EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0282

A Bizottság határozata (1996. április 10.) a Közös Kutatóközpont átszervezéséről

OJ L 107, 30.4.1996, p. 12–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 299 - 302
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 223 - 226
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 27 - 30

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/282/oj

31996D0282Hivatalos Lap L 107 , 30/04/1996 o. 0012 - 0015


A Bizottság határozata

(1996. április 10.)

a Közös Kutatóközpont átszervezéséről

(96/282/Euratom)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 8. cikkére, valamint 131. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Közös Kutatóközpont Igazgatótanácsának véleményére,

mivel utoljára a 93/95/Euratom határozat [1], valamint a 94/809/Euratom határozat [2] által módosított, a Közös Kutatóközpont átszervezéséről szóló, 1985. november 20-i 85/593/Euratom bizottsági határozat [3] értelmében a Közös Kutatóközpontot úgy szervezték meg, amely megfelel a számára kijelölt feladatoknak;

mivel ezt a felépítést módosítani kell, amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy erre a KKK által folytatott tevékenységek optimális hatékonyságának, illetve a Bizottság prioritásainak való megfelelés biztosításához szükség van;

mivel a Bizottság 1996. január 16-án úgy határozott, hogy a KKK a Bizottság önálló főigazgatósága lesz annak érdekében, hogy megkapja a feladatai megfelelő végrehajtásához szükséges igazgatási önállóságot;

mivel a 85/593/Euratom határozatot és annak módosításait ez a határozat váltja fel,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Közös Kutatóközpont (a továbbiakban: KKK) a Bizottság által, a Közösség kutatóprogramjai, illetve a Bizottság által ráruházott egyéb feladatok végrehajtása céljából létrehozott intézményekből áll.

2. cikk

A KKK szervei a következők:

- a főigazgató,

- az Igazgatótanács,

- a Tudományos Bizottság.

3. cikk

A KKK a Bizottság által kinevezett főigazgató felügyelete alatt áll. A főigazgató, valamint a közvetlenül a felügyelete alatt álló szolgálatok székhelye Brüsszelben van.

A főigazgató a hatályos rendeletekkel és a ráruházott hatáskörrel összhangban meghozza a KKK hatékony működéséhez szükséges intézkedéseket.

A főigazgató a következőkben leírt eljárásokkal összhangban:

- a Bizottsághoz történő előterjesztés céljából programtervezeteket készít a KKK különféle tevékenységi területeivel kapcsolatban, azok pénzügyi vonatkozásait is megjelölve,

- meghatározza a KKK stratégiáját, különös tekintettel a versennyel kapcsolatos tevékenységekre, és meghozza a stratégia végrehajtásának biztosításához szükséges intézkedéseket,

- harmadik felekkel kutatási szerződésekről tárgyal, és ilyen szerződéseket köt,

- felelős a programok végrehajtásáért és a pénzügyi igazgatásért,

- a költségvetési követelményeket figyelembe véve kialakítja a KKK belső szervezetét,

- a ráruházott hatáskör határain belül gyakorolja a tisztviselők személyzeti szabályzatában a kinevezésre jogosult hatóságra, valamint az egyéb munkatársakra vonatkozó alkalmazási feltételekben a szerződések megkötésére felhatalmazott hatóságra ruházott jogokat.

4. cikk

(1) Felállítják a KKK Igazgatótanácsát. A tanács a következő tagokból áll:

a) a tagállamok egy-egy magas szintű képviselője, akit a Bizottság a kérdéses állam hatóságainak jelölése alapján nevez ki;

b) a tagállamoknak az a) pontban megnevezett képviselői által választott elnök.

Valamennyi tag kinevezése három évre szól, amely kinevezés megújítható.

(2) Az Igazgatótanács segítséget nyújt a főigazgatónak és a Bizottsághoz történő előterjesztés céljából véleményt nyilvánít a következőket érintő kérdésekben:

- a KKK szerepe a Közösség kutatási és technológiafejlesztési stratégiájában,

- a KKK tudományos/technikai és pénzügyi igazgatása és a rábízott feladatok végrehajtása.

A Bizottság által a főigazgató hatáskörébe utalt ügyekre, különösképpen pedig az Igazgatótanácsot érintő ügyekre vonatkozó javaslataival kapcsolatban azok végrehajtása előtt a főigazgató kikéri az Igazgatótanács véleményét.

Az Igazgatótanács előzetes véleménye szükséges a Bizottság határozathozatala céljából benyújtott minden kérdés esetében.

Az Igazgatótanács különösképpen a következőkkel foglalkozik:

i. a KKK által végrehajtandó különös kutatási programok, valamint a KKK-re rábízandó, más új feladatokkal kapcsolatos javaslatok;

ii. a KKK tevékenységére vonatkozó többéves stratégiai terv, valamint legkésőbb minden év december 31-én a következő év valamennyi munkaprogramjának célkitűzéseit megjelölő és a kulcsfontosságú dátumokkal, a tudományos referenciákkal és a becsült költségekkel együtt a program rövid leírását tartalmazó adott évi munkaterv elkészítése;

iii. a KKK különleges kutatási és technológiafejlesztési programjainak követése:

- azok végrehajtása, különös tekintettel a Közösség szükségleteivel való összhangjukra,

- fejlődésüknek a keretprogramokon belül működő egyedi közvetett cselekvési programokkal való összhangja; e célból az Igazgatótanács évente egyszer véleménycserét szervez a felelős programbizottságok részére;

- a különleges kutatási és technológiafejlesztési programok esetleges kiigazítása;

iv. a többi közösségi szolgálattal és a harmadik felekkel ügyfél/vállalkozó elv alapján fenntartott kapcsolatok követése;

v. a KKK versennyel kapcsolatos tevékenységeinek és követésüknek stratégiája;

vi. a KKK éves költségvetésével kapcsolatos javaslatok megalkotása és végrehajtásuk ellenőrzése;

vii. - a KKK szervezete,

- pénzügyi igazgatása,

- jelentősebb befektetései,

- a KKK kutatási tevékenységei,

- az utóbbi értékelése független szakértőkből álló "látogatócsoportokon" keresztül, azok ajánlásainak figyelembevétele;

viii. személyzeti politika, különös hangsúlyt fektetve a következőkre:

- a KKK személyzeti politikáját érintő javaslatok megfogalmazása,

- a személyzet mobilitásához és a tudományos és technikai személyzetnek a tagállamok köz- és magántestületeivel együttműködve végrehajtott cseréivel összefüggő szempontok;

ix. a KKK vezető állású személyzetének kinevezése, kinevezésük meghosszabbítása vagy megszüntetése.

(3) Az Igazgatótanács az Európai Atomenergia-közösségről szóló szerződés 118. cikkének (2) bekezdése által előírt többségi alapon alakítja ki véleményét, a szavazatok súlyozása a fent említettekkel összhangban történik. Az elnök nem szavaz.

A Bizottság a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi az Igazgatótanács véleményét. Amennyiben a főigazgató javaslatával az Igazgatótanács nem ért egyet, a Bizottsághoz kell fordulni, amely dönt az ügyben. Az Igazgatótanácsot tájékoztatni kell a Bizottság döntéséről. Amennyiben a döntés nincs összhangban az Igazgatótanács véleményével, a Tanácsot haladéktalanul tájékoztatni kell. A Tanácsot a döntés okairól is tájékoztatni kell.

Amennyiben a Bizottság nem fogadja el az Igazgatótanács által kibocsátott véleményt a Bizottság döntését igénylő ügyekben, az ilyen ügyekkel kapcsolatos intézkedéseket egy hónappal el kell halasztani; ezalatt az egy hónap alatt a kérdéses ügyet vissza kell küldeni az Igazgatótanácshoz és új véleményt kell kérni. Az új vélemény kézhezvételekor, vagy a kérdéses hónap végén a Bizottság végleges döntést hoz és döntéséről tájékoztatja az Igazgatótanácsot. Amennyiben a Bizottság nem fogadja el az Igazgatótanács véleményét, haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot a döntéséről és a döntés okairól. A Bizottság folyamatosan tájékoztatja az Igazgatótanácsot a KKK-val kapcsolatos döntéseiről minden olyan ügyben, amellyel kapcsolatban az Igazgatótanács véleményt nyújtott be.

Az Igazgatótanács a Bizottságon keresztül a KKK-val kapcsolatos valamennyi üggyel kapcsolatban benyújthatja véleményét a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez.

(4) Az Igazgatótanács észrevételeket fűz a főigazgató által készített éves irányítási beszámolóhoz. Ezeket az észrevételeket a Bizottság által jóváhagyott éves irányítási beszámolóval együtt megküldik a Tanács és az Európai Parlament részére.

Az Igazgatótanács a KKK által végrehajtott feladatok értékelésével, a Központ tudományos és technikai eredményeivel, valamint adminisztratív és pénzügyi igazgatásával kapcsolatban tanácsokkal látja el a főigazgatót; ezenkívül tanácsot ad az értékelésben részt vevő független szakértők kiválasztását érintően is. Az Igazgatótanács az ilyen értékelések eredményeihez hozzáfűzi saját megjegyzéseit.

(5) Az Igazgatótanács évente legalább négyszer ülésezik.

Az Igazgatótanács meghatározza saját eljárási szabályzatát, beleértve a munkájának megszervezésére vonatkozó szabályokat is.

A KKK végzi az Igazgatótanács titkársági feladatait és minden szükséges információt rendelkezésre bocsát.

5. cikk

Felállításra kerül a KKK Tudományos Bizottsága, abból a célból, hogy segítséget nyújtson a főigazgatónak.

A Tudományos Bizottság egyik felét a főigazgató által az egységek vezetői, a projektmenedzserek és a felső szintű tudományos munkatársak köréből kinevezett tagok, másik felét pedig a tudományos és technikai személyzet maguk közül választott képviselői alkotják.

A főigazgató a KKK tevékenységére vonatkozó valamennyi tudományos, illetve technikai jellegű kérdésben rendszeresen konzultál a Tudományos Bizottsággal. A bizottság különösképpen a programtervezetek elkészítésében vesz részt.

6. cikk

(1) A főigazgató – a Tanács és az Európai Parlament által elfogadott általános politika és a Bizottság által kiadott általános iránymutatás figyelembevételével – elkészíti a KKK tevékenységi területeinek programtervezetét.

(2) A programtervezetekkel kapcsolatban ki kell kérni az Igazgatótanács véleményét.

(3) A Bizottság a Közösség általános politikáinak fényében, valamint a Közösség költségvetési helyzetét figyelembe véve megvizsgálja a programtervezeteket. A Szerződés rendelkezéseivel összhangban elfogadja a javaslatokat és a Tanács elé terjeszti azokat.

7. cikk

(1) A főigazgató felelős a KKK-ra ruházott programok megfelelő végrehajtásáért. Döntésein keresztül irányítja az intézetek és a szolgálatok működését, továbbá választ a programok célkitűzéseinek megvalósításához rendelkezésre álló módszerek közül.

(2) Ellátja a Bizottságot minden, az Euratom-Szerződés 11. cikke által előírt jelentések elkészítéséhez szükséges információval.

(3) A főigazgató szükség szerint biztosítja az egymás után következő programok megfelelő koordinálását és egymás közötti kapcsolatát a végrehajtás és az előkészítés során, különös tekintettel a KKK tudományos és ipari infrastruktúrájára. A főigazgató megszervezi a programok felülvizsgálatát, amire kétévenként kerül sor.

8. cikk

(1) A főigazgató minden évben becslést készít a programok megvalósításához szükséges összegekről, hogy lehetővé tegye a Közösség előzetes költségvetési tervezete megfelelő részének elkészítését. Ez a becslés a KKK versennyel kapcsolatos tevékenységei keretében végzett munkára vonatkozó bevételek és kiadások előrejelzését is tartalmazza.

A 6. cikk a kutatási tevékenységek előzetes költségvetési tervezetének elkészítésére is vonatkozik.

(2) A KKK költségeit a főigazgató engedélyezi; ő írja alá a kifizetési megbízásokat és a bevételi bizonylatokat; ő köti a szerződéseket és hagyja jóvá a KKK költségvetésén belüli pénzátcsoportosításokat.

(3) A főigazgató a pénzügyi év végén az adott pénzügyi év bevételeire és kiadásaira vonatkozó kimutatást nyújt be a Bizottsághoz.

(4) A Bizottság kinevezi a kötelezettségek, valamint a kiadások, illetve a bevételek ellenőrzéséért felelős tisztviselőt.

(5) A Bizottság kinevez egy tisztviselőt, aki a költségek kifizetéséért, a források bevételezéséért, valamint a pénzeszközök és értékpapírok kezeléséért, illetve azok biztonságos őrzéséért felelős.

9. cikk

(1) A ráruházott hatáskör korlátain belül a főigazgató kinevezési jogait gyakorolja a munkatársak felett.

(2) Mindazonáltal az A1 és A2 fokozatú tisztviselők és egyéb munkatársak tekintetében a személyzeti szabályzat 29., 49., 50. és 51. cikkében és a VI. címben leírt hatásköröket a főigazgató javaslata alapján a Bizottság gyakorolja.

(3) A főigazgató a Bizottság nevében meghozza a felelősségi körébe tartozó személyek és berendezések biztonságának biztosításához szükséges intézkedéseket.

10. cikk

A főigazgató a ráruházott hatásköröket átruházhatja a főigazgató-helyettesre és az igazgatókra.

Kelt Brüsszelben, 1996. április 10-én.

a Bizottság részéről

Édith Cresson

a Bizottság tagja

[1] HL L 37., 1993.2.13., 44. o.

[2] HL L 330., 1994.12.21., 64. o.

[3] HL L 373., 1985.12.31., 6. o.

--------------------------------------------------

Top