EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0025

Az Európai Parlament és a Tanács 94/25/EK irányelve (1994. június 16.) a kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

HL L 164., 1994.6.30, p. 15–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2016; hatályon kívül helyezte: 32013L0053

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/25/oj

31994L0025Hivatalos Lap L 164 , 30/06/1994 o. 0015 - 0038
finn különkiadás fejezet 13 kötet 26 o. 0098
svéd különkiadás fejezet 13 kötet 26 o. 0098


Az Európai Parlament és a Tanács 94/25/EK irányelve

(1994. június 16.)

a kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel a belső piac olyan belső határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk, személyek, szolgáltatások és a tőke szabad mozgása;

mivel a kedvtelési célú vízi járművek biztonsági jellemzőire vonatkozóan az egyes tagállamokban érvényes jogszabályok és közigazgatási rendelkezések tartalmukat és alkalmazási területeiket illetően eltérőek; mivel ezek az eltérések kereskedelmi akadályokat és a belső piacon belül egyenlőtlen versenyfeltételeket teremthetnek,

mivel a szabad kereskedelem ezen akadályai csak a nemzeti jogszabályok harmonizációjával szüntethetők meg; mivel ezt a célt az egyes tagállamok nem valósíthatják meg megfelelően; mivel ez az irányelv csupán a kedvtelési célú vízi járművek szabad mozgásának biztosításához elengedhetetlen követelményeket rögzíti;

mivel ez az irányelv csak az ISO követelmények szerint legalább 2,5 m és legfeljebb 24 m hosszúságú kedvtelési célú vízi járművekre vonatkozik;

mivel a kedvtelési célú vízi járművek és részegységeik vonatkozásában a műszaki jellegű kereskedelmi akadályok megszüntetésének – amennyiben ez az egyenértékűség az összes tagállam által történő kölcsönös elismerés útján nem történhet meg – a Tanács 1985. május 7-i állásfoglalásában [4] szereplő új megközelítés szerint kell történnie, amely szerint meg kell határozni az alapvető biztonsági követelményeket és a közérdeket szolgáló egyéb követelményeket; mivel a Szerződés 100a. cikkének (3) bekezdése szerint a Bizottság az egészség-, biztonság-, a környezet- és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos javaslataiban magas szintű védelmet irányoz elő; mivel az alapvető követelményeket azok a követelmények képezik, amelyeknek a kedvtelési célú vízi járművek, részben kész vízi járművek, valamint önálló és beépített részegységeik eleget kell tegyenek;

mivel ezért ez az irányelv csak az alapvető követelményeket rögzíti; mivel annak igazolásának megkönnyítése érdekében, hogy egy vízi jármű megfelel ezeknek a követelményeknek, harmonizált európai szabványokra van szükség a kedvtelési célú vízi járművek és II. mellékletben felsorolt részegységeik vonatkozásában; a harmonizált európai szabványokat magánjogi szervek dolgozzák ki, és meg kell tartaniuk nem kötelező jellegüket; mivel e célból az Európai Szabványügyi Bizottságot (CEN) és az Európai Elektrontechnikai Szabványügyi Bizottságot (CENELEC) a harmonizált követelmények elfogadására illetékes szerveknek kell elismerni, amelyek követik a Bizottság és a két szerv között 1984. november 13-án aláírt általános együttműködési iránymutatást; mivel ennek az irányelvnek az alkalmazásában harmonizált szabvány alatt olyan műszaki előírást (európai szabvány, illetve harmonizációs dokumentum) kell érteni, amelyet a fenti két szerv egyike, vagy mindkettő fogadott el a Bizottság felhívására a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelv [5] és az említett általános iránymutatás alapján;

mivel a kedvtelési célú vízi járművek és részegységeik használatával összefüggő veszélyekre tekintettel olyan eljárások bevezetése szükséges, amelyek értékelik az irányelvben foglalt alapvető követelményeknek való megfelelést; mivel ezeknek az eljárásoknak a kedvtelési célú vízi járművekben és részegységeikben rejlő veszély mértékéhez kell igazodniuk; mivel ebből következően minden egyes megfelelőségi kategóriát egy megfelelő eljárással kell kiegészíteni, vagy biztosítani kell a több egyenértékű eljárás közötti választási lehetőséget; mivel az előirányzott eljárások összhangban vannak a megfelelőségértékelési eljárások különböző pontjainak moduljairól, és a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését és használatát rögzítő, a műszaki harmonizációs irányelvekben használni kívánt szabályokról szóló, 1993. július 22-i 93/465/EGK tanácsi irányelvvel [6];

mivel a Tanács előírta, hogy a gyártónak vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének fel kell tüntetnie a terméken a CE-jelölést; mivel a CE-jelölés azt jelenti, hogy a kedvtelési célú vízi jármű és részegységei megfelelnek a termékre vonatkozó közösségi jogszabályokban rögzített összes alapvető követelménynek és értékelési eljárásnak;

mivel szükséges, hogy a tagállamok a Szerződés 100a. cikk (5) bekezdésével összhangban olyan ideiglenes intézkedéseket hozhatnak, amelyekkel korlátozzák, illetve megtiltják kedvtelési célú vízi járművek és részegységeik forgalomba hozatalát és használatát, amennyiben ezek különösen veszélyeztetik személyek, és adott esetben, háziállatok vagy vagyontárgyak biztonságát, feltéve hogy ezek az intézkedések közösségi ellenőrzési eljárás alá tartoznak;

mivel az irányelv alapján hozott bármely határozat címzettjét tájékoztatni kell a döntés indokairól, valamint a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről;

mivel átmeneti rendelkezéseket kell hozni, amelyek lehetővé teszik az olyan kedvtelési célú vízi járművek és részegységek forgalomba hozatalát és üzemeltetését, amelyek az irányelv hatálybalépésének időpontjában érvényes nemzeti rendelkezések alapján készültek;

mivel ez az irányelv nem tartalmaz korlátozást a kedvtelési célú vízi járművek üzembe helyezését követő használatára vonatkozóan;

mivel a kedvtelési célú vízi járművek építése hatással lehet a környezetre, mivel a vízi járművek szennyező anyagokat bocsáthatnak ki; mivel ezért környezetvédelmi rendelkezéseket is fel kell venni ebbe az irányelvbe, amelyek a kedvtelési célú vízi járművek építésére vonatkoznak közvetlen környezeti hatásaik szempontjából;

mivel ez az irányelv nem érinti a tagállamoknak azt a jogát, hogy a Szerződésnek megfelelően meghatározzák azokat a követelményeket, amelyeket bizonyos vizeken történő hajózást illetően szükségesnek tartanak a környezet védelme, a vízi utak védelme és biztonsága érdekében, feltéve hogy ez nem jelenti a kedvtelési célú vízi járműveknek az irányelvben foglaltakkal ellentétesen történő módosítását,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

1. cikk

(1) Ez az irányelv kedvtelési célú vízi járművekre, félkész vízi járművekre, valamint ezeknek a II. mellékletben szereplő önálló és beépített részegységeire vonatkozik.

(2) Az irányelv alkalmazásában "kedvtelési célú vízi jármű" alatt értendő bármely olyan vízi jármű, függetlenül meghajtási módjától, amelynek a megfelelő harmonizált szabványok szerint mért hajótesthossza 2,5 m és 24 m között van, továbbá sport- és szabadidőcélokra szolgál. Azok a vízi járművek, amelyek egyidejűleg charter-, illetve oktatóhajóként is felhasználhatók, szintén az irányelv hatálya alá tartoznak, ha sport- és szabadidőcéllal kerültek forgalomba.

(3) A következők nem tartoznak az irányelv hatálya alá:

a) kizárólag versenyzésre szolgáló és a gyártó által ilyenként feltüntetett vízi járművek, beleértve a versenyzésre és edzésre szolgáló evezős csónakokat;

b) kenuk, kajakok, gondolák és vízibiciklik;

c) szörfdeszkák;

d) gépi hajtású szörfdeszkák, jet-skik (motoros vízisporteszköz) és egyéb hasonló motorhajtású vízi járművek;

e) 1950 előtt tervezett eredeti történelmi vízi járművek és ezeknek túlnyomóan eredeti anyagokból készített és a gyártó által ilyenként feltüntetett egyedi utánzatai;

f) kísérleti célra szolgáló vízi járművek, feltéve hogy később nem kerülnek forgalomba a Közösség piacán;

g) saját használatra épített vízi járművek, feltéve hogy ezt követően öt évig nem kerülnek forgalomba a Közösség piacán;

h) a (2) bekezdés sérelme nélkül az olyan vízi járművek, amelyek speciálisan arra szolgálnak, hogy legénységgel ellátva kereskedelmi céllal személyeket szállítsanak, és különösen azok, amelyek – a szállított személyek számától függetlenül – a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló, 1982. október 4-i 82/714/EGK tanácsi irányelv [7] szerinti vízi járműnek minősülnek;

i) felszín alatti vízi járművek;

j) légpárnás vízi járművek;

k) hordszárnyas vízi járművek.

2. cikk

Forgalomba hozatal és üzembe helyezés

(1) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek csak akkor legyenek forgalomba hozhatók és rendeltetésüknek megfelelő célú használatra üzembe helyezhetők, ha azok megfelelő megépítés és karbantartás esetén nem veszélyeztetik személyek egészségét és biztonságát, vagyoni javak biztonságát, illetve a környezetet.

(2) Az irányelv nem érinti a tagállamok jogosultságát arra, hogy – a Szerződéssel összhangban – bizonyos vizeken történő hajózást illetően rendelkezéseket hozzanak a környezetvédelem, továbbá a vízi utak védelme és biztonsága érdekében, feltéve hogy ez nem teszi szükségessé az irányelvnek megfelelő vízi járművek módosítását.

3. cikk

Alapvető követelmények

Az 1. cikk (1) bekezdésben említett termékeknek meg kell felelniük az I. mellékletben szereplő alapvető biztonsági, egészség-, környezet- és fogyasztóvédelmi követelményeknek.

4. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek szabad mozgása

(1) A tagállamok területükön nem tilthatják be, nem korlátozhatják és nem akadályozhatják a kedvtelési célú vízi járművek forgalomba hozatalát és üzembe helyezését, amennyiben azokon fel van tüntetve a IV. mellékletben említett CE-jelölés, amely jelzi, hogy megfelelnek az irányelv rendelkezéseinek, a II. fejezetben említett megfelelőségértékelést is beleértve.

(2) A tagállamok nem tilthatják, nem korlátozhatják és nem akadályozhatják a félkész vízi járművek forgalomba hozatalát, amennyiben a gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője vagy a forgalomba hozó személy a III. melléklet a) pontjának megfelelően úgy nyilatkozik, hogy a vízi járműveket mások által történő befejezésre szánták.

(3) A tagállamok nem tilthatják, nem korlátozhatják és nem akadályozhatják a II. mellékletben említett részegységek forgalomba hozatalát és üzembe helyezését, ha azokon fel van tüntetve a IV. mellékletben említett CE-jelölés, amely jelzi, hogy azok kielégítik a vonatkozó alapvető követelményeket, továbbá amennyiben ezek a részegységek a gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője, vagy harmadik országból történő behozatal esetében a közösségi piacon a részegységeket forgalomba hozó személy a III. melléklet b) pontjában említett nyilatkozatának megfelelően kedvtelési célú vízi járműbe történő beépítésre szántak.

(4) A tagállamok nem akadályozhatják meg az 1. cikk (1) bekezdésben említett, de az irányelv rendelkezéseinek nem megfelelő termékek vásárokon, kiállításokon, bemutatókon stb. történő kiállítását, feltéve hogy azokon egy jól látható tábla egyértelműen utal arra, hogy az ilyen termékek csak azután hozhatók forgalomba, illetve helyezhetők üzembe, hogy biztosították az irányelvnek való megfelelésüket.

(5) Amennyiben az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek más szempontokat érintő egyéb olyan irányelvek hatálya alá is tartoznak, amelyek szintén rendelkeznek a CE megfelelőségi jelölés feltüntetéséről, úgy ez a jelölés azt is jelzi, hogy az adott termékek ezeknek az egyéb irányelvekben megállapított rendelkezésnek is megfelelnek. Ha azonban ezen irányelvek közül egy vagy több lehetővé teszi, hogy a gyártó válasszon, hogy melyik szabályozás vonatkozzék a termékre egy átmeneti időszak alatt, úgy a CE-jelölés azt jelzi, hogy a termék csak a gyártó által alkalmazott irányelveknek felel meg. Ilyen esetben az ilyen irányelvekben előírt termékkísérő dokumentumokban, figyelmeztetésekben és útmutatókban meg kell adni ezeknek az irányelveknek a számát az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetésüknek megfelelően.

5. cikk

A tagállamok abból indulnak ki, hogy azok az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek, amelyek megfelelnek azoknak a vonatkozó nemzeti szabványoknak, amelyeket azoknak a harmonizált szabványoknak a végrehajtására fogadtak el, amelyeknek a hivatkozásait az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kihirdették, megfelelnek a 3. cikkben szereplő alapvető követelményeknek. A tagállamok közzéteszik az ilyen nemzeti szabványok hivatkozásait.

6. cikk

(1) Amennyiben valamely tagállam vagy a Bizottság úgy látja, hogy az 5. cikkben említett harmonizált szabványok nem teljesen felelnek meg a 3. cikkben említett alapvető követelményeknek, úgy az adott tagállam, illetve a Bizottság indoklással együtt értesíti erről a 83/189/EGK irányelv alapján létrehozott bizottságot. A bizottság haladéktalanul véleményt nyilvánít.

A bizottság véleménye alapján a Bizottság közli a tagállamokkal, hogy az érintett szabványok az 5. cikk szerinti kihirdetését törölni kell-e.

(2) A Bizottság megfelelő intézkedéseket hozhat a (3) bekezdésben említett eljárással annak érdekében, hogy az irányelv gyakorlati végrehajtása egységesen történjék.

(3) A Bizottság munkáját egy állandó bizottság segíti, amely a tagállamok képviselőiből áll, és amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

Az állandó bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság az elnök által az ügy sürgősségének megfelelően megszabott határidőn belül – adott esetben szavazás alapján – véleményezi a tervezetet.

A véleményt jegyzőkönyvbe veszik; ezen túlmenően minden tagállam jogosult arra, hogy álláspontjának jegyzőkönyvi rögzítését kérje.

A Bizottság az Állandó Bizottság véleményét a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi, s értesíti a bizottságot arról, hogy mennyiben vette figyelembe annak véleményét.

(4) Az állandó bizottság ezen túlmenően az irányelv alkalmazásával kapcsolatos bármely kérdést megvizsgálhat az elnöke kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérésére.

7. cikk

Védzáradék

(1) Amennyiben egy tagállam megállapítja, hogy a IV. mellékletnek megfelelően egy CE-jelölést viselő kedvtelési célú vízi jármű, illetve a II. mellékletben említett részegység személyek egészségét és biztonságát, valamint – adott esetben – vagyontárgyak biztonságát vagy a környezetet veszélyezteti, annak ellenére, hogy szakszerűen építették meg, illetve be, tartják karban, és rendeltetésszerűen használják, úgy megteszi a szükséges ideiglenes intézkedéseket az adott vízi jármű vagy részegység forgalomból való kivonására vagy forgalomba hozatalának, illetve üzembe vételének betiltására, illetve korlátozására.

Az érintett tagállam haladéktalanul értesíti intézkedéseiről a Bizottságot megjelölve döntése indokait és különösen azt, hogy a nem megfelelőség oka:

a) a 3. cikkben szereplő alapvető követelmények be nem tartása;

b) az 5. cikkben szereplő követelmények hiányos alkalmazása, amennyiben ezeknek a követelményeknek az alkalmazására hivatkoznak;

c) az 5. cikkben szereplő szabványban előforduló hiányosság.

(2) A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül konzultációt kezdeményez az érintett felekkel. Amennyiben a Bizottság – a konzultációt követően – megállapítja, hogy:

- az intézkedések indokoltak, úgy ezt haladéktalanul közli az intézkedést hozó tagállammal és a többi tagállammal; és amennyiben az (1) bekezdésben említett döntés indoka a szabványokban előforduló hiányosság volt, úgy az érintett felekkel való konzultációt követően a Bizottság két hónapon belül a 6. cikk (1) bekezdésében szereplő bizottság elé terjeszti az ügyet, ha az érintett tagállam döntését fenn kívánja tartani, és megindítja a 6. cikk (1) bekezdésében említett eljárást,

- az intézkedések nem indokoltak, úgy azonnal értesíti erről az intézkedést hozó tagállamot, továbbá a gyártót vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjét.

(3) Amennyiben egy CE-jelöléssel ellátott vízi járműről vagy II. mellékletben említett részegységről kiderül, hogy nem felel meg ezen irányelvnek, az illetékes tagállam megfelelő intézkedést foganatosít azzal szemben, aki a vízi járművel a jelöléssel ellátta, és erről tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

(4) A Bizottság biztosítja, hogy a tagállamok tájékoztatást kapnak az eljárás menetéről és eredményéről.

II. FEJEZET

Megfelelőségi értékelés

8. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésben említett termékek gyártását és forgalomba hozatalát megelőzően a gyártónak vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének az I. melléklet 1.1. pontjában szereplő A, B, C és D vízijármű-kategóriákra az alábbi eljárásokat kell lefolytatnia:

(1) A és B kategóriáknál

- 12 m-nél kisebb hosszúságú vízi járművek esetén: belső gyártásellenőrzés és a VI. mellékletben említett vizsgálatok (Aa modul),

- 12 és 24 m közötti hosszúságú vízi járművek esetén: a VII. mellékletben említett EK-típusvizsgálat (B modul), kiegészítve a VIII. mellékletben említett C modullal (típusmegfelelés), vagy a következő modulok egyike: B + D, vagy B + F, vagy G, vagy H.

(2) C kategóriánál

a) 2,5 m és 12 m közötti hosszúságú vízi járművek esetén:

- az I. melléklet 3.2. és 3.3. pontjaival kapcsolatos harmonizált szabványok betartása esetén: az V. mellékletben említett belső gyártásellenőrzés (A modul),

- az I. melléklet 3.2. és 3.3. pontjaival kapcsolatos harmonizált szabványok be nem tartása esetén: belső gyártásellenőrzés és a VI. mellékletben említett vizsgálatok (Aa modul);

b) 12 és 24 m közötti hosszúságú vízi járművek esetén: a VII. mellékletben említett EK-típusvizsgálat (B modul) kiegészítve a VIII. mellékletben említett C modullal (típusmegfelelés), vagy a következő modulok egyike: B + D, vagy B + F, vagy G, vagy H.

(3) D kategóriánál

2,5 és 24 m közötti hosszúságú vízi járművek esetén: az V. mellékletben említett belső gyártásellenőrzés (A modul).

(4) A II. mellékletben szereplő részegységek esetén: a következő modulok egyike: B + C, vagy B + D, vagy B + F, vagy G, vagy H.

9. cikk

Kijelölt szervek

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot arról, hogy mely szerveket jelöltek ki a 8. cikkben említett megfelelőségértékelési eljárás elvégzésére, milyen speciális feladatokra jelölték ki ezeket, és milyen azonosító számot kaptak ezek előzetesen a Bizottságtól.

A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi a kijelölt szervek listáját, azonosító számukkal és kijelölt feladataikkal együtt, és gondoskodik a lista naprakésszé tételéről.

(2) A tagállamoknak a kijelölendő szervek értékelése során a XIV. mellékletben szereplő követelményeket kell alkalmazniuk. A vonatkozó harmonizált szabványokban szereplő értékelési követelményeknek megfelelő szervek úgy tekintendők, mint amelyek megfelelnek e követelményeknek.

(3) A kijelölő tagállamnak vissza kell vonni a kijelölést, ha megállapítja, hogy a szerv már nem felel meg a XIV. melléklet követelményeinek. Erről haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot.

III. FEJEZET

CE-jelölés

10. cikk

(1) A 3. cikkben szereplő alapvető követelményeket teljesítő kedvtelési célú vízi járműveken és II. mellékletben említett részegységeken forgalomba hozatalkor fel kell tüntetni a CE-jelölést.

(2) A IV. mellékletben bemutatott CE megfelelőségi jelölést láthatóan, jól olvasható és letörölhetetlen formában kell feltüntetni az I. melléklet 2.2. pontjában említett kedvtelési célú vízi járműveken és a II. mellékletben említett részegységeken és/vagy azok csomagolásán.

A CE-jelölés mellett fel kell tüntetni annak a kijelölt szervnek az azonosító számát is, amely a VI., IX., X., XI. és XII. mellékletekben szereplő eljárások végrehajtásáért felelős.

(3) Tilos olyan jelölések feltüntetése a kedvtelési célú vízi járműveken és II. mellékletben felsorolt részegységeken, amelyek megtévesztésre alkalmasak a CE megfelelőségi jelölés jelentése és alakja tekintetében. Bármilyen egyéb jelölés feltüntethető a kedvtelési célú vízi járműveken, a II. mellékletben említett részegységeken, és/vagy a csomagoláson, feltéve hogy ez nem csökkenti a CE megfelelőségi jelölés láthatóságát és olvashatóságát.

(4) A 7. cikk sérelme nélkül:

a) ha egy tagállam megállapítja, hogy a CE megfelelőségi jelölést helytelenül tüntessék fel, úgy a gyártó vagy annak a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles intézkedni ennek megszüntetésére a tagállam által megszabott feltételek mellett;

b) amennyiben a nem megfelelőség továbbra is fennáll, úgy a tagállamnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a szóban forgó termék forgalmazásának korlátozására, illetve betiltására, illetve biztosítania kell annak forgalomból történő kivonását a 7. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

11. cikk

Az irányelv alapján hozott olyan döntésben, amely megtiltja az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek forgalmazását, illetve üzembe helyezését, részletesen meg kell indokolni a döntés alapjául szolgáló okokat. Az ilyen döntéseket haladéktalanul közölni kell az érintett féllel az érintett tagállamban rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekkel és ezek határidejével együtt.

12. cikk

A Bizottság megteszi a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy az irányelv végrehajtásával kapcsolatos határozatokra vonatkozó adatok rendelkezésre álljanak.

13. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1995. december 16-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 1996. június 16-tól alkalmazzák.

A 6. cikk (3) bekezdésében említett állandó bizottság az irányelv hatálybalépésével kezdheti meg tevékenységét. A tagállamok ettől az időponttól kezdődően hozhatják meg a 9. cikkben említett intézkedéseket.

Amikor a tagállamok elfogadják az első albekezdésben említett rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(3) A tagállamok olyan, az 1. cikk (1) bekezdésében említett termékek forgalomba hozatalát és üzembe helyezését, amelyek a területükön az irányelv elfogadásának időpontjában érvényes előírásoknak megfeleltek, ettől az időponttól számítva még négy évig engedélyezik.

14. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

15. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1994. június 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

E. Klepsch

a Tanács részéről

az elnök

Y. Papantoniou

[1] HL C 123., 1992.5.15., 7. o.

[2] HL C 313., 1992.11.30., 38. o.

[3] Az Európai Parlament 1992. november 16-i véleménye (HL C 337., 1992.12.21., 17. o.); a Tanács 1993. december 16-i közös álláspontja (HL C 137., 1994.5.19., 1. o.) és az Európai Parlament 1994. március 9-i határozata (HL C 91., 1994.3.28.).

[4] HL C 136., 1985.6.4., 1. o.

[5] HL L 109., 1983.4.26., 8. o. A legutóbb a 88/182/EGK irányelvvel (HL L 81., 1988.3.26., 75. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 220., 1993.8.30., 23. o.

[7] HL L 301., 1982.10.28., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

KEDVTELÉSI CÉLÚ VÍZI JÁRMŰVEK TERVEZÉSÉVEL ÉS ÉPÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

1. KATEGÓRIÁK

Kategória | Szélerősség (Beaufort-skálán) | Jellemző hullámmagasság (H 1/3, méter) |

A – "óceáni" | 8 felett | 4 felett |

B – "nyílt tengeri utakra" | 8 és annál kisebb | 4 és annál kisebb |

C – "tengeri part menti vizekre" | 6 és annál kisebb | 2 és annál kisebb |

D – "védett vizekre" | 4 és annál kisebb | 0,5 és annál kisebb |

Fogalommeghatározások:

ÓCEÁNI : olyan hosszabb utazásokra szánt vízi járművek, amelyek során 8-nál nagyobb fokozatú (Beaufort-skála szerinti) szélerősség és 4 m feletti jellemző hullámmagasságok fordulhatnak elő, amelyeknek ezek a vízi járművek képesek saját erőből ellenállni.

NYÍLT TENGERI UTAKRA : olyan utazásokra szánt vízi járművek, amelyek során max. 8-as fokozatú szélerősség és max. 4 m-es jellemző hullámmagasságok fordulnak elő.

PART MENTI VIZEKRE : part menti vizeken, nagy öblökben, folyótorkolatokban, tavakon és folyókon tett utazásokra szánt vízi járművek, amelyek során max. 6-os fokozatú szélerősség és max. 2 m-es jellemző hullámmagasságok fordulnak elő.

VÉDETT VIZEKRE : kis tavakon, folyókon és csatornákon tett utazásokra szánt vízi járművek, amelyek során max. 4-es fokozatú szélerősség és max. 0,5 m-es jellemző hullámmagasságok fordulnak elő.

Az egyes kategóriákba tartozó vízi járműveket úgy kell tervezni és megépíteni, hogy ellenálljanak az ezeknek a paramétereknek megfelelő igénybevételeknek a stabilitás, az úszóképesség és az I. mellékletben felsorolt egyéb alapvető követelmények tekintetében, és jól manőverezhetőek legyenek.

2. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

A kedvtelési célú vízi járműveknek és a II. mellékletben említett részegységeknek meg kell felelniük a rájuk vonatkozó alapvető követelményeknek.

2.1. A hajótest jelölése

Minden vízi járművet el kell látni a hajótest-azonosítási számmal, amely a következő adatokat tartalmazza:

- a gyártó kódja,

- a gyártó ország,

- egyedi sorozatszám,

- gyártási év,

- modell évjárata.

A vonatkozó harmonizált szabvány tartalmazza e követelmények részleteit.

2.2. Hajóépítő táblája

Minden vízi járműn el kell helyezni egy, a hajótest-azonosítási számtól elkülönítetten elhelyezett táblát, amelyen a következő adatok szerepelnek:

- a gyártó neve,

- CE-jelölés (lásd IV. melléklet),

- a vízi jármű 1. pont szerinti kialakítási kategóriája,

- a gyártó által ajánlott legnagyobb terhelés a 3.6. pont szerint,

- a szállítható személyek száma a gyártó ajánlása szerint.

2.3. Vízbe esés elleni védelem és visszajutást segítő eszközök

Az egyes kialakítási kategóriáknak megfelelően a vízi járműveket úgy kell kialakítani, hogy a vízbe esés veszélye a lehető legkisebb legyen, és megkönnyítse a visszajutást a fedélzetre.

2.4. Kilátás a fő kormányállásról

Motoros vízi járműveknél a kezelőnek a fő kormányállásról normál körülmények (sebesség és terhelés) mellett jó kilátással kell rendelkeznie minden irányba.

2.5. Kezelési kézikönyv

Minden vízi járművet el kell látni egy – a Közösség valamely hivatalos nyelvén (vagy nyelvein) írt – kezelési kézikönyvvel, amely nyelvet – a Szerződésnek megfelelően – az a tagállam határozhatja meg, amelyben a vízi járművet forgalomba hozzák. A kézikönyvben különös figyelmet kell fordítani a tűz- és elárasztás veszélyére, továbbá tartalmaznia kell a 2.2., 3.6. és 4. pontban felsorolt adatokat, valamint a vízi jármű terhelés nélküli tömegét kilogrammban.

3. SZERKEZETI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

3.1. Szerkezet

A felhasznált anyagok megválasztásának és a kombinációjának biztosítania kell, hogy a vízi jármű minden tekintetben megfelelő szerkezeti szilárdsággal rendelkezzen. Különös figyelmet kell fordítani az 1. pont szerinti tervezési kategóriára és a 3.6. pont szerinti gyártó által ajánlott maximális terhelésre.

3.2. Stabilitás és szabad oldalmagasság

A vízi járműnek megfelelő stabilitással és szabad oldalmagassággal kell rendelkeznie, figyelembe véve az 1. pont szerinti kialakítási kategóriát és a 3.6. pont szerinti gyártó által ajánlott maximális terhelést.

3.3. Felhajtóerő és úszóképesség

A vízi járműtest építésénél biztosítani kell, hogy a vízi jármű olyan vízkiszorítási jellemzőkkel rendelkezzék, amely megfelel 1.1. pont szerinti kategóriájának és a gyártó által a 3.6. pont szerint megadott maximális terhelésnek. A lakható, többtörzsű vízi járműveknek elegendő vízkiszorítással kell rendelkezniük ahhoz, hogy felfordulva is úszóképesek maradjanak.

Azoknak a 6 m-nél kisebb hosszúságú vízi járműveknek, amelyek megtelhetnek vízzel, elegendő maradék vízkiszorítással kell rendelkezniük ahhoz, hogy megtelt állapotban is úszóképesek maradjanak, tervezési kategóriájuknak megfelelő alkalmazás esetén.

3.4. A hajótesten, a fedélzeten és a felépítményen található nyílászárók

A hajótesten, a fedélzet(ek)en és a felépítményeken található nyílászárók nem veszélyeztethetik a vízi jármű szerkezeti szilárdságát, illetve – zárt állapotban – az időjárási behatásokkal szembeni vízmentességet.

Az ablakoknak, kerek hajóablakoknak, ajtóknak és fedélzeti nyílásfedeleknek ellen kell állni az elhelyezésükből adódóan fellépő víznyomásnak és a fedélzeten mozgó személyek súlyának megfelelő pontszerű terheléseknek.

Azokat a külső, víz be- és kiáramlására szolgáló hajótestszerelvényeket, amelyek a gyártó által 3.6. pont szerint megadott maximális terhelés esetén a merülésvonal alatt vannak, könnyen hozzáférhető elzáró szerkezetekkel kell felszerelni.

3.5. Elárasztás

A vízi járműveket úgy kell megtervezni, hogy az elsüllyedés veszélye a lehető legkisebb legyen.

Különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

- kormányállások és ülőtér, amelyek önürítők, vagy egyéb olyan berendezésekkel vannak ellátva, amelyek megakadályozzák a víz behatolását a vízi jármű belsejébe,

- szellőzőnyílások,

- vízeltávolítás szivattyú segítségével vagy egyéb eszközzel.

3.6. A gyártó által ajánlott maximális terhelés

A hajógyártó tábláján feltüntetett ajánlott maximális terhelést (üzemanyag, víz, élelem, különböző felszerelési tárgyak és személyek tömege kilogrammban), amelyre a vízi járműt tervezték, a tervezési kategória (1. pont), a stabilitás és szabad oldalmagasság (3.2. pont), valamint a felhajtóerő és az úszóképesség szerint kell meghatározni.

3.7. Mentőeszközök tárolása

Az A és B kategóriába tartozó összes vízi járművön, valamint a C és D kategóriájú 6 m-nél hosszabb vízi járműveken egy vagy több tárolóhelyet kell biztosítani egy vagy több mentőtutaj számára, amely(ek) elég nagy(ok) ahhoz, hogy befogadják a vízi jármű által szállítható személyek gyártó által ajánlott számát. A tárolóhely(ek)nek bármikor hozzáférhetőnek kell lenni(ük).

3.8. Menekülési utak

A 12 méternél hosszabb lakható, többtörzsű vízi járművön megfelelő menekülési utakat kell biztosítani.

Minden lakható vízi járművet úgy kell megépíteni, hogy tűz esetén lehetséges legyen a vízi jármű elhagyása.

3.9. Horgonyzás, kikötés és vontatás

A vízi járműveket tervezési kategóriájukat és jellemzőiket figyelembe véve, egy vagy több olyan erős rögzítési ponttal vagy egyéb eszközzel kell ellátni, amelyek alkalmasak a horgonyzási, kikötési, illetve vontatási terhelések biztonságos fogadására.

4. MANŐVERKÉPESSÉG

A gyártónak biztosítania kell, hogy a vízi jármű tervezésének és építésének megfelelő legerősebb motor alkalmazása esetén kellő manőverképességgel rendelkezzen. Minden kedvtelési célú tengeri vízi jármű esetében meg kell adni a harmonizált szabványnak megfelelő névleges teljesítményt a kezelési kézikönyvben.

5. BEÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. Motorok és motorterek

5.1.1. Beépített motorok

A beépített motorokat lakóterektől elválasztott zárt térben kell elhelyezni, és úgy kell beépíteni, hogy, a tüzek kialakulásának, illetve terjedési veszélye, valamint a mérgező gázok, hő, zaj, illetve rezgés által a lakótérre jelentett veszély a lehető legkisebb legyen.

A gyakori felülvizsgálatot és/vagy karbantartást igénylő motorrészeknek és szerelvényeknek könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük.

A motortéren belüli szigetelőanyagoknak éghetetlennek kell lenniük.

5.1.2. Szellőzés

A motorteret szellőztetni kell. A szellőzőnyílásokon át nem hatolhat be víz a motortérbe.

5.1.3. Szabadon álló részek

Amennyiben a motor(ok) nincs(enek) burkolattal vagy házzal védve, hatékony módon védeni kell a motor(ok) olyan szabadon lévő mozgó vagy forró részeit, amelyek sérüléseket okozhatnak.

5.1.4. Külmotorok indítása

A külmotorral felszerelt vízi járműveket olyan berendezéssel kell felszerelni, amely megakadályozza a sebességben lévő motor indítását, kivéve

(a) ha a motor 500 newtonnál kisebb statikus tolóerőt ad le;

(b) ha a motor olyan fojtásszabályzó készülékkel van ellátva, amely a motor indításánál a tolóerőt 500 newtonra korlátozza.

5.2. Üzemanyagrendszer

5.2.1. Általában

Az üzemanyagtöltő, -tároló, szellőztető és üzemanyag-ellátó eszközöket és berendezéseket úgy kell tervezni és beépíteni, hogy a tűz- és robbanásveszély minimálisra mérsékelhető legyen.

5.2.2. Üzemanyagtartályok

Az üzemanyagtartályokat, -vezetékeket és -tömlőket rögzíteni kell és minden jelentősebb hőforrástól el kell különíteni vagy meg kell védeni. A tartályok anyagát és felépítését a kapacitásnak és az üzemanyag típusának megfelelően kell megválasztani. A tartálytereket szellőztetni kell.

Az 55 °C alatti lobbanáspontú folyékony üzemanyagot olyan tartályokban kell tárolni, amelyek nem képezik a hajótest részét, és amelyek

(a) el vannak szigetelve a motortértől és minden egyéb gyújtóforrástól;

(b) el vannak választva a lakóterektől.

Az 55 °C vagy annál magasabb lobbanáspontú folyékony üzemanyagot lehet olyan tartályokban tárolni, amelyek a hajótest részét képezik.

5.3. Villamos rendszer

A villamos rendszereket úgy kell megtervezni és beépíteni, hogy biztosítva legyen a vízi jármű kifogástalan üzemelése szokásos használati körülmények között, továbbá hogy a tűzveszély és az áramütés veszélye a lehető legkisebb legyen.

Ügyelni kell arra, hogy az összes áramkör túláram- és rövidzárlat-védelemmel legyen ellátva az akkumulátorról táplált motorindító áramkörök kivételével.

Szellőzésről kell gondoskodni az akkumulátorokból esetlegesen felszabaduló gázok felhalmozódásának elkerülése érdekében. Az akkumulátorokat szilárdan kell rögzíteni, és védeni kell víz beáramlása ellen.

5.4. Kormányrendszer

5.4.1. Általában

A kormányrendszereket úgy kell tervezni, kialakítani és beépíteni, hogy a várható működési körülmények mellett lehetővé tegyék a kormányterhelés átvitelét.

5.4.2. Vészberendezések

A vitorlás és egyetlen beépített motorral hajtott egymotoros, távirányítású kormánylapátos kormányrendszerrel ellátott vízi járműveket olyan vészhelyzeti eszközökkel kell felszerelni, amelyekkel a vízi jármű kis sebesség mellett kormányozható.

5.5. Gázellátó rendszer

A háztartási célú gázrendszereknek páraelszívó rendszerrel kell rendelkezniük, és úgy kell ezeket kialakítani és beépíteni, hogy elkerülhető legyen a gázszivárgás és a robbanásveszély, és hogy a szivárgás ellenőrizhető legyen. Az anyagoknak és alkatrészeknek az adott gázfajtának meg kell felelniük, és ellen kell állniuk a tengeri környezetből eredő különböző behatásoknak és körülményeknek.

A készülékeket minden égőfejhez alkalmas lángőrrel kell ellátni. Minden egyes készüléket külön vezetékről kell táplálni, és külön elzáróval kell rendelkezniük. Megfelelő szellőzéssel kell megelőzni a gázszivárgásból és az égéstermékekből eredő veszélyeket.

A fixen beépített gáz-rendszerrel rendelkező vízi járműveken külön helyiségben kell elhelyezni az összes gázpalackot. Ezt a helyiséget el kell a lakótértől különíteni, csak kívülről megközelíthető és kívülről szellőztethető legyen, hogy az esetlegesen kiszivárgó gáz hajón kívülre kerüljön. A fixen beépített gázrendszereket beépítés után ki kell próbálni.

5.6. Tűzvédelem

5.6.1. Általában

A beépített berendezés típusánál és a vízi jármű kialakításánál figyelembe kell venni a tűz kialakulásának és terjedésének veszélyét. Különösen ügyelni kell a nyílt lánggal működő készülékek környékére, forró területekre, a motorokra és segédberendezésekre, a kifolyt olajra és üzemanyagra, fedetlen olaj- és üzemanyag-vezetékekre, továbbá arra, hogy a gépek forró részei fölé ne kerüljenek elektromos vezetékek.

5.6.2. Tűzoltó készülékek

A vízi járműveket a tűzveszély mértékének megfelelő tűzoltó berendezésekkel kell felszerelni. A benzinmotorok motorterét olyan tűzoltó rendszerrel kell védeni, amely nem teszi szükségessé a motortér kinyitását tűz esetén. A hordozható tűzoltó készülékeknek jól hozzáférhetőknek kell lenniük, az egyiket pedig úgy, hogy a vízi jármű fő kormányállásából könnyen elérhető legyen.

5.7. Jelzőfények

Amennyiben jelzőfények vannak elhelyezve, ezeknek meg kell felelni a 1972. évi COLREG, illetve a CEVNI összeütközést megelőzési szabályzatoknak.

5.8. Vízszennyezés megelőzése

A vízi járműveket úgy kell megépíteni, hogy megelőzhető legyen szennyező anyagok (olaj, üzemanyag stb.) véletlen vízbe jutása.

A WC-vel ellátott vízi járműveknek a következőkkel kell rendelkezniük:

(a) tárolótartályokkal; vagy

(b) lehetőség ideiglenesen tárolótartályok csatlakoztatására olyan felhasználási területeken, ahol az emberi eredetű hulladék vízbe ürítése korlátozott.

A hajótesten keresztül áthatoló csöveket ezenkívül vízmentesen záródó szelepekkel kell ellátni.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

RÉSZEGYSÉGEK

1. Gyújtásvédett berendezések beépített és külmotorokhoz.

2. Hajócsavarral összekapcsolt állapotban történő indítás elleni védőeszközök külmotorokhoz.

3. Kormánykerekek, kormányszerkezetek és vezetékek.

4. Üzemanyagtartályok és üzemanyag-vezetékek.

5. Előre gyártott nyílások és hajóablakok.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A GYÁRTÓ VAGY KÖZÖSSÉGBEN LETELEPEDETT MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐJE VAGY A FORGALOMBA HOZATALÉRT FELELŐS SZEMÉLY NYILATKOZATA

(4. cikk (2) és (3) bekezdése)

a) A gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője által adott a 4. cikk (2) bekezdése szerinti (félkész vízi járművekre vonatkozó) nyilatkozatnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a gyártó neve és címe,

- a gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének, vagy adott esetben a forgalomba hozatalért felelős személynek neve és címe,

- a félkész vízi jármű leírását,

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vízi járművet mások által történő befejezésre szánják, továbbá hogy az az építés e szakaszában megfelel az alapvető követelményeknek.

b) A gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője vagy a forgalomba hozatalért felelős személy által, a 4. cikk (3) bekezdésének megfelelően (részegységek) adott nyilatkozatnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a gyártó neve és címe,

- a gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének, vagy adott esetben a forgalomba hozatalért felelős személynek a neve és címe,

- a részegység leírását,

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a részegység kielégíti a vonatkozó alapvető követelményeket.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

CE-JELÖLÉS

A CE megfelelőségi jelölés az alábbi formájú "CE" betűkből áll:

+++++ TIFF +++++

A CE-jelölés kicsinyítése vagy nagyítása esetén a fenti ábrán szereplő arányokat be kell tartani.

A CE-jelölés egyes összetevőinek közelítően azonos magasságúnak kell lenniük, és ez nem lehet 5 mm-nél kisebb.

A CE-jelölés után fel kell tüntetni a kijelölt szerv azonosító számát, amennyiben az részt vesz a megfelelőség ellenőrzésében.

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS

(A modul)

1. A gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője a 2. pontban megállapított kötelezettségek elvégzése során biztosítja és kijelenti, hogy az adott termékek megfelelnek az irányelv vonatkozó követelményeinek. A gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője minden egyes termékre elhelyezi a CE-jelölést és írásban kiállít egy megfelelőségi nyilatkozatot (lásd XV. melléklet).

2. A gyártó elkészíti a 3. pontban szereplő műszaki dokumentációt, amelyet ő vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője az utolsó termék előállítását követően még legalább tíz évig megőriz, hogy abba az illetékes nemzeti hatóságok betekinthessenek.

Amennyiben sem a gyártó, sem meghatalmazott képviselője nem honos a Közösségben, úgy a műszaki dokumentáció megőrzésének kötelezettsége arra a személyre hárul, aki a termék közösségi piacon történő forgalomba hozataláért felelős.

3. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tenni annak megállapítását, hogy a termékek megfelelnek-e az irányelv követelményeinek. A műszaki dokumentációnak – amennyiben ez a megállapításhoz szükséges – ki kell terjednie a termékek tervezésére, gyártására és üzemeltetésére (lásd XIII. melléklet).

4. A gyártó vagy meghatalmazott képviselője a műszaki dokumentációval együtt a megőrzi a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát.

5. A gyártó megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a gyártási folyamat biztosítsa azt, hogy a gyártott termékek megfeleljenek a 2. pontban szereplő műszaki dokumentációnak és az irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek.

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS ÉS VIZSGÁLATOK

(Aa modul, 1. változat)

Ez a modul az V. mellékletben említett A modulból áll, amelyhez a következő kiegészítő követelmények járulnak:

A gyártónak egy vagy több, a termelését reprezentáló vízi járművön el kell végeznie, illetve végeztetnie az alábbi vizsgálatok, egyenértékű számítások, illetve ellenőrzések közül egyet vagy többet:

- az alapvető követelmények 3.2. pontja szerinti stabilitásvizsgálatot,

- az alapvető követelmények 3.3. pontja szerinti vízkiszorítási jellemzők vizsgálatát.

Mindkét változatnál közös rendelkezések

Ezeket a vizsgálatokat, számításokat, illetve ellenőrzéseket a gyártó által kiválasztott kijelölt szerv végzi el. A gyártónak a kijelölt szerv azonosító számát – ez utóbbi felelősségére – a gyártási folyamat során fel kell tüntetnie.

--------------------------------------------------

VII. MELLÉKLET

EK-TÍPUSVIZSGÁLAT

(B modul)

1. A kijelölt szerv meggyőződik arról és tanúsítja azt, hogy vizsgálandó termelésre jellemző minta, megfelel az irányelv rá vonatkozó rendelkezéseinek.

2. Az EK-típusvizsgálat iránti kérelmet a gyártónak vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének kell valamelyik általa választott kijelölt szervhez benyújtania.

A kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

- a gyártó neve és címe, valamint – ha a kérelmet meghatalmazott képviselője nyújtja be – annak neve és címe is,

- írásbeli nyilatkozatot arról, hogy ugyanezt a kérelmet nem adták be más kijelölt szervhez,

- a 3. pontban ismertetett műszaki dokumentációt.

A kérelmezőnek a kijelölt szerv rendelkezésére kell bocsátania egy, a vizsgálandó termelésre jellemző mintát, továbbiakban "típus" [1].

A kijelölt szerv további mintákat kérhet be, ha erre szüksége van vizsgálati programjának végrehajtásához.

3. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tenni annak megállapítását, hogy a termék megfelel-e az irányelv követelményeinek. A műszaki dokumentációnak – amennyiben ez a megállapításhoz szükséges – ki kell terjednie a termék tervezésére, gyártására és üzemelésére (lásd XIII. melléklet).

4. A kijelölt szervnek:

4.1. meg kell vizsgálnia a műszaki dokumentációt, le kell ellenőriznie, hogy a típust a műszaki dokumentációnak megfelelően gyártották-e, és azonosítania kell azokat az elemeket, amelyek az 5. cikkben szereplő szabványok vonatkozó rendelkezéseivel összhangban terveztek meg, valamint azokat az alkatrészeket, amelyek e szabványok vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása nélkül terveztek meg;

4.2. el kell végeznie vagy végeztetnie a szükséges vizsgálatokat annak ellenőrzésére, hogy – ha nem az 5. cikkben szereplő szabványokat alkalmazták – a gyártó által alkalmazott megoldások kielégítik-e az irányelv alapvető követelményeit;

4.3. el kell végeznie vagy végeztetnie a szükséges vizsgálatokat annak ellenőrzésére, hogy – ha a gyártó a vonatkozó szabványok alkalmazását választotta – ténylegesen ezeket alkalmazták-e;

4.4. meg kell állapodnia a kérelmezővel a vizsgálatok és a szükséges ellenőrzések helyében.

5. Amennyiben a típus megfelel az irányelv rendelkezéseinek, a kijelölt szerv kiadja az EK típusvizsgálatról szóló tanúsítványt kérelmezőnek. A tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és címét, a vizsgálat megállapításait, az érvényesség feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat.

A bizonyítványhoz csatolni kell a műszaki dokumentáció alapvető részeinek felsorolását, ennek egy példányát a kijelölt szervnek meg kell őriznie.

Amennyiben a kijelölt szerv elutasítja az EK típusvizsgálati tanúsítvány kiadását a gyártónak, a kijelölt szervnek ezt részletesen meg kell indokolnia.

6. A kérelmező a jóváhagyott terméken végzett bármely módosításról tájékoztatja a műszaki dokumentációt őrző kijelölt szervet, amelyek további jóváhagyást igényelnek, amennyiben a változtatás befolyásolhatja a terméknek a használatára előírt feltételekre vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelést. E további jóváhagyást az EK típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítéseként adják meg.

7. Minden kijelölt szerv értesíti a többi kijelölt szervet az EK típusvizsgálati tanúsítvánnyal, valamint a kiadott és a visszavont kiegészítésekkel kapcsolatos adatokról.

8. A többi kijelölt szerv példányokat kaphat az EK típusvizsgálati tanúsítványokról és/vagy azok kiegészítéseiről. A bizonyítványok mellékleteit kívánságra a többi kijelölt szerv rendelkezésére kell bocsátani.

9. A gyártó, illetve meghatalmazott képviselője köteles a műszaki dokumentáció mellett az EK típusvizsgálati tanúsítványokat és azok kiegészítéseit az utolsó termék legyártását követően még legalább 10 évig megőrizni.

Amennyiben sem a gyártó, sem meghatalmazott képviselője nem honos a Közösségben, úgy a műszaki dokumentáció megőrzésének kötelezettsége azt terheli, aki a terméket a közösségi piacon forgalomba hozza.

[1] A típus a termék több változatát is magába foglalja, feltéve hogy az egyes változatok közötti különbségek nincsenek kihatással a termék biztonsági szintjére és a teljesítményével kapcsolatos egyéb követelményekre.

--------------------------------------------------

VIII. MELLÉKLET

TÍPUSMEGFELELÉS

(C modul)

1. A gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője biztosítja és kijelenti, hogy a szóban forgó termékek megfelelnek az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és megfelelnek az irányelvben foglalt követelményeknek. A gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője minden egyes termékeken feltünteti a CE-jelölést, és írásban kiállít egy megfelelőségi nyilatkozatot (lásd XV. melléklet).

2. A gyártó megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a gyártási folyamat biztosítsa azt, hogy a gyártott termékek megfeleljenek az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és az irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek.

3. A gyártó, illetve meghatalmazott képviselője a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az utolsó termék gyártását követően még legalább 10 évig megőrizni.

Amennyiben sem a gyártó, sem meghatalmazott képviselője nem honos a Közösségben, a műszaki dokumentáció megőrzésének kötelezettsége azt terheli, aki a terméket a közösségi piacon forgalomba hozza (lásd XIII. melléklet).

--------------------------------------------------

IX. MELLÉKLET

GYÁRTÁS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA

(D modul)

1. Az a gyártó, aki megfelel a 2. pontban foglalt kötelezettségeknek, biztosítja és kijelenti, hogy az érintett termékek megegyeznek az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típussal és megfelelnek az irányelv követelményeinek. A gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője minden egyes terméken feltünteti a CE-jelölést, és egy írásos megfelelőségi nyilatkozatot állít ki.(lásd XV. melléklet) A CE-jelöléshez csatolni kell annak a kijelölt szervnek az azonosító jelét, amelyik a 4. pontban említett felügyeletért felelős.

2. A gyártó jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtet a termékek gyártásnál, a végtermékek ellenőrzésénél és vizsgálatánál 3. bekezdésnek megfelelően, amelyet a 4. pontban meghatározott felügyelet tárgyává kell tenni.

3. Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártó egy általa választott kijelölt szervnél kérelmezi az érintett termékekre vonatkozó minőségbiztosítási rendszerének értékelését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a vizsgálandó termékkategóriára vonatkozó minden alapvető adatot,

- a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentációt,

- adott esetben a jóváhagyott típus műszaki dokumentációját (lásd XIII. melléklet) és az EK típusvizsgálati tanúsítvány egy példányát.

3.2. A minőségbiztosítási rendszernek biztosítania kell az EK típusvizsgálati tanúsítványban szereplő típusnak és az irányelv követelményeinek való megfelelést.

A gyártó által alkalmazott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon, írásos előírások, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes értelmezését.

A dokumentációnak különösen a következők pontos leírását kell tartalmaznia:

- minőségügyi célkitűzések, szervezeti felépítés, a vállalatirányítás feladatai és hatásköre a termékminőséget illetően,

- az alkalmazandó gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, folyamatok és rendszeres programok,

- a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatok és ellenőrzések, és ezek elvégzésének gyakorisága,

- a minőségügyi feljegyzések, mint pl. vizsgálati jegyzőkönyvek és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentéseket stb.,

- a kívánt termékminőség elérésének és a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének ellenőrzésére szolgáló eszközök.

3.3. A kijelölt szerv értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítására, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban foglalt követelményeknek. Olyan minőségbiztosítási rendszerek esetén, amelyek a megfelelő harmonizált szabványokat alkalmazzák, feltételezik e követelmények teljesítését.

Az értékelést végző csoport legalább egy tagjának tapasztalatokkal kell rendelkeznie az érintett terméktechnológia értékelésének terén. Az értékelési folyamat részét képezi a gyártó telephelyén végzett helyszíni szemle.

A döntést közlik a gyártóval. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat eredményeit és a döntés indokolását.

3.4. A gyártó vállalja, hogy minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket a jóváhagyott formában teljesíti, és gondoskodik arról, hogy az állandóan megfelelő és hatékony módon működjék.

A gyártó vagy meghatalmazott képviselője tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó kijelölt szervet a minőségbiztosítási rendszer minden tervezett módosításáról.

A kijelölt szerv értékeli a javasolt módosításokat, és dönt arról, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer továbbra is kielégíti-e a 3.2. bekezdésben szereplő követelményeket, avagy ismét értékelésre van-e szükség.

Döntéséről tájékoztatja a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat eredményeit és a döntés indoklását.

4. A kijelölt szerv által gyakorolt felügyelet

4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit.

4.2. A gyártó engedélyezi, hogy a kijelölt szerv ellenőrzési céllal belépjen a gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint tárolás helyszíneire és rendelkezésre bocsát minden szükséges adatot, különösen:

- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációját,

- a minőségügyi feljegyzéseket, mint pl. vizsgálati jegyzőkönyvek, és vizsgálati adatokat, kalibrációs adatokat és az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentéseket stb.

4.3. A kijelölt szervnek rendszeres ellenőrzéseket végez annak biztosítására, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, és az erről szóló ellenőrzési jelentést átadja a gyártónak.

4.4. Ezen túlmenően a kijelölt szerv váratlan látogatásokat tehet a gyártónál. E látogatások során a kijelölt szerv – szükség esetén – ellenőrző vizsgálatokat végezhet, vagy végeztethet annak igazolására, hogy a minőségbiztosítási rendszer megfelelően működik-e. A kijelölt szerv a helyszíni szemléről jelentést ad a gyártónak, s ha ellenőrző vizsgálatra került sor, vizsgálati jegyzőkönyvet is.

5. A gyártó az utolsó termék gyártását követően legalább 10 évig köteles a nemzeti hatóságok részére megőrizni:

- a 3.1. pont második albekezdésének második francia bekezdésében említett dokumentációt,

- a 3.4. pont második bekezdésében említett módosításokat,

- a kijelölt szervtől kapott, a 3.4., 4.3. és 4.4. pontok utolsó albekezdésében említett döntéseket és jelentéseket.

6. A kijelölt szervek tájékoztatják a többi kijelölt szerveket a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó jóváhagyások kiadásáról és visszavonásáról.

--------------------------------------------------

X. MELLÉKLET

TERMÉKELLENŐRZÉS

(F modul)

1. Ez a modul azt az eljárást írja le, amelynek során a gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője azt ellenőrzi és tanúsítja, hogy a 3. pont rendelkezései alá tartozó termékek megegyeznek az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típussal és megfelelnek az irányelv rájuk vonatkozó követelményeinek.

2. A gyártó megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a gyártási folyamat biztosítsa azt, hogy a termékek az EK típusvizsgálati tanúsítványban szereplő típussal megegyeznek és kielégítsék az irányelv rájuk vonatkozó követelményeit. A gyártó vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője minden egyes terméken elhelyezi a CE-jelölést és írásos megfelelőségi nyilatkozatot készít (lásd XV. melléklet).

3. A kijelölt szerv elvégezi a megfelelő vizsgálatokat és ellenőrzéseket a gyártó választása szerint vagy minden egyes terméken a 4. pontban meghatározott vizsgálatok és ellenőrzések útján, vagy a termékek statisztikai alapon történő vizsgálata és ellenőrzése útján az 5. pontban meghatározottak szerint annak ellenőrzésére, hogy a termékek megfelelnek-e az irányelv követelményeinek.

3a. A gyártó, illetve meghatalmazott képviselője a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát az utolsó termék gyártását követően még legalább 10 évig megőrzi.

4. Ellenőrzés minden egyes termék vizsgálatával

4.1. Minden egyes terméket egyenként meg kell vizsgálni és el kell végzik az 5. cikkben említett vonatkozó szabvány(ok)ban felsorolt, vagy ezzel egyenértékű ellenőrző vizsgálatokat annak igazolására, hogy a termékek megfelelnek az EK típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és az e irányelv vonatkozó követelményeinek.

4.2. A kijelölt szerv minden egyes jóváhagyott termékre felhelyezi, illetve felhelyezteti azonosító számát, és írásos megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokról.

4.3. A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének biztosítani kell, hogy kérésre képes bemutatni a kijelölt szerv megfelelőségi tanúsítványait.

5. Statisztikai ellenőrzés

5.1. A gyártónak homogén tételekben kell előállítani termékeit és minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy a gyártási folyamat biztosítsa az egyes gyártási tételek homogenitását.

5.2. Az összes terméket homogén tételek formájában kell rendelkezésre állnia az ellenőrzés céljára. Minden egyes tételből szúrópróbaszerűen mintát kell venni. A mintadarabokat egyenként vizsgálják meg, és ennek során az irányelv 5. cikkében említett szabvány(ok)ban szereplő vagy egyenértékű ellenőrző vizsgálatoknak vetik alá annak megállapítására, hogy azok kielégítik-e az irányelv követelményeit, és hogy döntést lehessen hozni a tétel elfogadásáról vagy elutasításáról.

5.3. A statisztikai eljárásnál a következő pontokra kell tekintettel lenni:

- az alkalmazandó statisztikai módszer,

- mintavételi terv és működési jellemzői.

5.4. A tétel elfogadása esetén a kijelölt szerv minden egyes jóváhagyott terméken felhelyezi, illetve felhelyezteti azonosító számát, és írásos megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokról. A tételt alkotó minden termék forgalomba hozható, kivéve azokat a mintadarabokat, amelyek nem bizonyultak megfelelőnek.

Az adott tétel visszautasítása esetén a kijelölt szerv, illetve az illetékes hatóság megteszi a megfelelő intézkedéseket a tétel forgalomba hozatalának megakadályozására. A tételek gyakori visszautasítása esetén a kijelölt szerv felfüggesztheti a statisztikai ellenőrzés módszer alkalmazását.

A gyártó – a kijelölt szerv felelőssége mellett – ez utóbbi azonosító számát a gyártási folyamat során is felhelyezheti.

5.5. A gyártó vagy meghatalmazott képviselője köteles biztosítani, hogy kérésre bármikor képes legyen bemutatni a kijelölt szerv megfelelőségi tanúsítványait.

--------------------------------------------------

XI. MELLÉKLET

EGYEDI VIZSGÁLAT

(G modul)

1. Ez a modul azt az eljárást ismerteti, amellyel a gyártó biztosítja és kijelenti, hogy az érintett termék, amelyre kiállították a 2. pont szerinti tanúsítványt, megfelel az irányelv vonatkozó követelményeinek. A gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője felhelyezi a termékre a CE-jelölést, és írásos megfelelőségi nyilatkozatot állít ki (lásd XV. melléklet).

2. A kijelölt szerv megvizsgálja az egyes terméket és elvégzi rajta az 5. cikkben említett vonatkozó szabvány(ok)ban szereplő, vagy ezzel egyenértékű megfelelő ellenőrző vizsgálatokat annak igazolására, hogy a termék kielégíti az irányelv vonatkozó követelményeit.

A kijelölt szerv minden egyes jóváhagyott termékre felhelyezi, illetve felhelyezteti azonosító jelét és kiállítja az írásos megfelelőségi tanúsítványt az elvégzett vizsgálatokról.

3. A műszaki dokumentáció célja az, hogy lehetővé tegye az irányelv követelményeinek való megfelelés megállapítását, továbbá a termék tervezésének, gyártásának és működtetésének megértését (lásd XIII. melléklet).

--------------------------------------------------

XII. MELLÉKLET

TELJES MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

(H modul)

1. Ez a modul azt az eljárást ismerteti, amelynél az a gyártó, aki a 2. bekezdésben foglalt kötelezettségeket teljesíti, biztosítja és kijelenti, hogy az érintett termékek kielégítik az irányelv rájuk vonatkozó követelményeit. A gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője minden egyes termékre felhelyezi a CE-jelölést, és egy írásos megfelelőségi nyilatkozatot állít ki. A CE-jelöléshez csatolni kell annak a kijelölt szervnek az azonosító jelét, amelyik a 4. pontban meghatározott felügyeletért felelős.

2. A gyártó jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert működtet a tervezésnél, gyártásnál, a végtermékek ellenőrzésénél és vizsgálatánál 3. pontnak megfelelően, amelyet a 4. pontban meghatározott felügyelet tárgyává kell tenni.

3. Minőségbiztosítási rendszer

3.1. A gyártó egy általa választott kijelölt szervnél kérelmezi minőségbiztosítási rendszerének értékelését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a vizsgálandó termékkategóriára vonatkozó minden alapvető adatot,

- a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentációt.

3.2. A minőségbiztosítási rendszer biztosítja, hogy a termékek teljesítik az irányelv rájuk vonatkozó követelményeit.

A gyártó által elfogadott összes elemet, követelményt és rendelkezést rendszerezett és áttekinthető módon írásos előírások, eljárások és utasítások formájában kell dokumentálni. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának lehetővé kell tennie a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és feljegyzések egységes értelmezését.

A dokumentációnak tartalmaznia kell különösen a következők pontos leírását:

- a vállalatirányítás minőségügyi célkitűzései és szervezeti felépítése, feladatai és hatásköre a tervezést és a termékminőséget illetően,

- műszaki tervezési előírások, beleértve a szabványokat, továbbá – amennyiben az 5. cikkben említett szabványokat nem teljes körűen alkalmazzák – azokat a módszereket, amelyekkel biztosítani fogják, hogy az irányelvnek a termékekre vonatkozó alapvető követelményei teljesüljenek,

- tervellenőrzési és tervhitelesítési módszerek, eljárások és rendszeres intézkedések, amelyeket az érintett termékkategóriába tartozó termékek tervezésénél alkalmaznak,

- az alkalmazásra kerülő megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, alkalmazott eljárások és rendszeres programok,

- a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatok és ellenőrzések, és ezek elvégzésének gyakorisága,

- a minőségügyi feljegyzések, mint pl. vizsgálati jegyzőkönyvek és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentések stb.,

- a kívánt tervezési és termékminőség elérésének és a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének ellenőrzésére szolgáló eszközök.

3.3. A kijelölt szerv értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítására, hogy kielégíti-e a 3.2. pontban foglalt követelményeket. Olyan minőségbiztosítási rendszerek esetén, amelyek a megfelelő harmonizált szabványokat (EN 29001) alkalmazzák, feltételezik e követelmények kielégítését.

Az értékelést végző csoport legalább egy tagjának tapasztalatokkal kell rendelkeznie a szóban forgó terméktechnológia értékelésének terén. Az értékelési folyamat részét képezi a gyártó telephelyén tett értékelő látogatás is.

A döntést közlik a gyártóval. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat eredményeit és a döntés indokolását.

3.4 A gyártó vállalja, hogy minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket a jóváhagyott formában teljesíti, és gondoskodik arról, hogy az állandóan megfelelő és hatékony módon működjék.

A gyártó vagy meghatalmazott képviselője tájékoztatja a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó kijelölt szervet a minőségbiztosítási rendszer minden tervezett módosításáról.

A kijelölt szerv értékeli a javasolt módosításokat, s dönt arról, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer továbbra is kielégíti-e a 3.2. bekezdésben szereplő követelményeket, avagy ismét értékelésre van-e szükség.

Döntéséről tájékoztatja a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat eredményeit és az azok alapján hozott, indokokkal alátámasztott döntést.

4. A kijelölt szerv felelősségi körébe tartozó EK-felügyelet

4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó megfelelően teljesítse a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeit.

4.2. A gyártó engedélyezi, hogy a kijelölt szerv ellenőrzési céllal belépjen a tervezés, gyártás, ellenőrzés és vizsgálat, valamint tárolás helyszíneire és rendelkezésre bocsát minden szükséges adatot, különösen:

- a minőségbiztosítási rendszer dokumentációját,

- a minőségügyi rendszer tervezési területével kapcsolatos előirányzott minőségügyi feljegyzéseket, mint pl. elemzések, számítások, vizsgálatok eredményeit stb.,

- a minőségügyi rendszer gyártási területével kapcsolatos előirányzott minőségügyi feljegyzéseket, pl. vizsgálati jegyzőkönyveket, vizsgálati és kalibrációs adatokat, az érintett személyzet képesítéséről szóló jelentéseket stb.

4.3. A kijelölt szerv időszakosan ellenőrzéseket végez annak biztosítására, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert, és az erről készült ellenőrzési jelentést átadja a gyártónak.

4.4. Ezen túlmenően a kijelölt szerv váratlan látogatásokat tehet a gyártónál. E látogatások során a kijelölt szerv – szükség esetén – ellenőrző vizsgálatokat végezhet, vagy végeztethet annak igazolására, hogy a minőségbiztosítási rendszer megfelelően működik-e. A kijelölt szerv a látogatásról szóló jelentést átadja a gyártónak, és ha vizsgálatra is sor került, vizsgálatról szóló jelentést is.

5. A gyártó az utolsó termék gyártását követően legalább 10 évig köteles a nemzeti hatóságok részére megőrizni:

- a 3.1. pont második albekezdésének második francia bekezdésében említett dokumentációt,

- a 3.4. pont második albekezdésében említett módosítást,

- a kijelölt szervtől kapott, a 3.4., 4.3. és 4.4. pontok utolsó albekezdésében említett döntéseket és jelentéseket.

6. A kijelölt szervek tájékoztatják a többi kijelölt szervet a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó jóváhagyások kiadásáról és visszavonásáról.

--------------------------------------------------

XIII. MELLÉKLET

A GYÁRTÓ ÁLTAL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

Az V., VII., VIII., IX. és XI. mellékletben említett műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell minden olyan alapvető adatot, illetve módszert, amellyel a gyártó biztosítja, hogy a részegységek, illetve a vízi jármű megfelelnek a rájuk vonatkozó alapvető követelményeknek.

A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tenni a termék tervezésének, gyártásának és működésének megértését és annak értékelését, hogy a termék megfelel az irányelv követelményeinek.

A dokumentációnak tartalmaznia kell – az értékeléshez szükséges mértékben – a következőket:

- a terméktípus általános leírását,

- az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. tervei, gyártási rajzait és vázlatait,

- az említett rajzok, vázlatok és a termék működésének megértéséhez szükséges leírását és magyarázatokat,

- az 5. cikkben szereplő – részben vagy teljesen alkalmazott – szabványok felsorolását, továbbá az alapvető követelmények teljesítésére alkalmazott megoldások leírását, amennyiben nem alkalmazták az 5. cikkben szereplő szabványokat,

- az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményeit,

- a vizsgálati jegyzőkönyveket, illetve számításokat, nevezetesen az alapvető követelmények 3.2. pontja szerinti stabilitásra és a 3.3. pontja szerinti úszóképességre vonatkozó jellemzőket illetően.

--------------------------------------------------

XIV. MELLÉKLET

A TAGÁLLAMOK ÁLTAL A SZERV KIJELÖLÉSÉNÉL FIGYELEMBE VEENDŐ MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK

1. A kijelölt szerv, annak igazgatója és személyzete nem lehet azoknak a vizsgálandó vízi járműveknek, illetve részegység tervezője, gyártója, szállítója, illetve üzembe helyezője, amelyeknek a vizsgálatát végzi, és nem lehet e személyek bármelyikének meghatalmazott képviselője sem. Az előbbi személyek nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem meghatalmazott képviselőként e termékek tervezésében, gyártásában, értékesítésében, fenntartásában. Ez nem zárja ki a műszaki információcsere lehetőségét a gyártó és a kijelölt szerv között.

2. A kijelölt szervnek és vizsgálatot végző személyzetének az ellenőrzést a legnagyobb szakmai feddhetetlenséggel és műszaki hozzáértéssel kell végeznie, és mentesnek kell lennie mindenfajta olyan – különösen anyagi jellegű – nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely befolyásolhatná döntésüket, illetve a vizsgálat eredményét, különösen olyan személyek vagy csoportok részéről, akik az ellenőrzés eredményében érdekeltek.

3. A kijelölt szervnek rendelkeznie kell a szükséges személyi állománnyal és tárgyi feltételekkel ahhoz, hogy megfelelően el tudja végezni az ellenőrzési tevékenységekkel kapcsolatos adminisztratív és műszaki feladatokat; ezenkívül rendelkeznie kell a különleges ellenőrző vizsgálatok elvégzéséhez szükséges felszerelésekkel is.

4. A vizsgálatért felelős személyeknek rendelkezniük kell a következőkkel:

- alapos műszaki és szakmai képzettség,

- az általuk végzett vizsgálatok követelményeinek megfelelő szintű ismerete és megfelelő gyakorlat azok elvégzésében,

- a vizsgálatok eredményeinek dokumentálására a tanúsítványok, jegyzőkönyvek és jelentések elkészítésének képessége.

5. Biztosítani kell a vizsgálatot végző személyzet pártatlanságát. Javadalmazásuk nem függhet az elvégzett vizsgálatok számától, illetve ezek eredményétől.

6. A kijelölt szervnek felelősségbiztosítást kell kötnie, kivéve ha az állam a nemzeti jogszabályoknak megfelelően átvállalja a felelősséget, vagy ha közvetlenül maga a tagállam felelős az ellenőrzésekért.

7. A kijelölt szerv személyzetét üzleti titoktartás köti (kivéve annak az államnak az illetékes közigazgatási hatóságaival szemben, amelyben tevékenységét végzi) minden olyan információ tekintetében, amelyet az irányelven, illetve az azt hatályba léptető nemzeti jogszabályon alapuló feladatainak végrehajtása során szerez.

--------------------------------------------------

XV. MELLÉKLET

ÍRÁSOS MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. Az irányelvnek való megfelelésről szóló írásos nyilatkozatnak mindig kísérnie kell:

- a kedvtelési célú vízi járművet, amelynek kezelési kézikönyvéhez azt csatolni kell (I. melléklet, 2.5. pont),

- a II. mellékletben szereplő részegységeket.

2. Az írásos megfelelőségi nyilatkozatnak [1] a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének neve és címe [2],

- a kedvtelési célú vízi jármű [3] vagy a részegység leírása [4],

- hivatkozás az alkalmazott vonatkozó harmonizált szabványokra, vagy hivatkozás azokra a műszaki előírásokra, amelyek alapján a megfelelést kijelentik,

- adott esetben, hivatkozás a kijelölt szerv által kiadott EK típusvizsgálati tanúsítványra,

- adott esetben, a kijelölt szerv neve és címe,

- a gyártó vagy Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője nevében aláírásra felhatalmazott személy azonosító adatai.

[1] Ezt az I. melléklet 2.5 pontja szerinti nyelv(ek)en kell készíteni.

[2] Cégnév és teljes cím; a meghatalmazott képviselőnek meg kell adnia a gyártó cégnevét és címét is.

[3] Adott esetben a termék gyártmányának, típusának, sorozatszámának leírása.

[4] Adott esetben a termék gyártmányának, típusának, sorozatszámának leírása.

--------------------------------------------------

Top