Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R1915

A Tanács 1915/87/EGK rendelete (1987. július 2.) az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozásáról szóló 136/66/EGK tanácsi rendelet módosításáról

OJ L 183, 3.7.1987, p. 7–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 023 P. 224 - 228
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 023 P. 224 - 228
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1915/oj

31987R1915Hivatalos Lap L 183 , 03/07/1987 o. 0007 - 0011
finn különkiadás fejezet 3 kötet 23 o. 0224
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 23 o. 0224


A Tanács 1915/87/EGK rendelete

(1987. július 2.)

az olaj- és zsírpiac közös szervezésének létrehozásáról szóló 136/66/EGK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel az olívaolaj termelésére nyújtott támogatás célja, hogy a termelőknek tisztességes jövedelmet biztosítson; mivel azonban az olívaolajnak a Közösség területén történő értékesítésére tekintettel a termelést vissza kell fogni minden olyan esetben, amikor az meghalad egy bizonyos – a piac helyzete alapján meghatározandó – mennyiséget; mivel a fizetendő támogatás egységnyi összegét ennek megfelelően csökkenteni kell, amikor a termelés meghaladja a megállapított maximális mennyiséget; mivel ennélfogva azt a rendelkezést, amely ugyanezen cél érdekében korlátozza azoknak az olajbogyótermő területeknek a nagyságát, amelyek a termelési támogatásra jogosultak, el kell hagyni;

mivel a támogatás összegének csökkentését nem kell a kistermelőkre alkalmazni, akik rendes esetben nem forgalmazzák olívaolajukat, és ennélfogva nem járulnak hozzá a piaci többlethez; mivel ilyen jellegű intézkedés a hatékony és eredményes gazdálkodás alapján is indokolt; mivel lehetőséget kell biztosítani, hogy ezekre a termelőkre nézve magasabb szintű támogatást lehessen meghatározni;

mivel a tapasztalat azt mutatta, hogy az olívaolaj piacán kialakult helyzetre tekintettel ahelyett, hogy a havi emelések rendszere az olívaolajnak a piaci követelmények fényében történő forgalmazását ösztönözné, inkább hátráltatja a termelés rendes értékesítését; mivel ennélfogva a havi emelések rendszerét fel kell számolni;

mivel az intervenciónak eszközül kell szolgálnia ahhoz, hogy a termelők jövedelmét akkor is megalapozza, ha a piaci mechanizmusok működése nem elég hatékony; mivel az intervenciónak az egész gazdasági év folyamán engedélyezett működése hátráltatja a termék rendes úton történő piaci értékesítését; mivel az intervenciót ezért a gazdasági év bizonyos időszakára kell korlátozni;

mivel a legutóbb az 1454/86/EGK rendelettel [4] módosított 136/66/EGK rendelet [5] 12. cikke (2) bekezdésének megfelelően az intervenciós hivatalok által felvásárolt olívaolajat a Közösség piacán kell értékesítésre felajánlani; mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy rendelkezni kell az olaj egy részének élelmiszersegély-műveletek részeként, ingyenes juttatásként történő felhasználásáról;

mivel annak érdekében, hogy ezek a műveletek hatékonyak legyenek, gyorsan kell azokat végrehajtani; mivel ennélfogva elő kell írni a leginkább megfelelő eljárás alkalmazását az ilyen esetekben;

mivel a jelenlegi piaci feltételek mellett a termelt káposzta- repce-, réparepce- és napraforgómagot csak kivételes esetben lehet intervenció révén eladni; mivel a hatékony és eredményes piaci gazdálkodás érdekében tanácsos e termékek feldolgozók felé történő értékesítését ösztönözni, és elkerülni a Közösségnél spekulatív ügyletek révén jelentkező költségeket; mivel a felvásárlást ennélfogva a gazdasági év utolsó néhány hónapjára kell korlátozni;

mivel a repcemagokra és a napraforgómagra vonatkozó, a 136/66/EGK rendelet 27a. cikkében említett maximális garantált mennyiségek rendszere szerint e mennyiségeknek csupán kismértékű túllépése is a fizetendő támogatás összegének lényeges csökkentését vonhatja maga után; mivel a csökkentés korlátozása a rendszer célkitűzéseivel ellentétes lenne, és a termelés növekedéséhez vezethetne; mivel a rendszer hatékonyságának növelése érdekében tanácsos ezt a csökkentést az 1987/88-as gazdasági évre vonatkozóan növelni;

mivel az olívaolaj forgalmazásának gyakorlati elősegítésére tanácsos módosítani a 136/66/EGK rendelet mellékletében szereplő leírásokat és meghatározásokat; mivel azonban az új rendelkezések bevezetésére átmeneti időszakra van szükség;

mivel az olajok és zsírok forgalmazásának javítása és jövedelmezőségük növelése érdekében forgalmazási előírások bevezetését kell előírni; mivel a tagállamoknak ellenőrző intézkedéseket kell bevezetniük ezen előírások betartásának biztosítására,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 136/66/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az olívaolaj termelésének támogatását be kell vezetni. A támogatás célja, hogy hozzájáruljon a termelők tisztességes jövedelmének megalapozásához.

A Tanács minden év augusztus 1-jét megelőzően, a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban, a következő naptári évben kezdődő gazdasági évre vonatkozóan megállapítja a termelési támogatás egységnyi összegét. Ettől eltérő egységnyi támogatási összeg állapítható meg azokra a termelőkre nézve, akiknek átlagos termelése nem haladja meg az évi 200 kg olajat.

Ezzel az eljárással összhangban a Tanács bizonyos meghatározott időszakra vonatkozóan – amelyek közül az első ilyen időszak az 1987/88-as és 1990/91-es gazdasági évek közötti időszak – megállapítja azt a maximális olívaolaj-mennyiséget, amelyre a támogatás nyújtható. A maximális mennyiséget ugyanabban az időpontban kell megállapítani, mint amikor a szóban forgó időszak első gazdasági évére vonatkozó támogatást rögzítik.

A támogatás megállapításakor csak a termelés egy részére nézve veszik figyelembe a 11. cikkben említett fogyasztási támogatás hatását. A maximális olívaolaj-mennyiség, amelyre a támogatás nyújtható, különösen az, egy adott bázisidőszak alatti átlagos termelés, valamint azon mennyiségi szint figyelembevételével kerül meghatározásra, amelyet a termelés vélhetően el fog érni.

Amennyiben a gazdasági év során termelt tényleges mennyiség:

a) kevesebb, mint az arra a gazdasági évre megállapított maximális mennyiség és a következőkben ismertetett bármilyen áthozott mennyiség összege, a különbséget át kell vinni, és hozzá kell adni ahhoz a maximális mennyiséghez, amelyre a támogatás egységnyi összege a következő gazdasági évben fizetendő;

b) meghaladja az arra a gazdasági évre meghatározott maximális mennyiség és az áthozott mennyiség összegét, a ténylegesen termelt olaj 100 kilogrammjára fizetendő támogatás egységnyi összegét meg kell szorozni a legnagyobb mennyiség és az előző évről a fent leírtaknak megfelelően áthozott mennyiség összegének a támogatásra ténylegesen jogosult mennyiséggel történő elosztása révén kapott együtthatóval.

Mindazonáltal a támogatás azon termelőknek fizetendő egységnyi összegét, akiknek egy gazdasági évre eső átlagos olívaolaj-termelése nem haladja meg a 200 kg-ot, ezzel az együtthatóval nem kell megszorozni.

(2) A támogatást a következőknek kell nyújtani:

- olyan termelőknek, akik valamely, e rendeletnek megfelelően elismert termelői csoport tagjai, és akiknek átlagos termelése egy gazdasági évben legalább 200 kg olívaolaj, az általuk ténylegesen termelt olívaolaj mennyisége alapján,

- egyéb termelőknek az általuk gondozott olajfák száma és termelési potenciálja alapján és ezeknek a fáknak átalányjelleggel meghatározott terméshozama után, feltéve, hogy a termett olajbogyó betakarítására ténylegesen sor került."

2. A 10. cikket el kell hagyni.

3. A 12. cikk (1) bekezdésében az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

"A termelő tagállamok által kijelölt intervenciós hivatalok minden gazdasági év júliusában, augusztusában, szeptemberében és októberében a (4) bekezdés szerint elfogadott szabályokkal összhangban felvásárolják a termesztési területeken az intervenciós központoknál a termelők, illetve azoknak az 1360/78/EGK rendelet értelmében elismert termelői csoportjai vagy társulásai által megvételre felajánlott, közösségi eredetű olívaolajat."

4. A 12. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés rendelkezéseinek ellenére születhet olyan döntés, hogy az intervenciós raktárban lévő olívaolaj bizonyos mennyiségeit ingyenes juttatás gyanánt, valamely célzott gyorssegély-intézkedés részeként kell felhasználni. A szóban forgó döntés meghatározhatja a feldolgozásra és a kedvezményezettekhez történő szállításra alkalmazandó feltételeket is."

5. A 12. cikk (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) E cikk alkalmazásának részletes szabályait, különösen a (2a) bekezdésben említett döntés, valamint az intervenciós központok kijelölésének tekintetében, a 38. cikkben előírt eljárással összhangban kell megállapítani."

6. A 25. cikk első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az értékesítés ütemezése érdekében az irányárat és az intervenciós árat havonta emelni kell egy, a káposztarepce- és réparepcemagok esetében a gazdasági év ötödik hónapjával, a napraforgómag esetében pedig a gazdasági év negyedik hónapjával kezdődő, legalább öt hónapos időszak során, mindkét ár esetében azonos összeggel."

7. A 26. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben a szóban forgó magra a közösségi piaci ár az intervenciós árnál alacsonyabb, vagy azt adott esetben a 27a. cikknek megfelelően csökkentik, október 1-jétől május 31-ig és a (2) és (3) bekezdéssel összhangban meghatározandó feltételek szerint egy intervenciós hivatal vásárolja fel az intervenciós központoknál felajánlott közösségi eredetű magokat. Az intervenciós hivatal a 27a. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül az intervenciós ár 94 %-áért vásárol fel."

8. A 27a. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"27a. cikk

(1) A Tanács, a Szerződés 43. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban, az 1986/87-es gazdasági évtől kezdődően minden gazdasági évre megállapítja a Közösségben termelt repce- és napraforgómagra vonatkozó maximális garantált mennyiséget.

(2) A repce- és napraforgómagra vonatkozó maximális garantált mennyiséget egy adott bázisidőszakban a termelt mennyiségek és a kereslet várható szintje alapján határozzák meg.

(3) Amennyiben a repce- és napraforgómag-termelésnek a gazdasági év kezdete előtt végzett becslése a szóban forgó gazdasági évre vonatkozóan meghaladja az érintett magra vonatkozó maximális garantált mennyiséget, a támogatás mértékét akkora összeggel kell csökkenteni, hogy az irányárra gyakorolt hatása megegyezzen a különbség mértékét tükröző együtthatóval.

Mindazonáltal az 1987/88-as gazdasági év vonatkozásában a termelési támogatás csökkentése nem lehet az irányár 10 %-nál nagyobb.

Amennyiben az első albekezdés rendelkezései nem csökkentenék a támogatást ugyanakkora összeggel, ha a ténylegesen termelt mennyiségre alkalmaznák őket a gazdasági év kezdetén becsült mennyiség helyett, a következő gazdasági évre vonatkozó maximális garantált mennyiséget ennek megfelelően ki kell igazítani.

(4) A (3) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásakor a felvásárlási árat ugyanakkora összeggel kell csökkenteni, mint a támogatást.

(5) A Tanács, a Bizottság javaslatára, minősített többséggel elfogadja a (3) bekezdés első albekezdésében említett együttható meghatározására vonatkozó szabályokat.

(6) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni."

9. A 35. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"35. cikk

(1) A mellékletben meghatározott, az olívaolajra és olívamaradék-olajra vonatkozó leírások és meghatározások használata kötelező az érintett termékeknek az egyes tagállamokban történő forgalmazása során, valamint a Közösségen belüli és a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben egyaránt.

(2) Csak a melléklet 1. a) és b) pontjában, valamint 3. és 6. pontjában említett termékek forgalmazhatók kiskereskedelmi szakaszban.

(3) 1989. december 31-ig a tagállamok felhatalmazást adhatnak:

- olívaolaj és olívamaradék-olaj saját területükön belül történő forgalmazásának céljából azoknak a leírásoknak és meghatalmazásoknak a használatára, amelyeket az egyes tagállamokban 1987. október 31-én a gyakorlatban alkalmaznak,

- a melléklet 3. pontjában említett, kivitelre szánt olaj esetében a "tiszta olívaolaj" meghatározás használatára.

(4) A Bizottság javaslatára a Tanács minősített többséggel módosíthatja a mellékletben feltüntetett meghatározásokat és leírásokat.

(5) Amennyiben nehézségek merülnek fel a mellékletben említett termékek Közösségen belüli forgalmazását illetően, a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban döntés születhet arról, hogy a (3) bekezdésben meghatározott, 1989. december 31-i időpontot egy vagy több termék esetében meghosszabbítsák. Ez a meghosszabbítás azonban nem haladhatja meg a két évet."

10. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

"35a. cikk

(1) Az 1. cikkben említett termékek tekintetében forgalmazási előírásokat lehet meghatározni, különösen a minőségi osztályozásra, a csomagolásra és kiszerelésre vonatkozóan.

Amennyiben ilyen előírásokat állapítanak meg, azok a termékek, amelyekre alkalmazandók, csak e szabványokkal összhangban forgalmazhatók.

(2) A tagállamok olyan termékek esetében, amelyekre forgalmazási előírások vonatkoznak, ellenőrzik, hogy az illető termékek megfelelnek-e az említett előírásoknak. A tagállamok értesítik a Bizottságot azokról az intézkedésekről, amelyeket e bekezdés alkalmazása érdekében vezettek be.

(3) A forgalmazási előírásokat a 38. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni. Ezek a termelés és forgalmazás technikai követelményei, valamint az 1. cikkben említett termékek fizikai, kémiai és érzékszervi jellemzőinek meghatározására használt módszerek változásainak figyelembevételével kerülnek meghatározásra. E cikk alkalmazásának részletes szabályait és adott esetben az alkalmazandó analitikai módszereket ugyanezzel az eljárással összhangban kell elfogadni."

11. A melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet

- a repcemagok tekintetében 1987. július 1-jétől,

- a napraforgómag tekintetében 1987. augusztus 1-jétől,

- az olívaolaj tekintetében 1987. november 1-jétől

kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1987. július 2-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. E. Tygesen

[1] HL C 89., 1987.4.3., 19. o.

[2] HL C 156., 1987.6.15.

[3] HL C 150., 1987.6.9., 8. o.

[4] HL L 133., 1986.5.21., 8. o.

[5] HL 172., 1966.8.30., 3025/66. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Az olívaolajok és olívamaradék-olajok 35. cikkben említett leírásai és meghatározásai

1. Szűz olívaolajok: az olajfa terméséből kizárólag mechanikai vagy egyéb fizikai eljárással olyan körülmények, különösen hőmérsékleti viszonyok között előállított olajok, amelyek nem vezetnek az olaj összetételének megváltozásához, és amelyeket mosáson, ülepítés, centrifugáláson és szűrésen kívül nem vetettek alá semmilyen kezelésnek, kivéve az oldószerek felhasználásával vagy átészterezési eljárással nyert olajokat és mindenféle, egyéb olajokkal képzett keverékeket.

A következő csoportokba sorolhatók, és a következőképpen határozhatók meg:

a) extra szűz olívaolaj: teljesen tökéletes zamatú olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett savtartalma 100 grammonként nem haladja meg az 1 grammot;

b) szűz olívaolaj (a termelési és nagykereskedelmi szakaszban a "finom" kifejezés is alkalmazható): tökéletes zamatú szűz olívaolaj, amelynek az olajsavban kifejezett savtartalma 100 grammonként nem haladja meg a 2 grammot;

c) közönséges szűz olívaolaj: olyan, jó zamatú szűz olívaolaj, amelynek az olajsavban kifejezett savtartalma 100 grammonként nem haladja meg a 3,3 grammot;

d) lampante szűz olívaolaj: ízetlen olívaolaj, vagy olyan olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett savtartalma 100 grammonként meghaladja a 3,3 grammot.

2. Finomított olívaolaj: a szűz olívaolajok finomításából származó olívaolaj, amelynek olajsavban kifejezett savtartalma 100 grammonként nem haladja meg a 0,5 grammot.

3. Olívaolaj: a lampante szűz olívaolaj kivételével szűz olívaolajok és finomított olívaolaj keverékéből álló olaj, amelynek olajsavban kifejezett savtartalma 100 grammonként nem haladja meg az 1,5 grammot.

4. Nyers olívamaradék-olaj: olajpogácsa oldószeres kezelésével nyert olaj, kivéve az átészterezéssel és a nyers olívamaradék-olajnak más olajokkal való keverésével nyert olajokat.

5. Finomított olívamaradék-olaj: nyers olívamaradék-olaj finomításával nyert olaj, amelynek olajsavban kifejezett savtartalma 100 grammonként nem haladja meg a 0,5 grammot.

6. Olívamaradék-olaj: a szűz lampante olívaolaj kivételével szűz olívaolajok és finomított olívamaradék-olaj keverékéből álló olaj, amelynek olajsavban kifejezett savtartalma 100 grammonként nem haladja meg az 1,5 grammot.

--------------------------------------------------

Top