EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0471

A Tanács 82/471/EGK irányelve (1982. június 30.) a takarmányozási célra felhasznált egyes termékekről

HL L 213., 1982.7.21, p. 8–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; hatályon kívül helyezte: 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/471/oj

31982L0471Hivatalos Lap L 213 , 21/07/1982 o. 0008 - 0014
spanyol különkiadás fejezet 03 kötet 25 o. 0311
portugál különkiadás fejezet 03 kötet 25 o. 0311
finn különkiadás fejezet 3 kötet 15 o. 0098
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 15 o. 0098


A Tanács 82/471/EGK irányelve

(1982. június 30.)

a takarmányozási célra felhasznált egyes termékekről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel az állattenyésztés nagyon fontos helyet foglal el a Közösség mezőgazdaságában, és a kielégítő eredmények nagymértékben függnek a megfelelő és jó minőségű takarmányok használatától;

mivel a takarmányokra vonatkozó szabályozás lényeges a mezőgazdasági termelékenység növekedéséhez;

mivel a fehérjetartalmú takarmányok fogyasztása – az állattenyésztés egyre növekvő szükségletének köszönhetően – folyamatosan emelkedik a Közösségben;

mivel ezt a növekvő keresletet az elmúlt években a kínálat érezhető csökkenése kísérte egyes fehérjetartalmú takarmányok világpiacán;

mivel ez a hiány idézte elő, hogy a takarmányipar kutatásokat végezzen a helyettesítő termékek területén, hogy biztosítsa az ellátás hozzáférhetőségét;

mivel amennyiben ezekre a termékekre vonatkozóan a tagállamokban törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések léteznek, amelyek alapelveiket illetően különbözőek; mivel ebből következik, hogy ezek a rendelkezések közvetlenül érintik a közös piac létrehozását és működését, és ezért azokat össze kell hangolni;

mivel ezeket a helyettesítő termékeket új műszaki eljárásokkal állítják elő, és ezért kívánatos, hogy minden egyes érintett termékcsoportra vonatkozóan előírásokkal szabályozzák a takarmányként vagy takarmány-összetevőként történő forgalomba hozatalukat, illetve szabályozzák, hogy mely egyedi termékeket engedélyezik és milyen felhasználási feltételekkel;

mivel egy új terméknek az érintett csoportok egyikébe való felvétele előtt szükséges megállapítani, hogy az rendelkezik-e a megkövetelt tápértékkel; mivel meg kell állapítani, hogy ezeknek a termékeknek ésszerű használat esetén nincs-e az emberi vagy az állati egészségre, illetve a környezetre káros hatásuk, és az állati termékek sajátosságainak megváltoztatásával nem ártanak-e a fogyasztónak;

mivel az engedélyezéshez megállapított alapvető elvekkel való összhang biztosítása érdekében, bizonyos csoportokhoz tartozó termékekre vonatkozóan a tagállamok hivatalosan összeállítanak egy dokumentációt; mivel az érintett anyagok vizsgálatának megkönnyítése érdekében ezeket a dokumentációkat a Tanács által legkésőbb az ezen irányelv alkalmazásának időpontjáig megállapított közös iránymutatásoknak megfelelően készítik el;

mivel közösségi határozatra várva célszerű, hogy a tagállamoknak megengedjék az azon termékekre vonatkozó nemzeti engedélyek ideiglenes fenntartását, amelyek az irányelvhez tartozó mellékletben jelenleg nem szerepelnek, vagy amelyek olyan különleges termékekre vonatkoznak, amelyek bizonyos esetekben más feltételeknek felelnek meg; mivel mindazonáltal az n-alkánokon tenyésztett "Candida" fajtájú élesztőkből nyert termékekre vonatkozóan az ezen irányelvről szóló értesítéstől számított két éven belül közösségi határozatot hoznak;

mivel a fehérjét nem tartalmazó nitrogénvegyületeket a fehérjére vonatkozó közvetett rendelkezések miatt alá kell vetni ezen irányelv rendelkezéseinek; mivel az e csoport termékeinek használatát ideiglenesen szabályozó, a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelv [4] módosítását vonja maga után, tekintettel a mellékleteire;

mivel a kérdéses termékek tápértéke és megbízhatósága nagymértékben függ összetételük jellemzőitől, a felhasználás feltételeitől és az elkészítés folyamatától; mivel ezért lényeges, hogy bizonyos esetekben címkével lássák el a termékeket, hogy megvédjék a felhasználót a csalástól, és lehetővé tegyék számára a termékek optimális felhasználását;

mivel nem célszerű, hogy azokra az érintett termékekre vagy az e termékeket tartalmazó takarmányokra közösségi rendelkezéseket alkalmazzanak, amelyeket harmadik országokba szándékoznak exportálni, mivel ezek az országok általában saját szabályozással rendelkeznek;

mivel annak biztosítása érdekében, hogy ezen irányelv követelményeinek megfeleljenek, amikor ezeket a termékeket vagy az ezeket a termékeket tartalmazó takarmányokat forgalomba hozzák, a tagállamoknak a megfelelő ellenőrző intézkedésekről rendelkezéseket kell hozniuk;

mivel azokat a termékeket vagy az olyan termékeket tartalmazó takarmányokat, amelyek megfelelnek ezeknek a követelményeknek, csak az ezen irányelvben meghatározott forgalmazási korlátozásoknak kell alávetni;

mivel elengedhetetlen egy megfelelő közösségi eljárás ahhoz, hogy alkalmazhatóvá tegyék a melléklet rendelkezéseit és az egyes termékekre vonatkozó dokumentációk benyújtására megállapított iránymutatásokat, és ahol szükséges, a tudományos és műszaki ismeretek fejlődésére figyelemmel rögzítsék az összetétel és a tisztaság kritériumait éppúgy, mint ezen termékek fiziko-kémiai és biológiai tulajdonságait;

mivel tekintettel valamennyi szükséges garancia megadására, az elfogadott közösségi eljárás a Bizottság által létrehozott Takarmányozási Tudományos Bizottság és az Élelmiszerek Tudományos Bizottsága kötelező konzultációját írja elő a melléklet módosításának egyes eseteiben;

mivel a tagállamok számára fenn kell tartani annak lehetőségét, hogy ha az emberi vagy állati egészséget veszélyezteti, ideiglenesen felfüggesszék egy termék felhasználásának engedélyezését, vagy ezzel kapcsolatosan bármilyen rendelkezést módosítsanak;

mivel annak érdekében, hogy a tagállamok ne éljenek vissza ezzel a jogukkal, a melléklet lehetséges módosításairól sürgősségi közösségi eljárásban kell határozni az igazoló dokumentumok alapján;

mivel ezen irányelv végrehajtásának elősegítése érdekében olyan eljárást kell alkalmazni, amely a 70/372/EGK határozat [5] által létrehozott Takarmányok Állandó Bizottságának keretén belül a tagállamok és a Bizottság között szoros együttműködést hoz létre,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ez az irányelv azokra a termékekre vonatkozik, amelyek közvetlen és közvetett fehérjeforrást jelentenek, amelyeket bizonyos műszaki eljárások segítségével állítanak elő, és takarmányként vagy a takarmányokban kerülnek a Közösségen belül forgalomba.

(2) Ez az irányelv nem érinti az alábbiakra vonatkozó közösségi rendelkezéseket:

a) a takarmányokban található adalékanyagok;

b) a takarmányokban előforduló nemkívánatos anyagok és termékek legmagasabb szintjének rögzítése;

c) az emberi vagy állati tápláléknak szánt termékeken vagy azokban maradó peszticid-szermaradvány legmagasabb szintjének rögzítése;

d) az egynemű és összetett takarmányok forgalmazása;

e) a takarmányokban található kórokozó mikroorganizmusok.

2. cikk

A 70/524/EGK tanácsi irányelv 2. cikkében megállapított fogalommeghatározásokat kell alkalmazni erre az irányelvre.

3. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy a mellékletben felsorolt termékcsoportok egyikéhez tartozó vagy az ilyen termékeket tartalmazó takarmányokat csak akkor hozhatják forgalomba, ha:

a) a kérdéses termék szerepel a mellékletben;

b) az ott megállapított feltételeknek megfelel.

(2) A tagállamok, kísérleti vagy tudományos céllal, az (1) bekezdés rendelkezései alól eltérést állapíthatnak meg, feltéve hogy egy megfelelő hivatalos vizsgálatot hajtottak végre.

4. cikk

(1) A 3. cikk (1) bekezdésétől eltérően a tagállamok addig az időpontig, amíg a 6. cikknek megfelelő határozatot meghozzák, fenntarthatják:

a) az ezen irányelv alkalmazásának időpontja előtt a területükön belül megadott engedélyeket, amelyek olyan termékekre vonatkoznak, amelyek nincsenek a mellékletben megjelölt termékcsoportok között, kivéve az n-alkánokon kitenyésztett "Candida" fajtájú élesztőkből nyert termékeket;

b) az ezen irányelv értesítése előtt a területükön belül megadott engedélyeket, amelyek egyrészt az n-alkánokon kitenyésztett "Candida" fajtájú élesztőkből nyert termékekre, másrészt azokra, a melléklet 1.2.1. alpontjában felsorolt termékekre vonatkoznak, amelyek az ott megállapítottól eltérő követelményeknek felelnek meg.

(2) A tagállamok megküldik a többi tagállamnak és a Bizottságnak az (1) bekezdésnek megfelelően területükön engedélyezett termékeknek a listáját.

5. cikk

(1) Az egynemű és összetett takarmányok címkézésére vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, a tagállamok előírják, hogy a mellékletben felsorolt termékeket csak akkor lehet takarmányként vagy takarmányba kevert adalékanyagként forgalomba hozni, ha minden, a mellékletben megállapított adat szerepel a csomagoláson, a tartályon vagy az azokhoz csatolt címkén.

(2) A tagállamok előírják, hogy az ömlesztve forgalmazott áruknál, az (1) bekezdésben említett adatok egy kísérőokmányon szerepeljenek.

6. cikk

(1) A tudományos vagy a műszaki ismeretek fejlődésének eredményeként a melléklethez készített módosításokat a 13. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően fogadják el. A melléklet 1.1. és 1.2. pontjában említett termékek esetében a Bizottság konzultációt folytat a Takarmányozási Tudományos Bizottsággal és az Élelmiszerek Tudományos Bizottságával.

Mindazonáltal, a 4. cikk (1) bekezdésében említett n-alkánokon tenyésztett "Candida" fajtájú élesztőkből nyert termékek esetében, a 13. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően határozatot fogadnak el, az ezen irányelvről szóló értesítéstől számított két éven belül, a Takarmányozási Tudományos Bizottsággal és az Élelmiszerek Tudományos Bizottságával folytatott konzultáció után.

(2) A melléklet módosításánál a következő elveket veszik figyelembe:

A. Egy termék csak akkor kerülhet be a mellékletbe, ha:

a) rendelkezik állatok számára hasznos tápértékkel, mivel nitrogént vagy fehérjét tartalmaz;

b) ésszerű használat esetén nincs káros hatással az emberi vagy állati egészségre, illetve a környezetre, és az állati termékek sajátosságaiból fakadó megromlásával nem árt a fogyasztónak;

c) a takarmányban ellenőrizhető.

B. Egy terméket törölnek a mellékletből, ha az A. pontban felsorolt feltételek egyikének nem felel meg.

(3) Azokat a kritériumokat, amelyek lehetővé teszik az ezen irányelvben szereplő termékek meghatározását, különösen az összetételre, tisztaságra és a fiziko-kémiai, illetve biológiai tulajdonságokra vonatkozó kritériumokat, a tudományos és műszaki ismeretek figyelembevételével, valamint a 13. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően határozzák meg.

7. cikk

(1) Annak biztosítása érdekében, hogy a melléklet 1.1. és 1.2. pontjában említett termékek megfeleljenek a 6. cikk (2) bekezdésében megállapított elveknek, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy egy, az alábbi (2) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően elkészített dokumentációt küldjenek hivatalosan a tagállamoknak, a Bizottságnak, és ha konzultációt kérnek, a Bizottság által létrehozott tudományos bizottságok tagjainak.

(2) A Bizottság javaslatára a Tanács az iránymutatásokat, amelyek alapján az (1) bekezdésben említett dokumentációt elkészítik, úgy állapítja meg, hogy ezeket az iránymutatásokat legkésőbb ezen irányelv alkalmazásának időpontjában alkalmazhassák.

Azokat a módosításokat, amelyeket a tudományos vagy műszaki fejlődés eredményeként végeznek ezekben az iránymutatásokban, a 13. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően fogadják el.

(3) A tagállamok, a Bizottság és az (1) bekezdésben említett dokumentáció többi címzettje gondoskodik arról, ha egy kérelmező alapos indokkal kéri, hogy azokat az információkat, amelyek felfedése kedvezőtlenül befolyásolja az ipari vagy kereskedelmi tulajdonjogokat, bizalmasan kezeljék.

Az ipari és kereskedelmi titoktartás nem vonatkozik:

- a termék nevére és összetételére, és bármely, a kivonatra és a mikroorganizmusra vonatkozó információra,

- a termék fiziko-kémiai és biológiai tulajdonságaira,

- a farmakológiai, toxikológiai és ökotoxikológiai adatok értelmezésére,

- a takarmányokban található termékek ellenőrzésére használt analitikai módszerekre.

8. cikk

(1) Ha ezen irányelv elfogadása után felmerülő új adatoknak vagy létező adatok újfajta értékelésének köszönhető részletes indokok alapján egy tagállam úgy találja, hogy a mellékletben felsorolt egyik termék vagy annak valamely feltétellel történő felhasználása az emberi vagy állati egészségre veszélyt jelent, még akkor is, ha az a termék megfelel ezen irányelv rendelkezéseinek, a tagállam ideiglenesen felfüggesztheti vagy korlátozhatja területén a szóban forgó rendelkezések alkalmazását. A tagállam erről haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, döntésének megindokolása mellett.

(2) A Bizottság a lehető leghamarabb megvizsgálja az érintett tagállam által megadott okokat és a Takarmányok Állandó Bizottságának keretén belül konzultál a tagállamokkal, majd késedelem nélkül megadja véleményét és megteszi a szükséges intézkedést.

(3) Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ezt az irányelvet módosítani kell az (1) bekezdésben említett nehézségek leküzdéséhez, és az emberi vagy állati egészség védelmének biztosításához, a 14. cikkben megállapított eljárást megindítja e módosítások elfogadása végett; ebben az esetben az a tagállam, amelyik védintézkedéseket fogadott el, fenntarthatja azokat a módosítások hatálybalépéséig.

9. cikk

Tekintettel a tagállamok közti forgalmazásra, az 5. cikkben említett adatokat legalább a rendeltetési ország egyik hivatalos nyelvén meg kell adni.

10. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelő takarmányokat, a mellékletben felsorolt termékek megjelenését és címkézését illetően, csak az ezen irányelvben előírt forgalmazási korlátozásoknak vetik alá.

11. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az állati termékeket ennek az irányelvnek az alkalmazásából kifolyólag ne vessék alá semmilyen forgalmazási korlátozásnak.

12. cikk

A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy legalább mintavétel útján, a forgalmazás során hivatalosan ellenőrizzék, hogy a takarmányok ezen irányelv követelményeinek megfelelnek-e.

13. cikk

(1) Amennyiben az e cikkben megállapított eljárást kell követni, az ügyet a Takarmányozási Állandó Bizottság (a továbbiakban "bizottság") elnöke terjeszti a bizottság elé, saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam képviselőjének kérelmére.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára az elfogadandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A bizottság 45 szavazatos többséggel dönt, a tagállamok szavazatait a Szerződés 148. cikke (2) bekezdésében megállapítottak szerint kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) a) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

b) Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság az elfogadandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

c) Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el, kivéve ha a Tanács egyszerű többséggel az intézkedések ellen szavazott.

14. cikk

(1) Amennyiben az e cikkben megállapított eljárást kell követni, az ügyet az elnök terjeszti a bizottság elé, saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam képviselőjének kérelmére.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára az elfogadandó intézkedésekről. A bizottság két napon belül véleményt nyilvánít a tervezetről. A bizottság 45 szavazatos többséggel dönt, a tagállamok szavazatait a Szerződés 148. cikke (2) bekezdésében megállapítottak szerint kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) a) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

b) Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság az elfogadandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

c) Ha a javaslatnak Tanács elé terjesztésétől számított 15 napon belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el, kivéve ha a Tanács egyszerű többséggel az intézkedések ellen szavazott.

15. cikk

A 70/524/EGK irányelv I. mellékletének K. pontjában és II. mellékletének D. b) pontjában a fehérjét nem tartalmazó nitrogénvegyületekre történő valamennyi hivatkozást el kell hagyni.

16. cikk

Ez az irányelv nem vonatkozik azokra a takarmányokra, amelyeket, amint azt legalább a lényeges információkkal bizonyítják, harmadik országba irányuló exportra szánnak.

17. cikk

A tagállamok az ezen irányelvről szóló értesítéstől számított két éven belül hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

18. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1982. június 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

Ph. Maystadt

[1] HL C 197., 1977.8.18., 3. o.

[2] HL C 63., 1978.3.13., 53. o.

[3] HL C 84., 1978.4.8., 4. o.

[4] HL L 270., 1970.12.14., 1. o.

[5] HL L 170., 1970.8.3., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |

Termékcsoport neve | Termék neve | A termék kémiai megnevezése vagy a mikroorganizmus azonosítása | Tápanyagkivonat (részletezés, ha van) | Termékösszetétel jellemzői | Állatfajok | Különös rendelkezések |

1.A mikroorganizmusok alábbi csoportjaiból származó fehérjék

1.1.Baktériumok | | | | | | |

1.2.Élesztők | Minden élesztő | Saccharomyces cerevisiae, amelyeknek a sejtjei elpusztulnak Saccharomyces carlsbegiensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis | Melasz, szeszfőzdeüledék, gabonák és keményítőt tartalmazó termékek, gyümölcslék, savó, tejsavak, hidrolizált növényi rostok | – | Minden állatfaj | |

1.2.1.Állati vagy növényi eredetű kivonato-kon tenyész-tett élesztők | –amely a 3. és 4. oszlopban felsorolt mikroorganizmusokból és kivonatokból származik | |

| –amelyeknek a sejtjei elpusztulnak | | | | | |

1.2.2.Az 1.2.1. pontban megadottaktól eltérő kivonatokon tenyésztett élesztők | | | | | | |

1.3.Algák | – | – | | | | |

1.4.Alsóbbrendű gombák | | | | | | |

2.Fehérjét nem tartalmazó nitrogénvegyületek és hasonló termékek az alábbi csoportokban

2.1.Karbamid és származékai | 2.1.1.Karbamid | CO(NH2)2 | – | Minimum 98 %-os tisztaság | Kérődzők a kérődzés kezdetétől | Az összetett takarmányok címkéjén vagy csomagolásán feltüntetendő információk: a termék neve, adott esetben az összetett takarmányban lévő mennyisége, feltéve hogy vannak hivatalos elemzési módszerek,a fehérjét nem tartalmazó nitrogénvegyület(ek)ben lévő nitrogén aránya, nitrogén-egyenértékben kifejezve,a használati utasításban jelezni kell, azokat az állatokat, amelyeknek a takarmányt szánták, és a fehérjét nem tartalmazó nitrogén összmennyiségének a legmagasabb szintjét, amelyet a napi adagban nem szabad túllépni |

| 2.1.2.Biuret | C2H5O2N3 | – | |

| 2.1.3.Karbamid-foszfát | CO(NH2)2H3PO4 | – | |

| 2.1.4.Diureido-izobután | (CH3)2-CH-CH-(NHCONH2)2 | – | |

2.2.Aminosavak és hasonló termékek | 2.2.1.DL-metionin | CH3S(CH2)2-CH(NH2)COOH | – | Minimum 98 %-os tisztaság | Minden állatfaj | – |

| 2.2.2.L-lizin | NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH | – | – |

| 2.2.3.L-lizin hidroklorid | NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH. HCl | – | – |

| 2.2.4.DL-metionin hidroxi-analóg | (CH3-S-(CH2)2-(CH(OH)-COO)2Ca | – | – |

--------------------------------------------------

Top