EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L1032

A Tanács harmadik irányelve (1978. június 12.) a nemzetközi utazás során alkalmazandó forgalmi és jövedéki adóra vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedés által megállapított rendelkezések összehangolásáról

HL L 366., 1978.12.28, p. 28–30 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2008; közvetve hatályon kívül helyezte: 32007L0074

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/1032/oj

31978L1032Hivatalos Lap L 366 , 28/12/1978 o. 0028 - 0030
finn különkiadás fejezet 9 kötet 1 o. 0072
görög különkiadás: fejezet 09 kötet 1 o. 0097
svéd különkiadás fejezet 9 kötet 1 o. 0072
spanyol különkiadás fejezet 09 kötet 1 o. 0103
portugál különkiadás fejezet 09 kötet 1 o. 0103


A Tanács harmadik irányelve

(1978. június 12.)

a nemzetközi utazás során alkalmazandó forgalmi és jövedéki adóra vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedés által megállapított rendelkezések összehangolásáról

(78/1032/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 99. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel folytatni kell a nemzetközi utazásban résztvevő személyeknek nyújtott adómentességek tekintetében tett tevékenységet annak érdekében, hogy a tagállamok népei jobban tudatában legyenek a közös piac valóságának;

mivel meg kell könnyíteni a tagállamok közötti utasforgalmat a forgalmi adó és a jövedéki adó alól nyújtott mentességek fokozásával, amelyeknek a 72/230/EGK irányelvvel [4] módosított 69/169/EGK irányelv [5] által meghatározott összegét a Közösség egészében a megélhetési költségek növekedése tovább csökkentette;

mivel az európai elszámolási egységnek az Európai Közösségek intézményei által az adómentesség területén elfogadott jogi aktusokba történő bevezetése nem járhat azon hatással, hogy csökkentse a jelenleg mentességre jogosult nemzeti valutában kifejezett összegeket;

mivel össze kell hangolni a kiskereskedelmi szakaszban az adóelengedésre irányuló szabályokat annak érdekében, hogy megakadályozzák a jelenlegi rendelkezések eredményeként bekövetkező kettős adózás eseteit;

mivel a jelenlegi gazdasági helyzet miatt meg kell adni mind a Dán Királyságba és Írországba behozandó áruk egységenkénti értékével, mind a Dán Királyságba behozandó csendes borokra vonatkozó mennyiségi korlátozással összefüggő átmeneti eltérést,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 69/169/EGK irányelv 2. cikke a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A behozatalra alkalmazandó forgalmi adó és jövedéki adó alól nyújtott mentesség a Közösség tagállamaiból érkező utazók személyi poggyászában található árukra vonatkozik, feltéve, hogy azok kielégítik a Szerződés 9. és 10. cikkében meghatározott feltételeket, az egyik tagállam belföldi piacán az adózásra irányadó általános szabályoknak megfelelően szerezték be azokat, és a behozatal nem kereskedelmi jellegű, valamint az áruk összértéke személyenként nem haladja meg a 180 európai elszámolási egységet."

b) A (2) bekezdésben a "30 elszámolási egység" kifejezés helyébe az "50 elszámolási egység" kifejezés lép.

c) A (3) bekezdésben a "125 elszámolási egység" kifejezés helyébe a "180 elszámolási egység" kifejezés lép.

d) A szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(4) Amennyiben az (1) bekezdésben említett utazás:

- egy harmadik ország területén való átutazást is magában foglal; ezen irányelv értelmében az ilyen, leszállás nélkül történő átrepülés nem minősül átutazásnak,

- egy másik tagállam területének olyan részén kezdődik, ahol az azon a területen elfogyasztott árukra nem számítanak fel forgalmi adót és/vagy jövedéki adót,

az utazónak tudnia kell igazolni, hogy a poggyászában szállított árukat az egyik tagállam belföldi piacán az adózásra irányadó általános feltételekkel szerezte be, és nem jogosult a forgalmi adó és/vagy jövedéki adó semmilyen visszatérítésére; ilyen igazolás hiányában az 1. cikket kell alkalmazni.

(5) A mentesített áruk összértéke semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott összeget."

2. cikk

A 69/169/EGK irányelv 4. cikke a következőképpen módosul:

a) Az (1) bekezdés b) pontja második francia bekezdésének II. oszlopában az "összesen 3 literig" kifejezés helyébe az "összesen 4 literig" kifejezés lép.

b) A (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett árukra a 17 évnél fiatalabb utazók esetében nem vonatkozik az adómentesség.

Az (1) bekezdés d) pontjában említett árukra a 15 évnél fiatalabb utazók esetében nem vonatkozik az adómentesség."

c) A szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(4) Amennyiben a 2. cikk (1) bekezdésében említett utazás

- egy harmadik ország területén való átutazást is magában foglal; ezen irányelv értelmében az ilyen, leszállás nélkül történő átrepülés nem minősül átutazásnak,

- egy másik tagállam területének olyan részén kezdődik, ahol az azon a területen elfogyasztott árukra nem számítanak fel forgalmi adót és/vagy jövedéki adót,

az utazónak tudnia kell igazolni, hogy a poggyászában szállított árukat az egyik tagállam belföldi piacán az adózásra irányadó általános feltételekkel szerezte be, és nem jogosult a forgalmi adó és/vagy jövedéki adó semmilyen visszatérítésére, ilyen igazolás hiányában az (1) bekezdés I. oszlopában említett mennyiségeket kell alkalmazni.

(5) A mentesített áruk összértéke semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az (1) bekezdés II. oszlopában meghatározott összeget."

3. cikk

A 69/169/EGK irányelv 6. cikke a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vámellenőrzés alatt álló repülőtéri üzletekben és a légi járművek fedélzetén végzett eladásokkal kapcsolatos szabályok sérelme nélkül a tagállamok a kiskereskedelmi szakaszban történő értékesítéssel kapcsolatban megteszik a szükséges lépéseket, hogy a (3) és (4) bekezdésben meghatározott esetekben és feltételek mellett engedélyezzék a forgalmi adó elengedését a tagállamot elhagyó utazók személyi poggyászában végzett áruszállításokra vonatkozóan. A jövedéki adót nem lehet elengedni."

b) A (3) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A tagállamok állandó lakosaikat kizárhatják az adóelengedés előnyeiből."

4. cikk

"7. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában "európai elszámolási egység" (EEE): az 1977. december 21-i költségvetési rendeletben [6] meghatározott fogalom.

(2) Ezen irányelv végrehajtása során alkalmazandó nemzeti valutában kifejezett EEE-ellenértéket évente egyszer rögzítik. Az október első munkanapjától érvényes árfolyamokat a következő év január 1-jével kezdődő hatállyal kell alkalmazni.

(3) A tagállamok az 1. és 2. cikkben előírt EEE-összegek átváltásából származó nemzeti valutában kifejezett összegeket kikerekíthetik, feltéve, hogy ez a kerekítés nem haladja meg a 2 EEE-t.

(4) A tagállamok a (2) bekezdésben meghatározott éves kiigazítás idején hatályos mentességek összegeit fenntarthatják, ha a (3) bekezdésben említett kerekítést megelőzően az EEE-ben kifejezett mentességek összegeinek átváltása a nemzeti valutában kifejezett mentesség 5 %-ánál kisebb változást eredményezne."

5. cikk

(1) A 69/169/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésétől eltérően, amelyet az ezen irányelv 1. cikkének a) pontja módosított:

- a Dán Királyság 1981. december 31-ig kizárhatja az adómentességből azon árukat, amelyek egy egységének értéke meghaladja a 135 EEE-t,

- Írország 1983. december 31-ig kizárhatja az adómentességből azon árukat, amelyek egy egységének értéke meghaladja a 77 EEE-t.

(2) Az (1) bekezdésben említett eltérések végrehajtásának időszaka során a többi tagállam megteszi az adó elengedésének lehetővé tételéhez szükséges lépéseket, a 69/169/EGK irányelv 6. cikke (4) bekezdésében említett eljárások szerint a Dán Királyságba és Írországba behozott olyan árukra vonatkozóan, amelyeket az említett országokban a mentességből kizártak.

(3) Az ezen irányelv 2. cikkének a) pontjával módosított 69/169/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjától eltérően, a csendes borok behozatalának forgalmi adó és jövedéki adó alól nyújtott mentességére tekintettel, a Dán Királyság 1983. december 31-ig fenntarthatja a három literes mennyiségi korlátozást.

6. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1979. január 1-jéig megfeleljenek.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal azokat a rendelkezéseiket, amelyeket az ezen irányelv végrehajtása érdekében fogadnak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1978. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

H.-D. Genscher

[1] HL C 31., 1977.2.8., 5. o.

[2] HL C 133., 1977.6.6., 44. o.

[3] HL C 114., 1977.5.11., 33. o.

[4] HL L 139., 1972.6.17., 28. o.

[5] HL L 133., 1969.6.4., 6. o.

[6] HL L 356., 1977.12.31., 1. o.

--------------------------------------------------

Top