EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D1487

Az EU–PFSZ vegyes bizottság 1/2021 sz. határozata (2021. augusztus 30.) az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló euromediterrán ideiglenes társulási megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításáról [2021/1487]

ST/1851/2021/INIT

OJ L 328, 16.9.2021, p. 23–105 (BG, CS, DA, DE, EL, EN, HR, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SL, FI, SV)
OJ L 328, 16.9.2021, p. 23–106 (ES, ET, FR, IT, LV, SK)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1487/oj

2021.9.16.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/23


AZ EU–PFSZ VEGYES BIZOTTSÁG 1/2021 sz. HATÁROZATA

(2021. augusztus 30.)

az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló euromediterrán ideiglenes társulási megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításáról [2021/1487]

AZ EU–PFSZ VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti euromediterrán ideiglenes társulási megállapodásra (1) és különösen a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyvének 3. cikkére,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló euromediterrán ideiglenes társulási megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) 25. cikke a megállapodás 3. jegyzőkönyvére (a továbbiakban: a 3. jegyzőkönyv) hivatkozik, amely megállapítja a származási szabályokat.

(2)

A 3. jegyzőkönyv 3. cikke úgy rendelkezik, hogy a megállapodás 63. cikkével létrehozott vegyes bizottság határozhat a 3. jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosításáról.

(3)

A pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény (2) (a továbbiakban: az egyezmény) célja, hogy a származási szabályok meglévő, az egyezmény szerződő felei között kötött bilaterális szabadkereskedelmi megállapodásokban létrehozott bilaterális rendszereit az említett bilaterális megállapodásokban lefektetett elvek sérelme nélkül egyetlen multilaterális keretbe foglalja.

(4)

Az Unió és Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) 2011. június 15-én, illetve 2013. november 18-án írta alá az egyezményt.

(5)

Az Unió és Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) 2012. március 26-án, illetve 2014. május 27-én helyezte letétbe elfogadási okiratát az egyezmény letéteményesénél. Következésképpen, az egyezmény 10. cikkének (3) bekezdésével összhangban az egyezmény az Unió és Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) tekintetében 2012. május 1-jén, illetve 2014. július 1-jén lépett hatályba.

(6)

Az Unió és Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) megállapodott abban, hogy az egyezmény módosításának megkötéséig és hatálybalépéséig a módosított egyezményben megállapított származási szabályokon alapuló alternatív származási szabályokat alkalmaz, amely szabályok bilaterálisan alternatív származási szabályokként alkalmazhatók az egyezményben megállapított származási szabályok helyett.

(7)

A 3. jegyzőkönyvet ezért fel kell váltani egy olyan új jegyzőkönyvvel, amely alternatív származási szabályokat állapít meg. Az új jegyzőkönyvnek ezenkívül az egyezményre való dinamikus hivatkozást kell tartalmaznia annak érdekében, hogy az egyezménynek mindig a legújabb hatályos változatára hivatkozzon,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereskedelemről és együttműködésről szóló euromediterrán ideiglenes társulási megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 3. jegyzőkönyv helyébe az e határozat mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2021. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2021. augusztus 30-án.

a vegyes bizottság részéről

az elnök

Neal Mac CALL


(1)  HL L 187., 1997.7.16., 3. o.

(2)  HL L 54., 2013.2.26., 4. o.


MELLÉKLET

3. Jegyzőkönyv

A »SZÁRMAZÓ TERMÉK« FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL ÉS AZ IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDSZEREIRŐL

1. cikk

Az alkalmazandó származási szabályok

1.   A megállapodás végrehajtása céljából a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény (1) (a továbbiakban: az egyezmény) legutóbb módosított és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett változatának I. függeléke, valamint II. függelékének vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

2.   Az egyezmény I. függelékében és II. függelékének vonatkozó rendelkezéseiben szereplő »releváns megállapodás« kifejezésre való hivatkozásokat a megállapodásra való hivatkozásként kell értelmezni.

2. cikk

Alkalmazandó alternatív származási szabályok

1.   E jegyzőkönyv 1. cikke ellenére, az e jegyzőkönyv A. függelékében meghatározott alkalmazandó alternatív származási szabályok (a továbbiakban: átmeneti szabályok) szerint preferenciális származásúnak minősített termékek a megállapodás végrehajtása céljából egyúttal az Európai Unióból vagy Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó termékeknek tekintendők.

2.   Az átmeneti szabályokat addig kell alkalmazni, amíg az egyezménynek az átmeneti szabályok alapjául szolgáló módosítása hatályba nem lép.

3. cikk

A viták rendezése

1.   Amennyiben az egyezmény I. függelékének 32. cikkében vagy az e jegyzőkönyv A. függelékének 34. cikkében meghatározott ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatban olyan viták merülnek fel, amelyeket nem lehet rendezni az ellenőrzést kérő vámhatóságok és az ezen ellenőrzésnek a végrehajtásáért felelős vámhatóságok között, ezeket a vitákat a vegyes bizottság elé kell terjeszteni.

2.   Az importőr és az importáló ország vámhatóságai közötti viták rendezésére vonatkozóan minden esetben az említett ország jogszabályai az irányadók.

4. cikk

A jegyzőkönyv módosításai

A vegyes bizottság határozhat e jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosításáról.

5. cikk

Az egyezmény felmondása

1.   Amennyiben akár az Európai Unió, akár Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) írásban értesíti az egyezmény letéteményesét arról, hogy az egyezmény 9. cikke értelmében fel kívánja mondani az egyezményt, az Európai Unió és Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) a megállapodás végrehajtása érdekében azonnal tárgyalásokat kezd a származási szabályokról.

2.   Az e tárgyalások eredményeképpen megállapított új származási szabályok hatálybalépéséig a megállapodás tekintetében továbbra is az egyezmény I. függelékében és – adott esetben – II. függelékének vonatkozó rendelkezéseiben előírt, a felmondás időpontjában hatályos származási szabályok alkalmazandók. Mindazonáltal az egyezmény I. függelékében és adott esetben II. függelékének vonatkozó rendelkezéseiben előírt származási szabályok a felmondás időpontjától kezdve kizárólag az Európai Unió és Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kétoldalú kumulációt lehetővé tevő rendelkezésekként értelmezendők.

A. FÜGGELÉK

ALKALMAZANDÓ ALTERNATÍV SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK

A pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény szerződő felei által az egyezmény módosításának megkötéséig és hatálybalépéséig nem kötelező jelleggel alkalmazható szabályok

(a továbbiakban: a szabályok vagy az átmeneti szabályok)

A »SZÁRMAZÓ TERMÉK« FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA ÉS AZ IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDSZEREI

TARTALOMJEGYZÉK

CÉLKITŰZÉSEK

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

II. CÍM

A »SZÁRMAZÓ TERMÉK« FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

2. cikk

Általános követelmények

3. cikk

Teljes egészében létrejött termékek

4. cikk

Kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás

5. cikk

Tűréshatárokra vonatkozó szabályok

6. cikk

Nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás

7. cikk

Származási kumuláció

8. cikk

A származási kumuláció alkalmazási feltételei

9. cikk

Minősítési egység

10. cikk

Készletek

11. cikk

Semleges elemek

12. cikk

Könyvelés szerinti elkülönítés

III. CÍM

TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

13. cikk

A territorialitás elve

14. cikk

A változtatás tilalma

15. cikk

Kiállítások

IV. CÍM

VÁMVISSZATÉRÍTÉS VAGY VÁMMENTESSÉG

16. cikk

Vámvisszatérítés vagy vámmentesség

V. CÍM

SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS

17. cikk

Általános követelmények

18. cikk

A származási nyilatkozat kiállításának feltételei

19. cikk

Elfogadott exportőr

20. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiadására vonatkozó eljárás

21. cikk

Visszamenőleges hatállyal kiadott EUR.1 szállítási bizonyítvány

22. cikk

EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának kiadása

23. cikk

A származási igazolás érvényessége

24. cikk

Vámszabad területek

25. cikk

A behozatalra vonatkozó követelmények

26. cikk

Részletekben történő behozatal

27. cikk

A származási igazolás alóli mentesség

28. cikk

Eltérések és formai hibák

29. cikk

Beszállítói nyilatkozatok

30. cikk

Euróban kifejezett összegek

VI. CÍM

EGYÜTTMŰKÖDÉSI ELVEK ÉS IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

31. cikk

Igazoló dokumentumok, a származási igazolások és az igazoló okmányok megőrzése

32. cikk

A viták rendezése

VII. CÍM

IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

33. cikk

Értesítés és együttműködés

34. cikk

A származási igazolások ellenőrzése

35. cikk

A beszállítói nyilatkozatok ellenőrzése

36. cikk

Szankciók

VIII. CÍM

AZ A. FÜGGELÉK ALKALMAZÁSA

37. cikk

Európai Gazdasági Térség

38. cikk

Liechtenstein

39. cikk

San Marino Köztársaság

40. cikk

Andorrai Hercegség

41. cikk

Ceuta és Melilla

A mellékletek jegyzéke

I. MELLÉKLET:

Bevezető megjegyzések a II. melléklet szerinti listához

II. MELLÉKLET:

A létrejött termék származó státusának megszerzése érdekében a nem származó anyagokon végzendő megmunkálások vagy feldolgozások listája

III. MELLÉKLET:

A származási nyilatkozat szövege

IV. MELLÉKLET:

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány és az EUR.1 szállítási bizonyítvány iránti kérelem mintája

V. MELLÉKLET:

A Ceutából és Melillából származó termékekre vonatkozó különleges feltételek

VI. MELLÉKLET:

Beszállítói nyilatkozat

VII. MELLÉKLET:

Hosszú távú beszállítói nyilatkozat

CÉLKITŰZÉSEK

Ezek a szabályok nem kötelezőek. Ezen szabályok célja, hogy ideiglenes jelleggel, a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény (a továbbiakban: PEM-egyezmény vagy egyezmény) módosításának megkötéséig és hatálybalépéséig alkalmazzák őket. Ezek a szabályok bilaterálisan, azon szerződő felek közötti kereskedelemre lesznek alkalmazandók, amelyek a szabályok alkalmazása mellett döntenek, és azokra hivatkoznak a bilaterális preferenciális kereskedelmi megállapodásaikban, vagy belefoglalják azokat az említett megállapodásokba. Ezen szabályok célja az, hogy az egyezmény szabályai helyett – amely szabályok az egyezményben foglaltak szerint nem sértik a szerződő felek között létrejött vonatkozó megállapodásokban és egyéb kapcsolódó bilaterális megállapodásokban meghatározott elveket –alkalmazzák őket. Ennek megfelelően ezek a szabályok nem lesznek kötelezőek, hanem önkéntes alapon alkalmazhatják őket. Azon gazdasági szereplők alkalmazhatják őket, amelyek az egyezmény helyett e szabályok alapján kívánnak kedvezményeket biztosítani.

Ezen szabályoknak nem célja, hogy módosítsák az egyezményt. Az egyezmény az egyezmény szerződő felei között továbbra is teljes mértékben alkalmazandó marad. Ezek a szabályok nem változtatják meg a szerződő feleknek az egyezmény alapján fennálló jogait és kötelezettségeit.

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E szabályok alkalmazásában:

(a)

»a szabályokat alkalmazó szerződő fél«: a PEM-egyezmény szerződő fele, amely e szabályokat belefoglalja a PEM-egyezményben részes, másik szerződő féllel kötött bilaterális preferenciális kereskedelmi megállapodásaiba; e fogalommeghatározás magában foglalja a megállapodásban részes feleket is;

(b)

»árucsoport«, »vámtarifaszám«, »alszám«: a Vámegyüttműködési Tanács 2004. június 26-án kelt ajánlásában foglaltak szerinti módosításokkal együtt a Harmonizált Áruleíró- és Kódrendszert (a továbbiakban: a Harmonizált Rendszer) alkotó nómenklatúrán belül meghatározott árucsoport, vámtarifaszám, alszám (négy- vagy hatszámjegyű kódok);

(c)

»besorolt«: egy áru a Harmonizált Rendszer egy adott vámtarifaszáma vagy alszáma alá tartozik;

(d)

»szállítmány«: olyan termékek, amelyeket:

(i)

egy adott exportőr egy adott címzettnek egyidejűleg szállít; vagy

(ii)

az exportőrtől a címzettig való szállításuk során egyetlen fuvarokmány, ilyen okmány hiányában egyetlen számla kísér;

(e)

»a részes fél vagy a szabályokat alkalmazó szerződő fél vámhatóságai«: az Európai Unió esetében az európai uniós tagállamok bármely vámhatósága;

(f)

»vámérték«: az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VII. cikkének végrehajtására vonatkozó 1994. évi megállapodás (a vámérték-megállapításáról szóló WTO-egyezmény) szerint megállapított érték;

(g)

»gyártelepi ár«: a gyárból való elszállításkor a termékért a részes fél területén letelepedett azon gyártónak fizetett ár, amelynek vállalkozásában az utolsó megmunkálást vagy feldolgozást végezték, azzal a feltétellel, hogy az árnak magában kell foglalnia az összes felhasznált anyag értékét és a gyártással összefüggésben felmerülő összes költséget, de nem foglalhatja magában az előállított termék kivitele esetén visszafizetett vagy visszaigényelhető belső adókat. Abban az esetben, ha az utolsó megmunkálást vagy feldolgozást egy bizonyos gyártó alvállalkozásban végezte, a »gyártó« kifejezés az alvállalkozót igénybe vevő vállalkozást jelenti.

Ha a ténylegesen kifizetett árban nem jelenik meg a termék gyártásával összefüggésben a részes félnél ténylegesen felmerült valamennyi költség, akkor a gyártelepi ár az összes ilyen költség összegét jelenti, levonva belőle a létrejött termék kivitele esetén visszatérítendő vagy visszatéríthető mindennemű belső adót;

(h)

»felcserélhető anyagok« vagy »felcserélhető termékek«: olyan anyagok vagy termékek, amelyek azonos jellegűek és kereskedelmi minőségűek, azonos műszaki és fizikai jellemzőkkel rendelkeznek, és egymástól nem különböztethetők meg;

(i)

»áru«: anyag és termék egyaránt;

(j)

»előállítás«: bármiféle megmunkálás vagy feldolgozás, beleértve az összeszerelést is;

(k)

»anyag«: a termék előállítása során felhasznált bármilyen összetevő, nyersanyag, alkatrész vagy alkotórész stb.;

(l)

»a nem származó anyagok megengedett legnagyobb részaránya«: a nem származó anyagok mennyiségének azon megengedett legnagyobb részaránya, amely mellett az előállítás a termék származó státusa megalapozása szempontjából még kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak minősül. Bizonyos esetekben a termék gyártelepi árának százalékában, más esetekben az árucsoportok egy meghatározott csoportjába vagy egy meghatározott árucsoportba, vámtarifaszám alá vagy alszám alá tartozó felhasznált anyagok nettó tömegének százalékában van kifejezve;

(m)

»termék«: az előállított termék, akkor is, ha egy másik előállítási műveletben történő későbbi felhasználásra szánják;

(n)

»terület«: egy részes fél szárazföldi területe, belvizei és felségvizei;

(o)

»hozzáadott érték«: a terméknek a szabályokat alkalmazó más szerződő fél területéről származó valamennyi beépített anyag vámértékével csökkentett gyártelepi ára, amely viszonylatában kumuláció alkalmazható, illetve amennyiben a vámérték nem ismert vagy nem állapítható meg, az anyagokért az exportáló részes fél területén fizetett első megállapítható ár;

(p)

»anyagok értéke«: a felhasznált nem származó anyagok behozatalkor érvényes vámértéke, vagy ha ez nem ismert vagy nem állapítható meg, az anyagokért az exportáló részes fél területén fizetett első megállapítható ár. E pontot a felhasznált származó anyagok értékének megállapítására értelemszerűen kell alkalmazni.

II. CÍM

A »SZÁRMAZÓ TERMÉK« FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

2. cikk

Általános követelmények

A megállapodás végrehajtása céljából a következő termékek tekintendők valamely részes fél területéről származó termékeknek egy másik részes fél területére történő kivitel esetén:

(a)

a 3. cikk értelmében a teljes egészében valamely részes fél területén létrejött termékek;

(b)

a valamely részes fél területén létrejött és olyan anyagokat tartalmazó termékek, amelyek nem teljes egészében ott jöttek létre, feltéve, hogy a szóban forgó anyagokat a 4. cikk értelmében az adott részes fél területén kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás alá vonták.

3. cikk

Teljes egészében létrejött termékek

1.   A következő termékek tekintendők teljes egészében valamely részes fél területén létrejöttnek egy másik részes fél területére történő kivitel esetén:

(a)

az adott részes fél területén a földből vagy a tengerfenékről kinyert ásványi termékek és természetes víz;

(b)

az adott részes fél területén termesztett vagy betakarított növények – beleértve a vízi növényeket – és növényi eredetű termékek;

(c)

az adott részes fél területén született és nevelt élő állatok;

(d)

az adott részes fél területén nevelt élő állatokból származó termékek;

(e)

az adott részes fél területén született és nevelt, majd levágott állatokból származó termékek;

(f)

az adott részes fél területén folytatott vadászatból vagy halászatból származó termékek;

(g)

akvakultúra-termékek, amennyiben a halak, rákfélék, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatok tojásból, lárvából, zsenge vagy előnevelt ivadékból ott születtek vagy ott nevelték őket;

(h)

az adott részes fél hajóival bármely parti tengeren kívüli tengerszakaszból származó tengeri halászati termékek és a tengerből nyert más termékek;

(i)

az adott részes fél feldolgozóhajóin kizárólag a h) pontban említett termékekből előállított termékek;

(j)

a kizárólag nyersanyagok visszanyerésére alkalmas, az adott részes fél területén összegyűjtött használt cikkek;

(k)

az adott részes fél területén folytatott előállítási műveletekből származó hulladék és maradék;

(l)

az adott részes fél felségvizein kívül fekvő olyan tengerfenék felszínéről vagy talajából kinyert termékek, amelynek kiaknázására az adott részes fél kizárólagos joggal rendelkezik;

(m)

a kizárólag az a)–l) pontban meghatározott termékből az adott részes fél területén előállított áru.

2.   Az (1) bekezdés h) és i) pontjában szereplő »hajói« és »feldolgozóhajói« kifejezés kizárólag azon hajókra és feldolgozóhajókra vonatkozik, melyek minden alábbi követelménynek megfelelnek:

(a)

nyilvántartásba vannak véve az exportáló vagy az importáló részes félnél;

(b)

az exportáló vagy importáló részes fél lobogója alatt közlekednek;

(c)

teljesítik a következő feltételek valamelyikét:

(i)

legalább 50 %-ban az exportáló vagy importáló részes fél állampolgárai tulajdonában vannak; vagy

(ii)

olyan társaságok tulajdonában állnak, amelyek:

székhelye és tevékenysége gyakorlásának elsődleges helye az exportáló vagy importáló részes fél területén van; valamint

legalább 50 %-ban az exportáló vagy importáló részes fél, annak állami szervei vagy állampolgárai tulajdonában vannak.

3.   A (2) bekezdés alkalmazásában, amennyiben az exportáló vagy importáló részes fél az Európai Unió, akkor az exportáló vagy importáló részes fél az Európai Unió tagállamait jelenti.

4.   A (2) bekezdés alkalmazásában az EFTA-államokat egy, a szabályokat alkalmazó szerződő félnek kell tekinteni.

4. cikk

Kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás

1.   E cikk (3) bekezdése és a 6. cikk sérelme nélkül, a nem teljes egészében valamely részes fél területén létrejött termékek akkor tekintendők kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak, ha a II. melléklet listájában az érintett árukra vonatkozóan meghatározott feltételek teljesülnek.

2.   Ha egy olyan terméket, amely az (1) bekezdésnek megfelelően valamely részes félnél megszerezte a származó státust, egy másik termék előállítása során alapanyagként használnak fel, akkor nem kell figyelembe venni a termék előállítása során esetlegesen felhasznált nem származó anyagokat.

3.   Az (1) bekezdésben előírt követelmények teljesülését termékenként kell vizsgálni.

Ha azonban a vonatkozó szabály a nem származó anyagok megengedett legnagyobb részarányának való megfelelésen alapul, a részes felek vámhatóságai engedélyezhetik az exportőröknek, hogy a költségek és a devizaárfolyamok ingadozásainak figyelembevétele érdekében a (4) bekezdésnek megfelelően kiszámítsák a termék gyártelepi árának és a nem származó anyagok értékének az átlagát.

4.   Amennyiben a (3) bekezdés második albekezdése alkalmazandó, a termék átlagos gyártelepi árát és a felhasznált nem származó termékek átlagos értékét kell kiszámítani, előbbit az előző adóévben az adott termék összes értékesítése után felszámított gyártelepi ár összegéből, utóbbit az előző adóévben az adott termék előállítása során felhasznált összes nem származó anyag értékének összegéből, adóévként az exportáló részes fél által meghatározott adóévet figyelembe véve, illetve ha a teljes adóévre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, akkor rövidebb, legalább három hónap hosszúságú időtartamot figyelembe véve.

5.   Ha egy exportőr az átlagolásos eljárás alkalmazását választotta, akkor a referenciaként figyelembe vett adóévet, illetve a referenciaként figyelembe vett, az adóévnél rövidebb időszakot követő év során következetesen azt kell alkalmaznia. Az exportőr az átlagolásos eljárás alkalmazásával felhagyhat ugyanakkor abban az esetben, ha egy adott adóév vagy annál rövidebb, legalább három hónap hosszúságú reprezentatív időtartam alatt azt tapasztalja, hogy a költségeknek vagy a devizaárfolyamoknak az eljárás alkalmazását megalapozó ingadozásai megszűntek.

6.   A nem származó anyagok megengedett legnagyobb részarányára vonatkozó kritérium teljesülésének vizsgálata során gyártelepi árként és a nem származó anyagok értékeként a (4) bekezdésben említett átlagos értékeket kell figyelembe venni.

5. cikk

Tűréshatárokra vonatkozó szabályok

1.   A 4. cikktől eltérve, és figyelemmel az e cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt feltételekre, a II. melléklet szerinti listában meghatározott feltételek értelmében egy adott termék előállításában nem felhasználható nem származó anyagok az adott termék előállításában mégis felhasználhatók, ha a termékben a becsült teljes nettó tömegük vagy összértékük nem haladja meg:

(a)

a 2. és a 4–24. árucsoportba tartozó termékek esetében – a 16. árucsoportba tartozó feldolgozott halászati termékek kivételével – a termék nettó tömegének 15 %-át;

(b)

az a) pontban említettektől eltérő termékek esetében a termék gyártelepi árának 15 %-át.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó a Harmonizált Rendszer szerinti 50–63. árucsoport alá tartozó termékek esetében, amelyek tekintetében az I. melléklet 6. és 7. megjegyzésében említett tűréshatárokat kell alkalmazni.

2.   E cikk (1) bekezdésének alkalmazása következtében a nem származó anyagok részaránya nem lépheti túl a II. melléklet szerinti listában megállapított szabályok által megengedett legnagyobb értékeket.

3.   E cikk (1) és (2) bekezdése nem alkalmazható a 3. cikk értelmében teljes egészében egy adott részes fél területén létrejött termékekre. A 6. cikk és a 9. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül azonban az említett rendelkezésekben előírt tűréshatárokat kell alkalmazni azokra a termékekre, amelyek esetében a II. melléklet listájában megállapított szabály előírja, hogy a termék előállítása során felhasznált anyagoknak teljes egészükben létrejöttnek kell lenniük.

6. cikk

Nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás

1.   E cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a származó státus megszerzéséhez nem kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak kell tekinteni a következő műveleteket, függetlenül attól, hogy teljesülnek-e a 4. cikkben foglalt követelmények:

(a)

a szállítás és tárolás során a termékek jó állapotának megőrzését biztosító műveletek;

(b)

csomagok megosztása és összeállítása;

(c)

mosás, tisztítás; por, oxidáció, olaj, festék vagy más külső réteg eltávolítása;

(d)

textíliák vasalása vagy simítása;

(e)

egyszerű festési és fényezési műveletek;

(f)

a rizs hántolása, részleges és teljes őrlése; a gabonafélék és a rizs fényezése, glazúrozása;

(g)

a cukor színezésére, ízesítésére vagy formázására szolgáló műveletek; kristálycukor részleges vagy teljes őrlése;

(h)

gyümölcs-, dió- és zöldségfélék hámozása, kimagozása, feltörése és kifejtése;

(i)

élezés, egyszerű köszörülés vagy egyszerű vágás;

(j)

szitálás, rostálás, válogatás, osztályozás, méret szerinti osztályozás, összepárosítás (ideértve a készlet összeállítását is);

(k)

palackba, konzervdobozba, flakonba, zsákba, ládába, dobozba való egyszerű behelyezés, kartonra vagy táblára való rögzítés és minden egyéb egyszerű csomagolási művelet;

(l)

jelzés, címke, logó és egyéb hasonló megkülönböztető jel termékekre vagy azok csomagolására való felhelyezése vagy nyomtatása;

(m)

különböző vagy azonos fajtájú termékek egyszerű vegyítése;

(n)

cukor vegyítése bármely anyaggal;

(o)

a termékekhez való egyszerű vízhozzáadás, a termékek egyszerű hígítása, víztelenítése, denaturálása;

(p)

árucikk alkatrészeinek egyszerű összeszerelése teljes árucikk létrehozása érdekében, vagy termék részekre szerelése;

(q)

állatok levágása;

(r)

az a)–q) pontban meghatározott két vagy több művelet kombinációja.

2.   Annak eldöntése során, hogy az adott terméken végrehajtott megmunkálás vagy feldolgozás az (1) bekezdés értelmében nem kielégítőnek minősül-e, a terméken az exportáló részes fél területén végrehajtott valamennyi műveletet figyelembe kell venni.

7. cikk

Származási kumuláció

1.   A 2. cikk sérelme nélkül, a más részes fél területére exportált termékek az exportáló részes fél területéről származónak tekintendők, ha azok az exportáló részes fél területén jöttek létre és az exportáló részes féltől eltérő, a szabályokat alkalmazó szerződő felektől származó anyagokat tartalmaznak, feltéve, hogy az exportáló részes fél területén végzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja a 6. cikkben említett műveleteket. Az említett anyagok esetében nem szükséges, hogy azok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

2.   Amennyiben az exportáló részes fél területén végzett megmunkálás vagy feldolgozás nem haladja meg a 6. cikkben említett műveleteket, a szabályokat alkalmazó bármely más szerződő fél területéről származó anyagok felhasználásával előállított terméket csak akkor kell az exportáló részes fél területéről származónak tekinteni, ha az ott hozzáadott érték meghaladja a szabályokat alkalmazó bármely más szerződő fél területéről származó felhasznált anyagok értékét. Eltérő esetben a kérdéses terméket a szabályokat alkalmazó azon szerződő fél területéről származónak kell tekinteni, amelynek területéről az exportáló részes fél területén történő gyártás során felhasznált legnagyobb értékű származó anyag származik.

3.   A 2. cikk sérelme nélkül és az 50–63. árucsoportba tartozó termékek kivételével, az exportáló részes féltől eltérő, a szabályokat alkalmazó szerződő fél által végzett megmunkálás vagy feldolgozás az exportáló részes félnél elvégzettnek minősül, ha a létrejött termékeket ezen exportáló részes fél területén a későbbiekben megmunkálják vagy feldolgozzák.

4.   A 2. cikk sérelme nélkül, az 50–63. árucsoportba tartozó termékek esetében és kizárólag a részes felek közötti kétoldalú kereskedelem céljából az importáló részes fél területén végzett megmunkálás vagy feldolgozás az exportáló részes fél területén elvégzettnek minősül, ha a termékeket ezen exportáló részes fél területén a későbbiekben megmunkálják vagy feldolgozzák.

E bekezdés alkalmazásában az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatának résztvevőit és a Moldovai Köztársaságot egyetlen, a szabályokat alkalmazó szerződő félnek kell tekinteni.

5.   A részes felek dönthetnek úgy, hogy egyoldalúan kiterjesztik e cikk (3) bekezdésének alkalmazását az 50–63. árucsoportba tartozó termékek behozatalára. A kiterjesztés mellett döntő részes fél a 8. cikk (2) bekezdésének megfelelően értesíti a másik részes felet és tájékoztatja az Európai Bizottságot.

6.   Az e cikk (3)–(5) bekezdése értelmében vett kumuláció céljából a származó termékeket csak akkor lehet az exportáló részes fél területéről származónak tekinteni, ha a termékeken ott végzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja a 6. cikkben említett műveleteket.

7.   Az (1) bekezdésben említett, a szabályokat alkalmazó szerződő felek területéről származó olyan termékek, amelyeket az exportáló részes fél területén nem vonnak semmilyen megmunkálás vagy feldolgozás alá, megtartják származásukat a valamely másik, a szabályokat alkalmazó szerződő fél területére történő kivitelük során.

8. cikk

A származási kumuláció alkalmazási feltételei

1.   A 7. cikkben előírt kumuláció kizárólag akkor alkalmazható, ha:

(a)

az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke szerinti preferenciális kereskedelmi megállapodás van érvényben a származó státus megszerzésében érintett, a szabályokat alkalmazó szerződő felek, valamint a rendeltetési hely szerinti, a szabályokat alkalmazó szerződő fél között; valamint

(b)

az áruk a származó státust az e szabályokban meghatározott származási szabályokkal azonos szabályok alkalmazása révén szerezték meg.

2.   A kumuláció alkalmazásához szükséges követelmények teljesítéséről szóló értesítéseket közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat) és egy ciszjordániai és gázai övezetbeli hivatalos kiadványban, a helyi eljárásoknak megfelelően.

A 7. cikkben előírt kumulációt az említett értesítésekben megjelölt naptól kell alkalmazni.

A részes felek tájékoztatják az Európai Bizottságot a szabályokat alkalmazó más szerződő felekkel kötött releváns megállapodások részleteiről, beleértve a szóban forgó szabályok hatálybalépésének dátumát.

3.   Ha egy termék a származó státust a származási kumuláció 7. cikk szerinti alkalmazása révén szerezte meg, akkor a származási igazolásnak tartalmaznia kell a »CUMULATION APPLIED WITH (a szabályokat alkalmazó, vonatkozó szerződő fél/felek angol neve)« szövegű, angol nyelvű nyilatkozatot.

Abban az esetben, ha származási igazolásként egy EUR.1 szállítási bizonyítványt használnak, ezt a nyilatkozatot az EUR.1 szállítási bizonyítvány 7. rovatában kell megtenni.

4.   A részes felek dönthetnek úgy, hogy a területükre exportált azon termékek esetében, amelyek a származó státust az exportáló részes fél területén a származási kumuláció 7. cikk szerinti alkalmazása révén szerezték meg, eltekintenek az e cikk (3) bekezdésében említett nyilatkozat származási igazoláson való feltüntetésének kötelezettségétől (2).

A részes felek a 8. cikk (2) bekezdésének megfelelően értesítik az Európai Bizottságot e mentesítésről.

9. cikk

Minősítési egység

1.   E szabályok alkalmazásában a minősítési egység az az adott termék, amely a Harmonizált Rendszer nómenklatúrája szerinti besorolás meghatározásakor alapegységnek tekintendő.Ebből az következik, hogy:

(a)

amikor egy terméket a Harmonizált Rendszer alapján egyetlen vámtarifaszám alá tartozó áruk csoportja vagy halmaza alkot, akkor az egész együtt alkotja a minősítési egységet;

(b)

ha egy szállítmány a Harmonizált Rendszer szerinti ugyanazon vámtarifaszám alá besorolt több azonos termékből áll, akkor e szabályok alkalmazása során minden egyes terméket figyelembe kell venni.

2.   Amennyiben – a Harmonizált Rendszer 5. általános szabálya alapján – besorolási szempontból a csomagolás a termék részét képezi, akkor azt a származás meghatározásakor is figyelembe kell venni.

3.   A berendezés, gép, készülék vagy jármű részének kell tekinteni azokat a vele együtt szállított tartozékokat, pótalkatrészeket és szerszámokat, amelyek normál felszerelésének részét képezik, és gyártelepi árában benne foglaltatnak.

10. cikk

Készletek

A Harmonizált Rendszer 3. általános szabálya szerint meghatározott készleteket származónak kell tekinteni, ha az azokat alkotó összes termék is származó.

Ha a készlet származó és nem származó termékeket egyaránt tartalmaz, akkor a készletet mint egészet származónak kell tekinteni, amennyiben a nem származó termékek értéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át.

11. cikk

Semleges elemek

A termék származó státusának megállapítása céljából nem kell figyelembe venni az előállítása során esetleg felhasznált következő termékek származását:

(a)

energia és tüzelőanyag;

(b)

berendezések és készülékek;

(c)

gépek és szerszámok;

(d)

minden más olyan áru, amely a termék végső összetételébe nem épül be, vagy amelyet nem arra szántak, hogy beépüljön a termékbe.

12. cikk

Könyvelés szerinti elkülönítés

1.   Ha felcserélhető származó és nem származó anyagok kerülnek felhasználásra egy termék megmunkálása vagy feldolgozása során, akkor a gazdasági szereplők a szóban forgó anyagok kezelését végezhetik a könyvelés szerinti elkülönítés módszere alapján, az anyagok elkülönített raktározása nélkül.

2.   A gazdasági szereplők a könyvelés szerinti elkülönítés módszerének alkalmazásával anélkül biztosíthatják az 1701 vámtarifaszám alá tartozó származó és nem származó felcserélhető termékek kezelését, hogy a termékeket elkülönítve raktároznák.

3.   A részes felek előírhatják, hogy a könyvelés szerinti elkülönítés alkalmazásához szükséges legyen a vámhatóságok előzetes engedélye. A vámhatóságok az engedély megadását bármilyen általuk megfelelőnek ítélt feltételhez köthetik, és figyelemmel kísérik az engedély felhasználását. A vámhatóságok visszavonhatják az engedélyt, ha a kedvezményezett bármilyen módon nem megfelelően használja fel azt, vagy elmulasztja az e szabályokban meghatározott bármely más feltétel teljesítését.

A könyvelés szerinti elkülönítés alkalmazásával biztosítani kell, hogy soha ne minősüljön annál több termék az exportáló részes fél területéről származónak, mint ha a készleteket a fizikai elkülönítés módszerének alkalmazásával raktározták volna.

A módszert az exportáló részes fél területén alkalmazandó általános számviteli elvek alapján kell alkalmazni, és a módszer alkalmazását az ott alkalmazandó általános számviteli elvek alapján kell nyilvántartani.

4.   Az (1) és (2) bekezdésben említett módszer kedvezményezettje származási igazolást állít ki vagy kérelmez arra a termékmennyiségre vonatkozóan, amely az exportáló részes fél területéről származónak tekinthető. A vámhatóságok kérésére a kedvezményezettnek nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a készleteket hogyan kezelték.

III. CÍM

TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

13. cikk

A territorialitás elve

1.   A II. címben megállapított feltételeket az érintett részes fél területén megszakítás nélkül kell teljesíteni.

2.   Ha egy részes fél területéről egy másik országba exportált származó terméket visszavisznek a részes fél területére, az a továbbiakban csak akkor tekinthető származónak, ha a vámhatóságok számára hitelt érdemlően bizonyítható, hogy a visszavitt termék:

(a)

azonos az eredetileg kivitt termékkel; valamint

(b)

az adott országbeli tartózkodása vagy a kivitele alatt a jó állapotban való megőrzéshez szükségeseken kívül semmilyen műveleten nem esett át.

3.   Az exportáló részes fél területéről exportált és oda később visszaimportált anyagok esetében a származó státusnak a II. címben meghatározott feltételek szerinti megszerzésére nincs hatással az említett részes fél területén kívül végzett megmunkálás vagy feldolgozás, feltéve, hogy:

(a)

az említett anyagok teljes egészében az exportáló részes fél területén létrejöttnek minősülnek, illetve a 6. cikkben említett műveleteket meghaladó megmunkáláson vagy feldolgozáson estek át a kivitelt megelőzően; valamint

(b)

a vámhatóságok számára hitelt érdemlően igazolják, hogy:

(i)

az újból behozott termékek az exportált anyagok megmunkálásával vagy feldolgozásával jöttek létre; valamint

(ii)

az exportáló részes fél területén kívül az e cikk betartása mellett keletkező teljes hozzáadott érték nem haladja meg azon végtermék gyártelepi árának a 10 %-át, amelyre a származó státus megállapítását kérték.

4.   E cikk (3) bekezdésének alkalmazásában a II. címben meghatározott, a származó státus megszerzésére vonatkozó feltételek nem alkalmazhatók az exportáló részes fél területén kívül végzett megmunkálásra vagy feldolgozásra. Olyan esetekben azonban, amikor a végtermék származó státusának a meghatározásához a II. melléklet szerinti lista szabályai közül olyannak az alkalmazására kerül sor, amely az összes beépített nem származó anyag maximális értékét határozza meg, az exportáló részes fél területén beépített nem származó termékek teljes értéke, valamint az e cikk alkalmazása során a szóban forgó részes fél területén kívül keletkező teljes hozzáadott érték együttesen nem haladhatja meg a megállapított százalékos értéket.

5.   A (3) és (4) bekezdés alkalmazása céljából a »teljes hozzáadott érték« az exportáló részes fél területén kívül felmerült összes költséget jelenti, beleértve az ott beépített anyagok költségét is.

6.   E cikk (3) és (4) bekezdése nem alkalmazható olyan termékekre, amelyek nem felelnek meg a II. mellékletben található listában szereplő feltételeknek, vagy amelyek csak az 5. cikkben megadott általános tűréshatár alkalmazásával tekinthetők kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak.

7.   Minden olyan megmunkálást vagy feldolgozást, amelyre e cikk vonatkozik, és amelyre az exportáló részes fél területén kívül kerül sor, a passzív feldolgozási eljárások vagy más hasonló eljárások alapján kell elvégezni.

14. cikk

A változtatás tilalma

1.   A megállapodásban előírt preferenciális elbánás kizárólag az e szabályok követelményeinek megfelelő és valamely részes fél területére történő behozatalra bejelentett termékekre vonatkozik, feltéve, hogy az említett termékek megegyeznek az exportáló részes féltől exportált termékekkel. Az ilyen termékek semminemű módosításon vagy más átalakításon nem eshettek át, kivéve a jó állapotban való megőrzésüket célzó műveleteket és az importáló részes fél konkrét nemzeti előírásainak való megfelelés érdekében szükséges jelölések, címkék, plombák vagy bármely más dokumentáció hozzáadását, amelyre a tranzitország(ok)ban vagy a megbontás helye szerinti harmadik ország(ok)ban a belföldi használatra való bejelentést megelőzően vámfelügyelet alatt került sor.

2.   A termékek vagy a szállítmányok tárolására sor kerülhet, feltéve, hogy ezeket a harmadik tranzitország(ok)ban vámfelügyelet alatt tartják.

3.   E függelék V. címének sérelme nélkül, a szállítmányok megbonthatók, feltéve, hogy a megbontás helye szerinti harmadik ország(ok)ban vámfelügyelet alatt tartják a szállítmányokat.

4.   Kétség esetén az importáló részes fél bármikor felkérheti az importőrt vagy képviselőjét, hogy nyújtson be minden olyan megfelelő dokumentumot, amely bizonyítja az e cikknek való megfelelést, mely felkérésnek az importőr bármilyen igazoló dokumentum – nevezetesen az alábbiak – benyújtásával tehet eleget:

(a)

szerződéses fuvarokmányok, például hajóraklevelek;

(b)

a csomagok jelölésén vagy számozásán alapuló tényszerű vagy konkrét bizonyítékok;

(c)

a tranzitország(ok) vagy a megbontás helye szerinti ország(ok) vámhatóságai által benyújtott igazolás arról, hogy a terméket nem manipulálták, vagy bármely más olyan okmány, amely igazolja, hogy az áruk vámfelügyelet alatt maradtak a tranzitország(ok)ban vagy a megbontás helye szerinti ország(ok)ban; vagy

(d)

magához az áruhoz kapcsolódó bármilyen bizonyíték.

15. cikk

Kiállítások

1.   Ha egy származó terméket kiállítás céljából nem egy olyan országba küldenek, amely viszonylatában a 7. és 8. cikkel összhangban kumuláció alkalmazható, majd a kiállítást követően valamely részes fél területére irányuló behozatal céljából értékesítenek, akkor ez a termék a behozatala során jogosult a vonatkozó megállapodás rendelkezései szerinti kedvezményekre, ha a vámhatóságok számára hitelt érdemlően bizonyítható, hogy:

(a)

a terméket egy exportőr valamely részes fél területéről küldte a kiállítást rendező országba, és ott kiállította azt;

(b)

a terméket ez az exportőr egy másik részes félhez tartozó személy részére értékesítette vagy más módon továbbadta;

(c)

a terméket a kiállítás alatt vagy közvetlenül utána szállították el ugyanolyan állapotban, mint ahogy azt a kiállításra elküldték; valamint

(d)

a terméket a kiállításra szállítást követően a kiállításon való bemutatáson kívül semmilyen más célra nem használták.

2.   E függelék V. címének megfelelően származási igazolást kell kibocsátani vagy kiállítani, és azt a szokásos módon meg kell küldeni az importáló részes fél vámhatóságainak. Az igazoláson fel kell tüntetni a kiállítás nevét és címét. Ha szükséges, további igazoló dokumentum követelhető meg a kiállítás körülményeiről.

3.   Az (1) bekezdést alkalmazni kell minden olyan kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági vagy kézműves kiállításra, vásárra, hasonló nyilvános rendezvényre vagy bemutatóra, amelyet nem eladóhelyeken vagy üzlethelyiségekben magáncélra, külföldi áruk értékesítése céljából szerveznek, és amelynek során a termékek a vámhatóságok felügyelete alatt maradnak.

IV. CÍM

VÁMVISSZATÉRÍTÉS VAGY VÁMMENTESSÉG

16. cikk

Vámvisszatérítés vagy vámmentesség

1.   Azokra a nem származó anyagokra, amelyeket valamely részes fél területéről származó, a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjába tartozó olyan termékek gyártásában használtak fel, amelyekre e függelék V. címe szerinti származási igazolást adtak vagy állítottak ki, az exportáló részes fél területén nem alkalmazható semmilyen jellegű vámvisszatérítés vagy vámmentesség.

2.   Az (1) bekezdés szerinti tilalom a vámok vagy azokkal azonos hatású díjak részleges vagy teljes visszatérítésével, elengedésével vagy meg nem fizetésével kapcsolatos minden olyan intézkedésre vonatkozik, amely az exportáló részes fél területén folyó gyártás során felhasznált anyagokat érinti, amennyiben a visszatérítésre, elengedésre vagy meg nem fizetésre – kifejezetten vagy hatását tekintve – az ilyen anyagokból létrejött termékek kivitelekor kerül sor, nem pedig azok belföldi felhasználás céljából történő megtartásakor.

3.   A származási igazolással érintett termékek exportőrének képesnek kell lennie arra, hogy a vámhatóság kérésére bármikor benyújtson minden olyan megfelelő okmányt, amely bizonyítja, hogy az adott termékek előállítása során a felhasznált nem származó anyagok tekintetében nem történt vámvisszatérítés, valamint hogy az ilyen anyagokra alkalmazandó minden vám vagy azzal azonos hatású díj ténylegesen megfizetésre került.

4.   Az e cikk (1) bekezdése szerinti tilalom nem alkalmazandó a részes felek közötti kereskedelemre olyan termékek esetében, amelyek a származó státusukat a 7. cikk (4) vagy (5) bekezdésének hatálya alá tartozó származási kumuláció alkalmazásával szerezték meg.

5.   Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazható a felek közötti kétoldalú kereskedelemben a szabályokat alkalmazó bármely más szerződő fél területéről származó anyagok tekintetében alkalmazott kumuláció alkalmazása nélkül.

V. CÍM

SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS

17. cikk

Általános követelmények

1.   A részes felek valamelyikének területéről származó termékek a valamely másik részes fél területére történő behozataluk esetén részesülnek a megállapodás rendelkezései szerinti kedvezményekben, amennyiben benyújtásra kerül az alábbi származási igazolások valamelyike:

(a)

EUR.1 szállítási bizonyítvány, amelynek mintája megtalálható e függelék IV. mellékletében;

(b)

a 18. cikk (1) bekezdésében megállapított esetekben egy az exportőr által számlán, szállítólevélen vagy bármilyen más kereskedelmi okmányon tett nyilatkozat (a továbbiakban: származási nyilatkozat), amely kellő részletességgel írja le az érintett terméket ahhoz, hogy lehetővé váljon annak azonosítása; a származási nyilatkozat szövegét e függelék III. melléklete határozza meg.

2.   E cikk (1) bekezdése ellenére, az e szabályok értelmében származó termékek– a 27. cikkben meghatározott esetekben – az e cikk (1) bekezdésében említett származási igazolások bármelyikének benyújtása nélkül is részesülnek a megállapodás rendelkezései szerinti kedvezményekben.

3.   Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a részes felek megállapodhatnak arról, hogy a közöttük folyó preferenciális kereskedelemben az (1) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt származási igazolásokat az elektronikus adatbázisban nyilvántartott exportőrök által a részes felek belső jogszabályaival összhangban kiállított származásmegjelölő nyilatkozatokkal váltják fel.

Az elektronikus adatbázisban nyilvántartott exportőrök által kiállított, a szabályokat alkalmazó két vagy több szerződő fél által elfogadott származásmegjelölő nyilatkozat használata nem akadályozhatja a diagonális kumuláció használatát a szabályokat alkalmazó más szerződő felekkel.

4.   Az (1) bekezdés alkalmazásában a részes felek megállapodhatnak egy olyan rendszer létrehozásáról, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt származási igazolások elektronikus úton történő kiállítását és/vagy benyújtását.

5.   A 7. cikk alkalmazásában, ha a 8. cikk (4) bekezdése alkalmazandó, azon, a szabályokat alkalmazó valamely szerződő fél területén letelepedett exportőrnek, aki egy olyan más származási igazolás alapján ad ki vagy kérelmez származási igazolást, amely tekintetében a nyilatkozat feltüntetésének a 8. cikk (3) bekezdésében előírt kötelezettsége alól mentesítés áll fenn, minden szükséges lépést meg kell tennie annak biztosítása érdekében, hogy a kumuláció alkalmazásának feltételei teljesüljenek, és képesnek kell lennie arra, hogy benyújtsa a vámhatóságoknak az összes vonatkozó dokumentumot.

18. cikk

A származási nyilatkozat kiállításának feltételei

1.   A 17. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett származási nyilatkozatot kiállíthatja:

(a)

a 19. cikk szerinti elfogadott exportőr; vagy

(b)

bármely olyan szállítmány exportőre, amely egy vagy több csomagból áll, és 6 000 EUR-t meg nem haladó összértékű származó terméket tartalmaz.

2.   Akkor állítható ki származási nyilatkozat, ha a termékek a szabályokat alkalmazó valamely szerződő fél területéről származónak tekinthetők, és megfelelnek e szabályok egyéb követelményeinek.

3.   A származási nyilatkozatot tevő exportőrnek képesnek kell lennie arra, hogy az exportáló részes fél vámhatóságának kérésére bármikor bemutasson minden olyan megfelelő okmányt, amely igazolja az érintett termék származó státusát, valamint e szabályok egyéb követelményeinek teljesülését.

4.   Az exportőr a származási nyilatkozatot – amelynek szövegét e függelék III. melléklete tartalmazza – a számlára, a szállítólevélre vagy más kereskedelmi okmányra rágépelve, rábélyegezve vagy rányomtatva, az említett mellékletben meghatározott nyelvi változatok valamelyikének felhasználásával és az exportáló ország nemzeti jogszabályainak megfelelően állítja ki. Amennyiben a nyilatkozat kézzel íródik, tintával és nyomtatott betűvel kell kitölteni.

5.   A származási nyilatkozaton szerepel az exportőr eredeti, saját kezű aláírása. A 19. cikk értelmében elfogadott exportőrnek azonban nem kell aláírnia ilyen nyilatkozatokat, amennyiben az exportáló részes fél vámhatóságai felé írásban teljes felelősséget vállal minden olyan származási nyilatkozatért, amelyen személye ugyanúgy azonosítható, mintha a nyilatkozatot kézzel aláírta volna.

6.   A származási nyilatkozatot az exportőr kiállíthatja az érintett termékek kivitelekor vagy azt követően is (a továbbiakban: visszamenőleges származási nyilatkozat), azzal a feltétellel, hogy azt a vonatkozó termékek behozatalát követő két éven belül bemutatja az importáló országban.

Amennyiben egy szállítmány megbontása a 14. cikk (3) bekezdésének megfelelően történik, valamint ha az említett két éves határidőt betartják, a visszamenőleges származási nyilatkozatot a termékeket exportáló részes fél elfogadott exportőre állítja ki.

19. cikk

Elfogadott exportőr

1.   Az exportáló részes fél vámhatóságai – a nemzeti előírások betartása mellett – engedélyezhetik az említett részes fél területén letelepedett bármely exportőr számára (a továbbiakban: elfogadott exportőr), hogy az érintett termékek értékétől függetlenül származási nyilatkozatot állítson ki.

2.   Az ilyen engedélyt kérelmező exportőrnek a vámhatóságok számára kielégítően meg kell adnia a termék származó státusának, valamint e szabályok egyéb követelményei teljesítésének igazolásához szükséges minden garanciát.

3.   A vámhatóságok az elfogadott exportőrnek vámengedélyszámot adnak, amelyet a származási nyilatkozaton fel kell tüntetni.

4.   A vámhatóságok ellenőrzik az engedély megfelelő felhasználását. A vámhatóságok visszavonhatják az engedélyt, ha az elfogadott exportőr nem megfelelő módon használja azt, és kötelesek visszavonni azt, ha az elfogadott exportőr már nem biztosítja a (2) bekezdésben említett garanciákat.

20. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiadására vonatkozó eljárás

1.   Az EUR.1 szállítási bizonyítványt az exportáló részes fél vámhatóságai bocsátják ki az exportőr vagy – az exportőr felelősségére – meghatalmazott képviselője által írásban benyújtott kérelemre.

2.   E célból az exportőr vagy meghatalmazott képviselője kitölti mind az EUR.1 szállítási bizonyítványt, mind pedig a kérelem formanyomtatványát, melynek mintáját e függelék IV. melléklete tartalmazza. A formanyomtatványokat a megállapodás egyik hivatalos nyelvén, az exportáló ország nemzeti jogszabályaival összhangban kell kiállítani. Kézírással történő kiállítás esetén a formanyomtatványokat tintával és nyomtatott betűkkel kell kitölteni. A termékmegnevezést az erre a célra fenntartott rovatban úgy kell megadni, hogy üres sorok ne maradjanak. Ha a rovat nincs teljesen kitöltve, a megnevezés utolsó sora alatt vízszintes vonalat kell húzni, az üresen hagyott helyet pedig átlós vonallal kell áthúzni.

3.   Az EUR.1 szállítási bizonyítvány 7. rovatának tartalmaznia kell a »TRANSITIONAL RULES« angol nyelvű szöveget.

4.   Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiadását kérelmező exportőrnek képesnek kell lennie arra, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiadó exportáló részes fél vámhatóságainak kérésére bármikor benyújtson minden olyan releváns okmányt, amely az adott termékek származó státusát, valamint ezen egyezmény egyéb követelményeinek való megfelelését igazolja.

5.   Az exportáló részes fél vámhatóságai akkor adják ki az EUR.1 szállítási bizonyítványt, ha az érintett termékek származó termékeknek tekinthetők, és megfelelnek e szabályok egyéb követelményeinek.

6.   Az EUR.1 szállítási bizonyítványokat kiadó vámhatóság minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy ellenőrizze a termékek származó státusát és az e szabályok egyéb követelményeinek való megfelelését. Ebből a célból jogában áll bizonyítékokat bekérni, az exportőr könyvelését ellenőrizni vagy bármilyen egyéb, megfelelőnek tartott ellenőrzést elvégezni. Biztosítja továbbá, hogy az e cikk (2) bekezdésében említett formanyomtatványok megfelelően legyenek kitöltve. Elsősorban azt ellenőrzi, hogy a termékmegnevezésre fenntartott hely mindenfajta csalárd kiegészítés lehetőségét kizárva van-e kitöltve.

7.   Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiadásának dátumát az EUR.1 szállítási bizonyítvány 11. rovatában kell feltüntetni.

8.   EUR.1 szállítási bizonyítványt a vámhatóságok akkor adnak ki és bocsátanak az exportőr rendelkezésére, amikor a tényleges kivitel megtörtént vagy biztosított.

21. cikk

Visszamenőleges hatállyal kiadott EUR.1 szállítási bizonyítvány

1.   A 20. cikk (8) bekezdésétől eltérve, az EUR.1 szállítási bizonyítvány az adott termékek kivitele után is kiadható, ha:

(a)

a kivitel időpontjában tévedés, nem szándékos mulasztás vagy különleges körülmények miatt nem adták ki;

(b)

a vámhatóságok számára kielégítően bizonyítható, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiadták, ám a behozatalkor technikai okok miatt nem fogadták el;

(c)

az érintett termékek végső rendeltetési helye a kivitel időpontjában nem volt ismert, és azt a szállítmányoknak a szállítása vagy tárolása során, illetve a 14. cikk (3) bekezdése szerinti esetleges felbontása után határozták meg;

(d)

e szabályoknak megfelelően is származónak minősülő termékek esetében a PEM-egyezmény szabályainak megfelelő EUR.1 vagy EUR.MED szállítási bizonyítványt adtak ki; az exportőrnek minden szükséges lépést meg kell tennie annak biztosítására, hogy a kumuláció alkalmazásához szükséges feltételek teljesüljenek, és képesnek kell lennie arra, hogy benyújtson a vámhatóságoknak minden olyan vonatkozó okmányt, amely igazolja, hogy a termék e szabályoknak megfelelően származó; vagy

(e)

az EUR.1 szállítási bizonyítványt a 8. cikk (4) bekezdése alapján adták ki, és a 8. cikk (3) bekezdésének alkalmazása szükséges egy másik, a szabályokat alkalmazó szerződő fél területére történő behozatalkor.

2.   Az (1) bekezdés végrehajtása céljából az exportőrnek jeleznie kell kérelmében az olyan termékek kivitelének helyét és időpontját, amelyekre az EUR.1 szállítási bizonyítvány vonatkozik, és meg kell jelölnie kérelmének okait.

3.   A vámhatóságok a kivitel időpontjától számított két éven belül visszamenőleges hatállyal kiadhatnak egy EUR.1 szállítási bizonyítványt abban az esetben, ha ellenőrizték, hogy az exportőr kérelmében megadott adatok megfelelnek a megfelelő ügyiratban foglaltaknak.

4.   A 20. cikk (3) bekezdése szerinti követelményen túlmenően a visszamenőleges hatállyal kiállított EUR.1 szállítási bizonyítványt az alábbi angol nyelvű megjegyzéssel kell ellátni: »ISSUED RETROSPECTIVELY«.

5.   A (4) bekezdésben említett megjegyzést az EUR.1 szállítási bizonyítvány 7. rovatába kell bejegyezni.

22. cikk

EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának kiadása

1.   EUR.1 szállítási bizonyítvány ellopása, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az exportőr az azt kiadó vámhatóságtól kérelmezheti, hogy a birtokában lévő kiviteli okmányok alapján a hatóság kiállítson egy másodlatot a bizonyítványról.

2.   A 20. cikk (3) bekezdése szerinti követelményen túlmenően az e cikk (1) bekezdésével összhangban kiadott másolatot az alábbi angol nyelvű bejegyzéssel kell ellátni: »DUPLICATE«.

3.   A (2) bekezdésben említett megjegyzést az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának 7. rovatába kell bejegyezni.

4.   A másodlaton fel kell tüntetni az eredeti EUR.1 szállítási bizonyítvány kiadásának dátumát, és a másodlat attól a naptól kezdve érvényes.

23. cikk

A származási igazolás érvényessége

1.   A származási igazolás az exportáló részes fél területén történő kibocsátás vagy kiállítás napjától számított tíz hónapon át érvényes, és azt az említett időszakban be kell nyújtani az importáló részes fél vámhatósága részére.

2.   Az importáló részes fél vámhatóságaihoz az (1) bekezdésben említett érvényességi idő után benyújtott származási igazolás a vámkedvezmények alkalmazása céljából elfogadható abban az esetben, ha az előírt határidőig történő benyújtás rendkívüli körülmények miatt hiúsult meg.

3.   A késedelmes benyújtás más eseteiben az importáló részes fél vámhatóságai csak akkor fogadhatják el a származási igazolást, ha a termékeket az említett határidő előtt vám elé állították.

24. cikk

Vámszabad területek

1.   A részes felek minden szükséges lépést megtesznek annak biztosítása érdekében, hogy azok a kereskedelemben származási igazolással részt vevő termékek, amelyek szállítása közben igénybe veszik a területükön lévő vámszabad területeket, ne legyenek más termékekkel kicserélhetők, valamint hogy ott az állapotromlás megelőzéséhez szükséges szokásos műveleteken kívül semmilyen más művelet végrehajtására ne kerülhessen sor.

2.   Az (1) bekezdéstől eltérve, amennyiben a valamely, a szabályokat alkalmazó szerződő fél területéről származó, származási igazolással érintett termékeket vámszabad területre hoznak be, és megmunkálás vagy feldolgozás alá vonnak, akkor – ha a termékeken végzett megmunkálás vagy feldolgozás megfelel e szabályoknak – új származási igazolás adható vagy állítható ki.

25. cikk

A behozatalra vonatkozó követelmények

A származási igazolásokat az importáló részes fél vámhatóságai részére az adott részes fél területén alkalmazandó eljárásoknak megfelelően kell benyújtani.

26. cikk

Részletekben történő behozatal

Amennyiben az importőr kérésére és az importáló részes fél vámhatóságai által meghatározott feltételek mellett a Harmonizált Rendszer értelmezésének 2(a) általános szabálya értelmében a Harmonizált Rendszer XVI. és XVII. áruosztályába vagy 7308 és 9406 vámtarifaszáma alá tartozó szétszerelt vagy össze nem állított termékeket részletekben hoznak be, akkor ezekre a termékekre egyetlen származási igazolást kell benyújtani a vámhatóságoknak az első részlet behozatalakor.

27. cikk

A származási igazolás alóli mentesség

1.   Magánszemélytől magánszemélynek kis csomagként küldött vagy utas személyes poggyászának részét képező terméket a származásra vonatkozó hivatalos igazolás benyújtásának megkövetelése nélkül is származó terméknek kell tekinteni, feltéve, hogy az ilyen terméket nem kereskedelmi forgalomban hozzák be, nyilatkoznak az e szabályokban meghatározott követelmények teljesüléséről, és a nyilatkozat valódiságához nem fér kétség.

2.   A behozatal a következő feltételek mindegyikének teljesülése esetén nem tekintendő kereskedelmi forgalomban történőnek:

(a)

a behozatal alkalmi jellegű;

(b)

a behozatal kizárólag a címzettek vagy az utasok vagy családtagjaik személyes használatára szolgáló termékeket érint;

(c)

a termékek jellegéből és mennyiségéből nyilvánvaló, hogy behozataluk nem kereskedelmi céllal történik.

3.   Az említett termékek összértéke nem haladhatja meg az 500 EUR-t kis csomagok esetében, vagy az 1 200 EUR-t az utasok személyes poggyászának részét képező termékek esetében.

28. cikk

Eltérések és formai hibák

1.   A származási igazolást önmagukban nem teszik érvénytelenné a származási igazoláson tett nyilatkozatok és a termék behozatalához szükséges alakiságok elvégzése érdekében a vámhivatalnak benyújtott okmányokon tett nyilatkozatok között felfedezett kisebb ellentmondások, amennyiben kétséget kizáróan megállapítást nyer, hogy a szóban forgó okmány megfelel a benyújtott terméknek.

2.   Nyilvánvaló alaki hiba, mint például a származási igazoláson szereplő gépelési hiba nem eredményezheti az e cikk (1) bekezdésében említett okmányok visszautasítását, amennyiben az említett hiba nem teszi kétségessé az említett okmányokban tett kijelentések helyességét.

29. cikk

Beszállítói nyilatkozatok

1.   Amikor EUR.1 szállítási bizonyítványt adnak ki vagy származási nyilatkozatot állítanak ki olyan származó termékekre az egyik részes fél területén, amelyekhez a 7. cikk (3) és (4) bekezdésének megfelelően az előállításuk során olyan, a szabályokat alkalmazó másik szerződő fél területéről származó árukat használtak fel, amelyek ott megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül anélkül, hogy preferenciális származó státust szereztek volna, figyelembe kell venni az e cikkel összhangban tett, a fenti árukra vonatkozó beszállítói nyilatkozatot.

2.   Az (1) bekezdésben említett beszállítói nyilatkozat bizonyítékként szolgál a szabályokat alkalmazó valamely szerződő fél területén az adott árukkal végzett megmunkálás vagy feldolgozás tekintetében annak meghatározása során, hogy azokat a termékeket, amelyek előállítása során ezeket az árukat felhasználják, úgy lehet-e tekinteni, mint amelyek az exportáló részes fél területéről származó termékek, és teljesítik e szabályok egyéb követelményeit.

3.   A (4) bekezdésben említett esetek kivételével a beszállítónak külön beszállítói nyilatkozatot kell tennie minden egyes szállítmányra vonatkozóan a VI. mellékletben előírt módon a számlához, a szállítólevélhez vagy bármely egyéb – az adott termékek megnevezését azok beazonosítására alkalmas részletességgel tartalmazó – kereskedelmi okmányhoz csatolt papírlapon.

4.   Amennyiben egy beszállító rendszeresen szállít egy adott vásárlónak olyan árukat, amelyek esetében a valamely, a szabályokat alkalmazó szerződő fél területén végzett megmunkálás vagy feldolgozás bizonyos időtartamon keresztül várhatóan állandó marad, egyetlen beszállítói nyilatkozatot tehet ezeknek az áruknak az egymást követő szállítmányaira vonatkozóan (a továbbiakban: hosszú távú beszállítói nyilatkozat). A hosszú távú beszállítói nyilatkozat rendszerint a nyilatkozat kibocsátásától számított két évig érvényes. Az ennél hosszabb érvényességi idő megállapításának feltételeit annak a szabályokat alkalmazó szerződő félnek a vámhatóságai határozzák meg, amelynek területén a nyilatkozatot kiállították. A hosszú távú beszállítói nyilatkozatot a VII. melléklet szerinti formanyomtatványon kell megtenni, és abban meg kell nevezni az érintett termékeket az azok beazonosítására alkalmas részletességgel. A nyilatkozatot az azzal érintett áruk első küldeményét megelőzően vagy azzal együtt kell az érintett vevő részére átadni. A beszállító haladéktalanul értesíti vásárlóját, amennyiben a hosszú távú beszállítói nyilatkozat már nem érvényes a szállított árukra.

5.   A (3) és (4) bekezdésben említett beszállítói nyilatkozatot a megállapodás valamelyik hivatalos nyelvén, gépírással vagy nyomtatással kell kiállítani annak a szabályokat alkalmazó szerződő félnek a nemzeti jogával összhangban, amelynek területén azt kiállítják, és el kell látni a szállító saját kezű eredeti aláírásával. A nyilatkozatot írhatják kézzel is; a kézzel írt nyilatkozathoz tintát és nyomtatott betűket kell használni.

6.   A nyilatkozattevő beszállítónak képesnek kell lennie arra, hogy a szabályokat alkalmazó, a nyilatkozattétel helye szerinti szerződő fél vámhatósága kérésére bármikor benyújtson minden releváns okmányt annak igazolására, hogy a nyilatkozatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak.

30. cikk

Euróban kifejezett összegek

1.   A 18. cikk (1) bekezdésének b) pontja és a 27. cikk (3) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazása érdekében azokban az esetekben, amikor a termékeket eurótól eltérő pénznemben számlázzák, akkor a részes felek nemzeti pénznemében megadott, az euróban kifejezett összegekkel egyenértékű összegeket az egyes érintett országok állapítják meg évente.

2.   A 18. cikk (1) bekezdésének b) pontja és a 27. cikk (3) bekezdése szerinti kedvezményekben egy szállítmány a kiállított számla pénzneme alapján részesülhet, az érintett ország által meghatározott összegnek megfelelően.

3.   A bármely adott nemzeti pénznemben felhasználandó összeg megegyezik az október első munkanapján euróban kifejezett összeg ilyen pénznemben számított egyenértékével. Az összegeket október 15-ig kell az Európai Bizottsággal közölni, és azok a következő év január 1-jétől alkalmazandók. A vonatkozó összegekről az Európai Bizottság az összes érintett országot tájékoztatja.

4.   Egy-egy részes fél kerekítheti felfelé vagy lefelé az euróban kifejezett összegnek a nemzeti pénznemébe történő átváltásával kapott összeget. A kerekített összeg legfeljebb 5 %-os mértékben térhet el az átváltással kapott összegtől. Az adott részes fél változatlanul fenntarthatja az euróban kifejezett összeg nemzeti valutában megállapított egyenértékét, ha a (3) bekezdésben előírt éves kiigazításkor ennek az összegnek az átváltása – bármilyen kerekítést megelőzően – 15 %-nál kisebb növekedést eredményez a nemzeti valuta egyenértékében. A nemzeti pénznemben kifejezett egyenérték változtatás nélkül is megtartható, ha az átváltás csökkenést eredményezne az egyenértékhez képest.

5.   Az euróban kifejezett összegeket a vegyes bizottság bármely részes fél kérésére felülvizsgálja. Az említett felülvizsgálat során a vegyes bizottság megfontolás tárgyává teszi, hogy kívánatos-e az érintett korlátok hatását reálértékben továbbra is fenntartani. Az említett célból dönthet úgy, hogy módosítja az euróban kifejezett összegeket.

VI. CÍM

EGYÜTTMŰKÖDÉSI ELVEK ÉS IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

31. cikk

Igazoló dokumentumok, a származási igazolások és az igazoló okmányok megőrzése

1.   A származási nyilatkozatot kiállító, vagy az EUR.1 szállítási bizonyítványt kérelmező exportőr a származási nyilatkozat kiadásától vagy kiállításától számított legalább három évig köteles megőrizni az említett származási igazolások nyomtatott vagy elektronikus változatát, valamint a termék származó státusát alátámasztó valamennyi okmányt.

2.   A beszállítói nyilatkozatot tevő beszállító köteles a 29. cikk (6) bekezdésében említett okmányokat, valamint a nyilatkozat és valamennyi számla, szállítólevél vagy más olyan kereskedelmi okmány egy-egy példányát, amelyhez a szóban forgó nyilatkozatot mellékelték, legalább három évig megőrizni.

A hosszú távú beszállítói nyilatkozatot tevő beszállító köteles a vevőhöz eljuttatott nyilatkozat és az azzal érintett árukra vonatkozó valamennyi számla, szállítólevél vagy egyéb kereskedelmi dokumentum egy-egy példányát, valamint a 29. cikk (6) bekezdésében említett okmányokat legalább három évig megőrizni. Ezt az időszakot a hosszú távú beszállítói nyilatkozat érvényessége lejártának napjától kell számítani.

3.   E cikk (1) bekezdésének alkalmazásában a származó státust alátámasztó okmányok többek között a következők:

(a)

közvetlen bizonyíték az exportőr vagy a beszállító által a termék beszerzése érdekében végrehajtott eljárásokról, például elszámolásai vagy belső könyvelése alapján;

(b)

olyan okmányok, amelyek a felhasznált anyagok származó státusát igazolják, és amelyeket a szabályokat alkalmazó, érintett szerződő fél területén, annak nemzeti jogszabályainak megfelelően bocsátottak vagy állítottak ki;

(c)

az anyagoknak az érintett részes félnél történő megmunkálását vagy feldolgozását igazoló okmányok, amelyeket az adott részes fél területén, nemzeti jogszabályaival összhangban állítottak vagy bocsátottak ki;

(d)

a részes felek területén e szabályoknak megfelelően kiállított vagy kibocsátott, a felhasznált anyagok származó státusát igazoló származási nyilatkozatok vagy EUR.1 szállítási bizonyítványok;

(e)

a részes felek területén kívül végzett megmunkálásra vagy feldolgozásra vonatkozó megfelelő bizonyíték a 13. és a 14. cikk alkalmazásakor, amely igazolja, hogy az említett cikkekben foglalt követelmények teljesültek.

4.   Az exportáló részes fél EUR.1 szállítási bizonyítványokat kiadó vámhatóságai kötelesek a 20. cikk (2) bekezdésében említett kérelmet legalább három évig megőrizni.

5.   Az importáló részes fél vámhatóságai kötelesek a hozzájuk benyújtott származási nyilatkozatokat és EUR.1 szállítási bizonyítványokat legalább három évig megőrizni.

6.   Egy, a szabályokat alkalmazó szerződő fél területén a felhasznált anyagokon végzett megmunkálást vagy feldolgozást igazoló beszállítói nyilatkozatot, melyet a szabályokat alkalmazó, érintett szerződő fél területén állítottak ki, a 18. cikk (3) bekezdésében, a 20. cikk (4) bekezdésében, valamint a 29. cikk (6) bekezdésében említett, azt igazoló okmányként kell kezelni, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítvánnyal vagy a származási nyilatkozattal rendelkező termékek a szóban forgó, szabályokat alkalmazó szerződő félnek a területéről származó termékeknek tekinthetők, amelyek teljesítik az e szabályokba foglalt egyéb követelményeket.

32. cikk

A viták rendezése

Amennyiben a 34. és a 35. cikk szerinti ellenőrzési eljárásokkal vagy e függelék értelmezésével kapcsolatban olyan viták merülnek fel, amelyeket nem lehet rendezni az ellenőrzést kérő vámhatóságok és az ellenőrzésnek a végrehajtásáért felelős vámhatóságok között, akkor ezeket a vitákat a vegyes bizottság elé kell terjeszteni.

Az importőr és az importáló részes fél vámhatóságai közötti vitákat minden esetben az adott ország jogszabályaival összhangban kell rendezni.

VII. CÍM

IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

33. cikk

Értesítés és együttműködés

1.   A részes felek vámhatóságai megküldik egymásnak a vámhivatalaikban az EUR.1 szállítási bizonyítványok kiállításához használt bélyegzők mintáit, az elfogadott exportőröknek kiadott engedélyszámok mintáit, valamint az említett bizonyítványok és származási nyilatkozatok ellenőrzéséért felelős vámhatóságok címét.

2.   E szabályok megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a részes felek illetékes vámhatóságaikon keresztül segítik egymást az EUR.1 szállítási bizonyítványok, a származási nyilatkozatok és a beszállítói nyilatkozatok hitelességének és az azokban foglalt adatok helyességének ellenőrzésében.

34. cikk

A származási igazolások ellenőrzése

1.   A származási igazolás utólagos ellenőrzését szúrópróbaszerűen vagy akkor kell elvégezni, ha az importáló részes fél vámhatóságainak megalapozott kétségeik vannak az okmányok hitelességét, a szóban forgó termékek származó státusát vagy az e szabályok egyéb követelményeinek való megfelelését illetően.

2.   Az utólagos ellenőrzés kérelmezésekor az importáló részes fél vámhatóságai visszaküldik az EUR.1 szállítási bizonyítványt és a számlát – ha az benyújtásra került –, a számlanyilatkozatot vagy az említett okmányok másolatát az exportáló részes fél vámhatóságainak, adott esetben megadva az ellenőrzés iránti kérelem okát. Az ellenőrzés iránti kérelem alátámasztására továbbítani kell minden olyan megszerzett okmányt vagy adatot, amely a származási igazolásban szereplő információ helytelenségére utal.

3.   Az ellenőrzést az exportáló részes fél vámhatóságai végzik el. Ebből a célból jogukban áll bizonyítékokat bekérni, az exportőr könyvelését ellenőrizni vagy bármilyen egyéb, megfelelőnek tartott ellenőrzést elvégezni.

4.   Amennyiben az importáló részes fél vámhatóságai úgy határoznak, hogy a vizsgálat eredményének megérkezéséig felfüggesztik az érintett termékekre vonatkozó preferenciális elbánást, az importőrnek felajánlják a termékek forgalomba bocsátását a szükségesnek ítélt elővigyázatossági intézkedések mellett.

5.   Az ellenőrzést kérő vámhatóságokat a lehető leghamarabb értesíteni kell az ellenőrzés eredményéről. Az eredményeknek világosan jelezniük kell, hogy hitelesek-e az okmányok, az érintett termékek a részes felek egyikének területéről származónak tekinthetők-e, és megfelelnek-e e szabályok egyéb követelményeinek.

6.   Ha megalapozott kétség esetén nem érkezik válasz az ellenőrzésre vonatkozó megkereséstől számított tíz hónapon belül, vagy ha a válasz nem tartalmaz elegendő információt a szóban forgó okmány hitelességének vagy a termékek tényleges származásának megállapításához, a megkereső vámhatóságok – a rendkívüli körülmények eseteinek kivételével – megtagadják a preferenciális elbánás igénybevételének jogosultságát.

35. cikk

A beszállítói nyilatkozatok ellenőrzése

1.   A beszállítói nyilatkozatok, illetve a hosszú távú beszállítói nyilatkozatok utólagos ellenőrzését szúrópróbaszerűen vagy akkor kell elvégezni, ha azon részes fél vámhatóságainak, amelyben a nyilatkozatokat az EUR.1 szállítási bizonyítvány kibocsátása vagy a származási nyilatkozat kiállítása céljából figyelembe vették, megalapozott kétségeik vannak az okmány hitelességét vagy az említett okmányban foglalt adatok helyességét illetően.

2.   Az (1) bekezdés rendelkezéseinek végrehajtása érdekében az (1) bekezdésben említett részes fél vámhatóságai visszaküldik a beszállítói nyilatkozatot vagy a hosszú távú beszállítói nyilatkozatot és a számlákat, a szállítóleveleket vagy bármely, a nyilatkozattal érintett árukkal kapcsolatos egyéb kereskedelmi okmányt a szabályokat alkalmazó azon szerződő fél vámhatóságai részére, amelynek területén a nyilatkozatot kiállították, megadva szükség esetén az ellenőrzés tartalmi vagy formai okait is.

Az utólagos ellenőrzésre irányuló kérelem alátámasztására továbbítanak minden rendelkezésükre álló, a beszállítói nyilatkozat helytelenségére utaló okmányt vagy adatot.

3.   Az ellenőrzést annak a szabályokat alkalmazó szerződő félnek a vámhatóságai végzik el, amelynek területén a beszállítói nyilatkozatot vagy a hosszú távú beszállítói nyilatkozatot kiállították. E célból jogukban áll bármely okmányt bekérni, a beszállító könyvelését ellenőrizni vagy bármilyen egyéb, relevánsnak ítélt ellenőrzést elvégezni.

4.   Az ellenőrzést kérő vámhatóságokat a lehető leghamarabb értesíteni kell az ellenőrzés eredményeiről. Ezeknek az eredményeknek egyértelműen meg kell mutatniuk, hogy a beszállítói nyilatkozatban vagy a hosszú távú beszállítói nyilatkozatban megadott adatok helyesek-e, és lehetővé kell tenniük annak meghatározását, hogy a nyilatkozat figyelembe vehető-e – és ha igen, akkor milyen mértékben – az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiadása vagy a származási nyilatkozat kiállítása céljából.

36. cikk

Szankciók

Az egyes részes felek előírják az e szabályokkal kapcsolatos nemzeti jogszabályaik megsértésének büntetőjogi, polgári jogi vagy közigazgatási szankcionálását.

VIII. CÍM

AZ A. FÜGGELÉK ALKALMAZÁSA

37. cikk

Európai Gazdasági Térség

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 4. jegyzőkönyve értelmében az Európai Gazdasági Térségből (EGT) származó árukat az Európai Unió, Izland, Liechtenstein vagy Norvégia (az EGT részes felei) területéről származónak kell tekinteni az Európai Unió, Izland, Liechtenstein vagy Norvégia területéről Ciszjordániába és a Gázai övezetbe történő kivitel esetén, feltéve, hogy Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) és az EGT részes felei között e szabályokat alkalmazó szabadkereskedelmi megállapodások alkalmazandók.

38. cikk

Liechtenstein

A 2. cikk sérelme nélkül, a Liechtensteinből származó termékeket a Svájc és Liechtenstein közötti vámunió miatt Svájcból származónak kell tekinteni.

39. cikk

San Marino Köztársaság

A 2. cikk sérelme nélkül, a San Marino Köztársaságból származó termékeket az Európai Unió és a San Marino Köztársaság közötti vámunió miatt az Európai Unióból származónak kell tekinteni.

40. cikk

Andorrai Hercegség

A 2. cikk sérelme nélkül, az Andorrai Hercegségből származó, a Harmonizált Rendszer 25–97. árucsoportjába tartozó termékeket az Európai Unió és az Andorrai Hercegség közötti vámunió miatt az Európai Unióból származónak kell tekinteni.

41. cikk

Ceuta és Melilla

1.   E szabályok alkalmazásában az »Európai Unió« kifejezés nem vonatkozik Ceutára és Melillára.

2.   A Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó termékek esetében a Ceutába vagy Melillába történő behozatalkor minden tekintetben ugyanazt a vámelbánást kell alkalmazni, amelyet az Európai Unió vámterületéről származó termékekre alkalmaznak a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozási feltételeiről és a Szerződések kiigazításáról szóló okmány (3) 2. jegyzőkönyvében foglaltak szerint. Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) a Ceutából és Melillából származó, a vonatkozó megállapodás hatálya alá tartozó termékek behozatala esetében ugyanazt a vámeljárást alkalmazza, mint az Európai Unióból származó és onnan behozott termékek esetében.

3.   E cikknek a Ceutából és Melillából származó termékekre vonatkozó (2) bekezdése alkalmazása tekintetében e szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni, az V. mellékletben meghatározott különös feltételekre is figyelemmel.

I. MELLÉKLET

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK A II. MELLÉKLET SZERINTI LISTÁHOZ

1. megjegyzés – Általános bevezetés

A lista megállapítja azokat a szükséges feltételeket, amelyek alapján a termékeket e függelék II. címének 4. cikke értelmében kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak kell tekinteni. Négy különböző, a terméktől függően változó szabálytípus különböztethető meg:

(a)

a megmunkálás vagy feldolgozás nem eredményezi a nem származó anyagok megengedett legnagyobb részarányának túllépését;

(b)

a megmunkálás vagy feldolgozás eredményeképpen az előállított termékek Harmonizált Rendszer szerinti, 4 számjegyből álló vámtarifaszáma vagy 6 számjegyből álló alszáma különböző lesz a felhasznált anyagok Harmonizált Rendszer szerinti, 4 számjegyből álló vámtarifaszámától vagy 6 számjegyből álló alszámától;

(c)

meghatározott megmunkálási vagy feldolgozási művelet végrehajtására kerül sor;

(d)

egyes, teljes egészében az adott helyen létrejött anyagok megmunkálásra vagy feldolgozásra kerülnek.

2. megjegyzés – A lista felépítése

2.1.

A lista első két oszlopa a létrejött terméket írja le. Az 1. oszlopban a Harmonizált Rendszerben használt vámtarifaszám vagy árucsoportszám, a 2. oszlopban pedig a rendszerben az adott vámtarifaszámhoz vagy árucsoporthoz tartozó árumegnevezés szerepel. Az első két oszlop valamennyi tételéhez a 3. oszlopban egy-egy szabály tartozik. Abban a néhány esetben, amikor az 1. oszlopban lévő szám előtt az »ex« szó szerepel, a 3. oszlopban szereplő szabály csupán az adott vámtarifaszámnak a 2. oszlopban meghatározott részére vonatkozik.

2.2.

Ahol az 1. oszlopban több vámtarifaszám van feltüntetve, vagy egy árucsoportszám szerepel, és ezért a termékek leírására a 2. oszlopban általános kifejezéseket használtak, a 3. oszlopban szereplő kapcsolódó szabályok mindazokra a termékekre vonatkoznak, amelyek a Harmonizált Rendszer szerint az árucsoport vámtarifaszámai vagy az 1. oszlopban szereplő vámtarifaszámok bármelyike alá tartoznak.

2.3.

Ha a listában egy adott vámtarifaszámon belül különböző termékekre különböző szabályok vonatkoznak, az egyes franciabekezdések a vámtarifaszám azon részének megnevezését tartalmazzák, amelyre a 3. oszlop adott sorában megállapított szabályok vonatkoznak.

2.4.

Amennyiben a 3. oszlopban két alternatív szabály szerepel, amelyeket a »vagy« szó választ el egymástól, az exportőr választhat, hogy melyiket alkalmazza.

3. megjegyzés – Példák a szabályok alkalmazására

3.1.

Az e függelék II. címe 4. cikkének a származó státust megszerző, más termékek gyártásához felhasznált termékekre vonatkozó rendelkezéseit attól függetlenül alkalmazni kell, hogy a termékek a származó státust abban a gyárban nyerték-e el, ahol azokat felhasználják, vagy a részes felek egyikének területén levő valamely másik gyárban.

3.2.

E függelék II. címének 6. cikke értelmében a terméken végrehajtott megmunkálás vagy feldolgozás mértékének meg kell haladnia az említett cikkben felsorolt műveletek szintjét. Ha nem haladja meg ezt a szintet, akkor a kérdéses áru tekintetében akkor sem biztosítható a preferenciális tarifális elbánás, ha az alábbi listában meghatározott feltételek teljesülnek.

E függelék II. címének 6. cikkére is figyelemmel, a listán szereplő szabályok a megmunkálás vagy feldolgozás minimálisan megkövetelt mértékét jelölik, ezen túlmenő mértékű megmunkálás vagy feldolgozás esetén a termék ugyancsak származó státusúvá válik; ellenben kevesebb megmunkálás vagy feldolgozás nem biztosíthat származó státust.

Így, ha egy szabály azt írja elő, hogy az előállítás bizonyos szintjén nem származó anyag felhasználható, akkor az előállítás korábbi szakaszában az ilyen anyag felhasználása megengedett, de a későbbi szakaszban már nem.

Tehát, ha egy szabály előírja, hogy az előállítás egy bizonyos szintjén nem származó anyagok nem használhatók fel, akkor az ilyen anyagok felhasználása az előállítás egy korábbi szakaszában megengedett, de a későbbi szakaszában már nem.

Példa: a 19. árucsoportra vonatkozó, listán szereplő szabály értelmében a »1101–1108 vámtarifaszám alá tartozó nem származó anyagok súlya nem haladhatja meg a 20 %-ot«, ugyanakkor a 10. árucsoportban szereplő gabonafélék (az előállítás korábbi szakaszába tartozó anyagok) használata (azaz importja) nem esik korlátozás alá.

3.3.

A 3.2. megjegyzés sérelme nélkül, ha egy szabályban az »Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból« kifejezés szerepel, akkor bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagot (tehát akár a termékével azonos termékmegnevezésű és vámtarifaszám alá tartozó anyagot is) fel lehet használni, tiszteletben tartva azonban azokat a konkrét korlátozásokat, amelyek az adott szabályban esetleg szintén szerepelnek.

Az »Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a … vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve« vagy az »Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve« kifejezés ugyanakkor azt jelenti, hogy bármely vámtarifaszám alá tartozó anyag felhasználható, kivéve a szóban forgó termékre vonatkozó, a lista 2. oszlopában szereplővel azonos termékmegnevezésű anyagokat.

3.4.

Ha a lista valamely szabálya meghatározza, hogy egy termék egynél több anyagból is előállítható, az azt jelenti, hogy az anyagok bármelyike vagy több ilyen anyag is felhasználható. Nem jelenti azonban azt, hogy mindegyiket fel kell használni.

3.5.

Ha a lista valamely szabálya meghatározza, hogy egy terméket egy adott anyagból kell előállítani, a feltétel nem tiltja más olyan anyagok felhasználását, amelyek jellegüknél fogva nem felelhetnek meg a szabálynak.

3.6.

Ha a lista valamely szabályában két százalékos érték is szerepel a felhasználható nem származó anyagok maximális értékére vonatkozóan, akkor ezek a százalékos értékek nem adhatók össze. Más szóval, a felhasznált nem származó anyagok legmagasabb értéke sohasem haladhatja meg a megadott legmagasabb százalékértéket. Nem lehet továbbá túllépni az egyes adott anyagok vonatkozásában alkalmazandó egyedi százalékos arányokat sem.

4. megjegyzés – Egyes mezőgazdasági árukra vonatkozó általános rendelkezések

4.1.

Azokat a 6., a 7., a 8., a 9., a 10. és a 12. árucsoport, valamint a 2401 vámtarifaszám alá tartozó mezőgazdasági árukat, amelyeket valamely részes fél területén termesztenek vagy takarítanak be, a szóban forgó részes fél területéről származónak kell tekinteni akkor is, ha behozott vetőmagokból, hagymákból, gyökértörzsből, dugványokból, oltványokból, hajtásokból, rügyekből vagy egyéb élő növényrészekből termesztik őket.

4.2.

Azokban az esetekben, amikor a nem származó cukor adott terméken belüli aránya nem haladhat meg bizonyos határértékeket, e határértékek kiszámításához a 1701 vámtarifaszám (szacharóz) és a 1702 vámtarifaszám (pl. gyümölcscukor, szőlőcukor, tejcukor, malátacukor, izoglükóz vagy invertcukor) alá tartozó, a végtermék előállításához és a végtermékbe beledolgozott nem származó termékek előállításához felhasznált cukrok tömegét kell figyelembe venni.

5. megjegyzés – Egyes textiltermékek vonatkozásában használt kifejezések

5.1.

A listában használt »természetes szál« kifejezés a nem mesterséges vagy nem szintetikus szálakra vonatkozik. A kifejezés jelentése a fonást megelőző szakaszokra korlátozódik, beleértve a hulladékot is, és – eltérő rendelkezés hiányában – tartalmazza a kártolt, fésült vagy másként feldolgozott, de nem fonott szálakat is.

5.2.

A »természetes szál« fogalma a 0511 vámtarifaszám alá tartozó lószőrt, az 5002 és az 5003 vámtarifaszám alá tartozó selymet, továbbá az 5101–5105 vámtarifaszám alá tartozó gyapjúszálat és finom vagy durva állati szőrt, az 5201–5203 vámtarifaszám alá tartozó pamutszálat, valamint az 5301–5305 vámtarifaszám alá tartozó egyéb növényi szálakat foglalja magában.

5.3.

A listán szereplő »textilpép«, »vegyi anyagok« és »papíripari rostanyag« kifejezések a mesterséges, szintetikus vagy papírszálak vagy -fonalak előállítására felhasználható, nem az 50–63. árucsoportba besorolt anyagok megnevezésére szolgálnak.

5.4.

A listában szereplő »vágott műszál« kifejezés az 5501–5507 vámtarifaszám alá tartozó szintetikus vagy mesterséges fonókábel, vágott szál vagy hulladék megjelölésére szolgál.

5.5.

A nyomás (szövéssel, kötéssel/hurkolással, tűzéssel vagy pelyhesítéssel kombinálva) olyan technika, amellyel szitanyomás, görgős nyomtatás, digitális nyomtatás vagy transzfer technikák segítségével egy állandó jelleggel rendelkező textil szubsztrátumnak objektív módon értékelhető jellemzőket – például színt, kialakítást vagy műszaki tulajdonságokat – lehet átadni.

5.6.

A nyomás (önálló műveletként) olyan technika, amellyel szitanyomás, görgős nyomtatás, digitális nyomtatás vagy transzfer technikák segítségével és azokhoz társuló legalább két előkészítő vagy befejező művelettel (pl. mosással, fehérítéssel, mercerezéssel, hőrögzítéssel, bolyhozással, mángorlással, zsugorodásmentesítéssel, tartós kikészítéssel, avatással, impregnálással, javítással és csomóeltávolítással) egy állandó jelleggel rendelkező textil szubsztrátumnak objektív módon értékelhető jellemzőket – például színt, kialakítást vagy műszaki tulajdonságokat – lehet átadni, azzal a feltétellel, hogy az összes felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át.

6. megjegyzés – A textilanyagok keverékéből készülő termékekre alkalmazandó tűréshatárok

6.1.

Ahol a lista egy termékkel kapcsolatban erre a megjegyzésre hivatkozik, a 3. oszlopban meghatározott feltételek nem alkalmazandók az említett termék előállítása során felhasznált, együttesen a felhasznált textilalapanyagok teljes tömegének legfeljebb 15 %-át kitevő textilalapanyagokra. (Lásd még a 6.3. és a 6.4. megjegyzést.)

6.2.

A 6.1. megjegyzésben említett tűréshatárt azonban csak a kevert, két vagy több textilalapanyagból készült termékek esetében lehet alkalmazni.

A textilalapanyagok a következők:

selyem,

gyapjú,

durva állati szőr,

finom állati szőr,

lószőr,

pamut,

papír előállítására szolgáló anyagok és papír,

len,

valódi kender,

juta és más textilháncsrost,

szizál vagy az Agave nemzetséghez tartozó más növényből készült textilszál,

kókuszdiórost, abaka (manilakender), rami és más növényi eredetű textilszál,

szintetikus polipropilén végtelen elemi műszál,

szintetikus poliészter végtelen elemi műszál,

szintetikus poliamid végtelen elemi műszál,

szintetikus poliakrilnitril végtelen elemi műszál,

szintetikus poliimid végtelen elemi műszál,

szintetikus politetrafluoretilén végtelen elemi műszál,

szintetikus polifenilén-szulfid végtelen elemi műszál,

szintetikus polivinil-klorid végtelen elemi műszál,

egyéb szintetikus végtelen elemi műszál,

mesterséges viszkóz végtelen elemi műszál,

egyéb mesterséges végtelen elemi műszál,

áramvezető végtelen elemi műszál,

szintetikus polipropilén vágott műszál,

szintetikus poliészter vágott műszál,

szintetikus poliamid vágott műszál,

szintetikus poliakrilnitril vágott műszál,

szintetikus poliimid vágott műszál,

szintetikus politetrafluoretilén vágott műszál,

szintetikus polifenilén-szulfid vágott műszál,

szintetikus polivinil-klorid vágott műszál,

egyéb szintetikus vágott műszál,

mesterséges viszkóz vágott műszál,

egyéb mesterséges vágott műszál,

rugalmas poliéter szegmensekkel szegmentált poliuretán fonal, paszományozott is,

az 5605 vámtarifaszám alá tartozó termékek (fémezett fonal), amelyek egy legfeljebb 5 mm széles alumíniumfólia magból vagy alumíniumporral bevont vagy anélküli műanyag film magból, valamint az annak két oldalára átlátszó vagy színezett ragasztóval felerősített egy-egy műanyag film rétegből álló szalagot tartalmaznak,

az 5605 vámtarifaszám alá tartozó egyéb termékek,

üvegszálak,

fémszálak,

ásványi szálak.

6.3.

A »rugalmas poliéter szegmensekkel szegmentált poliuretán fonal, paszományozott is« megnevezésű fonalat tartalmazó termék esetében a tűréshatár az említett fonal tekintetében 20 %.

6.4.

Az olyan termékek esetében, amelyek »egy legfeljebb 5 mm széles alumíniumfólia magból vagy alumíniumporral bevont vagy anélküli műanyag film magból, valamint az annak két oldalára átlátszó vagy színezett ragasztóval felerősített egy-egy műanyag film rétegből álló szalagot« tartalmaznak, a tűréshatár az említett szalag tekintetében 30 %.

7. megjegyzés – Egyes textiltermékekre alkalmazandó egyéb tűréshatárok

7.1.

Ahol a listában erre a megjegyzésre történik utalás, az érintett konfekcionált termékre a lista 3. oszlopában meghatározott szabálynak nem megfelelő textilanyagok (a bélések és közbélések kivételével) felhasználhatók, feltéve, hogy a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartoznak, és hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 15 %-át.

7.2.

A 7.3. megjegyzés sérelme nélkül a nem az 50–63. árucsoportba besorolt anyagok textiltartalmuktól függetlenül korlátlanul felhasználhatók a textiltermékek előállítása során.

7.3.

Százalékos szabály alkalmazása esetén a nem az 50–63. árucsoportba besorolt nem származó anyagok értékét figyelembe kell venni a felhasznált nem származó anyagok értékének kiszámításakor.

8. megjegyzés – A 27. árucsoport egyes termékei tekintetében végrehajtott meghatározott eljárások és egyszerű műveletek meghatározása

8.1.

Az ex 2707 és a 2713 vámtarifaszám alkalmazásában a »meghatározott eljárások« a következők:

(a)

vákuumdesztilláció;

(b)

átdesztillálás nagyon alapos frakcionált eljárással;

(c)

krakkolás;

(d)

reformálás;

(e)

extrakció szelektív oldószerrel;

(f)

a következő műveleteket magukba foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsavanhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

(g)

polimerizáció;

(h)

alkilezés;

(i)

izomerizálás.

8.2.

A 2710, a 2711 és a 2712 vámtarifaszám alkalmazásában a »meghatározott eljárások« a következők:

(a)

vákuumdesztilláció;

(b)

átdesztillálás nagyon alapos frakcionált eljárással;

(c)

krakkolás;

(d)

reformálás;

(e)

extrakció szelektív oldószerrel;

(f)

a következő műveletek mindegyikét magukba foglaló eljárások: kezelés tömény kénsavval, óleummal vagy kénsavanhidriddel; semlegesítés alkáli reagenssel; színtelenítés és tisztítás természetes aktív földdel, aktivált földdel, aktivált faszénnel vagy bauxittal;

(g)

polimerizáció;

(h)

alkilezés;

(i)

izomerizálás;

(j)

kizárólag az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehézolajok esetében: hidrogénnel történő kéntelenítés, amely a kezelt termék kéntartalmának legalább 85 %-os csökkenését eredményezi (ASTM D 1266-59 T módszer);

(k)

kizárólag a 2710 vámtarifaszám alá tartozó termékek esetében: paraffinmentesítés a szűrés kivételével;

(l)

kizárólag az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó nehézolajok esetében: hidrogénnel több mint 20 bar nyomáson és több mint 250 °C hőmérsékleten végzett katalitikus kezelés, a kéntelenítési eljáráson kívül, ha a hidrogén a vegyi folyamat aktív szereplője. Az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó kenőolajok további, különösen a szín vagy a stabilitás javítása céljából végzett hidrogénes kezelése (például hidrofiniselés vagy színtelenítés) azonban nem minősíthető »meghatározott eljárásnak«;

(m)

kizárólag az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó fűtőolajok esetében: atmoszferikus desztilláció, azzal a feltétellel, hogy az ASTM D 86 módszerrel mérve ezeknek a termékeknek – a veszteségeket is beleértve – kevesebb mint 30 térfogatszázaléka desztillál át 300 °C-on;

(n)

kizárólag az ex 2710 vámtarifaszám alá tartozó, a gázolajon és a fűtőolajon kívüli egyéb nehézolajok esetében: kezelés nagyfrekvenciás elektromos koronakisülésekkel;

(o)

csak az ex 2712 vámtarifaszám alá besorolt nyerstermékek (0,75 tömegszázaléknál kevesebb olajat tartalmazó petrolátumkocsonya, ozokerit, földviasz vagy tőzegviasz, paraffinviasz kivételével) esetében: olajtalanítás részleges kristályosítással.

8.3.

Az ex 2707 és a 2713 vámtarifaszám alkalmazásában az olyan egyszerű műveletek, mint a tisztítás, a dekantálás, a sótalanítás, a vízelválasztás, a szűrés, a színezés, a jelölés, a kéntartalom-beállítás különböző kéntartalmú termékek keverése révén, vagy az említett műveletek bármilyen kombinációja, illetve az azokhoz hasonló műveletek nem biztosítják a származó státust.

9. megjegyzés – Egyes termékek tekintetében végrehajtott meghatározott eljárások és műveletek meghatározása

9.1.

A valamely részes fél területén sejtkultúrák felhasználásával előállított, a 30. árucsoportba tartozó termékek az adott részes fél területéről származónak tekintendők. »Sejtkultúra«: az emberi, állati és növényi sejtek ellenőrzött körülmények között – például meghatározott hőmérséklet, tápoldat, gázkeverék és pH-érték mellett – történő, élő szervezeten kívül tenyésztése.

9.2.

A valamely részes fél területén fermentációval előállított, a 29. (kivéve: 2905.43–2905.44), 30., 32., 33. (kivéve: 3302.10, 3301), 34., 35. (kivéve: 35.01, 3502.11–3502.19, 3502.20, 35.05), 36., 37., 38. (kivéve: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) és 39. (kivéve: 39.16–39.26) árucsoportba tartozó termékek az adott részes fél területéről származónak tekintendők. »Fermentáció«: olyan biotechnológiai eljárás, amely során emberi, állati vagy növényi sejtek, baktériumok, élesztők, gombák vagy enzimek használatával a 29–39. árucsoportba tartozó termékeket állítanak elő.

9.3.

A 4. cikk (1) bekezdése értelmében a 28., 29. (kivéve: 2905.43–2905.44), 30., 32., 33. (kivéve: 3302.10, 3301), 34., 35. (kivéve: 35.01, 3502.11–3502.19, 3502.20, 35.05), 36., 37., 38. (kivéve: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) és 39. (kivéve: 39.16–39.26) árucsoportba tartozó termékek esetében a következő feldolgozási műveletek tekinthetők elégségesnek:

Kémiai reakció: A »kémiai reakció« olyan – többek között biokémiai – folyamat, amely új szerkezetű molekulát eredményez a molekulákon belüli kötések megszakadása és újak kialakulása révén, illetve azáltal, hogy megváltozik a molekula atomjainak térbeli elrendeződése. A kémiai reakciók a »CAS-szám« megváltoztatásával is jelölhetők.

A származás tekintetében a következő folyamatokat nem kell figyelembe venni: (a) vízben vagy egyéb oldószerben való feloldás; (b) oldószerek kivonása, beleértve az oldószerként alkalmazott vizet is; vagy (c) kristályvíz hozzáadása vagy eltávolítása. A fenti definíció szerinti kémiai reakció származást megalapozó folyamatnak tekintendő.

Elegyek és keverékek: Az anyagok szándékos és arányos irányított elegyítését vagy keverését (beleértve a diszperziót) – az oldószerek hozzáadásának kivételével – előre meghatározott előírásoknak való megfelelés céljából olyan, az alapanyagoktól különböző áru előállítása érdekében, amely a rendeltetése vagy a felhasználása szempontjából lényeges, jó fizikai vagy kémiai jellemzőkkel rendelkezik, származást megalapozó folyamatnak kell tekinteni.

Tisztítás: A tisztítás származást megalapozó folyamatnak tekintendő, feltéve, hogy az az egyik vagy mindkét részes fél területén megy végbe, és eredményeképpen az alábbi kritériumok egyike teljesül:

(a)

az áru tisztítása az áruban lévő szennyeződések legalább 80 %-át megszünteti; vagy

(b)

a szennyező anyagok mennyiségének csökkentése vagy kivonása az árut a következő felhasználások közül egyre vagy többre alkalmassá teszi:

(i)

gyógyszeripari, orvosi, kozmetikai, állatgyógyászati vagy élelmiszer-minőségű anyagként való felhasználás;

(ii)

analitikai, diagnosztikai vagy laboratóriumi felhasználásra szánt vegyipari termékek és reagensek;

(iii)

a mikroelektronikában való felhasználásra szánt elemek és alkotórészek;

(iv)

egyedi optikai felhasználás;

(v)

biotechnikai felhasználás (pl. sejttenyésztéshez, géntechnológiában vagy katalizátorként);

(vi)

elválasztási eljárásokhoz használt vivőközegek; vagy

(vii)

nukleáris minőségű felhasználás.

A részecskeméret változtatása: Az áru részecskeméretének olyan – nem egyszerű zúzás vagy préselés útján végzett – szándékos és ellenőrzött átalakítása, amely meghatározott szemcseméret, meghatározott részecskeméret-eloszlás vagy meghatározott felület létrehozása révén az árunak a rendeltetése szempontjából lényeges és az alapanyagétól eltérő fizikai vagy kémiai jellemzőket biztosít, származást megalapozó eljárásnak tekintendő.

Szabványos anyagok: A szabványos anyagok (beleértve a mérőoldatokat) olyan analitikai, kalibrálási vagy referenciálási használatra alkalmas készítmények, amelyek a gyártó által hitelesített pontos tisztasággal vagy arányokkal rendelkeznek. A szabványos anyagok gyártása származást megalapozó eljárásnak tekintendő.

Izomer elkülönítése: Az izomerek elkülönítése vagy elválasztása izomerek keverékéből származást megalapozó eljárásnak tekintendő.

II. MELLÉKLET

A LÉTREJÖTT TERMÉK SZÁRMAZÓ STÁTUSÁNAK MEGSZERZÉSE ÉRDEKÉBEN A NEM SZÁRMAZÓ ANYAGOKON VÉGZENDŐ MEGMUNKÁLÁSOK VAGY FELDOLGOZÁSOK LISTÁJA

Vámtarifaszám

Termékmegnevezés

A nem származó anyagokon végrehajtott olyan megmunkálás vagy feldolgozás, amely származó státust biztosít

(1)

(2)

(3)

1. árucsoport

Élő állatok

Az 1. árucsoportba tartozó összes állat teljes egészében az adott helyen jött létre

2. árucsoport

Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek és belsőségek

Előállítás, amelynek során az ezen árucsoportba tartozó termékekben felhasznált összes hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség teljes egészében az adott helyen létrejött

3. árucsoport

Halak és rákfélék, puhatestű és más gerinctelen víziállatok

Előállítás, amelynek során a 3. árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében az adott helyen létrejött

4. árucsoport

Tejtermékek; madártojás; természetes méz; máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer

Előállítás, amelynek során a 4. árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében az adott helyen létrejött

ex 5. árucsoport

Máshol nem említett állati eredetű termékek; a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 0511 91

Élelmezési célra nem alkalmas halikra és haltej

Az összes haltojás és halikra teljes egészében az adott helyen jött létre

6. árucsoport

Élő fák és egyéb növények; hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok és díszítő lombozat

Előállítás, amelynek során a 6. árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében az adott helyen létrejött

7. árucsoport

Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, és egyes gyökerek és gumók

Előállítás, amelynek során a 7. árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében az adott helyen létrejött

8. árucsoport

Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék; citrusfélék vagy dinnyefélék héja

Előállítás, amelynek során a 8. árucsoportba tartozó összes felhasznált gyümölcs, dióféle, valamint a citrus- vagy a dinnyefélék héja teljes egészében az adott helyen létrejött

9. árucsoport

Kávé, tea, matétea és fűszerek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

10. árucsoport

Gabonafélék

Előállítás, amelynek során a 10. árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében az adott helyen létrejött

11. árucsoport

Malomipari termékek; maláta; keményítők; inulin; búzasikér

Előállítás, amelynek során a 8., a 10. és a 11. árucsoport, a 0701 , a 0714 , a 2302 és a 2303 vámtarifaszám, valamint a 0710 10 alszám alá tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében az adott helyen létrejött

12. árucsoport

Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; ipari vagy gyógynövények; szalma és takarmány

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

ex 13. árucsoport

Sellak; mézga, gyanta és más növényi nedv és kivonat, a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 1302

Pektintartalmú anyag, pektinát és pektát

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból úgy, hogy a felhasznált cukor tömege nem haladja meg a végtermék tömegének 40 %-át

14. árucsoport

Növényi eredetű nyersanyag fonásra; máshol nem említett növényi termékek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 15. árucsoport

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek bontási termékei; elkészített ételzsír; állati vagy növényi eredetű viasz; a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

1504 –1506

Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír és olaj és ezek frakciói; gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (beleértve a lanolint is); más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

1508

Földimogyoró-olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

Előállítás a termékétől eltérő vámtarifaalszám alá tartozó anyagból

1509 és 1510

Olívaolaj és frakciói

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált növényi anyag teljes egészében létrejött

1511

Pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

Előállítás a termékétől eltérő vámtarifaalszám alá tartozó anyagból

ex 1512

Napraforgómagolaj és frakciói

 

műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

más

Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált növényi anyag teljes egészében létrejött

1515

Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

Előállítás a termékétől eltérő vámtarifaalszám alá tartozó anyagból

ex 1516

Halból nyert zsír, olaj és ezek frakciói

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

1520

Nyers glicerin; glicerinvíz és glicerinlúg

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

16. árucsoport

Húsból, halból vagy rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból készült termékek

Előállítás, amelynek során a 2., a 3. és a 16. árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében az adott helyen létrejött

ex 17. árucsoport

Cukrok és cukoráruk, a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

1702

Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor:

 

Vegytiszta malátacukor és gyümölcscukor

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 1702  vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével, amelynek során a 1101 –1108 , a 1701 és a 1703 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok tömege nem haladja meg a végtermék tömegének 30 %-át

1704

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével, amelynek során:

a felhasznált cukor tömege nem haladja meg a végtermék tömegének 40 %-át

vagy

a felhasznált cukor értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

ex 18. árucsoport

Kakaó és kakaókészítmények, a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével, amelynek során a felhasznált cukor tömege nem haladja meg a végtermék tömegének 40 %-át

ex 1806

Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény, a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével, amelynek során:

a felhasznált cukor tömege nem haladja meg a végtermék tömegének 40 %-át

vagy

a felhasznált cukor értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át

1806 10

Kakaópor cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével, amelynek során a felhasznált cukor tömege nem haladja meg a végtermék tömegének 40 %-át

1901

Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, máshol nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401 –0404  vtsz. alá tartozó árukból készített, máshol nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:

 

Malátakivonat

Előállítás a 10. árucsoportba tartozó gabonafélékből

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével, amelynek során a felhasznált cukor tömege és a 4. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok tömege külön-külön nem haladja meg a végtermék tömegének 40 %-át

1902

Tészta, főzve vagy töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével, amelynek során:

a 1006 és a 1101 –1108 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok tömege nem haladja meg a végtermék tömegének 20 %-át, és

a 2., a 3. és a 16. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok tömege nem haladja meg a végtermék tömegének 20 %-át

1903

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 1108 vámtarifaszám alá tartozó burgonyakeményítő kivételével

1904

Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); máshol nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában vagy pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével, amelynek során:

a 1006 és a 1101 –1108 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok tömege nem haladja meg a végtermék tömegének 20 %-át, és

a felhasznált cukor tömege nem haladja meg a végtermék tömegének 40 %-át

1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termékek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével, amelynek során a 1006 és a 1101 –1108 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok tömege nem haladja meg a végtermék tömegének 20 %-át

ex 20. árucsoport

Zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények; a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

2002 és 2003

Paradicsom, ehető gomba és szarvasgomba, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, amelynek során a 7. árucsoportba tartozó összes felhasznált növényi anyag teljes egészében az adott helyen létrejött

2006

Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott)

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével, amelynek során a felhasznált cukor tömege nem haladja meg a végtermék tömegének 40 %-át

2007

Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és krém gyümölcsből vagy diófélékből, főzéssel készítve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével, amelynek során a felhasznált cukor tömege nem haladja meg a végtermék tömegének 40 %-át

ex 2008

Termékek, a következők kivételével:

Diófélék, cukor vagy alkohol hozzáadása nélkül

Mogyoróvaj; gabonaalapú keverékek; pálmafacsúcsrügy; kukorica

Nem gőzöléssel vagy vízben forrázással főzött gyümölcs- és diófélék, cukor hozzáadása nélkül, fagyasztva

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével, amelynek során a felhasznált cukor tömege nem haladja meg a végtermék tömegének 40 %-át

2009

Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével, amelynek során a felhasznált cukor tömege nem haladja meg a végtermék tömegének 40 %-át

ex 21. árucsoport

Különféle ehető készítmények; a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

2103

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék

Mustárliszt és -dara, és elkészített mustár:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A mustárliszt vagy -dara, vagy elkészített mustár azonban felhasználható

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

2105

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével, amelynek során:

a felhasznált cukor és a 4. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok tömege külön-külön nem haladja meg a végtermék tömegének 40 %-át,

valamint

a felhasznált cukor tömege és a 4. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok tömege együttesen nem haladja meg a végtermék tömegének 60 %-át

2106

Máshol nem említett élelmiszer-készítmény

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével, amelynek során a felhasznált cukor tömege nem haladja meg a végtermék tömegének 40 %-át

ex 22. árucsoport

Italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet; a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével, amelynek során a 0806 10 , a 2009 61 és a 2009 69 alszám alá tartozó összes felhasznált növényi anyag teljes egészében az adott helyen létrejött

2202

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- vagy zöldséglevek kivételével

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

2207 és 2208

Nem denaturált etil-alkohol, több vagy kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital

Előállítás a 2207 és a 2208 kivételével bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, amelynek során a 0806 10 , a 2009 61 és a 2009 69 alszám alá tartozó összes felhasznált növényi anyag teljes egészében az adott helyen létrejött

ex 23. árucsoport

Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány; a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

2309

Állatok etetésére szolgáló készítmény

Előállítás, amelynek során:

a 2. és a 3. árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag teljes egészében az adott helyen létrejött,

a 10. és a 11. árucsoportba, valamint a 2302 és a 2303 vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok tömege nem haladja meg a végtermék tömegének 20 %-át,

a felhasznált cukor tömege és a 4. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok tömege külön-külön nem haladja meg a végtermék tömegének 40 %-át, és

a felhasznált cukor tömege és a 4. árucsoportba tartozó felhasznált anyagok tömege együttesen nem haladja meg a végtermék tömegének 50 %-át

ex 24. árucsoport

Dohány és feldolgozott dohánypótló; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, amely során a 2401  vámtarifaszám alá tartozó felhasznált anyagok tömege nem haladja meg a 24. árucsoportba tartozó összes felhasznált anyag teljes tömegének 30 %-át

2401

Feldolgozatlan dohány; dohányhulladék

Előállítás, amelynek során a 2401  vámtarifaszám alá tartozó összes anyag teljes egészében az adott helyen létrejött

ex 2402

Cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 2403 19 alszám alá tartozó fogyasztási dohány kivételével, amelynek során a 2401  vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag legalább 10 tömegszázaléka teljes egészében az adott helyen létrejött

ex 2403

Égés nélküli, hevített hordozóeszközön vagy máson keresztül történő belégzésre szánt termékek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével, amelynek során a 2401  vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag legalább 10 tömegszázaléka teljes egészében az adott helyen létrejött

ex 25. árucsoport

Só; kén; földek és kövek; gipsz, mész és cement; kivéve:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével,

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 2519

Zúzott természetes magnézium-karbonát (magnezit), légmentesen lezárt tartályban, és magnézium-oxid, vegyileg tisztán is, az olvasztott magnézia és a kiégetett (szinterezett) magnézia kivételével

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Természetes magnézium-karbonát (magnezit) azonban felhasználható

26. árucsoport

Ércek, salakok és hamu

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

ex 27. árucsoport

Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei; bitumenes anyagok; ásványi viaszok, a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során a felhasznált anyagok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 2707

Olaj, amelyben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét, lévén ezek az olajok hasonlóak a kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert ásványolajokhoz, amelyeknek legalább 65 tömegszázaléka átdesztillál 250 °C-ig (beleértve a lakkbenzin- és benzolkeverékeket), energetikai vagy tüzelőanyag-célra

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (4)

vagy

Más műveletek úgy, hogy az összes felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá van besorolva. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá besorolt anyagok is felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

2710

Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; máshol nem említett olyan készítmény, amely legalább 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; olajhulladék

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (4)

vagy

Más műveletek, úgy, hogy az összes felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá van besorolva. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá besorolt anyagok is felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

2711

Földgáz és gáz-halmazállapotú más szénhidrogén

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (4)

vagy

Más műveletek úgy, hogy az összes felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá van besorolva. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá besorolt anyagok is felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

2712

Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (4)

vagy

Más műveletek úgy, hogy az összes felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá van besorolva. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá besorolt anyagok is felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

2713

Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (4)

vagy

Más műveletek úgy, hogy az összes felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá van besorolva. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá besorolt anyagok is felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

28. árucsoport

Szervetlen vegyi anyagok; szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből vagy izotópokból

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 29. árucsoport

Szerves vegyi anyagok; kivéve:

Meghatározott eljárás(ok) (7)

vagy

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá besorolt tartozó anyagok is felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 2901

Aciklikus szénhidrogének, energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra

Meghatározott eljárás(ok) (7)

vagy

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (4)

vagy

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át.

ex 2902

Ciklánok és ciklének (az azulének kivételével), benzol, toluol, xilolok, energetikai vagy fűtőanyagként történő felhasználásra

Meghatározott eljárás(ok) (7)

vagy

Finomítási műveletek és/vagy egy vagy több meghatározott eljárás (4)

vagy

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagokat is használni lehet, ha azok összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át.

ex 2905

Az e vámtarifaszám alá tartozó alkoholok és az etanol fémalkoholátjai

Meghatározott eljárás(ok) (7)

vagy

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 2905  vámtarifaszám alá tartozó egyéb anyagokat is beleértve. Azonban az e vámtarifaszám alá tartozó fémalkoholát is felhasználható, ha összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

30. árucsoport

Gyógyszeripari termékek

Meghatározott eljárás(ok) (7)

vagy

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

31. árucsoport

Trágyázószerek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

32. árucsoport

Cserző- vagy színezőkivonatok; tanninok és származékaik; színezékek, pigmentek és más színezőanyagok; festékek és lakkok; gitt és más masztix (simító- és tömítőanyagok); tinták

Meghatározott eljárás(ok) (7)

vagy

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

33. árucsoport

Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- vagy testápoló készítmények;

Meghatározott eljárás(ok) (7)

vagy

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

34. árucsoport

Szappan, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényesítő- vagy polírozóanyagok, gyertya és hasonló termékek, mintázópaszta, »fogászati viasz« és gipszalapú fogászati készítmények;

Meghatározott eljárás(ok) (7)

vagy

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

35. árucsoport

Fehérjeanyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek;

Meghatározott eljárás(ok) (7)

vagy

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

36. árucsoport

Robbanóanyagok; pirotechnikai készítmények; gyufák; piroforos ötvözetek; egyes gyúlékony anyagok

Meghatározott eljárás(ok) (7)

vagy

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

37. árucsoport

Fényképészeti vagy mozgófényképészeti termékek

Meghatározott eljárás(ok) (7)

vagy

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 38. árucsoport

A vegyipar különféle termékei; a következők kivételével:

Meghatározott eljárás(ok) (7)

vagy

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A termékével azonos vámtarifaszám alá tartozó anyagok azonban felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 3811

Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, korróziógátló készítmények és egyéb elkészített adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a benzinhez valót) vagy más, azonos céllal ásványolajként használt folyadékokhoz:

Meghatározott eljárás(ok) (7)

vagy

Elkészített kenőolaj-adalékok kőolaj- vagy bitumenes ásványokból nyert olajtartalommal

Előállítás úgy, hogy a 3811  vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag együttes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 3824 99 és ex 3826 00

Biodízel

Előállítás, mely során a biodízel átészterezéssel és/vagy észterezéssel vagy hidrogénezéssel jön létre

39. árucsoport

Műanyagok és ezekből készült árucikkek

Meghatározott eljárás(ok) (7)

vagy

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Azonban a termékével azonos vámtarifaszám alá besorolt anyagok is felhasználhatók, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 40. árucsoport

Gumi és ebből készült áruk; a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 4012

Újrafutózott gumi légabroncs, tömör vagy kisnyomású gumiabroncs

Használt gumiabroncsok újrafutózása

ex 41. árucsoport

Nyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr; a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

4104 –4106

Szőrtelen vagy gyapjú nélküli, cserzett vagy crust bőr, hasítva is, de tovább nem megmunkálva

Cserzett bőr újracserzése

vagy

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

42. árucsoport

Bőráruk; nyerges- és szíjgyártóáruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével)

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 43. árucsoport

Szőrme és műszőrme; ezekből készült áruk; a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

ex 4302

Cserzett vagy kikészített szőrme, összeállítva:

 

Lap, kereszt és más hasonló formák

Az össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrme fehérítése vagy festése a vágáson és összeállításon felül

Más

Előállítás össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrméből

4303

Ruházati cikkek, ruházati tartozékok és más szőrmeáruk

Előállítás a 4302  vámtarifaszám alá tartozó, össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrméből

ex 44. árucsoport

Fa és faipari termékek; faszén, a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 4407

Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva

Gyalulás, csiszolás vagy végillesztés

ex 4408

Falemez furnérlap (beleértve a rétegelt fa szeletelésével előállítottat is) és rétegelt lemez készítésére, legfeljebb 6 mm vastagságban, részekből (lapolással) összeállítva, és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez, legfeljebb 6 mm vastagságban, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva

Részekből összeállítás (lapolás), gyalulás, csiszolás vagy végillesztés

ex 4410 –ex 4413

Gyöngyléc és szegélyléc, beleértve a padlószegélylécet és más szegélylemezt is

Peremezés vagy mintázás

ex 4415

Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag

Előállítás méretre nem vágott falemezből

ex 4418

Ács- és épületasztalos-ipari termék

Gyöngyléc és szegélyléc

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. Üreges fapanel, zsindely és hasíték azonban felhasználható

Peremezés vagy mintázás

ex 4421

Gyufaszál; cipész faszeg vagy facsap

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó fából a 4409  vámtarifaszám alá tartozó fadrót kivételével

45. árucsoport

Parafa és parafa áruk

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

46. árucsoport

Szalmából, eszpartófűből vagy más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonásáruk

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

47. árucsoport

Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból; visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

48. árucsoport

Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

49. árucsoport

Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek; kéziratok, gépírásos szövegek és tervrajzok

Előállítás a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 50. árucsoport

Selyem; a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

ex 5003

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is), kártolva vagy fésülve

A selyemhulladék kártolása vagy fésülése

5004 –ex 5006

Fonal selyemből és selyemhulladékból

 (5)

Természetes szálak fonása

vagy

Folytonos végtelen műszálak préselése, amelyhez fonás társul

vagy

Folytonos végtelen műszálak préselése, amelyhez sodrás társul

vagy

Sodrás, amelyhez bármilyen mechanikai művelet társul

5007

Szövet selyemből vagy selyemhulladékból

 (5)

Természetes szálak és/vagy vágott műszálak fonása, amelyhez szövés társul

vagy

Végtelen műszálból készült fonal préselése, amelyhez szövés társul

vagy

Sodrás vagy bármilyen mechanikai művelet, amelyhez szövés társul

vagy

Szövés, amelyhez festés társul

vagy

Fonalfestés, amelyhez szövés társul

vagy

Szövés, amelyhez nyomás társul

vagy

Nyomás (önálló műveletként)

ex 51. árucsoport

Gyapjú, finom vagy durva állati szőr; lószőr fonal és szövet, a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

5106 –5110

Fonal gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből vagy lószőrből

 (5)

Természetes szálak fonása

vagy

Műszálak préselése, amelyhez fonás társul

vagy

Sodrás, amelyhez bármilyen mechanikai művelet társul

5111 –5113

Szövet gyapjúból, finom vagy durva állati szőrből vagy lószőrből:

 (5)

Természetes szálak és/vagy vágott műszálak fonása, amelyhez szövés társul

vagy

Végtelen műszálból készült fonal préselése, amelyhez szövés társul

vagy

Szövés, amelyhez festés társul

vagy

Fonalfestés, amelyhez szövés társul

vagy

Szövés, amelyhez nyomás társul

vagy

Nyomás (önálló műveletként)

ex 52. árucsoport

Pamut; a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

5204 –5207

Pamutfonal és -cérna

 (5)

Természetes szálak fonása

vagy

Műszálak préselése, amelyhez fonás társul

vagy

Sodrás, amelyhez bármilyen mechanikai művelet társul

5208 –5212

Szövet pamutból

 (5)

Természetes szálak és/vagy vágott műszálak fonása, amelyhez szövés társul

vagy

Végtelen műszálból készült fonal préselése, amelyhez szövés társul

vagy

Sodrás vagy bármilyen mechanikai művelet, amelyhez szövés társul

vagy

Szövés, amelyhez festés vagy bevonás vagy rétegelés társul

vagy

Fonalfestés, amelyhez szövés társul

vagy

Szövés, amelyhez nyomás társul

vagy

Nyomás (önálló műveletként)

ex 53. árucsoport

Más növényi textilszálak; papírfonal és papírfonalból szőtt szövet; a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

5306 –5308

Fonal más növényi textilrostból;

Papírfonal

 (5)

Természetes szálak fonása

vagy

Műszálak préselése, amelyhez fonás társul

vagy

Sodrás, amelyhez bármilyen mechanikai művelet társul

5309 –5311

Szövet más növényi textilrostból; szövet papírfonalból:

 (5)

Természetes szálak és/vagy vágott műszálak fonása, amelyhez szövés társul

vagy

Végtelen műszálból készült fonal préselése, amelyhez szövés társul

vagy

Szövés, amelyhez festés vagy bevonás vagy rétegelés társul

vagy

Fonalfestés, amelyhez szövés társul

vagy

Szövés, amelyhez nyomás társul

vagy

Nyomás (önálló műveletként)

5401 –5406

Fonal, monofil és cérna végtelen műszálból

 (5)

Természetes szálak fonása

vagy

Műszálak préselése, amelyhez fonás társul

vagy

Sodrás, amelyhez bármilyen mechanikai művelet társul

5407 és 5408

Szövet végtelen műszálból

 (5)

Természetes szálak és/vagy vágott műszálak fonása, amelyhez szövés társul

vagy

Végtelen műszálból készült fonal préselése, amelyhez szövés társul

vagy

Sodrás vagy bármilyen mechanikai művelet, amelyhez szövés társul

vagy

Fonalfestés, amelyhez szövés társul

vagy

Szövés, amelyhez festés vagy bevonás vagy rétegelés társul

vagy

Szövés, amelyhez nyomás társul

vagy

Nyomás (önálló műveletként)

5501 –5507

Vágott műszálak

Mesterséges szálak préselése

5508 –5511

Vágott műszálból készült fonal és varrócérna

 (5)

Természetes szálak fonása

vagy

Műszálak préselése, amelyhez fonás társul

vagy

Sodrás, amelyhez bármilyen mechanikai művelet társul

5512 –5516

Szövet vágott műszálból

 (5)

Természetes szálak és/vagy vágott műszálak fonása, amelyhez szövés társul

vagy

Végtelen műszálból készült fonal préselése, amelyhez szövés társul

vagy

Sodrás vagy bármilyen mechanikai művelet, amelyhez szövés társul

vagy

Szövés, amelyhez festés vagy bevonás vagy rétegelés társul

vagy

Fonalfestés, amelyhez szövés társul

vagy

Szövés, amelyhez nyomás társul

vagy

Nyomás (önálló műveletként)

ex 56. árucsoport

Vatta, nemez és nem szőtt textília; különleges fonalak; zsineg, kötél, hajókötél és kábel, valamint ezekből készült áruk; a következők kivételével:

 (5)

Természetes szálak fonása

vagy

Műszálak préselése, amelyhez fonás társul

5601

Vatta textilanyagokból és ebből készült áruk; legfeljebb 5 mm hosszú textilszál (pihe), textilpor és őrlési csomó

Természetes szálak fonása

vagy

Műszálak préselése, amelyhez fonás társul

vagy

Pelyhesítés, amelyhez festés vagy nyomás társul

vagy

Bevonás, pelyhesítés, beborítás vagy fémmel bevonás, amelyhez legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (például mángorlás, zsugorodásmentesítés, hőrögzítés, tartós kikészítés), azzal a feltétellel, hogy az összes felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

5602

Nemez, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is:

 

Tűnemez

 (5)

Műszálak sajtolása, amelyhez szövetképzés társul

Azonban:

az 5402 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén végtelen szál,

az 5503 vagy az 5506 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén szál, vagy

az 5501 vámtarifaszám alá tartozó polipropilén fonókábel,

amelyet egyágú végtelen fonal vagy szál esetében mindig 9 decitexnél kisebb érték jellemez, felhasználható, ha összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

vagy

Csak nem szőtt szövet képzése a természetes szálakból készült nemez esetében

Más

 (5)

Műszálak sajtolása, amelyhez szövetképzés társul

vagy

Csak nem szőtt szövet képzése a természetes szálakból készült más nemez esetében

5603

Nem szőtt textília, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is

 

5603 11 –5603 14

Mesterséges végtelen szálból készült nem szőtt textília, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is:

Előállítás:

irányítottan vagy véletlenszerűen orientált végtelen szálból

vagy

természetes vagy mesterséges eredetű anyagokból vagy polimerekből,

amelyet mindkét esetben nem szőtt textíliába ragasztás követ

5603 91 –5603 94

Mesterséges végtelen száltól eltérő anyagból készült nem szőtt textília, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is

Előállítás:

irányítottan vagy véletlenszerűen orientált vágott szálból

és/vagy

természetes vagy mesterséges eredetű vágott fonalból,

amelyet mindkét esetben nem szőtt textíliába ragasztás követ

5604

Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva; az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó textilszál, és -szalag és hasonlók gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy burkolva:

 

Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva

Előállítás textilanyaggal be nem vont gumifonalból vagy -zsinegből

Más

 (5)

Természetes szálak fonása

vagy

Műszálak préselése, amelyhez fonás társul

vagy

Sodrás, amelyhez bármilyen mechanikai művelet társul

5605

Fémezett fonal, paszományozott is, az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó olyan textilszálból vagy szalagból vagy hasonló termékből is, amelyet fémszállal, fémcsíkkal vagy fémporral kombináltak vagy fémmel bevontak

 (5)

Természetes szálak és/vagy vágott mesterséges szálak fonása

vagy

Műszálak préselése, amelyhez fonás társul

vagy

Sodrás, amelyhez bármilyen mechanikai művelet társul

5606

Paszományozott fonal és az 5404 vagy az 5405 vtsz. alá tartozó szalag és hasonló áru paszományozva (az 5605 vtsz. alá tartozók és a paszományozott lószőrfonal kivételével); zseníliafonal (beleértve a zseníliapehelyből készült zseníliafonalat is); hurkolt, bordázott fonal

 (5)

Műszálak préselése, amelyhez fonás társul

vagy

Sodrás, amelyhez paszományozás társul

vagy

Természetes szálak és/vagy vágott mesterséges szálak fonása

vagy

Pelyhesítés, amelyhez festés társul

57. árucsoport

Szőnyegek és más textil padlóborítók:

 (5)

Természetes szálak és/vagy vágott műszálak fonása, amelyhez szövés vagy tűzés társul

vagy

Végtelen műszálból készült fonal préselése, amelyhez szövés vagy tűzés társul

vagy

Előállítás kókuszrostfonalból vagy szizálfonalból vagy jutafonalból vagy klasszikus gyűrűs fonású viszkózfonalból

vagy

Tűzés, amelyhez festés vagy nyomás társul

vagy

Pelyhesítés, amelyhez festés vagy nyomás társul

vagy

Mesterséges szálak préselése, amelyhez nem szőtt textíliák készítésére szolgáló technikák társulnak, a tűlyukasztást is beleértve

Jutaszövet hátoldalként felhasználható

ex 58. árucsoport

Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés; a következők kivételével:

 (5)

Természetes szálak és/vagy vágott műszálak fonása, amelyhez szövés vagy tűzés társul

vagy

Végtelen műszálból készült fonal préselése, amelyhez szövés vagy tűzés társul

vagy

Szövés, amelyhez festés, pelyhesítés, bevonás, rétegelés vagy fémmel bevonás társul

vagy

Tűzés, amelyhez festés vagy nyomás társul

vagy

Pelyhesítés, amelyhez festés vagy nyomás társul

vagy

Fonalfestés, amelyhez szövés társul

vagy

Szövés, amelyhez nyomás társul

vagy

Nyomás (önálló műveletként)

5805

Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl. pontöltéssel, keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

5810

Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban

Hímzés, amelynek során a termékétől eltérő vámtarifaszámok alá tartozó összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

5901

Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket külső könyvborítónak vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló merevített textilszövet kalapkészítéshez

Szövés, amelyhez festés, pelyhesítés, bevonás, rétegelés vagy fémmel bevonás társul

vagy

Pelyhesítés, amelyhez festés vagy nyomás társul

5902

Kerékköpeny kordszövet magas szakítószilárdságú nejlon- vagy más poliamid, poliészter vagy viszkóz műselyem fonalból:

 

Legfeljebb 90 tömegszázalék textilanyag-tartalommal

Szövés

Más

Mesterséges szálak préselése, amelyhez szövés társul

5903

Textilszövet műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve, az 5902  vtsz. alá tartozó szövetek kivételével

Szövés, amelyhez impregnálás, bevonás, beborítás, rétegelés vagy fémmel bevonás társul

vagy

Szövés, amelyhez nyomás társul

vagy

Nyomás (önálló műveletként)

5904

Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is

 (5)

Szövés, amelyhez festés, bevonás, rétegelés vagy fémmel bevonás társul

Jutaszövet hátoldalként felhasználható

5905

Textil falborító:

Gumival, műanyaggal vagy más anyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve

Szövés, kötés vagy nem szőtt szövet képzése, amelyhez impregnálás, bevonás, beborítás, rétegelés vagy fémmel bevonás társul

Más

 (5)

Természetes szálak és/vagy vágott műszálak fonása, amelyhez szövés társul

vagy

Végtelen műszálból készült fonal préselése, amelyhez szövés társul

vagy

Szövés, kötés vagy nem szőtt szövet képzése, amelyhez festés, bevonás, vagy rétegelés társul

vagy

Szövés, amelyhez nyomás társul

vagy

Nyomás (önálló műveletként)

5906

Gumizott textilszövet, az 5902 vtsz. alá tartozó kivételével:

 

Kötött vagy hurkolt szövet

 (5)

Természetes szálak és/vagy vágott műszálak fonása, amelyhez kötés vagy hurkolás társul

vagy

Végtelen műszálból készült fonal préselése, amelyhez kötés vagy hurkolás társul

vagy

Kötés vagy hurkolás, amelyhez gumírozás társul

vagy

Gumírozás, amelyhez legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (például mángorlás, zsugorodásmentesítés, hőrögzítés, tartós kikészítés), azzal a feltétellel, hogy az összes felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

Szintetikus végtelen szálból előállított fonalból készült más szövet több mint 90 tömegszázalék textilanyag-tartalommal

Mesterséges szálak préselése, amelyhez szövés társul

Más

Szövés, kötés vagy nem szőtt textíliák készítésére irányuló eljárás, amelyhez festés, bevonás vagy gumírozás társul

vagy

Fonalfestés, amelyhez szövés, kötés vagy nem szőtt textíliák készítésére irányuló eljárás társul

vagy

Gumírozás, amelyhez legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (például mángorlás, zsugorodásmentesítés, hőrögzítés, tartós kikészítés), azzal a feltétellel, hogy az összes felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

5907

Más módon impregnált, bevont vagy beborított textilszövet; festett kanavász színházi vagy stúdió- (műtermi) díszletek, vagy hasonlók számára

Szövés, kötés vagy nem szőtt szövet képzése, amelyhez festés, nyomás, bevonás, impregnálás vagy beborítás társul

vagy

Pelyhesítés, amelyhez festés vagy nyomás társul

vagy

Nyomás (önálló műveletként)

5908

Textilalapanyagból szőtt, fonott vagy kötött bél lámpához, tűzhelyhez, öngyújtóhoz, gyertyához vagy hasonlóhoz; fehérizzású gázharisnya és annak előállítására csőszerűen kötött gázharisnyaszövet, impregnálva is:

 

Fehérizzású gázharisnya, impregnált

Előállítás csőszerűen kötött vagy hurkolt gázharisnyaszövetből

Más

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

5909 –5911

Ipari felhasználásra alkalmas textiltermékek:

 (5)

Természetes szálak és/vagy vágott műszálak fonása, amelyhez szövés társul

vagy

Mesterséges szálak préselése, amelyhez szövés társul

vagy

Szövés, amelyhez festés vagy bevonás vagy rétegelés társul

vagy

Bevonás, pelyhesítés, beborítás vagy fémmel bevonás, amelyhez legalább két előkészítő vagy befejező művelet társul (például mángorlás, zsugorodásmentesítés, hőrögzítés, tartós kikészítés), azzal a feltétellel, hogy az összes felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

60. árucsoport

Kötött vagy hurkolt kelmék

 (5)

Természetes szálak és/vagy vágott műszálak fonása, amelyhez kötés vagy hurkolás társul

vagy

Végtelen műszálból készült fonal préselése, amelyhez kötés vagy hurkolás társul

vagy

Kötés vagy hurkolás, amelyhez festés, pelyhesítés, bevonás, rétegelés vagy nyomás társul

vagy

Pelyhesítés, amelyhez festés vagy nyomás társul

vagy

Fonalfestés, amelyhez kötés vagy hurkolás társul

vagy

Sodrás vagy szálszerkezet-átalakítás, amelyhez kötés vagy hurkolás társul azzal a feltétellel, hogy a felhasznált nem sodort/nem átalakított szálszerkezetű fonal értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

61. árucsoport

Kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok:

 

Két vagy több formára vágott vagy eleve formára készített, kötött vagy hurkolt anyagdarab összevarrásával vagy más módon történő összeállításával elkészítve

 (5)  (6)

Kötés vagy hurkolás, amelyhez konfekcionálás társul, a szövet kiszabását is beleértve

Más

 (5)

Természetes szálak és/vagy vágott műszálak fonása, amelyhez kötés vagy hurkolás társul

vagy

Végtelen műszálból készült fonal préselése, amelyhez kötés vagy hurkolás társul

vagy

Kötés és konfekcionálás egyetlen műveletként

ex 62. árucsoport

Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött vagy hurkolt áruk kivételével; a következők kivételével:

 (5)  (6)

Szövés, amelyhez konfekcionálás társul, a szövet kiszabását is beleértve

vagy

Konfekcionálás, beleértve a szövet kiszabását is, amelyet nyomás előz meg (önálló műveletként)

ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 és ex 6211

Női, leányka- és csecsemőruha, valamint csecsemőruha-tartozékok, hímzéssel

 (6)

Szövés, amelyhez konfekcionálás társul, a szövet kiszabását is beleértve

vagy

Előállítás hímzés nélküli szövetből, azzal a feltétellel, hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 6210 és ex 6216

Tűzálló felszerelés alumíniumozott poliészter fóliával borított szövetből

 (5)  (6)

Szövés, amelyhez konfekcionálás társul, a szövet kiszabását is beleértve

vagy

Bevonás vagy rétegelés – azzal a feltétellel, hogy a felhasznált nem bevont vagy nem rétegelt szövet értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át –, amelyhez konfekcionálás társul, a szövet kiszabását is beleértve

ex 6212

Melltartó, csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áru és ezek részei, kötött vagy hurkolt anyagból, két vagy több formára vágott vagy eleve formára készített, kötött vagy hurkolt anyagdarab összevarrásával vagy más módon történő összeállításával elkészítve

 (5)  (6)

Kötés, amelyhez konfekcionálás társul, a szövet kiszabását is beleértve

vagy

Konfekcionálás, beleértve a szövet kiszabását is, amelyet nyomás előz meg (önálló műveletként)

6213 és 6214

Zsebkendő, kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló:

 

Hímzett

 (5)  (6)

Szövés, amelyhez konfekcionálás társul, a szövet kiszabását is beleértve

vagy

Előállítás hímzés nélküli szövetből, azzal a feltétellel, hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

vagy

Konfekcionálás, a szövet kiszabását is beleértve,

amelyet nyomás előz meg (önálló műveletként)

Más

 (5)  (6)

Szövés, amelyhez konfekcionálás társul, a szövet kiszabását is beleértve

vagy

Konfekcionálás, amelyet nyomás előz meg (önálló műveletként)

6217

Más konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; ruhák vagy ruházati kellékek és tartozékok részei, a 6212  vtsz. alá tartozók kivételével:

 

Hímzett

 (6)

Szövés, amelyhez konfekcionálás társul, a szövet kiszabását is beleértve

vagy

Előállítás hímzés nélküli szövetből, azzal a feltétellel, hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

vagy

Konfekcionálás, amelyet nyomás előz meg (önálló műveletként)

Tűzálló felszerelés alumíniumozott poliészter fóliával borított szövetből

 (6)

Szövés, amelyhez konfekcionálás társul, a szövet kiszabását is beleértve

vagy

Bevonás vagy rétegelés – azzal a feltétellel, hogy a felhasznált nem bevont vagy nem rétegelt szövet értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át –, amelyhez konfekcionálás társul, a szövet kiszabását is beleértve

Közbélés gallérhoz és mandzsettához, kiszabva

Előállítás:

a termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, és

amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

Más

 (6)

Szövés, amelyhez konfekcionálás társul, a szövet kiszabását is beleértve

ex 63. árucsoport

Más készáru textilanyagból; készletek; használt ruha és használt textiláru; rongy; a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

6301 –6304

Takaró, útitakaró, ágynemű stb.; függöny stb.; más lakástextília:

 

Nemezből, nem szőtt textíliából

 (5)

Nem szőtt szövet képzése, amelyhez konfekcionálás társul, a szövet kiszabását is beleértve

Más:

 

- Hímzett

 (5)  (6)

Szövés vagy kötés/hurkolás, amelyhez konfekcionálás társul, a szövet kiszabását is beleértve

vagy

Előállítás hímzés nélküli szövetből (a kötött vagy hurkolt kivételével), azzal a feltétellel, hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

- Más

 (5)  (6)

Szövés vagy kötés/hurkolás, amelyhez konfekcionálás társul, a szövet kiszabását is beleértve

6305

Zsák és zacskó áruk csomagolására

 (5)

Mesterséges szálak sajtolása vagy természetes szálak és/vagy vágott mesterséges szálak fonása, amelyhez szövés vagy kötés és konfekcionálás (a kiszabást is beleértve) társul

6306

Ponyva, vászontető és napellenző; sátor; csónakvitorla, szörfvitorla vagy szárazföldi járművek vitorlája; kempingcikk:

 

Nem szőtt textíliából

 (5)  (6)

Nem szőtt szövet képzése, amelyhez konfekcionálás társul, a szövet kiszabását is beleértve

Más

 (5)  (6)

Szövés, amelyhez konfekcionálás társul, a szövet kiszabását is beleértve

6307

Más készáru, beleértve a szabásmintát is

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

6308

Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő vagy szalvéta vagy hasonló textiltermékek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésben

A készletben lévő termékek mindegyikének meg kell felelnie annak a szabálynak, amely akkor vonatkozna rá, ha nem lenne készletbe foglalva. Nem származó árucikkek azonban részét képezhetik a készletnek, ha összértékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át

ex 64. árucsoport

Lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru; ezek alkatrészei, a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a 6406 vámtarifaszám alá tartozó, a talpbéléshez vagy más talprészhez erősített felsőrész-összeállítások kivételével

6406

Lábbelirész (beleértve a felsőrészt is, a belső talphoz erősítve is); kiemelhető talpbélés, sarokemelő és hasonló áru; lábszárvédő, bokavédő és hasonló áru és ezek részei

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

65. árucsoport

Kalap és más fejfedők, valamint ezek alkatrészei

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

66. árucsoport

Esernyők, napernyők, sétabotok, botszékek, ostorok, lovaglókorbácsok és ezek alkatrészei

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

67. árucsoport

Kikészített toll és pehely, valamint ezekből készült áruk; művirágok; emberhajból készült áruk

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

68. árucsoport

Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból vagy hasonló anyagokból készült áruk

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

69. árucsoport

Kerámiatermékek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

ex 70. árucsoport

Üveg és üvegáruk

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

7010

Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más üvegtartály áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Üvegáru metszése feltéve, hogy a felhasznált nem metszett üvegáru összértéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

7013

Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (a 7010 vagy a 7018  vtsz. alá tartozók kivételével)

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

ex 71. árucsoport

Természetes vagy tenyésztett gyöngyök, drágakövek vagy féldrágakövek, nemesfémek, nemesfémmel plattírozott fémek és ezekből készült áruk; ékszerutánzatok; érmék, a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 70 %-át

ex 7102 , ex 7103 és ex 7104

Megmunkált drágakő vagy féldrágakő (természetes, szintetikus vagy rekonstruált)

Előállítás a termékétől eltérő bármely alszám alá tartozó anyagból

7106 , 7108 és 7110

Nemesfémek:

Megmunkálatlanul

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, kivéve a 7106 , a 7108 és a 7110 vámtarifaszám alá tartozókat, vagy

A 7106 , a 7108 vagy a 7110 vámtarifaszám alá tartozó nemesfémek elektrolitos, hőkezeléses vagy vegyi szétválasztása, vagy

A 7106 , a 7108 vagy a 7110 vámtarifaszám alá tartozó nemesfémek összeolvasztása és/vagy ötvözése egymással vagy nem nemesfémmel, vagy tisztítás

Félgyártmány vagy por alakban

Előállítás megmunkálatlan nemesfémből

ex 7107 , ex 7109 és ex 7111

Nemesfémmel plattírozott fém, félgyártmány

Előállítás nemesfémmel plattírozott megmunkálatlan fémből

ex 72. árucsoport

Vas és acél; a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

7207

Félkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból

Előállítás a 7201 , 7202 , 7203 , 7204 vagy 7205 vámtarifaszám alá tartozó anyagokból

7208 –7212

Síkhengerelt termék vasból vagy ötvözetlen acélból

Előállítás a 7207 vámtarifaszám alá tartozó félkész anyagból

7213 –7216

Rúd, szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy ötvözetlen acélból

Előállítás a 7206 vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából

7217

Huzal vasból vagy ötvözetlen acélból

Előállítás a 7207  vámtarifaszám alá tartozó félkész anyagokból

7218 91  és 7218 99

Félkész termék

Előállítás a 7201 , a 7202 , a 7203 , a 7204 vagy a 7205 vámtarifaszám alá tartozó anyagból

7219 –7222

Síkhengerelt termék, rúd, szögvas, idomvas és szelvény rozsdamentes acélból

Előállítás a 7218  vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából

7223

Huzal rozsdamentes acélból

Előállítás a 7218  vámtarifaszám alá tartozó félkész anyagokból

7224 90

Félkész termék

Előállítás a 7201 , a 7202 , a 7203 , a 7204 vagy a 7205 vámtarifaszám alá tartozó anyagból

7225 –7228

Síkhengerelt termék, melegen hengerelt rúd, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben; szögvas, idomvas és szelvény más ötvözött acélból; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözött vagy ötvözetlen acélból

Előállítás a 7206 , a 7218 vagy a 7224  vámtarifaszám alá tartozó ingotból vagy más elsődleges formából

7229

Huzal más ötvözött acélból

Előállítás a 7224  vámtarifaszám alá tartozó félkész anyagokból

ex 73. árucsoport

Vas- vagy acéláruk; a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

ex 7301

Szádpalló

Előállítás a 7207  vámtarifaszám alá tartozó anyagból

7302

Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősín és fogazott sín, váltósín, sínkeresztezés, váltóállító rúd és más keresztezési darab, sínaljzat (talpfa), csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel, továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez vagy rögzítéséhez szükséges speciális anyag

Előállítás a 7206  vámtarifaszám alá tartozó anyagból

7304 , 7305 és 7306

Cső és üreges profil vasból vagy acélból

Előállítás a 7206 –7212 , a 7218 vagy a 7224 vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 7307

Több részből álló csőszerelvény rozsdamentes acélból (ISO X5CrNiMo 1712)

A kovácsdarabok esztergálása, fúrása, dörzsárazása, menetvágása, lesorjázása és homokfúvása, azzal a feltétellel, hogy a felhasznált kovácsdarabok összértéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 35 %-át

7308

Szerkezet (a 9406  vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A 7301 vámtarifaszám alá tartozó hegesztett szögvas, idomvas és szelvény azonban nem használható fel.

ex 7315

Hólánc

Előállítás úgy, hogy a 7315  vámtarifaszám alá tartozó összes felhasznált anyag együttes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 74. árucsoport

Réz és ebből készült áruk; a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

7403

Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

7408

Rézhuzal

Előállítás:

A termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból, és

Amelynek során az összes felhasznált anyag együttes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

75. árucsoport

Nikkel és ebből készült áruk

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

ex 76. árucsoport

Alumínium és ebből készült áruk; a következők kivételével:

Előállítás:

A termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból, és

Amelynek során az összes felhasznált anyag együttes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

7601

Megmunkálatlan alumínium

Előállítás:

A termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá besorolt anyagból, és

Amelynek során az összes felhasznált anyag együttes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

vagy

Előállítás ötvözetlen alumíniumból vagy alumíniumhulladékból és -törmelékből hőkezeléssel vagy elektrolízissel

7602

Alumíniumhulladék és -törmelék

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

ex 7616

Alumíniumgyártmányok, az alumíniumhuzalból készült háló, drótszövet, rács, sodronyfonat, kerítésfonat, erősítőszövet és hasonló anyagok (a végtelen szalagot is beleértve) és a terpesztett alumínium kivételével

Előállítás:

A termékétől eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból. Alumíniumhuzalból készült háló, drótszövet, rács, sodronyfonat, kerítésfonat, erősítőszövet és hasonló anyagok (a végtelen szalagot is beleértve) és terpesztett alumínium; és

Amelynek során az összes felhasznált anyag együttes értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

78. árucsoport

Ólom és ebből készült áruk

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

79. árucsoport

Cink és ebből készült áruk

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

80. árucsoport

Ón és ebből készült áruk

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

81. árucsoport

Más nem nemesfém; cermet; ezekből készült áruk

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

ex 82. árucsoport

Szerszámok, késművesáruk, evőeszközök, kanál és villa nem nemesfémből; mindezek részei nem nemesfémből, a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

8206

A 8202 –8205  vtsz.-ok közül két vagy több vtsz. alá tartozó szerszámok a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelt készletben

Előállítás a 8202 –8205 vámtarifaszámtól eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagokból. A 8202 –8205 vámtarifaszám alá tartozó szerszámokat azonban be lehet foglalni a készletbe, azzal a feltétellel, hogy az összértékük nem haladhatja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át

83. árucsoport

Máshol nem említett különféle áruk nem nemesfémből

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 84. árucsoport

Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések; a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

8407

Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

8408

Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel vagy féldízel)

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

8425 –8430

Csigasor és csigás emelő, a vedres felvonó kivételével; csörlő és hajóorsó; gépjárműemelő:

Hajódaru; daru, drótkötéldaru is; mozgó emelőkeret, terpeszdaru és darus kocsi és darus targonca üzemen belüli használatra

Villás emelőtargonca; más üzemi targonca emelő- vagy szállítószerkezettel

Más emelő-, mozgató-, be- vagy kirakógép (pl. lift, mozgólépcső, szállítószalag, ellentömeges drótkötélpálya)

Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger

Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és hókotró

Előállítás a termékétől, valamint a 8431  vámtarifaszámtól eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

8444 –8447

Szintetikus vagy mesterséges szál sajtolására, nyújtására, a szálszerkezet átalakítására vagy vágására szolgáló gép

Textilrostok előkészítésére szolgáló gép; fonó-, cérnázó- vagy sodrógép és textilfonalak készítésére szolgáló más gép; csévélő- vagy orsózógép (vetülékorsózó is), továbbá a 8446  vagy a 8447  vtsz. alá tartozó gépeken használható textilfonalak előkészítésére szolgáló gép

Szövőgép (szövőszék):

Kötőgép, hurkológép és paszományozott fonal-, tüll-, csipke-, hímzés-, paszomány-, zsinór- vagy hálókészítő és -csomózó (bojt-, rojtkészítő) gép

Előállítás a termékétől, valamint a 8448  vámtarifaszámtól eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

8456 –8465

Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép

Megmunkálóközpont, egy munkahelyes gép és több munkahelyes gép, fém megmunkálására

Esztergáló fémmegmunkáló szerszámgép

Szerszámgépek

Előállítás a termékétől, valamint a 8466  vámtarifaszámtól eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

8470 –8472

Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és megjelenítő gép; könyvelőgép, postai bérmentesítő gép, jegykiadó gép és hasonló gép számolószerkezettel; pénztárgép

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához

Más irodai gép

Előállítás a termékétől, valamint a 8473  vámtarifaszámtól eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 85. árucsoport

Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és -lejátszó, televíziós kép- és hangfelvevő és -lejátszó készülékek és ezek alkatrészei és tartozékai; a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

8501 –8502

Elektromotor és elektromos generátor

Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító

Előállítás a termékétől, valamint a 8503  vámtarifaszámtól eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

8519 ., 8521 .

Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék

Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is

Előállítás a termékétől, valamint a 8522  vámtarifaszámtól eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

8525 –8528

Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera-felvevők

Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék

Rádióműsor-vevőkészülék

Monitorok és kivetítők, beépített televízió vevőkészülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas készülék vagy képfelvevő vagy -lejátszó készülék

Előállítás a termékétől, valamint a 8529  vámtarifaszámtól eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

8535 –8537

Elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék; optikai szálakhoz, optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók; kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és más foglalat, amely elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál

Előállítás a termékétől, valamint a 8538  vámtarifaszámtól eltérő bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

8542 31 –8542 39

Monolitikus integrált áramkörök

Diffúzió, amelynek során az integrált áramköröket félvezető szubsztrátumon, megfelelő adalékanyag szelektív hozzáadásával alakítják ki, függetlenül attól, hogy össze van-e szerelve, és hogy a tesztelést nem részes fél területén végezték-e

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

8544 –8548

Szigetelt huzal, kábel (és más szigetelt elektromos vezeték, optikai szálakból álló kábel)

Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célra szolgáló, grafitból vagy más szénből készült cikk

Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő

Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez, szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai

Primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor selejtje és hulladéka; kimerült primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor; gépnek vagy készüléknek ebben az árucsoportban máshol nem említett elektromos alkatrésze

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

86. árucsoport

Vasúti mozdonyok vagy villamos-motorkocsik, sínhez kötött járművek és alkatrészeik; vasúti vagy villamosvágány-tartozékok és -felszerelések és alkatrészeik; mindenféle mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) közlekedési jelzőberendezés

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

ex 87. árucsoport

Járművek és ezek alkatrészei és tartozékai, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével; a következők kivételével:

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 45 %-át

8708

A 8701 –8705  vtsz. alá tartozó járművek alkatrésze és tartozéka

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

8711

Motorkerékpár (beleértve a segédmotoros kerékpárt [moped] is), és kerékpár segédmotorral felszerelve, oldalkocsival is; oldalkocsi

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

88. árucsoport

Légi járművek, űrhajók, és ezek alkatrészei

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

89. árucsoport

Hajók, csónakok és más úszószerkezetek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével. A 8906  vámtarifaszám alá tartozó hajótestek azonban nem használhatók fel

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

ex 90. árucsoport

Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző-, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai; a következők kivételével:

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

9001 50

Szemüveglencse más anyagból

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során a következő műveletek valamelyikét elvégzik:

a félkész lencse felületkezelése, szemüvegkeretre rögzíthető, látáskorrekciós hatású, megmunkált szemészeti lencse előállítása céljából

lencse bevonása megfelelő kezelés útján, a viselője látásának javítása és biztonságának védelme érdekében

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

91. árucsoport

Órák és kisórák és ezek alkatrészei

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át

92. árucsoport

Hangszerek; mindezek alkatrészei és tartozékai

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

93. árucsoport

Fegyverek és lőszerek; ezek alkatrészei és tartozékai

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

94. árucsoport

Bútor; ágyfelszerelés, matracok, ágybetétek, párnák és hasonló párnázott lakberendezési cikkek; máshol nem említett lámpák és világítófelszerelések; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, névtáblák és hasonlók; előre gyártott épületek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

95. árucsoport

Játékok, játékszerek és sporteszközök; ezek alkatrészei és tartozékai

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

96. árucsoport

Különböző áruk

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

vagy

Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át

97. árucsoport

Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek

Előállítás bármely vámtarifaszám alá tartozó anyagból, a termék vámtarifaszáma alá tartozó anyagok kivételével

III. MELLÉKLET

A SZÁRMAZÁSI NYILATKOZAT SZÖVEGE

Az alább megadott szövegű származási nyilatkozatot a lábjegyzeteknek megfelelően kell kiállítani. A nyilatkozatnak a lábjegyzetek szövegét nem kell tartalmaznia.

Albán változat

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr… (8)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … (9) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Arab változat

Image 1

Bosnyák változat

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br… (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi… (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Bolgár változat

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №… (1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Horvát változat

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Cseh változat

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v … (2).

Dán változat

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Holland változat

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … (2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Angol változat

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No… (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ….(2) preferential origin according to the transitional rules of origin.

Észt változat

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Feröeri változat

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1)) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2) sambært skiftisreglunum um uppruna.

Finn változat

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja… (2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Francia változat

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2) selon les règles d'origine transitoires.

Német változat

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Grúz változat

Image 2

Görög változat

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής… (2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Héber változat

Image 3

Magyar változat

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális … (2) származásúak.

Izlandi változat

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr… (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af… (2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Olasz változat

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2) conformemente alle norme di origine transitorie.

Lett változat

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir… (2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Litván változat

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr… (1)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi … (2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Macedón változat

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со … (2) преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

Máltai változat

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru… (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b'mod ċar, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2) skont ir-regoli ta' oriġini tranżitorji.

Montenegrói változat

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр… (1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи. … (2) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br… (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Norvég változat

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr… (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse(2).

Lengyel változat

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr… (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Portugál változat

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o… (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2) de acordo com as regras de origem transitórias.

Román változat

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială … (2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Szerb változat

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр . … (1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br…. (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi ……....(2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Szlovák változat

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v … (2).

Szlovén változat

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št…....(1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Spanyol változat

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o… (1)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial… (2) con arreglo a las normas de origen transitorias.

Svéd változat

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … (2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Török változat

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No:…. (1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiş menşe kurallarına göre… (2) tercihli menşeli olduğunu beyan eder.

Ukrán változat

Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № … (1)) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має … (2) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.

(Hely és dátum) (10)

(Az exportőr aláírása; a nyilatkozatot aláíró személy nevét jól olvasható formában is fel kell tüntetni) (11)

IV. MELLÉKLET

AZ EUR.1 SZÁLLÍTÁSI BIZONYÍTVÁNY ÉS AZ EUR.1 SZÁLLÍTÁSI BIZONYÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELEM MINTÁJA

NYOMTATÁSI UTASÍTÁSOK

1.

A formanyomtatványok mérete 210 x 297 mm; hosszirányban legfeljebb mínusz 5 mm, illetve plusz 8 mm eltérés megengedett. A felhasznált papír fehér írópapír, amely mechanikus rostanyagot nem tartalmaz, és tömege legalább 25 g/m2. Nyomtatott zöld guilloché-mintázatú háttérrel kell rendelkeznie, amely bármilyen mechanikai vagy vegyi eszközzel végzett hamisítást szembetűnővé tesz.

2.

A részes felek illetékes hatóságai fenntarthatják maguknak a jogot, hogy a formanyomtatványokat maguk nyomtassák vagy az általuk jóváhagyott nyomdákkal nyomtattassák. Ez utóbbi esetben a bizonyítványokon fel kell tüntetni az ilyen jóváhagyásra történő hivatkozást. Minden egyes formanyomtatványon szerepelnie kell a nyomda nevének és címének vagy az azonosítására szolgáló jelnek. A formanyomtatványt az azonosítására szolgáló nyomtatott vagy kézzel írt sorszámmal kell ellátni.

SZÁLLÍTÁSI BIZONYÍTVÁNY

1.

Exportőr (név, teljes cím, ország)

EUR.1

Sorszám: A

000.000

Kitöltés előtt olvassa el a hátlapon található megjegyzéseket

 

2.

Az alábbiak közötti preferenciális kereskedelemben használt bizonyítvány:

valamint

(írja be a megfelelő országok, országcsoportok vagy területek nevét)

3.

Címzett (név, teljes cím, ország) (nem kötelező)

 

4.

Az az ország, országcsoport vagy terület, ahonnan a termék származónak tekintendő

5.

Rendeltetési ország, országcsoport vagy terület

6.

Szállítási adatok (nem kötelező)

7.

Megjegyzések

8.

Sorszám; jelek és számok; csomagok száma és fajtája(1); árumegnevezés

9.

Bruttó tömeg (kg) vagy más mértékegység (liter, m3 stb.)

10.

Számlák (nem kötelező)

11.

VÁMHIVATAL IGAZOLÁSA

A nyilatkozat igazolása

Kiviteli okmány(2)

Nyomtatvány: . …

Szám: … Dátum: …

Vámhivatal: . …

Kibocsátó ország vagy terület: . …

Kelt: …

(Aláírás)

Bélyegző

12.

AZ EXPORTŐR NYILATKOZATA

Alulírott kijelentem, hogy a fent megnevezett áruk megfelelnek az e bizonyítvány kiadásához megkövetelt feltételeknek.

Kelt:

(Aláírás)

(1)

Ha az áru nincs csomagolva, jelezze az árucikkek számát, vagy adott esetben tüntesse fel az »ömlesztve« feliratot.

(2)

Csak akkor kell kitölteni, ha az exportáló ország vagy terület előírásai ezt megkövetelik.

13.

ELLENŐRZÉS IRÁNTI KÉRELEM az alábbi szerv felé:

14.

AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYE

 

A végrehajtott ellenőrzés eredménye a következő(1)

ezt a bizonyítványt a feltüntetett vámhivatal adta ki, és az abban szereplő adatok pontosak.

ez a bizonyítvány nem felel meg a hitelesség és a pontosság követelményeinek (lásd a csatolt megjegyzéseket).

Kérjük a bizonyítvány hitelességének és pontosságának ellenőrzését.

(Hely és dátum)

Bélyegző

(Aláírás)

(Hely és dátum)

Bélyegző

(Aláírás)

(1)

Tegyen X-et a megfelelő négyzetbe.

MEGJEGYZÉSEK

1.

Tilos a bizonyítványokon szereplő adatok törlése és a szavak átírása. Módosítást a helytelen bejegyzés áthúzásával és a szükséges helyes adatok hozzáadásával kell végezni. Az ilyen módosítást a bizonyítványt kitöltő személynek kézjegyével kell ellátnia és a kibocsátó ország vagy terület vámhatóságának igazolnia kell.

2.

A bizonyítványon szereplő árumegnevezések között nem maradhat üres hely, és minden árumegnevezés elé sorszámot kell írni. Közvetlenül a legutolsó bejegyzés alá vízszintes vonalat kell húzni. Az üresen maradt helyet egy átlós vonallal kell áthúzni oly módon, hogy az lehetetlenné tegyen bármilyen további bejegyzést.

3.

Az árut a kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően kell megnevezni, az azonosításához elegendő részletességgel.

SZÁLLÍTÁSI BIZONYÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELEM

1.

Exportőr (név, teljes cím, ország)

EUR.1

Sorszám: A

000.000

 

Kitöltés előtt olvassa el a hátlapon található megjegyzéseket

 

2.

Az alábbiak közötti preferenciális kereskedelemben használt bizonyítvány iránti kérelem:

valamint

(Írja be a megfelelő országok, országcsoportok vagy területek nevét)

3.

Címzett (név, teljes cím, ország) (nem kötelező)

 

4.

Az az ország, országcsoport vagy terület, ahonnan a termék származónak tekintendő

5.

Rendeltetési ország, országcsoport vagy terület

6.

Szállítási adatok (nem kötelező)

7.

Megjegyzések

8.

Sorszám; jelek és számok; csomagok száma és fajtája (12); árumegnevezés

9.

Bruttó tömeg (kg) vagy más mértékegység (liter, m3 stb.)

10.

Számlák (nem kötelező)

AZ EXPORTŐR NYILATKOZATA

Alulírott, a hátoldalon megnevezett áru exportőre,

KIJELENTEM, hogy a hátoldalon feltüntetett áru megfelel a mellékelt bizonyítvány kiadásához megkövetelt feltételeknek;

ISMERTETEM az alábbiakban azon tényeket, amelyek alapján az áru a fenti feltételeknek megfelel:

BENYÚJTOM az alábbi igazoló okmányokat (13):

VÁLLALOM, hogy az illetékes hatóságok kérésére benyújtok minden olyan igazoló okmányt, amely az említett hatóságok megítélése szerint a mellékelt bizonyítvány kiadásához szükséges, valamint hozzájárulok ahhoz, hogy az említett hatóságok szükség esetén betekinthessenek belső nyilvántartásaimba, és ellenőrizhessék a fenti áru előállítási folyamatát;

KÉREM az említett árura vonatkozó mellékelt bizonyítvány kiadását.

(Hely és dátum)

(Aláírás)

V. MELLÉKLET

A CEUTÁBÓL ÉS MELILLÁBÓL SZÁRMAZÓ TERMÉKEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

Egyetlen cikk

1.   Amennyiben megfelelnek e függelék 14. cikkében a változtatás tilalmáról rendelkező szabálynak, a következők

(1)

Ceutából és Melillából származó termékeknek tekintendők:

(a)

a teljes egészében Ceutában és Melillában létrejött termékek;

(b)

azok a Ceutában és Melillában létrejött termékek, amelyek előállításában a teljes egészében Ceutában és Melillában létrejött termékektől eltérő termékeket használnak fel, feltéve hogy:

(i)

a szóban forgó termékeket e. függelék 4. cikke értelmében kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás alá vonták; vagy

(ii)

a szóban forgó termékek Ciszjordániából és a Gázai övezetből vagy az Európai Unióból származnak, és a rajtuk végzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja az e függelék 6. cikkében említett műveleteket;

(2)

Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó termékeknek tekintendők:

(a)

a teljes egészében Ciszjordániában és a Gázai övezetben létrejött termékek;

(b)

azok a Ciszjordániában és a Gázai övezetben létrejött termékek, amelyek előállításában a teljes egészében Ciszjordániában és a Gázai övezetben létrejött termékektől eltérő termékeket használnak fel, feltéve hogy:

(i)

a szóban forgó termékeket e függelék 4. cikke értelmében kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás alá vonták; vagy

(ii)

a szóban forgó termékek Ceutából és Melillából vagy az Európai Unióból származnak, és a rajtuk végzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja az e függelék 6. cikkében említett műveleteket.

2.   Ceuta és Melilla egységes területnek minősül.

3.   Az exportőr vagy meghatalmazott képviselője feltünteti az EUR.1 szállítási bizonyítványok 2. rovatában vagy a származási nyilatkozatokon az exportáló részes fél nevét és a »Ceuta és Melilla« szavakat. Ezenfelül a Ceutából és Melillából származó termékek esetében a származó státust az EUR.1 szállítási bizonyítvány 4. rovatában vagy a származási nyilatkozaton is jelezni kell.

4.   A spanyol vámhatóságok felelősek ezeknek a szabályoknak a Ceutában és Melillában való alkalmazásáért.

VI. MELLÉKLET

BESZÁLLÍTÓI NYILATKOZAT

Az alább megadott szövegű beszállítói nyilatkozatot a lábjegyzeteknek megfelelően kell kiállítani. A nyilatkozatnak a lábjegyzetek szövegét nem kell tartalmaznia.

BESZÁLLÍTÓI NYILATKOZAT

azon árukról, amelyek a szabályokat alkalmazó szerződő felek területén megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül, preferenciális származási státus megszerzése nélkül

Alulírott, a csatolt okmányban szereplő áruk beszállítója, kijelentem, hogy:

1.

A szóban forgó áruk [adja meg a szabályokat alkalmazó, megfelelő szerződő fél (felek) nevét] területén való előállításához a következő, nem [adja meg a szabályokat alkalmazó, megfelelő szerződő fél (felek) nevét] területéről származó anyagok kerültek felhasználásra:

A szállított áruk megnevezése (14)

A felhasznált nem származó anyagok megnevezése

A felhasznált nem származó anyagok vámtarifaszáma (15)

A felhasznált nem származó anyagok értéke(2) (16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljes érték

 

2.

A szóban forgó áruk előállításához [adja meg a szabályokat alkalmazó, megfelelő szerződő fél (felek) nevét] területén felhasznált valamennyi anyag [adja meg a szabályokat alkalmazó, megfelelő szerződő fél (felek) nevét] területéről származik:

3.

A következő árukat e függelék 13. cikkének megfelelően [adja meg a szabályokat alkalmazó, megfelelő szerződő fél (felek) nevét] területén kívül feldolgozás vagy megmunkálás alá vonták, és ezzel ott az alábbi teljes hozzáadott érték keletkezett:

A szállított áruk megnevezése

A(z) [adja meg a szabályokat alkalmazó, megfelelő szerződő fél (felek) nevét] területén kívül keletkezett teljes hozzáadott érték (17)

 

 

 

 

 

 

 

(Hely és dátum)

 

 

 

 

 

 

 

(A beszállító címét és aláírását, továbbá a nyilatkozatot aláíró személy nevét jól olvasható formában fel kell tüntetni.)

VII. MELLÉKLET

HOSSZÚ TÁVÚ BESZÁLLÍTÓI NYILATKOZAT

Az alább megadott szövegű hosszú távú beszállítói nyilatkozatot a lábjegyzeteknek megfelelően kell kiállítani. A nyilatkozatnak a lábjegyzetek szövegét nem kell tartalmaznia.

HOSSZÚ TÁVÚ BESZÁLLÍTÓI NYILATKOZAT

azon árukról, amelyek egy, a szabályokat alkalmazó szerződő fél területén megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül, preferenciális származási státus megszerzése nélkül

Alulírott, a csatolt okmányban szereplő, … (18) részére rendszeresen szállított áruk beszállítója, kijelentem, hogy:

1.

A szóban forgó áruk [adja meg a szabályokat alkalmazó, megfelelő szerződő fél (felek) nevét] területén való előállításához a következő, nem [adja meg a szabályokat alkalmazó, megfelelő szerződő fél (felek) nevét] területéről származó anyagok kerültek felhasználásra:

A szállított áruk megnevezése (19)

A felhasznált nem származó anyagok megnevezése

A felhasznált nem származó anyagok vámtarifaszáma (20)

A felhasznált nem származó anyagok értéke(3) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljes érték

 

2.

Az említett áruk előállításához [adja meg a szabályokat alkalmazó, megfelelő szerződő fél (felek) nevét] területén felhasznált minden egyéb anyag [adja meg a szabályokat alkalmazó, megfelelő szerződő fél (felek) nevét] területéről származik:

3.

A következő árukat e függelék 13. cikkének megfelelően [adja meg a szabályokat alkalmazó, megfelelő szerződő fél (felek) nevét] területén kívül feldolgozás vagy megmunkálás alá vonták, és ezzel ott az alábbi teljes hozzáadott érték keletkezett:

A szállított áruk megnevezése

A(z) [adja meg a szabályokat alkalmazó, megfelelő szerződő fél (felek) nevét] területén kívül keletkezett teljes hozzáadott érték (22)

 

 

 

 

 

 

Ez a nyilatkozat ezen áruk minden … és

… között teljesített további szállítmányára érvényes (23).

Vállalom, hogy haladéktalanul tájékoztatom …-t(1), ha ez a nyilatkozat a továbbiakban nem érvényes.

 

(Hely és dátum)

 

 

 

(A beszállító címét és aláírását, továbbá a nyilatkozatot aláíró személy nevét jól olvasható formában fel kell tüntetni.)


(1)  HL L 54., 2013.2.26., 4. o.

(2)  A részes felek megállapodnak abban, hogy eltekintenek a 8. cikk (3) bekezdésében említett nyilatkozat származási igazoláson való feltüntetésének kötelezettségétől.

(3)  HL L 302., 1985.11.15., 23. o.

(4)  A »meghatározott eljárásokra« vonatkozó különleges feltételeket lásd a 8.1–8.3. bevezető megjegyzésben.

(5)  A kevert textil alapanyagokból előállított termékekkel kapcsolatos különleges feltételek a 6. bevezető megjegyzésben találhatók.

(6)  Lásd a 7. bevezető megjegyzést.

(7)  Lásd a 9. bevezető megjegyzést.

(8)  Ha a származási nyilatkozatot elfogadott exportőr állítja ki, az exportőr engedélyének számát itt kell feltüntetni. Ha a származási nyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, akkor a zárójelben lévő szöveget el kell hagyni, vagy a helyét üresen kell hagyni.

(9)  Fel kell tüntetni a termék származását. Amennyiben egy származási nyilatkozat teljes egészében vagy részben Ceutából és Melillából származó termékekre vonatkozik, az exportőrnek azokat »CM« jelöléssel egyértelműen meg kell jelölnie azon az okmányon, amelyen a származási nyilatkozatot kiállítják.

(10)  Ezek a jelzések elhagyhatók, ha maga a dokumentum tartalmazza az információkat.

(11)  Ha az exportőr aláírása nem előírás, az aláírás alóli felmentés vonatkozik az aláíró személyre is.

(12)  Ha az áru nincs csomagolva, jelezze az árucikkek számát, vagy adott esetben tüntesse fel az »ömlesztve« feliratot.

(13)  Például: behozatali okmányok, szállítási bizonyítványok, számlák, a gyártó nyilatkozatai stb., amelyek a gyártás során felhasznált termékekre vagy a változatlan állapotban újra kivitt árukra vonatkoznak.

(14)  Ha a számla, a szállítólevél vagy más kereskedelmi okmány, melyhez a nyilatkozatot csatolták, különféle árukra vonatkozik, illetve olyan árukra vonatkozik, amelyek nem azonos mértékben tartalmaznak nem származó anyagokat, a beszállítónak ezek között egyértelműen különbséget kell tennie.

Példa:

Az okmány a 8450 vámtarifaszám alá tartozó mosógép előállításában felhasználandó, a 8501 vámtarifaszám alá tartozó villanymotor különböző modelljeire vonatkozik. Az e motorok gyártásához felhasznált nem származó anyagok jellege és értéke modellenként eltérő. A modelleket ennek megfelelően az első oszlopban meg kell különböztetni, és a többi oszlopban minden modell vonatkozásában külön kell megadni az adatokat, lehetővé téve ezzel a mosógépgyártó számára a termék származó státusának megfelelő megítélését az általa használt villanymotormodell függvényében.

(15)  Ezekben az oszlopokban csak szükség esetén kell feltüntetni az adatokat.

Példák:

Az ex 62. árucsoportba tartozó ruházati cikkekre vonatkozó szabály kimondja, hogy »Szövés, amelyhez konfekcionálás társul, a szövet kiszabását is beleértve« alkalmazható. Ha az ilyen ruházati cikkek gyártója egy, a szabályokat alkalmazó szerződő fél területén az Európai Unióból importált, nem származó fonalból szövéssel ott előállított textilanyagot használ fel, az európai uniós szállító részéről a felhasznált nem származó anyagot a nyilatkozatában elég fonalként megnevezni, nincs szükség az ilyen fonal vámtarifaszámának és értékének megadására.

A 7217 vámtarifaszám alá tartozó vas gyártójának, aki ezt a vasat nem származó vasrudakból állítja elő, a második oszlopban a »vasrudak« bejegyzést kell feltüntetnie. Ha ezt a huzalt egy olyan gép előállításához kívánják felhasználni, amelynek esetében a szabály egy megadott százalékra korlátozza az összes felhasználható nem származó anyag értékét, a harmadik oszlopban fel kell tüntetni a nem származó rudak értékét.

(16)  Az »anyagok értéke« a felhasznált nem származó anyagok behozatalkor érvényes vámértéke, vagy ha ez nem ismert és nem állapítható meg, az anyagokért [adja meg a szabályokat alkalmazó, megfelelő szerződő fél (felek) nevét] területén fizetett első megállapítható ár.

Az egyes felhasznált nem származó anyagok pontos értékét az első oszlopban megjelölt áruk egységeire nézve kell megadni.

(17)  A »teljes hozzáadott érték« a(z) [adja meg a szabályokat alkalmazó, megfelelő szerződő fél (felek) nevét] területén kívül keletkezett összes költséget jelenti, az ott hozzáadott összes anyag értékét is beleértve. A(z) [adja meg a szabályokat alkalmazó, megfelelő szerződő fél (felek) nevét] területén kívül keletkezett pontos teljes hozzáadott értéket az első oszlopban megjelölt áruk egységeire nézve kell megadni.

(18)  A vevő neve és címe.

(19)  Ha a számla, a szállítólevél vagy más kereskedelmi okmány, melyhez a nyilatkozatot csatolták, különféle árukra vonatkozik, illetve olyan árukra vonatkozik, amelyek nem azonos mértékben tartalmaznak nem származó anyagokat, a beszállítónak ezek között egyértelműen különbséget kell tennie.

Példa:

Az okmány a 8450 vámtarifaszám alá tartozó mosógép előállításában felhasználandó, a 8501 vámtarifaszám alá tartozó villanymotor különböző modelljeire vonatkozik. Az e motorok gyártásához felhasznált nem származó anyagok jellege és értéke modellenként eltérő. A modelleket ennek megfelelően az első oszlopban meg kell különböztetni, és a többi oszlopban minden modell vonatkozásában külön kell megadni az adatokat, lehetővé téve ezzel a mosógépgyártó számára a termék származó státusának megfelelő megítélését az általa használt villanymotormodell függvényében.

(20)  Ezekben az oszlopokban csak szükség esetén kell feltüntetni az adatokat.

Példák:

Az ex 62. árucsoportba tartozó ruházati cikkekre vonatkozó szabály kimondja, hogy »Szövés, amelyhez konfekcionálás társul, a szövet kiszabását is beleértve« alkalmazható. Ha az ilyen ruházati cikkek gyártója egy, a szabályokat alkalmazó szerződő fél területén az Európai Unióból importált, nem származó fonalból szövéssel ott előállított textilanyagot használ fel, az európai uniós szállító részéről a felhasznált nem származó anyagot a nyilatkozatában elég fonalként megnevezni, nincs szükség az ilyen fonal vámtarifaszámának és értékének megadására.

A 7217 vámtarifaszám alá tartozó vas gyártójának, aki ezt a vasat nem származó vasrudakból állítja elő, a második oszlopban a »vasrudak« bejegyzést kell feltüntetnie. Ha ezt a huzalt egy olyan gép előállításához kívánják felhasználni, amelynek esetében a szabály egy megadott százalékra korlátozza az összes felhasználható nem származó anyag értékét, a harmadik oszlopban fel kell tüntetni a nem származó rudak értékét.

(21)  Az »anyagok értéke« a felhasznált nem származó anyagok behozatalkor érvényes vámértéke, vagy ha ez nem ismert és nem állapítható meg, az anyagokért [adja meg a szabályokat alkalmazó, megfelelő szerződő fél (felek) nevét] területén fizetett első megállapítható ár.

Az egyes felhasznált nem származó anyagok pontos értékét az első oszlopban megjelölt áruk egységeire nézve kell megadni.

(22)  A »teljes hozzáadott érték« a(z) [adja meg a szabályokat alkalmazó, megfelelő szerződő fél (felek) nevét] területén kívül keletkezett összes költséget jelenti, az ott hozzáadott összes anyag értékét is beleértve. A(z) [adja meg a szabályokat alkalmazó, megfelelő szerződő fél (felek) nevét] területén kívül keletkezett pontos teljes hozzáadott értéket az első oszlopban megjelölt áruk egységeire nézve kell megadni.

(23)  Írja be a dátumokat. A hosszú távú beszállítói nyilatkozat érvényességi ideje általában nem haladhatja meg a 24 hónapot, a hosszú távú beszállítói nyilatkozat kiállítása szerinti, a szabályokat alkalmazó szerződő fél vámhatóságai által megállapított feltételekre is figyelemmel.


Top