EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986L0362

A Tanács 86/362/EGK irányelve (1986. július 24.) a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról

OJ L 221, 7.8.1986, p. 37–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 021 P. 220 - 225
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 021 P. 220 - 225
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 74 - 79
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 74 - 79
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 74 - 79
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 74 - 79
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 74 - 79
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 74 - 79
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 74 - 79
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 74 - 79
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 74 - 79
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 195 - 200
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 195 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; hatályon kívül helyezte: 32005R0396 . Latest consolidated version: 14/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/362/oj

31986L0362Hivatalos Lap L 221 , 07/08/1986 o. 0037 - 0042
finn különkiadás fejezet 3 kötet 21 o. 0220
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 21 o. 0220


A Tanács 86/362/EGK irányelve

(1986. július 24.)

a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról

(86/362/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a növénytermesztés nagyon fontos szerepet játszik a Közösségben;

mivel az ilyen termesztés hozamát folyamatosan befolyásolják a károsítók és gyomok;

mivel feltétlenül szükséges a növények és növényi termékek védelme ezekkel a szervezetekkel szemben, nemcsak a hozam csökkenésének vagy a betakarított termékek károsodásának megakadályozása, hanem a mezőgazdasági termelékenység növelése céljából is;

mivel a növények és növényi termékek ilyen károsítóktól való megvédésének az egyik legfontosabb módszere a kémiai peszticidek használata;

mivel azonban ezeknek a peszticideknek nemcsak előnyös hatásuk van a növénytermesztésre, minthogy ezek általában mérgező anyagok vagy készítmények, veszélyes mellékhatásokkal;

mivel ezeknek a peszticideknek és metabolitjaiknak vagy bomlástermékeiknek jelentős hányada káros hatással lehet a növényi és állati termékek fogyasztóira;

mivel ezek a peszticidek és az esetleg velük együtt járó szennyeződések veszélyt jelenthetnek a környezetre;

mivel e veszélyek kezelése céljából számos tagállam már megállapított maximális értékeket bizonyos szermaradványokra a gabonafélékben, illetve azok felületén;

mivel a tagállamok között fennálló különbségek a szermaradványok megengedett maximális értéke vonatkozásában elősegíthetik kereskedelmi korlátok létrejöttét, és így akadályozzák az áruk szabad mozgását a Közösségen belül;

mivel emiatt kezdeti lépésként maximális értékeket kell meghatározni bizonyos hatóanyagokra a gabonafélékben, amelyeket be kell tartani, ha ezeket a termékeket forgalomba hozzák;

mivel, ezen túlmenően, a maximális értékek betartása biztosítja a gabonafélék szabad forgalmazását és a fogyasztók egészségének megfelelő védelmét;

mivel ezzel egyidőben a tagállamokat képessé kell tenni arra, hogy felhatalmazást adjanak a területükön előállított és fogyasztott gabonafélékben lévő szermaradványok ellenőrzésére egy megfigyelőrendszer és a kapcsolódó intézkedések segítségével abból a célból, hogy a megállapított értékekből eredőknek megfelelő szintű garanciákat nyújtsanak;

mivel különleges esetekben, különösen illékony folyadékok vagy gáz halmazállapotú gázosítók esetében a tagállamoknak felhatalmazást kell arra kapniuk, hogy a nem közvetlen fogyasztásra szánt gabonák esetében a megállapított maximális értéknél magasabbat engedélyezzenek, feltéve hogy megfelelő ellenőrzést végeznek annak biztosítására, hogy a termékek ne kerülhessenek a végfelhasználóhoz vagy a fogyasztóhoz, amíg ezeknek a szermaradványoknak a tartalma túllépi a maximálisan megengedhető értéket;

mivel nem szükséges ezt az irányelvet alkalmazni olyan termékekre, amelyeket harmadik országba történő kivitelre szánnak, amelyeket nem élelmiszergyártásra vagy vetésre kívánnak felhasználni;

mivel a tagállamoknak meg kell engedni, hogy időlegesen csökkentsék a meghatározott értékeket, ha ezek váratlanul veszélyesnek bizonyulnak az emberek vagy az állatok egészségére;

mivel ebben az esetben célszerű szoros együttműködést kialakítani a tagállamok és a Bizottság között, a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretén belül;

mivel abból a célból, hogy a kérdéses termékek forgalomba hozatala esetén az irányelvnek való megfelelés garantálva legyen, a tagállamoknak alkalmas ellenőrzési intézkedéseket kell biztosítaniuk;

mivel közösségi mintavételi és elemzési módszereket kell kialakítani legalább referencia-módszerként való alkalmazás céljából;

mivel a mintavételi és elemzési módszerek technikai és tudományos kérdések, amelyeket a tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködést magában foglaló eljárás során kell meghatározni a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretein belül;

mivel célszerű, hogy a tagállamok éves jelentést készítsenek a Bizottság számára ellenőrző intézkedéseik eredményéről abból a célból, hogy lehetővé tegyék a szermaradvány-értékekkel kapcsolatos információk összegyűjtését a Közösség egésze számára;

mivel a Tanácsnak át kell tekintenie ezt az irányelvet 1991. június 30. előtt abból a célból, hogy egységes közösségi rendszert valósítsanak meg,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv, a legutóbb a 86/354/EGK irányelvvel [4] módosított, a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagok és termékek megengedett legmagasabb szintjének meghatározásáról szóló, 1973. december 17-i 74/63/EGK tanácsi irányelv [5] sérelme nélkül, az I. mellékletben felsorolt gabonafélékre vonatkozik, amennyiben ezek a termékek a II. mellékletben felsorolt peszticid-szermaradványokat tartalmazhatják.

2. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában "peszticid-szermaradvány": a II. mellékletben felsorolt peszticideknek és metabolitjaiknak, továbbá bomlás- vagy reakciótermékeiknek az 1. cikkben említett termékekben, illetve azok felületén található maradványai.

(2) Ezen irányelv alkalmazásában "forgalomba hozatal": az 1. cikkben említett termékek bármilyen átadása akár ellenszolgáltatás fejében, akár anélkül.

3. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 1. cikkben említett termékek forgalomba hozataluk időpontjától kezdve nem jelentenek veszélyt az emberi egészségre peszticid-szermaradványok jelenlétének eredményeképpen.

(2) A tagállamok nem tilthatják meg és nem akadályozhatják az 1. cikkben említett termékek forgalomba hozatalát saját területükön azon az alapon, hogy ezek peszticid-szermaradványokat tartalmaznak, amennyiben ezeknek a maradványoknak a mennyisége nem lépi túl a II. mellékletben meghatározott maximális értéket.

4. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy az 1. cikkben említett termékek forgalomba hozataluk időpontjától nem tartalmazhatnak a II. mellékletben meghatározottnál magasabb mértékű peszticid-szermaradványokat.

(2) A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, legalább ellenőrző mintavétellel, hogy az (1) bekezdésnek megfelelően meghatározott maximális értékek betartásra kerüljenek.

5. cikk

(1) Az 1. cikkben említett termékek esetében, kivéve azokat, amelyeket harmadik országból importáltak vagy másik tagállam számára szántak, a tagállamok a 4. cikktől eltérve továbbra is alkalmazhatják a területükön érvényben lévő, a peszticid-szermaradványok ellenőrzésére szolgáló rendszert és egyéb intézkedéseket abból a célból, hogy biztosítsák a II. mellékletben meghatározott peszticidszermaradvány-értékekkel egyenértékű hatás elérését és meghatározzák a lakosság e szermaradványoknak való teljes étrendi kitettségét, bármi is legyen ezek forrása. Az ilyen intézkedéseknek ki kell terjednie a peszticid-szermaradvány értékeinek rendszeres reprezentatív felmérésére a tipikus táplálékokban.

(2) A tagállamoknak tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés bármilyen alkalmazásáról.

6. cikk

A tagállamok engedélyezhetik a 1. cikkben említett termékekben, illetve azok felületén a II. melléklet B. részében felsorolt peszticid-szermaradványok jelenlétét az ott meghatározottnál nagyobb mennyiségben, feltéve hogy ezeket a termékeket nem közvetlen fogyasztásra szánják, és megfelelő ellenőrzőrendszer biztosítja, hogy ezek ne kerülhessenek végfelhasználókhoz vagy, amennyiben ezeket közvetlenül a fogyasztónak adják el, ez utóbbiakhoz, amíg a szermaradványok túllépik a B. részben meghatározott maximális értéket. A hozott intézkedésekről tájékoztatniuk kell a többi tagállamot és a Bizottságot. Az intézkedések alkalmazhatók az itt említett minden termékre, függetlenül a termékek eredetétől.

7. cikk

A tagállamok minden év augusztus 1-je előtt jelentést tesznek a Bizottságnak az előző év során végzett hivatalos ellenőrzések eredményeiről, az elvégzett megfigyelésekről és a 4. cikk, valamint megfelelő esetben az 5. cikk szerint tett intézkedésekről.

8. cikk

(1) A 4. cikk és megfelelő esetben az 5. cikk szerinti vizsgálatok, ellenőrzések és egyéb intézkedések elvégzéséhez szükséges mintavételi és elemzési módszereket a 12. cikkben megállapított eljárással összhangban kell meghatározni. A viták esetén alkalmazandó közösségi elemzési módszerek megléte nem zárhatja ki eleve, hogy a tagállam más, tudományosan elfogadott módszereket alkalmazzon, amelyek alkalmasak hasonló eredmények elérésére.

(2) A tagállamnak informálnia kell a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) bekezdés szerinti módszertől eltérő módszer alkalmazásáról.

9. cikk

(1) Amennyiben egy tagállam megítélése szerint a II. mellékletben megállapított maximális érték veszélyezteti az emberek egészségét, és ezért sürgős intézkedés meghozatalát igényli, a tagállam saját területén időlegesen csökkentheti az értéket. Ebben az esetben haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot a megtett intézkedésekről, csatolva az ennek okait tartalmazó nyilatkozatot.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben leírt helyzet merül fel, a 13. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően dönteni kell arról, hogy a II. mellékletben meghatározott maximális értékeket meg kell-e változtatni. Amíg a Tanács vagy a Bizottság a fenti eljárás alapján határozatot hoz, a tagállam hatályban tarthatja a végrehajtott intézkedést.

10. cikk

A 9. cikk előírásainak sérelme nélkül a II. mellékletben meghatározott maximális értékeknek a tudományos vagy technikai ismeretek fejlődésének eredményeképpen adódó módosításait a Tanácsnak, a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel meghozott döntésével kell elfogadnia.

11. cikk

A Tanács, a Bizottság javaslata alapján, egyhangúlag elfogadott irányelvek útján fogad el bármilyen új terméklistát vagy az 1. cikkben említett termékekben, illetve azok felületén előforduló peszticid-szermaradványok bármilyen új listáját és ezek maximális értékeit.

12. cikk

(1) Amennyiben az e cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni, az ügyet haladéktalanul a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban "bizottság") elé kell elnökének terjesztenie, akár saját kezdeményezésére, akár egy tagállam kérésére.

(2) A bizottságban a tagállamok szavazatait a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt 54 szavazatos többséggel kell meghozni.

(4) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, és haladéktalanul végrehajtja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével. Ha az intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács az intézkedéseket minősített többséggel fogadja el.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem fogadta el az intézkedéseket, a Bizottság elfogadja és haladéktalanul végrehajtja a javasolt intézkedéseket, kivéve ha a Tanács egyszerű többséggel az említett intézkedések ellen szavazott.

13. cikk

(1) Amennyiben az e cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni, az ügyet az elnök haladéktalanul a bizottság elé terjeszti, akár a saját kezdeményezésére, akár valamelyik tagállam kérésére.

(2) A bizottságban a tagállamok szavazatait a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a meghozandó intézkedésekről. Ezekről az intézkedésekről a bizottság két napon belül véleményt nyilvánít. A véleményt 54 szavazatos többséggel kell meghozni.

(4) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja és haladéktalanul végrehajtja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével. Ha az intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács az intézkedéseket minősített többséggel fogadja el.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított 15 napon belül a Tanács nem fogadta el az intézkedéseket, a Bizottság elfogadja és haladéktalanul végrehajtja a javasolt intézkedéseket, kivéve ha a Tanács egyszerű többséggel az említett intézkedések ellen szavazott.

14. cikk

Ez az irányelv nem alkalmazandó az I. mellékletben említett termékekre, amennyiben legalább megfelelő bizonyítékokkal igazolható, hogy ezeket a következő célokra szánják:

a) harmadik országba történő kivitel;

b) élelmiszerektől eltérő termékek gyártása;

c) vetés.

15. cikk

Az irányelvvel bevezetett közösségi rendszer továbbfejlesztése érdekében a Tanács a Bizottság jelentése és, amennyiben szükséges, az ehhez mellékelt megfelelő javaslatok alapján legkésőbb 1991. június 30-ig felülvizsgálja ezt az irányelvet.

16. cikk

A tagállamok legkésőbb 1988. június 30-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

17. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1986. július 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. Clark

[1] HL C 56., 1980.3.6., 14. o.

[2] HL C 28., 1981.2.9., 64. o.

[3] HL C 300., 1980.11.18., 29. o.

[4] HL L 212., 1986.8.2., 27. o.

[5] HL L 38., 1974.2.11., 31. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Közös Vámtarifa szám | Leírás |

ex 10.01 | Búza |

10.02 | Rozs |

10.03 | Árpa |

10.04 | Zab |

ex 10.05 | Kukorica |

ex 10.06 | Hántolatlan rizs |

ex 10.07 | Pohánka, köles, cirok, tritikálé és egyéb gabonafélék |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A. RÉSZ

Peszticid-szermaradvány | Maximális érték mg/kg-ban (ppm) |

| |

1.aldrin | önállóan vagy kombinálva dieldrinben (HEOD) kifejezve |

2.dieldrin (HEOD) | 0,01 |

3.összes szervetlen bromid, Br-ionokban kifejezve | 50 |

4.karbaril | 1 : rizs0,5: egyéb gabonafélék |

5.klórdán (cisz- és transz-izomerek összesen) | 0,02 |

6.DDT (DDT-, TDB- és DDE-izomerek összesen, DDT-ben kifejezve) | 0,05 |

7.diazinon | 0,05 |

8.1,2-dibrometán (etilén-dibromid) | 0,01 |

9.diklórfosz | 2 |

10.endoszulfán (az endoszulfán szulfátok alfa- és béta-izomerjeinek összege endoszulfánban kifejezve) | 0,2: kukorica0,1: egyéb gabonafélék |

11.endrin | 0,01 |

12.heptaklór (heptaklór és heptaklór-epoxid összesen heptaklórban kifejezve) | 0,01 |

13.hexaklór-benzén (HCB) | 0,01 |

14.hexaklór-ciklohexán (HCH)

14.1.alfa-izomer | összeg | 0,02 |

14.2.béta-izomer |

14.3.gamma-izomer (lindán) | 0,1 |

15.malation (malation és malaoxon összesen malationban kifejezve) | 8 |

16.foszfamidon | 0,05 |

17.piretrinek (piretrin I és II, cinerin I és II, jasmolin I és II összesen) | 3 |

18.triklórfon | 0,1 |

Peszticid-szermaradvány | Maximális érték mg/kg-ban (ppm) |

1.bromometán (metil-bromid) | 0,1 |

2.szén-diszulfid | 0,1 |

3.szén-tetraklorid | 0,1 |

4.hidrogén-cianid, cianidok hidrogén-cianidban kifejezve | 15 |

5.hidrogén-foszfid, foszfidok hidrogén-foszfidban kifejezve | 0,1 |

--------------------------------------------------

Top