EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22002A1230(01)

Megállapodás egyrészről az Európai Közösség és Tagállamai, valamint másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról

OJ L 352, 30.12.2002, p. 3–1450 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 053 P. 3 - 1450
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 053 P. 3 - 1450
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 053 P. 3 - 1450
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 053 P. 3 - 1450
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 053 P. 3 - 1450
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 053 P. 3 - 1450
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 053 P. 3 - 1450
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 053 P. 3 - 1450
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 053 P. 3 - 1450
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 075 P. 3 - 1450
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 075 P. 3 - 1450
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 020 P. 5 - 1452

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/06/2017

22002A1230(01)Hivatalos Lap L 352 , 30/12/2002 o. 0003 - 1450


Megállapodás

egyrészről az Európai Közösség és Tagállamai, valamint másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról [1]

Egyrészről

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés Szerződő Felei, a továbbiakban: a "tagállamok", és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a "Közösség",

és másrészről

A CHILEI KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: "Chile",

FIGYELEMBE VÉVE a felek közötti hagyományos kapcsolatokat, és különösen hivatkozva a következőkre:

- a közös kulturális örökség és az őket egyesítő szoros történelmi, politikai és gazdasági kapcsolatok,

- az Egyesült Nemzetek Szervezetének Egyetemes Emberi Jogi Nyilatkozatában kitűzött demokratikus elvek és alapvető emberi jogok tiszteletben tartása iránti teljes elkötelezettségük,

- a jogállamiság és a helyes kormányzás elveihez való ragaszkodásuk,

- népeik számára a gazdasági és társadalmi haladás elősegítésének szükségessége a fenntartható fejlődés elve és a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével,

- az Európai Unió és a latin-amerikai regionális integráció közötti kapcsolatok keretei bővítésének kívánalma a két régió közötti stratégiai társuláshoz való hozzájárulás érdekében, a latin-amerikai és karibi állam- és kormányfők, valamint az Európai Unió 1999. június 28-i Rio de Janeiró-i csúcsértekezletén elfogadott nyilatkozatban foglaltak szerint,

- a Felek között 1996. június 21-én létrejött együttműködési keretmegállapodás – a továbbiakban: "együttműködési keretmegállapodás" – részét képező együttes nyilatkozatban már megállapított, kölcsönös érdekeket képviselő, kétoldalú és nemzetközi kérdésekről folytatott rendszeres politikai párbeszéd megerősítésének fontossága,

- a Felek által a következő kérdéseknek tulajdonított jelentőség:

- álláspontjaik összehangolása és közös kezdeményezések vállalása a megfelelő nemzetközi fórumokon,

- az 1995 márciusában Koppenhágában tartott, a szociális fejlődés világ-csúcstalálkozójának zárónyilatkozatában megállapított elvek és értékek,

- a nemzetközi kereskedelmet irányító elvek és szabályok, különös tekintettel a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó megállapodásban foglalt elvekre és szabályokra, valamint ezek átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon történő alkalmazásának szükségességére,

- küzdelem a terrorizmus minden formája ellen, és a felszámolásának biztosítása érdekében hatékony nemzetközi eszközök megteremtése iránti elkötelezettség,

- a kulturális párbeszéd kívánalma a Felek közötti jobb kölcsönös megértés megteremtése, és a mindkét Fél állampolgárai közötti, meglévő hagyományos, kulturális és természetes kapcsolatok ápolása érdekében,

- az Európai Közösség és Chile között 1990. december 20-án létrejött együttműködési megállapodás és az együttműködési keretmegállapodás fontossága e folyamatok és elvek végrehajtásának fenntartásában és támogatásában,

A FELEK ELHATÁROZTÁK, HOGY MEGKÖTIK EZT A MEGÁLLAPODÁST:

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS ÉS INTÉZMÉNYI RENDELKEZÉSEK

I. CÍM

A MEGÁLLAPODÁS JELLEGE ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETE

1. cikk

Elvek

(1) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Egyetemes Emberi Jogi Nyilatkozatában megállapított demokratikus elvek és alapvető emberi jogok, valamint a jogállamiság elvének tiszteletben tartása a Felek belső és nemzetközi politikáinak alapjául szolgál, és ennek a megállapodásnak lényeges elemét alkotja.

(2) A fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés elősegítése és a társulás előnyeinek igazságos elosztása e megállapodás végrehajtásának irányadó elve.

(3) A Felek újólag megerősítik a helyes kormányzás elvéhez való ragaszkodásukat.

2. cikk

Célkitűzések és alkalmazási terület

(1) Ez a megállapodás politikai és gazdasági társulást hoz létre a Felek között, amely a viszonosságon, a kölcsönös érdeken és a valamennyi alkalmazási területen fennálló kapcsolatok elmélyítésén alapul.

(2) A társulás olyan folyamat, amely az e megállapodással létrehozott szervek köré szerveződve a Felek közötti kapcsolatok és együttműködés erősödéséhez vezet.

(3) Ez a megállapodás különösen a politikai, kereskedelmi, gazdasági és pénzügyi, tudományos, technológiai, társadalmi, kulturális és együttműködési területeket öleli fel. A megállapodás egyéb, a partnerek egyetértésével megállapítandó területekre is kiterjeszthető.

(4) Ez a megállapodás a fent meghatározott célkitűzéseknek megfelelően rendelkezik a következőkről:

a) a kölcsönös érdekeket képviselő, kétoldalú és nemzetközi kérdésekről folytatott politikai párbeszéd fokozása, amelyre különböző szintű találkozókon kerül majd sor;

b) az együttműködés erősítése politikai, kereskedelmi, gazdasági és pénzügyi, tudományos, technológiai, társadalmi, kulturális és együttműködési, valamint más, kölcsönös érdekeket képviselő területeken;

c) mindegyik Fél részvételének fejlesztése a másik Fél keretprogramjaiban, egyedi programjaiban és egyéb tevékenységében, amennyiben ezt a Feleknek az érintett programokhoz és tevékenységekhez való hozzáférésre vonatkozó belső eljárásai lehetővé teszik, a III. résszel összhangban; és

d) a Felek kétoldalú kereskedelmi kapcsolatainak kiterjesztése és változatossá tétele a WTO rendelkezéseivel, illetve a IV. részben megállapított egyedi célkitűzésekkel és rendelkezésekkel összhangban.

II. CÍM

INTÉZMÉNYI KERET

3. cikk

Társulási Tanács

(1) Társulási Tanács jön létre, amely e megállapodás végrehajtását felügyeli. A Társulási Tanács miniszteri szinten, rendszeres időközönként, de legalább kétévenként ülésezik, illetve – ha a körülmények úgy kívánják – rendkívüli esetekben is, a Felek megegyezésének függvényében.

(2) A Társulási Tanács minden, e megállapodás keretében felmerülő jelentős ügyet, illetve bármely egyéb, kölcsönös érdekeket képviselő kétoldalú, többoldalú vagy nemzetközi kérdést megvizsgál.

(3) A Társulási Tanács megvizsgálja továbbá a Felek által beterjesztett, e megállapodás javítására vonatkozó javaslatokat és ajánlásokat.

4. cikk

Összetétel és eljárási szabályzat

(1) A Társulási Tanács tagjai egyrészről az Európai Unió Tanácsának elnöke, akit a főtitkár/főképviselő támogat, a hivatalba lépő elnökség, az Európai Unió Tanácsának más tagjai vagy képviselőik és az Európai Bizottság képviselői, másrészről pedig Chile külügyminisztere.

(2) A Társulási Tanács megállapítja saját eljárási szabályzatát.

(3) A Társulási Tanács tagjai az eljárási szabályzatban megállapított feltételeknek megfelelően képviseltethetik magukat.

(4) A Társulási Tanács elnöki tisztét az Európai Unió Tanácsának egy tagja, illetve a Chile külügyminisztere felváltva tölti be, az eljárási szabályzatban megállapított rendelkezésekkel összhangban.

5. cikk

Döntéshozatali hatáskör

(1) E megállapodás célkitűzéseinek elérése érdekében a Társulási Tanács a megállapodásban foglalt esetekben döntéshozatali hatáskörrel rendelkezik.

(2) A meghozott döntések a Felek számára kötelezőek, és a Felek megtesznek minden olyan intézkedést, amely szükséges a döntéseknek az egyes Felek belső szabályaival összhangban történő végrehajtásához.

(3) A Társulási Tanács szintén tehet megfelelő ajánlásokat.

(4) A Társulási Tanács a döntéseket és ajánlásokat a Felek közötti kölcsönös egyetértéssel fogadja el.

6. cikk

Társulási Bizottság

(1) A Társulási Tanácsot feladatainak elvégzésében egy Társulási Bizottság támogatja, amelynek tagjai egyrészről az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága tagjainak képviselői, másrészről a chilei kormány képviselői, általában magas beosztású tisztviselői szinten.

(2) A Társulási Bizottság felelős e megállapodás általános végrehajtásáért.

(3) A Társulási Tanács megállapítja a Társulási Bizottság eljárási szabályait.

(4) A Társulási Bizottság döntéshozatali hatáskörrel rendelkezik az ebben a megállapodásban előírt esetekben, illetve amikor a Társulási Tanács ilyen hatáskörrel ruházta fel. Ebben az esetben a Társulási Bizottság az 5. cikkben megállapított feltételeknek megfelelően hozza meg döntéseit.

(5) A Társulási Bizottság általában évente egyszer ülésezik e megállapodás végrehajtásának átfogó áttekintése céljából, a Felek által előzetesen egyeztetett időpontban és napirend szerint, az egyik évben Brüsszelben, a következő évben Chilében. Kölcsönös egyetértéssel, bármely Fél kérésére különleges üléseket is összehívhatnak. A Társulási Bizottság elnöki tisztét a két fél egy-egy képviselője felváltva tölti be.

7. cikk

Különbizottságok

(1) A Társulási Tanácsot feladatainak elvégzésében az ebben a megállapodásban létrehozott különbizottságok segítik.

(2) A Társulási Tanács bármilyen különbizottság létrehozásáról dönthet.

(3) A Társulási Tanács eljárási szabályzatot fogad el, amely meghatározza az ilyen bizottságok összetételét és feladatait, valamint működésük módját, amennyiben ez a megállapodás erről nem rendelkezik.

8. cikk

Politikai párbeszéd

A Felek között politikai párbeszédre a II. részben előírt keretek között kerül sor.

9. cikk

Parlamenti Társulási Bizottság

(1) Létrejön egy Parlamenti Társulási Bizottság. Ez egy olyan fórum, ahol az Európai Parlament és a chilei Nemzeti Kongresszus (Congreso Nacional de Chile) tagjai találkozhatnak és véleményt cserélhetnek. Üléseire a bizottság által megállapított időszakonként kerül sor.

(2) A Parlamenti Társulási Bizottság egyrészről az Európai Parlament tagjaiból, másrészről a chilei Nemzeti Kongresszus (Congreso Nacional de Chile) tagjaiból áll.

(3) A Parlamenti Társulási Bizottság megalkotja saját eljárási szabályzatát.

(4) A Parlamenti Társulási Bizottság elnöki tisztét az Európai Parlament egy képviselője és a chilei Nemzeti Kongresszus (Congreso Nacional de Chile) egy képviselője felváltva tölti be, az eljárási szabályzatban megállapítandó feltételekkel összhangban.

(5) A Parlamenti Társulási Bizottság e megállapodás végrehajtására vonatkozó tájékoztatást kérhet a Társulási Tanácstól, és a Társulási Tanács megadja az említett bizottságnak a kért információkat.

(6) A Parlamenti Társulási Bizottság tájékoztatást kap a Társulási Tanács döntéseiről és ajánlásairól.

(7) A Parlamenti Társulási Bizottság ajánlásokat terjeszthet a Társulási Tanács elé.

10. cikk

Együttes Tanácsadó Bizottság

(1) Létrejön egy Együttes Tanácsadó Bizottság, amelynek feladata a Társulási Tanács támogatása az Európai Unió és Chile civil társadalmának különböző gazdasági és társadalmi szervezetei közötti párbeszéd és együttműködés előmozdítása terén. Ez a párbeszéd és együttműködés a Közösség és Chile közötti kapcsolatok valamennyi, e megállapodás végrehajtásával összefüggésben felmerülő gazdasági és társadalmi vonatkozását felöleli. A bizottság kifejtheti nézeteit az ezeken a területeken felmerülő kérdésekről.

(2) Az Együttes Tanácsadó Bizottság egyrészről az Európai Unió Gazdasági és Szociális Bizottságának, másrészről a Chilei Köztársaság gazdasági és szociális ügyekkel foglalkozó megfelelő intézményének tagjaiból áll, egyenlő létszámban.

(3) Az Együttes Tanácsadó Bizottság tevékenységeit a Társulási Tanáccsal folytatott konzultáció alapján végzi, illetve a különböző gazdasági és társadalmi képviselők közötti párbeszéd előmozdítása érdekében saját kezdeményezésére.

(4) Az Együttes Tanácsadó Bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

11. cikk

Civil társadalom

A Felek támogatják továbbá az Európai Unió és Chile civil társadalma képviselőinek rendszeres üléseit, ideértve a tudományos közösséget, a társadalmi és gazdasági partnereket és a nem kormányzati szervezeteket, annak érdekében, hogy folyamatos tájékoztatást nyújtsanak számukra e megállapodás végrehajtásáról, és összegyűjtsék a megállapodás javítására vonatkozó javaslataikat.

II. RÉSZ

POLITIKAI PÁRBESZÉD

12. cikk

Célkitűzések

(1) A Felek megállapodnak a kölcsönös érdekeket képviselő kétoldalú és nemzetközi kérdésekről folytatott rendszeres párbeszédük megerősítésében. E politikai párbeszéd megerősítésével és elmélyítésével a Felek célja az ezzel a megállapodással létrehozott társulás megszilárdítása.

(2) A Felek közötti politikai párbeszéd fő célja a demokratikus értékek – az emberi jogok, az egyén szabadsága és a jogállamiság mint a demokratikus társadalom alapja elveinek tiszteletben tartása – előmozdítása, terjesztése, továbbfejlesztése és közös védelme.

(3) E célból a Felek megbeszéléseket folytatnak és információt cserélnek bármilyen kölcsönös érdekű kérdéssel vagy más nemzetközi kérdéssel kapcsolatos együttes kezdeményezésről, a közös célok, különösen a biztonság, stabilitás, demokrácia és regionális fejlődés megvalósítása érdekében.

13. cikk

Mechanizmusok

(1) A Felek megállapodnak abban, hogy a politikai párbeszédre a következő formákban kerül sor:

a) az állam- és kormányfők rendszeres ülései;

b) a külügyminiszterek időszaki ülései;

c) más miniszterek ülései kölcsönös érdekű ügyek megtárgyalására olyan esetekben, amikor a Felek megítélése szerint az ilyen ülések szorosabb kapcsolatokhoz vezetnek;

d) a két Fél magas beosztású tisztviselői közötti éves ülések.

(2) A Felek meghatározzák a fent említett találkozókon követendő eljárásokat.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett időszakos külügyminiszteri ülésekre vagy a 3. cikkel létrehozott Társulási Tanács keretében, vagy más hasonló szintű, egyeztetett alkalmakkor kerül sor.

(4) A Felek ezenkívül a legteljesebb mértékben kihasználják a diplomáciai csatornákat.

14. cikk

Együttműködés a kül- és biztonságpolitika terén

A Felek a lehető legnagyobb mértékben összehangolják álláspontjukat és közös kezdeményezéseket indítanak a megfelelő nemzetközi fórumokon, valamint együttműködnek a kül- és biztonságpolitika területén.

15. cikk

Terrorizmus elleni együttműködés

A Felek megállapodnak, hogy a nemzetközi egyezményekkel, valamint saját vonatkozó jogszabályaikkal és rendeleteikkel összhangban együttműködnek a terrorizmus elleni harcban. A Felek különösen a következők révén végzik ezt a tevékenységet:

a) az ENSZ Biztonsági Tanács 1373. határozata, illetve egyéb vonatkozó ENSZ-határozatok, nemzetközi egyezmények és okmányok teljes körű végrehajtásának keretében;

b) a terroristacsoportokról és a támogató hálózataikról folytatott információcserével, a nemzetközi és nemzeti joggal összhangban;

c) a terrorizmus megfékezésére alkalmazott eszközökről és módszerekről folytatott eszmecserével, ideértve a műszaki területeket és a képzést, valamint a terrorizmus megelőzésével kapcsolatos tapasztalatcserével.

III. RÉSZ

EGYÜTTMŰKÖDÉS

16. cikk

Általános célkitűzések

(1) A Felek szoros együttműködést alakítanak ki, amely többek között a következő célokra irányul:

a) a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának alátámasztására szolgáló intézményi képességek megerősítése;

b) a társadalmi fejlődés elősegítése, amelynek szorosan együtt kell járnia a gazdasági fejlődéssel és a környezetvédelemmel. A Felek különösen elsőbbségben részesítik az alapvető társadalmi jogok tiszteletben tartását;

c) a termékeny együttműködés elősegítése, új kereskedelmi és beruházási lehetőségek megteremtése, valamint a versenyképesség és az innováció ösztönzése;

d) az együttműködési cselekvések szintjének emelése és elmélyítésük, a Felek közötti társulási viszony figyelembevételével.

(2) A Felek újólag megerősítik a gazdasági, pénzügyi és műszaki együttműködés mint az ebből a megállapodásból eredő célkitűzések és elvek megvalósításához való hozzájárulás eszköze jelentőségét.

I. CÍM

GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS

17. cikk

Ipari együttműködés

(1) Az ipari együttműködés támogatja és előmozdítja a Felek erőfeszítéseinek fokozása és megszilárdítása, valamint az ipari együttműködés irányítására vonatkozó dinamikus, integrált és decentralizált szemlélet megteremtése érdekében hozott iparpolitikai intézkedéseket, a kölcsönös érdekeket szolgáló kedvező környezet kialakítása céljából.

(2) A központi célok a következők:

a) a Felek gazdasági szereplői közötti kapcsolatok fellendítése a kölcsönös érdekeket képviselő ágazatok felismerése érdekében, különösen az ipari együttműködés, a technológiaátadás, a kereskedelem és a beruházás területén;

b) az európai és chilei gazdasági szereplők hálózatai közötti párbeszéd és tapasztalatcsere erősítése és előmozdítása;

c) az ipari együttműködési projektek támogatása, ideértve a chilei gazdaság privatizációjának folyamatából és/vagy megnyitásából származó projekteket; ezeknek ki kell terjedniük az infrastruktúra különböző formáinak megteremtésére, amelyet az üzleti vállalkozások közötti ipari együttműködés révén megvalósuló európai beruházások ösztönöznek; valamint

d) az üzleti vállalkozások innovációjának, diverzifikációjának, korszerűsítésének, fejlődésének, valamint a termékek minőségének javítása.

18. cikk

Együttműködés a szabványok, műszaki szabályok és megfelelőségértékelési eljárások területén

(1) A szabványok, műszaki szabályok és megfelelőségértékelési eljárások területén megvalósuló együttműködés kulcsfontosságú célkitűzés a kereskedelem műszaki akadályainak elkerülése és csökkentése, valamint a IV. rész II. címében előírt kereskedelmi liberalizáció megfelelő működésének biztosítása érdekében.

(2) A Felek közötti együttműködés törekszik a következő erőfeszítések támogatására:

a) szabályozási együttműködés;

b) a műszaki szabályok összeegyeztethetősége nemzetközi és európai szabványok alapján; és

c) technikai segítségnyújtás a megfelelőségértékelő szervek hálózatának megkülönböztetéstől mentes kialakításához.

(3) Az együttműködés a gyakorlatban a következőkre terjed ki:

a) bármilyen intézkedés támogatása, amelynek célja a Felek között a megfelelőségértékelés és szabványosítás terén fennálló különbségek áthidalása;

b) a Felek közötti szervezeti támogatás biztosítása a regionális hálózatok és szervek létrehozásának elősegítése érdekében, valamint a politikák koordinációjának fokozása a nemzetközi és regionális szabványok és hasonló műszaki szabályok, illetve megfelelőségértékelési eljárások alkalmazására vonatkozó közös megközelítés támogatása céljából; és

c) bármilyen intézkedés támogatása, amelynek célja a fent említett területeken a Felek megfelelő rendszereinek közelítése és összeegyeztethetőségük javítása, ideértve az átláthatóságot, a helyes szabályozási gyakorlatokat és a termékekre és üzleti gyakorlatra vonatkozó minőségi szabványok támogatását.

19. cikk

Együttműködés a kis- és középvállalkozások terén

(1) A Felek előmozdítják a kedvező környezet kialakulását a kis- és középvállalkozások (KKV-k) fejlődése számára.

(2) Az együttműködés – más cselekvések között – a következőkből áll:

a) technikai segítségnyújtás;

b) konferenciák, szemináriumok, ipari és szakmai lehetőségek felkutatása, részvétel kerekasztal-konferenciákon, valamint általános és ágazati vásárokon;

c) a gazdasági szereplők közötti kapcsolatok előmozdítása, közös beruházások támogatása, valamint vegyes vállalkozások és információs hálózatok létrehozása a meglévő horizontális programok révén;

d) a finanszírozáshoz való hozzájutás megkönnyítése, tájékoztatás nyújtása és az innováció ösztönzése.

20. cikk

Együttműködés a szolgáltatások terén

Összhangban a WTO szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezménnyel (a továbbiakban: a GATS), és hatáskörük keretén belül a Felek támogatják és fokozzák együttműködésüket, tükrözve a szolgáltatások növekvő jelentőségét gazdaságaik fejlődésében és növekedésében. Fokozni kell a chilei szolgáltatási ágazatban a termelékenység és versenyképesség fejlesztésének és diverzifikálásának elősegítését célzó együttműködést. A Felek meghatározzák, hogy milyen ágazatokra összpontosítják az együttműködést, és kiemelten foglalkoznak az e célra rendelkezésre álló eszközökkel is. A tevékenységek elsősorban a kis- és középvállalkozásokra irányulnak, valamint arra, hogy megkönnyítsék ezek számára a tőkeforrásokhoz és a piaci technológiához való hozzáférést. Ebben az összefüggésben külön figyelmet fordítanak a Felek és harmadik országok közötti kereskedelem előmozdítására.

21. cikk

A beruházás támogatása

(1) Az együttműködés célja, hogy a Feleknek, saját hatáskörük keretén belül, segítséget nyújtson a vonzó és stabil kölcsönös beruházási légkör megteremtésében.

(2) Az együttműködés különösen a következőkre terjed ki:

a) információszolgáltatásra, valamint a beruházási szabályok és lehetőségek meghatározására és terjesztésére vonatkozó mechanizmusok létrehozása;

b) a beruházásoknak kedvező jogi keret kialakítása a Felek számára, adott esetben a tagállamok és Chile közötti kétoldalú megállapodások megkötésével, a beruházások ösztönzése és védelme, valamint a kettős adóztatás elkerülése érdekében;

c) technikai segítségnyújtási tevékenységek beépítése a Felek ezzel foglalkozó kormányzati hivatalai közötti képzési kezdeményezésekbe;

d) egységes és egyszerűsített közigazgatási eljárások kidolgozása.

22. cikk

Együttműködés az energia terén

(1) A Felek közötti együttműködés célja a gazdasági kapcsolatok megszilárdítása a kulcsfontosságú ágazatokban, például vízi energia, olaj és gáz, megújítható energia, energiatakarékos technológia és a vidék villamosítása.

(2) Az együttműködés célkitűzései közé tartoznak a következők:

a) az információcsere minden megfelelő formája, beleértve a Felek intézményei által közösen használt adatbázisok kifejlesztését, a képzéseket és konferenciákat;

b) technológiaátadás;

c) a két fél intézményei által készített feltáró tanulmányok, összehasonlító elemzések és programok végrehajtása;

d) mindkét régió állami és magán gazdasági szereplőinek bevonása a technológiai fejlesztésbe és a közös infrastrukturális projektekbe, ideértve a régió más országaival kiépített hálózatokat;

e) megfelelő esetben különmegállapodások megkötése a kölcsönös érdekeket képviselő kulcsfontosságú területeken; és

f) az energiaügyekkel és az energiapolitika kialakításával foglalkozó chilei intézményeknek nyújtott támogatás.

23. cikk

Szállítás

(1) Az együttműködés középpontjában a chilei szállítási rendszerek átszervezése és korszerűsítése, a személyek és áruk mozgásának javítása, valamint a városi, légi, tengeri, vasúti és közúti szállítási piacokhoz való jobb hozzáférés lehetővé tétele áll, a szállítás irányításának működési és igazgatási szempontból történő finomítása és a működési színvonal javítása révén.

(2) Az együttműködés kiterjed a következőkre:

a) információcsere a Felek stratégiáiról, elsődlegesen a városi közlekedés, a kombinált szállítási hálózatok összekapcsolódása és átjárhatósága, valamint más, kölcsönös érdekeket képviselő kérdések tekintetében;

b) gazdasági, jogi és szakmai képzési programok a gazdasági szereplők és főtisztviselők számára; valamint

c) együttműködési projektek az európai technológia átadására a Globális Navigációs Műholdrendszerben és a városi tömegközlekedési központokban.

24. cikk

Együttműködés az agrár- és vidéki ágazatok, illetve egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések terén

(1) Az ezen a területen folytatott együttműködés célja az agrárpolitikai intézkedések támogatása és ösztönzése annak érdekében, hogy elősegítsék és megszilárdítsák a Felek erőfeszítéseit a fenntartható mezőgazdaság, valamint mezőgazdasági és vidékfejlesztés érdekében.

(2) Az együttműködés középpontjában a kapacitásépítés, infrastruktúra és technológiaátadás áll a következők révén:

a) az egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi és élelmiszer-minőségi intézkedések támogatására irányuló egyedi projektek mindkét Fél hatályban lévő jogszabályainak figyelembevételével, valamint a Kereskedelmi Világszervezet és más illetékes nemzetközi szervezetek szabályaival összhangban;

b) az agrárágazatok diverzifikálása és szerkezetátalakítása;

c) kölcsönös információcsere, beleértve a Felek agrárpolitikájának kidolgozására vonatkozó információt is;

d) technikai segítségnyújtás a termelékenység javítása érdekében és az alternatív növényi termékekre vonatkozó technológiák cseréje;

e) tudományos és technológiai kísérletek;

f) a mezőgazdasági termékek minőségének javítását és a kereskedelemösztönző tevékenységek támogatását célzó intézkedések;

g) technikai segítségnyújtás az egészségügyi és növény-egészségügyi ellenőrzési rendszerek megerősítésére, a lehetőségekhez mérten az egyenértékűségi és kölcsönös elismerési megállapodások támogatása céljából.

25. cikk

Halászat

(1) Tekintettel a halászati politika jelentőségére kapcsolatukban, a Felek vállalják, hogy szorosabb gazdasági és szakmai együttműködést építenek ki, amely a nyílt tengeri halászatra vonatkozó kétoldalú és/vagy többoldalú megállapodásokhoz vezethet.

(2) A Felek hangsúlyozzák továbbá, hogy nagy jelentőséget tulajdonítanak az általuk 2001. január 25-én aláírt megállapodásban megfogalmazott kölcsönös kötelezettségvállalások teljesítésének.

26. cikk

Vámügyi együttműködés

(1) A Felek – ellenőrzési képességeiket fenntartása mellett – elősegítik és megkönnyítik a vámszerveik közötti együttműködést a 79. cikkben foglalt célkitűzések elérése érdekében, különös tekintettel a vámeljárások egyszerűsítésének biztosítására és a törvényes kereskedelem megkönnyítésére.

(2) Az e megállapodással létrehozott együttműködés sérelme nélkül a vámügyi igazgatási hatóságok kölcsönösen segítik egymást az együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a vámügyekben történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló, 2001. június 13-i jegyzőkönyvvel összhangban.

(3) Az együttműködés lehetővé teszi többek között a következőket:

a) technikai segítségnyújtás, ideértve megfelelő esetben szemináriumok szervezését és gyakornokok kihelyezését;

b) a legjobb gyakorlat kidolgozása és megosztása; valamint

c) a piacra jutással, származási szabályokkal és ezekhez kapcsolódó vámeljárásokkal összefüggő vámügyek fejlesztése és egyszerűsítése.

27. cikk

Statisztikai együttműködés

(1) A fő cél a módszerek közelítése annak érdekében, hogy a Felek fel tudják használni másik Fél által az áruk és szolgáltatások kereskedelméről készített statisztikákat, illetve általánosabban bármely, az e megállapodás hatálya által szabályozott bármilyen olyan területről készített statisztikát, amelyről statisztikát lehet összeállítani.

(2) Az együttműködés középpontjában a következők állnak:

a) a statisztikai módszerek megfeleltetése a Felek között összehasonlítható mutatók létrehozása céljából;

b) tudományos és technológiai cserék az Európai Unió tagállamainak statisztikai intézeteivel és az Eurostattal;

c) az adatok összegyűjtéséhez, elemzéséhez és értelmezéséhez közös módszerek kidolgozását célzó statisztikai kutatás;

d) szemináriumok és munkaértekezletek szervezése; valamint

e) statisztikai képzési programok, a régió más országait is beleértve.

28. cikk

Környezetvédelmi együttműködés

(1) Az együttműködés célja a környezet megőrzésének és javításának támogatása, illetve a természeti erőforrások és ökoszisztémák szennyezésének és lebomlásának megelőzése, és ez utóbbiak ésszerű felhasználása a fenntartható fejlődés érdekében.

(2) Ebben az összefüggésben különös jelentőséggel bírnak a következők:

a) a szegénység és a környezet közötti összefüggés;

b) a gazdasági tevékenységek környezeti kihatásai;

c) környezeti problémák és területgazdálkodás;

d) Chile környezetvédelmi szervezeteinek és politikáinak megerősítésével foglalkozó projektek;

e) információ-, technológia- és tapasztalatcsere a környezetvédelmi szabványok és minták, illetve a képzés és oktatás területén;

f) környezetvédelmi oktatás és képzés az állampolgárok fokozott bevonására; és

g) technikai segítségnyújtás és közös regionális kutatási programok.

29. cikk

Fogyasztóvédelem

Az ezen a területen folyó együttműködés célja a Felek fogyasztóvédelmi programjainak összeegyeztethetővé tétele, és a lehetőségekhez mérten a következőket foglalja magában:

a) a fogyasztóvédelmi jogszabályok összeegyeztethetőségének javítása a kereskedelmi akadályok elkerülése céljából;

b) a veszélyes árukra vonatkozó kölcsönös tájékoztató rendszerek létrehozása és továbbfejlesztése, továbbá e rendszerek összekapcsolása (korai előrejelző rendszerek);

c) információ- és szakértőcserék, valamint a két Fél fogyasztói szervezetei közötti együttműködés támogatása; és

d) képzési és technikai segítségnyújtási projektek szervezése.

30. cikk

Adatvédelem

(1) A Felek megállapodnak, hogy együttműködnek a személyi adatok védelme terén a védelem színvonalának emelése és a személyi adatok átadását igénylő kereskedelem akadályainak megszüntetése érdekében.

(2) A személyi adatok védelme terén folyó együttműködés magában foglalhat információ- és szakértőcsere formájában megvalósuló technikai segítségnyújtást, és közös programok és projektek indítását.

31. cikk

Makrogazdasági párbeszéd

(1) A Felek támogatják az információcserét saját makrogazdasági politikáikról és trendjeikről, valamint a regionális integráció keretében folytatott tapasztalatcserét a makrogazdasági politikák összehangolásáról.

(2) E cél érdekében a Felek támogatják a makrogazdasági témájú elmélyült párbeszédet a hatóságaik között a következő kérdésekre vonatkozó gondolatok és vélemények cseréje céljából:

a) a makrogazdasági stabilizáció;

b) az államháztartás megszilárdítása;

c) adópolitika;

d) monetáris politika;

e) pénzügyi politika és szabályozás;

f) pénzügyi integráció és a tőkeszámla megnyitása;

g) árfolyam-politika;

h) nemzetközi pénzügyi szervezet és a nemzetközi monetáris rendszer reformja; valamint

i) a makrogazdasági politika összehangolása.

(3) Az ilyen célú együttműködés végrehajtásának módszerei közé tartoznak a következők:

a) a makrogazdasági hatóságok ülései;

b) szemináriumok és konferenciák szervezése;

c) igény szerint képzési lehetőségek biztosítása; és

d) tanulmányok készítése a kölcsönös érdekű kérdésekről.

32. cikk

Szellemi tulajdonjogok

(1) A Felek megállapodnak, hogy képességeikhez mérten együttműködnek a következőkkel összefüggő területeken: a szellemi tulajdonjogok gyakorlása, előmozdítása, terjesztése, ésszerűsítése, kezelése, összehangolása, védelme és hatékony alkalmazása, az ilyen jogokkal való visszaélés megakadályozása, a hamisítás és szerzői jogi kalózkodás elleni harc, és az ilyen jogok ellenőrzésével és védelmével foglalkozó országos szervezetek létrehozása és megerősítése.

(2) A gyakorlati együttműködés a következők közül egy vagy több tevékenységre összpontosulhat:

a) törvényhozási tanácsadás: a következőkről szóló törvénytervezetekre vonatkozó észrevételek: a 170. cikkben felsorolt nemzetközi egyezmények általános rendelkezései és alapelvei, szerzői jogok és kapcsolódó jogok, védjegyek, földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések vagy kiegészítő minőségi jelzések, ipari minták, szabadalmak, integrált áramkörök kapcsolási rajza (topográfia), nyilvánosságra nem hozott információ védelme, versenyellenes gyakorlat ellenőrzése a szerződéses használati engedélyekben, a szellemi tulajdonjogok védelmének érvényesítése és más, ezzel összefüggő ügyek;

b) tanácsok az igazgatási infrastruktúra, pl. szabadalmi hivatalok és közös jogkezelő szervezetek megszervezésének módjairól;

c) képzés a szellemi tulajdonjogok igazgatási és kezelési technológiái terén;

d) különleges képzés bírók, illetve vám- és rendőrtisztek részére a törvények hatékonyabb végrehajtása érdekében; és

e) a tudatosságot erősítő tevékenységek a magánszektor és a civil társadalom számára.

33. cikk

Közbeszerzés

Ezen a területen a Felek közötti együttműködés célja a közbeszerzéssel összefüggő kérdésekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás, különös tekintettel a körzeti szintre.

34. cikk

Együttműködés az idegenforgalom terén

(1) A Felek támogatják a kölcsönös együttműködést az idegenforgalom fejlesztése terén.

(2) Az együttműködés középpontjában a következők állnak:

a) a kölcsönös érdekeket szolgáló idegenforgalmi termékek és szolgáltatások, illetve más, kölcsönös érdekű piacok számára vonzóerővel rendelkező termékek vagy szolgáltatások megteremtését és megszilárdítását célzó projektek;

b) a távolsági idegenforgalom megszilárdítása;

c) az idegenforgalmi promóciós csatornák megerősítése;

d) idegenforgalmi képzés és oktatás;

e) technikai segítségnyújtás és kísérleti projektek a különleges érdeklődésű idegenforgalom fejlesztésére;

f) információcsere az idegenforgalom ösztönzéséről, az idegenforgalmi célpontok egységes tervezéséről és a szolgáltatások minőségéről; és

g) propagandaeszközök alkalmazása a helyi szintű idegenforgalom fejlesztésére.

35. cikk

Bányászati együttműködés

A Felek vállalják, hogy támogatják a bányászati együttműködést, elsősorban a következő célokra irányuló megállapodások révén:

a) az információ- és tapasztalatcsere elősegítése a bányászati kitermelő folyamatokban a tiszta technológiák alkalmazásáról;

b) közös erőfeszítések előmozdítása a tudományos és technológiai kezdeményezések fejlesztésére a bányászat terén.

II. CÍM

TUDOMÁNY, TECHNOLÓGIA ÉS INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

36. cikk

Tudományos és technológiai együttműködés

(1) A mindkét Fél kölcsönös érdekeit szolgáló, a Felek politikáival, különösen a kutatásból származó szellemi tulajdon felhasználásának szabályaival összhangban végzett tudományos és technológiai együttműködés célja a következő:

a) politikai párbeszéd, valamint tudományos és technológiai információ- és tapasztalatcsere regionális szinten, különös tekintettel a politikákra és programokra;

b) a két Fél tudományos közösségei közötti tartós kapcsolatok elősegítése;

c) az európai és chilei partnerek közötti kapcsolatot, innovációt és technológiaátadást elősegítő tevékenységek fokozása.

(2) Különös súlyt kell helyezni az emberi potenciál építésére, mint a tudományos és technológiai kiválóság valódi, hosszú távú alapjára, és a két tudományos és technológiai közösség közötti állandó kapcsolat megteremtésére mind országos, mind regionális szinten.

(3) Támogatni kell a következő együttműködési formákat:

a) közös alkalmazott kutatási projektek a közös érdekű területeken, adott esetben üzleti vállalkozások tevékeny részvételével;

b) kutatók cseréje a projekt-előkészítés, a magas szintű képzés és kutatás támogatására;

c) közös tudományos találkozók az információcsere és a kölcsönhatás elősegítésére és a közös kutatási területek meghatározására;

d) a mindkét Fél hosszú távú fejlődéséhez hozzájáruló, tudományos és technikai előretekintő tanulmányokhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása; és

e) az állami és magánszektor közötti kapcsolatok fejlesztése.

(4) Ezen túlmenően támogatják a közös munka értékelését és az eredmények terjesztését.

(5) Mindkét Fél felsőoktatási intézményei, kutatóközpontjai és termelőágazatai – a KKV-kat is beleértve – megfelelő módon vesznek részt ebben az együttműködésben.

(6) A Felek támogatják saját szervezeteik részvételét a tudományos és technológiai programokban a kölcsönösen előnyös tudományos kiválóság elérése érdekében és a harmadik országok jogi személyeinek részvételét szabályozó rendelkezéseikkel összhangban.

37. cikk

Információs társadalom, informatika és távközlés

(1) Az informatika és kommunikáció a mai társadalom kulcsfontosságú ágazata, és alapvető jelentőséggel bír a gazdasági és társadalmi fejlődés és az információs társadalomba tartó zavartalan átmenet szempontjából.

(2) Az ezen a területen folyó együttműködés célja különösen a következők támogatása:

a) párbeszéd az információs társadalom különböző kérdéseiről, az információs társadalom megjelenésének elősegítését és felügyeletét is beleértve;

b) együttműködés a távközlés szabályozási és stratégiai vonatkozásaiban;

c) információcsere a szabványokról, megfelelőségértékelésről és típusjóváhagyásról;

d) új számítógépes és kommunikációs technológiák terjesztése;

e) közös kutatási projektek a számítógépes és kommunikációs technológiákkal kapcsolatban, valamint kísérleti projektek az információs társadalommal összefüggő alkalmazások terén;

f) szakértők cseréjének és képzésének támogatása, különösen a fiatal szakemberek esetében; és

g) a társadalommal folytatott kapcsolatokban informatikát alkalmazó kormányzati kezdeményezésekből származó tapasztalatok cseréje és terjesztése.

III. CÍM

KULTÚRA, OKTATÁS ÉS AUDIOVIZUÁLIS TERÜLETEK

38. cikk

Oktatás és képzés

(1) A Felek, hatáskörük határain belül, jelentős mértékben támogatják az iskolára felkészítő, alapfokú, középfokú és felsőfokú oktatást, szakképzést és az egész életen át tartó tanulást. Ezen belül a Felek különös figyelmet szentelnek a sebezhető társadalmi csoportok – fogyatékossággal élők, etnikai kisebbségek és nagyon szegények – iskoláztatásának.

(2) A Felek különös figyelmet fordítanak azokra a decentralizált programokra, amelyek állandó kapcsolatot hoznak létre a két Fél szakosított szervei között, és támogatják a tapasztalatok és műszaki erőforrások összegyűjtését és cseréjét, valamint a diákok mobilitását.

39. cikk

Együttműködés az audiovizuális területeken

A Felek megállapodnak, hogy támogatják az ezen a területen folyó együttműködést, elsősorban az audiovizuális ágazatban megvalósuló képzési programok és kommunikációs eszközök révén, beleértve a koprodukciós, képzési, fejlesztési és terjesztési tevékenységeket.

40. cikk

Információcsere és kulturális együttműködés

(1) Tekintettel a Felek nagyon szoros kulturális kötelékeire, fokozni kell az ezen a területen folyó együttműködést, ideértve az információs és médiakapcsolatokat.

(2) Ennek a cikknek a célja a Felek közötti információcsere és kulturális együttműködés előmozdítása, amelynek során figyelembe kell venni a tagállamokkal lebonyolított kétoldalú programokat.

(3) Különös figyelmet kell fordítani a közös tevékenységek támogatására a különböző területeken, ideértve a sajtót, a filmet és a televíziót, valamint a fiatalok csereprogramjainak ösztönzésére.

(4) Ez az együttműködés többek között a következő területekre terjed ki:

a) kölcsönös tájékoztatási programok;

b) irodalmi művek fordítása;

c) a nemzeti örökség megőrzése és helyreállítása;

d) képzés;

e) kulturális események;

f) a helyi kultúra támogatása;

g) kulturális irányítás és termelés; és

h) más területek.

IV. CÍM

KÖZIGAZGATÁSI ÉS INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

41. cikk

Közigazgatás

(1) Az ezen a területen folytatott együttműködés célja a közigazgatás korszerűsítése és decentralizációja, és kiterjed az átfogó szervezeti hatékonyságra, valamint a jogszabályi és intézményi keretekre, mindkét Fél legjobb gyakorlatainak felhasználásával.

(2) Ez a fajta együttműködés a következő programtípusokat foglalhatja magában:

a) az állam és a közigazgatás korszerűsítése;

b) a regionális és helyi önkormányzatok decentralizációja és megerősítése;

c) a civil társadalom megerősítése és bevonása az állami politikák meghatározásának folyamatába;

d) munkalehetőségek teremtése és szakképzési programok;

e) szociális szolgáltatások kezelési és igazgatási projektjei;

f) fejlesztési, vidéki lakásépítési vagy területrendezési projektek;

g) egészségügyi és alapfokú oktatási programok;

h) a civil társadalom és az alulról induló kezdeményezések támogatása;

i) bármilyen más program és projekt, amely üzleti és foglalkoztatási lehetőségek teremtésével hozzájárul a szegénység elleni harchoz; és

j) a kultúrának és számos megnyilvánulási formájának támogatása, valamint a kulturális identitás erősítése.

(3) Ezen a területen az együttműködés eszközei a következők:

a) technikai segítségnyújtás a chilei politikaformáló és végrehajtó szervek részére, beleértve az európai és a megfelelő chilei intézmények munkatársai közötti találkozókat;

b) rendszeres információcsere bármilyen alkalmas formában, ideértve a számítógépes hálózatok használatát is; a személyi adatok védelmét az adatcsere minden területén biztosítani kell;

c) know-how átadása;

d) előzetes tanulmányok és közös projektvégrehajtás, amely összehasonlítható pénzügyi ráfordítást igényel; és

e) képzési és szervezeti támogatás.

42. cikk

Intézményközi együttműködés

(1) A Felek közötti intézményközi együttműködés célja az érintett intézmények közötti szorosabb együttműködés támogatása.

(2) E célból e megállapodás III. része törekszik az említett intézmények közötti rendszeres találkozók ösztönzésére; az együttműködés a lehető legszélesebb körű, és a következőket foglalja magában:

a) a rendszeres információcserét támogató bármilyen intézkedés, ideértve a számítógépes kommunikációs hálózatok közös kifejlesztését;

b) tanácsadás és képzés; és

c) know-how átadása.

(3) A Felek közös megegyezéssel más, kiegészítő tevékenységi területeket is bevonhatnak az együttműködésbe.

V. CÍM

TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS

43. cikk

Társadalmi párbeszéd

A Felek elismerik a következőket:

a) támogatják a társadalmi partnerek részvételét az életkörülmények és a társadalomba való beilleszkedés tekintetében;

b) különös figyelmet fordítanak annak szükségességére, hogy elkerüljék a megkülönböztető bánásmódot az egyik Fél olyan állampolgáraival szemben, akik legálisan tartózkodnak a másik Fél területén.

44. cikk

Társadalmi együttműködés

(1) A Felek elismerik a társadalmi fejlődés jelentőségét, amelynek együtt kell járnia a gazdasági fejlődéssel. A Felek kiemelten foglalkoznak a munkalehetőségek teremtésével és az alapvető társadalmi jogok tiszteletben tartásával, elsődlegesen a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet vonatkozó egyezményeinek támogatása révén, amelyek az egyesülési szabadságról, a kollektív szerződés- hez és a megkülönböztetésmentességhez való jogról, a kényszermunka és a gyermekmunka tilalmáról, valamint a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmódról szólnak.

(2) Az együttműködés bármilyen, a Felek érdeklődésére számot tartó területre kiterjedhet.

(3) Az intézkedések összehangolhatók a tagállamok és az illetékes nemzetközi szervezetek intézkedéseivel.

(4) A Felek elsőbbséget biztosítanak a következő célokat szolgáló intézkedéseknek:

a) az emberi fejlődés, a szegénység enyhítése és a társadalmi kirekesztés elleni harc előmozdítása a sebezhető és perifériára szorult társadalmi rétegeket érintő, újító és megismételhető projektek indításával. Különös figyelmet kell fordítani az alacsony jövedelmű családokra és a fogyatékossággal élőkre;

b) a nők a gazdasági és társadalmi fejlődési folyamatban betöltött szerepének előmozdítása, és a fiatalok számára készült egyedi programok támogatása;

c) a munkaügyi kapcsolatok, munkakörülmények, szociális jólét és foglalkoztatási biztonság fejlesztése és korszerűsítése;

d) a szociális politika megfogalmazásának és irányításának javítása, a szociális lakásszolgáltatást is beleértve, és a kedvezményezettek hozzáférésének javítása;

e) a szolidaritási elveken alapuló, hatékony és egyenlő egészségügyi rendszer kiépítése;

f) a szakképzés és az emberi erőforrások fejlesztésének támogatása;

g) olyan projektek és programok támogatása, amelyek hozzájárulnak a munkalehetőségek teremtéséhez a mikro-, kis- és középvállalkozásokban;

h) területrendezési programok támogatása, különös tekintettel a társadalmilag és környezetileg fokozottan sérülékeny területekre;

i) a társadalmi párbeszédhez és a konszenzus megteremtéséhez hozzájáruló kezdeményezések támogatása; és

j) az emberi jogok és a demokrácia tiszteletben tartásának, valamint az állampolgárok részvételének a támogatása.

45. cikk

Nemekkel kapcsolatos együttműködés

(1) Az együttműködés hozzájárul azoknak a politikáknak és programoknak a megerősítéséhez, amelyek javítják, biztosítják és kiterjesztik a férfiak és nők egyenlő részvételét a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális élet valamennyi területén. Az együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy a nők könnyebben hozzáférjenek az alapvető jogaik teljes körű gyakorlásához szükséges minden erőforráshoz.

(2) Az együttműködésnek különösen támogatnia kell a következőkhöz szükséges, megfelelő keret létrehozását:

a) annak biztosítása, hogy a nemekkel összefüggő és hozzájuk kapcsolódó kérdéseket az együttműködés minden szintjén és minden területén figyelembe lehessen venni, ideértve a makrogazdasági politikai, stratégiai és fejlesztési műveleteket; és

b) a nőknek kedvező pozitív intézkedések elfogadásának támogatása.

VI. CÍM

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS TERÜLETEI

46. cikk

Együttműködés az illegális bevándorlással szemben

(1) A Közösség és Chile megállapodnak, hogy együttműködnek az illegális bevándorlás megakadályozása és ellenőrzése érdekében. Ebből a célból:

a) Chile beleegyezik, hogy a valamely tagállam területén illegálisan tartózkodó bármely állampolgárát a tagállam kérésére további formaságok nélkül visszafogadja;

b) minden tagállam beleegyezik, hogy a Chile területén illegálisan tartózkodó bármely – a közösségi alkalmazásban meghatározott – állampolgárát Chile kérésére további formaságok nélkül visszafogadja.

(2) A tagállamok és Chile ezenkívül az ilyen célokra megfelelő személyazonossági okmánnyal látják el állampolgáraikat.

(3) A Felek megállapodnak, hogy Chile és a Közösség kérésre megállapodást köt Chilének és a tagállamoknak az egyedi visszafogadásra vonatkozó kötelezettségei szabályozásáról, ideértve a más országok állampolgáraira és a hontalan személyekre vonatkozó visszafogadási kötelezettséget.

(4) A (3) bekezdésben említett, a Közösséggel létrehozandó megállapodás megkötéséig Chile, valamelyik tagállam kérésére, kész az egyes tagállamokkal kétoldalú megállapodást kötni, amely szabályozza a Chile és az érintett tagállam közötti egyedi visszafoga- dási kötelezettségeket, ideértve a más országok állampolgáraira és a hontalan személyekre vonatkozó visszafogadási kötelezettséget.

(5) A Társulási Tanács megvizsgálja, hogy milyen más közös erőfeszítéseket lehet tenni az illegális bevándorlás megakadályozására és ellenőrzésére.

47. cikk

Együttműködés a kábítószerek és a szervezett bűnözés elleni harc területén

(1) A Felek, saját hatáskörükön belül, vállalják, hogy összehangolják és fokozzák erőfeszítéseiket a kábítószerek tiltott előállításának, kereskedelmének és fogyasztásának, valamint a kábítószer-kereskedelemből származó nyereség tisztára mosásának megakadályozása és csökkentése, illetve a fentiekhez kapcsolódó szervezett bűnözés elleni harc érdekében a nemzetközi szervezetek és szervek közvetítésével.

(2) A Felek együttműködnek ezen a területen különösen a következők végrehajtása céljából:

a) projektek a kábítószerfüggők kezelése, rehabilitációja, valamint újbóli családi, társadalmi és munkahelyi beilleszkedése érdekében;

b) közös képzési programok a kábítószerek és pszichotróp anyagok fogyasztásának és kereskedelmének, valamint az ezzel összefüggő bűnözésnek a megakadályozására;

c) közös tanulmányi és kutatóprogramok a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja, az Amerikai Államok Szervezetének Amerika-közi Kábítószerügyi Megfigyelőállomása és más nemzetközi és országos szervezetek által alkalmazott módszertanok és mutatók felhasználásával;

d) a kábítószerek és pszichotróp anyagok kínálatának visszaszorítására irányuló intézkedések és együttműködési tevékenységek, az e megállapodás aláíró Felei által aláírt és törvénybe iktatott, ezzel a kérdéssel foglalkozó nemzetközi egyezmények és szerződések részeként;

e) információcsere a kábítószerek és pszichotróp anyagok előállításával, kereskedelmével és fogyasztásával kapcsolatos politikákról, programokról, tevékenységekről és jogszabályokról;

f) a vonatkozó információ cseréje, és a pénzmosás elleni harcra alkalmas olyan normák elfogadása, amelyek összemérhetők az Európai Unió és az ezen e területen működő nemzetközi szervek, például a Pénzmosás Elleni Pénzügyi Akció Munkacsoport normáival; és

g) a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához szükséges prekurzorok és vegyi anyagok eltérítésének megakadályozására irányuló intézkedések, amelyek egyenértékűek az Európai Közösség és az illetékes nemzetközi szervezetek által elfogadott intézkedésekkel, és összhangban vannak a Chilei Köztársaság és az Európai Közösség között létrejött, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához gyakran használt prekurzorok és vegyi anyagok eltérítésének megakadályozásáról szóló 1998. november 24-i megállapodással.

VII. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

48. cikk

A civil társadalom részvétele az együttműködésben

A Felek elismerik a civil társadalom (társadalmi összekötők és nem kormányzati szervezetek) kiegészítő szerepét és lehetséges hozzájárulását az együttműködési folyamathoz. E célból – a Felek jogi és igazgatási rendelkezéseire is figyelemmel – a civil társadalmi szereplők jogosultak a következőkre:

a) tájékoztatás az együttműködési stratégiákról folytatott egyeztetésekről és az azokon való részvétel, ideértve a stratégiai prioritásokat, különös tekintettel az őket érintő vagy rájuk közvetlenül ható területeken;

b) pénzügyi erőforrások, amennyiben a Felek belső szabályai ezt lehetővé teszik; és

c) részvétel az őket érintő területeken az együttműködési projektek és programok végrehajtásában.

49. cikk

Regionális együttműködés és regionális integráció

(1) Mindkét Fél felhasznál minden meglévő együttműködési eszközt azon tevékenységek támogatására, amelyek célja a Felek és a Mercado Común del Sur (Mercosur) mint egész közötti tevékeny és kölcsönös együttműködés kialakítása.

(2) Az említett együttműködés lényeges elemét képezi a közösségi támogatásnak, amellyel elősegíti a Latin-Amerika déli részén elhelyezkedő országok közötti regionális integrációt.

(3) Előnyben részesülnek a következőkre irányuló tevékenységek:

a) a kereskedelem és beruházás támogatása a régióban;

b) regionális környezetvédelmi együttműködés kialakítása;

c) a régió gazdasági fejlődéséhez szükséges kommunikációs infrastruktúra fejlesztésének támogatása;

d) regionális halászati együttműködés kialakítása.

(4) A Felek szorosabban együttműködnek a regionális fejlesztés és a területrendezés tervezésének területén.

(5) Ebből a célból a Feleknek a következőkre van lehetőségük:

a) közös cselekvések a regionális és helyi hatóságokkal a gazdasági fejlődés területén; és

b) mechanizmusok létrehozása az információ és know-how cseréjére.

50. cikk

Háromoldalú és biregionális együttműködés

(1) A Felek elismerik a nemzetközi együttműködés értékét az egyenlő és fenntartható fejlődési folyamat támogatása terén, és megállapodnak arról, hogy ösztönzést adnak a háromoldalú együttműködési programoknak és a közös érdekeket szolgáló területeken harmadik országokkal lebonyolított programoknak.

(2) Ez az együttműködés a tagállamok és az egyéb latin-amerikai, illetve karibi országok prioritásaival összhangban a biregionális együttműködésre is alkalmazható.

51. cikk

Záradék a jövőbeli fejleményekről

A Felek saját hatáskörük keretén belül az együttműködés semmilyen lehetőségét sem szabad előre kizárni, és a Felek a Társulási Bizottságot felhasználhatják a kölcsönös érdekeiket szolgáló együttműködés gyakorlati lehetőségeinek együttes feltárására.

52. cikk

Együttműködés a társulási viszonyon belül

(1) A Felek közötti együttműködésnek hozzá kell járulnia a III. részben megfogalmazott általános célkitűzések megvalósításához olyan újító jellegű együttműködési programok meghatározásával és kidolgozásával, amelyek új, társult partneri kapcsolatuk számára hozzáadott értékkel bírhatnak.

(2) Támogatni kell mindkét Fél társult partnerként történő részvételét a másik Fél keretprogramjaiban, egyedi programjaiban és más tevékenységeiben, amennyiben ezt az egyes Felek az érintett programokhoz és tevékenységekhez való hozzáférésre vonatkozó belső szabályai lehetővé teszik.

(3) A Társulási Tanács ilyen célú ajánlásokat tehet.

53. cikk

Erőforrások

(1) Abból a célból, hogy hozzájáruljanak az e megállapodásban meghatározott együttműködési célkitűzések teljesítéséhez, a Felek lehetőségeik határán belül és saját csatornáikon keresztül vállalják a megfelelő erőforrások biztosítását, a pénzügyi erőforrásokat is beleértve.

(2) A Felek megtesznek minden megfelelő intézkedést az Európai Beruházási Bank chilei tevékenységeinek támogatása és megkönnyítése érdekében, a bank saját eljárásainak és finanszírozási feltételeinek és a Felek jogszabályainak és rendeleteinek megfelelően, valamint az illetékes hatóságok hatáskörének sérelme nélkül.

54. cikk

A Társulási Bizottság különös feladatai együttműködési ügyekben

(1) Amikor a Társulási Bizottság a III. részben ráruházott bármely feladatát végzi, az együttműködési ügyekért felelős közösségi és chilei képviselőkből áll, általában magas beosztású tisztviselői szinten.

(2) A 6. cikkben foglalt rendelkezések ellenére a Társulási Bizottság különösen a következő feladatokat látja el:

a) a Társulási Tanács támogatása az együttműködési ügyekkel összefüggő feladatainak teljesítésében;

b) a Felek által egyeztetett együttműködési keret végrehajtásának felügyelete;

c) ajánlások megtétele a Felek közötti stratégiai együttműködésre, amelyek a hosszú távú célok kitűzését, a stratégiai elsőbbségeket és az egyedi cselekvési területeket szolgálják, a többéves indikatív programokra, amelyek az ágazati elsőbbségek, egyedi célkitűzések, várt eredmények és indikatív összegek bemutatását tartalmazzák, valamint az éves cselekvési programokra; és

d) rendszeres jelentés a Társulási Tanács felé a III. részben foglalt célkitűzések és ügyek alkalmazásáról és teljesítéséről.

IV. RÉSZ

KERESKEDELEM ÉS KERESKEDELEMMEL KAPCSOLATOS ÜGYEK

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

55. cikk

Célkitűzések

E rész célkitűzései a következők:

a) az árukereskedelem fokozatos és kölcsönös liberalizációja az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (1994. évi GATT) XXIV. cikkével összhangban;

b) az árukereskedelem megkönnyítése, többek között a vámról és a kapcsolódó kérdésekről szóló rendelkezések, szabványok, technikai szabályok és megfelelőségértékelési eljárások, egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések révén, valamint a borok, szeszes italok és ízesített italok kereskedelmének megkönnyítése;

c) a szolgáltatások kereskedelmének kölcsönös liberalizációja a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény (GATS) V. cikkének megfelelően;

d) a beruházási környezet, és különösen a Felek közötti letelepedési feltételek javítása a megkülönböztetésmentesség elve alapján;

e) a folyó fizetések és tőkemozgások liberalizációja a nemzetközi pénzintézetek keretében vállalt kötelezettségekkel összhangban, és megfelelően mérlegelve mindkét Fél valutájának stabilitását;

f) a Felek kormányzati beszerzési piacának hatékony és kölcsönös megnyitása;

g) a szellemi tulajdonjogok megfelelő és hatékony védelme a legmagasabb nemzetközi szabványoknak megfelelően;

h) hatékony együttműködési mechanizmus megteremtése a verseny területén; és

i) hatékony vitarendezési mechanizmus megteremtése.

56. cikk

Vámuniók és szabadkereskedelmi területek

(1) E megállapodás egyetlen rendelkezése sem zárja ki a bármelyik Fél és harmadik országok közötti vámunió, szabadkereskedelmi terület vagy más megegyezés fenntartását vagy létesítését, amennyiben azok nem változtatják meg az e megállapodásban előírt jogokat és kötelezettségeket.

(2) Egy Fél kérésére a Társulási Bizottságon belüli konzultációkra kerül sor a vámuniók vagy szabadkereskedelmi területek létrehozásáról vagy módosításáról szóló megállapodások, illetve igény esetén egyéb, a Felek harmadik országokkal folytatott kereskedelempolitikájával összefüggő főbb kérdések ügyében. Különösen csatlakozás esetén kerül sor ilyen konzultációra annak biztosítása érdekében, hogy a Felek kölcsönös érdekeit figyelembe lehessen venni.

II. CÍM

AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

57. cikk

Célkitűzés

A Felek az e megállapodás hatálybalépésekor kezdődő átmeneti időszak alatt fokozatosan és kölcsönösen liberalizálják az áruk kereskedelmét e megállapodás rendelkezéseinek megfelelően és az 1994. évi GATT XXIV. cikkével összhangban.

I. FEJEZET

VÁMOK ELTÖRLÉSE

1. szakasz

Közös rendelkezések

58. cikk

Hatály

(1) Ennek a fejezetnek a behozatali vámok eltörlésére vonatkozó rendelkezéseit az egyik Féltől származó és a másik Félnek exportált termékekre kell alkalmazni. E fejezet alkalmazásában "származó": a III. mellékletben megállapított származási szabályoknak eleget tevő.

(2) Ennek a fejezetnek a kiviteli vámok eltörlésére vonatkozó rendelkezéseit az egyik féltől a másik félhez exportált valamennyi termékre alkalmazni kell.

59. cikk

Vám

A vám magában foglal az áruk behozatalával vagy kivitelével összefüggésben kivetett bármilyen vámot vagy díjat, ideértve az említett behozatallal vagy kivitellel kapcsolatos bármilyen pótadót vagy pótdíjat, viszont nem tartalmazza a következőket:

a) a 77. cikknek megfelelően kivetett belső adók vagy más belső díjak;

b) a 78. cikknek megfelelően alkalmazott dömpingellenes vagy kiegyenlítő vámok;

c) a 63. cikknek megfelelően kivetett illetékek vagy más díjak.

60. cikk

Vámok eltörlése

(1) A Felek a közöttük érvényes behozatali vámokat a 64–72. cikk rendelkezéseinek megfelelően eltörlik.

(2) A Felek a közöttük érvényes kiviteli vámokat e megállapodás hatálybalépésének időpontjától eltörlik.

(3) Az alapvám, amelyre az egyes termékek esetében a 64–72. cikk szerinti, egymást követő vámcsökkentéseket alkalmazni kell, a Feleknek az I., illetve II. mellékletben szereplő vámeltörlési ütemtervében meghatározott vám.

(4) Ha valamelyik Fél e megállapodás hatálybalépését követően, de még az átmeneti időszak vége előtt csökkenti az alkalmazott legnagyobb kedvezményes vámtételét, az említett fél vámeltörlési ütemtervét a csökkentett vámra kell alkalmazni.

(5) Mindkét Fél kijelenti, hogy kész a 64–72. cikkben előírtaknál gyorsabb ütemben csökkenteni a vámokat, illetve az említett cikkek értelmében más módon javítani a piacra jutás feltételeit, ha ezt általános gazdasági helyzete és az érintett gazdasági ágazat helyzete lehetővé teszi. A Társulási Tanácsnak a vámok eltörlésének felgyorsításáról, illetve a piacra jutás feltételeinek másképpen történő javításáról szóló határozata a 64–72. cikkben foglalt feltételek helyébe lép az érintett termék tekintetében.

61. cikk

Standstill

(1) E megállapodás hatálybalépésének napjától kezdve a Felek közötti kereskedelemben nem vezetnek be új vámokat, illetve a már alkalmazott vámokat nem emelik.

(2) Az (1) bekezdés ellenére Chile fenntarthatja a 18,525. törvény hatálya alá tartozó termékek tekintetében az említett törvény 12. cikkében megállapított sávos árrendszert, illetve az azt követő rendszert, feltéve, hogy azt Chilének a WTO-megállapodás szerinti jogaival és kötelezettségeivel összhangban alkalmazza, és olyan módon, amely nem részesíti kedvezőbb elbánásban a bármely harmadik országból származó behozatalt, azokat az országokat is beleértve, amelyekkel Chile az 1994. évi GATT XXIV. cikke értelmében megállapodást kötött vagy a jövőben kötni fog.

62. cikk

Az áruk besorolása

A Felek közötti kereskedelemben az áruk besorolása a Felek saját vámnómenklatúrája szerint történik, a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszerrel (HR) összhangban.

63. cikk

Illetékek és más díjak

Az 59. cikkben említett illetékek és más díjak összeg tekintetében a nyújtott szolgáltatások hozzávetőleges költségére korlátozódnak, és nem jelentik a hazai termékek közvetett védelmét, vagy a behozatal vagy kivitel fiskális célból történő megadóztatását. Az illetékek és díjak a nyújtott szolgáltatás valós értékének megfelelő egyedi díjszabáson alapulnak.

2. szakasz

Vámok eltörlése

2.1. alszakasz

Ipari termékek

64. cikk

Hatály

Ez az alszakasz a HR 25–97. árucsoportjába sorolt termékekre vonatkozik, a 70. cikkben meghatározott mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékek azonban nem tartoznak ide.

65. cikk

A Chiléből származó ipari behozatalra vonatkozó vámok

Az I. mellékletben (A Közösség vámlebontási ütemterve) "0. év" és "3. év" kategóriában felsorolt, Chiléből származó és a Közösségbe behozott ipari termékekre vonatkozó vámokat a következő ütemezésnek megfelelően kell lebontani, úgy, hogy ezek a vámok e megállapodás hatálybalépéséig, illetve 2006. január 1-jéig teljes mértékben megszűnjenek:

Éves százalékos vámcsökkentés

Kategória | Hatálybalépés | 2004.1.1. | 2005.1.1. | 2006.1.1. |

0. év | 100 % | | | |

3. év | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % |

66. cikk

A Közösségből származó ipari behozatalra vonatkozó vámok

A II. mellékletben (Chile vámlebontási ütemterve) "0. év", "5. év" és "7. év" kategóriában felsorolt, a Közösségből származó és Chilébe behozott ipari termékekre vonatkozó vámokat a következő ütemezésnek megfelelően kell lebontani, úgy, hogy ezek a vámok e megállapodás hatálybalépéséig, 2008. január 1-jéig, illetve 2010. január 1-jéig teljes mértékben megszűnjenek:

Az éves vámcsökkentés százaléka

Kategória | Hatálybalépés | 2004.1.1. | 2005.1.1. | 2006.1.1. | 2007.1.1. | 2008.1.1. | 2009.1.1. | 2010.1.1. |

0. év | 100 % | | | | | | | |

5. év | 16,7 % | 33,3 % | 50 % | 66,7 % | 83,3 % | 100 % | | |

7. év | 12,5 % | 25 % | 37,5 % | 50 % | 62,5 % | 75 % | 87,5 % | 100 % |

2.2. alszakasz

Hal és halászati termékek

67. cikk

Hatály

Ezt az alszakaszt a 3. HR-árucsoportba, az 1604 és 1605 HR-vámtarifaszám, a 051191 és 230120 HR-alszám és az ex190220 HR-vámtarifaszám [2] alá tartozó halra és halászati termékekre kell alkalmazni.

68. cikk

A Chiléből származó halra és halászati termékekre vonatkozó vámok

(1) Az I. mellékletben a "0. év", "4. év", "7. év" és "10. év" kategóriában felsorolt, Chiléből származó és a Közösségbe behozott halra és halászati termékekre vonatkozó vámokat a következő ütemezésnek megfelelően kell lebontani, úgy, hogy ezek a vámok e megállapodás hatálybalépéséig, 2007. január 1-jéig, 2010. január 1-jéig, illetve 2013. január 1-jéig teljes mértékben megszűnjenek:

Az éves vámcsökkentés százaléka

Kategória | Hatálybalépés | 2004.1.1. | 2005.1.1. | 2006.1.1. | 2007.1.1. | 2008.1.1. | 2009.1.1. | 2010.1.1. | 2011.1.1. | 2012.1.1. | 2013.1.1. |

0. év | 100 % | | | | | | | | | | |

4. év | 20 % | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % | | | | | | |

7. év | 12,5 % | 25 % | 37,5 % | 50 % | 62,5 % | 75 % | 87,5 % | 100 % | | | |

10. év | 9 % | 18 % | 27 % | 36 % | 45 % | 54 % | 63 % | 72 % | 81 % | 90 % | 100 % |

(2) Az I. mellékletben a "TQ" kategóriában felsorolt, Chiléből származó és a Közösségbe behozott egyes halakra és halászati termékekre vonatkozó vámkontingensek e megállapodás hatálybalépésétől kezdve, az említett mellékletben meghatározott feltételekkel összhangban alkalmazandók. Ezeknek a kontingenseknek a kezelése az igénylés érkezési sorrendjében történik.

69. cikk

A Közösségből származó halra és halászati termékekre vonatkozó vámok

(1) A II. mellékletben "0. év" kategóriában felsorolt, a Közösségből származó és Chilébe behozott halra és halászati termékekre vonatkozó vámokat e megállapodás hatálybalépésekor el kell törölni.

(2) A II. mellékletben a "TQ" kategóriába felsorolt, a Közösségből származó és Chilébe behozott egyes halakra és halászati termékekre vonatkozó vámkontingensek e megállapodás hatálybalépésétől kezdve, az említett mellékletben meghatározott feltételekkel összhangban alkalmazandók. Ezeknek a kontingenseknek a kezelése az igénylés érkezési sorrendjében történik.

2.3. alszakasz

Mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékek

70. cikk

Hatály

Ez az alszakasz a WTO mezőgazdasági megállapodásának I. mellékletében szereplő mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozik.

71. cikk

A Chiléből származó mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámok

(1) Az I. mellékletben "0. év", "4. év", "7. év" és "10. év" kategóriában felsorolt, Chiléből származó mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékekre a Közösségbe irányuló behozatalára vonatkozó vámokat a következő ütemezésnek megfelelően kell lebontani, úgy, hogy ezek a vámok e megállapodás hatálybalépéséig, 2007. január 1-jéig, 2010. január 1-jéig, illetve 2013. január 1-jéig teljes mértékben megszűnjenek:

Az éves vámcsökkentés százaléka

Kategória | Hatálybalépés | 2004.1.1. | 2005.1.1. | 2006.1.1. | 2007.1.1. | 2008.1.1. | 2009.1.1. | 2010.1.1. | 2011.1.1. | 2012.1.1. | 2013.1.1. |

0. év | 100 % | | | | | | | | | | |

4. év | 20 % | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % | | | | | | |

7. év | 12,5 % | 25 % | 37,5 % | 50 % | 62,5 % | 75 % | 87,5 % | 100 % | | | |

10. év | 9 % | 18 % | 27 % | 36 % | 45 % | 54 % | 63 % | 72 % | 81 % | 90 % | 100 % |

(2) A Chiléből származó, a kombinált nómenklatúra 7. és 8. árucsoportjába és a 20.09 és 22.04.30. vámtarifaszáma alá tartozó, az I. mellékletben "EP" kategóriában felsorolt mezőgazdasági termékek esetében, amelyekre a közös vámtarifa mind értékvám, mind külön vám alkalmazását előírja, a vámok eltörlése csak az értékvámra vonatkozik.

(3) A Chiléből származó, az I. mellékletben az "SP" kategóriában felsorolt mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékek esetében, amelyekre a közös vámtarifa mind értékvám, mind külön vám alkalmazását előírja, a vámok eltörlése csak az értékvámra vonatkozik.

(4) A Közösség e megállapodás hatálybalépésétől kezdődően engedélyezi a Chiléből származó, az I. mellékletben az "R" kategóriában felsorolt feldolgozott mezőgazdasági termékek Közösségbe történő behozatalát az alapvám 50 %-ának megfelelő vámmal.

(5) Az I. mellékletben a "TQ" kategóriában felsorolt, Chiléből származó egyes mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékek a Közösségbe irányuló behozatalára vonatkozó vámkontingensek e megállapodás hatálybalépésétől kezdve, az említett mellékletben meghatározott feltételekkel összhangban alkalmazandók. Ezeknek a kontingenseknek a kezelése az igénylés érkezési sorrendjében történik, illetve a Közösségben alkalmazott behozatali és kiviteli engedélyek rendszere alapján.

(6) A vámengedmények nem vonatkoznak a Chiléből származó, az I. mellékletben "PN" kategóriába sorolt termékeknek a Közösségbe történő behozatalára, ugyanis ezek a termékek a Közösségben védett megnevezés alá tartoznak.

72. cikk

A Közösségből származó mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági behozatalra vonatkozó vámok

(1) A II. mellékletben a "0. év", "5. év" és "10. év" kategóriában felsorolt, a Közösségből származó mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékek Chilébe irányuló behozatalára vonatkozó vámokat a következő ütemezésnek megfelelően kell lebontani, úgy, hogy ezek a vámok e megállapodás hatálybalépéséig, 2008. január 1-jéig, illetve 2013. január 1-jéig teljes mértékben megszűnjenek:

Az éves vámcsökkentés százaléka

Kategória | Hatálybalépés | 2004.1.1. | 2005.1.1. | 2006.1.1. | 2007.1.1. | 2008.1.1. | 2009.1.1. | 2010.1.1. | 2011.1.1. | 2012.1.1. | 2013.1.1. |

0. év | 100 % | | | | | | | | | | |

5. év | 16,7 % | 33,3 % | 50 % | 66,6 % | 83,3 % | 100 % | | | | | |

10. év | 9 % | 18 % | 27 % | 36 % | 45 % | 54 % | 63 % | 72 % | 81 % | 90 % | 100 % |

(2) A II. mellékletben a "TQ" kategóriában felsorolt, a Közösségből származó egyes mezőgazdasági termékek Chilébe irányuló behozatalára vonatkozó vámkontingensek e megállapodás hatálybalépésétől kezdve, az említett mellékletben meghatározott feltételekkel összhangban alkalmazandók. Ezeknek a kontingenseknek a kezelése az igénylés beérkezési sorrendjében történik.

73. cikk

A mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó szükséghelyzeti záradék

(1) E megállapodás 92. cikke és a WTO mezőgazdasági megállapodásának 5. cikke ellenére – tekintettel a mezőgazdasági piacok különösen érzékeny jellegére – amennyiben az egyik Féltől származó termék olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételekkel jut be a másik Félhez, hogy az a másik hasonló vagy közvetlenül versenyben álló termékeinek piacán súlyos zavart okoz, illetve ezzel fenyeget, a másik Fél az ebben a cikkben megállapított feltételeknek megfelelően és eljárásokkal összhangban megfelelő intézkedéseket hozhat.

(2) Ha az (1) bekezdés feltételei teljesülnek, az importáló Fél:

a) felfüggesztheti az érintett termékre vonatkozó vámnak az e címben előírt további csökkentését; vagy

b) a termék vámját olyan mértékűre emelheti, amely nem haladja meg a következők közül az alacsonyabbat:

i. a legnagyobb kedvezményes vám; vagy

ii. a 60. cikk (3) bekezdésében említett alapvám.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott intézkedések alkalmazása előtt az érintett Fél, kölcsönösen elfogadható megoldást keresve, a Társulási Bizottság elé utalja az ügyet a helyzet alapos vizsgálata céljából. A másik Fél kérésére a Felek konzultációt tartanak a Társulási Bizottságban. Amennyiben a konzultációkérést követő 30 napon belül nem születik megoldás, védintézkedéseket lehet alkalmazni.

(4) Ha rendkívüli körülmények azonnali cselekvést igényelnek, az importáló Fél átmeneti jelleggel, a (3) bekezdésben foglalt követelmények teljesítése nélkül legfeljebb 120 napos időtartamra bevezetheti a (2) bekezdésben előírt intézkedéseket. Az intézkedések nem léphetik túl a kár vagy zavar mérsékléséhez vagy orvoslásához szigorúan szükséges mértéket. Az importáló Fél haladéktalanul tájékoztatja a másik Felet.

(5) Az e cikk értelmében hozott intézkedések nem lépik túl a felmerült nehézségek orvoslásához szükséges mértéket. Az intézkedést bevezető Fél megőrzi a mezőgazdasági ágazatnak nyújtott kedvezmények általános szintjét. E célkitűzés érdekében a Felek megállapodhatnak az intézkedés által kereskedelmükre gyakorolt hátrányos hatásokért járó kártérítésről, ideértve azt az időszakot, amely alatt a (4) bekezdéssel összhangban alkalmazott átmeneti intézkedés érvényben van.

Ebből a célból a Felek konzultációkat tartanak egy kölcsönösen elfogadott megoldás megtalálására. Amennyiben 30 napon belül nem születik egyezség, az érintett exportáló Fél, a Társulási Tanács értesítését követően, felfüggesztheti az e cím értelmében nyújtott, alapvetően egyenlő engedmények alkalmazását.

(6) E cikk alkalmazásában:

a) "súlyos zavar": a másik Fél hasonló vagy közvetlenül versenyben álló terméket gyártó összes termelőjének helyzetében bekövetkező jelentős, általános romlás;

b) "súlyos zavarral való fenyegetés": a nemcsak állításokon, sejtésen vagy távoli lehetőségen, hanem tényeken alapuló, egyértelműen fenyegető súlyos zavar.

74. cikk

Továbbfejlesztési záradék

Az e megállapodás hatálybalépését követő harmadik év folyamán a Felek értékelik a helyzetet, figyelembe véve a mezőgazdasági termékek és feldolgozott mezőgazdasági termékek felek közötti kereskedelmének szerkezetét, az említett termékek különösen érzékeny jellegét és mindkét oldal agrárpolitikájának alakulását. A Felek a Társulási Bizottságban termékenként, rendszeres és megfelelően kölcsönös alapon megvizsgálják az egymásnak nyújtható további engedmények lehetőségét a mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékek kereskedelme liberalizációjának javítása érdekében.

II. FEJEZET

NEM TARIFÁLIS INTÉZKEDÉSEK

1. szakasz

Közös rendelkezések

75. cikk

Hatály

E fejezet rendelkezéseit a Felek közötti árukereskedelemre kell alkalmazni.

76. cikk

A mennyiségi korlátozások tilalma

A Felek közötti kereskedelemben e megállapodás hatálybalépésekor a vámok és adók kivételével minden behozatali vagy kiviteli tilalmat vagy korlátozást el kell törölni, akár kontingensek, behozatali vagy kiviteli engedélyek akár egyéb intézkedések formájában áll fenn. Újabb ilyen jellegű intézkedés nem vezethető be.

77. cikk

Nemzeti elbánás a belső adóztatás és szabályozás területén [3]

(1) A másik Fél területéről behozott termékekre sem közvetlenül, sem közvetve nem vethető ki semmilyen, a hasonló hazai termékekre közvetlenül vagy közvetve alkalmazott adókat vagy díjakat meghaladó belső adó vagy más belső díj. A Felek továbbá más módon sem alkalmaznak belső adókat vagy más belső díjakat a nemzeti termelés védelmére [4].

(2) A másik Fél területéről behozott termék a belföldi értékesítésre, eladásra kínálásra, vásárlásra, szállításra, forgalmazásra vagy felhasználásra vonatkozó semmilyen jogszabály, rendelet vagy követelmény tekintetében nem részesülhet kedvezőtlenebb elbánásban, mint a hasonló hazai termék. E bekezdés rendelkezései nem tiltják a differenciált belföldi fuvardíjak alkalmazását, amelyek kizárólag a szállítóeszközök gazdasági működésén, és nem a termék nemzetiségén alapulnak.

(3) Egyik Fél sem vezet be vagy tart fenn a termékek megadott mennyiségben vagy arányban történő keverésére, feldolgozására vagy felhasználására vonatkozó olyan belső mennyiségi szabályozást, amely közvetlenül vagy közvetve előírná, hogy a szabályozás hatálya alá tartozó bármilyen termék megadott mennyiségét vagy arányát hazai forrásból kell beszerezni. Egyik Fél sem alkalmaz továbbá más módon belső mennyiségi szabályozásokat a nemzeti termelés védelmére [5].

(4) E cikk rendelkezései nem tiltják, hogy kizárólag hazai gyártók részesüljenek szubvencióban, ideértve az e cikk rendelkezéseivel összhangban alkalmazott belső adók és díjak bevételeiből származó, a hazai gyártók javára történő kifizetéseket, valamint a hazai termékek kormányzati vásárlásai révén nyújtott szubvenciókat.

(5) Ennek a cikknek a rendelkezései nem alkalmazandók a közbeszerzési jogszabályokra, rendeletekre, eljárásokra vagy gyakorlatra, amelyek kizárólag az e rész IV. címében foglalt rendelkezések hatálya alá tartoznak.

2. szakasz

Dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedések

78. cikk

Dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedések

Ha a Felek valamelyike megállapítja, hogy a másik Féllel folytatott kereskedelmében dömping és/vagy kiegyenlíthető szubvencionálás érvényesül, az 1994. évi GATT VI. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodással, valamint a szubvenciókról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló WTO-megállapodással összhangban megfelelő intézkedéseket hozhat.

3. szakasz

Vám és vámmal kapcsolatos kérdések

79. cikk

Vám és vámmal kapcsolatos kereskedelmi kérdések

(1) A vám- és kereskedelmi ügyek vonatkozásában az e cím rendelkezéseinek történő megfelelés biztosítása és a kereskedelem a tényleges ellenőrzés szükségességének sérelme nélkül történő megkönnyítése érdekében a Felek vállalják a következőket:

a) együttműködnek és információt cserélnek a vámjogszabályok és -eljárások területén;

b) a Felek közötti két- vagy többoldalú megállapodásokban foglalt vámszabályokat és -eljárásokat alkalmazzák;

c) egyszerűsítik a vámáruk kiadására és a vámkezelésre vonatkozó követelményeket és alakiságokat, beleértve – lehetőség szerint – a behozatalra és kivitelre vonatkozó adatoknak egyetlen szervhez való benyújtását lehetővé tevő eljárások kidolgozása terén való együttműködést; összehangolják a vám- és egyéb ellenőrző szervek tevékenységét annak érdekében, hogy a behozatalkor és kivitelkor esedékes hivatalos ellenőrzéseket, a lehetőségekhez mérten, egyetlen szerv végezhesse el;

d) együttműködnek a származási szabályokkal és az ezekhez kapcsolódó vámeljárásokkal összefüggő minden kérdésben; és

e) az 1994. évi GATT VII. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodással összhangban együttműködnek minden vámérték-megállapítási kérdésben, különösen azzal a céllal, hogy közös álláspontra jussanak a megállapítási kritériumok alkalmazásában, a jelző és referencia indexek használatában, a működési vonatkozásokban és a munkamódszerekben.

(2) A munkamódszerek javítása, valamint a vámügyletek átláthatóságának és hatékonyságának biztosítása érdekében a Felek:

a) biztosítják a legmagasabb szintű egység fenntartását a vonatkozó nemzetközi egyezmények elveit tükröző intézkedések és e terület eszközeinek alkalmazásával az egyes Felek jogszabályaiban előírtak szerint;

b) további lépéseket tesznek, ahol lehetséges, a vámhoz szükséges dokumentációban szereplő adatok számának csökkentése, egyszerűsítése és szabványosítása irányában, ideértve a nemzetközi szabványokon alapuló, és a lehetőségekhez mérten kereskedelmileg hozzáférhető információra támaszkodó egységes behozatali vámokmány vagy adatüzenet és az egységes kilépési vámokmány vagy adatüzenet használatát;

c) lehetőség szerint együttműködnek a behozatallal, kivitellel és vámeljárásokkal összefüggő jogalkotási és gyakorlati kezdeményezésekben, valamint az üzleti körnek nyújtott szolgáltatások javítása érdekében, a lehetőségekhez mérten;

d) megfelelő esetben együttműködnek a technikai segítségnyújtásban, ideértve szemináriumok és kihelyezések szervezését;

e) együttműködnek a vámeljárások számítógépesítésében, és ahol lehetséges, közös szabványok kialakítása érdekében;

f) a nemzetközi vámszabályokat és -szabványokat alkalmazzák, beleértve – lehetőség szerint – a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló, felülvizsgált Kiotói Egyezmény lényeges elemeit;

g) a lehetőségekhez mérten közös álláspontot alakítanak ki a vámokkal kapcsolatos nemzetközi szervezetekben, mint a Kereskedelmi Világszervezet (WTO), a Vámigazgatások Világszervezet (WCO), az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), és az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD);

h) az 1994. évi GATT X. cikkével összhangban hatékony és azonnali eljárásokat biztosítanak, amelyek lehetővé teszik a vám- vagy más szervek árubehozatalt vagy -kivitelt érintő igazgatási tevékenysége, döntései és határozati elleni fellebbezési jog gyakorlását; és

i) együttműködnek, ahol lehetséges, az átrakási műveletek és a saját területükön áthaladó árutovábbítás megkönnyítése érdekében.

(3) A Felek megállapodnak, hogy kereskedelmi és vámügyi rendelkezéseiket és eljárásaikat a következőkre alapozzák:

a) olyan jogszabályok, amelyek nem sújtják indokolatlan teherrel a gazdasági szereplőket, nem akadályozzák a csalás elleni fellépést, és további könnyítéseket nyújtanak a magas szinten megfelelő gazdasági szereplőknek;

b) a törvényes kereskedelem védelme a jogszabályi követelmények hatékony végrehajtása révén;

c) modern vámtechnikák alkalmazása, ideértve a kockázatértékelést, az egyszerűsített vámáru-beléptetési és -kiadási eljárásokat, a vámárukiadást követő ellenőrzéseket és a vállalati ellenőrzési módszereket, a kereskedelmi adatok bizalmas jellegének a mindkét Félnél alkalmazandó rendelkezésekkel összhangban történő tiszteletben tartásával. Mindkét Fél megteszi a szükséges intézkedéseket a kockázatértékelési módszerek hatékonyságának biztosítására;

d) átlátható, hatékony, és lehetőség szerint egyszerűsített eljárások a költségek csökkentése és a gazdasági szereplők számára a kiszámíthatóság növelése érdekében;

e) mind a behozatali, mind a kiviteli műveletek esetében a gazdasági szereplők és a vámigazgatósági szervek, illetve a vám- és egyéb szervezetek közötti, számítógépes technológián alapuló rendszerek kifejlesztése. Ezek a rendszerek a vámok, adók és más illetékek elektronikus átutalás útján történő megfizetésére is szolgálhatnak;

f) a tarifális besorolásról és a származási szabályokról szóló, előzetes kötelező érvényű döntésekre vonatkozó szabályok és eljárások. Egy döntés bármikor módosítható vagy visszavonható, de kizárólag az érintett gazdasági szereplő értesítését követően és visszamenőleges hatály nélkül, kivéve, ha a döntés helytelenül vagy hiányosan szolgáltatott információk alapján született;

g) olyan rendelkezések, amelyek egyszerűsített vagy az érkezést megelőző vámeljárások vagy folyamatok révén elvben megkönnyítik az áruk behozatalát; és

h) olyan behozatali rendelkezések, amelyek nem tartalmaznak a szállítást megelőző vizsgálatról szóló WTO-megállapodásban foglalt, szállítás előtti vizsgálatra vonatkozó követelményt;

i) olyan szabályok, amelyek biztosítják, hogy a vámszabályok vagy eljárási követelmények kisebb megszegéséért kirótt szankció arányos, és alkalmazása nem vezet indokolatlan késedelemhez a vámkezelés során, az 1994. évi GATT VIII. cikkével összhangban.

(4) A Felek megállapodnak a következőkben:

a) a vámmal kapcsolatos jogalkotási javaslatokkal vagy általános eljárásokkal összefüggő lényeges kérdésekről a gazdasági szereplőkkel időben folytatott konzultációk szükségessége. E célból mindkét Fél az igazgatóságok és a gazdasági szereplők közötti megfelelő konzultációs mechanizmusokat hoz létre;

b) a vámmal kapcsolatos új jogszabályok és általános eljárások, illetve módosításaik közzététele – lehetőség szerint elektronikus úton – és megismertetése, legkésőbb az említett jogszabályok és eljárások hatálybalépésekor. A Felek nyilvánosan hozzáférhetővé teszik a gazdasági szereplőket érintő általános információkat, például a vámhivatalok nyitvatartási rendjét, ideértve a kikötőkben és határátkelőhelyeken működő hivatalokat és a tájékoztatási célra kijelölt kapcsolattartó helyeket;

c) a gazdasági szereplők és a vámigazgatási szervek közötti együttműködés elősegítése a WCO által közzétetteken alapuló, tárgyilagos és nyilvánosan hozzáférhető egyetértési megállapodások alkalmazása révén; és

d) annak biztosítása, hogy vámügyi és ehhez kapcsolódó követelményeik és eljárásaik továbbra is eleget tegyenek a kereskedői közösség elvárásainak, és a legjobb gyakorlatot kövessék.

(5) Az (1)–(4) bekezdés ellenére mindkét Fél vámigazgatásai kölcsönös közigazgatási segítséget nyújtanak egymásnak vámügyekben az együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a vámügyekben történő kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról szóló 2001. június 13-i kiegészítő jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban.

80. cikk

Vámérték-megállapítás

A Felek közötti kereskedelemben alkalmazott vámérték-megállapítási szabályokra az 1994. évi GATT VII. cikkének végrehajtásáról szóló WTO-megállapodás vonatkozik, az említett megállapodás 20. cikkében, valamint III. mellékletének (2), (3) és (4) bekezdésében előírt fenntartások és választási lehetőségek nélkül.

81. cikk

A vámügyi együttműködéssel és a származási szabályokkal foglalkozó különbizottság

(1) A Felek létrehozzák a vámügyi együttműködéssel és a származási szabályokkal foglalkozó különbizottságot, amelynek tagjai a Felek képviselői. A különbizottság a Felek által előzetesen egyeztetett időpontban és napirend szerint ülésezik. A különbizottság elnöki tisztségét a Felek felváltva töltik be. A különbizottság a Társulási Bizottságnak tesz jelentést.

(2) A különbizottság feladatai közé tartoznak a következők:

a) a 79. és 80. cikk, a III. melléklet és bármilyen egyéb, a piacra jutással összefüggő vámügyi kérdés végrehajtásának és kezelésének felügyelete;

b) fórum, amelyen a Felek egyeztethetnek és tárgyalhatnak minden vámügyi kérdésről, ideértve különösen a származási szabályokat és az ezekhez kapcsolódó vámeljárásokat, az általános vámeljárásokat, a vámérték megállapítását, tarifarendszereket, vámnómenklatúrákat, vámügyi együttműködést és a vámügyekben történő kölcsönös közigazgatási segítségnyújtást;

c) a származási szabályok és a kapcsolódó vámeljárások, az általános vámeljárások és a vámügyekben történő kölcsönös közigazgatási segítségnyújtás kidolgozására, alkalmazására és végrehajtására vonatkozó együttműködés javítása;

d) a Felek által meghatározott bármilyen egyéb kérdés.

(3) Az e cikkben említett feladatok teljesítése céljából a Felek eseti ülések megtartásáról állapodhatnak meg.

82. cikk

A kedvezményes elbánás alkalmazása

(1) A Felek egyetértenek abban, hogy az igazgatási együttműködés alapvető fontosságú az e cím értelmében nyújtott kedvezmények végrehajtása és ellenőrzése tekintetében, és újólag megerősítik a származással összefüggő szabálytalanságok és csalás – ideértve a vámbesorolást és vámérték megállapítását – elleni harcra vonatkozó kötelezettségvállalásukat.

(2) Ebben a tekintetben egy Fél átmenetileg felfüggesztheti az e cím értelmében valamilyen termékre vagy termékekre biztosított kedvezményes elbánást, amennyiben az említett Fél e cikkel összhangban megállapítja, hogy a másik Fél az említett termék vagy termékek tekintetében rendszeresen elmulasztja az igazgatási együttműködést, illetve csalást követ el.

(3) E cikk alkalmazásában az igazgatási együttműködés rendszeres elmulasztásának a következők minősülnek:

a) az igazgatási együttműködés hiánya, például a származási bizonyítványok kiállításáért és ellenőrzéséért felelős vám- vagy kormányzati hatóságok nevéről és címéről, illetve a bizonyítványok hitelesítésére használt bélyegzők mintáiról való tájékoztatás elmulasztása, vagy szükség esetén az említett információk frissítésének elmulasztása;

b) a tevékenység rendszeres elmulasztása, illetve nem megfelelő elvégzése a termékek származó helyzetének ellenőrzése, a III. mellékletben foglalt egyéb követelmények teljesítése és a származási szabályok megszegésének feltárása vagy megakadályozása terén;

c) a másik Fél kérésére a származás igazolására vonatkozó újabb ellenőrzés elvégzésének, illetve az eredmények időben történő közlésének rendszeres megtagadása vagy indokolatlanul késedelmes teljesítése;

d) az igazgatási együttműködés hiánya vagy rendszeres elmulasztása a magatartás ellenőrzése terén olyan esetben, amikor származással összefüggő csalás tételezhető fel. E célból valamelyik Fél feltételezheti a csalás tényét többek között olyankor, amikor egy termék vagy termékek e megállapodás szerint történő behozatala jócskán meghaladja a másik Fél szokásos termelési és kiviteli képességének szintjét.

(4) Az a Fél, amelyik az igazgatási együttműködés rendszeres elmulasztását tapasztalja, illetve csalást tételez fel, az e cikkben meghatározott átmeneti felfüggesztés bevezetését megelőzően a helyzet alapos vizsgálatához szükséges vonatkozó tájékoztatással látja el a Társulási Bizottságot, a Felek számára elfogadható megoldás megtalálása céljából. Az említett Fél egyidejűleg az importőröknek szóló felhívást tesz közzé saját hivatalos lapjában, megnevezve azt a terméket vagy termékeket, amely tekintetében az igazgatási együttműködés rendszeres elmulasztását tapasztalja, illetve csalást feltételez. A közzététel jogi következményeit a Felek nemzeti jogszabályai határozzák meg.

(5) A (4) bekezdésben említett információról való értesítést követő 10 napon belül a Felek konzultációkat tartanak a Társulási Bizottságban. Amennyiben a Felek a konzultációk megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudnak olyan megoldást találni, amellyel elkerülhető a kedvezményes elbánás átmeneti felfüggesztése, az érintett Fél ideiglenesen felfüggesztheti a szóban forgó termékre vagy termékekre vonatkozó kedvezményes elbánást.

Az átmeneti felfüggesztés nem lépheti túl az érintett Fél pénzügyi érdekeinek védelméhez szükséges mértéket.

(6) Az e cikk szerinti átmeneti felfüggesztésről annak elfogadását követően haladéktalanul értesíteni kell a Társulási Bizottságot. A felfüggesztés nem haladja meg a hat hónapos időtartamot, amely meghosszabbítható. A Felek a felfüggesztésekről időszakos egyeztetéseket folytatnak a Társulási Bizottságban, különösen azok eltörlése érdekében, amint azt a körülmények lehetővé teszik.

4. szakasz

Szabványok, technikai szabályok és megfelelőségértékelési eljárások

83. cikk

Célkitűzés

E szakasz célja az árukereskedelem megkönnyítése és növelése a kereskedelem indokolatlan akadályainak kiküszöbölésével és megelőzésével, mindazonáltal a Felek törvényes célkitűzéseinek és a megkülönböztetésmentesség elvének figyelembevételével, a kereskedelem technikai akadályairól szóló WTO-megállapodás (a TBT-megállapodás) értelmében.

84. cikk

Alkalmazási kör

E szakasz rendelkezései az árukereskedelemre vonatkoznak, a TBT-megállapodásban meghatározott szabványok, technikai szabályok és megfelelőségértékelési eljárások területén. A rendelkezések nem vonatkoznak az e fejezet 5. szakaszába tartozó intézkedésekre. A kormányzati szervek által közbeszerzési célokból készített technikai szabályok nem tartoznak e szakasz rendelkezéseinek hatálya alá, azokkal e rész IV. címe foglalkozik.

85. cikk

Fogalommeghatározások

E szakasz alkalmazásában a TBT-megállapodás I. mellékletében szereplő fogalommeghatározások alkalmazandók. Ebben a tekintetben a WTO a kereskedelem technikai akadályaival foglalkozó bizottságának a nemzetközi szabványok, útmutatások és ajánlások kidolgozásának elveiről szóló határozata az említett megállapodás 2. és 5. cikkével és 3. mellékletével kapcsolatban szintén alkalmazni kell.

86. cikk

Alapvető jogok és kötelezettségek

A Felek megerősítik a TBT-megállapodásban foglalt jogaikat és kötelezettségeiket, valamint elkötelezettségüket azon megállapodás teljes körű végrehajtására. Ebben a tekintetben és e szakasz célkitűzésével összhangban a felek az e szakasz szerinti együttműködési tevékenységeiket és intézkedéseiket az említett jogok és kötelezettségek végrehajtásának fokozása és megerősítése érdekében hajtják végre.

87. cikk

Az e megállapodás értelmében végzendő egyedi tevékenységek

E szakasz célkitűzéseinek megvalósítása érdekében:

1. A Felek erősítik kétoldalú együttműködésüket a szabványok, technikai szabályok és megfelelőségértékelés területén a piacaikra való bejutás megkönnyítése érdekében, rendszereik kölcsönös megismerésének, megértésének és összeegyeztethetőségének növelése révén.

2. Kétoldalú együttműködésük során a Felek törekednek annak megállapítására, hogy milyen mechanizmusok vagy mechanizmusok együttese a legmegfelelőbb egy adott kérdés vagy ágazat számára. Az ilyen mechanizmusok szabályozási együ ttműködési vonatkozásokat is tartalmaznak, többek között a technikai szabályok és szabványok közelítését és/vagy egyenértékűségét, a nemzetközi szabványokhoz való igazodást, a szállító megfelelőségi nyilatkozatába vetett bizalmat, a megfelelőségértékelést végző szervek engedélyének elismerését, valamint kölcsönös elismerési megállapodásokat.

3. A Felek a kétoldalú együttműködésükben elért haladás alapján megállapodnak abban, hogy milyen külön megegyezések megkötésére van szükség a meghatározott mechanizmusok végrehajtása érdekében.

4. E célból a Felek törekednek a következőkre:

a) közös nézetek kialakítása a helyes szabályozási gyakorlatról, amely a következőket tartalmazza, de nem korlátozódik azokra:

i. átláthatóság a technikai szabályok, szabványok és megfelelőségértékelési eljárások előkészítésében, elfogadásában és alkalmazásában;

ii. a szabályozási intézkedések és a kapcsolódó megfelelőségértékelési eljárások szükségessége és arányossága, ideértve a szállítók megfelelőségi nyilatkozatának használatát;

iii. a nemzetközi szabványok felhasználása a technikai szabályozás alapjául, kivéve, amikor az említett nemzetközi szabványok nem bizonyulnának hatékony vagy alkalmas eszköznek a kitűzött jogos célok megvalósításához;

iv. technikai szabályok végrehajtása és piacfelügyeleti tevékenységek;

v. a technikai szabályokat támogató szükséges technikai infrastruktúra, a méréstan, szabványosítás, vizsgálat, hitelesítés és akkreditáció területén; és

vi. a technikai szabályok és megfelelőségértékelési eljárások felülvizsgálatára vonatkozó mechanizmusok és módszerek;

b) a szabályozási együttműködés megerősítése, például információ, tapasztalatok és adatok cseréje, illetve tudományos és technikai együttműködés révén, a technikai szabályok minőségének és színvonalának javítása és a szabályozási erőforrások hatékony felhasználása érdekében;

c) a Felek technikai szabályainak, szabványainak és megfelelőségértékelési eljárásainak összeegyeztethetősége és/vagy egyenértékűsége;

d) a Feleknek a méréstanért, szabványosításért, vizsgálatért, hitelesítésért és akkreditációért felelős állami és/vagy magánszervezetei közötti kétoldalú együttműködés támogatása és ösztönzése;

e) a nemzetközi szabványokat megállapító szervezetekben való teljes körű részvétel támogatása és ösztönzése, és a technikai szabályok alapjául szolgáló nemzetközi szabványok szerepének megerősítése; és

f) az e szakaszban tárgyalt kérdésekkel foglalkozó illetékes nemzetközi szervezetek és fórumok keretében folytatott kétoldalú együttműködésük növelése.

88. cikk

A szabványokkal, technikai szabályokkal és megfelelőségértékeléssel foglalkozó bizottság

(1) A Felek létrehoznak egy szabványokkal, technikai szabályokkal és megfelelőségértékeléssel foglalkozó különbizottságot az ebben a szakaszban meghatározott célkitűzések elérése érdekében. A Felek képviselőiből álló bizottságban mindkét Fél részéről egy-egy képviselő a társelnök. A bizottság a Felek eltérő megállapodásának hiányában évente legalább egyszer ülésezik. A bizottság a Társulási Bizottságnak számol be.

(2) A bizottság az e szakasz hatékony működésével összefüggő bármilyen kérdéssel foglalkozhat. Felelősségei és feladatai különösen a következők:

a) e szakasz végrehajtásának és kezelésének felügyelete és áttekintése. Ezzel összefüggésben a bizottság munkaprogramot állít össze, amelynek célja e szakasz célkitűzéseinek megvalósítása, különös tekintettel a 87. cikkben megfogalmazott célkitűzésekre;

b) tárgyalásra és információcserére alkalmas fórum biztosítása az ezzel a szakasszal összefüggő bármilyen kérdésben, különös tekintettel a Felek technikai szabályokkal, szabványokkal és megfelelőségértékelési eljárásokkal foglalkozó rendszereivel összefüggő kérdésekre, valamint az illetékes nemzetközi szervezetekben elért fejlődésre;

c) konzultációra és azonnali állásfoglalásra alkalmas fórum biztosítása olyan kérdésekben, amelyek e szakasz alkalmazási körén belül és értelmében a Felek közötti kereskedelem indokolatlan akadályát jelentik vagy jelenthetik;

d) a Felek mérésüggyel, szabványosítással, vizsgálattal, hitelesítéssel, felügyelettel és akkreditációval foglalkozó állami és/vagy magánszervezetei közötti együttműködés elősegítése, támogatása vagy egyéb módon történő megkönnyítése; és

e) olyan eszközök felkutatása, amelyek elősegítik a Felek piacára történő bejutást, és javítják e szakasz működését.

5. szakasz

Egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések

89. cikk

Egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések

(1) E szakasz célkitűzése a Felek közötti kereskedelem megkönnyítése az egészségügyi és növény-egészségügyi jogalkotás területén, mindazonáltal a köz-, állat- és növényegészségügyet védelmezve, a WTO az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések alkalmazására vonatkozó elveinek további végrehajtásával ("az SPS WTO-megállapodás"). E szakasz további célkitűzése az állatjóléti normák megvizsgálása.

(2) E szakasz célkitűzéseit a IV. melléklethez csatolt, az "állatok és állati termékek, növények és növényi termékek és egyéb áruk kereskedelmére és az állatjólétre alkalmazandó egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedésekről szóló megállapodás" révén valósítják meg.

(3) A 193. cikktől eltérve, amikor a Társulási Bizottság egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedésekkel foglalkozik, olyankor a Közösségnek és Chilének egészségügyi és növény-egészségügyi kérdésekért felelős képviselőiből áll. A bizottság neve ilyenkor "egészségügyi és növény-egészségügyi kérdésekkel foglalkozó közös irányítóbizottság". A bizottság feladatait a IV. melléklet 16. cikke határozza meg.

(4) A 184. cikk alkalmazásában a IV. melléklet 16. cikkének értelmében tartott konzultációk – a Felek eltérő döntésének hiányában – a 183. cikkben említett konzultációknak minősülnek.

6. szakasz

Borok és szeszes italok

90. cikk

Borok és szeszes italok

A borkereskedelemről szóló megállapodást és a szeszes italok és ízesített italok kereskedelméről szóló megállapodást az V., illetve a VI. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

KIVÉTELEK

91. cikk

Általános kivételek záradéka

Figyelemmel arra a követelményre, hogy az ilyen intézkedéseket nem alkalmazzák olyan módon, amely azonos körülmények fennállása esetén a Felek közötti önkényes vagy indokolatlan megkülönböztetést vagy a Felek közötti kereskedelem rejtett korlátozását jelenti, e cím egyetlen rendelkezése sem tiltja olyan intézkedések valamelyik Fél által történő elfogadását vagy végrehajtását, amelyek:

a) a közerkölcs védelméhez szükségesek;

b) az emberek, állatok vagy növények életének vagy egészségének védelméhez szükségesek;

c) az e megállapodással nem ellentétes jogszabályok és rendeletek teljesítéséhez szükségesek, ideértve a vámok érvényesítésére, a szellemi tulajdonjogok védelmére és a megtévesztő gyakorlat megakadályozására vonatkozó jogszabályokat és rendeleteket;

d) az arany vagy ezüst behozatalára vagy kivitelére vonatkoznak;

e) a nemzeti művészeti, történelmi vagy régészeti kincsek védelmére vonatkoznak;

f) a kimeríthető természeti erőforrások megőrzésére vonatkoznak, amennyiben ezeket az intézkedéseket a nemzeti termelés vagy fogyasztás korlátozásával összefüggésben vezetik be; vagy

g) a börtönmunka termékeire vonatkoznak.

92. cikk

Védzáradék

(1) E cikk eltérő rendelkezésének hiányában a Felek között az 1994. évi GATT XIX. cikkének, valamint a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodásnak a rendelkezéseit kell alkalmazni. E cikk (2), (3), (4), (5), (7), (8) és (9) bekezdésének rendelkezéseit csak akkor kell alkalmazni, ha a (10) bekezdés meghatározása szerint az érintett termék exportőreként valamelyik Fél alapvető érdekéről van szó.

(2) Mindkét Fél haladéktalanul, és minden esetben az esemény bekövetkezésétől számított legfeljebb hét napon belül ad hoc írásbeli értesítést küld a Társulási Bizottságnak, amely tartalmazza a biztonsági vizsgálat megindítására, illetve a vizsgálat végleges megállapításaira vonatkozó összes információt.

(3) A (2) bekezdés értelmében nyújtott tájékoztatás tartalmazza különösen a vizsgálat elvégzésének alapjául szolgáló belső eljárás ismertetését és a meghallgatások és egyéb olyan alkalmak időpontjait, amikor az érdekelt Felek kifejthetik a kérdésről alkotott véleményüket. Minden Fél továbbá előzetes írásbeli értesítést küld a Társulási Bizottságnak az átmeneti védintézkedések bevezetéséről szóló döntésre vonatkozó minden információról. A Társulási Bizottságnak legalább hét nappal az intézkedések bevezetése előtt meg kell kapnia az említett értesítést.

(4) A vizsgálat végleges megállapításairól szóló értesítés megküldésekor, de még a védintézkedések az 1994. évi GATT XIX. cikke, valamint a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodás rendelkezéseinek megfelelően történő bevezetését megelőzően az említett intézkedéseket bevezetni szándékozó Fél a Társulási Bizottság elé utalja az ügyet a helyzet alapos áttekintése és egy kölcsönösen elfogadható megoldás megtalálása céljából. A megoldás érdekében és az érintett Fél esetleges kérésére a Felek a Társulási Bizottságban előzetes konzultációkat tartanak.

(5) A (4) bekezdés ellenére, egyik fél sem gátolható meg intézkedések bevezetésében az 1994. évi GATT XIX. cikke, valamint a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodás rendelkezéseinek megfelelően.

(6) Az e cikkben említett védintézkedések megválasztásakor a Felek előnyben részesítik azokat az intézkedéseket, amelyek a legkisebb mértékben zavarják e megállapodás célkitűzéseinek megvalósítását. Az intézkedések nem lépik túl a súlyos károkozás orvoslásához szükséges mértéket, és megőrzik az e cím alapján nyújtott kedvezmények szintjét/mértékét.

(7) A Felek megerősítik a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodás 8. cikke (1) és (2) bekezdésének értelmében fennálló jogaikat és kötelezettségeiket.

(8) A Felek nem gyakorolják egymás között a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodás 8. cikkének (2) bekezdésében említett felfüggesztési jogot egy védintézkedés hatályának első 18 hónapja alatt, feltéve, hogy a védintézkedés a behozatal abszolút értékben történő növekedésének következménye, és az intézkedés megfelel a védintézkedésekről szóló WTO-megállapodás rendelkezéseinek.

(9) A védintézkedések bevezetésekor erről haladéktalanul értesítik a Társulási Bizottságot, és a Felek a Társulási Bizottságban évente egyszer konzultációt tartanak az intézkedésekről, különösen azok enyhítése vagy megszüntetése érdekében.

(10) E cikk alkalmazásában egy Fél alapvető érdekéről akkor van szó, ha a legutóbbi hároméves időszak folyamán az említett Fél a behozott termék öt legnagyobb szállítója közé tartozott, abszolút mennyiségben vagy értékben mérve.

(11) Amennyiben bármelyik Fél olyan termékek behozatalát vonja ellenőrzése alá, amelyek az e cikk szerinti védintézkedések bevezetését szükségessé tevő körülményeket idézhetnek elő, erről tájékoztatja a másik Felet.

93. cikk

Hiányzáradék

(1) Amennyiben e cím rendelkezéseinek teljesítése a következőkhöz vezet:

a) kritikus hiány vagy ennek veszélye élelmiszerből vagy más, az exportáló Fél számára alapvető fontosságú termékekből; vagy

b) jelentős mértékű hiány egy nemzeti feldolgozó iparág számára szükséges nemzeti alapanyagokból olyan időszakban, amikor a kormányzati stabilizációs program részeként ezeknek az anyagoknak a belföldi árát a világpiaci ár alatt tartják;

és amikor a fent említett helyzetek az exportáló Fél számára jelentős nehézségeket okoznak vagy okozhatnak, az említett Fél az ebben a cikkben megállapított feltételekkel és eljárásokkal összhangban meghozhatja a megfelelő intézkedéseket.

(2) Az intézkedések megválasztásakor előnyben kell részesíteni azokat az intézkedéseket, amelyek legkevésbé zavarják az e megállapodásban foglalt megegyezések működését. A Felek az említett intézkedéseket nem alkalmazzák olyan módon, amely azonos feltételek fennállása esetén önkényes vagy indokolatlan megkülönböztetést, illetve a kereskedelem rejtett korlátozását jelentené, és megszüntetik azokat, amikor a körülmények már nem indokolják további fenntartásukat. Továbbá az (1) bekezdés b) pontja értelmében elfogadott intézkedések nem szolgálják az érintett nemzeti feldolgozó iparág kivitelének vagy az iparágnak biztosított védelem növelését, és nem térnek el e megállapodás megkülönböztetésmentességre vonatkozó rendelkezéseitől.

(3) Az intézkedéseket bevezetni szándékozó Fél az (1) bekezdésben előírt intézkedések meghozatala előtt, illetve a (4) bekezdés hatálya alá tartozó esetekben a lehető legkorábban minden vonatkozó tájékoztatást megad a Társulási Bizottságnak a Felek számára elfogadható megoldás megtalálása érdekében. A Felek a Társulási Bizottságban a nehézségek megszüntetésére alkalmas bármilyen eszközről megállapodhatnak. Ha az ügynek a Társulási Bizottság elé terjesztésétől számított 30 napon belül nem születik megegyezés, az exportáló Fél bevezetheti az e cikk szerinti intézkedéseket az érintett termék kivitelére.

(4) Amennyiben az azonnali cselekvést igénylő, rendkívüli és kritikus körülmények lehetetlenné teszik az előzetes tájékoztatást vagy vizsgálatot, az intézkedéseket bevezetni szándékozó Fél haladéktalanul meghozhatja a helyzet kezeléséhez szükséges óvintézkedéseket, és erről haladéktalanul tájékoztatja a másik Felet.

(5) A Társulási Bizottságot haladéktalanul értesítik az e cikk értelmében bevezetett bármilyen intézkedésről, és a Felek időszakos konzultációkat tartanak a kérdésről a Társulási Bizottság keretében, különösen abból a célból, hogy az intézkedések megszüntetésének ütemezését meghatározzák, amint a körülmények ezt lehetővé teszik.

III. CÍM

SZOLGÁLTATÁSOK KERESKEDELME ÉS LETELEPEDÉS

94. cikk

Célkitűzések

(1) A Felek e cím rendelkezéseinek megfelelően és a GATS V. cikkével összhangban kölcsönösen liberalizálják a szolgáltatások kereskedelmét.

(2) A III. fejezet célja a beruházási környezet javítása, különös tekintettel a Felek közötti letelepedés feltételeire, a megkülönböztetésmentesség elve alapján.

I. FEJEZET

SZOLGÁLTATÁSOK

1. szakasz

Általános rendelkezések

95. cikk

Hatály

(1) E fejezet alkalmazásában a szolgáltatások kereskedelmének meghatározása valamilyen szolgáltatás nyújtása a következő módok egyikén:

a) az egyik Fél területéről a másik Fél területére (1. mód);

b) az egyik Fél területén a másik Fél szolgáltatást igénybevevőjének (2. mód);

c) az egyik Fél egy szolgáltatója által, a másik Fél területén való kereskedelmi jelenlétével (3. mód);

d) az egyik Fél szolgáltatója által, természetes személyeknek a másik Fél területén való jelenlétével (4. mód).

(2) Ez a fejezet valamennyi szolgáltatási ágazat kereskedelmére vonatkozik, a következők kivételével:

a) pénzügyi szolgáltatások, amelyekre a II. fejezet vonatkozik;

b) audiovizuális szolgáltatások;

c) nemzeti tengeri kabotázs; és

d) menetrend szerinti vagy nem menetrend szerinti légi közlekedési szolgáltatások, ideértve a belföldi és nemzetközi légi fuvarozási szolgáltatásokat, és a fuvarozási jog gyakorlásával közvetlenül összefüggő szolgáltatások, a következők kivételével:

i. repülőgépek javítási és karbantartási munkálatai, amelyek idejére a repülőgépet kivonják a forgalomból;

ii. légi közlekedési szolgáltatások értékesítése és marketingje; és

iii. számítógépes helyfoglalási rendszer (CRS) szolgáltatásai.

(3) E fejezet egyetlen rendelkezése sem tartalmaz a kormányzati beszerzésre vonatkozó kötelezettséget, amely e rész IV. címének tárgya.

(4) E fejezet rendelkezései nem vonatkoznak a Felek által nyújtott szubvenciókra. A Felek felülvizsgálják a szolgáltatások kereskedelméhez kapcsolódó szubvencionálási rendszabályok kérdését e fejezet áttekintésének összefüggésében a 100. cikkben foglalt rendelkezések szerint, a GATS XV. cikkében foglalt rendszabályok beépítése céljából.

(5) Ez a szakasz a 2. és 3. szakaszban megállapított rendelkezések függvényében vonatkozik a nemzetközi tengeri fuvarozási és a távközlési szolgáltatásokra.

96. cikk

Fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában:

a) "intézkedés": egy Fél által hozott bármilyen intézkedés, jogszabály, rendelet, szabály, eljárás, határozat, igazgatási tevékenység formájában vagy bármilyen más formában;

b) "egy Fél által elfogadott vagy fenntartott intézkedés": a következők által hozott intézkedés:

i. központi, regionális vagy helyi kormányzatok és hatóságok; és

ii. nem kormányzati szervek a központi, regionális vagy helyi kormányzatok vagy hatóságok által rájuk ruházott hatáskör gyakorlásakor;

c) "szolgáltató": bármilyen jogi vagy természetes személy, aki szolgáltatást kíván nyújtani vagy nyújt;

d) "kereskedelmi jelenlét": bármilyen fajta üzleti vagy szakmai letelepedés, a következők révén is:

i. jogi személy alapítása, felvásárlása vagy fenntartása; vagy

ii. fióktelep vagy képviseleti iroda létrehozása vagy fenntartása,

a másik Fél területén szolgáltatás nyújtása céljából;

e) "jogi személy": a vonatkozó jogszabályok szerint létesített vagy egyéb módon szervezett, nyereség céljából vagy más célból létrehozott, magán- vagy kormányzati tulajdonban lévő bármilyen jogi személy, ideértve bármilyen vállalatot, trösztöt, személyegyesítő társaságot, közös vállalatot, egyszemélyes vállalatot vagy társulást;

f) "valamelyik Fél jogi személye": a Közösség vagy tagállamai, illetve Chile jogszabályai szerint létesített vagy egyéb módon szervezett jogi személy.

Amennyiben egy jogi személynek csak a létesítő okirat szerinti székhelye vagy központi ügyvezetése található a Közösség vagy Chile területén, az nem tekinthető közösségbeli, illetve chilei jogi személynek, kivéve, ha a Közösség vagy Chile területén jelentős üzleti tevékenységet folytat;

g) "természetes személy": egy tagállam vagy Chile állampolgára, saját jogszabályaik értelmében.

97. cikk

Piacra jutás

(1) A 95. cikkben meghatározott szolgáltatási módokon keresztül történő piacra jutás tekintetében mindkét Fél legalább olyan kedvező elbánásban részesíti a másik Fél szolgáltatásait és szolgáltatóit, mint a 99. cikkben említett listában megállapított és részletezett feltételek, korlátozások és körülmények értelmében előírt.

(2) Azokban az ágazatokban, amelyekben piacra jutással kapcsolatos kötelezettségeket vállaltak, a Felek a lista eltérő rendelkezése hiányában sem egy régió, sem teljes területük tekintetében nem tartanak fenn és nem fogadnak el a következőképpen meghatározható intézkedéseket:

a) a szolgáltatók számának korlátozása akár számszerű kvóták, monopóliumok, kizárólagos szolgáltatók formájában, akár a gazdasági szükséglet vizsgálat követelménye formájában;

b) a szolgáltatási ügyletek vagy eszközök összértékének korlátozása számszerű kvóták formájában vagy a gazdasági szükséglet vizsgálat követelménye formájában;

c) a valamilyen meghatározott számszerű egységben kifejezett szolgáltatási műveletek számának vagy a szolgáltatási kibocsátás teljes mennyiségének korlátozása kvóták formájában vagy a gazdasági szükséglet vizsgálat követelménye formájában [6];

d) egy adott szolgáltatási ágazatban vagy szolgáltató által alkalmazható, az adott szolgáltatás nyújtásához szükséges és ahhoz közvetlenül kapcsolódó természetes személyek számának korlátozása számszerű kvóták vagy a gazdasági szükséglet vizsgálat követelménye formájában;

e) olyan intézkedések, amelyek bizonyos fajta jogalanyokat vagy közös vállalatokat követelnek meg, illetve ezekre korlátozódnak, amelyeken keresztül a másik Fél egy szolgáltatója szolgáltatást nyújthat; és

f) a külföldi tőke részvételének korlátozása a külföldi tőkerészesedés legmagasabb százalékos arányának, illetve az egyéni vagy összesített külföldi beruházások összértékének megadásával.

98. cikk

Nemzeti elbánás

(1) Mindkét Fél, a saját listáján szereplő ágazatokban, és a listában megállapított feltételekre és korlátozásokra is figyelemmel, a szolgáltatásokat érintő valamennyi intézkedése tekintetében legalább olyan kedvező elbánásban részesíti a másik Fél szolgáltatásait és szolgáltatóit, mint amilyet saját hasonló szolgáltatásainak és szolgáltatóinak nyújt [7].

(2) Egy Fél vagy úgy teljesítheti az (1) bekezdésben foglalt követelményt, hogy a saját hasonló szolgáltatásainak és szolgáltatóinak nyújtott elbánással formailag megegyező elbánásban részesíti a másik Fél szolgáltatásait és szolgáltatóit, vagy úgy, hogy attól formailag eltérő elbánásban részesíti azokat.

(3) A formailag megegyező vagy formailag eltérő elbánást akkor tekintik kedvezőtlenebbnek, ha a versenyfeltételeket az egyik Fél szolgáltatásainak vagy szolgáltatóinak javára módosítja a másik Fél hasonló szolgáltatásaihoz vagy szolgáltatóihoz viszonyítva.

99. cikk

Egyedi kötelezettségvállalások listája

(1) A Felek által a 97. és 98. cikk szerint tett egyedi kötelezettségvállalásokat a VII. mellékletben megadott lista tartalmazza. Az említett kötelezettségvállalások ágazatai tekintetében minden lista meghatározza a következőket:

a) a piacra jutás feltételei, korlátai és körülményei;

b) a nemzeti elbánás feltételei és megszorításai;

c) a (3) bekezdésben említett további kötelezettségekkel összefüggő vállalások;

d) indokolt esetben a kötelezettségvállalások teljesítésének időkerete és a kötelezettségvállalások hatálybalépésének időpontja.

(2) A sem a 97., sem a 98. cikkel nem összeegyeztethető intézkedéseket a 97. cikkre vonatkozó oszlop tartalmazza. Ebben az esetben a bejegyzés a 98. cikkhez is tartozó feltételnek vagy megszorításnak tekintendő.

(3) Ha valamelyik Fél a 97. vagy 98. cikk szerinti felsorolásba nem tartozó, a szolgáltatások kereskedelmét érintő intézkedésekre vonatkozó egyedi kötelezettségvállalást tesz, az ilyen kötelezettségvállalásokat a lista kiegészítő kötelezettségvállalásként tartalmazza.

100. cikk

Áttekintés

(1) A Felek három évvel e megállapodás hatálybalépését követően áttekintik ezt a fejezetet a liberalizáció elmélyítése, a fennmaradó korlátozások kölcsönösen előnyös csökkentése vagy megszünte- tése és a jogok és kötelességek általános egyensúlyának biztosítása érdekében.

(2) A Társulási Bizottság az (1) bekezdés értelmében elvégzett áttekintést követően háromévente megvizsgálja e fejezet működését, és megfelelő javaslatokat terjeszt a Társulási Tanács elé.

101. cikk

Természetes személyek mozgása

A Felek két évvel e megállapodás hatálybalépését követően áttekintik a természetes személyek mozgására (4. mód) alkalmazandó szabályokat és feltételeket azok további liberalizálása érdekében. Ez az áttekintés a természetes személyekre vonatkozó, a 96. cikk g) pontjában előírt meghatározás felülvizsgálatát is magában foglalhatja.

102. cikk

Belső szabályozás

(1) Azokban az ágazatokban, amelyekben valamelyik Fél saját listájában kötelezettségeket vállalt, és annak érdekében, hogy a másik Fél szolgáltatóinak engedélyezésére és hitelesítésére vonatkozó követelményekkel és eljárásokkal összefüggő bármilyen intézkedés ne képezze a kereskedelem indokolatlan akadályát, az említett Fél törekszik arra, hogy bármely ilyen intézkedése megfeleljen a következőknek:

a) objektív és átlátható feltételeken alapul, úgymint – többek között – a szolgáltatásnyújtási alkalmasságon és képességen;

b) nem korlátozza jobban a kereskedelmet, mint az a jogos politikai célkitűzés eléréséhez szükséges;

c) nem jelenti a szolgáltatásnyújtás rejtett korlátozását.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései a 100. cikk eljárása keretében felülvizsgálhatók annak érdekében, hogy a GATS VI. cikkében megállapított rendelkezéseket e megállapodásba történő beépítésük céljából figyelembe lehessen venni.

(3) Ha valamelyik Fél egyoldalúan vagy megállapodás alapján elismeri a valamelyik harmadik ország területén szerzett oklevelet, tapasztalatot, szakmai engedélyeket vagy tanúsítványokat, az említett Fél megfelelő lehetőséget biztosít a másik Fél számára annak bizonyítására, hogy a másik Fél területén szerzett oklevél, tapasztalat, szakmai engedélyek vagy tanúsítványok is elismerendők, illetve hasonló értelmű megállapodás vagy megegyezés megkötésére.

(4) A Felek időszakosan konzultálnak az egymás szolgáltatóinak engedélyezéséhez vagy hitelesítéséhez szükséges, bármilyen fennálló, állampolgársággal vagy állandó tartózkodással összefüggő követelmény megszüntetésének lehetőségéről.

103. cikk

Kölcsönös elismerés

(1) Mindkét Fél biztosítja, hogy illetékes hatóságai a másik Fél szolgáltatója által benyújtott engedélyezési vagy hitelesítési kérelem benyújtását követően ésszerű időn belül megtegyék a következőket:

a) amennyiben a kérelem hiánytalan, döntenek a kérelemről, és a határozatról tájékoztatják a kérelmezőt; vagy

b) amennyiben a kérelem hiányos, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják a kérelmezőt a kérelem helyzetéről, és arról, hogy az adott Fél nemzeti jogszabályai alapján milyen további információra van szükség.

(2) A Felek elősegítik, hogy a saját területükön működő megfelelő testületek ajánlásokat dolgozzanak ki a kölcsönös elismerésre, lehetővé téve ezáltal a szolgáltatók számára a mindkét Fél által a szolgáltatók, különösen a szakmai szolgáltatások felhatalmazására, engedélyezésére, akkreditációjára, működésére és hitelesítésére alkalmazott kritériumok részben vagy egészben történő teljesítését.

(3) A Társulási Bizottság ésszerű időn belül és a vonatkozó szabályok megfelelési szintjét mérlegelve határoz arról, hogy a (2) bekezdésben említett ajánlás összhangban van-e ezzel a fejezettel. Amennyiben ez az eset áll fenn, a Felek az említett ajánlást egy, a követelmények, képesítések, engedélyek és más, az illetékes hatóságok által megtárgyalandó szabályok kölcsönös elismeréséről szóló megállapodással végrehajtják.

(4) Az említett megállapodás megfelel a WTO-megállapodás, és különösen a GATS VII. cikke vonatkozó rendelkezéseinek.

(5) A Felek egyetértése esetén mindkét Fél elősegíti, hogy illetékes hatóságai eljárásokat dolgozzanak ki a másik Fél szakmai szolgáltatóinak ideiglenes engedélyezésére.

(6) A Társulási Bizottság időközönként, de legalább háromévente egyszer áttekinti e cikk végrehajtását.

104. cikk

Elektronikus kereskedelem [8]

Felismerve, hogy az elektronikus eszközök alkalmazása számos ágazatban növeli a kereskedelmi lehetőségeket, a Felek megállapodnak a közöttük folytatott elektronikus kereskedelem fejlesztésének támogatásáról, különösen a piacra jutás és az elektronikus kereskedelem kapcsán felmerülő szabályozási kérdések terén történő együttműködés révén.

105. cikk

Átláthatóság

Mindkét Fél azonnal megválaszolja a másik Fél egyedi tájékoztatásra vonatkozó bármilyen kérését, amely ehhez a fejezethez tartozó vagy ezt a fejezetet érintő, általánosan alkalmazandó bármilyen intézkedésével vagy nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos. A 190. cikkben említett kapcsolattartó pont kérésre minden említett kérdésről egyedi tájékoztatást nyújt a másik Fél szolgáltatóinak. A kapcsolattartó pont nem szükségszerűen a jogszabályok és rendeletek letéteményese.

2. szakasz

Nemzetközi tengeri szállítás

106. cikk

Hatály

(1) A 95. cikk (5) bekezdése ellenére e szakasz rendelkezéseit a Közösségen, illetve Chilén kívül letelepedett, és a Közösség vagy Chile állampolgárai által ellenőrzött hajózási társaságokra kell alkalmazni, amennyiben ezek hajóit az említett tagállamban vagy Chilében, az ottani jogszabályok szerint jegyezték be, és egy tagállam vagy Chile lobogója alatt hajóznak.

(2) Ez a cikk a nemzetközi tengeri szállításra vonatkozik, ideértve a háztól házig szállítást, és a tengeri szállítást is magában foglaló, intermodális szállítási műveleteket.

107. cikk

Fogalommeghatározások

E szakasz alkalmazásában:

a) "intermodális szállítási műveletek": meghatározás szerint a nemzetközi szállítmányok háztól házig szállításának intézésére, és ebből a célból más szállítási módok szolgáltatóival való közvetlen szerződésre vonatkozó jog;

b) "nemzetközi tengeri szolgáltató": a nemzetközi szállítmányokkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó személy, azaz tengeri szolgáltatások, rakománykezelés, tárolási és raktározási szolgáltatások, vámkezelési szolgáltatások, konténerállomás és lerakat, ügynökségi és fuvartovábbítási szolgáltatások.

108. cikk

Piacra jutás és nemzeti elbánás

(1) Tekintettel a liberalizációnak a nemzetközi tengeri szállítás terén a Felek között fennálló szintjére:

a) a Felek továbbra is hatékonyan alkalmazzák a nemzetközi tengeri piachoz és forgalomhoz való korlátozás nélküli hozzáférés elvét, kereskedelmi és megkülönböztetéstől mentes alapon;

b) az egyes Felek továbbra is legalább olyan kedvező elbánásban részesítik a másik Fél lobogója alatt hajózó vagy szolgáltatói által üzemeltetett hajókat, mint saját hajóikat, tekintettel – többek között – a kikötők igénybevételére, a kikötők infrastruktúrájának és kiegészítő tengeri szolgáltatásainak igénybevételére, a vonatkozó illetékekre és díjakra, vámlétesítményekre, a horgonyzóhelyek elosztására és a be- és kirakodási lehetőségekre.

(2) Az (1) bekezdés elveinek alkalmazásakor a Felek vállalják a következőket:

a) a jövőben harmadik országokkal megkötendő kétoldalú megállapodásaikban nem vezetnek be rakománymegosztási záradékot, kivéve azokat a rendkívüli körülményeket, amikor az érintett Fél vonalhajózási társaságainak egyébként nem lenne valós lehetőségük az érintett harmadik országgal rendszeres kereskedelmi hajózási tevékenységet folytatni;

b) megtiltják a rakománymegosztási megegyezéseket a száraz és folyékony ömlesztett rakományokról szóló jövőbeli kétoldalú megállapodásokban;

c) e megállapodás hatálybalépésekor megszüntetnek minden egyoldalú intézkedést, valamint igazgatási, technikai és egyéb akadályt, amely korlátozó vagy megkülönböztető hatást gyakorolhat a szabad szolgáltatásra a nemzetközi tengeri szállításban.

(3) Saját területén mindkét Fél engedélyezi a másik Fél nemzetközi tengeri szolgáltatóinak kereskedelmi jelenlétét, legalább olyan kedvező letelepedési és működési feltételekkel, mint amilyeneket saját vagy bármely harmadik ország szolgáltatóinak nyújt – amelyik feltétel kedvezőbb – és a saját listájában foglalt feltételeknek megfelelően.

3. szakasz

Távközlési szolgáltatások

109. cikk

Fogalommeghatározások

E szakasz alkalmazásában:

a) "távközlési szolgáltatások": az elektromágneses jelek – hang, adat, kép és ezek bármilyen kombinációja – továbbítása, a műsorszolgáltatás [9] kivételével. Ezért az ebben az ágazatban vállalt kötelezettségek nem vonatkoznak a tartalomszolgáltatásból álló gazdasági tevékenységre, amely a továbbításhoz távközlési szolgáltatást igényel. A távközlési szolgáltatással továbbított tartalomszolgáltatására a Felek által más vonatkozó ágazatokban tett egyedi kötelezettségvállalások vonatkoznak;

b) "szabályozó hatóság": az e szakaszban említett kérdésekkel kapcsolatos szabályozási feladatokkal megbízott szerv vagy szervek;

c) "alapvető távközlési berendezés": olyan nyilvános távközlési továbbítási hálózat és szolgáltatás:

i. amelyet kizárólag vagy elsődlegesen egyetlen vagy korlátozott számú szolgáltató nyújt; és

ii. amelynek szolgáltatásnyújtás céljából történő helyettesítése gazdaságilag vagy technikailag nem kivitelezhető.

110. cikk

Szabályozó hatóság

(1) A távközlési szolgáltatások szabályozó hatóságai elkülönülnek az alapvető távközlési szolgáltatóktól, és azoknak nem tartoznak beszámolási kötelezettséggel.

(2) A szabályozó hatóságok határozatai és az általuk alkalmazott eljárások minden piaci résztvevő tekintetében pártatlanok.

(3) A szabályozó hatóság határozata által érintett szolgáltatónak jogában áll az említett határozat ellen fellebbezni.

111. cikk

Szolgáltatásnyújtás

(1) Amennyiben a szolgáltatás engedélyhez kötött, az engedélyezés feltételeit nyilvánosan hozzáférhetővé teszik, és az engedélykérelemre vonatkozó döntés meghozatalához általában szükséges időtartamot is nyilvánosságra hozzák.

(2) Amennyiben a szolgáltatás engedélyhez kötött, a kérelmezőt – kérésre – tájékoztatják az engedély megtagadásának okáról.

112. cikk

Jelentős szolgáltatók

(1) A jelentős szolgáltató olyan szolgáltató, amely az alapvető távközlési szolgáltatások piacán az ár és az ellátás tekintetében a következőkből eredően képes jelentősen befolyásolni a részvétel feltételeit:

a) alapvető berendezések feletti ellenőrzés; vagy

b) piaci helyzetének kihasználása.

(2) A Felek megfelelő intézkedéseket tartanak fenn annak érdekében, hogy a versenyellenes gyakorlat bevezetésében vagy folytatásában megakadályozzák a külön-külön vagy együttesen jelentős szolgáltatónak számító szolgáltatókat.

(3) A fent említett versenyellenes gyakorlatok különösen a következőket foglalják magukban:

a) részvétel versenyellenes kereszt-szubvencionálásban;

b) a versenytársaktól kapott tájékoztatás felhasználása, versenyellenes eredményekkel; és

c) a többi szolgáltató számára az alapvető berendezésekre vonatkozó műszaki információ és a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges kereskedelmi információ időben történő átadásának elmulasztása.

113. cikk

Összekapcsolódás

(1) Ez a szakasz a nyilvános távközlési továbbítási hálózatokat vagy szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókkal való összekapcsolódásra vonatkozik annak érdekében, hogy az egyik szolgáltató felhasználói kapcsolatba léphessenek egy másik szolgáltató felhasználóival, és hozzáférjenek egy másik szolgáltató által nyújtott szolgáltatáshoz.

(2) A hálózat bármely, műszakilag kivitelezhető pontján biztosítani kell az összekapcsolódást egy jelentős szolgáltatóval. Az említett összekapcsolódást a következőképpen biztosítják:

a) megkülönböztetésmentes feltételekkel, kondíciókkal (a műszaki szabványokat és előírásokat is beleértve) és díjszabással, és legalább olyan kedvező minőségben, mint saját hasonló szolgáltatásai, vagy nem kapcsolt szolgáltatók, illetve leányvállalatai vagy egyéb kapcsolt vállalatai által nyújtott hasonló szolgáltatások esetében; és

b) időben pontosan, a gazdasági megvalósíthatóság szempontjából átlátható és ésszerű feltételekkel, kondíciókkal (a műszaki szabványokat és előírásokat is beleértve) és költségorientált díjszabással, megfelelő részletességgel, hogy a szolgáltatónak ne kelljen fizetnie a hálózat olyan összetevőiért vagy berendezéseiért, amelyekre a nyújtani kívánt szolgáltatáshoz nincs szüksége; és

c) kérésre a felhasználók többsége számára felajánlott hálózati végpontokon kívüli pontokon, a szükséges kiegészítő berendezések megépítési költségeit tükröző díjszabás ellenében.

(4) A jelentős szolgáltatóval való összekapcsolódásra alkalmazandó eljárások nyilvánosan hozzáférhetők.

(5) A jelentős szolgáltatók a megkülönböztetésmentesség érdekében a Felek szolgáltatói számára hozzáférhetővé teszik összekapcsolódási megállapodásaikat, és/vagy előzetesen referencia összekapcsolódási ajánlatokat tesznek közzé, amennyiben azok nyilvánosan még nem hozzáférhetők.

114. cikk

Korlátozott erőforrások

A korlátozott erőforrások – ideértve a frekvenciákat, az útvonalak számát és jogait – elosztására és felhasználására vonatkozó eljárásokat a felek tárgyilagos, pontos, átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon hajtják végre.

115. cikk

Egyetemes szolgáltatás

(1) Mindkét Félnek jogában áll meghatározni az általa fenntartani kívánt egyetemes szolgáltatási kötelezettség fajtáját.

(2) Az egyetemes szolgáltatást szabályozó rendelkezések átláthatóak, tárgyilagosak és megkülönböztetéstől mentesek. Emellett versenyszempontból semlegesnek kell lenniük, és nem jelenthetnek a szükségesnél nagyobb terhet.

II. FEJEZET

PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

116. cikk

Hatály

(1) Ez a fejezet a pénzügyi szolgáltatások kereskedelmét érintő, a Felek által elfogadott vagy fenntartott intézkedésekre vonatkozik.

(2) E fejezet alkalmazásában a pénzügyi szolgáltatások kereskedelme egy pénzügyi szolgáltatás nyújtása a következő módokon:

a) az egyik Fél területéről a másik Fél területére (1. mód);

b) az egyik Fél területén a másik Fél pénzügyi szolgáltatást igénybe vevőjének (2. mód);

c) az egyik Fél egy pénzügyi szolgáltatója által, a másik Fél területén való kereskedelmi jelenlétével (3. mód);

d) az egyik Fél pénzügyi szolgáltatója által, természetes személyeknek a másik Fél területén való jelenlétével (4. mód).

(3) E fejezet egyetlen rendelkezése sem tartalmaz a kormányzati beszerzésre vonatkozó kötelezettséget, amely e rész IV. címének tárgya.

(4) E fejezet rendelkezései nem vonatkoznak a Felek által nyújtott szubvenciókra. A Felek felülvizsgálják a pénzügyi szolgáltatások kereskedelméhez kapcsolódó szubvencionálási rendszabályok kérdését, a GATS XV. cikkében foglalt rendszabályok e megállapodásba történő beépítése céljából.

(5) Ez a fejezet nem vonatkozik a következőkre:

i. egy központi bank vagy pénzügyi hatóság vagy bármely más közjogi testület által a pénzügy- vagy árfolyam-politika keretében végzett tevékenység;

ii. a kötelező szociális biztonsági rendszer vagy az állami nyugdíjrendszer részét képező tevékenységek;

iii. egy közjogi testület által a kormány számlájára, garanciájával vagy a kormány pénzügyi forrásainak felhasználásával végzett más tevékenységek.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában, amennyiben valamelyik Fél lehetővé teszi, hogy pénzügyi szolgáltatói az (5) bekezdés ii. vagy iii. pontjában említett bármilyen tevékenységet közjogi testülettel vagy pénzügyi szolgáltatóval versenyben végezzék, akkor ezt a fejezetet az említett tevékenységekre is alkalmazni kell.

117. cikk

Fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában:

1. "intézkedés": egy Fél által hozott bármilyen intézkedés, jogszabály, rendelet, szabály, eljárás, határozat, igazgatási tevékenység formájában vagy bármilyen más formában;

2. "egy Fél által elfogadott vagy fenntartott intézkedés": a következők által hozott intézkedés:

i. központi, regionális vagy helyi kormányzatok és hatóságok; és

ii. nem kormányzati szervek a központi, regionális vagy helyi kormányzatok vagy hatóságok által rájuk ruházott hatáskör gyakorlásakor;

3. "pénzügyi szolgáltató" bármilyen természetes vagy jogi személy, amely pénzügyi szolgáltatást kíván nyújtani vagy nyújt, de a "pénzügyi szolgáltató" kifejezés az állami szerveket nem foglalja magában;

4. a "közjogi testület":

i. az egyik Fél kormánya, központi bankja vagy pénzügyi hatósága, vagy az egyik Fél tulajdonában levő vagy általa ellenőrzött szervezet, amely elsődlegesen kormányzati célú kormányzati feladatokat vagy tevékenységeket lát el, nem beleértve az elsősorban kereskedelmi feltételekkel pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezeteket; vagy

ii. olyan magánszerv, amely rendesen a központi bank vagy pénzügyi hatóság feladatkörébe tartozó feladatokat lát el, az említett feladatkör gyakorlásakor;

5. "kereskedelmi jelenlét": bármilyen fajta üzleti vagy szakmai letelepedés a másik Fél területén pénzügyi szolgáltatás nyújtása céljából, a következők révén is:

i. jogi személy alapítása, felvásárlása vagy fenntartása; vagy

ii. fióktelep vagy képviseleti iroda létrehozása vagy fenntartása;

6. "jogi személy": a vonatkozó jogszabályok szerint létesített vagy egyéb módon szervezett, nyereség céljából vagy más célból létrehozott, magán- vagy kormányzati tulajdonban lévő bármilyen jogi személy, ideértve bármilyen vállalatot, trösztöt, személyegyesítő társaságot, közös vállalatot, egyszemélyes vállalatot vagy társulást;

7. "valamelyik Fél jogi személye": a Közösség vagy tagállamai, illetve Chile jogszabályai szerint létesített vagy egyéb módon szervezett jogi személy.

Amennyiben egy jogi személynek csak a létesítő okirat szerinti székhelye vagy központi ügyintézése található a Közösség vagy Chile területén, az nem tekinthető közösségbeli, illetve chilei jogi személynek, kivéve, ha a Közösség vagy Chile területén jelentős üzleti tevékenységet folytat;

8. "természetes személy:" egy tagállam vagy Chile állampolgára, saját jogszabályaik értelmében;

9. "pénzügyi szolgáltatás": valamelyik Fél pénzügyi szolgáltatója által kínált, bármilyen pénzügyi jellegű szolgáltatás. A pénzügyi szolgáltatások körébe tartoznak a következő tevékenységek:

Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások

i. közvetlen biztosítás (ideértve a társbiztosítást):

A. életbiztosítás

B. nem életbiztosítás

ii. viszontbiztosítás és visszaengedményezés;

iii. biztosítás közvetítése, például alkusz és ügynökség;

iv. kiegészítő biztosítási szolgáltatások, például tanácsadás, biztosításmatematika, kockázatértékelés és kárrendezési szolgáltatások;

Banki és más pénzügyi szolgáltatások (a biztosítás kivételével)

v. letétek és egyéb visszafizetendő pénzeszközök átvétele a lakosságtól;

vi. mindenfajta kölcsön, ideértve a fogyasztói hitelt, jelzáloghitelt, követelésbehajtást és a kereskedelmi ügyletek finanszírozását;

vii. pénzügyi lízing;

viii. bármely kifizetési és pénzügyi transzmisszió szolgáltatás, ideértve a hitel-, terhelési- és betéti kártyákat, utazási csekket és bankváltót;

ix. garancia és kötelezettségvállalás;

x. a következőkkel folytatott kereskedelem saját számlára vagy az ügyfelek számlájára, tőzsdén vagy tőzsdén kívüli forgalomban vagy egyéb módon:

A. pénzpiaci eszközök, ideértve a csekket, váltót és letéti jegyeket;

B. deviza;

C. származékos termékek, ideértve a tőzsdei határidős és opciós ügyleteket, de azokra nem korlátozva;

D. árfolyam- és kamatlábeszközök, ideértve az olyan termékeket, mint például a swapügyletek, kamatláb-megállapodások;

E. átruházható értékpapírok;

F. egyéb forgatható értékpapírok és pénzügyi eszközök, a veretlen aranyat is beleértve.

xi. részvétel mindenfajta értékpapír kibocsátásában, ideértve az (állami vagy magán) ügynökként való jegyzést és elhelyezést, valamint az ilyen kibocsátásokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása;

xii. pénzalkuszi tevékenység;

xiii. vagyonkezelés, például készpénz- és portfóliókezelés, mindenfajta kollektív befektetés kezelése, nyugdíjalap-kezelés, értékpapír-letéti őrzés, értékpapír-letétkezelés és bizományosi szolgáltatások;

xiv. pénzügyi eszközökkel kapcsolatos elszámolási és klíring szolgáltatások, ideértve az értékpapírokat, származékos termékeket és egyéb forgatható értékpapírokat;

xv. más pénzügyi szolgáltatóktól származó pénzügyi információ, illetve pénzügyi adatfeldolgozó és kapcsolódó szoftver biztosítása és átadása;

xvi. az v–xv. alpontban felsorolt bármely tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás, közvetítés és más kiegészítő pénzügyi szolgáltatás, ideértve a hitelreferenciát és -elemzést, beruházási és portfóliókutatást és -tanácsadást, és a szerzéssel, vállalati átszervezéssel és stratégiaalkotással kapcsolatos tanácsadást;

10. "új pénzügyi szolgáltatás" olyan pénzügyi jellegű szolgáltatás – a meglévő vagy új termékekkel összefüggő szolgáltatásokat, illetve a termék kiszállításának módját is beleértve –, amelyet az egyik Fél területén egyetlen pénzügyi szolgáltató sem biztosít, viszont a másik Fél területén hozzáférhető.

118. cikk

Piacra jutás

(1) A 116. cikkben meghatározott szolgáltatási módokon keresztül történő piacra jutás tekintetében mindkét Fél legalább olyan kedvező elbánásban részesíti a másik Fél pénzügyi szolgáltatásait és pénzügyi szolgáltatóit, mint a 120. cikkben említett listában megállapított és részletezett feltételek, korlátozások és körülmények értelmében előírt.

(2) Azokban az ágazatokban, amelyekben piacra jutással kapcsolatos kötelezettségeket vállaltak, a Felek a listájukban szereplő eltérő rendelkezés hiányában sem egy régió, sem teljes területük tekintetében nem tartanak fenn és nem fogadnak el a következőképpen meghatározható intézkedéseket:

a) a pénzügyi szolgáltatók számának korlátozása akár számszerű kvóták, monopóliumok, kizárólagos szolgáltatók formájában, akár a gazdasági szükséglet vizsgálat követelménye formájában;

b) a pénzügyi szolgáltatási ügyletek vagy eszközök összértékének korlátozása számszerű kvóták formájában vagy a gazdasági szükséglet vizsgálat követelménye formájában;

c) a valamilyen meghatározott számszerű egységben kifejezett pénzügyi szolgáltatási műveletek számának vagy a szolgáltatási kibocsátás teljes mennyiségének korlátozása kvóták formájában vagy a gazdasági szükséglet vizsgálat követelménye formájában [10];

d) egy adott pénzügyi szolgáltatási ágazatban vagy pénzügyi szolgáltató által alkalmazható, az adott pénzügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges és ahhoz közvetlenül kapcsolódó természetes személyek számának korlátozása számszerű kvóták vagy a gazdasági szükséglet vizsgálat követelménye formájában;

e) olyan intézkedések, amelyek bizonyos fajta jogi személyeket vagy közös vállalatokat követelnek meg, illetve ezekre korlátozódnak, amelyeken keresztül a másik Fél pénzügyi szolgáltatója pénzügyi szolgáltatást nyújthat; és

f) a külföldi tőke részvételének korlátozása a külföldi tőkerészesedés legmagasabb százalékos arányának, illetve az egyéni vagy összesített külföldi beruházások összértékének megadásával.

119. cikk

Nemzeti elbánás

(1) Mindkét Fél, a saját listájában szereplő ágazatokban, és a listában megállapított feltételekre és korlátozásokra is figyelemmel, a pénzügyi szolgáltatásokat érintő valamennyi intézkedése tekintetében legalább olyan kedvező elbánásban részesíti a másik Fél pénzügyi szolgáltatásait és pénzügyi szolgáltatóit, mint amilyet saját hasonló pénzügyi szolgáltatásainak és pénzügyi szolgáltatóinak nyújt [11].

(2) Egy Fél vagy úgy teljesítheti az (1) bekezdésben foglalt követelményt, hogy a saját hasonló pénzügyi szolgáltatásainak és pénzügyi szolgáltatóinak nyújtott elbánással formailag megegyező elbánásban részesíti a másik Fél pénzügyi szolgáltatásait és pénzügyi szolgáltatóit, vagy úgy, hogy attól formailag eltérő elbánásban részesíti azokat.

(3) A formailag megegyező vagy formailag eltérő elbánást akkor kell kedvezőtlenebbnek tekinteni, ha a versenyfeltételeket az egyik Fél pénzügyi szolgáltatásainak vagy pénzügyi szolgáltatóinak javára módosítja a másik Fél hasonló pénzügyi szolgáltatásaihoz vagy pénzügyi szolgáltatóihoz viszonyítva.

120. cikk

Egyedi kötelezettségvállalások listája

(1) A Felek által a 118. és 119. cikk szerint tett egyedi kötelezettségvállalásokat a VIII. mellékletben megadott lista tartalmazza. Az említett kötelezettségvállalások ágazatai tekintetében minden lista meghatározza a következőket:

a) a piacra jutás feltételei, korlátai és körülményei;

b) a nemzeti elbánás feltételei és megszorításai;

c) a (3) bekezdésben említett további kötelezettségekkel összefüggő vállalások;

d) indokolt esetben a kötelezettségvállalások teljesítésének időkerete és a kötelezettségek hatálybalépésének időpontja.

(2) A sem a 118., sem a 119. cikkel nem összeegyeztethető intézkedéseket a 118. cikkre vonatkozó oszlop tartalmazza. Ebben az esetben a megjegyzés a 119. cikkhez is tartozó feltételnek vagy korlátozásnak tekintendő.

(3) Ha valamelyik fél a 118. és 119. cikk szerinti listájába nem tartozó, a pénzügyi szolgáltatások kereskedelmét érintő intézkedésekre vonatkozó egyedi kötelezettségvállalásokat tesz, az ilyen kötelezettségvállalásokat a lista kiegészítő kötelezettségvállalásként tartalmazza.

121. cikk

Új pénzügyi szolgáltatások

(1) Az egyik Fél engedélyezi a másik Fél a területén letelepedett pénzügyi szolgáltatói számára, hogy a területén bármilyen új pénzügyi szolgáltatást kínáljanak azokban az alágazatokban és azon pénzügyi szolgáltatások terén, amelyekre a listában kötelezettséget vállalt, összhangban az említett listában foglalt feltételekkel, korlátozásokkal, körülményekkel és fenntartásokkal, és feltéve, hogy az új pénzügyi szolgáltatás bevezetése nem tesz szükségessé új jogszabályt, illetve egy meglévő jogszabály módosítását.

(2) A Felek meghatározhatják a szolgáltatás nyújtásának jogi formáját, és engedélyhez köthetik a pénzügyi szolgáltatás nyújtását. Amennyiben a szolgáltatás engedélyhez kötött, az erről szóló döntést ésszerű határidőn belül meg kell hozni, és az engedély kizárólag prudenciális okokból tagadható meg.

122. cikk

Adatfeldolgozás a pénzügyi szolgáltatási ágazatban

(1) Mindkét fél engedélyezi a másik Fél pénzügyi szolgáltatója számára, hogy elektronikus vagy más formában, adatfeldolgozás céljából információt továbbítson a területére vagy területéről, amennyiben az említett adatfeldolgozás a pénzügyi szolgáltató szokásos üzletviteléhez szükséges.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett információ személyes adatokból áll vagy ilyeneket tartalmaz, az ilyen információnak az egyik Fél területéről a másik Fél területére történő továbbítására annak a Félnek az egyének védelmének a személyes adatok továbbítása és feldolgozása tekintetében való szabályozásáról szóló nemzeti jogszabályával összhangban kerül sor, amelyiknek a területéről továbbítják az információt.

123. cikk

Hatékony és átlátható szabályozás a pénzügyi szolgáltatási ágazatban

(1) Mindkét Fél – a lehetőségekhez mérten – előzetesen tájékoztat minden érdekelt személyt a Fél által elfogadásra javasolt, általánosan alkalmazandó intézkedésről annak érdekében, hogy az említett személyek megtehessék észrevételeiket az intézkedéssel kapcsolatban. Az intézkedések a következőképpen ismertethetők:

a) hivatalos közzététellel; vagy

b) más írásbeli vagy elektronikus formában.

(2) Az érdekeltek számára mindkét Fél illetékes pénzügyi hatósága hozzáférhetővé teszi a pénzügyi szolgáltatásnyújtás iránti kérelem kitöltésére vonatkozó követelményeket.

(3) A kérelmező kérésére az illetékes pénzügyi hatóság tájékoztatja a kérelmezőt kérelme helyzetéről. Ha az említett hatóság további tájékoztatást kér a kérelmezőtől, erről indokolatlan késedelem nélkül értesíti a kérelmezőt.

(4) Mindkét Fél törekszik arra, hogy területén nemzetközileg elfogadott szabványokat vezessen be és alkalmazzon a pénzügyi szolgáltatási ágazat szabályozása és felügyelete, valamint a pénzmosás elleni harc terén. Ebből a célból a felek a 127. cikkben említett pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó különbizottság keretében együttműködnek, valamint információt és tapasztalatot cserélnek.

124. cikk

Bizalmas információ

E fejezet rendelkezései:

a) nem követelik meg olyan bizalmas információk átadását a Felek részéről, amelyek nyilvánosságra hozása akadályozná a jogszabályok alkalmazását, vagy más módon ellentétes lenne a közérdekkel, illetve sértené egyes, akár állami, akár magánvállalatok törvényes kereskedelmi érdekeit;

b) nem értelmezhetők úgy, hogy megkövetelnék a Felek részéről a pénzügyi szolgáltatók egyéni ügyfeleinek pénzügyeire vagy számláira vonatkozó információk átadását, illetve a közigazgatási intézmények birtokában lévő bizalmas vagy védett információ közlését.

125. cikk

Prudenciális kivétel

(1) Ennek a fejezetnek egyetlen rendelkezése sem tiltja a Felek számára ésszerű intézkedések elfogadását vagy fenntartását prudenciális okokból, mint például a következők:

a) a beruházók, letétesek, pénzpiaci résztvevők, kötvénytulajdonosok, illetve olyan személyek védelme, akikkel szemben egy pénzügyi szolgáltatónak letéteményesi kötelezettsége áll fenn;

b) a pénzügyi szolgáltatók biztonságának, fizetőképességének, sértetlenségének vagy pénzügyi felelősségének fenntartása; és

c) valamelyik Fél pénzügyi rendszere teljességének és stabilitásának biztosítása.

(2) Amennyiben az ilyen intézkedések nem felelnek meg e fejezet rendelkezéseinek, azok nem használhatók fel eszközként arra, hogy a Fél elkerülje az e fejezet értelmében vállalt kötelezettségeinek vagy kötelességeinek teljesítését.

126. cikk

Elismerés

(1) Az egyik Fél elismerheti a másik fél prudenciális intézkedéseit annak meghatározásakor, hogy a Fél pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó intézkedéseit hogyan kell alkalmazni. Ez az elismerés, amely létrejöhet összehangolás révén vagy másképpen, alapulhat megállapodáson vagy megegyezésen, illetve autonóm módon is adható.

(2) Az a Fél, amely harmadik féllel kötött, jövőbeli vagy létező – például az (1) bekezdésben említett – megállapodás vagy megegyezés aláíró fele, megfelelő lehetőséget biztosít a másik Félnek arra, hogy tárgyaljon a megállapodáshoz vagy megegyezéshez való csatlakozásáról, illetve tárgyalást folytasson hasonló megállapodásokról vagy megegyezésekről, olyan körülmények között, amelyekben a megállapodás vagy megegyezés aláíró felei között a szabályozás, felügyelet és a szabályozás végrehajtása, és – szükség esetén – információcserére vonatkozó eljárások terén egyenértékűség áll fenn. Ha valamelyik Fél autonóm módon nyújt elismerést, megfelelő lehetőséget biztosít a másik Félnek arra, hogy bizonyítsa az ilyen körülmények fennállását.

127. cikk

Pénzügyi szolgáltatások különbizottsága

(1) A Felek létrehozzák a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó különbizottságot. A különbizottság a Felek képviselőiből áll. Mindkét Fél főképviselője a félnek pénzügyi szolgáltatásokért felelős, a IX. mellékletben meghatározott hatóságának tisztviselője.

(2) A különbizottság feladatai közé tartoznak a következők:

a) e fejezet végrehajtásának felügyelete;

b) a Felek valamelyike által a különbizottság elé utalt, pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő kérdések mérlegelése.

(3) A különbizottság valamelyik Fél kérésére, a Felek által előzetesen megállapított időpontban és napirend szerint ülésezik. A különbizottság elnöki tisztségét a Felek felváltva töltik be. A különbizottság üléseinek eredményéről a Társulási Bizottságnak számol be.

(4) Három évvel e megállapodás hatálybalépését követően a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó különbizottság olyan, e megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez hozzájáruló fellépéseket mérlegel, amelyek célja a pénzügyi szolgáltatások kereskedelmének megkönnyítése és kiterjesztése, és erről jelentést tesz a Társulási Bizottságnak.

128. cikk

Konzultációk

(1) Az ezzel a fejezettel összefüggésben felmerülő bármilyen kérdésben bármelyik Fél kérhet konzultációt a másik Féltől. A másik Fél jóindulatúan mérlegeli a kérést. A Felek konzultációik eredményeiről beszámolnak a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó különbizottságnak.

(2) Az e cikk értelmében folytatott konzultációkon részt vesznek a IX. mellékletben meghatározott hatóságok tisztviselői.

(3) E cikk egyetlen rendelkezése sem követeli meg a konzultációkon részt vevő pénzügyi hatóságoktól olyan információ közlését vagy olyan intézkedés meghozatalát, amely egyedi szabályozási, felügyeleti, igazgatási vagy végrehajtási ügyekbe ütközik.

(4) Ha az egyik Fél pénzügyi hatóságának felügyeleti célból információra van szüksége a másik Fél területén működő pénzügyi szolgáltatóról, az említett pénzügyi hatóság a másik Fél területén illetékes pénzügyi hatósághoz fordulhat felvilágosításért. Az ilyen információk átadása a másik Fél vonatkozó jogszabályaiban foglalt feltételek, kondíciók és korlátozások, illetve az érintett pénzügyi hatóságok közötti előzetes megállapodás vagy megegyezés követelményének függvénye.

129. cikk

Vitarendezésre vonatkozó egyedi rendelkezések

(1) Amennyiben e cikk eltérő módon nem rendelkezik, az e fejezet keretében felmerülő vitás kérdéseket a VIII. cím rendelkezéseinek megfelelően kell rendezni.

(2) A 184. cikk alkalmazásában a 128. cikk alapján tartott konzultációk – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a 183. cikkben említett konzultációnak tekintendők. A konzultációk kezdeményezésekor a Felek tájékoztatást adnak, hogy lehetővé tegyék annak megvizsgálását, hogy valamelyik fél egy intézkedése vagy bármely más kérdés hogyan érinti e fejezet működését és alkalmazását, és a konzultációk során kicserélt információt bizalmasan kezelik. Ha a kérdés a 128. cikk szerinti konzultációt követő 45 napon belül, illetve a 128. cikk (1) bekezdésének értelmében beterjesztett konzultációkérést követő 90 napon belül nem oldódik meg – amelyik időpont korábbi –, a panaszos Fél írásban kérheti választottbírósági bizottság létrehozását. A Felek a konzultációk eredményeit közvetlenül a Társulási Bizottságnak jelentik.

(3) A 185. cikk alkalmazásában:

a) a választottbírósági bizottság elnöke egy pénzügyi szakértő;

b) a Társulási Bizottság, legkésőbb az e megállapodás hatálybalépését követő hat hónapon belül, összeállít egy legalább öt olyan személyből álló listát, akik egyik Félnek sem állampolgárai, és akik vállalják, hogy a pénzügyi szolgáltatások területén választottbíróként és a választottbírósági bizottság elnökeként járjanak el, továbbá alkalmasak erre. A Társulási Bizottság biztosítja, hogy a lista bármely időpontban öt személyt tartalmazzon. Az említett személyek a pénzügyi szolgáltatások joga vagy gyakorlata területén –a pénzügyi szervezetek szabályozását is beleértve – szakértelemmel vagy tapasztalattal rendelkeznek, függetlenek, magánszemélyként jelennek meg, sem a Felek valamelyikével, sem egy szervezettel nem állnak viszonyban, és nem fogadnak el azoktól utasítást, és megfelelnek a XVI. mellékletben megfogalmazott magatartási kódexnek. Az említett lista háromévente módosítható;

c) a választottbírósági bizottság létrehozása iránti kérelmet követő három napon belül a Társulási Bizottság elnöke a b) bekezdésben említett listából sorsolással kiválasztja a választottbírósági bizottság elnökét. A másik két választottbírót a Társulási Bizottság elnöke a 185. cikk (2) bekezdésében említett listából választja ki sorsolással, egyet a panaszos Fél által a Társulási Bizottságnak javasolt személyek közül, a másikat a bepanaszolt Fél által a Társulási Bizottságnak javasolt személyek közül.

III. FEJEZET

LETELEPEDÉS

130. cikk

Hatály

Ez a fejezet a letelepedésre vonatkozik minden ágazatban, valamennyi szolgáltatási ágazat –a pénzügyi szolgáltatási ágazatot is beleértve – kivételével.

131. cikk

Fogalommeghatározások

E fejezet alkalmazásában,

a) "jogi személy": a vonatkozó jogszabályok szerint létesített vagy egyéb módon szervezett, nyereség céljából vagy egyéb célból létrehozott, magán- vagy kormányzati tulajdonban lévő bármilyen jogi személy, ideértve bármilyen vállalatot, trösztöt, személyegyesítő társaságot, közös vállalatot, egyszemélyes vállalatot vagy társulást;

b) "valamelyik fél jogi személye": a Közösség vagy tagállamai, illetve Chile jogszabályai szerint létesített vagy egyéb módon szervezett jogi személy;

amennyiben egy jogi személynek csak a létesítő okirat szerinti székhelye vagy központi ügyvezetése található a Közösség vagy Chile területén, az nem tekinthető közösségbeli, illetve chilei jogi személynek, kivéve, ha a Közösség vagy Chile területén jelentős üzleti tevékenységet folytat;

c) "természetes személy": egy tagállam vagy Chile állampolgára, saját jogszabályaik értelmében;

d) a "letelepedés" a következők valamelyike:

i. jogi személy alapítása, szerzése vagy fenntartása; vagy

ii. fióktelep vagy képviseleti iroda létrehozása vagy fenntartása,

az egyik Fél területén gazdasági tevékenység végzése céljából.

A természetes személyek tekintetében ez nem terjed ki a másik Fél munkaerőpiacán való álláskeresésre vagy munkavállalásra, illetve nem jelent hozzáférési jogot a másik Fél munkaerőpiacához.

132. cikk

Nemzeti elbánás

Mindkét Fél, a X. mellékletben szereplő ágazatokban, és az abban megállapított feltételekre és korlátozásokra is figyelemmel, a letelepedés tekintetében legalább olyan kedvező elbánásban részesíti a másik Fél jogi és természetes személyeit, mint amilyet saját, hasonló gazdasági tevékenységet végző jogi és természetes személyeinek biztosít.

133. cikk

Szabályozási jog

A 132. cikk rendelkezéseire is figyelemmel mindkét Fél szabályozhatja a jogi és természetes személyek letelepedését.

135. cikk

Záró rendelkezések

(1) E fejezet tekintetében a Felek megerősítik bármilyen kétoldalú vagy többoldalú megállapodás alapján fennálló jogaikat és kötelezettségeiket, amely megállapodásnak aláíró felei.

(2) A beruházási feltételek fokozatos liberalizációjának céljából a Felek megerősítik arra vonatkozó kötelezettségvállalásukat, hogy legkésőbb három évvel e megállapodás hatálybalépését követően, a nemzetközi beruházási megállapodásokban tett kötelezettségvállalásaikkal összhangban áttekintik a beruházások jogi kereteit, a beruházási környezetet és a tőke mozgását a Felek között.

IV. FEJEZET

KIVÉTELEK

135. cikk

Kivételek

(1) Figyelemmel arra a követelményre, hogy az ilyen intézkedéseket nem alkalmazzák olyan módon, amely azonos körülmények fennállása esetén a Felek közötti önkényes vagy indokolatlan megkülönböztetést vagy a szolgáltatások és pénzügyi szolgáltatások kereskedelmének, illetve a letelepedésnek a rejtett korlátozását jelenti, e cím egyetlen rendelkezése sem tiltja olyan intézkedések valamelyik Fél által történő elfogadását vagy érvényesítését, amelyek:

a) a közerkölcs védelméhez, illetve a közrend és közbiztonság fenntartásához szükségesek;

b) az emberek, állatok vagy növények életének vagy egészségének védelméhez szükségesek;

c) a kimeríthető természeti erőforrások megőrzésére vonatkoznak, amennyiben ezeket az intézkedéseket a szolgáltatások hazai biztosításának vagy igénybevételének, illetve a hazai beruházásoknak a korlátozásával összefüggésben vezetik be;

d) a nemzeti művészeti, történelmi vagy régészeti kincsek védelmére vonatkoznak;

e) az e cím rendelkezéseivel nem ellentétes jogszabályok és rendeletek teljesítéséhez szükségesek, ideértve a következőkre vonatkozó jogszabályokat és rendeleteket:

i. a megtévesztő vagy csalárd gyakorlat megelőzése, illetve a szolgáltatási szerződések nem teljesítéséből eredő következmények kezelése;

ii. a személyes adatok feldolgozásával és terjesztésével kapcsolatban az egyének magánéletének védelme, valamint az egyéni adatok és nyilvántartások bizalmas kezelésének védelme; vagy

iii. biztonság.

(2) E cím rendelkezései nem vonatkoznak a Felek saját szociális biztonsági rendszerére, illetve az egyes Felek területén végzett, a közhatalom gyakorlásához – akár alkalomszerűen – kapcsolódó tevékenységekre.

(3) E cím egyetlen rendelkezése sem tiltja a Felek számára a természetes személyek belépésére, tartózkodására, munkavállalására, munkafeltételeire és letelepedésére [12] vonatkozó jogszabályok, rendeletek és követelmények alkalmazását, feltéve, hogy a Felek ezeket nem alkalmazzák olyan módon, amely érvényteleníti vagy sérti a másik Fél számára e cím valamelyik egyedi rendelkezésével biztosított előnyöket.

IV. CÍM

KORMÁNYZATI BESZERZÉS

136. cikk

Célkitűzés

E cím rendelkezéseinek megfelelően a Felek ténylegesen és kölcsönösen megnyitják saját kormányzati beszerzési piacaikat.

137. cikk

Hatály és terjedelem

(1) Ez a cím az áruk és szolgáltatások – az építési beruházásokat is beleértve – a Felek ntézményei által végzett beszerzéséről szóló bármilyen jogszabályra, rendeletre, eljárásra vagy gyakorlatra vonatkozik, az egyes Felek által a XI., XII. és XIII. mellékletben meghatározott feltételekre is figyelemmel.

(2) Ez a cím nem alkalmazandó a következőkre:

a) a következők szerint odaítélt szerződések:

i. egy projektnek a szerződő felek által közösen történő végrehajtására vagy hasznosítására szánt nemzetközi megállapodás;

ii. csapatok állomásoztatásáról szóló nemzetközi megállapodás; és

iii. egy nemzetközi szervezet meghatározott eljárása.

b) nem szerződéses megállapodások, illetve a támogatási vagy együttműködési programok keretében végzett kormányzati támogatás vagy beszerzés bármilyen formája;

c) a következőkre vonatkozó szerződések:

i. föld, meglévő épületek vagy más ingatlan szerzése vagy bérlete, illetve ezekhez fűződő jogok;

ii. műsoranyagok szerzése, kidolgozása, gyártása vagy együttes gyártása műsorszolgáltatók által, és műsoridőre vonatkozó szerződések;

iii. választottbíróság és egyeztető szolgáltatások;

iv. foglalkoztatási szerződések; és

v. kutatási és fejlesztési szolgáltatások, kivéve azokat az eseteket, amikor a nyereség kizárólagosan az intézményt illeti, amely azt saját tevékenységei céljára használja fel, feltéve, hogy az intézmény a szolgáltatást teljes mértékben megtéríti; és

d) pénzügyi szolgáltatások.

(3) Ez a cím a XI., XII. és XIII. mellékletben foglaltak szerint vonatkozik a 138. cikk i) pontjában meghatározott, építési beruházásra vonatkozó koncessziós szerződésekre is.

(4) Egyik Fél sem készíthet, tervezhet vagy szerkeszthet egyéb módon beszerzési szerződést az e cím szerinti kötelezettségeinek megkerülése céljából.

138. cikk

Fogalommeghatározások

E cím alkalmazásában a következő meghatározásokat alkalmazzák:

a) "kormányzati beszerzés": eltérő rendelkezés hiányában, áruk, szolgáltatások vagy ezek kombinációjának bármilyen fajta beszerzése, ideértve a Felek közigazgatási intézményei által kormányzati célból végzett munkát is, amelynek nem célja a kereskedelmi viszonteladás, illetve célja a kereskedelmi értékesítésre szánt áruk előállításában vagy ilyen szolgáltatások nyújtásában való felhasználás. A kormányzati beszerzés magában foglalja a vételt, haszonbérletet, bérletet vagy részletvásárlást, vételi opció kikötésével vagy anélkül;

b) "intézmények": a Felek közigazgatási intézményei, azaz központi, központi szint alatti vagy helyi közigazgatási szervezetek, körzetek, közvállalkozások és bármely más, a XI., XII. és XIII. mellékletben meghatározott olyan intézmény, amely az ebben a címben foglalt rendelkezésekkel összhangban beszerzéssel foglalkozik;

c) "közvállalkozás": minden olyan vállalkozás, amelyre a közigazgatási szervek, tulajdonosi joguk, pénzügyi részvételük vagy a vonatkozó szabályok révén, közvetlenül vagy közvetve, meghatározó befolyást gyakorolhatnak. A közigazgatási szervek meghatározó befolyása alatt az értendő, hogy ezek a hatóságok, közvetlenül vagy közvetve, egy vállalkozás tekintetében:

i. birtokolják a vállalkozás jegyzett tőkéjének többségét;

ii. a vállalkozás által kibocsátott részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok többségével rendelkeznek; vagy

iii. a vállalkozás igazgató, irányító vagy ellenőrző testületében a tagok több mint felét kinevezhetik;

d) "a Felek beszállítója": egy Fél bármilyen természetes vagy jogi személye vagy állami szerve, illetve a Fél ilyen személyeiből és/vagy szerveiből álló csoport, amely árut vagy szolgáltatást, illetve munkavégzést nyújthat. A kifejezés az áruszállítót, szolgáltatót és kivitelezőt egyaránt magában foglalja;

e) "jogi személy": a vonatkozó jogszabályok szerint létesített vagy egyéb módon szervezett, nyereség céljából vagy egyéb célból létrehozott, magán- vagy kormányzati tulajdonban levő bármilyen jogi személy, ideértve bármilyen vállalatot, trösztöt, személyegyesítő társaságot, közös vállalatot, egyszemélyes vállalatot vagy társulást;

f) "valamelyik fél jogi személye": a Közösség vagy tagállamai, illetve Chile jogszabályai szerint létesített vagy egyéb módon szervezett jogi személy.

Amennyiben egy jogi személynek csak a létesítő okirat szerinti székhelye vagy központi ügyvezetése található a Közösség vagy Chile területén, az nem tekinthető közösségbeli, illetve chilei jogi személynek, kivéve, ha a Közösség vagy Chile területén jelentős üzleti tevékenységet folytat;

g) "természetes személy" egy tagállam vagy Chile állampolgára, saját jogszabályaik értelmében;

h) "ajánlattevő": az ajánlatot tett beszállító;

i) "építési beruházásra irányuló koncessziós szerződés": az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződéssel megegyező típusú szerződés, azzal az eltéréssel, hogy az elvégzendő munkáért járó ellenszolgáltatás vagy kizárólag az építmény hasznosításának jogából áll, vagy az említett jogból és kifizetésből együttesen;

j) "ellentételezés": az intézmény által a beszerzési folyamat előtt vagy annak során megállapított vagy mérlegelt olyan feltételek, amelyek támogatják a helyi fejlesztést, vagy javítják az érintett Fél fizetésimérleg-számláját a helyi vonatkozású tartalomra, technológiai licencre, beruházásra, ellenirányú kereskedelemre vonatkozó vagy hasonló követelmények révén;

k) "írásban vagy írásbeli": az információ szavakkal, számokkal vagy más jelekkel történő kifejezése, az elektronikus eszközöket is beleértve, amely olvasható, ismételten előállítható és tárolható;

l) "műszaki előírás": olyan előírás, amely meghatározza a beszerzendő áru vagy szolgáltatás tulajdonságait, azaz minőségét, teljesítményét, biztonságát és méreteit, jeleit, szóhasználatát, csomagolását, jelzését és címkézését, előállításának folyamatait és módszereit, illetve az intézmények által előírt megfelelőségértékelési eljárásokra vonatkozó követelményeket;

m) "privatizáció": az a folyamat, amelynek révén egy intézmény fölötti kormányzati ellenőrzés ténylegesen megszűnik, és átkerül a magánszektorba;

n) "liberalizáció": az a folyamat, amelynek eredményeképpen egy intézmény semmilyen kizárólagos vagy különös jogot nem élvez, és kizárólag olyan piacokon foglalkozik áru vagy szolgáltatás nyújtásával, amelyeken tényleges verseny folyik.

139. cikk

Nemzeti elbánás és megkülönböztetésmentesség

(1) Mindkét Fél biztosítja, hogy az intézményei által e cím értelmében végzett beszerzésekre átlátható, ésszerű és megkülönböztetéstől mentes módon kerül sor, mindkét Fél bármely beszállítóját egyenlően kezeli, és biztosítja a nyílt és tényleges verseny elvének betartását.

(2) Az e cím hatálya alá tartozó kormányzati beszerzésre vonatkozó bármilyen jogszabály, rendelet, eljárás és gyakorlat tekintetében mindkét Fél legalább olyan kedvező elbánásban részesíti a másik fél áruit, szolgáltatásait és beszállítóit, mint amilyet nemzeti áruinak, szolgáltatásainak és beszállítóinak nyújt.

(3) Az e cím hatálya alá tartozó, kormányzati beszerzésre vonatkozó bármilyen jogszabály, rendelet, eljárás és gyakorlat tekintetében mindkét Fél biztosítja a következőket:

a) intézményei egy helyi beszállítót nem részesítenek egy másik helyi beszállítónál kedvezőtlenebb elbánásban, a másik Fél személyéhez kapcsolódó külföldi érdekeltség vagy tulajdonjog mértéke alapján; és

b) intézményei nem különböztetnek meg egy helyi beszállítót azzal az indokkal, hogy egy adott beszerzés esetében az említett beszállító által kínált áru vagy szolgáltatás a másik Fél áruja vagy szolgáltatása.

(4) Ez a cikk nem vonatkozik a behozatalra vagy azzal összefüggésben kivetett bármilyen vámmal vagy más díjjal, az ilyen vámok és díjak behajtásának módjával és egyéb behozatali szabályozással kapcsolatos intézkedésekre, ideértve a korlátozásokat és alakiságokat, sem a szolgáltatások kereskedelmét érintő intézkedésekre, kivéve az e címben tárgyalt beszerzést kifejezetten szabályozó intézkedéseket.

140. cikk

Az ellentételezés és nemzeti kedvezmények tilalma

Mindkét Fél biztosítja, hogy intézményei a beszállítók, áruk vagy szolgáltatások minősítésekor és kiválasztásakor, a pályázatok értékelésekor és a szerződések odaítélésekor nem mérlegelnek, várnak el vagy szabnak feltételként ellentételezést, illetve nemzeti kedvezményekkel, azaz árkedvezményt lehetővé tevő különbözettel kapcsolatos feltételeket.

141. cikk

Értékelési szabályok

(1) Annak meghatározásakor, hogy egy szerződés e cím rendszabályai alá tartozik-e, az intézmények nem osztják fel a beszerzést, és nem alkalmaznak más szerződésértékelési módszert azzal a szándékkal, hogy elkerüljék e cím alkalmazását, a XI. és XII. mellékletben és az 1–3. függelékben foglalt feltételekre is figyelemmel.

(2) Egy szerződés értékének kiszámításakor az intézmények a díjazás minden formáját figyelembe veszik, tehát a szerződésben előírt díjakat, illetéket, jutalékot és kamatokat, valamint a legmagasabb megengedett összértéket, ideértve az opciós záradékokat.

(3) Ha a szerződés jellege nem teszi lehetővé pontos értékének előzetes kiszámítását, az intézmények objektív kritériumok alapján becslést készítenek erről az értékről.

142. cikk

Átláthatóság

(1) Mindkét Fél haladéktalanul közzétesz az e címben tárgyalt beszerzéssel kapcsolatos bármilyen jogszabályt, rendeletet, bírósági határozatot, általánosan alkalmazandó igazgatási határozatot és eljárást – ideértve az általános szerződési feltételeket – a XIII. cikk 2. függelékében említett megfelelő kiadványokban, a hivatalosan kijelölt elektronikus médiát is beleértve.

(2) Mindkét Fél haladéktalanul és megegyező módon közzéteszi az ilyen intézkedések minden módosítását.

143. cikk

Pályázati eljárások

(1) Az intézmények a közbeszerzési szerződéseket nyílt vagy meghívásos pályázati eljárás útján, nemzeti eljárásaiknak megfelelően, e címmel összhangban és megkülönböztetéstől mentesen ítélik oda.

(2) E cím alkalmazásában:

a) nyílt pályázati eljárás az az eljárás, amely keretében bármilyen érdekelt beszállító ajánlatot tehet;

b) meghívásos pályázati eljárás az az eljárás, amelynek keretében, a 144. cikkel és e cím más vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, csak az intézmények által megállapított minősítési követelményeknek eleget tevő beszállítókat hívják fel ajánlattételre.

(3) Egyedi esetekben azonban, és kizárólag a 145. cikkben megállapított feltételek esetén, az intézmények a nyílt és meghívásos pályázati eljárástól eltérő, az említett cikk (1) bekezdésében szereplő eljárást is alkalmazhatnak, és ebben az esetben az intézmények dönthetnek úgy, hogy nem tesznek közzé a várható beszerzésről szóló felhívást, hanem az általuk kiválasztott beszállítókkal konzultálnak, és egy vagy több ilyen szállítóval tárgyalják meg a szerződési feltételeket.

(4) Az intézmények bizalmasan kezelik a pályázatokat. Különösen nem adnak ki információt azzal a céllal, hogy egyes pályázókat hozzásegítsék ahhoz, hogy ajánlatukat a többi résztvevő szintjére hozzák.

144. cikk

Meghívásos pályázat

(1) Meghívásos pályáztatáskor az intézmények korlátozhatják az ajánlattételre felhívni kívánt, minősített beszállítók számát, a beszerzési folyamat hatékony működésével összhangban, feltéve, hogy a nemzeti beszállítók közül és a másik Fél beszállítói közül is a lehető legtöbbet választják ki, és a kiválasztás tisztességes és megkülönböztetéstől mentes módon, valamint a tervezett beszerzésről szóló felhívásban, illetve a pályázati dokumentációban megadott kritériumok alapján történik.

(2) Azok az intézmények, amelyek állandó listát tartanak fenn a minősített beszállítókról, a 146. cikk (7) bekezdésében megadott feltételekkel a listában szereplők közül választhatják ki az ajánlattételre felkérni kívánt beszállítókat. A kiválasztás során a listán szereplő beszállítóknak egyenlő lehetőséget kell adni.

145. cikk

Más eljárások

(1) Feltéve, hogy a pályázati eljárást nem a lehető legnagyobb mértékű verseny elkerülésére vagy a nemzeti beszállítók védelmére alkalmazzák, az intézmények indokolt esetben a nyílt és meghívásos pályázati eljárásoktól eltérő módon is odaítélhetik a szerződéseket, a következő körülmények között és a következő feltételekkel, az esetnek megfelelően:

a) ha egy korábbi beszerzésre nem érkezett megfelelő pályázat vagy részvételi felhívás, feltéve, hogy az eredeti beszerzés követelményei lényegében nem módosultak;

b) ha műszaki vagy művészeti okokból, illetve kizárólagos jogok védelmével kapcsolatos okból a szerződést csak egy adott beszállító tudja teljesíteni, és nem létezik ésszerű választási vagy helyettesítési lehetőség;

c) az intézmény számára előre nem látható események által előidézett rendkívül sürgős helyzetben, amikor az árut vagy szolgáltatást nyílt vagy meghívásos pályázati eljárással nem lehetne időben beszerezni;

d) az eredeti beszállítótól származó áruk vagy szolgáltatások további szállítmányai esetén, amikor a beszállító leváltása olyan berendezés vagy szolgáltatás beszerzésére kényszerítené az intézményt, amely nem felel meg a már meglévő berendezéssel, szoftverrel vagy szolgáltatással való csereszabatosság követelményeinek;

e) ha az intézmény egy adott kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy eredeti fejlesztési szerződés keretében és a szerződés számára, az intézmény kérésére kifejlesztett prototípust, illetve első terméket vagy szolgáltatást szerez be;

f) ha előre nem látható körülmények miatt az eredeti szerződésben nem szereplő, viszont az eredeti pályázati dokumentáció célkitűzéseibe beletartozó további szolgáltatások válnak szükségessé a dokumentációban ismertetett szolgáltatás kiegészítésére. A kiegészítő építési szolgáltatásokra odaítélt szerződések összértéke azonban nem haladhatja meg a fő szerződés összegének 50 %-át;

g) hasonló szolgáltatások ismétlődéséből álló új szolgáltatások esetében, ha az eredeti szolgáltatásról szóló felhívásban az intézmény jelezte, hogy esetlegesen a nyílt és meghívásos pályázati eljárástól eltérő eljárásokat alkalmaz az említett új szolgáltatásokra vonatkozó szerződések odaítélésekor;

h) versenytárgyalás győztesének odaítélt szerződések esetében, feltéve, hogy a versenytárgyalást e cím elveivel összhangban szervezték; több sikeres jelölt esetében minden sikeres jelölt meghívást kap a tárgyalásokon való részvételre;

i) árutőzsdén jegyzett, ott vásárolt termékek esetében, és rendkívül előnyös feltételekkel vásárolt termékek esetében, amely feltételek csak nagyon rövid ideig állnak fenn, tehát rendkívüli kiárusítások és nem a rendszeres beszállítóktól történő szokásos vásárlások esetében.

(2) A Felek biztosítják, hogy amikor az intézményeknek az (1) bekezdésben ismertetett körülmények következtében a nyílt és meghívásos pályázati eljárástól eltérő eljáráshoz kell fordulniuk, erről nyilvántartást vezessenek, illetve írásbeli jelentést készítse nek, amelyben konkrétan megindokolják a szerződésnek az említett bekezdés alapján történő odaítélését.

146. cikk

Beszállítók minősítése

(1) A beszerzésben való részvételre megszabott feltételek csak az annak biztosításához elengedhetetlen feltételekre korlátozódnak, hogy a jövőbeli beszállító rendelkezzen a beszerzés követelményeinek teljesítéséhez és a szóban forgó szerződés végrehajtásához szükséges képességekkel.

(2) A beszállítók minősítése során az intézmények nem tesznek különbséget a nemzeti beszállítók és a másik Fél beszállítói között.

(3) Egyik Fél sem szab olyan feltételt, amely szerint a beszerzésben való részvételhez valamilyen szállítónak korábban már egy vagy több szerződést kellett kapnia az adott Fél szervezeteitől, vagy korábbi munkatapasztalattal kell rendelkeznie az említett Fél területén.

(4) Az intézmények minden olyan beszállítót minősített beszállítóként ismernek el, amely egy adott várható beszerzés tekintetében teljesíti a részvételi feltételeket. Az intézmények kizárólag a pályázati felhívásban vagy dokumentációban előzetesen megadott részvételi feltételekre alapozzák a minősítéssel kapcsolatos döntésüket.

(5) E cím egyetlen rendelkezése sem tiltja bármely beszállító kizárását csőd, hamis nyilatkozatok vagy súlyos bűncselekmény, például bűnszervezetben való részvétel miatti elítélése alapján.

(6) Az intézmények haladéktalanul közlik a minősítésre jelentkező beszállítókkal, hogy megfeleltek-e.

Minősített beszállítók állandó listája

(7) Az intézmények állandó listát készíthetnek a minősített beszállítókról, amennyiben a következő szabályokat tiszteletben tartják:

a) az állandó listát készítő intézmények biztosítják, hogy a beszállítók bármikor kérelmezhessék minősítésüket;

b) az érintett intézmény a minősített beszállítói kérelmet benyújtó minden beszállítót értesít az e tekintetben hozott határozatról;

c) azok a beszállítók, amelyek részt kívánnak venni egy adott várható beszerzésben, viszont nem szerepelnek a minősített beszállítók állandó listáján, lehetőséget kapnak a beszerzésben való részvételre, amennyiben bemutatják a listán szereplő beszállítóktól megköveteltekkel egyenértékű tanúsítványokat és más bizonyítékokat;

d) ha a közüzemi ágazatban működő intézmény, a 147. cikk (7) bekezdésével összhangban, várható beszerzésről szóló felhívásként alkalmazza az állandó lista létezéséről szóló felhívást, a beszerzés tekintetében figyelembe veszi azokat a részt venni kívánó beszállítókat is, amelyek nem szerepelnek a minősített beszállítók állandó listáján, feltéve, hogy elegendő idő áll rendelkezésre a minősítési eljárás lebonyolítására; ebben az esetben a beszerző intézmény haladéktalanul megkezdi a minősítési eljárásokat, és a beszállítók minősítésének folyamatát, illetve az ehhez szükséges időt nem használja fel arra, hogy a másik Fél beszállítóit lehagyja a beszállítói listáról.

147. cikk

Felhívások közzététele

Általános rendelkezések

(1) Mindkét Fél biztosítja, hogy intézményei ténylegesen terjesztik a vonatkozó kormányzati beszerzési folyamatokból származó pályázati lehetőségeket, ami által a másik Fél beszállítóit az említett beszerzésben való részvételhez szükséges valamennyi információval ellátják.

(2) Az intézmények, az e cím alá tartozó minden szerződés tekintetében, a 143. cikk (3) bekezdésében és a 145. cikkben meghatározottak kivételével, előzetes felhívást tesznek közzé, amelyben az érdekelt beszállítókat ajánlattételre, illetve – adott esetben – a szerződéshez kapcsolódó részvételi felhívás benyújtására kérik fel.

(3) A várható beszerzésekről szóló felhívások legalább a következőket tartalmazzák:

a) az intézmény neve, címe, telefaxszáma, elektronikus címe, és – ha eltérő – az a cím, ahol a beszerzéssel kapcsolatos minden dokumentáció átvehető;

b) a választott pályázati eljárás és a szerződés formája;

c) a várható beszerzés ismertetése és a teljesítendő fontosabb szerződési követelmények;

d) a beszállítók által a beszerzésben való részvételhez teljesítendő feltételek;

e) a pályázatok benyújtásának határideje, illetve szükség esetén más határidők;

f) a szerződés odaítélésének főbb szempontjai; és

g) lehetőség szerint a fizetési feltételek és egyéb feltételek.

A tervezett beszerzésről szóló felhívás

(4) Mindkét Fél elősegíti, hogy intézményei minden pénzügyi évben a lehető legkorábban közzétegyék a tervezett beszerzésekről szóló felhívást, amely tartalmazza az intézmények jövőbeli beszerzési terveivel kapcsolatos információkat. A felhívás tartalmazza a beszerzés tárgyát és a várható beszerzésről szóló felhívás közzétételének tervezett időpontját.

(5) A közüzemi ágazatban működő intézmények a tervezett beszerzésről szóló felhívást felhasználhatják várható beszerzésről szóló felhívásként, amennyiben az említett felhívás a (3) bekezdésben említett információból minden rendelkezésre álló adatot tartalmaz, és kifejezetten felhívja az érintett beszállítókat, hogy jelezzék az intézmény felé a beszerzésben való érdekeltségüket.

(6) Azok az intézmények, amelyek a tervezett beszerzésről szóló felhívást várható beszerzésről szóló felhívásként használták fel, a későbbiekben további tájékoztatást nyújtanak az eredetileg az érdeklődését kifejező minden beszállítónak, amelyben legalább a (3) bekezdésben említett adatokat megadják, és felhívják a beszállítókat, hogy ez alapján erősítsék meg szándékukat.

A minősített beszállítók állandó listájáról szóló felhívás

(7) Az állandó listát fenntartani szándékozó intézmények a (2) bekezdéssel összhangban felhívást tesznek közzé, amely megjelöli az intézményt, az állandó lista célját és a működésére vonatkozó szabályok hozzáférhetőségét, ideértve a minősítés és kizárás kritériumait, valamint a lista fennállásának időtartamát.

(8) Ha az állandó lista fennállásának időtartama meghaladja a három évet, a felhívást évente közzé kell tenni.

(9) A közüzemi ágazatban működő intézmények a minősített beszállítók állandó listájának létezéséről szóló felhívást felhasználhatják várható beszerzésről szóló felhívásként. Ebben az esetben kellő időben tájékoztatást nyújtanak annak érdekében, hogy mindazok, akik jelezték érdeklődésüket, mérlegelhessék a beszerzésben való részvételi szándékukat. Ez a tájékoztatás tartalmazza a (3) bekezdésben említett felhívásban szereplő adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Az egy érdekelt beszállítónak nyújtott tájékoztatást megkülönböztetéstől mentes módon a többi érdekelt beszállító is megkapja.

Közös rendelkezések

(10) Az e cikkben említett minden felhívás az adott beszerzéssel kapcsolatos pályázatra meghatározott teljes időtartam alatt hozzáférhető.

(11) Az intézmények kellő időben és olyan eszközök révén teszik közé a felhívásokat, amelyek a lehető legszélesebb körű és megkülönböztetéstől mentes hozzáférést biztosítják a Felek érdekelt beszállítói számára. Ezek az eszközök költségmentesen, a XIII. melléklet 2. függelékében meghatározott kizárólagos hozzáférési ponton keresztül érhetők el.

148. cikk

Pályázati dokumentáció

(1) A beszállítóknak átadott pályázati dokumentáció tartalmazza mindazt a szükséges tájékoztatást, amely lehetővé teszi számukra érvényes ajánlatok tételét.

(2) Ha a szerződő intézmények elektronikus úton nem biztosítanak ingyenes és közvetlen hozzáférést a teljes pályázati dokumentációhoz és bármilyen kiegészítő dokumentumhoz, akkor a Felek bármely beszállítójának kérésére haladéktalanul rendelkezésére kell bocsátaniuk a pályázati dokumentációt.

(3) Az intézmények haladéktalanul megválaszolnak bármilyen indokolt, a várható beszerzéssel kapcsolatos releváns információkérést, feltéve, hogy az ilyen információk nem juttatják előnyhöz az adott beszállítót a versenytársakkal szemben.

149. cikk

Műszaki előírások

(1) A műszaki előírásokat a felhívások, pályázati dokumentációk vagy azokat kiegészítő dokumentumok tartalmazzák.

(2) Mindkét Fél biztosítja, hogy intézményei ne készítsenek, fogadjanak el vagy alkalmazzanak műszaki előírásokat azzal a szándékkal vagy eredménnyel, hogy indokolatlan akadályt állítsanak a Felek közötti kereskedelem útjába.

(3) A Felek által készített műszaki előírás

a) terv és leíró jellemzés helyett inkább teljesítménybeli és működési követelményeket tartalmaz; és

b) nemzetközi szabványokon alapul, amennyiben ilyenek léteznek, illetve ezek hiányában a nemzeti műszaki szabályokon [13], elismert nemzeti szabványokon [14] vagy építési kódexeken.

(4) A (3) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók, ha az intézmény tárgyilagosan bizonyítani tudja, hogy az abban a bekezdésben említett műszaki előírások alkalmazása nem hatékony vagy nem megfelelő a jogos célkitűzések eléréséhez.

(5) Az intézmények minden esetben mérlegelik azokat az ajánlatokat, amelyek nem felelnek meg a műszaki előírásoknak, de teljesítik annak lényeges követelményeit, és a kitűzött célnak megfelelnek. A pályázati dokumentációban a műszaki előírásokra való hivatkozásnak tartalmaznia kell a "vagy ezzel egyenértékű" szavakat.

(6) A dokumentáció nem tartalmazhat egy bizonyos védjegyre vagy kereskedelmi névre, szabadalomra, tervre vagy típusra, megadott származásra, gyártóra vagy beszállítóra vonatkozó követelményt vagy hivatkozást, kivéve, ha a beszerzési követelményeket nem lehet más módon megfelelően pontosan vagy érthetően ismertetni, és feltéve, hogy a pályázati dokumentáció tartalmazza a "vagy ezzel egyenértékű" szavakat.

(7) Az ajánlattevő feladata annak bizonyítása, hogy ajánlata teljesíti a lényeges követelményeket.

150. cikk

Határidők

(1) Az intézmények által a ajánlatok és részvételi felhívások átvételére megállapított határidők lehetővé teszik mind a másik Fél beszállítói, mind a nemzeti beszállítók számára a ajánlatok, és szükség esetén a részvételi felhívások és minősítési kérelmek elkészítését és benyújtását. Az intézmények a határidők megállapításakor, saját ésszerű igényeikkel összhangban, figyelembe vesznek olyan tényezőket, mint a várható beszerzés összetettsége és a pályázatok külföldről, illetve belföldről történő eljuttatásához általában szükséges idő.

(2) Mindkét Fél biztosítja, hogy intézményei a pályázatok, részvételi felhívások, illetve a beszállítói listához szükséges minősítési kérelmek beérkezésére vonatkozó határidő megállapításakor megfelelő módon számításba vegyék a közzététel átfutási idejét.

(3) Az ajánlatok beérkezésére kiírható legrövidebb határidőket a XIII. melléklet 3. függeléke tartalmazza.

151. cikk

Tárgyalások

(1) A Felek a következő esetekben írhatják elő az intézményeik számára, hogy tárgyalásokat folytassanak:

a) olyan beszerzések esetében, amelyeknél a várható beszerzésről szóló felhívásban ezt a szándékukat jelezték; vagy

b) amikor az értékelés során egyetlen pályázat sem tekinthető egyértelműen a legelőnyösebbnek a felhívásban vagy a pályázati dokumentációban megadott értékelési szempontok alapján.

(2) A tárgyalások elsődleges célja az ajánlatok erősségeinek és gyengéinek feltárása.

(3) A tárgyalások folyamán az intézmények nem tesznek különbséget az ajánlattevők között. Különösen biztosítják a következőket:

a) a résztvevők elutasítására a felhívásban vagy a pályázati dokumentációban megadott értékelési szempontoknak megfelelően kerül sor;

b) valamennyi, a tárgyalásokon még versenyben lévő résztvevő írásban megkapja az értékelési szempontok és a műszaki követelmények módosításait; és

c) a felülvizsgált követelmények alapján és/vagy a tárgyalások lezárásakor minden versenyben maradó résztvevő lehetőséget kap új vagy módosított ajánlat tételére, közös határidővel.

152. cikk

Ajánlatok tétele, átvétele és felbontása

(1) Az ajánlatokat és az eljárásokban való részvételi felhívásokat az érdekeltek írásban nyújtják be.

(2) Az intézmények az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség elvének betartását biztosító eljárásokkal és körülmények között veszik át és bontják fel az ajánlattevők ajánlatait.

153. cikk

Szerződések odaítélése

(1) A szerződés elnyeréséhez egy ajánlatnak – felbontása időpontjában – meg kell felelnie a felhívásban vagy a pályázati dokumentációban foglalt lényeges követelményeknek, és olyan beszállítótól kell származnia, amely teljesíti a részvételi feltételeket.

(2) Az intézmények annak a pályázónak ítélik oda a szerződést, amelynek pályázata vagy a legalacsonyabb összegű ajánlat volt, vagy a felhívásban vagy a pályázati dokumentációban előzetesen megállapított egyedi tárgyilagos értékelési szempontok alapján a legelőnyösebb ajánlatnak bizonyult.

154. cikk

Tájékoztatás a szerződés odaítéléséről

(1) Mindkét Fél biztosítja, hogy intézményei hatékonyan terjesszék a kormányzati beszerzési folyamatok eredményeit.

(2) Az intézmények haladéktalanul tájékoztatják az ajánlattevőket a szerződés odaítéléséről szóló döntésükről, és a kiválasztott ajánlat jellemzőiről és viszonylagos előnyeiről. Az intézmények kérésre bármelyik elutasított ajánlattevőt tájékoztatják pályázata elutasításának okáról.

(3) Az intézmények visszatarthatnak bizonyos információkat a szerződés odaítélésével kapcsolatban, ha az információ kiadása akadályozná a jogszabályok végrehajtását, vagy más módon ellentétes lenne a közérdekkel, a beszállítók jogos kereskedelmi érdekeit vagy a közöttük fennálló tisztességes versenyt sértené.

155. cikk

Az ajánlatokkal kapcsolatos kifogások

(1) Az intézmények pártatlanul és időben mérlegelik a beszállítóktól beérkező, egy beszerzési eljárás keretében e cím állítólagos megszegésével kapcsolatos panaszokat.

(2) Mindkét Fél megkülönböztetéstől mentes, pontos, átlátható és hatékony eljárásokat vezet be, lehetővé téve a beszállítók számára, hogy kifogást emeljenek e cím állítólagos megszegése ellen olyan beszerzések összefüggésében, amelyben érdekeltek vagy érdekeltek voltak.

(3) A kifogásokat egy pártatlan és független felülbíráló hatóság hallgatja meg. A bíróságtól eltérő felülbíráló hatóság vagy bírói felülvizsgálat alá tartozik, vagy a bíróságéhoz hasonló eljárási garanciákkal rendelkezik.

(4) A kifogásokkal kapcsolatos eljárások a következőket írják elő:

a) gyors átmeneti intézkedések e cím megszegésének helyrehozatalára és a kereskedelmi lehetőségek megőrzésére. Az intézkedés a beszerzési folyamat felfüggesztéséhez is vezethet. Az eljárások során születhet azonban olyan rendelkezés is, hogy az érintett érdekek – a közérdeket is beleértve – szempontjából jelentős hátrányos következményeket nagyobb súllyal veszik figyelembe annak eldöntésekor, hogy szükséges-e az említett intézkedések alkalmazása; és

b) adott esetben e cím megszegésének helyrehozatala, vagy – helyrehozatal hiányában – kártérítés az elszenvedett kárért vagy veszteségért, amely korlátozódhat az ajánlat elkészítésének és a tiltakozásnak a költségeire.

156. cikk

Információtechnológia

(1) A Felek a lehetőségekhez mérten törekszenek az elektronikus kommunikációs eszközök használatára, amelyek az átláthatóság és megkülönböztetésmentesség elvének betartásával lehetővé teszik a kormányzati beszerzésekről szóló tájékoztatás hatékony terjesztését, különösen az intézmények által ajánlott pályázati lehetőségek tekintetében.

(2) A kormányzati beszerzési piacok hozzáférhetőségének javítása érdekében mindkét Fél törekszik a saját intézményei számára kötelező elektronikus tájékoztató rendszer kialakítására.

(3) A Felek támogatják az elektronikus eszközök használatát az ajánlatok megküldésére.

157. cikk

Együttműködés és segítségnyújtás

A Felek törekszenek a technikai együttműködésre egymással és a kölcsönös segítségnyújtásra olyan képzési programok kidolgozása révén, amelyekkel jobban megérthetik egymás kormányzati beszerzési rendszereit és statisztikáit, és könnyebben bejuthatnak egymás piacára.

158. cikk

Statisztikai jelentések

Ha valamelyik Fél nem biztosítja megfelelő mértékben a 147. cikk (11) bekezdésében foglaltak betartását, akkor a másik Fél kérésére az e cím alá tartozó beszerzéseiről évente statisztikai adatokat kell gyűjtenie és ezeket a másik fél rendelkezésére bocsátania. Ezek a jelentések a XIII. melléklet 4. függelékében megállapított információt tartalmazzák.

159. cikk

Az intézmények listájának módosítása

(1) Bármelyik Fél módosíthatja saját intézményeinek listáját, a következő feltételekkel:

a) értesíti a másik Felet a módosításról; és

b) az értesítéstől számított 30 napon belül megfelelő kompenzációs kiigazítást biztosít a másik Fél részére, amellyel a terjedelem szintjét a módosítás előttivel összemérhető szinten tartja.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja ellenére a másik Fél nem részesül kompenzációs kiigazításban, ha a Felek valamelyike által az intézmények listájának e cím keretében történő módosítása a következőket érinti:

a) kizárólag formai jellegű helyesbítések és a XI. és XII. melléklet kisebb módosításai; vagy

b) egy vagy több érintett intézmény, amelyek privatizáció vagy liberalizáció következtében kikerültek a kormányzati ellenőrzés vagy befolyás alól.

(3) A Társulási Bizottság szükség esetén döntésével módosítja a vonatkozó mellékletet az érintett Fél értesítésében szereplő módosítás figyelembevétele érdekében.

160. cikk

További tárgyalások

Ha valamelyik Fél a jövőben egy harmadik félnek az e cím alapján megállapítottakat meghaladó további előnyöket biztosítana az egymás beszerzési piacához való hozzáférés tekintetében, ez a Fél vállalja, hogy a másik Féllel tárgyalásokat kezd annak érdekében, hogy az említett kedvezményeket a Társulási Bizottság határozatával kölcsönösen kiterjesszék egymásra.

161. cikk

Kivételek

Feltéve, hogy a következő intézkedéseket nem alkalmazzák olyan módon, amely a Felek közötti önkényes vagy indokolatlan megkülönböztetést vagy a köztük folyó kereskedelem rejtett korlátozását jelenti, e cím egyetlen rendelkezése sem tiltja olyan intézkedések valamelyik Fél általi elfogadását vagy érvényesítését, amelyek:

a) a közerkölcs, közrend vagy közbiztonság védelméhez szükségesek;

b) az emberi élet, egészség vagy biztonság védelméhez szükségesek;

c) az állatok vagy növények életének vagy egészségének védelméhez szükségesek;

d) a szellemi tulajdon oltalmához szükségesek;

e) fogyatékkal élők, jótékonysági intézmények vagy börtönmunka termékeire vagy szolgáltatásaira vonatkoznak.

162. cikk

Felülvizsgálat és végrehajtás

A Társulási Bizottság – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – kétévente felülvizsgálja ennek a címnek a végrehajtását; a Társulási Bizottság minden ebből eredő kérdést mérlegel, és feladatkörének gyakorlása során megteszi a megfelelő intézkedéseket. A Társulási Bizottság különösen a következő feladatokat látja el:

a) összehangolja a Felek közötti, információtechnológiai rendszerek kifejlesztésére és bevezetésére vonatkozó cseréket a közbeszerzés területén;

b) megfelelő ajánlásokat tesz a Felek közötti együttműködés tekintetében; és

c) határozatokat fogad el, ahol ez a cím erről rendelkezik.

V. CÍM

FOLYÓ FIZETÉSEK ÉS TŐKEMOZGÁSOK

163. cikk

Célkitűzés és alkalmazási terület

(1) A Felek célja az egymás közötti folyó fizetések és tőkemozgások liberalizálása, a nemzetközi pénzügyi intézmények keretében tett kötelezettségvállalásaikkal összhangban, és megfelelően mérlegelve az egyes felek valutájának stabilitását.

(2) Ez a cím a Felek közötti valamennyi folyó fizetésre és tőkemozgásra vonatkozik.

164. cikk

Folyószámla

A Felek, szabadon átváltható valutában, és a Nemzetközi Valutaalap megállapodásának cikkeivel összhangban, bármilyen, folyószámláról történő fizetést és átutalást engedélyeznek a Felek között.

165. cikk

Tőkeszámla

A fizetési mérleg tőkemozgásainak tekintetében a Felek, e megállapodás hatálybalépésétől kezdve, engedélyezik a befogadó ország jogszabályaival összhangban végrehajtott közvetlen beruházásokkal, valamint az e rész III. címének rendelkezéseivel összhangban végzett beruházásokkal kapcsolatos szabad tőkemozgást, és az említett tőke, illetve az abból származó nyereség felszámolását vagy hazatelepítését.

166. cikk

Kivételek és védintézkedések

(1) Ha rendkívüli körülmények fennállása esetén a Felek közötti kifizetések és tőkemozgások valamelyik Fél monetáris politikájában vagy árfolyam-politikájában súlyos nehézségeket okoznak vagy ezzel fenyegetnek, az érintett Fél legfeljebb egyéves időtartamra meghozhatja a tőkemozgások tekintetében szigorúan szükséges védintézkedéseket. A védintézkedések alkalmazása azok hivatalos újbóli bevezetésével hosszabbítható meg.

(2) A védintézkedéseket elfogadó Fél haladéktalanul tájékoztatja a másik Felet, és a lehető legkorábban bemutatja az intézkedések megszüntetésére vonatkozó ütemezést.

167. cikk

Záró rendelkezések

(1) E cím tekintetében a Felek megerősítik bármely kétoldalú vagy többoldalú megállapodás értelmében fennálló jogaikat és kötelezettségeiket, amely megállapodásnak aláíró felei.

(2) A Felek konzultálnak az egymás közötti tőkemozgás megkönnyítéséről annak érdekében, hogy elősegítsék e megállapodás célkitűzéseinek elérését.

VI. CÍM

SZELLEMI TULAJDONJOGOK

168. cikk

Célkitűzés

A Felek megfelelő és hatékony védelmet nyújtanak és biztosítanak a szellemi tulajdonjogoknak a legmagasabb szintű nemzetközi normákkal összhangban, az említett jogok érvényesítésének nemzetközi szerződésekben előírt hatékony eszközeit is beleértve.

169. cikk

Hatály

E megállapodás alkalmazásában a szellemi tulajdonjogok magukban foglalják a szerzői jogot – ideértve a számítógépes programok és adatbázisok szerzői jogát – és kapcsolódó jogokat, a szabadalmakhoz, ipari mintákhoz, földrajzi jelzésekhez – az eredetmegjelöléseket is beleértve –, védjegyekhez, integrált áramkörök kapcsolási rajzához (topográfia) fűződő jogok, valamint a nyilvánosságra nem hozott információ védelmét és a tisztességtelen verseny elleni védelmet, az ipari tulajdon oltalmáról szóló párizsi egyezmény 10a. cikkében foglaltaknak megfelelően (stockholmi okmány, 1967.).

170. cikk

A szellemi tulajdonjogok oltalma

A 168. cikkben megfogalmazott célkitűzések megvalósítása érdekében a Felek vállalják a következőket:

a) továbbra is biztosítják a következő egyezményekből eredő kötelezettségek megfelelő és hatékony teljesítését:

i. Megállapodás a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó megállapodás 1C. melléklete ("a TRIPS");

ii. Párizsi egyezmény az ipari tulajdon oltalmáról (stockholmi okmány, 1967.);

iii. Berni egyezmény az irodalmi és művészeti művek védelméről (párizsi okmány, 1971.);

iv. Római egyezmény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről (Róma, 1961.); és

v. Nemzetközi egyezmény az új növényfajták oltalmáról, 1978. ("1978. évi UPOV-egyezmény"), illetve Nemzetközi egyezmény az új növényfajták oltalmáról, 1991. ("1991. évi UPOV-egyezmény");

b) 2007. január 1-jéig csatlakoznak a következő többoldalú egyezményekhez, és biztosítják az azokból eredő kötelezettségek megfelelő és hatékony teljesítését:

i. Nizzai megállapodás a védjegyekkel ellátható áruk és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról (genfi okmány, 1977., módosítva 1979-ben);

ii. a Szellemi Tulajdon Világszervezetének szerzői jogról szóló szerződése (Genf, 1996.);

iii. a Szellemi Tulajdon Világszervezetének előadásokról és hangfelvételekről szóló szerződése (Genf, 1996.);

iv. Szabadalmi együttműködési szerződés (Washington, 1970., módosítva 1979-ben és 1984-ben); és

v. Az 1971. évi strasbourgi megállapodás a szabadalmak nemzetközi osztályozásáról strasbourgi megállapodás (Strasbourg, 1971., módosítva 1979-ben);

c) 2009. január 1-jéig csatlakoznak a következő többoldalú egyezményekhez, és biztosítják az azokból eredő kötelezettségek megfelelő és hatékony teljesítését:

i. Egyezmény a hangfelvételek előállítóinak védelmére, hangfelvételeik engedély nélküli sokszorosítása ellen (Genf, 1971.);

ii. Locarnói megállapodás az ipari minták nemzetközi osztályozásának létrehozásáról (Locarnói Unió 1968., módosítva 1979-ben);

iii. Budapesti szerződés a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről (1977., módosítva 1980-ban); és

iv. a védjegytörvény szerződés (Genf, 1994.);

d) minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legkorábban megerősítsék a következő többoldalú egyezményeket, és biztosítsák az azokból eredő kötelezettségek megfelelő és hatékony teljesítését:

i. Jegyzőkönyv a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló madridi megállapodáshoz (1989.);

ii. Madridi megállapodás a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról (stockholmi okmány, 1967., módosítva 1979-ben); és

iii. Bécsi megállapodás a védjegyek képi elemeinek nemzetközi osztályozása létrehozásáról (Bécs, 1973., módosítva 1985-ben).

171. cikk

Felülvizsgálat

Miközben a Felek kifejezik a fent említett többoldalú egyezményekből eredő kötelezettségeik betartására vonatkozó elkötelezettségüket, a Társulási Tanács dönthet úgy, hogy más, e területre vonatkozó többoldalú egyezményekkel egészíti ki a 170. cikket.

VII. CÍM

VERSENY

172. cikk

Célkitűzések

(1) A Felek vállalják, hogy saját versenytörvényeiket a megállapodásnak ezzel a részével összhangban alkalmazzák annak elkerülésére, hogy az áruk és szolgáltatások liberalizálási folyamatából származó előnyöket a versenyellenes üzleti magatartás csökkentse vagy megsemmisítse. E célból a Felek megállapodnak abban, hogy versenyhatóságaik e cím rendelkezéseinek értelmében együttműködnek és összehangolják tevékenységüket.

(2) Annak érdekében, hogy megakadályozzák a verseny torzulását vagy korlátozását, amely érintheti az áruk és szolgáltatások közöttük folytatott kereskedelmét, a Felek különös figyelmet fordítanak a versenyellenes megállapodásokra, az összehangolt magatartásokra és az önálló vagy együttes erőfölényből származó visszaélésekre.

(3) A Felek megállapodnak, hogy együttműködnek és összehangolják tevékenységüket a versenytörvények végrehajtása érdekében. Az együttműködés magában foglalja az értesítést, konzultációt, a nem bizalmas információk cseréjét és a technikai segítségnyújtást. A Felek elismerik azon versenyelvek meghatározásának jelentőségét, amelyeket mindkét Fél elfogadna a többoldalú fórumokon, a Kereskedelmi Világszervezetet is beleértve.

173. cikk

Fogalommeghatározások

E cím alkalmazásában:

1. a "versenytörvény" magában foglalja a következőket:

a) a Közösség esetében az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81., 82. és 86. cikke, a 4064/89/EGK rendelet, vala mint ezek végrehajtó rendeletei vagy módosításai;

b) Chile esetében az 1973. évi Decreto Ley No 211 és az 1999. évi Ley No 19.610, valamint ezek végrehajtó rendeletei vagy módosításai; és

c) a fenti jogszabályok bármilyen változása e megállapodás hatálybalépését követően.

2. a "versenyhatóság":

a) a Közösség esetében az Európai Közösségek Bizottsága; és

b) Chile esetében a Fiscalía Nacional Económica és a Comisión Resolutiva.

3. "végrehajtási tevékenység": a versenytörvények bármilyen alkalmazása az egyik Fél versenyhatósága által végzett vizsgálat vagy eljárás révén, amely szankciók vagy jogorvoslat bevezetéséhez vezethet.

174. cikk

Értesítések

(1) Minden versenyhatóság értesíti a másik Fél versenyhatóságát a végrehajtási tevékenységéről, amennyiben az:

a) érdemben érintheti a másik Fél fontos érdekeit;

b) a verseny korlátozásával függ össze, amely közvetlen és jelentős hatással járhat a másik Fél területén; vagy

c) olyan versenyellenes tevékenységekre vonatkozik, amelyekre elsődlegesen a másik Fél területén kerül sor.

(2) Az értesítésre, amennyiben ez nem ellentétes a Felek versenytörvényeivel, és nem érint folyamatban lévő vizsgálatot, az eljárás korai szakaszában kerül sor. A kapott véleményeket a másik versenyhatóság döntéshozatalkor figyelembe veheti.

(3) Az (1) bekezdésben előírt értesítéseknek megfelelően részletesnek kell lenniük ahhoz, hogy lehetővé tegyék az értékelést a másik Fél érdekeinek figyelembevételével.

(4) A Felek vállalják, hogy minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy az értesítésekre a fenti körülmények között, a rendelkezésükre álló igazgatási erőforrások figyelembevételével kerüljön sor.

175. cikk

A végrehajtási tevékenységek összehangolása

Az egyik Fél versenyhatósága értesítheti a másik Fél versenyhatóságát arról, hogy egy adott eset tekintetében kész a végrehajtási tevékenységek összehangolására. Ez az összehangolás nem akadályozza meg, hogy a Felek autonóm döntéseket hozzanak.

176. cikk

Konzultációk olyan esetekben, amikor az egyik Fél jelentős érdekei hátrányos helyzetbe kerülnek a másik Fél területén

(1) Végrehajtási tevékenysége során mindkét Fél – saját jogszabályainak megfelelően – szükség esetén figyelembe veszi a másik Fél jelentős érdekeit. Ha valamelyik Fél versenyhatósága úgy ítéli meg, hogy a másik Fél versenyhatósága által végzett vizsgálat vagy eljárás hátrányosan érintheti az előbbi Fél jelentős érdekeit, a másik versenyhatósággal közölheti az üggyel kapcsolatos nézeteit, illetve konzultációt kérhet. Bármilyen tevékenységének a saját versenytörvénye szerinti folytatásának, és a végleges döntés meghozatalára vonatkozó teljes körű szabadságának sérelme nélkül, a megkeresett versenyhatóság teljes körűen és jóindulatúan mérlegeli a megkereső versenyhatóság által kifejtett nézeteket.

(2) Bármelyik Fél versenyhatósága kérhet konzultációt a másik Fél versenyhatóságától, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Fél érdekeit a másik Fél területén található egy vagy több vállalat által folytatott vagy korábban folytatott, bármilyen eredetű versenyellenes gyakorlat jelentősen és hátrányosan érinti. E konzultáció nem érinti az érintett versenyhatóságnak a végleges döntés meghozatalára vonatkozó teljes körű szabadságát. A megkeresett versenyhatóság saját versenytörvényei alapján bármilyen, általa megfelelőnek ítélt helyesbítő intézkedést hozhat, összhangban a nemzeti joggal, és a teljes körű végrehajtási szabadságának sérelme nélkül.

177. cikk

Információcsere és titoktartás

(1) A versenyhatóságok saját versenytörvényeik hatékony alkalmazásának elősegítése érdekében nem bizalmas információkat cserélhetnek.

(2) Az átláthatóság javítása érdekében, és az egyes Feleknél alkalmazandó titoktartási szabályok és normák sérelme nélkül, a Felek vállalják, hogy információt cserélnek az olyan esetekben alkalma- zott szankciókról és jogorvoslatokról, amelyek az érintett versenyhatóság véleménye szerint jelentős mértékben érintik a másik Fél fontos érdekeit, és a másik Fél versenyhatóságának kérésére indokolják a meghozott intézkedéseket.

(3) Mindkét Fél évente tájékoztatja a másik Felet az állami támogatásokról, ideértve a támogatások teljes összegét, és lehetőség szerint az ágazati megoszlását. Mindkét Fél tájékoztatást kérhet a Felek közötti kereskedelmet érintő egyedi esetekről. A megkeresett Fél mindent megtesz annak érdekében, hogy nem bizalmas információkkal szolgáljon.

(4) Minden információcserére a Feleknél alkalmazandó titoktartási normák betartásával kerül sor. Olyan bizalmas információ, amelynek terjesztése kifejezetten tilos, illetve amelynek nyilvánosságra kerülése hátrányosan érinthetné a Felek érdekeit, kizárólag az információforrás kifejezett hozzájárulásával adható ki.

(5) Mindegyik versenyhatóság megőrzi a másik versenyhatóságtól bizalmasan kapott információk ilyen jellegét, és elutasítja bármely, az információt átadó versenyhatóság erre vonatkozó felhatalmazásával nem rendelkező harmadik félnek az ilyen információk nyilvánosságra hozatala iránti kérelmét.

(6) Különösen amennyiben valamelyik Fél jogszabályai erről rendelkeznek, a bizalmas információkat a Felek saját bíróságainak ki lehet adni, feltéve, hogy ezek megőrzik az információk bizalmas jellegét.

178. cikk

Technikai segítségnyújtás

A Felek technikai segítséget nyújthatnak egymásnak tapasztalataik felhasználása, valamint versenytörvényeik és -politikáik végrehajtásának megerősítése érdekében.

179. cikk

Állami vállalatok és különleges vagy kizárólagos jogokkal felruházott vállalatok, az állam által másokra átruházott monopóliumokat is beleértve

(1) E cím egyetlen rendelkezése sem tiltja a Felek számára, hogy saját jogszabályaikkal összhangban állami vagy magánmonopóliumokat jelöljenek ki vagy tartsanak fenn.

(2) Az állami vállalatok és a különleges vagy kizárólagos jogokkal felruházott vállalatok tekintetében a Társulási Bizottság biztosítja, hogy e megállapodás hatálybalépését követően a Felek ne léptessenek életbe, illetve ne tartsanak fenn olyan intézkedést, amely a Felek érdekeivel ellentétes mértékben torzítja az áruknak vagy szolgáltatásoknak a Felek közötti kereskedelmét, valamint hogy a versenyszabályok ezekre a vállalatokra is vonatkozzanak, amennyiben az említett szabályok alkalmazása nem akadályozza – jogilag vagy ténylegesen – a rájuk ruházott különleges feladatok teljesítését.

180. cikk

Vitarendezés

E megállapodás értelmében az e cím alapján felmerülő ügyekben egyik Fél sem folyamodhat a vitarendezéshez.

VIII. CÍM

VITARENDEZÉS

I. FEJEZET

CÉLKITŰZÉS ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET

181. cikk

Célkitűzés

Ennek a címnek az a célja, hogy a Felek között a megállapodás e részének jóhiszemű alkalmazására vonatkozó vitás kérdéseket elkerülje és rendezze, valamint a működését esetlegesen érintő bármilyen ügyre kölcsönösen kielégítő megoldást találjon.

182. cikk

Alkalmazási terület

Ennek a címnek a rendelkezéseit – kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában – a megállapodás e részének értelmezéséből és alkalmazásából eredő bármilyen ügyre alkalmazni kell.

II. FEJEZET

VITÁK MEGELŐZÉSE

183. cikk

Konzultációk

(1) A Felek mindenkor törekednek a megegyezésre a megállapodás e részének értelmezése és alkalmazása tekintetében, és együttműködés és konzultációk révén mindent megtesznek annak érdekében, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket megelőzzék és rendezzék, és az e rész működését esetlegesen érintő bármilyen ügyre kölcsönösen kielégítő megoldást találjanak.

(2) A Társulási Bizottság keretében bármelyik Fél kérhet konzultációt a megállapodás e részének értelmezésével és alkalmazásával, illetve e rész működését véleménye szerint esetlegesen érintő bármilyen más üggyel összefüggő, meglévő vagy javasolt intézkedésről vagy bármilyen más kérdésről. E cím alkalmazásában az "intézkedés" gyakorlatot is jelenthet. A Fél kérelmében megjelöli a panasz tárgyát képező intézkedést vagy más ügyet, hivatkozik e megállapodás véleménye szerint alkalmazandó rendelkezéseire, és átadja a kérelmet a másik Félnek.

(3) A Társulási Bizottság a kérelem átadását követő 30 napon belül összeül. A konzultáció kezdeményezésekor a Felek tájékoztatást adnak, amely lehetővé teszi annak megvizsgálását, hogy az intézkedés vagy bármilyen más ügy hogyan érintheti a megállapodás e részének működését és alkalmazását, a konzultációk során pedig bizalmasan kezelik a kicserélt információt. A Társulási Bizottság törekszik arra, hogy a vitát haladéktalanul, határozathozatallal megoldja. Az említett határozat tartalmazza az érintett Fél által meghozandó végrehajtó intézkedéseket, és az ehhez rendelkezésére álló időt.

III. FEJEZET

VITARENDEZÉSI ELJÁRÁS

184. cikk

Az eljárás kezdeményezése

(1) A Felek mindenkor törekednek arra, hogy a vitás kérdéseket kölcsönösen kielégítő megállapodással rendezzék.

(2) Ha valamelyik Fél úgy ítéli meg, hogy a másik Fél egy fennálló intézkedésével megszegi a 182. cikkben említett rendelkezések szerinti valamely kötelezettségét, és az ügy nem oldódik meg 15 napon belül az után, hogy a Társulási Bizottság a 183. cikk (3) bekezdése alapján összeült, illetve 45 nappal a Társulási Bizottság keretében tartandó konzultáció iránti kérelem átadását követően – amelyik időpont korábbi –, az említett Fél írásban kérheti a választottbíróság létrehozását.

(3) A panaszos Fél kérelmében megjelöli, hogy véleménye szerint melyik fennálló intézkedés sérti a megállapodás e részét, valamint feltünteti e megállapodás erre vonatkozónak ítélt rendelkezéseit, és átadja a kérelmet a másik Félnek és a Társulási Bizottságnak.

185. cikk

A választottbírók kinevezése

(1) A választottbíróság három választottbíróból áll.

(2) A Társulási Bizottság, legkésőbb az e megállapodás hatálybalépését követő hat hónapon belül, összeállít egy legalább 15 olyan személyből álló listát, akik vállalják, hogy választottbíróként tevékenykedjenek, és alkalmasak arra, valamint az említett személyek egyharmada egyik Félnek sem állampolgára, és a választottbíróságok elnöke lehet. A Társulási Bizottság biztosítja, hogy a lista bármely időpontban 15 személyt tartalmazzon. Az említett személyek jogi, nemzetközi kereskedelmi vagy más, a megállapodás e részéhez kapcsolódó területen, illetve a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokból eredő vitás kérdések megoldásában szakértelemmel vagy tapasztalattal rendelkeznek, függetlenek, magánszemélyként jelennek meg, sem a Felek valamelyikével, sem egy szervezettel nem állnak kapcsolatban, és nem fogadnak el azoktól utasítást, és megfelelnek a XVI. mellékletben megfogalmazott magatartási kódexnek. Az említett lista háromévente módosítható.

(3) A választottbíróság létrehozása iránti kérelmet követő három napon belül a Társulási Bizottság elnöke a (2) bekezdésben említett listából sorsolással kiválasztja a három választottbírót, egyet a panaszos Fél által a Társulási Bizottságnak javasolt személyek közül, egyet a bepanaszolt Fél által a Társulási Bizottságnak javasolt személyek közül, valamint az elnököt a (2) bekezdésben e célból megjelölt személyek közül.

(4) A választottbíróság létrehozásának napja az a nap, amelyen a három választottbírót sorsolással kiválasztják.

(5) Ha valamelyik Fél úgy ítéli, hogy egy választottbíró nem teljesíti a magatartási kódex követelményeit, a Felek konzultálnak, és amennyiben megegyeznek, az említett választottbíró helyébe egy újonnan megválasztott bírót léptetnek a (6) bekezdésnek megfelelően.

(6) Ha egy választottbíró nem tud részt venni az eljárásban, visszalép vagy leváltják, a Felek három napon belül az eredeti választottbíró megválasztásával megegyező eljárással helyettest kell választani. Ebben az esetben a választottbírósági eljárásra rendelkezésre álló időkeretet fel kell függeszteni arra az időre, amely azon a napon kezdődik, amikor a választottbíró nem tud részt venni az eljárásban, visszalép vagy leváltják, és a helyettes megválasztásának napján ér véget.

186. cikk

Tájékoztatás és technikai tanácsadás

A bíróság, valamelyik Fél kérésére vagy saját kezdeményezésére, kérheti az általa megfelelőnek ítélt személyek és szervek tájékoztatását és technikai tanácsait. Az így szerzett tájékoztatást észrevételezésre bemutatja a Feleknek.

187. cikk

A választottbíróság ítélete

(1) A választottbíróság a megállapításait és következtetéseit tartalmazó ítéletét általában legkésőbb a választottbíróság létrehozásától számított három hónapon belül megküldi a Feleknek és a Társulási Bizottságnak. Ez az időtartam semmilyen esetben sem haladhatja meg a bizottság létrehozásától számított öt hónapot. A választottbíróság ítéletét a Felek előterjesztéseire és közléseire, valamint a 186. cikk szerint szerzett információkra alapozza. Az ítélet végleges és nyilvánosan hozzáférhető.

(2) Az ítélet tartalmazza a ténymegállapításokat, e megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazhatóságát és a tett megállapítások és következtetések mögött húzódó gondolatmenet lényegét.

(3) A választottbíróságok a nemzetközi közjog értelmezésének szokásos szabályaival összhangban értelmezik e megállapodás rendelkezéseit, megfelelően figyelembe véve azt a tényt, hogy a Feleknek ezt a megállapodást jóhiszeműen kell végrehajtaniuk, és tartózkodniuk kell kötelezettségeik kijátszásától.

(4) Amelyik Fél azt állítja, hogy a másik Fél intézkedése nincs összhangban a megállapodás e részében foglalt rendelkezésekkel, azt terheli a következetlenség bizonyítása. Amelyik Fél azt állítja, hogy egy intézkedés a megállapodás e része alóli kivétel hatálya alá tartozik, az a Fél köteles bizonyítani, hogy a kivétel alkalmazandó.

(5) Sürgős esetekben, ideértve a romlandó áruk esetét, a választottbíróság minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy ítéletét a választottbíróság létrehozásától számított 75 napon belül közölje a Felekkel. Ez az időtartam semmilyen esetben sem haladhatja meg a választottbíróság létrehozásától számított négy hónapot. A választottbíróság előzetes ítéletet hozhat arról, hogy egy eset sürgősnek minősül-e.

(6) A választottbíróság minden határozatát, ideértve a döntés és bármilyen előzetes döntés elfogadását, többségi szavazással hozza meg.

(7) A panaszos Fél a másik Fél beleegyezésével bármikor visszavonhatja keresetét azt megelőzően, hogy a bíróság a Felekkel és a Társulási Bizottsággal közölte volna döntését. Az említett visszavonás nem érinti a Félnek azt a jogát, hogy egy későbbi időpontban ugyanabban az ügyben újabb keresetet nyújtson be.

(8) A választottbíróság, a bepanaszolt Fél beleegyezésével, a panaszos Fél kérésére legfeljebb 12 hónapos időszakra bármikor felfüggesztheti munkáját. Ilyen felfüggesztés esetén az (1) és (5) bekezdésben előírt időtartamokat a felfüggesztés időtartamával meghosszabbítják. Ha a bíróság munkáját 12 hónapnál hosszabb időtartamra függesztették fel, a bíróság megbízatása lejár, a panaszos fél azon jogának sérelme nélkül, hogy a későbbiekben ugyanebben az ügyben választottbíróság létrehozását kérje.

188. cikk

Teljesítés

(1) Mindkét Fél köteles meghozni azokat az intézkedéseket, amelyek a választottbíróság ítéletének teljesítéséhez szükségesek.

(2) A Felek törekednek arra, hogy megegyezzenek az ítélet teljesítéséhez szükséges egyedi intézkedésekben.

(3) 30 napon belül azt követően, hogy a bizottság közölte döntését a Felekkel és a Társulási Bizottsággal, a bepanaszolt Fél értesíti a másik Felet a következőkről:

a) a döntés teljesítéséhez szükséges egyedi intézkedések;

b) a teljesítéshez ésszerűen szükséges időtartam; és

c) átmeneti kártérítésről szóló konkrét javaslat az ítélet teljesítéséhez szükséges egyedi intézkedések teljes körű bevezetéséig.

(4) Amennyiben a Felek a fenti értesítés tartalma tekintetében nem értenek egyet, a panaszos Fél az eredeti választottbíróság ítéletét kéri arra vonatkozóan, hogy a (3) bekezdés a) pontjában említett javasolt intézkedések összhangban vannak-e a megállapodás e részével, valamint az időtartamra vonatkozóan, illetve azzal kapcsolatban, hogy a kártérítési javaslat nyilvánvalóan aránytalan-e. A döntést a kérelemtől számított 45 napon belül hozzák meg.

(5) Az érintett Fél a Felek által megállapított vagy a (4) bekezdéssel összhangban meghatározott ésszerű időn belül értesíti a másik Felet és a Társulási Bizottságot azokról az elfogadott végrehajtási intézkedésekről, amelyekkel véget kíván vetni a megállapodás e részében foglalt kötelezettségei megszegésének. Az értesítést követően a másik Fél kérheti az eredeti választottbíróság arra vonatkozó döntését, hogy az említett intézkedések összhangban vannak-e a megállapodás e részével, amennyiben azok eltérnek azoktól az intézkedésektől, amelyeket a választottbíróság a (4) bekezdés alapján a megállapodás e részével összhangban lévőnek ítélt. A választottbíróság a kérelemtől számított 45 napon belül döntést hoz.

(6) Ha az érintett Fél az ésszerű időtartam lejárta előtt nem ad értesítést a végrehajtási intézkedésekről, illetve ha a választottbíróság döntése szerint az érintett Fél értesítésében szereplő végrehajtási intézkedések nincsenek összhangban a Félnek a megállapodás e részében foglalt kötelezettségeivel, a panaszos Fél, amennyiben nem született kártérítési egyezség, felfüggesztheti a megállapodás e részének értelmében biztosított előnyök alkalmazását, olyan mértékben, amely egyenértékű a megállapodás e részét megsértőnek ítélt intézkedés által okozott érvénytelenítés és károkozás mértékével.

(7) A felfüggesztendő előnyök mérlegelésekor a panaszos Fél elsőként a megállapodás e részének ugyanazon címe vagy címei értelmében nyújtandó előnyök felfüggesztésére törekszik, mint amelyik címbe vagy címekbe a választottbíróság döntése szerint a megállapodás e részét megsértő intézkedés tartozik. Amennyiben a panaszos Fél véleménye szerint nem kivitelezhető vagy nem hatékony az ugyanazon címbe vagy címekbe tartozó előnyök felfüggesztése, felfüggeszthet más címek szerinti előnyöket is, ha erről írásbeli indoklást nyújt be. A felfüggesztendő előnyök kiválasztásakor előnyben kell részesíteni azokat, amelyek legkevésbé zavarják e megállapodás működését.

(8) A panaszos Fél értesíti a másik felet és a Társulási Bizottságot a felfüggeszteni kívánt előnyökről. A másik Fél az értesítéstől számított öt napon belül kérheti az eredeti választottbíróság döntését arra vonatkozóan, hogy a panaszos Fél által felfüggeszteni kívánt előnyök egyenértékűek-e a megállapodás e részét megsértőnek ítélt intézkedés által okozott érvénytelenítés és károkozás mértékével, valamint hogy a javasolt felfüggesztés megfelel-e a (7) bekezdésnek. A választottbíróság a kérelemtől számított 45 napon belül döntést hoz. A választottbíróság döntésének meghozataláig az előnyöket nem lehet felfüggeszteni.

(9) Az előnyök felfüggesztése átmeneti, és a panaszosFél csak addig alkalmazhatja azt, amíg a megállapodás e részét megsértőnek ítélt intézkedést vissza nem vonják, vagy nem módosítják oly módon, hogy összhangba kerüljön a megállapodás e részével, illetve a Felek egyezségre nem jutnak a vitás kérdés megoldását illetően.

(10) Az eredeti választottbíróság bármelyik Fél kérésére ítéletet hoz arról, hogy az előnyök felfüggesztését követően elfogadott bármely végrehajtó intézkedés összhangban van-e a megállapodás e részével, és hogy az említett ítélet alapján indokolt-e az előnyök felfüggesztésének véget vetni, illetve azt módosítani. A választottbíróság a kérelemtől számított 45 napon belül döntést hoz.

(11) Az e cikkben előírt döntések véglegesek és kötelezőek. A döntéseket továbbítják a Társulási Bizottsághoz, és azok nyilvánosan hozzáférhetők.

IV. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

189. cikk

Általános rendelkezések

(1) Valamennyi, ebben a címben említett időtartam a Felek kölcsönös megállapodásával módosítható.

(2) A Felek eltérő megállapodásának hiányában a választottbíróság előtti eljárásra a XV. mellékletben meghatározott eljárási mintaszabályok vonatkoznak. A Társulási Bizottság, amikor szükségesnek ítéli, határozatával módosíthatja az eljárási mintaszabályokat és a XVI. mellékletben meghatározott magatartási kódexet.

(3) A választottbíróság tárgyalásai – a Felek eltérő döntésének hiányában – nem nyilvánosak.

(4) a) Ha valamelyik Fél a WTO-megállapodás alapján fennálló kötelezettség megszegése miatt kér jogorvoslatot, akkor a WTO-megállapodás vonatkozó szabályaihoz és eljárásaihoz folyamodik, amelyek e megállapodás rendelkezései ellenére alkalmazandók.

b) Ha valamelyik Fél a megállapodás e része alapján fennálló kötelezettség megszegése miatt kér jogorvoslatot, akkor e cím szabályaihoz és eljárásaihoz folyamodik.

c) A Felek eltérő megállapodásának hiányában, ha valamelyik Fél a megállapodás e része alapján fennálló olyan kötelezettség megszegése miatt kér jogorvoslatot, amely lényegében egyenértékű a WTO alapján fennálló kötelezettséggel, akkor a WTO-megállapodás vonatkozó szabályaihoz és eljárásaihoz folyamodik, amelyek e megállapodás rendelkezései ellenére alkalmazandók.

d) A vitarendezési eljárások megkezdését követően a kiválasztott fórumot – amennyiben joghatóságát nem utasította el – a többi kizárásával kell használni. Az e cím alapján létrehozott választottbíróság joghatóságával kapcsolatos bármilyen kérdést a bíróság létrehozását követő 10 napon belül kell előterjeszteni, és azt az említett bíróság a létrehozásától számított 30 napon belül előzetes döntésével rendezi.

IX. CÍM

ÁTLÁTHATÓSÁG

190. cikk

Kapcsolattartó pontok és információcsere

(1) A Felek közötti, a megállapodás e részében tárgyalt bármilyen kereskedelmi kérdéssel kapcsolatos kommunikáció megkönnyítése céljából mindkét Fél kapcsolattartó pontot jelöl ki. Az egyik Fél kérésére a másik Fél kapcsolattartó pontja megnevezi az ügyben felelős hivatalt vagy tisztviselőt, és támogatást nyújt a megkereső Féllel folytatott kommunikáció megkönnyítése érdekében.

(2) A másik Fél kérésére és a nemzeti jogszabályok és elvek által engedélyezett mértékben mindkét Fél tájékoztatást és választ ad a másik fél bármilyen olyan kérdésére, amely a megállapodás e részének működését esetleg jelentős mértékben érintő tényleges vagy javasolt intézkedésre vonatkozik.

(3) Az e cikkben említett tájékoztatás akkor tekintendő teljesítettnek, amikor a tájékoztatás a WTO megfelelő értesítése révén hozzáférhetővé vált, illetve amikor a tájékoztatás megjelent az érintett Fél hivatalos, nyilvánosan és díjmentesen hozzáférhető weboldalán.

191. cikk

Együttműködés a fokozott átláthatóság érdekében

A Felek megállapodnak, hogy a két- és többoldalú fórumokon együttműködnek a kereskedelmi ügyek átláthatóságának fokozása érdekében.

192. cikk

Közzététel

Mindkét Fél biztosítja, hogy a megállapodás e részében tárgyalt kereskedelmi ügyekkel kapcsolatos törvényeit, rendeleteit, eljárásait és általánosan alkalmazandó igazgatási határozatait azonnal közzétegyék, illetve nyilvánosan hozzáférhetővé tegyék.

X. CÍM

AZ E MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN LÉTREHOZOTT TESTÜLETEK KÜLÖNÖS FELADATAI KERESKEDELMI ÜGYEKBEN

193. cikk

Különös feladatok

(1) Amikor a Társulási Bizottság a megállapodás e részében ráruházott bármely feladatát végzi, a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekért felelős közösségi és chilei képviselőkből áll, általában magas beosztású tisztviselői szinten.

(2) A 6. cikk rendelkezései ellenére a Társulási Bizottság különösen a következő feladatokat látja el:

a) felügyeli a megállapodás e részének rendelkezései, valamint a Felek által kereskedelemmel kapcsolatos ügyekben, e megállapodás keretében létrehozott bármely más eszköz végrehajtását és helyes alkalmazását;

b) áttekinti a megállapodás e része rendelkezéseinek további kidolgozását, és értékeli az alkalmazása során elért eredményeket;

c) a 183. cikk rendelkezéseivel összhangban megoldja a megállapodás e részének értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket;

d) támogatja a Társulási Tanácsot a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekkel összefüggő feladatainak ellátásában;

e) felügyeli a megállapodás e része alapján létrehozott valamennyi különbizottság munkáját;

f) ellát minden egyéb olyan feladatot, amelyet a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekben a megállapodás e része vagy a Társulási Tanács ráruház; és

g) évente beszámol a Társulási Tanácsnak.

(3) A Társulási Bizottság a (2) bekezdés alapján fennálló feladatainak teljesítése során jogosult a következőkre:

a) létrehozhat bármilyen, a hatáskörébe tartozó ügyekkel foglalkozó különbizottságot vagy testületet, és meghatározhatja ezek összetételét, feladatait és eljárási szabályzatát;

b) a Felek által egyeztetett bármilyen időpontban ülésezhet;

c) bármilyen kereskedelemmel kapcsolatos kérdést mérlegelhet, és feladatkörének gyakorlása közben meghozhatja a megfelelő intézkedéseket; és

d) határozatokat hozhat vagy ajánlásokat adhat a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekben, a 6. cikknek megfelelően.

(4) Az 5. cikk és a 6. cikk (4) bekezdése szerint a Felek a XVII. melléklettel összhangban végrehajtják a 60. cikk (5) bekezdésének és a 74. cikknek, valamint a III. melléklet 38. cikkének alkalmazásából eredő határozatokat.

XI. CÍM

KIVÉTELEK A KERESKEDELEM TERÜLETÉN

194. cikk

Nemzetbiztonsági záradék

(1) E megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető a következőképpen:

a) hogy a Felektől olyan információk kiadását követelné meg, amelyek nyilvánosságra hozatalát azok alapvető biztonsági érdekeikkel ellentétesnek tekintik;

b) hogy a Felek számára megtiltaná az olyan fellépést, amelyet azok alapvető biztonsági érdekeik védelméhez szükségesnek ítélnek a következők terén:

i. a hasadóképes és fuzionáló anyagokkal, illetve az olyan anyagokkal kapcsolatos tevékenységek, amelyekből ezek származnak;

ii. fegyverek, lőszerek és hadianyagok kereskedelméhez, illetve más áruk és anyagok ilyen kereskedelméhez kapcsolódó tevékenységek, vagy katonai létesítmény közvetlen vagy közvetett szállítására vagy ellátására irányuló szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó tevékenységek;

iii. nemzetbiztonsági vagy nemzetvédelmi szempontból nélkülözhetetlen kormányzati beszerzéssel kapcsolatos tevékenységek; vagy

iv. háborús időben vagy a nemzetközi kapcsolatokban bekövetkező más szükséghelyzetben végzett tevékenységek; vagy

c) hogy a Felek számára megtiltaná az olyan tevékenységet, amelyet az ENSZ nemzetközi béke és biztonság fenntartásáról szóló chartája értelmében fennálló kötelezettségeik teljesítése során végeznek.

(2) A Társulási Bizottságot a lehető legteljesebb mértékben tájékoztatják az (1) bekezdés b) és c) pontja értelmében hozott intézkedésekről és azok megszüntetéséről.

195. cikk

Fizetésimérleg-nehézségek

(1) Ha valamelyik Félnek súlyos, a fizetésimérleg- és külső pénzügyi nehézségei támadnak, vagy ilyen helyzet fenyegeti, korlátozó intézkedéseket fogadhat el vagy tarthat fenn az áruk és szolgáltatások kereskedelme, valamint a kifizetések és tőkemozgások tekintetében, ideértve a közvetlen beruházással összefüggő tőkemozgást.

(2) A Felek törekednek az (1) bekezdésben említett korlátozó intézkedések alkalmazásának elkerülésére.

(3) Az e cikk értelmében elfogadott vagy fenntartott bármilyen korlátozó intézkedés megkülönböztetéstől mentes, korlátozott időtartamra szól, és nem lépi túl a fizetésimérleggel- és a külső pénzügyi helyzettel kapcsolatos nehézségek orvoslásához szükséges mértéket. Az említett intézkedések az esetnek megfelelően összhangban vannak a WTO-megállapodásokban megállapított feltételekkel és a Nemzetközi Valutaalap megállapodásának cikkeivel.

(4) A korlátozó intézkedéseket vagy ezek változtatásait elfogadó vagy fenntartó Fél haladéktalanul értesíti a másik Felet, és a lehető leghamarabb bemutatja a megszüntetésükre vonatkozó ütemtervet.

(5) A korlátozó intézkedéseket alkalmazó Fél haladéktalanul konzultációt folytat a Társulási Bizottságban. A konzultációk során értékelik az érintett Fél fizetésimérleg-helyzetét és az e cikk alapján elfogadott vagy fenntartott korlátozásokat, figyelembe véve, többek között, a következő tényezőket:

a) a fizetésimérleg- és a külső pénzügyi nehézségek jellege és mértéke;

b) a konzultáló Fél külgazdasági és külkereskedelmi környezete;

c) az esetlegesen rendelkezésre álló másfajta helyesbítő intézkedések.

A konzultációk során megvizsgálják, hogy a korlátozó intézkedések megfelelnek-e a (3) és (4) bekezdésnek. A Felek elfogadják a külföldi deviza- és monetáris tartalékokra és a fizetési mérlegre vonatkozó, a Nemzetközi Valutaalap által beterjesztett statisztikai és egyéb adatokat, és a következtetések alapjául a Valutaalapnak a konzultáló Fél fizetésimérleg- és külső pénzügyi helyzetéről szóló értékelése szolgál.

196. cikk

Adózás

(1) A megállapodás e részének, illetve az e megállapodás alapján elfogadott bármilyen megegyezésnek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy megtiltja a Felek számára, hogy adójogszabályaik vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor különbséget tegyenek a nem azonos helyzetben levő adófizetők között, különös tekintettel lakóhelyükre, illetve a tőkebefektetés helyére.

(2) A megállapodás e részének, illetve az e megállapodás alapján elfogadott bármilyen megegyezésnek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy megtiltja a Felek számára olyan intézkedések elfogadását vagy végrehajtását, amelyek célja a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodások adórendelkezései, más, adóról szóló megegyezések vagy a nemzeti adójog alapján az adókikerülésnek vagy kijátszásnak a megakadályozása.

(3) A megállapodás e részének egyetlen rendelkezése sem érinti egy Félnek bármely adóegyezmény alapján fennálló jogait vagy kötelezettségeit. Amennyiben ez a megállapodás nem következetes bármely ilyen egyezménnyel, a következetlenség mértékéig az egyezmény az irányadó.

V. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

197. cikk

A Felek fogalommeghatározása

E megállapodás alkalmazásában a "Felek" egyrészről a Közösség vagy tagállamai, illetve a Közösség és tagállamai, az Európai Közösséget létrehozó szerződésből eredő hatáskörük területén belül, másrészről a Chilei Köztársaság.

198. cikk

Hatálybalépés

(1) Ez a megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, amelyben a Felek értesítik egymást az ehhez szükséges eljárások befejezéséről.

(2) Az értesítések az Európai Unió Tanácsa Főtitkárának kell megküldeni, aki e megállapodás letéteményese.

(3) Az (1) bekezdés ellenére a Közösség és Chile megállapodnak abban, hogy a 3–11. cikket, a 18. cikket, a 24–27. cikket, a 48–54. cikket, az 55. cikk a), b), f), h) i) pontját, az 56–93. cikket, a 136–162. cikket és a 172–206. cikket az azt a napot követő hónap első napjától alkalmazzák, amelyen a Közösség és Chile értesítették egymást az ehhez szükséges eljárások befejezéséről.

(4) Ha e megállapodás valamelyik rendelkezését a Felek a megállapodás hatálybalépését megelőzően alkalmazzák, az említett rendelkezésben az e megállapodás hatálybalépésének napjára történő hivatkozáson az a nap értendő, amelytől kezdve a Felek megegyezése szerint az említett rendelkezést a (3) bekezdésnek megfelelően alkalmazzák.

(5) Ez a megállapodás az (1) bekezdésnek megfelelően történő hatálybalépésének napjától az együttműködési keretmegállapodás helyébe lép. Ettől eltérve, az együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a vámügyekben történő kölcsönös segítségnyújtásról szóló 2001. június 13-i jegyzőkönyv hatályban marad, és e megállapodás szerves részét képezi.

199. cikk

Érvényességi idő

(1) Ez a megállapodás határozatlan ideig érvényes.

(2) Bármelyik Fél írásban értesítheti a másik Felet az e megállapodás felmondására irányuló szándékáról.

(3) A felmondás hat hónappal a másik Fél értesítését követően lép hatályba.

200. cikk

Kötelezettségek teljesítése

(1) A Felek bármilyen általános vagy egyedi intézkedést elfogadnak, amelyre az e megállapodás alapján fennálló kötelezettségeik teljesítéséhez szükségük van, és biztosítják, hogy azok megfeleljenek az e megállapodásban meghatározott célkitűzéseknek.

(2) Ha a Felek valamelyike úgy ítéli, hogy a másik Fél elmulasztotta az e megállapodás alapján fennálló valamelyik kötelezettségének teljesítését, megfelelő intézkedéseket hozhat. Ezt megelőzően, 30 napon belül be kell nyújtania a Társulási Tanácshoz minden olyan vonatkozó információt, amely a helyzet alapos vizsgálatához szükséges, a Felek számára elfogadható megoldás megtalálása érdekében.

Az intézkedések kiválasztásakor előnyben kell részesíteni azokat, amelyek a legkevésbé zavarják e megállapodás működését. Az említett intézkedésekről haladéktalanul értesítik a Társulási Bizottságot, és azokról a Társulási Bizottságban konzultálnak, amennyiben a másik Fél ezt kéri.

(3) A (2) bekezdéstől eltérve bármelyik Fél – a nemzetközi jognak megfelelően – haladéktalanul meghozhatja a megfelelő intézkedéseket a következő esetekben:

a) e megállapodásnak a nemzetközi jog általános szabályai által nem jóváhagyott felmondása;

b) e megállapodás az 1. cikk (1) bekezdésében említett lényeges elemeinek a másik Fél általi megsértése.

A másik Fél kérheti egy sürgős ülés keretében a Felek 15 napon belüli összehívását a helyzet alapos vizsgálata és a Felek számára elfogadható megoldás megtalálása érdekében.

(4) A (2) bekezdéstől eltérve, ha az egyik Fél úgy ítéli, hogy a másik Fél elmulasztotta egy, a IV. rész alapján fennálló kötelezettségének teljesítését, kizárólag a IV. rész VIII. címében megállapított vitarendezési eljárásokhoz folyamodik, és azokat betartja.

201. cikk

Jövőbeli fejlemények

(1) A Felek kölcsönösen megállapodhatnak e megállapodás kiterjesztéséről azzal a céllal, hogy saját jogszabályaikkal összhangban, a végrehajtás során szerzett tapasztalatok alapján egyedi ágazatokról vagy tevékenységekről szóló megállapodások megkötésével kiszélesítsék és kiegészítsék e megállapodás alkalmazási területét.

(2) E megállapodás végrehajtása tekintetében bármelyik Fél javaslatokat tehet az együttműködés kiterjesztésére valamennyi területen, az annak végrehajtása során szerzett tapasztalatok figyelembevételével.

202. cikk

Adatvédelem

A Felek megállapodnak, hogy a személyes és egyéb adatok feldolgozásának a legmagasabb szintű nemzetközi normáknak megfelelő, magas szintű védelmet biztosítanak.

203. cikk

Nemzetbiztonsági záradék

A 194. cikk rendelkezéseit a teljes megállapodásra kell alkalmazni.

204. cikk

Területi hatály

Ezt a megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerződés alkalmazandó, az abban a szerződésben meghatározott feltételekkel, másrészről a Chilei Köztársaság területén.

205. cikk

Hiteles szövegek

Ez a megállapodás két-két példányban, angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol és svéd nyelven készült, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

206. cikk

Mellékletek, függelékek, jegyzőkönyvek és megjegyzések

Az e megállapodáshoz csatolt mellékletek, függelékek, jegyzőkönyvek és megjegyzések a megállapodás szerves részét képezik.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Abkommen gesetzt.ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent accord.IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre del dos mil dos.Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og to.Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausendundzwei.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and two.Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille deux.Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemiladue.Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizendtwee.Feito em Bruxelas, em dezoito de Novembro de dois mil e dois.Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi.Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratvå.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen tasavallan puolestaFör Republiken Finland

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sverige

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la República de Chile

+++++ TIFF +++++

[1] Az Európai Unió tizenegy hivatalos nyelvén (spanyol, dán, német, görög, angol, francia, olasz, holland, portugál, finn, svéd) készült megállapodást a HL L 352,2002.12.30, 3. o. oldalán közzétették.A cseh, észt, lett, litván, magyar, máltai, lengyel, szlovák és szlovén nyelvi változatok közzétételére a 2004-es különkiadás ezen kötetében került sor.

[2] Az ex190220"töltött tészta, 20 tömegszázalékot meghaladó hal-, rák- és rákféle-, puhatestű- és egyéb gerinctelen víziállat-tartalommal."

[3] Bármilyen belső adó vagy más belső díj, illetve a (2) bekezdésben említett típusú jogszabály, rendelet vagy követelmény, amely egyaránt vonatkozik a behozott és a hasonló hazai termékre, és amelyet a behozott termék esetében a behozatal időpontjában vagy helyén szednek be vagy érvényesítenek, mindazonáltal belső adónak vagy egyéb belső díjnak, illetve a (2) bekezdésben említett jellegű jogszabálynak, rendeletnek vagy követelménynek tekintendő, és ennek megfelelően e cikk rendelkezései vonatkoznak rá.

[4] Az első mondat követelményeinek megfelelő adó csak akkor tekintendő a második mondat rendelkezéseivel összeegyeztethetetlennek, ha egyrészről az adóztatott termék, másrészről a közvetlenül versenyben álló vagy helyettesíthető termék, amelyre nem vetettek ki hasonló adót, egymással versenyeznek.

[5] Az első mondat rendelkezéseinek megfelelő szabályozás nem tekinthető ellentétesnek a második mondat rendelkezéseivel olyan esetekben, amikor valamennyi, a rendelkezés hatálya alá tartozó terméket belföldön jelentős mennyiségben állítanak elő. Egy szabály nem tekinthető a második mondat rendelkezéseivel összhangban levőnek azon az alapon, hogy a szabály hatálya alá tartozó egyes termékekre jutó arány vagy mennyiség igazságosan oszlik meg a behozott és a hazai termékek között.

[6] A (2) bekezdés c) pontja nem vonatkozik egy félnek a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges ráfordításokat korlátozó intézkedéseire.

[7] Az e cikk szerint tett egyedi kötelezettségvállalásoknak nem céljuk megkövetelni azt, hogy a Felek kárpótlást nyújtsanak a vonatkozó szolgáltatások vagy szolgáltatók idegen jellegéből származó eredendő versenyhátrányokért.

[8] Ennek a rendelkezésnek ebbe a fejezetbe történő beépítése nem érinti Chile álláspontját arról a kérdésről, hogy az elektronikus kereskedelem szolgáltatásnyújtásnak tekintendő-e.

[9] A műsorszolgáltatás a televízió- és rádióműsorok jeleinek a nagyközönséghez való eljuttatásához szükséges, megszakítás nélküli átviteli láncként határozható meg, amelybe nem tartoznak bele a résztvevők közötti hozzájárulási kapcsolatok.

[10] A (2) bekezdés c) pontja nem vonatkozik egy Félnek a pénzügyi szolgáltatásnyújtáshoz szükséges ráfordításokat korlátozó intézkedéseire.

[11] Az e cikk szerint tett egyedi kötelezettségvállalásoknak nem céljuk megkövetelni azt, hogy a felek kárpótlást nyújtsanak a vonatkozó pénzügyi szolgáltatások vagy pénzügyi szolgáltatók idegen jellegéből származó eredendő versenyhátrányokért.

[12] A Felek különösen megkövetelhetik, hogy a természetes személyek rendelkezzenek azzal a szükséges egyetemi képesítéssel és/vagy szakmai tapasztalattal, amelyet a szolgáltatás vagy pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, illetve a letelepedésnek a helyén, az érintett tevékenységi ágazat tekintetében előírtak.

[13] E cím alkalmazásában műszaki szabály az a dokumentum, amely megállapítja egy termék vagy szolgáltatás tulajdonságait, illetve a hozzá kapcsolódó folyamatokat és gyártási módszereket, ideértve az alkalmazandó igazgatási rendelkezéseket, amelyek betartása kötelező. A dokumentum tartalmazhat a termékre, szolgáltatásra, folyamatra vagy gyártási módszerre vonatkozó terminológiát, jeleket, csomagolási, jelzési vagy címkézési követelményeket, illetve vonatkozhat kizárólag ezekre.

[14] E cím alkalmazásában a szabvány egy elismert testület által jóváhagyott dokumentum, amely általános és ismétlődő felhasználásra szabályokat, iránymutatásokat, egy termék vagy szolgáltatás tulajdonságait, illetve a hozzá kapcsolódó folyamatokat és gyártási módszereket ismerteti, amelyek betartása nem kötelező. A dokumentum tartalmazhat a termékre, szolgáltatásra, folyamatra vagy gyártási módszerre vonatkozó terminológiát, jeleket, csomagolási, jelzési vagy címkézési követelményeket, illetve vonatkozhat kizárólag ezekre.

--------------------------------------------------

A MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. MELLÉKLET | A KÖZÖSSÉG VÁMLEBONTÁSI ÜTEMTERVE (Hivatkozás a 60., 65., 68. és 71. cikkben) |

II. MELLÉKLET | CHILE VÁMLEBONTÁSI ÜTEMTERVE (Hivatkozás a 60., 66., 69. és 72. cikkben) |

III. MELLÉKLET | A SZÁRMAZÓ TERMÉK FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA ÉS AZ IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ELJÁRÁSOK (Hivatkozás az 58. cikkben) |

IV. MELLÉKLET | MEGÁLLAPODÁS AZ ÁLLATOK ÉS ÁLLATI TERMÉKEK, NÖVÉNYEK ÉS NÖVÉNYI TERMÉKEK ÉS MÁS ÁRUK KERESKEDELMÉRE, VALAMINT AZ ÁLLATJÓLÉTRE VONATKOZÓ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEKRŐL (Hivatkozás a 89. cikkben) |

V. MELLÉKLET | MEGÁLLAPODÁS A BORKERESKEDELEMRŐL (Hivatkozás a 90. cikkben) |

VI. MELLÉKLET | MEGÁLLAPODÁS A SZESZES ITALOK ÉS AZ ÍZESÍTETT ITALOK KERESKEDELMÉRŐL (Hivatkozás a 90. cikkben) |

VII. MELLÉKLET | A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS EGYEDI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK JEGYZÉKE (Hivatkozás a 99. cikkben) |

VIII. MELLÉKLET | A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS EGYEDI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK JEGYZÉKE (Hivatkozás a 120. cikkben) |

IX. MELLÉKLET | A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKÉRT FELELŐS HATÓSÁGOK (Hivatkozás a 127. cikkben) |

X. MELLÉKLET | A LETELEPEDÉSSEL KAPCSOLATOS EGYEDI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK JEGYZÉKE (Hivatkozás a 132. cikkben) |

XI. MELLÉKLET | A KÖZÖSSÉG KORMÁNYZATI BESZEZÉSSEL KAPCSOLATOS HATÓKÖRE (Hivatkozás a 137. cikkben) |

XII. MELLÉKLET | CHILEI KORMÁNYZATI BESZERZÉSSEL KAPCSOLATOS HATÓKÖRE (Hivatkozás a 137. cikkben) |

XIII. MELLÉKLET | KORMÁNYZATI BESZERZÉS A IV. RÉSZ IV. CÍME EGYES RENDELKEZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSA |

XIV. MELLÉKLET | A FOLYÓ FIZETÉSEKRŐL ÉS TŐKEMOZGÁSOKRÓL (A 164. és 165. cikk tekintetében) |

XV. MELLÉKLET | A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI BIZOTTSÁGOKAT IRÁNYÍTÓ ELJÁRÁSI MINTASZABÁLYOK (Hivatkozás a 189. cikkben) |

XVI. MELLÉKLET | A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK MAGATARTÁSI KÓDEXE (Hivatkozás a 185. és 189. cikkben) |

XVII. MELLÉKLET | A IV. RÉSZ EGYES HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSA (Hivatkozás a 193. cikk (4) bekezdésében) |

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉG VÁMLEBONTÁSI ÜTEMTERVE

(hivatkozás a társulási megállapodás 60., 65., 68. és 71. cikkében)

Bevezető megjegyzés

Az e mellékletben található vámlebontási ütemterv a következő négy oszlopból áll:

"2002. évi HR-vámtarifaszám" : a 62. cikkben említett harmonizált rendszer nómenklatúrájában használt vámtarifaszámok

"Megnevezés" : a vámtarifaszám alá tartozó termék megnevezése

"Alap" : a 60. cikk (3) bekezdésében említett alapvám, amely a vámlebontási program kiindulópontja

"Kategória" "0. év" : liberalizáció a megállapodás hatálybalépésekor

"3. év" : liberalizáció egy hároméves átmeneti időszak alatt

"4. év" : liberalizáció egy négyéves átmeneti időszak alatt

"7. év" : liberalizáció egy hétéves átmeneti időszak alatt

"10. év" : liberalizáció egy tízéves átmeneti időszak alatt

"R" : az alapvám 50 %-ával megegyező vámengedmény

"EP" : a liberalizáció csak az értékvámra vonatkozik, a behozatali árhoz kapcsolódó külön vámtétel fennmarad

"SP" : a liberalizáció csak az értékvámra vonatkozik, a külön vámtétel fennmarad

"PN" : nincs liberalizáció, mert ezek a termékek a Közösségben védett megnevezés alá tartoznak

"TQ" : vámkontingensen belüli liberalizáció (az egyedi feltételeket lásd az 1. szakaszban).

A vámlebontási ütemterv fenti bemutatása csak a melléklet megértésének megkönnyítését szolgálja, és nem célja, hogy a IV. rész II. címében foglalt vonatkozó rendelkezéseket helyettesítse vagy módosítsa.

1. SZAKASZ

A "TQ" kategóriába tartozó termékekre vonatkozó vámkontingensek

hivatkozás a 68. cikk (2) bekezdésében és a 71. cikk (5) bekezdésében

A következő vámengedményeket e megállapodás hatálybalépésétől kezdve kell alkalmazni, évente, a Chiléből származó termékek a Közösségbe irányuló behozatalaira:

Mezőgazdasági termékek

1. A Közösség a következő termékek és mennyiségek vámmentes behozatalát engedélyezi, évente az eredeti mennyiség 10 %-ával növelve:

a) 1000 metrikus tonna összmennyiség a 020120, 02013000, 020220 és 020230 vámtarifaszám alá sorolt termékekből, amelyeket ez a melléklet a "TQ(1a)" pontban sorol fel;

b) 3500 metrikus tonna összmennyiség az ex0203, 160100, 160241, 160242 és 160249 vámtarifaszám alá sorolt termékekből, amelyeket ez a melléklet a "TQ(1b)" pontban sorol fel;

c) 2000 metrikus tonna mennyiség a 0204 vámtarifaszám alá sorolt termékekből, amelyeket ez a melléklet a "TQ(1c)" pontban sorol fel; és

d) 7250 metrikus tonna összmennyiség a 020711, 020712, 020713, 020714, 020724, 020725, 020726, 020727, 02073211, 02073215, 02073219, 02073311, 02073319, 02073515, 02073521, 02073553, 02073563, 02073571, 02073615, 02073621 , 02073653, 02073663, 02073671, 160231 és 160232 vámtarifaszám alá sorolt termékekből, amelyeket ez a melléklet a "TQ(1d)" pontban sorol fel.

2. A Közösség a következő mennyiségek és termékek vámmentes behozatalát engedélyezi, évente az eredeti mennyiség 5 %-ával növelve:

a) 1500 metrikus tonna mennyiség a 0406 vámtarifaszám alá sorolt termékekből, amelyeket ez a melléklet a "TQ(2a)" pontban sorol fel;

b) 500 metrikus tonna mennyiség a 07032000 vámtarifaszám alá sorolt termékekből, amelyeket ez a melléklet a "TQ(2b)" pontban sorol fel;

c) 1000 metrikus tonna mennyiség a 1104 vámtarifaszám alá sorolt termékekből, amelyeket ez a melléklet a "TQ(2c)" pontban sorol fel;

d) 500 metrikus tonna összmennyiség a 20031020 és 20031030 vámtarifaszám alá sorolt termékekből, amelyeket ez a melléklet a "TQ(2d)" pontban sorol fel;

e) 1000 tonna mennyiség a 20086019 vámtarifaszám alá sorolt termékekből, amelyeket ez a melléklet a "TQ(2e)" pontban sorol fel;

f) 37000 metrikus tonna mennyiség a 08061010 vámtarifaszám alá sorolt termékekből a január 1. és július 14. közötti időszakban, amelyeket ez a melléklet a "TQ(2f)" pontban sorol fel; és

g) 3000 metrikus tonna mennyiség a 08061010 vámtarifaszám alá sorolt termékekből a november 1. és december 31. közötti időszakban, amelyeket ez a melléklet a "TQ(2g)" pontban sorol fel.

Feldolgozott mezőgazdasági termékek

3. A Közösség a következő mennyiségek és termékek vámmentes behozatalát engedélyezi:

a) 400 metrikus tonna összmennyiség a 17041011, 17041019, 17041091, 17041099, 17049010, 17049030, 17049051, 17049055, 17049061, 17049065, 17049071, 17049075, 17049081 és 17049099 vámtarifaszám alá sorolt termékekből, amelyeket ez a melléklet a "TQ(3a)" pontban sorol fel;

b) 400 metrikus tonna összmennyiség a 18062010, 18062030, 18062050, 18062070, 18062080 , 18062095, 18063100 , 18063210, 18063290, 18069011, 18069019, 18069031, 18069039, 18069050, 18069060, 18069070 és 18069090 vámtarifaszám alá sorolt termékekből, amelyeket ez a melléklet a "TQ(3b)" pontban sorol fel;

c) 500 metrikus tonna összmennyiség a 19053111, 19053119, 19053130, 19053191, 19053199, 19053211, 19053219, 19053291, 19053299, 19059040 és 19059045 vámtarifaszám alá sorolt termékekből, amelyeket ez a melléklet a "TQ(3c)" pontban sorol fel;

Halászati termékek

4. A Közösség a következő mennyiségek és termékek behozatalát engedélyezi, a vám fokozatos, tíz egyenlő szakaszban történő lebontásával, amelyekből az elsőre e megállapodás hatálybalépésének napján kerül sor, a további kilencre pedig minden azt követő év január 1-jén, tehát az e megállapodás hatálybalépését követő tizedik év január 1-jére a vám teljesen megszűnik:

a) 5000 metrikus tonna összmennyiség a 03026966, 03026967, 03026968 és 03026969 vámtarifaszám alá sorolt termékekből, amelyeket ez a melléklet a "TQ(4a)" pontban sorol fel;

b) 40 metrikustonna összmennyiség a 03053030 és 03054100 vámtarifaszám alá sorolt termékekből, amelyeket ez a melléklet a "TQ(4b)" pontban sorol fel.

A kontingensen belüli alapvám, amely a vámok eltörlésének kiindulópontja, az e megállapodás hatálybalépésekor ténylegesen alkalmazott vám.

5. A Közösség 150 metrikus tonna összmennyiségű, a 16041411, 16041418, 16041939 és 16042070 vámtarifaszám alá sorolt, e mellékletben a "TQ(5)" pontban felsorolt konzervált tonhal behozatalát engedélyezi, a filé kivételével, a behozatal időpontjában alkalmazandó legnagyobb kedvezményes vám egyharmadával egyenlő kedvezményes vámmal.

2. SZAKASZ

Az e mellékletben az "EP" kategóriában felsorolt termékekre jelenleg érvényes behozatali árakat a függelék határozza meg.

3. SZAKASZA

Közösség vámlebontási ütemterve

HS Heading 2002 | Description | Base | Category |

| |

01 | LIVE ANIMALS | | |

0101 | Live horses, asses, mules and hinnies: | | | |

010110 | — Pure-bred breeding animals: | | | |

01011010 | — — Horses | 0,0 | Year 0 | |

01011090 | — — Other | 4,2 | Year 4 | |

010190 | — Other: | | | |

— — Horses: | | | |

01019011 | — — — For slaughter | 0,0 | Year 0 | |

01019019 | — — — Other | 8,0 | Year 7 | |

01019030 | — — Asses | 4,2 | Year 4 | |

01019090 | — — Mules and hinnies | 7,4 | Year 7 | |

0102 | Live bovine animals | | | |

010210 | — Pure-bred breeding animals | | | |

01021010 | — — Heifers (female bovines that have never calved) | 0,0 | Year 0 | |

01021030 | — — Cows | 0,0 | Year 0 | |

01021090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

010290 | — Other | | | |

— — Domestic species | | | |

01029005 | — — — Of a weight not exceeding 80 kg | — | | |

— — — Of a weight exceeding 80 kg but not exceeding 160 kg | | | |

01029021 | — — — — For slaughter | — | | |

01029029 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a weight exceeding 160 kg but not exceeding 300 kg | | | |

01029041 | — — — — For slaughter | — | | |

01029049 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a weight exceeding 300 kg | | | |

— — — — Heifers (female bovines that have never calved) | | | |

01029051 | — — — — — For slaughter | — | | |

01029059 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Cows | | | |

01029061 | — — — — — For slaughter | — | | |

01029069 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

01029071 | — — — — — For slaughter | — | | |

01029079 | — — — — — Other | — | | |

01029090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

0103 | Live swine | | | |

01031000 | — Pure-bred breeding animals | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

010391 | — — Weighing less than 50 kg | | | |

01039110 | — — — Domestic species | — | | |

01039190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

010392 | — — Weighing 50 kg or more | | | |

— — — Domestic species | | | |

01039211 | — — — — Sows having farrowed at least once, of a weight of not less than 160 kg | — | | |

01039219 | — — — — Other | — | | |

01039290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

0104 | Live sheep and goats | | | |

010410 | — Sheep | | | |

01041010 | — — Pure-bred breeding animals | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

01041030 | — — — Lambs (up to a year old) | — | | |

01041080 | — — — Other | — | | |

010420 | — Goats | | | |

01042010 | — — Pure-bred breeding animals | 0,0 | Year 0 | |

01042090 | — — Other | — | | |

0105 | Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls | | | |

— Weighing not more than 185 g | | | |

010511 | — — Fowls of the species Gallus domesticus | | | |

— — — Grandparent and parent female chicks | | | |

01051111 | — — — — Laying stocks | — | | |

01051119 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

01051191 | — — — — Laying stocks | — | | |

01051199 | — — — — Other | — | | |

01051200 | — — Turkeys | — | | |

010519 | — — Other | | | |

01051920 | — — — Geese | — | | |

01051990 | — — — Ducks and guinea fowls | — | | |

— Other | | | |

01059200 | — — Fowls of the species Gallus domesticus weighing not more than 2000 g | — | | |

01059300 | — — Fowls of the species Gallus domesticus weighing more than 2000 g | — | | |

010599 | — — Other | | | |

01059910 | — — — Ducks | — | | |

01059920 | — — — Geese | — | | |

01059930 | — — — Turkeys | — | | |

01059950 | — — — Guinea fowls | — | | |

0106 | Other live animals: | | | |

— Mammals: | | | |

01061100 | — — Primates | 0,0 | Year 0 | |

01061200 | — — Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) | 0,0 | Year 0 | |

010619 | — — Other: | | | |

01061910 | — — — Domestic rabbits | 0,0 | Year 0 | |

01061990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

01062000 | — Reptiles (including snakes and turtles) | 0,0 | Year 0 | |

— Birds: | | | |

01063100 | — — Birds of prey | 0,0 | Year 0 | |

01063200 | — — Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos) | 0,0 | Year 0 | |

010639 | — — Other: | | | |

01063910 | — — — Pigeons | 2,9 | Year 4 | |

01063990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

01069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

02 | MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL | | | |

0201 | Meat of bovine animals, fresh or chilled | | | |

02011000 | — Carcases and half-carcases | — | | |

020120 | — Other cuts with bone in | | | |

02012020 | — — "Compensated" quarters | — | | TQ(1a) |

02012030 | — — Unseparated or separated forequarters | — | | TQ(1a) |

02012050 | — — Unseparated or separated hindquarters | — | | TQ(1a) |

02012090 | — — Other | — | | TQ(1a) |

02013000 | — Boneless | — | | TQ(1a) |

0202 | Meat of bovine animals, frozen | | | |

02021000 | — Carcases and half-carcases | — | | |

020220 | — Other cuts with bone in | | | |

02022010 | — — "Compensated" quarters | — | | TQ(1a) |

02022030 | — — Unseparated or separated forequarters | — | | TQ(1a) |

02022050 | — — Unseparated or separated hindquarters | — | | TQ(1a) |

02022090 | — — Other | — | | TQ(1a) |

020230 | — Boneless | | | |

02023010 | — — Forequarters, whole or cut into a maximum of five pieces, each quarter being in a single block; "compensated" quarters in two blocks, one of which contains the forequarter, whole or cut into a maximum of five pieces, and the other, the hindquarter, excluding the tenderloin, in one piece | — | | TQ(1a) |

02023050 | — — Crop, chuck and blade and brisket cuts | — | | TQ(1a) |

02023090 | — — Other | — | | TQ(1a) |

0203 | Meat of swine, fresh, chilled or frozen | | | |

— Fresh or chilled | | | |

020311 | — — Carcases and half-carcases | | | |

02031110 | — — — Of domestic swine | — | | TQ(1b) |

02031190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020312 | — — Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02031211 | — — — — Hams and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02031219 | — — — — Shoulders and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02031290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020319 | — — Other | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02031911 | — — — — Fore-ends and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02031913 | — — — — Loins and cuts thereof, with bone in | — | | TQ(1b) |

02031915 | — — — — Bellies (streaky) and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

— — — — Other | | | |

02031955 | — — — — — Boneless | — | | TQ(1b) |

02031959 | — — — — — Other | — | | TQ(1b) |

02031990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Frozen | | | |

020321 | — — Carcases and half-carcases | | | |

02032110 | — — — Of domestic swine | — | | TQ(1b) |

02032190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020322 | — — Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02032211 | — — — — Hams and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02032219 | — — — — Shoulders and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02032290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020329 | — — Other | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02032911 | — — — — Fore-ends and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02032913 | — — — — Loins and cuts thereof, with bone in | — | | TQ(1b) |

02032915 | — — — — Bellies (streaky) and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

— — — — Other | | | |

02032955 | — — — — — Boneless | — | | TQ(1b) |

02032959 | — — — — — Other | — | | TQ(1b) |

02032990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

0204 | Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen | | | |

02041000 | — Carcases and half-carcases of lamb, fresh or chilled | — | | TQ(1c) |

— Other meat of sheep, fresh or chilled | | | |

02042100 | — — Carcases and half-carcases | — | | TQ(1c) |

020422 | — — Other cuts with bone in | | | |

02042210 | — — — Short forequarters | — | | TQ(1c) |

02042230 | — — — Chines and/or best ends | — | | TQ(1c) |

02042250 | — — — Legs | — | | TQ(1c) |

02042290 | — — — Other | — | | TQ(1c) |

02042300 | — — Boneless | — | | TQ(1c) |

02043000 | — Carcases and half-carcases of lamb, frozen | — | | TQ(1c) |

— Other meat of sheep, frozen | | | |

02044100 | — — Carcases and half-carcases | — | | TQ(1c) |

020442 | — — Other cuts with bone in | | | |

02044210 | — — — Short forequarters | — | | TQ(1c) |

02044230 | — — — Chines and/or best ends | — | | TQ(1c) |

02044250 | — — — Legs | — | | TQ(1c) |

02044290 | — — — Other | — | | TQ(1c) |

020443 | — — Boneless | | | |

02044310 | — — — Of lamb | — | | TQ(1c) |

02044390 | — — — Other | — | | TQ(1c) |

020450 | — Meat of goats | | | |

— — Fresh or chilled | | | |

02045011 | — — — Carcases and half-carcases | — | | TQ(1c) |

02045013 | — — — Short forequarters | — | | TQ(1c) |

02045015 | — — — Chines and/or best ends | — | | TQ(1c) |

02045019 | — — — Legs | — | | TQ(1c) |

— — — Other | | | |

02045031 | — — — — Cuts with bone in | — | | TQ(1c) |

02045039 | — — — — Boneless cuts | — | | TQ(1c) |

— — Frozen | | | |

02045051 | — — — Carcases and half-carcases | — | | TQ(1c) |

02045053 | — — — Short forequarters | — | | TQ(1c) |

02045055 | — — — Chines and/or best ends | — | | TQ(1c) |

02045059 | — — — Legs | — | | TQ(1c) |

— — — Other | | | |

02045071 | — — — — Cuts with bone in | — | | TQ(1c) |

02045079 | — — — — Boneless cuts | — | | TQ(1c) |

020500 | Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen | | | |

— Of horses | | | |

02050011 | — — Fresh or chilled | 1,6 | Year 4 | |

02050019 | — — Frozen | 1,6 | Year 4 | |

02050090 | — Of asses, mules or hinnies | 1,6 | Year 4 | |

0206 | Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen | | | |

020610 | — Of bovine animals, fresh or chilled | | | |

02061010 | — — For the manufacture of pharmaceutical products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

02061091 | — — — Livers | 0,0 | Year 0 | |

02061095 | — — — Thick skirt and thin skirt | — | | |

02061099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of bovine animals, frozen | | | |

02062100 | — — Tongues | 0,0 | Year 0 | |

02062200 | — — Livers | 0,0 | Year 0 | |

020629 | — — Other | | | |

02062910 | — — — For the manufacture of pharmaceutical products | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

02062991 | — — — — Thick skirt and thin skirt | — | | |

02062999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020630 | — Of swine, fresh or chilled | | | |

— — Of domestic swine | | | |

02063020 | — — — Livers | 0,0 | Year 0 | |

02063030 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

02063080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of swine, frozen | | | |

020641 | — — Livers | | | |

02064120 | — — — Of domestic swine | 0,0 | Year 0 | |

02064180 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020649 | — — Other | | | |

02064920 | — — — Of domestic swine | 0,0 | Year 0 | |

02064980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020680 | — Other, fresh or chilled | | | |

02068010 | — — For the manufacture of pharmaceutical products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

02068091 | — — — Of horses, asses, mules and hinnies | 2,9 | Year 4 | |

02068099 | — — — Of sheep and goats | 0,0 | Year 0 | |

020690 | — Other, frozen | | | |

02069010 | — — For the manufacture of pharmaceutical products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

02069091 | — — — Of horses, asses, mules and hinnies | 2,9 | Year 4 | |

02069099 | — — — Of sheep and goats | 0,0 | Year 0 | |

0207 | Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or frozen | | | |

— Of fowls of the species Gallus domesticus | | | |

020711 | — — Not cut in pieces, fresh or chilled | | | |

02071110 | — — — Plucked and gutted, with heads and feet, known as "83 % chickens" | — | | TQ(1d) |

02071130 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "70 % chickens" | — | | TQ(1d) |

02071190 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "65 % chickens", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

020712 | — — Not cut in pieces, frozen | | | |

02071210 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "70 % chickens" | — | | TQ(1d) |

02071290 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "65 % chickens", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

020713 | — — Cuts and offal, fresh or chilled | | | |

— — — Cuts | | | |

02071310 | — — — — Boneless | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

02071320 | — — — — — Halves or quarters | — | | TQ(1d) |

02071330 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | TQ(1d) |

02071340 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | TQ(1d) |

02071350 | — — — — — Breasts and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02071360 | — — — — — Legs and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02071370 | — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— — — Offal | | | |

02071391 | — — — — Livers | 6,4 | Year 4 | TQ(1d) |

02071399 | — — — — Other | — | | TQ(1d) |

020714 | — — Cuts and offal, frozen | | | |

— — — Cuts | | | |

02071410 | — — — — Boneless | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

02071420 | — — — — — Halves or quarters | — | | TQ(1d) |

02071430 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | TQ(1d) |

02071440 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | TQ(1d) |

02071450 | — — — — — Breasts and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02071460 | — — — — — Legs and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02071470 | — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— — — Offal | | | |

02071491 | — — — — Livers | 2,9 | Year 4 | TQ(1d) |

02071499 | — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— Of turkeys | | | |

020724 | — — Not cut in pieces, fresh or chilled | | | |

02072410 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "80 % turkeys" | — | | TQ(1d) |

02072490 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "73 % turkeys", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

020725 | — — Not cut in pieces, frozen | | | |

02072510 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "80 % turkeys" | — | | TQ(1d) |

02072590 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "73 % turkeys", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

020726 | — — Cuts and offal, fresh or chilled | | | |

— — — Cuts | | | |

02072610 | — — — — Boneless | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

02072620 | — — — — — Halves or quarters | — | | TQ(1d) |

02072630 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | TQ(1d) |

02072640 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | TQ(1d) |

02072650 | — — — — — Breasts and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

— — — — — Legs and cuts thereof | | | |

02072660 | — — — — — — Drumsticks and cuts of drumsticks | — | | TQ(1d) |

02072670 | — — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

02072680 | — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— — — Offal | | | |

02072691 | — — — — Livers | 6,4 | Year 4 | TQ(1d) |

02072699 | — — — — Other | — | | TQ(1d) |

020727 | — — Cuts and offal, frozen | | | |

— — — Cuts | | | |

02072710 | — — — — Boneless | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

02072720 | — — — — — Halves or quarters | — | | TQ(1d) |

02072730 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | TQ(1d) |

02072740 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | TQ(1d) |

02072750 | — — — — — Breasts and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

— — — — — Legs and cuts thereof | | | |

02072760 | — — — — — — Drumsticks and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02072770 | — — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

02072780 | — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— — — Offal | | | |

02072791 | — — — — Livers | 2,9 | Year 4 | TQ(1d) |

02072799 | — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— Of ducks, geese or guinea fowls | | | |

020732 | — — Not cut in pieces, fresh or chilled | | | |

— — — Of ducks | | | |

02073211 | — — — — Plucked, bled, gutted but not drawn, with heads and feet, known as "85 % ducks" | — | | TQ(1d) |

02073215 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "70 % ducks" | — | | TQ(1d) |

02073219 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "63 % ducks", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

— — — Of geese | | | |

02073251 | — — — — Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known as "82 % geese" | — | | |

02073259 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet, with or without hearts and gizzards, known as "75 % geese", or otherwise presented | — | | |

02073290 | — — — Of guinea fowls | — | | |

020733 | — — Not cut in pieces, frozen | | | |

— — — Of ducks | | | |

02073311 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "70 % ducks" | — | | TQ(1d) |

02073319 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "63 % ducks", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

— — — Of geese | | | |

02073351 | — — — — Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known as "82 % geese" | — | | |

02073359 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet, with or without hearts and gizzards, known as "75 % geese", or otherwise presented | — | | |

02073390 | — — — Of guinea fowls | — | | |

020734 | — — Fatty livers, fresh or chilled | | | |

02073410 | — — — Of geese | 0,0 | Year 0 | |

02073490 | — — — Of ducks | 0,0 | Year 0 | |

020735 | — — Other, fresh or chilled | | | |

— — — Cuts | | | |

— — — — Boneless | | | |

02073511 | — — — — — Of geese | — | | |

02073515 | — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

— — — — — Halves or quarters | | | |

02073521 | — — — — — — Of ducks | — | | TQ(1d) |

02073523 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073525 | — — — — — — Of guinea fowls | — | | |

02073531 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | |

02073541 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | |

— — — — — Breasts and cuts thereof | | | |

02073551 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073553 | — — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

— — — — — Legs and cuts thereof | | | |

02073561 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073563 | — — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

02073571 | — — — — — Goose or duck paletots | — | | TQ(1d) |

02073579 | — — — — — Other | — | | |

— — — Offal | | | |

02073591 | — — — — Livers, other than fatty livers | 6,4 | Year 4 | |

02073599 | — — — — Other | — | | |

020736 | — — Other, frozen | | | |

— — — Cuts | | | |

— — — — Boneless | | | |

02073611 | — — — — — Of geese | — | | |

02073615 | — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

— — — — — Halves or quarters | | | |

02073621 | — — — — — — Of ducks | — | | TQ(1d) |

02073623 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073625 | — — — — — — Of guinea fowls | — | | |

02073631 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | |

02073641 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | |

— — — — — Breasts and cuts thereof | | | |

02073651 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073653 | — — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

— — — — — Legs and cuts thereof | | | |

02073661 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073663 | — — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

02073671 | — — — — — Goose or duck paletots | — | | TQ(1d) |

02073679 | — — — — — Other | — | | |

— — — Offal | | | |

— — — — Livers | | | |

02073681 | — — — — — Fatty livers of geese | 0,0 | Year 0 | |

02073685 | — — — — — Fatty livers of ducks | 0,0 | Year 0 | |

02073689 | — — — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

02073690 | — — — — Other | — | | |

0208 | Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen: | | | |

020810 | — Of rabbits or hares: | | | |

— — Of domestic rabbits: | | | |

02081011 | — — — Fresh or chilled | 2,9 | Year 4 | |

02081019 | — — — Frozen | 2,9 | Year 4 | |

02081090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

02082000 | — Frogs' legs | 0,0 | Year 0 | |

02083000 | — Of primates | 5,5 | Year 4 | |

020840 | — Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia): | | | |

02084010 | — — Of whales meat | 6,4 | Year 4 | |

02084090 | — — Other | 5,5 | Year 4 | |

02085000 | — Of reptiles (including snakes and turtles) | 5,5 | Year 4 | |

020890 | — Other: | | | |

02089010 | — — Of domestic pigeons | 2,9 | Year 4 | |

— — Of game, other than of rabbits or hares: | | | |

02089020 | — — — Of quails | 0,0 | Year 0 | |

02089040 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

02089055 | — — Of seal meat | 6,4 | Year 4 | |

02089060 | — — Of reindeer | 5,5 | Year 4 | |

02089095 | — — Other | 5,5 | Year 4 | |

020900 | Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked | | | |

— Subcutaneous pig fat | | | |

02090011 | — — Fresh, chilled, frozen, salted or in brine | — | | |

02090019 | — — Dried or smoked | — | | |

02090030 | — Pig fat, other than that falling within subheading 02090011 or 02090019 | — | | |

02090090 | — Poultry fat | — | | |

0210 | Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal | | | |

— Meat of swine | | | |

021011 | — — Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

— — — — Salted or in brine | | | |

02101111 | — — — — — Hams and cuts thereof | — | | |

02101119 | — — — — — Shoulders and cuts thereof | — | | |

— — — — Dried or smoked | | | |

02101131 | — — — — — Hams and cuts thereof | — | | |

02101139 | — — — — — Shoulders and cuts thereof | — | | |

02101190 | — — — Other | 15,4 | Year 10 | |

021012 | — — Bellies (streaky) and cuts thereof | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02101211 | — — — — Salted or in brine | — | | |

02101219 | — — — — Dried or smoked | — | | |

02101290 | — — — Other | 15,4 | Year 10 | |

021019 | — — Other | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

— — — — Salted or in brine | | | |

02101910 | — — — — — Bacon sides or spencers | — | | |

02101920 | — — — — — Three-quarter sides or middles | — | | |

02101930 | — — — — — Fore-ends and cuts thereof | — | | |

02101940 | — — — — — Loins and cuts thereof | — | | |

— — — — — Other | | | |

02101951 | — — — — — — Boneless | — | | |

02101959 | — — — — — — Other | — | | |

— — — — Dried or smoked | | | |

02101960 | — — — — — Fore-ends and cuts thereof | — | | |

02101970 | — — — — — Loins and cuts thereof | — | | |

— — — — — Other | | | |

02101981 | — — — — — — Boneless | — | | |

02101989 | — — — — — — Other | — | | |

02101990 | — — — Other | 15,4 | Year 10 | |

021020 | — Meat of bovine animals | | | |

02102010 | — — With bone in | — | | |

02102090 | — — Boneless | — | | |

— Other, including edible flours and meals of meat and meat offal: | | | |

02109100 | — — Of primates | 15,4 | Year 10 | |

02109200 | — — Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) | 15,4 | Year 10 | |

02109300 | — — Of reptiles (including snakes and turtles) | 15,4 | Year 10 | |

021099 | — — Other: | | | |

— — — Meat: | | | |

02109910 | — — — — Of horses, salted, in brine or dried | 2,9 | Year 4 | |

— — — — Of sheep and goats: | | | |

02109921 | — — — — — With bone in | — | | |

02109929 | — — — — — Boneless | — | | |

02109931 | — — — — Of reindeer | 15,4 | Year 10 | |

02109939 | — — — — Other | 15,4 | Year 10 | |

— — — Offal: | | | |

— — — — Of domestic swine: | | | |

02109941 | — — — — — Livers | — | | |

02109949 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Of bovine animals: | | | |

02109951 | — — — — — Thick skirt and thin skirt | — | | |

02109959 | — — — — — Other | 8,9 | Year 7 | |

02109960 | — — — — Of sheep and goats | 10,7 | Year 10 | |

— — — — Other: | | | |

— — — — — Poultry liver: | | | |

02109971 | — — — — — — Fatty livers of geese or ducks, salted or in brine | 0,0 | Year 0 | |

02109979 | — — — — — — Other | 6,4 | Year 4 | |

02109980 | — — — — — Other | 10,7 | Year 10 | |

02109990 | — — — Edible flours and meals of meat or meat offal | — | | |

03 | FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES | | | |

0301 | Live fish | | | |

030110 | — Ornamental fish | | | |

03011010 | — — Freshwater fish | 0,0 | Year 0 | |

03011090 | — — Saltwater fish | 0,0 | Year 0 | |

— Other live fish | | | |

030191 | — — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | | | |

03019110 | — — — Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster | 8,0 | Year 4 | |

03019190 | — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

03019200 | — — Eels (Anguilla spp.) | 0,0 | Year 0 | |

03019300 | — — Carp | 8,0 | Year 4 | |

030199 | — — Other | | | |

— — — Freshwater fish | | | |

03019911 | — — — — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03019919 | — — — — Other | 8,0 | Year 0 | |

03019990 | — — — Saltwater fish | | | |

ex03019990 | — — — — Sharks (Squalus spp); Porbeagles (Lamna cornubica; Isurus nasus); Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides); Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 5,6 | Year 10 | |

ex03019990 | — — — — Other | 16,0 | Year 10 | |

0302 | Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304 | | | |

— Salmonidae, excluding livers and roes | | | |

030211 | — — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | | | |

03021110 | — — — Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster | 8,0 | Year 4 | |

03021190 | — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

03021200 | — — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03021900 | — — Other | 8,0 | Year 4 | |

— Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes | | | |

030221 | — — Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | | | |

03022110 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) | 2,8 | Year 4 | |

03022130 | — — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 2,8 | Year 4 | |

03022190 | — — — Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) | 15,0 | Year 10 | |

03022200 | — — Plaice (Pleuronectes platessa) | 2,6 | Year 4 | |

03022300 | — — Sole (Solea spp.) | 15,0 | Year 10 | |

030229 | — — Other | | | |

03022910 | — — — Megrim (Lepidorhombus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03022990 | — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

— Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes | | | |

030231 | — — Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) | | | |

03023110 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023190 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030232 | — — Yellowfin tunas (Thunnus albacares) | | | |

03023210 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023290 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030233 | — — Skipjack or stripe-bellied bonito | | | |

03023310 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023390 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030234 | — — Bigeye tunas (Thunnus obesus): | | | |

03023410 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023490 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030235 | — — Bluefin tunas (Thunnus thynnus): | | | |

03023510 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023590 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030236 | — — Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii): | | | |

03023610 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023690 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030239 | — — Other: | | | |

03023910 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023990 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

03024000 | — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), excluding livers and roes | 15,0 | Year 10 | |

030250 | — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excluding livers and roes | | | |

03025010 | — — Of the species Gadus morhua | 12,0 | Year 10 | |

03025090 | — — Other | 12,0 | Year 10 | |

— Other fish, excluding livers and roes | | | |

030261 | — — Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus) | | | |

03026110 | — — — Sardines of the species Sardina pilchardus | 23,0 | Year 10 | |

03026130 | — — — Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03026180 | — — — Brisling or sprats (Sprattus sprattus) | 13,0 | Year 10 | |

03026200 | — — Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 2,6 | Year 4 | |

03026300 | — — Coalfish (Pollachius virens) | 2,6 | Year 4 | |

03026400 | — — Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 20,0 | Year 10 | |

030265 | — — Dogfish and other sharks | | | |

03026520 | — — — Dogfish of the species Squalus acanthias | 2,5 | Year 4 | |

03026550 | — — — Dogfish of the species Scyliorhinus spp. | 2,1 | Year 4 | |

03026590 | — — — Other | 2,8 | Year 4 | |

03026600 | — — Eels (Anguilla spp.) | 0,0 | Year 0 | |

030269 | — — Other | | | |

— — — Freshwater fish | | | |

03026911 | — — — — Carp | 8,0 | Year 4 | |

03026919 | — — — — Other | 8,0 | Year 4 | |

— — — Saltwater fish | | | |

— — — — Fish of the genus Euthynnus, other than the skipjack or stripe-bellied bonitos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) mentioned in subheading 030233 | | | |

03026921 | — — — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03026925 | — — — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

— — — — Redfish (Sebastes spp.) | | | |

03026931 | — — — — — Of the species Sebastes marinus | 7,5 | Year 4 | |

03026933 | — — — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03026935 | — — — — Fish of the species Boreogadus saida | 12,0 | Year 10 | |

03026941 | — — — — Whiting (Merlangius merlangus) | 2,6 | Year 4 | |

03026945 | — — — — Ling (Molva spp.) | 2,6 | Year 4 | |

03026951 | — — — — Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius pollachius) | 2,6 | Year 4 | |

03026955 | — — — — Anchovies (Engraulis spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03026961 | — — — — Sea bream (Dentex dentex and Pagellus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

— — — — Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | | | |

— — — — — Hake of the genus Merluccius | | | |

03026966 | — — — — — — Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) | — | — | TQ(4a) |

03026967 | — — — — — — Southern hake (Merluccius australis) | — | — | TQ(4a) |

03026968 | — — — — — — Other | — | — | TQ(4a) |

03026969 | — — — — — Hake of the genus Urophycis | — | — | TQ(4a) |

03026975 | — — — — Ray's bream (Brama spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03026981 | — — — — Monkfish (Lophius spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03026985 | — — — — Blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) | 2,6 | Year 4 | |

03026986 | — — — — Southern blue whiting (Micromesistius australis) | 2,6 | Year 4 | |

03026987 | — — — — Swordfish (Xiphias gladius) | 15,0 | Year 10 | |

03026988 | — — — — Toothfish (Dissostichus spp.) | 5,2 | Year 0 | |

03026991 | — — — — Horse mackerel (scad) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) | 15,0 | Year 10 | |

03026992 | — — — — Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) | 2,6 | Year 4 | |

03026994 | — — — — Sea bass (Dicentrarchus labrax) | 15,0 | Year 10 | |

03026995 | — — — — Gilt-head seabreams (Sparus aurata) | 15,0 | Year 10 | |

03026999 | — — — — Other | | | |

ex03026999 | — — — — — Fish of the species Kathetostoma giganteum | 15,0 | Year 0 | |

ex03026999 | — — — — — Sturgeons, for processing; Lump fish (Cyclopterus lumpus) with roe, for processing; Red snapper (Lutjanus purpureus), for processing; Sharpsnout bream (Puntazzo puntazzo); Other | 5,2 | Year 0 | |

03027000 | — Livers and roes | 3,5 | Year 4 | |

0303 | Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304 | | | |

— Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), excluding livers and roes: | | | |

03031100 | — — Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka) | 2,0 | Year 0 | |

03031900 | — — Other | 2,0 | Year 0 | |

— Other salmonidae, excluding livers and roes: | | | |

030321 | — — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Onchorhynchus chrysogaster) | | | |

03032110 | — — — Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster | 9,0 | Year 4 | |

03032190 | — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

03032200 | — — Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03032900 | — — Other | 9,0 | Year 4 | |

— Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes | | | |

030331 | — — Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | | | |

03033110 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) | 2,6 | Year 4 | |

03033130 | — — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 2,6 | Year 4 | |

03033190 | — — — Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) | 15,0 | Year 10 | |

03033200 | — — Plaice (Pleuronectes platessa) | 15,0 | Year 10 | |

03033300 | — — Sole (Solea spp.) | 2,6 | Year 4 | |

030339 | — — Other | | | |

03033910 | — — — Flounder (Platichthys flesus) | 2,6 | Year 4 | |

03033920 | — — — Megrim (Lepidorhombus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03033930 | — — — Fish of the genus Rhombosolea | 7,5 | Year 4 | |

03033980 | — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

— Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes | | | |

030341 | — — Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | | | |

03034111 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034113 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034119 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034190 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030342 | — — Yellowfin tunas (Thunnus albacares) | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | | | |

— — — — Whole | | | |

03034212 | — — — — — Weighing more than 10 kg each | 0,0 | Year 0 | |

03034218 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Gilled and gutted | | | |

03034232 | — — — — — Weighing more than 10 kg each | 0,0 | Year 0 | |

03034238 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other (for example "heads off") | | | |

03034252 | — — — — — Weighing more than 10 kg each | 0,0 | Year 0 | |

03034258 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

03034290 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030343 | — — Skipjack or stripe-bellied bonito | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | | | |

03034311 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034313 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034319 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034390 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030344 | — — Bigeye tunas (Thunnus obesus): | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604: | | | |

03034411 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034413 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034419 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034490 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030345 | — — Bluefin tunas (Thunnus thynnus): | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604: | | | |

03034511 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034513 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034519 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034590 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030346 | — — Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii): | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604: | | | |

03034611 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034613 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034619 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034690 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030349 | — — Other: | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604: | | | |

03034931 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034933 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034939 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034980 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

03035000 | — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), excluding livers and roes | 15,0 | Year 10 | |

030360 | — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excluding livers and roes | | | |

03036011 | — — Of the species Gadus morhua | 12,0 | Year 10 | |

03036019 | — — Of the species Gadus ogac | 12,0 | Year 10 | |

03036090 | — — Of the species Gadus macrocephalus | 12,0 | Year 10 | |

— Other fish, excluding livers and roes | | | |

030371 | — — Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus) | | | |

03037110 | — — — Sardines of the species Sardina pilchardus | 23,0 | Year 10 | |

03037130 | — — — Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03037180 | — — — Brisling or sprats (Sprattus sprattus) | 13,0 | Year 10 | |

03037200 | — — Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 2,6 | Year 4 | |

03037300 | — — Coalfish (Pollachius virens) | 2,6 | Year 4 | |

030374 | — — Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | | | |

03037430 | — — — Of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus | 20,0 | Year 10 | |

03037490 | — — — Of the species Scomber australasicus | 15,0 | Year 10 | |

030375 | — — Dogfish and other sharks | | | |

03037520 | — — — Dogfish of the species Squalus acanthias | 2,1 | Year 4 | |

03037550 | — — — Dogfish of the species Scyliorhinus spp. | 2,1 | Year 4 | |

03037590 | — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

03037600 | — — Eels (Anguilla spp.) | 0,0 | Year 0 | |

03037700 | — — Sea bass (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) | 15,0 | Year 10 | |

030378 | — — Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | | | |

— — — Hake of the genus Merluccius | | | |

03037811 | — — — — Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) | 15,0 | Year 10 | |

03037812 | — — — — Argentine hake (Southwest Atlantic hake) (Merluccius hubbsi) | 15,0 | Year 10 | |

03037813 | — — — — Southern hake (Merluccius australis) | 15,0 | Year 10 | |

03037819 | — — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

03037890 | — — — Hake of the genus Urophycis | 15,0 | Year 10 | |

030379 | — — Other | | | |

— — — Freshwater fish | | | |

03037911 | — — — — Carp | 8,0 | Year 4 | |

03037919 | — — — — Other | 8,0 | Year 4 | |

— — — Saltwater fish | | | |

— — — — Fish of the genus Euthynnus, other than the skipjack or stripe-bellied bonitos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) mentioned in subheading 030343 | | | |

— — — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | | | |

03037921 | — — — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03037923 | — — — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03037929 | — — — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03037931 | — — — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

— — — — Redfish (Sebastes spp.) | | | |

03037935 | — — — — — Of the species Sebastes marinus | 7,5 | Year 4 | |

03037937 | — — — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03037941 | — — — — Fish of the species Boreogadus saida | 12,0 | Year 10 | |

03037945 | — — — — Whiting (Merlangius merlangus) | 2,6 | Year 4 | |

03037951 | — — — — Ling (Molva spp.) | 2,6 | Year 4 | |

03037955 | — — — — Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius pollachius) | 15,0 | Year 10 | |

03037958 | — — — — Fish of the species Orcynopsis unicolor | 3,5 | Year 4 | |

03037965 | — — — — Anchovies (Engraulis spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03037971 | — — — — Sea bream (Dentex dentex and Pagellus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03037975 | — — — — Ray's bream (Brama spp.) | 15,0 | Year 4 | |

03037981 | — — — — Monkfish (Lophius spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03037983 | — — — — Blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) | 2,6 | Year 4 | |

03037985 | — — — — Southern blue whiting (Micromesistius australis) | 2,6 | Year 4 | |

03037987 | — — — — Swordfish (Xiphias gladius) | 4,0 | Year 4 | |

03037988 | — — — — Toothfish (Dissostichus spp.) | 5,2 | Year 4 | |

03037991 | — — — — Horse mackerel (scad) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) | 15,0 | Year 10 | |

03037992 | — — — — Blue grenadier (Macruronus novaezealandiae) | 2,6 | Year 4 | |

03037993 | — — — — Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) | 2,6 | Year 4 | |

03037994 | — — — — Fish of the species Pelotreis flavilatus and Peltorhamphus novaezealandiae | 2,6 | Year 4 | |

03037998 | — — — — Other | 5,2 | Year 0 | |

030380 | — Livers and roes | | | |

03038010 | — — Hard and soft roes, for the manufacture of deoxyribonucleic acid or protamine sulphate | 0,0 | Year 0 | |

03038090 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

0304 | Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen | | | |

030410 | — Fresh or chilled | | | |

— — Fillets | | | |

— — — Of freshwater fish | | | |

03041011 | — — — — Of trout of the species Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita and Oncorhynchus gilae | 8,5 | Year 7 | |

03041013 | — — — — Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03041019 | — — — — Of other freshwater fish | 9,0 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

03041031 | — — — — Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish of the species Boreogadus saida | 18,0 | Year 10 | |

03041033 | — — — — Of coalfish (Pollachius virens) | 18,0 | Year 10 | |

03041035 | — — — — Of redfish (Sebastes spp.) | 18,0 | Year 10 | |

03041038 | — — — — Other | 18,0 | Year 10 | |

— — Other fish meat (whether or not minced) | | | |

03041091 | — — — Of freshwater fish | 8,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

03041097 | — — — — Flaps of herring | 15,0 | Year 10 | |

03041098 | — — — — Other | | | |

ex03041098 | — — — — — Of dogfish of the species Squalus acanthias; Of other sharks of the genus Squalus; Of lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides); Of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus); Of porbeagles (Lamna cornubica, Isurus nasus) | 5,2 | Year 10 | |

ex03041098 | — — — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

030420 | — Frozen fillets | | | |

— — Of freshwater fish | | | |

03042011 | — — — Of trout of the species Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita and Oncorhynchus gilae | 8,5 | Year 7 | |

03042013 | — — — Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03042019 | — — — Of other freshwater fish | 9,0 | Year 4 | |

— — Of cod (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) and of fish of the species Boreogadus saida | | | |

03042021 | — — — Of cod of the species Gadus macrocephalus | 2,6 | Year 4 | |

03042029 | — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03042031 | — — Of coalfish (Pollachius virens) | 2,6 | Year 4 | |

03042033 | — — Of haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 2,6 | Year 4 | |

— — Of redfish (Sebastes spp.) | | | |

03042035 | — — — Of the species Sebastes marinus | 7,5 | Year 4 | |

03042037 | — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03042041 | — — Of whiting (Merlangius merlangus) | 2,6 | Year 4 | |

03042043 | — — Of ling (Molva spp.) | 2,6 | Year 4 | |

03042045 | — — Of tuna (of the genus Thunnus) and of fish of the genus Euthynnus | 18,0 | Year 10 | |

— — Of mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) and of fish of the species Orcynopsis unicolor | | | |

03042051 | — — — Of mackerel of the species Scomber australasicus | 15,0 | Year 10 | |

03042053 | — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

— — Of hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | | | |

— — — Of hake of the genus Merluccius | | | |

03042055 | — — — — Of Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and of deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) | 4,0 | Year 7 | |

03042056 | — — — — Of argentine hake (Southwest Atlantic hake) (Merluccius hubbsi) | 4,0 | Year 7 | |

03042058 | — — — — Other | 4,0 | Year 4 | |

03042059 | — — — Of hake of the genus Urophycis | 4,0 | Year 7 | |

— — Of dogfish and other sharks | | | |

03042061 | — — — Of dogfish (Squalus acanthias and Scyliorhinus spp.) | 4,0 | Year 4 | |

03042069 | — — — Of other sharks | 4,0 | Year 4 | |

03042071 | — — Of plaice (Pleuronectes platessa) | 2,6 | Year 4 | |

03042073 | — — Of flounder (Platichthys flesus) | 2,6 | Year 4 | |

03042075 | — — Of herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 15,0 | Year 10 | |

03042079 | — — Of megrim (Lepidorhombus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03042081 | — — Of Ray's bream (Brama spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03042083 | — — Of monkfish (Lophius spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03042085 | — — Of Alaska pollack (Theragra chalcogramma) | 15,0 | Year 10 | |

03042087 | — — Of swordfish (Xiphias gladius) | 2,6 | Year 4 | |

03042088 | — — Of toothfish (Dissostichus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03042091 | — — Of blue grenadier (Macruronus novaezealandiae) | 4,0 | Year 4 | |

03042095 | — — Other | | | |

ex03042095 | — — — Of halibut (Reinhardtius Hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | 10,5 | Year 10 | |

ex03042095 | — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

030490 | — Other | | | |

03049005 | — — Surimi | 15,0 | Year 4 | |

— — Other | | | |

03049010 | — — — Of freshwater fish | 8,0 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

03049022 | — — — — Of herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 15,0 | Year 10 | |

03049031 | — — — — Of redfish (Sebastes spp.) | 8,0 | Year 4 | |

— — — — Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish of the species Boreogadus saida | | | |

03049035 | — — — — — Of cod of the species Gadus macrocephalus | 7,5 | Year 4 | |

03049038 | — — — — — Of cod of the species Gadus morhua | 7,5 | Year 4 | |

03049039 | — — — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03049041 | — — — — Of coalfish (Pollachius virens) | 2,6 | Year 4 | |

03049045 | — — — — Of haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 2,6 | Year 4 | |

— — — — Of hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | | | |

03049047 | — — — — — Of hake of the genus Merluccius | 4,0 | Year 7 | |

03049049 | — — — — — Of hake of the genus Urophycis | 4,0 | Year 7 | |

03049051 | — — — — Of megrim (Lepidorhombus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03049055 | — — — — Of Ray's bream (Brama spp.) | 15,0 | Year 4 | |

03049057 | — — — — Of monkfish (Lophius spp.) | 2,6 | Year 4 | |

03049059 | — — — — Of blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) | 2,6 | Year 4 | |

03049061 | — — — — Of Alaska pollack (Theragra chalcogramma) | 7,5 | Year 4 | |

03049065 | — — — — Of swordfish (Xiphias gladius) | 7,5 | Year 4 | |

03049097 | — — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

0305 | Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption | | | |

03051000 | — Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption | 13,0 | Year 10 | |

03052000 | — Livers and roes of fish, dried, smoked, salted or in brine | 11,0 | Year 10 | |

030530 | — Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked | | | |

— — Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish of the species Boreogadus saida | | | |

03053011 | — — — Of cod of the species Gadus macrocephalus | 16,0 | Year 10 | |

03053019 | — — — Other | 20,0 | Year 10 | |

03053030 | — — Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho), salted or in brine | — | — | TQ(4b) |

03053050 | — — Of lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), salted or in brine | 15,0 | Year 10 | |

03053090 | — — Other | | | |

ex03053090 | — — — Of fish of the species Clupea ilisha, in brine | 11,2 | Year 10 | |

ex03053090 | — — — Other | 16,0 | Year 10 | |

— Smoked fish, including fillets | | | |

03054100 | — — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | — | — | TQ(4b) |

03054200 | — — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 10,0 | Year 4 | |

030549 | — — Other | | | |

03054910 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) | 15,0 | Year 10 | |

03054920 | — — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 16,0 | Year 10 | |

03054930 | — — — Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 14,0 | Year 10 | |

03054945 | — — — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | 14,0 | Year 10 | |

03054950 | — — — Eels (Anguilla spp.) | 14,0 | Year 10 | |

03054980 | — — — Other | 14,0 | Year 10 | |

— Dried fish, whether or not salted but not smoked | | | |

030551 | — — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | | | |

03055110 | — — — Dried, unsalted | 13,0 | Year 10 | |

03055190 | — — — Dried, salted | 13,0 | Year 10 | |

030559 | — — Other | | | |

— — — Fish of the species Boreogadus saida | | | |

03055911 | — — — — Dried, unsalted | 13,0 | Year 10 | |

03055919 | — — — — Dried, salted | 13,0 | Year 10 | |

03055930 | — — — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12,0 | Year 10 | |

03055950 | — — — Anchovies (Engraulis spp.) | 10,0 | Year 4 | |

03055960 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), and Pacific Halibut (Hippoglossus stenolepis) | 12,0 | Year 10 | |

03055970 | — — — Atlantic Halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 10,5 | Year 4 | |

03055990 | — — — Other | 12,0 | Year 10 | |

— Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine | | | |

03056100 | — — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12,0 | Year 10 | |

03056200 | — — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 13,0 | Year 10 | |

03056300 | — — Anchovies (Engraulis spp.) | 10,0 | Year 0 | |

030569 | — — Other | | | |

03056910 | — — — Fish of the species Boreogadus saida | 13,0 | Year 10 | |

03056920 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), and Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) | 12,0 | Year 10 | |

03056930 | — — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 10,5 | Year 4 | |

03056950 | — — — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 3,8 | Year 4 | |

03056990 | — — — Other | | | |

ex03056990 | — — — — Fish of the species Clupea ilisha, in brine | 8,4 | Year 10 | |

ex03056990 | — — — — Other | 12,0 | Year 10 | |

0306 | Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption | | | |

— Frozen | | | |

030611 | — — Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | | | |

03061110 | — — — Crawfish tails | 4,3 | Year 4 | |

03061190 | — — — Other | 4,3 | Year 4 | |

030612 | — — Lobsters (Homarus spp.) | | | |

03061210 | — — — Whole | 2,1 | Year 4 | |

03061290 | — — — Other | 5,6 | Year 4 | |

030613 | — — Shrimps and prawns | | | |

03061310 | — — — Of the family Pandalidae | 4,2 | Year 4 | |

03061330 | — — — Shrimps of the genus Crangon | 18,0 | Year 10 | |

03061340 | — — — Deepwater rose shrimps (Parapenaeus longirostris) | 4,2 | Year 4 | |

03061350 | — — — Shrimps of the genus Penaeus | 4,2 | Year 4 | |

03061380 | — — — Other | 4,2 | Year 4 | |

030614 | — — Crabs | | | |

03061410 | — — — Crabs of the species Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. and Callinectes sapidus | 2,6 | Year 0 | |

03061430 | — — — Crabs of the species Cancer pagurus | 2,6 | Year 0 | |

03061490 | — — — Other | 2,6 | Year 0 | |

030619 | — — Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption | | | |

03061910 | — — — Freshwater crayfish | 2,6 | Year 4 | |

03061930 | — — — Norway lobsters (Nephrops norvegicus) | 12,0 | Year 10 | |

03061990 | — — — Other | 4,2 | Year 4 | |

— Not frozen | | | |

03062100 | — — Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 4,3 | Year 4 | |

030622 | — — Lobsters (Homarus spp.) | | | |

03062210 | — — — Live | 2,8 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

03062291 | — — — — Whole | 2,8 | Year 4 | |

03062299 | — — — — Other | 3,5 | Year 4 | |

030623 | — — Shrimps and prawns | | | |

03062310 | — — — Of the family Pandalidae | 4,2 | Year 4 | |

— — — Shrimps of the genus Crangon | | | |

03062331 | — — — — Fresh, chilled or cooked by steaming or by boiling in water | 18,0 | Year 10 | |

03062339 | — — — — Other | 18,0 | Year 10 | |

03062390 | — — — Other | 4,2 | Year 4 | |

030624 | — — Crabs | | | |

03062410 | — — — Crabs of the species Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. and Callinectes sapidus | 2,6 | Year 4 | |

03062430 | — — — Crabs of the species Cancer pagurus | 2,6 | Year 4 | |

03062490 | — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

030629 | — — Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption | | | |

03062910 | — — — Freshwater crayfish | 2,6 | Year 4 | |

03062930 | — — — Norway lobsters (Nephrops norvegicus) | 12,0 | Year 10 | |

03062990 | — — — Other | | | |

ex03062990 | — — — — Peurullus spp | 4,2 | Year 10 | |

ex03062990 | — — — — Other | 12,0 | Year 10 | |

0307 | Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans, fit for human consumption | | | |

030710 | — Oysters | | | |

03071010 | — — Flat oysters (of the genus Ostrea), live and weighing (shell included) not more than 40 g each | 0,0 | Year 0 | |

03071090 | — — Other | 3,1 | Year 4 | |

— Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten | | | |

03072100 | — — Live, fresh or chilled | 2,8 | Year 4 | |

030729 | — — Other | | | |

03072910 | — — — Coquilles St Jacques (Pecten maximus), frozen | 2,8 | Year 4 | |

03072990 | — — — Other | 2,8 | Year 4 | |

— Mussels (Mytilus spp., Perna spp.) | | | |

030731 | — — Live, fresh or chilled | | | |

03073110 | — — — Mytilus spp. | 6,5 | Year 4 | |

03073190 | — — — Perna spp. | 2,8 | Year 4 | |

030739 | — — Other | | | |

03073910 | — — — Mytilus spp. | 6,5 | Year 4 | |

03073990 | — — — Perna spp. | 2,8 | Year 4 | |

— Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | | | |

030741 | — — Live, fresh or chilled | | | |

03074110 | — — — Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | 2,8 | Year 4 | |

— — — Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | | | |

03074191 | — — — — Loligo spp., Ommastrephes sagittatus | 2,5 | Year 4 | |

03074199 | — — — — Other | 2,8 | Year 4 | |

030749 | — — Other | | | |

— — — Frozen | | | |

— — — — Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | | | |

— — — — — Of the genus Sepiola | | | |

03074901 | — — — — — — Lesser cuttle fish (Sepiola rondeleti) | 2,1 | Year 0 | |

03074911 | — — — — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

03074918 | — — — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

— — — — Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | | | |

— — — — — Loligo spp. | | | |

03074931 | — — — — — — Loligo vulgaris | 2,5 | Year 0 | |

03074933 | — — — — — — Loligo pealei | 2,5 | Year 0 | |

03074935 | — — — — — — Loligo patagonica | 2,5 | Year 0 | |

03074938 | — — — — — — Other | 2,5 | Year 0 | |

03074951 | — — — — — Ommastrephes sagittatus | 2,5 | Year 0 | |

03074959 | — — — — — Other | 8,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

03074971 | — — — — Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | 2,8 | Year 0 | |

— — — — Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | | | |

03074991 | — — — — — Loligo spp., Ommastrephes sagittatus | 2,5 | Year 0 | |

03074999 | — — — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

— Octopus (Octopus spp.) | | | |

03075100 | — — Live, fresh or chilled | 2,8 | Year 4 | |

030759 | — — Other | | | |

03075910 | — — — Frozen | 2,8 | Year 0 | |

03075990 | — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

03076000 | — Snails, other than sea snails | 0,0 | Year 0 | |

— Other, including flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans, fit for human consumption | | | |

03079100 | — — Live, fresh or chilled | 3,8 | Year 4 | |

030799 | — — Other | | | |

— — — Frozen | | | |

03079911 | — — — — Illex spp. | 8,0 | Year 0 | |

03079913 | — — — — Striped venus and other species of the family Veneridae | 2,8 | Year 0 | |

03079915 | — — — — Jellyfish (Rhopilema spp.) | 0,0 | Year 0 | |

03079918 | — — — — Other aquatic invertebrates | 3,8 | Year 0 | |

03079990 | — — — Other | 3,8 | Year 0 | |

04 | DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | | | |

0401 | Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter | | | |

040110 | — Of a fat content, by weight, not exceeding 1 % | | | |

04011010 | — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04011090 | — — Other | — | | |

040120 | — Of a fat content, by weight, exceeding 1 % but not exceeding 6 % | | | |

— — Not exceeding 3 % | | | |

04012011 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04012019 | — — — Other | — | | |

— — Exceeding 3 % | | | |

04012091 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04012099 | — — — Other | — | | |

040130 | — Of a fat content, by weight, exceeding 6 % | | | |

— — Not exceeding 21 % | | | |

04013011 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04013019 | — — — Other | — | | |

— — Exceeding 21 % but not exceeding 45 % | | | |

04013031 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04013039 | — — — Other | — | | |

— — Exceeding 45 % | | | |

04013091 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04013099 | — — — Other | — | | |

0402 | Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter | | | |

040210 | — In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1,5 % | | | |

— — Not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

04021011 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04021019 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

04021091 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04021099 | — — — Other | — | | |

— In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1,5 % | | | |

040221 | — — Not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 27 % | | | |

04022111 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

— — — — Other | | | |

04022117 | — — — — — Of a fat content, by weight, not exceeding 11 % | — | | |

04022119 | — — — — — Of a fat content, by weight, exceeding 11 % but not exceeding 27 % | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 27 % | | | |

04022191 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04022199 | — — — — Other | — | | |

040229 | — — Other | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 27 % | | | |

04022911 | — — — — Special milk, for infants, in hermetically sealed containers of a net content not exceeding 500 g of a fat content, by weight, exceeding 10 % | — | | |

— — — — Other | | | |

04022915 | — — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04022919 | — — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 27 % | | | |

04022991 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04022999 | — — — — Other | — | | |

— Other | | | |

040291 | — — Not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 8 % | | | |

04029111 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029119 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 8 % but not exceeding 10 % | | | |

04029131 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029139 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 10 % but not exceeding 45 % | | | |

04029151 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029159 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 45 % | | | |

04029191 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029199 | — — — — Other | — | | |

040299 | — — Other | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 9,5 % | | | |

04029911 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029919 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 9,5 % but not exceeding 45 % | | | |

04029931 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029939 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 45 % | | | |

04029991 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029999 | — — — — Other | — | | |

0403 | Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

040310 | — Yoghurt | | | |

— — Not flavoured nor containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

— — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight | | | |

04031011 | — — — — Not exceeding 3 % | — | | |

04031013 | — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | — | | |

04031019 | — — — — Exceeding 6 % | — | | |

— — — Other, of a fat content, by weight | | | |

04031031 | — — — — Not exceeding 3 % | — | | |

04031033 | — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | — | | |

04031039 | — — — — Exceeding 6 % | — | | |

— — Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

— — — In powder, granules or other solid forms, of a milk fat content, by weight | | | |

04031051 | — — — — Not exceeding 1,5 % | 4.8 + 95.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04031053 | — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 4.8 + 130.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04031059 | — — — — Exceeding 27 % | 4.8 + 168.8 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — — Other, of a milk fat content, by weight | | | |

04031091 | — — — — Not exceeding 3 % | 4.8 + 12.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04031093 | — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | 4.8 + 17.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04031099 | — — — — Exceeding 6 % | 4.8 + 26.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

040390 | — Other | | | |

— — Not flavoured nor containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

— — — In powder, granules or other solid forms | | | |

— — — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight | | | |

04039011 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04039013 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04039019 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Other, of a fat content, by weight | | | |

04039031 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04039033 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04039039 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — Other | | | |

— — — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight | | | |

04039051 | — — — — — Not exceeding 3 % | — | | |

04039053 | — — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | — | | |

04039059 | — — — — — Exceeding 6 % | — | | |

— — — — Other, of a fat content, by weight | | | |

04039061 | — — — — — Not exceeding 3 % | — | | |

04039063 | — — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | — | | |

04039069 | — — — — — Exceeding 6 % | — | | |

— — Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

— — — In powder, granules or other solid forms, of a milkfat content, by weight | | | |

04039071 | — — — — Not exceeding 1,5 % | 4.8 + 95.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04039073 | — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 4.8 + 130.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04039079 | — — — — Exceeding 27 % | 4.8 + 168.8 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — — Other, of a milkfat content, by weight | | | |

04039091 | — — — — Not exceeding 3 % | 4.8 + 12.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04039093 | — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | 4.8 + 17.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04039099 | — — — — Exceeding 6 % | 4.8 + 26.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

0404 | Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included | | | |

040410 | — Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— — In powder, granules or other solid forms | | | |

— — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight | | | |

— — — — Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041002 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041004 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041006 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041012 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041014 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041016 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — Other, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight | | | |

— — — — Not exeeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041026 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041028 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041032 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041034 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041036 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041038 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — Other | | | |

— — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight | | | |

— — — — Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041048 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041052 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041054 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041056 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041058 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041062 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — Other, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight | | | |

— — — — Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041072 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041074 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041076 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041078 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041082 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041084 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

040490 | — Other | | | |

— — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight | | | |

04049021 | — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04049023 | — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04049029 | — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — Other, of a fat content, by weight | | | |

04049081 | — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04049083 | — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04049089 | — — — Exceeding 27 % | — | | |

0405 | Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads | | | |

040510 | — Butter | | | |

— — Of a fat content, by weight, not exceeding 85 % | | | |

— — — Natural butter | | | |

04051011 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | — | | |

04051019 | — — — — Other | — | | |

04051030 | — — — Recombined butter | — | | |

04051050 | — — — Whey butter | — | | |

04051090 | — — Other | — | | |

040520 | — Dairy spreads | | | |

04052010 | — — Of a fat content, by weight, of 39 % or more but less than 60 % | 5.5 + EA | Year 0 | SP |

04052030 | — — Of a fat content, by weight, of 60 % or more but not exceeding 75 % | 5.5 + EA | Year 0 | SP |

04052090 | — — Of a fat content, by weight, of more than 75 % but less than 80 % | — | | |

040590 | — Other | | | |

04059010 | — — Of a fat content, by weight, of 99,3 % or more and of a water content, by weight, not exceeding 0,5 % | — | | |

04059090 | — — Other | — | | |

0406 | Cheese and curd | | | |

040610 | — Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd | | | |

04061020 | — — Of a fat content, by weight, not exceeding 40 % | — | | TQ(2a) |

04061080 | — — Other | — | | TQ(2a) |

040620 | — Grated or powdered cheese, of all kinds | | | |

04062010 | — — Glarus herb cheese (known as Schabziger) made from skimmed milk and mixed with finely ground herbs | 7,7 | Year 4 | TQ(2a) |

04062090 | — — Other | — | | TQ(2a) |

040630 | — Processed cheese, not grated or powdered | | | |

04063010 | — — In the manufacture of which no cheeses other than Emmentaler, Gruyère and Appenzell have been used and which may contain, as an addition, Glarus herb cheese (known as Schabziger); put up for retail sale, of a fat content by weight in the dry matter not exceeding 56 % | — | | TQ(2a) |

— — Other | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 36 % and of a fat content, by weight, in the dry matter | | | |

04063031 | — — — — Not exceeding 48 % | — | | TQ(2a) |

04063039 | — — — — Exceeding 48 % | — | | TQ(2a) |

04063090 | — — — Of a fat content, by weight, exceeding 36 % | — | | TQ(2a) |

040640 | — Blue-veined cheese | | | |

04064010 | — — Roquefort | — | | TQ(2a); PN |

04064050 | — — Gorgonzola | — | | TQ(2a); PN |

04064090 | — — Other | — | | TQ(2a) |

040690 | — Other cheese | | | |

04069001 | — — For processing | — | | TQ(2a) |

— — Other | | | |

— — — Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse and Appenzell | | | |

04069002 | — — — — Whole cheeses with a free-at-frontier value, per 100 kg net weight exceeding EUR 401,85 but not exceeding EUR 430,62, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more | — | | TQ(2a) |

04069003 | — — — — Whole cheeses with a free-at-frontier value, per 100 kg net weight exceeding EUR 430,62, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more | — | | TQ(2a) |

04069004 | — — — — Pieces packed in vacuum or inert gas, with rind on at least one side, of a net weight of 1 kg or more but less than 5 kg and with a free-at-frontier value exceeding EUR 430,62 but not exceeding EUR 459,39 per 100 kg net weight, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more | — | | TQ(2a) |

04069005 | — — — — Pieces packed in vacuum or inert gas, with rind on at least one side, of a net weight of 1 kg or more and with a free-at-frontier value exceeding EUR 459,39 per 100 kg net weight, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more | — | | TQ(2a) |

04069006 | — — — — Pieces without rind, of a net weight of less than 450 g and with a free-at-frontier value exceeding EUR 499,67 per 100 kg net weight, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more, packed in vacuum or inert gas, in packings bearing at least the description of the cheese, the fat content, the packer responsible and the country of manufacture | — | | TQ(2a) |

— — — — Other | | | |

04069013 | — — — — — Emmentaler | — | | TQ(2a) |

04069015 | — — — — — Gruyère, Sbrinz | — | | TQ(2a) |

04069017 | — — — — — Bergkäse, Appenzell | — | | TQ(2a) |

04069018 | — — — Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or and Tête de Moine | — | | TQ(2a); PN |

04069019 | — — — Glarus herb cheese (known as Schabziger) made from skimmed milk and mixed with finely ground herbs | 7,7 | Year 4 | TQ(2a) |

04069021 | — — — Cheddar | — | | TQ(2a) |

04069023 | — — — Edam | — | | TQ(2a) |

04069025 | — — — Tilsit | — | | TQ(2a) |

04069027 | — — — Butterkäse | — | | TQ(2a) |

04069029 | — — — Kashkaval | — | | TQ(2a) |

— — — Feta | | | |

04069031 | — — — — Of sheep's milk or buffalo milk in containers containing brine, or in sheep or goatskin bottles | — | | TQ(2a) |

04069033 | — — — — Other | — | | TQ(2a) |

04069035 | — — — Kefalo-Tyri | — | | TQ(2a) |

04069037 | — — — Finlandia | — | | TQ(2a) |

04069039 | — — — Jarlsberg | — | | TQ(2a) |

— — — Other | | | |

04069050 | — — — — Cheese of sheep's milk or buffalo milk in containers containing brine, or in sheep or goatskin bottles | — | | TQ(2a) |

— — — — Other | | | |

— — — — — Of a fat content, by weight, not exceeding 40 % and a water content, by weight, in the non-fatty matter | | | |

— — — — — — Not exceeding 47 % | | | |

04069061 | — — — — — — — Grana Padano, Parmigiano Reggiano | — | | TQ(2a); PN |

04069063 | — — — — — — — Fiore Sardo, Pecorino | — | | TQ(2a); PN |

04069069 | — — — — — — — Other | — | | TQ(2a) |

— — — — — — Exceeding 47 % but not exceeding 72 % | | | |

04069073 | — — — — — — — Provolone | — | | TQ(2a) |

04069075 | — — — — — — — Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano | — | | TQ(2a); PN |

04069076 | — — — — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø | — | | TQ(2a); PN |

04069078 | — — — — — — — Gouda | — | | TQ(2a) |

04069079 | — — — — — — — Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio | — | | TQ(2a); PN |

04069081 | — — — — — — — Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey | — | | TQ(2a); PN |

04069082 | — — — — — — — Camembert | — | | TQ(2a) |

04069084 | — — — — — — — Brie | — | | TQ(2a) |

04069085 | — — — — — — — Kefalograviera, Kasseri | — | | TQ(2a); PN |

— — — — — — — Other cheese, of a water content calculated, by weight, in the non-fatty matter | | | |

04069086 | — — — — — — — — Exceeding 47 % but not exceeding 52 % | — | | TQ(2a) |

04069087 | — — — — — — — — Exceeding 52 % but not exceeding 62 % | — | | TQ(2a) |

04069088 | — — — — — — — — Exceeding 62 % but not exceeding 72 % | — | | TQ(2a) |

04069093 | — — — — — — Exceeding 72 % | — | | TQ(2a) |

04069099 | — — — — — Other | — | | TQ(2a) |

040700 | Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked | | | |

— Of poultry | | | |

— — For hatching | | | |

04070011 | — — — Of turkeys or geese | — | | |

04070019 | — — — Other | — | | |

04070030 | — — Other | — | | |

04070090 | — Other | 4,2 | Year 4 | |

0408 | Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— Egg yolks | | | |

040811 | — — Dried | | | |

04081120 | — — — Unfit for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

04081180 | — — — Other | — | | |

040819 | — — Other | | | |

04081920 | — — — Unfit for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

04081981 | — — — — Liquid | — | | |

04081989 | — — — — Other, including frozen | — | | |

— Other | | | |

040891 | — — Dried | | | |

04089120 | — — — Unfit for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

04089180 | — — — Other | — | | |

040899 | — — Other | | | |

04089920 | — — — Unfit for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

04089980 | — — — Other | — | | |

04090000 | Natural honey | 17,3 | Year 7 | |

04100000 | Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included | 2,6 | Year 4 | |

05 | PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | | | |

05010000 | Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair | 0,0 | Year 0 | |

0502 | Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair | | | |

05021000 | — Pigs', hogs' or boars' bristles and hair and waste thereof | 0,0 | Year 0 | |

05029000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

05030000 | Horsehair and horsehair waste, whether or not put up as a layer with or without supporting material | 0,0 | Year 0 | |

05040000 | Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked | 0,0 | Year 0 | |

0505 | Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers | | | |

050510 | — Feathers of a kind used for stuffing; down | | | |

05051010 | — — Raw | 0,0 | Year 0 | |

05051090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

05059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

0506 | Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder and waste of these products | | | |

05061000 | — Ossein and bones treated with acid | 0,0 | Year 0 | |

05069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

0507 | Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products | | | |

05071000 | — Ivory; ivory powder and waste | 0,0 | Year 0 | |

05079000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

05080000 | Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof | 0,0 | Year 0 | |

050900 | Natural sponges of animal origin | | | |

05090010 | — Raw | 0,0 | Year 0 | |

05090090 | — Other | 1,6 | Year 0 | |

05100000 | Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved | 0,0 | Year 0 | |

0511 | Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption | | | |

05111000 | — Bovine semen | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

051191 | — — Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead animals of Chapter 3 | | | |

05119110 | — — — Fish waste | 0,0 | Year 0 | |

05119190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

051199 | — — Other | | | |

05119910 | — — — Sinews or tendons; parings and similar waste of raw hides or skins | 0,0 | Year 0 | |

05119990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

06 | LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, ROOTS AND THE LIKE; CUT FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE | | | |

0601 | Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading 1212 | | | |

060110 | — Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant | | | |

06011010 | — — Hyacinths | 5,1 | Year 0 | |

06011020 | — — Narcissi | 5,1 | Year 0 | |

06011030 | — — Tulips | 5,1 | Year 0 | |

06011040 | — — Gladioli | 5,1 | Year 0 | |

06011090 | — — Other | 5,1 | Year 0 | |

060120 | — Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots | | | |

06012010 | — — Chicory plants and roots | 0,0 | Year 0 | |

06012030 | — — Orchids, hyacinths, narcissi and tulips | 9,6 | Year 4 | |

06012090 | — — Other | 6,4 | Year 0 | |

0602 | Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn | | | |

060210 | — Unrooted cuttings and slips | | | |

06021010 | — — Of vines | 0,0 | Year 0 | |

06021090 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

060220 | — Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts | | | |

06022010 | — — Vine slips, grafted or rooted | 0,0 | Year 0 | |

06022090 | — — Other | 8,3 | Year 4 | |

06023000 | — Rhododendrons and azaleas, grafted or not | 8,3 | Year 4 | |

060240 | — Roses, grafted or not | | | |

06024010 | — — Neither budded nor grafted | 8,3 | Year 4 | |

06024090 | — — Budded or grafted | 8,3 | Year 4 | |

060290 | — Other | | | |

06029010 | — — Mushroom spawn | 8,3 | Year 4 | |

06029020 | — — Pineapple plants | 0,0 | Year 0 | |

06029030 | — — Vegetable and strawberry plants | 8,3 | Year 4 | |

— — Other | | | |

— — — Outdoor plants | | | |

— — — — Trees, shrubs and bushes | | | |

06029041 | — — — — — Forest trees | 8,3 | Year 4 | |

— — — — — Other | | | |

06029045 | — — — — — — Rooted cuttings and young plants | 6,5 | Year 0 | |

06029049 | — — — — — — Other | 8,3 | Year 4 | |

— — — — Other outdoor plants | | | |

06029051 | — — — — — Perennial plants | 8,3 | Year 4 | |

06029059 | — — — — — Other | 8,3 | Year 4 | |

— — — Indoor plants | | | |

06029070 | — — — — Rooted cuttings and young plants, excluding cacti | 6,5 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

06029091 | — — — — — Flowering plants with buds or flowers, excluding cacti | 6,5 | Year 0 | |

06029099 | — — — — — Other | 6,5 | Year 0 | |

0603 | Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared | | | |

060310 | — Fresh | | | |

06031010 | — — Roses | 8,5 | Year 4 | |

06031020 | — — Carnations | 8,5 | Year 4 | |

06031030 | — — Orchids | 8,5 | Year 0 | |

06031040 | — — Gladioli | 8,5 | Year 4 | |

06031050 | — — Chrysanthemums | 8,5 | Year 4 | |

06031080 | — — Other | 8,5 | Year 4 | |

06039000 | — Other | 10,0 | Year 4 | |

0604 | Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared | | | |

060410 | — Mosses and lichens | | | |

06041010 | — — Reindeer moss | 0,0 | Year 0 | |

06041090 | — — Other | 5,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

060491 | — — Fresh | | | |

— — — Christmas trees | | | |

06049121 | — — — — Nordmann's firs (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) and noble firs (Abies procera Rehd.) | 2,5 | Year 0 | |

06049129 | — — — — Other | 2,5 | Year 0 | |

— — — Conifer branches | | | |

06049141 | — — — — Of Nordmann's firs (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) and of noble firs (Abies procera Rehd.) | 2,5 | Year 0 | |

06049149 | — — — — Other | 2,5 | Year 0 | |

06049190 | — — — Other | 2,0 | Year 0 | |

060499 | — — Other | | | |

06049910 | — — — Not further prepared than dried | 0,0 | Year 0 | |

06049990 | — — — Other | 10,9 | Year 4 | |

07 | EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS | | | |

0701 | Potatoes, fresh or chilled | | | |

07011000 | — Seed | 4,5 | Year 0 | |

070190 | — Other | | | |

07019010 | — — For the manufacture of starch | 5,8 | Year 0 | |

— — Other | | | |

07019050 | — — — New, from 1 January to 30 June | 9,6 | Year 4 | |

07019090 | — — — Other | 11,5 | Year 4 | |

07020000 | Tomatoes, fresh or chilled | | | |

From 1 November to 14 May | 8,8 | Year 4 | EP |

From 15 May to 31 October | 14,4 | Year 7 | EP |

0703 | Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled | | | |

070310 | — Onions and shallots | | | |

— — Onions | | | |

07031011 | — — — Sets | 9,6 | Year 4 | |

07031019 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

07031090 | — — Shallots | 9,6 | Year 4 | |

07032000 | — Garlic | 9.6 + 120 EUR/100 kg/net | Year 4 | TQ(2b); SP |

07039000 | — Leeks and other alliaceous vegetables | 10,4 | Year 4 | |

0704 | Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled | | | |

07041000 | — Cauliflowers and headed broccoli | — | | |

07042000 | — Brussels sprouts | 12,0 | Year 7 | |

070490 | — Other | | | |

07049010 | — — White cabbages and red cabbages | — | | |

07049090 | — — Other | 12,0 | Year 7 | |

0705 | Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled | | | |

— Lettuce | | | |

07051100 | — — Cabbage lettuce (head lettuce) | — | | |

07051900 | — — Other | 10,4 | Year 4 | |

— Chicory | | | |

07052100 | — — Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum) | 10,4 | Year 4 | |

07052900 | — — Other | 10,4 | Year 4 | |

0706 | Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled | | | |

07061000 | — Carrots and turnips | 13,6 | Year 7 | |

070690 | — Other | | | |

07069010 | — — Celeriac (rooted celery or German celery) | 13,6 | Year 4 | |

07069030 | — — Horseradish (Cochlearia armoracia) | 12,0 | Year 7 | |

07069090 | — — Other | 13,6 | Year 7 | |

070700 | Cucumbers and gherkins, fresh or chilled | | | |

07070005 | — Cucumbers | | | |

From 1 November to 15 May | 12,8 | Year 7 | EP |

From 16 May to 31 October | 16,0 | Year 10 | EP |

07070090 | — Gherkins | 12,8 | Year 7 | |

0708 | Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled | | | |

07081000 | — Peas (Pisum sativum) | 8,0 | Year 4 | |

07082000 | — Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | — | | |

07089000 | — Other leguminous vegetables | 11,2 | Year 4 | |

0709 | Other vegetables, fresh or chilled | | | |

07091000 | — Globe artichokes | 10,4 | Year 4 | EP |

07092000 | — Asparagus | 10,2 | Year 0 | |

07093000 | — Aubergines (egg-plants) | 12,8 | Year 7 | |

07094000 | — Celery other than celeriac | 12,8 | Year 7 | |

— Mushrooms and truffles: | | | |

07095100 | — — Mushrooms of the genus Agaricus | 12,8 | Year 7 | |

07095200 | — — Truffles | 6,4 | Year 4 | |

070959 | — — Other: | | | |

07095910 | — — — Chanterelles | 3,2 | Year 0 | |

07095930 | — — — Flap mushrooms | 5,6 | Year 0 | |

07095990 | — — — Other | 6,4 | Year 4 | |

070960 | — Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta | | | |

07096010 | — — Sweet peppers | 7,2 | Year 4 | |

— — Other | | | |

07096091 | — — — Of the genus Capsicum, for the manufacture of capsicin or capsicum oleoresin dyes | 0,0 | Year 0 | |

07096095 | — — — For the industrial manufacture of essential oils or resinoids | 0,0 | Year 0 | |

07096099 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

07097000 | — Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) | 10,4 | Year 4 | |

070990 | — Other | | | |

07099010 | — — Salad vegetables, other than lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.) | 10,4 | Year 4 | |

07099020 | — — Chard (or white beet) and cardoons | 10,4 | Year 4 | |

— — Olives | | | |

07099031 | — — — For uses other than the production of oil | 4,5 | Year 0 | |

07099039 | — — — Other | — | | |

07099040 | — — Capers | 5,6 | Year 0 | |

07099050 | — — Fennel | 8,0 | Year 4 | |

07099060 | — — Sweet corn | — | | |

07099070 | — — Courgettes | 12,8 | Year 7 | EP |

07099090 | — — Other | 12,8 | Year 4 | |

0710 | Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen | | | |

07101000 | — Potatoes | 14,4 | Year 7 | |

— Leguminous vegetables, shelled or unshelled | | | |

07102100 | — — Peas (Pisum sativum) | 14,4 | Year 7 | |

07102200 | — — Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 14,4 | Year 7 | |

07102900 | — — Other | 14,4 | Year 7 | |

07103000 | — Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) | 14,4 | Year 7 | |

07104000 | — Sweet corn | — | | |

071080 | — Other vegetables | | | |

07108010 | — — Olives | 15,2 | Year 7 | |

— — Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta | | | |

07108051 | — — — Sweet peppers | 14,4 | Year 4 | |

07108059 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

— — Mushrooms | | | |

07108061 | — — — Of the genus Agaricus | 14,4 | Year 4 | |

07108069 | — — — Other | 14,4 | Year 4 | |

07108070 | — — Tomatoes | 14,4 | Year 7 | |

07108080 | — — Globe artichokes | 14,4 | Year 4 | |

07108085 | — — Asparagus | 14,4 | Year 4 | |

07108095 | — — Other | 14,4 | Year 4 | |

07109000 | — Mixtures of vegetables | 14,4 | Year 7 | |

0711 | Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption | | | |

071120 | — Olives | | | |

07112010 | — — For uses other than the production of oil | 6,4 | Year 4 | |

07112090 | — — Other | — | | |

07113000 | — Capers | 4,8 | Year 0 | |

07114000 | — Cucumbers and gherkins | 12,0 | Year 7 | |

— Mushrooms and truffles: | | | |

07115100 | — — Mushrooms of the genus Agaricus | — | | |

07115900 | — — Other | 9,6 | Year 4 | |

071190 | — Other vegetables; mixtures of vegetables: | | | |

— — Vegetables: | | | |

07119010 | — — — Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, excluding sweet peppers | 6,4 | Year 0 | |

07119030 | — — — Sweet corn | — | | |

07119050 | — — — Onions | 7,2 | Year 4 | |

07119080 | — — — Other | 9,6 | Year 4 | |

07119090 | — — Mixtures of vegetables | 12,0 | Year 7 | |

0712 | Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared | | | |

07122000 | — Onions | 12,8 | Year 7 | |

— Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and truffles: | | | |

07123100 | — — Mushrooms of the genus Agaricus | 12,8 | Year 7 | |

07123200 | — — Wood ears (Auricularia spp.) | 12,8 | Year 7 | |

07123300 | — — Jelly fungi (Tremella spp.) | 12,8 | Year 7 | |

07123900 | — — Other | 12,8 | Year 7 | |

071290 | — Other vegetables; mixtures of vegetables | | | |

07129005 | — — Potatoes whether or not cut or sliced but not further prepared | 10,2 | Year 4 | |

— — Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | | | |

07129011 | — — — Hybrids for sowing | 0,0 | Year 0 | |

07129019 | — — — Other | — | | |

07129030 | — — Tomatoes | 12,8 | Year 7 | |

07129050 | — — Carrots | 12,8 | Year 7 | |

07129090 | — — Other | 12,8 | Year 4 | |

0713 | Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split | | | |

071310 | — Peas (Pisum sativum) | | | |

07131010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

07131090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

07132000 | — Chickpeas (garbanzos) | 0,0 | Year 0 | |

— Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | | | |

07133100 | — — Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek | 0,0 | Year 0 | |

07133200 | — — Small red (Adzuki) beans (Phaseolus or Vigna angularis) | 0,0 | Year 0 | |

071333 | — — Kidney beans, including white pea beans (Phaseolus vulgaris) | | | |

07133310 | — — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

07133390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

07133900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

07134000 | — Lentils | 0,0 | Year 0 | |

07135000 | — Broad beans (Vicia faba var. major) and horse beans (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | 3,2 | Year 0 | |

071390 | — Other | | | |

07139010 | — — For sowing | 3,2 | Year 0 | |

07139090 | — — Other | 3,2 | Year 0 | |

0714 | Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith | | | |

071410 | — Manioc (cassava) | | | |

07141010 | — — Pellets of flour and meal | — | | |

— — Other | | | |

07141091 | — — — Of a kind used for human consumption, in immediate packings of a net content not exceeding 28 kg, either fresh and whole or without skin and frozen, whether or not sliced | — | | |

07141099 | — — — Other | — | | |

071420 | — Sweet potatoes | | | |

07142010 | — — Fresh, whole, intended for human consumption | 3,0 | Year 0 | |

07142090 | — — Other | — | | |

071490 | — Other | | | |

— — Arrowroot, salep and similar roots and tubers with high starch content | | | |

07149011 | — — — Of a kind used for human consumption, in immediate packings of a net content not exceeding 28 kg, either fresh and whole or without skin and frozen, whether or not sliced | — | | |

07149019 | — — — Other | — | | |

07149090 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

08 | EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUITS OR MELONS | | | |

0801 | Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled | | | |

— Coconuts | | | |

08011100 | — — Desiccated | 0,0 | Year 0 | |

08011900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Brazil nuts | | | |

08012100 | — — In shell | 0,0 | Year 0 | |

08012200 | — — Shelled | 0,0 | Year 0 | |

— Cashew nuts | | | |

08013100 | — — In shell | 0,0 | Year 0 | |

08013200 | — — Shelled | 0,0 | Year 0 | |

0802 | Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled | | | |

— Almonds | | | |

080211 | — — In shell | | | |

08021110 | — — — Bitter | 0,0 | Year 0 | |

08021190 | — — — Other | 5,6 | Year 0 | |

080212 | — — Shelled | | | |

08021210 | — — — Bitter | 0,0 | Year 0 | |

08021290 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Hazelnuts or filberts (Corylus spp.) | | | |

08022100 | — — In shell | 3,2 | Year 0 | |

08022200 | — — Shelled | 3,2 | Year 0 | |

— Walnuts | | | |

08023100 | — — In shell | 4,0 | Year 0 | |

08023200 | — — Shelled | 5,1 | Year 0 | |

08024000 | — Chestnuts (Castanea spp.) | 5,6 | Year 0 | |

08025000 | — Pistachios | 1,6 | Year 0 | |

080290 | — Other | | | |

08029020 | — — Areca (or betel), cola and pecans | 0,0 | Year 0 | |

08029050 | — — Pine nuts | 2,0 | Year 0 | |

08029060 | — — Macadamia nuts | 2,0 | Year 0 | |

08029085 | — — Other | 2,0 | Year 0 | |

080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | | | |

— Fresh | | | |

08030011 | — — Plantains | 16,0 | Year 7 | |

08030019 | — — Other | — | | |

08030090 | — Dried | 16,0 | Year 7 | |

0804 | Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried | | | |

08041000 | — Dates | 7,7 | Year 0 | |

080420 | — Figs | | | |

08042010 | — — Fresh | 5,6 | Year 0 | |

08042090 | — — Dried | 8,0 | Year 4 | |

08043000 | — Pineapples | 5,8 | Year 0 | |

08044000 | — Avocados | 4,0 | Year 0 | |

08045000 | — Guavas, mangoes and mangosteens | 0,0 | Year 0 | |

0805 | Citrus fruit, fresh or dried | | | |

080510 | — Oranges | | | |

— — Sweet oranges, fresh | | | |

08051010 | — — — Sanguines and semi-sanguines | | | |

From 1 January to 31 March | 16,0 | Year 10 | EP |

From 1 April to 30 April | 10,4 | Year 7 | EP |

From 1 May to 15 May | 4,8 | Year 0 | EP |

From 16 May to 31 May | 3,2 | Year 0 | EP |

From 1 June to 15 October | 3,2 | Year 0 | |

From 16 October to 30 November | 16,0 | Year 10 | |

From 1 December to 31 December | 16,0 | Year 10 | EP |

— — — Other | | | |

08051030 | — — — — Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita and Hamlins | | | |

From 1 January to 31 March | 16,0 | Year 10 | EP |

From 1 April to 30 April | 10,4 | Year 7 | EP |

From 1 May to 15 May | 4,8 | Year 0 | EP |

From 16 May to 31 May | 3,2 | Year 0 | EP |

From 1 June to 15 October | 3,2 | Year 0 | |

From 16 October to 30 November | 16,0 | Year 10 | |

From 1 December to 31 December | 16,0 | Year 10 | EP |

08051050 | — — — — Other | | | |

From 1 January to 31 March | 16,0 | Year 10 | EP |

From 1 April to 30 April | 10,4 | Year 7 | EP |

From 1 May to 15 May | 4,8 | Year 0 | EP |

From 16 May to 31 May | 3,2 | Year 0 | EP |

From 1 June to 15 October | 3,2 | Year 0 | |

From 16 October to 30 November | 16,0 | Year 10 | |

From 1 December to 31 December | 16,0 | Year 10 | EP |

08051080 | — — Other | 16,0 | Year 10 | |

080520 | — Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids | | | |

08052010 | — — Clementines | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08052030 | — — Monreales and satsumas | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08052050 | — — Mandarins and wilkings | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08052070 | — — Tangerines | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08052090 | — — Other | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08054000 | — Grapefruit | 1,5 | Year 0 | |

080550 | — Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): | | | |

08055010 | — — Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) | 6,4 | Year 4 | EP |

08055090 | — — Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 12,8 | Year 4 | |

08059000 | — Other | 12,8 | Year 7 | |

0806 | Grapes, fresh or dried | | | |

080610 | — Fresh | | | |

08061010 | — — Table grapes | | | |

From 1 January to 14 July | 11,5 | Year 4 | TQ(2f) |

From 15 July to 20 July | 14,1 | Year 7 | |

From 21 July to 31 October | 14.1 - 17.6 | Year 10 | EP |

From 1 November to 20 November | 11.5 - 14.4 | Year 4 | TQ(2g); EP |

From 21 November to 31 December | 11,5 | Year 4 | TQ(2g) |

08061090 | — — Other | 14,4 | Year 7 | |

080620 | — Dried | | | |

— — In immediate containers of a net capacity not exceeding 2 kg | | | |

08062011 | — — — Currants | 2,4 | Year 0 | |

08062012 | — — — Sultanas | 2,4 | Year 0 | |

08062018 | — — — Other | 2,4 | Year 0 | |

— — Other | | | |

08062091 | — — — Currants | 2,4 | Year 0 | |

08062092 | — — — Sultanas | 2,4 | Year 0 | |

08062098 | — — — Other | 2,4 | Year 0 | |

0807 | Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh | | | |

— Melons (including watermelons) | | | |

08071100 | — — Watermelons | 8,8 | Year 4 | |

08071900 | — — Other | 8,8 | Year 4 | |

08072000 | — Papaws (papayas) | 0,0 | Year 0 | |

0808 | Apples, pears and quinces, fresh | | | |

080810 | — Apples | | | |

08081010 | — — Cider apples, in bulk, from 16 September to 15 December | 7.2 MIN 0.36 EUR/100kg/net | Year 4 | |

— — Other | | | |

08081020 | — — — Of the variety Golden Delicious | | | |

From 1 January to 14 February | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 15 February to 31 March | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 1 April to 30 June | 0.0 - 3.0 | Year 0 | EP |

From 1 July to 15 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 16 July to 31 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 1 August to 31 December | 9.0 - 11.2 | Year 7 | EP |

08081050 | — — — Of the variety Granny Smith | | | |

From 1 January to 14 February | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 15 February to 31 March | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 1 April to 30 June | 0.0 - 3.0 | Year 0 | EP |

From 1 July to 15 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 16 July to 31 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 1 August to 31 December | 9.0 - 11.2 | Year 7 | EP |

08081090 | — — — Other | | | |

From 1 January to 14 February | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 15 February to 31 March | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 1 April to 30 June | 0.0 - 3.0 | Year 0 | EP |

From 1 July to 15 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 16 July to 31 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 1 August to 31 December | 9.0 - 11.2 | Year 7 | EP |

080820 | — Pears and quinces | | | |

— — Pears | | | |

08082010 | — — — Perry pears, in bulk, from 1 August to 31 December | 7.2 MIN 0.36 EUR/100kg/net | Year 4 | EP |

08082050 | — — — Other | | | |

From 1 January to 31 January | 8,0 | Year 0 | EP |

From 1 February to 31 March | 5.0 - 8.0 | Year 0 | EP |

From 1 April to 30 April | 0.0 - 2.5 | Year 0 | EP |

From 1 May to 30 June | 2.5 MIN 1 EUR/100kg/net | Year 0 | |

From 1 July to 15 July | 0.0 - 4.0 | Year 0 | EP |

From 16 July to 31 July | 5.0 - 8.0 | Year 7 | EP |

From 1 August to 31 October | 10,4 | Year 7 | EP |

From 1 November to 31 December | 10,4 | Year 7 | EP |

08082090 | — — Quinces | 7,2 | Year 4 | |

0809 | Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh | | | |

08091000 | — Apricots | | | |

From 1 June to 31 July | 20,0 | Year 7 | EP |

other | 20,0 | Year 7 | |

080920 | — Cherries | | | |

08092005 | — — Sour cherries (Prunus cerasus) | | | |

From 21 May to 10 August | 12,0 | Year 7 | EP |

From 1 May to 20 May | 12 MIN 2.4 EUR/100 kg/net | Year 7 | |

other | 12,0 | Year 7 | |

08092095 | — — Other | | | |

From 21 May to 10 August | 6.0 - 12.0 | Year 4 | EP |

From 1 May to 20 May | 12 MIN 2.4 EUR/100 kg/net | Year 4 | |

other | 12,0 | Year 4 | |

080930 | — Peaches, including nectarines | | | |

08093010 | — — Nectarines | | | |

From 11 June to 30 September | 17,6 | Year 7 | EP |

other | 17,6 | Year 7 | |

08093090 | — — Other | | | |

From 11 June to 30 September | 17,6 | Year 7 | EP |

other | 17,6 | Year 7 | |

080940 | — Plums and sloes | | | |

08094005 | — — Plums | | | |

From 1 January to 10 June | 6,4 | Year 0 | |

From 11 June to 30 June | 6,4 | Year 0 | EP |

From 1 July to 30 September | 12,0 | Year 4 | EP |

From 1 October to 31 December | 6,4 | Year 0 | |

08094090 | — — Sloes | 12,0 | Year 4 | |

0810 | Other fruit, fresh | | | |

08101000 | — Strawberries | 11,2 | Year 4 | |

081020 | — Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries | | | |

08102010 | — — Raspberries | 8,8 | Year 0 | |

08102090 | — — Other | 9,6 | Year 4 | |

081030 | — Black-, white-or redcurrants and gooseberries | | | |

08103010 | — — Blackcurrants | 8,8 | Year 4 | |

08103030 | — — Redcurrants | 8,8 | Year 4 | |

08103090 | — — Other | 9,6 | Year 4 | |

081040 | — Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium | | | |

08104010 | — — Cowberries, foxberries or mountain cranberries (fruit of the species Vaccinium vitis-idaea) | 0,0 | Year 0 | |

08104030 | — — Fruit of the species Vaccinium myrtillus | 3,2 | Year 0 | |

08104050 | — — Fruit of the species Vaccinium macrocarpon and Vaccinium corymbosum | 3,2 | Year 0 | |

08104090 | — — Other | 9,6 | Year 4 | |

08105000 | — Kiwifruit | 8,8 | Year 7 | |

08106000 | — Durians | 8,8 | Year 4 | |

081090 | — Other | | | |

08109030 | — — Tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums | 0,0 | Year 0 | |

08109040 | — — Passion fruit, carambola and pitahaya | 0,0 | Year 0 | |

08109095 | — — Other | 8,8 | Year 4 | |

0811 | Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

081110 | — Strawberries | | | |

— — Containing added sugar or other sweetening matter | | | |

08111011 | — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | — | | |

08111019 | — — — Other | 20,8 | Year 4 | |

08111090 | — — Other | 14,4 | Year 4 | |

081120 | — Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black-, white-or redcurrants and gooseberries | | | |

— — Containing added sugar or other sweetening matter | | | |

08112011 | — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | — | | |

08112019 | — — — Other | 20,8 | Year 7 | |

— — Other | | | |

08112031 | — — — Raspberries | 14,4 | Year 7 | |

08112039 | — — — Blackcurrants | 14,4 | Year 4 | |

08112051 | — — — Redcurrants | 12,0 | Year 0 | |

08112059 | — — — Blackberries and mulberries | 12,0 | Year 4 | |

08112090 | — — — Other | 14,4 | Year 0 | |

081190 | — Other | | | |

— — Containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

08119011 | — — — — Tropical fruit and tropical nuts | — | | |

08119019 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

08119031 | — — — — Tropical fruit and tropical nuts | 13,0 | Year 0 | |

08119039 | — — — — Other | 20,8 | Year 4 | |

— — Other | | | |

08119050 | — — — Fruit of the species Vaccinium myrtillus | 12,0 | Year 0 | |

08119070 | — — — Fruit of the species Vaccinium myrtilloides and Vaccinium angustifolium | 3,2 | Year 0 | |

— — — Cherries | | | |

08119075 | — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 14,4 | Year 4 | |

08119080 | — — — — Other | 14,4 | Year 4 | |

08119085 | — — — Tropical fruit and tropical nuts | 9,0 | Year 0 | |

08119095 | — — — Other | 14,4 | Year 0 | |

0812 | Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption | | | |

08121000 | — Cherries | 8,8 | Year 0 | |

081290 | — Other | | | |

08129010 | — — Apricots | 12,8 | Year 7 | |

08129020 | — — Oranges | 12,8 | Year 7 | |

08129030 | — — Papaws (papayas) | 2,3 | Year 0 | |

08129040 | — — Fruit of the species Vaccinium myrtillus | 6,4 | Year 0 | |

08129050 | — — Blackcurrants | 8,8 | Year 4 | |

08129060 | — — Raspberries | 8,8 | Year 4 | |

08129070 | — — Guavas, mangoes, mangosteens, tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola, pitahaya and tropical nuts | 5,5 | Year 0 | |

08129099 | — — Other | 8,8 | Year 4 | |

0813 | Fruit, dried, other than that of headings 0801 to 0806; mixtures of nuts or dried fruits of this chapter | | | |

08131000 | — Apricots | 5,6 | Year 0 | |

08132000 | — Prunes | 9,6 | Year 0 | |

08133000 | — Apples | 3,2 | Year 0 | |

081340 | — Other fruit | | | |

08134010 | — — Peaches, including nectarines | 5,6 | Year 0 | |

08134030 | — — Pears | 6,4 | Year 0 | |

08134050 | — — Papaws (papayas) | 2,0 | Year 0 | |

08134060 | — — Tamarinds | 0,0 | Year 0 | |

08134070 | — — Cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahaya | 0,0 | Year 0 | |

08134095 | — — Other | 2,4 | Year 0 | |

081350 | — Mixtures of nuts or dried fruits of this chapter | | | |

— — Mixtures of dried fruit, other than that of headings 0801 to 0806 | | | |

— — — Not containing prunes | | | |

08135012 | — — — — Of papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahaya | 4,0 | Year 0 | |

08135015 | — — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

08135019 | — — — Containing prunes | 9,6 | Year 4 | |

— — Mixtures exclusively of dried nuts of headings 0801 and 0802 | | | |

08135031 | — — — Of tropical nuts | 4,0 | Year 0 | |

08135039 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

— — Other mixtures | | | |

08135091 | — — — Not containing prunes or figs | 8,0 | Year 4 | |

08135099 | — — — Other | 9,6 | Year 4 | |

08140000 | Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions | 1,6 | Year 0 | |

09 | COFFEE, TEA, MATÉ AND SPICES | | | |

0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | | | |

— Coffee, not roasted | | | |

09011100 | — — Not decaffeinated | 0,0 | Year 0 | |

09011200 | — — Decaffeinated | 4,8 | Year 4 | |

— Coffee, roasted | | | |

09012100 | — — Not decaffeinated | 2,6 | Year 4 | |

09012200 | — — Decaffeinated | 3,1 | Year 4 | |

090190 | — Other | | | |

09019010 | — — Coffee husks and skins | 0,0 | Year 0 | |

09019090 | — — Coffee substitutes containing coffee | 8,0 | Year 7 | |

0902 | Tea, whether or not flavoured | | | |

09021000 | — Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 kg | 0,0 | Year 0 | |

09022000 | — Other green tea (not fermented) | 0,0 | Year 0 | |

09023000 | — Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3kg | 0,0 | Year 0 | |

09024000 | — Other black tea (fermented) and other partly fermented tea | 0,0 | Year 0 | |

09030000 | Maté | 0,0 | Year 0 | |

0904 | Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta | | | |

— Pepper | | | |

09041100 | — — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09041200 | — — Crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

090420 | — Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, dried or crushed or ground | | | |

— — Neither crushed nor ground | | | |

09042010 | — — — Sweet peppers | 6,1 | Year 0 | |

09042030 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

09042090 | — — Crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

09050000 | Vanilla | 2,1 | Year 4 | |

0906 | Cinnamon and cinnamon-tree flowers | | | |

09061000 | — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09062000 | — Crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

09070000 | Cloves (whole fruit, cloves and stems) | 2,8 | Year 4 | |

0908 | Nutmeg, mace and cardamoms | | | |

09081000 | — Nutmeg | 0,0 | Year 0 | |

09082000 | — Mace | 0,0 | Year 0 | |

09083000 | — Cardamoms | 0,0 | Year 0 | |

0909 | Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries | | | |

09091000 | — Seeds of anise or badian | 0,0 | Year 0 | |

09092000 | — Seeds of coriander | 0,0 | Year 0 | |

09093000 | — Seeds of cumin | 0,0 | Year 0 | |

09094000 | — Seeds of caraway | 0,0 | Year 0 | |

09095000 | — Seeds of fennel; juniper berries | 0,0 | Year 0 | |

0910 | Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices | | | |

09101000 | — Ginger | 0,0 | Year 0 | |

091020 | — Saffron | | | |

09102010 | — — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09102090 | — — Crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

09103000 | — Turmeric (curcuma) | 0,0 | Year 0 | |

091040 | — Thyme; bay leaves | | | |

— — Thyme | | | |

— — — Neither crushed nor ground | | | |

09104011 | — — — — Wild thyme (Thymus serpyllum) | 0,0 | Year 0 | |

09104013 | — — — — Other | 2,4 | Year 4 | |

09104019 | — — — Crushed or ground | 2,9 | Year 4 | |

09104090 | — — Bay leaves | 2,4 | Year 4 | |

09105000 | — Curry | 0,0 | Year 0 | |

— Other spices | | | |

091091 | — — Mixtures referred to in note 1 (b) to this chapter | | | |

09109110 | — — — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09109190 | — — — Crushed or ground | 4,3 | Year 7 | |

091099 | — — Other | | | |

09109910 | — — — Fenugreek seed | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

09109991 | — — — — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09109999 | — — — — Crushed or ground | 4,3 | Year 7 | |

10 | CEREALS | | | |

1001 | Wheat and meslin | | | |

10011000 | — Durum wheat | — | | |

100190 | — Other | | | |

10019010 | — — Spelt for sowing | 12,8 | Year 7 | |

— — Other spelt, common wheat and meslin | | | |

10019091 | — — — Common wheat and meslin seed | — | | |

10019099 | — — — Other | — | | |

10020000 | Rye | — | | |

100300 | Barley | | | |

10030010 | — Seed | — | | |

10030090 | — Other | — | | |

10040000 | Oats | — | | |

1005 | Maize (corn) | | | |

100510 | — Seed | | | |

— — Hybrid | | | |

10051011 | — — — Double hybrids and top cross hybrids | 0,0 | Year 0 | |

10051013 | — — — Three-cross hybrids | 0,0 | Year 0 | |

10051015 | — — — Simple hybrids | 0,0 | Year 0 | |

10051019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

10051090 | — — Other | — | | |

10059000 | — Other | — | | |

1006 | Rice | | | |

100610 | — Rice in the husk (paddy or rough) | | | |

10061010 | — — For sowing | 7,7 | Year 4 | |

— — Other | | | |

— — — Parboiled | | | |

10061021 | — — — — Round grain | — | | |

10061023 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10061025 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10061027 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — — Other | | | |

10061092 | — — — — Round grain | — | | |

10061094 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10061096 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10061098 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

100620 | — Husked (brown) rice | | | |

— — Parboiled | | | |

10062011 | — — — Round grain | — | | |

10062013 | — — — Medium grain | — | | |

— — — Long grain | | | |

10062015 | — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10062017 | — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — Other | | | |

10062092 | — — — Round grain | — | | |

10062094 | — — — Medium grain | — | | |

— — — Long grain | | | |

10062096 | — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10062098 | — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

100630 | — Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed | | | |

— — Semi-milled rice | | | |

— — — Parboiled | | | |

10063021 | — — — — Round grain | — | | |

10063023 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10063025 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10063027 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — — Other | | | |

10063042 | — — — — Round grain | — | | |

10063044 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10063046 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10063048 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — Wholly milled rice | | | |

— — — Parboiled | | | |

10063061 | — — — — Round grain | — | | |

10063063 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10063065 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10063067 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — — Other | | | |

10063092 | — — — — Round grain | — | | |

10063094 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10063096 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10063098 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

10064000 | — Broken rice | — | | |

100700 | Grain sorghum | | | |

10070010 | — Hybrids for sowing | 6,4 | Year 4 | |

10070090 | — Other | — | | |

1008 | Buckwheat, millet and canary seed; other cereals | | | |

10081000 | — Buckwheat | — | | |

10082000 | — Millet | — | | |

10083000 | — Canary seed | 0,0 | Year 0 | |

100890 | — Other cereals | | | |

10089010 | — — Triticale | — | | |

10089090 | — — Other | — | | |

11 | PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN | | | |

110100 | Wheat or meslin flour | | | |

— Wheat flour | | | |

11010011 | — — Of durum wheat | — | | |

11010015 | — — Of common wheat and spelt | — | | |

11010090 | — Meslin flour | — | | |

1102 | Cereal flours other than of wheat or meslin | | | |

11021000 | — Rye flour | — | | |

110220 | — Maize (corn) flour | | | |

11022010 | — — Of a fat content not exceeding 1,5 % by weight | — | | |

11022090 | — — Other | — | | |

11023000 | — Rice flour | — | | |

110290 | — Other | | | |

11029010 | — — Barley flour | — | | |

11029030 | — — Oat flour | — | | |

11029090 | — — Other | — | | |

1103 | Cereal groats, meal and pellets | | | |

— Groats and meal | | | |

110311 | — — Of wheat | | | |

11031110 | — — — Durum wheat | — | | |

11031190 | — — — Common wheat and spelt | — | | |

110313 | — — Of maize (corn) | | | |

11031310 | — — — Of a fat content not exceeding 1,5 % by weight | — | | |

11031390 | — — — Other | — | | |

110319 | — — Of other cereals | | | |

11031910 | — — — Of rye | — | | |

11031930 | — — — Of barley | — | | |

11031940 | — — — Of oats | — | | |

11031950 | — — — Of rice | — | | |

11031990 | — — — Other | — | | |

110320 | — Pellets: | | | |

11032010 | — — Of rye | — | | |

11032020 | — — Of barley | — | | |

11032030 | — — Of oats | — | | |

11032040 | — — Of maize | — | | |

11032050 | — — Of rice | — | | |

11032060 | — — Of wheat | — | | |

11032090 | — — Other | — | | |

1104 | Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 1006; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground | | | |

— Rolled or flaked grains | | | |

110412 | — — Of oats | | | |

11041210 | — — — Rolled | — | | TQ(2c) |

11041290 | — — — Flaked | — | | TQ(2c) |

110419 | — — Of other cereals | | | |

11041910 | — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11041930 | — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11041950 | — — — Of maize | — | | TQ(2c) |

— — — Of barley: | | | |

11041961 | — — — — Rolled | — | | TQ(2c) |

11041969 | — — — — Flaked | — | | TQ(2c) |

— — — Other | | | |

11041991 | — — — — Flaked rice | — | | TQ(2c) |

11041999 | — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— Other worked grains (for example, hulled, pearled, sliced or kibbled) | | | |

110422 | — — Of oats | | | |

11042220 | — — — Hulled (shelled or husked) | — | | TQ(2c) |

11042230 | — — — Hulled and sliced or kibbled ("Grütze" or "grutten") | — | | TQ(2c) |

11042250 | — — — Pearled | — | | TQ(2c) |

11042290 | — — — Not otherwise worked than kibbled | — | | TQ(2c) |

11042298 | — — — Other | — | | TQ(2c) |

110423 | — — Of maize (corn) | | | |

11042310 | — — — Hulled (shelled or husked), whether or not sliced or kibbled | — | | TQ(2c) |

11042330 | — — — Pearled | — | | TQ(2c) |

11042390 | — — — Not otherwise worked than kibbled | — | | TQ(2c) |

11042399 | — — — Other | — | | TQ(2c) |

110429 | — — Of other cereals | | | |

— — — Of barley: | | | |

11042901 | — — — — Hulled (shelled or husked) | — | | TQ(2c) |

11042903 | — — — — Hulled and sliced or kibbled ("Grütze" or "grutten") | — | | TQ(2c) |

11042905 | — — — — Pearled | — | | TQ(2c) |

11042907 | — — — — Not otherwise worked than kibbled | — | | TQ(2c) |

11042909 | — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— — — Other: | | | |

— — — — Hulled (shelled or husked), whether or not sliced or kibbled | | | |

11042911 | — — — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11042915 | — — — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11042919 | — — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— — — — Pearled | | | |

11042931 | — — — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11042935 | — — — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11042939 | — — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— — — — Not otherwise worked than kibbled | | | |

11042951 | — — — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11042955 | — — — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11042959 | — — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— — — — Other | | | |

11042981 | — — — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11042985 | — — — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11042989 | — — — — — Other | — | | TQ(2c) |

110430 | — Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground | | | |

11043010 | — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11043090 | — — Of other cereals | — | | TQ(2c) |

1105 | Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes | | | |

11051000 | — Flour, meal and powder | 8,5 | Year 7 | |

11052000 | — Flakes, granules and pellets | 8,5 | Year 7 | |

1106 | Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713, of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8 | | | |

11061000 | — Of the dried leguminous vegetables of heading 0713 | 4,2 | Year 4 | |

110620 | — Of sago or of roots or tubers of heading 0714 | | | |

11062010 | — — Denatured | — | | |

11062090 | — — Other | — | | |

110630 | — Of the products of Chapter 8 | | | |

11063010 | — — Of bananas | 7,4 | Year 7 | |

11063090 | — — Other | 4,8 | Year 4 | |

1107 | Malt, whether or not roasted | | | |

110710 | — Not roasted | | | |

— — Of wheat | | | |

11071011 | — — — In the form of flour | — | | |

11071019 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

11071091 | — — — In the form of flour | — | | |

11071099 | — — — Other | — | | |

11072000 | — Roasted | — | | |

1108 | Starches; inulin | | | |

— Starches | | | |

11081100 | — — Wheat starch | — | | |

11081200 | — — Maize (corn) starch | — | | |

11081300 | — — Potato starch | — | | |

11081400 | — — Manioc (cassava) starch | — | | |

110819 | — — Other starches | | | |

11081910 | — — — Rice starch | — | | |

11081990 | — — — Other | — | | |

11082000 | — Inulin | 15,7 | Year 10 | |

11090000 | Wheat gluten, whether or not dried | — | | |

12 | OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER | | | |

120100 | Soya beans, whether or not broken | | | |

12010010 | — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12010090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

1202 | Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken | | | |

120210 | — In shell | | | |

12021010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12021090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12022000 | — Shelled, whether or not broken | 0,0 | Year 0 | |

12030000 | Copra | 0,0 | Year 0 | |

120400 | Linseed, whether or not broken | | | |

12040010 | — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

1205 | Rape or colza seeds, whether or not broken: | | | |

120510 | — Low erucic acid rape or colza seeds: | | | |

12051010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12051090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

120600 | Sunflower seeds, whether or not broken | | | |

12060010 | — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

12060091 | — — Shelled; in grey and white striped shell | 0,0 | Year 0 | |

12060099 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1207 | Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken | | | |

120710 | — Palm nuts and kernels | | | |

12071010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12071090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120720 | — Cotton seeds | | | |

12072010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12072090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120730 | — Castor oil seeds | | | |

12073010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12073090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120740 | — Sesamum seeds | | | |

12074010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12074090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120750 | — Mustard seeds | | | |

12075010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12075090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120760 | — Safflower seeds | | | |

12076010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12076090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

120791 | — — Poppy seeds | | | |

12079110 | — — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12079190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120799 | — — Other: | | | |

12079920 | — — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

12079991 | — — — — Hemp seeds | 0,0 | Year 0 | |

12079998 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1208 | Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard | | | |

12081000 | — Of soya beans | 0,0 | Year 0 | |

12089000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

1209 | Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing: | | | |

12091000 | — Sugar beet seed | 4,8 | Year 4 | |

— Seeds of forage plants: | | | |

12092100 | — — Lucerne (alfalfa) seed | 0,0 | Year 0 | |

120922 | — — Clover (Trifolium spp.) seed | | | |

12092210 | — — — Red clover (Trifolium pratense L.) | 0,0 | Year 0 | |

12092280 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120923 | — — Fescue seed | | | |

12092311 | — — — Meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) seed | 0,0 | Year 0 | |

12092315 | — — — Red fescue (Festuca rubra L.) seed | 0,0 | Year 0 | |

12092380 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12092400 | — — Kentucky blue grass (Poa pratensis L.) seed | 0,0 | Year 0 | |

120925 | — — Rye grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seed | | | |

12092510 | — — — Italian ryegrass (including westerwolds) (Lolium multiflorum Lam.) | 0,0 | Year 0 | |

12092590 | — — — Perennial ryegrass (Lolium perenne L.) | 0,0 | Year 0 | |

12092600 | — — Timothy grass seed | 0,0 | Year 0 | |

120929 | — — Other: | | | |

12092910 | — — — Vetch seed; seeds of the genus Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.); cocksfoot grass (Dactylis glomerata L.); bent grass (Agrostis) | 0,0 | Year 0 | |

12092950 | — — — Lupine seed | 0,0 | Year 0 | |

12092960 | — — — Beet seed, other than sugar beet seed | 4,8 | Year 4 | |

12092980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12093000 | — Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

120991 | — — Vegetable seeds | | | |

12099110 | — — — Kohlrabi seeds (Brassica oleracea, caulorapa and gongylodes L. varieties) | 0,0 | Year 0 | |

12099190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120999 | — — Other | | | |

12099910 | — — — Forest-tree seeds | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

12099991 | — — — — Seeds of plants cultivated principally for their flowers, other than those of subheading 12093000 | 0,0 | Year 0 | |

12099999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1210 | Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the form of pellets; lupulin | | | |

12101000 | — Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets | 2,3 | Year 4 | |

121020 | — Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin | | | |

12102010 | — — Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets, with higher lupulin content; lupulin | 2,3 | Year 4 | |

12102090 | — — Other | 2,3 | Year 4 | |

1211 | Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered | | | |

12111000 | — Liquorice roots | 0,0 | Year 0 | |

12112000 | — Ginseng roots | 0,0 | Year 0 | |

12113000 | — Coca leaf | 0,0 | Year 0 | |

12114000 | — Poppy straw | 0,0 | Year 0 | |

121190 | — Other | | | |

12119030 | — — Tonquin beans | 0,0 | Year 0 | |

12119070 | — — Wild marjoram (Origanum vulgare) (branches, stems and leaves) | 0,0 | Year 0 | |

12119075 | — — Sage (Salvia officinalis) (leaves and flowers) | 0,0 | Year 0 | |

12119098 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1212 | Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included | | | |

121210 | — Locust beans, including locust bean seeds | | | |

12121010 | — — Locust beans | 1,6 | Year 4 | |

— — Locust bean seeds | | | |

12121091 | — — — Not decorticated, crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

12121099 | — — — Other | 2,3 | Year 4 | |

12122000 | — Seaweeds and other algae | 0,0 | Year 0 | |

12123000 | — Apricot, peach (including nectarine) or plum stones and kernels | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

121291 | — — Sugar beet | | | |

12129120 | — — — Dried, whether or not ground | — | | |

12129180 | — — — Other | — | | |

121299 | — — Other: | | | |

12129920 | — — — Sugar cane | — | | |

12129980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12130000 | Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets | 0,0 | Year 0 | |

1214 | Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets | | | |

12141000 | — Lucerne (alfalfa) meal and pellets | 0,0 | Year 0 | |

121490 | — Other | | | |

12149010 | — — Mangolds, swedes and other fodder roots | 2,3 | Year 4 | |

— — Other | | | |

12149091 | — — — In the form of pellets | 0,0 | Year 0 | |

12149099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

13 | LAC; GUMS, RESINS AND OTHER VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS | | | |

1301 | Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams) | | | |

13011000 | — Lac | 0,0 | Year 0 | |

13012000 | — Gum Arabic | 0,0 | Year 0 | |

130190 | — Other | | | |

13019010 | — — Chios mastic (mastic of the tree of the species Pistacia lentiscus) | 0,0 | Year 0 | PN |

13019090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1302 | Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products | | | |

— Vegetable saps and extracts | | | |

13021100 | — — Opium | 0,0 | Year 0 | |

13021200 | — — Of liquorice | 3,2 | Year 0 | |

13021300 | — — Of hops | 3,2 | Year 0 | |

13021400 | — — Of pyrethrum or of the roots of plants containing rotenone | 0,0 | Year 0 | |

130219 | — — Other | | | |

13021905 | — — — Vanilla oleoresin | 3,0 | Year 0 | |

13021930 | — — — Intermixtures of vegetable extracts, for the manufacture of beverages or of food preparations | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

13021991 | — — — — Medicinal | 0,0 | Year 0 | |

13021998 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

130220 | — Pectic substances, pectinates and pectates | | | |

13022010 | — — Dry | 19,2 | | R |

13022090 | — — Other | 11,2 | | R |

— Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products | | | |

13023100 | — — Agar-agar | 0,0 | Year 0 | |

130232 | — — Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds | | | |

13023210 | — — — Of locust beans or locust bean seeds | 0,0 | Year 0 | |

13023290 | — — — Of guar seeds | 0,0 | Year 0 | |

13023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

14 | VEGETABLE PLAITING MATERIALS; VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | | | |

1401 | Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark) | | | |

14011000 | — Bamboos | 0,0 | Year 0 | |

14012000 | — Rattans | 0,0 | Year 0 | |

14019000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

14020000 | Vegetable materials of a kind used primarily as stuffing or as padding (for example, kapok, vegetable hair and eel-grass), whether or not put up as a layer with or without supporting material | 0,0 | Year 0 | |

14030000 | Vegetable materials of a kind used primarily in brooms or in brushes (for example, broom-corn, piassava, couch-grass and istle), whether or not in hanks or bundles | 0,0 | Year 0 | |

1404 | Vegetable products not elsewhere specified or included | | | |

14041000 | — Raw vegetable materials of a kind used primarily in dyeing or tanning | 0,0 | Year 0 | |

14042000 | — Cotton linters | 0,0 | Year 0 | |

14049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

15 | ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES | | | |

150100 | Pig fat (including lard) and poultry fat, other than that of heading 0209 or 1503 | | | |

— Pig fat (including lard) | | | |

15010011 | — — For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15010019 | — — Other | — | | |

15010090 | — Poultry fat | 8,0 | Year 7 | |

150200 | Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503 | | | |

15020010 | — For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15020090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

150300 | Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared | | | |

— Lard stearin and oleostearin | | | |

15030011 | — — For industrial uses | 0,0 | Year 0 | |

15030019 | — — Other | 1,6 | Year 4 | |

15030030 | — Tallow oil for industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15030090 | — Other | 2,9 | Year 4 | |

1504 | Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

150410 | — Fish-liver oils and their fractions | | | |

15041010 | — — Of a vitamin A content not exceeding 2500 IU/g | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

15041091 | — — — Of halibut | 0,0 | Year 0 | |

15041099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

150420 | — Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver oils | | | |

15042010 | — — Solid fractions | 7,4 | Year 7 | |

15042090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

150430 | — Fats and oils and their fractions, of marine mammals | | | |

15043010 | — — Solid fractions | | | |

ex15043010 | — — — Whale oil and sperm oil | 10,9 | Year 7 | |

ex15043010 | — — — Other | 7,4 | Year 7 | |

15043090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

150500 | Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin): | | | |

15050010 | — Wool grease, crude | 0,0 | Year 0 | |

15050090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

15060000 | Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified | 0,0 | Year 0 | |

1507 | Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

150710 | — Crude oil, whether or not degummed | | | |

15071010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15071090 | — — Other | 2,9 | Year 4 | |

150790 | — Other | | | |

15079010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15079090 | — — Other | 6,1 | Year 4 | |

1508 | Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

150810 | — Crude oil | | | |

15081010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15081090 | — — Other | 2,9 | Year 4 | |

150890 | — Other | | | |

15089010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15089090 | — — Other | 6,1 | Year 4 | |

1509 | Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

150910 | — Virgin | | | |

15091010 | — — Lampante virgin olive oil | — | | |

15091090 | — — Other | — | | |

15099000 | — Other | — | | |

151000 | Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509 | | | |

15100010 | — Crude oils | — | | |

15100090 | — Other | — | | |

1511 | Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

151110 | — Crude oil | | | |

15111010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15111090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

151190 | — Other | | | |

— — Solid fractions | | | |

15119011 | — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 4,4 | Year 7 | |

15119019 | — — — Other | 3,8 | Year 7 | |

— — Other | | | |

15119091 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15119099 | — — — Other | 3,1 | Year 4 | |

1512 | Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

— Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof | | | |

151211 | — — Crude oil | | | |

15121110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

15121191 | — — — — Sunflower-seed oil | 2,9 | Year 4 | |

15121199 | — — — — Safflower oil | 2,9 | Year 4 | |

151219 | — — Other | | | |

15121910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

15121991 | — — — — Sunflower-seed oil | 6,1 | Year 4 | |

15121999 | — — — — Safflower oil | 6,1 | Year 4 | |

— Cotton-seed oil and its fractions | | | |

151221 | — — Crude oil, whether or not gossypol has been removed | | | |

15122110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15122190 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

151229 | — — Other | | | |

15122910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15122990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

1513 | Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

— Coconut (copra) oil and its fractions | | | |

151311 | — — Crude oil | | | |

15131110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

15131191 | — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 4,4 | Year 7 | |

15131199 | — — — — Other | 2,2 | Year 4 | |

151319 | — — Other | | | |

— — — Solid fractions | | | |

15131911 | — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15131919 | — — — — Other | 7,4 | Year 7 | |

— — — Other | | | |

15131930 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

15131991 | — — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15131999 | — — — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— Palm kernel or babassu oil and fractions thereof | | | |

151321 | — — Crude oil | | | |

— — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | | | |

15132111 | — — — — Palm kernel oil | 0,0 | Year 0 | |

15132119 | — — — — Babassu oil | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

15132130 | — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 4,4 | Year 7 | |

15132190 | — — — — Other | 2,2 | Year 4 | |

151329 | — — Other | | | |

— — — Solid fractions | | | |

15132911 | — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15132919 | — — — — Other | 7,4 | Year 7 | |

— — — Other | | | |

15132930 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

15132950 | — — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

— — — — — Other | | | |

15132991 | — — — — — — Palm kernel oil | 6,1 | Year 4 | |

15132999 | — — — — — — Babassu oil | 6,1 | Year 4 | |

1514 | Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified: | | | |

— Low erucic acid rape or colza oil and its fractions: | | | |

151411 | — — Crude oil: | | | |

15141110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15141190 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

151419 | — — Other: | | | |

15141910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15141990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— Other: | | | |

151491 | — — Crude oil: | | | |

15149110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15149190 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

151499 | — — Other: | | | |

15149910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15149990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

1515 | Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

— Linseed oil and its fractions | | | |

15151100 | — — Crude oil | 0,0 | Year 0 | |

151519 | — — Other | | | |

15151910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15151990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— Maize (corn) oil and its fractions | | | |

151521 | — — Crude oil | | | |

15152110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15152190 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

151529 | — — Other | | | |

15152910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15152990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

151530 | — Castor oil and its fractions | | | |

15153010 | — — For the production of aminoundecanoic acid for use in the manufacture of synthetic textile fibres or of artificial plastic materials | 0,0 | Year 0 | |

15153090 | — — Other | 1,6 | Year 4 | |

15154000 | — Tung oil and its fractions | 0,0 | Year 0 | |

151550 | — Sesame oil and its fractions | | | |

— — Crude oil | | | |

15155011 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15155019 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

— — Other | | | |

15155091 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15155099 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

151590 | — Other: | | | |

15159015 | — — Jojoba and oiticica oils; myrtle wax and Japan wax; their fractions | 0,0 | Year 0 | |

— — Tobacco-seed oil and its fractions | | | |

— — — Crude oil | | | |

15159021 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15159029 | — — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

15159031 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15159039 | — — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— — Other oils and their fractions | | | |

— — — Crude oils | | | |

15159040 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

15159051 | — — — — — Solid, in immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15159059 | — — — — — Solid, other; fluid | 2,9 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

15159060 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

15159091 | — — — — — Solid, in immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15159099 | — — — — — Solid, other; fluid | 6,1 | Year 4 | |

1516 | Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared | | | |

151610 | — Animal fats and oils and their fractions | | | |

15161010 | — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15161090 | — — Other | 7,4 | Year 7 | |

151620 | — Vegetable fats and oils and their fractions | | | |

15162010 | — — Hydrogenated castor oil, so called "opal-wax" | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

15162091 | — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

— — — Other | | | |

15162095 | — — — — Colza, linseed, rape seed, sunflower seed, illipe, karite, makore, touloucouna or babassu oils, for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

15162096 | — — — — — Ground-nut, cotton seed, soya beans or sunflower seed oils; other oils containing less than 50 % by weight of free fatty acids and excluding palm kernel, illipe, coconut, colza, rape seed or copaiba oils | 6,1 | Year 4 | |

15162098 | — — — — — Other | 7,4 | Year 7 | |

1517 | Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516 | | | |

151710 | — Margarine, excluding liquid margarine | | | |

15171010 | — — Containing more than 10 % but not more than 15 % by weight of milk fats | 4.8 + 28.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

15171090 | — — Other | 11,2 | Year 10 | |

151790 | — Other | | | |

15179010 | — — Containing more than 10 % but not more than 15 % by weight of milk fats | 4.8 + 28.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

15179091 | — — — Fixed vegetable oils, fluid, mixed | 6,1 | Year 4 | |

15179093 | — — — Edible mixtures or preparations of a kind used as mould release preparations | 0,0 | Year 0 | |

15179099 | — — — Other | 11,2 | Year 10 | |

151800 | Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidized, dehydrated, sulphurised, blown, polymerized by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, not elsewhere specified or included | | | |

15180010 | — Linoxyn | 4,2 | Year 4 | |

— Fixed vegetable oils, fluid, mixed, for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | | | |

15180031 | — — Crude | 0,0 | Year 0 | |

15180039 | — — Other | 1,6 | Year 4 | |

— Other | | | |

15180091 | — — Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidized, dehydrated, sulphurized, blown, polymerized by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516 | 4,2 | Year 4 | |

— — Other | | | |

15180095 | — — — Inedible mixtures or preparations of animal or of animal and vegetable fats and oils and their fractions | 0,0 | Year 0 | |

15180099 | — — — Other | 4,2 | Year 4 | |

15200000 | Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes | 0,0 | Year 0 | |

1521 | Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured | | | |

15211000 | — Vegetable waxes | 0,0 | Year 0 | |

152190 | — Other | | | |

15219010 | — — Spermaceti, whether or not refined or coloured | 0,0 | Year 0 | |

— — Beeswax and other insect waxes, whether or not refined or coloured | | | |

15219091 | — — — Raw | 0,0 | Year 0 | |

15219099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

152200 | Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes | | | |

15220010 | — Degras | 0,0 | Year 0 | |

— Residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes | | | |

— — Containing oil having the characteristics of olive oil | | | |

15220031 | — — — Soapstocks | — | | |

15220039 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

15220091 | — — — Oil foots and dregs; soapstocks | 0,0 | Year 0 | |

15220099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

16 | PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES | | | |

160100 | Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products | | | |

16010010 | — Of liver | 10,7 | Year 10 | TQ(1b) |

— Other | | | |

16010091 | — — Sausages, dry or for spreading, uncooked | — | | TQ(1b) |

16010099 | — — Other | — | | TQ(1b) |

1602 | Other prepared or preserved meat, meat offal or blood | | | |

16021000 | — Homogenized preparations | 16,6 | Year 10 | |

160220 | — Of liver of any animal | | | |

— — Goose or duck liver | | | |

16022011 | — — — Containing 75 % or more by weight of fatty livers | 10,2 | Year 7 | |

16022019 | — — — Other | 10,2 | Year 7 | |

16022090 | — — Other | 16,0 | Year 10 | |

— Of poultry of heading 0105 | | | |

160231 | — — Of turkeys | | | |

— — — Containing 57 % or more by weight of meat or offal | | | |

16023111 | — — — — Containing exclusively uncooked turkey meat | 8,5 | Year 4 | TQ(1d) |

16023119 | — — — — Other | 8,5 | Year 4 | TQ(1d) |

16023130 | — — — Containing 25 % or more but less than 57 % by weight of meat or offal | 8,5 | Year 4 | TQ(1d) |

16023190 | — — — Other | 8,5 | Year 4 | TQ(1d) |

160232 | — — Of fowls of the species Gallus domesticus | | | |

— — — Containing 57 % or more by weight of poultry meat or offal | | | |

16023211 | — — — — Uncooked | — | | TQ(1d) |

16023219 | — — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1d) |

16023230 | — — — Containing 25 % or more but less than 57 % by weight of poultry meat or offal | 10,9 | Year 7 | TQ(1d) |

16023290 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1d) |

160239 | — — Other | | | |

— — — Containing 57 % or more by weight of poultry meat or offal | | | |

16023921 | — — — — Uncooked | — | | |

16023929 | — — — — Other | 10,9 | Year 7 | |

16023940 | — — — Containing 25 % or more but less than 57 % by weight of poultry meat or offal | 10,9 | Year 7 | |

16023980 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | |

— Of swine | | | |

160241 | — — Hams and cuts thereof | | | |

16024110 | — — — Of domestic swine | — | | TQ(1b) |

16024190 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1b) |

160242 | — — Shoulders and cuts thereof | | | |

16024210 | — — — Of domestic swine | — | | TQ(1b) |

16024290 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1b) |

160249 | — — Other, including mixtures | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

— — — — Containing by weight 80 % or more of meat or meat offal, of any kind, including fats of any kind or origin | | | |

16024911 | — — — — — Loins (excluding collars) and cuts thereof, including mixtures of loins or hams | — | | TQ(1b) |

16024913 | — — — — — Collars and cuts thereof, including mixtures of collars and shoulders | — | | TQ(1b) |

16024915 | — — — — — Other mixtures containing hams (legs), shoulders, loins or collars, and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

16024919 | — — — — — Other | — | | TQ(1b) |

16024930 | — — — — Containing by weight 40 % or more but less than 80 % of meat or meat offal, of any kind, including fats of any kind or origin | — | | TQ(1b) |

16024950 | — — — — Containing by weight less than 40 % of meat or meat offal, of any kind, including fats of any kind or origin | — | | TQ(1b) |

16024990 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1b) |

160250 | — Of bovine animals | | | |

16025010 | — — Uncooked; mixtures of cooked meat or offal and uncooked meat or offal | — | | |

— — Other | | | |

— — — In airtight containers | | | |

16025031 | — — — — Corned beef | 16,6 | Year 7 | |

16025039 | — — — — Other | 16,6 | Year 7 | |

16025080 | — — — Other | 16,6 | Year 7 | |

160290 | — Other, including preparations of blood of any animal | | | |

16029010 | — — Preparations of blood of any animal | 16,6 | Year 10 | |

— — Other | | | |

16029031 | — — — Of game or rabbit | 10,9 | Year 7 | |

16029041 | — — — Of reindeer | 16,6 | Year 10 | |

— — — Other | | | |

16029051 | — — — — Containing meat or meat offal of domestic swine | — | | |

— — — — Other | | | |

— — — — — Containing bovine meat or offal | | | |

16029061 | — — — — — — Uncooked; mixtures of cooked meat or offal and uncooked meat or offal | — | | |

16029069 | — — — — — — Other | 16,6 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — Of sheep or goats | | | |

— — — — — — — Uncooked; mixtures of cooked meat or offal and uncooked meat or offal | | | |

16029072 | — — — — — — — — Of sheep | 12,8 | Year 7 | |

16029074 | — — — — — — — — Of goats | 16,6 | Year 10 | |

— — — — — — — Other | | | |

16029076 | — — — — — — — — Of sheep | 12,8 | Year 7 | |

16029078 | — — — — — — — — Of goats | 16,6 | Year 10 | |

16029098 | — — — — — — Other | 16,6 | Year 10 | |

160300 | Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates | | | |

16030010 | — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 4,4 | Year 7 | |

16030080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

1604 | Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs | | | |

— Fish, whole or in pieces, but not minced | | | |

16041100 | — — Salmon | 2,0 | Year 4 | |

160412 | — — Herrings | | | |

16041210 | — — — Fillets, raw, merely coated with batter or breadcrumbs, whether or not prefried in oil, deep frozen | 15,0 | Year 10 | |

— — — Other | | | |

16041291 | — — — — In airtight containers | 20,0 | Year 10 | |

16041299 | — — — — Other | 20,0 | Year 10 | |

160413 | — — Sardines, sardinella and brisling or sprats | | | |

— — — Sardines | | | |

16041311 | — — — — In olive oil | 9,0 | Year 7 | |

16041319 | — — — — Other | 12,5 | Year 10 | |

16041390 | — — — Other | 8,7 | Year 4 | |

160414 | — — Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.) | | | |

— — — Tunas and skipjack | | | |

16041411 | — — — — In vegetable oil | — | — | TQ(5) |

— — — — Other | | | |

16041416 | — — — — — Fillets known as "loins" | — | — | |

16041418 | — — — — — Other | — | — | TQ(5) |

16041490 | — — — Bonito (Sarda spp.) | 25,0 | Year 10 | |

160415 | — — Mackerel | | | |

— — — Of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus | | | |

16041511 | — — — — Fillets | 17,5 | Year 4 | |

16041519 | — — — — Other | 17,5 | Year 4 | |

16041590 | — — — Of the species Scomber australasicus | 7,0 | Year 4 | |

16041600 | — — Anchovies | 25,0 | Year 10 | |

160419 | — — Other | | | |

16041910 | — — — Salmonidae, other than salmon | 3,5 | Year 4 | |

— — — Fish of the genus Euthynnus, other than skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) | | | |

16041931 | — — — — Fillets known as "loins" | — | — | |

16041939 | — — — — Other | — | — | TQ(5) |

16041950 | — — — Fish of the species Orcynopsis unicolor | 8,7 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

16041991 | — — — — Fillets, raw, merely coated with batter or breadcrumbs, whether or not prefried in oil, deep frozen | 4,0 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

16041992 | — — — — — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 7,0 | Year 4 | |

16041993 | — — — — — Coalfish (Pollachius virens) | 7,0 | Year 4 | |

16041994 | — — — — — Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | 7,0 | Year 4 | |

16041995 | — — — — — Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius pollachius) | 7,0 | Year 4 | |

16041998 | — — — — — Other | 7,0 | Year 4 | |

160420 | — Other prepared or preserved fish | | | |

16042005 | — — Preparations of surimi | 14,0 | Year 4 | |

— — Other | | | |

16042010 | — — — Of salmon | 2,0 | Year 4 | |

16042030 | — — — Of salmonidae, other than salmon | 3,5 | Year 4 | |

16042040 | — — — Of anchovies | 25,0 | Year 10 | |

16042050 | — — — Of sardines, bonito, mackerel of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus, fish of the species Orcynopsis unicolor | | | |

ex16042050 | — — — — Of sardines; Of bonito (Sarda s.p.p.) | 25,0 | Year 10 | |

ex16042050 | — — — — Other | 17,5 | Year 10 | |

16042070 | — — — Of tunas, skipjack or other fish of the genus Euthynnus | — | — | TQ(5) |

16042090 | — — — Of other fish | | | |

ex16042090 | — — — — Preserved smoked coalfish; Brisling or sprats (Sprattus sprattus); of mackerel (Scomber australasicus); Lamprey | 4,9 | Year 10 | |

ex16042090 | — — — — Other | 14,0 | Year 10 | |

160430 | — Caviar and caviar substitutes | | | |

16043010 | — — Caviar (sturgeon roe) | 7,0 | Year 4 | |

16043090 | — — Caviar substitutes | 7,0 | Year 4 | |

1605 | Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved | | | |

16051000 | — Crab | 2,8 | Year 4 | |

160520 | — Shrimps and prawns | | | |

16052010 | — — In airtight containers | 7,0 | Year 4 | |

— — Other | | | |

16052091 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2 kg | 7,0 | Year 4 | |

16052099 | — — — Other | 7,0 | Year 4 | |

160530 | — Lobster | | | |

16053010 | — — Lobster meat, cooked, for the manufacture of lobster butter or of lobster pastes, pâtes, soups or sauces | 0,0 | Year 0 | |

16053090 | — — Other | 7,0 | Year 4 | |

16054000 | — Other crustaceans | 7,0 | Year 4 | |

160590 | — Other | | | |

— — Molluscs | | | |

— — — Mussels (Mytilus spp., Perna spp.) | | | |

16059011 | — — — — In airtight containers | 7,0 | Year 4 | |

16059019 | — — — — Other | 7,0 | Year 4 | |

16059030 | — — — Other | 7,0 | Year 4 | |

16059090 | — — Other aquatic invertebrates | 18,2 | Year 4 | |

17 | SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY | | | |

1701 | Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form | | | |

— Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter | | | |

170111 | — — Cane sugar | | | |

17011110 | — — — For refining | — | | |

17011190 | — — — Other | — | | |

170112 | — — Beet sugar | | | |

17011210 | — — — For refining | — | | |

17011290 | — — — Other | — | | |

— Other | | | |

17019100 | — — Containing added flavouring or colouring matter | — | | |

170199 | — — Other | | | |

17019910 | — — — White sugar | — | | |

17019990 | — — — Other | — | | |

1702 | Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel | | | |

— Lactose and lactose syrup | | | |

17021100 | — — Containing by weight 99 % or more lactose, expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matter | — | | |

17021900 | — — Other | — | | |

170220 | — Maple sugar and maple syrup | | | |

17022010 | — — Maple sugar in solid form, containing added flavouring or colouring matter | — | | |

17022090 | — — Other | 8,0 | Year 4 | |

170230 | — Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state less than 20 % by weight of fructose | | | |

17023010 | — — Isoglucose | — | | |

— — Other | | | |

— — — Containing in the dry state, 99 % or more by weight of glucose | | | |

17023051 | — — — — In the form of white crystalline powder, whether or not agglomerated | — | | |

17023059 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

17023091 | — — — — In the form of white crystalline powder, whether or not agglomerated | — | | |

17023099 | — — — — Other | — | | |

170240 | — Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20 % but less than 50 % by weight of fructose, excluding invert sugar: | | | |

17024010 | — — Isoglucose | — | | |

17024090 | — — Other | — | | |

17025000 | — Chemically pure fructose | — | | |

170260 | — Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50 % by weight of fructose, excluding invert sugar: | | | |

17026010 | — — Isoglucose | — | | |

17026080 | — — Inulin syrup | — | | |

17026095 | — — Other | — | | |

170290 | — Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50 % by weight of fructose: | | | |

17029010 | — — Chemically pure maltose | — | | |

17029030 | — — Isoglucose | — | | |

17029050 | — — Maltodextrine and maltodextrine syrup | — | | |

17029060 | — — Artificial honey, whether or not mixed with natural honey | — | | |

— — Caramel | | | |

17029071 | — — — Containing 50 % or more by weight of sucrose in the dry matter | — | | |

— — — Other | | | |

17029075 | — — — — In the form of powder, whether or not agglomerated | — | | |

17029079 | — — — — Other | — | | |

17029080 | — — Inulin syrup | — | | |

17029099 | — — Other | — | | |

1703 | Molasses resulting from the extraction or refining of sugar | | | |

17031000 | — Cane molasses | — | | |

17039000 | — Other | — | | |

1704 | Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa | | | |

170410 | — Chewing gum, whether or not sugar-coated | | | |

— — Containing less than 60 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) | | | |

17041011 | — — — Gum in strips | 2.7 + 27.1 EUR/100 kg/net MAX 17.9 | Year 0 | TQ(3a); SP |

17041019 | — — — Other | 2.7 + 27.1 EUR/100 kg/net MAX 17.9 | Year 0 | TQ(3a); SP |

— — Containing 60 % or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) | | | |

17041091 | — — — Gum in strips | 2.8 + 30.9 EUR/100 kg/net MAX 18.2 | Year 0 | TQ(3a); SP |

17041099 | — — — Other | 2.8 + 30.9 EUR/100 kg/net MAX 18.2 | Year 0 | TQ(3a); SP |

170490 | — Other | | | |

17049010 | — — Liquorice extract containing more than 10 % by weight of sucrose but not containing other added substances | 9,3 | | TQ(3a); R |

17049030 | — — White chocolate | 5.6 + 45.1 EUR/100 kg/net MAX 18.9 + 16.5 EUR/100 kg/net | Year 0 | TQ(3a); SP |

— — Other | | | |

17049051 | — — — Pastes, including marzipan, in immediate packings of a net content of 1 kg or more | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049055 | — — — Throat pastilles and cough drops | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049061 | — — — Sugar coated (panned) goods | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

— — — Other | | | |

17049065 | — — — — Gum confectionery and jelly confectionery, including fruit pastes in the form of sugar confectionery | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049071 | — — — — Boiled sweets, whether or not filled | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049075 | — — — — Toffees, caramels and similar sweets | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

— — — — Other | | | |

17049081 | — — — — — Compressed tablets | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049099 | — — — — — Other | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

18 | COCOA AND COCOA PREPARATIONS | | | |

18010000 | Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted | 0,0 | Year 0 | |

18020000 | Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste | 0,0 | Year 0 | |

1803 | Cocoa paste, whether or not defatted | | | |

18031000 | — Not defatted | 6,1 | Year 4 | |

18032000 | — Wholly or partly defatted | 6,1 | Year 4 | |

18040000 | Cocoa butter, fat and oil | 4,2 | Year 4 | |

18050000 | Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter | 2,8 | Year 4 | |

1806 | Chocolate and other food preparations containing cocoa | | | |

180610 | — Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter | | | |

18061015 | — — Containing no sucrose or containing less than 5 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 2,8 | Year 7 | |

18061020 | — — Containing 5 % or more but less than 65 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 2.8 + 25.2 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

18061030 | — — Containing 65 % or more but less than 80 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 4.5 + 31.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

18061090 | — — Containing 80 % or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 4.5 + 41.9 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

180620 | — Other preparations in blocks, slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg | | | |

18062010 | — — Containing 31 % or more by weight of cocoa butter or containing a combined weight of 31 % or more of cocoa butter and milk fat | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18062030 | — — Containing a combined weight of 25 % or more, but less than 31 % of cocoa butter and milk fat | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

— — Other | | | |

18062050 | — — — Containing 18 % or more by weight of cocoa butter | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18062070 | — — — Chocolate milk crumb | 10.7 + EA | Year 0 | TQ(3b), SP |

18062080 | — — — Chocolate flavour coating | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18062095 | — — — Other | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

— Other, in blocks, slabs or bars | | | |

18063100 | — — Filled | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

180632 | — — Not filled | | | |

18063210 | — — — With added cereal, fruit or nuts | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18063290 | — — — Other | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

180690 | — Other | | | |

— — Chocolate and chocolate products | | | |

— — — Chocolates, whether or not filled | | | |

18069011 | — — — — Containing alcohol | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069019 | — — — — Other | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

— — — Other | | | |

18069031 | — — — — Filled | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069039 | — — — — Not filled | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069050 | — — Sugar confectionery and substitutes therefor made from sugar substitution products, containing cocoa | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069060 | — — Spreads containing cocoa | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069070 | — — Preparations containing cocoa for making beverages | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069090 | — — Other | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

19 | PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; PASTRYCOOKS' PRODUCTS | | | |

1901 | Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included: | | | |

19011000 | — Preparations for infant use, put up for retail sale | 4.1 + EA | Year 0 | SP |

19012000 | — Mixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading 1905 | 0.0 + EA | Year 0 | SP |

190190 | — Other | | | |

— — Malt extract | | | |

19019011 | — — — With a dry extract content of 90 % or more by weight | 1.6 + 18.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19019019 | — — — Other | 1.6 + 14.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

19019091 | — — — Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose (including invert sugar) or isoglucose, 5 % glucose or starch, excluding food preparations in powder form of goods of headings 0401 to 0404 | 0,0 | Year 0 | |

19019099 | — — — Other | 4.1 + EA | Year 0 | SP |

1902 | Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared | | | |

— Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared | | | |

19021100 | — — Containing eggs | 4.2 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190219 | — — Other | | | |

19021910 | — — — Containing no common wheat flour or meal | 4.2 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19021990 | — — — Other | 4.2 + 21.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190220 | — Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared | | | |

19022010 | — — Containing more than 20 % by weight of fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates | 2,9 | Year 4 | |

19022030 | — — Containing more than 20 % by weight of sausages and the like, of meat and meat offal of any kind, including fats of any kind or origin | — | | |

— — Other | | | |

19022091 | — — — Cooked | 4.8 + 6.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19022099 | — — — Other | 4.8 + 17.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190230 | — Other pasta | | | |

19023010 | — — Dried | 2.9 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19023090 | — — Other | 2.9 + 9.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190240 | — Couscous | | | |

19024010 | — — Unprepared | 4.2 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | |

19024090 | — — Other | 2.9 + 9.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | |

19030000 | Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms | 2.9 + 15.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

1904 | Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or otherwise prepared, not elsewhere specified or included: | | | |

190410 | — Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products | | | |

19041010 | — — Obtained from maize | 0.0 + 20.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19041030 | — — Obtained from rice | 1.6 + 46.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19041090 | — — Other | 1.6 + 33.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190420 | — Prepared foods obtained from unroasted cereal flakes or from mixtures of unroasted cereal flakes and roasted cereal flakes or swelled cereals | | | |

19042010 | — — Preparation of the Müsli type based on unroasted cereal flakes | 5.5 + EA | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

19042091 | — — — Obtained from maize | 0.0 + 20.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19042095 | — — — Obtained from rice | 5.1 + 46 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19042099 | — — — Other | 5.1 + 33.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19043000 | — Bulgur wheat | 4.8 + 25.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190490 | — Other: | | | |

19049010 | — — Rice | 4.8 + 46.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19049080 | — — Other | 4.8 + 25.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

1905 | Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products | | | |

19051000 | — Crispbread | 2.3 + 13.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190520 | — Gingerbread and the like | | | |

19052010 | — — Containing by weight of sucrose less than 30 % (including invert sugar expressed as sucrose) | 5.9 + 18.3 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19052030 | — — Containing by weight of sucrose 30 % or more but less than 50 % (including invert sugar expessed as sucrose) | 6.3 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19052090 | — — Containing by weight of sucrose 50 % or more (including invert sugar expressed as sucrose) | 6.6 + 31.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— Sweet biscuits; waffles and wafers: | | | |

190531 | — — Sweet biscuits: | | | |

— — — Completely or partially coated or covered with chocolate or other preparations containing cocoa: | | | |

19053111 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 85 g | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

19053119 | — — — — Other | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

— — — Other: | | | |

19053130 | — — — — Containing 8 % or more by weight of milk fats | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

— — — — Other: | | | |

19053191 | — — — — — Sandwich biscuits | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

19053199 | — — — — — Other | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

190532 | — — Waffles and wafers: | | | |

— — — Completely or partially coated or covered with chocolate or other preparations containing cocoa: | | | |

19053211 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 85 g | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

19053219 | — — — — Other | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

— — — Other: | | | |

19053291 | — — — — Salted, whether or not filled | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | TQ(3c); SP |

19053299 | — — — — Other | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

190540 | — Rusks, toasted bread and similar toasted products | | | |

19054010 | — — Rusks | 6.2 + EA | Year 0 | SP |

19054090 | — — Other | 6.2 + EA | Year 0 | SP |

190590 | — Other | | | |

19059010 | — — Matzos | 0.0 + 15.9 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19059020 | — — Communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products | 0.0 + 60.5 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

19059030 | — — — Bread, not containing added honey, eggs, cheese or fruit, and containing by weight in the dry matter state not more than 5 % of sugars and not more than 5 % of fat | 6.2 + EA | Year 0 | SP |

19059040 | — — — Waffles and wafers with a water content exceeding 10 % by weight | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | TQ(3c); SP |

19059045 | — — — Biscuits | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | TQ(3c); SP |

19059055 | — — — Extruded or expanded products, savoury or salted | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | SP |

— — — Other | | | |

19059060 | — — — — With added sweetening matter | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | SP |

19059090 | — — — — Other | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | SP |

20 | PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER PARTS OF PLANTS | | | |

2001 | Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid | | | |

20011000 | — Cucumbers and gherkins | 14,1 | Year 10 | |

200190 | — Other | | | |

20019010 | — — Mango chutney | 0,0 | Year 0 | |

20019020 | — — Fruit of the genus Capsicum other than sweet peppers or pimentos | 1,5 | Year 0 | |

20019030 | — — Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | — | | |

20019040 | — — Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5 % or more by weight of starch | 4.8 + 3.8 EUR/100 kg/net eda | Year 0 | SP |

20019050 | — — Mushrooms | 12,5 | Year 10 | |

20019060 | — — Palm hearts | 3,5 | Year 4 | |

20019065 | — — Olives | 12,5 | Year 10 | |

20019070 | — — Sweet peppers | 11,2 | Year 10 | |

20019075 | — — Salad beetroot (Beta vulgaris var. conditiva) | 11,2 | Year 10 | |

20019085 | — — Red cabbages | 11,2 | Year 10 | |

20019091 | — — Tropical fruit and tropical nuts | 6,5 | Year 4 | |

20019093 | — — Onions | 12,5 | Year 10 | |

20019096 | — — Other | 11,2 | Year 10 | |

2002 | Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid | | | |

200210 | — Tomatoes, whole or in pieces | | | |

20021010 | — — Peeled | 14,4 | Year 7 | |

20021090 | — — Other | 14,4 | Year 7 | |

200290 | — Other | | | |

— — With a dry matter content of less than 12 % by weight | | | |

20029011 | — — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | 14,4 | Year 7 | |

20029019 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 14,4 | Year 7 | |

— — With a dry matter content of not less than 12 % but not more than 30 % by weight | | | |

20029031 | — — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | 14,4 | Year 4 | |

20029039 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 14,4 | Year 7 | |

— — With a dry matter content of more than 30 % by weight | | | |

20029091 | — — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | 14,4 | Year 4 | |

20029099 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 14,4 | Year 7 | |

2003 | Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid: | | | |

200310 | — Mushrooms of the genus Agaricus: | | | |

20031020 | — — Provisionally preserved, completely cooked | — | | TQ(2d) |

20031030 | — — Other | — | | TQ(2d) |

20032000 | — Truffles | 10,9 | Year 7 | |

20039000 | — Other | 14,9 | Year 10 | |

2004 | Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading No 2006 | | | |

200410 | — Potatoes | | | |

20041010 | — — Cooked, not otherwise prepared | 10,9 | Year 7 | |

— — Other | | | |

20041091 | — — — In the form of flour, meal or flakes | 4.1 + EA | Year 0 | SP |

20041099 | — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

200490 | — Other vegetables and mixtures of vegetables | | | |

20049010 | — — Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | — | | |

20049030 | — — Sauerkraut, capers and olives | 11,2 | Year 10 | |

20049050 | — — Peas (Pisum sativum) and immature beans of the species Phaseolus spp., in pod | 15,7 | Year 10 | |

— — Other, including mixtures | | | |

20049091 | — — — Onions, cooked, not otherwise prepared | 10,9 | Year 7 | |

20049098 | — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

2005 | Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading No 2006 | | | |

20051000 | — Homogenized vegetables | 14,1 | Year 10 | |

200520 | — Potatoes | | | |

20052010 | — — In the form of flour, meal or flakes | 5.3 + EA | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

20052020 | — — — Thin slices, fried or baked, whether or not salted or flavoured, in airtight packings, suitable for immediate consumption | 10,6 | Year 7 | |

20052080 | — — — Other | 10,6 | Year 7 | |

20054000 | — Peas (Pisum sativum) | 15,7 | Year 10 | |

— Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | | | |

20055100 | — — Beans, shelled | 14,1 | Year 10 | |

20055900 | — — Other | 15,7 | Year 10 | |

20056000 | — Asparagus | 14,1 | Year 7 | |

200570 | — Olives | | | |

20057010 | — — In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 8,9 | Year 7 | |

20057090 | — — Other | 8,9 | Year 7 | |

20058000 | — Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | — | | |

200590 | — Other vegetables and mixtures of vegetables | | | |

20059010 | — — Fruit of the genus Capsicum other than sweet peppers or pimentos | 2,9 | Year 0 | |

20059030 | — — Capers | 11,2 | Year 10 | |

20059050 | — — Globe artichokes | 12,3 | Year 7 | |

20059060 | — — Carrots | 12,3 | Year 10 | |

20059070 | — — Mixtures of vegetables | 12,3 | Year 10 | |

20059075 | — — Sauerkraut | 11,2 | Year 10 | |

20059080 | — — Other | 12,3 | Year 10 | |

200600 | Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallized) | | | |

20060010 | — Ginger | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

— — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

20060031 | — — — Cherries | — | | |

20060035 | — — — Tropical fruit and tropical nuts | — | | |

20060038 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

20060091 | — — — Tropical fruit and tropical nuts | 4,3 | Year 7 | |

20060099 | — — — Other | 7,0 | Year 10 | |

2007 | Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: | | | |

200710 | — Homogenized preparations | | | |

20071010 | — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | — | | |

— — Other | | | |

20071091 | — — — Of tropical fruit | 5,2 | Year 7 | |

20071099 | — — — Other | 8,4 | Year 10 | |

— Other | | | |

200791 | — — Citrus fruit: | | | |

20079110 | — — — With a sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20079130 | — — — With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight | — | | |

20079190 | — — — Other | 18,1 | Year 10 | |

200799 | — — Other: | | | |

— — — With a sugar content exceeding 30 % by weight | | | |

20079910 | — — — — Plum purée and paste and prune purée and paste, in immediate packings of a net content exceeding 100 kg, for industrial processing | 22,4 | Year 10 | |

20079920 | — — — — Chestnut purée and paste | — | | |

— — — — Other | | | |

20079931 | — — — — — Of cherries | — | | |

20079933 | — — — — — Of strawberries | — | | |

20079935 | — — — — — Of raspberries | — | | |

20079939 | — — — — — Other | — | | |

— — — With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight | | | |

20079951 | — — — — Chestnut purée and paste | — | | |

20079955 | — — — — Apple purée, including compotes | — | | |

20079958 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

20079991 | — — — — Apple purée, including compotes | 24,0 | Year 7 | |

20079993 | — — — — Of tropical fruit and tropical nuts | 15,0 | Year 7 | |

20079998 | — — — — Other | 24,0 | Year 7 | |

2008 | Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included | | | |

— Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together | | | |

200811 | — — Ground-nuts | | | |

20081110 | — — — Peanut butter | 8,9 | | R |

— — — Other, in immediate packings of a net content | | | |

— — — — Exceeding 1 kg | | | |

20081192 | — — — — — Roasted | 7,7 | Year 7 | |

20081194 | — — — — — Other | 7,7 | Year 7 | |

— — — — Not exceeding 1 kg | | | |

20081196 | — — — — — Roasted | 8,4 | Year 7 | |

20081198 | — — — — — Other | 8,9 | Year 7 | |

200819 | — — Other, including mixtures | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20081911 | — — — — Tropical nuts; mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit | 2,4 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

20081913 | — — — — — Roasted almonds and pistachios | 3,1 | Year 4 | |

20081919 | — — — — — Other | 3,9 | Year 7 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

— — — — Tropical nuts; mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit | | | |

20081951 | — — — — — Roasted tropical nuts | 2,8 | Year 4 | |

20081959 | — — — — — Other | 2,8 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

— — — — — Roasted nuts | | | |

20081993 | — — — — — — Almonds and pistachios | 3,5 | Year 7 | |

20081995 | — — — — — — Other | 4,2 | Year 7 | |

20081999 | — — — — — Other | 4,4 | Year 7 | |

200820 | — Pineapples | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20082011 | — — — — With a sugar content exceeding 17 % by weight | — | | |

20082019 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20082031 | — — — — With a sugar content exceeding 19 % by weight | — | | |

20082039 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20082051 | — — — — With a sugar content exceeding 17 % by weight | 15,7 | Year 10 | |

20082059 | — — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20082071 | — — — — With a sugar content exceeding 19 % by weight | 17,3 | Year 10 | |

20082079 | — — — — Other | 15,7 | Year 10 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20082091 | — — — — Of 4,5 kg or more | 14,9 | Year 10 | |

20082099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 14,9 | Year 10 | |

200830 | — Citrus fruit | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

20083011 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 10 | |

20083019 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

20083031 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 10 | |

20083039 | — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20083051 | — — — — Grapefruit segments | 11,7 | Year 10 | |

20083055 | — — — — Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and other similar citrus hybrids | 14,9 | Year 10 | |

20083059 | — — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20083071 | — — — — Grapefruit segments | 10,6 | Year 10 | |

20083075 | — — — — Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and other similar citrus hybrids | 14,1 | Year 10 | |

20083079 | — — — — Other | 17,3 | Year 10 | |

20083090 | — — — Not containing added sugar | 14,9 | Year 10 | |

200840 | — Pears | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

— — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

20084011 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 10 | |

20084019 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

20084021 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 10 | |

20084029 | — — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20084031 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | — | | |

20084039 | — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20084051 | — — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | 17,6 | Year 4 | |

20084059 | — — — — Other | 16,0 | Year 7 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20084071 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | 19,2 | Year 7 | |

20084079 | — — — — Other | 17,6 | Year 7 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20084091 | — — — — Of 4,5 kg or more | 16,8 | Year 4 | |

20084099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 16,8 | Year 7 | |

200850 | — Apricots | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

— — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

20085011 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 25,6 | Year 10 | |

20085019 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

20085031 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 24,0 | Year 10 | |

20085039 | — — — — — Other | 25,6 | Year 10 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20085051 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | — | | |

20085059 | — — — — Other | 25,6 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20085061 | — — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | 19,2 | Year 4 | |

20085069 | — — — — Other | 17,6 | Year 7 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20085071 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | 20,8 | Year 7 | |

20085079 | — — — — Other | 19,2 | Year 7 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20085092 | — — — — Of 5 kg or more | 13,6 | Year 4 | |

20085094 | — — — — Of 4,5 kg or more but less than 5 kg | 17,0 | Year 7 | |

20085099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 18,4 | Year 7 | |

200860 | — Cherries | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

20086011 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 7 | |

20086019 | — — — — Other | — | | TQ(2e) |

— — — Other | | | |

20086031 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 7 | |

20086039 | — — — — Other | 21,7 | Year 4 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20086051 | — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 17,6 | Year 7 | |

20086059 | — — — — Other | 14,1 | Year 4 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20086061 | — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 20,8 | Year 7 | |

20086069 | — — — — Other | 17,3 | Year 4 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

— — — — Of 4,5 kg or more | | | |

20086071 | — — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 18,4 | Year 7 | |

20086079 | — — — — — Other | 14,9 | Year 7 | |

— — — — Of less than 4,5 kg | | | |

20086091 | — — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 18,4 | Year 7 | |

20086099 | — — — — — Other | 14,9 | Year 7 | |

200870 | — Peaches, including nectarines: | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

— — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

20087011 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 10 | |

20087019 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

20087031 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 10 | |

20087039 | — — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20087051 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | — | | |

20087059 | — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20087061 | — — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | 19,2 | Year 7 | |

20087069 | — — — — Other | 17,6 | Year 7 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20087071 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | 19,2 | Year 7 | |

20087079 | — — — — Other | 17,6 | Year 7 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20087092 | — — — — Of 5 kg or more | 15,2 | Year 7 | |

20087094 | — — — — Of 4,5 kg or more but less than 5 kg | 18,4 | Year 7 | |

20087099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 18,4 | Year 7 | |

200880 | — Strawberries | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

20088011 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 10 | |

20088019 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

20088031 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 10 | |

20088039 | — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

20088050 | — — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | 14,1 | Year 7 | |

20088070 | — — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 17,3 | Year 7 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20088091 | — — — — Of 4,5 kg or more | 14,9 | Year 4 | |

20088099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 14,9 | Year 7 | |

— Other, including mixtures other than those of subheading 200819 | | | |

20089100 | — — Palm hearts | 3,5 | Year 7 | |

200892 | — — Mixtures | | | |

— — — Containing added spirit | | | |

— — — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

— — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | | | |

20089212 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 5,6 | Year 10 | |

20089214 | — — — — — — Other | 8,9 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

20089216 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | — | | |

20089218 | — — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

— — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | | | |

20089232 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 5,2 | Year 7 | |

20089234 | — — — — — — Other | 8,4 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

20089236 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 5,6 | Year 10 | |

20089238 | — — — — — — Other | 8,9 | Year 10 | |

— — — Not containing added spirit | | | |

— — — — Containing added sugar | | | |

— — — — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20089251 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 7,5 | Year 7 | |

20089259 | — — — — — — Other | 12,3 | Year 4 | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — Mixtures of fruit in which no single fruit exceeds 50 % of the total weight of the fruits | | | |

20089272 | — — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 5,0 | Year 4 | |

20089274 | — — — — — — — Other | 9,5 | Year 4 | |

— — — — — — Other | | | |

20089276 | — — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 8,4 | Year 7 | |

20089278 | — — — — — — — Other | 13,4 | Year 4 | |

— — — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

— — — — — Of 5 kg or more | | | |

20089292 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 4,0 | Year 7 | |

20089293 | — — — — — — Other | 6,4 | Year 7 | |

— — — — — Of 4,5 kg or more but less than 5 kg | | | |

20089294 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 4,0 | Year 7 | |

20089296 | — — — — — — Other | 6,4 | Year 7 | |

— — — — — Of less than 4,5 kg | | | |

20089297 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 8,0 | Year 7 | |

20089298 | — — — — — — Other | 14,9 | Year 7 | |

200899 | — — Other | | | |

— — — Containing added spirit | | | |

— — — — Ginger | | | |

20089911 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 3,5 | Year 4 | |

20089919 | — — — — — Other | 5,6 | Year 10 | |

— — — — Grapes | | | |

20089921 | — — — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | — | | |

20089923 | — — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — — — Other | | | |

— — — — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

— — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | | | |

20089925 | — — — — — — — Passionfruit and guavas | 12,5 | Year 10 | |

20089926 | — — — — — — — Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | 12,5 | Year 10 | |

20089928 | — — — — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — — — — — Other | | | |

20089932 | — — — — — — — Passionfruit and guavas | — | | |

20089933 | — — — — — — — Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | — | | |

20089934 | — — — — — — — Other | — | | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | | | |

20089936 | — — — — — — — Tropical fruit | 11,5 | Year 7 | |

20089937 | — — — — — — — Other | 24,0 | Year 10 | |

— — — — — — Other | | | |

20089938 | — — — — — — — Tropical fruit | 5,6 | Year 10 | |

20089940 | — — — — — — — Other | 8,9 | Year 10 | |

— — — Not containing added spirit | | | |

— — — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20089941 | — — — — — Ginger | 0,0 | Year 0 | |

20089943 | — — — — — Grapes | 15,7 | Year 4 | |

20089945 | — — — — — Plums and prunes | 14,1 | Year 7 | |

20089946 | — — — — — Passionfruit, guavas and tamarinds | 7,5 | Year 7 | |

20089947 | — — — — — Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | 3,8 | Year 7 | |

20089949 | — — — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— — — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20089951 | — — — — — Ginger | 0,0 | Year 0 | |

20089953 | — — — — — Grapes | 17,3 | Year 7 | |

20089955 | — — — — — Plums and prunes | 17,3 | Year 7 | |

20089961 | — — — — — Passionfruit and guavas | 9,5 | Year 7 | |

20089962 | — — — — — Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | 9,5 | Year 7 | |

20089968 | — — — — — Other | 17,3 | Year 7 | |

— — — — Not containing added sugar | | | |

— — — — — Plums and prunes, in immediate packings of a net content | | | |

20089972 | — — — — — — Of 5 kg or more | 11,7 | Year 4 | |

20089978 | — — — — — — Of less than 5 kg | 14,9 | Year 7 | |

20089985 | — — — — — Maize (corn), other than sweet corn (Zea mays var. saccharata) | 1.6 + 9.4 EUR/100 kg/net eda | Year 0 | SP |

20089991 | — — — — — Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants, containing 5 % or more by weight of starch | 4.8 + 3.8 EUR/100 kg/net eda | Year 0 | SP |

20089999 | — — — — — Other | 14,9 | Year 4 | |

2009 | Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: | | | |

— Orange juice: | | | |

200911 | — — Frozen: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20091111 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20091119 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value not exceeding 67: | | | |

20091191 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20091199 | — — — — Other | 11,7 | Year 10 | |

20091200 | — — Not frozen, of a Brix value not exceeding 20 | 8,5 | Year 7 | |

200919 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20091911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20091919 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

20091991 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20091998 | — — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

— Grapefruit juice: | | | |

20092100 | — — Of a Brix value not exceeding 20 | 8,5 | Year 7 | |

200929 | — — Other: | | | |

— — — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20092911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20092919 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

20092991 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20092999 | — — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

— Juice of any other single citrus fruit: | | | |

200931 | — — Of a Brix value not exceeding 20: | | | |

— — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight: | | | |

20093111 | — — — — Containing added sugar | 10,9 | Year 7 | |

20093119 | — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight: | | | |

— — — — Lemon juice: | | | |

20093151 | — — — — — Containing added sugar | 10,9 | Year 7 | |

20093159 | — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — — Other citrus fruit juices: | | | |

20093191 | — — — — — Containing added sugar | 10,9 | Year 7 | |

20093199 | — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

200939 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20093911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20093919 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

— — — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight: | | | |

20093931 | — — — — — Containing added sugar | 10,9 | Year 7 | |

20093939 | — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight: | | | |

— — — — — Lemon juice: | | | |

20093951 | — — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20093955 | — — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 10,9 | Year 7 | |

20093959 | — — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — — — Other citrus fruit juices: | | | |

20093991 | — — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20093995 | — — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 10,9 | Year 7 | |

20093999 | — — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— Pineapple juice: | | | |

200941 | — — Of a Brix value not exceeding 20: | | | |

20094110 | — — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight, containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — Other: | | | |

20094191 | — — — — Containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

20094199 | — — — — Not containing added sugar | 12,5 | Year 10 | |

200949 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20094911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20094919 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

20094930 | — — — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight, containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — — Other: | | | |

20094991 | — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20094993 | — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 11,7 | Year 10 | |

20094999 | — — — — — Not containing added sugar | 12,5 | Year 10 | |

200950 | — Tomato juice: | | | |

20095010 | — — Containing added sugar | 16,0 | Year 10 | |

20095090 | — — Other | 16,8 | Year 10 | |

— Grape juice (including grape must): | | | |

200961 | — — Of a Brix value not exceeding 30: | | | |

20096110 | — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight | 22,4 | Year 4 | EP |

20096190 | — — — Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight | — | | |

200969 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20096911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight | — | | |

20096919 | — — — — Other | 40,0 | Year 4 | EP |

— — — Of a Brix value exceeding 30 but not exceeding 67: | | | |

— — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight: | | | |

20096951 | — — — — — Concentrated | 22,4 | Year 4 | EP |

20096959 | — — — — — Other | 22,4 | Year 4 | EP |

— — — — Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight: | | | |

— — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight: | | | |

20096971 | — — — — — — Concentrated | — | | |

20096979 | — — — — — — Other | — | | |

20096990 | — — — — — Other. | — | | |

— Apple juice: | | | |

200971 | — — Of a Brix value not exceeding 20: | | | |

20097110 | — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight, containing added sugar | 14,5 | Year 7 | |

— — — Other: | | | |

20097191 | — — — — Containing added sugar | 14,5 | Year 10 | |

20097199 | — — — — Not containing added sugar | 14,5 | Year 4 | |

200979 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20097911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight | — | | |

20097919 | — — — — Other | 25,5 | Year 7 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

20097930 | — — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight, containing added sugar | 14,5 | Year 7 | |

— — — — Other: | | | |

20097991 | — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20097993 | — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 14,5 | Year 10 | |

20097999 | — — — — — Not containing added sugar | 14,5 | Year 4 | |

200980 | — Juice of any other single fruit or vegetable: | | | |

— — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

— — — — Pear juice: | | | |

20098011 | — — — — Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight | — | | |

20098019 | — — — — Other | 28,5 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | | | |

20098032 | — — — — — Juices of passionfruit and guavas | — | | |

20098033 | — — — — — Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | — | | |

20098035 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

20098036 | — — — — — Juices of tropical fruit | 7,3 | Year 10 | |

20098038 | — — — — — Other | 11,7 | Year 7 | |

— — Of a Brix value not exceeding 67 | | | |

— — — Pear juice: | | | |

20098050 | — — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight, containing added sugar | 15,7 | Year 7 | |

— — — — Other | | | |

20098061 | — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20098063 | — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 15,7 | Year 10 | |

20098069 | — — — — — Not containing added sugar | 16,5 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of a value exceeding 30 EUR per 100 kg net weight, containing added sugar | | | |

20098071 | — — — — — Cherry juice | 5,8 | Year 7 | |

20098073 | — — — — — Juices of tropical fruit | 7,0 | Year 7 | |

20098079 | — — — — — Other | 16,8 | Year 7 | |

— — — — Other | | | |

— — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | | | |

20098083 | — — — — — — Juices of passionfruit and guavas | — | | |

20098084 | — — — — — — Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | — | | |

20098086 | — — — — — — Other | — | | |

— — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | | | |

20098088 | — — — — — — Juices of tropical fruit | 3,6 | Year 7 | |

20098089 | — — — — — — Other | 5,8 | Year 10 | |

— — — — — Not containing added sugar | | | |

20098095 | — — — — — — Juice of fruit of the species Vaccinium macrocarpon | 9,8 | Year 4 | |

20098096 | — — — — — — Cherry juice | 6,1 | Year 7 | |

20098097 | — — — — — — Juices of tropical fruit | 7,5 | Year 7 | |

20098099 | — — — — — — Other | 14,1 | Year 4 | |

200990 | — Mixtures of juices: | | | |

— — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

— — — Mixtures of apple and pear juice | | | |

20099011 | — — — — Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight | — | | |

20099019 | — — — — Other | 28,5 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

20099021 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20099029 | — — — — Other | 28,5 | Year 7 | |

— — Of a Brix value not exceeding 67 | | | |

— — — Mixtures of apple and pear juice | | | |

20099031 | — — — — Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20099039 | — — — — Other | 16,5 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | | | |

— — — — — Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice | | | |

20099041 | — — — — — — Containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

20099049 | — — — — — — Other | 12,5 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

20099051 | — — — — — — Containing added sugar | 13,3 | Year 10 | |

20099059 | — — — — — — Other | 14,1 | Year 7 | |

— — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | | | |

— — — — — Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice | | | |

20099071 | — — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20099073 | — — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 11,7 | Year 10 | |

20099079 | — — — — — — Not containing added sugar | 12,5 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | | | |

20099092 | — — — — — — — Mixtures of juices of tropical fruit | — | | |

20099094 | — — — — — — — Other | — | | |

— — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | | | |

20099095 | — — — — — — — Mixtures of juices of tropical fruit | 7,0 | Year 7 | |

20099096 | — — — — — — — Other | 13,3 | Year 10 | |

— — — — — — Not containing added sugar | | | |

20099097 | — — — — — — — Mixtures of juices of tropical fruit | 7,5 | Year 7 | |

20099098 | — — — — — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

21 | MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS | | | |

2101 | Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof | | | |

— Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee | | | |

210111 | — — Extracts, essences and concentrates | | | |

21011111 | — — — With a coffee-based dry matter content of 95 % or more by weight | 3,1 | Year 4 | |

21011119 | — — — Other | 3,1 | Year 4 | |

210112 | — — Preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee | | | |

21011292 | — — — Preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates of coffee | 8,0 | Year 4 | |

21011298 | — — — Other | 5.5 + EA | Year 0 | SP |

210120 | — Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates, or with a basis of tea or maté | | | |

21012020 | — — Extracts, essences or concentrates | 0,0 | Year 0 | |

— — Preparations | | | |

21012092 | — — — With a basis of extracts, essences or concentrates of tea or maté | 0,0 | Year 0 | |

21012098 | — — — Other | 0.0 + EA | Year 0 | SP |

210130 | — Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof | | | |

— — Roasted chicory and other roasted coffee substitutes | | | |

21013011 | — — — Roasted chicory | 8,0 | Year 4 | |

21013019 | — — — Other | 1.6 + 12.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — Extracts, essences and concentrates of roasted chicory and other roasted coffee substitutes | | | |

21013091 | — — — Of roasted chicory | 9,8 | Year 4 | |

21013099 | — — — Other | 7.3 + 22.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

2102 | Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders | | | |

210210 | — Active yeasts | | | |

21021010 | — — Culture yeast | — | | |

— — Bakers' yeast | | | |

21021031 | — — — Dried | — | | |

21021039 | — — — Other | 8,5 | | R |

21021090 | — — Other | 10,2 | | R |

210220 | — Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead | | | |

— — Inactive yeasts | | | |

21022011 | — — — In tablet, cube or similar form, or in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 4,8 | | R |

21022019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

21022090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

21023000 | — Prepared baking powders | 2,1 | Year 4 | |

2103 | Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard | | | |

21031000 | — Soya sauce | 4,2 | Year 4 | |

21032000 | — Tomato ketchup and other tomato sauces | 6,7 | Year 0 | |

210330 | — Mustard flour and meal and prepared mustard | | | |

21033010 | — — Mustard flour | 0,0 | Year 0 | |

21033090 | — — Prepared mustard | 5,5 | Year 4 | |

210390 | — Other | | | |

21039010 | — — Mango chutney, liquid | 0,0 | Year 0 | |

21039030 | — — Aromatic bitters of an alcoholic strength by volume of 44,2 % to 49,2 % vol containing from 1,5 % to 6 % by weight of gentian, spices and various ingredients and from 4 % to 10 % of sugar, in containers holding 0,5 litre or less | 0,0 | Year 0 | |

21039090 | — — Other | 4,2 | Year 0 | |

2104 | Soups and broths and preparations therefor; homogenized composite food preparations | | | |

210410 | — Soups and broths and preparations therefor | | | |

21041010 | — — Dried | 8,0 | Year 4 | |

21041090 | — — Other | 8,0 | Year 4 | |

21042000 | — Homogenized composite food preparations | 9,8 | Year 7 | |

210500 | Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa | | | |

21050010 | — Containing no milk fats or containing less than 3 % by weight of such fats | 5.1 + 20.2 EUR/100 kg/net MAX 19.4 + 9.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— Containing by weight of milk fats | | | |

21050091 | — — 3 % or more but less than 7 % | 4.5 + 38.5 EUR/100 kg/net MAX 18.1 + 7.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

21050099 | — — 7 % or more | 4.4 + 54.0 EUR/100 kg/net MAX 17.8 + 6.9 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

2106 | Food preparations not elsewhere specified or included | | | |

210610 | — Protein concentrates and textured protein substances | | | |

21061020 | — — Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch | 12,8 | Year 7 | |

21061080 | — — Other | 9 + EA | Year 0 | SP |

210690 | — Other | | | |

21069010 | — — Cheese fondues | — | | |

21069020 | — — Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages | — | | |

— — Flavoured or coloured sugar syrups | | | |

21069030 | — — — Isoglucose syrups | — | | |

— — — Other | | | |

21069051 | — — — — Lactose syrup | — | | |

21069055 | — — — — Glucose syrup and maltodextrine syrup | — | | |

21069059 | — — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

21069092 | — — — Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch | — | | |

21069098 | — — — Other | — | | |

22 | BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR | | | |

2201 | Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow | | | |

220110 | — Mineral waters and aerated waters | | | |

— — Natural mineral waters | | | |

22011011 | — — — Not carbonated | 0,0 | Year 0 | |

22011019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22011090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22019000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2202 | Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 2009 | | | |

22021000 | — Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured | 6,1 | | R |

220290 | — Other | | | |

22029010 | — — Not containing products of headings 0401 to 0404 or fat obtained from products of headings 0401 to 0404 | 6,1 | | R |

— — Other, containing by weight of fat obtained from the products of headings 0401 to 0404 | | | |

22029091 | — — — Less than 0,2 % | 2.9 + 13.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

22029095 | — — — 0,2 % or more but less than 2 % | 2.0 + 12.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

22029099 | — — — 2 % or more | 1.9 + 21.2 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

220300 | Beer made from malt | | | |

— In containers holding 10 litres or less | | | |

22030001 | — — In bottles | 0,0 | Year 0 | |

22030009 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22030010 | — In containers holding more than 10 litres | 0,0 | Year 0 | |

2204 | Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009 | | | |

220410 | — Sparkling wine | | | |

— — Of an actual alcoholic strength by volume of not less than 8,5 % vol | | | |

22041011 | — — — Champagne | 32 EUR/hl | Year 4 | PN |

22041019 | — — — Other | 32 EUR/hl | Year 4 | |

— — Other | | | |

22041091 | — — — Asti spumante | 32 EUR/hl | Year 4 | PN |

22041099 | — — — Other | 32 EUR/hl | Year 4 | |

— Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol | | | |

220421 | — — In containers holding 2 litres or less | | | |

22042110 | — — — Wine other than that referred to in subheading 220410 in bottles with "mushroom" stoppers held in place by ties or fastenings; wine otherwise put up with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of not less than 1 bar but less than 3 bars, measured at a temperature of 20 °C | 32 EUR/hl | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | | | |

— — — — — Quality wines produced in specified regions | | | |

— — — — — — White | | | |

22042111 | — — — — — — — Alsace | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042112 | — — — — — — — Bordeaux | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042113 | — — — — — — — Bourgogne (Burgundy) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042117 | — — — — — — — Val de Loire (Loire Valley) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042118 | — — — — — — — Mosel-Saar-Ruwer | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042119 | — — — — — — — Pfalz | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042122 | — — — — — — — Rheinhessen | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042124 | — — — — — — — Lazio (Latium) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042126 | — — — — — — — Toscana (Tuscany) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042127 | — — — — — — — Trentino, Alto Adige and Friuli | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042128 | — — — — — — — Veneto | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042132 | — — — — — — — Vinho Verde | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042134 | — — — — — — — Penedés | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042136 | — — — — — — — Rioja | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042137 | — — — — — — — Valencia | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042138 | — — — — — — — Other | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — — Other | | | |

22042142 | — — — — — — — Bordeaux | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042143 | — — — — — — — Bourgogne (Burgundy) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042144 | — — — — — — — Beaujolais | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042146 | — — — — — — — Côtes du Rhône | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042147 | — — — — — — — Languedoc-Roussillon | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042148 | — — — — — — — Val de Loire (Loire Valley) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042162 | — — — — — — — Piemonte (Piedmont) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042166 | — — — — — — — Toscana (Tuscany) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042167 | — — — — — — — Trentino and Alto Adige | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042168 | — — — — — — — Veneto | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042169 | — — — — — — — Dão, Bairrada and Douro | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042171 | — — — — — — — Navarra | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042174 | — — — — — — — Penedés | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042176 | — — — — — — — Rioja | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042177 | — — — — — — — Valdepeñas | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042178 | — — — — — — — Other | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — Other | | | |

22042179 | — — — — — — White | 13.1 EUR/hl | Year 4 | |

22042180 | — — — — — — Other | 13.1 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | | | |

— — — — — Quality wines produced in specified regions | | | |

22042181 | — — — — — — White | 15.4 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042182 | — — — — — — Other | 15.4 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — Other | | | |

22042183 | — — — — — — White | 15.4 EUR/hl | Year 4 | |

22042184 | — — — — — — Other | 15.4 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | | | |

22042187 | — — — — — Marsala | 18.6 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042188 | — — — — — Samos and Muscat de Lemnos | 18.6 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042189 | — — — — — Port | 14.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042191 | — — — — — Madeira and Setubal muscatel | 14.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042192 | — — — — — Sherry | 14.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042193 | — — — — — Tokay (Aszu and Szamorodni) | 14.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042194 | — — — — — Other | 18.6 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | | | |

22042195 | — — — — — Port | 15.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042196 | — — — — — Madeira, sherry and Setubal muscatel | 15.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042197 | — — — — — Tokay (Aszu and Szamorodni) | 15.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042198 | — — — — — Other | 20.9 EUR/hl | Year 4 | |

22042199 | — — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | 1.75 EUR/% vol/hl | Year 4 | |

220429 | — — Other | | | |

22042910 | — — — Wine other than that referred to in subheading 220410 in bottles with "mushroom" stoppers held in place by ties or fastenings; wine otherwise put up with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of not less than 1 bar but less than 3 bars, measured at a temperature of 20 °C | 32 EUR/hl | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | | | |

— — — — — Quality wines produced in specified regions | | | |

— — — — — — White | | | |

22042912 | — — — — — — — Bordeaux | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042913 | — — — — — — — Bourgogne (Burgundy) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042917 | — — — — — — — Val de Loire (Loire Valley) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042918 | — — — — — — — Other | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — — Other | | | |

22042942 | — — — — — — — Bordeaux | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042943 | — — — — — — — Bourgogne (Burgundy) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042944 | — — — — — — — Beaujolais | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042946 | — — — — — — — Côtes-du-Rhône | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042947 | — — — — — — — Languedoc-Roussillon | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042948 | — — — — — — — Val de Loire (Loire Valley) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042958 | — — — — — — — Other | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — White | | | |

22042962 | — — — — — — — Sicilia (Sicily) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042964 | — — — — — — — Veneto | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042965 | — — — — — — — Other | 9.9 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — — — Other | | | |

22042971 | — — — — — — — Puglia (Apuglia) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042972 | — — — — — — — Sicilia (Sicily) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042975 | — — — — — — — Other | 9.9 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | | | |

— — — — — Quality wines produced in specified regions | | | |

22042981 | — — — — — — White | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042982 | — — — — — — Other | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — Other | | | |

22042983 | — — — — — — White | 12.1 EUR/hl | Year 4 | |

22042984 | — — — — — — Other | 12.1 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | | | |

22042987 | — — — — — Marsala | 15.4 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042988 | — — — — — Samos and Muscat de Lemnos | 15.4 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042989 | — — — — — Port | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042991 | — — — — — Madeira and Setubal muscatel | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042992 | — — — — — Sherry | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042993 | — — — — — Tokay (Aszu and Szamorodni) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042994 | — — — — — Other | 15.4 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | | | |

22042995 | — — — — — Port | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042996 | — — — — — Madeira, sherry and Setubal muscatel | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042997 | — — — — — Tokay (Aszu and Szamorodni) | 14.2 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042998 | — — — — — Other | 20.9 EUR/hl | Year 4 | |

22042999 | — — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | 1.75 EUR/% vol/hl | Year 4 | |

220430 | — Other grape must | | | |

22043010 | — — In fermentation or with fermentation arrested otherwise than by the addition of alcohol | 32,0 | Year 10 | |

— — Other | | | |

— — — Of a density of 1,33 g/cm3 or less at 20 °C and of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 1 % vol | | | |

22043092 | — — — — Concentrated | 22.4+20.6 EUR/100 kg/net | Year 10 | EP |

22043094 | — — — — Other | 22.4+20.6 EUR/100 kg/net | Year 10 | EP |

— — — Other | | | |

22043096 | — — — — Concentrated | 40.0+20.6 EUR/100 kg/net | Year 10 | EP |

22043098 | — — — — Other | 40.0+20.6 EUR/100 kg/net | Year 10 | EP |

2205 | Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances | | | |

220510 | — In containers holding 2 litres or less | | | |

22051010 | — — Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less | — | | |

22051090 | — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol | — | | |

220590 | — Other | | | |

22059010 | — — Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less | — | | |

22059090 | — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol | — | | |

220600 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included | | | |

22060010 | — Piquette | — | | |

— Other | | | |

— — Sparkling | | | |

22060031 | — — — Cider and perry | — | | |

22060039 | — — — Other | — | | |

— — Still, in containers holding | | | |

— — — 2 litres or less | | | |

22060051 | — — — — Cider and perry | — | | |

22060059 | — — — — Other | — | | |

— — — More than 2 litres | | | |

22060081 | — — — — Cider and perry | — | | |

22060089 | — — — — Other | — | | |

2207 | Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength | | | |

22071000 | — Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher | — | | |

22072000 | — Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength | — | | |

2208 | Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages | | | |

220820 | — Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc | | | |

— — In containers holding 2 litres or less | | | |

22082012 | — — — Cognac | 0,0 | Year 0 | PN |

22082014 | — — — Armagnac | 0,0 | Year 0 | PN |

22082026 | — — — Grappa | 0,0 | Year 0 | PN |

22082027 | — — — Brandy de Jerez | 0,0 | Year 0 | PN |

22082029 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — In containers holding more than 2 litres | | | |

22082040 | — — — Raw distillate | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

22082062 | — — — — Cognac | 0,0 | Year 0 | PN |

22082064 | — — — — Armagnac | 0,0 | Year 0 | PN |

22082086 | — — — — Grappa | 0,0 | Year 0 | PN |

22082087 | — — — — Brandy de Jerez | 0,0 | Year 0 | PN |

22082089 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

220830 | — Whiskies | | | |

— — Bourbon whiskey, in containers holding | | | |

22083011 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | PN |

22083019 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | PN |

— — Scotch whisky | | | |

— — — Malt whisky, in containers holding | | | |

22083032 | — — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | PN |

22083038 | — — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | PN |

— — — Blended whisky, in containers holding | | | |

22083052 | — — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | PN |

22083058 | — — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | PN |

— — — Other, in containers holding | | | |

22083072 | — — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | PN |

22083078 | — — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | PN |

— — Other, in containers holding | | | |

22083082 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22083088 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

220840 | — Rum and tafia | | | |

— — In containers holding 2 litres or less | | | |

22084011 | — — — Rum with a content of volatile substances other than ethyl and methyl alcohol equal to or exceeding 225 grams per hectolitre of pure alcohol (with a 10 % tolerance) | — | | |

— — — Other | | | |

22084031 | — — — — Of a value exceeding EUR 7,9 per litre of pure alcohol | — | | |

22084039 | — — — — Other | — | | |

— — In containers holding more than 2 litres | | | |

22084051 | — — — Rum with a content of volatile substances other than ethyl and methyl alcohol equal to or exceeding 225 grams per hectolitre of pure alcohol with a 10 % tolerance | — | | |

— — — Other | | | |

22084091 | — — — — Of a value exceeding EUR 2 per litre of pure alcohol | — | | |

22084099 | — — — — Other | — | | |

220850 | — Gin and Geneva | | | |

— — Gin, in containers holding | | | |

22085011 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22085019 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

— — Geneva, in containers holding | | | |

22085091 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22085099 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

220860 | — Vodka | | | |

— — Of an alcoholic strength by volume of 45,4 % vol or less in containers holding | | | |

22086011 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22086019 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

— — Of an alcoholic strength by volume of more than 45,4 % vol in containers holding | | | |

22086091 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22086099 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

220870 | — Liqueurs and cordials | | | |

22087010 | — — In containers holding 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22087090 | — — In containers holding more than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

220890 | — Other | | | |

— — Arrack, in containers holding | | | |

22089011 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22089019 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

— — Plum, pear or cherry spirit (excluding liqueurs), in containers holding | | | |

22089033 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22089038 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

— — Other spirits, and other spirituous beverages, in containers holding | | | |

— — — 2 litres or less | | | |

22089041 | — — — — Ouzo | 0,0 | Year 0 | PN |

— — — — Other | | | |

— — — — — Spirits (excluding liqueurs) | | | |

— — — — — — Distilled from fruit | | | |

22089045 | — — — — — — — Calvados | 0,0 | Year 0 | PN |

22089048 | — — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — — Other | | | |

22089052 | — — — — — — — Korn | 0,0 | Year 0 | PN |

22089057 | — — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22089069 | — — — — — Other spirituous beverages | 0,0 | Year 0 | |

— — — More than 2 litres | | | |

— — — — Spirits (excluding liqueurs) | | | |

22089071 | — — — — — Distilled from fruit | 0,0 | Year 0 | |

22089074 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22089078 | — — — — Other spirituous beverages | 0,0 | Year 0 | |

— — Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol, in containers holding | | | |

22089091 | — — — 2 litres or less | — | | |

22089099 | — — — More than 2 litres | — | | |

220900 | Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid | | | |

— Wine vinegar, in containers holding | | | |

22090011 | — — 2 litres or less | — | | |

22090019 | — — More than 2 litres | — | | |

— Other, in containers holding | | | |

22090091 | — — 2 litres or less | — | | |

22090099 | — — More than 2 litres | — | | |

23 | RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FODDER | | | |

2301 | Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves | | | |

23011000 | — Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves | 0,0 | Year 0 | |

23012000 | — Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates | 0,0 | Year 0 | |

2302 | Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants | | | |

230210 | — Of maize (corn) | | | |

23021010 | — — With a starch content not exceeding 35 % by weight | — | | |

23021090 | — — Other | — | | |

230220 | — Of rice | | | |

23022010 | — — With a starch content not exceeding 35 % by weight | — | | |

23022090 | — — Other | — | | |

230230 | — Of wheat | | | |

23023010 | — — Of which the starch content does not exceed 28 % by weight, and of which the proportion that passes through a sieve with an aperture of 0,2 mm does not exceed 10 % by weight or alternatively the proportion that passes through the sieve has an ash content, calculated on the dry product, equal to or more than 1,5 % by weight | — | | |

23023090 | — — Other | — | | |

230240 | — Of other cereals | | | |

23024010 | — — Of which the starch content does not exceed 28 % by weight, and of which the proportion that passes through a sieve with an aperture of 0,2 mm does not exceed 10 % by weight or alternatively the proportion that passes through the sieve has an ash content, calculated on the dry product, equal to or more than 1,5 % by weight | — | | |

23024090 | — — Other | — | | |

23025000 | — Of leguminous plants | 1,6 | Year 4 | |

2303 | Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, whether or not in the form of pellets | | | |

230310 | — Residues of starch manufacture and similar residues | | | |

— — Residues from the manufacture of starch from maize (excluding concentrated steeping liquors), of a protein content, calculated on the dry product | | | |

23031011 | — — — Exceeding 40 % by weight | — | | |

23031019 | — — — Not exceeding 40 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23031090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

230320 | — Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture | | | |

— — Beet-pulp having a dry matter content of | | | |

23032011 | — — — Not less than 87 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23032018 | — — — Less than 87 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23032090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

23033000 | — Brewing or distilling dregs and waste | 0,0 | Year 0 | |

23040000 | Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil | 0,0 | Year 0 | |

23050000 | Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil | 0,0 | Year 0 | |

2306 | Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 2304 or 2305 | | | |

23061000 | — Of cotton seeds | 0,0 | Year 0 | |

23062000 | — Of linseed | 0,0 | Year 0 | |

23063000 | — Of sunflower seeds | 0,0 | Year 0 | |

— Of rape or colza seeds: | | | |

23064100 | — — Of low erucic acid rape or colza seeds | 0,0 | Year 0 | |

23064900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

23065000 | — Of coconut or copra | 0,0 | Year 0 | |

23066000 | — Of palm nuts or kernels | 0,0 | Year 0 | |

23067000 | — Of maize (corn) germ | 0,0 | Year 0 | |

230690 | — Other | | | |

— — Oil-cake and other residues resulting from the extraction of olive oil | | | |

23069011 | — — — Containing 3 % or less by weight of olive oil | 0,0 | Year 0 | |

23069019 | — — — Containing more than 3 % by weight of olive oil | — | | |

23069090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

230700 | Wine lees; argol | | | |

— Wine lees | | | |

23070011 | — — Having a total alcoholic strength by mass not exceeding 7,9 % mas and a dry matter content not less than 25 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23070019 | — — Other | — | | |

23070090 | — Argol | 0,0 | Year 0 | |

230800 | Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included: | | | |

— Grape marc: | | | |

23080011 | — — Having a total alcoholic strength by mass not exceeding 4,3 % mas and a dry matter content not less than 40 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23080019 | — — Other | — | | |

23080040 | — Acorns and horse-chestnuts; pomace or marc of fruit, other than grapes | 0,0 | Year 0 | |

23080090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2309 | Preparations of a kind used in animal feeding | | | |

230910 | — Dog or cat food, put up for retail sale | | | |

— — Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup falling within subheadings 17023051 to 17023099, 17024090, 17029050 and 21069055 or milk products | | | |

— — — Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup | | | |

— — — — Containing no starch or containing 10 % or less by weight of starch | | | |

23091011 | — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | 0,0 | Year 0 | |

23091013 | — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23091015 | — — — — — Containing not less than 50 % but less than 75 % by weight of milk products | — | | |

23091019 | — — — — — Containing not less than 75 % by weight of milk products | — | | |

— — — — Containing more than 10 % but not more than 30 % by weight of starch | | | |

23091031 | — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | 0,0 | Year 0 | |

23091033 | — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23091039 | — — — — — Containing not less than 50 % by weight of milk products | — | | |

— — — — Containing more than 30 % by weight of starch | | | |

23091051 | — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | — | | |

23091053 | — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23091059 | — — — — — Containing not less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23091070 | — — — Containing no starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup but containing milk products | — | | |

23091090 | — — Other | 3,3 | Year 4 | |

230990 | — Other | | | |

23099010 | — — Fish or marine mammal solubles | 0,0 | Year 0 | |

23099020 | — — Products referred to in additional note 5 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup falling within subheadings 17023051 to 17023099, 17024090, 17029050 and 21069055 or milk products | | | |

— — — — Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrin syrup | | | |

— — — — — Containing no starch or containing 10 % or less by weight of starch | | | |

23099031 | — — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | — | | |

23099033 | — — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23099035 | — — — — — — Containing not less than 50 % but less than 75 % by weight of milk products | — | | |

23099039 | — — — — — — Containing not less than 75 % by weight of milk products | — | | |

— — — — — Containing more than 10 % but not more than 30 % by weight of starch | | | |

23099041 | — — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | — | | |

23099043 | — — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23099049 | — — — — — — Containing not less than 50 % by weight of milk products | — | | |

— — — — — Containing more than 30 % by weight of starch | | | |

23099051 | — — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | — | | |

23099053 | — — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23099059 | — — — — — — Containing not less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23099070 | — — — — Containing no starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup but containing milk products | — | | |

— — — Other | | | |

23099091 | — — — — Beet-pulp with added molasses | 4,2 | Year 7 | |

23099093 | — — — — Premixtures | 3,3 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

23099095 | — — — — — Containing by weight 49 % or more of choline chloride, on organic or inorganic base | 3,3 | Year 4 | |

23099097 | — — — — — Other | 3,3 | Year 4 | |

24 | TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES | | | |

2401 | Unmanufactured tobacco; tobacco refuse | | | |

240110 | — Tobacco, not stemmed/stripped | | | |

— — Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco | | | |

24011010 | — — — Flue-cured Virginia type | — | | |

24011020 | — — — Light air-cured Burley type (including Burley hybrids) | — | | |

24011030 | — — — Light air-cured Maryland type | — | | |

— — — Fire-cured tobacco | | | |

24011041 | — — — — Kentucky type | — | | |

24011049 | — — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

24011050 | — — — Light air-cured tobacco | — | | |

24011060 | — — — Sun-cured Oriental type tobacco | — | | |

24011070 | — — — Dark air-cured tobacco | — | | |

24011080 | — — — Flue-cured tobacco | — | | |

24011090 | — — — Other tobacco | — | | |

240120 | — Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped | | | |

— — Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco | | | |

24012010 | — — — Flue-cured Virginia type | — | | |

24012020 | — — — Light air-cured Burley type (including Burley hybrids) | — | | |

24012030 | — — — Light air-cured Maryland type | — | | |

— — — Fire-cured tobacco | | | |

24012041 | — — — — Kentucky type | — | | |

24012049 | — — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

24012050 | — — — Light air-cured tobacco | — | | |

24012060 | — — — Sun-cured Oriental type tobacco | — | | |

24012070 | — — — Dark air-cured tobacco | — | | |

24012080 | — — — Flue-cured tobacco | — | | |

24012090 | — — — Other tobacco | — | | |

24013000 | — Tobacco refuse | — | | |

2402 | Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes | | | |

24021000 | — Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco | 9,1 | Year 7 | |

240220 | — Cigarettes containing tobacco | | | |

24022010 | — — Containing cloves | 6,5 | Year 7 | |

24022090 | — — Other | 40,3 | Year 7 | |

24029000 | — Other | 40,3 | Year 7 | |

2403 | Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; "homogenized" or "reconstituted" tobacco; tobacco extracts and essences | | | |

240310 | — Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion | | | |

24031010 | — — In immediate packings of a net content not exceeding 500 g | 52,4 | Year 7 | |

24031090 | — — Other | 52,4 | Year 7 | |

— Other | | | |

24039100 | — — "Homogenized" or "reconstituted" tobacco | 11,6 | Year 7 | |

240399 | — — Other | | | |

24039910 | — — — Chewing tobacco and snuff | 29,1 | Year 7 | |

24039990 | — — — Other | 11,6 | Year 7 | |

25 | SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT | | | |

250100 | Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents; sea water | | | |

25010010 | — Sea water and salt liquors | 0,0 | Year 0 | |

— Common salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents | | | |

25010031 | — — For chemical transformation (separation of Na from Cl) for the manufacture of other products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

25010051 | — — — Denatured or for industrial uses (including refining) other than the preservation or preparation of foodstuffs for human or animal consumption | 1.7 EUR/1000 kg/net | Year 0 | |

— — — Other | | | |

25010091 | — — — — Salt suitable for human consumption | 2.6 EUR/1000 kg/net | Year 0 | |

25010099 | — — — — Other | 2.6 EUR/1000 kg/net | Year 0 | |

25020000 | Unroasted iron pyrites | 0,0 | Year 0 | |

250300 | Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur | | | |

25030010 | — Crude or unrefined sulphur | 0,0 | Year 0 | |

25030090 | — Other | 1,7 | Year 0 | |

2504 | Natural graphite | | | |

25041000 | — In powder or in flakes | 0,0 | Year 0 | |

25049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2505 | Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal-bearing sands of Chapter 26 | | | |

25051000 | — Silica sands and quartz sands | 0,0 | Year 0 | |

25059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2506 | Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

25061000 | — Quartz | 0,0 | Year 0 | |

— Quartzite | | | |

25062100 | — — Crude or roughly trimmed | 0,0 | Year 0 | |

25062900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

250700 | Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined | | | |

25070020 | — Kaolin | 0,0 | Year 0 | |

25070080 | — Other kaolinic clays | 0,0 | Year 0 | |

2508 | Other clays (not including expanded clays of heading 6806), andalusite, kyanite and sillimanite, whether or not calcined; mullite; chamotte or dinas earths | | | |

25081000 | — Bentonite | 0,0 | Year 0 | |

25082000 | — Decolourizing earths and fuller's earth | 0,0 | Year 0 | |

25083000 | — Fire-clay | 0,0 | Year 0 | |

25084000 | — Other clays | 0,0 | Year 0 | |

25085000 | — Andalusite, kyanite and sillimanite | 0,0 | Year 0 | |

25086000 | — Mullite | 0,0 | Year 0 | |

250870 | — Chamotte or dinas earths | | | |

25087010 | — — Chamotte earth | 0,0 | Year 0 | |

25087090 | — — Dinas earth | 0,0 | Year 0 | |

25090000 | Chalk | 0,0 | Year 0 | |

2510 | Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk | | | |

25101000 | — Unground | 0,0 | Year 0 | |

25102000 | — Ground | 0,0 | Year 0 | |

2511 | Natural barium sulphate (barytes); natural barium carbonate (witherite), whether or not calcined, other than barium oxide of heading 2816 | | | |

25111000 | — Natural barium sulphate (barytes) | 0,0 | Year 0 | |

25112000 | — Natural barium carbonate (witherite) | 0,0 | Year 0 | |

25120000 | Siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite and diatomite) and similar siliceous earths, whether or not calcined, of an apparent specific gravity of 1 or less | 0,0 | Year 0 | |

2513 | Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives, whether or not heat-treated | | | |

— Pumice stone | | | |

25131100 | — — Crude or in irregular pieces, including crushed pumice ("bimskies") | 0,0 | Year 0 | |

25131900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25132000 | — Emery, natural corundum, natural garnet and other natural abrasives | 0,0 | Year 0 | |

25140000 | Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | 0,0 | Year 0 | |

2515 | Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity of 2,5 or more, and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

— Marble and travertine | | | |

25151100 | — — Crude or roughly trimmed | 0,0 | Year 0 | |

251512 | — — Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

25151220 | — — — Of a thickness not exceeding 4 cm | 0,0 | Year 0 | |

25151250 | — — — Of a thickness exceeding 4 cm but not exceeding 25 cm | 0,0 | Year 0 | |

25151290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25152000 | — Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; alabaster | 0,0 | Year 0 | |

2516 | Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

— Granite | | | |

25161100 | — — Crude or roughly trimmed | 0,0 | Year 0 | |

251612 | — — Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

25161210 | — — — Of a thickness not exceeding 25 cm | 0,0 | Year 0 | |

25161290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Sandstone | | | |

25162100 | — — Crude or roughly trimmed | 0,0 | Year 0 | |

25162200 | — — Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | 0,0 | Year 0 | |

25169000 | — Other monumental or building stone | 0,0 | Year 0 | |

2517 | Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in the first part of the heading; tarred macadam; granules, chippings and powder, of stones of heading 2515 or 2516, whether or not heat-treated | | | |

251710 | — Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated | | | |

25171010 | — — Pebbles, gravel, shingle and flint | 0,0 | Year 0 | |

25171020 | — — Limestone, dolomite and other calcareous stone, broken or crushed | 0,0 | Year 0 | |

25171080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25172000 | — Macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in subheading 251710 | 0,0 | Year 0 | |

25173000 | — Tarred macadam | 0,0 | Year 0 | |

— Granules, chippings and powder, of stones of heading 2515 or 2516, whether or not heat-treated | | | |

25174100 | — — Of marble | 0,0 | Year 0 | |

25174900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2518 | Dolomite, whether or not calcined or sintered, including dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; dolomite ramming mix: | | | |

25181000 | — Dolomite, not calcined or sintered | 0,0 | Year 0 | |

25182000 | — Calcined or sintered dolomite | 0,0 | Year 0 | |

25183000 | — Dolomite ramming mix | 0,0 | Year 0 | |

2519 | Natural magnesium carbonate (magnesite); fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia, whether or not containing small quantities of other oxides added before sintering; other magnesium oxide, whether or not pure | | | |

25191000 | — Natural magnesium carbonate (magnesite) | 0,0 | Year 0 | |

251990 | — Other | | | |

25199010 | — — Magnesium oxide, other than calcined natural magnesium carbonate | 0,0 | Year 0 | |

25199030 | — — Dead-burned (sintered) magnesia | 0,0 | Year 0 | |

25199090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2520 | Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate) whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators or retarders | | | |

25201000 | — Gypsum; anhydrite | 0,0 | Year 0 | |

252020 | — Plasters | | | |

25202010 | — — Building | 0,0 | Year 0 | |

25202090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25210000 | Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cement | 0,0 | Year 0 | |

2522 | Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading 2825 | | | |

25221000 | — Quicklime | 0,0 | Year 0 | |

25222000 | — Slaked lime | 0,0 | Year 0 | |

25223000 | — Hydraulic lime | 0,0 | Year 0 | |

2523 | Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers | | | |

25231000 | — Cement clinkers | 0,0 | Year 0 | |

— Portland cement | | | |

25232100 | — — White cement, whether or not artificially coloured | 0,0 | Year 0 | |

25232900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25233000 | — Aluminous cement | 0,0 | Year 0 | |

252390 | — Other hydraulic cements | | | |

25239010 | — — Blast furnace cement | 0,0 | Year 0 | |

25239030 | — — Pozzolanic cement | 0,0 | Year 0 | |

25239090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

252400 | Asbestos | | | |

25240030 | — Fibres, flakes or powder | 0,0 | Year 0 | |

25240080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2525 | Mica, including splittings; mica waste | | | |

25251000 | — Crude mica and mica rifted into sheets or splittings | 0,0 | Year 0 | |

25252000 | — Mica powder | 0,0 | Year 0 | |

25253000 | — Mica waste | 0,0 | Year 0 | |

2526 | Natural steatite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; talc | | | |

25261000 | — Not crushed, not powdered | 0,0 | Year 0 | |

25262000 | — Crushed or powdered | 0,0 | Year 0 | |

2528 | Natural borates and concentrates thereof (whether or not calcined), but not including borates separated from natural brine; natural boric acid containing not more than 85 % of H3BO3 calculated on the dry weight | | | |

25281000 | — Natural sodium borates and concentrates thereof (whether or not calcined) | 0,0 | Year 0 | |

25289000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2529 | Felspar; leucite; nepheline and nepheline syenite; fluorspar | | | |

25291000 | — Felspar | 0,0 | Year 0 | |

— Fluorspar | | | |

25292100 | — — Containing by weight 97 % or less of calcium fluoride | 0,0 | Year 0 | |

25292200 | — — Containing by weight more than 97 % of calcium fluoride | 0,0 | Year 0 | |

25293000 | — Leucite; nepheline and nepheline syenite | 0,0 | Year 0 | |

2530 | Mineral substances not elsewhere specified or included | | | |

253010 | — Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded | | | |

25301010 | — — Perlite | 0,0 | Year 0 | |

25301090 | — — Vermiculite and chlorites | 0,0 | Year 0 | |

25302000 | — Kieserite, epsomite (natural magnesium sulphates) | 0,0 | Year 0 | |

253090 | — Other: | | | |

25309020 | — — Sepiolite | 0,0 | Year 0 | |

25309098 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

26 | ORES, SLAG AND ASH | | | |

2601 | Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites | | | |

— Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites | | | |

26011100 | — — Non-agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

26011200 | — — Agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

26012000 | — Roasted iron pyrites | 0,0 | Year 0 | |

26020000 | Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20 % or more, calculated on the dry weight | 0,0 | Year 0 | |

26030000 | Copper ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26040000 | Nickel ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26050000 | Cobalt ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26060000 | Aluminium ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26070000 | Lead ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26080000 | Zinc ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26090000 | Tin ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26100000 | Chromium ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26110000 | Tungsten ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

2612 | Uranium or thorium ores and concentrates | | | |

261210 | — Uranium ores and concentrates | | | |

26121010 | — — Uranium ores and pitchblende, and concentrates thereof, with a uranium content of more than 5 % by weight (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

26121090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

261220 | — Thorium ores and concentrates | | | |

26122010 | — — Monazite; urano-thorianite and other thorium ores and concentrates, with a thorium content of more than 20 % by weight (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

26122090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2613 | Molybdenum ores and concentrates | | | |

26131000 | — Roasted | 0,0 | Year 0 | |

26139000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

261400 | Titanium ores and concentrates | | | |

26140010 | — Ilmenite and concentrates thereof | 0,0 | Year 0 | |

26140090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2615 | Niobium, tantalum, vanadium or zirconium ores and concentrates | | | |

26151000 | — Zirconium ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

261590 | — Other | | | |

26159010 | — — Niobium and tantalum ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26159090 | — — Vanadium ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

2616 | Precious metal ores and concentrates | | | |

26161000 | — Silver ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26169000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2617 | Other ores and concentrates | | | |

26171000 | — Antimony ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26179000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

26180000 | Granulated slag (slag sand) from the manufacture of iron or steel | 0,0 | Year 0 | |

261900 | Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel | | | |

26190010 | — Blast-furnace dust | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

26190091 | — — Waste suitable for the recovery of iron or manganese | 0,0 | Year 0 | |

26190093 | — — Slag suitable for the extraction of titanium oxide | 0,0 | Year 0 | |

26190095 | — — Waste suitable for the extraction of vanadium | 0,0 | Year 0 | |

26190099 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2620 | Ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing arsenic, metals or their compounds | | | |

— Containing mainly lead | | | |

26201100 | — — Hard zinc spelter | 0,0 | Year 0 | |

26201900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

26202100 | — — Leaded gasoline sludges and leaded anti-knock compound sludges | 0,0 | Year 0 | |

26202900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

26203000 | — Containing mainly copper | 0,0 | Year 0 | |

26204000 | — Containing mainly aluminium | 0,0 | Year 0 | |

26206000 | — Containing arsenic, mercury, thallium or their mixtures, of a kind used for the extraction of arsenic or those metals or for the manufacture of their chemical compounds | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

26209100 | — — Containing antimony, beryllium, cadmium, chromium or their mixtures | 0,0 | Year 0 | |

262099 | — — Other: | | | |

26209910 | — — — Containing mainly nickel | 0,0 | Year 0 | |

26209920 | — — — Containing mainly niobium and tantalum | 0,0 | Year 0 | |

26209930 | — — — Containing mainly tungsten | 0,0 | Year 0 | |

26209940 | — — — Containing mainly tin | 0,0 | Year 0 | |

26209950 | — — — Containing mainly molybdenum | 0,0 | Year 0 | |

26209960 | — — — Containing mainly titanium | 0,0 | Year 0 | |

26209970 | — — — Containing mainly cobalt | 0,0 | Year 0 | |

26209980 | — — — Containing mainly zirconium | 0,0 | Year 0 | |

26209990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2621 | Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the incineration of municipal waste: | | | |

26211000 | — Ash and residues from the incineration of municipal waste | 0,0 | Year 0 | |

26219000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

27 | MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES | | | |

2701 | Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal | | | |

— Coal, whether or not pulverized, but not agglomerated | | | |

270111 | — — Anthracite | | | |

27011110 | — — — Having a volatile matter limit (on a dry, mineral-matter-free basis) not exceeding 10 % | 0,0 | Year 0 | |

27011190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

270112 | — — Bituminous coal | | | |

27011210 | — — — Coking coal | 0,0 | Year 0 | |

27011290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27011900 | — — Other coal | 0,0 | Year 0 | |

27012000 | — Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal | 0,0 | Year 0 | |

2702 | Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet | | | |

27021000 | — Lignite, whether or not pulverized, but not agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

27022000 | — Agglomerated lignite | 0,0 | Year 0 | |

27030000 | Peat (including peat litter), whether or not agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

270400 | Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon | | | |

— Coke and semi-coke of coal | | | |

27040011 | — — For the manufacture of electrodes | 0,0 | Year 0 | |

27040019 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27040030 | — Coke and semi-coke of lignite | 0,0 | Year 0 | |

27040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

27050000 | Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons | 0,0 | Year 0 | |

27060000 | Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars | 0,0 | Year 0 | |

2707 | Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents: | | | |

270710 | — Benzol (benzene): | | | |

27071010 | — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

27071090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

270720 | — Toluol (toluene): | | | |

27072010 | — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

27072090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

270730 | — Xylol (xylenes): | | | |

27073010 | — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

27073090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

27074000 | — Naphthalene | 0,0 | Year 0 | |

270750 | — Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65 % or more by volume (including losses) distils at 250 °C by the ASTM D 86 method | | | |

27075010 | — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

27075090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

27076000 | — Phenols | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

27079100 | — — Creosote oils | 0,0 | Year 0 | |

270799 | — — Other | | | |

— — — Crude oils | | | |

27079911 | — — — — Crude light oils of which 90 % or more by volume distils at temperatures of up to 200 °C | 0,0 | Year 0 | |

27079919 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27079930 | — — — Sulphuretted toppings | 0,0 | Year 0 | |

27079950 | — — — Basic products | 0,0 | Year 0 | |

27079970 | — — — Anthracene | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

27079991 | — — — — For the manufacture of the products of heading 2803 | 0,0 | Year 0 | |

27079999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2708 | Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars | | | |

27081000 | — Pitch | 0,0 | Year 0 | |

27082000 | — Pitch coke | 0,0 | Year 0 | |

270900 | Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude | | | |

27090010 | — Natural gas condensates | 0,0 | Year 0 | |

27090090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2710 | Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils: | | | |

— Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than waste oils: | | | |

271011 | — — Light oils and preparations: | | | |

27101111 | — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101115 | — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101111 | 0,0 | Year 0 | |

— — — For other purposes: | | | |

— — — — Special spirits: | | | |

27101121 | — — — — — White spirit | 0,0 | Year 0 | |

27101125 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

— — — — — Motor spirit: | | | |

27101131 | — — — — — — Aviation spirit | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — — Other, with a lead content: | | | |

— — — — — — — Not exceeding 0,013 g per litre: | | | |

27101141 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of less than 95 | 0,0 | Year 0 | |

27101145 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of 95 or more but less than 98 | 0,0 | Year 0 | |

27101149 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of 98 or more | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — — — Exceeding 0,013 g per litre: | | | |

27101151 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of less than 98 | 0,0 | Year 0 | |

27101159 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of 98 or more | 0,0 | Year 0 | |

27101170 | — — — — — Spirit type jet fuel | 0,0 | Year 0 | |

27101190 | — — — — — Other light oils | 0,0 | Year 0 | |

271019 | — — Other: | | | |

— — — Medium oils: | | | |

27101911 | — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101915 | — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101911 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — For other purposes: | | | |

— — — — — Kerosene: | | | |

27101921 | — — — — — — Jet fuel | 0,0 | Year 0 | |

27101925 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27101929 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Heavy oils: | | | |

— — — — Gas oils: | | | |

27101931 | — — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101935 | — — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101931 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — For other purposes: | | | |

27101941 | — — — — — — With a sulphur content not exceeding 0,05 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101945 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 0,05 % by weight but not exceeding 0,2 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101949 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 0,2 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Fuel oils: | | | |

27101951 | — — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101955 | — — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101951 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — For other purposes: | | | |

27101961 | — — — — — — With a sulphur content not exceeding 1 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101963 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 1 % by weight but not exceeding 2 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101965 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 2 % by weight but not exceeding 2,8 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101969 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 2,8 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Lubricating oils; other oils: | | | |

27101971 | — — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101975 | — — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101971 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — For other purposes: | | | |

27101981 | — — — — — — Motor oils, compressor lube oils, turbine lube oils | 0,0 | Year 0 | |

27101983 | — — — — — — Liquids for hydraulic purposes | 0,0 | Year 0 | |

27101985 | — — — — — — White oils, liquid paraffin | 0,0 | Year 0 | |

27101987 | — — — — — — Gear oils and reductor oils | 0,0 | Year 0 | |

27101991 | — — — — — — Metal-working compounds, mould release oils, anti-corrosion oils | 0,0 | Year 0 | |

27101993 | — — — — — — Electrical insulating oils | 0,0 | Year 0 | |

27101999 | — — — — — — Other lubricating oils and other oils | 0,0 | Year 0 | |

— Waste oils: | | | |

27109100 | — — Containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) or polybrominated biphenyls (PBBs) | 0,0 | Year 0 | |

27109900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2711 | Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons | | | |

— Liquefied | | | |

27111100 | — — Natural gas | 0,0 | Year 0 | |

271112 | — — Propane | | | |

— — — Propane of a purity not less than 99 % | | | |

27111211 | — — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

27111219 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

27111291 | — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27111293 | — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27111291 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — For other purposes | | | |

27111294 | — — — — — Of a purity exceeding 90 % but less than 99 % | 0,0 | Year 0 | |

27111297 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

271113 | — — Butanes | | | |

27111310 | — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27111330 | — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27111310 | 0,0 | Year 0 | |

— — — For other purposes | | | |

27111391 | — — — — Of a purity exceeding 90 % but less than 95 % | 0,0 | Year 0 | |

27111397 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27111400 | — — Ethylene, propylene, butylene and butadiene | 0,0 | Year 0 | |

27111900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— In gaseous state | | | |

27112100 | — — Natural gas | 0,0 | Year 0 | |

27112900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2712 | Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured | | | |

271210 | — Petroleum jelly | | | |

27121010 | — — Crude | 0,0 | Year 0 | |

27121090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

271220 | — Paraffin wax containing by weight less than 0,75 % of oil | | | |

27122010 | — — Synthetic paraffin wax of a molecular weight of 460 or more but not exceeding 1560 | 0,0 | Year 0 | |

27122090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

271290 | — Other | | | |

— — Ozokerite, lignite wax or peat wax (natural products) | | | |

27129011 | — — — Crude | 0,0 | Year 0 | |

27129019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Crude | | | |

27129031 | — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27129033 | — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27129031 | 0,0 | Year 0 | |

27129039 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

27129091 | — — — — Blend of 1-alkenes containing by weight 80 % or more of 1-alkenes of a chain-length of 24 carbon atoms or more but not exceeding 28 carbon atoms | 0,0 | Year 0 | |

27129099 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2713 | Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals | | | |

— Petroleum coke | | | |

27131100 | — — Not calcined | 0,0 | Year 0 | |

27131200 | — — Calcined | 0,0 | Year 0 | |

27132000 | — Petroleum bitumen | 0,0 | Year 0 | |

271390 | — Other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals | | | |

27139010 | — — For the manufacture of the products of heading 2803 | 0,0 | Year 0 | |

27139090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2714 | Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks | | | |

27141000 | — Bituminous or oil shale and tar sands | 0,0 | Year 0 | |

27149000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

27150000 | Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs) | 0,0 | Year 0 | |

27160000 | Electrical energy | 0,0 | Year 0 | |

28 | INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES | | | |

I.CHEMICAL ELEMENTS

2801 | Fluorine, chlorine, bromine and iodine | | | |

28011000 | — Chlorine | 0,0 | Year 0 | |

28012000 | — Iodine | 0,0 | Year 0 | |

280130 | — Fluorine; bromine | | | |

28013010 | — — Fluorine | 0,0 | Year 0 | |

28013090 | — — Bromine | 0,0 | Year 0 | |

28020000 | Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur | 0,0 | Year 0 | |

280300 | Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included) | | | |

28030010 | — Methane black | 0,0 | Year 0 | |

28030080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2804 | Hydrogen, rare gases and other non-metals | | | |

28041000 | — Hydrogen | 0,0 | Year 0 | |

— Rare gases | | | |

28042100 | — — Argon | 0,0 | Year 0 | |

280429 | — — Other | | | |

28042910 | — — — Helium | 0,0 | Year 0 | |

28042990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28043000 | — Nitrogen | 0,0 | Year 0 | |

28044000 | — Oxygen | 0,0 | Year 0 | |

280450 | — Boron; tellurium | | | |

28045010 | — — Boron | 0,0 | Year 0 | |

28045090 | — — Tellurium | 0,0 | Year 0 | |

— Silicon | | | |

28046100 | — — Containing by weight not less than 99,99 % of silicon | 0,0 | Year 0 | |

28046900 | — — Other | 5,5 | Year 3 | |

28047000 | — Phosphorus | 0,0 | Year 0 | |

28048000 | — Arsenic | 0,0 | Year 0 | |

28049000 | — Selenium | 0,0 | Year 0 | |

2805 | Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed; mercury: | | | |

— Alkali or alkaline-earth metals: | | | |

28051100 | — — Sodium | 5,0 | Year 3 | |

28051200 | — — Calcium | 5,5 | Year 3 | |

280519 | — — Other: | | | |

28051910 | — — — Strontium and barium | 5,5 | Year 3 | |

28051990 | — — — Other | 4,1 | Year 3 | |

280530 | — Rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed | | | |

28053010 | — — Intermixtures or interalloys | 6,8 | Year 3 | |

28053090 | — — Other | 2,7 | Year 3 | |

280540 | — Mercury | | | |

28054010 | — — In flasks of a net content of 34,5 kg (standard weight), of a fob value, per flask, not exceeding EUR 224 | 3,0 | Year 3 | |

28054090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

II.INORGANIC ACIDS AND INORGANIC OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS

2806 | Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid | | | |

28061000 | — Hydrogen chloride (hydrochloric acid) | 0,0 | Year 0 | |

28062000 | — Chlorosulphuric acid | 0,0 | Year 0 | |

280700 | Sulphuric acid; oleum | | | |

28070010 | — Sulphuric acid | 0,0 | Year 0 | |

28070090 | — Oleum | 0,0 | Year 0 | |

28080000 | Nitric acid; sulphonitric acids | 0,0 | Year 0 | |

2809 | Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid; polyphosphoric acids, whether or not chemically defined | | | |

28091000 | — Diphosphorus pentaoxide | 0,0 | Year 0 | |

28092000 | — Phosphoric acid and polyphosphoric acids | 0,0 | Year 0 | |

281000 | Oxides of boron; boric acids | | | |

28100010 | — Diboron trioxide | 0,0 | Year 0 | |

28100090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2811 | Other inorganic acids and other inorganic oxygen compounds of non-metals | | | |

— Other inorganic acids | | | |

28111100 | — — Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid) | 0,0 | Year 0 | |

281119 | — — Other | | | |

28111910 | — — — Hydrogen bromide (hydrobromic acid) | 0,0 | Year 0 | |

28111920 | — — — Hydrogen cyanide (hydrocyanic acid) | 0,0 | Year 0 | |

28111980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other inorganic oxygen compounds of non-metals | | | |

28112100 | — — Carbon dioxide | 0,0 | Year 0 | |

28112200 | — — Silicon dioxide | 0,0 | Year 0 | |

28112300 | — — Sulphur dioxide | 0,0 | Year 0 | |

281129 | — — Other | | | |

28112910 | — — — Sulphur trioxide (sulphuric anhydride); diarsenic trioxide | 0,0 | Year 0 | |

28112930 | — — — Nitrogen oxides | 0,0 | Year 0 | |

28112990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

III.HALOGEN OR SULPHUR COMPOUNDS OF NON-METALS

2812 | Halides and halide oxides of non-metals | | | |

281210 | — Chlorides and chloride oxides | | | |

— — Of phosphorus | | | |

28121011 | — — — Phosphorus trichloride oxide (phosphoryl trichloride) | 0,0 | Year 0 | |

28121015 | — — — Phosphorus trichloride | 0,0 | Year 0 | |

28121016 | — — — Phosphorus pentachloride | 0,0 | Year 0 | |

28121018 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

28121091 | — — — Disulphur dichloride | 0,0 | Year 0 | |

28121093 | — — — Sulphur dichloride | 0,0 | Year 0 | |

28121094 | — — — Phosgene (carbonyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

28121095 | — — — Thionyl dichloride (thionyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

28121099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28129000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2813 | Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide | | | |

28131000 | — Carbon disulphide | 0,0 | Year 0 | |

281390 | — Other | | | |

28139010 | — — Phosphorus sulphides, commercial phosphorus trisulphide | 0,0 | Year 0 | |

28139090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

IV.INORGANIC BASES AND OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES OF METALS

2814 | Ammonia, anhydrous or in aqueous solution | | | |

28141000 | — Anhydrous ammonia | 3,1 | Year 3 | |

28142000 | — Ammonia in aqueous solution | 3,1 | Year 3 | |

2815 | Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium | | | |

— Sodium hydroxide (caustic soda) | | | |

28151100 | — — Solid | 2,6 | Year 3 | |

28151200 | — — In aqueous solution (soda lye or liquid soda) | 2,6 | Year 3 | |

281520 | — Potassium hydroxide (caustic potash) | | | |

28152010 | — — Solid | 2,5 | Year 3 | |

28152090 | — — In aqueous solution (potassium lye or liquid potassium) | 2,5 | Year 3 | |

28153000 | — Peroxides of sodium or potassium | 1,9 | Year 3 | |

2816 | Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium | | | |

28161000 | — Hydroxide and peroxide of magnesium | 0,0 | Year 0 | |

28164000 | — Oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium | 0,0 | Year 0 | |

28170000 | Zinc oxide; zinc peroxide | 3,1 | Year 3 | |

2818 | Artificial corundum, whether or not chemically defined; aluminium oxide; aluminium hydroxide | | | |

281810 | — Artificial corundum, whether or not chemically defined | | | |

28181010 | — — White, pink or ruby, with an aluminium oxide content exceeding 97,5 % by weight | 1,7 | Year 3 | |

28181090 | — — Other | 1,7 | Year 3 | |

28182000 | — Aluminium oxide, other than artificial corundum | 4,0 | Year 3 | |

28183000 | — Aluminium hydroxide | 5,5 | Year 3 | |

2819 | Chromium oxides and hydroxides | | | |

28191000 | — Chromium trioxide | 3,6 | Year 3 | |

281990 | — Other | | | |

28199010 | — — Chromium dioxide | 0,0 | Year 0 | |

28199090 | — — Other | 3,6 | Year 3 | |

2820 | Manganese oxides | | | |

28201000 | — Manganese dioxide | 1,8 | Year 3 | |

282090 | — Other | | | |

28209010 | — — Manganese oxide containing by weight 77 % or more of manganese | 0,0 | Year 0 | |

28209090 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2821 | Iron oxides and hydroxides; earth colours containing 70 % or more by weight of combined iron evaluated as Fe2O3 | | | |

28211000 | — Iron oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28212000 | — Earth colours | 0,0 | Year 0 | |

28220000 | Cobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt oxides | 0,0 | Year 0 | |

28230000 | Titanium oxides | 2,0 | Year 3 | |

2824 | Lead oxides; red lead and orange lead | | | |

28241000 | — Lead monoxide (litharge, massicot) | 0,0 | Year 0 | |

28242000 | — Red lead and orange lead | 0,0 | Year 0 | |

28249000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2825 | Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides | | | |

28251000 | — Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts | 1,9 | Year 3 | |

28252000 | — Lithium oxide and hydroxide | 0,0 | Year 0 | |

28253000 | — Vanadium oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28254000 | — Nickel oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28255000 | — Copper oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28256000 | — Germanium oxides and zirconium dioxide | 0,0 | Year 0 | |

28257000 | — Molybdenum oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28258000 | — Antimony oxides | 3,1 | Year 3 | |

282590 | — Other | | | |

— — Calcium oxide, hydroxide and peroxide | | | |

28259011 | — — — Calcium hydroxide, of a purity of 98 % or more calculed on the dry weight, in the form of particles of which: -not more than 1 % by weight have a particle-size exceeding 75 micrometres and -not more than 4 % by weight have a particle-size of less than 1,3 micrometres | 0,0 | Year 0 | |

28259019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28259020 | — — Beryllium oxide and hydroxide | 0,0 | Year 0 | |

28259030 | — — Tin oxides | 0,0 | Year 0 | |

28259040 | — — Tungsten oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28259050 | — — Mercury oxides | 0,0 | Year 0 | |

28259060 | — — Cadmium oxide | 0,0 | Year 0 | |

28259080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

V.SALTS AND PEROXYSALTS, OF INORGANIC ACIDS AND METALS

2826 | Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine salts | | | |

— Fluorides | | | |

28261100 | — — Of ammonium or of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28261200 | — — Of aluminium | 0,0 | Year 0 | |

28261900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28262000 | — Fluorosilicates of sodium or of potassium | 0,0 | Year 0 | |

28263000 | — Sodium hexafluoroaluminate (synthetic cryolite) | 0,0 | Year 0 | |

282690 | — Other | | | |

28269010 | — — Dipotassium hexafluorozirconate | 0,0 | Year 0 | |

28269090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2827 | Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides and iodide oxides | | | |

28271000 | — Ammonium chloride | 2,0 | Year 3 | |

28272000 | — Calcium chloride | 0,0 | Year 0 | |

— Other chlorides | | | |

28273100 | — — Of magnesium | 0,0 | Year 0 | |

28273200 | — — Of aluminium | 1,9 | Year 3 | |

28273300 | — — Of iron | 0,0 | Year 0 | |

28273400 | — — Of cobalt | 0,0 | Year 0 | |

28273500 | — — Of nickel | 0,0 | Year 0 | |

28273600 | — — Of zinc | 0,0 | Year 0 | |

282739 | — — Other | | | |

28273910 | — — — Of tin | 0,0 | Year 0 | |

28273980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Chloride oxides and chloride hydroxides | | | |

28274100 | — — Of copper | 0,0 | Year 0 | |

282749 | — — Other | | | |

28274910 | — — — Of lead | 0,0 | Year 0 | |

28274990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Bromides and bromide oxides | | | |

28275100 | — — Bromides of sodium or of potassium | 0,0 | Year 0 | |

28275900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28276000 | — Iodides and iodide oxides | 0,0 | Year 0 | |

2828 | Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; hypobromites | | | |

28281000 | — Commercial calcium hypochlorite and other calcium hypochlorites | 0,0 | Year 0 | |

28289000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2829 | Chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and periodates | | | |

— Chlorates | | | |

28291100 | — — Of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28291900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

282990 | — Other | | | |

28299010 | — — Perchlorates | 0,0 | Year 0 | |

28299040 | — — Bromates of potassium or of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28299080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2830 | Sulphides; polysulphides, whether or not chemically defined: | | | |

28301000 | — Sodium sulphides | 2,0 | Year 3 | |

28302000 | — Zinc sulphide | 0,0 | Year 0 | |

28303000 | — Cadmium sulphide | 0,0 | Year 0 | |

283090 | — Other | | | |

28309011 | — — Sulphides of calcium, of antimony or of iron | 0,0 | Year 0 | |

28309080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2831 | Dithionites and sulphoxylates | | | |

28311000 | — Of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28319000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2832 | Sulphites; thiosulphates | | | |

28321000 | — Sodium sulphites | 0,0 | Year 0 | |

28322000 | — Other sulphites | 0,0 | Year 0 | |

28323000 | — Thiosulphates | 0,0 | Year 0 | |

2833 | Sulphates; alums; peroxosulphates (persulphates) | | | |

— Sodium sulphates | | | |

28331100 | — — Disodium sulphate | 0,0 | Year 0 | |

28331900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other sulphates | | | |

28332100 | — — Of magnesium | 0,0 | Year 0 | |

28332200 | — — Of aluminium | 0,0 | Year 0 | |

28332300 | — — Of chromium | 0,0 | Year 0 | |

28332400 | — — Of nickel | 0,0 | Year 0 | |

28332500 | — — Of copper | 0,0 | Year 0 | |

28332600 | — — Of zinc | 0,0 | Year 0 | |

28332700 | — — Of barium | 0,0 | Year 0 | |

283329 | — — Other | | | |

28332910 | — — — Of cadmium | 0,0 | Year 0 | |

28332930 | — — — Of cobalt; of titanium | 0,0 | Year 0 | |

28332950 | — — — Of iron | 0,0 | Year 0 | |

28332970 | — — — Of mercury; of lead | 0,0 | Year 0 | |

28332990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28333000 | — Alums | 0,0 | Year 0 | |

28334000 | — Peroxosulphates (persulphates) | 0,0 | Year 0 | |

2834 | Nitrites; nitrates: | | | |

28341000 | — Nitrites | 1,9 | Year 3 | |

— Nitrates: | | | |

28342100 | — — Of potassium | 0,0 | Year 0 | |

283429 | — — Other: | | | |

28342920 | — — — Of barium; of beryllium; of cadmium; of cobalt; of nickel; of lead | 0,0 | Year 0 | |

28342930 | — — — Of copper; of mercury | 0,0 | Year 0 | |

28342980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2835 | Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) and phosphates; polyphosphates, whether or not chemically defined: | | | |

28351000 | — Phosphinates (hypophosphites) and phosphonates (phosphites) | 2,0 | Year 3 | |

— Phosphates | | | |

28352200 | — — Of mono-or disodium | 2,0 | Year 3 | |

28352300 | — — Of trisodium | 2,0 | Year 3 | |

28352400 | — — Of potassium | 2,0 | Year 3 | |

283525 | — — Calcium hydrogenorthophosphate ("dicalcium phosphate") | | | |

28352510 | — — — With a fluorine content of less than 0,005 % by weight on the dry anhydrous product | 2,0 | Year 3 | |

28352590 | — — — With a fluorine content of 0,005 % or more but less than 0,2 % by weight on the dry anhydrous product | 2,0 | Year 3 | |

283526 | — — Other phosphates of calcium | | | |

28352610 | — — — With a fluorine content of less than 0,005 % by weight on the dry anhydrous product | 2,0 | Year 3 | |

28352690 | — — — With a fluorine content of 0,005 % or more by weight on the dry anhydrous product | 2,0 | Year 3 | |

283529 | — — Other | | | |

28352910 | — — — Of triammonium | 1,8 | Year 3 | |

28352990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Polyphosphates | | | |

28353100 | — — Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate) | 2,0 | Year 3 | |

28353900 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2836 | Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); commercial ammonium carbonate containing ammonium carbamate | | | |

28361000 | — Commercial ammonium carbonate and other ammonium carbonates | 0,0 | Year 0 | |

28362000 | — Disodium carbonate | 2,0 | Year 3 | |

28363000 | — Sodium hydrogencarbonate (sodium bicarbonate) | 0,0 | Year 0 | |

28364000 | — Potassium carbonates | 2,0 | Year 3 | |

28365000 | — Calcium carbonate | 0,0 | Year 0 | |

28366000 | — Barium carbonate | 2,0 | Year 3 | |

28367000 | — Lead carbonates | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

28369100 | — — Lithium carbonates | 0,0 | Year 0 | |

28369200 | — — Strontium carbonate | 0,0 | Year 0 | |

283699 | — — Other | | | |

— — — Carbonates | | | |

28369911 | — — — — Of magnesium; of copper | 0,0 | Year 0 | |

28369918 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28369990 | — — — Peroxocarbonates (percarbonates) | 0,0 | Year 0 | |

2837 | Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides | | | |

— Cyanides and cyanide oxides | | | |

28371100 | — — Of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28371900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28372000 | — Complex cyanides | 0,0 | Year 0 | |

28380000 | Fulminates, cyanates and thiocyanates | 0,0 | Year 0 | |

2839 | Silicates; commercial alkali metal silicates | | | |

— Of sodium | | | |

28391100 | — — Sodium metasilicates | 0,0 | Year 0 | |

28391900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28392000 | — Of potassium | 0,0 | Year 0 | |

28399000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2840 | Borates; peroxoborates (perborates) | | | |

— Disodium tetraborate (refined borax) | | | |

28401100 | — — Anhydrous | 0,0 | Year 0 | |

284019 | — — Other | | | |

28401910 | — — — Disodium tetraborate pentahydrate | 0,0 | Year 0 | |

28401990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

284020 | — Other borates | | | |

28402010 | — — Borates of sodium, anhydrous | 0,0 | Year 0 | |

28402090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28403000 | — Peroxoborates (perborates) | 0,0 | Year 0 | |

2841 | Salts of oxometallic or peroxometallic acids: | | | |

28411000 | — Aluminates | 0,0 | Year 0 | |

28412000 | — Chromates of zinc or of lead | 0,0 | Year 0 | |

28413000 | — Sodium dichromate | 0,0 | Year 0 | |

28415000 | — Other chromates and dichromates; peroxochromates | 0,0 | Year 0 | |

— Manganites, manganates and permanganates | | | |

28416100 | — — Potassium permanganate | 2,0 | Year 3 | |

28416900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28417000 | — Molybdates | 0,0 | Year 0 | |

28418000 | — Tungstates (wolframates) | 0,0 | Year 0 | |

284190 | — Other | | | |

28419010 | — — Antimonates | 0,0 | Year 0 | |

28419030 | — — Zincates and vanadates | 0,0 | Year 0 | |

28419090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2842 | Other salts of inorganic acids or peroxoacids (including aluminosilicates whether or not chemically defined), other than azides: | | | |

28421000 | — Double or complex silicates, including aluminosilicates whether or not chemically defined | 0,0 | Year 0 | |

284290 | — Other: | | | |

28429010 | — — Salts, double salts or complex salts of selenium or tellurium acids | 0,0 | Year 0 | |

28429090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

VI.MISCELLANEOUS

2843 | Colloidal precious metals; inorganic or organic compounds of precious metals, whether or not chemically defined; amalgams of precious metals | | | |

284310 | — Colloidal precious metals | | | |

28431010 | — — Silver | 0,0 | Year 0 | |

28431090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Silver compounds | | | |

28432100 | — — Silver nitrate | 0,0 | Year 0 | |

28432900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28433000 | — Gold compounds | 0,0 | Year 0 | |

284390 | — Other compounds; amalgams | | | |

28439010 | — — Amalgams | 0,0 | Year 0 | |

28439090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2844 | Radioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile or fertile chemical elements and isotopes) and their compounds; mixtures and residues containing these products | | | |

284410 | — Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium or natural uranium compounds | | | |

— — Natural uranium | | | |

28441010 | — — — Crude; waste and scrap (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28441030 | — — — Worked (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28441050 | — — Ferro-uranium | 0,0 | Year 0 | |

28441090 | — — Other (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

284420 | — Uranium enriched in U 235 and its compounds; plutonium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium enriched in U 235, plutonium or compounds of these products | | | |

— — Uranium enriched in U 235 and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium enriched in U 235 or compounds of these products | | | |

28442025 | — — — Ferro-uranium | 0,0 | Year 0 | |

28442035 | — — — Other (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

— — Plutonium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing plutonium or compounds of these products | | | |

— — — Mixtures of uranium and plutonium | | | |

28442051 | — — — — Ferro-uranium | 0,0 | Year 0 | |

28442059 | — — — — Other (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28442099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

284430 | — Uranium depleted in U 235 and its compounds; thorium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium depleted in U 235, thorium or compounds of these products | | | |

— — Uranium depleted in U 235; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium depleted in U 235 or compounds of this product | | | |

28443011 | — — — Cermets | 5,5 | Year 0 | |

28443019 | — — — Other | 2,9 | Year 3 | |

— — Thorium; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing thorium or compounds of this product | | | |

28443051 | — — — Cermets | 5,5 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

28443055 | — — — — Crude, waste and scrap (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Worked | | | |

28443061 | — — — — — Bars, rods, angles, shapes and sections, sheets and strips (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28443069 | — — — — — Other (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

— — Compounds of uranium depleted in U 235 or of thorium, whether or not mixed together | | | |

28443091 | — — — Of thorium or of uranium depleted in U 235, whether or not mixed together (Euratom), other than thorium salts | 0,0 | Year 0 | |

28443099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

284440 | — Radioactive elements and isotopes and compounds other than those of subheading 284410, 284420 or 284430; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing these elements, isotopes or compounds; radioactive residues | | | |

28444010 | — — Uranium derived from U 233 and its compounds; alloys dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures and compounds derived from U 233 or compounds of this product | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

28444020 | — — — Artificial radioactive isotopes (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28444030 | — — — Compounds of artificial radioactive isotopes (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28444080 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28445000 | — Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

2845 | Isotopes other than those of heading 2844; compounds, inorganic or organic, of such isotopes, whether or not chemically defined | | | |

28451000 | — Heavy water (deuterium oxide) (Euratom) | 5,5 | Year 3 | |

284590 | — Other | | | |

28459010 | — — Deuterium and compounds thereof; hydrogen and compounds thereof, enriched in deuterium; mixtures and solutions containing these products (Euratom) | 5,5 | Year 3 | |

28459090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2846 | Compounds, inorganic or organic, of rare-earth metals, of yttrium or of scandium or of mixtures of these metals | | | |

28461000 | — Cerium compounds | 0,0 | Year 0 | |

28469000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

28470000 | Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea | 0,0 | Year 0 | |

28480000 | Phosphides, whether or not chemically defined, excluding ferrophosphorus | 0,0 | Year 0 | |

2849 | Carbides, whether or not chemically defined | | | |

28491000 | — Of calcium | 0,0 | Year 0 | |

28492000 | — Of silicon | 2,0 | Year 3 | |

284990 | — Other | | | |

28499010 | — — Of boron | 0,0 | Year 0 | |

28499030 | — — Of tungsten | 2,0 | Year 3 | |

28499050 | — — Of aluminium; of chromium; of molybdenum; of vanadium; of tantalum; of titanium | 0,0 | Year 0 | |

28499090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

285000 | Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether or not chemically defined, other than compounds which are also carbides of heading 2849 | | | |

28500020 | — Hydrides; nitrides | 0,0 | Year 0 | |

28500050 | — Azides | 0,0 | Year 0 | |

28500070 | — Silicides | 2,0 | Year 3 | |

28500090 | — Borides | 0,0 | Year 0 | |

285100 | Other inorganic compounds (including distilled or conductivity water and water of similar purity); liquid air (whether or not rare gases have been removed); compressed air; amalgams, other than amalgams of precious metals | | | |

28510010 | — Distilled and conductivity water and water of similar purity | 0,0 | Year 0 | |

28510030 | — Liquid air (whether or not rare gases have been removed); compressed air | 0,0 | Year 0 | |

28510050 | — Cyanogen chloride | 0,0 | Year 0 | |

28510080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

29 | ORGANIC CHEMICALS | | | |

I.HYDROCARBONS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2901 | Acyclic hydrocarbons | | | |

290110 | — Saturated | | | |

29011010 | — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

29011090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— Unsaturated | | | |

290121 | — — Ethylene | | | |

29012110 | — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

29012190 | — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

290122 | — — Propene (propylene) | | | |

29012210 | — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

29012290 | — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

290123 | — — Butene (butylene) and isomers thereof | | | |

— — — But-1-ene and but-2-ene | | | |

29012311 | — — — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

29012319 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

29012391 | — — — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

29012399 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

290124 | — — Buta-1,3-diene and isoprene | | | |

— — — Buta-1,3-diene | | | |

29012411 | — — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

29012419 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— — — Isoprene | | | |

29012491 | — — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

29012499 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

290129 | — — Other | | | |

29012920 | — — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

29012980 | — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

2902 | Cyclic hydrocarbons | | | |

— Cyclanes, cyclenes and cycloterpenes | | | |

29021100 | — — Cyclohexane | 0,0 | Year 0 | |

290219 | — — Other | | | |

29021910 | — — — Cycloterpenes | 0,0 | Year 0 | |

29021930 | — — — Azulene and its alkyl derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29021990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29022000 | — Benzene | 0,0 | Year 0 | |

290230 | — Toluene | | | |

29023000 | — Toluene | 0,0 | Year 0 | |

— Xylenes | | | |

29024100 | — — o-Xylene | 0,0 | Year 0 | |

29024200 | — — m-Xylene | 0,0 | Year 0 | |

29024300 | — — p-Xylene | 0,0 | Year 0 | |

29024400 | — — Mixed xylene isomers | 0,0 | Year 0 | |

29025000 | — Styrene | 0,0 | Year 0 | |

29026000 | — Ethylbenzene | 0,0 | Year 0 | |

29027000 | — Cumene | 0,0 | Year 0 | |

290290 | — Other | | | |

29029010 | — — Naphthalene and anthracene | 0,0 | Year 0 | |

29029030 | — — Biphenyl and terphenyls | 0,0 | Year 0 | |

29029050 | — — Vinyltoluenes | 0,0 | Year 0 | |

29029060 | — — 1,3-Diisopropylbenzene | 0,0 | Year 0 | |

29029080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2903 | Halogenated derivatives of hydrocarbons | | | |

— Saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons | | | |

29031100 | — — Chloromethane (methyl chloride) and chloroethane (ethyl chloride) | 3,3 | Year 3 | |

29031200 | — — Dichloromethane (methylene chloride) | 3,3 | Year 3 | |

29031300 | — — Chloroform (trichloromethane) | 3,3 | Year 3 | |

29031400 | — — Carbon tetrachloride | 3,3 | Year 3 | |

29031500 | — — 1,2-Dichloroethane (ethylene dichloride) | 3,3 | Year 3 | |

290319 | — — Other: | | | |

29031910 | — — — 1,1,1-Trichloroethane (methylchloroform) | 3,3 | Year 3 | |

29031980 | — — — Other | 3,3 | Year 3 | |

— Unsaturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons | | | |

29032100 | — — Vinyl chloride (chloroethylene) | 3,3 | Year 3 | |

29032200 | — — Trichloroethylene | 3,3 | Year 3 | |

29032300 | — — Tetrachloroethylene (perchloroethylene) | 3,3 | Year 3 | |

29032900 | — — Other | 3,3 | Year 3 | |

290330 | — Fluorinated, brominated or iodinated derivatives of acyclic hydrocarbons | | | |

— — Bromides | | | |

29033033 | — — — Bromomethane (methyl bromide) | 2,0 | Year 3 | |

29033035 | — — — Dibromomethane | 0,0 | Year 0 | |

29033036 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29033080 | — — Fluorides and iodides | 2,0 | Year 3 | |

— Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens | | | |

29034100 | — — Trichlorofluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034200 | — — Dichlorodifluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034300 | — — Trichlorotrifluoroethanes | 2,0 | Year 3 | |

290344 | — — Dichlorotetrafluoroethanes and chloropentafluoroethane | | | |

29034410 | — — — Dichlorotetrafluoroethanes | 2,0 | Year 3 | |

29034490 | — — — Chloropentafluoroethane | 2,0 | Year 3 | |

290345 | — — Other derivatives perhalogenated only with fluorine and chlorine | | | |

29034510 | — — — Chlorotrifluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034515 | — — — Pentachlorofluoroethane | 2,0 | Year 3 | |

29034520 | — — — Tetrachlorodifluoroethanes | 2,0 | Year 3 | |

29034525 | — — — Heptachlorofluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034530 | — — — Hexachlorodifluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034535 | — — — Pentachlorotrifluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034540 | — — — Tetrachlorotetrafluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034545 | — — — Trichloropentafluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034550 | — — — Dichlorohexafluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034555 | — — — Chloroheptafluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034590 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

290346 | — — Bromochlorodifluoromethane, bromotrifluoromethane and dibromotetrafluoroethanes | | | |

29034610 | — — — Bromochlorodifluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034620 | — — — Bromotrifluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034690 | — — — Dibromotetrafluoroethanes | 2,0 | Year 3 | |

29034700 | — — Other perhalogenated derivatives | 2,0 | Year 3 | |

290349 | — — Other | | | |

— — — Halogenated only with fluorine and chlorine | | | |

29034910 | — — — — Of methane, ethane or propane | 2,0 | Year 3 | |

29034920 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— — — Halogenated only with fluorine and bromine | | | |

29034930 | — — — — Of methane, ethane or propane | 2,0 | Year 3 | |

29034940 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29034980 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Halogenated derivatives of cyclanic, cyclenic or cycloterpenic hydrocarbons | | | |

29035100 | — — 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane | 2,0 | Year 3 | |

290359 | — — Other | | | |

29035910 | — — — 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane | 0,0 | Year 0 | |

29035930 | — — — Tetrabromocyclooctanes | 0,0 | Year 0 | |

29035990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons | | | |

29036100 | — — Chlorobenzene, o-dichlorobenzene and p-dichlorobenzene | 2,0 | Year 3 | |

29036200 | — — Hexachlorobenzene and DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane) | 2,0 | Year 3 | |

290369 | — — Other | | | |

29036910 | — — — 2,3,4,5,6-Pentabromoethylbenzene | 0,0 | Year 0 | |

29036990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2904 | Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated | | | |

29041000 | — Derivatives containing only sulpho groups, their salts and ethyl esters | 0,0 | Year 0 | |

29042000 | — Derivatives containing only nitro or only nitroso groups | 1,9 | Year 3 | |

290490 | — Other | | | |

29049020 | — — Sulphohalogenated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29049040 | — — Trichloronitromethane (chloropicrin) | 0,0 | Year 0 | |

29049085 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

II.ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2905 | Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Saturated monohydric alcohols | | | |

29051100 | — — Methanol (methyl alcohol) | 3,5 | Year 0 | |

29051200 | — — Propan-1-ol (propyl alcohol) and propan-2-ol (isopropyl alcohol) | 2,0 | Year 3 | |

29051300 | — — Butan-1-ol (n-butyl alcohol) | 2,0 | Year 3 | |

290514 | — — Other butanols | | | |

29051410 | — — — 2-Methylpropan-2-ol (tert-butyl alcohol) | 1,1 | Year 3 | |

29051490 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29051500 | — — Pentanol (amyl alcohol) and isomers thereof | 2,0 | Year 3 | |

290516 | — — Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof | | | |

29051610 | — — — 2-Ethylhexan-1-ol | 2,0 | Year 3 | |

29051620 | — — — Octan-2-ol | 0,0 | Year 0 | |

29051680 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29051700 | — — Dodecan-1-ol (lauryl alcohol), hexadecan-1-ol (cetyl alcohol) and octadecan-1-ol (stearyl alcohol) | 2,0 | Year 3 | |

29051900 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Unsaturated monohydric alcohols | | | |

290522 | — — Acyclic terpene alcohols | | | |

29052210 | — — — Geraniol, citronellol, linalol, rhodinol and nerol | 2,0 | Year 3 | |

29052290 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

290529 | — — Other | | | |

29052910 | — — — Allyl alcohol | 2,0 | Year 3 | |

29052990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Diols | | | |

29053100 | — — Ethylene glycol (ethanediol) | 3,5 | Year 3 | |

29053200 | — — Propylene glycol (propane-1,2-diol) | 3,5 | Year 3 | |

290539 | — — Other | | | |

29053910 | — — — 2-Methylpentane-2,4-diol (hexylene glycol) | 3,5 | Year 3 | |

29053920 | — — — Butane-1,3-diol | 0,0 | Year 0 | |

29053930 | — — — 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol | 0,0 | Year 0 | |

29053980 | — — — Other | 3,5 | Year 3 | |

— Other polyhydric alcohols | | | |

29054100 | — — 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol (trimethylolpropane) | 3,5 | Year 3 | |

29054200 | — — Pentaerythritol | 3,5 | Year 3 | |

29054300 | — — Mannitol | — | | |

290544 | — — D-glucitol (sorbitol) | | | |

— — — In aqueous solution | | | |

29054411 | — — — — Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content | — | | |

29054419 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

29054491 | — — — — Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content | — | | |

29054499 | — — — — Other | — | | |

29054500 | — — Glycerol | 0,0 | Year 0 | |

290549 | — — Other | | | |

29054910 | — — — Triols; tetrols | 3,5 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

— — — — Esters of glycerol formed with acid-function compounds of heading No 2904 | | | |

29054951 | — — — — — With sulphohalogenated derivatives | 2,0 | Year 3 | |

29054959 | — — — — — Other | 3,1 | Year 3 | |

29054990 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of acyclic alcohols: | | | |

29055100 | — — Ethchlorvynol (INN) | 0,0 | Year 0 | |

290559 | — — Other: | | | |

29055910 | — — — Of monohydric alcohols | 2,0 | Year 0 | |

— — — Of polyhydric alcohols: | | | |

29055991 | — — — — 2,2-Bis(bromomethyl)propanediol | 0,0 | Year 0 | |

29055999 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2906 | Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic | | | |

29061100 | — — Menthol | 0,0 | Year 0 | |

29061200 | — — Cyclohexanol, methylcyclohexanols and dimethylcyclohexanols | 0,0 | Year 0 | |

290613 | — — Sterols and inositols | | | |

29061310 | — — — Sterols | 0,0 | Year 0 | |

29061390 | — — — Inositols | 0,0 | Year 0 | |

29061400 | — — Terpineols | 0,0 | Year 0 | |

29061900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Aromatic | | | |

29062100 | — — Benzyl alcohol | 0,0 | Year 0 | |

29062900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

III.PHENOLS, PHENOL-ALCOHOLS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2907 | Phenols; phenol-alcohols | | | |

— Monophenols | | | |

29071100 | — — Phenol (hydroxybenzene) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29071200 | — — Cresols and their salts | 0,0 | Year 0 | |

29071300 | — — Octylphenol, nonylphenol and their isomers; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29071400 | — — Xylenols and their salts | 0,0 | Year 0 | |

290715 | — — Naphthols and their salts | | | |

29071510 | — — — 1-Naphthol | 0,0 | Year 0 | |

29071590 | — — — Other | 3,7 | Year 3 | |

29071900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Polyphenols | | | |

— Polyphenols; phenol-alcohols: | | | |

29072100 | — — Resorcinol and its salts | 0,0 | Year 0 | |

290722 | — — Hydroquinone (quinol) and its salts | | | |

29072210 | — — — Hydroquinone (quinol) | 2,0 | Year 3 | |

29072290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29072300 | — — 4,4′-Isopropylidenediphenol (bisphenol A, diphenylolpropane) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29072900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2908 | Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-alcohols | | | |

29081000 | — Derivatives containing only halogen substituents and their salts | 0,0 | Year 0 | |

29082000 | — Derivatives containing only sulpho groups, their salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29089000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

IV.ETHERS, ALCOHOL PEROXIDES, ETHER PEROXIDES, KETONE PEROXIDES, EPOXIDES WITH A THREE-MEMBERED RING, ACETALS AND HEMIACETALS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2909 | Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides (whether or not chemically defined), and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Acyclic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29091100 | — — Diethyl ether | 2,0 | Year 3 | |

29091900 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29092000 | — Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 2,0 | Year 3 | |

290930 | — Aromatic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29093010 | — — Diphenyl ether | 0,0 | Year 0 | |

— — Brominated derivatives | | | |

29093031 | — — — Pentabromodiphenylether; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromophenoxy)benzene | 0,0 | Year 0 | |

29093035 | — — — 1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane, for the manufacture of acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) | 0,0 | Year 0 | |

29093038 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29093090 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Ether-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29094100 | — — 2,2′-Oxydiethanol (diethylene glycol, digol) | 2,0 | Year 3 | |

29094200 | — — Monomethyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol | 2,0 | Year 3 | |

29094300 | — — Monobutyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol | 2,0 | Year 3 | |

29094400 | — — Other monoalkylethers of ethylene glycol or of diethylene glycol | 2,0 | Year 3 | |

290949 | — — Other | | | |

— — — Acyclic | | | |

29094911 | — — — — 2-(2-Chloroethoxy)ethanol | 0,0 | Year 0 | |

29094919 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29094990 | — — — Cyclic | 2,0 | Year 3 | |

290950 | — Ether-phenols, ether-alcohol-phenols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29095010 | — — Guaiacol and guaiacolsuphonates of potassium | 3,1 | Year 3 | |

29095090 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29096000 | — Alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 2,0 | Year 3 | |

2910 | Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three-membered ring, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29101000 | — Oxirane (ethylene oxide) | 0,0 | Year 0 | |

29102000 | — Methyloxirane (propylene oxide) | 0,0 | Year 0 | |

29103000 | — 1-Chloro-2,3-epoxypropane (epichlorohydrin) | 0,0 | Year 0 | |

29109000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

29110000 | Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

V.ALDEHYDE-FUNCTION COMPOUNDS

2912 | Aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic polymers of aldehydes; paraformaldehyde | | | |

— Acyclic aldehydes without other oxygen function | | | |

29121100 | — — Methanal (formaldehyde) | 0,0 | Year 0 | |

29121200 | — — Ethanal (acetaldehyde) | 0,0 | Year 0 | |

29121300 | — — Butanal (butyraldehyde, normal isomer) | 0,0 | Year 0 | |

29121900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Cyclic aldehydes without other oxygen function | | | |

29122100 | — — Benzaldehyde | 0,0 | Year 0 | |

29122900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29123000 | — Aldehyde-alcohols | 0,0 | Year 0 | |

— Aldehyde-ethers, aldehyde-phenols and aldehydes with other oxygen function | | | |

29124100 | — — Vanillin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde) | 2,0 | Year 3 | |

29124200 | — — Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) | 0,0 | Year 0 | |

29124900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29125000 | — Cyclic polymers of aldehydes | 0,0 | Year 0 | |

29126000 | — Paraformaldehyde | 0,0 | Year 0 | |

29130000 | Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of products of heading 2912 | 0,0 | Year 0 | |

VI.KETONE-FUNCTION COMPOUNDS AND QUINONE-FUNCTION COMPOUNDS

2914 | Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Acyclic ketones without other oxygen function | | | |

29141100 | — — Acetone | 2,0 | Year 3 | |

29141200 | — — Butanone (methyl ethyl ketone) | 0,0 | Year 0 | |

29141300 | — — 4-Methylpentan-2-one (methyl isobutyl ketone) | 0,0 | Year 0 | |

291419 | — — Other | | | |

29141910 | — — — 5-Methylhexan-2-one | 0,0 | Year 0 | |

29141990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ketones without other oxygen function | | | |

29142100 | — — Camphor | 2,0 | Year 3 | |

29142200 | — — Cyclohexanone and methylcyclohexanones | 1,9 | Year 3 | |

29142300 | — — Ionones and methylionones | 0,0 | Year 0 | |

29142900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Aromatic ketones without other oxygen function | | | |

29143100 | — — Phenylacetone (phenylpropan-2-one) | 0,0 | Year 0 | |

29143900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

291440 | — Ketone-alcohols and ketone-aldehydes | | | |

29144010 | — — 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-one (diacetone alcohol) | 0,0 | Year 0 | |

29144090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29145000 | — Ketone-phenols and ketones with other oxygen function | 0,0 | Year 0 | |

— Quinones | | | |

29146100 | — — Anthraquinone | 0,0 | Year 0 | |

291469 | — — Other | | | |

29146910 | — — — 1,4-Naphthoquinone | 0,0 | Year 0 | |

29146990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

291470 | — Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29147010 | — — 4′-tert-Butyl-2′,6′-dimethyl-3′,5′-dinitroacetophenone (musk ketone) | 0,0 | Year 0 | |

29147090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

VII.CARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2915 | Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Formic acid, its salts and esters | | | |

29151100 | — — Formic acid | 2,0 | Year 3 | |

29151200 | — — Salts of formic acid | 2,0 | Year 3 | |

29151300 | — — Esters of formic acid | 2,0 | Year 3 | |

— Acetic acid and its salts; acetic anhydride | | | |

29152100 | — — Acetic acid | 4,3 | Year 3 | |

29152200 | — — Sodium acetate | 3,9 | Year 3 | |

29152300 | — — Cobalt acetates | 3,1 | Year 3 | |

29152400 | — — Acetic anhydride | 2,0 | Year 3 | |

29152900 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Esters of acetic acid | | | |

29153100 | — — Ethyl acetate | 3,2 | Year 3 | |

29153200 | — — Vinyl acetate | 3,2 | Year 3 | |

29153300 | — — n-Butyl acetate | 2,0 | Year 3 | |

29153400 | — — Isobutyl acetate | 2,0 | Year 3 | |

29153500 | — — 2-Ethoxyethyl acetate | 2,0 | Year 3 | |

291539 | — — Other | | | |

29153910 | — — — Propyl acetate and isopropyl acetate | 3,2 | Year 3 | |

29153930 | — — — Methyl acetate, pentyl acetate (amyl acetate), isopentyl acetate (isoamyl acetate) and glycerol acetates | 2,0 | Year 3 | |

29153950 | — — — p-Tolyl acetate, phenylpropyl acetates, benzyl acetate, rhodinyl acetate, santalyl acetate and the acetates of phenylethane-1,2-diol | 2,0 | Year 3 | |

29153990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29154000 | — Mono-, di-or trichloroacetic acids, their salts and esters | 2,0 | Year 3 | |

29155000 | — Propionic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

291560 | — Butanoic acids, pentanoic acids, their salts and esters | | | |

— — Butanoic acids and their salts and esters: | | | |

29156011 | — — — 1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate | 0,0 | Year 0 | |

29156019 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29156090 | — — Pentanoic acids and their salts and esters | 2,0 | Year 3 | |

291570 | — Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters | | | |

29157015 | — — Palmitic acid | 2,0 | Year 3 | |

29157020 | — — Salts and esters of palmitic acid | 2,0 | Year 3 | |

29157025 | — — Stearic acid | 2,0 | Year 3 | |

29157030 | — — Salts of stearic acid | 2,0 | Year 3 | |

29157080 | — — Esters of stearic acid | 2,0 | Year 3 | |

291590 | — Other | | | |

29159010 | — — Lauric acid | 2,0 | Year 3 | |

29159020 | — — Chloroformates | 2,0 | Year 3 | |

29159080 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2916 | Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

291611 | — — Acrylic acid and its salts | | | |

29161110 | — — — Acrylic acid | 2,2 | Year 3 | |

29161190 | — — — Salts of acrylic acid | 0,0 | Year 0 | |

291612 | — — Esters of acrylic acid | | | |

29161210 | — — — Methyl acrylate | 3,0 | Year 3 | |

29161220 | — — — Ethyl acrylate | 3,0 | Year 3 | |

29161290 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

29161300 | — — Methacrylic acid and its salts | 0,0 | Year 0 | |

291614 | — — Esters of methacrylic acid | | | |

29161410 | — — — Methyl methacrylate | 2,2 | Year 3 | |

29161490 | — — — Other | 2,2 | Year 3 | |

29161500 | — — Oleic, linoleic or linolenic acids, their salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

291619 | — — Other | | | |

29161910 | — — — Undecenoic acids and their salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29161930 | — — — Hexa-2,4-dienoic acid (sorbic acid) | 0,0 | Year 0 | |

29161940 | — — — Crotonic acid | 0,0 | Year 0 | |

29161980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29162000 | — Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

— Aromatic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29163100 | — — Benzoic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

291632 | — — Benzoyl peroxide and benzoyl chloride | | | |

29163210 | — — — Benzoyl peroxide | 0,0 | Year 0 | |

29163290 | — — — Benzoyl chloride | 0,0 | Year 0 | |

29163400 | — — Phenylacetic acid and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29163500 | — — Esters of phenylacetic acid | 0,0 | Year 0 | |

29163900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2917 | Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29171100 | — — Oxalic acid, its salts and esters | 3,0 | Year 3 | |

291712 | — — Adipic acid, its salts and esters | | | |

29171210 | — — — Adipic acid and its salts | 2,9 | Year 3 | |

29171290 | — — — Esters of adipic acid | 0,0 | Year 0 | |

291713 | — — Azelaic acid, sebacic acid, their salts and esters | | | |

29171310 | — — — Sebacic acid | 0,0 | Year 0 | |

29171390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29171400 | — — Maleic anhydride | 2,2 | Year 3 | |

291719 | — — Other | | | |

29171910 | — — — Malonic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29171990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29172000 | — Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

— Aromatic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29173100 | — — Dibutyl orthophthalates | 0,0 | Year 0 | |

29173200 | — — Dioctyl orthophthalates | 2,9 | Year 3 | |

29173300 | — — Dinonyl or didecyl orthophthalates | 0,0 | Year 0 | |

29173400 | — — Other esters of orthophthalic acid | 0,0 | Year 0 | |

29173500 | — — Phthalic anhydride | 2,9 | Year 3 | |

29173600 | — — Terephthalic acid and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29173700 | — — Dimethyl terephthalate | 0,0 | Year 0 | |

291739 | — — Other | | | |

— — — Brominated derivatives | | | |

29173911 | — — — — Ester or anhydride of tetrabromophthalic acid | 0,0 | Year 0 | |

29173919 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

29173930 | — — — — Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid | 0,0 | Year 0 | |

29173940 | — — — — Isophthaloyl dichloride, containing by weight 0.8 % or less of terephthaloyl dichloride | 0,0 | Year 0 | |

29173950 | — — — — Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid | 0,0 | Year 0 | |

29173960 | — — — — Tetrachlorophthalic anhydride | 0,0 | Year 0 | |

29173970 | — — — — Sodium 3,5-bis(methoxycarbonyl)benzenesulphonate | 0,0 | Year 0 | |

29173980 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2918 | Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29181100 | — — Lactic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29181200 | — — Tartaric acid | 0,0 | Year 0 | |

29181300 | — — Salts and esters of tartaric acid | 0,0 | Year 0 | |

29181400 | — — Citric acid | 4,3 | Year 3 | |

29181500 | — — Salts and esters of citric acid | 3,0 | Year 3 | |

29181600 | — — Gluconic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

291819 | — — Other | | | |

29181930 | — — — Cholic acid, 3-alpha,12-alpha-dihydroxy-5-beta-cholan-24-oic acid (deoxycholic acid), their salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29181940 | — — — 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid | 0,0 | Year 0 | |

29181980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Carboxylic acids with phenol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29182100 | — — Salicylic acid and its salts | 2,2 | Year 3 | |

29182200 | — — O-Acetylsalicylic acid, its salts and esters | 4,1 | Year 3 | |

291823 | — — Other esters of salicylic acid and their salts | | | |

29182310 | — — — Methyl salicylate and phenyl salicylate (salol) | 0,0 | Year 0 | |

29182390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

291829 | — — Other | | | |

29182910 | — — — Sulphosalicylic acids, hydroxynaphthoic acids; their salts and esters | 2,2 | Year 3 | |

29182930 | — — — 4-Hydroxybenzoic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29182950 | — — — Gallic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29182990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29183000 | — Carboxylic acids with aldehyde or ketone function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

291890 | — Other | | | |

29189010 | — — 2,6-Dimethoxybenzoic acid | 0,0 | Year 0 | |

29189020 | — — Dicamba (ISO) | 0,0 | Year 0 | |

29189030 | — — Sodium phenoxyacetate | 0,0 | Year 0 | |

29189090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

VIII.ESTERS OF INORGANIC ACIDS OF NON-METALS AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

291900 | Phosphoric esters and their salts, including lactophosphates; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29190010 | — Tributyl phosphates, triphenyl phosphate, tritolyl phosphates, trixylyl phosphates, and tris(2-chloroethyl) phosphate | 0,0 | Year 0 | |

29190090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2920 | Esters of other inorganic acids of non-metals (excluding esters of hydrogen halides) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: | | | |

29201000 | — Thiophosphoric esters (phosphorothioates) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

292090 | — Other | | | |

29209010 | — — Sulphuric esters and carbonic esters and their salts, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29209020 | — — Dimethyl phosphonate (dimethyl phosphite) | 0,0 | Year 0 | |

29209030 | — — Trimethyl phosphite (trimethoxyphosphine) | 0,0 | Year 0 | |

29209040 | — — Triethyl phosphite | 0,0 | Year 0 | |

29209050 | — — Diethyl phosphonate (diethyl hydrogenphosphite) (diethyl phosphite) | 0,0 | Year 0 | |

29209085 | — — Other products | 0,0 | Year 0 | |

IX.NITROGEN-FUNCTION COMPOUNDS

2921 | Amine-function compounds | | | |

— Acyclic monoamines and their derivatives; salts thereof | | | |

292111 | — — Methylamine, di-or trimethylamine and their salts | | | |

29211110 | — — — Methylamine, di-or trimethylamine | 4,1 | Year 3 | |

29211190 | — — — Salts | 4,1 | Year 3 | |

29211200 | — — Diethylamine and its salts | 2,2 | Year 3 | |

292119 | — — Other | | | |

29211910 | — — — Triethylamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29211930 | — — — Isopropylamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29211940 | — — — 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine | 0,0 | Year 0 | |

29211980 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Acyclic polyamines and their derivatives; salts thereof | | | |

29212100 | — — Ethylenediamine and its salts | 2,5 | Year 3 | |

29212200 | — — Hexamethylenediamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29212900 | — — Other | 2,5 | Year 3 | |

292130 | — Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic mono-or polyamines, and their derivatives; salts thereof | | | |

29213010 | — — Cyclohexylamine and cyclohexyldimethylamine, and their salts | 2,8 | Year 3 | |

29213091 | — — Cyclohex-1,3-ylenediamine (1,3-diaminocyclohexane) | 0,0 | Year 0 | |

29213099 | — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Aromatic monoamines and their derivatives; salts thereof | | | |

29214100 | — — Aniline and its salts | 4,1 | Year 3 | |

292142 | — — Aniline derivatives and their salts | | | |

29214210 | — — — Halogenated, sulphonated, nitrated and nitrosated derivatives and their salts | 4,1 | Year 3 | |

29214290 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

29214300 | — — Toluidines and their derivatives; salts thereof | 3,0 | Year 3 | |

29214400 | — — Diphenylamine and its derivatives; salts thereof | 3,0 | Year 3 | |

29214500 | — — 1-Naphthylamine (alpha-naphthylamine), 2-naphthylamine (beta-naphthylamine) and their derivatives; salts thereof | 3,0 | Year 3 | |

29214600 | — — Amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), etilamfetamine (INN), fencamfamin (INN), lefetamine (INN), levamfetamine (INN), mefenorex (INN) and phentermine (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

292149 | — — Other: | | | |

29214910 | — — — Xylidines and their derivatives; salts thereof | 3,0 | Year 3 | |

29214980 | — — — Other | 3,0 | Year 0 | |

— Aromatic polyamines and their derivatives; salts thereof | | | |

292151 | — — o-, m-, p-Phenylenediamine, diaminotoluenes, and their derivatives; salts thereof | | | |

— — — o-, m-, p-Phenylenediamine, diaminotoluenes and their halogenated, sulphonated, nitrated and nitrosated derivatives; salts thereof | | | |

29215111 | — — — — m-Phenylenediamine, of a purity by weight of 99 % or more and containing: -1 % or less by weight of water, -200 mg/kg or less of o-phenylenediamine and -450 mg/kg or less of p-phenylenediamine | 0,0 | Year 0 | |

29215119 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

29215190 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

292159 | — — Other | | | |

29215910 | — — — m-Phenylenebis(methylamine) | 0,0 | Year 0 | |

29215920 | — — — 2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline | 0,0 | Year 0 | |

29215930 | — — — 4,4′-Bi-o-toluidine | 0,0 | Year 0 | |

29215940 | — — — 1,8-Naphthylenediamine | 0,0 | Year 0 | |

29215990 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

2922 | Oxygen-function amino-compounds: | | | |

— Amino-alcohols, other than those containing more than one kind of oxygen function, their ethers and esters; salts thereof: | | | |

29221100 | — — Monoethanolamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29221200 | — — Diethanolamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

292213 | — — Triethanolamine and its salts | | | |

29221310 | — — — Triethanolamine | 3,0 | Year 3 | |

29221390 | — — — Salts of triethanolamine | 3,0 | Year 3 | |

29221400 | — — Dextropropoxyphene (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

292219 | — — Other: | | | |

29221910 | — — — N-Ethyldiethanolamine | 3,0 | Year 3 | |

29221920 | — — — 2,2′-Methyliminodiethanol (N-methyldiethanolamine) | 3,0 | Year 3 | |

29221980 | — — — Other | 3,0 | Year 0 | |

— Amino-naphthols and other amino-phenols, other than those containing more than one kind of oxygen function, their ethers and esters; salts thereof: | | | |

29222100 | — — Aminohydroxynaphthalenesulphonic acids and their salts | 3,0 | Year 3 | |

29222200 | — — Anisidines, dianisidines, phenetidines, and their salts | 3,0 | Year 3 | |

29222900 | — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Amino-aldehydes, amino-ketones and amino-quinones, other than those containing more than one kind of oxygen function; salts thereof: | | | |

29223100 | — — Amfepramone (INN), methadone (INN) and normethadone (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29223900 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

— Amino-acids, other than those containing more than one kind of oxygen function, and their esters; salts thereof: | | | |

29224100 | — — Lysine and its esters; salts thereof | 2,8 | Year 3 | |

29224200 | — — Glutamic acid and its salts | 4,7 | Year 0 | |

29224300 | — — Anthranilic acid and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29224400 | — — Tilidine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

292249 | — — Other: | | | |

29224910 | — — — Glycine | 3,0 | Year 3 | |

29224920 | — — — ß-Alanine | 0,0 | Year 0 | |

29224995 | — — — Other | 3,0 | Year 0 | |

29225000 | — Amino-alcohol-phenols, amino-acid-phenols and other amino-compounds with oxygen function | 3,0 | Year 3 | |

2923 | Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other phosphoaminolipids, whether or not chemically defined: | | | |

29231000 | — Choline and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29232000 | — Lecithins and other phosphoaminolipids | 0,0 | Year 0 | |

29239000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2924 | Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic acid: | | | |

— Acyclic amides (including acyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof: | | | |

29241100 | — — Meprobamate (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29241900 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

— Cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof | | | |

292421 | — — Ureines and their derivatives; salts thereof | | | |

29242110 | — — — Isoproturon (ISO) | 2,2 | Year 3 | |

29242190 | — — — Other | 2,2 | Year 3 | |

29242300 | — — 2-Acetamidobenzoic acid (N-acetylanthranilic acid) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29242400 | — — Ethinamate (INN) | 0,0 | Year 0 | |

292429 | — — Other: | | | |

29242910 | — — — Lidocaine (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29242930 | — — — Paracetamol (INN) | 3,0 | Year 3 | |

29242995 | — — — Other | 2,2 | Year 0 | |

2925 | Carboxyimide-function compounds (including saccharin and its salts) and imine-function compounds: | | | |

— Imides and their derivatives; salts thereof: | | | |

29251100 | — — Saccharin and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29251200 | — — Glutethimide (INN) | 0,0 | Year 0 | |

292519 | — — Other: | | | |

29251910 | — — — 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Octabromo-N,N′-ethylenediphthalimide | 0,0 | Year 0 | |

29251930 | — — — N,N′-Ethylenebis(4,5-dibromohexahydro-3,6-methanophthalimide) | 0,0 | Year 0 | |

29251995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29252000 | — Imines and their derivatives; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

2926 | Nitrile-function compounds | | | |

29261000 | — Acrylonitrile | 4,3 | Year 3 | |

29262000 | — 1-Cyanoguanidine (dicyandiamide) | 0,0 | Year 0 | |

29263000 | — Fenproporex (INN) and its salts; methadone (INN) intermediate (4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane). | 0,0 | Year 0 | |

292690 | — Other: | | | |

29269020 | — — Isophthalonitrile | 0,0 | Year 0 | |

29269095 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29270000 | Diazo-, azo-or azoxy-compounds | 2,2 | Year 3 | |

292800 | Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine | | | |

29280010 | — N,N-Bis(2-methoxyethyl)hydroxylamine | 0,0 | Year 0 | |

29280090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2929 | Compounds with other nitrogen function | | | |

292910 | — Isocyanates | | | |

29291010 | — — Methylphenylene diisocyanates (toluene diisocyanates) | 2,9 | Year 3 | |

29291090 | — — Other | 2,9 | Year 3 | |

29299000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

X.ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS, HETEROCYCLIC COMPOUNDS, NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS, AND SULPHONAMIDES

2930 | Organo-sulphur compounds | | | |

29301000 | — Dithiocarbonates (xanthates) | 0,0 | Year 0 | |

29302000 | — Thiocarbamates and dithiocarbamates | 0,0 | Year 0 | |

29303000 | — Thiuram mono-, di-or tetrasulphides | 0,0 | Year 0 | |

293040 | — Methionine | | | |

29304010 | — — Methionine (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29304090 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

293090 | — Other | | | |

29309012 | — — Cysteine | 3,0 | Year 3 | |

29309014 | — — Cystine | 3,0 | Year 3 | |

29309016 | — — Derivatives of cysteine or cystine | 3,0 | Year 3 | |

29309020 | — — Thiodiglycol (INN) (2,2′-thiodiethanol) | 3,0 | Year 3 | |

29309030 | — — DL-2-hydroxy-4-(methylthio)butyric acid | 0,0 | Year 0 | |

29309040 | — — 2,2′-Thiodiethylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] | 0,0 | Year 0 | |

29309050 | — — Mixture of isomers consisting of 4-methyl-2,6-bis(methylthio)-m-phenylenediamine and 2-methyl-4,6-bis(methylthio)-m-phenylenediamine | 0,0 | Year 0 | |

29309070 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

293100 | Other organo-inorganic compounds | | | |

29310010 | — Dimethyl methylphosphonate | 0,0 | Year 0 | |

29310020 | — Methylphosphonoyl difluoride (methylphosphonic difluoride) | 0,0 | Year 0 | |

29310030 | — Methylphosphonoyl dichloride (methylphosphonic dichloride) | 0,0 | Year 0 | |

29310095 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2932 | Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only | | | |

— Compounds containing an unfused furan ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

29321100 | — — Tetrahydrofuran | 0,0 | Year 0 | |

29321200 | — — 2-Furaldehyde (furfuraldehyde) | 3,0 | Year 3 | |

29321300 | — — Furfuryl alcohol and tetrahydrofurfuryl alcohol | 3,0 | Year 3 | |

29321900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Lactones | | | |

29322100 | — — Coumarin, methylcoumarins and ethylcoumarins | 3,0 | Year 3 | |

293229 | — — Other lactones | | | |

29322910 | — — — Phenolphthalein | 0,0 | Year 0 | |

29322920 | — — — 1-Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naphthyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2-naphthoic acid | 0,0 | Year 0 | |

29322930 | — — — 3′-Chloro-6′-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H), 9′-xanthen]-3-one | 0,0 | Year 0 | |

29322940 | — — — 6′-(N-Ethyl-p-toluidino)-2′-methylspiro[isobenzofuran-1(3H), 9′-xanthen]-3-one | 0,0 | Year 0 | |

29322950 | — — — Methyl-6-docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1-phenanthryl)-3-oxo-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1-yl]naphthalene-2-carboxylate | 0,0 | Year 0 | |

29322980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

29329100 | — — Isosafrole | 0,0 | Year 0 | |

29329200 | — — 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-one | 0,0 | Year 0 | |

29329300 | — — Piperonal | 0,0 | Year 0 | |

29329400 | — — Safrole | 0,0 | Year 0 | |

29329500 | — — Tetrahydrocannabinols (all isomers) | 0,0 | Year 0 | |

293299 | — — Other: | | | |

29329910 | — — — Benzofuran (coumarone) | 0,0 | Year 0 | |

29329950 | — — — Epoxides with a four-membered ring | 0,0 | Year 0 | |

29329970 | — — — Other cyclic acetals and internal hemiacetals, whether or not with other oxygen functions, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29329995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2933 | Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only | | | |

— Compounds containing an unfused pyrazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

293311 | — — Phenazone (antipyrin) and its derivatives | | | |

29331110 | — — — Propyphenazone (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29331190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293319 | — — Other | | | |

29331910 | — — — Phenylbutazone (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29331990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing an unfused imidazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

29332100 | — — Hydantoin and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

293329 | — — Other | | | |

29332910 | — — — Naphazoline hydrochloride (INNM) and naphazoline nitrate (INNM); phentolamine (INN); tolazoline hydrochloride (INNM) | 0,0 | Year 0 | |

29332990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing an unfused pyridine ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

29333100 | — — Pyridine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29333200 | — — Piperidine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29333300 | — — Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), diphenoxylate (INN), dipipanone (INN), fentanyl (INN), ketobemidone (INN), methylphenidate (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine (INN) intermediate A, phencyclidine (INN) (PCP), phenoperidine (INN), pipradrol (INN), piritramide (INN), propiram (INN) and trimeperidine (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

293339 | — — Other: | | | |

29333910 | — — — Iproniazid (INN); ketobemidone hydrochloride (INNM); pyridostigmine bromide (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29333920 | — — — 2,3,5,6-Tetrachloropyridine | 0,0 | Year 0 | |

29333925 | — — — 3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid | 0,0 | Year 0 | |

29333935 | — — — 2-Hydroxyethylammonium-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate | 0,0 | Year 0 | |

29333940 | — — — 2-Butoxyethyl(3,5,6-trichloro-2-pyridyloxy)acetate | 0,0 | Year 0 | |

29333945 | — — — 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine | 0,0 | Year 0 | |

29333950 | — — — Fluroxypyr (ISO), methyl ester | 0,0 | Year 0 | |

29333955 | — — — 4-Methylpyridine | 0,0 | Year 0 | |

29333999 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing in the structure a quinoline or isoquinoline ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused: | | | |

29334100 | — — Levorphanol (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

293349 | — — Other: | | | |

29334910 | — — — Halogen derivatives of quinoline; quinolinecarboxylic acid derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29334930 | — — — Dextromethorphan (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29334990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure: | | | |

29335200 | — — Malonylurea (barbituric acid) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

293353 | — — Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyclobarbital (INN), methylphenobarbital (INN), pentobarbital (INN), phenobarbital (INN), secbutabarbital (INN), secobarbital (INN) and vinylbital (INN); salts thereof: | | | |

29335310 | — — — Phenobarbital (INN), barbital (INN), and their salts | 0,0 | Year 0 | |

29335390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29335400 | — — Other derivatives of malonylurea (barbituric acid); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29335500 | — — Loprazolam (INN), mecloqualone (INN), methaqualone (INN) and zipeprol (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

293359 | — — Other: | | | |

29335910 | — — — Diazinon (ISO) | 0,0 | Year 0 | |

29335920 | — — — 1,4-Diazabicyclo[2,2,2]octane (triethylenediamine) | 0,0 | Year 0 | |

29335995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing an unfused triazine ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

29336100 | — — Melamine | 3,0 | Year 3 | |

293369 | — — Other | | | |

29336910 | — — — Atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogen, trimethylenetrinitramine) | 0,0 | Year 0 | |

29336920 | — — — Methenamine (INN) (hexamethylenetetramine) | 0,0 | Year 0 | |

29336930 | — — — 2,6-Di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]phenol | 0,0 | Year 0 | |

29336980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Lactams: | | | |

29337100 | — — 6-Hexanelactam (epsilon-caprolactam) | 0,0 | Year 0 | |

29337200 | — — Clobazam (INN) and methyprylon (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29337900 | — — Other lactams | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

293391 | — — Alprazolam (INN), camazepam (INN), chlordiazepoxide (INN), clonazepam (INN), clorazepate, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethyl loflazepate (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovalerone (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) and triazolam (INN); salts thereof: | | | |

29339110 | — — — Chlordiazepoxide (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29339190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293399 | — — Other: | | | |

29339910 | — — — Benzimidazole-2-thiol (mercaptobenzimidazole) | 0,0 | Year 0 | |

29339920 | — — — Indole, 3-methylindole (skatole), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenz[c,e]azepine (azapetine), phenindamine (INN) and their salts; imipramine hydrochloride (INNM) | 0,0 | Year 0 | |

29339930 | — — — Monoazepines | 0,0 | Year 0 | |

29339940 | — — — Diazepines | 0,0 | Year 0 | |

29339950 | — — — 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol | 0,0 | Year 0 | |

29339990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2934 | Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic compounds: | | | |

29341000 | — Compounds containing an unfused thiazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure | 0,0 | Year 0 | |

293420 | — Compounds containing a benzothiazole ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused | | | |

29342020 | — — Di(benzothiazol-2-yl)disulphide; benzothiazole-2-thiol (mercaptobenzothiazole) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29342080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293430 | — Compounds containing a phenothiazine ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused | | | |

29343010 | — — Thiethylperazine (INN); thioridazine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29343090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

29349100 | — — Aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dextromoramide (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemoline (INN), phendimetrazine (INN), phenmetrazine (INN) and sufentanil (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

293499 | — — Other: | | | |

29349910 | — — — Chlorprothixene (INN); thenalidine (INN) and its tartrates and maleates | 0,0 | Year 0 | |

29349920 | — — — Furazolidone (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29349930 | — — — 7-Aminocephalosporanic acid | 0,0 | Year 0 | |

29349940 | — — — Salts and esters of (6R, 7R)-3-acetoxymethyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phenylacetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | 0,0 | Year 0 | |

29349950 | — — — 1-[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]-2-methylpyridinium bromide | 0,0 | Year 0 | |

29349990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293500 | Sulphonamides | | | |

29350010 | — 3-{1-[7-(Hexadecylsulphonylamino)-1H-indole-3-yl]-3-oxo-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-dimethyl-1H-indole-7-sulphonamide | 0,0 | Year 0 | |

29350020 | — Metosulam (ISO) | 0,0 | Year 0 | |

29350090 | — Other | 3,0 | Year 3 | |

XI.PROVITAMINS, VITAMINS AND HORMONES

2936 | Provitamins and vitamins, natural or reproduced by synthesis (including natural concentrates), derivatives thereof used primarily as vitamins, and intermixtures of the foregoing, whether or not in any solvent | | | |

29361000 | — Provitamins, unmixed | 0,0 | Year 0 | |

— Vitamins and their derivatives, unmixed | | | |

29362100 | — — Vitamins A and their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362200 | — — Vitamin B1 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362300 | — — Vitamin B2 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362400 | — — D-or DL-Pantothenic acid (vitamin B3 or vitamin B5) and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362500 | — — Vitamin B6 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362600 | — — Vitamin B12 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362700 | — — Vitamin C and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362800 | — — Vitamin E and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

293629 | — — Other vitamins and their derivatives | | | |

29362910 | — — — Vitamin B9 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362930 | — — — Vitamin H and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293690 | — Other, including natural concentrates | | | |

— — Natural concentrates of vitamins | | | |

29369011 | — — — Natural concentrates of vitamins A + D | 0,0 | Year 0 | |

29369019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29369090 | — — Intermixtures, whether or not in any solvent | 0,0 | Year 0 | |

2937 | Hormones, prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, natural or reproduced by synthesis; derivatives and structural analogues thereof, including chain modified polypeptides, used primarily as hormones: | | | |

— Polypeptide hormones, protein hormones and glycoprotein hormones, their derivatives and structural analogues: | | | |

29371100 | — — Somatotropin, its derivatives and structural analogues | 0,0 | Year 0 | |

29371200 | — — Insulin and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29371900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Steroidal hormones, their derivatives and structural analogues: | | | |

29372100 | — — Cortisone, hydrocortisone, prednisone (dehydrocortisone) and prednisolone (dehydrohydrocortisone) | 0,0 | Year 0 | |

29372200 | — — Halogenated derivatives of corticosteroidal hormones | 0,0 | Year 0 | |

29372300 | — — Oestrogens and progestogens | 0,0 | Year 0 | |

29372900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Catecholamine hormones, their derivatives and structural analogues: | | | |

29373100 | — — Epinephrine | 0,0 | Year 0 | |

29373900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29374000 | — Amino-acid derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29375000 | — Prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, their derivatives and structural analogues | 0,0 | Year 0 | |

29379000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

XII.GLYCOSIDES AND VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES

2938 | Glycosides, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives | | | |

29381000 | — Rutoside (rutin) and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

293890 | — Other | | | |

29389010 | — — Digitalis glycosides | 0,0 | Year 0 | |

29389030 | — — Glycyrrhizic acid and glycyrrhizates | 0,0 | Year 0 | |

29389090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2939 | Vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives: | | | |

— Alkaloids of opium and their derivatives; salts thereof: | | | |

29391100 | — — Concentrates of poppy straw; buprenorphine (INN), codeine, dihydrocodeine (INN), ethylmorphine, etorphine (INN), heroin, hydrocodone (INN), hydromorphone (INN), morphine, nicomorphine (INN), oxycodone (INN), oxymorphone (INN), pholcodine (INN), thebacon (INN) and thebaine; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29391900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Alkaloids of cinchona and their derivatives; salts thereof | | | |

293921 | — — Quinine and its salts | | | |

29392110 | — — — Quinine and quinine sulphate | 0,0 | Year 0 | |

29392190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29392900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29393000 | — Caffeine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

— Ephedrines and their salts: | | | |

29394100 | — — Ephedrine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29394200 | — — Pseudoephedrine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29394300 | — — Cathine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29394900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Theophylline and aminophylline (theophylline-ethylenediamine) and their derivatives; salts thereof: | | | |

29395100 | — — Fenetylline (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29395900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Alkaloids of rye ergot and their derivatives; salts thereof | | | |

29396100 | — — Ergometrine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29396200 | — — Ergotamine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29396300 | — — Lysergic acid and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29396900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

293991 | — — Cocaine, ecgonine, levometamfetamine, metamfetamine (INN), metamfetamine racemate; salts, esters and other derivatives thereof: | | | |

— — — Cocaine and its salts: | | | |

29399111 | — — — — Crude cocaine | 0,0 | Year 0 | |

29399119 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29399190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293999 | — — Other: | | | |

29399910 | — — — Emetine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29399990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

XII.OTHER ORGANIC COMPOUNDS

294000 | Sugars, chemically pure, other than sucrose, lactose, maltose, glucose and fructose; sugar ethers, sugar acetals and sugar esters, and their salts, other than products of heading 2937, 2938 or 2939 | | | |

29400010 | — Rhamnose, raffinose and mannose | 0,0 | Year 0 | |

29400090 | — Other | 3,7 | Year 3 | |

2941 | Antibiotics | | | |

294110 | — Penicillins and their derivatives with a penicillanic acid structure; salts thereof | | | |

29411010 | — — Amoxicillin (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29411020 | — — Ampicillin (INN), metampicillin (INN), pivampicillin (INN), and their salts | 0,0 | Year 0 | |

29411090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

294120 | — Streptomycins and their derivatives; salts thereof | | | |

29412030 | — — Dihydrostreptomycin, its salts, esters and hydrates | 0,0 | Year 0 | |

29412080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29413000 | — Tetracyclines and their derivatives; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29414000 | — Chloramphenicol and its derivatives; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29415000 | — Erythromycin and its derivatives; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29419000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

29420000 | Other organic compounds | 0,0 | Year 0 | |

30 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | | | |

3001 | Glands and other organs for organo-therapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organo-therapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included | | | |

300110 | — Glands and other organs, dried, whether or not powdered | | | |

30011010 | — — Powdered | 0,0 | Year 0 | |

30011090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300120 | — Extracts of glands or other organs or of their secretions | | | |

30012010 | — — Of human origin | 0,0 | Year 0 | |

30012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300190 | — Other | | | |

30019010 | — — Of human origin | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

30019091 | — — — Heparin and its salts | 0,0 | Year 0 | |

30019099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3002 | Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products | | | |

300210 | — Antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes | | | |

30021010 | — — Antisera | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

30021091 | — — — Haemoglobin, blood globulins and serum globulins | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

30021095 | — — — — Of human origin | 0,0 | Year 0 | |

30021099 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30022000 | — Vaccines for human medicine | 0,0 | Year 0 | |

30023000 | — Vaccines for veterinary medicine | 0,0 | Year 0 | |

300290 | — Other | | | |

30029010 | — — Human blood | 0,0 | Year 0 | |

30029030 | — — Animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses | 0,0 | Year 0 | |

30029050 | — — Cultures of micro-organisms | 0,0 | Year 0 | |

30029090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3003 | Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale | | | |

30031000 | — Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

30032000 | — Containing other antibiotics | 0,0 | Year 0 | |

— Containing hormones or other products of heading 2937 but not containing antibiotics | | | |

30033100 | — — Containing insulin | 0,0 | Year 0 | |

30033900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30034000 | — Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones or other products of heading 2937 or antibiotics | 0,0 | Year 0 | |

300390 | — Other | | | |

30039010 | — — Containing iodine or iodine compounds | 0,0 | Year 0 | |

30039090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3004 | Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses (including those in the form of transdermal administration systems) or in forms or packings for retail sale: | | | |

300410 | — Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives | | | |

30041010 | — — Containing, as active substances, only penicillins or derivatives thereof with a penicillanic acid structure | 0,0 | Year 0 | |

30041090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300420 | — Containing other antibiotics | | | |

30042010 | — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30042090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Containing hormones or other products of heading 2937 but not containing antibiotics | | | |

300431 | — — Containing insulin | | | |

30043110 | — — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30043190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300432 | — — Containing corticosteroid hormones, their derivatives and structural analogues: | | | |

30043210 | — — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30043290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300439 | — — Other: | | | |

30043910 | — — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30043990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300440 | — Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones, other products of heading 2937 or antibiotics | | | |

30044010 | — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30044090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300450 | — Other medicaments containing vitamins or other products of heading 2936 | | | |

30045010 | — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30045090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300490 | — Other | | | |

— — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | | | |

30049011 | — — — Containing iodine or iodine compounds | 0,0 | Year 0 | |

30049019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

30049091 | — — — Containing iodine or iodine compounds | 0,0 | Year 0 | |

30049099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3005 | Wadding, gauze, bandages and similar articles (for example, dressings, adhesive plasters, poultices), impregnated or coated with pharmaceutical substances or put up in forms or packings for retail sale for medical, surgical, dental or veterinary purposes | | | |

30051000 | — Adhesive dressings and other articles having an adhesive layer | 0,0 | Year 0 | |

300590 | — Other | | | |

30059010 | — — Wadding and articles of wadding | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Of textile materials | | | |

30059031 | — — — — Gauze and articles of gauze | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

30059051 | — — — — — Of non-woven fabrics | 0,0 | Year 0 | |

30059055 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30059099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3006 | Pharmaceutical goods specified in note 4 to this chapter | | | |

300610 | — Sterile surgical catgut, similar sterile suture materials and sterile tissue adhesives for surgical wound closure; sterile laminaria and sterile laminaria tents; sterile absorbable surgical or dental haemostatics | | | |

30061010 | — — Sterile surgical catgut | 0,0 | Year 0 | |

30061090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30062000 | — Blood-grouping reagents | 0,0 | Year 0 | |

30063000 | — Opacifying preparations for X-ray examinations; diagnostic reagents designed to be administered to the patient | 0,0 | Year 0 | |

30064000 | — Dental cements and other dental fillings; bone reconstruction cements | 0,0 | Year 0 | |

30065000 | — First-aid boxes and kits | 0,0 | Year 0 | |

300660 | — Chemical contraceptive preparations based on hormones, on other products of heading 2937 or on spermicides: | | | |

— — Based on hormones or on other products of heading 2937: | | | |

30066011 | — — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30066019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30066090 | — — Based on spermicides | 0,0 | Year 0 | |

30067000 | — Gel preparations designed to be used in human or veterinary medicine as a lubricant for parts of the body for surgical operations or physical examinations or as a coupling agent between the body and medical instruments | 0,0 | Year 0 | |

30068000 | — Waste pharmaceuticals | 0,0 | Year 0 | |

31 | FERTILIZERS | | | |

31010000 | Animal or vegetable fertilizers, whether or not mixed together or chemically treated; fertilizers produced by the mixing or chemical treatment of animal or vegetable products | 0,0 | Year 0 | |

3102 | Mineral or chemical fertilizers, nitrogenous | | | |

310210 | — Urea, whether or not in aqueous solution | | | |

31021010 | — — Urea containing more than 45 % by weight of nitrogen on the dry anhydrous product | 7,4 | Year 0 | |

31021090 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

— Ammonium sulphate; double salts and mixtures of ammonium sulphate and ammonium nitrate | | | |

31022100 | — — Ammonium sulphate | 6,5 | Year 0 | |

31022900 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

310230 | — Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution | | | |

31023010 | — — In aqueous solution | 6,5 | Year 3 | |

31023090 | — — Other | 6,5 | Year 3 | |

310240 | — Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilizing substances | | | |

31024010 | — — With a nitrogen content not exceeding 28 % by weight | 6,5 | Year 0 | |

31024090 | — — With a nitrogen content exceeding 28 % by weight | 6,5 | Year 0 | |

310250 | — Sodium nitrate | | | |

31025010 | — — Natural sodium nitrate | 0,0 | Year 0 | |

31025090 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

31026000 | — Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate | 6,5 | Year 0 | |

31027000 | — Calcium cyanamide | 6,5 | Year 0 | |

31028000 | — Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or ammoniacal solution | 6,5 | Year 0 | |

31029000 | — Other, including mixtures not specified in the foregoing subheadings | 6,5 | Year 0 | |

3103 | Mineral or chemical fertilizers, phosphatic | | | |

310310 | — Superphosphates | | | |

31031010 | — — Containing more than 35 % by weight of diphosphorus pentaoxide | 4,8 | Year 0 | |

31031090 | — — Other | 4,8 | Year 0 | |

31032000 | — Basic slag | 0,0 | Year 0 | |

31039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3104 | Mineral or chemical fertilizers, potassic | | | |

31041000 | — Carnallite, sylvite and other crude natural potassium salts | 0,0 | Year 0 | |

310420 | — Potassium chloride | | | |

31042010 | — — With a potassium content evaluated as K2O, by weight, not exceeding 40 % on the dry anhydrous product | 0,0 | Year 0 | |

31042050 | — — With a potassium content evaluated as K2O, by weight, exceeding 40 % but not exceeding 62 % on the dry anhydrous product | 0,0 | Year 0 | |

31042090 | — — With a potassium content evaluated as K2O, by weight, exceeding 62 % on the dry anhydrous product | 0,0 | Year 0 | |

31043000 | — Potassium sulphate | 0,0 | Year 0 | |

31049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3105 | Mineral or chemical fertilizers containing two or three of the fertilizing elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilizers; goods of this chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg | | | |

31051000 | — Goods of this chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg | 6,5 | Year 0 | |

310520 | — Mineral or chemical fertilizers containing the three fertilizing elements nitrogen, phosphorus and potassium | | | |

31052010 | — — With a nitrogen content exceeding 10 % by weight on the dry anhydrous product | 6,5 | Year 0 | |

31052090 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

31053000 | — Diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate) | 6,5 | Year 0 | |

31054000 | — Ammonium dihydrogenorthophosphate (monoammonium phosphate) and mixtures thereof with diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate) | 6,5 | Year 0 | |

— Other mineral or chemical fertilizers containing the two fertilizing elements nitrogen and phosphorus | | | |

31055100 | — — Containing nitrates and phosphates | 6,5 | Year 0 | |

31055900 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

310560 | — Mineral or chemical fertilizers containing the two fertilizing elements phosphorus and potassium | | | |

31056010 | — — Potassic superphosphates | 3,2 | Year 0 | |

31056090 | — — Other | 3,2 | Year 0 | |

310590 | — Other | | | |

31059010 | — — Natural potassic sodium nitrate, consisting of a natural mixture of sodium nitrate and potassium nitrate (the proportion of potassium nitrate may be as high as 44 %), of a total nitrogen content not exceeding 16,3 % by weight on the dry anhydrous product | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

31059091 | — — — With a nitrogen content exceeding 10 % by weight on the dry anhydrous product | 6,5 | Year 0 | |

31059099 | — — — Other | 3,2 | Year 0 | |

32 | TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS | | | |

3201 | Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives | | | |

32011000 | — Quebracho extract | 0,0 | Year 0 | |

32012000 | — Wattle extract | 3,0 | Year 3 | |

320190 | — Other | | | |

32019020 | — — Sumach extract, vallonia extract, oak extract or chestnut extract | 5,8 | Year 3 | |

32019090 | — — Other | 5,3 | Year 0 | |

3202 | Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning substances; enzymatic preparations for pre-tanning | | | |

32021000 | — Synthetic organic tanning substances | 0,0 | Year 0 | |

32029000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

320300 | Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extracts but excluding animal black), whether or not chemically defined; preparations as specified in note 3 to this chapter based on colouring matter of vegetable or animal origin | | | |

— Colouring matter of vegetable origin and preparations based thereon | | | |

32030011 | — — Black cutch (Acacia catechu) | 0,0 | Year 0 | |

32030019 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

32030090 | — Colouring matter of animal origin and preparations based thereon | 0,0 | Year 0 | |

3204 | Synthetic organic colouring matter, whether or not chemically defined; preparations as specified in note 3 to this chapter based on synthetic organic colouring matter; synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores, whether or not chemically defined | | | |

— Synthetic organic colouring matter and preparations based thereon as specified in note 3 to this chapter | | | |

32041100 | — — Disperse dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041200 | — — Acid dyes, whether or not premetallized, and preparations based thereon; mordant dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041300 | — — Basic dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041400 | — — Direct dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041500 | — — Vat dyes (including those usable in that state as pigments) and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041600 | — — Reactive dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041700 | — — Pigments and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041900 | — — Other, including mixtures of colouring matter of two or more of the subheadings 320411 to 320419 | 2,2 | Year 3 | |

32042000 | — Synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents | 2,1 | Year 3 | |

32049000 | — Other | 2,2 | Year 3 | |

32050000 | Colour lakes; preparations as specified in note 3 to this chapter based on colour lakes | 0,0 | Year 0 | |

3206 | Other colouring matter; preparations as specified in note 3 to this chapter, other than those of heading 3203, 3204 or 3205; inorganic products of a kind used as luminophores, whether or not chemically defined | | | |

— Pigments and preparations based on titanium dioxide | | | |

32061100 | — — Containing 80 % or more by weight of titanium dioxide calculated on the dry weight | 2,5 | Year 3 | |

32061900 | — — Other | 3,0 | Year 3 | |

32062000 | — Pigments and preparations based on chromium compounds | 3,0 | Year 3 | |

32063000 | — Pigments and preparations based on cadmium compounds | 3,0 | Year 3 | |

— Other colouring matter and other preparations | | | |

32064100 | — — Ultramarine and preparations based thereon | 3,0 | Year 3 | |

32064200 | — — Lithopone and other pigments and preparations based on zinc sulphide | 3,0 | Year 3 | |

32064300 | — — Pigments and preparations based on hexacyanoferrates (ferrocyanides and ferricyanides) | 3,0 | Year 3 | |

320649 | — — Other | | | |

32064910 | — — — Magnetite | 0,0 | Year 0 | |

32064990 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

32065000 | — Inorganic products of a kind used as luminophores | 1,8 | Year 3 | |

3207 | Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips), liquid lustres and similar preparations, of a kind used in the ceramic, enamelling or glass industry; glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes | | | |

32071000 | — Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours and similar preparations | 0,0 | Year 0 | |

320720 | — Vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips) and similar preparations | | | |

32072010 | — — Engobes (slips) | 0,0 | Year 0 | |

32072090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

32073000 | — Liquid lustres and similar preparations | 0,0 | Year 0 | |

320740 | — Glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes | | | |

32074010 | — — Glass of the variety known as "enamel" glass | 0,0 | Year 0 | |

32074020 | — — Glass in the form of flakes of a length of 0,1 mm or more but not exceeding 3,5 mm and of a thickness of 2 micrometres or more but not exceeding 5 micrometres | 0,0 | Year 0 | |

32074030 | — — Glass in the form of powder or granules, containing by weight 99 % or more of silicon dioxide | 0,0 | Year 0 | |

32074080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3208 | Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; solutions as defined in note 4 to this chapter | | | |

320810 | — Based on polyesters | | | |

32081010 | — — Solutions as defined in note 4 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

32081090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

320820 | — Based on acrylic or vinyl polymers | | | |

32082010 | — — Solutions as defined in note 4 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

32082090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

320890 | — Other | | | |

— — Solutions as defined in note 4 to this chapter | | | |

32089011 | — — — Polyurethane of 2,2′-(tert-butylimino)diethanol and 4,4′-methylenedicyclohexyl diisocyanate, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 48 % or more of polymer | 0,0 | Year 0 | |

32089013 | — — — Copolymer of p-cresol and divinylbenzene, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 48 % or more of polymer | 0,0 | Year 0 | |

32089019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

32089091 | — — — Based on synthetic polymers | 0,0 | Year 0 | |

32089099 | — — — Based on chemically modified natural polymers | 0,0 | Year 0 | |

3209 | Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium | | | |

32091000 | — Based on acrylic or vinyl polymers | 0,0 | Year 0 | |

32099000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

321000 | Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); prepared water pigments of a kind used for finishing leather | | | |

32100010 | — Oil paints and varnishes (including enamels and lacquers) | 0,0 | Year 0 | |

32100090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

32110000 | Prepared driers | 0,0 | Year 0 | |

3212 | Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture of paints (including enamels); stamping foils; dyes and other colouring matter put up in forms or packings for retail sale | | | |

321210 | — Stamping foils | | | |

32121010 | — — With a basis of base metal | 0,0 | Year 0 | |

32121090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

321290 | — Other | | | |

— — Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture of paints (including enamels) | | | |

32129010 | — — — Pearl essence | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

32129031 | — — — — With a basis of aluminium powder | 0,0 | Year 0 | |

32129039 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

32129090 | — — Dyes and other colouring matter put up in forms or packings for retail sale | 0,0 | Year 0 | |

3213 | Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the like, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or in similar forms or packings | | | |

32131000 | — Colours in sets | 0,0 | Year 0 | |

32139000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3214 | Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings; non-refractory surfacing preparations for façades, indoor walls, floors, ceilings or the like | | | |

321410 | — Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings | | | |

32141010 | — — Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics | 0,0 | Year 0 | |

32141090 | — — Painters' fillings | 0,0 | Year 0 | |

32149000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3215 | Printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid | | | |

— Printing ink | | | |

32151100 | — — Black | 0,0 | Year 0 | |

32151900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

321590 | — Other | | | |

32159010 | — — Writing or drawing ink | 0,0 | Year 0 | |

32159080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

33 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS | | | |

3301 | Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils | | | |

— Essential oils of citrus fruit | | | |

330111 | — — Of bergamot | | | |

33011110 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011190 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330112 | — — Of orange | | | |

33011210 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011290 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330113 | — — Of lemon | | | |

33011310 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011390 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330114 | — — Of lime | | | |

33011410 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011490 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330119 | — — Other | | | |

33011910 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011990 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

— Essential oils other than those of citrus fruit | | | |

330121 | — — Of geranium | | | |

33012110 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012190 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330122 | — — Of jasmin | | | |

33012210 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012290 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330123 | — — Of lavender or of lavandin | | | |

33012310 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012390 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330124 | — — Of peppermint (Mentha piperita) | | | |

33012410 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012490 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330125 | — — Of other mints | | | |

33012510 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012590 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330126 | — — Of vetiver | | | |

33012610 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012690 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330129 | — — Other | | | |

— — — Of clove, niaouli and ylang-ylang | | | |

33012911 | — — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012931 | — — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

33012961 | — — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012991 | — — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33013000 | — Resinoids | 0,0 | Year 0 | |

330190 | — Other | | | |

33019010 | — — Terpenic by-products of the deterpenation of essential oils | 0,0 | Year 0 | |

— — Extracted oleoresins | | | |

33019021 | — — — Of liquorice and hops | 0,0 | Year 0 | |

33019030 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

33019090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3302 | Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages | | | |

330210 | — Of a kind used in the food or drink industries | | | |

— — Of a kind used in the drink industries | | | |

— — — Preparations containing all flavouring agents characterizing a beverage | | | |

33021010 | — — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 0,5 % | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

33021021 | — — — — — Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch | 0,0 | Year 0 | |

33021029 | — — — — — Other | 0.0 + EA | Year 0 | SP |

33021040 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

33021090 | — — Of a kind used in the food industries | 0,0 | Year 0 | |

330290 | — Other | | | |

33029010 | — — Alcoholic solutions | 0,0 | Year 0 | |

33029090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

330300 | Perfumes and toilet waters | | | |

33030010 | — Perfumes | 0,0 | Year 0 | |

33030090 | — Toilet waters | 0,0 | Year 0 | |

3304 | Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations | | | |

33041000 | — Lip make-up preparations | 0,0 | Year 0 | |

33042000 | — Eye make-up preparations | 0,0 | Year 0 | |

33043000 | — Manicure or pedicure preparations | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

33049100 | — — Powders, whether or not compressed | 0,0 | Year 0 | |

33049900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3305 | Preparations for use on the hair | | | |

33051000 | — Shampoos | 0,0 | Year 0 | |

33052000 | — Preparations for permanent waving or straightening | 0,0 | Year 0 | |

33053000 | — Hair lacquers | 0,0 | Year 0 | |

330590 | — Other | | | |

33059010 | — — Hair lotions | 0,0 | Year 0 | |

33059090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3306 | Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages | | | |

33061000 | — Dentifrices | 0,0 | Year 0 | |

33062000 | — Yarn used to clean between the teeth (dental floss) | 0,0 | Year 0 | |

33069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3307 | Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included; prepared room deodorizers, whether or not perfumed or having disinfectant properties | | | |

33071000 | — Pre-shave, shaving or after-shave preparations | 0,0 | Year 0 | |

33072000 | — Personal deodorants and antiperspirants | 0,0 | Year 0 | |

33073000 | — Perfumed bath salts and other bath preparations | 0,0 | Year 0 | |

— Preparations for perfuming or deodorizing rooms, including odoriferous preparations used during religious rites | | | |

33074100 | — — "Agarbatti" and other odoriferous preparations which operate by burning | 0,0 | Year 0 | |

33074900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

33079000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

34 | SOAP, ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, WASHING PREPARATIONS, LUBRICATING PREPARATIONS, ARTIFICIAL WAXES, PREPARED WAXES, POLISHING OR SCOURING PREPARATIONS, CANDLES AND SIMILAR ARTICLES, MODELLING PASTES, "DENTAL WAXES" AND DENTAL PREPARATIONS WITH A BASIS OF PLASTER | | | |

3401 | Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap; organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap; paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent: | | | |

— Soap and organic surface-active products and preparations, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, and paper, wadding, felt and non-wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent | | | |

34011100 | — — For toilet use (including medicated products) | 0,0 | Year 0 | |

34011900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

340120 | — Soap in other forms: | | | |

34012010 | — — Flakes, wafers, granules or powders | 0,0 | Year 0 | |

34012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

34013000 | — Organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap | 0,0 | Year 0 | |

3402 | Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 3401 | | | |

— Organic surface-active agents, whether or not put up for retail sale | | | |

340211 | — — Anionic | | | |

34021110 | — — — Aqueous solution containing by weight 30 % or more but not more than 50 % of disodium alkyl [oxydi(benzenesulphonate)] | 0,0 | Year 0 | |

34021190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

34021200 | — — Cationic | 0,0 | Year 0 | |

34021300 | — — Non-ionic | 0,0 | Year 0 | |

34021900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

340220 | — Preparations put up for retail sale | | | |

34022020 | — — Surface-active preparations | 0,0 | Year 0 | |

34022090 | — — Washing preparations and cleaning preparations | 0,0 | Year 0 | |

340290 | — Other | | | |

34029010 | — — Surface-active preparations | 0,0 | Year 0 | |

34029090 | — — Washing preparations and cleaning preparations | 0,0 | Year 0 | |

3403 | Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould release preparations, based on lubricants) and preparations of a kind used for the oil or grease treatment of textile materials, leather, furskins or other materials, but excluding preparations containing, as basic constituents, 70 % or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals | | | |

— Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals | | | |

34031100 | — — Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials | 0,0 | Year 0 | |

340319 | — — Other | | | |

34031910 | — — — Containing 70 % or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals but not as the basic constituent | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

34031991 | — — — — Preparations for lubricating machines, appliances and vehicles | 0,0 | Year 0 | |

34031999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

34039100 | — — Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials | 0,0 | Year 0 | |

340399 | — — Other | | | |

34039910 | — — — Preparations for lubricating machines, appliances and vehicles | 0,0 | Year 0 | |

34039990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3404 | Artificial waxes and prepared waxes: | | | |

34041000 | — Of chemically modified lignite | 0,0 | Year 0 | |

34042000 | — Of poly(oxyethylene) (polyethylene glycol) | 0,0 | Year 0 | |

340490 | — Other | | | |

34049010 | — — Prepared waxes, including sealing waxes | 0,0 | Year 0 | |

34049090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3405 | Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal, scouring pastes and powders and similar preparations (whether or not in the form of paper, wadding, felt, non-wovens, cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coated or covered with such preparations), excluding waxes of heading 3404 | | | |

34051000 | — Polishes, creams and similar preparations, for footwear or leather | 0,0 | Year 0 | |

34052000 | — Polishes, creams and similar preparations, for the maintenance of wooden furniture, floors or other woodwork | 0,0 | Year 0 | |

34053000 | — Polishes and similar preparations for coachwork, other than metal polishes | 0,0 | Year 0 | |

34054000 | — Scouring pastes and powders and other scouring preparations | 0,0 | Year 0 | |

340590 | — Other | | | |

34059010 | — — Metal polishes | 0,0 | Year 0 | |

34059090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

340600 | Candles, tapers and the like | | | |

— Candles | | | |

34060011 | — — Plain, not perfumed | 0,0 | Year 0 | |

34060019 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

34060090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

34070000 | Modelling pastes, including those put up for children's amusement; preparations known as "dental wax" or as "dental impression compounds", put up in sets, in packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes, sticks or similar forms; other preparations for use in dentistry, with a basis of plaster (of calcined gypsum or calcium sulphate) | 0,0 | Year 0 | |

35 | ALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES | | | |

3501 | Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues | | | |

350110 | — Casein | | | |

35011010 | — — For the manufacture of regenerated textile fibres | 0,0 | Year 0 | |

35011050 | — — For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs or fodder | 0,0 | Year 0 | |

35011090 | — — Other | 5,5 | Year 4 | |

350190 | — Other | | | |

35019010 | — — Casein glues | 4,8 | Year 4 | |

35019090 | — — Other | 2,9 | Year 4 | |

3502 | Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by weight more than 80 % whey proteins, calculated on the dry matter), albuminates and other albumin derivatives | | | |

— Egg albumin | | | |

350211 | — — Dried | | | |

35021110 | — — — Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

35021190 | — — — Other | — | | |

350219 | — — Other | | | |

35021910 | — — — Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

35021990 | — — — Other | — | | |

350220 | — Milk albumin, including concentrates of two or more whey proteins | | | |

35022010 | — — Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

35022091 | — — — Dried (for example, in sheets, scales, flakes, powder) | — | | |

35022099 | — — — Other | — | | |

350290 | — Other | | | |

— — Albumins, other than egg albumin and milk albumin (lactalbumin) | | | |

35029020 | — — — Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

35029070 | — — — Other | 6,4 | Year 4 | |

35029090 | — — Albuminates and other albumin derivatives | 0,0 | Year 0 | |

350300 | Gelatin (including gelatin in rectangular (including square) sheets, whether or not surface-worked or coloured) and gelatin derivatives; isinglass; other glues of animal origin, excluding casein glues of heading 3501 | | | |

35030010 | — Gelatin and derivatives thereof | 0,0 | Year 0 | |

35030080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

35040000 | Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives, not elsewhere specified or included; hide powder, whether or not chromed | 0,0 | Year 0 | |

3505 | Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinized or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches | | | |

350510 | — Dextrins and other modified starches | | | |

35051010 | — — Dextrins | — | | |

— — Other modified starches | | | |

35051050 | — — — Starches, esterified or etherified | 0,0 | Year 0 | |

35051090 | — — — Other | — | | |

350520 | — Glues | | | |

35052010 | — — Containing, by weight, less than 25 % of starches or dextrins or other modified starches | — | | |

35052030 | — — Containing, by weight, 25 % or more but less than 55 % of starches or dextrins or other modified starches | — | | |

35052050 | — — Containing, by weight, 55 % or more but less than 80 % of starches or dextrins or other modified starches | — | | |

35052090 | — — Containing by weight 80 % or more of starches or dextrins or other modified starches | — | | |

3506 | Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg | | | |

35061000 | — Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

35069100 | — — Adhesives based on polymers of headings 3901 to 3913 or on rubber | 0,0 | Year 0 | |

35069900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3507 | Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included | | | |

35071000 | — Rennet and concentrates thereof | 2,2 | Year 3 | |

350790 | — Other | | | |

35079010 | — — Lipoprotein lipase | 0,0 | Year 0 | |

35079020 | — — Aspergillus alkaline protease | 0,0 | Year 0 | |

35079090 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

36 | EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; MATCHES; PYROPHORIC ALLOYS; CERTAIN COMBUSTIBLE PREPARATIONS | | | |

36010000 | Propellent powders | 0,0 | Year 0 | |

36020000 | Prepared explosives, other than propellent powders | 0,0 | Year 0 | |

360300 | Safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps; igniters; electric detonators | | | |

36030010 | — Safety fuses; detonating fuses | 0,0 | Year 0 | |

36030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3604 | Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles | | | |

36041000 | — Fireworks | 0,0 | Year 0 | |

36049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

36050000 | Matches, other than pyrotechnic articles of heading 3604 | 0,0 | Year 0 | |

3606 | Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; articles of combustible materials as specified in note 2 to this chapter | | | |

36061000 | — Liquid or liquefied-gas fuels in containers of a kind used for filling or refilling cigarette or similar lighters and of a capacity not exceeding 300 cm3 | 0,0 | Year 0 | |

360690 | — Other | | | |

36069010 | — — Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms | 0,0 | Year 0 | |

36069090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37 | PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC GOODS | | | |

3701 | Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs | | | |

370110 | — For X-ray | | | |

37011010 | — — For medical, dental or veterinary use | 0,0 | Year 0 | |

37011090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37012000 | — Instant print film | 0,0 | Year 0 | |

37013000 | — Other plates and film, with any side exceeding 255 mm | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

37019100 | — — For colour photography (polychrome) | 0,0 | Year 0 | |

37019900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3702 | Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed | | | |

37021000 | — For X-ray | 0,0 | Year 0 | |

37022000 | — Instant print film | 0,0 | Year 0 | |

— Other film, without perforations, of a width not exceeding 105 mm | | | |

370231 | — — For colour photography (polychrome) | | | |

37023110 | — — — Of a length not exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of a length exceeding 30 m | | | |

37023191 | — — — — Colour negative film of a width of 75 mm or more but not exceeding 105 mm and of a length of 100 m or more, for the manufacture of instant-picture film-packs | 0,0 | Year 0 | |

37023199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370232 | — — Other, with silver halide emulsion | | | |

— — — Of a width not exceeding 35 mm | | | |

37023211 | — — — — Microfilm; film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37023219 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of a width exceeding 35 mm | | | |

37023231 | — — — — Microfilm | 0,0 | Year 0 | |

37023251 | — — — — Film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37023290 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other film, without perforations, of a width exceeding 105 mm | | | |

37024100 | — — Of a width exceeding 610 mm and of a length exceeding 200 m, for colour photography (polychrome) | 0,0 | Year 0 | |

37024200 | — — Of a width exceeding 610 mm and of a length exceeding 200 m, other than for colour photography | 0,0 | Year 0 | |

37024300 | — — Of a width exceeding 610 mm and of a length not exceeding 200 m | 0,0 | Year 0 | |

37024400 | — — Of a width exceeding 105 mm but not exceeding 610 mm | 0,0 | Year 0 | |

— Other film, for colour photography (polychrome) | | | |

37025100 | — — Of a width not exceeding 16 mm and of a length not exceeding 14 m | 0,0 | Year 0 | |

370252 | — — Of a width not exceeding 16 mm and of a length exceeding 14 m | | | |

37025210 | — — — Of a length not exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

37025290 | — — — Of a length exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

37025300 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not exceeding 30 m, for slides | 0,0 | Year 0 | |

370254 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not exceeding 30 m, other than for slides | | | |

37025410 | — — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 24 mm | 0,0 | Year 0 | |

37025490 | — — — Of a width exceeding 24 mm but not exceeding 35 mm | 0,0 | Year 0 | |

37025500 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

370256 | — — Of a width exceeding 35 mm | | | |

37025610 | — — — Of a length not exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

37025690 | — — — Of a length exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

370291 | — — Of a width not exceeding 16 mm: | | | |

37029120 | — — — Film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37029180 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370293 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not exceeding 30 m | | | |

37029310 | — — — Microfilm; film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37029390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370294 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length exceeding 30 m | | | |

37029410 | — — — Microfilm; film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37029490 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37029500 | — — Of a width exceeding 35 mm | 0,0 | Year 0 | |

3703 | Photographic paper, paperboard and textiles, sensitised, unexposed | | | |

37031000 | — In rolls of a width exceeding 610 mm | 0,0 | Year 0 | |

370320 | — Other, for colour photography (polychrome) | | | |

37032010 | — — For photographs obtained from reversal type film | 0,0 | Year 0 | |

37032090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370390 | — Other | | | |

37039010 | — — Sensitized with silver or platinum salts | 0,0 | Year 0 | |

37039090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370400 | Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not developed | | | |

37040010 | — Plates and film | 0,0 | Year 0 | |

37040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3705 | Photographic plates and film, exposed and developed, other than cinematographic film | | | |

37051000 | — For offset reproduction | 0,0 | Year 0 | |

37052000 | — Microfilms | 0,0 | Year 0 | |

37059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3706 | Cinematographic film, exposed and developed, whether or not incorporating sound track or consisting only of sound track | | | |

370610 | — Of a width of 35 mm or more | | | |

37061010 | — — Consisting only of sound track | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

37061091 | — — — Negatives; intermediate positives | 0,0 | Year 0 | |

37061099 | — — — Other positives | 0,0 | Year 0 | |

370690 | — Other | | | |

37069010 | — — Consisting only of sound track | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

37069031 | — — — Negatives; intermediate positives | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other positives | | | |

37069051 | — — — — Newsreels | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other, of a width of | | | |

37069091 | — — — — — Less than 10 mm | 0,0 | Year 0 | |

37069099 | — — — — — 10 mm or more | 0,0 | Year 0 | |

3707 | Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, glues, adhesives and similar preparations); unmixed products for photographic uses, put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use | | | |

37071000 | — Sensitising emulsions | 0,0 | Year 0 | |

370790 | — Other | | | |

— — Developers and fixers | | | |

— — — For colour photography (polychrome) | | | |

37079011 | — — — — For photographic film and plates | 0,0 | Year 0 | |

37079019 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37079030 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37079090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38 | MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS | | | |

3801 | Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semi-manufactures | | | |

38011000 | — Artificial graphite | 0,0 | Year 0 | |

380120 | — Colloidal or semi-colloidal graphite | | | |

38012010 | — — Colloidal graphite in suspension in oil; semi-colloidal graphite | 0,0 | Year 0 | |

38012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38013000 | — Carbonaceous pastes for electrodes and similar pastes for furnace linings | 0,0 | Year 0 | |

38019000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3802 | Activated carbon; activated natural mineral products; animal black, including spent animal black | | | |

38021000 | — Activated carbon | 0,0 | Year 0 | |

38029000 | — Other | 2,2 | Year 3 | |

380300 | Tall oil, whether or not refined | | | |

38030010 | — Crude | 0,0 | Year 0 | |

38030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

380400 | Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates, but excluding tall oil of heading 3803 | | | |

38040010 | — Concentrated sulphite lye | 0,0 | Year 0 | |

38040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3805 | Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite turpentine and other crude para-cymene; pine oil containing alpha-terpineol as the main constituent | | | |

380510 | — Gum, wood or sulphate turpentine oils | | | |

38051010 | — — Gum turpentine | 0,0 | Year 0 | |

38051030 | — — Wood turpentine | 0,0 | Year 0 | |

38051090 | — — Sulphate turpentine | 0,0 | Year 0 | |

38052000 | — Pine oil | 0,0 | Year 0 | |

38059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3806 | Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; run gums | | | |

380610 | — Rosin and resin acids | | | |

38061010 | — — Obtained from fresh oleoresins | 0,0 | Year 0 | |

38061090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38062000 | — Salts of rosin, of resin acids or of derivatives of rosin or resin acids, other than salts of rosin adducts | 0,0 | Year 0 | |

38063000 | — Ester gums | 0,0 | Year 0 | |

38069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

380700 | Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers' pitch and similar preparations based on rosin, resin acids or on vegetable pitch | | | |

38070010 | — Wood tar | 0,0 | Year 0 | |

38070090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3808 | Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers) | | | |

380810 | — Insecticides | | | |

38081010 | — — Based on pyrethroids | 0,0 | Year 0 | |

38081020 | — — Based on chlorinated hydrocarbons | 0,0 | Year 0 | |

38081030 | — — Based on carbamates | 0,0 | Year 0 | |

38081040 | — — Based on organophosphorus compounds | 0,0 | Year 0 | |

38081090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

380820 | — Fungicides | | | |

— — Inorganic | | | |

38082010 | — — — Preparations based on copper compounds | 0,0 | Year 0 | |

38082015 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

38082030 | — — — Based on dithiocarbamates | 0,0 | Year 0 | |

38082040 | — — — Based on benzimidazoles | 0,0 | Year 0 | |

38082050 | — — — Based on diazoles or triazoles | 0,0 | Year 0 | |

38082060 | — — — Based on diazines or morpholines | 0,0 | Year 0 | |

38082080 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

380830 | — Herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators | | | |

— — Herbicides | | | |

38083011 | — — — Based on phenoxy-phytohormones | 0,0 | Year 0 | |

38083013 | — — — Based on triazines | 0,0 | Year 0 | |

38083015 | — — — Based on amides | 0,0 | Year 0 | |

38083017 | — — — Based on carbamates | 0,0 | Year 0 | |

38083021 | — — — Based on dinitroaniline derivatives | 0,0 | Year 0 | |

38083023 | — — — Based on derivatives of urea, of uracil or of sulphonylurea | 0,0 | Year 0 | |

38083027 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38083030 | — — Anti-sprouting products | 0,0 | Year 0 | |

38083090 | — — Plant-growth regulators | 0,0 | Year 0 | |

380840 | — Disinfectants | | | |

38084010 | — — Based on quaternary ammonium salts | 0,0 | Year 0 | |

38084020 | — — Based on halogenated compounds | 0,0 | Year 0 | |

38084090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

380890 | — Other | | | |

38089010 | — — Rodenticides | 0,0 | Year 0 | |

38089090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3809 | Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included | | | |

380910 | — With a basis of amylaceous substances | | | |

38091010 | — — Containing by weight of such substances less than 55 % | — | | |

38091030 | — — Containing by weight of such substances 55 % or more but less than 70 % | — | | |

38091050 | — — Containing by weight of such substances 70 % or more but less than 83 % | — | | |

38091090 | — — Containing by weight of such substances 83 % or more | — | | |

— Other | | | |

38099100 | — — Of a kind used in the textile or like industries | 0,0 | Year 0 | |

38099200 | — — Of a kind used in the paper or like industries | 0,0 | Year 0 | |

38099300 | — — Of a kind used in the leather or like industries | 0,0 | Year 0 | |

3810 | Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods | | | |

38101000 | — Pickling preparations for metal surfaces; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials | 0,0 | Year 0 | |

381090 | — Other | | | |

38109010 | — — Preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes and rods | 0,0 | Year 0 | |

38109090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3811 | Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils | | | |

— Anti-knock preparations | | | |

381111 | — — Based on lead compounds | | | |

38111110 | — — — Based on tetraethyl-lead | 0,0 | Year 0 | |

38111190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38111900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Additives for lubricating oils | | | |

38112100 | — — Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals | 0,0 | Year 0 | |

38112900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38119000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3812 | Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidizing preparations and other compound stabilizers for rubber or plastics | | | |

38121000 | — Prepared rubber accelerators | 0,0 | Year 0 | |

381220 | — Compound plasticizers for rubber or plastics | | | |

38122010 | — — Reaction mixture containing benzyl 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropyl phthalate and benzyl 3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentyl phthalate | 0,0 | Year 0 | |

38122090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

381230 | — Anti-oxidizing preparations and other compound stabilizers for rubber or plastics | | | |

38123020 | — — Anti-oxidizing preparations | 0,0 | Year 0 | |

38123080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38130000 | Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades | 0,0 | Year 0 | |

381400 | Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers | | | |

38140010 | — Based on butyl acetate | 0,0 | Year 0 | |

38140090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3815 | Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included | | | |

— Supported catalysts | | | |

38151100 | — — With nickel or nickel compounds as the active substance | 0,0 | Year 0 | |

38151200 | — — With precious metal or precious metal compounds as the active substance | 0,0 | Year 0 | |

381519 | — — Other | | | |

38151910 | — — — Catalyst in the form of grains of which 90 % or more by weight have a particle-size not exceeding 10 micrometres, consisting of a mixture of oxides on a magnesium-silicate support, containing by weight: -20 % or more but not more than 35 % of copper and -2 % or more but not more than 3 % of bismuth, and of an apparent specific gravity of 0,2 or more but not exceeding 1,0 | 0,0 | Year 0 | |

38151990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

381590 | — Other | | | |

38159010 | — — Catalyst consisting of ethyltriphenylphosphonium acetate in the form of a solution in methanol | 0,0 | Year 0 | |

38159090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38160000 | Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other than products of heading 3801 | 0,0 | Year 0 | |

381700 | Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of heading 2707 or 2902: | | | |

38170010 | — Dodecylbenzene | 2,8 | Year 3 | |

38170050 | — Linear alkylbenzene | 2,8 | Year 3 | |

38170090 | — Other | 2,8 | Year 3 | |

381800 | Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics | | | |

38180010 | — Doped silicon | 0,0 | Year 0 | |

38180090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

38190000 | Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals | 0,0 | Year 0 | |

38200000 | Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids | 0,0 | Year 0 | |

38210000 | Prepared culture media for development of micro-organisms | 0,0 | Year 0 | |

38220000 | Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of heading 3002 or 3006; certified reference materials | 0,0 | Year 0 | |

3823 | Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols | | | |

— Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining | | | |

38231100 | — — Stearic acid | 0,0 | Year 0 | |

38231200 | — — Oleic acid | 0,0 | Year 0 | |

38231300 | — — Tall oil fatty acids | 0,0 | Year 0 | |

382319 | — — Other | | | |

38231910 | — — — Distilled fatty acids | 0,0 | Year 0 | |

38231930 | — — — Fatty acid distillate | 0,0 | Year 0 | |

38231990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38237000 | — Industrial fatty alcohols | — | | |

3824 | Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included: | | | |

38241000 | — Prepared binders for foundry moulds or cores | 0,0 | Year 0 | |

38242000 | — Naphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters | 0,0 | Year 0 | |

38243000 | — Non-agglomerated metal carbides mixed together or with metallic binders | 0,0 | Year 0 | |

38244000 | — Prepared additives for cements, mortars or concretes | 0,0 | Year 0 | |

382450 | — Non-refractory mortars and concretes | | | |

38245010 | — — Concrete ready to pour | 0,0 | Year 0 | |

38245090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

382460 | — Sorbitol other than that of subheading 290544 | | | |

— — In aqueous solution | | | |

38246011 | — — — Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content | — | | |

38246019 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

38246091 | — — — Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content | — | | |

38246099 | — — — Other | — | | |

— Mixtures containing perhalogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens | | | |

38247100 | — — Containing acyclic hydrocarbons perhalogenated only with fluorine and chlorine | 0,0 | Year 0 | |

38247900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

382490 | — Other | | | |

38249010 | — — Petroleum sulphonates, excluding petroleum sulphonates of alkali metals, of ammonium or of ethanolamines; thiophenated sulphonic acids of oils obtained from bituminous minerals, and their salts | 0,0 | Year 0 | |

38249015 | — — Ion exchangers | 0,0 | Year 0 | |

38249020 | — — Getters for vacuum tubes | 0,0 | Year 0 | |

38249025 | — — Pyrolignites (for example, of calcium); crude calcium tartrate; crude calcium citrate | 0,0 | Year 0 | |

38249030 | — — Alkaline iron oxide for the purification of gas | 0,0 | Year 0 | |

38249035 | — — Anti-rust preparations containing amines as active constituents | 0,0 | Year 0 | |

38249040 | — — Inorganic composite solvents and thinners for varnishes and similar products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

38249045 | — — — Anti-scaling and similar compounds | 0,0 | Year 0 | |

38249050 | — — — Preparations for electroplating | 0,0 | Year 0 | |

38249055 | — — — Mixtures of mono-, di-and tri-, fatty acid esters of glycerol (emulsifiers for fats) | 0,0 | Year 0 | |

— — — Products and preparations for pharmaceutical or surgical uses | | | |

38249061 | — — — — Intermediate products of the antibiotics manufacturing process obtained from the fermentation of Streptomyces tenebrarius, whether or not dried, for use in the manufacture of human medicaments of heading 3004 | 0,0 | Year 0 | |

38249062 | — — — — Intermediate products from the manufacture of monensin salts | 0,0 | Year 0 | |

38249064 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38249065 | — — — Auxiliary products for foundries (other than those falling within subheading 38241000) | 0,0 | Year 0 | |

38249070 | — — — Fire-proofing, water-proofing and similar protective preparations used in the building industry | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

38249075 | — — — — Lithium niobate wafer, undoped | 0,0 | Year 0 | |

38249080 | — — — — Mixture of amines derived from dimerized fatty acids, of an average molecular weight of 520 or more but not exceeding 550 | 0,0 | Year 0 | |

38249085 | — — — — 3-(1-Ethyl-1-methylpropyl)isoxazol-5-ylamine, in the form of a solution in toluene | 0,0 | Year 0 | |

38249099 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3825 | Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included; municipal waste; sewage sludge; other wastes specified in note 6 to this chapter | | | |

38251000 | — Municipal waste | 0,0 | Year 0 | |

38252000 | — Sewage sludge | 0,0 | Year 0 | |

38253000 | — Clinical waste | 0,0 | Year 0 | |

— Waste organic solvents: | | | |

38254100 | — — Halogenated | 0,0 | Year 0 | |

38254900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38255000 | — Wastes of metal pickling liquors, hydraulic fluids, brake and anti-freeze fluids | 0,0 | Year 0 | |

— Other wastes from chemical or allied industries: | | | |

38256100 | — — Mainly containing organic constituents | 0,0 | Year 0 | |

38256900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38259000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

39 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF | | | |

I.PRIMARY FORMS

3901 | Polymers of ethylene, in primary forms | | | |

390110 | — Polyethylene having a specific gravity of less than 0,94 | | | |

39011010 | — — Linear polyethylene | 4,2 | Year 3 | |

39011090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

390120 | — Polyethylene having a specific gravity of 0,94 or more | | | |

39012010 | — — Polyethylene in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter, of a specific gravity of 0,958 or more at 23 °C, containing: 50 mg/kg or less of aluminium, 2 mg/kg or less of calcium, 2 mg/kg or less of chromium, 2 mg/kg or less of iron, 2 mg/gk or less of nickel, 2 mg/kg or less of titanium and 8 mg/kg or less of vanadium, for the manufacture of chlorosulphonated polyethylene | 0,0 | Year 0 | |

39012090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39013000 | — Ethylene-vinyl acetate copolymers | 4,2 | Year 3 | |

390190 | — Other | | | |

39019010 | — — Ionomer resin consisting of a salt of a terpolymer of ethylene with isobutyl acrylate and methacrylic acid | 0,0 | Year 0 | |

39019020 | — — A-B-A block copolymer of polystyrene, ethylene-butylene copolymer and polystyrene, containing by weight 35 % or less of styrene, in one of the forms mentioned in note 6(b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39019090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

3902 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | | | |

39021000 | — Polypropylene | 4,2 | Year 0 | |

39022000 | — Polyisobutylene | 4,2 | Year 3 | |

39023000 | — Propylene copolymers | 4,2 | Year 3 | |

390290 | — Other | | | |

39029010 | — — A-B-A block copolymer of polystyrene, ethylene-butylene copolymer and polystyrene, containing by weight 35 % or less of styrene, in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39029020 | — — Polybut-1-ene, a copolymer of but-1-ene with ethylene containing by weight 10 % or less of ethylene, or a blend of polybut-1-ene with polyethylene and/or polypropylene containing by weight 10 % or less of polyethylene and/or 25 % or less of polypropylene, in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39029090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

3903 | Polymers of styrene, in primary forms | | | |

— Polystyrene | | | |

39031100 | — — Expansible | 4,2 | Year 3 | |

39031900 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39032000 | — Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers | 4,2 | Year 3 | |

39033000 | — Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers | 4,2 | Year 3 | |

390390 | — Other | | | |

39039010 | — — Copolymer solely of styrene with allyl alcohol, of an acetyl value of 175 or more | 0,0 | Year 0 | |

39039020 | — — Brominated polystyrene, containing by weight 58 % or more but not more than 71 % of bromine, in one of the forms mentioned in note 6(b) to this Chapter | 0,0 | Year 0 | |

39039090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

3904 | Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms | | | |

39041000 | — Poly(vinyl chloride), not mixed with any other substances | 4,2 | Year 3 | |

— Other poly(vinyl chloride): | | | |

39042100 | — — Non-plasticised | 4,2 | Year 3 | |

39042200 | — — Plasticised | 4,2 | Year 3 | |

39043000 | — Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers | 4,2 | Year 3 | |

39044000 | — Other vinyl chloride copolymers | 4,2 | Year 3 | |

390450 | — Vinylidene chloride polymers | | | |

39045010 | — — Copolymer of vinylidene chloride with acrylonitrile, in the form of expansible beads of a diameter of 4 micrometers or more but not more than 20 micrometres | 0,0 | Year 0 | |

39045090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

— Fluoro-polymers | | | |

39046100 | — — Polytetrafluoroethylene | 4,2 | Year 3 | |

390469 | — — Other | | | |

39046910 | — — — Polyvinyl fluoride in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39046990 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39049000 | — Other | 4,2 | Year 3 | |

3905 | Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters, in primary forms; other vinyl polymers in primary forms | | | |

— Poly(vinyl acetate): | | | |

39051200 | — — In aqueous dispersion | 0,0 | Year 0 | |

39051900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Vinyl acetate copolymers | | | |

39052100 | — — In aqueous dispersion | 0,0 | Year 0 | |

39052900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39053000 | — Poly(vinyl alcohol), whether or not containing unhydrolysed acetate groups | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

39059100 | — — Copolymers | 0,0 | Year 0 | |

390599 | — — Other | | | |

39059910 | — — — Poly(vinyl formal), in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter, of a molecular weight of 10000 or more but not exceeding 40000 and containing by weight: 9,5 % or more but not more than 13 % of acetyl groups evaluated as vinyl acetate and 5 % or more but not more than 6,5 % of hydroxy groups evaluated as vinyl alcohol | 0,0 | Year 0 | |

39059990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3906 | Acrylic polymers in primary forms | | | |

39061000 | — Poly(methyl methacrylate) | 2,9 | Year 3 | |

390690 | — Other | | | |

39069010 | — — Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamide] | 0,0 | Year 0 | |

39069020 | — — Copolymer of 2-diisopropylaminoethyl methacrylate with decyl methacrylate, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 55 % or more of copolymer | 0,0 | Year 0 | |

39069030 | — — Copolymer of acrylic acid with 2-ethylhexyl acrylate, containing by weight 10 % or more but not more than 11 % of 2-ethylhexyl acrylate | 0,0 | Year 0 | |

39069040 | — — Copolymer of acrylonitrile with methyl acrylate, modified with polybutadiene-acrylonitrile (NBR) | 0,0 | Year 0 | |

39069050 | — — Polymerisation product of acrylic acid with alkyl methacrylate and small quantities of other monomers, for use as a thickener in the manufacture of textile printing pastes | 0,0 | Year 0 | |

39069060 | — — Copolymer of methyl acrylate with ethylene and a monomer containing a non-terminal carboxy group as a substituent, containing by weight 50 % or more of methyl acrylate, whether or not compounded with silica | 0,0 | Year 0 | |

39069090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3907 | Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms | | | |

39071000 | — Polyacetals | 2,2 | Year 3 | |

390720 | — Other polyethers | | | |

— — Polyether alcohols | | | |

39072011 | — — — Polyethylene glycols | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39072021 | — — — — With a hydroxyl number not exceeding 100 | 0,0 | Year 0 | |

39072029 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

39072091 | — — — Copolymer of 1-chloro-2,3-epoxypropane with ethylene oxide | 0,0 | Year 0 | |

39072099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39073000 | — Epoxide resins | 0,0 | Year 0 | |

39074000 | — Polycarbonates | 0,0 | Year 0 | |

39075000 | — Alkyd resins | 0,0 | Year 0 | |

390760 | — Poly(ethylene terephthalate): | | | |

39076020 | — — Having a viscosity number of 183 ml/g or higher | 3,0 | Year 3 | |

39076080 | — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Other polyesters | | | |

390791 | — — Unsaturated | | | |

39079110 | — — — Liquid | 0,0 | Year 0 | |

39079190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

390799 | — — Other | | | |

— — — With a hydroxyl number not exceeding 100 | | | |

39079911 | — — — — Poly(ethylene naphthalene-2,6-dicarboxylate) | 0,0 | Year 0 | |

39079919 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

39079991 | — — — — Poly(ethylene naphthalene-2,6-dicarboxylate) | 0,0 | Year 0 | |

39079999 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

3908 | Polyamides in primary forms | | | |

39081000 | — Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12 | 2,2 | Year 3 | |

39089000 | — Other | 2,2 | Year 3 | |

3909 | Amino-resins, phenolic resins and polyurethanes, in primary forms | | | |

39091000 | — Urea resins; thiourea resins | 0,0 | Year 0 | |

39092000 | — Melamine resins | 0,0 | Year 0 | |

39093000 | — Other amino-resins | 0,0 | Year 0 | |

39094000 | — Phenolic resins | 0,0 | Year 0 | |

390950 | — Polyurethanes | | | |

39095010 | — — Polyurethane of 2,2′-(tert-butylimino)diethanol and 4,4′-methylenedicyclohexyl diisocyanate, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 50 % or more of polymer | 0,0 | Year 0 | |

39095090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39100000 | Silicones in primary forms | 0,0 | Year 0 | |

3911 | Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in note 3 to this chapter, not elsewhere specified or included, in primary forms | | | |

39111000 | — Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene resins and polyterpenes | 0,0 | Year 0 | |

391190 | — Other | | | |

— — Condensation or rearrangement polymerisation products whether or not chemically modified | | | |

39119011 | — — — Poly(oxy-1,4-phenylenesulphonyl-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenyleneisopropylidene-1,4-phenylene), in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39119013 | — — — Poly(thio-1,4-phenylene) | 0,0 | Year 0 | |

39119019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

39119091 | — — — Copolymer of p-cresol and divinylbenzene, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 50 % or more of polymer | 0,0 | Year 0 | |

39119093 | — — — Hydrogenated copolymers of vinyltoluene and a-methylstyrene | 0,0 | Year 0 | |

39119099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3912 | Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included, in primary forms | | | |

— Cellulose acetates | | | |

39121100 | — — Non-plasticised | 0,0 | Year 0 | |

39121200 | — — Plasticised | 0,0 | Year 0 | |

391220 | — Cellulose nitrates (including collodions) | | | |

— — Non-plasticised | | | |

39122011 | — — — Collodions and celloidin | 0,0 | Year 0 | |

39122019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39122090 | — — Plasticised | 0,0 | Year 0 | |

— Cellulose ethers | | | |

39123100 | — — Carboxymethylcellulose and its salts | 0,0 | Year 0 | |

391239 | — — Other | | | |

39123910 | — — — Ethylcellulose | 0,0 | Year 0 | |

39123920 | — — — Hydroxypropylcellulose | 0,0 | Year 0 | |

39123980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391290 | — Other | | | |

39129010 | — — Cellulose esters | 0,0 | Year 0 | |

39129090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3913 | Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included, in primary forms | | | |

39131000 | — Alginic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

391390 | — Other | | | |

39139010 | — — Chemical derivatives of natural rubber | 0,0 | Year 0 | |

39139020 | — — Amylopectin | 0,0 | Year 0 | |

39139030 | — — Amylose | 0,0 | Year 0 | |

39139080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39140000 | Ion-exchangers based on polymers of headings Nos 3901 to 3913, in primary forms | 0,0 | Year 0 | |

II.WASTE, PARINGS AND SCRAP; SEMI-MANUFACTURES; ARTICLES

3915 | Waste, parings and scrap, of plastics | | | |

39151000 | — Of polymers of ethylene | 0,0 | Year 0 | |

39152000 | — Of polymers of styrene | 0,0 | Year 0 | |

39153000 | — Of polymers of vinyl chloride | 0,0 | Year 0 | |

391590 | — Of other plastics | | | |

— — Of addition polymerisation products | | | |

39159011 | — — — Of polymers of propylene | 0,0 | Year 0 | |

39159013 | — — — Of acrylic polymers | 0,0 | Year 0 | |

39159019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

39159091 | — — — Of epoxide resins | 0,0 | Year 0 | |

39159093 | — — — Of cellulose and its chemical derivatives | 0,0 | Year 0 | |

39159099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3916 | Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether or not surface-worked but not otherwise worked, of plastics | | | |

39161000 | — Of polymers of ethylene | 0,0 | Year 0 | |

391620 | — Of polymers of vinyl chloride | | | |

39162010 | — — Of poly(vinyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

39162090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391690 | — Of other plastics | | | |

— — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

39169011 | — — — Of polyesters | 0,0 | Year 0 | |

39169013 | — — — Of polyamides | 0,0 | Year 0 | |

39169015 | — — — Of epoxide resins | 0,0 | Year 0 | |

39169019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Of addition polymerisation products | | | |

39169051 | — — — Of polymers of propylene | 0,0 | Year 0 | |

39169059 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39169090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3917 | Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor (for example, joints, elbows, flanges), of plastics | | | |

391710 | — Artificial guts (sausage casings) of hardened protein or of cellulosic materials | | | |

39171010 | — — Of hardened protein | 0,0 | Year 0 | |

39171090 | — — Of cellulosic materials | 0,0 | Year 0 | |

— Tubes, pipes and hoses, rigid | | | |

391721 | — — Of polymers of ethylene | | | |

39172110 | — — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39172191 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39172199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391722 | — — Of polymers of propylene | | | |

39172210 | — — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39172291 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39172299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391723 | — — Of polymers of vinyl chloride | | | |

39172310 | — — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39172391 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39172399 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391729 | — — Of other plastics | | | |

— — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | | | |

39172912 | — — — — Of condensation or rearrangement polymerization products, whether or not chemically modified | 0,0 | Year 0 | |

39172915 | — — — — Of addition polymerization products | 0,0 | Year 0 | |

39172919 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39172991 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39172999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other tubes, pipes and hoses | | | |

391731 | — — Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 27,6 MPa | | | |

39173110 | — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39173190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391732 | — — Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings | | | |

— — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | | | |

39173210 | — — — — Of condensation or rearrangement polymerization products, whether or not chemically modified | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Of addition polymerisation products | | | |

39173231 | — — — — — Of polymers of ethylene | 0,0 | Year 0 | |

39173235 | — — — — — Of polymers of vinyl chloride | 0,0 | Year 0 | |

39173239 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39173251 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39173291 | — — — — Artificial sausage casings | 0,0 | Year 0 | |

39173299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391733 | — — Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittings | | | |

39173310 | — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39173390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391739 | — — Other | | | |

— — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | | | |

39173912 | — — — — Of condensation or rearrangement polymerization products, whether or not chemically modified | 0,0 | Year 0 | |

39173915 | — — — — Of addition polymerization products | 0,0 | Year 0 | |

39173919 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39173991 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39173999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391740 | — Fittings | | | |

39174010 | — — For use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39174090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3918 | Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined in note 9 to this chapter | | | |

391810 | — Of polymers of vinyl chloride | | | |

39181010 | — — Consisting of a support impregnated, coated or covered with poly(vinyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

39181090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39189000 | — Of other plastics | 0,0 | Year 0 | |

3919 | Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls | | | |

391910 | — In rolls of a width not exceeding 20 cm | | | |

— — Strips, the coating of which consists of unvulcanised natural or synthetic rubber | | | |

39191011 | — — — Of plasticised poly(vinyl chloride) or of polyethylene | 0,0 | Year 0 | |

39191013 | — — — Of non-plasticised poly(vinyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

39191015 | — — — Of polypropylene | 0,0 | Year 0 | |

39191019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

39191031 | — — — — Of polyesters | 0,0 | Year 0 | |

39191038 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of addition polymerisation products | | | |

39191061 | — — — — Of plasticised poly(vinyl chloride) or of polyethylene | 0,0 | Year 0 | |

39191069 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39191090 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391990 | — Other | | | |

39199010 | — — Further worked than surface-worked, or cut to shapes other than rectangular (including square) | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

39199031 | — — — — Of polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters or other polyesters | 0,0 | Year 0 | |

39199038 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of addition polymerisation products | | | |

39199061 | — — — — Of plasticised poly(vinyl chloride) or of polyethylene | 0,0 | Year 0 | |

39199069 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39199090 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3920 | Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials | | | |

392010 | — Of polymers of ethylene | | | |

— — Of a thickness not exceeding 0,125 mm | | | |

— — — Of polyethylene having a specific gravity of | | | |

— — — — Less than 0,94 | | | |

39201023 | — — — — — Polyethylene film of a thickness of 20 micrometres or more but not exceeding 40 micrometres, for the production of photo-resist film used in the manufacture of semiconductors or printed circuits | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — Not printed | | | |

39201024 | — — — — — — — Stretch film | 4,2 | Year 3 | |

39201026 | — — — — — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39201027 | — — — — — — Printed | 4,2 | Year 3 | |

39201028 | — — — — 0,94 or more | 4,2 | Year 3 | |

39201040 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

— — Of a thickness exceeding 0,125 mm | | | |

39201081 | — — — Synthetic paper pulp in the form of moist sheets made from unconnected finely branched polyethylene fibrils, whether or not blended with cellulose fibres in a quantity not exceeding 15 %, containing polyvinyl alcohol dissolved in water as the moistening agent | 0,0 | Year 0 | |

39201089 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

392020 | — Of polymers of propylene | | | |

— — Of a thickness not exceeding 0,10 mm | | | |

39202021 | — — — Biaxially oriented | 4,2 | Year 3 | |

39202029 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

— — Of a thickness exceeding 0,10 mm | | | |

— — — Strip of a width exceeding 5 mm but not exceeding 20 mm of the kind used for packaging | | | |

39202071 | — — — — Decorative strip | 4,2 | Year 3 | |

39202079 | — — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39202090 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39203000 | — Of polymers of styrene | 4,2 | Year 3 | |

— Of polymers of vinyl chloride: | | | |

392043 | — — Containing by weight not less than 6 % of plasticisers: | | | |

39204310 | — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 4,2 | Year 3 | |

39204390 | — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 4,2 | Year 3 | |

392049 | — — Other | | | |

39204910 | — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 4,2 | Year 3 | |

39204990 | — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 4,2 | Year 3 | |

— Of acrylic polymers: | | | |

39205100 | — — Of poly(methyl methacrylate) | 4,2 | Year 3 | |

392059 | — — Other | | | |

39205910 | — — — Copolymer of acrylic and methacrylic esters, in the form of film of a thickness not exceeding 150 micrometres | 0,0 | Year 0 | |

39205990 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

— Of polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters or other polyesters | | | |

39206100 | — — Of polycarbonates | 4,3 | Year 3 | |

392062 | — — Of poly(ethylene terephthalate): | | | |

— — — Of a thickness not exceeding 0,35 mm: | | | |

39206211 | — — — — Poly(ethylene terephthalate) film, of a thickness of 72 micrometres or more but not exceeding 79 micrometres, for the manufacture of flexible magnetic disks | 0,0 | Year 0 | |

39206213 | — — — — Poly(ethylene terephthalate) film, of a thickness of 100 micrometres or more but not exceeding 150 micrometres, for the manufacture of photopolymer printing plates | 0,0 | Year 0 | |

39206219 | — — — — Other | 4,3 | Year 3 | |

39206290 | — — — Of a thickness exceeding 0,35 mm | 4,3 | Year 3 | |

39206300 | — — Of unsaturated polyesters | 4,3 | Year 3 | |

39206900 | — — Of other polyesters | 4,3 | Year 3 | |

— Of cellulose or its chemical derivatives | | | |

392071 | — — Of regenerated cellulose | | | |

39207110 | — — — Sheets, film or strip, coiled or not, of a thickness of less than 0,75 mm | 4,3 | Year 3 | |

39207190 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

39207200 | — — Of vulcanised fibre | 2,2 | Year 3 | |

392073 | — — Of cellulose acetate | | | |

39207310 | — — — Film in rolls or in strips, for cinematography or photography | 2,8 | Year 3 | |

39207350 | — — — Sheets, film or strip, coiled or not, of a thickness of less than 0,75 mm | 4,3 | Year 3 | |

39207390 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

39207900 | — — Of other cellulose derivatives | 3,0 | Year 3 | |

— Of other plastics | | | |

39209100 | — — Of poly(vinyl butyral) | 4,2 | Year 3 | |

39209200 | — — Of polyamides | 3,0 | Year 3 | |

39209300 | — — Of amino-resins | 3,0 | Year 3 | |

39209400 | — — Of phenolic resins | 3,0 | Year 3 | |

392099 | — — Of other plastics | | | |

— — — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

39209921 | — — — — Polyimide sheet and strip, uncoated or coated or covered solely with plastic | 0,0 | Year 0 | |

39209928 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— — — Of addition polymerisation products | | | |

39209951 | — — — — Polyvinyl fluoride sheet | 0,0 | Year 0 | |

39209953 | — — — — Ion-exchange membranes of fluorinated plastic material, for use in chlor-alkali electrolytic cells | 0,0 | Year 0 | |

39209955 | — — — — Biaxially-orientated poly(vinyl alcohol) film, containing by weight 97 % or more of poly(vinyl alcohol), uncoated, of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

39209959 | — — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39209990 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

3921 | Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics | | | |

— Cellular | | | |

39211100 | — — Of polymers of styrene | 0,0 | Year 0 | |

39211200 | — — Of polymers of vinyl chloride | 0,0 | Year 0 | |

392113 | — — Of polyurethanes | | | |

39211310 | — — — Flexible | 0,0 | Year 0 | |

39211390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39211400 | — — Of regenerated cellulose | 0,0 | Year 0 | |

39211900 | — — Of other plastics | 0,0 | Year 0 | |

392190 | — Other | | | |

— — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

— — — Of polyesters | | | |

39219011 | — — — — Corrugated sheet and plates | 0,0 | Year 0 | |

39219019 | — — — — Other | 4,3 | Year 3 | |

39219030 | — — — Of phenolic resins | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of amino-resins | | | |

— — — — Laminated | | | |

39219041 | — — — — — High pressure laminates with a decorative surface on one or both sides | 0,0 | Year 0 | |

39219043 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39219049 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39219055 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39219060 | — — Of addition polymerisation products | 0,0 | Year 0 | |

39219090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3922 | Baths, shower-baths, sinks, wash-basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware, of plastics | | | |

39221000 | — Baths, shower-baths, sinks and wash-basins | 0,0 | Year 0 | |

39222000 | — Lavatory seats and covers | 0,0 | Year 0 | |

39229000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3923 | Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics | | | |

39231000 | — Boxes, cases, crates and similar articles | 0,0 | Year 0 | |

— Sacks and bags (including cones) | | | |

39232100 | — — Of polymers of ethylene | 3,0 | Year 3 | |

392329 | — — Of other plastics | | | |

39232910 | — — — Of poly(vinyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

39232990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

392330 | — Carboys, bottles, flasks and similar articles | | | |

39233010 | — — Of a capacity not exceeding two litres | 0,0 | Year 0 | |

39233090 | — — Of a capacity exceeding two litres | 0,0 | Year 0 | |

392340 | — Spools, cops, bobbins and similar supports | | | |

39234010 | — — Spools, reels and similar supports for photographic and cinematographic film or for tapes, films and the like falling within headings 8523 and 8524 | 0,0 | Year 0 | |

39234090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

392350 | — Stoppers, lids, caps and other closures | | | |

39235010 | — — Caps and capsules for bottles | 0,0 | Year 0 | |

39235090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

392390 | — Other | | | |

39239010 | — — Netting extruded in tubular form | 0,0 | Year 0 | |

39239090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3924 | Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of plastics | | | |

39241000 | — Tableware and kitchenware | 0,0 | Year 0 | |

392490 | — Other | | | |

— — Of regenerated cellulose | | | |

39249011 | — — — Sponges | 0,0 | Year 0 | |

39249019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39249090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3925 | Builders' ware of plastics, not elsewhere specified or included | | | |

39251000 | — Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of a capacity exceeding 300 litres | 0,0 | Year 0 | |

39252000 | — Doors, windows and their frames and thresholds for doors | 0,0 | Year 0 | |

39253000 | — Shutters, blinds (including venetian blinds) and similar articles and parts thereof | 0,0 | Year 0 | |

392590 | — Other | | | |

39259010 | — — Fittings and mountings intended for permanent installation in or on doors, windows, staircases, walls or other parts of buildings | 0,0 | Year 0 | |

39259020 | — — Trunking, ducting and cable trays for electrical circuits | 0,0 | Year 0 | |

39259080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3926 | Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914 | | | |

39261000 | — Office or school supplies | 0,0 | Year 0 | |

39262000 | — Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts) | 0,0 | Year 0 | |

39263000 | — Fittings for furniture, coachwork or the like | 0,0 | Year 0 | |

39264000 | — Statuettes and other ornamental articles | 0,0 | Year 0 | |

392690 | — Other | | | |

39269010 | — — For technical uses, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

39269050 | — — — Perforated buckets and similar articles used to filter water at the entrance to drains | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39269091 | — — — — Made from sheet | 0,0 | Year 0 | |

39269099 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40 | RUBBER AND ARTICLES THEREOF | | | |

4001 | Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip | | | |

40011000 | — Natural rubber latex, whether or not prevulcanised | 0,0 | Year 0 | |

— Natural rubber in other forms | | | |

40012100 | — — Smoked sheets | 0,0 | Year 0 | |

40012200 | — — Technically specified natural rubber (TSNR) | 0,0 | Year 0 | |

40012900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40013000 | — Balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums | 0,0 | Year 0 | |

4002 | Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product of heading 4001 with any product of this heading, in primary forms or in plates, sheets or strip | | | |

— Styrene-butadiene rubber (SBR); carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR) | | | |

40021100 | — — Latex | 0,0 | Year 0 | |

40021900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40022000 | — Butadiene rubber (BR) | 0,0 | Year 0 | |

— Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR); halo-isobutene-isoprene rubber (CIIR or BIIR) | | | |

40023100 | — — Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR) | 0,0 | Year 0 | |

40023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Chloroprene (chlorobutadiene) rubber (CR) | | | |

40024100 | — — Latex | 0,0 | Year 0 | |

40024900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) | | | |

40025100 | — — Latex | 0,0 | Year 0 | |

40025900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40026000 | — Isoprene rubber (IR) | 0,0 | Year 0 | |

40027000 | — Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber (EPDM) | 0,0 | Year 0 | |

40028000 | — Mixtures of any product of heading 4001 with any product of this heading | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

40029100 | — — Latex | 0,0 | Year 0 | |

400299 | — — Other | | | |

40029910 | — — — Products modified by the incorporation of plastics | 0,0 | Year 0 | |

40029990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40030000 | Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip | 0,0 | Year 0 | |

40040000 | Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and granules obtained therefrom | 0,0 | Year 0 | |

4005 | Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip | | | |

40051000 | — Compounded with carbon black or silica | 0,0 | Year 0 | |

40052000 | — Solutions; dispersions other than those of subheading 400510 | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

40059100 | — — Plates, sheets and strip | 0,0 | Year 0 | |

40059900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4006 | Other forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and articles (for example, discs and rings), of unvulcanised rubber | | | |

40061000 | — "Camel-back" strips for retreading rubber tyres | 0,0 | Year 0 | |

40069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

40070000 | Vulcanized rubber thread and cord | 0,0 | Year 0 | |

4008 | Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other than hard rubber | | | |

— Of cellular rubber | | | |

40081100 | — — Plates, sheets and strip | 0,0 | Year 0 | |

40081900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of non-cellular rubber | | | |

400821 | — — Plates, sheets and strip | | | |

40082110 | — — — Floor coverings and mats | 0,0 | Year 0 | |

40082190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

400829 | — — Other | | | |

40082910 | — — — Profile shapes, cut to size, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40082990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4009 | Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges) | | | |

— Not reinforced or otherwise combined with other materials | | | |

40091100 | — — Without fittings | 0,0 | Year 0 | |

400912 | — — With fittings | | | |

40091210 | — — — Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40091290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Reinforced or otherwise combined only with metal: | | | |

40092100 | — — Without fittings | 0,0 | Year 0 | |

400922 | — — With fittings | | | |

40092210 | — — — Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40092290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Reinforced or otherwise combined only with textile materials | | | |

40093100 | — — Without fittings | 0,0 | Year 0 | |

400932 | — — With fittings | | | |

40093210 | — — — Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40093290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Reinforced or otherwise combined with other materials: | | | |

40094100 | — — Without fittings | 0,0 | Year 0 | |

400942 | — — With fittings: | | | |

40094210 | — — — Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40094290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4010 | Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber | | | |

— Conveyor belts or belting | | | |

40101100 | — — Reinforced only with metal | 2,2 | Year 3 | |

40101200 | — — Reinforced only with textile materials | 2,2 | Year 3 | |

40101300 | — — Reinforced only with plastics | 2,2 | Year 3 | |

40101900 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

— Transmission belts or belting: | | | |

40103100 | — — Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103200 | — — Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103300 | — — Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103400 | — — Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103500 | — — Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 150 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103600 | — — Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 150 cm but not exceeding 198 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103900 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

4011 | New pneumatic tyres, of rubber | | | |

40111000 | — Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) | 0,0 | Year 0 | |

401120 | — Of a kind used on buses or lorries | | | |

40112010 | — — With a load index not exceeding 121 | 0,0 | Year 0 | |

40112090 | — — With a load index exceeding 121 | 0,0 | Year 0 | |

401130 | — Of a kind used on aircraft | | | |

40113010 | — — For use on civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40113090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

401140 | — Of a kind used on motorcycles | | | |

40114020 | — — For rims with a diameter not exceeding 33 cm | 0,0 | Year 0 | |

40114080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40115000 | — Of a kind used on bicycles | 0,0 | Year 0 | |

— Other, having a "herring-bone" or similar tread: | | | |

40116100 | — — Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines | 0,0 | Year 0 | |

40116200 | — — Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size not exceeding 61 cm | 0,0 | Year 0 | |

40116300 | — — Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size exceeding 61 cm | 0,0 | Year 0 | |

40116900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

40119200 | — — Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines | 0,0 | Year 0 | |

40119300 | — — Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size not exceeding 61 cm | 0,0 | Year 0 | |

40119400 | — — Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size exceeding 61 cm | 0,0 | Year 0 | |

40119900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4012 | Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid orcushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber | | | |

— Retreaded tyres | | | |

40121100 | — — Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) | 0,0 | Year 0 | |

40121200 | — — Of a kind used on buses or lorries | 0,0 | Year 0 | |

401213 | — — Of a kind used on aircraft | | | |

40121310 | — — — For use on civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40121390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40121900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

401220 | — Used pneumatic tyres | | | |

40122010 | — — For use on civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40122090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

401290 | — Other: | | | |

40129020 | — — Solid or cushion tyres | 0,0 | Year 0 | |

40129030 | — — Tyre treads | 0,0 | Year 0 | |

40129090 | — — Tyre flaps | 0,0 | Year 0 | |

4013 | Inner tubes, of rubber | | | |

401310 | — Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars), buses or lorries | | | |

40131010 | — — Of the kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) | 0,0 | Year 0 | |

40131090 | — — Of the kind used on buses or lorries | 0,0 | Year 0 | |

40132000 | — Of a kind used on bicycles | 0,0 | Year 0 | |

401390 | — Other | | | |

40139010 | — — Of a kind used on motorcycles | 0,0 | Year 0 | |

40139090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4014 | Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without fittings of hard rubber | | | |

40141000 | — Sheath contraceptives | 0,0 | Year 0 | |

401490 | — Other | | | |

40149010 | — — Teats, nipple shields, and similar articles for babies | 0,0 | Year 0 | |

40149090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4015 | Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts), for all purposes, of vulcanised rubber other than hard rubber | | | |

— Gloves, mittens and mitts: | | | |

40151100 | — — Surgical | 0,0 | Year 0 | |

401519 | — — Other | | | |

40151910 | — — — Household gloves | 0,0 | Year 0 | |

40151990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40159000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4016 | Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber | | | |

401610 | — Of cellular rubber | | | |

40161010 | — — For technical uses, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40161090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

40169100 | — — Floor coverings and mats | 0,0 | Year 0 | |

40169200 | — — Erasers | 0,0 | Year 0 | |

401693 | — — Gaskets, washers and other seals | | | |

40169310 | — — — For technical uses, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40169390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40169400 | — — Boat or dock fenders, whether or not inflatable | 0,0 | Year 0 | |

40169500 | — — Other inflatable articles | 0,0 | Year 0 | |

401699 | — — Other | | | |

40169910 | — — — For technical uses, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

40169930 | — — — — Expander sleeves | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

— — — — — For motor vehicles of headings 8701 to 8705 | | | |

40169952 | — — — — — — Rubber-to-metal bonded parts | 0,0 | Year 0 | |

40169958 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

40169982 | — — — — — — Rubber-to-metal bonded parts | 0,0 | Year 0 | |

40169988 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

401700 | Hard rubber (for example, ebonite) in all forms, including waste and scrap; articles of hard rubber | | | |

40170010 | — Hard rubber (for example, ebonite) in any form, scrap and waste included | 0,0 | Year 0 | |

40170090 | — Articles of hard rubber | 0,0 | Year 0 | |

41 | RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER | | | |

4101 | Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split: | | | |

410120 | — Whole hides and skins, of a weight per skin not exceeding 8 kg when simply dried, 10 kg when dry-salted, or 16 kg when fresh, wet-salted or otherwise preserved: | | | |

41012010 | — — Fresh | 0,0 | Year 0 | |

41012030 | — — Wet-salted | 0,0 | Year 0 | |

41012050 | — — Dried or dry-salted | 0,0 | Year 0 | |

41012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

410150 | — Whole hides and skins, of a weight exceeding 16 kg: | | | |

41015010 | — — Fresh | 0,0 | Year 0 | |

41015030 | — — Wet-salted | 0,0 | Year 0 | |

41015050 | — — Dried or dry-salted | 0,0 | Year 0 | |

41015090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

41019000 | — Other, including butts, bends and bellies | 0,0 | Year 0 | |

4102 | Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not with wool on or split, other than those excluded by note 1 (c) to this chapter: | | | |

410210 | — With wool on: | | | |

41021010 | — — Of lambs | 0,0 | Year 0 | |

41021090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Without wool on: | | | |

41022100 | — — Pickled | 0,0 | Year 0 | |

41022900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4103 | Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split, other than those excluded by note 1 (b) or 1 (c) to this chapter: | | | |

410310 | — Of goats or kids: | | | |

41031020 | — — Fresh | 0,0 | Year 0 | |

41031050 | — — Salted or dried | 0,0 | Year 0 | |

41031090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

41032000 | — Of reptiles | 0,0 | Year 0 | |

41033000 | — Of swine | 0,0 | Year 0 | |

41039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4104 | Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, but not further prepared | | | |

— In the wet state (including wet-blue): | | | |

410411 | — — Full grains, unsplit; grain splits: | | | |

41041110 | — — — Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Of bovine (including buffalo) animals: | | | |

41041151 | — — — — — Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 0,0 | Year 0 | |

41041159 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

41041190 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

410419 | — — Other: | | | |

41041910 | — — — Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Of bovine (including buffalo) animals: | | | |

41041951 | — — — — — Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 0,0 | Year 0 | |

41041959 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

41041990 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— In the dry state (crust): | | | |

410441 | — — Full grains, unsplit; grain splits: | | | |

— — — Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2): | | | |

41044111 | — — — — East India kip, whole, whether or not the heads and legs have been removed, each of a net weight of not more than 4,5 kg, not further prepared than vegetable tanned, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles | 0,0 | Year 0 | |

41044119 | — — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Of bovine (including buffalo) animals: | | | |

41044151 | — — — — — Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 3,0 | Year 3 | |

41044159 | — — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

41044190 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

410449 | — — Other: | | | |

— — — Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2): | | | |

41044911 | — — — — East India kip, whole, whether or not the heads and legs have been removed, each of a net weight of not more than 4,5 kg, not further prepared than vegetable tanned, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles | 0,0 | Year 0 | |

41044919 | — — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Of bovine (including buffalo) animals: | | | |

41044951 | — — — — — Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 3,0 | Year 3 | |

41044959 | — — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

41044990 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

4105 | Tanned or crust skins of sheep or lambs, without wool on whether or not split, but not further prepared: | | | |

410510 | — In the wet state (including wet-blue): | | | |

41051010 | — — Not split | 2,0 | Year 0 | |

41051090 | — — Split | 2,0 | Year 0 | |

410530 | — In the dry state (crust): | | | |

41053010 | — — Vegetable pre-tanned Indian hair sheep, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

41053091 | — — — Not split | 2,0 | Year 0 | |

41053099 | — — — Split | 2,0 | Year 0 | |

4106 | Tanned or crust hides and skins of other animals, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared: | | | |

— Of goats or kids: | | | |

410621 | — — In the wet state (including wet-blue): | | | |

41062110 | — — — Not split | 2,0 | Year 0 | |

41062190 | — — — Split | 2,0 | Year 0 | |

410622 | — — In the dry state (crust): | | | |

41062210 | — — — Vegetable pre-tanned Indian goat or kid, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles | 0,0 | Year 0 | |

41062290 | — — — Other | 2,0 | Year 0 | |

— Of swine: | | | |

410631 | — — In the wet state (including wet-blue) | | | |

41063110 | — — — Not split | 2,0 | Year 0 | |

41063190 | — — — Split | 0,0 | Year 0 | |

410632 | — — In the dry state (crust) | | | |

41063210 | — — — Not split | 0,0 | Year 0 | |

41063290 | — — — Split | 0,0 | Year 0 | |

410640 | — Of reptiles: | | | |

41064010 | — — Vegetable pre-tanned | 0,0 | Year 0 | |

41064090 | — — Other | 2,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

41069100 | — — In the wet state (including wet-blue) | 2,0 | Year 0 | |

41069200 | — — In the dry state (crust) | 2,0 | Year 0 | |

4107 | Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114: | | | |

— Whole hides and skins: | | | |

410711 | — — Full grains, unsplit: | | | |

— — — Bovine (including buffalo) leather, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2): | | | |

41071111 | — — — — Box calf | 3,0 | Year 3 | |

41071119 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

41071190 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

410712 | — — Grain splits: | | | |

— — — Bovine (including buffalo) leather, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2): | | | |

41071211 | — — — — Box calf | 3,0 | Year 3 | |

41071219 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

41071291 | — — — — Bovine (including buffalo) leather | 2,0 | Year 3 | |

41071299 | — — — — Equine leather | 3,0 | Year 3 | |

410719 | — — Other: | | | |

41071910 | — — — Bovine (including buffalo) leather, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 3,0 | Year 3 | |

41071990 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Other, including sides: | | | |

410791 | — — Full grains, unsplit: | | | |

41079110 | — — — Sole leather | 3,0 | Year 3 | |

41079190 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

410792 | — — Grain splits: | | | |

41079210 | — — — Bovine (including buffalo) leather | 2,0 | Year 3 | |

41079290 | — — — Equine leather | 3,0 | Year 3 | |

410799 | — — Other: | | | |

41079910 | — — — Bovine (including buffalo) leather | 3,0 | Year 3 | |

41079990 | — — — Equine leather | 3,0 | Year 3 | |

41120000 | Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, other than leather of heading 4114 | 0,0 | Year 0 | |

4113 | Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114: | | | |

41131000 | — Of goats or kids | 0,0 | Year 0 | |

41132000 | — Of swine | 0,0 | Year 0 | |

41133000 | — Of reptiles | 0,0 | Year 0 | |

41139000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4114 | Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather: | | | |

411410 | — Chamois (including combination chamois) leather: | | | |

41141010 | — — Of sheep and lambs | 0,0 | Year 0 | |

41141090 | — — Of other animals | 0,0 | Year 0 | |

41142000 | — Patent leather and patent laminated leather; metallised leather | 0,0 | Year 0 | |

4115 | Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour: | | | |

41151000 | — Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls | 0,0 | Year 0 | |

41152000 | — Parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour | 0,0 | Year 0 | |

42 | ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT) | | | |

42010000 | Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like), of any material | 0,0 | Year 0 | |

4202 | Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper: | | | |

— Trunks, suit-cases, vanity cases, executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers | | | |

420211 | — — With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather | | | |

42021110 | — — — Executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers | 0,0 | Year 0 | |

42021190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

420212 | — — With outer surface of plastics or of textile materials | | | |

— — — In the form of plastic sheeting | | | |

42021211 | — — — — Executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers | 3,3 | Year 3 | |

42021219 | — — — — Other | 3,3 | Year 3 | |

42021250 | — — — Of moulded plastic material | 1,7 | Year 3 | |

— — — Of other materials, including vulcanised fibre | | | |

42021291 | — — — — Executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers | 0,0 | Year 0 | |

42021299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

420219 | — — Other | | | |

42021910 | — — — Of aluminium | 1,9 | Year 3 | |

42021990 | — — — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

— Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle | | | |

42022100 | — — With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather | 0,0 | Year 0 | |

420222 | — — With outer surface of plastic sheeting or of textile materials | | | |

42022210 | — — — Of plastic sheeting | 3,3 | Year 3 | |

42022290 | — — — Of textile materials | 0,0 | Year 0 | |

42022900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag | | | |

42023100 | — — With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather | 0,0 | Year 0 | |

420232 | — — With outer surface of plastic sheeting or of textile materials | | | |

42023210 | — — — Of plastic sheeting | 3,3 | Year 3 | |

42023290 | — — — Of textile materials | 0,0 | Year 0 | |

42023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

420291 | — — With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather | | | |

42029110 | — — — Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags | 0,0 | Year 0 | |

42029180 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

420292 | — — With outer surface of plastic sheeting or of textile materials | | | |

— — — Of plastic sheeting | | | |

42029211 | — — — — Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags | 3,3 | Year 3 | |

42029215 | — — — — Musical instrument cases | 2,3 | Year 3 | |

42029219 | — — — — Other | 3,3 | Year 3 | |

— — — Of textile materials | | | |

42029291 | — — — — Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags | 0,0 | Year 0 | |

42029298 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

42029900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4203 | Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather | | | |

42031000 | — Articles of apparel | 0,0 | Year 0 | |

— Gloves, mittens and mitts | | | |

42032100 | — — Specially designed for use in sports | 5,5 | Year 3 | |

420329 | — — Other | | | |

42032910 | — — — Protective for all trades | 5,5 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

42032991 | — — — — Men's and boys' | 3,5 | Year 3 | |

42032999 | — — — — Other | 3,5 | Year 3 | |

42033000 | — Belts and bandoliers | 1,5 | Year 3 | |

42034000 | — Other clothing accessories | 1,5 | Year 3 | |

420400 | Articles of leather, or of composition leather, of a kind used in machinery or mechanical appliances or for other technical uses | | | |

42040010 | — Conveyor or transmission belts or belting | 0,0 | Year 0 | |

42040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

42050000 | Other articles of leather or of composition leather | 0,0 | Year 0 | |

4206 | Articles of gut (other than silkworm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons | | | |

42061000 | — Catgut | 0,0 | Year 0 | |

42069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

43 | FURSKINS AND ARTIFICIAL FUR; MANUFACTURES THEREOF | | | |

4301 | Raw furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use), other than raw hides and skins of heading 4101, 4102 or 4103: | | | |

43011000 | — Of mink, whole, with or without head, tail or paws | 0,0 | Year 0 | |

43013000 | — Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb, whole, with or without head, tail or paws | 0,0 | Year 0 | |

43016000 | — Of fox, whole, with or without head, tail or paws | 0,0 | Year 0 | |

430170 | — Of seal, whole, with or without head, tail or paws: | | | |

43017010 | — — Of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) | 0,0 | Year 0 | |

43017090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

430180 | — Other furskins, whole, with or without head, tail or paws | | | |

43018010 | — — Of sea-otters or of nutria (coypu) | 0,0 | Year 0 | |

43018030 | — — Of marmots | 0,0 | Year 0 | |

43018050 | — — Of wild felines | 0,0 | Year 0 | |

43018095 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43019000 | — Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use | 0,0 | Year 0 | |

4302 | Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other materials) other than those of heading 4303 | | | |

— Whole skins, with or without head, tail or paws, not assembled | | | |

43021100 | — — Of mink | 0,0 | Year 0 | |

43021300 | — — Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb | 0,0 | Year 0 | |

430219 | — — Other | | | |

43021910 | — — — Of beaver | 0,0 | Year 0 | |

43021920 | — — — Of musk-rat | 0,0 | Year 0 | |

43021930 | — — — Of fox | 0,0 | Year 0 | |

43021935 | — — — Of rabbit or hare | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of seal | | | |

43021941 | — — — — Of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) | 0,0 | Year 0 | |

43021949 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43021950 | — — — Of sea-otters or of nutria (coypu) | 0,0 | Year 0 | |

43021960 | — — — Of marmots | 0,0 | Year 0 | |

43021970 | — — — Of wild felines | 0,0 | Year 0 | |

43021980 | — — — Of sheep or lambs | 0,0 | Year 0 | |

43021995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43022000 | — Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled | 0,0 | Year 0 | |

430230 | — Whole skins and pieces or cuttings thereof, assembled | | | |

43023010 | — — "Dropped" furskins | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

43023021 | — — — Of mink | 0,0 | Year 0 | |

43023025 | — — — Of rabbit or hare | 0,0 | Year 0 | |

43023031 | — — — Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb | 0,0 | Year 0 | |

43023035 | — — — Of beaver | 0,0 | Year 0 | |

43023041 | — — — Of musk-rat | 0,0 | Year 0 | |

43023045 | — — — Of fox | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of seal | | | |

43023051 | — — — — Of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) | 0,0 | Year 0 | |

43023055 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43023061 | — — — Of sea-otters or of nutria (coypu) | 0,0 | Year 0 | |

43023065 | — — — Of marmots | 0,0 | Year 0 | |

43023071 | — — — Of wild felines | 0,0 | Year 0 | |

43023075 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4303 | Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin | | | |

430310 | — Articles of apparel and clothing accessories | | | |

43031010 | — — Of furskins of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) | 0,0 | Year 0 | |

43031090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

43040000 | Artificial fur and articles thereof | 0,0 | Year 0 | |

44 | WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL | | | |

4401 | Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms | | | |

44011000 | — Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms | 0,0 | Year 0 | |

— Wood in chips or particles | | | |

44012100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44012200 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

440130 | — Sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms | | | |

44013010 | — — Sawdust | 0,0 | Year 0 | |

44013090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44020000 | Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

4403 | Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared | | | |

44031000 | — Treated with paint, stains, creosote or other preservatives | 0,0 | Year 0 | |

440320 | — Other, coniferous | | | |

— — Spruce of the kind "Picea abies Karst." or silver fir (Abies alba Mill.): | | | |

44032011 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44032019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Pine of the kind "Pinus sylvestris L.": | | | |

44032031 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44032039 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

44032091 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44032099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other, of tropical wood specified in subheadingte 1 to this chapter | | | |

44034100 | — — Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau | 0,0 | Year 0 | |

440349 | — — Other: | | | |

44034910 | — — — Sapelli, acajou d'Afrique and iroko | 0,0 | Year 0 | |

44034920 | — — — Okoumé | 0,0 | Year 0 | |

44034940 | — — — Sipo | 0,0 | Year 0 | |

44034995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

440391 | — — Of oak (Quercus spp.): | | | |

44039110 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44039190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440392 | — — Of beech (Fagus spp.): | | | |

44039210 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44039290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440399 | — — Other | | | |

44039910 | — — — Of poplar | 0,0 | Year 0 | |

44039930 | — — — Of eucalyptus | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of birch: | | | |

44039951 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44039959 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44039995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4404 | Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like; chipwood and the like | | | |

44041000 | — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44042000 | — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44050000 | Wood wool; wood flour | 0,0 | Year 0 | |

4406 | Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood | | | |

44061000 | — Not impregnated | 0,0 | Year 0 | |

44069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4407 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm: | | | |

440710 | — Coniferous: | | | |

44071015 | — — Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Planed | | | |

44071031 | — — — — Spruce of the kind "Picea abies Karst." or silver fir (Abies alba Mill.) | 0,0 | Year 0 | |

44071033 | — — — — Pine of the kind "Pinus sylvestris L." | 0,0 | Year 0 | |

44071038 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

44071091 | — — — — Spruce of the kind "Picea abies Karst." or silver fir (Abies alba Mill.) | 0,0 | Year 0 | |

44071093 | — — — — Pine of the kind "Pinus sylvestris L." | 0,0 | Year 0 | |

44071098 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

440724 | — — Virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia and balsa: | | | |

44072415 | — — — Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

44072430 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44072490 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440725 | — — Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau: | | | |

44072510 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

44072530 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44072550 | — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

44072560 | — — — — — Dark red meranti and light red meranti | 0,0 | Year 0 | |

44072580 | — — — — — Meranti bakau | 0,0 | Year 0 | |

440726 | — — White lauan, white meranti, white seraya, yellowmeranti and alan: | | | |

44072610 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

44072630 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44072650 | — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

44072690 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440729 | — — Other: | | | |

44072905 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

— — — — Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obéché, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio, palissandre de Para and palissandre de Rose | | | |

— — — — — Planed | | | |

44072920 | — — — — — — Palissandre de Rio, palissandre de Para and palissandre de Rose | 0,0 | Year 0 | |

44072930 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44072950 | — — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

44072961 | — — — — — — Azobé | 0,0 | Year 0 | |

44072969 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

44072983 | — — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44072985 | — — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

44072995 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

440791 | — — Of oak (Quercus spp.): | | | |

44079115 | — — — Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

— — — — Planed | | | |

44079131 | — — — — — Blocks, strips and friezes for parquet or wood block flooring, not assembled | 0,0 | Year 0 | |

44079139 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44079190 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44079200 | — — Of beech (Fagus spp.) | 0,0 | Year 0 | |

440799 | — — Other: | | | |

44079910 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44079930 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44079950 | — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

44079991 | — — — — — Of poplar | 0,0 | Year 0 | |

44079996 | — — — — — Of tropical wood | 0,0 | Year 0 | |

44079997 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4408 | Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for other similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm: | | | |

440810 | — Coniferous: | | | |

44081015 | — — Planed; sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

44081091 | — — — Small boards for the manufacture of pencils | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44081093 | — — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

44081099 | — — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

— Of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

440831 | — — Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau: | | | |

44083111 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44083121 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44083125 | — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

44083130 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440839 | — — Other: | | | |

— — — White lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para and palissandre de Rose: | | | |

44083915 | — — — — Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

44083921 | — — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other: | | | |

44083931 | — — — — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

44083935 | — — — — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44083955 | — — — — Planed; sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

44083970 | — — — — — Small boards for the manufacture of pencils. | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other: | | | |

44083985 | — — — — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

44083995 | — — — — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

440890 | — Other: | | | |

44089015 | — — Planed; sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

44089035 | — — — Small boards for the manufacture of pencils. | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44089085 | — — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

44089095 | — — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

4409 | Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed: | | | |

440910 | — Coniferous | | | |

44091011 | — — Mouldings for frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects | 0,0 | Year 0 | |

44091018 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440920 | — Non-coniferous | | | |

44092011 | — — Mouldings for frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

44092091 | — — — Blocks, strips and friezes for parquet or wood block flooring, not assembled | 0,0 | Year 0 | |

44092098 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4410 | Particle board and similar board (for example, oriented strand board and waferboard) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances: | | | |

— Oriented strand board and waferboard, of wood: | | | |

44102100 | — — Unworked or not further worked than sanded | 3,5 | Year 0 | |

44102900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Other, of wood: | | | |

44103100 | — — Unworked or not further worked than sanded | 3,5 | Year 0 | |

44103200 | — — Surface-covered with melamine-impregnated paper | 3,5 | Year 0 | |

44103300 | — — Surface-covered with decorative laminates of plastics | 3,5 | Year 0 | |

44103900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

44109000 | — Other | 3,5 | Year 0 | |

4411 | Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances | | | |

— Fibreboard of a density exceeding 0,8 g/cm3 | | | |

441111 | — — Not mechanically worked or surface covered | | | |

44111110 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44111190 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

441119 | — — Other | | | |

44111910 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44111990 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Fibreboard of a density exceeding 0,5 g/cm3 but not exceeding 0,8 g/cm3 | | | |

441121 | — — Not mechanically worked or surface covered | | | |

44112110 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44112190 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

441129 | — — Other | | | |

44112910 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44112990 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Fibreboard of a density exceeding 0,35 g/cm3 but not exceeding 0,5 g/cm3 | | | |

441131 | — — Not mechanically worked or surface covered | | | |

44113110 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44113190 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

441139 | — — Other | | | |

44113910 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44113990 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Other | | | |

44119100 | — — Not mechanically worked or surface covered | 3,5 | Year 0 | |

44119900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

4412 | Plywood, veneered panels and similar laminated wood: | | | |

— Plywood consisting solely of sheets of wood, each ply not exceeding 6 mm thickness: | | | |

441213 | — — With at least one outer ply of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

44121310 | — — — Of dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, obeche, okoumé, acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para and palissandre de Rose | 6,5 | Year 3 | |

44121390 | — — — Other | 3,5 | Year 3 | |

44121400 | — — Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood | 3,5 | Year 3 | |

44121900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood: | | | |

441222 | — — With at least one ply of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

44122210 | — — — Containing at least one layer of particle board | 2,5 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

44122291 | — — — — Blockboard, laminboard and battenboard | 6,5 | Year 3 | |

44122299 | — — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

44122300 | — — Other, containing at least one layer of particle board | 2,5 | Year 3 | |

441229 | — — Other: | | | |

44122920 | — — — Blockboard, laminboard and battenboard | 6,5 | Year 3 | |

44122980 | — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

— Other: | | | |

441292 | — — With at least one ply of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

44129210 | — — — Containing at least one layer of particle board | 2,5 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

44129291 | — — — — Blockboard, laminboard and battenboard | 2,5 | Year 3 | |

44129299 | — — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

44129300 | — — Other, containing at least one layer of particle board | 2,5 | Year 3 | |

441299 | — — Other: | | | |

44129920 | — — — Blockboard, laminboard and battenboard | 2,5 | Year 3 | |

44129980 | — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

44130000 | Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes | 0,0 | Year 0 | |

441400 | Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects | | | |

44140010 | — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44140090 | — Of other wood | 0,0 | Year 0 | |

4415 | Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-drums of wood; pallets, box pallets and other load boards, of wood; pallet collars of wood | | | |

441510 | — Cases, boxes, crates, drums and similar packings; cable-drums | | | |

44151010 | — — Cases, boxes, crates, drums and similar packings | 0,0 | Year 0 | |

44151090 | — — Cable-drums | 0,0 | Year 0 | |

441520 | — Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars | | | |

44152020 | — — Flat pallets; pallet collars | 0,0 | Year 0 | |

44152090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44160000 | Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood, including staves | 0,0 | Year 0 | |

44170000 | Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood; boot or shoe lasts and trees, of wood | 0,0 | Year 0 | |

4418 | Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled parquet panels, shingles and shakes | | | |

441810 | — Windows, frenchwindows and their frames | | | |

44181010 | — — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44181050 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44181090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

441820 | — Doors and their frames and thresholds | | | |

44182010 | — — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44182050 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44182080 | — — Of other wood | 0,0 | Year 0 | |

441830 | — Parquet panels | | | |

44183010 | — — For mosaic floors | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

44183091 | — — — Composed of two or more layers of wood | 0,0 | Year 0 | |

44183099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44184000 | — Shuttering for concrete constructional work | 0,0 | Year 0 | |

44185000 | — Shingles and shakes | 0,0 | Year 0 | |

441890 | — Other | | | |

44189010 | — — Glue-laminated timber | 0,0 | Year 0 | |

44189090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

441900 | Tableware and kitchenware, of wood | | | |

44190010 | — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44190090 | — Of other wood | 0,0 | Year 0 | |

4420 | Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles, of wood; statuettes and other ornaments, of wood; wooden articles of furniture not falling in Chapter 94 | | | |

442010 | — Statuettes and other ornaments, of wood | | | |

44201011 | — — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44201019 | — — Of other wood | 0,0 | Year 0 | |

442090 | — Other | | | |

44209010 | — — Wood marquetry and inlaid wood | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

44209091 | — — — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44209099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4421 | Other articles of wood | | | |

44211000 | — Clothes hangers | 0,0 | Year 0 | |

442190 | — Other | | | |

44219091 | — — Of fibreboard | 0,0 | Year 0 | |

44219098 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

45 | CORK AND ARTICLES OF CORK | | | |

4501 | Natural cork, raw or simply prepared; waste cork; crushed, granulated or ground cork | | | |

45011000 | — Natural cork, raw or simply prepared | 0,0 | Year 0 | |

45019000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

45020000 | Natural cork, debacked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers) | 0,0 | Year 0 | |

4503 | Articles of natural cork | | | |

450310 | — Corks and stoppers | | | |

45031010 | — — Cylindrical | 1,2 | Year 3 | |

45031090 | — — Other | 1,2 | Year 0 | |

45039000 | — Other | 1,2 | Year 3 | |

4504 | Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork | | | |

450410 | — Blocks, plates, sheets and strip; tiles of any shape; solid cylinders, including discs | | | |

— — Corks and stoppers | | | |

45041011 | — — — For sparkling wine, including those with discs of natural cork | 0,0 | Year 0 | |

45041019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

45041091 | — — — With a binding substance | 0,0 | Year 0 | |

45041099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

450490 | — Other | | | |

45049010 | — — Gaskets, washers and other seals, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

45049091 | — — — Corks and stoppers | 0,0 | Year 0 | |

45049099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

46 | MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO OR OF OTHER PLAITING MATERIALS; BASKETWARE AND WICKERWORK | | | |

4601 | Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled into strips; plaiting materials, plaits and similar products of plaiting materials, bound together in parallel strands or woven, in sheet form, whether or not being finished articles (for example, mats, matting, screens): | | | |

460120 | — Mats, matting and screens of vegetable materials: | | | |

46012010 | — — Of plaits or similar products of plaiting materials | 0,0 | Year 0 | |

46012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

460191 | — — Of vegetable materials: | | | |

46019105 | — — — Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled into strips | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

46019110 | — — — — Of plaits or similar products of plaiting materials | 0,0 | Year 0 | |

46019190 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

460199 | — — Other: | | | |

46019905 | — — — Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled into strips | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

46019910 | — — — — Of plaits or similar products of plaiting materials | 1,2 | Year 3 | |

46019990 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4602 | Basketwork, wickerwork and other articles, made directly to shape from plaiting materials or made-up from goods of heading 4601; articles of loofah | | | |

460210 | — Of vegetable materials | | | |

46021010 | — — Straw envelopes for bottles | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

46021091 | — — — Basketwork, wickerwork and other articles, made directly to shape from plaiting materials | 0,0 | Year 0 | |

46021099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

46029000 | — Other | 1,2 | Year 3 | |

47 | PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD | | | |

470100 | Mechanical wood pulp | | | |

47010010 | — Thermo-mechanical wood pulp | 0,0 | Year 0 | |

47010090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

47020000 | Chemical wood pulp, dissolving grades | 0,0 | Year 0 | |

4703 | Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades | | | |

— Unbleached | | | |

47031100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47031900 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

— Semi-bleached or bleached | | | |

47032100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47032900 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

4704 | Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades | | | |

— Unbleached | | | |

47041100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47041900 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

— Semi-bleached or bleached | | | |

47042100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47042900 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47050000 | Wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping processes | 0,0 | Year 0 | |

4706 | Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard or of other fibrous cellulosic material | | | |

47061000 | — Cotton linters pulp | 0,0 | Year 0 | |

47062000 | — Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

47069100 | — — Mechanical | 0,0 | Year 0 | |

47069200 | — — Chemical | 0,0 | Year 0 | |

47069300 | — — Semi-chemical | 0,0 | Year 0 | |

4707 | Recovered (waste and scrap) paper or paperboard | | | |

47071000 | — Unbleached kraft paper or paperboard or corrugated paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

47072000 | — Other paper or paperboard made mainly of bleached chemical pulp, not coloured in the mass. | 0,0 | Year 0 | |

470730 | — Paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (for example, newspapers, journals and similar printed matter) | | | |

47073010 | — — Old and unsold newspapers and magazines, telephone directories, brochures and printed advertising material | 0,0 | Year 0 | |

47073090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

470790 | — Other, including unsorted waste and scrap | | | |

47079010 | — — Unsorted | 0,0 | Year 0 | |

47079090 | — — Sorted | 0,0 | Year 0 | |

48 | PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, OF PAPER OR OF PAPERBOARD | | | |

48010000 | Newsprint, in rolls or sheets | 0,0 | Year 0 | |

4802 | Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punch-cards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; hand-made paper and paperboard: | | | |

48021000 | — Hand-made paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48022000 | — Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48023000 | — Carbonising base paper | 0,0 | Year 0 | |

480240 | — Wallpaper base: | | | |

48024010 | — — Not containing fibres obtained by a mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres | 0,0 | Year 0 | |

48024090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other paper and paperboard, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres: | | | |

480254 | — — Weighing less than 40 g/m2: | | | |

48025410 | — — — Paper weighing not more than 15 g/m2, for use in stencil making | 0,0 | Year 0 | |

48025490 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48025500 | — — Weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2, in rolls | 0,0 | Year 0 | |

480256 | — — Weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2, in sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the unfolded state: | | | |

48025610 | — — — With one side measuring 297 mm and the other side measuring 210 mm (A 4 format) | 0,0 | Year 0 | |

48025690 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48025700 | — — Other, weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

480258 | — — Weighing more than 150 g/m2: | | | |

48025810 | — — — In rolls | 0,0 | Year 0 | |

48025890 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other paper and paperboard, of which more than 10 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process: | | | |

480261 | — — In rolls: | | | |

48026110 | — — — Newsprint, other than that of heading 4801 | 0,0 | Year 0 | |

48026150 | — — — Other, weighing less than 72 g/m2 and of which more than 50 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical process | 0,0 | Year 0 | |

48026190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480262 | — — In sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the unfolded state: | | | |

48026210 | — — — Newsprint, other than that of heading 4801 | 0,0 | Year 0 | |

48026250 | — — — Other, weighing less than 72 g/m 2 and of which more than 50 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical process | 0,0 | Year 0 | |

48026290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480269 | — — Other: | | | |

48026910 | — — — Newsprint, other than that of heading 4801 | 0,0 | Year 0 | |

48026950 | — — — Weighing less than 72 g/m2 and of which more than 50 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical process | 0,0 | Year 0 | |

48026990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480300 | Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of a kind used for household or sanitary purposes, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, whether or not creped, crinkled, embossed, perforated, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or sheets | | | |

48030010 | — Cellulose wadding | 0,0 | Year 0 | |

— Creped paper and webs of cellulose fibres (tissues), weighing, per ply | | | |

48030031 | — — Not more than 25 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48030039 | — — More than 25 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4804 | Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, other than that of heading 4802 or 4803 | | | |

— Kraftliner | | | |

480411 | — — Unbleached | | | |

— — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | | | |

48041111 | — — — — Weighing less than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48041115 | — — — — Weighing 150 g/m2 or more but less than 175 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48041119 | — — — — Weighing 175 g/m2 or more | 0,0 | Year 0 | |

48041190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480419 | — — Other | | | |

— — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | | | |

— — — — Composed of one or more layers unbleached and an outside layer bleached, semi-bleached or coloured, weighing per m2 | | | |

48041911 | — — — — — Less than 150 g | 0,0 | Year 0 | |

48041915 | — — — — — 150 g or more but less than 175 g | 0,0 | Year 0 | |

48041919 | — — — — — 175 g or more | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other, weighing per m2 | | | |

48041931 | — — — — — Less than 150 g | 0,0 | Year 0 | |

48041938 | — — — — — 150 g or more | 0,0 | Year 0 | |

48041990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Sack kraft paper | | | |

480421 | — — Unbleached | | | |

48042110 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48042190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480429 | — — Other | | | |

48042910 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48042990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other kraft paper and paperboard weighing 150 g/m2 or less | | | |

480431 | — — Unbleached | | | |

48043110 | — — — For the manufacture of paper yarn of heading 5308 or of paper yarn reinforced with metal of heading 5607 | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | | | |

48043151 | — — — — — Kraft electro-technical insulating paper | 0,0 | Year 0 | |

48043159 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48043190 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480439 | — — Other | | | |

48043910 | — — — For the manufacture of paper yarn of heading 5308 or of paper yarn reinforced with metal of heading 5607 | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | | | |

48043951 | — — — — — Bleached uniformly throughout the mass | 0,0 | Year 0 | |

48043959 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48043990 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other kraft paper and paperboard weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2 | | | |

480441 | — — Unbleached | | | |

48044110 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

48044191 | — — — — Saturating kraft | 0,0 | Year 0 | |

48044199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480442 | — — Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process | | | |

48044210 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48044290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480449 | — — Other | | | |

48044910 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48044990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other kraft paper and paperboard weighing 225 g/m2 or more | | | |

480451 | — — Unbleached | | | |

48045110 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48045190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480452 | — — Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process | | | |

48045210 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48045290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480459 | — — Other | | | |

48045910 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48045990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4805 | Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets, not further worked or processed than as specified in note 3 to this chapter: | | | |

— Fluting paper: | | | |

48051100 | — — Semi-chemical fluting paper | 0,0 | Year 0 | |

48051200 | — — Straw fluting paper | 0,0 | Year 0 | |

480519 | — — Other: | | | |

48051910 | — — — Wellenstoff | 0,0 | Year 0 | |

48051990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Testliner (recycled liner board): | | | |

48052400 | — — Weighing 150 g/m2 or less | 0,0 | Year 0 | |

48052500 | — — Weighing more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

480530 | — Sulphite wrapping paper: | | | |

48053010 | — — Weighing less than 30 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48053090 | — — Weighing 30 g/m2 or more | 0,0 | Year 0 | |

48054000 | — Filter paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48055000 | — Felt paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

480591 | — — Weighing 150 g/m2 or less: | | | |

48059110 | — — — Multi-ply paper and paperboard (other than those of subheading 480512, 480519, 480524 or 480525) | 0,0 | Year 0 | |

— — — other: | | | |

48059191 | — — — — Paper and paperboard for corrugated paper and paperboard: | 0,0 | Year 0 | |

48059199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480592 | — — Weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2: | | | |

48059210 | — — — Multi-ply paper and paperboard (other than those of subheading 480512, 480519, 480524 or 480525) | 0,0 | Year 0 | |

— — — other: | | | |

48059291 | — — — — Paper and paperboard for corrugated paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48059299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480593 | — — Weighing 225 g/m2 or more: | | | |

48059310 | — — — Multi-ply paper and paperboard (other than those of subheading 480512, 480519, 480524 or 480525) | 0,0 | Year 0 | |

— — — other: | | | |

48059391 | — — — — Made from wastepaper | 0,0 | Year 0 | |

48059399 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4806 | Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers and glassine and other glazed transparent or translucent papers, in rolls or sheets | | | |

48061000 | — Vegetable parchment | 0,0 | Year 0 | |

48062000 | — Greaseproof papers | 0,0 | Year 0 | |

48063000 | — Tracing papers | 0,0 | Year 0 | |

480640 | — Glassine and other glazed transparent or translucent papers | | | |

48064010 | — — Glassine papers | 0,0 | Year 0 | |

48064090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480700 | Composite paper and paperboard (made by sticking flat layers of paper or paperboard together with an adhesive), not surface-coated or impregnated, whether or not internally reinforced, in rolls or sheets: | | | |

48070010 | — Paper and paperboard, laminated internally with bitumen, tar or asphalt | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

48070020 | — — Straw paper and paperboard, whether or not covered with paper other than straw paper | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

48070050 | — — — Made from wastepaper, whether or not covered with paper | 0,0 | Year 0 | |

48070090 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4808 | Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface sheets), creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, other than paper of the kind described in heading 4803 | | | |

48081000 | — Corrugated paper and paperboard, whether or not perforated | 0,0 | Year 0 | |

48082000 | — Sack kraft paper, creped or crinkled, whether or not embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48083000 | — Other kraft paper, creped or crinkled, whether or not embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48089000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4809 | Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (including coated or impregnated paper for duplicator stencils or offset plates), whether or not printed, in rolls or sheets | | | |

48091000 | — Carbon or similar copying papers | 0,0 | Year 0 | |

480920 | — Self-copy paper | | | |

48092010 | — — In rolls | 0,0 | Year 0 | |

48092090 | — — In sheets | 0,0 | Year 0 | |

48099000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4810 | Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (China clay) or other inorganic substances, with or without a binder, and with no other coating, whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size: | | | |

— Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres: | | | |

481013 | — — In rolls: | | | |

— — — Of a width exceeding 15 cm: | | | |

48101311 | — — — — Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard, weighing not more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48101319 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48101391 | — — — — Printed, embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48101399 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481014 | — — In sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the unfolded state: | | | |

— — — With one side exceeding 360 mm and the other side exceeding 150 mm in the unfolded state: | | | |

48101411 | — — — — Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard, weighing not more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48101419 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48101491 | — — — — Printed, embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48101499 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481019 | — — Other: | | | |

48101910 | — — — Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard, weighing not more than 150 g/m2, | 0,0 | Year 0 | |

48101990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, of which more than 10 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process: | | | |

481022 | — — Light-weight coated paper: | | | |

48102210 | — — — In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48102291 | — — — — Printed, embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48102299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481029 | — — Other: | | | |

— — — In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state: | | | |

— — — — In rolls: | | | |

48102911 | — — — — — Wallpaper base | 0,0 | Year 0 | |

48102919 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48102920 | — — — — In sheets | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48102991 | — — — — Printed, embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48102999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Kraft paper and paperboard, other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes: | | | |

48103100 | — — Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process, and weighing 150 g/m2 or less | 0,0 | Year 0 | |

481032 | — — Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process, and weighing more than 150 g/m2: | | | |

48103210 | — — — Coated with kaolin | 0,0 | Year 0 | |

48103290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48103900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other paper and paperboard: | | | |

481092 | — — Multi-ply: | | | |

48109210 | — — — Each layer bleached | 0,0 | Year 0 | |

48109230 | — — — With only one outer layer bleached | 0,0 | Year 0 | |

48109290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481099 | — — Other: | | | |

48109910 | — — — Bleached paper and paperboard, coated with kaolin | 0,0 | Year 0 | |

48109930 | — — — Coated with mica powder | 0,0 | Year 0 | |

48109990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4811 | Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than goods of the kind described in heading 4803, 4809 or 4810: | | | |

48111000 | — Tarred, bituminised or asphalted paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

— Gummed or adhesive paper and paperboard: | | | |

481141 | — — Self-adhesive: | | | |

48114110 | — — — In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48114191 | — — — — Of a width not exceeding 10 cm, the coating of which consists of unvulcanised natural or synthetic rubber | 0,0 | Year 0 | |

48114199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481149 | — — Other: | | | |

48114910 | — — — In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state | 0,0 | Year 0 | |

48114990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Paper and paperboard, coated, impregnated or covered with plastics (excluding adhesives): | | | |

48115100 | — — Bleached, weighing more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48115900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48116000 | — Paper and paperboard, coated, impregnated or covered with wax, paraffin wax, stearin, oil or glycerol | 0,0 | Year 0 | |

481190 | — Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres: | | | |

48119010 | — — Continuous forms, in rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state | 0,0 | Year 0 | |

48119090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48120000 | Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp | 0,0 | Year 0 | |

4813 | Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes | | | |

48131000 | — In the form of booklets or tubes | 0,0 | Year 0 | |

48132000 | — In rolls of a width not exceeding 5 cm | 0,0 | Year 0 | |

48139000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4814 | Wallpaper and similar wall coverings; window transparencies of paper | | | |

48141000 | — "Ingrain" paper | 0,0 | Year 0 | |

48142000 | — Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper coated or covered, on the face side, with a grained, embossed, coloured, design-printed or otherwise decorated layer of plastics | 0,0 | Year 0 | |

48143000 | — Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper covered, on the face side, with plaiting material, whether or not bound together in parallel strands or woven | 0,0 | Year 0 | |

481490 | — Other | | | |

48149010 | — — Wallpaper and similar wall coverings, consisting of grained, embossed, surface-coloured, design-printed or otherwise surface-decorated paper, coated or covered with transparent protective plastics | 0,0 | Year 0 | |

48149090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48150000 | Floor coverings on a base of paper or of paperboard, whether or not cut to size | 0,0 | Year 0 | |

4816 | Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of heading 4809), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up in boxes | | | |

48161000 | — Carbon or similar copying papers | 0,0 | Year 0 | |

48162000 | — Self-copy paper | 0,0 | Year 0 | |

48163000 | — Duplicator stencils | 0,0 | Year 0 | |

48169000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4817 | Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery | | | |

48171000 | — Envelopes | 0,0 | Year 0 | |

48172000 | — Letter cards, plain postcards and correspondence cards | 0,0 | Year 0 | |

48173000 | — Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery | 0,0 | Year 0 | |

4818 | Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape; handkerchiefs, cleansing tissues, towels, tablecloths, serviettes, napkins for babies, tampons, bed sheets and similar household, sanitary or hospital articles, articles of apparel and clothing accessories, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres | | | |

481810 | — Toilet paper | | | |

48181010 | — — Weighing, per ply, 25 g/m2 or less | 0,0 | Year 0 | |

48181090 | — — Weighing, per ply, more than 25 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

481820 | — Handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels | | | |

48182010 | — — Handkerchiefs and cleansing or facial tissues | 0,0 | Year 0 | |

— — Hand towels | | | |

48182091 | — — — In rolls | 0,0 | Year 0 | |

48182099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48183000 | — Tablecloths and serviettes | 0,0 | Year 0 | |

481840 | — Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles | | | |

— — Sanitary towels, tampons and similar articles | | | |

48184011 | — — — Sanitary towels | 0,0 | Year 0 | |

48184013 | — — — Tampons | 0,0 | Year 0 | |

48184019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles | | | |

48184091 | — — — Not put up for retail sale | 0,0 | Year 0 | |

48184099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48185000 | — Articles of apparel and clothing accessories | 0,0 | Year 0 | |

481890 | — Other | | | |

48189010 | — — Articles of a kind used for surgical, medical or hygienic purposes, not put up for retail sale | 0,0 | Year 0 | |

48189090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4819 | Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres; box files, letter trays, and similar articles, of paper or paperboard of a kind used in offices, shops or the like | | | |

48191000 | — Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

481920 | — Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard | | | |

48192010 | — — With a weight of the paper or the paperboard of less than 600 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48192090 | — — With a weight of the paper or the paperboard of 600 g/m2 or more | 0,0 | Year 0 | |

48193000 | — Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more | 0,0 | Year 0 | |

48194000 | — Other sacks and bags, including cones | 0,0 | Year 0 | |

48195000 | — Other packing containers, including record sleeves | 0,0 | Year 0 | |

48196000 | — Box files, letter trays, storage boxes and similar articles, of a kind used in offices, shops or the like | 0,0 | Year 0 | |

4820 | Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, exercise books, blotting pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleaved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard; albums for samples or for collections and book covers, of paper or paperboard | | | |

482010 | — Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles | | | |

48201010 | — — Registers, account books, order books and receipt books | 0,0 | Year 0 | |

48201030 | — — Note books, letter pads and memorandum pads | 0,0 | Year 0 | |

48201050 | — — Diaries | 0,0 | Year 0 | |

48201090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48202000 | — Exercise books | 0,0 | Year 0 | |

48203000 | — Binders (other than book covers), folders and file covers | 0,0 | Year 0 | |

482040 | — Manifold business forms and interleaved carbon sets | | | |

48204010 | — — Continuous forms | 0,0 | Year 0 | |

48204090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48205000 | — Albums for samples or for collections | 0,0 | Year 0 | |

48209000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4821 | Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed | | | |

482110 | — Printed | | | |

48211010 | — — Self-adhesive | 0,0 | Year 0 | |

48211090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

482190 | — Other | | | |

48219010 | — — Self-adhesive | 0,0 | Year 0 | |

48219090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4822 | Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard (whether or not perforated or hardened) | | | |

48221000 | — Of a kind used for winding textile yarn | 0,0 | Year 0 | |

48229000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4823 | Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres: | | | |

— Gummed or adhesive paper, in strips or rolls: | | | |

482312 | — — Self-adhesive: | | | |

48231210 | — — — Of a width not exceeding 10 cm, the coating of which consists of unvulcanised natural or synthetic rubber: | 0,0 | Year 0 | |

48231290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48231900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48232000 | — Filter paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48234000 | — Rolls, sheets and dials, printed for self-recording apparatus | 0,0 | Year 0 | |

482360 | — Trays, dishes, plates, cups and the like, of paper or paperboard | | | |

48236010 | — — Trays, dishes and plates | 0,0 | Year 0 | |

48236090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

482370 | — Moulded or pressed articles of paper pulp | | | |

48237010 | — — Moulded trays and boxes for packing eggs | 0,0 | Year 0 | |

48237090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

482390 | — Other: | | | |

48239010 | — — Gaskets, washers and other seals, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes: | | | |

48239012 | — — — — Printed, embossed or perforated: | 0,0 | Year 0 | |

48239014 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48239015 | — — — — Cards, not punched, for punch card machines, whether or not in strips | 0,0 | Year 0 | |

48239020 | — — — — Perforated paper and paperboard for Jacquard and similar machines | 0,0 | Year 0 | |

48239030 | — — — — Fans and hand screens; frames therefor and parts of such frames | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

48239050 | — — — — — Cut to size or shape | 0,0 | Year 0 | |

48239090 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

49 | PRINTED BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND OTHER PRODUCTS OF THE PRINTING INDUSTRY; MANUSCRIPTS, TYPESCRIPTS AND PLANS | | | |

4901 | Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter, whether or not in single sheets | | | |

49011000 | — In single sheets, whether or not folded | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

49019100 | — — Dictionaries and encyclopaedias, and serial instalments thereof | 0,0 | Year 0 | |

49019900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4902 | Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material | | | |

49021000 | — Appearing at least four times a week | 0,0 | Year 0 | |

490290 | — Other | | | |

49029010 | — — Appearing once a week | 0,0 | Year 0 | |

49029030 | — — Appearing once a month | 0,0 | Year 0 | |

49029090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

49030000 | Children's picture, drawing or colouring books | 0,0 | Year 0 | |

49040000 | Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated | 0,0 | Year 0 | |

4905 | Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed | | | |

49051000 | — Globes | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

49059100 | — — In book form | 0,0 | Year 0 | |

49059900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

49060000 | Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; hand-written texts; photographic reproductions on sensitised paper and carbon copies of the foregoing | 0,0 | Year 0 | |

490700 | Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they have, or will have, a recognised face value; stamp-impressed paper; banknotes; cheque forms; stock, share or bond certificates and similar documents of title: | | | |

49070010 | — Postage, revenue and similar stamps | 0,0 | Year 0 | |

49070030 | — Banknotes | 0,0 | Year 0 | |

49070090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4908 | Transfers (decalcomanias) | | | |

49081000 | — Transfers (decalcomanias), vitrifiable | 0,0 | Year 0 | |

49089000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

490900 | Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings | | | |

49090010 | — Printed or illustrated postcards | 0,0 | Year 0 | |

49090090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

49100000 | Calendars of any kind, printed, including calendar blocks | 0,0 | Year 0 | |

4911 | Other printed matter, including printed pictures and photographs | | | |

491110 | — Trade advertising material, commercial catalogues and the like | | | |

49111010 | — — Commercial catalogues | 0,0 | Year 0 | |

49111090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

491191 | — — Pictures, designs and photographs | | | |

49119110 | — — — Sheets (not being trade advertising material), not folded, merely with illustrations or pictures not bearing a text or caption, for editions of books or periodicals which are published in different countries in one or more languages | 0,0 | Year 0 | |

49119180 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

49119900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

50 | SILK | | | |

50010000 | Silkworm cocoons suitable for reeling | 0,0 | Year 0 | |

50020000 | Raw silk (not thrown) | 0,0 | Year 0 | |

5003 | Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock) | | | |

50031000 | — Not carded or combed | 0,0 | Year 0 | |

50039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

500400 | Silk yarn (other than yarn spun from silk waste) not put up for retail sale | | | |

50040010 | — Unbleached, scoured or bleached | 3,2 | Year 0 | |

50040090 | — Other | 3,2 | Year 0 | |

500500 | Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale | | | |

50050010 | — Unbleached, scoured or bleached | 2,3 | Year 0 | |

50050090 | — Other | 2,3 | Year 0 | |

500600 | Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale; silkworm gut | | | |

50060010 | — Silk yarn | 4,1 | Year 0 | |

50060090 | — Yarn spun from noil or other silk waste; silkworm gut | 2,3 | Year 0 | |

5007 | Woven fabrics of silk or of silk waste | | | |

50071000 | — Fabrics of noil silk | 2,4 | Year 0 | |

500720 | — Other fabrics, containing 85 % or more by weight of silk or of silk waste other than noil silk | | | |

— — Crêpes | | | |

50072011 | — — — Unbleached, scoured or bleached | 5,5 | Year 0 | |

50072019 | — — — Other | 5,5 | Year 0 | |

— — Pongee, habutai, honan, shantung, corah and similar far eastern fabrics, wholly of silk (not mixed with noil or other silk waste or with other textile materials) | | | |

50072021 | — — — Plain-woven, unbleached or not further processed than scoured | 4,2 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

50072031 | — — — — Plain-woven | 6,0 | Year 0 | |

50072039 | — — — — Other | 6,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

50072041 | — — — Diaphanous fabrics (open weave) | 5,7 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

50072051 | — — — — Unbleached, scoured or bleached | 5,7 | Year 0 | |

50072059 | — — — — Dyed | 5,7 | Year 0 | |

— — — — Of yarns of different colours | | | |

50072061 | — — — — — Of a width exceeding 57 cm but not exceeding 75 cm | 5,7 | Year 0 | |

50072069 | — — — — — Other | 5,7 | Year 0 | |

50072071 | — — — — Printed | 5,7 | Year 0 | |

500790 | — Other fabrics | | | |

50079010 | — — Unbleached, scoured or bleached | 5,5 | Year 0 | |

50079030 | — — Dyed | 5,5 | Year 0 | |

50079050 | — — Of yarns of different colours | 5,5 | Year 0 | |

50079090 | — — Printed | 5,5 | Year 0 | |

51 | WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR; HORSEHAIR YARN AND WOVEN FABRIC | | | |

5101 | Wool, not carded or combed | | | |

— Greasy, including fleece-washed wool | | | |

51011100 | — — Shorn wool | 0,0 | Year 0 | |

51011900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Degreased, not carbonized | | | |

51012100 | — — Shorn wool | 0,0 | Year 0 | |

51012900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

51013000 | — Carbonized | 0,0 | Year 0 | |

5102 | Fine or coarse animal hair, not carded or combed: | | | |

— Fine animal hair: | | | |

51021100 | — — Of Kashmir (cashmere) goats | 0,0 | Year 0 | |

510219 | — — Other: | | | |

51021910 | — — — Of Angora rabbit | 0,0 | Year 0 | |

51021930 | — — — Of alpaca, llama or vicuna | 0,0 | Year 0 | |

51021940 | — — — Of camel or yak, or of Angora, Tibetan or similar goats | 0,0 | Year 0 | |

51021990 | — — — Of rabbit (other than Angora rabbit), hare, beaver, nutria or musk-rat | 0,0 | Year 0 | |

51022000 | — Coarse animal hair | 0,0 | Year 0 | |

5103 | Waste of wool or of fine or coarse animal hair, including yarn waste but excluding garnetted stock | | | |

510310 | — Noils of wool or of fine animal hair | | | |

51031010 | — — Not carbonized | 0,0 | Year 0 | |

51031090 | — — Carbonized | 0,0 | Year 0 | |

510320 | — Other waste of wool or of fine animal hair | | | |

51032010 | — — Yarn waste | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

51032091 | — — — Not carbonized | 0,0 | Year 0 | |

51032099 | — — — Carbonized | 0,0 | Year 0 | |

51033000 | — Waste of coarse animal hair | 0,0 | Year 0 | |

51040000 | Garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hair | 0,0 | Year 0 | |

5105 | Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed (including combed wool in fragments): | | | |

51051000 | — Carded wool | 2,0 | Year 0 | |

— Wool tops and other combed wool | | | |

51052100 | — — Combed wool in fragments | 2,0 | Year 0 | |

51052900 | — — Other | 2,0 | Year 0 | |

— Fine animal hair, carded or combed: | | | |

51053100 | — — Of Kashmir (cashmere) goats | 2,0 | Year 0 | |

510539 | — — Other: | | | |

51053910 | — — Carded | 2,0 | Year 0 | |

51053990 | — — Combed | 2,0 | Year 0 | |

51054000 | — Coarse animal hair, carded or combed | 2,0 | Year 0 | |

5106 | Yarn of carded wool, not put up for retail sale | | | |

510610 | — Containing 85 % or more by weight of wool | | | |

51061010 | — — Unbleached | 3,0 | Year 0 | |

51061090 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

510620 | — Containing less than 85 % by weight of wool | | | |

51062010 | — — Containing 85 % or more by weight of wool and fine animal hair | 3,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

51062091 | — — — Unbleached | 3,4 | Year 0 | |

51062099 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

5107 | Yarn of combed wool, not put up for retail sale | | | |

510710 | — Containing 85 % or more by weight of wool | | | |

51071010 | — — Unbleached | 3,0 | Year 0 | |

51071090 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

510720 | — Containing less than 85 % by weight of wool | | | |

— — Containing 85 % or more by weight of wool and fine animal hair | | | |

51072010 | — — — Unbleached | 3,5 | Year 0 | |

51072030 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Mixed solely or mainly with synthetic staple fibres | | | |

51072051 | — — — — Unbleached | 3,5 | Year 0 | |

51072059 | — — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— — — Otherwise mixed | | | |

51072091 | — — — — Unbleached | 3,5 | Year 0 | |

51072099 | — — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

5108 | Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up for retail sale | | | |

510810 | — Carded | | | |

51081010 | — — Unbleached | 2,5 | Year 0 | |

51081090 | — — Other | 2,5 | Year 0 | |

510820 | — Combed | | | |

51082010 | — — Unbleached | 2,5 | Year 0 | |

51082090 | — — Other | 2,5 | Year 0 | |

5109 | Yarn of wool or of fine animal hair, put up for retail sale | | | |

510910 | — Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair | | | |

51091010 | — — In balls, hanks or skeins, of a weight exceeding 125 g but not exceeding 500 g | 3,0 | Year 0 | |

51091090 | — — Other | 4,2 | Year 0 | |

510990 | — Other | | | |

51099010 | — — In balls, hanks or skeins, of a weight exceeding 125 g but not exceeding 500 g | 4,0 | Year 0 | |

51099090 | — — Other | 4,2 | Year 0 | |

51100000 | Yarn of coarse animal hair or of horsehair (including gimped horsehair yarn), whether or not put up for retail sale | 2,8 | Year 0 | |

5111 | Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair | | | |

— Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair | | | |

511111 | — — Of a weight not exceeding 300 g/m2 | | | |

— — — Loden fabrics | | | |

51111111 | — — — — Of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111119 | — — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— — — Other fabrics | | | |

51111191 | — — — — Of woollen yarn, of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111199 | — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

511119 | — — Other | | | |

— — — Of a weight exceeding 300 g/m2 but not exceeding 450 g/m2 | | | |

— — — — Loden fabrics | | | |

51111911 | — — — — — Of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111919 | — — — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— — — — Other fabrics | | | |

51111931 | — — — — — Of woollen yarn, of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111939 | — — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

— — — Of a weight exceeding 450 g/m2 | | | |

51111991 | — — — — Of woollen yarn, of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111999 | — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

51112000 | — Other, mixed mainly or solely with man-made filaments | 7,8 | Year 0 | |

511130 | — Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres | | | |

51113010 | — — Of a weight not exceeding 300 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51113030 | — — Of a weight exceeding 300 g/m2 but not exceeding 450 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51113090 | — — Of a weight exceeding 450 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

511190 | — Other | | | |

51119010 | — — Containing a total of more than 10 % by weight of textile materials of Chapter 50 | 5,7 | Year 0 | |

— — Other | | | |

51119091 | — — — Of a weight not exceeding 300 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51119093 | — — — Of a weight exceeding 300 g/m2 but not exceeding 450 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51119099 | — — — Of a weight exceeding 450 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

5112 | Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair | | | |

— Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair | | | |

511211 | — — Of a weight not exceeding 200 g/m2 | | | |

51121110 | — — — Of a value of EUR 3 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51121190 | — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

511219 | — — Other | | | |

— — — Of a weight exceeding 200 g/m2 but not exceeding 375 g/m2 | | | |

51121911 | — — — — Of a value of EUR 3 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51121919 | — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

— — — Of a weight exceeding 375 g/m2 | | | |

51121991 | — — — — Of a value of EUR 3 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51121999 | — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

51122000 | — Other, mixed mainly or solely with man-made filaments | 7,8 | Year 0 | |

511230 | — Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres | | | |

51123010 | — — Of a weight not exceeding 200 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51123030 | — — Of a weight exceeding 200 g/m2 but not exceeding 375 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51123090 | — — Of a weight exceeding 375 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

511290 | — Other | | | |

51129010 | — — Containing a total of more than 10 % by weight of textile materials of Chapter 50 | 5,7 | Year 0 | |

— — Other | | | |

51129091 | — — — Of a weight not exceeding 200 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51129093 | — — — Of a weight exceeding 200 g/m2 but not exceeding 375 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51129099 | — — — Of a weight exceeding 375 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51130000 | Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair | 4,2 | Year 0 | |

52 | COTTON | | | |

520100 | Cotton, not carded or combed | | | |

52010010 | — Rendered absorbent or bleached | 0,0 | Year 0 | |

52010090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5202 | Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

52021000 | — Yarn waste (including thread waste) | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

52029100 | — — Garnetted stock | 0,0 | Year 0 | |

52029900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

52030000 | Cotton, carded or combed | 0,0 | Year 0 | |

5204 | Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale | | | |

— Not put up for retail sale | | | |

52041100 | — — Containing 85 % or more by weight of cotton | 3,5 | Year 0 | |

52041900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

52042000 | — Put up for retail sale | 4,6 | Year 0 | |

5205 | Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85 % or more by weight of cotton, not put up for retail sale | | | |

— Single yarn, of uncombed fibres | | | |

52051100 | — — Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52051200 | — — Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52051300 | — — Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52051400 | — — Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

520515 | — — Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) | | | |

52051510 | — — — Measuring less than 125 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 120 metric number) | 3,7 | Year 0 | |

52051590 | — — — Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

— Single yarn, of combed fibres | | | |

52052100 | — — Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052200 | — — Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052300 | — — Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052400 | — — Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052600 | — — Measuring less than 125 decitex but not less than 106,38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052700 | — — Measuring less than 106,38 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052800 | — — Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

— Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres | | | |

52053100 | — — Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52053200 | — — Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52053300 | — — Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52053400 | — — Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52053500 | — — Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

— Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres | | | |

52054100 | — — Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054200 | — — Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054300 | — — Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054400 | — — Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054600 | — — Measuring per single yarn less than 125 decitex but not less than 106,38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054700 | — — Measuring per single yarn less than 106,38 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054800 | — — Measuring per single yarn less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

5206 | Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85 % by weight of cotton, not put up for retail sale | | | |

— Single yarn, of uncombed fibres | | | |

52061100 | — — Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52061200 | — — Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52061300 | — — Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52061400 | — — Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

520615 | — — Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) | | | |

52061510 | — — — Measuring less than 125 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 120 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52061590 | — — — Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

— Single yarn, of combed fibres | | | |

52062100 | — — Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52062200 | — — Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52062300 | — — Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52062400 | — — Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

520625 | — — Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) | | | |

52062510 | — — — Measuring less than 125 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 120 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52062590 | — — — Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

— Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres | | | |

52063100 | — — Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52063200 | — — Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52063300 | — — Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52063400 | — — Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52063500 | — — Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

— Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres | | | |

52064100 | — — Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52064200 | — — Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52064300 | — — Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52064400 | — — Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52064500 | — — Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

5207 | Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale | | | |

52071000 | — Containing 85 % or more by weight of cotton | 4,6 | Year 0 | |

52079000 | — Other | 4,6 | Year 0 | |

5208 | Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing not more than 200 g/m2 | | | |

— Unbleached | | | |

520811 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | | | |

52081110 | — — — Fabrics for the manufacture of bandages, dressings and medical gauzes | 6,7 | Year 0 | |

52081190 | — — — Other | 6,7 | Year 0 | |

520812 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | | | |

— — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52081216 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52081219 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

— — — Plain weave, weighing more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52081296 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52081299 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52081300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52081900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Bleached | | | |

520821 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | | | |

52082110 | — — — Fabrics for the manufacture of bandages, dressings and medical gauzes | 6,7 | Year 0 | |

52082190 | — — — Other | 6,7 | Year 0 | |

520822 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | | | |

— — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52082216 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52082219 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

— — — Plain weave, weighing more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52082296 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52082299 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52082300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52082900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

52083100 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

520832 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | | | |

— — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52083216 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52083219 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

— — — Plain weave, weighing more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52083296 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52083299 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52083300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52083900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

52084100 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

52084200 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

52084300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52084900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Printed | | | |

52085100 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

520852 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | | | |

52085210 | — — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

52085290 | — — — Plain weave, weighing more than 130 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

52085300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52085900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

5209 | Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing more than 200 g/m2 | | | |

— Unbleached | | | |

52091100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52091200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52091900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Bleached | | | |

52092100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52092200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52092900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

52093100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52093200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52093900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

52094100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52094200 | — — Denim | 6,7 | Year 0 | |

52094300 | — — Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

520949 | — — Other fabrics | | | |

52094910 | — — — Jacquard fabrics of a width of more than 115 cm but less than 140 cm | 6,7 | Year 0 | |

52094990 | — — — Other | 6,7 | Year 0 | |

— Printed | | | |

52095100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52095200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52095900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

5210 | Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m2 | | | |

— Unbleached | | | |

521011 | — — Plain weave | | | |

52101110 | — — — Of a width not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52101190 | — — — Of a width exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52101200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52101900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Bleached | | | |

521021 | — — Plain weave | | | |

52102110 | — — — Of a width not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52102190 | — — — Of a width exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52102200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52102900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

521031 | — — Plain weave | | | |

52103110 | — — — Of a width not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52103190 | — — — Of a width exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52103200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52103900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

52104100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52104200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52104900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Printed | | | |

52105100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52105200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52105900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

5211 | Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200 g/m2 | | | |

— Unbleached | | | |

52111100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52111200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52111900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Bleached | | | |

52112100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52112200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52112900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

52113100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52113200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52113900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

52114100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52114200 | — — Denim | 6,7 | Year 0 | |

52114300 | — — Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

521149 | — — Other fabrics | | | |

52114910 | — — — Jacquard fabrics | 6,7 | Year 0 | |

52114990 | — — — Other | 6,7 | Year 0 | |

— Printed | | | |

52115100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52115200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52115900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

5212 | Other woven fabrics of cotton | | | |

— Weighing not more than 200 g/m2 | | | |

521211 | — — Unbleached | | | |

52121110 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121190 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521212 | — — Bleached | | | |

52121210 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121290 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521213 | — — Dyed | | | |

52121310 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121390 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521214 | — — Of yarns of different colours | | | |

52121410 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121490 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521215 | — — Printed | | | |

52121510 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121590 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

— Weighing more than 200 g/m2 | | | |

521221 | — — Unbleached | | | |

52122110 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122190 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521222 | — — Bleached | | | |

52122210 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122290 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521223 | — — Dyed | | | |

52122310 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122390 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521224 | — — Of yarns of different colours | | | |

52122410 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122490 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521225 | — — Printed | | | |

52122510 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122590 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

53 | OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN AND WOVEN FABRICS OF PAPER YARN | | | |

5301 | Flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

53011000 | — Flax, raw or retted | 0,0 | Year 0 | |

— Flax, broken, scutched, hackled or otherwise processed, but not spun | | | |

53012100 | — — Broken or scutched | 0,0 | Year 0 | |

53012900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

530130 | — Flax tow and waste | | | |

53013010 | — — Tow | 0,0 | Year 0 | |

53013090 | — — Flax waste | 0,0 | Year 0 | |

5302 | True hemp (Cannabis sativa L.), raw or processed but not spun; tow and waste of true hemp (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

53021000 | — True hemp, raw or retted | 0,0 | Year 0 | |

53029000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5303 | Jute and other textile bast fibres (excluding flax, true hemp and ramie), raw or processed but not spun; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

53031000 | — Jute and other textile bast fibres, raw or retted | 0,0 | Year 0 | |

53039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5304 | Sisal and other textile fibres of the genus Agave, raw or processed but not spun; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

53041000 | — Sisal and other textile fibres of the genus Agave, raw | 0,0 | Year 0 | |

53049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5305 | Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Neee), ramie and other vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included, raw or processed but not spun; tow, noils and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

— Of coconut (coir) | | | |

53051100 | — — Raw | 0,0 | Year 0 | |

53051900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of abaca | | | |

53052100 | — — Raw | 0,0 | Year 0 | |

53052900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

53059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5306 | Flax yarn | | | |

530610 | — Single | | | |

— — Not put up for retail sale | | | |

53061010 | — — — Measuring 833,3 decitex or more (not exceeding 12 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

53061030 | — — — Measuring less than 833,3 decitex but not less than 277,8 decitex (exceeding 12 metric number but not exceeding 36 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

53061050 | — — — Measuring less than 277,8 decitex (exceeding 36 metric number) | 3,0 | Year 0 | |

53061090 | — — Put up for retail sale | 4,1 | Year 0 | |

530620 | — Multiple (folded) or cabled | | | |

53062010 | — — Not put up for retail sale | 3,2 | Year 0 | |

53062090 | — — Put up for retail sale | 4,1 | Year 0 | |

5307 | Yarn of jute or of other textile bast fibres of heading 5303 | | | |

530710 | — Single | | | |

53071010 | — — Measuring 1000 decitex or less (10 metric number or more) | 0,0 | Year 0 | |

53071090 | — — Measuring more than 1000 decitex (less than 10 metric number) | 0,0 | Year 0 | |

53072000 | — Multiple (folded) or cabled | 0,0 | Year 0 | |

5308 | Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn | | | |

53081000 | — Coir yarn | 0,0 | Year 0 | |

530820 | — True hemp yarn | | | |

53082010 | — — Not put up for retail sale | 2,4 | Year 0 | |

53082090 | — — Put up for retail sale | 3,9 | Year 0 | |

530890 | — — Other: | | | |

— — Ramie yarn: | | | |

53089012 | — — — Measuring 277,8 decitex or more (not exceeding 36 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

53089019 | — — — Measuring less than 277,8 decitex (exceeding 36 metric number) | 3,0 | Year 0 | |

53089050 | — — Paper yarn | 3,4 | Year 0 | |

53089090 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

5309 | Woven fabrics of flax | | | |

— Containing 85 % or more by weight of flax | | | |

530911 | — — Unbleached or bleached | | | |

53091110 | — — — Unbleached | 7,3 | Year 0 | |

53091190 | — — — Bleached | 7,3 | Year 0 | |

53091900 | — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— Containing less than 85 % by weight of flax | | | |

530921 | — — Unbleached or bleached | | | |

53092110 | — — — Unbleached | 7,3 | Year 0 | |

53092190 | — — — Bleached | 7,3 | Year 0 | |

53092900 | — — Other | 7,3 | Year 0 | |

5310 | Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading 5303 | | | |

531010 | — Unbleached | | | |

53101010 | — — Of a width not exceeding 150 cm | 3,2 | Year 0 | |

53101090 | — — Of a width exceeding 150 cm | 3,2 | Year 0 | |

53109000 | — Other | 3,2 | Year 0 | |

531100 | Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn | | | |

53110010 | — Of ramie | 7,3 | Year 0 | |

53110090 | — Other | 4,6 | Year 0 | |

54 | MAN-MADE FILAMENTS | | | |

5401 | Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale | | | |

540110 | — Of synthetic filaments | | | |

— — Not put up for retail sale | | | |

54011011 | — — — Core yarn | 4,0 | Year 0 | |

54011019 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

54011090 | — — Put up for retail sale | 4,1 | Year 0 | |

540120 | — Of artificial filaments | | | |

54012010 | — — Not put up for retail sale | 4,0 | Year 0 | |

54012090 | — — Put up for retail sale | 4,1 | Year 0 | |

5402 | Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex | | | |

540210 | — High tenacity yarn of nylon or other polyamides | | | |

54021010 | — — Of aramids | 4,0 | Year 0 | |

54021090 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

54022000 | — High tenacity yarn of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

— Textured yarn | | | |

54023100 | — — Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn not more than 50 tex | 4,0 | Year 0 | |

54023200 | — — Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn more than 50 tex | 4,0 | Year 0 | |

54023300 | — — Of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

540239 | — — Other | | | |

54023910 | — — — Of polypropylene | 4,0 | Year 0 | |

54023990 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, single, untwisted or with a twist not exceeding 50 turns per metre | | | |

54024100 | — — Of nylon or other polyamides | 4,0 | Year 0 | |

54024200 | — — Of polyesters, partially oriented | 4,0 | Year 0 | |

54024300 | — — Of polyesters, other | 4,0 | Year 0 | |

540249 | — — Other | | | |

54024910 | — — — Elastomeric | 4,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

54024991 | — — — — Of polypropylene | 4,0 | Year 0 | |

54024999 | — — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, single, with a twist exceeding 50 turns per metre | | | |

54025100 | — — Of nylon or other polyamides | 4,0 | Year 0 | |

54025200 | — — Of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

540259 | — — Other | | | |

54025910 | — — — Of polypropylene | 4,0 | Year 0 | |

54025990 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, multiple (folded) or cabled | | | |

54026100 | — — Of nylon or other polyamides | 4,0 | Year 0 | |

54026200 | — — Of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

540269 | — — Other | | | |

54026910 | — — — Of polypropylene | 4,0 | Year 0 | |

54026990 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

5403 | Artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including artificial monofilament of less than 67 decitex | | | |

54031000 | — High tenacity yarn of viscose rayon | 4,0 | Year 0 | |

540320 | — Textured yarn | | | |

54032010 | — — Of cellulose acetate | 4,0 | Year 0 | |

54032090 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, single | | | |

54033100 | — — Of viscose rayon, untwisted or with a twist not exceeding 120 turns per metre | 4,0 | Year 0 | |

54033200 | — — Of viscose rayon, with a twist exceeding 120 turns per metre | 4,0 | Year 0 | |

540333 | — — Of cellulose acetate | | | |

54033310 | — — — Single, untwisted or with a twist not exceeding 250 turns per metre | 4,0 | Year 0 | |

54033390 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

54033900 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, multiple (folded) or cabled | | | |

54034100 | — — Of viscose rayon | 4,0 | Year 0 | |

54034200 | — — Of cellulose acetate | 4,0 | Year 0 | |

54034900 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

5404 | Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm | | | |

540410 | — Monofilament | | | |

54041010 | — — Elastomeric | 3,5 | Year 0 | |

54041090 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

540490 | — Other | | | |

— — Of polypropylene | | | |

54049011 | — — — Decorative strip of the kind used for packaging | 3,6 | Year 0 | |

54049019 | — — — Other | 3,6 | Year 0 | |

54049090 | — — Other | 3,6 | Year 0 | |

54050000 | Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of artificial textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm | 3,0 | Year 0 | |

5406 | Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail sale | | | |

54061000 | — Synthetic filament yarn | 4,0 | Year 0 | |

54062000 | — Artificial filament yarn | 4,0 | Year 0 | |

5407 | Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5404 | | | |

54071000 | — Woven fabrics obtained from high tenacity yarn of nylon or other polyamides or of polyesters | 6,8 | Year 0 | |

540720 | — Woven fabrics obtained from strip or the like | | | |

— — Of polyethylene or polypropylene, of a width of | | | |

54072011 | — — — Less than 3 m | 6,8 | Year 0 | |

54072019 | — — — 3 m or more | 6,8 | Year 0 | |

54072090 | — — Other | 6,8 | Year 0 | |

54073000 | — Fabrics specified in note 9 to Section XI | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of filaments of nylon or other polyamides | | | |

54074100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54074200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54074300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54074400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of textured polyester filaments | | | |

54075100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54075200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54075300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54075400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of polyester filaments | | | |

540761 | — — Containing 85 % or more by weight of non-textured polyester filaments | | | |

54076110 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54076130 | — — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54076150 | — — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54076190 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

540769 | — — Other | | | |

54076910 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54076990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of synthetic filaments | | | |

54077100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54077200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54077300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54077400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing less than 85 % by weight of synthetic filaments, mixed mainly or solely with cotton | | | |

54078100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54078200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54078300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54078400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics | | | |

54079100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54079200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54079300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54079400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

5408 | Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5405 | | | |

54081000 | — Woven fabrics obtained from high tenacity yarn, of viscose rayon | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of artificial filament or strip or the like | | | |

54082100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

540822 | — — Dyed | | | |

54082210 | — — — Of a width exceeding 135 cm but not exceeding 155 cm, plain weave, twill weave, cross twill weave or satin weave | 6,8 | Year 0 | |

54082290 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

540823 | — — Of yarns of different colours | | | |

54082310 | — — — Jacquard fabrics of a width of more than 115 cm but less than 140 cm, of a weight exceeding 250 g/m2 | 6,8 | Year 0 | |

54082390 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

54082400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics | | | |

54083100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54083200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54083300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54083400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55 | MAN-MADE STAPLE FIBRES | | | |

5501 | Synthetic filament tow | | | |

55011000 | — Of nylon or other polyamides | 3,7 | Year 0 | |

55012000 | — Of polyesters | 3,7 | Year 0 | |

55013000 | — Acrylic or modacrylic | 3,7 | Year 0 | |

550190 | — Other | | | |

55019010 | — — Of polypropylene | 3,7 | Year 0 | |

55019090 | — — Other | 3,7 | Year 0 | |

550200 | Artificial filament tow | | | |

55020010 | — Of viscose rayon | 3,7 | Year 0 | |

55020040 | — Of acetate | 3,7 | Year 0 | |

55020080 | — Other | 3,7 | Year 0 | |

5503 | Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning | | | |

550310 | — Of nylon or other polyamides | | | |

— — Of aramids | | | |

55031011 | — — — High tenacity | 3,7 | Year 0 | |

55031019 | — — — Other | 3,7 | Year 0 | |

55031090 | — — Other | 3,7 | Year 0 | |

55032000 | — Of polyesters | 3,7 | Year 0 | |

55033000 | — Acrylic or modacrylic | 3,7 | Year 0 | |

55034000 | — Of polypropylene | 3,7 | Year 0 | |

550390 | — Other | | | |

55039010 | — — Chlorofibres | 3,7 | Year 0 | |

55039090 | — — Other | 3,7 | Year 0 | |

5504 | Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning | | | |

55041000 | — Of viscose rayon | 3,8 | Year 0 | |

55049000 | — Other | 3,8 | Year 0 | |

5505 | Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres | | | |

550510 | — Of synthetic fibres | | | |

55051010 | — — Of nylon or other polyamides | 3,6 | Year 0 | |

55051030 | — — Of polyesters | 3,6 | Year 0 | |

55051050 | — — Acrylic or modacrylic | 3,6 | Year 0 | |

55051070 | — — Of polypropylene | 3,6 | Year 0 | |

55051090 | — — Other | 3,6 | Year 0 | |

55052000 | — Of artificial fibres | 3,8 | Year 0 | |

5506 | Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning | | | |

55061000 | — Of nylon or other polyamides | 3,8 | Year 0 | |

55062000 | — Of polyesters | 3,8 | Year 0 | |

55063000 | — Acrylic or modacrylic | 3,8 | Year 0 | |

550690 | — Other | | | |

55069010 | — — Chlorofibres | 3,8 | Year 0 | |

55069090 | — — Other | 3,8 | Year 0 | |

55070000 | Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning | 4,1 | Year 0 | |

5508 | Sewing thread of man-made staple fibres, whether or not put up for retail sale | | | |

550810 | — Of synthetic staple fibres | | | |

— — Not put up for retail sale | | | |

55081011 | — — — Of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

55081019 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

55081090 | — — Put up for retail sale | 4,6 | Year 0 | |

550820 | — Of artificial staple fibres | | | |

55082010 | — — Not put up for retail sale | 4,0 | Year 0 | |

55082090 | — — Put up for retail sale | 4,6 | Year 0 | |

5509 | Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, not put up for retail sale | | | |

— Containing 85 % or more by weight of staple fibres of nylon or other polyamides | | | |

55091100 | — — Single yarn | 4,0 | Year 3 | |

55091200 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | 4,0 | Year 3 | |

— Containing 85 % or more by weight of polyester staple fibres | | | |

550921 | — — Single yarn | | | |

55092110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55092190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

550922 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | | | |

55092210 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55092290 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Containing 85 % or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres | | | |

550931 | — — Single yarn | | | |

55093110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55093190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

550932 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | | | |

55093210 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55093290 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Other yarn, containing 85 % or more by weight of synthetic staple fibres | | | |

550941 | — — Single yarn | | | |

55094110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55094190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

550942 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | | | |

55094210 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55094290 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Other yarn, of polyester staple fibres | | | |

55095100 | — — Mixed mainly or solely with artificial staple fibres | 4,0 | Year 3 | |

550952 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

55095210 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55095290 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

55095300 | — — Mixed mainly or solely with cotton | 4,0 | Year 3 | |

55095900 | — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Other yarn, of acrylic or modacrylic staple fibres | | | |

550961 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

55096110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55096190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

55096200 | — — Mixed mainly or solely with cotton | 4,0 | Year 3 | |

55096900 | — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Other yarn | | | |

550991 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

55099110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55099190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

55099200 | — — Mixed mainly or solely with cotton | 4,0 | Year 3 | |

55099900 | — — Other | 4,0 | Year 3 | |

5510 | Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, not put up for retail sale | | | |

— Containing 85 % or more by weight of artificial staple fibres | | | |

55101100 | — — Single yarn | 4,0 | Year 0 | |

55101200 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | 4,0 | Year 0 | |

55102000 | — Other yarn, mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | 4,0 | Year 0 | |

55103000 | — Other yarn, mixed mainly or solely with cotton | 4,0 | Year 0 | |

55109000 | — Other yarn | 4,0 | Year 0 | |

5511 | Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibres, put up for retail sale | | | |

55111000 | — Of synthetic staple fibres, containing 85 % or more by weight of such fibres | 4,6 | Year 3 | |

55112000 | — Of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres | 4,6 | Year 3 | |

55113000 | — Of artificial staple fibres | 4,6 | Year 3 | |

5512 | Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85 % or more by weight of synthetic staple fibres | | | |

— Containing 85 % or more by weight of polyester staple fibres | | | |

55121100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

551219 | — — Other | | | |

55121910 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55121990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Containing 85 % or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres | | | |

55122100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

551229 | — — Other | | | |

55122910 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55122990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Other | | | |

55129100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

551299 | — — Other | | | |

55129910 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55129990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

5513 | Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight not exceeding 170 g/m2 | | | |

— Unbleached or bleached | | | |

551311 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | | | |

55131120 | — — — Of a width of 165 cm or less | 6,8 | Year 0 | |

55131190 | — — — Of a width of more than 165 cm | 6,8 | Year 0 | |

55131200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55131300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55131900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

551321 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | | | |

55132110 | — — — Of a width of 135 cm or less | 6,8 | Year 0 | |

55132130 | — — — Of a width of more than 135 cm but not more than 165 cm | 6,8 | Year 0 | |

55132190 | — — — Of a width of more than 165 cm | 6,8 | Year 0 | |

55132200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55132300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55132900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

55133100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55133200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55133300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55133900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Printed | | | |

55134100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55134200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55134300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55134900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

5514 | Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/m2 | | | |

— Unbleached or bleached | | | |

55141100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55141200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55141300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55141900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

55142100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55142200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55142300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55142900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

55143100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55143200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55143300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55143900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Printed | | | |

55144100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55144200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55144300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55144900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

5515 | Other woven fabrics of synthetic staple fibres | | | |

— Of polyester staple fibres | | | |

551511 | — — Mixed mainly or solely with viscose rayon staple fibres | | | |

55151110 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151130 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55151190 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551512 | — — Mixed mainly or solely with man-made filaments | | | |

55151210 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151230 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55151290 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551513 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

— — — Mixed mainly or solely with carded wool or fine animal hair (woollen) | | | |

55151311 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151319 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— — — Mixed mainly or solely with combed wool or fine animal hair (worsted) | | | |

55151391 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151399 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551519 | — — Other | | | |

55151910 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151930 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55151990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Of acrylic or modacrylic staple fibres | | | |

551521 | — — Mixed mainly or solely with man-made filaments | | | |

55152110 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55152130 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55152190 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551522 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

— — — Mixed mainly or solely with carded wool or fine animal hair (woollen) | | | |

55152211 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55152219 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— — — Mixed mainly or solely with combed wool or fine animal hair (worsted) | | | |

55152291 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55152299 | — —