EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0672

A tanács irányelve (1991. december 16.) a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről

OJ L 373, 31.12.1991, p. 29–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 60 - 63
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 60 - 63
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 275 - 278
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 002 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 002 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 4 - 7

In force. Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/672/oj

31991L0672Hivatalos Lap L 373 , 31/12/1991 o. 0029 - 0032
finn különkiadás fejezet 7 kötet 4 o. 0060
svéd különkiadás fejezet 7 kötet 4 o. 0060


A tanács irányelve

(1991. december 16.)

a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről

(91/672/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésére és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel indokolt a belvízi hajók hajózására vonatkozó közös rendelkezések kidolgozása a Közösség belvizein;

mivel első lépésként indokolt a belvízi áru- és személyszállításnál a nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismerése, amelynek a célja a Közösség belvizein való szabad hajózás elősegítése;

mivel bizonyos belvizeken való hajózásra vonatkozóan, a helyi körülmények ismeretével kapcsolatosan további igények merülhetnek fel,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványokat az I. mellékletben említettek alapján az alábbiak szerint csoportosítjuk:

A. | csoport: a tengeri jellegű vízi utakon érvényes hajóvezetői bizonyítvány, a II. mellékletben megjelöltek szerint, |

B. | csoport: a Közösségben egyéb vízi utakon érvényes hajóvezetői bizonyítvány, a Rajna, a Lek és a Waal folyók kivételével. |

2. cikk

A 3. cikk (5) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a hajóvezetők részére a felülvizsgált rajnai hajózási egyezménnyel összhangban kiadott rajnai hajózási engedély érvényes a Közösség minden vízi útjára.

3. cikk

(1) Azokat a hajóvezetői bizonyítványokat, amelyek érvényben vannak és az I. melléklet A. csoportjában fel vannak sorolva, minden tagállam érvényesnek ismeri el a II. mellékletben felsorolt tengeri jellegű vízi utakon való hajózásra úgy, mintha maga állította volna ki az érintett bizonyítványt.

(2) A tagállamok kölcsönösen elismerik az I. melléklet B. csoportjában felsorolt és érvényes hajóvezetői bizonyítványokat a saját belvizeiken való hajózás céljára, mintha a bizonyítványokat saját maguk állították volna ki, eltekintve azoktól, amelyekhez a rajnai hajózási engedély szükséges, vagy amelyek fel vannak sorolva a II. mellékletben.

(3) Az I. melléklet A. csoportjában, illetve B. csoportjában felsorolt hajóvezetői bizonyítványnak egy tagállam által történő elismerése függővé tehető az ugyanarra a csoportra a kérdéses tagállamban megállapított minimális életkori feltételektől.

(4) A hajóvezetői bizonyítvány elismerése egy tagállam által olyan hajókategóriákra korlátozható, amelyekre a bizonyítvány a kibocsátó tagállamban érvényes.

(5) A Bizottsággal és a többi tagállammal folytatott konzultációra is figyelemmel, a tagállamok megkövetelhetik, hogy bizonyos, nem tengeri jellegű, a II. mellékletben jelzett vízi utakon a más tagállamokból származó hajóvezetők további olyan feltételeknek is eleget tegyenek a helyi körülmények ismeretét illetően, amelyek megegyeznek a tagállam nemzeti hajóvezetőivel szemben támasztott feltételekkel.

(6) Ezen irányelv nem mentesíti a tagállamot attól, hogy kiegészítő ismereteket követeljen meg azoktól a hajóvezetőktől, akik a területén veszélyes anyagokat szállító hajóval közlekednek.

A tagállamok ezen ismeretek meglétének bizonyítékaként elismerik az ADNR 10170 rendelkezésével összhangban kiadott bizonyítványt.

4. cikk

Szükség esetén a Bizottság a 7. cikkben részletezett eljárásnak megfelelően megteszi az indokolt lépéseket az I. mellékletben jelölt bizonyítványok listájának kiigazítására.

5. cikk

A Tanács a legkésőbb 1993. december 31-ig benyújtandó bizottsági javaslat alapján legkésőbb 1994. december 31-ig minősített többséggel határoz a belvízi áru- és személyszállításra szolgáló hajók vezetésére vonatkozó közös rendelkezésekről.

6. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1993. január 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

7. cikk

(1) A 4. cikk alkalmazásában a Bizottságot egy bizottság segíti, amely a tagállamok képviselőiből áll és elnöke a Bizottság képviselője.

(2) A Bizottság képviselője benyújtja a bizottságnak az I. melléklet módosításának tervezetét. A bizottság olyan határidőn belül véleményezi a tervezetet, amelyet az elnök határoz meg az ügy sürgősségétől függően. Az olyan ügyekben, amelyeket a Bizottság javaslata alapján a Tanácsnak kell elfogadnia, a véleményt többségi szavazással kell meghozni a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében megállapítottak szerint. A Bizottságon belül a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavaz.

A Bizottság akkor fogadja el az I. melléklet módosítását, ha az összhangban van a bizottság véleményével.

Ha az előirányzott módosítás nincs összhangban a bizottság véleményével, vagy vélemény hiányában, a Bizottság haladék nélkül benyújtja a Tanácsnak javaslatát a megteendő intézkedésekre vonatkozóan. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a Tanácshoz történő benyújtástól számított három hónapon belül a Tanács nem határozott, a Bizottság a javasolt módosítást elfogadja.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1991. december16-án.

a Tanács részéről

az elnök

H. Maij-weggen

[1] HL C 120., 1988.5.7., 7. o.

[2] HL C 12., 1989.1.16., 41. o.

[3] HL C 318., 1988.12.12., 18. o.

--------------------------------------------------

I MELLÉKLET

BELVÍZI ÁRU- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ NEMZETI HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNYOK LISTÁJA AZ IRÁNYELV 1. CIKKÉBEN EMLÍTETTEK SZERINT

A. CSOPORT: | A II. mellékletben felsorolt tengeri jellegű vízi utakra érvényes hajóvezetői bizonyítványokBelga Királyság"Brevet de conduite A (arrêté Royal no.… du …)"/"Vaarbrevet a (Koninklijk Besluit nr … van …)".Németországi Szövetségi Köztársaság"Schifferpatent" kiterjesztett érvényességgel a "Seeschiffahrtsstraβen"-re (Binnenschifferpatentverordnung 7.12.1981).Francia KöztársaságCertificat général de capacité de catégorie "A", olyan bélyegzővel ellátva, amely a bizonyítvány A. csoportba tartozó vízi utakra való érvényességét jelzi (2. navigációs zóna a 82/714/EGK irányelv [1] alkalmazásában) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991),"Certificats spéciaux de capacité", olyan bélyegzővel ellátva, amely a bizonyítvány az A. csoportba tartozó vízi utakra való érvényességét jelzi (2. navigációs zóna a 82/714/EGK irányelv alkalmazásában) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991).Holland Királyság"Groot Vaarbewijs II" (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981 nr. 678). |

B. CSOPORT: | A Közösségen belüli egyéb belvízi utakra érvényes hajóvezetői engedélyek, a Rajna, a Lek és a Waal folyók kivételével.Belga Királyság"Brevet de conduite B (arrêté royal no… du …)"/"Vaarbrevet B (koninklijk besluit nr … van …)."Németországi Szövetségi Köztársaság"Schifferpatent" (Binnenschifferpatentverordnung 7.12.1981).Francia KöztársaságCertificat général de capacité de catégorie "A", olyan bélyegző nélkül, amely a bizonyítvány A. csoportba tartozó vízi utakra való érvényességét jelzi (2. navigációs zóna a 82/714/EGK irányelv alkalmazásában) (décret du 23 juillet 1991, Journal officiel du 28 juillet 1991),"Certificats spéciaux de capacité", olyan bélyegző nélkül, amely a bizonyítvány A. csoportba tartozó vízi utakra való érvényességét jelzi (2. navigációs zóna a 82/714/EGK irányelv alkalmazásában) (décret du 23 juillet 1991, Journal Officiel du 28 juillet 1991).Holland Királyság"Groot Vaarbewijs I" (Binnenschepenwet, Staatsblad 1981 nr. 678). |

[1] HL L 301., 1982.10.28., 1. o.

--------------------------------------------------

II MELLÉKLET

A TENGERI JELLEGŰ VÍZI UTAK LISTÁJA AZ IRÁNYELV 1. CIKKÉBEN EMLÍTETTEK SZERINT

Belga Királyság

Maritime Scheldt

Németországi Szövetségi Köztársaság

A 82/714/EGK irányelv I. mellékletének 1. zónája és 2. zónája

Holland Királyság

Dollard, Eems, Waddenzee, Ijsselmeer, keleti és nyugati Scheldt

--------------------------------------------------

Top