Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3492

A Tanács 3492/90/EGK Rendelete (1990. november 27.) az intervenciós raktározás formájában megvalósított intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó éves beszámolókban figyelembe veendő tényezők megállapításáról

OJ L 337, 4.12.1990, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 035 P. 173 - 176
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 035 P. 173 - 176
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 50 - 53

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2006; hatályon kívül helyezte: 32006R0884

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3492/oj

31990R3492Hivatalos Lap L 337 , 04/12/1990 o. 0003 - 0006
finn különkiadás fejezet 3 kötet 35 o. 0173
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 35 o. 0173


A Tanács 3492/90/EGK rendelete

(1990. november 27.)

az intervenciós raktározás formájában megvalósított intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó éves beszámolókban figyelembe veendő tényezők megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2048/88/EGK rendelettel [1] módosított, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1970. április 21-i 729/70/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a legutóbb a 787/89/EGK rendelettel [3] módosított 1883/78/EGK rendelet [4] megállapítja az intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által történő finanszírozására vonatkozó általános szabályokat;

mivel a legutóbb a 3767/89/EGK rendelettel [5] módosított, egyes – különösen a mezőgazdasági termékeknek az intervenciós hivatalok általi felvásárlására, raktározására és értékesítésére vonatkozó – intervenciós intézkedéseknek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlege által történő finanszírozásáról szóló 1981. november 9-i 3247/81/EGK tanácsi rendelet [6] meghatározza az éves beszámolókra irányadó szabályokat és feltételeket, amelyek lehetővé teszik az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozandó, az intervenciós raktározást érintő intervenciós intézkedésekre vonatkozó kiadások meghatározását; a tapasztalatok tükrében azonban egyszerűsíteni kell a meglévő eljárást, és gondoskodni kell arról, hogy a végrehajtás szabályai egy egyszerűsített eljárás szerint kerüljenek rögzítésre; mivel a 3247/81/EGK tanácsi rendeletet hatályon kívül kell helyezni;

mivel a mezőgazdasági rendeletek értelmében az intervenciós hivatalok intervencióra felajánlott termékeket vásárolnak fel; mivel részletesebb szabályokra van szükség a raktározott termékek megőrzéséért vállalt felelősség tekintetében; mivel rendszeres időközönként leltárt kell készíteni a raktározott termékekről, annak érdekében, hogy össze lehessen azokat hasonlítani a készlet- és pénzügyi nyilvántartásokkal; mivel pénzügyi szabályokat kell megállapítani a mennyiségi veszteségek, a termékek minőségi romlása, az intervencióra felajánlott termékek szállítása és az eladóktól, vevőktől és raktározóktól behajtandó összegek fedezésére;

mivel a legutóbb az 1325/90/EGK rendelettel [7] módosított, a borpiac közös szervezéséről szóló 1987. március 16-i 822/87/EGK tanácsi rendelet [8] 37. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a lepárlás termékeinek értékesítésére vonatkozó, az említett rendelet 35. és 36. cikkében meghatározott intézkedések költségeit az EMOGA Garanciarészlegének kell fedeznie; mivel ezen értékesítési intézkedés tekintetében részletesebb szabályozásra van szükség;

mivel rendelkezni kell a részletes végrehajtási szabályok elfogadásáról és a követendő eljárásról,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Éves beszámolót kell készíteni minden olyan termékről, amely intervenciós raktározási intézkedés alá esik.

Az éves beszámolónak a következő tételeket kell elkülönítetten tartalmaznia:

a) az intervenciós hivatalok által felvásárolt termékekhez kapcsolódó fizikai műveletekre vonatkozó kiadások;

b) a tagállam által az intervenciós beszerzésekre lekötött pénzeszközökre vonatkozó kamatköltség;

c) az előző évről átvitt mennyiségek értéke és az elkönyvelt mennyiségek értéke közötti különbségek, figyelembe véve egyrészt a d) pontban említett értékcsökkenést, másrészt a kitárolt mennyiségek és a következő évre átvitt mennyiségek értékét, és bármilyen más kiadást vagy bevételt;

d) a 1883/78/EGK rendelet 8. cikkében meghatározott értékcsökkenésből eredő összegek.

Az a) pontban említett kiadást és a c) pontban említett más kiadásokat és bevételeket a melléklet tartalmazza.

A tagállam területén kívüli vagy belüli szállításból származó költségeket a legutóbb a 1340/90/EGK rendelettel [9] módosított 2727/75/EGK rendelet [10] 26. cikkében, vagy adott esetben a mezőgazdasági piacok közös szervezéséről szóló más rendeletek vonatkozó cikkeiben megállapított eljárás szerint kell jóváhagyni és az a) pont szerint könyvelni.

(2) Amennyiben a 8. cikkben megállapított eljárás szerint más különleges intézkedést nem hoznak, a kiadás és bevétel különböző tételei könyvelésének idejét az intervenciós intézkedés által előidézett fizikai művelet ideje határozza meg.

(3) Amennyiben egy elszámolás aktív egyenleget mutat, azt a folyó költségvetési év kiadásaiból le kell vonni.

2. cikk

(1) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek a közösségi intervenció alá eső termékek megfelelő megőrzésének biztosítása érdekében.

(2) A tagállamok – kérésre – értesítik a Bizottságot minden, az intervenciós intézkedések alkalmazására és igazgatására elfogadott további közigazgatási intézkedéseikről.

3. cikk

Minden költségvetési év folyamán az intervenciós hivatalok minden közösségi intervenció alá eső termékről leltárt készítenek.

E leltár eredményét összehasonlítják a számviteli adatokkal: bármilyen, a vizsgálat során megállapított mennyiség- vagy minőségbeli eltérést az 5. cikk szerint el kell könyvelni.

4. cikk

(1) A raktározott termékek megóvásához kapcsolható veszteségekre tűréshatár állapítható meg.

A megőrzésből eredő mennyiségi veszteség egyenlő a könyvelésből adódó készletállomány és a 3. cikkben meghatározott leltár alapján megállapított, az év utolsó napján megmaradt fizikai készlet közötti különbséggel, vagy a könyvelés által megmaradtnak mutatott készlettel, ha az év során a raktár fizikai készlete kimerült.

(2) Az intervenció alá eső termékek feldolgozása során keletkező veszteségekre tűréshatár állapítható meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tűréshatár kiszámításába nem lehet belefoglalni a lopásból vagy más azonosítható okból származó veszteséget.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett határokat a 8. cikkben meghatározott eljárás értelmében kell megállapítani, adott esetben az érintett irányítóbizottság általi megfontolás után.

5. cikk

(1) Minden hiányzó mennyiséget vagy olyan mennyiséget, amely a raktározás, szállítás, feldolgozás fizikai körülményei, vagy a túl hosszú ideig történő tárolás következtében veszített értékéből, úgy kell könyvelni, hogy az intervenciós készletet abban az időpontban hagyta el, amikor a veszteséget vagy értékcsökkenést megállapították.

(2) Az (1) bekezdésben említett mennyiségek értékét a 8. cikkben megállapított eljárás szerint kell meghatározni.

(3) Amennyiben a közösségi szabályok másképpen nem rendelkeznek, az értékcsökkenést szenvedett termékek értékesítéséből származó bevételt és semmilyen más ezzel kapcsolatos bevételt nem kell könyvelni.

(4) Amennyiben különleges közösségi szabályok másképp nem rendelkeznek, egy termék akkor tekintendő úgy, hogy értékcsökkenést szenvedett, ha nem elégíti ki azokat a minőségi követelményeket, amelyek a felvásárláskor érvényben voltak.

(5) A tagállam tájékoztatja a Bizottságot a természeti csapás által okozott mennyiségi veszteségről vagy értékcsökkenésről. A Bizottság ilyen esetben a 8. cikkben megállapított eljárás szerint elfogadja megfelelő intézkedéseket.

6. cikk

Azokat az eladóktól, vevőktől és raktározóktól beszedett vagy behajtott összegeket, amelyek

- a termékek értékesítésére vagy megvételére irányadó szabályok be nem tartásából eredő tényleges költségekkel,

- a 352/78/EGK rendelet [11] értelmében elveszett biztosítékokkal,

- a piaci szereplőket a közösségi szabályok által meghatározott kötelezettségeik be nem tartása miatt terhelő összegekkel

kapcsolatosak, az 1. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében az EMOGA részére kell jóváírni.

7. cikk

A 822/87/EGK rendelet 37. cikkének (2) bekezdésében meghatározott alkoholokra vonatkozó értékesítési költségek finanszírozása e rendelet 2. és 6. cikkében meghatározott szabályok alá esik.

8. cikk

E rendelet alkalmazásának részletes szabályait a 729/70/EGK rendelet 13. cikkében meghatározott eljárás szerint kell elfogadni.

9. cikk

A 3247/81/EGK rendelet hatályát veszti.

10. cikk

Ez a rendelet 1990. október 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1990. november 27-én.

A Tanács részéről

elnök

V. Saccomandi

[1] HL L 185., 1988.7.15., 1. o.

[2] HL L 94., 1970.4.28., 13. o.

[3] HL L 85., 1989.3.30., 1. o.

[4] HL L 216., 1978.8.5., 1. o.

[5] HL L 365., 1989.12.15., 11. o.

[6] HL L 327., 1981.11.14., 1. o.

[7] HL L 132., 1990.5.23., 19. o.

[8] HL L 84., 1987.3.27., 1. o.

[9] HL L 134., 1990.5.28., 1. o.

[10] HL L 281., 1975.11.1. 1. o.

[11] HL L 50., 1978.2.22., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett beszámolóban feltüntetendő kiadási és bevételi tételek

A. Az a) pontban említett fizikai raktározási műveletekhez kapcsolódó kiadási tételek

1. költségek, amelyeket átalányösszegekből fedeznek:

a) raktározásba való felvétel;

b) raktározásból való kitárolás;

c) raktározás, beleértve a leltározás költségeit;

d) feldolgozás vagy kicsontozás;

e) csomagolás, kiszerelés;

f) címkézés;

g) analízisek;

h) denaturálás, színezés, kezelés vagy munka;

i) raktározásból való elszállítás vagy áthelyezés;

j) felvásárlás utáni szállítás;

k) a gyár és a raktár közötti szállítás;

l) az intervenciós termékek ingyenes szétosztásához kapcsolódó költségek.

2. A fizikai művelet idejéhez nem feltétlenül kapcsolódó, nem átalányösszegekből fedezett költségek:

- az intervenció előtt felmerülő és a felvásárláskor kifizetett és átvett szállítási költségek,

- a tagállam területén belüli vagy kívüli szállításból vagy exportálásból eredő költségek,

- versenytárgyalás útján fedezett költségek,

- más, a közösségi szabályok által meghatározott műveletekből származó költségek.

B. A c) pontban említett egyéb kiadási és bevételi tételek

- az 5. cikk (1), (2) és (5) bekezdésében említett mennyiségi veszteség vagy értékcsökkenés,

- az eladóktól, vevőktől és raktározóktól beszedett vagy behajtott, az 5. cikk (3) bekezdésében említettektől eltérő összegek.

--------------------------------------------------

Top