Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011D0193

2011/193/EU: Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, az audiovizuális területen a Svájci Államszövetségnek a MEDIA 2007 közösségi programban való részvétele feltételeinek meghatározásáról szóló megállapodás alapján felállított EU–Svájc Vegyes Bizottság 1/2011 határozata ( 2011. január 21. ) a megállapodás I. melléklete 1. cikkének naprakésszé tételéről

OJ L 81, 29.3.2011, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/193/oj

29.3.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 81/16


AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT, AZ AUDIOVIZUÁLIS TERÜLETEN A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉGNEK A MEDIA 2007 KÖZÖSSÉGI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELE FELTÉTELEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN FELÁLLÍTOTT EU–SVÁJC VEGYES BIZOTTSÁG 1/2011 HATÁROZATA

(2011. január 21.)

a megállapodás I. melléklete 1. cikkének naprakésszé tételéről

(2011/193/EU)

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a MEDIA 2007 közösségi programban való részvétele feltételeinek meghatározásáról szóló audiovizuális megállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás) és a megállapodás záróokmányára (2), amelyeket egyaránt 2007. október 11-én Brüsszelben írtak alá,

mivel:

(1)

A megállapodás 2010. augusztus 1-jén hatályba lépett.

(2)

A legutóbb a 2007/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (3) módosított és egységes szerkezetbe foglalt 89/552/EGK tanácsi irányelv (4) (az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) 2007. december 19-i hatálybalépését követően a Szerződő Felek számára helyénvalónak tűnik, hogy a megállapodásban naprakésszé tegyék az említett irányelvre történő hivatkozásokat, összhangban a Szerződő Felek által tett, a megállapodásnak az új közösségi irányelvhez történő kiigazításáról szóló együttes nyilatkozathoz csatolt záróokmány rendelkezéseivel, valamint hogy a megállapodás 8. cikke (7) bekezdése alapján a megállapodás I. mellékletének 1. cikkét is naprakésszé tegyék,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás I. melléklete 1. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Szabad műsorvétel és műsortovábbítás

(1)   Svájc biztosítja saját területén az Unió tagállamainak joghatósága alá tartozó televíziós adások tekintetében a műsorvétel és a műsortovábbítás szabadságát, amint azt a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. március 10-i 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) (a továbbiakban: az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) meghatározza, összhangban a következő eljárásokkal:

Svájc továbbra is jogosult:

a)

felfüggeszteni az Unió egy tagállamának joghatósága alá tartozó televíziós műsorszolgáltató műsorának a továbbítását, ha az nyilvánvalóan, komolyan és súlyosan sérti az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv 27. cikke (1) vagy (2) bekezdésében és/vagy 6. cikkében megfogalmazott, a kiskorúak és az emberi méltóság védelmére vonatkozó szabályokat;

b)

megkövetelni a joghatósága alá tartozó műsorszolgáltatóktól, hogy részletesebb vagy szigorúbb szabályoknak feleljenek meg az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv hatálya alá tartozó területeken, amennyiben ezek a szabályok arányosak és megkülönböztetéstől mentesek.

(2)   Azon esetekben, amikor Svájc:

a)

gyakorolta az (1) bekezdés b) pontja szerinti, részletesebb vagy szigorúbb általános közérdekű szabályok elfogadására vonatkozó jogát; valamint

b)

megállapítja, hogy az Unió egy tagállamának joghatósága alá tartozó műsorszolgáltató valamely televíziós műsorszolgáltatását teljes egészében vagy legnagyobbrészt az ő területére irányítja,

kapcsolatba léphet a műsorszolgáltató tekintetében joghatósággal rendelkező tagállammal annak érdekében, hogy a felmerülő problémákra kölcsönösen kielégítő megoldást találjanak. A Svájctól érkező indokolással ellátott kérelem kézhezvételét követően a joghatósággal rendelkező tagállam felszólítja a műsorszolgáltatót, hogy tegyen eleget a kérdéses általános közérdekű szabályoknak. A joghatósággal rendelkező tagállam a kérelem kézhezvételét követő két hónapon belül tájékoztatja Svájcot az elért eredményekről. Svájc vagy a tagállam kérheti a Bizottságot, hogy az érintett feleket az ügy megvizsgálása érdekében meghívja egy, a kapcsolattartó bizottság ülése mellett tartott, a Bizottsággal tartandó ad hoc találkozóra.

(3)   Amennyiben Svájc megállapítja,

a)

hogy a (2) bekezdés alkalmazása által elért eredmények nem kielégítők; valamint

b)

hogy az érintett műsorszolgáltató azért telepedett le a joghatósággal rendelkező tagállamban, hogy kijátssza azon szigorúbb szabályokat, amelyek az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv által összehangolt területeken alkalmazandók lennének rá, ha Svájcban telepedett volna le,

úgy megfelelő intézkedéseket fogadhat el az érintett műsorszolgáltatóval szemben.

Ezen intézkedéseknek objektíven szükségeseknek kell lenniük, azokat megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni, és arányosnak kell lenniük az elérni kívánt célokkal.

(4)   Svájc e cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy (3) bekezdése alapján csak akkor hozhat intézkedéseket, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

a)

Svájc az intézkedések meghozatalára irányuló szándékáról értesítette a vegyes bizottságot és azt a tagállamot, amelyben a műsorszolgáltató letelepedett, és alátámasztotta megállapítását; valamint

b)

a vegyes bizottság úgy határozott, hogy az intézkedések arányosak és megkülönböztetéstől mentesek és különösen hogy Svájc megállapításai a (2) és (3) bekezdés értelmében kellően megalapozottak.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadását követő első napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. január 21-én.

a Vegyes Bizottság részéről

az EU-delegáció vezetője

Jean-Eric DE COCKBORNE

a svájci küldöttség vezetője

J.-F. JAUSLIN


(1)  HL L 303., 2007.11.21., 11. o.

(2)  HL L 303., 2007.11.21., 20. o.

(3)  HL L 332., 2007.12.18., 27. o.

(4)  HL L 298., 1989.10.17., 23. o.

(5)  HL L 298., 1989.10.17., 23. o. Az 1997. június 30-i, 97/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 202., 1997.7.30., 60. o.) módosított, legutóbb a 2007. december 11-i, 2007/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 332., 2007.12.18., 27. o.) módosított, a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló, 2010. március 10-i, 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) egységes szerkezetbe foglalt irányelv (HL L 95., 2010.4.15., 1. o.).”


Top