Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R4058

A Tanács 4058/86/EGK rendelete (1986. december 22.) az óceánokon lebonyolódó kereskedelemben a rakományokhoz való szabad hozzáférés biztosítását szolgáló összehangolt intézkedésekről

OJ L 378, 31.12.1986, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 148 - 150
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 148 - 150
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 258 - 260
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 20 - 22
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 20 - 22
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 022 P. 8 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/4058/oj

31986R4058Hivatalos Lap L 378 , 31/12/1986 o. 0021 - 0023
finn különkiadás fejezet 7 kötet 3 o. 0148
svéd különkiadás fejezet 7 kötet 3 o. 0148


A Tanács 4058/86/EGK rendelete

(1986. december 22.)

az óceánokon lebonyolódó kereskedelemben a rakományokhoz való szabad hozzáférés biztosítását szolgáló összehangolt intézkedésekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 84. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság által benyújtott rendelettervezetre,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel egyre több ország igyekszik egyoldalúan, nemzeti jogszabályok vagy közigazgatási intézkedések révén, illetve más országokkal kötött kétoldalú megállapodásokkal gondoskodni kereskedelmi flottájának védelméről;

mivel egyes országok az általuk bevezetett intézkedések vagy alkalmazott módszerek révén torzították a Közösség egy vagy több tagállamával folytatott tengeri kereskedelemben a tisztességes és szabad verseny elvét;

mivel a vonalhajózási kereskedelem tekintetében a vonalhajózási konferenciákról szóló magatartási kódex, azaz a 1983. október 6-án hatályba lépett ENSZ-egyezmény bizonyos jogokkal ruházza fel azokat a hajózási társaságokat, amelyek tagjai egy közös flottát működtető konferenciának;

mivel azok a harmadik országok, amelyek az említett egyezmény szerződő felei vagy aláírói, egyre inkább úgy értelmezik annak rendelkezéseit, hogy az gyakorlatilag kiterjeszti a vonalhajózási és a szabadhajózási kereskedelemben a hajózási társaságaik számára az egyezmény értelmében biztosított jogokat a Közösség hajózási társaságainak vagy más OECD-országok hajózási társaságainak hátrányára, függetlenül attól, hogy ez utóbbiak konferenciatagok-e;

mivel az ömlesztett áruk kereskedelme tekintetében a harmadik országok részéről egyre növekvő mértékben érvényesül az a tendencia, hogy korlátozzák az ömlesztett rakományokhoz való hozzáférést, ami súlyosan veszélyezteti az ömlesztett áruk kereskedelme területén a szabad versenyt; mivel a tagállamok megerősítik a szabad verseny iránti elkötelezettségüket, amely lényeges eleme a száraz és folyékony ömlesztett áruk kereskedelmének, és kifejezik azon meggyőződésüket, hogy a szállítmánymegosztás bevezetése ebben a kereskedelemben a szállítási költségek lényeges növekedése révén komoly hatással lenne valamennyi ország kereskedelmi érdekeire;

mivel az ömlesztett rakományokhoz való hozzáférés korlátozása kedvezőtlen hatással lenne a tagállamok kereskedelmi flottáira nézve, valamint lényegesen növelné az ilyen rakományok szállítási költségét és ezáltal komoly hatással lenne a Közösség kereskedelmi érdekeire;

mivel a Közösség számára lehetővé kell tenni, hogy rendelkezzék a tagállamok összehangolt intézkedéseiről, amennyiben a rakományoknak harmadik országok hajózási társaságai számára történő fenntartása kedvezőtlen hatással lenne a tagállamok kereskedelmi flottáinak versenyhelyzetére vagy a tagállamok kereskedelmi érdekeire, vagy amennyiben egy nemzetközi megállapodás ilyen intézkedéseket ír elő;

mivel a 77/587/EGK tanácsi határozat [3] többek között rendelkezik a tagállamok és harmadik országok közötti kapcsolatokban a hajózási ügyeket érintő előrelépések különböző vonatkozásairól szóló konzultációról;

mivel a 83/573/EGK tanácsi határozat [4] předpokládá mimo jiné dohodu členských států többek között rendelkezik a harmadik országokkal kapcsolatban kezdeményezett ellenintézkedésekről szóló, tagállamok közötti konzultációról és a tagállamok nemzeti joganyagának részét képező megfelelő ellenintézkedések közös alkalmazására vonatkozó határozat lehetőségéről;

mivel szükség van az e határozatok által biztosított eszközök továbbfejlesztésére és finomítására annak érdekében, hogy lehetővé váljon, hogy bizonyos körülmények között egy tagállam vagy tagállamok kérelmére vagy egy nemzetközi megállapodás alapján a tagállamok összehangolt intézkedéseket hozzanak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendeletben meghatározott eljárás akkor alkalmazható, ha egy harmadik ország vagy annak ügynökségeinek cselekvése korlátozza vagy veszélyezteti a tagállamok hajózási társaságainak vagy valamely tagállam jogszabályai alapján lajstromozott hajók szabad hozzáférését a következő szállítmányokhoz:

- a kódex hatálya alá tartozó kereskedelemben a vonalhajók rakományai, kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen intézkedések a vonalhajózási konferenciák magatartási kódexéről szóló ENSZ-egyezménnyel összhangban születnek,

- a nem a kódex hatálya alá tartozó kereskedelemben a vonalhajók rakományai,

- ömlesztett rakományok és bármely más rakomány a szabadhajózásban,

- utasok,

- személyek vagy áruk nyílt tengeri létesítményekhez irányuló vagy ilyenek közötti kereskedelemben.

Ez az eljárás nem sérti a Közösség és tagállamai által a nemzetközi jog alapján vállalt kötelezettségeket.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

- "hazai kereskedő": egy harmadik ország hajózási társasága, amely forgalmat bonyolít saját országa és egy vagy több tagállam között,

- "közvetítő kereskedő": egy harmadik ország hajózási társasága, amely forgalmat bonyolít egy másik harmadik ország és egy vagy több tagállam között.

3. cikk

Összehangolt cselekvést bármely tagállam kérelmezhet.

A kérelmet a Bizottságnak kell benyújtani; ez utóbbi négy héten belül köteles megtenni a Tanácsnak a megfelelő ajánlásokat vagy javaslatokat.

A Tanács a Szerződés 84. cikkének (2) bekezdésében meghatározott szavazási eljárásnak megfelelően határozhat a 4. cikkben meghatározott összehangolt cselekvésről.

Az összehangolt cselekvésről szóló határozat során a Tanács figyelembe veszi a külkereskedelemmel kapcsolatos politikai megfontolásokat, valamint az érintett tagállamok kikötőikkel kapcsolatos érdekeit és tengeriközlekedés-politikai megfontolásait.

4. cikk

(1) Az összehangolt cselekvés a következő intézkedéseket tartalmazhatja:

a) diplomáciai lépések az érintett harmadik országok irányában, különösen ha az intézkedéseik a rakományhoz való hozzáférés korlátozásának veszélyével járnak;

b) az érintett harmadik országok hajózási társaságával vagy társaságaival szemben vagy az érintett országok által hozott intézkedések hasznát élvező, a Közösséggel folytatott kereskedelemben akár hazai kereskedőként, akár közvetítő kereskedőként érdekelt más országok hajózási társasága vagy társaságaival szemben hozott ellenintézkedések.

Az ilyen ellenintézkedések a következőket tartalmazhatják, külön-külön vagy együttesen:

i. a rakomány berakodására, elszállítására vagy kirakodására vonatkozó engedély megszerzésére kötelezés; ez az engedély feltételekhez vagy kötelezettségekhez köthető;

ii. kontingens alkalmazása;

iii. adók vagy vámok kivetése.

(2) Diplomáciai lépésekre az ellenintézkedések meghozatala előtt kerül sor.

Ezek az ellenintézkedések nem sértik az Európai Közösség és tagállamai által a nemzetközi jog alapján vállalt kötelezettségeket, figyelembe vesznek valamennyi érintett érdekeltséget és sem közvetlenül, sem közvetve nem vezethetnek a Közösségen belüli kereskedelem átrendeződéséhez.

5. cikk

(1) A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott egy vagy több ellenintézkedésről történő döntés során a Tanács - az adott esetnek megfelelően - meghatározza a következőket:

a) azok a körülmények, amelyek szükségessé tették az ellenintézkedések meghozatalát;

b) a kereskedelmi tevékenység vagy kikötők, amelyre vagy amelyekre az ellenintézkedések vonatkoznak;

c) annak a harmadik országnak a zászlaja vagy hajózási társasága, amelynek rakományfenntartási intézkedései korlátozzák a rakományokhoz való szabad hozzáférést az érintett hajózási térségben;

d) a rakomány legnagyobb mennyisége (százalék, súly tonnában, konténer) vagy értéke, amely a tagállamok kikötőiben be- vagy kirakható;

e) a tagállamok kikötőibe, illetve kikötőiből való be- és kihajózások maximális száma;

f) a kivetendő adók és vámok összege vagy százalékos aránya és azok jogalapja, valamint a beszedésük módja;

g) az ellenintézkedések alkalmazásának időtartama.

(2) Amennyiben egy tagállam nemzeti jogszabályai nem rendelkeznek az (1) bekezdésben előirányzott ellenintézkedésekről, úgy azokat a 3. cikk harmadik albekezdésében említett tanácsi határozattal összhangban, valamint e rendelet alapján az érintett tagállam hozhatja meg.

6. cikk

(1) Amennyiben a Tanács két hónapon belül nem fogadja el az összehangolt cselekvésre vonatkozó javaslatot, a tagállamok - amennyiben a helyzet ezt megkívánja - egyoldalúan is hozhatnak nemzeti intézkedéseket vagy csoportosan is intézkedhetnek.

(2) Sürgős esetekben azonban a tagállamok egyoldalúan vagy csoportosan - még a fent említett két hónapos időszakon belül is - ideiglenes jelleggel megtehetik a szükséges nemzeti intézkedéseket.

(3) A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az e cikk alapján meghozott nemzeti intézkedésekről.

7. cikk

Az ellenintézkedések alkalmazásának ideje alatt a tagállamok és a Bizottság a 77/587/EGK határozattal létrehozott konzultációs eljárássalösszhangban háromhavonta, illetve szükség esetén gyakrabban konzultálnak egymással a hatályos ellenintézkedések hatásairól.

8. cikk

Az e rendeletben meghatározott eljárás akkor alkalmazható, ha egy harmadik ország vagy annak illetékes ügynökségei által hozott intézkedések korlátozzák egy másik OECD-ország hajózási ügynökségeinek a rakományokhoz való hozzáférést, vagy ilyen korlátozással fenyegetnek, amennyiben az illető ország és a Közösség között megállapodás jött létre, amely szerint a felek viszonossági alapon összehangolt ellenállást alkalmaznak a rakományokhoz való hozzáférés korlátozása esetén.

Az érintett ország e rendelettel összhangban kérheti az összehangolt cselekvést vagy csatlakozhat ilyen összehangolt cselekvésekhez.

9. cikk

Ez a rendelet 1987. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1986. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Shaw

[1] HL C 255., 1986.10.15., 169. o.

[2] HL C 344., 1985.12.31., 31. o.

[3] HL L 239., 1977.9.17., 23. o.

[4] HL L 332., 1983.11.28., 37. o.

--------------------------------------------------

Top