EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0078

A Tanács 97/78/EK irányelve (1997. december 18.) a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról

HL L 24., 1998.1.30, p. 9–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; hatályon kívül helyzete és felváltotta: 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/78/oj

31997L0078Hivatalos Lap L 024 , 30/01/1998 o. 0009 - 0030


A Tanács 97/78/EK irányelve

(1997. december 18.)

a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

(1) mivel a Szerződés II. mellékletében felsorolták azokat az állati vagy állati eredetű és növényi termékeket, amelyeknek a ragályos vagy fertőző állatbetegségek terjedésének megakadályozása céljából ellenőrzésen kell átesniük;

(2) mivel a harmadik országokból behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek közösségi szintű meghatározása elősegíti az ellátás biztonságát és a piac stabilitását, valamint az intézkedések összehangolása szükséges az állatok és az emberek egészségvédelmének biztosításához;

(3) mivel a belső piac létrehozása kihangsúlyozta az állat-egészségügyi ellenőrzésekre irányadó közös elvek meghatározásának szükségességét; mivel a belső határoknál végzett ellenőrzések megszűntek;

(4) mivel a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek meghatározásáról szóló, 1990. december 10-i 90/675/EGK tanácsi irányelv [4] elfogadása óta fejlődés következett be az irányelv alkalmazása terén és új tapasztalatok gyűltek össze; mivel az átláthatóság érdekében az irányelvet módosítani kell;

(5) mivel összehangolt feltételeket kell kialakítani valamennyi, harmadik országokból a Közösségbe behozott állati eredetű termékre; mivel ebből az okból e termékekre egységes ellenőrzési rendet kell alkalmazni, és meg kell tenni a szükséges módosításokat;

(6) mivel olyan szabályokat kell megállapítani, melyek biztosítják, hogy azok a szállítmányok, amelyeket a Közösségbe állat-egészségügyi határállomásnál bemutatás nélkül hoznak be, egy ilyen állomáson állat-egészségügyi vizsgálaton essenek át;

(7) mivel a tagállamok bizonyos esetekben további követelményeket vezethetnek be az behozott termékekre; mivel a vizsgálatokat végző tagállamnak annak során figyelembe kell vennie az ilyen különleges nemzeti követelményeket;

(8) mivel, tekintettel a Közösségen belüli rendeltetési helyű termékek tengeri vagy légi átrakodására, világos szabályokat kell megállapítani arra nézve, hogy hol végezzék az ellenőrzéseket;

(9) mivel a közösségi jogszabályok megkövetelik, hogy bizonyos termékek a közegészségügy és állategészségügy védelme érdekében a Közösségbe érkezés helyétől a rendeltetési helyig megfigyelés alatt álljanak; mivel ebből a célból szigorú szabályokat kell megállapítani;

(10) mivel szigorú szabályokat kell megállapítani annak biztosítására, hogy a Közösség határára érkező olyan termékek, melyek rendeltetési helye nem a Közösség, elhagyják a Közösséget;

(11) mivel azokat a termékeket, amelyek megfelelnek a közösségi behozatali követelményeknek, külön kell választani azoktól, amelyek ezen követelményeknek nem felelnek meg; mivel ezeknek a különbségeknek a figyelembevételére külön ellenőrzési rendszert kell megállapítani;

(12) mivel a Közösségben a tengeri és légi szállítás személyzetének és utasainak állati eredetű termékekkel történő ellátása kereskedelmi szempontból jelentős; mivel ezen termékek gyakran nem felelnek meg a közösségi követelményeknek; mivel ebből a célból szigorú szabályokat kell megállapítani a közegészségügy és állategészségügy védelmére;

(13) mivel a harmadik ország által visszautasított és a Közösségbe visszaszállított közösségi terméket úgy kell tekinteni, hogy az többé már nem tesz eleget a közösségi követelményeknek; mivel ezért a közegészségügy és az állategészségügy védelmében erre vonatkozóan szigorú szabályokat kell meghatározni;

(14) mivel különleges védelmet kell megállapítani a szabályok kijátszásának megelőzése céljából és összehangolt intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket kell hozni a tisztességtelen műveletek és szabálytalanságok megszüntetésére;

(15) mivel a 90/675/EGK irányelv több alkalommal lényegesen módosult; mivel most, hogy további módosítások szükségesek, az irányelvet a világosság és érthetőség érdekében hatályon kívül kell helyezni és másikkal kell helyettesíteni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Az I. mellékletben felsorolt területek valamelyikére behozott, harmadik országokból származó termékek állat-egészségügyi vizsgálatát a tagállamok ezzel az irányelvvel összhangban végzik.

2. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában szükség szerint alkalmazni kell a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelv [5] 2. cikkében, valamint a belső piac megvalósításának céljával a meghatározott élő állatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében alkalmazható állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 90/425/EGK tanácsi irányelv [6] 2. cikkében szereplő meghatározásokat.

(2) Továbbá:

a) "termékek": a 89/662/EGK és a 90/425/EGK irányelvekben említett állati eredetű termékek, ideértve a Szerződés II. mellékletében nem szereplő állati eredetű melléktermékeket és a 19. cikkben említett növényi termékeket;

b) "okmányok ellenőrzése": a szállítmányt kísérő állatorvosi bizonyítvány(ok), állat-egészségügyi okmány(ok) vagy más, a szállítmányt kísérő okmány(ok) vizsgálata;

c) "azonossági vizsgálat": vizuális vizsgálattal történő ellenőrzés annak biztosítására, hogy az állat-egészségügyi jogszabályok által előírt állatorvosi bizonyítvány(ok), állat-egészségügyi okmány(ok) vagy egyéb okmány(ok) megfelelnek magának a terméknek;

d) "fizikai ellenőrzés": a terméken végzett ellenőrzés, amely magában foglalhatja a csomagolás és a hőmérséklet ellenőrzését, valamint a mintavételezést és a laboratóriumi vizsgálatot;

e) "a rakományért felelős személy": bármely természetes vagy jogi személy, aki a Közösségi Vámkódex megalkotásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92 EGK tanácsi rendelet [7] rendelkezéseivel összhangban felelősséggel tartozik a fenti rendeletben szabályozott azon különböző helyzetek kialakulásáért, amelyekbe a szállítmány kerülhet, valamint a fenti rendelet 5. cikkében említett képviselő, aki eleget tesz az ezen irányelvben meghatározott ellenőrzések követésére irányuló kötelezettségnek;

f) "szállítmány": azonos fajtájú és ugyanazzal az állat-egészségügyi szabályok által előírt állat-egészségügyi tanúsítvánnyal (tanúsítványokkal), állat-egészségügyi okmánnyal (okmányokkal) vagy egyéb okmánnyal (okmányokkal) ellátott, ugyanazon szállítóeszközökön szállított és azonos harmadik országból vagy annak azonos részéről behozott termékmennyiség;

g) "állat-egészségügyi határállomás": bármely olyan ellenőrző állomás, amelyet a 6. cikkel összhangban az I. melléklet szerinti valamely terület határán harmadik országokból behozott termékek állat-egészségügyi vizsgálatára kijelöltek és elismertek;

h) "behozatal": termékek szabad forgalomba bocsátása a 2913/92/EGK rendelet 79. cikke szerinti értelemben;

i) "áru vámjogi sorsa": a 2913/92/EGK rendelet 4. cikkének 15. pontja szerinti, vámjogi kezelés vagy felhasználás;

j) "behozatali feltételek": a közösségi jogszabályokban a behozni kívánt termékekre meghatározott állat-egészségügyi követelmények;

k) "illetékes hatóság": egy tagállam állat-egészségügyi vizsgálatok végzésére felhatalmazott központi hatósága vagy bármely hatóság, amelyre az említett hatóság ezt a hatáskört átruházta.

I. FEJEZET AZ ELLENŐRZÉSEK MEGSZERVEZÉSE ÉS HATÁSAI

3. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy harmadik országokból egyetlen szállítmányt sem hoznak be az I. mellékletben felsorolt területek egyikére sem az ezen irányelv által megkövetelt állat-egészségügyi vizsgálatok elvégzése nélkül.

(2) A tagállamoknak biztosítják, hogy szállítmányoknak az I. mellékletben felsorolt területekre történő behozatala állat-egészségügyi határállomáson keresztül történjen.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a rakományért felelős személyek az 1. bekezdés szerinti szállítmányról (beleértve a 9. cikk és a 19. cikk (1) bekezdése szerinti termékeket), adott esetben az 5. cikk (1) bekezdése szerinti bizonyítvány megfelelő kitöltésével, vagy részletes írott vagy számítógépes formában, előzetesen adatot kötelesek szolgáltatni azon állat-egészségügyi határállomás állat-egészségügyi személyzete számára, ahol a termékeket be kívánják mutatni.

A tagállamok megvizsgálhatják a hajók és a repülőgépek árujegyzékeit, és ellenőrizhetik, hogy azok megegyeznek-e a fenti nyilatkozatokkal és dokumentumokkal.

(4) A vámhatóságok, amelyeknek az állat-egészségügyi határállomások fölrajzi értelemben alárendeltek, csak az 5. cikk (1) bekezdése szerinti bizonyítványban megadott feltételeknek megfelelő módon engedélyezhetik az áru vámjogi sorsát.

(5) E cikk alkalmazásának részletes szabályait – különösen az állat-egészségügyi ellenőrzési kötelezettség alá tartozó termékek listáját – a 29. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

4. cikk

(1) A 6. cikk (1) bekezdése (b) pontjának megfelelően az illetékes hatóság a hatósági állatorvos felelőssége mellett minden szállítmányon állat-egészségügyi vizsgálatot végez a 3. cikk (2) bekezdésében említett állat-egészségügyi határállomáson.

(2) A hatósági állatorvos a 3. cikk (3) bekezdésében említett információk alapján minden egyes szállítmány vonatkozásában megtekinti az állat-egészségügyi behozatali eljárások számítógépesítéséről szóló, 1993. július 13-i 92/438/EGK tanácsi határozat I. mellékletében említett adatbázist (Shift program) [8]. Ezenkívül valamennyi, az I. melléklet szerinti területek valamelyikére behozni kívánt szállítmány esetében, szükség szerint, megtekinti a 92/438/EGK tanácsi határozatának II. melléklete szerinti adatbázist.

A hatósági állatorvos biztosítja, hogy a Tanács 92/438/EGK állat-egészségügyi határozatában előírt adatbázis karbantartásához szükséges valamennyi műveletet végrehajtják.

(3) Minden szállítmányt, függetlenül annak vámjogi sorsától, okmányellenőrzésnek kell alávetni annak megállapítására:

a) hogy a 7. cikk (1) bekezdése szerinti bizonyítványokban vagy okmányokban szereplő adatok megegyeznek a 3. cikk (3) bekezdése szerint előzetesen továbbított adatokkal;

b) hogy behozatal esetén az 1. cikk szerinti bizonyítványokban és okmányokban, vagy egyéb okmányokban szereplő adatok a kívánt garanciákat nyújtják.

(4) A hatósági állatorvos a 9–15. cikkben meghatározott különleges esetektől eltekintve a következő ellenőrzéseket végzi:

a) azonossági vizsgálat valamennyi szállítmányon annak megállapítására, hogy a termékek megfelelnek-e a kísérő bizonyítványokon vagy okmányokon megadott adatoknak. Az ömlesztett szállítmányoktól eltekintve, a 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. december 17-i 92/118/EGK tanácsi irányelv [9] rendelkezései szerint az eljárás a következőből áll:

i. ha az állati eredetű termékek konténerben érkeznek, annak ellenőrzése, hogy a közösségi jogszabályok által megkívánt esetekben a hatósági állatorvos (vagy az illetékes hatóság) által feltett vámzárak sértetlenek-e és a rajtuk lévő adatok megegyeznek-e a kísérőokmányon vagy bizonyítványon szereplő adatokkal;

ii. egyéb esetekben:

- valamennyi termékfajta esetén a származási országot és létesítményt azonosító bélyegzők, hivatalos jelölések és húsbélyegzők jelenlétének és annak ellenőrzése, hogy azok megegyeznek-e a bizonyítványon vagy az okmányokon találhatókkal,

- ezen felül a védőcsomagolással ellátott vagy csomagolt termékek esetében az állat-egészségügyi jogszabályokban előírt egyedi címkézés ellenőrzése;

b) minden egyes szállítmány fizikai ellenőrzése:

i. annak megállapítására, hogy a termékek megfelelnek-e a közösségi jogszabályok követelményeinek, és hogy a kísérő bizonyítványon vagy okmányon megadott felhasználási célnak megfelelő állapotban vannak-e.

Ezeket az ellenőrzéseket a III. mellékletben meghatározott kritériumokkal összhangban kell végrehajtani;

ii. azt megelőzően történik, hogy az 1999. július 1. előtt meghatározandó gyakorisággal, a 29. cikk szerinti eljárással

- bármely helyszíni laboratóriumi vizsgálatot,

- bármely, a lehető leggyorsabb elemzéshez szükséges hatósági mintavételt elvégeznének.

(5) Az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban fogadják el.

5. cikk

(1) A hatósági állatorvos a szükséges állat-egészségügyi vizsgálatok elvégzését követően az érintett termékszállítmányhoz kiállít egy bizonyítványt, amely megfelelően igazolja az ellenőrzések eredményeit a harmadik országokból származó termékeknek a közösségi határállomásokon való állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 93/13/EGK bizottsági határozat [10] B. mellékletében található modellnek megfelelően, adott esetben a (4) bekezdéssel összhangban módosítva.

(2) Az (1) bekezdésben említett bizonyítvány a szállítmányt kíséri

- mindaddig, amíg a szállítmány vámfelügyelet alatt áll, mely esetben az említett okmány hivatkozik a vámokmányra,

- behozatal esetén a 89/662/EGK irányelvben említett első rendeltetési létesítményig, vagy a 90/425/EGK irányelvben említett első rendeltetési központig vagy szervezetig.

(3) Amennyiben a szállítmány osztott, az (1) és a (2) bekezdés rendelkezései annak valamennyi részére vonatkoznak.

(4) E cikk alkalmazására – ideértve a 93/13/EGK határozat B. mellékletnek megfelelő módosításait is – részletes szabályokat a 29. cikk szerinti eljárással összhangban fogadnak el.

6. cikk

(1) Az állat-egészségügyi határállomásoknak:

a) az I. mellékletben említett területekre való belépési hely közvetlen közelében kell elhelyezkedniük a vámhatóság által a 2913/92 EGK rendelet 38. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) és b) pontjával összhangban kijelölt területen.

Ott, ahol az földrajzi kényszerűségek (mint például kirakodó rakpart vagy hágó) miatt szükséges, a (2) bekezdésben megállapított eljárással összhangban a belépés helyétől egy bizonyos távolságra lévő állat-egészségügyi határállomás is megengedhető, vasúti szállítás esetén pedig ilyen lehet az illetékes hatóság által kijelölt első állomás;

b) egy hatósági állatorvos vezetése alatt kell állnia, aki ténylegesen felelős az ellenőrzésekért. A hatósági állatorvost szakképzett kiegészítő személyzet segítheti.

A hatósági állatorvos biztosítja, hogy a 92/438/EGK határozat 1. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésében említett adatbázisok valamennyi frissítése megtörténjen.

(2) Az állat-egészségügyi határállomások ezen irányelv megjelenésének napján hatályos listája a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban folyamatosan módosítható vagy kiegészíthető:

a) új állat-egészségügyi határállomások hozzáadásával:

- a tagállam javaslata alapján, miután az illetékes hatóság ellenőrizte, hogy az állomás megfelel az ezen irányelv II. melléklete követelményeinek, valamint a harmadik országokból behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzését végző közösségi állat-egészségügyi határállomások elismerésére vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 1992. november 3-i 92/525/EGK bizottsági határozat követelményeinek [11],

- a Bizottság által a tagállam illetékes hatóságával együttműködésben végzett szemlét követően;

b) az állat-egészségügyi határállomás megszüntetésével, amennyiben azt a II. mellékletben meghatározott feltételeknek meg nem felelőnek találják, vagy az illetékes hatóság vizsgálata során, vagy azért, mert a 23. cikk szerinti ellenőrzést követően a tagállam ésszerű időn belül nem veszi figyelembe ezen ellenőrzés megállapításait, különösen olyan esetekben, amikor az ellenőrzések súlyos közegészségügyi vagy állat-egészségügyi veszélyt tártak fel.

(3) A tagállam súlyos esetekben – különösen közegészségügyi és állat-egészségügyi indokok alapján – köteles felfüggeszteni a területén működő állat-egészségügyi határállomás engedélyét. A tagállam tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot a felfüggesztésről és annak okairól. Az állat-egészségügyi határállomás kizárólag a (2) a) bekezdéssel összhangban kerülhet vissza a listára.

(4) A Bizottság összeállítja és közzéteszi az elismert állat-egészségügyi határállomások listáját, ideértve azon eseteket is, ahol az elismerést időszakosan felfüggesztették.

(5) A 2a. cikk szerinti döntés elfogadásáig a 90/675/EGK alapirányelvnek megfelelően összeállított lista alkalmazandó, a (3) bekezdésben előírt feltételek sérelme nélkül.

(6) Az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 29. cikk szerinti eljárással összhangban fogadják el.

7. cikk

(1) Minden szállítmányt, amelyet az I. melléklet szerinti területek valamelyikére szándékoznak behozni, az állat-egészségügyi jogszabályok által megkívánt eredeti állatorvosi bizonyítványok, állat-egészségügyi okmányok vagy más eredeti okmányok kísérnek. Az eredeti bizonyítványok vagy okmányok az állat-egészségügyi határállomáson maradnak.

(2) A 10. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül a harmadik országokból származó termékek minden egyes olyan szállítmányát, amelyet a II. mellékletben felsorolt területek valamelyikére szándékoznak behozni, a 4. cikk (4) bekezdésében előírtak szerint azonossági vizsgálatnak és fizikai ellenőrzésnek vetik alá.

(3) A vámhatóságok csak abban az esetben engedélyezik termékek szállítmányának behozatalát – a vámszabályok rendelkezései és a 10. cikk (2) és (3) bekezdése, valamint a 18. cikk szerint elfogadásra kerülő különleges rendelkezések sérelme nélkül –, ha bizonyított, hogy a megfelelő állat-egészségügyi vizsgálatok elvégzése kielégítő eredménnyel, a megfelelő bizonyítvány kiadása az 5. cikk (1) bekezdésével összhangban megtörtént, és az illetékes hatóság garanciával rendelkezik arra nézve, hogy az állat-egészségügyi vizsgálatok és ellenőrzések finanszírozásáról szóló, 1985. január 29-i 85/73/EGK, a 89/662/EGK, 90/425/EGK, 90/675/EGK és 91/496/EGK (módosításokkal egységes szerkezetben) [12] tanácsi irányelvekben említett ellenőrzési díjakat a fenti irányelv rendelkezéseivel összhangban megfizették vagy megfizetik.

(4) Amennyiben a szállítmány megfelel a behozatali követelményeknek, a hatósági állatorvos ellátja az érintett személyt az eredeti bizonyítványok vagy okmányok egy hitelesített másolatával és az 5. cikk (1) bekezdésének megfelelően kiad egy bizonyítványt arról, hogy a szállítmány az állat-egészségügyi határállomáson elvégzett állat-egészségügyi vizsgálatok alapján megfelel a fenti feltételeknek.

(5) A 89/662/EGK és a 90/425/EGK irányelvekben említett termékek ezen irányelv I. mellékletében felsorolt területek egyikébe irányuló, ezen cikk (3) bekezdése alapján engedélyezett kereskedelmét az említett irányelvekben, különösen azok II. fejezetében szereplő szabályoknak megfelelően kell végezni.

(6) Az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 29. cikk szerinti eljárással összhangban fogadják el.

8. cikk

(1) Amikor

- a termékeket egy olyan tagállam vagy egy olyan terület számára szánják, amelyekre a közösségi jogszabályok keretein belül különleges követelményeket állapítottak meg,

- megtörtént a mintavételezés, de az eredmények nem ismeretesek abban az időpontban, amikor a szállítóeszköz elhagyja az állat-egészségügyi határállomást,

- a közösségi jogszabályok által szabályozott esetekben különleges célra engedélyezett behozatal érintett,

a rendeltetési hely illetékes hatóságával további adatokat kell közölni a 90/425/EGK irányelvben említett ANIMO hálózat útján.

(2) Az (1) bekezdés első és harmadik francia bekezdésében említett valamennyi más tagállamba szánt szállítmányt a 4. cikk (3) és (4) bekezdése szerinti okmányellenőrzésnek, azonossági vizsgálatnak és fizikai ellenőrzésnek vetnek alá azon tagállam területén található állat-egészségügyi határállomáson, ahova a behozatal történik, különösen annak ellenőrzésére, hogy az érintett termékek megfelelnek-e a rendeltetési tagállamra vagy területre alkalmazandó közösségi jogszabályoknak. A nyúzott állapotban behozott prémes állatoknak azonban az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről szóló 1996. április 29-i, 96/23/EGK tanácsi irányelvben [13] az élő állatokra és állati termékekre előírt egészségügyi ellenőrzésen és maradvány-ellenőrzésen kell keresztülmenniük, amelyet a vadak elejtésével és a vadhús forgalomba hozatalával kapcsolatos közegészségügyi és állat-egészségügyi problémákról szóló 1992. június 16-i 92/45/EGK tanácsi irányelv [14] szerint kell végrehajtani a rendeltetési létesítményben, ahová a húst vámfelügyelet mellett, e cikk (4) bekezdésének első francia bekezdésével összhangban és az 5 cikk (1) bekezdése szerinti bizonyítvánnyal együtt kell szállítani.

Az ellenőrzések eredményeit a termékek beléptetési helye szerinti állat-egészségügyi határállomásért felelős állat-egészségügyi hatóság felé kell továbbítani. Az eredménytől függően – amennyiben szükséges – a 24. cikkben meghatározott intézkedéseket hajtják végre.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdés első és harmadik francia bekezdésében említett, a rendeltetési hely szerinti tagállamtól eltérő tagállamba belépő termékek esetében minden intézkedés megtörténjen annak biztosítására, hogy az érintett szállítmány eléri a rendeltetési tagállamot.

(4) Azon termékek esetében, amelyeket a közösségi jogszabályok értelmében az érkezési állat-egészségügyi határállomástól a rendeltetési helyen lévő létesítményig megfigyelés alatt tartanak, a következő feltételekkel továbbítják:

- a kérdéses szállítmányt az érkezési állat-egészségügyi határállomástól a rendeltetési hely szerinti létesítménybe az illetékes hatóság felügyelete alatt, az illetékes hatóság által leplombált szivárgásmentes járművel vagy tartályban kell szállítani. Az (1) bekezdés harmadik francia bekezdésében említett termékek rendeltetési helyük eléréséig vámfelügyelet alatt maradnak, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet [15] végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletben meghatározott T5 eljárásnak megfelelően, az 5. cikk (1) bekezdésében előírt bizonyítvánnyal együtt, a jóváhagyott rendeltetési hely és – amennyiben lehetséges – a szándékolt feldolgozási mód kikötésével,

- az érintett állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa az ANIMO hálózaton keresztül értesíti a szállítmány rendeltetési helyén lévő létesítményért felelős állat-egészségügyi hatóságot a termék származási és rendeltetési helyéről,

- a rendeltetési hely szerinti létesítményben a termékek átesnek a vonatkozó közösségi jogszabályokban előírt kezelésen,

- a rendeltetési hely hatósági állatorvosát vagy a 92/118/EGK irányelv I. mellékletének 10. fejezetében meghatározott esetekben a közbenső raktár felelős hatósági állatorvosát a rendeltetési létesítmény vagy a közbenső raktár vezetősége köteles tájékoztatni a termék rendeltetési helyre történő érkezéséről és 15 napon belül köteles értesíteni az állat-egészségügyi határállomás azon hatósági állatorvosát, aki őt értesítette a szállításról. A hatósági állatorvos köteles rendszeres ellenőrzéseket végezni annak biztosítására, hogy a termékek megérkeztek-e a rendeltetési létesítménybe, különösen a beléptetési nyilvántartások ellenőrzésével.

(5) Amennyiben – a 20. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül – a beléptetési hely állat-egészségügyi határállomásának illetékes hatósága bizonyítékokhoz jut arra nézve, hogy azok a kérdéses termékek, melyekről azt nyilatkozták, hogy valamely elismert rendeltetési létesítménybe szállítják azokat, egyáltalán nem érkeztek meg a rendeltetési helyre, a hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket a rakományért felelős személlyel szemben.

(6) A tagállamok a vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban benyújtják a Bizottsághoz az érintett termékek vonatkozásában (4) bekezdésben említett elismert létesítmények listáját.

Ha egy létesítmény nem teljesíti az értesítési követelményeket, a tagállam visszavonhatja a létesítmény engedélyét és kiszabja az okozott kockázat természetének megfelelő szükséges szankciókat.

A Bizottság közzéteszi az elismert létesítmények listáját és gondoskodik annak frissítéséről, valamint a tagállamok tudomására hozataláról.

(7) A vámhatóságokkal történt egyeztetést követően fogadják el az e cikk végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat a 29. cikkben megállapított eljárással összhangban.

9. cikk

(1) Az I. mellékletben felsorolt területek egyikére behozni szándékozott olyan szállítmányokat, amelyek egy állat-egészségügyi határállomásra érkeznek, de ugyanazon a területen vagy más tagállam területén található másik állat-egészségügyi határállomáson szándékoznak átszállítani azokat, a rendeltetési hely szerinti állat-egészségügyi határállomáson azonossági vizsgálatnak és fizikai ellenőrzésnek kell alávetni, amennyiben a szállítás tengeri vagy légi úton történik. A beléptető állat-egészségügyi határállomáson a következő eljárásokat hajtják végre:

a) amennyiben a szállítmányt ugyanazon repülőtér vagy kikötő vámterületén átrakják egyik repülőgépről a másikra vagy egyik hajóról a másikra, akár közvetlenül, akár a b) pontban megadott legrövidebb időtartamnál rövidebb időre mólóra vagy repülőtér kifutópályájára lerakodást követően, a rakományért felelős személy értesíti az illetékes hatóságot. Kivételes esetben közegészségügyi vagy állat-egészségügyi kockázat fennállása esetén a hatóság elvégezheti a termékek okmányellenőrzését a bizonyítvány vagy az állat-egészségügyi származási bizonyítvány vagy bármely, az érintett szállítmányt kísérő eredeti okmány, vagy azok hitelesített másolata alapján;

b) amennyiben a szállítmányt egyéb módon rakodják le, akkor

i. azokat az illetékes hatóság felügyelete alatt kell tárolni, a (2) bekezdésben meghatározott eljárással összhangban meghatározott legrövidebb és leghosszabb időtartamon át és az ott meghatározott feltételek mellett, a kikötő vagy a repülőtér vámterületén egy másik állat-egészségügyi határállomásra történő tengeri vagy légi továbbításáig;

ii. a termékeket az a) pontban említett okmányok vonatkozásában okmányellenőrzésnek kell alávetni;

iii. a 20. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, a termékeket kivételesen azonossági vizsgálatnak és fizikai ellenőrzésnek kell alávetni, amennyiben közegészségügyi vagy állat-egészségügyi veszélynek bármely eshetősége fennáll.

(2) E cikk alkalmazására részletes szabályokat a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban fogadnak el.

(3) A Tanács a Bizottság javaslata alapján e cikk rendelkezéseit minősített többséggel kiterjesztheti a vasúti átrakodásra.

10. cikk

(1) A Bizottság egy tagállam szükséges adatokkal alátámasztott kérésére vagy saját kezdeményezésére a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban elhatározhatja, hogy bizonyos feltételek esetén és különösen a korábbi ellenőrzések eredménye alapján ritkábban kell fizikai ellenőrzést végezni azon termékek esetében, amelyekre a behozatali feltételeket harmonizálták, azaz a következő három feltételnek megfelelő termékek esetében:

a) olyan harmadik országból vagy harmadik ország olyan régiójából származnak, amely kielégítő állat-egészségügyi garanciákat nyújt az I. mellékletben felsorolt közösségi területekre behozni szándékozott termékek származási helyen történő ellenőrzésére vonatkozóan;

(b) amennyiben a közösségi jogszabályok által megkívánt módon a közösségi jogszabályok szerint összeállított listán szereplő létesítményekből érkeznek, vagy az egyes állati eredetű termékek, halászati termékek és élő kéthéjú kagylók tagállamokba történő behozatalára jogosult harmadik országbeli intézmények átmeneti időszakra szóló, ideiglenes jegyzékei összeállításának feltételeiről szóló 1995. június 22-i 95/408/EK tanácsi határozattal [16] összhangban elismert olyan létesítményből származnak, amely akár közösségi, akár nemzeti ellenőrzésen keresztülment;

(c) az érintett termékhez kiadták a behozatali engedélyt.

(2) Egy adott harmadik országból behozott termékekre ilyen eltérés engedélyezésére szóló javaslat előterjesztése előtt a Bizottság az Állat-egészségügyi Állandó Bizottságnak nyújt be jelentést az érintett harmadik országról, az alábbiak számításba vételével:

a) a kérdéses harmadik ország teljes területére vagy annak egy részére a közösségi előírásoknak megfelelés vonatkozásában felkínált garanciák, ideértve a maradvány-ellenőrzésre vonatkozókat is;

b) az érintett harmadik ország állat-egészségügyi helyzete;

c) információk az adott ország általános egészségügyi helyzetéről;

d) a harmadik ország által a betegségek ellenőrzésére és leküzdésére alkalmazott intézkedések jellege;

e) az állat-egészségügyi szolgálat vagy más illetékes szolgálatok szervezete, szakképzettsége, függetlensége és képesítése;

f) a közösségi jogban meghatározott minimumszabályoknak megfelelés a termelési higiénia vonatkozásában;

g) a termék vagy termékek fajtája és az általa/általuk jelentett potenciális egészségügyi kockázat;

h) egyes szerek engedélyezési szabályai és az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a béta-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról szóló 1996. április 29-i 96/22/EK tanácsi irányelvben [17] és a 96/23/EC irányelvben megállapított követelményeknek megfelelés;

i) a közösségi vagy a nemzeti ellenőrző látogatások eredménye;

j) az elvégzett behozatali ellenőrzések eredménye;

k) a behozandó termékek jellegéből, kiszereléséből vagy szállítási módjából eredő kockázat elemzése.

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül a Közösség és egy harmadik ország közötti állat-egészségügyi ekvivalenciamegállapodás keretében tárgyalások folytathatók az ellenőrzések gyakoriságának csökkentéséről viszonossági alapon.

Az ilyen csökkentéseket a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) E cikk alkalmazására részletes szabályokat a 29. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadnak el.

11. cikk

(1) Egy tagállam valamennyi olyan tagállam nevében, amelyen keresztül az áthaladás esedékes, kizárólag akkor engedélyezi szállítmány továbbítását egyik harmadik országból egy másikba, ha

a) az említett szállítmány olyan harmadik országból érkezik, amely termékeinek az I. mellékletben felsorolt területekre beléptetése nem tiltott, és rendeltetési helye egy másik harmadik ország. Az illetékes hatóság eltekinthet ettől a követelménytől a 9. cikk (1) bekezdésének a) pontjának megfelelően végzett, ugyanazon repülőtér vagy kikötő vámterületén belül egyik repülőgépről a másikra, vagy egyik hajóról a másikra történő átrakodása esetén, ha az abból a célból történik, hogy a szállítmányt további megállás nélkül szállíthassák az I. mellékletben felsorolt területekre, a (4) bekezdéssel összhangban meghatározandó általános követelmények betartásával;

b) ezen árutovábbítást előzetesen engedélyezte azon tagállam állat-egészségügyi határállomási hatósági állatorvosa, ahova az I. mellékletben felsorolt területek közül elsőként a szállítmány megérkezik;

c) a rakományért felelős személy előzetesen vállalja a szállítmány visszavételét annak visszautasítása esetére és intézkedést arról a 17. cikkel összhangban.

(2) Az (1) bekezdésben említett engedély a következő követelményeknek megfelelés esetén adható meg:

a) az állat-egészségügyi határállomáson továbbítás céljából bemutatott szállítmányokat a 7. cikk (1) bekezdésében említett okmányok kísérik, szükség szerint azok hiteles fordításával;

b) a szállítmányt okmányellenőrzés és azonossági vizsgálat céljából be kell mutatni az említett állat-egészségügyi határállomáson.

Az illetékes állat-egészségügyi hatóság tengeri és légi szállítás esetén az okirat-ellenőrzés és azonossági vizsgálat alól felmentést adhat, ha a szállítmányt:

- nem rakodják ki. Ebben az esetben a 20. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül az okmányellenőrzés a fedélzeti rakjegyzék ellenőrzésére korlátozódik,

- a szállítmányt a 9. cikk (1) bekezdésében írtaknak megfelelően átrakják egyik repülőgépről a másikra, vagy egyik hajóról a másikra, ugyanazon repülőtér vagy kikötő vámterületén.

Közegészségügyi vagy állat-egészségügyi kockázatot jelentő kivételes esetekben vagy szabálytalanságok gyanúja esetén további fizikai ellenőrzéseket kell végezni.

c) Az érintett szállítmánynak valamely, az I. mellékletben felsorolt területen közúton, vasúton vagy vízi úton áthaladása esetén a szállítmányt:

- a 2913/92 EGK rendeletben meghatározott T1 eljárással összhangban a Közösségből történő kiléptetésének helyéig vámfelügyelet alatt továbbítják a 2. cikk a) pontja szerint szükséges okmánnyal és az 5. cikk (1) bekezdésében említett bizonyítvánnyal együtt, amelyekben feltüntetik azt az állat-egészségügyi határállomást, ahol a szállítmány a Közösséget elhagyja,

- az érkezési állat-egészségügyi határállomás elhagyását követően a termékeket lerakodás vagy megosztás nélkül szállítják, a hatóságok által leplombált járműveken vagy tartályokban. A szállítás során semmiféle kezelés nem engedélyezett,

- a Közösségből a beléptető állat-egészségügyi határállomásra érkezést követő legfeljebb 30 napon belül egy állat-egészségügyi határállomáson keresztül kiviszik, kivéve a (4) bekezdéssel összhangban meghatározott eljárással a nagy földrajzi távolság kellően megalapozott eseteiben engedélyezett általános mentességet;

d) a szállítmányt engedélyező hatósági állatorvos az ANIMO hálózaton keresztül értesíti a kiléptető állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosát;

e) a kiléptető állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa az 5. cikk (1) bekezdésében említett bizonyítványon igazolja, hogy az érintett szállítmány elhagyta a Közösséget és faxon vagy egyéb módon megküldi az okmány egy másolatát a beléptető állat-egészségügyi határállomásnak.

Amennyiben a kiléptető állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosát a 2. cikk c) pontjának harmadik francia bekezdésében meghatározott időn belül nem értesítik a termékek Közösségből kilépéséről, az ügyet jelenti az illetékes vámhatóságnak, amely szükség szerint vizsgálatot indít a termékek tényleges végcéljának meghatározására.

(3) Valamennyi, e cikk alapján felmerült költség a rakományért felelős személyt vagy képviselőjét terheli, a tagállam kártalanítási kötelezettsége nélkül, a 85/73/EGK irányelv 1. cikkéből eredő elvekkel összhangban.

(4) Az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat – különösen a beléptető állat-egészségügyi határállomás és a kiléptető állat-egészségügyi határállomás közötti információáramlásra vonatkozókat – a 29. cikk szerinti eljárásnak megfelelően fogadják el.

12. cikk

(1) A harmadik országokból behozott, vámszabad területre, vámszabad raktárba vagy vámraktárba szánt szállítmányokat a 2913/92 EGK rendelettel összhangban csak akkor léptetheti be az illetékes hatóság, ha a rakományért felelős személy előzetesen nyilatkozott arról, hogy az érintett termékek végfelhasználása az I. mellékletben felsorolt valamely területen történő szabad forgalomba bocsátás, vagy – ha ilyen van – az egyéb végfelhasználásról, valamint arról, hogy a termékek megfelelnek a behozatali feltételeknek.

A végfelhasználás egyértelmű megjelölése hiányában a termékeket úgy kell tekinteni, hogy azokat az I. mellékletben felsorolt valamely területen szabad forgalomba bocsátásra szánják.

(2) Az ilyen szállítmányok a beléptető állat-egészségügyi határállomáson okmányellenőrzésen, azonossági vizsgálaton és fizikai ellenőrzésen mennek keresztül annak meghatározására, hogy a termékek megfelelnek-e az említett behozatali feltételeknek.

Amennyiben azonban az okmányellenőrzésből kitűnik, hogy a termékek nem felelnek meg a közösségi követelményeknek, fizikai ellenőrzés – állat-egészségügyi vagy közegészségügyi kockázat gyanújának kivételével – nem szükséges.

Az ilyen szállítmányokat a 7. cikk (1) bekezdésében említett okmányok kísérik. Amennyiben szükséges, az említett okmányok hitelesített fordítását mellékelik.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti ellenőrzéseket követően úgy találják, hogy az érintett termékek kielégítik a közösségi követelményeket, az állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa kiállítja erről az 5. cikk (1) bekezdésében említett bizonyítványt, a vámiratoknak megfelelően. Az állat-egészségügyi határállomás illetékes állat-egészségügyi és vámhatóságai engedélyezik a termékek belépését vámszabad területen lévő raktárba, vámszabad raktárba vagy vámraktárba. E termékek állat-egészségügyi szempontból szabad forgalomba bocsáthatónak minősülnek.

(4) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti ellenőrzéseket követően úgy találják, hogy az érintett termékek nem elégítik ki a közösségi követelményeket, az állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa kiállítja erről az 5. cikk (1) bekezdésében említett bizonyítványt, a vámiratoknak megfelelően. Az állat-egészségügyi határállomás illetékes állat-egészségügyi és vámhatóságai ebben az esetben csak akkor engedélyezik a termékek beléptetését a vámszabad területen lévő raktárba, vámszabad raktárba vagy vámraktárba, ha – a 16. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül – teljesülnek a következő követelmények:

a) a termékek nem olyan harmadik országból érkeznek, amelyre a 11. cikk (1) bekezdése a) pontjának első mondatában meghatározott tilalom van érvényben;

b) a vámszabad területen lévő raktárakat, vámszabad raktárakat vagy vámraktárakat termékek tárolására az illetékes hatóságnak kell engedélyeznie. Az engedély kiadásához az alábbi követelményeket kell teljesíteniük:

- egy, a raktár vezetősége által állandó felügyelet alatt tartott ki- és bejárati pontokkal rendelkező zárt térből kell állniuk. Amennyiben a raktár vámszabad területen található, a teljes területnek zártnak kell lennie és állandó vámfelügyelet alatt kell állnia,

- meg kell felelniük az érintett termék(ek) raktári tárolására vonatkozó közösségi jogszabályokban meghatározott, ilyen közösségi jogszabályok hiányában a nemzeti jogszabályokban meghatározott engedélyezési feltételeknek,

- rendszerrel kell rendelkezniük a raktárba érkező vagy az azt elhagyó szállítmányok napi nyilvántartására, szállítmányonként a termékek jellegére és mennyiségére, valamint az átvevő nevére és címére kiterjedő részletességgel. Ezeket a nyilvántartásokat legalább három évig meg kell őrizni,

- rendelkezniük kell az állat-egészségügyi jogszabályoknak nem megfelelő termékek elkülönített tárolását lehetővé tevő tároló- és/vagy hűtőhelyiségekkel.

Már meglévő raktárak esetében az illetékes hatóság engedélyezheti ezen termékek elkülönített tárolását azonos helyiségekben is, amennyiben a közösségi követelményeknek nem megfelelő termékeket zárható területeken tárolják,

- rendelkezniük kell az állat-egészségügyi vizsgálatokat végző személyzet számára fenntartott helyiségekkel.

Amennyiben a (2) bekezdésben említett ellenőrzések azt mutatják, hogy a rakományért felelős személy (1) bekezdés szerinti nyilatkozata hamis, kötelezik, hogy a 17. cikkel összhangban rendelkezzék a termékekről.

(5) Az illetékes hatóságok megtesznek valamennyi szükséges lépést:

- a raktárak engedélyezési feltételeinek betartatására,

- annak megakadályozására, hogy a közösségi állat-egészségügyi jogszabályoknak nem megfelelő termékeket a követelményeket kielégítő termékekkel azonos helyiségekben vagy elkerített helyen tárolják,

- a raktár bejáratainak és kijáratainak hatékony ellenőrzése és a nyitvatartási idő alatt az állat-egészségügyi hatósági felügyelet biztosítására. Különösen azt kell biztosítaniuk, hogy a közösségi jogszabályokat nem kielégítő termékek az illetékes hatóság hozzájárulása nélkül ne hagyhassák el a helyiségeket vagy egységeket, ahol tárolásuk történik,

- a szükséges ellenőrzések lefolytatására annak elkerülésére, hogy a raktárban tárolt termékek bármilyen változtatáson vagy cserén menjen keresztül, vagy a csomagolásuk, piaci kiszerelésük vagy feldolgozásuk bármilyen módon megváltozzon.

(6) A tagállam állat-egészségügyi vagy közegészségügyi okok alapján megtagadhatja a termékek vámszabad területen lévő raktárba, vámszabad raktárba vagy vámraktárba beléptetését, amennyiben a termékek nem felelnek meg a közösségi jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

(7) A szállítmányok vámpecsét nélkül nem léptethetők be vámszabad területen lévő raktárba, vámszabad raktárba vagy vámraktárba.

(8) A (4) bekezdésben említett termékek csak a 13. cikkben említett harmadik országba vagy raktárba történő átszállítás vagy megsemmisítés céljából hagyhatják el a vámszabad területen lévő raktárt, vámszabad raktárt vagy vámraktárt, feltéve hogy:

- a harmadik országba történő átszállítás megfelel a 11. cikk (1) bekezdésének c) pontja és a 11. cikk (2) bekezdése a), c), d) és e) pontjai követelményeinek,

- a raktárba szállítás a 13. cikkben említett T1 vámnyilatkozat használatával az e cikkben megadott kísérő bizonyítványban szereplő raktár nevének és címének feltüntetésével történik,

- a megsemmisítés helyére szállítás az érintett termékek denaturálását követően történik.

Az érintett szállítmányokat ezt követően olyan körülmények között továbbítják, amelyek biztosítják, hogy a szállítás a termékek lerakodása nélkül, az illetékes hatóságok felügyelete mellett, az illetékes hatóságok által lepecsételt szivárgásmentes járművön vagy tartályban történik.

Az ilyen szállítmányokat nem lehet az e cikkben említett raktárak között szállítani.

(9) Az e cikk alapján felmerült valamennyi költség – ideértve a vizsgálat és a szükséges ellenőrzés költségeit is – a rakományért felelős személyt vagy képviselőjét terheli, a tagállam kártérítési kötelezettsége nélkül, a 85/73/EGK irányelv 1. cikkéből eredő elvekkel összhangban.

(10) A tagállamok benyújtanak a Bizottságnak egy listát:

a) a (4) bekezdésben említett vámszabad területekről, vámszabad raktárakról és vámraktárakról;

b) a 13. cikkben említett üzemeltetőkről.

A Bizottság intézkedik az a) pont szerinti lista megjelentetéséről az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában, és továbbítja az üzemeltetők b) pont szerinti listáját a többi tagállamnak.

(11) Az (1)–(10) bekezdésekben meghatározott, ezen belül is a raktárakra vonatkozó feltételek be nem tartása esetén az illetékes hatóság felfüggeszti vagy visszavonja a (4) bekezdés b) pontjában említett engedélyt. Bármely ilyen visszavonásról tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

Amennyiben akár szándékos, akár súlyos gondatlanság miatti rendellenességeket találnak, az érintett tagállam nemzeti jogszabályaiban előírt szankciókat kell alkalmazni a szállítmányért annak a raktárból történt kilépése után felelős személlyel szemben.

(12) Az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat – különösen a szállítmányok fenti területekre vagy raktárakba beszállításakor, illetve azokból kiszállításakor, a szállítmányok ezen területek vagy ezen raktárak közötti szállításakor végrehajtandó ellenőrzési eljárásokra, a termékek tárolási módjaira és a megengedett kezelésre vonatkozókat – a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban fogadják el.

13. cikk

(1) Azon üzemeltetőknek továbbá, akik határokat átszelő tengeri közlekedési eszközöket látnak el közvetlenül a 12. cikk (4) bekezdésében említett termékkel a személyzet és utasok általi fogyasztás céljából, azon túlmenően, hogy megfelelnek a 12. cikk (1), (2) bekezdése, (4) bekezdésének a) pontja és a (4) bekezdés b) pontjának második, harmadik és negyedik francia bekezdése, valamint az (5), (6), (7) és (9) bekezdései követelményeinek:

a) előzetesen üzemeltetői engedélyt kell kérniük az illetékes hatóságtól;

b) olyan termékeket kell beszerezniük, amelyek csak akkor dolgozhatók fel, ha a nyersanyag megfelel a közösségi követelményeknek;

c) olyan zárt helyiségekkel kell rendelkezniük, amelyeknek kijárati és bejárati pontjai a felelős személy állandó felügyelete alatt állnak. Amennyiben a raktár egy vámszabad területen található, akkor a 12. cikk (4) bekezdése b) pontja első francia bekezdésének második mondata alkalmazandó;

d) vállalniuk kell, hogy a 12. cikk (4) bekezdésében említett termékeket nem bocsátják fogyasztás céljából forgalomba az I. mellékletben felsorolt területek valamelyikén;

e) a lehető legrövidebb időn belül értesíteniük kell az illetékes hatóságot a termékek megérkezéséről a c) pontban említett raktárba.

(2) Az (1) bekezdésben említett szerinti üzemeltetőknek:

a) közvetlenül a tengeri szállítási eszköz fedélzetére vagy a rendeltetési kikötő egy külön elismert raktárába kell teljesíteniük a szállításokat, feltéve hogy megtették az intézkedéseket arra nézve, hogy az érintett termékek semmilyen körülmények között ne hagyják el a kikötői területet egy másik rendeltetési helyre. A termékek kiindulási raktárból a rendeltetési kikötőbe szállítását vámfelügyelet alatt kell végezni a 2913/92 EGK rendeletben meghatározott T1 eljárás szerint, valamint a szállítmányt kísérnie kell a (6) bekezdés szerinti eljárás alapján megszövegezett állatorvosi bizonyítványnak;

b) előzetesen értesíteniük kell a termékek szállításának időpontjáról és rendeltetési helyéről azon tagállam kikötői területének illetékes hatóságát, ahonnan a termékeket szállítják, valamint azon rendeltetési tagállam kikötői területének illetékes hatóságát, ahová a termékeket szállítják;

c) hivatalos bizonyítékot kell szolgáltatniuk arról, hogy a termékek elérték végső rendeltetési helyüket;

d) legalább három évig meg kell őrizniük a beléptetésekről és a szállításokról szóló nyilvántartást. A nyilvántartásnak lehetővé kell tennie a szállítmányok raktárban maradt hányadának ellenőrzését.

(3) Az üzemeltetőknek biztosítaniuk kell, hogy nem szállítanak a hajókra a közösségi követelményeknek meg nem felelő termékeket, kivéve a nemzeti jogszabályokban meghatározott, az I. mellékletben felsorolt területek parti területein kívüli, az utasokat és a személyzetet ellátó szállításokat.

(4) Azon tagállam kikötői területének illetékes hatósága, amelyről a termékeket szállítják, legkésőbb a termékek továbbításának időpontjában az ANIMO hálózaton keresztül értesíti a rendeltetési tagállam kikötői területének illetékes hatóságát a termékek rendeltetési helyéről.

(5) Ezen cikk rendelkezéseinek meg nem felelés esetén az illetékes hatóság visszavonja az (1) bekezdés a) pontjában említett engedélyt. Bármely ilyen visszavonásról tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

(6) E cikk alkalmazására – különös tekintettel a közvetlenül a tengeri szállító jármű fedélzetére szállítandó termékek indításakor, a szállítás során és a leszállításukkor végzendő ellenőrzésekre, ideértve annak bizonyítékát, hogy ezek a termékek megérkeztek jogszerű rendeltetési helyükre – részletes szabályokat a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban fogadnak el.

14. cikk

(1) Azokat a termékeket, amelyek vámjogi sorsa a 2913/92 EGK rendelet értelmében eltér az ezen irányelv 7. cikk és 12. cikk (3) bekezdésében megadottól, azonossági vizsgálatnak és fizikai ellenőrzésnek kell alávetni annak meghatározására, hogy megfelelnek-e a behozatali feltételeknek, kivéve ha megsemmisítették vagy visszaküldték azokat.

(2) E cikk alkalmazására részletes szabályokat szükség szerint a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban fogadnak el.

15. cikk

(1) Az egyes tagállamok akkor engedélyezhetik harmadik ország által visszautasított közösségi eredetű termékek szállítmányának újbóli behozatalát, ha:

a) a termékekhez mellékelték:

i. vagy az eredeti bizonyítványt, vagy annak a kísérő bizonyítványt kibocsátó illetékes hatóság által hitelesített példányát, a belépés megtagadása okainak részletezését, valamint garanciát arra, hogy a termék tárolására és szállítására vonatkozó feltételeket betartották, annak kijelentésével, hogy az érintett termékek nem estek át semmilyen kezelésen;

ii. lepecsételt tartályok esetén a szállító azt kijelentő bizonyítványát, hogy a tartály tartalmát nem kezelték vagy rakták ki;

b) az érintett termékek okmányellenőrzésen és azonossági vizsgálaton, valamint a 20. cikk szerinti esetekben fizikai ellenőrzésen mentek át;

c) a szállítmányt a 8. cikk (4) bekezdésben adott feltételek mellett közvetlenül visszairányították a bizonyítványt kiállító származási tagállambeli létesítményhez, és amennyiben az átszállítás más tagállamot is érint, a szállítást valamennyi, a szállítással érintett tagállam nevében előzetesen engedélyezte azon tagállam állat-egészségügyi határállomásának hatósági állatorvosa, amelyen át a szállítmány először érkezik az I. mellékletben felsorolt területek valamelyikére.

(2) A tagállamok nem ellenezhetik egy harmadik ország által visszautasított közösségi eredetű termékekből álló szállítmány újbóli beléptetését, ha az eredeti bizonyítványt kiállító illetékes hatóság beleegyezett a szállítmány visszafogadásába és a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesültek.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben felvázolt körülmények között a kérdéses termékeket olyan körülmények között továbbítják, hogy a 8. cikk (4) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően biztosított legyen a termékek eljutása a kiindulási létesítményig az illetékes hatóság által azonosított és a tartály nyitásakor a pecsétek törését eredményezően lepecsételt szivárgásmentes szállítóeszközön.

(4) A szállítást engedélyező hatósági állatorvos az ANIMO hálózaton keresztül értesíti a rendeltetési hely szerint illetékes hatóságot.

(5) Az e cikk alapján felmerült valamennyi költség – ideértve a vizsgálat és a szükséges ellenőrzés költségeit is – a rakományért felelős személyt vagy képviselőjét terheli, a tagállam kártérítési kötelezettsége nélkül, a 85/73/EGK irányelv 1. cikkéből eredő elvekkel összhangban.

(6) E cikk alkalmazására részletes szabályokat a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban fogadnak el.

16. cikk

(1) E fejezet nem vonatkozik azon termékekre:

a) amelyek utazók személyes poggyászát képezik és személyes fogyasztásukra szolgálnak, amennyiben a mennyiségük nem haladja meg a (3) bekezdéssel összhangban meghatározott mennyiséget, feltéve hogy a termékek egy tagállamból vagy olyan harmadik országból vagy harmadik ország olyan területéről származnak, amely szerepel a közösségi jogszabályoknak megfelelően elfogadott listán és amelyből a behozatal nem tiltott;

b) amelyeket kisméretű csomagként küldenek magánszemélyek számára, feltéve hogy a termékeket nem kereskedelmi úton hozzák be, amennyiben a küldött mennyiség nem haladja meg a (3) bekezdéssel összhangban meghatározott mennyiséget, feltéve hogy a termékek egy tagállamból vagy olyan harmadik országból vagy egy harmadik ország olyan területéről származnak, amely szerepel a közösségi jogszabályoknak megfelelően elfogadott listán és amelyből a behozatal nem tiltott;

c) nemzetközi forgalomban üzemeltetett szállítóeszköz fedélzetén vannak és a legénység, valamint az utasok általi fogyasztásra szánták azokat, feltéve hogy nem léptetik be azokat az I. mellékletben felsorolt valamely területre.

E termékek vagy konyhai hulladékuk kirakodása esetén azokat meg kell semmisíteni. Nem kell megsemmisíteni a termékeket abban az esetben, ha vámfelügyelet alatt ugyanabban a kikötőben egyik nemzetközi forgalomban üzemeltetett szállítóeszközről közvetlenül egy másikra rakják át azokat;

d) amennyiben a (3) bekezdéssel összhangban meghatározandó mennyiségnél kisebb mennyiség hőkezelésen esett át, hermetikusan zárt tartályban legalább F0 = 3,00 értékre, és:

i. utasok személyes poggyászának részét képezik és személyes fogyasztásukra szolgálnak;

ii. amelyeket kisméretű csomagként küldenek magánszemélyek számára, feltéve hogy a termékeket nem kereskedelmi úton hozzák be;

e) amelyeket kereskedelmi mintaként küldenek vagy kiállításra szánnak, feltéve hogy nem szándékoznak forgalomba hozni azokat, és az illetékes hatóság a felhasználást előzetesen engedélyezte;

f) amelyeket különleges tanulmányokhoz vagy elemzésekhez szándékoznak felhasználni, amennyiben hivatalos vizsgálattal megállapítható, hogy ezek a termékek nem emberi fogyasztásra készültek, valamint a kiállítás végeztével vagy a tanulmányok vagy elemzés befejezését követően a termékeket, az elemzéshez felhasznált mennyiségek kivételével, megsemmisítik vagy az illetékes hatóság által meghatározott sajátos feltételek mellett visszaszállítják.

Az e) pontban említett és ez utóbbi esetben is a rendeltetési tagállam gondoskodik arról, hogy az érintett termékeket ne lehessen más célra felhasználni, mint amelyre a területére behozták.

(2) Az (1) bekezdés a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló 1972. december 12-i 72/462/EGK tanácsi irányelv [18] 1. cikkének (2) bekezdésével összhangban nem befolyásolja a behozott friss húsra és húsalapú termékekre vonatkozó szabályokat.

(3) A Bizottság a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban határozza meg a végrehajtási szabályokat és különösen az (1) bekezdés által szabályozott eltérés hatálya alá tartozó különböző termékekre vonatkozó súlyhatárokat.

17. cikk

(1) Elkobozzák azokat a szállítmányokat, amelyeket a 3. és 4. cikk követelményeinek megfelelően állat-egészségügyi vizsgálatokra történő bemutatás nélkül léptettek be a Közösség valamely területére, és az illetékes hatóság a (2) bekezdés b) pontjával összhangban dönt a megsemmisítésükről vagy a (2) bekezdés a) pontjának megfelelően visszaküldésükről.

(2) Amennyiben az ezen irányelvben említett ellenőrzések az illetékes hatóságnak azt mutatják, hogy a termékek nem felelnek meg a behozatali követelményeknek, vagy ha ezek az ellenőrzések valamilyen szabálytalanságot tárnak fel, az illetékes hatóság a rakományért felelős személlyel vagy képviselőjével egyeztetve dönt:

a) vagy a termékek visszaküldéséről az I. mellékletben felsorolt területeken kívülre, ugyanarról az állat-egészségügyi határállomásról a rakományért felelős személlyel együtt megállapított rendeltetési helyre, ugyanazzal a szállítóeszközzel, legfeljebb 60 napon belül, amennyiben az állat-egészségügyi vizsgálat eredménye alapján az állat-egészségügyi követelmények szerint ez nem eleve kizárt.

Ebben az esetben az állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosának:

- meg kell indítania a 92/438/EGK határozat 1. cikke (l) bekezdésének első francia bekezdése szerinti tájékoztatási eljárást,

- a Bizottság által a (7) bekezdésben említett eljárással összhangban meghatározandó szabályok alapján érvénytelenítenie kell a visszautasított termékeket kísérő állatorvosi bizonyítványokat vagy okmányokat úgy, hogy a visszautasított termékek bevitele ne legyen lehetséges egy másik állat-egészségügyi határállomáson keresztül;

b) vagy amennyiben a visszaszállítás nem lehetséges vagy az a) pontban említett 60 napos határidő lejárt, vagy a rakományért felelős személy azonnali beleegyezését adja, az állati hulladékok ártalmatlanítására és forgalomba hozatalára, továbbá az állati eredetű, illetve halból készült takarmányok kórokozókkal szembeni védelmére vonatkozó állat-egészségügyi előírásokról szóló 1990. november 27-i 90/667/EGK tanácsi irányelvvel [19] összhangban intézkedik a termékek megsemmisítéséről az e célra rendelkezésre álló, az állat-egészségügyi határállomáshoz legközelebb lévő létesítményben.

Az e pontban említett termékek visszaszállításáig vagy a visszautasítás okának megerősítéséig az illetékes hatóságok a rakományért felelős személy költségén tárolják a kérdéses termékeket az illetékes hatóság felügyelete alatt.

(3) A 23. és 24. cikkek rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha az (1) és (2) bekezdésben említett ellenőrzések arra derítenek fényt, hogy a közösségi állat-egészségügyi szabályokat súlyosan vagy ismételten megszegik vagy megszegték.

(4) A (2) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha az illetékes hatóság a 90/667/EGK irányelvvel összhangban engedélyt adott a termékek felhasználására, feltéve hogy közegészségügyi vagy állat-egészségügyi kockázat nem áll fenn.

(5) A rakományért felelős személy vagy képviselője viseli a szállítmány visszaszállításának, megsemmisítési folyamatának vagy más célra történő felhasználása során felmerülő költségeket.

Továbbá amennyiben valamely szabálytalanságot súlyos gondatlanság vagy a jogszabályok szándékos megsértése eredményének találnak, a tagállamnak a rakományért felelős személyre ki kell rónia a nemzeti jogszabályaiban előírt szankciókat.

(6) A 92/438 EGK határozat rendelkezései alkalmazandók.

(7) Az (1)–(3) bekezdések alkalmazására, különösen a visszautasítás, az elkobzás vagy megsemmisítés egységes értékelési követelményei eldöntése szabályainak meghatározására részletes szabályokat a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban fogadnak el.

18. cikk

A Bizottság a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban a második bekezdésben említett eljárás alapján elfogadja az I. mellékletben felsorolt területek egyes részeibe irányuló behozatalra vonatkozó szabályokat, figyelembe véve az e területekre jellemző természeti korlátokat, különösen azoknak a Közösség kontinensen lévő területeitől való távoli elhelyezkedését.

Ezért a Francia Köztársaság és a Görög Köztársaság benyújt egy tervet a Bizottságnak, megállapítva a francia tengerentúli területekre és egyes szigetekre és szigetcsoportokra vonatkozóan a harmadik országokból származó termékek e területekre irányuló behozatala esetén elvégzendő ellenőrzések jellegét, figyelembe véve az e területekre jellemző földrajzi korlátokat.

E tervek részletezik azon elvégzendő ellenőrzések körét, amelyek lehetővé teszik, hogy az e területre beléptetni kívánt termékek semmilyen körülmények között se legyenek továbbszállíthatók egyéb közösségi területekre, kivéve ha e területek megfelelnek a közösségi állat-egészségügyi jogszabályoknak.

19. cikk

(1) A Bizottság a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban összeállítja azon növényi termékek listáját, amelyek – különös tekintettel következő rendeltetési helyükre – fertőző és ragályos állatbetegségek kockázatának növekedését jelentik, és ezért azokat az ezen irányelvben meghatározott állat-egészségügyi vizsgálatoknak kell alávetni – különösen a 4. cikkben előírt ellenőrzéseknek – származási helyük és tervezett rendeltetési helyük igazolására.

A következőket ugyanazon eljárás szerint fogadják el:

- a harmadik országok által teljesítendő állat-egészségügyi feltételeket és az általuk nyújtandó garanciákat, különösen az állat-egészségügyi helyzetük alapján megkövetelendő feldolgozás jellegét,

- azon harmadik országok listáját, amelyek számára a nyújtott garanciák alapján engedélyezik az első bekezdésben említett növényi termékek Közösségbe történő kivitelét,

- bármely, e termékekre alkalmazható különleges ellenőrzési módszert, különösen a mintavételezésre vonatkozókat, különösen ömlesztett áruk behozatala esetén.

(2) Harmadik ország zászlaja alatt hajózó halászhajóról közvetlenül kirakott friss halászati termékeket – mielőtt az I. melléklet szerinti területek valamelyikére bevihetnék azokat – a harmadik országok halászhajóinak közösségi kikötőkben történő közvetlen kikötésére és a fogás közösségi kikötőkben történő értékesítésére vonatkozó feltételek megállapításáról szóló 1994. május 6-i 1093/94 EGK tanácsi rendelettel [20] összhangban alá kell vetni a tagállamok zászlaja alatt hajózó halászhajókról közvetlenül kirakott halra előírt állat-egészségügyi vizsgálatoknak.

A vonatkozó közösségi előírások szerint bejegyzett közös vállalkozásokhoz tartozó hajókról közvetlenül kirakott, nem lefejezett és belezetlen, fagyasztott és mélyhűtött tonhal esetében a 3. cikk (2) bekezdése rendelkezésétől eltérve a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban a tagállamoknak engedélyezhetik az ezen irányelv szerinti vizsgálatok elvégzését, feltéve hogy:

- az említett vizsgálatokat a legközelebbi állat-egészségügyi határállomás illetékes hatósága végzi a rendeltetési helyen az adott termékek feldolgozására elismert üzemben,

- a feldolgozóüzem 75 km-nél nincs messzebb egy állat-egészségügyi határállomástól,

- a termékeket vámfelügyelet alatt szállítják a kirakodás helyétől a rendeltetési üzembe, a 8. cikk (4) bekezdésének első francia bekezdésében meghatározott eljárással összhangban.

(3) A 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban eltérés engedélyezhető a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja rendelkezései alól, valamint az ellenőrzések elvégzéséért és az igazolások kiadásáért felelős személyzet tekintetében a 4. cikk (1) bekezdésének és az 5. cikk (1) bekezdésének rendelkezései alól azon állat-egészségügyi határállomások vonatkozásában, ahol a halakat a halászati termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról szóló 1991. július 22-i 91/493/EGK tanácsi irányelvvel [21] összhangban bemutatják.

20. cikk

(1) E fejezet rendelkezéseinek sérelme nélkül, amennyiben az állat-egészségügyi jogszabályok be nem tartásának gyanúja merül fel vagy kétséges:

a) a termék azonossága vagy tényleges rendeltetési helye;

b) hogy a termék megfelel-e a jogszabályokban az adott termékre meghatározott garanciáknak;

c) hogy a termék megfelel-e a közösségi jogszabályokban meghatározott közegészségügyi és állat-egészségügyi garanciáknak;

a hatósági állatorvos vagy az illetékes hatóság elvégzi azokat az állatorvosi vizsgálatokat, amelyeket az állatorvos vagy a hatóság szükségesnek vél a gyanú megerősítésére vagy kizárására.

Az ellenőrzött termékeknek az illetékes hatóság felügyelete alatt kell maradniuk mindaddig, ameddig a vizsgálatok eredményét meg nem kapják.

Amennyiben a gyanú megerősítést nyer, a 17. cikk (3) bekezdésével összhangban fokozni kell az azonos eredetű termékek ellenőrzését.

(2) Az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban fogadják el.

21. cikk

(1) Az Osztrák Köztársaság a csatlakozási szerződés hatálybalépésétől számított három évet kap az e fejezetben előírt ellenőrzési rendszer bevezetésére. Az átmeneti időszak alatt Ausztria a csatlakozási szerződés hatálybalépése előtt a 29. cikkben megállapított eljárással összhangban meghatározandó rendelkezéseket alkalmaz. E rendelkezések biztosítják, hogy valamennyi szükséges ellenőrzés a Közösség külső határához a lehető legközelebb történjen meg.

(2) A Finn Köztársaság a csatlakozási szerződés hatálybalépésétől számított három évet kap az e fejezetben előírt ellenőrzési rendszer bevezetésére. Az átmeneti időszak alatt Finnország a csatlakozási szerződés hatálybalépése előtt a 29. cikkben megállapított eljárással összhangban meghatározandó rendelkezéseket alkalmaz. E rendelkezések biztosítják, hogy valamennyi szükséges ellenőrzés a Közösség külső határához a lehető legközelebb történjen meg.

(3) A tagállamok kérésére a II. melléklet nyolcadik francia bekezdése szerinti követelmények – a 29. cikkben meghatározott szerinti eljárással összhangban – a felvételre jelölt országok határainál lévő állat-egészségügyi határállomások esetében az 1999. július 1-jét követő kétéves időtartamra felfüggeszthetők.

II. FEJEZET VÉDINTÉZKEDÉSEK

22. cikk

(1) Amennyiben egy harmadik ország területén az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 1982. december 21-i 82/894/EGK tanácsi irányelvben [22] említett betegség, zoonózis vagy egyéb betegség, bármilyen más olyan jelenség vagy körülmény jelei mutatkoznak vagy terjednek el, amelyek súlyos állat-egészségügyi vagy közegészségügyi fenyegetést jelentenek; vagy egyéb – különösen az állat-egészségügyi szakértők megállapításai és az állat-egészségügyi határállomásokon elvégzett vizsgálatok eredményének fényében – súlyos állat-egészségügyi vagy közegészségügyi okok ilyenre figyelmeztetnek, a Bizottság saját hatáskörében vagy egy tagállam kérésére a helyzet súlyától függően késedelem nélkül a következő rendelkezések egyikét fogadja el:

- felfüggeszti az érintett harmadik ország egészéből vagy egyes területeiről származó behozatalt és – szükség szerint – a tranzit harmadik országból származó szállítmányokat,

- külön feltételeket állít fel az érintett harmadik ország egészéből vagy egyes területeiről származó termékekkel szemben,

- a tényleges megállapítások alapján követelményeket állít fel a megfelelő vizsgálatok elvégzésére, amelyek között szerepelhet a közegészségügyi és állat-egészségügyi kockázatok keresése, valamint e vizsgálatok eredményétől függően a fizikai ellenőrzések gyakoriságának növelése.

(2) Amennyiben az ezen irányelvben előírt vizsgálatok valamelyike jelzi, hogy egy szállítmány valószínűleg állat-egészségügyi vagy közegészségügyi veszélyt jelent, az illetékes állat-egészségügyi hatóság haladéktalanul megteszi a következő intézkedéseket:

- elkobozza és megsemmisíti a kérdéses szállítmányt,

- a 92/438/EGK irányelvvel összhangban azonnal értesíti a többi állat-egészségügyi határállomást és a Bizottságot a ténymegállapításokról és a termékek eredetéről.

(3) Az (1) bekezdésben előírt esetben a Bizottság a 11., 12. és 13. cikkekben szabályozott termékekre vonatkozóan ideiglenes védintézkedéseket foganatosít.

(4) A Bizottság képviselői azonnali látogatást tehetnek az érintett harmadik országba.

(5) Ha egy tagállam hivatalosan tájékoztatja a Bizottságot biztonsági intézkedések megtételének szükségességéről, és a Bizottság nem alkalmazta az (1)–(3) bekezdések rendelkezéseit vagy a (6) bekezdéssel összhangban nem tájékoztatta az Állat-egészségügyi Állandó Bizottságot, a tagállam átmeneti védintézkedéseket hozhat a kérdéses termékekkel szemben.

Ha egy tagállam e bekezdésnek megfelelően átmeneti védintézkedéseket hoz egy harmadik ország vagy egy harmadik országban lévő létesítmény vonatkozásában, akkor erről az Állat-egészségügyi Állandó Bizottságon belül tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

Az ügyet 10 munkanapon belül az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság elé utalják a 28. cikkben megállapított feltételeknek megfelelően, az (1) és a (3) bekezdésekben előírt rendelkezések kiterjesztése, módosítása és hatályon kívül helyezése céljából. A 28. cikkben meghatározott eljárás használható a szükséges döntések elfogadására, ideértve a termékek Közösségen belüli áramlására és az átszállítására vonatkozó döntéseket is.

(6) Az (1), (2), (3) és (5) bekezdéseknek megfelelően meghozott intézkedések módosítására, hatályon kívül helyezésére és kiterjesztésére vonatkozó döntéseket a 28. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell meghozni.

(7) Az e fejezet alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat – szükség szerint – a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban fogadják el.

III. FEJEZET ELLENŐRZÉS ÉS VIZSGÁLAT

23. cikk

(1) Ha ezen irányelv követelményeinek egységes alkalmazása ezt szükségessé teszi, a Bizottság állat-egészségügyi szakértői az illetékes hatósággal együttműködve:

a) ellenőrizhetik, hogy a tagállamok betartják-e az említett követelményeket;

b) helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek annak biztosítására, hogy az ellenőrzéseket ezzel az irányelvvel összhangban végzik-e.

(2) Az a tagállam, amelynek területén a szemlét folytatják, a Bizottság állat-egészségügyi szakértőinek bármely, a feladatuk végzéséhez szükséges segítséget megad.

A végleges jelentés elkészítése és előterjesztése előtt az ellenőrzések eredményét megvitatják az érintett tagállam illetékes hatóságával.

(3) Ha a Bizottság megítélése szerint az ellenőrzések eredménye azt indokolja, az Állat-egészségügyi Állandó Bizottságon belül felülvizsgálja a helyzetet. Az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság a 28. cikkben meghatározott eljárással összhangban meghozza a szükséges határozatot.

(4) A Bizottság figyelemmel kíséri a fejlődést; ennek figyelembevételével és a 28. cikkben meghatározott eljárással összhangban módosíthatja vagy hatályon kívül helyezheti az (5) bekezdésben említett határozatokat.

(5) Az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat szükség szerint a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban fogadják el.

24. cikk

(1) Ha az ezen irányelvben előírt ellenőrzések arra engednek következtetni, hogy a közösségi állat-egészségügyi jogszabályokat súlyosan és ismételten megszegték, az illetékes hatóság a következő intézkedéseket foganatosítja az ilyen felhasználásban érintett termékekkel vagy azok származási helyével szemben:

- tájékoztatja a Bizottságot a felhasznált termékek jellegéről és az érintett szállítmányról; a Bizottság haladéktalanul tájékoztatja valamennyi állat-egészségügyi határállomást,

- a tagállamok szigorított ellenőrzést végeznek az azonos származási helyről érkező valamennyi szállítmány esetében. Különösen le kell foglalni a 10 következő, azonos származási helyről érkező szállítmányt, és az ellenőrzések költségeire letétet kell elhelyezni az állat-egészségügyi határállomáson, a III. melléklet szerinti fizikai ellenőrzésre, beleértve a mintavételezést és a laboratóriumi vizsgálatokat.

Ha ezek a további vizsgálatok megerősítik a közösségi jogszabályoknak meg nem felelést, akkor a jogsértő szállítmányról vagy annak részéről a 17. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjaival összhangban kell rendelkezni;

- a Bizottságot tájékoztatják a szigorított ellenőrzések eredményéről, és ezen adatok alapján a Bizottság lefolytatja valamennyi szükséges vizsgálatot a jogsértés okának és a szabályokat megsértő termékek eredetének azonosítására.

(2) Ha az ellenőrzések a maradékanyagok megengedett legmagasabb mértékének túllépését tárják fel, akkor az (1) bekezdés második francia bekezdésében említett vizsgálatokat használják.

(3) Olyan harmadik országot érintő esetekben, amelyek a Közösséggel ekvivalenciamegállapodást kötöttek vagy amelyek szállítmányait ritkábban ellenőrzik, a Bizottság az érintett harmadik ország illetékes hatóságainál folytatott tájékozódást követően állapítja meg, ha az érintett harmadik ország nem teljesítette kötelezettségeit és a 96/23/EK irányelv 29. cikkének (1) bekezdésében említett tervben nyújtott garanciákat, és az ezen irányelv 29. cikkében meghatározott eljárással összhangban mindaddig megvonja a kérdéses termékek ritkított ellenőrzésének kedvezményét, ameddig a kérdéses harmadik ország nem pótolja a hiányosságokat. A felfüggesztés visszavonását ugyanazon eljárás szerint végzik.

Amennyiben szükséges, az említett megállapodások szerinti kedvezmények visszaállítására egy, a tagállamok szakértőiből is álló közösségi küldöttség látogatja meg az érintett országot az adott ország költségén annak vizsgálata céljából, hogy megtették-e a szükséges intézkedéseket.

25. cikk

(1) Amennyiben a termékek kereskedelmi forgalomba bocsátásának helyszínén elvégzett ellenőrzések alapján egy tagállam illetékes hatósága úgy ítéli meg, hogy egy másik tagállam állat-egészségügyi határállomásán vagy a 12. cikkben említett vámraktárában, vámszabad területén vagy vámszabad raktárában megsértik ezt az irányelvet, késedelem nélkül felveszi a kapcsolatot az érintett tagállam illetékes központi hatóságával.

Ez utóbbi megtesz minden szükséges intézkedést és tájékoztatja az első tagállam illetékes hatóságát az elvégzett ellenőrzések és a meghozott döntések jellegéről, valamint azok indokairól.

Amennyiben az első tagállam illetékes hatósága úgy véli, hogy a meghozott intézkedések nem elegendőek, a kérdéses tagállam illetékes hatóságával együtt megvizsgálja a kialakult helyzet orvoslásának lehetséges útjait és módjait, szükség esetén az érintett tagállamban tett látogatás útján.

Ha az első albekezdésben említett vizsgálatok ezen irányelv ismételt be nem tartását mutatják, a rendeltetési tagállam illetékes hatósága erről értesíti a Bizottságot és a többi tagállam illetékes hatóságait.

A Bizottság a rendeltetési tagállam illetékes hatóságának kérésére vagy saját kezdeményezésére, a kifogásolt jogsértések fajtáját figyelembe véve:

- az illetékes nemzeti hatóságokkal egyetértésben ellenőrző munkacsoportot küldhet az érintett tagállamba;

- kérheti az illetékes hatóságtól, hogy szigorítsa az ellenőrzést az érintett állat-egészségügyi határállomásán, vámraktárában, vámszabad területén vagy vámszabad raktárában.

A Bizottság vizsgálatának eredményéig a rendeltetési tagállam kérésére az érintett tagállamnak szigorítania kell az ellenőrzést az érintett állat-egészségügyi határállomáson, vámraktárban, vámszabad területen vagy vámszabad raktárban.

A rendeltetési tagállam a maga részéről szigoríthatja az e forrásokból érkező termékek ellenőrzését.

A két érintett tagállam egyikének kérésére – amennyiben az ötödik albekezdés első pontja szerinti ellenőrzés megerősítette a szabálytalanságokat – a Bizottság a 28. cikkben meghatározott eljárással összhangban megteszi a megfelelő intézkedéseket. Ezeket az intézkedéseket a lehető leghamarabb ugyanazzal az eljárással kell megerősíteni vagy felülvizsgálni.

(2) Ez az irányelv az érintett tagállamok hatályos jogszabályai szerint az illetékes hatóságok döntései elleni fellebbezési jogot nem befolyásolja.

Az illetékes hatóság döntéseit és azok indokait közlik a döntések által érintett rakományért felelős személlyel vagy képviselőjével.

Amennyiben az érintett rakományért felelős személy vagy képviselője azt kéri, részére írásban továbbítják az említett döntéseket és indokolásukat, az ellenőrzéseket végző tagállam hatályos jogrendje alapján rendelkezésre álló fellebbezési joggal kapcsolatos részleteket, valamint az alkalmazandó eljárást és határidőket.

(3) Az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 29. cikkben meghatározott eljárással összhangban fogadják el.

26. cikk

(1) Valamennyi tagállam összeállít egy programot a harmadik országokból behozott termékeket ellenőrizni jogosult tisztviselőinek cseréjére.

(2) A Bizottság és a tagállamok az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretein belül összehangolják az (1) bekezdés szerinti programokat.

(3) A tagállamok megteszik valamennyi szükséges intézkedést a (2) bekezdésben említett koordináció eredményeként létrejött programok végrehajtására.

(4) A tagállamok az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében a jelentések alapján minden évben áttekintik a programok végrehajtását.

(5) A tagállamok a csereprogramok javításához és fejlesztéséhez figyelembe veszik a szerzett tapasztalatokat.

(6) A Közösség pénzügyi támogatást nyújt a programok hatékony fejlesztésének elősegítésére. A Közösség pénzügyi hozzájárulásának részletes szabályait és a Közösség költségvetése által fizetendő becsült összeget az állat-egészségügyi kiadásokról szóló 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatban [23] állapították meg.

(7) Az (1), (4) és az (5) bekezdés alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat szükség szerint a 29. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadják el.

27. cikk

A tagállamok biztosítják az állat-egészségügyi határállomásokra kinevezett hatósági állatorvosok részvételét az e cikkben említett különleges képzési programokban.

A Bizottság a 29. cikkben megállapított eljárással összhangban iránymutatást dolgoz ki a képzési programokhoz.

A Bizottság évente legalább egy alkalommal szemináriumokat szervez a programok irányítóinak a koordináció biztosítására.

Az e cikkben meghatározott rendelkezések finanszírozása a 90/424/EGK határozat III. címével összhangban történik.

IV. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

28. cikk

Az e cikkben megállapított eljárásra hivatkozáskor a 68/361/EGK tanácsi határozattal [24] létrehozott Állat-egészségügyi Állandó Bizottság hoz döntést a 89/662/EGK irányelv 17. cikkében meghatározott szabályokkal összhangban.

29. cikk

Ahol az e cikk szerinti eljárásra történik hivatkozás, ott az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság hoz döntést a 89/662/EGK irányelv 18. cikke szerinti szabályokkal összhangban.

30. cikk

Az I. és II. mellékletek a 29. cikk szerinti eljárással összhangban egészíthetők ki.

31. cikk

Ezen irányelv nem érinti a vámjogszabályokból eredő kötelezettségeket.

32. cikk

A tagállamok ezen irányelv végrehajtásához felhasználhatják a 90/424/EGK határozat 38. cikkében biztosított pénzügyi támogatást.

33. cikk

A 90/675/EGK irányelv 1999. június 30-tól hatályát veszti.

A 90/675/EGK irányelv alapján elfogadott törvényeket mindaddig hatályban kell tartani, ameddig a felváltásukra irányuló rendelkezéseket ezen irányelv alapján el nem fogadják.

Valamennyi, ezen irányelv alapján elfogadott törvényben adott esetben meg kell határozni azt az időpontot, amelytől rendelkezései felváltják a 90/675/EGK irányelv alapján elfogadott törvény megfelelő rendelkezéseit.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat ezen irányelvre hivatkozásként kell értelmezni, és e hivatkozásokat a IV. melléklet szerinti táblázattal összhangban kell egymáshoz viszonyítani.

34. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1999. január 1. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket 1999. július 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezen intézkedéseket, azokban hivatkozni kell ezen irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

35. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 1997. december 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. Boden

[1] HL C 285., 1997.8.23., 7. o.

[2] HL C 85., 1997.3.17., 76. o.

[3] HL C 66., 1997.3.3., 43. o.

[4] HL L 373., 1990.12.31., 1. o. A legutóbb a 96/43/EEK irányelvvel (HL L 162., 1996.7.1., 6. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 395., 1989.12.30., 13. o. A legutóbb a 92/118/EGK irányelvvel (HL L 62., 1993.3.15., 49. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A legutóbb a 92/118/EGK irányelvvel módosított irányelv.

[7] HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb az Európai Parlament és a Bizottság 82/97/EK rendeletével módosított rendelet (HL L 17., 1997.1.21., 1. o.).

[8] HL L 243., 1992.8.25., 27. o. Az 1994-es csatlakozási szerződéssel módosított határozat.

[9] HL L 62., 1993.3.15., 49. o. A legutóbb a 96/90/EK irányelvvel (HL L 13., 1997.1.16., 24. o.) módosított irányelv.

[10] HL L 9., 1993.1.15., 33. o. A legutóbb a 96/32/EK irányelvvel (HL L 9., 1996.1.12., 9. o.) módosított irányelv.

[11] HL L 331., 1992.11.17., 16. o.

[12] HL L 32., 1985.2.5., 14. o. A legutóbb a 96/43/EK irányelvvel (HL L 162., 1996.7.1., 1. o.) módosított irányelv.

[13] HL L 125., 1996.5.23., 10. o.

[14] HL L 268., 1992.9.14., 35. o. A legutóbb a 96/23/EK irányelvvel (HL L 125., 1996.5.23., 10. o.) módosított irányelv.

[15] HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb az 1427/97 EK rendelettel (HL L 196., 1997.7.24., 31. o.) módosított rendelet.

[16] HL L 243., 1995.10.11., 17. o. A legutóbb a 97/34/EK határozattal (HL L 13., 1997.1.16., 33. o.) módosított határozat.

[17] HL L 125., 1996.5.23., 3. o.

[18] HL L 302., 1972.12.31., 28. o. A legutóbb a 96/91/EK irányelvvel (HL L 13., 1997.1.16., 27. o.) módosított irányelv.

[19] HL L 363., 1990.12.27., 51. o. A legutóbb az 1994-es csatlakozási szerződéssel módosított irányelv.

[20] HL L 121., 1994.5.12., 3. o.

[21] HL L 268., 1991.9.24., 15. o. A legutóbb a 96/23/EK irányelvvel (HL L 125., 1996.5.23., 10. o.) módosított irányelv.

[22] HL L 378., 1982.12.31., 58. o. A legutóbb az 1994-es csatlakozási szerződéssel módosított irányelv.

[23] HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 94/370/EK határozattal (HL L 168., 1994.7.2., 31. o.) módosított határozat.

[24] HL L 255., 1968.10.18., 23. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN SZEREPLŐ TERÜLETEK

1. A Belga Királyság területe.

2. A Dán Királyság területe a Feröer-szigetek és Grönland kivételével.

3. A Németországi Szövetségi Köztársaság területe.

4. A Spanyol Királyság területe Ceuta és Melilla kivételével.

5. A Görög Köztársaság területe.

6. A Francia Köztársaság területe.

7. Írország területe.

8. Az Olasz Köztársaság területe.

9. A Luxemburgi Nagyhercegség területe.

10. A Holland Királyság európai területe.

11. A Portugál Köztársaság területe.

12. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának területe.

13. Az Osztrák Köztársaság területe.

14. A Finn Köztársaság területe.

15. A Svéd Királyság területe.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

AZ ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI HATÁRÁLLOMÁSOKKAL SZEMBENI JÓVÁHAGYOTT KÖVETELMÉNYEK

A közösségi engedély megszerzéséhez az állat-egészségügyi határállomásoknak rendelkezniük kell:

- a termékeket kísérő okmányok (közegészségügyi és állatorvosi bizonyítványok vagy bármely más, a közösségi jogszabályokban meghatározott okmány) ellenőrzéséhez szükséges személyzettel,

- az állat-egészségügyi határállomáson áthaladó termékmennyiség kezeléséhez szükséges megfelelő számú állatorvossal és kisegítő személyzettel, akik különleges kiképzést kaptak annak ellenőrzésére, hogy a termékek megfelelnek-e a kísérő okiratoknak, valamint minden szállítmány módszeres fizikai ellenőrzésére,

- megfelelő számú személyzettel az adott állat-egészségügyi határállomáson áthaladó szállítmányokból minták véletlenszerű vételére és feldolgozására,

- az állat-egészségügyi vizsgálatok elvégzéséért felelős személyzet rendelkezésére álló megfelelő nagyságú helyiségekkel,

- megfelelő egészségügyi helyiségekkel és létesítményekkel az ezen irányelvnek megfelelő rutinelemzések és mintavételezések elvégzéséhez,

- megfelelő egészségügyi helyiségekkel és létesítményekkel a közösségi jogszabályokban (mikrobiológiai szabványokban) előírt rutinellenőrzésekhez szükséges mintavételezéshez és -feldolgozáshoz,

- az állomáson vett minták speciális elemzését elvégezni képes szaklaboratóriumi szolgáltatással,

- helyiségekkel és hűtőházakkal az elemzésre behozott részszállítmányok és azon termékek tárolására, amelyek szabad forgalomba bocsátását az állat-egészségügyi határállomás felelős hatósági állatorvosa nem engedélyezte,

- megfelelő felszereléssel a gyors (a 90/425/EGK irányelv 20. cikkében meghatározott vagy a Shift Projekt számítógépes rendszerén keresztüli) információcserére, különösen a többi állat-egészségügyi határállomással,

- a 90/667/EGK irányelvben meghatározott kezelés elvégzésére minősített létesítmény szolgáltatásaival.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A TERMÉKEK FIZIKAI ELLENŐRZÉSE

Az állati eredetű termékek fizikai ellenőrzésének célja annak biztosítása, hogy a termékek még mindig megfelelnek az állatorvosi bizonyítványon vagy okmányon feltüntetett célnak: a harmadik ország által hitelesített származási garanciákat megfelelően ellenőrzik, az alábbi módokon meggyőződve arról, hogy a termék későbbi szállítása nem változtatta meg a termék eredetileg garantált állapotát:

a) érzékszervi vizsgálatok: illat, szín, állag, íz vizsgálata;

b) egyszerű fizikai vagy kémiai tesztek: darabolás, felolvasztás, főzés;

c) laboratóriumi tesztek a következők kimutatására:

maradékanyagok,

kórokozók,

szennyezőanyagok,

változtatások bizonyítékai.

A termék típusától függetlenül az alábbiakat kell elvégezni:

a) a szállítási eszköznek és állapotának ellenőrzése, különösen a hűtési lánc hiányosságainak vagy megszakadásának megállapítása céljából;

b) a szállítmány tényleges tömegének összehasonlítása azzal a tömeggel, amely az állatorvosi bizonyítványon vagy okmányon szerepel; szükség szerint a teljes szállítmány lemérése;

c) ellenőrizni kell a csomagolóanyagokat és a rajtuk lévő valamennyi jelölést (bélyegzők, címkék) a közösségi jogszabályoknak megfelelésük biztosítására;

d) ellenőrizni kell a szállítás során a közösségi jogszabályok által előírt hőmérsékletet a szabályok betartásának biztosítása céljából;

e) érzékszervi vizsgálat, fizikai, kémiai és laboratóriumi tesztek végzése előtt meg kell vizsgálni a szállítmány valamennyi csomagját vagy ömlesztett szállítmányok esetén az abból vett mintákat.

A teszteket a szállítmány egészéből vett minták teljes körén el kell végezni; a szállítmány szükség esetén részben kirakodható annak biztosítására, hogy minden részét elérik.

A vizsgálatnak a szállítmány tételeinek vagy csomagjainak 1 %-ára kell kiterjednie, legalább kettő, legfeljebb tíz tétel/csomag megvizsgálásával.

A termék és a körülmények függvényében az állat-egészségügyi hatóságok azonban ragaszkodhatnak kiterjedtebb vizsgálatok elvégzéséhez.

Ömlesztett áruk esetén legalább öt mintát kell venni a szállítmány különböző részeiből;

f) ha olyan szúrópróbaszerű laboratóriumi vizsgálatot végeznek, amely nem ad azonnali eredményt, és nem áll fenn közvetlen közegészségügyi vagy állat-egészségügyi veszély, a szállítmány kiadható.

Amennyiben azonban a laboratóriumi vizsgálatokat valamilyen rendellenesség gyanúja miatt végezték el vagy a korábbi tesztek eredményei pozitívnak bizonyultak, a szállítmányt nem lehet addig kiadni, amíg a tesztek negatív eredményt nem adnak;

g) a szállítóeszközt csak a következő esetekben kell teljes egészében kirakodni:

- ha a berakodást olyan módon végezték, hogy részleges kirakodással a teljes szállítmányhoz való hozzáférés nem lehetséges,

- ha a minták ellenőrzése rendellenességeket tárt fel,

- ha az előző szállítmány rendellenességeket mutatott,

- ha a hatósági állatorvos rendellenességeket gyanít;

(h) a fizikai ellenőrzés befejezése után az illetékes hatóságnak az összes kinyitott csomag lezárásával és hivatalos lebélyegzésével, valamint az összes tartály újbóli lepecsételésével és a pecsétek számának a határátlépési okmányra történő bejegyzésével kell igazolnia az ellenőrzést.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

MEGFELELŐSÉGI TÁBLÁZAT

90/675/EGK irányelv | Ezen irányelv |

1. cikk | 1. cikk |

2. cikk (1) bekezdés | 2. cikk (1) bekezdés |

2. cikk (2) bekezdés a) albekezdés | 2. cikk (2) bekezdés a) albekezdés |

2. cikk (2) bekezdés b) albekezdés | 2. cikk (2) bekezdés b) albekezdés |

2. cikk (2) bekezdés c) albekezdés | 2. cikk (2) bekezdés c) albekezdés |

2. cikk (2) bekezdés d) albekezdés | 2. cikk (2) bekezdés d) albekezdés |

2. cikk (2) bekezdés e) albekezdés | 2. cikk (2) bekezdés e) albekezdés |

2. cikk (2) bekezdés f) albekezdés | 2. cikk (2) bekezdés f) albekezdés |

2. cikk (2) bekezdés g) albekezdés | 2. cikk (2) bekezdés g) albekezdés |

2. cikk (2) bekezdés h) albekezdés | 2. cikk (2) bekezdés k) albekezdés |

3. cikk | – |

4. cikk | – |

5. cikk | 12. cikk |

6. cikk | 13. cikk |

7. cikk | – |

8. cikk (1) bekezdés | – |

8. cikk (2) bekezdés | 4. cikk (4) bekezdés b) albekezdés |

8. cikk (3) bekezdés | 10. cikk |

8. cikk (4) bekezdés | 9. cikk |

9. cikk | 6. cikk |

10. cikk | – |

11. cikk | – |

12. cikk | 11. cikk |

13. cikk | 14. cikk |

14. cikk | 16. cikk |

15. cikk | – |

16. cikk | 17. cikk |

17. cikk | 18. cikk |

18. cikk | 19. cikk |

18.a cikk | 21. cikk |

19. cikk | 22. cikk |

20. cikk | 23. cikk |

21. cikk | 25. cikk |

22. cikk | 26. cikk |

23. cikk | 28. cikk |

24. cikk | 29. cikk |

25. cikk | 30. cikk |

26. cikk | 31. cikk |

27. cikk | – |

28. cikk | – |

29. cikk | – |

30. cikk | – |

31. cikk | 32. cikk |

32. cikk | 32. cikk |

33. cikk | 34. cikk |

I. melléklet | I. melléklet |

II. melléklet | II. melléklet |

– | III. melléklet |

--------------------------------------------------

Top