EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3924

A Tanács 3924/91/EGK rendelete (1991. december 19.) az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról

OJ L 374, 31.12.1991, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 021 P. 250 - 252
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 021 P. 250 - 252
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 5
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 33 - 35

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; hatályon kívül helyezte: 32019R2152

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3924/oj

31991R3924Hivatalos Lap L 374 , 31/12/1991 o. 0001 - 0003
finn különkiadás fejezet 13 kötet 21 o. 0250
svéd különkiadás fejezet 13 kötet 21 o. 0250


A Tanács 3924/91/EGK rendelete

(1991. december 19.)

az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 213. cikkére,

tekintettel a Bizottság által benyújtott rendelettervezetre,

mivel a Szerződésekből fakadó feladatok végrehajtása érdekében, tekintetbe véve különösen a belső piacot, amint azt az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 8a. cikke meghatározza, a Bizottságnak teljes, naprakész és megbízható információval kell rendelkeznie a Közösségen belüli ipari termelést illetően;

mivel a társaságoknak szükségük van ilyen jellegű információra, hogy megismerjék piacaikat; mivel e nemzetközi méretű piacok kedveznek a termelési statisztikák és a külkereskedelmi statisztikák összehangolásának;

mivel ahhoz, hogy a termelési statisztikák hasznosak legyenek és egy ilyen összehangolás megvalósíthatósága érdekében, azokat olyan részletességgel kell összeállítani, amely közel áll a Harmonizált Rendszerben használt kódolásnak szintén megfelelő Kombinált Nómenklatúra első hat számjegyéhez;

mivel a Kombinált Nómenklatúra egy terméknómenklatúra, amely már ismert a társaságok előtt; mivel érdekükben áll inkább e nómenklatúrára hivatkozni, semmint kialakítani egy termelési nómenklatúrát;

mivel a szabványosított statisztikákat nem lehet összeállítani olyan megbízhatóan, gyorsan, rugalmasan és részletesen, mint ahogy az a belső piac igazgatásához szükséges, hacsak a tagállamok nem használnak ugyanarról a terméklistáról származó adatgyűjtés-osztályozási rendszereket;

mivel azért, hogy a nemzeti követelményeknek eleget tegyenek, a tagállamok jogosan megtarthatnak vagy bevihetnek nemzeti nómenklatúrájukba kiegészítő tételeket, amelyek nem szerepelnek a közösségi terméklistán,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Általános

A tagállamok közösségi statisztikai adatgyűjtést végeznek az ipari termelésre vonatkozóan.

2. cikk

Az adatgyűjtés hatóköre és jellemzői

(1) Az 1. cikkben említett adatgyűjtés által lefedett terület tartalmazza a 3037/90/EGK rendeletben [1] közzétett Európai Közösségen belüli gazdasági tevékenységek osztályozásának (a továbbiakban: NACE Rev. 1.) C, D és E nemzetgazdasági ágában felsorolt tevékenységeket.

(2) Az e területen összeírt termelést egy terméklista (a továbbiakban: Prodcom-lista) alapján határozzák meg, amelynek rovatait elvben a más közösségi terméknómenklatúrákhoz kapcsolódó Kombinált Nómenklatúrákból származó cikkek vagy cikkcsoportok alkotják.

(3) Az adatgyűjtés valamennyi rovatnál a következő információkat tartalmazza:

a) az adatgyűjtés időszakában értékesített termelés fizikai mennyisége;

b) az adatgyűjtés időszakában értékesített termelés értéke.

(4) Bizonyos esetekben az adott információ helyébe a következők egyike lép:

a) az adatgyűjtési időszak alatti tényleges termelés fizikai mennyisége, beleértve az ugyanabból a vállalkozásból származó bármilyen más termékek gyártásába bevont egyéb termékeket;

b) a tényleges termelés értéke és/vagy fizikai mennyisége az adatgyűjtés időszakában, tekintettel az értékesítésre.

(5) Mindegyik tagállamban csak a ténylegesen a tagállam területén végzett termelést mérik fel; az adatgyűjtés nem foglalja magában a tagállam egyes vállalkozásainak nevében, de a tagállam területén kívül végzett termelést.

(6) A Prodcom-listát, az egyes rovatok számára ténylegesen összegyűjtött információkat és e rendelet más végrehajtási eljárásait a 10. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően határozzák meg. A Prodcom-listát ugyanígy frissítik.

3. cikk

Reprezentativitás

(1) A Közösségen belül valamennyi vállalkozás termelését kellő pontossággal kell rögzíteni valamennyi NACE Rev. 1. szakágazatnál.

(2) A tagállamok olyan adatgyűjtési módszereket fogadnak el, amelyek megkönnyítik az olyan vállalkozásokból származó adatok gyűjtését, amelyek a nemzeti össztermék legalább 90 %-át reprezentálják NACE Rev. 1. szakágazatonként. Kivételes esetekben azonban a 10. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően eltérő küszöböt is el lehet fogadni.

(3) A termelés értékelése végett, valamennyi legalább húsz embert foglalkoztató vállalkozást számításba vesznek. E küszöböt a (2) bekezdésben említett reprezentativitási követelmény szempontjából felülvizsgálják.

(4) Ha egy tagállam vállalkozásainak termelése egy NACE Rev. 1. szakágazatban a Közösség teljes termelésének kevesebb, mint 1 %-át képviseli, azon szakágazatban nem szükséges összegyűjteni a rovatok adatait.

(5) E cikk alkalmazására a 10. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően részletes szabályokat kell elfogadni.

4. cikk

Adatgyűjtési időszakok

Az adatgyűjtés egy naptári év éves időszakát fedi le.

Mindemellett a Prodcom-lista bizonyos rovatainak esetében a 10. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően havi vagy negyedéves adatgyűjtésekre is sor kerülhet.

5. cikk

Adatgyűjtés

(1) A szükséges információt a tagállamok olyan adatgyűjtési kérdőíveket használva gyűjtik össze, amelyek tartalma eleget tesz a 10. cikkben szabályozott eljárás által meghatározott rendelkezéseknek.

(2) A tagállamok által adatszolgáltatásra felszólított vállalkozásokat arra kötelezik, hogy igaz és teljes információt adjanak meg az előírt időszakra vonatkozóan.

(3) Az adatgyűjtés alól mentesíthető, ha a tagállamoknak más forrásokból már rendelkezésükre áll a pontosság és a minőség tekintetében legalább egyenértékű információ.

(4) Amennyiben az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala kéri, a tagállamoknak el kell küldeniük számára valamennyi olyan információt, amely e rendelet megvalósításához szükséges, különösen a módszertan vonatkozásában.

6. cikk

Az eredmények feldolgozása

A tagállamok a 10. cikkben szabályozott eljárás részletes előírásainak megfelelően feldolgozzák az 5. cikk (1) bekezdésében említett kitöltött kérdőíveket, vagy az 5. cikk (3) bekezdésében említett más forrásból származó információkat.

7. cikk

Az eredmények továbbítása

(1) A tagállamok az egyéves időszakra vonatkozó eredményeiket a tárgyév végét követő hat hónapon belül továbbítják az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalához. Ezen eredmények tartalmaznak a nemzeti jog szerinti bizalmas adatokat is; az adatok bizalmas jellegét a tagállamoknak kifejezetten közölniük kell.

(2) Az egy évnél rövidebb adatgyűjtési időszakra vonatkozó rovatok eredményeit a 10. cikkben szabályozott eljárás által elfogadott rendelkezéseknek megfelelően küldik el.

(3) Az Európai Közösség Statisztikai Hivatalának megküldött eredményeket az 1588/90/Euratom-EGK rendelet [2] szerint bizalmasan kezelik.

(4) Az első adatgyűjtés az 1993-as évet öleli fel. Az 1993. évi adatokkal együtt a tagállamok visszamenőlegesen az 1992. évre vonatkozó információkat is elküldik, amelyhez felhasználják azon nemzeti statisztikákat, amelyek a lehető legközelebb állnak a Prodcom-listához.

8. cikk

Átmeneti időszak

Az 1–7. cikk az 1993. és 1994. évet felölelő adatgyűjtések számára progresszív végrehajtási intézkedések tárgyai lesznek.

9. cikk

A bizottság

E rendelet végrehajtásához szükséges eljárásokat, beleértve azon intézkedéseket, amelyek az adatok gyűjtésével és az eredmények feldolgozásával kapcsolatos technikai fejlődéshez való alkalmazkodást segítik, a Bizottság a 10. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően azután állapítja meg, hogy konzultált a 89/382/EGK, Euratom határozat [3] alapján létrehozott statisztikai programbizottsággal.

10. cikk

Eljárás

(1) A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavaz.

(2) a) A Bizottság az intézkedéseket elfogadja, amelyeket azonnal alkalmazni kell.

b) Mindazonáltal, ha ezen intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, a Bizottságnak haladéktalanul tájékoztatnia kell erről a Tanácsot. Ebben az esetben a Bizottság elhalasztja az általa elhatározott intézkedések alkalmazását, a közlés napjától számított három hónapos időszakra.

A Tanács minősített többséggel eltérő döntést is hozhat az első albekezdésben említett időn belül.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1991. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. Dankert

[1] HL L 293., 1990.10.24., 1. o.

[2] HL L 151., 1990.6.15., 1. o.

[3] HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

--------------------------------------------------

Top