EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R2092

A Tanács 2092/91/EGK Rendelete (1991. június 24.) a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről

OJ L 198, 22.7.1991, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 124 - 137
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 124 - 137
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 39 - 55
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 56 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 56 - 72

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; hatályon kívül helyezte: 32007R0834

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2092/oj

31991R2092Hivatalos Lap L 198 , 22/07/1991 o. 0001 - 0015
finn különkiadás fejezet 15 kötet 10 o. 0124
svéd különkiadás fejezet 15 kötet 10 o. 0124


A Tanács 2092/91/EGK rendelete

(1991. június 24.)

a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel az ökológiai termelés keretében előállított mezőgazdasági termékek és élelmiszerek tekintetében növekszik a fogyasztói kereslet; mivel e jelenség nyomán új mezőgazdasági termékpiac kialakulása van folyamatban;

mivel az ilyen termékek piaci ára magasabb, ugyanakkor előállításuk kevésbé intenzív termőföldhasználattal történik; mivel ezért a közös agrárpolitika új irányvonalainak kijelölése keretében a termelésnek ez a fajtája hozzájárulhat a mezőgazdasági termékek iránti kereslet és azok kínálata közötti jobb egyensúly eléréséhez, a környezetvédelemhez és a vidéki környezet megőrzéséhez;

mivel a növekvő keresletre válaszul a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek olyan jelöléssel ellátva kerülnek forgalomba, amely a vevőket arról tájékoztatja vagy arra utal, hogy a termékeket vagy ökológiai termelés keretében, vagy szintetikus vegyszerek felhasználása nélkül állították elő;

mivel egyes tagállamok az ilyen jelölések alkalmazását már szabályozták és annak ellenőrzésére vonatkozóan rendelkezéseket fogadtak el;

mivel a termelésre, a címkézésre és az ellenőrzésre vonatkozó közösségi szabályok keretének létrehozása lehetővé teszi az ökológiai termelés védelmét, amennyiben ez a keret biztosítani fogja az ilyen jelöléssel ellátott termékek termelői számára a tisztességes verseny feltételeit, valamint az előállítás és a feldolgozás minden szakaszában megakadályozza a biotermékek piacán fennálló névtelenséget és az átláthatóság biztosításával növeli az ilyen termékek iránti fogyasztói bizalmat;

mivel az ökológiai termelési módszerek a mezőgazdasági üzemek szintjén végzett termelés sajátos formáját adják; mivel következésképpen rendelkezni kell arról, hogy a feldolgozott termékek címkéjén az ökológiai termelési módszerekre utaló jelölések vonatkozzanak az ilyen módszerekkel előállított összetevőkre;

mivel a szóban forgó rendelkezések végrehajtása érdekében rendelkezni kell olyan rugalmas eljárásokról, amelyek révén egyes műszaki részletek, illetve intézkedések módosíthatók, kiegészíthetők, illetve pontosabban meghatározhatók a szerzett tapasztalatok tükrében; mivel ez a rendelet megfelelő időn belül ki fog egészülni az állattartásra vonatkozó, az itt megfogalmazottakkal egyenértékű szabályokkal;

mivel az ökológiai termelési módszerekre utaló jelöléssel ellátott termékek előállítóinak és vevőinek érdekében meg kell határozni azokat a minimális elveket, amelyeket be kell tartani ahhoz, hogy a termékeket ilyen jelöléssel lehessen ellátni;

mivel az ökológiai termelési módszerek jelentős korlátozásokat írnak elő az olyan trágyák és peszticidek használatára vonatkozóan, amelyek a környezetre káros hatással lehetnek vagy a mezőgazdasági terményekben szermaradványok jelenlétét idézhetik elő; mivel, ezzel összefüggésben, a Közösségben az e rendelet elfogadásának időpontjában bevett gazdálkodási gyakorlatot az e rendelet elfogadásának időpontjában a Közösségben követett gazdálkodási szabályzatokkal összhangban be kell tartani; mivel ezenkívül a jövőben meg kell állapítani az ilyen termelésben felhasználható termékek engedélyezését szabályozó elveket;

mivel továbbá az ökológiai gazdálkodásban változatos művelési módszereket alkalmaznak, valamint korlátozott mértékben felhasználnak nem szintetikus trágyákat és lassan oldódó talajjavító szereket; mivel az ilyen eljárásokat meg kell határozni, az egyes nem szintetikus termékek alkalmazásának feltételeit pedig meg kell állapítani;

mivel a megállapított eljárások szükség esetén lehetővé teszik, hogy az I. mellékletet olyan pontosabb rendelkezések egészítsék ki, amelyek révén elkerülhető egyes, nem mezőgazdasági eredetű (környezetszennyezésből származó) szintetikus vegyszermaradványok jelenléte az ilyen módon előállított termékekben;

mivel az előállítási szabályok betartatása érdekében főszabály szerint az előállítás és a forgalmazás minden szakaszát ellenőrizni kell;

mivel az ökológiai termelési módszerekre utaló jelöléssel ellátott termékek előállításával, feldolgozásával, importálásával, illetve forgalmazásával foglalkozó minden gazdasági szereplőre ki kell terjednie egy rendszeres ellenőrzést biztosító rendszernek, amely megfelel a minimális közösségi követelményeknek, és amelyben az ellenőrzést kijelölt ellenőrző hatóságok és/vagy elismert és felügyelt szervezetek végzik; mivel rendelkezni kell arról, hogy a szóban forgó termékek címkéjén megjelenjen az ellenőrzésre utaló közösségi jelölés,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

Hatály

1. cikk

(1) Ez a rendelet a következő termékekre vonatkozik, amennyiben azok az ökológiai termelési módszerekre utaló jelöléssel vannak ellátva, vagy a cél az, hogy ilyen jelöléssel legyenek ellátva:

a) feldolgozatlan mezőgazdasági növényi termékek; továbbá haszonállatok és feldolgozatlan állati termékek annyiban, amennyiben ezekre vonatkozóan az előállítás elveit és a sajátos ellenőrzési szabályokat az I. és a III. melléklet tartalmazza;

b) emberi fogyasztásra szánt, alapvetően egy vagy több növényi eredetű összetevőből álló termékek; továbbá – az a) pontban említett, az állattartásra vonatkozó rendelkezések elfogadását követően – emberi fogyasztásra szánt, állati eredetű összetevőkből álló termékek.

(2) Az ökológiai állattartásra, a feldolgozatlan állati termékekre és az emberi fogyasztásra szánt, állati eredetű összetevőkből álló termékekre irányadó elvek és konkrét ellenőrző intézkedések tárgyában a Bizottság mihamarabb, 1992. július 1-je előtt javaslatot nyújt be.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában akkor minősül egy termék az ökológiai termelési módszerekre utaló jelöléssel ellátottnak, ha a címkén, a reklámanyagokban és kereskedelmi okmányokban az ilyen termékre vagy összetevőire vonatkozóan az egyes tagállamokban használt olyan jelölés szerepel, amely jelzi a vevőnek, hogy a termék, illetve összetevői a 6. és a 7. cikkben megállapított előállítási szabályokkal összhangban készültek, és különösen a következő kifejezések szerepelnek, kivéve ha az adott kifejezést nem alkalmazzák az élelmiszerekben található mezőgazdasági termékekre, vagy egyértelműen nincs összefüggésben az előállítási módszerrel:

–spanyol nyelven: | ecológico, |

–dán nyelven: | økologisk, |

–német nyelven: | ökologisch, |

–görög nyelven: | βιολογικό, |

–angol nyelven: | organic, |

–francia nyelven: | biologique, |

–olasz nyelven: | biologico, |

–holland nyelven: | biologisch, |

–portugál nyelven: | biológico. |

3. cikk

Ezt a rendeletet az 1. cikkben meghatározott termékek előállítását, feldolgozását, forgalmazását, címkézését és ellenőrzését szabályozó egyéb közösségi rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni.

Meghatározások

4. cikk

E rendelet alkalmazásában:

1. "címkézés": minden olyan szó, leírás, védjegy, márkanév, képi információ, illetve jel, amely valamely, az 1. cikkben meghatározott terméket kísérő, illetőleg arra utaló csomagoláson, iraton, feliraton, címkén, borítón vagy fémgyűrűn található;

2. "előállítás": azok a műveletek, amelyeket a mezőgazdasági termékeknek a mezőgazdasági üzemi előállításra jellemző módon történő előállítása során végeznek;

3. "feldolgozás": a mezőgazdasági termékek feldolgozására, tartósítására és csomagolására irányuló műveletek;

4. "forgalmazás": az értékesítésre történő rendelkezésre bocsátás, bemutatás és ajánlattétel, eladás, szállítás és a forgalomba hozatal minden egyéb formája;

5. "gazdasági szereplő": minden természetes és jogi személy, aki, illetőleg amely a későbbi forgalmazás céljából az 1. cikkben meghatározott termékeket állít elő, dolgoz fel, vagy importál harmadik országból, illetve aki vagy amely ilyen termékeket forgalmaz;

6. "összetevő": olyan anyagok, beleértve az adalékanyagokat is, amelyet az 1. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott termékek előkészítésében használnak, és amely – akár módosult formában – a végtermékben is jelen van;

7. "növényvédő szer": a legutóbb a 89/365/EGK irányelvvel [4] módosított, a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és használatának tilalmáról szóló, 1978. december 21-i 79/117/EGK tanácsi irányelvben [5] meghatározott termék;

8. "tisztítószer": a legutóbb a 86/94/EGK irányelvvel [6] módosított, a tisztítószerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1973. november 22-i 73/404/EGK tanácsi irányelv [7] szerinti olyan anyagok és készítmények, amelyeket egyes, az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett termékek tisztítására szánnak;

Címkézés

5. cikk

(1) Az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott termék címkéjén és reklámanyagaiban csak abban az esetben lehet utalni az ökológiai termelési módszerekre, amennyiben:

a) az erre utaló jelölésből egyértelműen kiderül, hogy mezőgazdasági termelési módszerre vonatkozik;

b) a termék a 6. és a 7. cikkben megállapított szabályoknak megfelelően készült, vagy a 11. cikkben megállapított rendelkezések szerint importálták harmadik országból;

c) a terméket olyan gazdasági szereplő állította elő vagy importálta, aki, illetőleg amely a 8. és a 9. cikkben megállapított ellenőrző intézkedések alanya.

(2) Az 1. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott termék címkéjén és reklámanyagaiban csak abban az esetben lehet utalni az ökológiai termelési módszerekre, amennyiben az erre utaló jelölésből egyértelműen kiderül, hogy mezőgazdasági termelési módszerre vonatkozik, és a jelölést a kérdéses mezőgazdasági termékre mint a mezőgazdasági üzemben előállított termékre tett utalás kíséri.

(3) Az 1. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott termék címkéjén és reklámanyagaiban a termék kereskedelmi megnevezése keretében csak abban az esetben lehet utalni az ökológiai termelési módszerekre, amennyiben:

a) a termékben felhasznált minden mezőgazdasági eredetű összetevő a 6. és a 7. cikkben megállapított szabályokkal összhangban előállított termék, illetve ilyen termékből származik, vagy pedig a 11. cikkben megállapított rendelkezések szerint importálták harmadik országból;

b) a termék nem mezőgazdasági eredetű összetevőként csak a VI. melléklet A. szakaszában felsorolt anyagokat tartalmaz;

c) a terméket vagy összetevőit az előkészítés során nem kezelték ionizáló sugárzást is felhasználó módszerrel, sem pedig a VI. melléklet B. szakaszában nem szereplő anyagokkal;

d) a terméket olyan gazdasági szereplő dolgozta fel, aki, illetőleg amely a 8. és a 9. cikkben megállapított ellenőrző intézkedések alanya.

(4) A (3) bekezdés a) pontjától eltérve egyes, az említett bekezdés követelményeinek meg nem felelő mezőgazdasági eredetű összetevők, a végtermék mezőgazdasági eredetű összetevői között 5 %-ot meg nem haladó arányban, felhasználhatók az 1. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett termékek feldolgozása során, amennyiben az ilyen összetevők:

- mezőgazdasági eredetűek, és azokat nem állítják elő a Közösségben a 6. és a 7. cikkben megállapított szabályoknak megfelelően, vagy

- mezőgazdasági eredetűek, és azokat nem állítják elő szükséges mennyiségben a Közösségben a 6. és a 7. cikkben megállapított szabályoknak megfelelően.

(5) Az 1994. július 1-jén véget érő átmeneti időszak folyamán fel lehet tüntetni az ökológiai termelési módszerekre történő átállásra utaló jelölést az 1. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában említett termék címkéjén és reklámanyagaiban, amennyiben a termék egyetlen mezőgazdasági eredetű összetevőből áll, és azzal a feltétellel, hogy:

a) vagy az (1) bekezdésben, vagy a (3) bekezdésben említett követelmények maradéktalanul teljesülnek, az I. melléklet (1) bekezdésében említett átállási időszak tartamára vonatkozó rendelkezés kivételével;

b) a betakarítást megelőzően egy legalább 12 hónapos átállási időszak eltelt;

c) a kérdéses jelölések nem tévesztik meg a termék vevőjét a terméknek az e rendelet valamennyi követelményének megfelelő termékektől való különbözősége tekintetében;

d) az a) és a b) pontban megállapított feltételek teljesülését az ellenőrző szervezet megfelelő módon ellenőrizte.

(6) Az 1. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett valamely, részben a (3) bekezdés a) pontjának követelményeit nem kielégítő összetevőkből készült termék címkéjén és reklámanyagaiban azzal a feltétellel lehet utalni az ökológiai termelési módszerekre, hogy:

a) a mezőgazdasági eredetű összetevők legalább 50 %-a kielégíti a (3) bekezdés a) pontjának feltételeit;

b) a termék kielégíti a (3) bekezdés b), c) és d) pontjában foglalt feltételeket;

c) az ökológiai termelési módszerekre utaló jelölések:

- csak a legutóbb a 89/395/EGK irányelvvel [8] módosított 79/112/EGK irányelvben [9] meghatározott összetevőjegyzékben szerepelnek,

- egyértelműen csak azokra az összetevőkre utalnak, amelyek a 6. és a 7. cikkben említett szabályoknak megfelelő módon készültek;

d) az összetevők és relatív mennyiségeik az összetevőjegyzékben tömegük csökkenő sorrendjében szerepelnek;

e) az összetevőjegyzékben a jelölések azonos színnel, méretben és betűtípussal szerepelnek.

(7) E cikk végrehajtásának részletes szabályai a 14. cikkben megállapított eljárás szerint állapíthatók meg.

(8) A (3) bekezdés b) és c) pontjában, valamint a (4) bekezdés első és második francia bekezdésében említett anyagok és termékek taxatív jegyzékeit a 14. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően a VI. mellékletben kell megállapítani.

Meg lehet határozni a felhasználás feltételeit, valamint az ilyen összetevők és anyagok összetételével kapcsolatos követelményeket.

Amennyiben valamely tagállam úgy véli, hogy egy terméket fel kell venni a fent említett jegyzékbe, illetve hogy az említett jegyzéket módosítani szükséges, gondoskodnia kell az új termék jegyzékbe való felvételére, illetve a jegyzék módosítására vonatkozó indokokat összefoglaló iratanyagnak a többi tagállam és a Bizottság számára történő hivatalos megküldéséről, amely utóbbi a 14. cikkben említett bizottság elé terjeszti azt.

(9) A Bizottság 1993. július 1-jét megelőzően felülvizsgálja e cikk rendelkezéseit, különösen az (5) és a (6) bekezdést, és benyújtja az esetleges módosításokra irányuló javaslatait.

Előállítási szabályok

6. cikk

(1) Az ökológiai termelési módszer szerint az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett termékek előállítása során:

a) legalább az I. mellékletben foglalt követelményeket, továbbá szükség szerint az azokra vonatkozó részletes szabályokat be kell tartani;

b) csak az I. és a II. mellékletben felsorolt anyagokból álló termékek használhatók fel növényvédő szerként, tisztítószerként, trágyaként, illetve talajjavítóként; ezek kizárólag az I. és a II. mellékletben megállapított sajátos feltételek mellett használhatók, továbbá annyiban, amennyiben megfelelő használatuk az érintett tagállamok általános mezőgazdaságában a vonatkozó közösségi rendelkezéseknek vagy a közösségi joggal összhangban álló nemzeti rendelkezéseknek megfelelően engedélyezett.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérve, a II. melléklet felsorolásában nem szereplő, de az adott tagállamban általános mezőgazdasági felhasználásra engedélyezett termékekkel kezelt vetőmagvak annyiban használhatók fel, amennyiben az ellenőrző szervezet számára az említett vetőmagvak felhasználói kielégítő módon bizonyítani tudják, hogy az adott faj megfelelő fajtájából nem tudtak a piacon kezeletlen vetőmagot beszerezni.

7. cikk

(1) Az e rendelet elfogadásakor a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti valamely célra még nem engedélyezett termékeket fel lehet venni a II. mellékletbe, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

a) amennyiben a kártevők és betegségek elleni védekezés céljából használják fel azokat,:

- nélkülözhetetlenek valamely olyan károsító szervezet vagy konkrét betegség elleni védekezésben, amelynek esetében nem állnak rendelkezésre egyéb biológiai, termesztési, fizikai vagy növénynemesítési alternatívák, továbbá

- felhasználási feltételeik kizárják a vetőmaggal, a növénnyel vagy a növényi termékkel való minden közvetlen érintkezést; évelő növények esetében azonban megvalósulhat a közvetlen érintkezés, de csupán az ehető részek (gyümölcsök) növekedési időszakán kívül, feltéve hogy az ilyen alkalmazás közvetve nem vezet az ehető részekben szermaradványok megjelenéséhez, továbbá

- használatuk nem idéz elő elfogadhatatlan környezeti hatást, környezetszennyezést, és nem is járul hozzá ilyenhez;

b) amennyiben azokat trágyázás vagy talajjavítás céljából használják,:

- nélkülözhetetlenek a növények meghatározott tápanyagszükségletének kielégítéséhez, illetve meghatározott talajjavítási célok eléréséhez, amely az I. mellékletben említett módszerekkel nem oldható meg, továbbá

- felhasználásuk nem idéz elő elfogadhatatlan környezeti hatást, és nem járul hozzá a környezet szennyezéséhez.

(2) Szükség szerint a következőket lehet meghatározni a II. mellékletben felsorolt termékek esetében:

- a termék részletes ismertetése,

- felhasználásának feltételei, valamint az összetételére és/vagy oldhatóságára vonatkozó előírások, különös tekintettel arra, hogy e termékek esetében gondoskodni kell arról, hogy a növények ehető részein, illetve az ehető növényi termékekben minimális legyen a szermaradványok jelenléte, valamint minimális legyen a környezetre gyakorolt hatásuk,

- az 1. cikkben említett termékekre vonatkozó különleges címkézési követelmények, amennyiben az ilyen termékeket egyes, a II. mellékletben felsorolt termékek segítségével állították elő.

(3) A Bizottság a 14. cikkben megállapított eljárás szerint fogadja el a II. mellékletnek az (1) bekezdésben említett termékek jegyzékbe való felvételére vagy törlésére, illetve a (2) bekezdésben említett meghatározások felvételére vagy törlésére vonatkozó módosításait.

(4) Amennyiben valamely tagállam úgy véli, hogy egy terméket fel kell venni a II. mellékletbe, illetve hogy az említett mellékletet módosítani szükséges, gondoskodnia kell az új termék mellékletbe való felvételére, illetve a melléklet módosítására vonatkozó indokokat összefoglaló iratanyagnak a többi tagállam és a Bizottság számára történő hivatalos megküldéséről, amely utóbbi a 14. cikkben említett bizottság elé terjeszti azt.

Ellenőrzési rendszer

8. cikk

(1) Minden gazdasági szereplő, aki, illetőleg amely forgalmazás céljából az 1. cikkben meghatározott termékeket állít elő, dolgoz fel vagy harmadik országból importál, köteles:

a) ilyen tevékenységéről értesíteni annak a tagállamnak az illetékes hatóságát, amelyben a tevékenységet végzi; az értesítés tartalmazza a IV. mellékletben meghatározott információkat;

b) vállalkozását alávetni a 9. cikkben említett ellenőrzési rendszernek.

(2) A tagállamok az értesítések fogadására kijelölnek egy hatóságot vagy szervezetet.

A tagállamok rendelkezhetnek bármely olyan kiegészítő információ rendelkezésre bocsátásáról, amelyet az érintett gazdasági szereplők eredményes felügyelete szempontjából szükségesnek tartanak.

(3) Az illetékes hatóság gondoskodik arról, hogy az érdekelt feleknek rendelkezésére álljon az ellenőrzési rendszer hatálya alá tartozó gazdasági szereplők nevét és címét tartalmazó naprakész jegyzék.

9. cikk

(1) A tagállamok létrehoznak egy olyan ellenőrzési rendszert, amelyet egy vagy több kijelölt ellenőrző hatóság és/vagy elismert magánszervezet működtet, és amely az 1. cikk szerinti termékeket előállító vagy feldolgozó gazdasági szereplőket ellenőrzi.

(2) A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az e rendelet előírásainak megfelelő és az ellenőrzés költségeihez hozzájárulást fizető gazdasági szereplők számára az ellenőrzési rendszer elérhetővé váljék.

(3) Az ellenőrzési rendszer legalább a III. mellékletben meghatározott elővigyázatossági és ellenőrző intézkedések alkalmazását foglalja magában.

(4) A magánszervezetek által működtetett ellenőrzési rendszer alkalmazása céljából a tagállamok kijelölik az ilyen szervezetek elismerésére és felügyeletére hatáskörrel rendelkező hatóságot.

(5) Az ellenőrzést végző magánszervezetek elismerése során a következőket kell figyelembe venni:

a) a követendő szabványos ellenőrzési eljárás, amely tartalmazza azon ellenőrző és elővigyázatossági intézkedések részletes ismertetését, amelyeknek az ellenőrzött gazdasági szereplők tekintetében történő alkalmazását a szervezet vállalja;

b) a szervezet által szabálytalanság esetén alkalmazni kívánt szankciók;

c) a megfelelő erőforrások – képzett munkaerő, ügyintézési és technikai eszközök – megléte, az ellenőrzés terén szerzett tapasztalat és a megbízhatóság;

d) az ellenőrző szervezetnek az ellenőrzött gazdasági szereplőkkel szembeni elfogulatlansága.

(6) Az ellenőrző szervezet elismerését követően az illetékes hatóság:

a) gondoskodik az ellenőrző szervezet által végrehajtott ellenőrzések objektivitásáról;

b) meggyőződik az ellenőrzések eredményességéről;

c) tudomást szerez a megállapított jogsértésekről és az alkalmazott szankciókról;

d) visszavonja az ellenőrző szervezet engedélyét, amennyiben a szervezet nem tesz eleget az a) és a b) pontban említett követelményeknek, vagy már nem teljesíti az (5) bekezdésben szereplő feltételeket, vagy nem teljesíti a (7), a (8) és a (9) bekezdésben megállapított követelményeket.

(7) Az (1) bekezdésben említett ellenőrző hatóság és elismert ellenőrző magánszervezetek:

a) gondoskodnak arról, hogy az ellenőrzésük alatt álló vállalkozások tekintetében legalább a III. mellékletben meghatározott ellenőrző és elővigyázatossági intézkedéseket alkalmazzák;

b) az ellenőrzési tevékenységük során tudomásukra jutott információkat és adatokat a kérdéses vállalkozás képviselőjén és az illetékes hatóságokon kívül más személy számára nem fedik fel.

(8) Az elismert ellenőrző szervezetek:

a) felügyelet céljából lehetővé teszik az illetékes hatóság számára az irodáikba és létesítményeikbe történő belépést, továbbá minden információt és segítséget megadnak, amelyet az illetékes hatóság az e rendelet szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesnek tart;

b) a tagállam illetékes hatóságának minden év január 31-ig megküldik az előző év december 31-én ellenőrzésük alatt álló gazdasági szereplők jegyzékét, és az említett hatósághoz összefoglaló éves jelentést nyújtanak be.

(9) Az (1) bekezdésben említett ellenőrző hatóság és ellenőrző szervezetek:

a) gondoskodnak arról, hogy amennyiben az 5., a 6. vagy a 7. cikk, illetve a III. melléklet intézkedései tekintetében szabálytalanság megállapítására kerül sor, az ökológiai termelési módszerre utaló, a 2. cikkben előírt jelölésnek az adott szabálytalanság által érintett teljes készletről, illetve terméksorról való eltávolítása megtörténjen;

b) amennyiben nyilvánvaló vagy hosszú távú hatást kiváltó jogsértés megállapítására kerül sor, az érintett gazdasági szereplőt a tagállam illetékes hatóságával egyeztetett időtartamra eltiltják az ökológiai termelési módszerre utaló jelöléssel ellátott termékek forgalmazásától.

(10) A 14. cikkben megállapított eljárás szerint a következőket lehet elfogadni:

a) az (5) bekezdésben szereplő követelményekre és a (6) bekezdésben felsorolt intézkedésekre vonatkozó részletes szabályok;

b) a (9) bekezdés rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó intézkedések.

Az ellenőrzési rendszernek való megfelelésre utaló jelölés

10. cikk

(1) Az V. mellékletben bemutatott, arra utaló jelölés, hogy egy termék az adott ellenőrzési rendszernek megfelel, csak akkor tüntethető fel az 1. cikkben említett termékeken, ha az érintett termékek:

a) eleget tesznek az 5. cikk (1), (2), (3) és (4) bekezdésében, valamint a 6. és a 7. cikkben szereplő követelményeknek, valamint az e cikkek alapján elfogadott egyéb rendelkezéseknek;

b) az előállítás és a feldolgozás minden szakaszában a 9. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzési rendszer keretében ellenőrzés alatt álltak;

c) olyan gazdasági szereplő által előállított vagy feldolgozott termékek, akinek, illetőleg amelynek vállalkozását a 9. cikk (1) bekezdésében említett ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet ellenőrzi, és akit, illetőleg amelyet az ellenőrző hatóság, illetve ellenőrző szervezet feljogosított az V. mellékletben bemutatott jelölés használatára;

d) zárt csomagolásúak és a kiskereskedelmi értékesítés helyére történő szállításuk zárt csomagolási egységben történik;

e) címkéjén szerepel az ellenőrző szervezet neve és adott esetben bejegyzett jele, továbbá a termelő, illetve a feldolgozó neve és címe, valamint amennyiben a 79/112/EGK irányelvet kell alkalmazni, az abban előírt jelölések.

(2) A címkén és a reklámanyagokban nem szerepelhet olyan állítás, amely azt sugallná a vevő számára, hogy az V. mellékletben bemutatott jelölés a jobb érzékszervi tulajdonságok, a nagyobb tápérték vagy a jobb higiéniai tulajdonságok garanciáját jelenti.

(3) A 9. cikk (1) bekezdésében említett ellenőrző hatóság és ellenőrző szervezetek:

a) gondoskodnak arról, hogy amennyiben az 5., a 6. és a 7. cikk, illetve a III. mellékletben említett intézkedések tekintetében szabálytalanság megállapítására kerül sor, az V. mellékletben szereplő jelölésnek az adott szabálytalanság által érintett teljes készletről, illetve terméksorról való eltávolítása megtörténjen;

b) amennyiben nyilvánvaló vagy hosszú távú hatást kiváltó jogsértés megállapítására kerül sor, az érintett gazdasági szereplőtől a tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával egyeztetett időtartamra megvonják az V. mellékletben szereplő jelölés használatának a jogát.

(4) Az V. mellékletben szereplő jelölésnek az 5., a 6. és a 7. cikk, valamint a III. mellékletben szereplő rendelkezések tekintetében történő egyes jogsértések megállapítása esetében való visszavonására vonatkozó szabályokat a 14. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően lehet elfogadni.

(5) Amennyiben valamely tagállam egy másik tagállamból érkező és a 2. cikkben és/vagy az V. mellékletben szereplő jelöléssel ellátott termékben e rendelet alkalmazása tekintetében szabálytalanságot állapít meg, arról tájékoztatja az ellenőrző szervezetet elismerő tagállamot, valamint a Bizottságot.

(6) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek a 2. cikkben és/vagy az V. mellékletben szereplő jelöléssel kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében.

(7) A Bizottság 1993. július 1-ig felülvizsgálja a 10. cikket, különös tekintettel az V. mellékletben említett jelölés kötelezővé tételének lehetőségére, továbbá szükség esetén benyújtja annak megfelelő módosítására irányuló javaslatait.

Harmadik országból történő behozatal

11. cikk

(1) Az 5. cikk sérelme nélkül, az 1. cikkben meghatározott, harmadik országból importált termékeket csak abban az esetben lehet forgalmazni, ha:

a) olyan harmadik országból származnak, amely szerepel a 14. cikkben megállapított eljárás szerint bizottsági határozatban megállapítandó jegyzékben, és a termékek olyan térségben vagy termelőegységben készültek, amely valamely – szükség szerint a kérdéses harmadik országra vonatkozó határozatban megjelölt – ellenőrző szervezet ellenőrzése alatt áll;

b) a harmadik ország ellenőrző hatósága vagy szervezete ellenőrzési tanúsítványt állított ki, amelyben tanúsítja, hogy a tanúsítványban megjelölt tétel:

- a 6. és a 7. cikkben megállapítottakkal egyenértékű szabályok szerint működő termelési rendszerben készült, továbbá

- a (2) bekezdés b) pontjával összhangban egyenértékűnek elismert ellenőrzési rendszer ellenőrzése alatt állt.

(2) Annak eldöntése céljából, hogy egyes, az 1. cikkben meghatározott termékek tekintetében valamely harmadik ország a saját kérésére felvehető-e az (1) bekezdés a) pontjában említett jegyzékbe, különösen a következőket kell figyelembe venni:

a) a harmadik ország által felajánlott garanciák – legalább a Közösségbe irányuló exportra történő termelés vonatkozásában – a 6. és a 7. cikkben megállapítottakkal egyenértékű szabályok alkalmazása tekintetében;

b) azon alkalmazott ellenőrző intézkedések eredményessége, amelyeknek – legalább a Közösségbe irányuló exportra történő termelés vonatkozásában – az a) pontban említett szabályok betartásának biztosítása érdekében egyenértékűeknek kell lenniük a 8. és a 9. cikkben említett ellenőrző intézkedésekkel.

A fenti információk alapján a származási térségek és termelőegységek, valamint az egyenértékű ellenőrzést végző szervezetek a bizottsági határozatban határozhatók meg.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett tanúsítvány:

a) eredeti példányban kíséri az árut az első címzett telephelyére való megérkezésig; ezt követően az importőr a tanúsítványt legalább két éven át az ellenőrző hatóságok rendelkezésére tartja;

b) a 14. cikkben megállapított eljárással összhangban elfogadott eljárás és minta szerint készül.

(4) E cikk végrehajtásának részletes szabályai a 14. cikkben említett eljárással összhangban állapíthatók meg.

(5) A harmadik ország által benyújtott kérelem elbírálása során a Bizottság felhívja a harmadik országot, hogy minden szükséges tájékoztatást adjon meg; a Bizottság továbbá szakértőket bízhat meg, hogy felügyelete mellett helyszíni vizsgálatot végezzenek az érintett harmadik országban ténylegesen alkalmazott termelési szabályokra és ellenőrző intézkedésekre vonatkozóan.

Szabad mozgás a Közösségen belül

12. cikk

A tagállamok a termelési móddal, a címkézéssel, illetve a termelési mód bemutatásával kapcsolatos okból nem tilthatják és nem korlátozhatják az 1. cikkben meghatározott, e rendelet előírásainak megfelelő termékek forgalmazását.

Közigazgatási rendelkezések és végrehajtás

13. cikk

A 14. cikkben megállapított eljárással összhangban a következők fogadhatók el:

- az I., a II., a III., a IV. és a VI. melléklet módosítása,

- az I. és a III. melléklet végrehajtásának részletes szabályai.

14. cikk

A Bizottság munkáját a tagállamok képviselőiből álló bizottság segíti, amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

Amennyiben az e cikkben megállapított eljárás követendő, a Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét.

A bizottság az elnöke által az ügy sürgőssége szerint megállapított határidőn belül véleményezi a tervezetet. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében megállapított többséggel kell elfogadni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatát az említett cikkben meghatározott módon súlyozzák. Az elnök nem szavaz.

A Bizottság akkor fogadja el az intézkedéstervezetet, ha az összhangban van a bizottság véleményével.

Ha az intézkedéstervezet nincs összhangban a bizottság véleményével, vagy ha véleményezésre nem került sor, a Bizottság haladéktalanul javaslatot nyújt be a Tanácsnak a meghozandó intézkedésről. A Tanács minősített többséggel jár el.

Amennyiben a Tanácshoz történő áttétel időpontját követő három hónap elteltével a Tanács nem hozott döntést, a javasolt intézkedést a Bizottság fogadja el.

15. cikk

Minden év július 1-jét megelőzően a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az előző évben e rendelet végrehajtása céljából hozott intézkedésekről, és különösen:

- megküldik azoknak a gazdasági szereplőknek a jegyzékét, akik, illetőleg amelyek előző év december 31-ig a 8. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti értesítést készítettek, továbbá a 9. cikkben említett ellenőrzési rendszer alanyai,

- jelentést küldenek a 9. cikk (6) bekezdése alapján történő felügyeletről.

Továbbá a tagállamok minden év március 31-ig megküldik a Bizottságnak az előző év december 31-én elismert ellenőrző szervezetek jegyzékét, tájékoztatják a Bizottságot azok jogi formájáról és működési szerkezetéről, bevett ellenőrzési eljárásáról, szankciórendszeréről és szükség szerint jelükről.

A Bizottság minden évben az Európai Közösségek Hivatalos Lapja"C" sorozatában közzéteszi az előző albekezdésben megállapított határidőig hozzá bejelentett elismert szervezetek jegyzékeit.

16. cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépését követő kilenc hónapon belül a tagállamok végrehajtják a 8. és a 9. cikk rendelkezéseit.

(3) Az 5. cikket, a 8. cikk (1) bekezdését és a 11. cikk (1) bekezdését az e rendelet hatálybalépését követő 12 hónap elteltével kell alkalmazni.

A 14. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően, a 11. cikk (1) bekezdésének alkalmazási időpontját a harmadik országokból származó import tekintetében meghatározott időre el lehet halasztani, amennyiben a harmadik ország kérését követően az ügy vizsgálata olyan szakaszban tart, amelynek alapján az első albekezdésben említett határidő elteltéig az érintett országnak a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontjában előírt jegyzékre történő felvételéről még nem hozható döntés.

Az I. melléklet 1. pontjában említett átállási időszak betartása céljából figyelembe kell venni az e rendelet hatálybalépéséig eltelt időszakot, amennyiben a gazdasági szereplő az ellenőrző szervezet számára kielégítő módon bizonyítani tudja, hogy az adott időszak alatt az ökológiai termelésre vonatkozó hatályos nemzeti rendelkezéseknek, vagy ezek hiányában az ökológiai termelésre vonatkozó elismert nemzetközi normáknak megfelelően folytatta a termelést.

(4) Az e rendelet hatálybalépését követő 12 hónap folyamán a tagállamok, a 6. cikk (1) bekezdésétől eltérve, engedélyezhetik területükön a II. mellékletben nem szereplő anyagokat tartalmazó termékek felhasználását, amennyiben úgy vélik, hogy a 7. cikk (1) bekezdésének követelményei teljesülnek.

(5) A VI. mellékletnek az 5. cikk (7) bekezdésével összhangban történő elkészítését követő 12 hónapig a tagállamok nemzeti rendelkezéseiknek megfelelően továbbra is engedélyezhetik az említett VI. mellékletben nem szereplő anyagok felhasználását.

(6) A (4) és az (5) bekezdés alapján engedélyezett anyagokról minden tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1991. június 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.-C. Juncker

[1] HL C 4., 1990.1.9., 4. o. és HL C 101., 1991.4.18., 13. o.

[2] HL C 106., 1991.4.22., 27. o.

[3] HL C 182., 1990.7.23., 12. o.

[4] HL L 159., 1989.6.10., 58. o.

[5] HL L 33., 1979.2.8., 36. o.

[6] HL L 80., 1986.3.25., 51. o.

[7] HL L 347., 1973.12.17., 51. o.

[8] HL L 186., 1989.6.30., 17. o.

[9] HL L 33., 1979.2.8., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMEKBEN FOLYÓ ÖKOLÓGIAI TERMELÉS ELVEI

Növények és növényi termékek

1. Az e mellékletben előírt elveket főszabály szerint a földtáblákon a vetés előtt legalább kétéves átállási időszak folyamán, illetve évelő növények esetében – a legelők kivételével – legalább az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett termékek első betakarítását megelőző hároméves átállási időszak folyamán alkalmazni kell. Az ellenőrző szervezet – az illetékes hatóság jóváhagyásával – egyes esetekben úgy határozhat, hogy ezt az időszakot a földtábla korábbi hasznosítására tekintettel meghosszabbítja vagy lerövidíti.

2. A talaj termékenységét és biológiai aktivitását szükség szerint a következőképpen kell fenntartani, illetve fokozni:

a) hüvelyesek, zöldtrágya, vagy mélyen gyökerező növények megfelelő többéves vetésforgóban történő termesztésével;

b) a rendelet előírásaival összhangban termelő üzemekből származó komposztált vagy nem komposztált szerves anyag talajba juttatásával. Az ökológiai állattartásra vonatkozó közös technikai szabályok elfogadásáig akkor használhatók fel az állattartás melléktermékei – beleértve az istállótrágyát –, ha a meglévő nemzeti szabályozásnak, illetve annak hiányában az ökológiai állattartás nemzetközileg elfogadott gyakorlatának megfelelően működő állattartó üzemekből származnak.

A II. mellékletben említett egyéb szerves vagy ásványi eredetű trágya csak olyan mértékig használható fel, amennyiben a vetésforgóban termelt növény megfelelő tápanyagellátása vagy a talajjavítás az előző albekezdés a) és b) pontjában foglalt módszerekkel nem biztosítható.

Komposztaktiváláshoz megfelelő mikroorganizmusok, illetve növényi alapú készítmények (biodinamikus készítmények) használhatók.

3. A kártevők, a betegségek és a gyomnövények ellen az alábbi intézkedések együttes alkalmazásával kell védekezni:

- megfelelő fajok és fajták kiválasztása,

- megfelelő vetésforgórendszer alkalmazása,

- mechanikus talajművelési eljárások,

- a kártevők természetes ellenségeinek védelme a számukra előnyös feltételek biztosítása révén (pl. sövények, fészkelő helyek, ragadozók jelenléte),

- gyomperzselés.

A II. mellékletben felsorolt termékek felhasználására kizárólag a termés közvetlen fenyegetettsége esetében kerülhet sor.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A. A TRÁGYÁZÁSHOZ ÉS A TALAJJAVÍTÁSHOZ HASZNÁLT TERMÉKEK

Megnevezés | Leírás; összetétel követelményei; felhasználási feltételek |

Istállótrágya és baromfitrágya | – |

Hígtrágya vagy vizelet | – |

Szalma | – |

Tőzeg | – |

Elhasznált gomba- és gilisztatáptalajokból készült komposzt | – |

Szerves háztartási hulladékból készült komposzt | – |

Növénymaradványokból készült komposzt | – |

Vágóhidakról és halfeldolgozásból származó feldolgozott állati termékek | – |

Az élelmiszer- és textilipar szerves melléktermékei | – |

Algák és algából készült termékek | – |

Fűrészpor, fakéreg és hulladék fa | – |

Fahamu | – |

Természetes foszfátkő | – |

Kalcinált alumínium-foszfát kő | – |

Bázikus salak | – |

Nyers kálisó | – |

Kálium-szulfát | Az ellenőrző szervezet által elismert igény |

Mészkő | – |

Kréta | – |

Magnéziumtartalmú kőzet | – |

Magnéziumtartalmú meszes kőzet | – |

Epsomi só (magnézium-szulfát) | – |

Gipsz (kalcium-szulfát) | – |

Nyomelemek (bór, réz, vas, mangán, molibdén, cink) | Az ellenőrző szervezet által elismert igény |

Kén | Az ellenőrző szervezet által elismert igény |

Kőzetliszt | – |

Agyagásványok (bentonit, perlit) | – |

B. NÖVÉNYI KÁRTEVŐK ÉS BETEGSÉGEK ELLENI VÉDEKEZÉSRE SZÁNT TERMÉKEK

Megnevezés | Leírás; összetétel követelményei; felhasználási feltételek |

Chrysanthemum cinerariaefolium-ból kivont, lehetőleg hatásfokozó anyagot is tartalmazó piretrin-alapú készítmények | |

Derris elliptica-ból előállított készítmények | |

Quassia amara-ból előállított készítmények | |

Ryania speciosa-ból előállított készítmények | |

Propolisz | |

Kovaföld | |

Kőzetliszt | |

Metaldehiden alapuló, magasabb rendű állatfajokat távol tartó hatású szerek, csak csapdában használva | |

Kén | |

Bordói lé | |

Burgundi lé | |

Nátrium-szilikát | |

Nátrium-bikarbonát | |

Káliszappan (lágy szappan) | |

Feromonkészítmények | |

Bacillus thuringiensis-ből előállított készítmények | |

Granulose vírusból előállított készítmények | |

Növényi és állati olajok | |

Paraffinolaj | |

C. EGYÉB TERMÉKEK

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

AZ ELLENŐRZÉS MINIMUMKÖVETELMÉNYEI ÉS ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK A 8. ÉS A 9. CIKKBEN EMLÍTETT ELLENŐRZÉSI RENDSZER KERETÉBEN

A. Növénytermesztő és növényi termékeket előállító mezőgazdasági üzemek

1. A termelést olyan termelőegységben kell folytatni, amelynek földtáblái, valamint hozzá kapcsolódóan a termelés és tárolás helye egyértelműen elkülönül minden olyan egyéb termelőegységétől, amely nem az e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelő termelést folytat; a termelőegységnek feldolgozó és/vagy csomagoló üzem is a része lehet, amennyiben a termelőegység ez irányú tevékenysége saját mezőgazdasági terményei feldolgozására és csomagolására korlátozódik.

2. Az ellenőrzési rendszer bevezetésekor a termelő és az ellenőrző szervezet:

- elkészíti a termelőegység teljes körű ismertetését, amely bemutatja a termelés és tárolás helyét, a földtáblákat, valamint szükség szerint egyes feldolgozási és/vagy csomagolási műveletek helyét,

- kidolgoz minden, az e rendeletnek való megfelelés érdekében a termelőegység szintjén meghozandó gyakorlati intézkedést.

A fent említett ismertetést és a szóban forgó intézkedéseket fel kell tüntetni a termelőegység felelős képviselője által ellenjegyzett ellenőrzési jelentésben is.

Továbbá a jelentésben meg kell említeni:

- azon termékeknek az érintett táblákon történő legutóbbi alkalmazása időpontját, amelyek felhasználása nem egyeztethető össze a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 7. cikkben foglalt rendelkezésekkel,

- a termelő kötelezettségvállalását az 5., a 6. és a 7. cikk szerinti működésre vonatkozóan, továbbá arra nézve, hogy jogsértés esetére elfogadja a 9. cikk (9) bekezdésében említett intézkedések alkalmazását.

3. A termelő minden évben az ellenőrző szervezet által megjelölt időpont előtt értesíti a szervezetet a növényi termékek előállítására vonatkozó, táblák szerinti bontásban megadott ütemtervéről.

4. Olyan írásbeli és/vagy bizonylatokon alapuló nyilvántartást kell vezetni, amelynek alapján az ellenőrző szervezet nyomon követheti valamennyi beszerzett alapanyag eredetét, jellegét és mennyiségét, valamint ezen anyagok felhasználását; írásbeli és/vagy bizonylatokon alapuló nyilvántartást kell vezetni valamennyi értékesített mezőgazdasági termék jellegéről, mennyiségéről és vevőjéről is. A közvetlenül a végső fogyasztók számára értékesített mennyiségekről napi nyilvántartást kell vezetni.

5. Tilos a termelőegységben olyan, felhasználásra szánt anyagokat tárolni, amelyek felhasználása a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 7. cikkben foglalt rendelkezésekkel nem egyeztethető össze.

6. A bejelentés nélkül végzett helyszíni ellenőrzéseken kívül az ellenőrző szervezetnek évente egy alkalommal teljes fizikai ellenőrzést kell tartania a termelőegységben. Az e rendeletben nem engedélyezett termékek kimutatása céljából vizsgálati minta vehető. Kötelező azonban ilyen vizsgálati minta vétele, amennyiben nem engedélyezett termékek használatának gyanúja merül fel. Minden látogatás után a termelőegység felelős képviselője által ellenjegyzett ellenőrzési jelentést kell készíteni.

7. A termelő az ellenőrzés céljából lehetővé teszi az ellenőrző szervezet számára a tárolás és a termelés helyére, valamint a földtáblákra történő belépést, továbbá lehetővé teszi a betekintést a nyilvántartásokba és a kapcsolódó bizonylatokba. A termelő továbbá az ellenőrzés céljából szükségesnek tekintett minden tájékoztatást megad az ellenőrző szervezetnek.

8. Az 1. cikkben említett olyan termékek, amelyek nem a végső fogyasztónak szánt csomagolásúak, másik gazdálkodási egységbe kizárólag megfelelő, zárt csomagolásban vagy konténerben szállíthatók, amely kizárja a szállítmány tartalmának kicserélését, és amelyet – a jogszabályban előírt egyéb jelölések sérelme nélkül – a következőket tartalmazó címkével kell ellátni:

- a termék előállításáért vagy feldolgozásáért felelős személy neve és címe,

- a termék megnevezése,

- utalás arra, hogy a terméket az e rendeletben megállapított ellenőrzési rendszer keretében ellenőrzik.

9. Amennyiben egy gazdasági szereplő ugyanazon a területen több termelőegységet működtet, az 1. cikk hatálya alá nem tartozó terményeket vagy növényi termékeket termelő és az adott területen működő termelőegységeket is az ellenőrzési rendszer hatálya alá kell vonni a 2. pont első albekezdése, valamint a 3., a 4. és az 5. pont tekintetében. Az ilyen termelőegységekben nem termelhetők az 1. pontban említett termelőegységben termelt növényekkel azonos fajtájú növények.

B. A növényi termékek és az alapvetően növényi termékekből készült élelmiszerek feldolgozására és csomagolására szolgáló egységek

1. Az ellenőrzési rendszer bevezetésekor a termelő és az ellenőrző szervezet:

- elkészíti a gazdálkodási egység teljes körű ismertetését, amely bemutatja a mezőgazdasági termékek feldolgozására, csomagolására, valamint az egyes műveletek előtt és után történő tárolására szolgáló létesítményeket,

- kidolgoz minden, az e rendeletnek való megfelelés érdekében a gazdálkodási egység szintjén meghozandó gyakorlati intézkedést.

A fent említett ismertetést és a szóban forgó intézkedéseket fel kell tüntetni a gazdálkodási egység felelős képviselője által ellenjegyzett ellenőrzési jelentésben is.

Továbbá az említett jelentés tartalmazza a gazdasági szereplő kötelezettségvállalását az 5. cikk szerinti működésre vonatkozóan, valamint arra nézve, hogy jogsértés esetére elfogadja a 9. cikk (9) bekezdésében említett intézkedések alkalmazását.

2. Olyan írásbeli nyilvántartást kell vezetni, amelynek alapján az ellenőrző szervezet nyomon követheti:

- az 1. cikkben említett, a gazdálkodási egységbe szállított mezőgazdasági termékek származását, jellegét és mennyiségét,

- az 1. cikkben említett, a gazdálkodási egységből elszállított mezőgazdasági termékek jellegét, mennyiségét és címzettjeit,

- minden egyéb, az ellenőrző szervezet által a műveletek megfelelő ellenőrzése céljából igényelt információt, mint a gazdálkodási egységbe szállított összetevők, adalékanyagok és gyártási segédeszközök eredete, jellege és mennyisége, valamint a feldolgozott termékek összetétele.

3. Amennyiben az adott gazdálkodási egységben az 1. cikkben nem említett termékek feldolgozását, csomagolását, vagy tárolását is végzik:

- az egységben elkülönített helynek kell rendelkezésre állnia az 1. cikkben említett termékeknek a műveletek előtt és után történő tárolására,

- a műveleteket teljes sorozatonként kell végezni, az 1. cikkben nem említett termékeken végzett hasonló műveletektől térben vagy időben elkülönítve,

- amennyiben az ilyen műveletek végrehajtása nem gyakori, azokat az ellenőrző szervezettel egyetértésben megállapított határidőn belül előzetesen be kell jelenteni,

- minden szükséges intézkedést meg kell tenni az egyes tételek azonosításának biztosítására és a nem az e rendeletben megállapított szabályok szerint előállított termékekkel való keveredés megelőzésére.

4. A bejelentés nélkül végzett helyszíni ellenőrzéseken kívül az ellenőrző szervezetnek évente egy alkalommal teljes fizikai ellenőrzést kell tartania a gazdálkodási egységben. Az e rendeletben nem engedélyezett termékek kimutatása céljából vizsgálati minta vehető. Kötelező azonban ilyen vizsgálati minta vétele, amennyiben nem engedélyezett termékek használatának gyanúja merül fel. Minden látogatás után a gazdálkodási egység felelős képviselője által ellenjegyzett ellenőrzési jelentést kell készíteni.

5. A gazdasági szereplő az ellenőrzés céljából lehetővé teszi az ellenőrző szervezet számára a gazdálkodási egységbe történő belépést, továbbá lehetővé teszi a betekintést az írásbeli nyilvántartásokba és a kapcsolódó bizonylatokba. A gazdasági szereplő továbbá az ellenőrzés céljából szükségesnek tekintett minden tájékoztatást megad az ellenőrző szervezetnek.

6. Alkalmazni kell a szállításra vonatkozó, az A. rész 8. pontjában megállapított követelményeket.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

A 8. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN ELŐÍRT ÉRTESÍTÉSBEN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK

a) A gazdasági szereplő neve és címe

b) Az a helyszín, illetve szükség szerint földtábla (telekkönyvi adatok alapján), ahol a műveleteket végzik

c) A műveletek és a termékek jellege

d) A gazdasági szereplőnek arra irányuló kötelezettségvállalása, hogy a műveleteket az 5., a 6., a 7. és/vagy a 11. cikknek megfelelően végzi

e) Mezőgazdasági üzem esetében az az időpont, amikor a termelő megszüntette az érintett földtáblákon a 6. cikk (1) és (6) bekezdésével, illetve a 7. cikkel össze nem egyeztethető termékek alkalmazását

f) A gazdasági szereplő által a vállalkozása ellenőrzésével megbízott elismert szervezet neve, amennyiben a tagállam ilyen szervezetek elismerése révén vezette be az ellenőrzési rendszert

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

AZ ELLENŐRZÉSI RENDSZERNEK VALÓ MEGFELELÉSRE UTALÓ JELÖLÉS

Az ellenőrzési rendszernek való megfelelésre utaló jelölést a címkézés esetében használt nyelven kell feltüntetni.

Spanyol nyelven : Agricultura Biológica – Sistema de control CEE

Dán nyelven : Økologisk Landbrug – EF Kontrolordning

Német nyelven : Biologische Agrarwirtschaft – EWG-Kontrollsystem

Görög nyelven : Βιολογική Γεωργία – Σύστημα Ελέγχου ΕΟΚ

Angol nyelven : Organic Farming – EEC Control System

Francia nyelven : Agriculture biologique – Système de contrôle CEE

Olasz nyelven : Agricoltura Biologica – Regime di controllo CEE

Holland nyelven : Biologische landbouw – EEG-controlesysteem

Portugál nyelven : Agricultura Biológica – Systema de Controlo CEE

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

A. A nem mezőgazdasági eredetű összetevőként engedélyezett anyagok [5. cikk (3) bekezdésének b) pontja]:

B. A feldolgozás során történő felhasználásra engedélyezett anyagok [5. cikk (3) bekezdésének c) pontja]:

C. Mezőgazdasági eredetű összetevők [5. cikk (4) bekezdése]:

--------------------------------------------------

Top