Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D0836

Az EU–Grúzia Vámügyekkel Foglalkozó Albizottság 1/2018 sz. határozata (2018. március 20.) az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló I. jegyzőkönyv felváltásáról [2018/836]

OJ L 140, 6.6.2018, p. 107–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/836/oj

6.6.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 140/107


AZ EU–GRÚZIA VÁMÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ ALBIZOTTSÁG 1/2018 sz. HATÁROZATA

(2018. március 20.)

az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló I. jegyzőkönyv felváltásáról [2018/836]

AZ EU–GRÚZIA VÁMÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ ALBIZOTTSÁG,

tekintettel az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodásra (1) és különösen annak 23. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló I. jegyzőkönyvre,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) 23. cikkének (2) bekezdése a származási szabályok tekintetében a megállapodás I. jegyzőkönyvére (a továbbiakban: az I. jegyzőkönyv) hivatkozik.

(2)

A megállapodás 2016. július 1-jén hatályba lépett.

(3)

Az I. jegyzőkönyv 38. cikke értelmében az I. jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosításáról a megállapodás 74. cikkének (1) bekezdésével létrehozott, vámügyekkel foglalkozó albizottság határozhat.

(4)

A pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény (2) (a továbbiakban: az egyezmény) célja a pán-euromediterrán övezet országai között a származási szabályok tárgyában létrejött, jelenleg hatályos jegyzőkönyvek egyetlen egységes jogi aktussal történő helyettesítése.

(5)

Az Unió 2011. június 15-én írta alá az egyezményt. Az egyezmény 3. cikkének (1) bekezdésével létrehozott vegyes bizottság 1/2016. számú határozatában (3) úgy döntött, hogy Grúziát fel kell kérni az egyezményhez való csatlakozásra.

(6)

Az Európai Unió 2012. március 26-án, Grúzia pedig 2017. május 17-én helyezte letétbe elfogadási okiratát az egyezmény letéteményesénél. Következésképpen az egyezmény 10. cikkének (3) bekezdése értelmében az egyezmény az Unió tekintetében 2012. május 1-jén, Grúzia tekintetében pedig 2017. július 1-jén lépett hatályba.

(7)

Az I. jegyzőkönyvet ezért egy új, az egyezményre hivatkozó jegyzőkönyvvel kell helyettesíteni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló I. jegyzőkönyv helyébe az e határozat mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

A határozatot 2018. június 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2018. március 20-án.

a vámügyekkel foglalkozó albizottság részéről

az elnök

S. URIDIA

Titkárok

D. WENCEL

M. KHVEDELIDZE


(1)  HL L 261., 2014.8.30., 4. o.

(2)  HL L 54., 2013.2.26., 4. o.

(3)  A pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezménnyel létrehozott vegyes bizottság 1/2016 határozata (2016. szeptember 28.) Grúziának a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezményhez való csatlakozás iránti kérelméről (HL L 329., 2016.12.3., 118. o.).


MELLÉKLET

I. JEGYZŐKÖNYV

a »származó termék« fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről

1. cikk

Az alkalmazandó származási szabályok

1.   E megállapodás végrehajtása tekintetében a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény (1) (a továbbiakban: az egyezmény) I. függeléke és II. függelékének vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

2.   Az egyezmény I. függelékében és II. függelékének vonatkozó rendelkezéseiben szereplő »releváns megállapodás« kifejezést az e megállapodásra történő hivatkozásként kell értelmezni.

2. cikk

Vitarendezés

1.   Amennyiben az egyezmény I. függelékének 32. cikke szerinti ellenőrzési eljárásokkal kapcsolatban olyan viták merülnek fel, amelyeket nem lehet rendezni az ellenőrzést kérő vámhatóságok és az ellenőrzés végrehajtásáért felelős vámhatóságok között, ezeket a vitákat a vámügyekkel foglalkozó albizottság elé kell terjeszteni. Az e megállapodás IV. címének (Kereskedelem és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek) 14. fejezetében (Vitarendezés) szereplő, a vitarendezési mechanizmusra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók.

2.   Az importőr és az importáló ország vámhatóságai közötti viták rendezésére vonatkozóan minden esetben az említett ország jogszabályai az irányadók.

3. cikk

A jegyzőkönyv módosítása

E jegyzőkönyv rendelkezéseinek módosításáról a vámügyekkel foglalkozó albizottság határozhat.

4. cikk

Az egyezmény felmondása

1.   Amennyiben akár az Európai Unió, akár Grúzia írásban értesíti az egyezmény letéteményesét arról, hogy az egyezmény 9. cikke értelmében fel kívánja mondani az egyezményt, az Unió és Grúzia e megállapodás végrehajtása érdekében azonnal tárgyalásokat kezd a származási szabályokról.

2.   Az e tárgyalások eredményeképpen megállapított új származási szabályok hatálybalépéséig e megállapodás tekintetében továbbra is az egyezmény I. függelékében és – adott esetben – II. függelékének vonatkozó rendelkezéseiben előírt, a felmondás időpontjában hatályos származási szabályok alkalmazandók. Mindazonáltal az egyezmény I. függelékében és adott esetben II. függelékének vonatkozó rendelkezéseiben előírt származási szabályok a felmondás időpontjától kezdve kizárólag az Unió és Grúzia közötti kétoldalú kumulációt lehetővé tevő rendelkezésekként értelmezendők.

5. cikk

Átmeneti rendelkezések – kumuláció

Az egyezmény I. függeléke 16. cikkének (5) bekezdése és 21. cikkének (3) bekezdése ellenére amennyiben a kumuláció csak az EFTA-államokat, a Feröer-szigeteket, az Uniót, Törökországot, a stabilizációs és társulási folyamat résztvevőit, a Moldovai Köztársaságot és Grúziát érinti, származási igazolásként EUR.1 szállítási bizonyítvány vagy származási nyilatkozat is elfogadható.


(1)  HL L 54., 2013.2.26., 4. o.


Top