EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1523

A Bizottság 1523/96/EK rendelete (1996. július 24.) a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a menetrendek közös tervezésére és összehangolására, a közös üzemeltetésre, a menetrend szerinti légi járatok személyszállítási és árufuvarozási díjtételeiről szóló konzultációkra és a repülőtéri résidőkiosztásra vonatkozó megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló 1617/93/EGK rendelet módosításáról

OJ L 190, 31.7.1996, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 353 - 354
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 353 - 354
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 353 - 354
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 353 - 354
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 353 - 354
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 353 - 354
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 353 - 354
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 353 - 354
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 353 - 354

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1523/oj

31996R1523Hivatalos Lap L 190 , 31/07/1996 o. 0011 - 0012


A Bizottság 1523/96/EK rendelete

(1996. július 24.)

a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a menetrendek közös tervezésére és összehangolására, a közös üzemeltetésre, a menetrend szerinti légi járatok személyszállítási és árufuvarozási díjtételeiről szóló konzultációkra és a repülőtéri résidőkiosztásra vonatkozó megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló 1617/93/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányával módosított, a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a légi közlekedési ágazaton belüli megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 1987. december 14-i 3976/87/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 3. cikkére,

a légi közlekedési ágazaton belüli megállapodásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

közzétéve e rendelet tervezetét [2],

mivel:

(1) Az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányával módosított 1617/93/EGK bizottsági rendelet [3] kijelenti, hogy a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdését kell alkalmazni a légi közlekedési ágazatban működő vállalkozások között létrejött megállapodásokra, az ilyen vállalkozások társulásainak döntéseire és az ilyen vállalkozások közötti összehangolt magatartásokra, amelyek célja többek között a poggyásszal együtt történő személyszállításról és a teheráruknak a közösségi repülőterek közötti, menetrend szerinti légiforgalomban történő szállítás díjtételeiről szóló konzultációk megtartása.

(2) Két alapvető tényező ösztönözte a mentességről szóló rendelet elfogadását, az árufuvarozási díjtételekről szóló konzultációt illetően:

- a légitársaságoknak időt kell biztosítani arra, hogy alkalmazkodjanak a versenyhelyzet megjelenéséhez,

- hozzá kell járulni a vonalközi forgalom feltételeinek általános elfogadásához, amely mind a fuvarozók, mind a felhasználók javát szolgálja.

(3) Az első tényező esetében meg kell jegyezni, hogy a légitársaságoknak a 3976/87/EGK rendelet elfogadása óta nyolcéves időszak állt rendelkezésükre ahhoz, hogy az erőteljesebb versenykörnyezethez igazodjanak. Az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányával módosított, a közösségi légi fuvarozók Közösségen belüli légi útvonalakhoz jutásáról szóló, 1992. július 23-i 2408/92/EGK tanácsi rendelet [4] 1997. április 1-jei hatállyal teljesen liberalizálja a piacra jutást.

(4) Ez az időszak elegendőnek tűnik az új piaci feltételekhez való alkalmazkodáshoz, ezért a hosszabbítás már nem indokolt.

(5) A vonalközi forgalom esetében a következő szempontokat kell figyelembe venni:

- a légitársaságok és a Nemzetközi Légi Fuvarozási Szövetség által rendelkezésre bocsátott információk és dokumentumok szerint a díjtételekkel kapcsolatos konzultáció alapján meghatározott fuvardíjak 70 %-kal magasabbak a piaci áraknál. Ennek eredménye főként az, hogy a vonalközi forgalmi megállapodások hatálya alá tartozó szállítmányokra olyan fuvardíjak vonatkoznak, amelyeket az áruküldemények feladói és a fuvarozók vagy képviselőik alkudnak ki a tárgyalások során, és ezek nem állnak tényleges kapcsolatban a díjtételekről szóló konzultációk eredményeként megállapított fuvardíjakkal. Tehát megállapítást nyert, hogy a vonalközi forgalomban egyes esetekben olyan fuvardíjat alkalmaznak, amely a konzultációk során megállapítottnak kevesebb, mint fele,

- az is bebizonyosodott, hogy azok a légitársaságok, amelyek nem vesznek részt a díjtételekről szóló konzultációban, a vonalközi forgalmi megállapodások alapján fuvaroznak,

- a légitársaságok által nyújtott információk szerint azon Közösségen belüli szállítmányoknak a részaránya, amelyeket a vonalközi forgalmi megállapodások alapján fuvaroznak, az 1991. évi 30 %-ról 1994 végére 11 %-ra csökkent. Néhány légitársaság esetében ez a szám kevesebb, mint 2 %,

- egyes esetekben a díjtételekről szóló konzultációk során megállapított nagyon magas díjtételeket olyankor is felszámítják az áruküldemények feladóinak, ha a szállításra nem a vonalközi forgalomban kerül sor,

- néhány légitársaság megkísérelte, hogy a díjtételekről szóló konzultációk során megreformálja az árképzési rendszert, és alacsonyabb díjtételeket vezessen be, de ezek a kísérletek kudarcot vallottak.

(6) Ezeket a szempontokat figyelembe véve a díjtételekről szóló konzultációk már nem szükségesek a vonalközi forgalom általános szerződési feltételeinek elfogadásához. Ezek a konzultációk továbbá magas díjtételek megállapítását eredményezik a felhasználók rovására, illetve már nem alapvető fontosságúak a vonalközi forgalom üzemeltetéséhez, tekintettel az érintett megállapodások alacsony számára és arra a tényre, hogy ezeket alapvetően kétoldalúan kötik meg.

(7) Az árufuvarozási díjtételről szóló konzultációkat ezért ki kell zárni az 1617/93/EGK rendelet hatálya alól.

(8) A szóban forgó megállapodások és összehangolt magatartások módosítására időt kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1617/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk harmadik francia bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"- konzultációk tartása a poggyásszal együtt történő személyszállítás díjtételeiről a közösségi repülőterek közötti menetrend szerinti légi forgalomban."

2. A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:"A személyszállítás díjtételeiről szóló konzultációkra vonatkozó különös rendelkezések";

b) az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i. a bevezető szavak helyébe a következő szöveg lép:"A személyszállítás díjtételeiről szóló konzultációk megtartására vonatkozóan mentesség csak a következő feltételek teljesülése esetén alkalmazható:";

ii. az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

"a) a résztvevők kizárólag a légi közlekedés igénybevevői által közvetlenül egy részt vevő légi fuvarozónak vagy megbízottainak az utasok menetrend szerinti forgalomban történő szállításáért fizetett légi viteldíjakról, illetve az ezekre a vitel- és fuvardíjakra vonatkozó feltételekről tanácskoznak. A konzultáció nem terjed ki a díjtétellel érintett kapacitásra;"

iii. a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

"c) a konzultációk tárgyát képező személyszállítási díjtételeket a részt vevő légi szállítók az utas állampolgársága vagy lakóhelye alapján történő hátrányos megkülönböztetés nélkül alkalmazzák;"

iv. az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

"e) a konzultáció a résztvevőket nem köti, azaz a konzultációt követően a résztvevők fenntartják azt a jogukat, hogy függetlenül járhassanak el a személyszállítási díjtételek tekintetében;".

2. cikk

A meglévő megállapodások és összehangolt magatartások 1997. június 30-ig módosíthatók annak érdekében, hogy megfeleljenek e rendeletnek.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1996. július 24-én.

a Bizottság részéről

Karel Van Miert

a Bizottság tagja

[1] HL L 374., 1987.12.31., 9. o.

[2] HL C 322., 1995.12.2., 15. o.

[3] HL L 155., 1993.6.26., 18. o.

[4] HL L 240., 1992.8.24., 8. o.

--------------------------------------------------

Top