EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0373

A Tanács irányelve (1979. április 2.) az összetett takarmány forgalmazásáról

OJ L 86, 6.4.1979, p. 30–37 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 025 P. 33 - 40
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 75 - 82
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 75 - 82
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 205 - 212
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 205 - 212
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 003 P. 77 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 003 P. 77 - 84

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; hatályon kívül helyezte: 32009R0767 . Latest consolidated version: 20/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/373/oj

31979L0373Hivatalos Lap L 086 , 06/04/1979 o. 0030 - 0037
finn különkiadás fejezet 3 kötet 10 o. 0205
görög különkiadás: fejezet 03 kötet 25 o. 0033
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 10 o. 0205
spanyol különkiadás fejezet 03 kötet 16 o. 0075
portugál különkiadás fejezet 03 kötet 16 o. 0075


A Tanács irányelve

(1979. április 2.)

az összetett takarmány forgalmazásáról

(79/373/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel az állattenyésztés nagyon fontos helyet foglal el az Európai Gazdasági Közösség mezőgazdaságában; mivel a kielégítő eredmények nagymértékben függenek a megfelelő, jó minőségű takarmányok felhasználásától;

mivel a takarmányágazat szabályozása fontos a mezőgazdaság termelékenységének növekedése szempontjából, e tekintetben az összetett takarmányok különleges szerepet játszanak;

mivel az összetett takarmányok forgalmazásának szabályozásánál figyelni kell arra, hogy a takarmány kedvező hatást gyakoroljon az állattenyésztésre; mivel a takarmányoknak mindig teljes értékűnek, hamisítatlannak és a forgalomképes minőségűnek kell lenniük; mivel nem jelenthetnek veszélyt az állati és emberi egészségre, és nem hozhatók megtévesztő módon forgalomba;

mivel a felhasználó részére pontos és tartalmas tájékoztatást kell nyújtani a rendelkezésére álló összetett takarmányokról; mivel ezért legalább azon analitikai alkotórészek szintjét fel kell tüntetni, amelyek a takarmány minőségére közvetlen hatást gyakorolnak;

mivel további rendelkezések elfogadására várva a néhány tagállamban alkalmazott gyakorlatra tekintettel átmenetileg lehetővé kell tenni, hogy a takarmányok összetételéről az analitikai alkotórészek és az összetevők tekintetében az adatok teljesebb feltüntetését megköveteljék; mivel ilyen adatokat azonban csak ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelően lehet kérni;

mivel valamennyi takarmány-előállítónak lehetőséget kellene adni továbbá, hogy a címkén feltüntessen néhány, a fogyasztó számára hasznos adatot; mivel a tagállamok fenntartják a jogot, hogy engedélyezzék az előállítóknak további adatok feltüntetését;

mivel a közösségi rendelkezések elfogadására várva a tagállamok – amennyiben jogszabályaik ezt ezen irányelv elfogadásakor előirányozzák – továbbra is megkövetelhetik, hogy a területükön forgalomba hozott összetett takarmányok meghatározott összetevőkből készüljenek vagy meghatározott összetevőktől mentesek legyenek;

mivel amíg nincsenek közösségi módszerek, az energiaérték megjelölését a tagállamok csak akkor követelhetik vagy engedélyezhetik, ha ezen irányelv elfogadásakor területükön azt már előírták vagy engedélyezték;

mivel a vásárlók megfelelő biztonságának érdekében az összetett takarmányokat rendszerint zárt csomagokban vagy tartályokban kell forgalomba hozni; mivel azonban lehetőséget kell adni arra, hogy bizonyos, a Közösség által megállapított különleges körülmények esetén ettől a szabálytól eltérjenek;

mivel a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az ezen irányelvnek megfelelő összetett takarmányok Közösségen belüli forgalmazását – jelölésükre és csomagolásukra tekintettel – nem korlátozzák;

mivel annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatal során az összetett takarmányokra megállapított előírásokat betartsák, a tagállamoknak megfelelő ellenőrző intézkedéseket kell hozniuk;

mivel a tervezett intézkedések könnyebb végrehajtása és különösen a szükséges módosítások, kiegészítések elvégzése érdekében olyan eljárást kell bevezetni, amely szoros együttműködést hoz létre a tagállamok és a Bizottság között, a 70/372/EGK határozattal [4] létrehozott Takarmányok Állandó Bizottságának keretén belül;

mivel ez az irányelv számos nemzeti eltérést tartalmaz; mivel ezért szükséges egy határidős felülvizsgálat kikötése ezen esetek némelyikére,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ez az irányelv a Közösségen belül forgalomba hozott összetett takarmányokra vonatkozik.

(2) Ez az irányelv

a) az egynemű takarmányokról;

b) a takarmány-adalékanyagokról;

c) a takarmányokban lévő nemkívánatos anyagok és termékek megengedett legnagyobb szintjének meghatározásáról;

d) az emberi vagy állati fogyasztásra szánt termékeken vagy termékekben a peszticid-szermaradványok megengedett legnagyobb szintjének meghatározásáról;

e) a mezőgazdasági termékek piacszervezéséről

szóló rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) takarmányok: önmagukban vagy keverékekben használt szerves vagy szervetlen anyagok, adalékanyagokkal vagy adalékanyagok nélkül, állatok szájon át történő etetésére;

b) összetett takarmányok: szerves vagy szervetlen anyagok keverékei, adalékanyagokkal vagy adalékanyagok nélkül, teljes értékű vagy kiegészítő takarmányként, állatok szájon át történő etetésére;

c) napi takarmányadag: a takarmány átlagos összmennyisége 12 %-os nedvességtartalommal számítva, amely egy meghatározott fajú, korcsoportú és hasznosítási irányú állat napi összes tápanyagszükségletét fedezi;

d) teljes értékű takarmányok: takarmányok keverékei, amelyek összetételüknél fogva önmagukban elegendők napi takarmányadagul;

e) kiegészítő takarmányok: takarmányok keverékei, amelyek meghatározott anyagokat nagy mennyiségben tartalmaznak, de összetételüknél fogva csak más takarmányokkal együtt elegendők napi takarmányadagul;

f) ásványi takarmányok: kiegészítő takarmányok, amelyek főleg ásványi anyagokat, és legalább 40 % nyershamut tartalmaznak;

g) melaszos takarmányok: kiegészítő takarmányok, amelyeket melasz felhasználásával állítottak elő, és a szacharózra számított összcukortartalmuk legalább 14 %;

h) állatok: rendes körülmények között ember által táplált és tartott, illetve fogyasztott fajokhoz tartozó állatok;

i) kedvtelésből tartott állatok: rendes körülmények között ember által táplált és tartott, de nem fogyasztott fajokhoz tartozó állatok, kivéve a prémes állatokat.

3. cikk

A tagállamok előírják, hogy összetett takarmányokat csak akkor szabad forgalomba hozni, ha megbízható és kifogástalan kereskedelmi minőségűek. Előírják továbbá, hogy az összetett takarmányok nem veszélyeztethetik az állati vagy emberi egészséget, és nem szabad azokat megtévesztő módon kínálni vagy forgalomba hozni.

4. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy összetett takarmányokat csak zárt csomagban vagy tartályokban szabad forgalomba hozni. Előírják továbbá, hogy a csomagokat vagy tartályokat úgy kell lezárni, hogy a zár a felnyitásnál megsérüljön, és azt ne lehessen ismét felhasználni.

(2) Az (1) bekezdés alapelvétől közösségi szinten engedélyezendő eltérések a 13. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kerülnek felsorolásra, amennyiben a szóban forgó összetett takarmányok azonossága és minősége biztosított marad.

5. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy összetett takarmányok csak akkor hozhatók forgalomba, ha a csomagoláson, a tartályon vagy az azokhoz rögzített címkén jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul feltüntetik az alább felsorolt adatokat, amelyekért a Közösségen belüli székhellyel rendelkező előállító, csomagoló, importőr, eladó vagy forgalmazó felel:

a) az "összetett takarmány" megnevezést;

b) az állatfajt vagy állatkategóriát, amelynek etetésére az összetett takarmány szolgál;

c) a takarmány pontos rendeltetésének megjelölését;

d) etetési útmutatót, ha a b), illetve c) pontból nem derül ki;

e) a melléklet 5. pontjában felsorolt adatokat;

f) az e bekezdésben említett adatokért felelős személy nevét vagy cégnevét és címét vagy bejegyzett székhelyét;

g) a nettó súlyt, folyékony termékek esetében a nettó térfogatot vagy a nettó súlyt.

Legfeljebb három összetevőből álló összetett takarmányok esetében a b), valamint adott esetben a c) és d) pontban említett adatok feltüntetése elhagyható, ha a leírásból világosan következik, hogy milyen összetevőket használtak fel.

(2) A tagállamok előírják, hogy a tartálykocsikban vagy hasonló szállítóeszközökben vagy a 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően forgalomba hozott összetett takarmányokat az (1) bekezdésben említett adatokat tartalmazó kísérőokmánnyal kell ellátni. A végfelhasználó részére szánt kis mennyiségű összetett takarmányok esetében elegendő, ha a vásárlónak ezeket az adatokat egy megfelelő tájékoztató révén hozzák tudomására.

(3) A tagállamok előírhatják, hogy az (1) bekezdés b)–e) és g) pontjában felsorolt adatok csak a kísérőokmányon szerepeljenek.

(4) A tagállamok előírhatják, hogy a következő adatok szerepelhetnek még:

a) a teljes értékű, illetve kiegészítő takarmány megnevezés, adott esetben az "összetett takarmány" meghatározás helyett;

b) az összetevők;

c) a melléklet 3., 4. és 6. pontjában előírt adatok;

d) a gyártási időpont;

e) az (eredeti) nettó súly a csomagolás időpontjában, az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott nettó súly helyett;

f) tejpótló takarmány esetén a tejportartalom, továbbá összetett takarmányoknál a gabonatartalom; ez esetben a többi összetevőnek az 5. cikk (7) bekezdése szerint megkövetelt adatai elhagyhatóak.

(5) A tagállamok előírják, hogy az (1) bekezdésben felsorolt adatokkal kapcsolatban csak a következő kiegészítő adatokat szabad feltüntetni az összetett takarmányok csomagolásán, tartályán, címkéjén vagy kísérőokmányán:

a) az e bekezdésben említett adatokért felelős személy azonosító jele vagy védjegye;

b) a tétel referenciaszáma;

c) eltarthatósági időtartam;

d) a gyártó vagy előállító ország;

e) a termék ára;

f) etetési útmutató, ha az (1) bekezdés szerint nem kötelező;

g) a melléklet 7. pontjában felsorolt adatok.

(6) A tagállamok előírhatják, hogy az (1) bekezdésben felsorolt adatokkal kapcsolatban csak a következő kiegészítő adatokat szabad feltüntetni az összetett takarmányok csomagolásán, tartályán, címkéjén vagy kísérőokmányán:

a) a gyártó neve vagy cégneve, és címe vagy székhelye, ha nem ő felelős az adatokért;

b) a termék kereskedelmi neve;

c) az összetevők;

d) adott esetben, a 14. cikk a) pontjának rendelkezéseire vonatkozó adatok;

e) a gyártási időpont;

f) a melléklet 8. pontjában felsorolt adatok.

(7) Ha az összetevőkre vonatkozó adatokat feltüntetik, akkor minden felhasznált összetevőt meg kell nevezni, vagy minden egyes összetevő mennyiségét megadva vagy csökkenő sorrendben aszerint, hogy az összetett takarmány mekkora hányadát alkotják. A tagállamok előírhatják e két jelölés használatának egyikét, a másik forma kizárásával. Ahol nem hoztak intézkedéseket a 10. cikk b) pontja szerint, a tagállamok kategóriák szerint csoportosíthatják az összetevőket vagy fenntarthatják a már meglévő kategóriákat, és engedélyezhetik, hogy az összetevők adatai helyett a kategóriák adatait tüntessék fel.

(8) Bármely más információ csak az (1)–(7) bekezdésben említett adatoktól elkülönítve tüntethető fel a csomagoláson, a tartályon, a címkén és a kísérőokmányon.

6. cikk

A tagállamok előírják, hogy az összetett takarmányok forgalomba hozatalára a melléklet 1., 2., 9.1. és 9.2. pontjában meghatározott rendelkezések érvényesek.

7. cikk

A tagállamok előírhatják, hogy az összetett takarmányok forgalomba hozatalára a melléklet 3., 4. és 9.3. pontjában megállapított eljárások érvényesek. A tagállamok megfelelő tűréshatárokat állapíthatnak meg a melléklet 9.3. pontjában említett esetekben, valamint az abban felsoroltakon kívüli analitikai alkotórészek esetében.

8. cikk

Amennyiben a tagállamok jogszabályai ezt az irányelv elfogadásakor előírják, megkövetelhetik, hogy a területükön forgalomba hozott összetett takarmányok:

- meghatározott összetevőkből készüljenek, vagy

- meghatározott összetevőktől mentesek legyenek.

9. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az összetett takarmányok forgalomba hozatalát ezen irányelvben meghatározott rendelkezésekkel összefüggésben lévő okok miatt az irányelvben előírtakon kívül más korlátozásoknak ne vessék alá.

10. cikk

A 13. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően és a tudományos és műszaki ismeretek fejlődésének figyelembevételével:

a) kell elfogadni a melléklet szükséges módosításait;

b) létre lehet hozni az 5. cikk (4) és (6) bekezdése szerinti adatközlések céljára a több összetevő összefoglalására szolgáló kategóriákat;

c) létre lehet hozni az összetett takarmányok energiaértékének kiszámítására vonatkozó módszereket.

11. cikk

A tagállamok közötti kereskedelemben az 5. cikk (1)–(7) bekezdésében említett adatokat legalább a rendeltetési országban használatos vagy hivatalos nyelvek egyikén fel kell tüntetni.

12. cikk

A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést, hogy a forgalomba hozatal során az irányelvben előirányzott feltételek betartását legalább mintavétel útján, hatóságilag ellen- őrizzék.

13. cikk

(1) Ha az e cikkben megállapított eljárást kell követni, akkor az ügyet az elnök, saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérelmére, haladéktalanul a Takarmányok Állandó Bizottsága (a továbbiakban: bizottság) elé terjeszti.

(2) A bizottságban a tagállamok szavazatait a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdése szerint súlyozzák. Az elnök nem szavazhat.

(3) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt legalább 41 szavazatos többséggel fogadják el, mielőtt kinyilvánítják.

(4) A Bizottság elfogadja az intézkedéseket, és haladéktalanul végrehajtja azokat, amennyiben összhangban vannak a bizottság véleményével. Ha az intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel fogadja el az intézkedéseket.

(5) Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a Bizottság elfogadja a javasolt intézkedéseket, és haladéktalanul végrehajtja azokat, kivéve, ha a Tanács egyszerű többséggel az említett intézkedések ellen szavazott.

14. cikk

Ez az irányelv nem érinti a tagállamoknak azt a jogát, hogy

a) összetett-takarmánytípusokat ajánljon, amelyek meghatározott analitikai feltételeknek megfelelnek;

b) ezen irányelvet olyan összetett takarmányokra ne alkalmazza, amelyeknél legalább valamely megfelelő ismertetőjel igazolja, hogy harmadik országokba történő kivitelre szánják;

c) ezen irányelvet olyan összetett takarmányokra ne alkalmazza, amelyeknél egy külön ismertetőjel igazolja, hogy tudományos vagy kísérleti célokra tartott állatok etetésére szánják.

15. cikk

A Bizottság, a szerzett tapasztalatok alapján, legkésőbb az irányelvről szóló értesítést követő három éven belül módosítási javaslatokat juttat el a Tanácshoz, például az összetett takarmányok szabad mozgásának megvalósítására és meghatározott egyenlőtlenségek elhárítására, különösen az összetevők felhasználása és az árucímkézés vonatkozásában. A Tanács a javaslatokról legkésőbb az irányelvről szóló értesítést követő 5 éven belül határoz.

16. cikk

A tagállamok 1981. január 1-jén hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

17. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1979. április 2-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. François-poncet

[1] HL C 34., 1971.4.14., 8. o.

[2] HL C 10., 1972.2.5., 35. o.

[3] HL C 4., 1972.1.20., 3. o.

[4] HL L 170., 1970.8.3., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

1. A megjelölt vagy feltüntetendő értékek az adott állapotban lévő összetett takarmányok súlyára vonatkoznak, ha erre vonatkozóan más rendelkezés nem szerepel.

2. A tejpótló takarmányok és a 40 %-ot meghaladó tejterméktartalmú összetett takarmányok esetében a nedvességtartalom nem haladhatja meg a 7 %-ot.

3. A nedvességtartalom nem haladhatja meg a következő értékeket:

–szerves anyagot nem tartalmazó ásványi takarmányok esetén: | 5,0 %, |

–szerves anyagot tartalmazó ásványi takarmányok esetén: | 10,0 %, |

–bármely más összetett takarmány esetén, kivéve:a teljes értékű gabonát,a melaszos takarmányokat,a félszáraz, nedves és folyékony összetett takarmányokat, azzal a kitétellel, hogy ezt a nedvességtartalom értéket túl lehet lépni, ha tartósítószert használnak, és feltéve, hogy a takarmány nedvességtartalmát és eltarthatóságát feltüntetik: | 14,0 %. |

4. A tagállamok a 3. cikk sérelme nélkül előírhatják, hogy a főként rizsfeldolgozási melléktermékekből álló összetett takarmányok esetén a sósavban oldhatatlan hamu tartalma nem haladhatja meg a szárazanyag 3,3 %-át, más termékeknél a szárazanyag 2,2 %-át.

Ugyanakkor ez az érték túlléphető a következő összetett takarmányok esetében:

- megengedett ásványi kötőanyagokat tartalmazó összetett takarmányok,

- ásványi összetett takarmányok és

- 50 %-nál több cukorrépaszeletet vagy -pépet tartalmazó összetett takarmányok,

feltéve, hogy az értéket a takarmány százalékában kifejezve feltüntetik, ha meghaladja a szárazanyag 3,3 %-át.

5. Az 5. cikk (1) bekezdése szerinti adatok:

5.1. Az összetett takarmányok analitikai összetevőire vonatkozó tartalmi értékek, kivétel a teljes értékű gabonák keverékei, az 5.2. és 5.3. pontban felsorolt összetett takarmányok és a kedvtelésből tartott állatok (kivéve kutyák és macskák) számára előállított összetett takarmányok:

- nyersfehérje,

- nyersolajok és -zsírok,

- nyersrost,

- nyershamu.

5.2. Az ásványi takarmányok analitikai összetevőire vonatkozó tartalmi értékek:

- nyershamu,

- kalcium,

- foszfor,

- nátrium.

5.3. A melaszos takarmányok analitikai összetevőire vonatkozó tartalmi értékek:

- nyersrost,

- összes cukor szacharózban kifejezve.

6. Az 5. cikk (4) bekezdése szerinti adatok:

6.1. Az összetett takarmányok analitikai összetevőire vonatkozó tartalmi értékek és azok kritériumai, kivétel a teljes értékű gabonák keverékei, a 6.2., 6.3. és 6.4. pontban felsorolt összetett takarmányok és a 6.4. pontban fel nem sorolt kedvtelésből tartott állatok számára előállított összetett takarmányok:

–oldható fehérje, | | |

–nedvesség, | | |

–keményítő, | | |

–összes cukor szacharózban kifejezve, | | |

–kalcium, | | |

–magnézium, | | |

–nátrium, | | |

–foszfor, | | |

–cisztin, | csak sertésnél, baromfinál és kérődzőknél a kérődzés megkezdéséig |

–lizin, | | | |

–metionin, | | | |

–hivatalosan elismert módszer szerint számított energiaérték. | | |

6.2. Az ásványi takarmányok analitikai összetevőire vonatkozó tartalmi értékek:

- nyersfehérje,

- oldható fehérje,

- nyersolajok és -zsírok,

- nyersrost,

- magnézium,

- nedvesség,

- lizin (csak sertésnél).

6.3. A melaszos takarmányok analitikai összetevőire vonatkozó tartalmi értékek:

- nyersfehérje,

- oldható fehérje,

- nyersolajok és -zsírok,

- nyershamu,

- nedvesség.

6.4. A kutyák és macskák részére összeállított takarmányok analitikai összetevőire vonatkozó tartalmi értékek:

- nedvesség.

7. Az 5. cikk (5) bekezdése szerinti adatok:

7.1. A kutyák és macskák részére összeállított összetett takarmányok analitikai összetevőire vonatkozó tartalmi értékek:

- kalcium,

- nátrium,

- foszfor,

- nedvesség.

7.2. A kedvtelésből tartott állatok, kivéve kutyák és macskák, részére összeállított összetett takarmányok analitikai összetevőire vonatkozó tartalmi értékek:

- nedvesség,

- nyersfehérje,

- nyersolajok és -zsírok,

- nyersrost,

- nyershamu,

- kalcium,

- nátrium,

- foszfor.

8. Az 5. cikk (6) bekezdése szerinti adatok:

8.1. Az összetett takarmányok analitikai összetevőire vonatkozó tartalmi értékek és azok kritériumai, kivétel a kedvtelésből tartott állatok számára előállított összetett takarmányok és a 8.2. pontban felsorolt összetett takarmányok:

–nedvesség, | | |

–keményítő, | | |

–összes cukor szacharózban kifejezve, | | |

–oldható fehérje, | | |

–kalcium, | | |

–magnézium, | | |

–nátrium, | | |

–foszfor, | | |

–cisztin, | csak sertésnél, baromfinál és kérődzőknél a kérődzés megkezdéséig |

–lizin, | | | |

–metionin, | | | |

–hivatalosan elismert módszer szerint számított energiaérték. | | |

8.2. Az ásványi takarmányok analitikai összetevőire vonatkozó tartalmi értékek:

- nyersfehérje,

- oldható fehérje,

- nyersolajok és -zsírok,

- nyersrost,

- magnézium.

9. Ha a 12. cikkben leírt hatósági vizsgálat kimutatja, hogy az adott összetett takarmányok összetétele eltér a feltüntetett értékektől, a következő tűréshatárok engedélyezettek a 3. cikk rendelkezései értelmében:

9.1. Ha a kimutatott tartalmi érték alacsonyabb, mint a feltüntetett:

9.1.0 Nyersfehérje:

- 30 % vagy annál nagyobb feltüntetett érték esetén 1,8 egység,

- 30 %-nál kisebb, de 15 %-nál nem kisebb feltüntetett érték esetén a feltüntetett érték 6 %-a,

- 15 %-nál kisebb feltüntetett érték esetén 0,9 egység.

9.1.1 Oldható fehérje:

- 25 % vagy annál nagyobb feltüntetett érték esetén 2,5 egység,

- 25 %-nál kisebb, de 15 %-nál nem kisebb feltüntetett érték esetén a feltüntetett érték 10 %-a,

- 15 %-nál kisebb feltüntetett érték esetén 1,5 egység.

9.1.2 Összes cukor:

- 20 % vagy annál nagyobb feltüntetett érték esetén 2 egység,

- 20 %-nál kisebb, de 10 %-nál nem kisebb feltüntetett érték esetén a feltüntetett érték 10 %-a,

- 10 %-nál kisebb feltüntetett érték esetén 1 egység.

9.1.3 Keményítő:

- 25 % vagy annál nagyobb feltüntetett érték esetén 2,5 egység,

- 25 %-nál kisebb, de 10 %-nál nem kisebb feltüntetett érték esetén a feltüntetett érték 10 %-a,

- 10 %-nál kisebb feltüntetett érték esetén 1 egység.

9.1.4 Nyersolajok és -zsírok:

- 15 % vagy annál nagyobb feltüntetett érték esetén 1,5 egység,

- 15 %-nál kisebb, de 8 %-nál nem kisebb feltüntetett érték esetén a feltüntetett érték 10 %-a,

- 8 %-nál kisebb feltüntetett érték esetén 0,8 egység.

9.1.5 Összes foszfor, kalcium, magnézium, nátrium:

- 15 % vagy annál nagyobb feltüntetett érték esetén 1,5 egység,

- 15 %-nál kisebb, de 1 %-nál nem kisebb feltüntetett érték esetén a feltüntetett érték 10 %-a,

- 1 %-nál kisebb feltüntetett érték esetén 0,1 egység.

9.1.6 Metionin, lizin és cisztin:

- a feltüntetett érték 15 %-a,

9.2. Ha a kimutatott tartalmi érték magasabb, mint a feltüntetett:

9.2.1 Nedvesség:

- 10 % vagy annál nagyobb feltüntetett érték esetén 1 egység,

- 10 %-nál kisebb, de 2 %-nál nem kisebb feltüntetett érték esetén a feltüntetett érték 10 %-a,

- 2 %-nál kisebb feltüntetett érték esetén 0,2 egység.

9.2.2 Nyershamu:

- 10 % vagy annál nagyobb feltüntetett érték esetén 1 egység,

- 10 %-nál kisebb, de 5 %-nál nem kisebb feltüntetett érték esetén a feltüntetett érték 10 %-a,

- 5 %-nál kisebb feltüntetett érték esetén 0,5 egység.

9.2.3 Nyersrost:

- 8 % vagy annál nagyobb feltüntetett érték esetén 1,2 egység,

- 8 %-nál kisebb, de 4 %-nál nem kisebb feltüntetett érték esetén a feltüntetett érték 15 %-a,

- 4 %-nál kisebb feltüntetett érték esetén 0,6 egység.

9.2.4 Sósavban nem oldható hamu:

- 3 % vagy annál nagyobb feltüntetett érték esetén a feltüntetett érték 10 %-a,

- 3 %-nál kisebb feltüntetett érték esetén 0,3 egység.

9.3. Ha a kimutatott eltérés ellenkező irányú a 9.1., illetve 9.2. pontok közül a megfelelőben leírtakhoz képest:

9.3.1 - nyersfehérje, nyersolajok és -zsírok, összes cukor, keményítő esetén: a 9.1. pontban ezen anyagokra megengedett tűréshatár kétszerese,

- foszfor, kalcium, magnézium, nátrium, nyers hamu, nyersrost esetén: a 9.1. és 9.2. pontban ezen anyagokra megengedett tűréshatár háromszorosa.

--------------------------------------------------

Top