Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987D0600

A Tanács határozata (1987. december 14.) a radiológiai veszélyhelyzet esetén történő gyors információcserére vonatkozó közösségi szabályozásról

OJ L 371, 30.12.1987, p. 76–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 008 P. 33 - 35
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 008 P. 33 - 35
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 337 - 339
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 264 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 264 - 266
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 002 P. 3 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/600/oj

31987D0600Hivatalos Lap L 371 , 30/12/1987 o. 0076 - 0078
finn különkiadás fejezet 15 kötet 8 o. 0033
svéd különkiadás fejezet 15 kötet 8 o. 0033


A Tanács határozata

(1987. december 14.)

a radiológiai veszélyhelyzet esetén történő gyors információcserére vonatkozó közösségi szabályozásról

(87/600/Euratom)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 31. cikkére,

tekintettel a Bizottságnak a Tudományos és Műszaki Bizottság által a tagállamok tudományos szakértői közül kijelölt személyek csoportja véleményének kézhezvétele után készített javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a Szerződés 2. cikkének b) pontja előírja a Közösség számára, hogy egységes biztonsági előírásokat hozzon létre a munkavállalók és a lakosság egészségének védelme érdekében;

mivel 1959. február 2-án a Tanács elfogadta a legutóbb a 80/836/Euratom [3]; és a 84/467/Euratom irányelvvel [4] módosított, a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásokból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető előírások megállapításáról szóló irányelveket [5]

mivel a 80/836/Euratom irányelv 45. cikkének (5) bekezdése már előírja, hogy a lakosság sugárterhelésével járó bármilyen balesetről sürgősen értesíteni kell – ha a körülmények így kívánják – a szomszédos tagállamokat és a Bizottságot;

mivel a Szerződés 35. és 36. cikke már előírja, hogy a tagállamok létrehozzák a levegő, a víz és a talaj radioaktivitásának állandó figyelemmel kíséréséhez szükséges létesítményeket, és ezeket az információkat közlik a Bizottsággal annak érdekében, hogy a Bizottság tisztában legyen az esetlegesen a lakosságra ható radioaktivitás szintjével;

mivel a 80/836/Euratom irányelv 13. cikke előírja, hogy a tagállamok rendszeresen továbbítsák a Bizottságnak a fenti cikkben említett felülvizsgálatok és becslések eredményeit;

mivel a szovjetunióbeli csernobili atomerőműben bekövetkezett baleset megmutatta, hogy radiológiai veszélyhelyzet esetén és feladatainak teljesítése érdekében a Bizottságnak a megállapított szerinti formában azonnal meg kell kapnia minden megfelelő információt;

mivel a tagállamok megállapodtak néhány kétoldalú intézkedésről, és mivel minden tagállam aláírta a NAÜ-nek a nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről szóló egyezményét;

mivel e közösségi rendelkezések biztosítják majd, hogy radiológiai veszélyhelyzet esetén minden tagállam azonnal tájékoztatást kapjon a lakosság védelmére vonatkozó, a Szerződés II. címe III. fejezetének értelmében elfogadott irányelvekben megállapított egységes előírásoknak az egész Közösségben történő alkalmazásának biztosítása érdekében;

mivel a gyors információcserével kapcsolatos közösségi intézkedések bevezetése nem befolyásolja a tagállamoknak a kétoldalú és többoldalú szerződésekben vagy egyezményekben foglalt jogait és kötelességeit;

mivel a nemzetközi együttműködés előmozdítása érdekében a Közösség részt fog venni a NAÜ-nek a nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről szóló egyezményében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Ezeket az intézkedéseket az értesítésre és a tájékoztatás nyújtására akkor kell alkalmazni, amikor egy tagállam úgy dönt, hogy széleskörű intézkedéseket tesz a lakosság védelme érdekében az alábbiak következtében kialakuló radiológiai veszélyhelyzet esetén:

a) a tagállam területén a (2) bekezdésben említett létesítményeket vagy tevékenységeket érintő, radioaktív anyag jelentős kibocsátásával, vagy annak kockázatával járó baleset, vagy

b) a saját területén, vagy azon kívül a tagállamban a közegészségre ártalmas, abnormális szintű radioaktivitás kimutatása; vagy

c) az a) pontban részletezettől eltérő, a (2) bekezdésben említett létesítményeket vagy tevékenységeket érintő, radioaktív anyag jelentős kibocsátásával, vagy annak kockázatával járó baleset; vagy

d) más, radioaktív anyag jelentős kibocsátásával, vagy annak kockázatával járó baleset.

(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában említett létesítmények vagy tevékenységek a következők:

a) bármely atomreaktor, akárhol található;

b) bármely egyéb nukleáris üzemanyag-ciklusú létesítmény;

c) bármely, radioaktív hulladék kezelésével foglalkozó létesítmény;

d) a nukleáris üzemanyag vagy radioaktív hulladék szállítása és tárolása;

e) a radioizotópok előállítása, használata, tárolása, ártalmatlanítása és szállítása mezőgazdasági, ipari, orvosi és ezekhez kapcsolódó tudományos és kutatási célokból; és

f) radioizotópok energiatermelésre való felhasználása űrhajókban.

2. cikk

(1) Ha a tagállam úgy dönt, hogy megteszi az 1. cikkben említett intézkedéseket, a fenti tagállam:

a) azonnal értesíti a Bizottságot és az érintett vagy valószínűleg érintett tagállamokat ezekről az intézkedésekről, és megtételük okairól;

b) azonnal ellátja a Bizottságot és az érintett vagy valószínűleg érintett tagállamokat az ezekben az államokban az előre látható esetleges radiológiai következmények minimálisra csökkentésével kapcsolatban rendelkezésre álló információval.

(2) A tagállam – amikor csak lehetséges – értesíti a Bizottságot és a valószínűleg érintett tagállamokat arról a szándékáról, hogy késedelem nélkül meg kívánja tenni az 1. cikkben említett intézkedéseket.

3. cikk

(1) A 2. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján nyújtandó információk a nemzetbiztonsági ügyek veszélyeztetése nélkül – ha célszerű és szükséges – tartalmazzák a következőket:

a) az esemény jellege és időpontja, pontos helye és az érintett létesítmény vagy tevékenység;

b) a radioaktív anyagok kibocsátására vonatkozóan a baleset feltételezett vagy megállapított oka és előrelátható alakulása;

c) a radioaktív kibocsátás általános jellemzői, beleértve a radioaktív kibocsátás jellegét, valószínű fizikai és kémiai formáját, valamint mennyiségét, összetételét és tényleges mértékét;

d) a radioaktív kibocsátás terjedésének előrejelzéséhez szükséges aktuális és előre jelzett meteorológiai és hidrológiai feltételekről szóló információk;

e) a környezeti megfigyelések eredményei;

f) az élelmiszerek, takarmányok és ivóvíz mérési eredményei;

g) a megtett vagy tervezett védintézkedések;

h) a nyilvánosság tájékoztatására tett vagy tervezett intézkedéseket;

i) a radioaktív kibocsátás jellemzőinek előrelátható változása az idő előrehaladtával.

(2) Az információk megfelelő időközönként további erre vonatkozó információval egészülnek ki, beleértve a veszélyhelyzet alakulására, és annak előrelátható vagy tényleges megszűnésére vonatkozó információt.

(3) Az 1. cikkben említett tagállam a Szerződés 36. cikkével összhangban továbbra is meghatározott időközönként tájékoztatja a Bizottságot az (1) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott radioaktivitási szintről.

4. cikk

A 2. és a 3. cikkben foglalt információ kézhezvételekor bármelyik tagállam:

a) azonnal tájékoztatja a Bizottságot az ilyen információk kézhezvételét követően tett intézkedésekről és javaslatokról;

b) megfelelő időközönként tájékoztatja a Bizottságot a megfigyelő berendezésekkel az élelmiszerekben, a takarmányokban, az ivóvízben és a környezetben mért radioaktivitási szintről.

5. cikk

(1) A 2., 3. és 4. cikkben említett információ kézhezvételekor a Bizottság, a 6. cikkre is figyelemmel, azonnal továbbítja azt az összes tagállam illetékes hatóságának. Hasonlóképpen, a Bizottság az összes tagállamnak továbbítja az általa kapott, a radioaktivitási szintben bekövetkező jelentős emelkedésről, vagy a nem közösségi országokban, különösen a Közösséggel szomszédos országokban bekövetkező nukleáris balesetekről szóló összes információt.

(2) Az 1–4. cikkben említett információ továbbítására vonatkozó részletes eljárásokról a Bizottság és a tagállamok illetékes hatóságai állapodnak meg, és azokat rendszeres időközönként tesztelik.

(3) Mindegyik tagállam kijelöli a Bizottság számára a 2–5. cikkben foglalt információ továbbítására vagy fogadására kijelölt illetékes nemzeti hatóságokat és kapcsolattartási pontokat. A Bizottság ennek megfelelően közli ezeket és a kijelölt bizottsági szolgálatok adatait a többi tagállam illetékes hatóságával.

(4) A kapcsolattartási pontok és a kijelölt bizottsági szolgálatok a nap 24 órájában rendelkezésre állnak.

6. cikk

(1) A 2., 3. és 4. cikknek megfelelően kapott információ korlátozás nélkül felhasználható, kivéve, ha azt az értesítő tagállam bizalmas jelleggel nyújtotta.

(2) Azon információt, amelyet Bizottság egy közös kutatóközpontra vonatkozóan kapott, nem terjesztik, illetve nem teszik közzé a fogadó tagállam beleegyezése nélkül.

7. cikk

Ez a határozat nem érinti a tagállamoknak az e határozat alá tartozó területen és e határozatnak tárgyban és célban megfelelő, megkötött vagy kötendő kétoldalú vagy többoldalú megállapodásokból vagy egyezményekből származó kölcsönös jogait és kötelességeit.

8. cikk

A tagállamok megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek a határozatnak az értesítéstől számított három hónapon belül megfeleljenek.

9. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1987. december 14-én.

a Tanács részéről

az elnök

U. Ellemann-jensen

[1] HL C 318., 1987.11.30.

[2] HL C 105., 1987.4.21., 9. o.

[3] HL L 246., 1980.9.17., 1. o.

[4] HL L 265.,1984.10.5., 4. o.

[5] HL 11., 1959.2.20., 221/59. o.

--------------------------------------------------

Top