EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004A0210(01)

Megállapodás az Európai Közösség és a Marokkói Királyság közötti tudományos és műszaki együttműködésről

OJ L 37, 10.2.2004, p. 9–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 049 P. 187 - 193
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 049 P. 187 - 193
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 049 P. 187 - 193
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 049 P. 187 - 193
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 049 P. 187 - 193
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 049 P. 187 - 193
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 049 P. 187 - 193
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 049 P. 187 - 193
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 049 P. 187 - 193
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 033 P. 203 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 033 P. 203 - 209
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 105 P. 139 - 145

In force

22004A0210(01)Hivatalos Lap L 037 , 10/02/2004 o. 0009 - 0015


Megállapodás

az Európai Közösség és a Marokkói Királyság közötti tudományos és műszaki együttműködésről

Egyrészről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG (a továbbiakban: a Közösség),

és másrészről

A MAROKKÓI KIRÁLYSÁG (a továbbiakban: Marokkó),

a továbbiakban: a felek,

TEKINTETTEL az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 170. cikkére, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdésének első mondatával és 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével,

TEKINTETTEL az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség létrehozását és az innovációt előmozdító hatodik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjáról (2002–2006) szóló, 2002. június 27-i 1513/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra [1],

FIGYELEMBE VÉVE a tudomány és a technológia fontosságát a felek gazdasági és társadalmi fejlődése szempontjából, és az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulás létrehozásáról szóló, 2000. március 1-jén hatályba lépett euró-mediterrán megállapodás [2] 47. cikkének erre vonatkozó hivatkozását,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Közösség és Marokkó számos, kölcsönös érdeklődésre számot tartó területen végez kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységet, és hogy kölcsönös haszonnal jár, ha viszonossági alapon részt vesznek egymás kutatási és fejlesztési tevékenységeiben,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a tudományos és technológiai kutatások területén folyó együttműködés olyan hivatalos kereteit hozzák létre, melyek célja a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken folytatott együttműködési tevékenységek kibővítése és megerősítése, és az együttműködés során elért eredmények alkalmazásának elősegítése mindkét fél társadalmi és gazdasági javára,

FIGYELEMBE VÉVE az Európai Kutatási Térség harmadik országok, és különösen a földközi-tengeri partnerországok számára történő megnyitásának óhaját,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Célkitűzés és elvek

(1) A felek ösztönzik, fejlesztik és előmozdítják a Közösség és Marokkó közötti tudományos és technológiai együttműködési tevékenységeket azokon a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken, amelyeken a felek tudományos kutatási és technológiafejlesztési tevékenységeket végeznek.

(2) Az együttműködési tevékenységeket az alábbi elvek alapján kell végezni:

a) a tudásalapú társadalom elősegítése a felek gazdasági és társadalmi fejlődésének javára;

b) az előnyök általános egyensúlyán alapuló kölcsönös haszon;

c) az egyes felek által a megállapodás alkalmazási körébe tartozó területeken vállalt tudományos kutatási és technológiafejlesztési programok és projektek (a továbbiakban: kutatás) szerinti tevékenységekhez történő kölcsönös hozzáférés;

d) az együttműködési tevékenységeket érintő információ időbeli cseréje;

e) a szellemi tulajdonjogok megfelelő védelme.

2. cikk

Az együttműködés feltételei

(1) Az I. és II. mellékletben megállapított vagy említett feltételekre is figyelemmel a marokkói közjogi és magánjogi alanyok az Európai Unió tagállamainak jogalanyaival megegyező feltételek mellett vesznek részt az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség létrehozását előmozdító kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjába (a továbbiakban: keretprogram) tartozó közvetett intézkedésekben.

(2) Az I. és II. mellékletben megállapított vagy említett feltételekre is figyelemmel a közösségi jogalanyok a marokkói jogalanyokkal megegyező feltételek mellett vesznek részt a keretprogramnak megfelelő területek marokkói kutatási projektjeiben.

(3) Az együttműködés az alábbi formákban és eszközökkel történhet:

a) együttes ülések;

b) rendszeres megbeszélések a marokkói és közösségi kutatási politikák és tervezés iránymutatásairól és prioritásairól;

c) véleménycsere és konzultáció az együttműködési és a fejlesztési kilátásokról;

d) a közös kutatási programok és az e megállapodás keretében vállalt marokkói és közösségi projektek végrehajtására és eredményeire vonatkozó információk időbeli átadása;

e) kutatók, mérnökök és technikusok látogatásai és cseréje, kutatási képzés céljából is;

f) tudományos berendezések és anyagok cseréje és megosztása;

g) rendszeres kapcsolattartás a marokkói és közösségi kutatási program- vagy projektmenedzserek között;

h) mindkét fél szakértőinek részvétele tematikus szemináriumokon, szimpóziumokon és munkaértekezleteken;

i) az e megállapodás szerinti együttműködés szempontjából fontos gyakorlattal, törvényekkel, szabályozással és programokkal kapcsolatos információ cseréje;

j) kölcsönös hozzáférés az együttműködéssel kapcsolatos tudományos és műszaki információhoz;

k) bármely egyéb, a 4. cikkben említett EK-Marokkó tudományos és műszaki együttműködési vegyes bizottság által elfogadott és a felek által alkalmazandó politikákkal és eljárásokkal összhangban lévő intézkedés.

3. cikk

Az együttműködés erősítése

(1) A felek vállalják, hogy hatályos jogszabályaik keretén belül minden erőfeszítést megtesznek az e megállapodás által szabályozott tevékenységekben résztvevő kutatók szabad mozgásának és letelepedésének, valamint az e tevékenységekben felhasználásra szánt anyagok, adatok vagy berendezések területükre történő belépésének, illetve onnan történő kilépésének segítése érdekében.

(2) Amennyiben saját szabályaival összhangban az Európai Közösség egy marokkói illetőségű jogalanynak szerződés alapján, nem visszafizetendő kölcsön formájában közösségi finanszírozást nyújt egy közvetett közösségi intézkedésben való részvételhez, Marokkó kormánya hatályos jogszabályaival összhangban biztosítja, hogy az ilyen finanszírozásban részesülő műveltekre adót vagy illetéket ne vessenek ki.

4. cikk

A megállapodás igazgatása

(1) Az e megállapodás alkalmazási körébe tartozó tevékenységek összehangolását és elősegítését Marokkó nevében a tudományos kutatásért felelős kormányhatóság, és a Közösség nevében az Európai Bizottság keretprogramért felelős szervezeti egységei végzik a felek végrehajtó megbízottjaiként (a továbbiakban: végrehajtó megbízottak) eljárva.

(2) A végrehajtó megbízottak létrehozzák az EK-Marokkó tudományos és műszaki együttműködési vegyes bizottságot, amely a következőkért felelős:

a) e megállapodás végrehajtásának ellenőrzése és hatásainak értékelése, és javaslattétel e megállapodás esetleg szükséges felülvizsgálatára, a felek erre a célra vonatkozó saját eljárásainak végrehajtására is figyelemmel;

b) javaslattétel az e megállapodás szerinti tudományos és technológiai együttműködés javítására és fejlesztésére vonatkozó megfelelő intézkedésekre;

c) a marokkói és közösségi kutatási politikák és tervezés iránymutatásainak és prioritásainak, valamint az e megállapodás szerinti jövőbeni együttműködés kilátásainak rendszeres vizsgálata.

(3) Az EK-Marokkó tudományos és műszaki együttműködési vegyes bizottság a felek végrehajtó megbízottjainak azonos számú képviselőiből áll. A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

(4) Az EK-Marokkó tudományos és műszaki együttműködési vegyes bizottság évente legalább egyszer ülésezik, a Közösségben és Marokkóban felválta. Bármely fél kérésére lehet rendkívüli üléseket tartani. Az EK-Marokkó tudományos és műszaki együttműködési vegyes bizottság következtetéseit és ajánlásait tájékoztatásul megküldik az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti Euro-Mediterrán Megállapodás társulási bizottságának.

5. cikk

A részvétel feltételei

Az e megállapodás alkalmazási körébe tartozó kutatási tevékenységekben való kölcsönös részvétel az I. mellékletben előírt feltételekkel összhangban történik, és arra a felek területén hatályban lévő programok végrehajtását szabályozó jogszabályok, rendeletek, politikák és feltételek vonatkoznak.

6. cikk

Az eredmények és információk terjesztése és hasznosítása

Az eredmények és a megszerzett és/vagy kicserélt információk terjesztésére és hasznosítására, valamint az e megállapodás szerint végzett kutatási tevékenységekből származó szellemi tulajdonjogok kezelésére, megosztására és gyakorlására az e megállapodás II. mellékletében előírt feltételek vonatkoznak.

7. cikk

Záró rendelkezések

(1) Az I. és II. melléklet e megállapodás szerves részét képezi.

Az e megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos valamennyi kérdést vagy vitát a felek kölcsönös egyetértésével kell rendezni.

(2) Ez a megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a felek írásban értesítik egymást az e célból szükséges eljárásaik befejezéséről.

A felek négyévente értékelik a megállapodás által a tudományos és műszaki együttműködésük intenzitására gyakorolt hatást.

E megállapodás módosítható vagy alkalmazási köre kiterjeszthető a felek megállapodásával. A módosítások vagy kiterjesztések azon a napon lépnek hatályba, amikor a felek írásban értesítik egymást az e célból szükséges eljárások befejezéséről.

E megállapodást hathónapos határidővel, írásban bármelyik fél felmondhatja.

A felek eltérő döntésének hiányában az e megállapodás felmondásakor folyamatban lévő projekteket és tevékenységeket az e megállapodásban megállapított feltételek szerint, befejezésükig folytatják.

(3) Amennyiben a felek egyike úgy dönt, hogy módosítja az 1. cikk (1) bekezdésében említett kutatási programjait vagy projektjeit, az említett fél végrehajtó megbízottja értesíti a másik fél végrehajtó megbízottját a szóban forgó módosítás pontos tartalmáról.

Ebben az esetben, és e cikk (2) bekezdésének második albekezdésétől eltérve e megállapodás kölcsönösen elfogadott feltételek mellett felmondható, ha a felek egyike az első albekezdésben említett módosítás elfogadásától számított egy hónapon belül értesíti a másikat a megállapodás felmondására vonatkozó szándékáról.

(4) Ezt a megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerződés alkalmazandó, az abban a szerződésben megállapított feltételekkel, másrészről a Marokkói Királyság területén. Ez nem zárja ki együttműködési tevékenység folytatását a nemzetközi joggal összhangban a nyílt tengeren, az űrben, vagy harmadik országok területén.

(5) Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, valamint arab nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Hecho en Salónica el veintiséis de junio de dos mil tres.Udfærdiget i Thessaloniki, den seksogtyvende juni to tusind og tre.Geschehen zu Thessaloniki am sechsundzwanzigsten Juni zweitausenddrei.Έγινε στη Θεσσαλονίκη, στις είκοσι έξι Ιουνίου δύο χιλιάδες τρία.Done at Thessaloniki, twenty-sixth day of June, in the year two thousand and three.Fait à Thessalonique, le vingt-six juin deux mille trois.Fatto a Salonicco, addì ventisei giugno duemilatre.Gedaan te Thessaloniki, de zesentwintigste juni tweeduizenddrie.Feito em Salónica, em vinte e seis de Junho de dois mil e três.Tehty Thessalonikissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolme.Som skedde i Thessaloniki den tjugosjätte juni tjugohundratre.

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] HL L 232., 2002.8.29., 1. o.

[2] HL L 70., 2000.3.18., 2. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI ÉS A MAROKKÓI KIRÁLYSÁG JOGALANYAINAK RÉSZVÉTELÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

E megállapodás alkalmazásában jogalany az a természetes személy, vagy bármely jogi személy, amelyet a székhelye szerinti nemzeti jog vagy a közösségi jog szerint alapítottak, jogi személyiséggel rendelkezik, és saját nevében bármilyen jog és kötelezettség birtoklására jogosult.

I. A marokkói illetőségű jogalanyok részvételi feltételei az EK kutatási keretprogramja szerinti közvetett intézkedésekben

1. A marokkói illetőségű jogalanyok az Európai Közösséget létrehozó szerződés 167. cikke szerint megállapított, a keretprogram végrehajtására vonatkozó részvételi szabályokkal [1] összhangban vesznek részt a kutatási keretprogram szerinti közvetett intézkedésekben.

Ezen felül a marokkói illetőségű jogalanyok részt vehetnek az Európai Közösséget létrehozó szerződés 164. cikke szerint végrehajtott közvetett intézkedésekben is.

2. A Közösség az Európai Parlament és a Tanács által az Európai Közösséget létrehozó szerződés 167. cikke szerint elfogadott, az (1) bekezdésben említett részvételi szabályok által megállapított feltételekkel, az Európai Közösség költségvetési rendeleteivel és bármely más alkalmazandó közösségi jogszabállyal összhangban finanszírozást nyújthat az (1) bekezdésben említett közvetett intézkedésekben résztvevő, marokkói illetőségű jogalanyok számára.

3. A Közösség és egy közvetett intézkedésben résztvevő, marokkói illetőségű bármely jogalany között létrejött szerződésnek rendelkeznie kell az Európai Közösségek Bizottsága vagy Számvevőszéke által vagy felügyelete alatt végrehajtandó ellenőrzésekről és vizsgálatokról.

Az együttműködés és a kölcsönös érdekek szellemében Marokkó érintett hatóságai minden ésszerű és megvalósítható segítséget megadnak, amely az ellenőrzések és vizsgálatok elvégzéséhez szükséges vagy hasznos lehet.

II. Az Európai Unió tagállamai jogalanyainak részvételi feltételei Marokkó kutatási programjaiban és projektjeiben

1. Az Európai Unió egyik tagállamának nemzeti joga vagy az Európai Közösség jogszabályai szerint létrehozott, Európai Közösségi illetőségű bármely jogalany a marokkói illetőségű jogalanyokkal együttműködésben részt vehet Marokkó kutatási és fejlesztési projektjeiben vagy programjaiban.

2. Az (1) bekezdésre és a II. mellékletre is figyelemmel, a Marokkó kutatási és fejlesztési projektjeiben vagy programjaiban résztvevő, közösségi illetőségű jogalanyok jogaira és kötelezettségeire, valamint a javaslatok benyújtásával és értékelésével, és a szerződések odaítélésével és megkötésével kapcsolatos feltételekre a kutatási és fejlesztési projekteknek és programoknak a marokkói illetőségű jogalanyokra alkalmazandó feltételek szerinti működésére vonatkozó marokkói törvények, rendeletek és kormányutasítások vonatkoznak, figyelembe véve a Marokkó és az Európai Közösség közötti, e területen folytatott együttműködés jellegét.

A Marokkó kutatási és fejlesztési projektjeiben és programjaiban résztvevő, közösségi illetőségű jogalanyok finanszírozására a Marokkó kutatási és fejlesztési projektjeinek és programjainak az azokban résztvevő, harmadik országbeli jogalanyokra alkalmazandó feltételek szerinti működésére vonatkozó marokkói törvények, rendeletek és kormányutasítások vonatkoznak.

3. Marokkó rendszeresen tájékoztatja az Európai Közösséget és saját jogalanyait az Európai Közösségi illetőségű jogalanyok részvételi lehetőségeiről saját kutatási és fejlesztési projektjeiben és programjaiban.

[1] Lásd a hatodik keretprogramot (2002–2006): Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 2321/2002/EK rendeletének (HL L 355., 2002.12.30., 23. o.) 6. cikke.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A SZELLEMI TULAJDONJOGOK ELOSZTÁSÁRA VONATKOZÓ ELVEK

I. Alkalmazás

E megállapodás alkalmazásában a szellemi tulajdon jelentése megegyezik a Szellemi Tulajdon Világszervezetének létrehozásáról szóló, 1967. július 14-i stockholmi egyezmény 2. cikkében szereplő meghatározással.

E megállapodás alkalmazásában az ismeret eredményeket jelent, beleértve a védhető vagy nem védhető információt is, valamint az ilyen eredményekre vonatkozó szerzői jogot vagy jogokat szabadalmak, formatervezési mintaoltalom, növényfajta oltalmi jog, kiegészítő védelmi igazolások vagy hasonló védelmi formák kérelmezése vagy kibocsátása alapján.

II. A felek jogalanyainak szellemi tulajdonjogai

1. A felek biztosítják, hogy az e megállapodás szerint végrehajtott tevékenységekben résztvevő másik fél jogalanyainak szellemi tulajdonjoga és a részvételből eredő jogok és kötelezettségek összhangban legyenek a felekre alkalmazandó, vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, beleértve a TRIPS-megállapodást (a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló, a Világkereskedelmi Szervezet által igazgatott megállapodás), valamint a Berni Egyezményt (1971. évi párizsi okmány) és a Párizsi Egyezményt (1967. évi stockholmi okmány).

2. A keretprogram szerinti közvetett intézkedésekben résztvevő, marokkói illetőségű jogalanyok a szellemi tulajdonjog szempontjából a közvetett intézkedésben résztvevő, közösségi illetőségű jogalanyokkal megegyező jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. A szellemi tulajdonra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket az Európai Közösséget létrehozó szerződés 167. cikke szerint elfogadott, a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok [1], valamint a Közösség által a közvetett intézkedés végrehajtására kötött szerződés határozza meg; a jogok és kötelezettségek összhangban vannak az (1) bekezdéssel.

3. A Marokkó kutatási és fejlesztési projektjeiben és programjaiban résztvevő, közösségi illetőségű jogalanyok a szellemi tulajdonjog szempontjából a kutatási és fejlesztési projektekben és programokban résztvevő, marokkói illetőségű jogalanyokkal megegyező jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek; a jogok és kötelezettségek összhangban vannak az (1) bekezdéssel.

4. A felek biztosítják, hogy az általuk képviselt jogalanyok megtesznek minden szükséges lépést szellemi tulajdonjogaik meghatározására és védelmére.

III. A felek szellemi tulajdonjoga

1. A felek kifejezetten eltérő megállapodásának hiányában az e megállapodás 2. cikkének (3) bekezdése szerint elvégzett tevékenységek során a felek által létrehozott ismeretekre a következő szabályok vonatkoznak:

a) az ismeretet létrehozó fél az ismeret tulajdonosa. Amennyiben az ismeretet közösen hozták létre, és nem állapítható meg, hogy a felek milyen hányadban vettek részt a munkában, az ismeretet közösen birtokolják;

b) az ismeretet birtokló fél hozzáférési jogot biztosít a másik félnek az e megállapodás 2. cikkének (3) bekezdésben említett tevékenységek elvégzéséhez. A hozzáférési jogokat jogdíjmentesen kell nyújtani.

2. A felek kifejezetten eltérő megállapodásának hiányában a felek tudományos irodalmi munkáira a következő szabályok vonatkoznak:

a) amennyiben az egyik fél az e megállapodás szerint végrehajtott tevékenységek eredményeként vagy azokhoz kapcsolódóan tudományos és műszaki adatokat, információt és eredményeket tesz közzé folyóiratokban, cikkekben, jelentésekben, könyvekben, beleértve a videót és a szoftvert, a másik fél az e művek fordítására, sokszorosítására, átdolgozására, közvetítésére és nyilvános terjesztésére vonatkozóan az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, visszavonhatatlan, jogdíjmentes engedélyre jogosult;

b) a szerzői jogi védelem alatt álló adatok és információk ebben az összefüggésben nyilvános terjesztésre készített valamennyi példányán szerepel a művek szerzőjének (szerzőinek) neve, amennyiben a szerző vagy szerzők a megnevezést kifejezetten el nem utasították. Ezen kívül jól láthatóan szerepel rajtuk a felek együttműködő támogatásának elismerése is.

3. A felek kifejezetten eltérő megállapodásának hiányában a felek nyilvánosságra nem hozott információira a következő szabályok vonatkoznak:

a) amikor az e megállapodás szerint elvégzett tevékenységekhez szükséges információt közlik a másik féllel, a felek megjelölik azt az információt, amelyet nem kívánnak nyilvánosságra hozni;

b) az információt átvevő fél e megállapodás végrehajtásának céljából saját felelősségére közölhet nyilvánosságra nem hozott információt a fennhatósága alá tartozó testületekkel és személyekkel;

c) a nyilvánosságra nem hozott információt átadó fél előzetes írásos engedélyével a másik fél a (3) bekezdés b) pontjában egyébként engedélyezettnél szélesebb körben is terjesztheti a nyilvánosságra nem hozott információt. A felek együttműködnek a szélesebb körű terjesztésre vonatkozó írásos beleegyezés kérelmezésére és megadására vonatkozó eljárások kialakításában, és minden fél a hazai politikái, rendeletei és törvényei által lehetővé tett mértékben megadja az ilyen engedélyt;

d) az e megállapodás alapján a felek képviselői között szervezett szemináriumokon és egyéb találkozókon közölt, nem dokumentum jellegű, nyilvánosságra nem hozott, vagy egyéb bizalmas jellegű információ, illetve a személyzet bevonásából, a létesítmények használatából vagy közvetett intézkedések elvégzéséből származó információ bizalmas információ marad, amennyiben az ilyen nyilvánosságra nem hozott, vagy egyéb bizalmas vagy privilegizált jellegű információt átvevő felet az információnak a (3) bekezdés a) pontjával összhangban történő közlésekor tájékoztatták az átadott információ bizalmas jellegéről;

e) minden fél törekszik annak biztosítására, hogy az általa a (3) bekezdés a) és d) pontja alapján kapott, nyilvánosságra nem hozott információ ellenőrzése az itt leírtaknak megfelelően történjen. Amennyiben valamelyik fél úgy ítéli meg, hogy bizonyosan vagy valószínűsíthetően nem lesz képes a terjesztés megakadályozására vonatkozó, a (3) bekezdés a) és d) pontjában megállapított rendelkezések teljesítésére, azonnal tájékoztatja erről a másik felet. A felek ezt követően konzultálnak egymással a megfelelő lépések meghatározása céljából.

[1] Lásd a hatodik keretprogramot (2002–2006): Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 2321/2002/EK rendeletének (HL L 355., 2002.12.30., 23. o.) 6. cikke.

--------------------------------------------------

Top