EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D1022

Az EGT Vegyes Bizottság 154/2018 határozata (2018. július 6.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) és 37. jegyzőkönyvének (a 101. cikkben hivatkozott listáról) módosításáról [2018/1022]

OJ L 183, 19.7.2018, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1022/oj

19.7.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/23


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 154/2018 HATÁROZATA

(2018. július 6.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus hírközlés, audiovizuális szolgáltatások és információs társadalom) és 37. jegyzőkönyvének (a 101. cikkben hivatkozott listáról) módosításáról [2018/1022]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (1) (általános adatvédelmi rendelet) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Elismerve, hogy az adatvédelem számos nemzetközi emberi jogi megállapodás által védett alapvető jog.

(3)

Elismerve annak fontosságát, hogy az EGT-n belül az adatkezelők és adatfeldolgozók azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek.

(4)

Ez a határozat rendelkezik arról, hogy az EGT-tag EFTA-államok felügyeleti hatóságai teljes mértékben részt vesznek az egységességi mechanizmusban és az egységes alkalmazást célzó mechanizmusban, valamint – a szavazati jog és a Testület elnökévé illetve alelnökeivé való választhatóság kivételével – ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek az (EU) 2016/679 rendelet által létrehozott Európai Adatvédelmi Testületben (a továbbiakban: Testület), mint az uniós tagállamok felügyeleti hatóságai. E célból az EFTA-államok felügyeleti hatóságainak részt kell venniük a testület tevékenységeiben, ideértve minden olyan alcsoportot is, amelyeket a testület esetlegesen létrehoz feladatainak ellátása céljából, és meg kell kapniuk minden, a hatékony részvételükhöz szükséges információt, szükség esetén minden olyan információcserélésre használható elektronikus rendszerhez való teljes mértékű hozzáférés útján, melyeket a Testület esetlegesen létrehoz.

(5)

Az (EU) 2016/679 rendelet hatályon kívül helyezi az EGT-megállapodásba foglalt 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (2), amelyet ezért el kell hagyni az EGT-megállapodásból.

(6)

Az EGT-megállapodás XI. mellékletét és 37. jegyzőkönyvét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás XI. melléklete 5e. pontja (95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) helyébe a következő szöveg lép:

32016 R 0679: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

A rendelet rendelkezéseit e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal kell értelmezni:

a)

Az EFTA-államok felügyeleti hatóságai részt vesznek az Európai Adatvédelmi Testület (a továbbiakban: Testület) tevékenységeiben. E célból – a szavazati jog és a Testület elnökévé illetve alelnökeivé való választhatóság kivételével – ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek a Testületben, mint az uniós tagállamok felügyeleti hatóságai, kivéve, ha e megállapodás erről másként rendelkezik. Az EFTA-államok felügyeleti hatóságainak álláspontjait a Testület külön veszi jegyzőkönyvbe.

A Testület eljárási szabályzata teljeskörűen érvényre juttatja az EFTA-államok felügyeleti hatóságainak és az EFTA Felügyeleti Hatóságnak a részvételét – a szavazati jog és a Testület elnökévé, illetve alelnökeivé való választhatóság kivételével.

b)

A megállapodás 1. jegyzőkönyvének rendelkezései ellenére és e megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a »tagállam(ok)« és a »felügyeleti hatóságok« kifejezések úgy értendők, hogy a rendeletben szereplő jelentésük mellett az EFTA-államokat és azok felügyeleti hatóságait is magukban foglalják.

c)

Az uniós jogra vagy uniós adatvédelmi rendelkezésekre történő hivatkozások úgy értendők, mint az EGT-megállapodásra vagy a benne foglalt adatvédelmi rendelkezésekre történő hivatkozások.

d)

A 13. cikk (1) bekezdésének f) pontjában és a 14. cikk (1) bekezdésének f) pontjában a szöveg a »Bizottság megfelelőségi határozatának« szövegrész helyébe a »Bizottság EGT-megállapodás alapján alkalmazandó megfelelőségi határozatának« szövegrész lép.

e)

A 45. cikk az (1) bekezdés után az EFTA-államok tekintetében a következő szövegrésszel egészül ki:

»(1a)   Az e cikk (3) vagy (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktust az EGT-megállapodásba belefoglaló EGT vegyes bizottsági határozat elfogadásáig egy EFTA-állam határozhat úgy, hogy alkalmazza a benne foglalt intézkedéseket.

Az egyes EFTA-államok az e cikk (3) vagy (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok hatálybalépése előtt eldöntik és döntésükről tájékoztatják a Bizottságot és az EFTA Felügyeleti Hatóságot, hogy a végrehajtási jogi aktust az EGT-megállapodásba belefoglaló EGT vegyes bizottsági határozat elfogadásáig alkalmazzák-e a benne foglalt intézkedéseket az uniós tagállamokkal egy időben, vagy sem. Ellenkező értelmű határozat hiányában az egyes EFTA-államok az uniós tagállamokkal egy időben alkalmazzák az e cikk (3) vagy (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokban foglalt intézkedéseket.

A megállapodás 102. cikkétől eltérve, ha a végrehajtási jogi aktus hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül nem sikerül megállapodni az EGT Vegyes Bizottságban az e cikk (3) vagy (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktus EGT-megállapodásba foglalásáról, bármely EFTA-állam felfüggesztheti az ilyen intézkedések alkalmazását, és erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és az EFTA Felügyeleti Hatóságot.

Az EGT-megállapodás másik szerződő fele, az 1. cikk (3) bekezdésétől eltérve, korlátozza vagy megtiltja a személyes adatok szabad áramlását abba az EFTA-államba, amelyik nem alkalmazza ugyanolyan módon az e cikk (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusban foglalt intézkedéseket, mivel ezek az intézkedések megakadályozzák a személyes adatoknak egy harmadik ország vagy egy nemzetközi szervezet számára történő továbbítását.«

f)

Minden olyan esetben, amikor az EU konzultációt kezd harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel azzal a céllal, hogy a 45. cikk alapján megfelelőségi határozatot fogadjon el, megfelelően tájékoztatja erről az EFTA-államokat. Azokban az esetekben, amikor a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet különleges kötelezettségeket vállal a tagállamoktól származó személyes adatok kezelése tekintetében, az EU figyelembe veszi az EFTA-államok helyzetét, és megvitatja a harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel az EFTA-államok általi azt követő esetleges alkalmazás lehetséges mechanizmusait.

g)

A 46. cikk (2) bekezdésének d) pontja a következőkkel egészül ki:

»Az EFTA-államok felügyeleti hatóságai az általános adatvédelmi kikötéseknek a 93. cikk (2) bekezdésében hivatkozott vizsgálóbizottsági eljárás alapján történő jóváhagyás céljából a Bizottsághoz történő benyújtása tekintetében ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, mint az uniós felügyeleti hatóságok.«

h)

A 46. cikk a (2) bekezdés után az EFTA-államok tekintetében a következő szövegrésszel egészül ki:

»(2a)   Egy végrehajtási jogi aktust az EGT-megállapodásba belefoglaló EGT vegyes bizottsági határozat elfogadásáig az (1) bekezdésben hivatkozott megfelelő garanciák nyújthatók a 46. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjában hivatkozott általános adatvédelmi kikötések útján, ha az EFTA-állam alkalmazza a bennük foglalt intézkedéseket.

Az egyes EFTA-államok a 46. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontja alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusok hatálybalépése előtt eldöntik és döntésükről tájékoztatják a Bizottságot és az EFTA Felügyeleti Hatóságot, hogy a végrehajtási jogi aktust az EGT-megállapodásba belefoglaló EGT vegyes bizottsági határozat elfogadásáig alkalmazzák-e a benne foglalt intézkedéseket az uniós tagállamokkal egy időben, vagy sem. Ellenkező értelmű határozat hiányában az egyes EFTA-államok az uniós tagállamokkal egy időben alkalmazzák a 46. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontja alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusban foglalt intézkedéseket.

A megállapodás 102. cikkétől eltérve, ha a végrehajtási jogi aktus hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül nem sikerül megállapodni az EGT Vegyes Bizottságban a 46. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontja alapján elfogadott végrehajtási jogi aktus EGT-megállapodásba foglalásáról, bármely EFTA-állam felfüggesztheti az ilyen intézkedések alkalmazását, és erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és az EFTA Felügyeleti Hatóságot.«

i)

Az 58. cikk (4) bekezdésében az »a Chartával összhangban« szövegrész nem alkalmazandó az EFTA-államok vonatkozásában.

j)

Az 59. cikkben a »Bizottság« szó után az », az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrészt kell beilleszteni.

k)

Az EFTA Felügyeleti Hatóságnak jogában áll részt venni a Testület ülésein, szavazati jog nélkül. Az EFTA Felügyeleti Hatóság kijelöli képviselőjét.

l)

Amennyiben az releváns e megállapodás 109. cikke szerinti feladatainak elvégzése szempontjából, az EFTA Felügyeleti Hatóságnak jogában áll tanácsot vagy véleményt kérni a Testülettől, valamint ügyekről tájékoztatni a Testületet a 63. cikk, a 64. cikk (2) bekezdése, a 65. cikk (1) bekezdésének c) pontja és a 70. cikk (1) bekezdésének e) pontja alapján. A 63. cikkben, a 64. cikk (2) bekezdésében, a 65. cikk (1) bekezdésének c) pontjában és a 70. cikk (1) bekezdésének e) pontjában a »Bizottság« szó után az »és az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrészt kell beilleszteni.

m)

A Testület elnöke vagy a titkárság tájékoztatja az EFTA Felügyeleti Hatóságot a Testület tevékenységeiről, amennyiben az a 64. cikk (5) bekezdésének a) és b) pontja, a 65. cikk (5) bekezdése, valamint a 75. cikk (6) bekezdésének b) pontja alapján releváns. A 64. cikk (5) bekezdésének a) és b) pontjában, a 65. cikk (5) bekezdésében, valamint a 75. cikk (6) bekezdésének b) pontjában a »Bizottság« szó után az »és adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrészt kell beilleszteni.

Amennyiben az releváns e megállapodás 109. cikke szerinti feladatainak elvégzése szempontjából, az EFTA Felügyeleti Hatóságnak jogában áll információkat kapni a 66. cikk (1) bekezdése alapján érintett valamely EFTA-állam felügyeleti hatóságától. A 66. cikk (1) bekezdésében a »Bizottság« szó után adott esetben az »és az EFTA Felügyeleti Hatóság« szövegrészt kell beilleszteni.

n)

A 71. cikk (1) bekezdésében a »Tanácsnak« szó után az », az EFTA-államok Állandó Bizottságának, az EFTA Felügyeleti Hatóságnak« szövegrészt kell beilleszteni.

o)

A 73. cikk (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

»A Testületnek az EFTA-államok által kijelölt tagjai nem választhatók elnökké vagy alelnökké.«”

2. cikk

Az EGT-megállapodás 37. jegyzőkönyve szövegének 13. pontját (a személyesadat-feldolgozás vonatkozásában az egyének védelmével foglalkozó munkacsoport) el kell hagyni.

3. cikk

Az (EU) 2016/679 rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

4. cikk

Ez a határozat az azt követő napon lép hatályba, amikor az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt utolsó bejelentést megtették (*1).

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2018. július 6-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Oda Helen SLETNES


(1)  HL L 119., 2016.5.4., 1. o.

(2)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(*1)  Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.


A Szerződő Felek együttes nyilatkozata a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (általános adatvédelmi rendelet) az EGT-megállapodásba foglaló 2018. július 6-i 154/2018 vegyes bizottsági határozathoz

Szem előtt tartva az EGT-megállapodás kétpilléres rendszerét, valamint tekintettel az Európai Adatvédelmi Testület határozatainak közvetlen kötelező hatályára az EGT-tag EFTA-államok nemzeti felügyeleti hatóságaira nézve, a Szerződő Felek:

tudomásul veszik, hogy az Európai Adatvédelmi Testület határozatainak a nemzeti felügyeleti hatóságok a címzettjei,

elismerik, hogy ez a megoldás nem teremt precedenst az EGT-megállapodásba belefoglalandó uniós jogi aktusok jövőbeli kiigazításai tekintetében.


Top