EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R0684

A Tanács 684/92/EGK rendelete (1992. március 16.) az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályairól

OJ L 74, 20.3.1992, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 003 P. 117 - 124
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 003 P. 117 - 124
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 306 - 314
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 306 - 314
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 306 - 314
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 306 - 314
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 306 - 314
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 306 - 314
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 306 - 314
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 306 - 314
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 306 - 314
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 002 P. 34 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 002 P. 34 - 42

No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2011; hatályon kívül helyezte: 32009R1073 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/684/oj

31992R0684Hivatalos Lap L 074 , 20/03/1992 o. 0001 - 0009
finn különkiadás fejezet 6 kötet 3 o. 0117
svéd különkiadás fejezet 6 kötet 3 o. 0117


A Tanács 684/92/EGK rendelete

(1992. március 16.)

az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályairól

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a Szerződés 75. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban a közös közlekedéspolitika bevezetése többek között a nemzetközi közúti személyszállításra vonatkozó közös szabályok megállapítását is jelenti;

mivel ilyen szabályokat a 117/66/EGK [4], 516/72/EGK [5] és 517/72/EGK tanácsi rendeletben [6] már megállapítottak, és mivel e rendelet az említett rendeletek alapján elért liberalizációt nem vonja kétségbe;

mivel a szolgáltatásnyújtás szabadsága a közös közlekedéspolitika egyik alapelve, amely biztosítja, hogy bármely tagállam fuvarozója állampolgárságán vagy letelepedésének helyén alapuló megkülönböztetés nélkül hozzáférhessen a nemzetközi fuvarozási piacokhoz;

mivel a piaci igények kielégítése céljából – bizonyos feltételek mellett – rugalmas rendszert kell biztosítani a szálláslehetőséggel összekapcsolt ingajáratok, különcélú menetrend szerinti járatok és egyes különjáratok tekintetében;

mivel a menetrend szerinti járatok és a szálláslehetőség nélküli ingajáratok engedélyezésére vonatkozó szabályozás fenntartása mellett bizonyos szabályokat – különösen az engedélyezési eljárásra vonatkozóan – módosítani kell;

mivel biztosítani kell a Szerződés versenyszabályainak betartását;

mivel a közigazgatási alaki követelményeket – amennyire csak lehet – az e rendelet megfelelő alkalmazását biztosító ellenőrzésekről és szankciókról való lemondás nélkül egyszerűsíteni kell;

mivel az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a tagállamoknak kell elfogadniuk;

mivel e rendelet alkalmazását a Bizottság által benyújtandó jelentés alapján kell nyomon követni, és az e területhez kapcsolódó bármely jövőbeli intézkedést e jelentés fényében kell figyelembe venni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály

(1) Ezt a rendeletet a Közösség területén valamely tagállamban annak joga szerint letelepedett, ellenszolgáltatás fejében fuvarozó vagy saját számlás fuvarozók által a fenti tagállamban bejegyzett, szerkezetüknél és felszereltségüknél fogva – a járművezetőt is beleértve – kilencnél több személy fuvarozására tervezett és arra alkalmas autóbusszal végzett nemzetközi személyszállításra, illetve akkor kell alkalmazni, ha a fenti járművek az ilyen személyszállítással kapcsolatban üresen közlekednek.

A rendelet alkalmazását nem érinti a jármű cseréje, vagy ha a személyszállítást amiatt szakítják meg, hogy az utazás egy részét más szállítóeszközzel tegyék meg.

(2) Valamely tagállamból egy harmadik országba és vissza történő személyszállítás esetén e rendeletet az utazás azon részére kell alkalmazni, amely a felszállás vagy a leszállás szerinti tagállam területére esik, miután a Közösség és az érintett harmadik állam a szükséges megállapodást megkötötte.

(3) A Közösség és az érintett harmadik országok közötti megállapodásoktól függően, e rendelet nem érinti a tagállamok és az érintett harmadik országok között megkötött kétoldalú megállapodások (2) bekezdésében említett személyszállításra vonatkozó rendelkezéseit. A tagállamok azonban törekednek arra, hogy e megállapodásokat a közösségi fuvarozók közötti megkülönböztetés tilalmának elvét biztosítva fogadják el.

2. cikk

Meghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1. Menetrend szerinti járatok

1.1. Menetrend szerinti járatok azok a járatok, amelyeken az utasok fuvarozása meghatározott időközönként, meghatározott útvonalon, az utasokat előre meghatározott megállóhelyeken felvéve és kitéve történik. A menetrend szerinti járatokat bárki igénybe veheti, adott esetben helyfoglalási kötelezettség mellett.

1.2. Függetlenül attól, hogy ki szervezi meg a járatot, menetrend szerinti járatok azok, amelyeken meghatározott utascsoport fuvarozása más utasok kizárásával történik, amennyiben e járatokat az 1.1. pontban meghatározott feltételek szerint üzemeltetik. Az ilyen járatok a továbbiakban: "különcélú menetrend szerinti járatok".

Különcélú menetrend szerinti járatok közé a következők tartoznak:

a) a dolgozók otthonuk és munkahelyük közötti fuvarozása;

b) a tanulók és hallgatók otthonuk és oktatási intézményük közötti fuvarozása;

c) a katonák és családjuk származási államuk és laktanyájuk közötti fuvarozása;

d) városi személyszállítás a határterületeken.

Az a tény, hogy egy különcélú járat az azt használók igényeihez igazodik nem befolyásolhatja annak menetrend szerinti járatként történő besorolását.

1.3. A fennálló menetrend szerinti járatokkal azonos közönséget kiszolgáló párhuzamos vagy időszakos járatok szervezésére, további járművek igénybe vételére rövidebb idöközökre, bizonyos megállók kihagyására és a menetrend szerinti útvonalon további megállók kiszolgálására a fennálló menetrend szerinti járatokra érvényes szabályok vonatkoznak.

2. Ingajáratok

2.1. Az ingajáratok azok a járatok, amelyek ismételt oda- és visszautazások során előre összegyűlt utascsoportok fuvarozását végzik ugyanazon indulási körzetből ugyanazon érkezési körzetbe. A csoportokat, melyek a érkezési helyre szállított utasokból állnak, egy későbbi utazás során szállítják vissza az indulási helyre. Az "indulási körzet" és az "érkezési körzet" az utazás megkezdésének és befejezésének helyét, illetve minden esetben az 50 km sugarú körben található helységeket is jelenti.

Az indulás és az érkezés körzetén kívül utasokat legfeljebb három különböző helyen lehet felvenni, illetve lerakni.

Az indulás és az érkezés körzete, illetve a további fel- és leszállóhelyek egy vagy több tagállam területén is lehetnek.

2.2. A szálláslehetőséggel összekapcsolt ingajáratok a fuvarozáson felül az érkezési helyen legalább az utasok 80 %-a számára étkezéses vagy étkezés nélküli szállást, adott esetben utazás alatti étkezést is magukban foglalnak.

Az utasoknak legalább két éjszakát az érkezési helyen kell tölteniük.

A szálláslehetőséggel összekapcsolt ingajáratokat egy fuvarozókból álló csoport ugyanazon vállalkozó nevében eljárva üzemeltetheti, és az utasok:

- a visszautazást az odautazást biztosító fuvarozóval azonos csoporthoz tartozó másik fuvarozó igénybevételével tehetik meg,

- vagy útközben valamely tagállam területén az azonos csoporthoz tartozó másik fuvarozó valamely csatlakozó járatára is átszállhatnak.

Az ilyen fuvarozók nevéről és a csatlakozási pontokról a tagállamokkal történt konzultációt követően a Bizottság által meghatározott eljárásnak megfelelően tájékoztatni kell az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságait.

2.3. A 2. pont alkalmazásában az előre összegyűlt utascsoport olyan csoport, amelynek nevében egy, a letelepedés szerinti tagállam szabályai szerint felelős szerv vagy személy gondoskodik a szerződés megkötéséről vagy a járatok közös megfizetéséről, vagy az indulás előtt minden helyfoglalást és befizetést megkap.

3. Különjáratok

3.1. A különjáratok azok a járatok, amelyek nem tartoznak sem a menetrend szerinti járatok, sem az ingajáratok közé.

Ide tartoznak:

a) a körutazások, azaz olyan járatok, amelyek során ugyanazt a járművet használják egy vagy több, előre összegyűlt utascsoport fuvarozására, és mindegyik csoportot visszaszállítják az indulási helyre;

b) azok a járatok:

- amelyeken az előre összegyűlt utascsoport tagjait ugyanazon utazás során nem szállítják vissza az indulási helyre, és

- amelyek az érkezési helyen való tartózkodás esetén szállásbiztosítást vagy a fuvarozáshoz, illetve a szállásbiztosításhoz nem tartozó egyéb turisztikai szolgáltatások nyújtását is magukban foglalják;

c) a különleges eseményekhez, például szemináriumokhoz, konferenciákhoz és kulturális- vagy sporteseményekhez kapcsolódó járatok, amelyekre az a) és b) pont szerinti meghatározások nem terjednek ki;

d) az e rendelet mellékletében meghatározott járatok;

e) egyéb járatok, azaz olyan járatok, melyek az a), b), c) és d) pont feltételeinek nem felelnek meg.

3.2. A 3. pont alkalmazásában az előre összegyűlt utascsoport olyan csoportot jelent:

a) amelynek nevében egy, a letelepedés szerinti tagállam szabályai szerint felelős szerv vagy személy gondoskodik a szerződés megkötéséről vagy a járatok közös megfizetéséről, vagy az indulás előtt minden helyfoglalást és befizetést megkap; és

b) amely:

- vagy legalább tizenkét személyből,

- vagy a járművezetőt leszámítva a jármű kapacitásának legalább 40 %-át kitevő számú személyből áll.

3.3. A 3. pontban említett járatok akkor is különjáratok, ha bizonyos időközönként közlekednek.

3.4. A különjáratokat egy fuvarozókból álló csoport ugyanazon vállalkozó nevében eljárva üzemeltetheti, és az utasok útközben valamely tagállam területén az azonos csoporthoz tartozó másik fuvarozó valamely csatlakozó járatára is átszállhatnak.

Az ilyen fuvarozók nevéről és a csatlakozási pontokról a tagállamokkal történt konzultációt követően a Bizottság által meghatározott eljárásnak megfelelően tájékoztatni kell az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságait.

4. Saját számlás személyszállítás

Saját számlás személyszállítás az, amelyet valamely vállalkozás saját dolgozói részére teljesít vagy egy non-profit szervezet – társadalmi céljaival kapcsolatban – tagjainak fuvarozása kapcsán végez, amennyiben:

- a személyszállítási tevékenység a vállalkozásnak, illetve a szervezetnek csak melléktevékenysége,

- a használt járművek a vállalkozás, illetve a szervezet tulajdonában vannak, vagy a vállalkozás, illetve a szervezet azokat részletre vagy egy tartósbérleti szerződés keretében szerezte be, és azokat a vállalkozás, illetve a szervezet által alkalmazott személyzet tagja vezeti.

3. cikk

A szolgáltatásnyújtás szabadsága

(1) Bármely, az 1. cikkben említett ellenszolgáltatás fejében szállító fuvarozó az állampolgárságán vagy letelepedésének helyén alapuló megkülönböztetés nélkül végezheti a 2. cikkben meghatározott személyszállítási szolgáltatásokat, amennyiben:

- a letelepedésének helye szerinti államban menetrend szerinti járatokon, ingajáratokon vagy különjáratokon autóbusszal végzett személyszállítás végzésére jogosult,

- megfelel a közösségi szabályokkal összhangban meghatározott személyszállítói foglalkozás folytatására vonatkozó feltételeknek a belföldi és nemzetközi személyszállítás terén,

- a járművezetőkre és a járművekre vonatkozó előírások tekintetében megfelel a közúti közlekedés biztonsági követelményeinek.

(2) Bármely, az 1. cikkben említett saját számlás fuvarozó az állampolgárságán vagy letelepedésének helyén alapuló megkülönböztetés nélkül végezheti a 13. cikkben meghatározott személyszállítási szolgáltatásokat, amennyiben:

- a letelepedése szerinti államban a tevékenység folytatására a nemzeti jog által megállapított feltételekkel összhangban autóbusszal végzett személyszállítás végzésére jogosult,

- a járművezetőkre és járművekre vonatkozó előírások tekintetében megfelel a közúti közlekedés biztonsági követelményeinek.

4. cikk

A tevékenység folytatásának feltételei

(1) A 2. cikk 2.2. pontjában meghatározott szálláslehetőséggel összekapcsolt ingajáratok és a 2. cikk 3.1. pontja második albekezdésének a), b), c) és d) pontjában meghatározott különjáratok nem engedélykötelesek.

(2) A 2. cikk 1.2. pontja második albekezdésének a), b), c) és d) pontjában meghatározott különcélú menetrend szerinti járatok nem engedélykötelesek, amennyiben azokat a szervező és a fuvarozó közötti szerződés szabályozza.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett személyszállítási tevékenységgel kapcsolatos üres járatok szintén nem engedélykötelesek.

(4) A menetrend szerinti járatok és a szálláslehetőség nélküli ingajáratok az 5. és a 10. cikkel összhangban engedélykötelesek. A 2. cikk 3.1. pontja második albekezdésének e) pontjában meghatározott egyéb különjáratok és az e cikk (2) bekezdésében említett járatokon kívüli különcélú menetrend szerinti járatok szintén e cikkel összhangban engedélykötelesek.

(5) A saját számlás fuvarozókra vonatkozó szabályozást a 13. cikk tartalmazza.

II. SZAKASZ

MENETREND SZERINTI JÁRATOK, SZÁLLÁSLEHETŐSÉG NÉLKÜLI INGAJÁRATOK ÉS MÁS ENGEDÉLYKÖTELES JÁRATOK

5. cikk

Az engedély jellege

(1) Az engedélyeket a személyszállítási vállalkozás nevére állítják ki; az engedélyeket a személyszállítási vállalkozás nem ruházhatja át harmadik félre. Ugyanakkor az engedélyt megszerző fuvarozó a 6. cikk (1) bekezdésében említett hatóság egyetértésével a járatot alvállalkozó bevonásával is üzemeltetheti. Ebben az esetben az alvállalkozó nevét és alvállalkozói szerepét fel kell tüntetni az engedélyen. Az alvállalkozónak teljesítenie kell a 3. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételeket.

Menetrend szerinti járat vagy szálláslehetőség nélküli ingajárat üzemeltetése céljából társult vállalkozások esetén az engedélyt mindegyik vállalkozás nevére kiállítják. Az engedélyt a tevékenységet irányító vállalkozásnak adják ki, a többi vállalkozás másolatot kap. Az engedélyen mindegyik fuvarozó nevét fel kell tüntetni.

(2) Az engedély érvényességének időtartama menetrend szerinti járatok esetén legfeljebb öt év, szálláslehetőség nélküli ingajáratok esetén legfeljebb két év. Ez az időtartam a kérelmező kérelmére vagy az utasok fel-, illetve leszállása szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságainak kölcsönös egyetértése alapján rövidebb is lehet.

(3) Az engedélyben a következőket kell meghatározni:

a) a járat jellege;

b) a járat útvonala, különösen az indulás és az érkezés helyét megjelölve;

c) az engedély érvényességének időtartama;

d) menetrend szerinti járatok esetén a megállóhelyek és a menetrend.

(4) Az engedélyeket a Bizottság által a tagállamokkal folytatott konzultációt követően meghatározott minta szerint kell kialakítani.

(5) Az engedélyek menetrend szerinti járatok és szálláslehetőség nélküli ingajáratok üzemeltetésére jogosítják fel az engedélyjogosultat, illetve engedélyjogosultakat mindazon tagállamok területén, amelyeken a járatok útvonala áthalad.

6. cikk

Az engedélykérelmek benyújtása

(1) Az engedélykérelmeket azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságához (a továbbiakban "engedélyező hatóság") kell benyújtani, amelynek területén az indulás helye található.

Menetrend szerinti járatok esetén az indulási hely az egyik végállomást jelenti.

(2) A kérelmeket a Bizottság által a tagállamokkal folytatott konzultációt követően meghatározott minta szerint kell kialakítani.

(3) Az engedélykérelmet benyújtó személyeknek minden további, általuk lényegesnek tartott, vagy az engedélyező hatóság által előírt adatot meg kell adniuk.

7. cikk

Engedélyezési eljárás

(1) Az engedélyek minden olyan tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának egyetértésével adhatók ki, amelynek területén az utasok fel-, illetve leszállása történik. Az engedélyező hatóság e hatóságok, illetve azon tagállamok illetékes hatóságai számára, amelyek területén a járat az utasok fel-, illetve leszállása nélkül áthalad, megküldi a kérelem, valamint minden lényeges dokumentum másolatát, illetve azok értékelését.

(2) Azon tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai, amelyek hozzájárulását kérelmezték, a kérelemmel kapcsolatos határozatukról két hónapon belül értesítik az engedélyező hatóságot. Ezt a határidőt a véleménykérés kézhezvételétől kell számítani. Amennyiben e határidőn belül az engedélyező hatóság nem kap választ, azt a megkeresett hatóság beleegyezésének kell tekinteni.

Azon tagállamok hatóságai, amelyek területén a járat az utasok fel-, illetve leszállása nélkül halad át, észrevételeikről az engedélyező hatóságot az első albekezdésben megállapított határidőn belül tájékoztathatják.

(3) A (7) és a (8) bekezdésre is figyelemmel, az engedélyező hatóságnak a kérelem benyújtásától számított három hónapon belül határoznia kell a kérelemről.

(4) a) A kérelmek elutasíthatók:

- ha a kérelmező nem képes a kérelmezett járatot közvetlenül rendelkezésére álló eszközökkel üzemeltetni,

- ha a kérelmező korábban nem tartotta be a közúti fuvarozás hazai vagy nemzetközi előírásait, különösen a nemzetközi közúti személyszállítás engedélyezésére vonatkozó feltételeket és követelményeket, vagy ha a kérelmező súlyosan megsértette a közúti közlekedés biztonságára, különösen a járművekre, valamint a járművezetők vezetési- és pihenőidejére vonatkozó előírásokat,

- ha egy engedély megújítása iránti kérelem esetén nem tartotta be az engedély feltételeit.

b) A kérelmek elutasíthatók továbbá:

i. ha bebizonyosodik, hogy a kérdéses járat a már engedélyezett menetrend szerinti járatokat közvetlenül veszélyezteti, kivéve ha a kérdéses menetrend szerinti járatokat csak egyetlen fuvarozó vagy fuvarozócsoport üzemelteti;

ii. ha bebizonyosodik, hogy a járat az érintett közvetlen szakaszokon a hasonló vasúti járatok fennmaradását komolyan veszélyeztetné;

iii. ha nyilvánvalóvá válik, hogy a kérelemben szereplő járatok üzemeltetése az érintett útvonalak közül csak a legjövedelmezőbbre irányul.

Az a tény, hogy valamely fuvarozó más közúti vagy vasúti fuvarozónál alacsonyabb árat ajánl, illetve az a tény, hogy a kérdéses útvonalat már más közúti vagy vasúti fuvarozók kiszolgálják, önmagában még nem igazolja a kérelem elutasítását.

(5) Az engedélyező hatóság kizárólag e rendelettel összeegyeztethető okok alapján utasíthatja el a kérelmeket.

(6) Amennyiben az (1) bekezdésben említett megállapodás elérését célzó eljárás alapján az engedélyező hatóság valamely kérelem ügyében nem tud dönteni, az ügy a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül a Bizottság elé terjeszthető.

(7) Az érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően a Bizottság hat héten belül határozatot hoz, amely az érintett tagállamok értesítésétől számított 30 napon belül hatályba lép.

(8) A Bizottság határozata addig hatályos, ameddig az érintett tagállamok között megállapodás nem jön létre.

(9) Az e cikkben megállapított eljárás befejezését követően az engedélyező hatóság határozatáról az (1) bekezdésben említett valamennyi hatóságot értesíti, és számukra minden engedély másolatát megküldi; a tranzittagállamok illetékes hatáskörrel rendelkező hatóságai azonban jelezhetik, hogy ilyen értesítésre nem tartanak igényt.

8. cikk

Az engedélyek megadása és meghosszabbítása

(1) A 7. cikkben említett eljárás befejezését követően az engedélyező hatóság megadja az engedélyt vagy hivatalosan elutasítja a kérelmet.

(2) A kérelmet elutasító határozatokat indokolni kell. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy kérelmük elutasítása esetén a fuvarozó vállalkozások előadhassák észrevételeiket.

(3) A 7. cikket értelemszerűen alkalmazni kell az engedélyek meghosszabbítására vagy az engedélyköteles járatok üzemeltetésére vonatkozó feltételek módosítására is.

Az üzemeltetési feltételek kismértékű módosítása esetén, különösen ha az a viteldíjakat és a menetrendeket érinti, elég, ha a kérdéses adatokról az engedélyező hatóság az érintett tagállamokat értesíti.

Az érintett tagállamok abban is megállapodhatnak, hogy az engedélyező hatóság a járat üzemeltetési feltételeinek módosításáról egyedül határoz.

9. cikk

Az engedélyek megszűnése

(1) A 1191/69/EGK rendelet [7] 14. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül valamely menetrend szerinti járat üzemeltetésére vonatkozó engedély érvényességi időtartamának lejártakor vagy három hónappal azután szűnik meg, hogy az engedélyes járatának megszüntetési szándékáról szóló értesítését az engedélyező hatóság kézhez kapja. A fenti értesítést indokolni kell.

(2) Amennyiben a járat iránti igény szűnik meg, úgy az (1) bekezdésben említett időtartam egy hónapra csökken.

(3) Az engedély megszűnéséről az engedélyező hatóság értesíti a többi érintett tagállam illetékes hatóságait.

(4) A szálláslehetőség nélküli ingajáratra vonatkozó engedély az engedélyes engedélyezési hatósághoz küldött értesítésében megjelölt időpontban szűnik meg.

(5) Az engedélyes megfelelő hirdetmények útján egy hónappal korábban értesíti az érintett járat igénybevevőit a járat megszüntetéséről.

10. cikk

A fuvarozók kötelezettségei

(1) Vis maior esetének kivételével a menetrend szerinti járat üzemeltetője az engedély megszűnéséig megtesz minden intézkedést, hogy eleget tegyen a folyamatosságra, a menetrend betartására és a kapacitásra vonatkozó előírásoknak, és megfeleljen a hatáskörrel rendelkező hatóság által az 5. cikk (3) bekezdésével összhangban megállapított egyéb feltételeknek.

(2) A fuvarozónak a járat útvonalát, megállóit, menetrendjét, viteldíjait és fuvarozási feltételeit – amennyiben azokat törvény nem határozza meg – valamennyi felhasználó számára könnyen elérhető módon kell megjelentetnie.

(3) A 1191/69/EGK rendelet rendelkezéseinek sérelme nélkül az érintett tagállamok számára a közöttük létrejött közös megegyezés és az engedélyessel történt megegyezés útján lehetőséget kell biztosítani a menetrend szerinti járat üzemeltetési feltételeinek módosítására.

III. SZAKASZ

KÜLÖNJÁRATOK, SZÁLLÁSLEHETŐSÉGGEL ÖSSZEKAPCSOLT INGAJÁRATOK ÉS NEM ENGEDÉLYKÖTELES EGYÉB JÁRATOK

11. cikk

Ellenőrzési okmány

(1) A 4. cikk (1) bekezdésében említett szolgáltatásokat ellenőrzési okmány kíséretében teljesítik.

(2) Az ellenőrzési okmány menetlevélből és a menetlevél fordításaiból áll.

(3) A különjáratokat és a szálláslehetőséggel összekapcsolt járatokat üzemeltető fuvarozó a menetlevelet az egyes utazások megkezdése előtt tölti ki.

(4) A menetlevélnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a járat típusa;

b) az útvonal főbb pontjai;

c) a szálláslehetőséggel összekapcsolt ingajárat esetén az időtartam, az indulás és a visszaérkezés időpontja vagy napjai, az indulás és az érkezés körzete, illetve a fel- és leszállási helyek;

d) a részt vevő fuvarozó, illetve juvarozók.

(5) A menetlevéltömböket a fuvarozó vállalkozás letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságai vagy az általuk kijelölt szervek biztosítják.

(6) A tagállamokkal folytatott konzultációt követően a Bizottság meghatározza a menetlevél mintáját és annak használati módját.

12. cikk

Helyi kirándulások

Szálláslehetőséggel összekapcsolt nemzetközi ingajárat vagy nemzetközi különjárat keretében a fuvarozó más tagállamokban is üzemeltethet különjáratokat (helyi kirándulásokat), mint amelyekben letelepedett.

Ezeket a járatokat azok a nem az adott tagállamban lakóhellyel rendelkező utasok vehetik igénybe, akiket az első albekezdésben említett nemzetközi járatok egyikén előzőleg ugyanaz a fuvarozó szállított, és ugyanazzal a járművel vagy ugyanannak a fuvarozónak, illetve fuvarozók csoportjának a járműjével szállítanak.

IV. SZAKASZ

SAJÁT SZÁMLÁS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

13. cikk

(1) A 2. cikk 4. pontjában meghatározott saját számlás személyszállítási tevékenység mentesül minden engedélyezési eljárás alól, ugyanakkor igazolványrendszer vonatkozik rá.

(2) A 2. cikk 4. pontjában meghatározottaktól eltérő saját számlás közúti személyszállítási tevékenységek az 5–10. cikkekkel összhangban engedélykötelesek.

(3) Az (1) bekezdésben említett igazolványokat a jármű bejegyzése szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága adja ki, és az a teljes utazásra érvényes, beleértve a tranzitot is.

Az igazolványokat a Bizottság által a tagállamokkal folytatott konzultációt követően meghatározott minta szerint kell kialakítani.

V. SZAKASZ

ELLENŐRZÉS ÉS SZANKCIÓK

14. cikk

Menetjegyek

(1) A különcélú menetrend szerinti járatok kivételével a menetrend szerinti járatokon és az ingajáratokon az utasoknak az utazásuk időtartama alatt egyéni vagy közös menetjeggyel kell rendelkezniük, amely a következő adatokat tartalmazza:

- az indulás és az érkezés helye, valamint adott esetben a visszautazás,

- a menetjegy érvényességi ideje,

- a fuvarozás díja, és szállásért is fizető utas esetén az utazás teljes díja, beleértve a szállás árát és részleteit.

(2) Az (1) bekezdésben említett menetjegyet bármely ellenőrzésre jogosult személy kérésére fel kell mutatni.

15. cikk

Ellenőrzés a közutakon és a vállalkozásoknál

(1) Az engedélyt vagy az ellenőrzési okmányt a járműben kell tartani, és bármely ellenőrzésre jogosult személy kérésére fel kell mutatni.

A 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott járatok esetén a szerződés vagy annak hiteles másolata szolgál ellenőrzési okmányként.

(2) A nemzetközi személyforgalomban autóbuszokat üzemeltető fuvarozóknak minden olyan ellenőrzést lehetővé kell tenniük, amely annak megállapítását szolgálja, hogy a személyszállítás – különösen a vezetési- és pihenőidő tekintetében – megfelelően történik-e. E rendelet végrehajtásának keretében az ellenőrzésre jogosult személyek:

a) ellenőrizhetik a személyszállítási vállalkozás könyveit és a működésre vonatkozó egyéb dokumentumait;

b) a helyszínen másolatokat vagy kivonatokat készíthetnek a könyvekről és a dokumentumokról;

c) beléphetnek a személyszállítási vállalkozás minden helyiségébe, földterületére és járművébe;

d) a könyvekben, dokumentumokban vagy adatbázisokban található bármely adat bemutatását kérhetik.

16. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás

(1) A tagállamok más érintett tagállamok kérésére a következőkkel kapcsolatban elérhető adatokat adják át:

- e rendelet előírásainak, illetve egyéb, autóbusszal végzett nemzetközi személyszállításra vonatkozó közösségi szabályoknak a megsértése, amennyiben azokat egy másik tagállamból származó fuvarozó követte el területükön, illetve a kiszabott szankciók,

- szankciók, melyeket saját fuvarozóikkal szemben az általuk más tagállam területén elkövetett szabálysértések miatt szabtak ki.

(2) Az engedélyező hatóság az engedélyt visszavonja, ha az engedélyes az e rendelet alapján kiadott engedély feltételeinek már nem felel meg, különösen ha a fuvarozó letelepedése szerinti tagállam ezt kéri. A hatóság erről késedelem nélkül értesíti az érintett tagállam illetékes hatóságait.

(3) Amennyiben a fuvarozó a közúti közlekedés biztonságára vonatkozó rendelkezéseket – különös tekintettel a járművekre és a járművezetők vezetési- és pihenőidejére vonatkozó előírásokra – ismételten súlyosan megsérti, a tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságai a fuvarozót a nemzetközi személyszállító járatok e rendelet alapján történő üzemeltetésétől eltiltják.

VI. SZAKASZ

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. cikk

Átmeneti rendelkezések

Az e rendelet hatálybalépésekor üzemelő járatok engedélyei – amennyiben a kérdéses járatok továbbra is engedélykötelesek – lejáratukig érvényesek maradnak.

18. cikk

Tagállamok közötti megállapodások

(1) A tagállamok az e rendelet hatálya alá tartozó járatok további liberalizálására – különös tekintettel az engedélyezési rendszerre és az ellenőrzési okmányok egyszerűsítésére vagy megszüntetésére vonatkozóan – két- vagy többoldalú megállapodásokat köthetnek.

(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az (1) bekezdés alapján megkötött valamennyi megállapodásról.

19. cikk

Végrehajtás

A tagállamok a Bizottsággal folytatott konzultációt követően 1992. június 1-je előtt elfogadják az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket, és ezekről értesítik a Bizottságot.

A tagállamok intézkedéseket fogadnak el különösen a jogszabályoknak való megfelelőség ellenőrzésének lefolytatására, illetve a jogszabályok megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozóan. A tagállamok biztosítják, hogy minden ilyen intézkedést a fuvarozó állampolgárságán vagy vállalkozásának letelepedési helyén alapuló megkülönböztetés nélkül alkalmazzanak.

20. cikk

Bizottsági jelentés és javaslat

(1) A Bizottság 1995. július 1-je előtt e rendelet alkalmazásáról a Tanács részére jelentést készít. A Bizottság 1996. január 1-jéig javaslatot terjeszt a Tanács elé egy, az eljárások egyszerűsítéséről és – a jelentés következtetéseinek megfelelően – adott esetben az engedélyezés megszüntetéséről szóló rendeletről.

(2) A Tanács 1997. január 1-jéig a Bizottság (1) bekezdésben említett javaslatáról minősített többséggel eljárva határoz.

21. cikk

Hatályukat vesztő rendelkezések

(1) A 117/66/EGK, az 516/72/EGK és az 517/72/EGK rendelet hatályát veszti.

(2) A hatályukat vesztett rendeletekre való hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásként kell érteni.

22. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1992. június 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1992. március 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

Jorge Braga De Macedo

[1] HL C 120., 1987.5.6., 9. o.,HL C 301., 1988.11.26., 5. o. ésHL C 31., 1989.2.7., 9. o.

[2] HL C 94., 1988.4.11., 126. o.

[3] HL C 356., 1987.12.31., 62. o.

[4] HL 147., 1966.8.9., 2688/66. o.

[5] HL L 67., 1972.3.20., 13. o.. A legutóbb a 2778/78/EGK rendelettel (HL L 133., 1978.11.30., 4. o.) módosított rendelet.

[6] HL L 67., 1972.3.20., 19. o. A legutóbb az 1301/78/EGK rendelettel (HL L 158., 1978.6.16., 1. o.) módosított rendelet.

[7] A tagállamok vasúti, közúti és belvízi közlekedési közszolgáltatás fogalmában rejlő kötelezettségek terén a tagállamok tevékenységéről szóló, 1969. június 26-i 1191/69/EGK tanácsi rendelet (HL L 156., 1969.6.28., 1. o.). A rendeletet legutóbb az 1893/91/EGK rendelet módosította (HL L 169., 1991.6.29., 1. o.).

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 2. cikk (3.1.) bekezdésének d) pontjában említett járatok

E járatokhoz a következők tartoznak:

1. Körutazások, azaz olyan járatok, amelyek során az egész utazáshoz egy és ugyanazon járművet használnak, mely ugyanazt az utascsoportot szállítja, majd az indulás helyére visszaszállítja.

2. Olyan járatok, amelyek az indulási helytől a érkezési helyig utasokkal, majd onnan a jármű indulási helyére üresen közlekednek.

3. Olyan járatok, amelyek esetében a jármű előzőleg üresen közlekedik valamely tagállamból egy másik tagállam területére, ahol az utasok felszállnak, amennyiben:

- mielőtt abba az országba érkeznének, amelynek területén felszállnak, az utasokat személyszállítási szerződések alapján csoportba szervezték,

- előzőleg a 2. pontban meghatározott feltételekkel ugyanaz a fuvarozó szállította őket abba az országba, ahol ismét felszállnak, és ebből az országból elszállítják őket, vagy

- meghívást kaptak egy másik tagállamba, és a személyszállítási költségeket az őket meghívó személy viseli. Az utasoknak olyan homogén csoportot kell alkotniuk, amelyet nem kizárólag a kérdéses utazás miatt alakítottak ki.

--------------------------------------------------

Top