Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0444

A Bizottság határozata (1993. július 2.) a harmadik országokba való kivitelre szánt egyes élő állatok és termékek Közösségen belüli kereskedelmére vonatkozó részletes szabályokról

OJ L 208, 19.8.1993, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 051 P. 237 - 238
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 051 P. 237 - 238
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 3 - 4
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 3 - 4
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 3 - 4
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 3 - 4
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 3 - 4
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 3 - 4
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 3 - 4
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 3 - 4
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 3 - 4
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 179 - 180
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 179 - 180
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 60 - 61

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/444/oj

31993D0444Hivatalos Lap L 208 , 19/08/1993 o. 0034 - 0035
finn különkiadás fejezet 3 kötet 51 o. 0237
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 51 o. 0237


A Bizottság határozata

(1993. július 2.)

a harmadik országokba való kivitelre szánt egyes élő állatok és termékek Közösségen belüli kereskedelmére vonatkozó részletes szabályokról

(93/444/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 92/118/EGK irányelvvel [1] módosított, az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 3. cikke (4) bekezdése g) pontjának első alpontjára,

mivel az említett irányelv 3. cikke (1) bekezdése g) pontjának első alpontja előírja, hogy állat-egészségügyi ellenőrzésnek kell alávetni azokat az állatokat és termékeket, amelyek a Közösségen belüli kereskedelemben érvényes közösségi szabályoknak megfelelnek, és amelyeket harmadik országba való kivitelre szánnak a származási helytől eltérő egy vagy több tagállam területén keresztül;

mivel meg kell határozni a bizonyítványok követelményeit, és rendelkezést kell hozni egy olyan rendszerről, amelynek keretében tájékoztatják az érintett hatóságokat, valamint a címzett piaci szereplők állat-egészségügyi ellenőrzését biztosítják;

mivel a további biztosítékokat tartalmazó bizonyítványok kiállításának céljából az érintett állatokat vágásra szánt állatoknak kell tekinteni;

mivel annak érdekében, hogy a Közösség külső határain elkerülhetők legyenek a nehézségek, az állatokat és a termékeket, ahol lehet, a rendeltetési ország állat-egészségügyi követelményeinek megfelelő állat-egészségügyi okmányok és/vagy bizonyítványok kísérik;

mivel az érintett hatóságok tájékoztatását hatékonyan meg lehet oldani a 91/398/EGK bizottsági határozattal [3] létrehozott, az állat-egészségügyi hatóságokat összekapcsoló számítógépes hálózat ("ANIMO") révén, a 91/637/EGK bizottsági határozatban [4] meghatározott üzenetmintát alkalmazva;

mivel az előírt rendszer zökkenőmentes működése érdekében a területről való kiléptetéshez kapcsolódó hivatalos eljárást ténylegesen intéző személyt kell a szállítmány címzettjének tekinteni és meg kell határozni a "kilépési hely" fogalmát;

mivel az említett 90/425/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdése g) pontjának első alpontja értelmében az érintett állatoknak és termékeknek vámhatósági felügyelet alatt kell maradniuk; mivel ezt a határozatot az ilyen állatokra és termékekre vonatkozó vámszabályokban megállapított vámkötelezettségek teljesítésének sérelme nélkül kell alkalmazni;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Ezt a határozatot a 90/425/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdése g) pontjának első alpontjában említett állatokra és termékekre kell alkalmazni.

(2) E határozat alkalmazásában,

a) kilépési hely a 90/675/EGK tanácsi irányelv [5] I. mellékletében felsorolt területek valamelyikének külső határa közelében elhelyezkedő bármilyen hely, amely vámfelügyeleti létesítménnyel rendelkezik;

b) rendeltetési tagállam az a tagállam, ahol a kilépési hely van.

2. cikk

(1) A származási tagállamok biztosítják, hogy minden állatszállítmányt a 90/425/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdése d) pontjának megfelelően egészségügyi bizonyítvány kísér, amely szükség esetén tartalmazza azokat a további biztosítékokat, amiket a közösségi jogszabályok írnak elő vágásra szánt állatok esetében.

(2) Amennyiben a szállítás során zavaró esemény fordul elő, vagy ha a címzett harmadik ország visszautasítja a szállítmányt, a tranzittagállamok vagy a rendeltetési tagállamok, amennyiben vonatkoznak rájuk a 90/425/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának iv. alpontja szerinti további biztosítékok, elfogadhatják a 90/425/EGK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt összes intézkedést, vagy kérhetik, hogy az állatokat küldjék a legközelebbi vágóhídra, hogy ott levágják őket.

3. cikk

(1) A származási tagállam biztosítja, hogy minden állat- vagy termékszállítmányt a rendeltetési harmadik ország állat-egészségügyi követelményeinek megfelelő állat-egészségügyi okmányok és/vagy bizonyítványok kísérnek.

(2) Ha azonban a származási tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai nem rendelkeznek a szükséges információkkal és különösen, ha nincs kétoldalú megállapodás a származási tagállam és a rendeltetési harmadik ország között, a származási tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága az (1) bekezdéstől eltérve a 4. cikkben említett bizonyítványokat úgy állítja ki, hogy a következő bejegyzést illeszti be: "(harmadik ország neve)-ba kivitt állatok vagy termékek".

4. cikk

A 90/425/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett bizonyítványoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

- a származási tagállam legalább egy hivatalos nyelvén és a rendeltetési tagállam legalább egy hivatalos nyelvén kell ezeket kiállítani,

- a szállítmány címzettjeként a kilépési helynél a kiléptetéssel kapcsolatos hivatalos eljárást intéző természetes vagy jogi személyt kell ezeken feltüntetni,

- rendeltetési helyként a területről való kilépés meghatározott kilépési helyét (állat-egészségügyi határállomást vagy egyéb kilépési helyet) kell ezeken feltüntetni.

5. cikk

(1) A 91/637/EGK határozatban előírt ANIMO-üzenetben az "Észrevételek" címszó alatt fel kell tüntetni a rendeltetési harmadik ország nevét.

(2) Az ANIMO-üzenetet a következőknek kell címezni:

- a rendeltetési hely hatáskörrel rendelkező hatóságának, azaz a kiléptető állat-egészségügyi határállomásnak vagy a kilépési hely fekvése szerinti hatáskörrel rendelkező helyi hatóságnak, és

- a rendeltetési hely és a tranzittagállam(ok) központi hatóságainak.

6. cikk

A 4. cikk második francia bekezdése értelmében vett címzettet a 90/425/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontja hatálya alá tartozónak kell tekinteni.

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1993. július 2-án.

a Bizottság részéről

René Steichen

a Bizottság tagja

[1] HL L 62., 1993.3.15., 49. o.

[2] HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

[3] HL L 221., 1991.8.9., 30. o.

[4] HL L 343., 1991.12.13., 46. o.

[5] HL L 373., 1990.12.31., 1. o.

--------------------------------------------------

Top