Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0794

A Bizottság határozata (1997. november 12.) a 91/496/EGK tanácsi irányelvnek a harmadik országokból behozott élő állatok állat-egészségügyi vizsgálata tekintetében történő alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításárólEGT vonatkozású szöveg

OJ L 323, 26.11.1997, p. 31–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 111 - 116
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 023 P. 77 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 53 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/794/oj

31997D0794Hivatalos Lap L 323 , 26/11/1997 o. 0031 - 0036


A Bizottság határozata

(1997. november 12.)

a 91/496/EGK tanácsi irányelvnek a harmadik országokból behozott élő állatok állat-egészségügyi vizsgálata tekintetében történő alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(97/794/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 96/43/EK határozattal [1] módosított, a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 4. cikkének (5) bekezdésére, 5. cikkének második bekezdésére, 7. cikkének (2) bekezdésére és 8. cikkének B. bekezdésére,

mivel a 92/424/EGK számú bizottsági határozat [3] megállapít a 91/496/EGK irányelv alkalmazásához szükséges egyes részletes szabályokat a harmadik országokból származó állatok azonossági vizsgálatát illetően;

mivel a 92/432/EGK bizottsági határozat [4] megállapít bizonyos feltételeket, amelyek teljesülése esetén eltérés engedélyezhető a harmadik országokból a Közösségbe érkező állatok egyedi klinikai vizsgálatának elve alól;

mivel a 92/527/EGK bizottsági határozat [5] megállapítja a 91/496/EGK irányelv 7. (1) cikkében említett igazolás mintáját;

mivel helyénvaló azon közös eljárásokat egységes okmányban meghatározni, amelyek a közösségi állat-egészségügyi határállomásokon az állatok okmány-ellenőrzésére, azonossági vizsgálatára és fizikai ellenőrzésére vonatkoznak;

mivel helyénvaló, hogy ezen ellenőrzések magukban foglalják a legutóbb a 95/29/EK tanácsi irányelvvel [6] módosított, az állatok szállítás közbeni védelméről szóló 91/628/EGK tanácsi irányelvvel [7] való összhangra vonatkozó ellenőrzéseket;

mivel az állat-egészségügyi ellenőrzés kielégítő elvégzése érdekében az állat-egészségügyi határállomáson valamennyi állatot ki kell rakodni,

mivel az eljárásnak tartalmaznia kell minden egyes állat klinikai vizsgálatát a külön eltérések sérelme nélkül, mivel helyénvaló az állatok egy hányadából mintát venni az állat-egészségügyi határállomáson annak ellenőrzésére, hogy az egészségügyi bizonyítvány követelményei teljesülnek,

mivel a 92/424/EGK és a 92/432/EGK határozatot hatályon kívül kell helyezni;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 91/496/EGK irányelvben meghatározott okmányellenőrzést, azonossági vizsgálatot és fizikai ellenőrzést e határozat rendelkezéseivel összhangban hajtják végre.

2. cikk

Az okmányellenőrzést az I. mellékletben megállapított szabályokkal összhangban kell végezni.

3. cikk

(1) Az azonossági ellenőrzést a szállítmány minden egyes állatán el kell végezni.

(2) Az (1) bekezdéstől eltéréssel az azonossági ellenőrzés elvégezhető a szállítmány állatainak 10 %-án, de szállítmányonként legalább a teljes szállítmányt képviselő 10 állat ellenőrzésével, amennyiben a szállítmány nagy létszámú.

Az ellenőrzött állatok számát növelni kell, és ez esetenként az összes állat ellenőrzését is elérheti abban az esetben, ha az előzetesen lefolytatott ellenőrzés nem kielégítő.

(3) Az (1) bekezdéstől eltéréssel olyan állatok esetében, amelyeknél a közösségi szabályok nem írják elő az egyedi jelölést, az azonossági vizsgálatnak legalább reprezentatív számú csomag és/vagy tartály jelölésre vonatkozó ellenőrzéséből kell állnia.

Az ellenőrzött csomagok és/vagy tartályok számát növelni kell, és ez esetenként az összes csomag és/vagy konténer ellen- őrzését is elérheti abban az esetben, ha az előzetesen lefolytatott vizsgálat nem volt kielégítő.

Az azonossági vizsgálat reprezentatív számú csomagban és/vagy tartályban lévő állatok megtekintéssel történő ellenőrzéséből áll, azok fajtájának igazolása érdekében.

4. cikk

(1) A hatósági állatorvos végzi el a 91/496/EGK irányelv 4. cikkének (2) bekezdésében előírt fizikai ellenőrzést élő párosujjú patás állatokon és lóféléken, annak biztosításával, hogy az állat-egészségügyi határállomáson minden ilyen állatot az ő jelenlétében rakodnak ki.

(2) Az állatokon elvégzik szállításra való alkalmasságuk ellenőrzését és klinikai vizsgálatukat is, mely magában foglalhatja a mintavételt is. Ezen vizsgálatokat és a mintavételezést a II. melléklet rendelkezéseivel összhangban hajtják végre.

(3) A mintákat az illetékes hatóság által engedélyezett laboratóriumba küldik annak ellenőrzésére, hogy eleget tesznek-e az állat-egészségügyi bizonyítvány követelményeinek.

(4) Minden mintául vett állatról rögzítik a következő információkat:

- az állat-egészségügyi bizonyítvány hivatkozási száma és a szállítmánynak az állat-egészségügyi határállomás által adott sorszám,

- az állat azonosítási száma,

- a kért laboratóriumi vizsgálat,

- a vizsgálat eredménye és bármely nyomon követő tevékenység,

- a szállítmány végső rendeltetési helyének teljes címe.

(5) A (2) bekezdésben említett klinikai vizsgálat valamennyi állat megtekintéssel történő vizsgálatából áll.

A tenyésztési vagy feldolgozási célra szánt állatokat szintén klinikai vizsgálat alá kell vetni az e határozat II. mellékletében meghatározott módon, az állatok 10 %-ának, de legalább 10 állat vizsgálatával, amelyeket úgy kell kiválasztani, hogy a teljes szállítmányt képviseljék. Amennyiben a szállítmány 10 állatnál kevesebbet tartalmaz, a vizsgálatokat a szállítmány minden egyes állatán el kell végezni.

A levágásra szánt állatokat szintén klinikai vizsgálat alá kell vetni az e határozat II. mellékletében meghatározott módon, az állatok 5 %-ának, de legalább 5 állat vizsgálatával, amelyeket úgy kell kiválasztani, hogy a teljes szállítmányt képviseljék. Amennyiben a szállítmány 5 állatnál kevesebbet tartalmaz, a vizsgálatokat a szállítmány minden egyes állatán el kell végezni.

Az ellenőrzött állatok számát növelni kell, és ez esetenként az összes állat ellenőrzését is elérheti abban az esetben, ha az előzetesen lefolytatott ellenőrzés nem kielégítő.

(6) A tagállamok csak addig tartják vissza az állatszállítmányt az állat-egészségügyi határállomáson, ameddig gyanús esetekben a laboratóriumi vizsgálatok eredményére várnak.

(7) A vizsgálatok eredményeit, illetve a (4) bekezdésben említett információkat a Bizottsággal minden 6 hónapban rendszeresen közlik vagy pozitív mintavételi eredmény esetén, illetve más indokolt esetben haladéktalanul tájékoztatják faxon a rendeltetési hely szerinti tagállamot és a Bizottságot. Pozitív mintavételi eredmény esetén az állat-egészségügyi bizonyítvány(ok) másolatait a lehető leggyorsabban meg kell küldeni a rendeltetési hely szerinti tagállamnak és a Bizottságnak.

5. cikk

(1) Az alább felsorolt állatokat nem szükséges egyedi klinikai vizsgálatnak alávetni:

- baromfi,

- madarak,

- akvakultúra, beleértve mindenfajta élő halat,

- rágcsálók,

- nyúlfélék,

- méhek és egyéb rovarok,

- hüllők és kétéltűek,

- egyéb gerinctelenek,

- egyes veszélyesnek minősülő állatkerti és cirkuszi állatok, ideértve a párosujjú patásokat és lóféléket,

- prémes állatok.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt állatok esetében a klinikai vizsgálat a teljes csoport vagy az állatok egy reprezentatív számú csoportja viselkedésének és egészségi állapotának megfigyeléséből áll. Az ellenőrzött állatok számát növelni kell abban az esetben, ha az előzetesen lefolytatott vizsgálat nem volt kielégítő. Amennyiben a fent említett vizsgálatok szabálytalanságot tártak fel, szigorúbb vizsgálatot végeznek, mely adott esetben mintavételt is magában foglalhat.

(3) Élő hal, rákok és puhatestűek, illetve tudományos kutatóintézetek számára rendelt, igazoltan különleges egészségi állapotú, ellenőrzött környezeti feltételek között lepecsételt tartályokban tárolt állatok esetében klinikai vizsgálatot és mintavételt csak olyan esetben végeznek, ha megítélésük szerint különleges veszély áll fenn az érintett fajok vagy azok eredete miatt, vagy amennyiben egyéb más szabálytalanság áll fenn.

6. cikk

(1) Minden egyes szállítmány esetében az állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa ellátja az érintett személyt a szállítmányt kísérő eredeti állat-egészségügyi bizonyítvány(ok) vagy más eredeti állat-egészségügyi okmány(ok) hiteles másolatával, a 92/527/EGK határozatban megállapított igazolásokkal együtt. Ezekre fel kell vezetni az állat-egészségügyi határállomáson a szállítmánynak adott bizonyítvány sorszámot.

(2) A hatósági állatorvos visszatartja a szállítmányt kísérő állat-egészségügyi bizonyítvány(ok) vagy az állat-egészségügyi okmány(ok) eredeti példányát, illetve a 92/527/EGK határozatban meghatározott bizonyítvány másolatát.

(3) Az állat-egészségügyi határállomáson minden egyes szállítmányra a következő adatokat kell rögzíteni és tárolni:

- az illető szállítmány állat-egészségügyi határállomás által adott bizonyítvány sorszámát,

- az illető szállítmány állat-egészségügyi határállomásra érkezésének idejét,

- a szállítmány méretét,

- az állatok faját és használati kategóriájukat, korukat, ahol ez alkalmazandó,

- a bizonyítvány hivatkozási számát,

- a származási harmadik országot,

- a rendeltetési hely szerinti tagállamot,

- a szállítmányra vonatkozó határozatot,

- a mintavételi hivatkozást, amennyiben ilyent végeztek.

(4) Törzskönyvezett lófélék esetében, amint ezt a 90/426/EGK tanácsi irányelv [8] 2. cikkének c) pontjában említi, az azonosító okmány nem tartható vissza, és az ideiglenes beléptetés különleges esetében az eredeti egészségügyi bizonyítvány nem tartható vissza.

(5) Vágásra szánt lófélék esetében, amelyeket piacokon vagy rendező-pályaudvarokon keresztül szándékoznak átszállítani, a 92/527/EGK határozatban megállapított igazolás és az eredeti egészségügyi bizonyítvány hiteles másolatának a lóféléket a vágóhídig kell kísérnie.

(6) Valamennyi állat-egészségügyi bizonyítványt, vagy egyéb állategészségügyi okmányt, mely olyan szállítmányokhoz kapcsolódik, amelyet a határellenőrzési ponton visszautasítottak, minden egyes oldalon piros tintával le kell pecsételni a "VISSZAUTASÍTVA" szóval, amint ezt a III. mellékletben megállapították.

(7) A hatósági állatorvos visszatartja a szállítmányt kísérő bizonyítványokat vagy egyéb állat-egészségügyi okmányokat, a 92/527/EGK határozatnak megfelelően az igazolás másolatát, az e határozat 4. cikkében, illetve az e cikk (3) bekezdésében említett okmányokat, legalább három évre.

7. cikk

A tagállamok módosítják a kereskedelemre vonatkozó intézkedéseiket oly módon, hogy összhangba hozzák azokat e határozattal. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

8. cikk

A 92/424/EGK és a 92/432/EGK határozatok ezennel hatályukat vesztik.

9. cikk

Ezt a határozat 1998. január 1-jétől kell alkalmazni.

10. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1997. november 12-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 162., 1996.7.1., 1. o.

[2] HL L 268., 1991.9.24., 56. o.

[3] HL L 232., 1992.8.14., 34. o.

[4] HL L 237., 1992.8.20., 29. o.

[5] HL L 332., 1992.11.18., 22. o.

[6] HL L 148., 1995.6.30., 52. o.

[7] HL L 340., 1991.12.11., 17. o.

[8] HL L 224., 1990.8.18., 42. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A harmadik országból származó élő állatok okmány-ellenőrzésének részletes szabályai

1. A harmadik országból származó élőállat-szállítmányokat kísérő minden egyes bizonyítványt meg kell vizsgálni annak igazolására:

a) hogy az igazolás eredeti, és a származási ország nyelvén állították ki, vagy az állat-egészségügyi határállomás szerinti vagy a rendeltetési hely szerinti tagállamok egy hivatalos nyelvén is elkészítették;

b) hogy az egy olyan harmadik országra vagy egy harmadik ország olyan részére vonatkozik, amelyet feljogosítottak a Közösségbe történő behozatalra;

c) hogy a bizonyítvány kiállítása és tartalma megfelel az élő állatokra és az érintett harmadik országra elkészített mintának;

d) hogy az igazolás egyetlen lapból áll;

e) hogy a bizonyítványt teljes egészében kitöltötték;

f) hogy az igazolás kiállításának dátuma kapcsolódik az élő állatok Közösség felé való elindítása céljából berakodásának időpontjához;

g) hogy a bizonyítványt egyetlen címzett részére állítottak ki;

h) hogy az igazolást hatósági állatorvos vagy adott esetben az illetékes hatóság képviselője aláírta, és azon nyomtatott nagybetűvel és olvashatóan szerepel az aláíró neve és beosztása, és ahol megkövetelik, a harmadik ország hivatalos bélyegzője és az aláírás is a bizonyítvány nyomtatásához használt színtől eltérő színnel;

i) hogy az igazolás nem javított, kivéve a tanúsító állatorvos által aláírt és lepecsételt törléseket.

2. Az illetékes hatóságnak ellenőriznie kell az írásos kötelezettségvállalást és az útitervet a külső határtól addig a végső rendeltetési helyig, ahova a szállítótól annak szállítását a 91/628/EGK irányelv értelmében kérik. Az írásos kötelezettségvállalást és az útitervet az állat-egészségügyi határállomás szerinti és a rendeltetési hely szerinti tagállamok valamely hivatalos nyelvén is megfogalmazzák.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Minimum követelmények az állatok utazásra alkalmas állapotának megállapítására irányuló egyedi vizsgálatára, klinikai vizsgálatára és mintavételezési eljárásra vonatkozóan, párosujjú patások és lófélék esetében az állat-egészségügyi határállomásokon

I. Ellenőrzés az állatok utazásra alkalmas állapotát illetően

Az alább részletezett klinikai vizsgálaton túlmenően az állatok további utazásra való alkalmasságát értékelni kell. Ezen értékelés figyelembe veszi a már megtett utazás hosszát, beleértve a nyújtott etetési, itatási és pihenési körülményeket. Az értékelés szintén figyelembe veszi a még teljesítendő utazás hosszát, a javasolt etetési, itatási, és pihenési körülményeket az utazás e szakaszában.

Az állat szállításához alkalmazott közlekedési eszközt a 91/628/EGK irányelv megfelelő rendelkezéseivel összhangban kell ellenőrizni.

II. Klinikai vizsgálat

A klinikai ellenőrzés legalább a következőket foglalja magában:

1. az állat szemrevételezés útján történő vizsgálatát, beleértve egészségi állapotának, szabad mozgásra való képességének, bőre és nyálkahártyája állapotának, és bármely, a normálistól eltérő elváltozásnak az általános értékelését;

2. légző- és emésztőrendszerük ellenőrzését;

3. testhőmérsékletük véletlenszerű ellenőrzését. Ezt nem kell elvégezni olyan állatokon, amelyeken az 1. és 2. pontok szerint nem tártak fel a normális állapottól való eltérést;

4. tapintásos vizsgálat csak akkor szükséges, amennyiben az 1., 2. és 3. pontok esetében a normálistól eltérő állapotot tártak fel.

III. Mintavételezési eljárás

A mintavételezést a kísérő állat-egészségügyi bizonyítványban megállapított egészségügyi követelmények ellenőrzésének céljával végzik.

1. Havonta legalább a szállítmányok 3 %-át kell szerológiai mintavételezésnek alávetni. A szállítmány állatainak legalább 10 %-át, de minimum négy állatot kell mintául kiválasztani. Amennyiben problémákat találnak, ezt a százalékot növelni kell.

2. A hatósági állatorvos szintén bármely más mintát is vehet egy szállítmány állataiból.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A 6. cikk (6) bekezdésében meghatározott visszautasító bélyegző mintája

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top