protézisek és jelentős segédeszközök: | Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Országos Munkahelyi Baleset-biztosítási Intézet), Roma. |

I. LUXEMBURG

1.A rendelet 14d. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában: | az adott foglalkozással kapcsolatban hatáskörrel rendelkező hatóság. |

2.A végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában: | az utoljára a nagyhercegségben folytatott munkaviszonyra vagy önálló vállalkozásra vonatkozó rendszer. |

3.A végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésének, 11a. cikkének, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint 14. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének alkalmazásában: | Inspection générale de la sécurité sociale (Szociális Biztonsági Főfelügyelőség), Luxembourg. |

4.A végrehajtási rendelet 10b. és 12a. cikkének alkalmazásában: | Centre commun de la sécurité sociale (Közös Szociális Biztonsági Központ), Luxembourg. |

5.A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Administration de l'emploi (Foglalkoztatási Hivatal), Luxembourg. |

6.A végrehajtási rendelet 85. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | az a betegbiztosítási pénztár, ahol az érintett személy utoljára biztosított volt. |

7.A végrehajtási rendelet 91. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

a)Rokkantság, öregség, halál (nyugdíj): | |

i.fizikai dolgozók: | Établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, Luxembourg (Öregségi és Rokkantbiztosító Intézet), Luxembourg; |

ii.szellemi munkavállalók és szabadfoglalkozásúak: | Caisse de pension des employés privés (Magánszektorban Alkalmazott Szellemi Munkavállalók Nyugdíjpénztára), Luxembourg; |

iii.a kézműiparban, kereskedelemben vagy iparban dolgozó önálló vállalkozók: | Caisse de pension des artisans, des commerçants et des industriels, Luxembourg (Kézművesek, Kereskedők és Iparosok Nyugdíjpénztára), Luxembourg; |

iv.a mezőgazdaságban dolgozó önálló vállalkozók: | Caisse de pension agricole, Luxembourg (Mezőgazdasági Nyugdíjpénztár), Luxembourg; |

b)Családi ellátások: | Caisse nationale des prestations familiales (Családi Ellátások Országos Pénztára), Luxembourg. |

8.A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

a)betegség és anyaság: | Union des caisses de maladie (Betegbiztosító Pénztárak Egyesülete), Luxembourg; |

b)munkahelyi balesetek: | Association d'assurance contre les accidents, section indutrielle, Luxembourg (Baleset-biztosítási Szövetség, Ipari Osztály), Luxembourg; |

c)munkanélküliség: | Administration de l'emploi (Foglalkoztatási Hivatal), Luxembourg. |

9.A végrehajtási rendelet 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

a)betegség és anyaság: | Union des caisses de maladie (Betegbiztosító Pénztárak Egyesülete), Luxembourg; |

b)munkahelyi balesetek: | Association d'assurance contre les accidents, section industrielle (Baleset-biztosítási Szövetség, Ipari Osztály), Luxembourg. |

J. HOLLANDIA

1.A rendelet 17. cikkének, valamint a végrehajtási rendelet 6. cikke (1) bekezdésének, 10b. cikkének, 11. cikke (1) és (2) bekezdésének, 11a. cikke (1) és (2) bekezdésének, 12a. cikkének, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint 14. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazásában: | Sociale Verzekeringsbank (Társadalombiztosítási Bank), Amstelveen. |

2.A végrehajtási rendelet 14. cikke (3) bekezdésének az Európai Közösségek nem Hollandiában lakóhellyel rendelkező segédszemélyzete tekintetében történő alkalmazásában (csak természetbeni ellátások): | Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Általános Holland Betegbiztosító Pénztár), Utrecht. |

3.A végrehajtási rendelet 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Új Általános Szakmai Szövetség), Amszterdam. |

4.A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

a)a rendelet 36. és 63. cikkében előírt megtérítések: | Ziekenfondsraad (Betegbiztosító Pénztárak Tanácsa), Amstelveen; |

b)a rendelet 70. cikkében előírt megtérítések: | Algemeen Werkloosheidsfond (Általános Munkanélküliségi Pénztár), Zoetermeer. |

K. AUSZTRIA

1.… | |

2.A rendelet 14. cikke (1) bekezdése b) pontjának és 17. cikkének alkalmazásában: | Bundesminister für Arbeit und Soziales (szövetségi munkaügyi és szociális ügyi miniszter), Wien, valamint a Bundesminister für Jugend und Familie (ifjúsági és családügyi miniszter), Wien.2. |

A rendelet 14d. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában: | az illetékes intézmény. |

3.A végrehajtási rendelet 11. cikkének, 11a. cikkének, 12a. cikkének, 13. cikkének és 14. cikkének alkalmazásában:

a)ha az érintett személy az osztrák jogszabályok hatálya alá tartozik, és rendelkezik betegségbiztosítással: | az illetékes betegbiztosítási intézmény; |

b)ha az érintett személy az osztrák jogszabályok hatálya alá tartozik, és nem rendelkezik betegségbiztosítással: | az illetékes baleset-biztosítási intézmény; |

c)minden egyéb esetben: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Osztrák Társadalombiztosítási Intézmények Egyesülete), Wien. |

4.A végrehajtási rendelet 38. cikke (1) bekezdésének és 70. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában: | A családtagok lakóhelye szerinti Gebietskrankenkasse (területi betegbiztosító pénztár). |

5.A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 82. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | A munkavállaló utolsó lakóhelye vagy tartózkodási helye vagy az utolsó munkahely szerint illetékes Regionale Geschäftstelle des Arbeitsmarktservice (a munkaerő-piaci szolgálat regionális irodája). |

6.A végrehajtási rendelet 85. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének a Karenzurlaubsgeld (különleges anyasági támogatás) tekintetében történő alkalmazásában: | A munkavállaló utolsó lakóhelye vagy tartózkodási helye vagy az utolsó munkahely szerint illetékes Regionale Geschäftstelle des Arbeitsmarktservice (a munkaerő-piaci szolgálat regionális irodája). |

7.A következők alkalmazásában

a)a végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése a rendelet 36. és 63. cikke tekintetében: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Osztrák Társadalombiztosítási Intézmények Egyesülete), Wien; |

b)a végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése a rendelet 70. cikke tekintetében: | Landgeschäftstelle Wien des Arbeitsmarktservice (Munkaerő-piaci Szolgálat Tartományi Hivatala, Wien). |

8.A végrehajtási rendelet 110. cikkének alkalmazásában: | az illetékes intézmény, vagyha nincs osztrák illetékes intézmény, a lakóhely szerinti intézmény. |

9.A végrehajtási rendelet 113. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Osztrák Társadalombiztosítási Intézmények Egyesülete), Wien, azzal a feltétellel, hogy a költségeket az említett egyesület által a nyugdíjjogosultaktól beszedett betegbiztosítási járulékokból térítik meg. |

L. PORTUGÁLIA

I.KONTINENS

1.A rendelet 17. cikkének alkalmazásában: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Nemzetközi Kapcsolatok és Szociális Biztonsági Egyezmények Osztálya), Lisboa. |

2.A végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésének és 11a. cikkének alkalmazásában: | Az a Centro Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Központ), amelynél a támogatott munkavállaló biztosított. |

3.A végrehajtási rendelet 12a. cikkének alkalmazásában: | Vagy a munkavállaló lakóhelye, vagy biztosítási helye szerinti Centro Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Központ). |

4.A végrehajtási rendelet 13. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Nemzetközi Kapcsolatok és Szociális Biztonsági Egyezmények Osztálya), Lisboa. |

5.A végrehajtási rendelet 14. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazásában: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Nemzetközi Kapcsolatok és Szociális Biztonsági Egyezmények Osztálya), Lisboa. |

6.A végrehajtási rendelet 14. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában: | Centro Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Központ). |

7.A végrehajtási rendelet 28. cikke (1) bekezdésének, 29. cikke (2) és (5) bekezdésének, 30. cikke (1) és (3) bekezdésének, valamint 31. cikke (1) bekezdésének (második mondat) alkalmazásában (az igazolások kibocsátása tekintetében): | Centro Nacional de Pensões (Országos Nyugdíjközpont), Lisboa. |

8.A végrehajtási rendelet 25. cikke (2) bekezdésének, 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 82. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | a családtagok lakóhelye szerinti közigazgatási hatóság. |

9.A végrehajtási rendelet 17. cikke (6) és (7) bekezdésének, 18. cikke (3), (4) és (6) bekezdésének, 20. cikkének, 21. cikke (1) bekezdésének, 22. cikkének, 31. cikke (1) bekezdésének (első mondat), valamint 34. cikke (1) és (2) bekezdésének (első albekezdés) alkalmazásában (az esetnek megfelelően a lakóhely szerinti intézmény vagy a tartózkodási hely szerinti intézmény tekintetében): | az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Administração Regional de Sańde (regionális egészségügyi igazgatóság). |

10.A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 85. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | az a Centro Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Központ), ahol az érintett személy utoljára biztosított volt. |

11.A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Nemzetközi Kapcsolatok és Szociális Biztonsági Egyezmények Osztálya), Lisboa. |

II.MADEIRA AUTONÓM TARTOMÁNY

1.A rendelet 17. cikkének alkalmazásában: | Secretário Regional dos Assuntos Sociais (Szociális Ügyek Regionális Titkársága), Funchal. |

2.A végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésének és 11a. cikkének alkalmazásában: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Funchal. |

3.A végrehajtási rendelet 12a. cikkének alkalmazásában: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Funchal. |

4.A végrehajtási rendelet 13. cikke (2) és (3) bekezdésének alkalmazásában: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Nemzetközi Kapcsolatok és Szociális Biztonsági Egyezmények Osztálya), Lisboa. |

5.A végrehajtási rendelet 14. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazásában: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Nemzetközi Kapcsolatok és Szociális Biztonsági Egyezmények Osztálya), Lisboa. |

6.A végrehajtási rendelet 14. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Funchal. |

7.A végrehajtási rendelet 28. cikke (1) bekezdésének, 29. cikke (2) és (5) bekezdésének, 30. cikke (1) és (3) bekezdésének, valamint 31. cikke (1) bekezdésének (második mondat) alkalmazásában (az igazolások kibocsátása tekintetében): | Direcção Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Funchal. |

8.A végrehajtási rendelet 25. cikke (2) bekezdésének, 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 82. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | a családtagok lakóhelye szerinti közigazgatási hatóság. |

9.A végrehajtási rendelet 17. cikke (6) és (7) bekezdésének, 18. cikke (3), (4) és (6) bekezdésének, 20. cikkének, 21. cikke (1) bekezdésének, 22. cikkének, 31. cikke (1) bekezdésének (első mondat), valamint 34. cikke (1) és (2) bekezdésének (első albekezdés) alkalmazásában (az esetnek megfelelően a lakóhely szerinti intézmény vagy a tartózkodási hely szerinti intézmény tekintetében): | Direcção Regional de Saúde Pública (Regionális Közegészségügyi Igazgatóság), Funchal. |

10.A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 85. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Funchal. |

11.A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Nemzetközi Kapcsolatok és Szociális Biztonsági Egyezmények Osztálya), Lisboa. |

III.AZORES AUTONÓM TARTOMÁNY

1.A rendelet 17. cikkének alkalmazásában: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Angra do Heroísmo. |

2.A végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésének és 11a. cikkének alkalmazásában: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Angra do Heroísmo. |

3.A végrehajtási rendelet 12a. cikkének alkalmazásában: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Angra do Heroísmo. |

4.A végrehajtási rendelet 13. cikke (2) és (3) bekezdésének alkalmazásában: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Nemzetközi Kapcsolatok és Szociális Biztonsági Egyezmények Osztálya), Lisboa. |

5.A végrehajtási rendelet 14. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazásában: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Nemzetközi Kapcsolatok és Szociális Biztonsági Egyezmények Osztálya), Lisboa. |

6.A végrehajtási rendelet 14. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Angra do Heroísmo. |

7.A végrehajtási rendelet 28. cikke (1) bekezdésének, 29. cikke (2) és (5) bekezdésének, 30. cikke (1) és (3) bekezdésének, valamint 31. cikke (1) bekezdésének (második mondat) alkalmazásában (az igazolások kibocsátása tekintetében): | Direcção Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Angra do Heroísmo. |

8.A végrehajtási rendelet 25. cikke (2) bekezdésének, 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 82. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | a családtagok lakóhelye szerinti közigazgatási hatóság. |

9.A végrehajtási rendelet 17. cikke (6) és (7) bekezdésének, 18. cikke (3), (4) és (6) bekezdésének, 20. cikkének, 21. cikke (1) bekezdésének, 22. cikkének, 31. cikke (1) bekezdésének (első mondat), valamint 34. cikke (1) és (2) bekezdésének (első albekezdés) alkalmazásában (az esetnek megfelelően a lakóhely szerinti intézmény vagy a tartózkodási hely szerinti intézmény tekintetében): | Direcção Regional de Saúde (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Angra do Heroísmo. |

10.A végrehajtási rendelet 80. cikke (2) bekezdésének, 81. cikkének és 85. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Direcção Regional de Segurança Social (Regionális Szociális Biztonsági Igazgatóság), Angra do Heroísmo. |

11.A végrehajtási rendelet 102. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social (Nemzetközi Kapcsolatok és Szociális Biztonsági Egyezmények Osztálya), Lisboa. |

M. FINNORSZÁG

1.A rendelet 14. cikke (1) bekezdése b) pontjának, 14a. cikke (1) bekezdése b) pontjának, valamint a végrehajtási rendelet 11. cikke (1) bekezdésének, 11a. cikke (1) bekezdésének, 12a. cikkének, 13. cikke (2) és (3) bekezdésének, valamint 14. cikke (1) és (2) bekezdésének alkalmazásában: | Eläketurvakeskus – Pensionsskydscentralen (Központi Nyugdíjbiztosító Intézet), Helsinki. |

2.A végrehajtási rendelet 10b. cikkének alkalmazásában: | Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki. |

3.A végrehajtási rendelet 36. és 90. cikkének alkalmazásában: | Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Szociális biztonsági Intézet), Helsinki és Työeläkalaitokset (foglalkoztatási jogviszonyból származó nyugdíjakkal foglalkozó nyugdíjintézmények), valamint Eläketurvakeskus – Pensionsskydscentralen (Központi Nyugdíjbiztosító Intézet), Helsinki. |

4.A végrehajtási rendelet 37. cikke b) pontjának és 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 82. cikke (2) bekezdésének, 85. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában: | Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki. |

5.A végrehajtási rendelet 41–59. cikkének alkalmazásában: | Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Szociális Biztonsági Intézet), Helsinki és Eläketurvakeskus – Pensionsskydscentralen (Központi Nyugdíjbizt