Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R3279

A Tanács 3279/75/EGK Rendelete (1975. december 16.) az élő fák és egyéb növények, hagymák, gyökerek és hasonló részek, vágott virágok és lombdíszek tagsággal nem rendelkező országokból való behozatalára az egyes tagállamok által alkalmazott elbánás egységesítéséről

OJ L 326, 18.12.1975, p. 1–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 130 - 132
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 220 - 222
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 220 - 222
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 002 P. 154 - 156
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 119 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 119 - 121

No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; hatályon kívül helyezte: 32011R1229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/3279/oj

31975R3279Hivatalos Lap L 326 , 18/12/1975 o. 0001 - 0003
görög különkiadás: fejezet 03 kötet 14 o. 0130
spanyol különkiadás fejezet 03 kötet 9 o. 0220
portugál különkiadás fejezet 03 kötet 9 o. 0220


A Tanács 3279/75/EGK Rendelete

(1975. december 16.)

az élő fák és egyéb növények, hagymák, gyökerek és hasonló részek, vágott virágok és lombdíszek tagsággal nem rendelkező országokból való behozatalára az egyes tagállamok által alkalmazott elbánás egységesítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élő fák és egyéb növények, hagymák, gyökerek és hasonló részek, vágott virágok és lombdíszek piaca közös szervezésének létrehozásáról szóló, 1968. február 27-i 234/68/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 234/68/EGK rendelet 8. cikkének (2) bekezdése megállapítja, hogy az egyes tagállamok részéről a tagsággal nem rendelkező országokkal kapcsolatban alkalmazott importrendszer összehangolásához és egységesítéséhez szükséges rendelkezéseket el kell fogadni;

mivel az élő fák és egyéb növények, hagymák, gyökerek és hasonló részek, vágott virágok és lombdíszek tekintetében a fent említett rendelet értelmében előírt közös importrendszer létrehozásához a tagsággal nem rendelkező országokból származó importra vonatkozóan mennyiségi korlátozásokra, azokkal azonos hatású intézkedésekre, valamint a vámmal azonos hatású adókra van szükség;

mivel azonban korlátozni kell a tagsággal nem rendelkező országokkal folytatott kereskedelemben az összes mennyiségi korlátozás vagy az azokkal azonos hatású intézkedés megszüntetéséből származó kockázatokat; mivel a szóban forgó termékeket ezért az állami szintű kereskedelmet folytató államokból származó behozatal közös szabályainak megállapításáról szóló, 1969. december 19-i 109/70/EGK tanácsi rendelet [2], valamint a tagsággal nem rendelkező országokból származó behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 1974. június 4-i 1439/74/EGK tanácsi rendelet [3] hatálya alá kell helyezni;

mivel rendelkezni kell továbbá olyan behozatali engedélyrendszer létrehozásáról, amely – a különösen érzékeny termékek esetében – olyan biztosíték nyújtását írja elő, amely garantálja az engedély érvényességi ideje alatt az import lebonyolítását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Ha a 234/68/EGK rendelet és ez a rendelet másként nem rendelkezik, illetve ha a Tanács a Szerződés 43. cikk (2) bekezdésében előírt szavazási eljárással összhangban a Bizottság javaslatára másként nem határozott, a közös vámtarifa 6. árucsoportja alá tartozó, tagsággal nem rendelkező országokból importált termékek tekintetében tilos:

- a vámokkal azonos hatású díjakat kivetni,

- mennyiségi korlátozást vagy azzal azonos hatású intézkedést alkalmazni.

(2) A közös vámtarifa volt 06.03A alszáma alá tartozó rózsa és szegfűfajták esetén azonban a tagállamok 1977. december 31-ig fenntarthatják a tagsággal nem rendelkező országokból származó termékek importjára 1974. január 1. óta érvényben lévő intézkedéseket, de nem tehetik ezeket azoknál korlátozóbb jellegűvé.

(3) A közös vámtarifa volt 06.02 vámtarifaszáma alá tartozó nem gyökeres szőlődugványokra és oltványokra, valamint az oltott vagy gyökeres szőlődugványokra vonatkozóan a tagállamok fenntarthatják a tagsággal nem rendelkező országokból származó termékek importjára 1974. január 1. óta érvényben lévő intézkedéseket, de nem tehetik ezeket azoknál korlátozóbb jellegűvé. Ez a rendelkezés a harmadik országokban a szőlő ivartalan szaporí tásához szükséges anyagok forgalomba hozataláról szóló, 1974. december 9-i 74/649/EGK tanácsi irányelv [4] teljesítéséhez szükséges intézkedések tagállamokon belüli hatálybalépésének határidejéig érvényes.

(4) Azok a tagállamok, amelyek fenn kívánják tartani a (2) és (3) bekezdésben említett intézkedéseket, azok hatálybalépése előtt értesítik a Bizottságot.

2. cikk

(1) A 109/70/EGK rendelet melléklete kiterjed a közös vámtarifa 6. árucsoportja alá tartozó, a fenti mellékletben említett bármely országból importált valamennyi termékre, az azokra vonatkozó időszakok alatt az e rendelet mellékletében feltüntetett termékek kivételével.

(2) A közös vámtarifa 6. árucsoportja alá tartozó termékek – az azokra vonatkozó időszakok alatt az e rendelet mellékletében feltüntetett termékek kivételével – belekerülnek az 1439/74/EGK rendelet I. mellékletében szereplő liberalizált termékek közös listájába.

(3) Az 1. cikk (2) vagy (3) bekezdése értelmében, a tagállamok által fenntartott intézkedések sérelme nélkül, a 109/70/EGK és az 1439/74/EGK rendelet II. és III. címeit kell alkalmazni az e rendelet mellékletében feltüntetett termékekre az ott szereplő időtartamokig. Ha azonban olyan terméket visznek be a tagállamokba, amely az 1. cikk (2) és (3) bekezdése értelmében nemzeti korlátozás alá esik, az adott tagállamon belül a 109/70/EGK és az 1439/74/EGK rendelet alapján kibocsátott behozatali okmányok alkalmazásának előfeltétele az előzetes behozatali engedélynek megfelelő nemzeti okmány kiadása.

3. cikk

(1) A 109/70/EGK III. címe és az 1439/74/EGK rendelet szerinti felügyeleti intézkedések hatálya alá tartozó termékek közösségbe irányuló behozatala, a 234/68/EGK rendelet 14. cikkében foglalt eljárással összhangban, olyan behozatali engedély bemutatásához köthető, amelyet a tagállamok az ilyen engedély iránt folyamodó, bármely érdekelt fél részére bocsátanak ki, függetlenül annak Közösségen belüli letelepedési helyétől. Az engedély a Közösségen belül egy tranzakció lebonyolítására érvényes. Olyan termék behozatalához azonban, amely az 1. cikk (2) vagy (3) bekezdése értelmében valamely tagállamban nemzeti korlátozás alá esik, az engedély e tagállambeli alkalmazásának az előzetes behozatali engedélynek megfelelő nemzeti dokumentum bemutatásától tehető függővé.

(2) A behozatali engedély kibocsátása olyan biztosíték nyújtásától tehető függővé, amely garantálja az engedély érvényességi ideje alatt a behozatal lebonyolítását. Ez a biztosíték részben vagy egészben elveszik, amennyiben az adott időszak alatt a behozatal nem, vagy csak részben kerül lebonyolításra.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén a 109/70/EGK és az 1439/74/EGK rendelet értelmében a termékre alkalmazott felügyeleti intézkedéseket fel kell függeszteni.

4. cikk

Az engedélyek érvényességi idejét, valamint a 3. cikk alkalmazásának egyéb szabályait a 234/68/EGK rendelet 14. cikkében meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 1976. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1975. december 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

G. Marcora

[1] HL L 55., 1968.3.2., 1. o.

[2] HL L 19., 1970.1.26., 1. o.

[3] HL L 159., 1974.6.15., 1. o.

[4] HL L 352., 1974.12.28., 45. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

KV vámtarifaszám | Termék megnevezése | Időszak |

ex 06.03 A | Rózsafajták | 1977. december 31-ig |

ex 06.03 A | Szegfűfajták | 1977. december 31-ig |

ex 06.02 A | Nem gyökeres szőlődugványok és oltványok | A 74/469/EGK irányelvnek való megfeleléshez szükséges intézkedések tagállamokon belüli hatálybalépésére megállapított határidőig |

06.02 B | Oltott vagy gyökeres szőlőültetvé nyek |

--------------------------------------------------

Top