EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3696

A Tanács 3696/93/EGK rendelete (1993. október 29.) az Európai Gazdasági Közösségben a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásáról

OJ L 342, 31.12.1993, p. 1–122 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 025 P. 108 - 229
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 025 P. 108 - 229
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 307 - 310
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 307 - 310
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 307 - 310
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 307 - 310
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 307 - 310
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 307 - 310
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 307 - 310
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 307 - 310
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 307 - 310
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 013 P. 151 - 154
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 013 P. 151 - 154

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; hatályon kívül helyezte: 32008R0451

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3696/oj

31993R3696Hivatalos Lap L 342 , 31/12/1993 o. 0001 - 0122
finn különkiadás fejezet 13 kötet 25 o. 0108
svéd különkiadás fejezet 13 kötet 25 o. 0108


A Tanács 3696/93/EGK rendelete

(1993. október 29.)

az Európai Gazdasági Közösségben a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel együttműködve [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a belső piac működése érdekében a közösségi és nemzeti statisztikák gyűjtésére, továbbítására és közzétételére vonatkozó olyan statisztikai szabványokra van szükség, amelyek alkalmasak arra, hogy a vállalkozások, pénzügyi intézmények, kormányok és az egységes piac minden más résztvevője megbízható és összehasonlítható adatokhoz juthasson;

mivel az ilyen információk a vállalkozások számára a versenyképességük meghatározásához szükségesek, a Közösség intézményei számára pedig a piaci verseny torzulásainak megelőzése során hasznosak;

mivel a belső piac irányításához szükséges megfelelően megbízható, gyors, rugalmas és részletes egységes adatszolgáltatás csak akkor valósítható meg, ha a tagállamok a közösségi besorolással összhangban lévő tevékenységek szerinti termékbesorolást használnak;

mivel a tagállamok számára biztosítani kell, hogy a nemzeti követelményeiknek való megfelelés érdekében – az Európai Gazdasági Közösség tevékenységek szerinti termékbesorolása alapján – saját nemzeti besorolási rendszerükben kiegészítő albontásokat tarthassanak meg, vagy illeszthessenek be;

mivel a gazdasági statisztikák nemzetközi összehasonlíthatósága a tagállamok, illetve a közösségi intézmények részéről egy olyan termékbesorolási rendszer használatát követeli meg, amely közvetlenül az Egyesült Nemzetek Központi Termékbesorolási Rendszeréhez (CPC) kapcsolódik;

mivel a Közösség tevékenységek szerinti termékbesorolásának kapcsolódnia kell a gazdasági tevékenységek közösségi besorolásához (NACE Rev. 1.);

mivel ha a termékbesorolás szerkezete összhangban van a vonatkozó termelési tevékenységekkel, ez megakadályozza az összefüggéstelen kódolási sémák elterjedését és lehetővé teszi, hogy az érintett piacok termelői a kódokat helyesen azonosítsák;

mivel szükség van egy olyan vonatkoztatási keretrendszer létrehozására, amelynek segítségével a termelésre, fogyasztásra, külkereskedelemre és szállításra vonatkozó statisztikai adatok összehasonlíthatóak;

mivel a tevékenységek szerinti közösségi termékbesorolás használata egy olyan irányítóbizottság – név szerint a 89/382/EGK,Euratom határozattal [4] létrehozott statisztikai programbizottság – létrehozását teszi szükségessé, amely valamennyi, e rendelet alkalmazásával összefüggő témában, különösen a besorolás értelmezésével, annak kisebb változtatásaival és a magyarázó megjegyzések szerkesztésével, illetve aktualizálásával kapcsolatban segíti a Bizottság munkáját;

mivel e rendelet keretében kívánatos volna elérni azt, hogy minden tagállam ugyanazt a termékleírást és az ahhoz kapcsolódó alfanumerikus kódot tartalmazó egységes kódot használja;

mivel alapvető, hogy a tevékenységen alapuló közösségi termékbesorolás különböző kategóriáit minden tagállamban egységesen értelmezzék;

mivel egy új, tevékenységen alapuló termékbesorolás bevezetéséhez átmeneti időszakra van szükség,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) E rendelet célja, hogy egy tevékenységek szerinti közösségi termékbesorolási rendszer létrehozásával biztosítsa a nemzeti és közösségi besorolások és így a nemzeti és közösségi statisztikák összehasonlíthatóságát.

(2) „Termék”: valamennyi szállítható és nem szállítható termék, illetve szolgáltatás.

(3) E rendelet csak statisztikai célú besorolásra alkalmazható.

2. cikk

(1) A tevékenységek szerinti közösségi termékbesorolás (a továbbiakban: CPA) közös alapját az alábbiakban részletezett szintek alkotják:

- első szint, amely alfabetikus kóddal jelzett fejrovatokból áll (nemzetgazdasági ágak),

- köztes szint, amely kétbetűs kóddal jelzett rovatokból áll (alágak),

- második szint, amely kétjegyű numerikus kóddal jelzett rovatokból áll (ágazatok),

- harmadik szint, amely háromjegyű numerikus kóddal jelzett rovatokból áll (alágazatok),

- negyedik szint, amely négyjegyű numerikus kóddal jelzett rovatokból áll (szakágazatok),

- ötödik szint, amely ötjegyű numerikus kóddal jelzett rovatokból áll (kategóriák),

- hatodik szint, amely hatjegyű numerikus kóddal jelzett rovatokból áll (alkategóriák).

(2) A CPA-t e rendelet melléklete tartalmazza.

3. cikk

(1) A CPA-t a Bizottság és a tagállamok besorolás céljára használják. A CPA annak alkategóriái alapján összesített vagy részletes jellegű közösségi, nemzeti, különleges vagy funkcionális alkalmazásokra használható.

(2) E besorolások a következő szabályok alapján kapcsolódnak a CPA-hoz:

- a CPA-nál nagyobb mértékben összesített besorolások a CPA alkategóriáinak pontos összesítését tartalmazzák,

- a CPA-nál részletesebb besorolások a CPA alkategóriáiban teljes egészében megtalálható albontásokat tartalmazzák,

- az ily módon származtatott besorolások külön kóddal láthatók el.

(3) Azon tagállamok, amelyek egy, a CPA-ból származtatott nemzeti besorolást szeretnének használni, a lehető leghamarabb, de legkésőbb 1993. december 31-ig meghozzák az e cikknek megfelelő nemzeti termékbesorolás bevezetéséhez szükséges intézkedéseket.

4. cikk

A Bizottság munkáját a statisztikai programbizottság (SPC) (a továbbiakban: bizottság) segíti.

5. cikk

A bizottság az elnök által hivatalból, vagy az e rendelet alkalmazásával érintett valamely tagállam képviselőjének kérésére felvetett bármilyen, a CPA-ra vonatkozó kérdést megvizsgálhat, különös tekintettel a következőkre:

a) a CPA értelmezése;

b) olyan kisebb módosítások CPA-ba történő beillesztése,

- amelyek – különösen a szolgáltatások területén – a technológiai, illetve a gazdasági fejlődés változásából adódnak,

- amelyek a szövegek kiigazítását és világossá tételét szolgálják,

- amelyek más nemzetközi termékbesorolás, különösen a CPC módosítása miatt szükségesek;

c) a CPA felülvizsgálatára vonatkozó munkák előkészítése és összehangolása;

d) CPA-magyarázatok szerkesztése és aktualizálása;

e) a CPA-nak a tagállamok saját termékbesorolásába való beillesztéséből fakadó problémák vizsgálata;

f) szükség esetén a nemzetközi szervezeteknek a termékbesorolásra, különösen a CPC-re és annak magyarázó megjegyzéseire vonatkozó munkáira vonatkozó közös álláspontok előkészítése;

g) az Európai Közösségen belüli gazdasági tevékenységek statisztikai besorolásáról szóló, 1990. október 9-i, 3037/90/EGK tanácsi rendelet [5] szerinti harmonizáció a NACE Rev.1-gyel;

h) a besorolásokkal, különösen a Harmonizált Rendszerrel (HR), illetve a Kombinált Nómenklatúrával (KN) foglalkozó más bizottságokkal való együttműködés összehangolása;

i) az átmeneti időszak meghosszabbítására valamely tagállam kérésére;

j) még inkább összesített vagy részletesebb jellegű közösségi, nemzeti, különleges vagy funkcionális besorolásokkal foglalkozó más szervekkel való együttműködés összehangolása.

Az a)–j) ponttal kapcsolatos intézkedéseket a 6. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

6. cikk

(1) A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság a tervezetet az elnök által az ügy sürgőssége alapján meghatározott határidőn belül véleményezi. Olyan határozatok esetén, amelyeket a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján kell elfogadnia, a véleményt a 148. cikk (2) bekezdésében meghatározott többséggel kell meghozni. A bizottságban helyet foglaló tagállami képviselők szavazatainak súlyát az említett cikk szerint kell meghatározni. Az elnök nem szavazhat.

(2) A Bizottság azonnal alkalmazandó intézkedéseket fogad el. Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, úgy a Bizottság ezeket az intézkedéseket azonnal közli a Tanáccsal. Ilyen esetekben a Bizottság az elfogadott intézkedések alkalmazását az említett közleménytől számított három hónapra elhalasztja.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül a Tanács a határozatot minőségi többséggel megváltoztathatja.

7. cikk

Az 1993. december 31. után gyűjtött, termékbesorolási célra használt statisztikákat a 3. cikknek megfelelően kell elkészíteni.

8. cikk

(1) Az 1994 január 1-jétől 1995. december 31-ig tartó időszak átmeneti időszak.

(2) Az átmeneti időszak meghosszabbítható, és valamely tagállam felhatalmazható kellően megalapozott műszaki vagy működési okok alapján olyan besorolás használatára is, amely a 3. és 5. cikkben meghatározott eljárásnak nem felel meg.

(3) Hat hónappal az átmeneti időszak lejárta után a Bizottság az Európai Parlament és a Tanács részére jelentést készít a tevékenységek szerinti termékbesorolással kapcsolatos tapasztalatairól; e jelentés a CPC-nek az Egyesült Nemzetek Statisztikai Hivatala (UNSO) által végrehajtott felülvizsgálatát is tartalmazza.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1993. október 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

R. Urbain

[1] HL C 12., 1993.1.18., 1.o.

[2] HL C 150., 1993.5.31., 132.o.; és az 1993. október 22-i határozat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 19., 1993.1.25., 60.o.

[4] HL L 181., 1989.6.28, 47.o.

[5] HL L 293., 1990.10.24., 1.o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Lásd: A Bizottság 204/2002/EK rendelete, HL L 36., 2002.2.6., 1. o.

--------------------------------------------------

Top